007 Urnes

Page 1

Prosjektbeskrivelse Urnes verdensarvsenter

Intensjon og overordnet grep: I utformingen av Urnes verdensarvsenter ble det spesielt viktig å ivareta og videreformidle det vakre landskapet på Ornes. Byggets form og utrykk respekterer landskapet, eksisterende bygningsmiljø og ivaretar fjernvirkningen av Ornes som sted og Urnes Stavkirke som objekt. Bygningskroppen plasseres mellom to frukthager, ny og gammel med en bevegelseslinje på ett plan gjennom hele prosjektet. Byggets karakter er nedtonet og tilpasset landskapet ved å felle bygningskroppen ned i bakken. Bygget følger landskapets hovedretning og orienteres mot Urnes Stavkirke. Plassering av program: Prosjektet er fordelt på tre nivåer. Plan U1 har tilkomst, og er byggets avlastningsområde. Her ligger lager og p-plasser for ansatte. Heis og trappe-kjerne knytter etasjene sammen med direkte tilkomst til vestibyle, administrasjon og utstillingsarealer. Plan 1, etasjens romprogram er todelt. Publikums funksjoner og drift. Prosjektet har en åpen offentlig del med kafe og vestibyle. Utstillingsarealer, aktivitetsrom og filmrom er lagt rundt en drifts-kjerne. Her ligger administrasjon, lager, kafe, toaletter og garderober. Plan 2 er tilpasset for administrasjon med romslige og oversiktlige lokaler. Etasjen har også god tilkomst fra resepsjons området i plan 1. Plan 2 har dirkete tilkomst til Urneshagen og frukthagen. Synergi mellom utendørs og innendørs aktivitet: Prosjektet er spesialdesignet for god flyt mellom utendørs og innendørs aktivitet. Ved å plassere to frukthager på hver side av bygget skaper man en naturlig flyt gjennom bygget. Høyden på parkeringsplassen ligger omtrent på samme nivå som byggets hovedetasje. Dette gir alle mulighet til en trinnfri opplevelse av fjordlandskapet, hager og utstillinger. I plan 1 er Vestibylen og kafeen, samt utstillingsarealer på samme nivå. Oppretting av frukthagen i nord er viktig for helhetsopplevelsen av bygget. Frukthagen er det første man møter og det siste man ser når man er på besøk i verdensarvsenteret. Hagen gir også brukere større spillerom blant utendørs aktivitet. I uteområdet er det tilrettelagt for bevegelse i flere nivåer/terrasser. Man skiller mellom Frukthagen, Bærhagen og Urneshagen. Disse tre naturopplevelsene er nært knyttet sammen med en landskapsarkitektur i form av trapper og nivåer. Måten å bevege seg på gjenspeiler opplevelsen av å vandre og plukke epler fra trærne på Ornes. Kort oppsummert kan man si at synergien mellom utendørs og innendørs aktivitet er ivaretatt og bygget underordner seg kulturlandskapet og kulturmiljøet det inngår i. Trafikkløsning: Gang og sykkeladkomst fra nord, ved prosjektets hovedentré. Det er tilrettelagt for sykkelparkering på terreng ved hovedentré. Gjester bruker regulert parkeringsområde i nord. Herfra opparbeides det med gangvei til prosjektets hovedentre. Bygget inngår i en miljøvennlig transport av besøkende i verdensarvområdet gjennom en