018 RYE

Page 1

RYE

Verdensarven på Urnes er av det gjeveste Norge har å by på. Stedets menneskeskapte varighet og høyverdighet gjør det mulig å kjenne på tilknytning uansett hvor langveisfarende man er. Ikke mange steder har dette som utgangspunkt. Hva kan man lage på et slikt sted som ikke forringer den eksisterende opplevelsen? Oppgaven forstås primært som et bygg som skal underordne seg de kvaliteter som finnes i dag og samtidig avlaste stavkirken ved å by på opplevelser i seg selv. Det er en sammensatt oppgave. Tomten er bratt og smal. Verdenssamfunnet følger spent med.

RYE


B USS, PARKERING OG SNUPL ASS FOR MINIB USS

STI

H OVEDINNGANG

MINIB USS

DRIF TSINNGANG UTESERVERING OG FORMIDLING PARKERING ANSAT TE

LOKAL KONTEKST Ut over å være ei lita grend på Vestlandet med sine sedvanlige trekk har Ornes noen mer distinkte kvaliteter som fremstår klokt å ta inn over seg når bestillingen er å designe et nedtonet nybygg tilpasset det omkringliggende kulturlandskap. Det kanskje mest fremtredende landskapstrekket på Ornes er det grafiske aspektet i jordbruket. Spesielt eplerankenes lineære repetisjon og rytme fordelt på de ulike teiger er med på å gi nærområdet tydelig karakter ut over fjord, fjell og fergekai. Skissert bygg viderefører denne linjeføringen i sin takflate innenfor et jordbruksspråk uten at det blir noe direkte kopi av eksisterende landskap. Isolert sett er et slikt grep trolig noe av det mest kostnadseffektive man kan gjøre både for å dempe fjernvirkning fra fjorden og for å unngå å konkurrere med kirken i signaleffekt fra landeveien. Av mer sekundær, om enn fortsatt

viktig, tilpasning i byggets kontekst er relasjonen til skolehuset ivaretatt gjennom nærhet i inngangsdør og tilgjengelighet for de funksjoner som skal kunne brukes fleksibelt av bygdefolket uavhengig av utstillingene. AVLEDNING OG FORDRØYNING MED PYTAGORAS Det er en sentral del av oppgaven å avlaste stavkirken som besøksattraksjon. Den totale belastningen på kirken kan reduseres og besøkstoppene kan flates ut gjennom å regulere adkomst. En velkjent teknikk fra overvannshåndtering kan i dette tilfellet med fordel benyttes på folk. En fordrøyningseffekt vil bremse tilstrømning og unngå uønsket opphopning. Med utgangspunkt i den trekanten som tomta utgjør kan man avlede folk fra den direkte veien

opp til kirken (hypotenus) på et tidlig tidspunkt og la de bruke tid på å oppleve både utstillinger og Urneshagen (henholdsvis 1. og 2. katet) på veien. Dette vil gjøre det langt enklere å kontrollere tilstrømmingen av besøkende oppe ved stavkirken. Publikum spres utover et lengre felt bestående av flere attraksjoner. Inne i selve bygget videreføres og forsterkes fordrøyningseffekten ved å la publikumsflyten skje i logiske, men forlengende, baner slik at også planløsning og innvendige opplevelser bidrar til en reell demping av trykk på stavkirken. Veien blir lengre, men også mer interessant. Det er størst sannsynlighet for at de gående legger veien innom verdensarvsenteret dersom de fanges opp tidlig i nordenden av tomta og får en naturlig trasé gjennom bygget på sin vei til kirken. Tidsbruk grunnet attraktive opplevelser i verdensarvsenteret spiller på lag med den fysiske oppoverbakken til kirken for å gi et sterkt slitasjebegrensende virkemiddel.

