Page 1


De unge fraekke.book Page 1 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM


De unge fraekke.book Page 1 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM

De u n g e f r ĂŚ k k e


De unge fraekke.book Page 2 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM

Gud er, at der er ansvar. K. Olesen Larsen Fuld af undren er vi i din nĂŚrhed, Du, som bĂŚrer verdensrummets dybder. Svein Ellingsen


De unge fraekke.book Page 3 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM

Knud Munck

De u n g e f r æ k k e Om Grosbøll og andre moderne teologer

Et generationsportræt

For l a ge t A N I S Kø b e n ha vn 2 01 1


De unge fraekke.book Page 4 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM

De unge frække Om Grosbøll og andre moderne teologer Knud Munck © Forlaget ANIS, 2011 Bogen er sat med Garamond og Eurostile på Religionspædagogisk Center, trykt hos ScandinavianBook ISBN-13: 978-87-7457-586-3 Omslag: Freiheit09 Hein Heinsen, alterudsmykning i kirken på Rigshospitalet i København; efter aftale med kunstneren og CopyDan Foto: Niels Henrik Kirkegaard

Forlaget ANIS Frederiksberg Allé 10 DK-1820 Frederiksberg C tlf. 3324 9250 – fax 3325 0607 www.anis.dk


De unge fraekke.book Page 5 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM

Forord – et generationsportræt 7 I. Indledning 9 II. Grosbølls teologi 13 Grosbølls baggrund 13 “Mod til kætterier!” 15 Minikonventet 15 Ønske om troværdig tale 17 Prædikensamling og tv-optræden 20

Debatbogen udkommer 21 Ringe opmærksomhed 22 Kritik af kirken og det religiøse sprog 23 Ingen tro på skaberguden 24 Jesus og inkarnationen 27

Prædikanten 29 På sporet af ... 29 Den anden samling 31 Den sidste samling 33 Samlet vurdering 35

En søndag i Taarbæk Kirke 35 Opsummering af Grosbølls teologi 38

III. Grosbøll under anklage 41 Mediestormen 41 Hvad Grosbøll sagde til journalisten 41 Biskop Rebels reaktion 44 Den supplerende udredning 49 Under fortsat anklage 51

Sagens vending 55 Grosbøll og Rebel i clinch 56 Menighedens utilfredshed 57 Offentlighedens reaktion 58 Plan B og mødet i Vartov 61 Bertel Haarders håndtering af sagen 62 Lindhardt og Grosbøll i clinch 64 Lindhardts pragmatisme 71 To biskoppers forskellige håndtering af sagen 73

Slutforløbet 74 Grosbøll fortsætter og stopper 77


De unge fraekke.book Page 6 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM

IV. “Fædrene” til “De unge frække” 79 K. Olesen Larsen 79 Tre “store Århus-teologer” 84 K.E. Løgstrup 84 P.G. Lindhardt 88 Johannes Sløk 94 De københavnske “fædre” 99 Leif Grane 99 Bent Hahn 105 Peter Kemp 108

V. “De unge frække” 117 Troels Engberg-Pedersen – “den offensive andrerettethed” 117 Svend Andersen – opstandelsen som en unik realitet 122 Svend Bjerg – synets Gud 130 Niels H. Brønnum– den lutherske arv 138 Jan Lindhardt – hvad er helvede? 142 Mogens Lindhardt – symbol og mirakel 149 Kjeld Holm – Tillichs symbolverden 159 Peter Holm – troende af 1. og 2. grad 165 Anders Klostergaard Petersen – mellem religion og modernitet 173 Niels Grønkjær – den nye Gud 183 Troels Nørager – en moderne liberalteolog 194 Lars Sandbeck – fantasiens Gud 204 Opsummering af “De unge frække”s teologi 210

VI. Epilog 215 Litteratur 217 Navneregister 237


De unge fraekke.book Page 7 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM

Forord – et generationsportræt

Det kendetegner en tendens i moderne teologi, at den er optaget af at tolke kristendommen på baggrund af menneskers nutidige liv og det moderne verdensbillede. Det betyder, at den på én gang fastholder den kristne tradition, men forholder sig kritisk-reflekterende til den. Jeg har selv studeret teologi på Aarhus Universitet i 1970’erne og begyndelsen 1980’erne, ligesom jeg har været præst i København med god kontakt til det teologiske miljø ved Københavns Universitet. Jeg har oplevet en verden af præster og teologer og har befundet mig midt i den moderne teologis brændpunkter. Lige nu er jeg præst i Sydsjælland og har herfra haft et godt overblik over det kirkelige og teologiske landskab. Bogen er et generationsportræt af min egen generation af teologer med særlig henblik på “De unge frække”. Det er en lidt kunstig betegnelse (som nedenfor skal defineres nærmere), men jeg mener, den er ganske dækkende. Det er min påstand, at betegnelsen rammer en bestemt om end noget varieret gruppe af teologer, der har et moderne syn på teologi og kirke. Der er i denne sammenhæng tale om den teologiske frækhed, der består i at gennemtænke forholdet mellem den kristne tradition og moderniteten og måske havne et sted uden for traditionen. Jeg var meget optaget af Grosbøll-sagen, da den stod på i 2003-2005, og det er ikke mindst denne sag, der har gjort mig interesseret i at undersøge, hvad moderne teologi egentlig handler om. Hvad er dens forudsætninger, og hvordan har den udmøntet sig i teologiske emner som “Gud”, “opstandelse” og “evigt liv”?

7


De unge fraekke.book Page 8 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM

F ORORD –

ET GENERATIONSPORTRÆT

Hvad angår bogens henvisninger, gælder det, at der angives forfatternavn, årstal og sidetal. I tilfældet med citaterne fra Grosbølls debatbog, En sten i skoen, er der dog kun anført sidetal. I forbindelse med bogens udarbejdelse skal jeg takke alle de teologer og præster, som beredvilligt har villet diskutere fænomenet “De unge frække” med mig. Det gælder i særlig grad alle dem, der har været parate til at stille op til bogens mange interviews. Det skal for en orden skyld nævnes, at jeg har søgt så vidt muligt at få tilladelse til at benytte de anvendte citater fra de interviewede personer i bogen. Der skal også lyde en stor tak for råd, støtte og kritisk vejledning undervejs til: Lars Stadil, Christina Wandel, Marie Baastrup Jørgensen, Anne-Mette Gravgaard, Line Louise Hage, Kristine og Peter Garde, Helle Saxil Andersen og Anne Marie Munck. Tak også til Anders Holt og Else Kragelund Holt for husly og inspiration i det jyske under min studieorlov, og tak til den biskop, der bevilgede den.

