032 ZEBRA

Page 1

ZEBRA Det har länge funnits ett problematiskt förhållande mellan lokal och internationell byggnadskultur och vad ny arkitektur ska förmå att uttrycka. Denna problematik är särskilt mödosam att navigera genom vid gestaltningen av nya byggnader i lantliga miljöer, vilket uppförandet av Urnes världsarvscentrum nu kräver. Ambitionen är att byggnaden friktionsfritt ska kunna delas och användas lika av både turister och lokalbefolkning. Turister ska kunna besöka och uppsöka information om Urnes stavkyrka och dess historia samtidigt som större förståelse för den lokala hantverkstraditionen och jordbrukskulturen ska förmedlas. Byggnaden ska även fungera som samlingspunkt för lokalbefolkning där uppehåll, möten, filmkvällar och liknande kan förekomma. Därmed blir den ett forum för informella möten mellan en stor variation besökare. Dessa möten, mellan lokal kultur och omvärld, adresserar arkitekturen för att därigenom finna sin plats och sitt uttryck. Zebra behandlar konflikten mellan att kunna vara modern och samtidigt kunna återvända till platsens rötter. Att brygga över klyftan bakåt i tiden utan att själv sugas med. Projektet försöker balansera den inbyggda motsättningen mellan att å ena sidan lyfta fram och förstärka traditionen och regionen, och å andra sidan ta till sig världskulturen och låta sig utvecklas och inspireras av andra kulturer för att undvika stagnation och även regression. Perspektiv - Från väst

Perspektiv - Från öst ZEBRA


Symmetriaxlar Då världsarvscentret varken är geografiskt eller typologiskt anknuten stavkyrkan längre upp i byn behöver arkitektur etablera en stark relation till kyrkan för att kunna kommunicera dess programmatiska samhörighet. Denna relation etableras redan i fågelperspektiv över Urnes. Kyrkans symmetrilinje tecknas vidare ner mot fjorden och återintroduceras i centrets symmetriska spegling. En fysisk sammankoppling genom placering som återfinns i ensembler av byggnader genom arkitekturhistorien. Även om inte denna kontakt inte visuellt kan uppfattas i ögonhöjd kan relationen bejakas av besökare i kartor och gps-tjänster på transporten mellan de två byggnaderna.

Ankomst Då världsarvscentret varken är geografiskt eller typologiskt anknutet till stavkyrkan längre upp i byn, behöver arkitekturen etablera en stark relation till kyrkan för att kunna kommunicera dess programmatiska samhörighet. Denna relation etableras redan i fågelperspektiv över Urnes. Stavkyrkans symmetrilinje tecknas vidare ner mot fjorden och återintroduceras i besökscentrets symmetriska spegling. En fysisk sammankoppling genom placering som återfinns i ensembler av byggnader genom arkitekturhistorien. Även om denna kontakt inte visuellt kan uppfattas i ögonhöjd, kan relationen bejakas av besökare i kartor och gps-tjänster på transporten mellan de två byggnaderna.

Situationsplan, 1:500

ZEBRA

Perspektiv - Från fjorden


Rum

ÖK FG PLAN 0 + 43,7

Världsarvscentrets form och placering kommunicerar dock inte uteslutande med Urnes Stavkyrka, den åberopar samtidigt den lokala bebyggelse som ligger närmare centrets placering för att på så vis finna sin plats i samspel med den direkta omgivningen. Mer specifikt hänvisas till de långa ladugårdar placerade längs höjdkurvorna i sluttningarna ner mot fjorden. Dessa byggnader, i kontrast till det komplexa, exceptionellt utsmyckade kyrkorummet, är betydligt enklare och oerhört rationella.

