001 SKRÅNINGA

Page 1

FRA VEIEN SKRÅNINGA - INTENSJONER OG OVERORDNET GREP

PLANLØSNING

FORHOLD TIL OMGIVELSENE

MØTEPLASSER

Vår viktigste ambisjon for prosjektet er å skape en lavmælt og terrengtilpasset bygning, som samtidig tilbyr uvante, spennede og fleksible lokaler til alle besøkende - tilreisende og lokale.

Planen er V-formet, og utstillingsrommene legges til østre fløy, som graves delvis inn i terrenget. Takets stigning mot veiens terrengnivå gir romslig takhøyde for utstillingene. Inngangen til utstillingene er enkel å kontrollere, og de øvrige publikumsfunksjonene fungerer godt alene, utenfor utstillingenes åpningstid.

Fra besøksparkeringen ankommer besøkende via en ”hylle” på c+33, som i nordspissen av tomta går sammen med ”fortausrampe” fra nedre plan, og dets parkering. Senteres hovedinngang ligger tilbaketrukket fra fasadene, og det dannes en overdekket forplass. Utenfor ansatteinngangen i sokkelen, planlegges en busslomme, for ev henting med el-buss.

Uteservering knyttet til kaféen legges både til gårdsrommet og til en utsiktsterrasse mot fjorden begge overdekket. Gårdsrommet og takrampen er tilgjengelig utenom senterets åpningstider, og tilbyr besøkende en døgnåpen attraksjon. Forplassen ved hovedinngangen tilbyr også overdekket uteplass - med direkte tilgang til HCWC utenfra.

Det overordnede grepet består i å etablere en sentral gårdsplass, og å omkranse denne med en takrampe, som med stigning på 1:15, går fra inngangsplanet på kote 33, til toppkote 40 - i sørøst, der taket møter terrenget. Slik begynner gåturen til stavkirka med et besøk i verdensarvsenteret, og fortsetter via rampen videre opp til kirka. Spiralmotivet er inspirert av utskjæringene i Urnesportalen, der dette opptrer i form av natur- og dyreformer.

Vestre fløy ligger mot fjorden, men skjermes delvis mot denne, og henvender seg primært inn mot gårdsrommet. Kafé, vestibyle, resepsjon og butikker etableres i form av ett stort rom, som underdeles med sittemøbler og hyller. Dette sikrer fleksibilitet mtp større arrangementer - som kan bruke hele rommet ved bortrydding av flyttbare elementer. Barne- og filmrommene ligger til vestibylen, og kan også åpnes mot denne for å utvide funksjonene ved behov.

Gårdsrommet blir delvis liggende på dagens terreng, og det oppstår et naturlig amfi mot vest, med mulighet for å bevare ett eller flere av dagens trær - som et tuntre. Fra gårdsrommet er det tilgjengelig adkomst - enten rett ut, eller via rampen - til tre nivåer av eplehagen. Terrenget mellom nivåene (også reposene i trappa som går gjennom området) blir til mindre landskapsamfier, passende for små grupper med guide.

I vestibylen bygges en lang benk sammen med garderoben i tilknyting til resepsjonen, og andre sittemøbler skiller kasseområdet fra kaféen og lokalmatutsalget. Sommerstid kan flere dører åpnes mot gårdsrommet, og salget kan delvis flytte ut, under overdekning av takrampen.

Alle publikumsfunksjoner legges på inngangsplanet, og de interne funksjonene i sokkeletasjen - med direkte kontakt via vestibylen. Det etableres søppelhåndtering innefor port i sørvest, og teknisk rom under vestibylen og våtrom for publikum.

For å i størst mulig grad skjerme eplehagen, dyrkes Urneshagen delvis på taket, og blir på den måten godt integrert i gåturen til kirka. Her kan det etableres plantefelt med forskjellige lokaler arter og sorter, og som i eplehagen, danner taketterrenget naturlig amfier for pauser og små foredrag.