8


De unge fraekke.book Page 9 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM

I. Indledning

“De unge frække” teologer møder man både i det teologiske miljø og inden for folkekirken. Det er markante personer, der har sat nye dagsordener, ikke bare internt, men også i den brede offentlighed. Udtrykket “De unge frække” har jeg ikke selv fundet på. Det er opfundet af den tidligere biskop i Roskilde Stift, Jan Lindhardt, i forbindelse med sagen (der dog ikke endte som en retssag) mod sognepræst Thorkild Grosbøll, og kun meddelt mig i en privat mail, og om fænomenet (og om Grosbøll) skriver han i sine erindringer: Jeg tænkte, at her blot var en præst, som endnu talte, som man gjorde i visse dele af det teologiske studentermiljø på Købehavns og Aarhus Universitet i 1960’erne og 1970’erne. Man kan forstille sig, at man arbejder i et laboratorium med en særlig bakteriekultur, og at der så sker det ulyksalige, at bakterien slipper ud og eksploderer. Er man vant til at omgås bakterien i laboratoriet, bevarer man roen, men andre går nærmest i panik. Sådan havde jeg det, da jeg i sommeren 2003 så, hvordan denne sag blev den mest omdiskuterede kirkelige sag i årtier – en åndelig miltbrand (J. Lindhardt 2008a, 187). “De unge frække” er ikke en bestemt gruppe, og det er heller ikke en gruppe med et fælles teologisk anliggende, der står frem og præsenterer sig som sådan med manifester og programerklæringer. Der er snarere tale om et renfærdigheds- og oplysningsmæssigt anliggende, der har bragt visse teologer sammen. Der er tale om venskabsbånd, foreningssammenhænge eller studie9


De unge fraekke.book Page 10 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM

I. I NDLEDNING

fællesskaber, som kommer til udtryk på forskellig måde og ved bestemte situationer. Det kan være fælles bogudgivelser som Religionen i krise (1980), Religionsfilosofi (2002) og Interesse for Gud (2002). Nævnes kan også tidsskrifter som Fønix, Kredsen og Kritisk Forum for Praktisk Teologi. “De unge frække” har oftere rod i grundtvigske miljøer end i indremissionske, og de er mere frisindede og mindre bogstavtro i deres bibelsyn end folk fra “fromme” miljøer. “Fræk” er ikke noget, der indgår i deres egen selvforståelse, men er en etikette, de gerne får hæftet på af andre, når de fremstår som “frække” i offentlighedens øjne. Det kan f.eks. ske, når journalister spørger ind til præsters og teologers tro på Gud, hellighed, mirakler m.m. og bliver mødt med svar, som de pågældende journalister ikke havde forventet. “De unge frække” forholder sig kritisk-reflekterende til en række teologiske synspunkter og kirkelige dogmer, der stammer fra den kirkelige tradition. De repræsenterer en teologi, der er blevet kaldt modernitetsteologien, hvilket er en teologi præget af bl.a. oplysningstidens kritik af en traditionel gudsopfattelse. De er moderne i den forstand, at de prøver at forstå og tolke evangeliet sådan, at tolkningen tager højde for den moderne livsforståelse og det moderne verdensbillede. De går ikke til kristendommen ud fra Bibelen alene for at formulere det kristne budskab, men inddrager også samtidens livs- og virkelighedsforståelse for at forstå det. Modernitetsteologien er herhjemme navnlig repræsenteret ved Johannes Sløk og P.G. Lindhardt. Også K.E. Løgstrup kan regnes med, skønt han i slutningen af sit teologiske virke synes at vende tilbage til noget før-moderne, nemlig metafysikken. Modernitetsteologerne er meget optaget af spændingen mellem videnskab og teologi. Endvidere forholder de sig til den moderne kultur, som møder dem i forskellige afskygninger i det kulturelle landskab og i hverdagens almindelige omgangsformer. To af de begreber, der ofte diskuteres blandt modernitetsteologerne, er begreberne metafysik og teisme. Hvad angår begrebet metafysik, dækker det over de højere oversanselige, ikke-fysiske årsager, kræfter og væsener. Et begreb som Gud hører typisk til inden for metafysikkens område, hvis man tillægger guddommens væsen en form for åndelig, ikke fysisk væren, forskellig fra den 10


De unge fraekke.book Page 11 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM

I. I NDLEDNING

menneskelige væren. Gud kan dog også ses som noget ikke-metafysisk, hvis han mere ses som et fænomen mellem mennesker. I den såkaldte teisme opfattes Gud metafysisk og som en statisk, tingslig størrelse. Gud er skaberguden, der opretholder og styrer verden. Han virker i naturen, men er udenfor og hævet over naturens love og processer (transcendent). I denne betydning står teisme i modsætning til panteisme, der opfatter Gud som værende til stede udelukkende i naturen, verden og menneskelivet (immanent). I denne sammenhæng betegner teismen en gudstro, hvor Gud anses for at være en person, der griber mere eller mindre aktivt ind i verdens gang, modsat deisme, hvor Gud har trukket sig tilbage efter at have skabt verden. Gud er almægtig, evig og det faste fundament for alting. Megen folkereligiøs tro forudsætter en teistisk gudsforståelse eller et mere diffust gudsbegreb. Denne forståelse står i modsætning til mange moderne præsters opfattelse, hvor gudsbegrebet forstås på en ikke-metafysisk måde, eller hvor Gud i hvert fald er mere relateret til menneskelivet. Antropologen Cecilie Rubow har i Hverdagens teologi (Rubow 2000) undersøgt den folkereligiøse tro herhjemme, sat i relation til præsternes. Hun hævder, at der er en klar brudflade mellem præsterne og de folkereligiøse. Hvor de folkereligiøse ser Gud som en fast størrelse oppe i himlen, ser mange præster Gud som noget, den enkelte må tilegne sig og tro på, uden at Gud er noget synligt. Det er også en generel opfattelse, at præster opfatter Jesu undere og hans opstandelse helt bogstaveligt, men mange præster opfatter disse fænomener rent metaforiske (Stensgaard 2001a). Det mest yderliggående udslag af modernitetsteologien har uden tvivl været Grosbølls erklæring om, at han ikke troede på Gud, fordi Gud for ham var blevet et umuligt begreb i den moderne verden. Grosbølls udsagn satte en lavine i gang i medierne. Forenklingerne var mange, og nuancerne havde svært ved at trænge igennem i den flygtige medieverden. Udsagnet bør nok opfattes som Grosbølls afsværgelse af den gammeltestamentlige skabergud, hvilket ikke er det samme som at sige, at “Gud er død”. Det er blot en bestemt forståelse af gudsbegrebet, der erklæres for dødt. Men i Grosbølls tilfælde blev det teologiske udsagn fremstillet i medierne, som om han helt havde opgivet at tro på Gud. 11


