013 Mellom jord og himmel

Page 1

MELLOM JORD OG HIMMEL URNES VERDENSARVSENTER “Alle som har besøkt Urnes vil være enig om at det er et unikt sted. Jeg kan tydelig huske mitt første minne fra Urnes. Det var sommer, og hele familien hadde tatt fergen fra Solvorn før vi gikk den lille turen opp til stavkirken. Jeg husker ikke så mye av selve kirken, bare lukten av tjære, den mørke fargen, og en føleslse av at kirken virket liten i forhold til omgivlense. Det som gjorde mest inntrykk på meg den gangen, var turen over fjorden. Det turkise vannet, nisene som sprang opp ved siden av fergen, og de majestetiske fjellene som nærmet seg. Det hele virket så fremmed og fjernt, men nært på samme tid.” - Ukjent Urnes er et unikt sted hvor mennesker har levet i ett med naturen i mange år. Stedshelheten omfatter kulturlandskapet som frohandlingsrom mellom naturen og menneskeverket. Menneskene har gjennom tiden lært seg å leve med, -og av den ville naturen ved å innpasse og tilpasse seg naturens gang. Ambisjonen med vårt bidrag til verdensarvsenteret har vært å skape et en bygning som føyer seg til forhandlingsrommet mellom det menneskeskapte og naturen. Ikke en bygning og ikke et landskap, men noe mellom disse. I prosjektet fremheves de eksisterende landskapelige kvalitetene i området gjennom arkitekturen, fremfor å overdøve eller skape kopier av eksisterende typologier.


Menneske og naturen

FRA FJORD TIL FJELL Vi foreslår en ny sti og vandrevei parallelt med den eksisterende veien som leder de besøkende på en reise gjennom senteret og videre opp gjennom frukthagen og kulturlandskapet. Stien har potensiale til å utvikle seg til en åre med plass til lokale initiativer, aktiviteter og næringer tilknyttet. Bikuber, benker, utsiktspunkt, gårder, bærplukking, fortidsminner o.l. kan bli en del av formidligen.

FORBINDELSE TIL SKJOLDEN

FORMINNER

Ønsket har vært å bevare særpreget og følelsen av vandringen opp til stavkirken, men å forbedre opplevelsen av veistykket ovenfor parkeringen ved å legge stien gjennom landskapet. Verdensarvsenteret blir på denn måten både et stopp på veien og en destinasjon i seg selv.

Historiske bilder fra området RASTEPLASS BENKER

EPLEHAGE

ORNES

BRYGGA

UNESCO UTENDØRS UTSTILLING

INFORMASJON BRYGGE

TURSTI

URNES VERDENSARVSENTER

FORBINDELSE TIL FLOM

ET SENTER I LANDSKAPET For å minske bygningens volum og fremtoning i landskapet er senteret oppdelt med en utdendørs passasje skapt av en ny sti som slår en slak bue gjennom tomten. På den ene siden graves utstillingen inn i terrenget, mens publikumsbygningen legges på terrenget i samme nivå på den andre. Innsnevringen av passagen skaper en naturlig inngangssituasjon, mens den i sør åpner seg opp og flyter sammen med Urneshagen og landskapet. Inngangsnivået strekker seg fra krysset i nord helt bort til Urneshagen i syd og skaper en trinnløs akse fra parkeringsområdet, mellom bygningene, til tunet og ut i urneshagen. Dette sikrer god flyt og tilgjengelighet for de besøkende . Felleshuset har kun to sider, hvor den ene følger kotene lanskapet, mens den andre er skapt av mellomrommet i passagens utvidelse i endene. Denne enkle formen skaper en bygning uten noen tradisjonell gavl, for eller bakside. En bygning som smelter sammen med landskapet man beveger seg gjennom.