SKRÅNINGA


FRA KRYSSET

FRA GÅRDSROMMET

SKRÅNINGA FRA FJORDEN


SKRÅNINGA


Oppriss nord

Oppriss sør

Tverrsnitt - T - 1:200

Urnes verdensarvsenter

Arealoversikt innsendt forslag Skråninga

Romprogram konkurransegrunnlaget ROMKATEGORI

Langsnitt - L - 1:200

AREAL Programmerte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA)

AREAL Prosjekterte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA)

Publikumsfunksjoner Resepsjon/vestibyle Kafé Kjøkken, oppvask mv. Lagre kafé Publikumstoaletter Museumsbutikk Lager museumsbutikk Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat

372 145 50 25 28 13 20 6 30

382 142 52 26 33 13 15 9 37

35 20

40 15

Utstillinger Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr

232

229

60

62

140 12

140 12

8

7

12

8

92 8

173 8

24 5 20

32 5 20

5

9

5

5 10 14

Ansatte- og driftsarealer Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr Felles varemottak Lager redskap, utemøbler etc. Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom. Foreløpig forutsatt SUM FUNKSJONSAREAL MÅLT BRUTTOAREAL SKRÅNINGA BTA

EKSKL ÅPNE, OVERDEKTE AREALER

10 15 70

70 696

784 998

SKRÅNINGA


FRA VESTIBYLEN MATERIALBRUK OG ARKITEKTONISK UTTRYKK

FORHOLD TIL REGULERINGSPLAN

Som for mange av fjellgårdene i Luster, vokser Skråningas sokkel ut av terrenget i form av en tørrsteinsmur - som i vårt tilfelle skjuler teknisk rom og heis/trapp. Skjult i muren er dør direkte inn til teknisk rom. Resten av fasadene er tenkt utført i mørk, tjæret trekledning. Slik vil huset passe inn i omgivelsene, og de mer spektakulære aspektene ved prosjektet blir forbeholdt de besøkende, enten i eller etter åpningstidene. Glass trekkes i hovedsak inn fra fadsadelivet, og relativt store overheng skjermer mot sola om sommeren, samtidig som den slippes inn vinterstid.

Som utgangspunkt for skissen har vi lagt til grunn at maks teoretisk kote i nordspissen av det tillatte byggeområdet - innfor siktlinjer og formålsgrense - er inntil 4 meter over dagens terreng, og at byggets søndre fasade kan ha gesimshøyde på inntil 8 meter over dagens terreng.

Innendørs dominerer lyse tresorter, med unntak av for utstillingsrommene. Her bygges bordforskalet betongvegg mot terrenget i øst, og taket blir mørkt. Ingen vinduer forstyrrer iscenesettelsen av utstillingene, og veggplass og utstillingsflater er prioritert. Rommenes enkle geometri gjør dem fleksible, og dimensjonene er gjenkjennbare fra stavkirka, både i bredde og høyde.

Gitt at inngangsplanet etableres noe lavere enn dagens terreng, har vi litt høyere gesims i nord enn 4 meter, men fortsatt innenfor tillatt kotehøyde. Mot sør er gesimsen akkurat under 8 meter.

SKRÅNINGA


FRA UTSTILLINGSROMMET UTSTILLINGENE Dimensjonene fra stavkirka skal være gjenkjennbare, og rommene skal framstå som varme og taktile. Kombinasjonen plassbygd betong, lyst tregulv og -vegger, og mørkt tretak, skal sammen med store veggtepper skape en fleksibel ramme for forskjellige utstillinger. Større objekter som krever grundig lyssetting, kan felles inn i veggene, og lyset styres etter hvilke andre aktiviteter som foregår. Det skal møbleres forsiktig med benker og stoler, og det skal åpnes for ro og kontemplasjon, utover rene utstillingsfunksjoner.

SKRÅNINGA


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.