015 URNESKILEN

Page 1

TREKANTIG, SLUTTANDE TOMT Platsen för Urnes verdernsarvsenter är trekantig och ligger i en brant sluttning.

LANDSKAP & KULTURMILJÖ I HUVUDROLL Urnes nya verdensarvsenter underordnar sig stavkyrkan och landskapet och placerar sig som en diskret kil i landskapet. Byggnaden integreras i backens sluttning och ges en utformning som skapar intresse och nyfikenhet samtidigt som den förhåller sig respektfullt och ödmjukt till omgivningarna. RELATION TILL OMGIVNINGARNA Den nya museumbyggnaden utformas med stor respekt för omgivande natur och bebyggelse. Den ges en enkel utforming som en horisontell, avlång volym som lyfter sig upp ur landskapet och förenas med naturen. Horisontaliteten står i kontrast till stavkyrkans vertikalitet. Utformningen som en landskaplig byggnad ger en lågmäld profil och ett uttryck som står sig över tid. Mot vattnet skapas en tydlig entré som välkomnar besökare både från vatten och land. ANKOMST TILL URNESKILEN & STAVKYRKAN Urneskilen placeras med huvudentrén mot fjorden, väl synlig från färjeläget och ifrån parkering i norr. För att undgå större förändringar av omkringliggande landskap och samtidigt tillgodose nivåfria, tillgängliga entréer, placeras entréplanet på en nivå som ligger med maximalt 1:20 lutning från den stora parkeringen i norr. Foajé, café och butiker har alla stark visuell kontakt till både fjorden och Urneshagen. Parkeringsplatser och inlastning placeras längs den västra vägen för att minimera trafik upp mot stavkyrkan. Urneskilens gröna taklandskap är tillgängligt för alla och gör att byggnaden kamoflerar sig mot öst med minimal inverkan på naturupplevelsen på väg till stavkyrkan. LANDSKAPSBEARBETNING & MATERIAL Utemiljön omkring huset kan kan indelas i två delar. Den ena delen är den västra ankomstsidan där det skapas ytor för parkering, ankomst och uteservering. Den andra delen är den östra delen som utgörs av byggnadens taklandskap som planteras likt befintlig backe för att få huset att bli ett med naturen. De nödvändiga ingrepp som behöver göras för logistik runt huset ska integreras i högsta möjliga mån genom att t ex välja grus eller armerat gräs till vägar och parkering. En del grönska planteras runt huset, främst för att skapa en naturlig inramning och avgränsning mot biltrafiken och varumottagning. Vid nyplanteringar används lokalt förekommande växtarter.

?

BYGGNADEN INTEGRERAS I LANDSKAPET Genom att lyfta upp det sydvästra hörnet och utnyttja platsens sluttning skapas en landskaplig byggnad som smälter in i omgivningarna.

ANPASSNING TILL URNESHAGEN Den södra gaveln dras tillbaka från tomtgränsen för att ge plats till Urneshagen och dess äppelträd.

Byggnadens material är hållbara med trä som dominerar genom hela projektet. Det gröna taket gör att byggnaden smälter in i naturen sett från norr och öst. Taket kan samla in vatten för t ex spolning av wc eller bevattning av växter. Det finns även möjlighet att integrera solceller i det gröna taklandskapet för att ge elförsörjning åt huset. Det utkragande taket reducerar solinstrålning på fasaden vilket minskar behovet för avskärmning och nedkylning. GENOMFÖRBARHET Projektet är baserat på ett robust koncept som enkelt kan anpassas efter behov. Det är ett rationellt hus med en modulär och repetitiv träkonstruktion. Klimatskalet är modulbaserat och kan varieras om det ska vara slutna partier med träfasad, öppna partier med glas eller glaspartier med utvändiga solavskärmande trälameller. Andelen glas i relation till slutna partier kan justeras efter önskemål i senare skede. Konstruktionen baseras på en 2m modul som passar väl till funktionerna men kan enkelt anpassas till andra modulmått.

INDRAGEN FASAD Fasaden dras för att skapa en tydlig entré under tak samt ge väderskydd för caféets uteservering och reducerar även solinstrålning i byggnaden.

BILD TILL HÖGER & NEDAN. Byggnaden öppnar sig mot fjorden i väst och Urneshagen i syd. Foajé, café, butiker och arbetsplatser har storslagen utsikt över fjorden.

TILLGÄNGLIGT TAKLANDSKAP Det skapas ett rampförlopp med lutning 1:20 från norr upp på byggnadens tak för att ge en upplevelse på taket som är tillgänglig för alla.