AMFI

VENTESONE

SKULPTUR

URNESHAGEN

STI GJENNOM H AGEN

SKOLEHUSE T

N

TIL URNES STAVKIRKE

SITUASJONSPLAN 1:500 Urnes stavkirke

Urnes gard

1.katet Utstilling

Skolehuset

Parkering

Urneshagen Verdensarvsenter

Bygg

Hypotenus Til kirka

Epleranker 2.katet Urneshagen

Ornes fergekai

VA N D R I N G G J E N N O M O R N E S G R E N D A

NEDTONET UTFORMING I TRÅD MED KULTURLANDSKAP

AVL ASTE STAVKIRKEN MED PY TAGORAS

RYE


DEMOKRATISK DESIGN

VERDIEN AV Å VÆRE UTE

Verdensarvsenteret utformes slik at den del som må kunne lukkes av begrenses til de strengt nødvendige utstillings- og personalrom. Resten av bygget gjøres åpent og fleksibelt slik at besøkende kan gå gjennom det på sin vei, og slik at beboere på Ornes kan ta bygget i bruk som del av sitt sosiale liv. De mest attraktive områdene er åpne for felleskapet. Den daglige arbeidsvirksomhet i bygget er godt synlig for de besøkende uten at de ansatte forstyrres. Aktiviteter for barn foregår på flere steder. Vest for resepsjonen legges et romslig, flerbruks arbeidsbord med tilhørende lagring av materiell for innendørs aktivitet. I hagen foregår aktivitet for barn med utgangspunkt i tilgjengelige redskapskasser. Voksne kan observere eller delta i barns aktivitet både inne og ute. Besøkende vil kunne oppleve å få de med seg barn i aktivitet som del av et livlig bygg. Spesielt for langveisfarende kan det være en positiv-eksotisk effekt at barns aktiviteter løftes frem og settes i sentrum av et offentlig bygg. Oppdagelsesferd med flaggermusen Fortimus foregår i tillegg ved å aktivere kriker og kroker i hele bygget. Ute oppunder tak langs østvegg konstrueres flaggermuskasser som del av aktivitet og opplæring.

En viktig del av opplevelsen i verdensarven på Ornes er å være utendørs. Kontemplasjonen i bevegelsen til den gående og den trillende er en helt annen enn den er for bilisten. Spesielt gjelder dette i kombinasjon med sensuelle inntrykk i form av lukt, lyd, taktilitet, vind og vær. Forslaget tar på alvor verdien av å bruke tid på å ankomme stavkirken. Det har også en egenverdi å oppleve Ornesgrenda og fjordlandskapet utendørs uansett årstid. For å gjøre dette enkelt og tilgjengelig for flest mulig er gangvei fra parkeringsplass til verdensarvsenterets hovedplan lagt med minimal høydeforskjell. Bevegelse videre ut i Urneshagen er også lagt på samme nivå. Utsikten er aller best både i sin frihet og i sin variasjon fra de respektive uteområdene og fra vandringen til kirken. Og selv om både vest og sørvegg i verdensarvsenteret byr på storslagen utsikt er det lagt opp til en forskjell på det å være ute og det å komme inn. Ved inngangene er det like fullt laget store tørre områder under tak slik at man kan vente utendørs tross nedbør og at man kan samle grupper der ved behov. I helning vendt mot sørvest langs verdensarvsenterets sørvegg danner benker og gressbakke et attraktivt amfi uten å gjøre så mye ut av seg. Her får man et flerbruks uteområde til samlinger i en setting som vil fungere både for små og relativt store folkemengder uten at uterommet vil fremstå overdimensjonert. Ved å bli avledet fra den raskeste veien til kirken får man, i tillegg til å oppleve verdensarvsenteret innvendig, gått inn imellom epletrærne fremfor å kun betrakte eplerankene fra vei. Som del av aktiviteten ved verdensarvsenteret foreslås det å ha en utedel hvor man kan delta praktisk og konkret i Urneshagen med det stell og vedlikehold som kreves for å frembringe de respektive vekster. Spesielt aktive barn vil ha nytte og glede av å kunne bruke kroppen som del av opplevelse og opplæring ved verdensarvsenteret.

GRØFTEKANT SOM OFFENTLIG ROM Landskapsbearbeidelsen rundt verdensarvsenteret og i de tilhørende gangtraseer utformes mer som tilforlatelige grøftekanter enn som overinstrumenterte parkområder. Både stedet Ornes og verdensarvsenterets intensjon tilsier en ujålete landskapsutforming. Stier, hvilebenker, samlingssteder og steder for aktivitet foreslås utformet med den type estetikk man normalt ville kunne finne langs landeveien. Grøfter og randsoner med varierte og stedegne arter gir dertil gode levekår for humler og andre pollinerende. Overskuddsmasse og topplag fra gravearbeid bør i stor grad gjenbrukes for å styrke denne tankegangen. Grøftekantenes innslag av rot og rufs gir en avslappende kontrast til eplerankenes veltrimmethet. Det er et poeng i seg selv å lage denne type steder hvor bruk og funksjon ikke alltid er åpenbar og endelig definert.