ÖK FG PLAN 0 + 37,3

ÖK FG PLAN 0 + 34,0

Sektion - A - A, 1:200

Världsarvscentret består av en 47 meter lång byggnad som subtilt landar i sluttningen. Vid éntren möts besökaren av ett rum som sträcker sig utmed byggnadens fulla längd och utgörs av vestibul, reception, handel för lokalt producerade matvaror, samt café. Det är ett rum med en betongvägg som rygg mot slänten i öst, och stora glasade partier med utsikt över fjordlandskapet i väst. Rummet saknar interiöra väggar och kan vid behov ordnas totalt för större sammankomster. Betongväggen punkteras för att ge åtkomst till andra delar av centrets publika och mer administrativa funktioner. Den veckar sig även på mitten för att ge tillgång till två stora trappor som leder besökaren upp till utställningarna på övre plan. De stora takfönstren markerar här byggnadens ryggrad. Punkteringen och vikningen av betongväggen gör det möjligt att selektivt kunna stänga rum som inte ska ges tillgång till under vissa perioder av dygnet.

ÖK FG PLAN 0 + 43,7

ÖK FG PLAN 0 + 37,3

ÖK FG PLAN 0 + 34,0

Sektion - B - B, 1:200

ÖK FG PLAN 0 + 43,7

ÖK FG PLAN 0 + 37,3

ÖK FG PLAN 0 + 34,0

Diagram - Cirkulation Fasad - Väst, 1:200

ZEBRA

Anställda & varuleveranser Besökare till utställningarna Besökare till cafét & äppellunden


Estetik / Konstruktion Stavkyrkorna och dess konstruktioner har lyckats stå emot slitage i århundraden, och det beror framförallt på två faktorer: för det första är de är byggda på en stenbas som höll träet borta från röta och yttre skador; och den andra faktorn är hur träet sammanslöts. De fogades samman genom olika träfogar, utan användning av lim eller spik, vilket gör konstruktionen flexibel och möjliggör att träet kan röra sig i takt med väder och säsong. (se diagramserie nedan) Dessa två principer är därför omtolkade till en tektonisk strategi i byggnaden för det nya världsarvscentret. En repetition av enklare takstolar i trä vilar på en plint av betong. Precis som stavarna vilar på ett stenfundament. Konstruktionen hålls enkel så att så många träfogar som möjligt kan användas och arbetet kan systematiseras. Träet behandlas med en mörk tjära för att hålla längre, men också för att genom lukt och uttryck kunna referera till den lokala byggnadskulturen. Känslan av att vara i det sakrala kyrkorummet eller den enkla ladugården ska kunna gå att uppleva så fort besökaren tar sitt första steg genom entrén till det nya världsarvscentret. Projektet omtolkar lokalt förekommande typologier och byggnadselement som är utmärkande för platsen, samtidigt som den söker dess motsats i ett inre ohistoriskt rum. Det är en särskilda förutsättningar N O R W E G I A Nbyggnad S T A V skapad E C H Uhelt R Cpå H Eplatsens S men genom omtolkning och yttre influenser blir den samtidigt lika mycket en del av världskulturen. En ny plats i Urnes där As to the constructive lokalbefolkning method, even though are nu different types of stave churches, och there turister kan mötas. they all had the same skeleton: a strong framework structure 44 which is totally fundamental in these churches. To understand this structure, it is important to explain all the previous steps in the construction that give place to it.

Construction: steps and elements Before entering in the constructive method, it’s important to NORWEGIAN STAVE CHURCHES point out where were stave churches lifted. They were normally built inthere an open fjord, a river, or on a peninsula, As to the constructive method, even though are location, different near typesa of stave churches, of the religious belief44that staveischurches they all had the same skeleton: a because strong framework structure which totally are “God’s house”, this and structure, therefore, itthey had to betoinexplain contactall with nature.45 fundamental in these churches. To understand is important