FORMINNER UTSIKTSPUNKT

HISTORISKE VEKSTER URTEHAGE TUNET

BIKUBER

URNESHAGEN

URNESBENKEN

URNES GARD OGHJORTEFARM

URNES STAVKIRKE

“FRUKTSTIEN” Ny sti

Utstilling

Nivå

FORMINNER

C+33.0

Eksisterende terreng

BÆRPLUKKING BÆRPLUKKING

Ankomst

Etablering av nivå på kote 33.0

Felleshus

Tun

Urneshagen

UTFLUKT BÅTBYGGERI KINSEDALEN Utstillingen plasseres under terrenget og felleshuset på kanten.

Fjord

0

5

10

20

SITUASJONSKART 1:1000

N


12 parkeringsplasser 10 parkeringsplasser

Handicap parkering

Busslomme

Sykkelparkering

Minibuss drop off

Parkering ansatte Unseco globus

Sykkelparkering

JORD Hovedbygningen er utført med bærende vegger i stampet jord. Utvendig vil overflaten få en naturlig rustik overflate, mens på innsiden vil veggene få et lag puss. Dette gjør overflaten robust og gir interiøret et varmt uttrykk. Ved bruk av lokal jord og leire vil bygningens fasade, farge og avtrykk naturlig del bli en av omgivelsene. Jordhus har en ekstrem lang holdbarhet hvis de bygges på riktig måte, og jord er dermed et ypperlig byggemateriale. Karmer og interiør utføres i tre. Vinduene i fasaden plasseres inn i vegglivet for å unngå markante reflesjoner og sikrer bygningens nedtonede fjernvirkning.

Urtehage

Utstillingsbygningen utføres støpt i betong på stedet. En ru forskalning sørger for å gi fasaden ut mot passasjen et naturlig uttrykk. Innvendig får utstillingen et varmere uttrykk med innslag av tre, farger, ovenlys og fokusert belysning. Både taket på museumsbygning og hovedbygning har et vannfordrøyende grønt dekke med planter.

Ankomst

Tykkelsen på veggene og jordens termiske egenskaper vil sørge for at bygningen kan holde en stabil innetemperatur hele året og derfor kreve minimalt med oppvaring. Jordvarme sikrer en stabil innetemperatur, som gjør at huset alltid står klart til besøk! Jordhus er lune, varme om vinteren og kjølige om sommeren. Jordveggenes gode akkustiske egenskaper vil være med til å skape et meget behaglig lydnivå i fellesarealene.

ANKOMST Ankomsten til Urnes verdensarvsenter foregår til fots. Som et naturlig stopp på veien opp mot Urnes stavkirke åpner senteret seg opp for de besøkende. På den ene siden er ustillingsrommet - en beholder for gamle skatter og formidling av historien. På den andre siden er verdensarvsenterets levende og pulserende bygning fylt med innhold fra lokale, besøkende og tilreisende. Utstillingens inngangsparti gir plass til et overdekket oppholdsareal med naturlig forbindelse og kobling til info og billettsalg. Ønsket med å lede stien gjennom senteret har vært å gi besøkende, uansett formål en opplevelse på vei op til stavkirken.

C+33.0

60% av de besøkenede kommer til fots. Dette tallet vil med all sannsynlighet øke med fremtidens fokus på klimavennlige måter å reise på. Med de siste års satsning på elferger i fjordene på vestlandet, kan man kunne forestille seg at dagsturister og tilreisene i fremtiden i enda høyere grad vil tilkomme stedet til fots. Vi mener et bilfritt verdensarvsenter er avgjørende for å skape de beste rammene for opplevelsen av kulturarven, senteret og naturen rundt. I forslaget foreslår vi å legge parkeringen utenfor byggefeltet, for å unngå biler der folk ferdes. Adkomsten til senteret er tilrettelagt for varetransport og servicekjøretøy,med mulighet til å snu på tunet. I den daglige driften vil senteret fungere som et bilfritt sted.