elektrisk drevet transportløsning til og fra senteret og stavkirken. På og avstigning til Urnes stavkirke er tilrettelagt ved hovedentreen. Dette er en «Kiss and ride» løsning hvor man opparbeider en minibusslomme langs fylkesveien. Dette er en naturlig plassering for besøkende da man får en helhetsopplevelse av landskapet og programmet på ett nivå. Minibussen vil kjøre folk opp og ned til Urnes Stavkirke. Det er tilrettelagt for en snuplass til minibussen under byggets i avlastningsområde. Ved å plassere infrastruktur på nedsiden av tomt får man utnyttet hele tomta. Vegetasjon/beplantning, materialer og overflater: Urneshagen bevares og tilgjengeliggjøres fra vestibyleområdet. Her er det tilrettelagt for informasjonspunkter og gangbevegelse mellom trærne. I den nye frukthagen i nord opparbeides det med nye epletrær og tilsvarende vegetasjon som i Urneshagen. Dette gir en god helhetsopplevelse på tomten. Mindre vegetasjonsfrukter som jordbær, bringebær og blåbær er viktige innslag i både frukthagen og bærhagen. Materialer: Bygget bidra til en helhetlig opplevelse og formidling av natur- og kulturarv gjennom landskapstilpasning og materialbruk. Det benyttes betong og tre som primærmaterialer. Byggets materialer og utforming er inspirert av stavkirken. Byggets fasade består av brent eller beiset trykkledning. Deler av bygget vil bli konstruert i betong for robusthet og landskapstilpasning. I frukthagen opparbeides det nivåer i cortèn-stål. Disse kan skjæres ned i landskapet uten store inngrep. Byggbarhet: Bygget er arealeffektivt og har en enkel form. Prosjektet ansees som lett byggbart og er universelt utformet. Prosjektet kan bygges av lokale entreprenører i Sogn og Fjordane som er god på tre og kjenner byggemetoden godt. Oppbygging: Yttervegger. Betongvegger mot landskap. Betongdekke i plan 1 og tredekker i plan 2. Midtkjerne kan bygges i heltre/Massivtre. Det er nødvendig med 4 søylerekker i tverrsnittet for gunstige bærelengder. (som tegnet og anvist i plan og snitt). Energiløsninger: Prosjektets energiløsninger kommenteres her i beskrivelse. Byggets lysforhold er ivaretatt med ett tydelig skille mellom offentlig og kontrollert utstillings-sone. Prosjektet kan opparbeides med solceller (avhengig av behov), utnytting av takvann(drensvann), passiv solskjerming, oppvarming av vann gjennom radiatorer i byget (varme kan komme fra solceller), oppvarmes i vannbåren varme. Høyisolasjonsglass og effektiv isolering. Transport og sykkelparkering er ivaretatt. Sol, vindforhold og klimatilpasning: Bygget ligger med nesen vendt mot fjorden i vest. Dette gir uteområder på hver side av bygget mot sør og nord. Uteområder henger sammen med en åpen vestibyle som gir rom for fleksibelt bruk. Uteservering ligger i tilknytting til kafe. Denne er vendt mot sør og har gode solforhold. Utesonen er nært knyttet opp mot Urneshagen og gir mye til gjester på sommerstid. Det er tilrettelagt for takoverdekking ved entre (venteområde).