Perspektiv - Entrésituation

Perspektiv - Vestibul

the previous steps in the construction that give place to it. That being said, we can proceed to the explanation of the constructive stages and its elements. Construction: steps and elements As saidit’s before, the first Before entering in the constructive method, important to step is to place a square base made of stones. is onnormally top of this base that the first horizontal beams point out where were stave churches lifted. TheyItwere ÖK FG PLAN 0 + 43,7

ÖK FG PLAN 0 + 43,7

one another at the corners and continuing built in an open location, near a fjord, a lay, river,“intersecting or on a peninsula, outward to are support any adjacent galleries or transepts” 46 , because of the religious belief that stave churches “God’s ÖK FG PLAN 0 + 37,3

ÖK FG PLAN 0 + 37,3

45 as well, a square shape. With this, we have a first house”, and therefore, they had to be informing contact with nature. square frame that works as a base and gives place to the ÖK FG PLAN 0 + 34,0

ÖK FG PLAN 0 + 34,0

three-dimensional framework.47 (Figure 5).48 That being said, we can proceed to important the explanation of the constructive stages and its elements. This lower structure Fasad - Nord, 1:200

Sektion - C - C, 1:200

Figure 5. The stone foundation and the sill beams, both bases of the holds the upright staves and wall 1) Stenfundamentet och structure. tröskel-

Figure 10. Staves and upper beams erected.Figure 11. The stone foundation and the sill beams, both bases of the structure. Figure 6. Staves and upper beams erected.

planks which lift and frame the 2) Stavar och övre balkar. Figure 12. Roof

två baselementen i and are on andeupper square horizontal section of beams (Figure This As said before, the first step is to placenave a square basejoined madeagain ofbalkarna, structure.Figure 13.6). Staves strukturen.

stones. It is on top of this base that the first horizontal beams lay, “intersecting one another at the corners and continuing

ZEBRA

Figure 5. The stone foundation and the sill beams, both bases of the structure.

outward to support any adjacent galleries or transepts”

46

,

forming as well, a square shape. With this, we have a first square frame that works as a base and gives place to the

Figure 10. Staves and upper beams erected.Figure 11. The stone foundation and the sill beams, both bases of the

and upper beams erected.


10.

12.

13.

10.

6.

6.

FG + 37,3

10.

12.

13.

10.

6.

6.

FG + 37,3

Plan 1 - Utställning 6.

7.

9.

24.

17.

23.

8.

21.

5.

20.

18.

19.

10.

4.

22. 3. 3.

C FG + 34.0 M

1.

11.

FG + 34.0 6.

7.

9.

24.

8.

17.

23.

21.

5.

20.

18.

19.

2. 10.

4.

22. 3.

A

A 3.

FG + 34.0 M

B

1.

FG + 34.0

11.

B

2.

C

Plan 0 - Entréplan

ROMKATEGORI AREAL m2 Publikumsfunksjoner 390

Utstillinger 230

Ansatte- og driftsarealer 92

1.Resepsjon/vestibyle 146 2.Kafé 55 3.Kjøkken, oppvask mv. 20 4.Lager kafé 26 Inkl. kjølt avfallsrom 5.Publikumstoaletter 13 4 stk + HC 6.Garderobe 12 7.Museumsbutikk 20 8.Lager museumsbutikk 6 9.Filmrom 30 10.Aktivitetsområde for barn og unge 37 11.Salgsrom lokalprodusert mat 25

12.Basisutstilling Norges verdensarv 60 13.Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» 144 14.Lager utstilling 10 15.Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) 6 16.Lager utstillinger, formidlingsutstyr 10

17.Kontor daglig leder 8 18.Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 5,5 m2 22 19.Kopirom, lager rekvisita 5 20.Møterom, pauserom 20 Med tekjøkken 21.Toaletter og garderobe, personale 8 22.Renholdsrom, lager renholdsutstyr 7 23.Felles varemottak 10 24.Lager redskap, utemøbler etc. 12

ZEBRA

SUM FUNKSJONSAREAL 712

Perspektiv - Utställningsrum


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.