Tun Urtehage Uteservering

Stampejordhus i forskalning, Norge 1920 Trapp

Urneshagen

Bearbeidning av landskapet UU - rampe

Ny sti

Sognefjorden

Veibygging ved fjorden

Gruve Kinsedalen

0

5

10

20

SITUASJONSPLAN 1:500

N

Moderne stampejordhus, Østerrike 2008


C

UTSTILLING OG FORMIDLING Fra den overdekkede forplassen ved inngangen ledes man langs veggen inn i utstillingen. En bilettscanner sørger at døren åpner seg automatisk, en løsning som også tilrettelegger for forhåndskjøp av biletter. De besøkende blir ført fra dagslyset inn i mørket, hvor den eneste kontakten til omverden er spalten med indirekte lys som faller på bakveggen i utstillingen. Først ved utstillingens utgang trenger dagslyset inn og åpenbarer utsikten mod fjorden og urneshagen. Den begrensede bruken av dagslyset og utstillingelementene er med til å gi de besøkene en sanselig reise gjennom historien. At utstillingsrommene ligger under jorden, minimerer dagslyspåvirkning og gir en gode rammer for et stabilt innendørs klima. En nedsenket himlingen sørger for gode akustikske tiltak, ventilasjon og mulighet for montering av teknisk utstyr.

C+33.0

4.2 Møterom Tekjøkken skap lager / kopi

“TRE OG TRO GJENNOM TUSEN ÅR” Skogrommets ovenlys og små lysspalter i ytterveggen gir en følelse av å stå dypt inne i skogen. Et stort tømmerbord bærer alle utstillingens formidlingselementer og gir mulighet til å samle grupper rundt om bordet. Vegger og himling har et stort innsalg av tre. Overgangen mellom skogrommet og himmelrommet markeres med norportalen. Himmelrommets farger og stemning er mørkere. Her er lyset mer fokusert på elementer langs rommets vegger i kontrast til skogrommet hvor elementene er plassert mot midten. I likhet med stemningen i Urnes stavkrike, sørger her den høye spalten for indirekte lys på “alteret”. Ovenlysets høyde gir rommet en høytidelig stemning.

4.0 Kontorplasser

3.1 Lager

4.1 kontor

Tekjøkken

Skap

VESTIBYLE & RESEPSJON Umiddelbart når man trer inn av døren får man øye på Solvorn og et fantastiske panorama av fjorden og landskapet rundt. I kontrast til den langsgående passasjen utenfor, åpner vestibylen seg opp på tvers, hvor museumsbutikk, resepsjon, info og publikumstoaletter ligger som naturlig forlengelse av ankomstrommet. I forrommet til toalettene er det garderobe låsbare skap til oppbevaring.

4.3 Wc

1.3 Aktivitetsrom barn 3.0 Butikk

1.1 Resepsjon Info

A

A

Ankomstområde

Solvorn

1.2 HC WC

Benk garderobe

1.2 Toaletter

5.0 Lager formidling

4.4 BK 6.0 T

2.4 F

2.7 Avfallsrom

Tunet skaper et skjermet uterom mellom utsillingsbygningen, publikumsbygningen og eplehagen. Kafens uteservering og benker i hagen skaper et godt sted å starte, eller avslutte vandringen på, og blir samlingsstedet for formidlingen av Urneshagen. På tunet vil det være plass til forskjellige aktiviteter og lokale arrangementer som f.eks; “farmers marked”, siderproduksjon eller håndverkworkshops. Den åpne fasaden mot kafe og gårdsbutikk sikrer god visuell kontakt og forbindelse mellom utendørs og innendørs aktiviteter.

Tømmerbordet

Lerret

2.3 K

URNESHAGEN Urneshagen ligger som en naturlig forlengelse av utstillingsarealene og tunet. Urneshagen vil også bli en naturlig del av vandringen opp mot stavkirken. På skråningen mot eplehagen plantes bærbusker og nyttevekster. Disse følger stien videre opp i eplehagen og blir en del av “frukt og bærstien”. På taket av utstillingsbygningen tilrettelegges det for dyrkning av forskjellige urter. Skråningnen på nedsiden av felleshuset mot mot fylkesveien beplantes med et mangfold av ville engblomster.