De unge fraekke.book Page 12 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM

I. I NDLEDNING

Jeg vil gerne i denne bog give et billede af modernitetsteologien, hvor jeg vil bruge Grosbølls forståelse af kristendommen og Grosbøll-sagen som prisme for en beskrivelse af denne teologi. Grosbøll havde noget på hjerte, som han ikke kunne holde tilbage, og som viste sig at være farligt eller “frækt”. Han gjorde det endda som præst og ikke som akademisk teolog, hvor man alt andet lige har et større spillerum og er uden kirkelig forpligtelse. Efter Grosbøll-gennemgangen følger en beskrivelse af en række modernitetsteologer fra generationen før Grosbøll (“fædrene”), og endelig behandler jeg tolv udvalgte moderne teologer og analyserer deres teologiske holdninger på en række centrale teologiske felter. Set i relation hertil vil jeg også komme ind på deres holdning til Grosbøll-sagen. Jeg vil begynde med Grosbøll og sagen mod ham. Hvad skete der for ham, da han offentligt bekendte sin manglende tro på Gud og en række af kirkens grundlæggende dogmer?

12


De unge fraekke.book Page 1 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM


De unge fraekke.book Page 217 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM

L ITTERATUR

Litteratur Altizer, Thomas J.J. og Hamilton, William 1968: The Death of God. London (1966). Andersen, Iver Houmark 2005: “Grosbøll tier ikke stille”. Information, d.13.5.2005 (interview med bl.a. Grosbøll). Andersen, Svend (og Johannes Sløk) 1980: “Gudsbegrebet”, i: H.C. Wind (red.): Religionen i krise II. København, s. 205-243. —, 1983: Menneskets møde med universet. København. —, 1989: Sprog og skabelse. København. —, 2003a “Påskedag”. Præsteforeningens Blad, 2003/14, s.289-291 (prædikenvejledning). —, 2003b “Påskens performativ”. Præsteforeningens Blad, 2003/22, s.478-479 (svar til Niels Henrik Gregersen). —, 2007a “Påsketroens forudsætninger”. Kristeligt Dagblad, d.3.4.2007. —, 2007b “Tidens tanketomme, gudelige snak skal modsiges”. Kristeligt Dagblad, d.18.4. Arendt, Rudolf 2000: “Nisseteologi?” Præsteforeningens Blad, 2000/44, s.10221024. AU-gustus, 2004, 15-16: Hans Plauborg: “Kristendommen er altid til fortolkning”. AU-gustus 2004/3, s.14-17 (interview med Niels Grønkjær og Anders Klostergaard Petersen). B.T. d.30.12.2008: Kasper Vedsmand: “Thorkild Grosbøll: De ønskede mig ad helvede til” (interview med Thorkild Grosbøll). Bach, Henrik 2003: “Thorkild og Jesus Kristensen”. Kristeligt Dagblad, d.7.7.2003. Bach-Nielsen, Carsten (red.) 1910: Kirkehistoriker i en røverkule. København.

217


De unge fraekke.book Page 218 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM

L ITTERATUR

Bang-Møller, Henrik 2004: “Plan B-præster poserer uden evangelisk påklædning”. Kristeligt Dagblad, d.8.9.2004. —, 2010: “Den bevægelige og kærlige Gud”. Kristeligt Dagblad, d.25.11.2010 (kronik). Bartholin, Poul Henning 2004a: “Tiden er kommet til at iværksætte Plan B”. Politiken, d.19.7.2004. —, 2004b “Gold polemik er ikke vejen frem”. Kristeligt Dagblad, d.14.10.2004. —, 2005: “I var jo selv fremmede i Egypten”, i: Anne Ehlers m.fl.: Biskop for Herren – og så mange andre. København, s.131-145. Berlingske Tidende (Berl.Tid.) d.28.12.1952: Bent Henius: “Bibelen giver ikke Ret til at tro paa et Liv efter Døden” (interview med P.G. Lindhardt). —, d.25.1.1997: Kim Bach: “Den lykkelige filosof” (interview med Peter Kemp). —, d.15.6.2003: Olav Hergel: “Jeg ville ikke have været det hele foruden” (interview med Thorkild Grosbøll). —, d.11.6.2004: Brita Stenstrup: “Grosbøll: Kritik uden tyngde” (interview med Thorkild Grosbøll). —, d.13.5.2005: Birgit Straarup: “Kirkeretseksperter efterlyser åbenhed” (artikel om bl.a. Jørgen Stenbæks syn på Grosbøll-sagen). Bjerg, Svend 1975a: “Mytisk-poetisk kristendom”. Præsteforeningens Blad, 1975/ 46, s.753-756 (anmeldelse af Peter Kemp: Engagementets poetik). —, 1975b: Døden. København. —, 1981: Den kristne grundfortælling. Århus. —, 1994: Århusteologerne. København. —, 1999: Synets teologi. København. —, 2003 (og Palle H. Steffensen): Nedlæg folkekirken. København. —, 2004: Det evige i det flygtige. København. —, 2006: Tro og erfaring. København. —, 2008: Profane prædikener. København. —, 2009: Sakrale prædikener. København.