Rye over fjorden.

S S TA V K IR T IL U R N E

KE

MINIBUSS AD KO M ST

” SKOG SROM M E T ”

LOKAL B U T IKK

” K I R K E ROM M E T ”

KONTOR, MØT E OG F ILM

WC

HOV E D I N N G A N G

AMFI V E ST I BYL E

BUTIKK R E SE P SJ ON KAFE

SKULP TUR

U T SE R V E R I N G OG F OR M I D L I N G

U RN ESHAGEN

avsug/ ventilasjon D R I F T SI N N G A N G

åpent ned i verksted

PA R K E R I N G A N SAT T E

kjøkken

dusj/wc

dusj/wc

ur /gj er de

på tur gjennom bygget

åpent ned i verksted

åpent ned i verksted

rampe

bro

inngang

åpent ned i verksted

åpent ned i verksted

åpent ned i tekstilavdeling

undervisning/samling/lunsj

ra mp e

gressbakke m amfi

gressbakke m amfi

k +43.1m

k +41.1m

VENTESONE

BUTIKK

BUSSLOMME MINIBUSS

(LOKALPRODUSERT MAT)

k +39.3m

VEIEN TIL URNES STAVKIRKE

k +39.8m

MESANIN, KONTOR, FILM OG MØTE

FØRINGER

UTSTILLING ”SKOGSROMMET”

k +36.1m

k +36.1m

HOVEDINNGANG

RESEPSJON KJØKKEN

VESTIBYLE

UTSTILLING ”KIRKEROMMET” KAFE

RESEPSJON

BUTIKK BASISUTSTILLING

k +33.6m

k +33.6m

k +33.6m

AVFALL

VAREMOTTAK TEKNISK LAGER

k +28.6m

SNITT 1

1:200

0m 1m

5m

10m

20m

N

SNITT 2

1:200

0m 1m

5m

10m

20m

N

SNITT 3

dusj/wc

undervisning/samling/lun

s te inm

ra mp e

s te inm

åpent ned i tekstilavdeling

garderobe

garderobe

glass mot keramikker

bro

For den klissvåte og nedkjølte moderne pilegrim byr verdensarvsenteret på den profane komfort i det å bli tørr og varm. I all sin nedtonethet er det trygghet, luftighet og åpenhet i å komme inn under det rause taket som flukter over skråningen. Symbolsk og praktisk er bygget i mange situasjoner først og fremst en beskyttende struktur mot regn, og i så måte en åpent samme ned i paraply. Det taket gir også både symbolsk og kjøkken verksted faktisk UV-beskyttelse for gjenstandene i utstillingen. glass mot støysone glass mot keramikker Bygget er tydelig i sin funksjon og sitt formspråk som på tur gjennom bygget inngang paraply og som parasoll. dusj/wc

garderobe

glass mot støysone

ur /gj er de

KONTAKT MED EPLEHAGE INN I BYGG

avsug/ ventilasjon

garderobe

PARAPLY OG PARASOLL

1:200

0m 1m

5m

10m

RYE

20m

N


KONSEPTFORSTERKENDE ELEMENTER I MATERIAL OG KONSTRUKSJON Byggets terrassering på den skrånende tomten er lagt slik at utgravd terreng kan bli stående med fall på maksimalt 1:1,5. Dermed unngås fordyrende sikringstiltak for terreng. Betong brukes i den grad det er hensiktsmessig, dvs på støpte såler og inn mot terreng. I frie etasjeskillere brukes massivtreelementer som gir god karbonlagring og kort byggetid. Elementene leveres med ubehandlede overflater. Himling og overgulv utføres på stedet når bygget er lukket og tørt. I hovedplan legges støpt gulv, noe som gir en robust bruksflate der det blir størst trafikk med støvler og sko. Takets oppbrekking i sitt chevron-mønster av CLT gir sammen med brytning av tverrgående limtre en jevnt god akustisk demping for hovedrommene. Limtrebjelkene felles inn i de krysslaminerte elementene slik at disse møtes i raffinerte, om enn skalatilpassede, nullpunkt. CLT-elementene prefabrikkeres med kanaler for føringer for elektro og sprinkelanlegg. Takets skråning utnyttes også i ventilasjonskonsept slik at friskluft i hovedsak tilføres ved gulv mot vest og brukt luft tas ut ved himling i øst. I yttervegg mot sydvest settes en aluminiumskledd vegg som vern mot dominerende vindretning. Farge legges som en nedtonet versjon av de rødmalte driftsbygg i