C+33.0

1.0 Vestibyle

1.4 Filmrom

BASISUTSTILLINGEN Fra himmelromet ledes man ut i utstiillngen om verdensarven. Rommet har to store veggarealer som egner seg godt til veggprojeksjoner og digital formidling.

2.5 L

2.8 2.6 L Varemottak

5.1 Skogrommet

Ovenlys

Skitten sone

2.1 Kjøkken Nordportalen

2.2 Butikk

5.2 Himmelrommet

Alter

Eksempler på sambruk

2.0 Kafé

B

B

Kapiteler

Tunet C+33.0

C+33.0

5.3 Basisutstilling norges verdensarv

Utendørs kafeområde

7.0 Urneshagen

4.5 Lager

5.5 T. utstilling

5.4 Lager

Lokal samling 6.1 Teknisk rom

C Bærbusker

AKTIVITETSROM & FILMROM Aktivitetsrommet for barn ligger i forlengelse av butikken med tilknytning til vestibylen. Med fokus på fleksible løsninger er dette rommet tenkt i sammenheng med butikksarealet. Med en skyvedør kan man åpne opp og stenge av mellom disse rommene. Dette gir mulighet til å bruke rommene til andre formål utenfor butikkens sesong. Filmrommet fungerer som en lomme i vestibylen og kan stenges av akustisk med gardin og fungere som et foredragsrom.

MOT URNES STAVKIRKE

PLAN- 1:200 0

5

10

20

N

Ansatte

Matkurs

Utenfor åpning


vei

urtehage

+ 38.5

+ 37.7

Inngang

Vestibyle

+ 33.0

Sti

vei

SNITT AA - 1:200

0

20

10

5

N

vei

ovenlys urtehage

sti til Stavkirke + 39.0

+ 38.5

+ 37.9

Eksisterende terreng Urneshagen

Alteret Utstilling "Kirkerommet"

Bærbusker

Tun

+ 33.0

Kafé

vei

SNITT BB- 1:200

0

5

20

10

KAFÉ, SALGSROM & HAGE Kafén har god utsikt til både fjord, fjell og hage, og har direkte forbindelse til utendørsområde og Urneshagen. Gårdsbutik og salg av lokalprodusert mat er samlokalisert med kjøkken for å oppfordre til samarbeid mellom disse. Insnevringen i overgangen fra vestibyle til kafe gir mulighet til å stenge av området for økt fleksibilitet og delt bruk utenfor sesong. Kjøkken og salgsrom kan f.eks benyttes til events, konferanser, workshops om mat eller kulinariske opplevelser.

N

mot urnes stavkirke

+ 38.5

SNITT A-A Viser passasjen mellom museum og hovedbygning. På det smaleste punktet åpner det seg et skjermet uterom som forbinder de to bygningene og skaper et naturlig samlingssted, både inne og ute. Inngangspartiet til museum og publikumsbygning ligger samlet. Vestibylen åpner seg opp mot fjorden og fungerer som omdreiningspunkt for resten av bygningens funksjoner.

mot urnes stavkirke Urtehagen

+ 38.5 Ankomst

Ankomst

Møterom

Kontor

Kontor

Møterom

Aktivitetsrom

Vestibyle

Filmrom

Aktivitetsrom

Vestibyle

Butikk

+ 33.0

Filmrom

Kaf\e

Urtehagen + 33.0

+ 33.0

Butikk

Urneshagen

Kaf\e

+ 33.0

Urneshagen

SNITT B-B Viser hvordan gårdrommet utvider seg mot syd og forbinder til urneshagen. Kafe og butikk har direkte utgang til tunet. Mot vest har man utsikt til fjordlanskapet og Solvorn. Utstilling ligger under terreng og gir plass til en urtehage med historiske veksterpå taket. SNITT C-C Viser bygnginges fulle utstrekning og fordeling av funksjoner. Hjertet av bygnignen er vestibylens langstrakte rom med forbindelse til kafèn og Urneshagen. Aktivitetsrommet kan fungere som en utvidet del av vestibylen eller som et eget rom. Kontorer for de ansatte er plassert i den nordlige del av bygningen.