SITUATIONSPLAN 1:500 N

20 Parkeringsplasser

Haldeplass/platform

+33.00

+34.00

+35.00

Gangvei fra parkeringsplass til senteret

+32.00

+36.00

+32.00

Lutning 1:20

+37.00

15 sykkelplasser under taket

+31,00

+38.00 Utendørs utstilling

Lutning 1:20

+33.00

+39.00

+30.00 +40.00

2 HC Plasser +30.00

Personaleinngang & varemottak under taket

4 Parkeringsplasser

+29.00

+41.00

+34.00

Lutning 1:20 +42.00

+28.50 Lutning 1:20

+43.00

Hovedinngang under taket

+28.00

+35.00

Utsiktspunkt til vandet

+44.00

+36.00

Formidlingsvei til Urneshagen

+45.00 +36.00

+46.00

+27.00

Urneshagen

+47.00

+48.00

+49.00

Gangvei til Urnes stavkyrkje


Urnes verdendsarvsenter lyfter sig upp från landskapet i en inbjudande gest som välkomnar in dess besökare. En karaktärisk träkonstruktion ger ett varmt intryck och har ett släktskap till stavkyrkans konstruktion.


PLAN 1:200

AREABERÄKNING

N

Urnes verdensarvsenter LUTING 1:20

ROMKATEGORI 15 SYKKEL

Caféet kan utöka sina ytor mot foajén vid högsäsong eller speciella evenemang men det finns också möjlighet för avskärmning mot foajén samt indelning i olika zoner. Utställningarna nås direkt från foajén och det skapas två in-/utgångar för att ge flexibilitet i olika utställningsförlopp eller förenkla om någon del ska stängas vid arbete med utställningarna. Utställningsytorna är utformade som ett stort sammanhängande, nivåfritt rum vilket flexibelt kan indelas efter behov.

LUTING 1:20

I anslutning till utställningen ligger muséets butik samt butik för lokalt producerad mat. Matförsäljningen ligger med kontakt till Urneshagen och kan med fördel ha en mindre servering utanför. Utomhusutställningen placeras i norr och bidrar till ett intressant upplevelseförlopp när besökare ankommer till verdensarvsentret.

WC 7 M2 KONTOR 24 M2 HCP

ADMINISTRATION OCH DRIFT Administration, anställda och drift har gemensam ingång ifrån nordväst. Varumottagningen är placerad mellan kontor och kök, med en vändplats för sopbil och mindre lastbil. Bakom öppningsbara dörrar i träfasaden integreras ett avskärmat utomhusutrymme för avfallscontainers. I anslutning till kontor och kök placeras även alla lager samt teknikutrymmen för enkel åtkomst.

KONTOR 8 M2

+30.00

PERSONALE INNGANG VAREMOTTAK 10 M2 AVFALL 9 M2

LAGER REDSKAP, UTEMØBLER ETC. 15 M2

TEKNISK UTSTILLING 8 M2

KJØLEROM 4 m2

LAGER BUTIKK 6 M2

KJØKKEN 25 M2

OPPVASK

LAGER UTSTILLINGER FORMIDLINGSUTSTYR 12 M2

35

35

20

20

Utstillinger

232

233

60

59

140

140

12

13

8

8

12

13

92 8

163 10

24

25

5 20

6 21

5

6

5

5

10 15

9 15

70

66

696

768

SUM FUNKSJONSAREAL

BASISUTSTILLING NORGES VERDENSARV 60 M2

KAFÉ 50 M2

LUTING 1:20

+28.50

LAGER UTSTILLING 12 M2

TØRRVARE 4 m2

UTESERVERING 40 M2

372 146 50 25 4+4+5+9 11+7 20 6 30

Ansatte- og driftsarealer Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr Felles varemottak Lager redskap, utemøbler etc. Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom. Foreløpig forutsatt

RENHOLD TEKNISK 5 M2 66 M2

MATAVFALL 10 M2 LAGER 5 M2

MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA

WC PUBLIKUM 11 M2

INNGANG UTSTILLINGER

±0.00 = +30.00

HOVEDINNGANG

BILLETTSALG

B

FILMROM 30 M2 AKTIVITETSOMRÅDE 35 M2

INNGANG UTSTILLINGER

VESTIBYLE 145 M2

SONE 2

B

SONE 1 UTSTILLING

BUTIKK URNES STAVKIRKE

LOKAL MAT

20 M2

20 M2

140 M2

NORDPORTALEN

+30.00

KONSTRUKTIONSPRINCIP - PELARE OCH BALK

A

Alternativ 2Alternativ 2 Ursparning iUrsparning pelare ger extra i pelare ger extra stöd till balkarna, stöd till och balkarna, kan därmed och kan därmed minimera antalet minimera genomgående antalet genomgående bultar. bultar. Det förenklarDet även förenklar tillfälligäven konstruktion tillfällig konstruktion med att hållamed balkarna att hålla på balkarna plats medan på plats medan det bultas. det bultas.