218


De unge fraekke.book Page 219 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM

L ITTERATUR

Bjergager, Erik 2003: “Teologisk tåge over Taarbæk”. Kristeligt Dagblad, d.30.5.2003. —, 2005: “Folkekirken er til grin efter Grosbøll-afgørelse”. Kristeligt Dagblad, d.12.5.2005. —, 2007: “Exit Grosbøll”. Kristeligt Dagblad, d.27.10.2007 (leder). Bredal, Bjørn 2003: “Fanden løs i folkekirken”. Politiken, d.7.6.2003 (anmeldelse af En sten i skoen). Brønnum, Niels H. 1992: “Ni fragmenter fra de stille stuers omegn”. Kritisk Forum for Praktisk Teologi, 1992/48, s.49-56. —, 1999: “Metafysik og religion”, i: Dorthe Jørgensen m.fl. (red.): Hvad er metafysik – i dag? Århus, s.75-91. —, 2001a: “Om Luthers gudsbegreb”, i: Agnete Brink og Ole Jensen (red.): Om Gud. Århus, s.25-50. —, 2001b: “12 fragmenter til juletiden”, i: Sabine Celeste Svendsen (red.): Og det sker i disse dage. København, s.105-122. Braad, Anne B. og Mogens Lindhardt (red.) 1985: Tidens fylde. En postil over anden tekstrække. Århus. —, 1986: Høje tider. En postil over første tekstrække. Århus. Bukdahl, Jørgen K. 1980: Frihed og frigørelse, filosofi, teologi og kulturdebat 19561979. København. Bultmann, Rudolf 1964: “Welchen Sinn hat es, von Gott zu reden” (1925), i: Glauben und Verstehen, Gesammelte Aufsätze. Erster Band. Tübingen (1933). Christensen, Jørgen Bo 1999: “At se med troens øjne”. Præsteforeningens Blad, 1999/42 s.961-964. Christensen, Johannes H. 2004: “Præsteretten en farce!” Jyllands-Posten, d.2.7.2004. —, 2005a: Aberne i træernes toppe. København, s.248-258. —, 2005b: “Vorherre bevar’s!” Jyllands-Posten, d.5.8.2005. —, 2008: “Fri os for grundtvigianere”. Jyllands-Posten, d.20.3.2008. —, 2009: “Thorkild Grosbøll: Ugudelige prædikener”. Jyllands-Posten, d.2.4.2009.

219


De unge fraekke.book Page 220 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM

L ITTERATUR

Christiansen, Marianne 2004: “Længe leve den svage folkekirke”. Kristeligt Dagblad, d.14.6.2004. Clausen, Bente 2003: “En statskirkelig uting”. Kristeligt Dagblad, d.6.6.2003 (interview med Niels Thomsen). —, 2004 “Folkekirkens sten i skoen”. Kristeligt Dagblad, d.22.5.2004 (bl.a. om Jørgens Stenbæks syn på præsteretten). Cupitt, Don 2000: Efter Gud. København. Ejlersen, Marie 2008: “Livet som fortælling”. Psykiatri-Information, 2008/2, s.4-6 (interview med Peter Kemp). Engberg, Poul 2003: “Frihed også for præsterne. Kristeligt Dagblad, d.11.6.2003. —, 2004a: “Hellere kætter end hykler”. Kristeligt Dagblad, d.14.7.2004. —, 2004b: “Hvad med folkekirkens troværdighed”. Kristeligt Dagblad, d.29.6.2004. Engberg-Pedersen, Troels 2000: “Jesus år 2000”. Politiken, d. 5.1.2000 (kronik). —, 2002: “Hvorfor overhovedet interessere sig for Gud?” i: Niels Grønkjær og Henrik Brandt-Pedersen (red.): Interesse for Gud. København, s.10-28. —, 2004: “Kristendommen har sit eget livsprincip”. Politiken, d. 5.7.2004. —, 2010: Cosmology and Self in the Apostle Paul. Oxford. Espersen, Lene/Kjær, Merete C. 2004: “Justitsministerens brev til Thorkild Grosbøll”. Præsteforeningens Blad, 2004/32, s.676-679. Fergo, Tove 2003: “Præster skal tro”. Berlingske Tidende, d.20.8.2003. —, 2005: “Behov for en læresag”. Jyllands-Posten, d.19.5.2005. Friis, Linnéa 1986: “Ærlig”. Kristeligt Dagblad, d.10.1.1986 (interview med Thorkild Grosbøll). Fønix, 2003: Søren E. Jensen: “Samtale med Thorkild Grosbøll”. Fønix, 2003/4, s.260-267 (interview med Thorkild Grosbøll). Garde, Kristine 2006: To læresager i Folkekirken. København. —, 2007: “Læresager i folkekirken”, i: Eberhard Harbsmeier. Lisbet Christoffersen og Niels Henrik Arendt (red.): Retten og den rette lære, s.31-50. —, 2008: Præsteløftet. København.

220


De unge fraekke.book Page 221 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM

L ITTERATUR

—, 2011: Retsteologi. København. Gotfredsen, Sørine 2003: “Menneskelivet efter Gud”. Dansk Kirketidende, 2003/15, s.240-242. Grane, Leif 1968: Protest og konsekvens. København. —, 1983: Evangeliet for folket. København. —, 1997a: “Tro og teologi” (1966), i: Kristendommen i historien. København 216224. —, 1997b: “Confessio Augustana og den rummelige folkekirke” (1967), i: L. Grane: Kristendommen i historien. København, 225-232. —, 1997c: “Tro og teologi” (1968), i: L. Grane: Kristendommen i historien. København, s.233-241. —, 1997d: “Staten, kirken og præsten” (1996), i: L. Grane: Kristendommen i historien. København, d.306-316. —, 1998: “Et halvt århundrede med teologien”. Fønix, 1998/3, s.130-144. —, 2002: I ånd og sandhed. København. Gregersen, Niels Henrik 2003: “Opstandelsen som realitet og udsagn”. Præsteforeningens Blad, 2003/19, s.413-414. —, 2005 “Debatten om Gud anno 2003-2004”. Dansk Teologisk Tidsskrift, 2005/ 1, s.21-45. Grosbøll, Thorkild 1986a: ““I begyndelsen var ordet...””. Information, d.10.1.1986 (kronik). —, 1986b: “Kirkefolk og folkekirke”. Politiken, d. 9.11.1986 (kronik). —, 1988a: “Efter den syvende menighed trak han pistolen...” Studenterkredsen 1988-1988 – jubilæumsskrift. København, s.149-152. —, 1988b: På sporet af Gud. København. —, 2003a: En sten i skoen. København. —, 2003b: “1. søndag i advent 2003”. Præsteforeningens Blad, 2003/50, s.11161118. —, 2003c: “Redegørelse af 13.06.03 vedr. interview i Weekendavisen 23.05.03 afgivet til biskoppen over Helsingør stift” + “Præcisering”. Præsteforeningen Blad, 2003/26 + 32, s.587-590 + 694-698.

221


De unge fraekke.book Page 222 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM

L ITTERATUR

—, 2004a: “Som præsten prædiker”. Berlingske Tidende, d.13.6.2004 (prædiken til 5. søndag efter påske). —, 2004b: Til sagen. København. —, 2008: “En alvorlig sag”. Politiken, d.31.5.2008 (kronik). —, 2009: Ugudelige prædikener. København. —, 2010: “Vejen? Sandheden? Livet?” Fønix, 2010/3, s.194-202. Grund, Jens 2003: “Guds ord”. Jyllands-Posten, d.5.6.2003 (interview med Nicolai Halvorsen og Ulla Salicath). Grunnet, Niels Eric m.fl. 2004: “Kirkens grundlag er sat på spil i Grosbøll-sagen. Kristeligt Dagblad, d.2.9.2004. Grønkjær, Niels 2001: “Guds genkomst”, i: Agnete Brink og Ole Jensen (red.): Om Gud. Århus, s.95-111. —, 2002a: “Guds “human interest””, i: Niels Grønkjær & Henrik Brandt-Pedersen (red.): Interesse for Gud. København, s.30-45. —, 2002b: Kristendom mellem gnosis og ortodoksi – en systematisk undersøgelse af Augustins indoptagelse af platonismen. Århus. —, 2003: “Giv Gud en chance”. Berlingske Tidende, d. 27.6.2003. —, 2005a: “Den foranderlige Gud”, i: Hans Hauge (red.): Gud efter Grosbøll. København, s.43-62. —, 2005b: “Guds foranderlighed”. Dansk Teologisk Tidsskrift, 2005/3, s.184-198. —, 2005c: “Verdslig kristendom”, i: Anne Ehlers m.fl. (red.): Biskop for Herren – og så mange andre. København, s.83-96. —, 2007: “Kærlighedens religion”, i: Lars Sandbeck (red.): Mig og evigheden. Johannes Sløks religionsfilosofi. København, s.111-131. —, 2008a: “Ateismens elendighed”. Kristeligt Dagblad, d.11.4.2008 (kronik). —, 2008b: “Den treenige Gud”. Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 2006. Vartov Kirkes hjemmeside kvvv.dk (læst den 22.9.2008). —, 2010a: “Den levende treenige Gud”, i: Hein Heinsen: Gud. København, s.208211. —, 2010b: Den nye Gud. København, s.35-64.

222


De unge fraekke.book Page 223 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM

L ITTERATUR

Hahn, Bent 1968: “Forkyndelse og tro som sproglig begivenhed 1-2”. Præsteforeningens Blad, 1968/32 + 33, s.541-547 + 564-567. —, 1979: Det gamle Testamente i Det nye. København. Halvorsen, Nicolai 2004a: “Hvem har magten i kirken?” Kristeligt Dagblad, d.4.8.2004. —, 2004b: “Plan B er en – nødvendig – realitet”. Præsteforeningens Blad, 2004/38, s.819. Hansen, Knud 1981: “Gud”, i: Dansk Udsyn, 1981/1, s.70-88. Hansen, Nils Gunder 1999: “Himlen er faldet i kurs”. Berlingske Tidende, d.13.5.1999 (interview med Mogens Lindhardt). —, 2003: “Kære Thorkild Grosbøll!” Kristeligt Dagblad, d.12.6.2003. —, 2004: “Nyhedsanalyse: Når der bliver vippet med kirkeskibet”. Kristeligt Dagblad, d. 10.6.2004. —, 2005: “Mediepræst med tryg pibeføring”. Berlingske Tidende, d.14.5.2005. Harbsmeier, Eberhard (red.) 2006: Den religiøse dimension. Paul Tillich og religionspædagogikken. Århus. Harild, Bodil 1986: “Teologer må være nutidigt orienteret”. Kristeligt Dagblad, d.20.6.1986 (interview med Bent Hahn). Hauge, Hans 2003: “Den kætterske fordring”. Kritisk Forum for Praktisk Teologi, 2003/94, s.49-63. —, 1982: “Det religiøse sprog og lidt om det litterære”. Kredsen, 1982/4, s.30-40 (om Peter Kemps teologi). —, 2004: “Er Gud subjekt eller objekt?” Kristeligt Dagblad, d.22.7.2004 (kronik). —, 2005: “Om den æstetiske kirke”, i: Henrik Brandt-Pedersen og Hans Hauge (red.): Gud efter Grosbøll. København, s.11-41. —, 1981: “Om Peter Kemp: Teologi/Fantasi/Teknologi”. Kredsen, 1981/2, s.1832. Hendriksen, Hannah Mia, Kemp, Peter og Olsen, Anne-Marie Eggert (red.) 2009: Udfordringer. København (dialoger med Peter Kemp – en slags festskrift). Henriksen, Jens Ole 2004: “Det holder ikke i byretten, kære biskop”. Kristeligt Dagblad, d.15.6.2004.