Urnes


FV 331

REGULERT PARKERINGSOMRÅDE

FERJEOMRÅDER

1.

2.

Tomt: Diagram viser dagens tomt som grenser til Urneshagen i sør. Tomta er trekantformet i skrått terreng og tilkomst legges derfor i nord med direkte tilknytting til regulert parkeringsområde. Løsningen gir prosjektet mulighet til universell tilkomst.

Overordnet grep: Prosjektets overordnede grep er å legge bygningskroppen mellom Urneshagen og en nyetablert frukthage. På den måten ligger prosjektet i harmoni med landskapet og gir en tydelig retning mot Urnes Stavkirke. TILKOMST

PÅ OG AVSTIGNING

FRUKTHAGE

3.

4.

Program og bevegelse: Prosjektet er tydelig todelt. Det opprettes en kommunikasjonslinje mellom frukthagene. I midten av bygget opprettes det en funksjons kjerne for drift. Rundt kjernen ligger utstillingsarealer.

Under bakken: Aktivitetsområdet og film rom legges under bakken i mellom kontrollert og offentlig del av bygget. Bygningsdel ligger skjermet og integrert i landskapet. Oppleves ikke som en del av bygget fra utsiden.

ENTRE

AVLASTNINGSOMRÅDE

BÆRHAGE

KAFE UTE

TRAPP OG GANGVEI: for fotgjengere som skal gå til Urnes stavkirke. URNESHAGEN

5.

6.

Infrastruktur: Prosjektets hovedentre ligger i nord med direkte tilknytting til regulert parkeringsområde. Det legges tilrette for kiss and ride for minibusser ved entre. Minibuss snur under byggets avlast sone. Her opparbeides også parkering for ansatte.

Synergi mellom ute og inne: Ved å skape forbindelse mellom to hager gir bygget ett variert uterom. Diagrammet viser hvordan bevegelsen mellom landskap og bygg henger sammen.

FV 331 FV 331

N Situasjonsplan 1:500

Urnes


Eksteriørperspektiv som viser inngangspartiet

Landskapstilpasning Urnes verdensarvsenter

Vei

+42564

Illustrasjonen viser byggets hovedentré. Her ser vi prosjektets plassering i landskapet, den nye frukthagen, nivåene i landskapet og på og avstigning til shutlle bus. Den rektangulære bygningskroppen definerer uterommene og skaper en tydelig entre. Informasjonpunkter er spredt rundt i aktivitetsområdene. Ved hovedentré er det opparbeidet en overdekning for ventende gjester ved nedbørsdager. Tverrsnitt A-a: Bygget ligger i en vestvendt skråning mellom to frukthager. Prosjektet utfordrer landskapet ved å gå ned i terrenget og lager en rolig bygningskropp. Utforminga skaper varierte rom-høyder inne i bygget. Fra vest i vestibylen til Urnes utstillingsrom er det 6 meter høydeforskjell. Dette gir bygget romlige-kvaliteter.

Plan 03 38 +35353

Entre Administrasjon

Plan 02

Administrasjon

+34764

35 Plan 01

Utstillingsrom

+32000 Administrasjon

Vestibyle/Kafe

+32000

32 Heis

Plan U1

Entre

+28068

Parkering/Varemottak Fylkesvei

28

Tverrsnitt A-a 1:200 1m

Urnes


BÆRHAGE

BÆRHAGE

Aktiviteter spres - Familieløype

Familieløype

Basis 60 m2

Urnes stavkirke "Tre og tro gjennom 100 år" Sone kirkerommet

Utstilling 130 m2

Åpent ned til utstillingsrom

Urnes stavkirke "Tre og tro gjennom 100 år" Sone skogrommet

The orld herritage: What, w hy, how ?

Interativt kart

The w orld herritage sites in the w orld

Norw egian table

Prosjektor

+ 32 moh. Kontroll Sikkerhetsport

Prosjektor

Kontroll Sikkerhetsport

Teknisk/lager 65 m2 Teknisk rom utstilling Rom f or teknisk utstyr i tilknytning til utstillingene; styringsenheter lyd, lys, projektorer mv.

Entre

Lager utstillinger, form idlingsutstyr 15 m 2 Innredes med hyller f or oppbevaring av f ormidlingsutstyr.

Teknisk 5 m2

Teknisk rom 20 m 2 Teksniske installasjoner for hele bygget

Heiskjerne

2

Renhold/Lager/Teknisk/Kjøkken Sjakter 19 m 2

Heiskjerne

Oppvask sone

+ 35.3 moh.

Garderobe/Toalett 14 m 2

Filmrom 41 m

+ 35.3 moh.

Svalgang/Entre 60 m2

Kjølt rom f or matavf all, 10 m2, skal kunne spyles.

Prosjection

Lager utstilling 20 m 2 For oppbevaring av gjenstander, skal derfor være brann- og tyverisikkert. Skal ha god atkomst f ra utstillingsarealene.

+ 35.3 moh.

HC/WC

Varemottak, nærtørrlager 5 m2

WC

Heis og trappekjerne 22 m 2 Teksniske installasjoner for hele bygget

Sirkulasjon 13 m 2 Kommunikasjonsgang

+ 32 moh.