+28.00

mträpelareLimträpelare

LimträpelareLimträpelare

+29.00

+30.00

+31.00

+32.00

+27.00

+36.35 +33.00

KONSTRUKTIONSPRINCIP - UTKRAGANDE TAK Diagonal understöttning kan minska konstruktionshöjden på utkragningen

Balken är kontinuerlig över pelaren

Balk

Axiell kraft i understöttning Pelare

Horisontell komponent av axiell kraft påverkar pelare

+32.00

Balken kan delas i fasadlinje om nödvändigt för att bryta köldbrygga eftersom utkragningen har diagonal understöttning

+31.00

Balk

Pelare

VÄSTFASAD 1:200

m2 (FUA)

368 145 50 25 24 13 20 6 30

Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr

KOPIROM 6 M2

HCP

URNESKILENS KONSTRUKTIONSKONCEPT Den föreslagna konstruktionsprincipen för byggnaden utgörs av en massiv träkonstruktion som passar både den arkitektoniska designintentionen och dess fördelar som ett hållbart material med lågt koldioxidutsläpp.

nativ 1Alternativ 1 Dubbla limträbalkar bla limträbalkar på vardera på vardera sidamed om enkel om pelare pelare med enkel genomgående mgående bult. bult.

AREAL Prosjekterte nettoarealer (funksjonsareal)

Publikumsfunksjoner Resepsjon/vestibyle Kafé Kjøkken, oppvask mv. Lagre kafé Publikumstoaletter Museumsbutikk Lager museumsbutikk Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat

Basisutstilling Norges verdensarv

WC 6 M2

MØTEROM 20 M2

Studier har visat att det kan finnas en minskning av upp till 30% bundet kol under hela livscykeln för denna typ av golvsystem jämfört med ett liknande lösningar med mer konventionella konstruktionssystem. Med tanke på träprodukternas prefabricerade karaktär kan ytterligare fördelar uppnås när det gäller minskning av tid och energi på plats, vilket minskar byggtid och kostnader. Materialets höga kvalitet innebär också att det kan vara den färdiga produkten, vilket minskar behovet av ytterligare ytbehandlingar i tak och väggar vilket leder till en mer kostnadseffektiv, hållbar och positiv arbetsmiljö.

AREAL Programmerte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA)

A

+31.00

Pelarfria ytor krävs i utställningsytorna för att ge full flexibilitet för en byggnad av denna typ och funktion och detta uppnås genom limträbalkar med spännvidd i rummets fulla längd. Balkarna är placerade på ett 2 meter konstruktionsgrid baserat på designens avsikt för byggnadens utsida, men också för att minimera konstruktionsdjupet och intrånget i utrymmena nedan. Takkonstruktionen utgörs av dubbelbalkar med mellanliggande pelare. Denna utformning ger enklare anslutningar mellan pelare och balk utan behov för stålelement. Dessutom placeras pelare inom skiljeväggarna mellan utställningsområdena för att ytterligare optimera systemets strukturella effektivitet. De diagonala stöden för det utkragande taket, ger inte bara ge karaktär åt byggnadens exteriör, utan minimerar även konstruktionsdjupet för de långa konsolerna så att de kan utföras lika i hela byggnaden.

Arealoversikt innsendt forslag URNESKILEN

Romprogram konkurransegrunnlaget

TEKJØKKEN

PUBLIKA YTOR Alla publika funktioner nås enkelt ifrån den centrala foajén. Receptionen är placerad så att den kan hantera både biljetter och butik. Restaurangen ligger längs den västra fasaden med utsikt över fjorden och i anslutning till foajén. En generös uteservering har placerats i soligt västläge med utsikt till vattnet. Filmrum och aktivitetsrum placeras med öppningsbar del mot foajén för maximal synergi och flexibilitet. Byggnadens olika delar kan enkelt stängas av för att möjliggöra för olika evenemang utanför normala öppettider.

+30.00

903


Huset välkomnar sina besökare med en generös och ljus foajé som ger överblick över husets publika ytor. I sydvästra hörnet ligger foajéns loungeyta med eldstad och utgång till Urneshagen.

+8.00 = 38.00

+8.00 = 38.00 +6.35

BILLETTSALG

BUTIKK

AKTIVITETSOMRÅDE

KJØKKEN WC

KONTOR

MØTEROM

±0.00 = +30.00

±0.00 = +30.00

SEKTION A-A 1:200

SEKTION B-B 1:200

UTSTILLINGER


Urneskilen integreras i landskapet och vänder sig mot Urneshagen i söder och fjorden i väst. Taklandskapet är tillgängligt för alla och ger en rofylld utkiksplats och destination på vägen mot stavkyrkan.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.