223


De unge fraekke.book Page 224 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM

L ITTERATUR

Henriksen, Lars 2007: Min far. Hellerup, s.108-137 (interview med Mogens Lindhardt om hans far). Holm, Katrine Winkel 2002: “Marcipanguden”. Kristeligt Dagblad, d.15.4.2002. —, 2003a: “Grosbøll-farcen”. Tidehverv, 2003/7, s.129-130+144. —, 2003b: “Grosbølls bizarre teologi”. Kristeligt Dagblad, den 11.6.2003. —, 2004: “Folkekirkens problem ikke pressens”. Jyllands-Posten, d.30.4.2004. —, 2005: “Lindhardts tomme trussel”. Jp.dk, d.29.5.2005. Holm, Kjeld 1989: Erfaring og kristendom. Århus 1989. —, 1994: Religion og menneskelighed – træk af Paul Tillichs tænkning. København. —, 2002: “Paul Tillich – også en politisk teolog”, i: K. Holm: At man er en anden. Valby, s.87-100. —, 2003: “Er der plads til mig”, i: Dansk Kirkeliv, s.82-83. —, 2005a: “Adgang til Gud”. Kristeligt Dagblad, d.30.4.2005. —, 2005b: “Folkekirke og bekendelseskirke”. Information, d.18.5.2005. —, 2007: Mennesket er en misforståelse. Mit venskab med Johannes Sløk. København. —, 2010: Åbne døre. København. Holm, Peter 2000a: “Lamaen i Christianskirken eller via antiqva og via moderna”. Præsteforeningens Blad, 2000/33, s.751-755. —, 2000b: “Uforløst kristendom”. Præsteforeningens Blad, 2000/40, s.928-929. —, 2001: “Efter Guds død”. Præsteforeningens Blad, 2001/3, s.41-42. —, 2002a: “Bud på Gud”, i: Niels Grønkjær og Henrik Brandt-Pedersen (red.): Interesse for Gud. København, s.66-82. —, 2002b: “Marcipangud eller slik som saltstøtter”. Kristeligt Dagblad, d.30.4.2002. —, 2008: “Jesus i rummet”. Præsteforeningens Blad, 51-52/2008, s.1175-1183. Hultberg, Ole 2003: “Gud over for Gud”. Præsteforeningens Blad, 2003/27, s.594597. —, 2004: “At tale om Gud i dag”. Indlæg i Grosbøll-debatten på Vartov-mødet 7. september 2004 (kopieret ark).

224


De unge fraekke.book Page 225 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM

L ITTERATUR

Hygen, Johan B. (red.) 1973: At tale om Gud. Århus. Højlund, Henrik 2004a: “Dette ulidelige teologiske sofisteri”. Kristeligt Dagblad, d.15.6.2004. —, 2004b: “Når Gud ingenting vejer”. Kristeligt Dagblad, d.18.6.2004. —, 2010: “Den nye gud genkendes ikke i klassisk kristendom”. Kristeligt Dagblad, d.29.12.2010 (kronik). Højsgaard, Morten Thomsen 2005: “Gudstro i den danske offentlighed efter Grosbøll”, i: samme og Hans Raun Iversen: Gudstro i Danmark. København, s.183-203. Information (Inf.) d.16.6.2004: Marie Louise Kjølbye: “Præster anbefaler “læresag” om præsts forkyndelse” (interview med Marianne Christiansen om Grosbøllsagen). —, d.20.5.2005: Anita Brask Rasmussen: “Vil han nu skrive Gud med stort?” (artikel om avisdebat vedrørende Grosbøll-sagen). —, d.8.4.2009: Anton Geist: “Kirken skal holde stolen tom efter Gud” (interview med Thorkild Grosbøll). Jensen, Jørgen I. 1995: Den fjerne kirke. København. —, 2003: “Udsigelsernes tid – teolab”. Fønix, 2003/2, s.136-152. Jensen, Ole 2001: “Gudsbegrebet i senmoderniteten – Løgstrup”, i: Agnete Brink og Ole Jensen (red): Om Gud. Århus, s.72-94. —, 2004a: “Skabelsesunderet”. Weekendavisen, d.11.6.2004. —, 2004b: ““Kristendom” som ideologikritisk potentiale i den folkelige arv – hos Søren Krarup og Thorkild Grosbøll”. Præsteforeningens Blad, 2004/6, s.111116. —, 2005: “Gud som magten til at være til i alt, som er til”, i: Henrik BrandtPedersen (red.) og Hans Hauge: Gud efter Grosbøll. København, s.63-90. —, 2007: Historien om K.E. Løgstrup. København. Jensen, Søren E. 2004a: “Color på gnossen”. Fønix, 2004/3/4, s.74-88. —, 2004b: “Journalistik og teologi”. Jyllands-Posten, d.16.4.2004 (kronik). —, 2006: 10-øren fra 1959 og andre mellemsteder. København.

225


De unge fraekke.book Page 226 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM

L ITTERATUR

Jepsen, Holger 2004: “Guds død i Taarbæk”, i: Stiftsbog og landemodeakt for Lolland-Falsters stift, 2004, s.76-79. —, 2005: “Uddrag af landemodetale 2005”, i: Stiftsbog og landemodeakt for LollandFalsters stift, 2005, s.140-147. Johansen, Tobias Stern 2010: “En overnaturlig Gud er en død Gud”. Kristeligt Dagblad, d.22.10.2010 (interview med Niels Grønkjær). Jyllands-Posten (JP) 30.5.2003: Christian Thye-Petersen: “Præsternes rektor: Ikke nødvendigt at tro på Gud” (interview med Mogens Lindhardt). —, d.13.6.2003: Mette Hovmand: “Taarbæk-præsten føler sig fejlciteret”. (interview med Thorkild Grosbøll)). —, d.23.7.2003: Mette Hovmand og Christian Thye-Petersen: “ Lettelse i præstegården” (interview med Thorkild Grosbøll). —, d.25.9.2005: Øjvind Kyrø: “Da biskoppen glemte Gud” (artikel om Grosbøllsagens status med bl.a. interview med Jan Lindhardt). —, d.2.7.2006: Øjvind Kyrø: “Gudstro: Præsten, Gud og tavsheden” (artikel om Grosbøll-sagen med kommentarer fra bl.a. Svend Bjerg). Jørgensen, Steffen Ravn 2004: “Langmodig biskop”. Kristeligt Dagblad, d.24.6.2004. Kemp, Peter 1960: Person og tænkning. København. —, 1974: Engagementets poetik. København. —, 1983: “Meningen med ordet Gud”. Kritisk forum for Praktisk Teologi, 1983/13, s.5-26. —, 1986: “Myte og historie i Sløks poetik”, i: Kjeld Holm og Jan Lindhardt (red.): Sprogets mesterskab. Viby J, s.124-142. —, 2000: “Opstandelse: Mellem erfaring og tro”. Præsteforeningens Blad, 2000/15, s.322-332. —, 2005: “Ateismens kamp for troen”, i: Anne Ehlers m.fl.: Biskop for Herren – og så mange andre. København, s.69-81. —, 2007: Den hvileløse tanke. København, s.328-335. Kingo, Anders og Vedstesen, Sten-O.B. 1995: Hosekræmmerens Søn. København (1989), s.46-54.