Prosjection

Aktiviteter spres Bærhage

WC

+ 32 moh.

Oppbevaringsrom f or materiell og aktivitetselementer. Veggplass til projisering av visuelle elementer. 21 m2.

Produksjons sone

Kontroll Sikkerhetsport

FRUKTHAGE Aktivitetsområde 52 m

Garderobe og toalett 40 m2

HC/WC

Åpent ned til aktivitetsrom

Kjøle-/fryselager 5 m2

WC

Lokalprodusert mat Salg/Lager 35 m2

Heis og trappekjerne 37 m 2 Teksniske installasjoner for hele bygget

Tørrvarelager 4 m2

Admin/ lager museumsbutikk 30 m2

Kjøkken 35 m2

Kontroll Sikkerhetsport

2

Resepsjon 12 m2

Info - Urneshagen og kulturlandskap kulturlandskap med gårdsbebyggelse og dyrkingsområder for frukt, bær og grasproduksjon, med spor etter menneskers aktivitet tilbake til jernalder.

+ 32 moh.

Åpent ned

Åpent ned Avlukkings mulighet

Kontor 14 m 2 Direktør

Aktiviteter spres Bærhage

URNESHAGEN

Administrasjon

Kontor 27 m 2 Åpent landskap

Kjøkken 29 m 2 Fellesrom

+ 35.3 moh.

FRUKTHAGE

Info - Urneshagen og kulturlandskap kulturlandskap med gårdsbebyggelse og dyrkingsområder for frukt, bær og grasproduksjon, med spor etter menneskers aktivitet tilbake til jernalder.

URNESHAGEN

+ 32 moh.

T-kjøkken 11m2

Åpent ned til vestibyle Tak over entre beskyttelse mot nedbør

Info tavle

Hovedentre

Avlukkningsm uligheter Stiplet sone.

Hovedentre

+ 32 moh.

+ 32 moh.

Inform asjonspunkt Inf ormasjonsskulptur for UNSECO

Inform asjonspunkt Inf ormasjonsskulptur for UNSECO

Info Lusterfjorden og makro landskap

Plan 02 1:200

A-a

1m

Urnes verdensarvsenter

Urnes Verdensarvsenter

Arealoversikt innsendt forslag Urnes

Romprogram konkurransegrunnlaget

ROMKATEGORI Vei

+42564

Plan 03

Plan 01

Administrasjon

+34764

Utstillingsrom

+32000 Administrasjon

Vestibyle/Kafe

Entre

+28068

Parkering/Varemottak Fylkesvei

Avlastning sone

28

Kommunikasjon/logistikk: Heis og trappekjerne ligger i midtkjernen og tilgjengeliggjør byggets funksjonsområder. Diagram er uten skala. Urnes Stavkirke

Publikumsfunksjoner Resepsjon/vestibyle Kafé Kjøkken, oppvask mv.T-kjøkken er inkludert Lagre kafé Publikumstoaletter Museumsbutikk Lager museumsbutikk Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Oppbevarings-rom for materiell og aktivitetselementer Salgsrom lokalprodusert mat

372 145 50

506 145 80

25

38 24 40 20 10 41

20

21 35

Utstillinger

232

260

60

60

140

145 20

Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr

Bærhage

P.plass

Lager redskap, utemøbler etc.

m2 (FUA)

28 13 20 6 30 35

Basisutstilling Norges verdensarv

Program: Svart sone markerer kontrollert område utenfor åpningstider. Rødt område viser åpne publikumsarealer.

Lager renhold Felles lager for hele senteret.

+ 27,8 moh.

Vestibyle og administrasjon

+32000

32 Heis

AREAL Prosjekterte nettoarealer (funksjonsareal)

Frukthage

Program: Diagram viser synergi mellom bygg og utendørsområde.

Urneshagen

12

20

12

15

Ansatte- og driftsarealer Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr Felles varemottak Lager redskap, utemøbler etc. Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom. Foreløpig forutsatt

162 8

226 9

24

27 5 29

SUM FUNKSJONSAREAL

766

+ 27,8 moh.