SNITT CC- 1:200

0

5

10

20

N


GJENNOMFØRBARHET Prosjektets grunnleggende konsept og landskapsgrep legger opp til en robust ramme for videre bearbeidelse. Både utstillingsdelen og publikumsbygningen vil kunne tåle justeringer og tilpasninger av areal ved endret behov og bearbeiding i videre faser. Utstillingsdelen vil videreutvikles i tett samarbeide med ustillingsdesignere. Utgraving av masser til museumsbygning vil potensielt kunne brukes i byggingen av huset. Dette krever nærmere undersøkelser av sammensetningen i løsmassene. Med støtte fra Kulturminnefonden, Norsk håndverkstinstitutt og erfaren ekspertise fra utlandet, mener vi det vil være mulig å få til et unikt pilotprosjekt, bygget av jord. ET BYGGEPROSJEKT FOR KULTURARVEN Jordhus og bygging med jord og leire er kjent i Norge siden tidlig på 1800-tallet. Da denne byggemetoden i stor grad har blitt overtatt av betong og andre byggemetoder er forvaltningen av denne byggetradisjonen nesten ved å forsvinne. Byggematerialets termiske, klimatiske og estetiske egenskaper burde tilsi at denne byggetradisjonen er et veldig godt svar på de klimautfordringene byggebransjen står ovenfor. Vi anser dette prosjektet som en enestående mulighet til å gjeninføre og videreføre håndverkskunnskapen. På den måten blir senteret et ledd i utviklingen og bevaringen av kulturarven. Verdensarvsenteret vil ikke kun bli et sted for de besøkende, men et sted som allerede i byggeprosessen er med til å puste liv i gamle håndverkstradisjoner og vise veien for en bærekraftig byggeprosess. En bygning av stedet, til stedet.

URNES VERDENSARVSETER - MELLOM JORD OG HIMMEL

Romprogram konkurransegrunnlaget

UTSTILLING VESTRIBYLE

ROM NR.

ROMKATEGORI

Romprogram forslag

AREAL AREAL Programmerte Programmerte nettoarealer (funksjonsareal inkludert nettoarealer gangarealer) (funksjonsareal) m2 (FUA)

RESEPSJON OG BUTIKK

m2 (FUA)

Kommentar

BARN OG UNGE FILMROM CAFE ANSATTE WC LAGER OG TEKNIKK KJØKKEN

PUBLIKUMSFUNKSJONER

372 145 50 25 28

426.6

Publikumstoaletter

13

21

3,0 3,1 1,4 1,3 2,2

Museumsbutikk

20 6 30 35 20

38 Inkludert resepsjon og informasjon 6

5,3

Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr

1,0 2,0 2,1 2,3-2,7

Resepsjon/vestibyle

1,2

Kafé Kjøkken, oppvask mv. Lagre kafé

Lager museumsbutikk Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat UTSTILLINGER

5,2 / 5,1 5,4 5,5 5,0

232 60

Kontor daglig leder

4,0

Kopirom, lager rekvisita

4,2 4,3 4,4 2,8 4,5

Møterom, pauserom

6,0 / 6,1

25 25

38.7 19.7 242.6 64.2 141 14.7

Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr Felles varemottak Lager redskap, utemøbler etc. Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom. Foreløpig forutsatt

8

11

12

11.7

92 8 24

103.3

5

0

20 5 5 10 15

21.4

70

8.2 37

696

MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA

Integret og inkludert i åpent kontorlandskap

8 4.2 7 17.5 Deler av teknisk rom kan plasseres over lager og avfallsrom. Naturlig ventilasjon bør tilstrebes der mulig. 37.1 Klimastyring i fellehuset vil være minimal pga. jordens termiske egenskaper. 58

Overdekket utendørs areal

Inkludert garderobe og utendørs hc wc

28.2

12

Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2

SUM FUNKSJONSAREAL

75

140

ANSATTE - OG DRIFTSAREALER

4,1 4,0

150

772.5 1000


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.