226


De unge fraekke.book Page 227 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM

L ITTERATUR

Kirkeministeriet 2005: “Kirkeministeriets pressemeddelelse om Lindhardts tilsyn med Grosbøll”. Kristeligt Dagblad, d.11.5.2005. Kjeldgaard-Pedersen, Steffen 1989: “Teologitræthed”. Fønix, 1989/2, s.66-75. Korsholm, Anne 2003: “Tænker uden tro”. Kristeligt Dagblad, d.4.6.2003 (portræt af Thorkild Grosbøll). —, 2004: “Vi må pinedød omdefinere Gud”. Kristeligt Dagblad, d.22.5.2004 (reportage fra gudstjeneste og interview med Thorkild Grosbøll). Kristeligt Dagblad (KD), d.15.12.2000: Charlotte Bach: “Giv Jesus en chance om søndagen” (interview med Thorkild Grosbøll). —, d. 22.4.2002: Anne Katrine Bjørn: “Kristendommen er en selvkritisk religion” (interview med Troels Nørager). —, d.31.5.2003: Anne Korsholm: “Præsten uden Gud” (interview med Thorkild Grosbøll). —, d.14.6.2003a: Else Marie Nygaard: “Grosbøll trækker i land” (interview med bl.a. Thorkild Grosbøll). —, d.14.6.2003b: Gitte Young: “Taarbæk i venteposition” (referat af pressemødet d.13.6.2003). —, d.4.1.2004: Dorte Remar: “Noget skal være på spil” (interview med Thorkild Grosbøll). —, d.9.6.2004: Johannes Duus Hornemann: “Afklaring i Grosbøll-sagen hilses velkommen” (interview med bl.a. Troels Nørager). —, d.11.6.2004: Anne Korsholm: “Grosbøll forstår ikke Rebels anklage” (udtalelser af Thorkild Grosbøll på støttemødet d.10.6.2004). —, d.13.7.2004: Anne Korsholm: “Kirken klar til læresag mod Grosbøll” (interview med Lars Tjalve og Ditlev Tamm). —, d.14.10.2006: Morten Thomsen Højsgaard: “Teolog ser Gud som fantasi” (interview med Lars Sandbeck). —, d.3.3.2007a: Janni Thuesen: “Jesu opstandelse er bare et symbol” (interview med Svend Andersen). —, d.3.3.2007b: Janni Thuesen: “Teologiprofessor benægter Jesu opstandelse” (forskellige kommentarer til Svend Andersens udtalelse).

227


De unge fraekke.book Page 228 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM

L ITTERATUR

—, d.22.5.2008: Morten Thomsen Højsgaard: “Det sker ikke igen” (artikel med interview af bl.a. Niels Grønkjær)). —, d.26.7.2008: Thorsten Asbjørn Lauritsen: “Ja, mener Svend Andersen” (interview med Svend Andersen). —, d.1.4.2009: Claus Vincents: “Grosbøll fortryder intet” (interview med Thorkild Grosbøll). —, d.8.3.2010: Emmelie Sakina Hytting: “Grosbøll: Jeg tror ikke på sådan noget sludder” (referat af foredrag af Thorkild Grosbøll, som kristendom.dk fulgte, senest læst d.3.6.2011). Kvist, Dorte 2004: “Kun erfaringen tæller”. Kristeligt Dagblad, d.3.6.2004 (referat af møde i Skanderup Kirkecenter). Kvist, Jens 2003: “Forskel på tvivl og vantro”. Kristeligt Dagblad, d.19.6.2003. —, 2004a: “Lyserøde badebukser og troen”. Kristeligt Dagblad, d.11.8.2004. —, 2004b: “Manden på stenen, stenen i skoen, skoen ligger langt ude i skoven …” Præsteforeningens Blad, 2004/3, s.48. —, 2004c: “Plan B – en realitet”. Præsteforeningens Blad, 2004/40, s.878-879. Kyrø, Øjvind 2005: “Biskop angriber pressen i Grosbøll-sagen”. Jyllands-Posten, d.25.9.2005. —, 2007: “Opstand”. Jyllands-Posten, d.1.4.2007. Larsen, K. Olesen 1966: “Guds død og den levende Gud”, i: Søren Kierkegaard læst af Olesen Larsen. Bd. II, København, s.229-238. —, 1967a: “Det hinsidige” (1953), i: K. Olesen Larsen: At være menneske, bd. II, s.145-147. —, 1967b: “Hedenskab og Kristendom ved vore Begravelser” (1950), i: K. Olesen Larsen: At være menneske, bd. II, København, s.148-153. —, 1967c: “Hvad mener vi med at tale om Gud?” (1956) i: Leif Grane (red.): Tidehverv. København, s.307-320. —, 1967d: “Hvornaar Gud er til” (1960), i: K. Olesen Larsen: At være menneske, bd. II. København, s.286-303. —, 1969: Fyrre Prædikener. Birkerød. Larsen, Otto 1932: Skatten i Lerkar. København.