14

5

19 38 15

• 4 biloppstillingsplasser • 2 HC-plasser

HC-parkering

HC-parkering

Container for avfall/stasjon Stasjon under tak

Varemottak I forbindelse med varemottak skal det etableres utvendig, skjermet og overdekket, oppstillingsplass for avfallscontainere.

Ut

Snuradie 7 m - minibuss. Inn

70

MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA

Arealoversikt

5

10 15 70

Felles varemottak Felles varemottak for hele senteret. Direkte inngang utenfra og ha lett atkomst til kjøkken/kafé,vestibyleområdet og utstillingsarealer.

52

8

5 20

Entre hall For ansatte, drift og logistikk behov.

7

Utsiling:

+35353

Entre Administrasjon

Plan 02

AREAL Programmerte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA)

Administrasjon

38 35

Plan U1

Program: Prosjektet er tydelig todelt. Det opprettes en kommunikasjonslinje mellom frukthagene. I denne aksen ligger vestibylen. I midten av bygget opprettes det en funksjonskjerne for drift markert i rødt. Bevegelsen rundt kjernen er en arealeffektiv og gir en spennende rom.

A-a

1m

Etasjeplaner 1:200

Arealoversikt: Vedlagt skjema.

Info Lusterfjorden og makro landskap

På og avstigning Shuttlebuss

Plan 01 1:200

Plan U1 1:200 Plan 01 1:200 Plan 02 1:200

Uteservering/Kafe

Info tavle

Uteservering/Kafe

Hovedentre

SykkelparkeringVed hovedentre

På og avstigning Shuttlebuss

Kafe 80 m2

Vestibyle og museumsbutikk 145 m2

Formidlingsområde, «Urneshagen

Formidlingsområde, «Urneshagen».

992 1250

Plan U1 1:200 1m

Urnes


Vestibylen og kafe. Direkte tilkomst til resepsjon og administrasjon, museumsbutikk, t-kjøkken, garderober, aktivitetsrom og filmrom.

Eksteriørbilde fra entre

Interiørperspektiv fra vestibyleområdet mot vest og Solvorn.

Urnes


Utstillingsrommet, Urnes Stavkirke

Besøksopplevelse Utstillingens romlige opplevelser.

Ideen: Stemning og atmosfære i prosjektet: Ideen bak det stigende taket er å fokusere utsikten mot vest og fjorden med lyse arealer. Bygningsdelen under bakke skaper mørke rom med stor takhøyde. Kontrasten mellom mørkt og lyst oppstår også i det man går inn i Urnes Stavkirke. I besøkssenteret ønsker vi å videreføre denne følelsen. Overgangen mellom vestibyle og utstillingsrom er en lengre romsekvens som ender besøkendes tankesett og stemning før man går inn i utstillinga. Dette er ett bevist grep for å gi prosjektet en egenart og karakter. Utstillingsrom: Det vertikale rommet. Utstillingen er en visuell, sanselig og utdypende formidling av kirkerommet i Urnes stavkirke. Det vertikale rommet er 9 meter høyt og slipper inn himmellyset i retning Urnes stavkirke. Det vertikale rommet gir rom for samspill mellom det høye og det lave i utstillings elementer. Utstillingen er illustrert etter romprogrammets ønsker: Basisutstilling og Urnes stavkirke - Sone 1, skogsrommet. Sone 2, kirkerommet. Tilgjengelige publikums funksjoner: Aktivitetsrommet er inspirert av flaggermusa og stemningen i Urnes stavkirke. Rommet er lagt under bakken i nær tilknytting til vestibyle og utstillingsområdet. Rommet er utformet med overlys og spennende vinduer mot entre området. Romhøyden er todelt med en vertikal lysåpning som spiller med lyset og gir en spennende romfølelse. Rommet er fleksibelt og lys kan kontrolleres.

Aktivitetsrommet

Urnes


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.