bygda. Vinkelen her understreker retningsskifte i bygget og i pilegrimens vandring. Det samme gjør himlingen som løfter seg fra sydvestre hjørne og opp mot kirken. På tak legges drenerende, steinsatte jordbruksgrøfter flankert av driller med stedegne planteslag innenfor en slåttemark-typologi. Drillene gjøres minst mulig pyntelige slik at de blir attraktive friområder for pollinerende insekter. Heishus kles med hvit aluminium. Format og plassering av dette spiller på lag med de hvite husene av nøktern størrelse over veien mot øst. I inngangsparti leder en oljemettet tømmervegg de besøkende de siste metre inn i bygget. Kledning på øvrige yttervegger utføres som flaskestilt omvendt lektekledning med margbord av tettvokst feit furu innsatt med milebrent tjære.

Nedtonet uttrykk i adkomst.

”Skogsrommet”

Himling leder fra kafe opp mot kirken.

Detalj konstruksjon.

”Kirkerommet”

RYE


INNVENDIG ORGANISERING Inne på hovedplan styres utformingen av tre overordnede grep. For det første forsterkes nevnte fordrøyningseffekt ved å la publikum bruke lang tid på sin gang gjennom bygget samtidig som bevegelsen følger et logisk og naturlig gangmønster. De besøkende møter først resepsjonen for så å bli veiledet tilbake mot inngangen til utstillingene (som ikke var umiddelbart synlig fra adkomst) før de beveger seg gjennom utstillinger og tilbake til butikk og kafé. For det andre ligger utstillingene i en tydelig tre-pårad-organisering med skogsrommet først, dernest kirkerommet og til slutt basisutstillingen. Tredje grep

er at bygget åpner seg med tiltagende luftighet og dagslys mot hagen og solen i sør. Dette gir en noe mer subtil effekt som oppleves mest dramatisk om man går via utstilling og mer gradvis om man går direkte gjennom bygget. Resepsjonen ligger sentralt plassert med oversikt over hele bygget. Resepsjonen står også i direkte sammenheng med kjøkken og butikk og disse funksjonene kan med det betjenes av én person i de perioder det er mest naturlig for drift. De mest akutte lagerfunksjoner ligger i umiddelbar nærhet, mens større lager ligger lett tilgjengelig via heis. I underetasje ligger i tillegg varemottak, avfallshåndtering og personalinngang med trinnfri

adkomst fra parkering. Dører for avfall og personal skilles ved å legge disse på hver sin fasade. Møterom, filmrom, kafé, aktivitetsområder og garderober legges i den åpne delen av bygget tilgjengelig for allmenn og fleksibel bruk. Det vil være naturlig at disse rommene brukes i et vidt spekter av nåtidig og fremtidig funksjon basert på behov for størrelse og grad av lukkethet. Hovedplan har rause utganger direkte til terreng i både nord- og sørende av bygg. Dette vil gjøre evakuering av gjenstander og folk ved en eventuell nødssituasjon enkel og effektiv.

Fordrøyning av folk

Tre på rad STI

Åpne mot hage i sør

INFO/BENK

HOVEDINNGANG

GREP FOR HOVEDPLAN

Retur fra kirken.

HCWC k +33.6m

GARD

”SKOGSROMMET”

SITTE

PORTALEN SNITT 1

TEKJØKKEN

SNITT 1

FLERBRUKS ARBEIDSBORD

KJØL/FRYS TØRRVARE ”KIRKEROMMET”

AKTIVITET BARN OG UNGE

SNITT 2

SNITT 2 KJØKKEN

SKJERMINGSMULIGHET

ÅPENT NED

REKVISITA

TEKNISK

BASISUTSTILLING ÅPENT NED

MØTEROM

OVERDEKT VENTESONE FOR MINIBUSS

avsug/ ventilasjon

SNITT 3

TEKJØKKEN

E

glass mot støysone

PARKERING

glass mot keramikker STIPLING VISER

bro

AMFI

påTAKUSTIKK tur gjennom bygget

inngan

ur /gj er de

UTESERVERING OG FORMIDLING

åpent ned i tekstilavdeling

åpent ned i verksted

åpent ned i verksted

PLAN ØVRE 1:200

undervisning/sam

ra mp e

s te inm

PLAN MESANIN 1:200 INFORMASJONSSKULPTUR

gressbakke m amfi

HC PARKERING

”SKOGSROMMET” ADKOMST WC GARDEROBER

VANDRING URNESHAGEN

UTSTILLING INNG ”KIRKEROMMET”

AKTIVITET BARN OG UNGE BILLETT BUTIKK KAFE

G N O IRKE AGE K M H STAV NNO RNES GJE U STI RE TIL E VID

PLAN NEDRE 1:200

dusj/w

RK

VARELEVERING STIPLING VISER TAKUSTIKK

kjøkken

I VK TA

åpent ned i verksted

PERSONALTRAPP TIL VAREMOTTAK OG LAGER

REDSKAP BARN OG UNGE

SS

TRAPP TIL MESANIN OG MINIBUSS

k +39.8m

ÅPENT NED

NE

k +33.6m

SYKKELPARKERING

WC GARD

BENK

RENHOLD

RESEPSJON SNITT 3

KONTOR 4 PL

WC BUTIKK

UR

k +28.6m

GROVGARDEROBE

TEKN

TIL

VAREMOTTAK

WC

BUTIKK

SKJERMINGSMULIGHET

MATAVFALL

WC

S US

KAFE

KONTOR

IB

LAGER KJØKKEN

LAGER FORMIDLING

TEKN

IN

AVFALL UNDER TAK

LAGER UTSTILLING

TEKN

M

LAGER REDSKAP, UTEMØBLER

LAGER BUTIKK

FILMROM TEKN

P L A N H O V E D E TA S J E 1 : 2 0 0

0m 1m

BASISUTSTILLING

UTSTILLING FILMROM & MØTEROM

MINIBUSS

URNESHAGEN

N

5m

10m

20m

RESEPSJON I S E N T R U M AV A L L E PUBLIKUMSFUNKSJONER

N

P U B L I K U M S F LY T

T R E A D S K I LT E OG FLEKSIBLE UTSTILLINGSSONER

F L E K S I B E LT A R E A L FOR SAMBRUK NÅR UTSTILLING ER STENGT

RYE

AKTIVITETSSONER FOR BARN OG UNGE SPREDT RUNDT I BYGGET OG I URNESHAGEN


Vekstlag Jordbruksgrøft

Jordbruksgrøft

Trykkfast isolasjon U=0,13 Membran Krysslaminert tre (CLT) 3-lags 32+90+32

Krysslaminert tre (CLT) 3-lags 52+48+52

Limtrebjelke GL30c 495x115 innfelt i CLT

Kubbing

Føringer EL

Føringer sprinkling

Limtre søyle 4x98x148

D E TA L J S N I T T

1:20

Fra Urneshagen.

A R E A LO P P G AV E Romkategori

Areal Program m2 (FUA)

Areal Prosjektert m2 (FAU)

Publikumsfunksjoner Resepsjon/vestibyle Kafé Kjøkken, oppvask mv. Lagre kafé Publikumstoaletter Museumsbutikk Lager museumsbutikk Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat

367 145 50 25 23 13 20 6 30 35 20

363 135 50 26 28 13 20 6 30 35 * 20

Utstillinger Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Tre og tro gjennom tusen år» Lager utstilling Teknisk rom utstilling Lager utstillinger, formidlingsutstyr

232 60 140 12 8 12

232 59 141 12 8 12

92 8 24 5 20 5 5 10 15

95 8 22 5 20 5 5 15 15

70 691

70 690

Ansatte- og driftsarealer Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr Felles varemottak Lager redskap, utemøbler etc. Tekniske rom SUM FUNKSJONSAREAL MÅLT BRUTTOAREAL BTA

857

* Aktivitetssoner for barn og unge er spredt rundt i bygget.

Jordbruksgrøfter og driller med kløverblanding på tak.

RYE


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.