228


De unge fraekke.book Page 229 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM

L ITTERATUR

Lauritsen, Laurits (red) 1974: Teologiens krise til debat. København (om Peter Kemps disputats). Ligaard, Janet Cecilie 2003: “Kun det konkrete nærvær er tilbage”. Præsteforeningens Blad, 2003/24, s.534-535 (anmeldelse af En sten i skoen). Lindhardt, Jan 1993: Frem mod middelalderen, TV - det levende billede i det åbne rum. København. —, 2000: Katekismus i kristendom. København. —, 2001: Ind i det ydre. Krop og kirke. København. —, 2003a: En biperson i mit liv. København. —, 2003b: “Tro på Gud”. Kristeligt Dagblad, d.29.8.2003. —, 2005a: “Guds ansigter”. Kristeligt Dagblad, d.21.1.2005. —, 2005b: “Grosbøll kender Gud gennem Kristus”. Kristeligt Dagblad, d.24.8.2005. —, 2008a: Det skal råbes. København. —, 2008b: “Sæt der nu er et liv efter døden”. Kristeligt Dagblad, 17.4.2008. —, 2010: Vores patetiske kultur. København. Lindhardt, Mogens 1983: “Skal der overhovedet tales om Gud?” Kritisk Forum for Praktisk Teologi, 1983/13, s.27-39. —, 1987: “Gud i trange tider”. Dansk Kirkeliv, s.44-59. —, 2003: “Væk fra gadens parlament”. Kristeligt Dagblad, d.14.8.2003. Lindhardt, P.G. 1953: “Opstandelsestro eller fremskridtstro”, i: Søren Holm (red.): Hvad er det evige liv? København, s.81-89. —, 1958: Replikker. København. —, 1962: Det evige liv. København. —, 1966: Den danske kirkes historie, bd. VIII. København. —, 1968: Brudstykker af en postil. København. —, 1975: Gentagelse. Århus. Løgstrup, K.E. 1956: Den etiske fordring. København. —, 1978: Skabelse og tilintetgørelse. København.

229


De unge fraekke.book Page 230 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM

L ITTERATUR

Mortensen, Viggo 1983: Teologi og kritik. København. Munk, Kaj 1962: “Kærlighed”, i: Kærlighed og andre skuespil. København, s. 67-99. Nissen, Karsten 2003: “Karsten Nissen om Grosbøll-teologien”. Kristeligt Dagblad, d.13.11.2003 (åbent brev til præster og menighedsråd i Viborg Stift). —, 2004a: “Grosbøll og folkekirken”. Kristeligt Dagblad, d.22.5.2004 (kronik). —, 2004b: “Grosbøll er fundamentalist”. Kristeligt Dagblad, d.29.12.2004. Nissen, Hans-Henrik m.fl. 2004: “Kære kollega!”. Præsteforeningens Blad, 2004/39, s. 848. Nygaard, Else Marie 2004: “At være være eller ikke være Plan B”. Kristeligt Dagblad, d.24.7.2004. Troels Nørager 2000: “”Gud er død, om alle mand var døde””. Præsteforeningens Blad, 2000/40, s.914-921 (med efterfølgende svar i 2000/49, s. 1139-1146). —, 2002: “Gud, kød og kærlighed”, i: Niels Grønkjær og Henrik Brandt-Pedersen (red.): Interesse for Gud. København, s.118-133. —, 2003a: “Den nyortodokse bekendelsesiver”. Kristeligt Dagblad, d.13.8.2003. —, 2003b: “Guds sandhed – en pragmentarisk tilgang”. Fønix, 2003/4, s.225-235. —, 2003c: Hjertets længsel. København. —, 2003d: “Klassisk teologi på skrømt”. Kristeligt Dagblad, d.22.10.2003. —, 2004: “Er kærligheden blevet vores religion?” i: Årsskrift 2004. Det Teologiske Fakultet. Århus, s.68-73. Nørretranders, Tor 2003: At tro på at tro. København. Oldenburg, Claus 1999: Det hellige spil, Europas myte i Thomas Manns “Josef og hans brødre”. Århus Pallesen, Carsten 2005a: “Bekendelsens teologiske status”. Foredrag holdt i Vartov d.7.9.2004. Trykt i Præsteforeningens Blad, 2005/33 + 34, s.618-625 + s.642651. —, 2005b: “Bekendelsen som troens svar på Guds selvudsigelse i Kristus”. Oplæg til debat i Trosforum d.16. februar, 2005. Trykt i Fønix, 2005/2, s.69-79. Pedersen, Sigfred (red.) 1985: Gudsbegrebet. København.

230


De unge fraekke.book Page 231 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM

L ITTERATUR

Petersen, Anders Klostergaard 2002: “Kristendom og sund fornuft”, i: Niels Grønkjær & Henrik Brandt-Pedersen (red.): Interesse for Gud. København, s.134-150. —, 2003a: “En sål i skoen”. Præsteforeningens Blad, 2003/40, s.875-877. —, 2003b: “Grosbølls kristendom – sådan lidt fra oven”. Jyllands-Posten, d.23.6.2003. —, 2003c: “Tro og fornuft – en eller to verdener?” Fønix, 2003/3, s.197-206. —, 2005a: “Kammertonen, tak”. Kristeligt Dagblad, d.19.5.2005. —, 2005b: “Folkestemningens parasitter”. Kristeligt Dagblad, d.24.5.2005. —, 2005c: “Fra skizofreni til balkanisering”. Fønix, 2005/2, s.112-131. —, 2011: “Opstandelse er symbolsk og konkret”. Kristendom.dk, d.19.4.2011 (tilgængelig d.1.6.2011). Politiken (Pol.) d.13.6.2003: Søren Nielsen: “Krig om Guds ord” (referat af debatmøde i Politikens Hus d.12.6.2003). Poulsen, Carsten Korsholm 2008: “Hvad har Grosbøll-sagen betydet for folkekirken?” Kristeligt Dagblads hjemmeside, religion.dk, d.2.6.2008 (senest aflæst d.27.5.2011). Povlsen, Benjamin Munk 2004: “”Det er mig der taler””. Information, d.18.10.2004 (interview med Ulla Tjalve). Prenter, Regin 1951-1953: Skabelse og genløsning. København. Rasmussen, Thomas Reinholdt 2005: “Banal forsvarstale”. Kristeligt Dagblad, d.21.5.2005. —, 2008: “Det er en udfordring at forkynde i den moderne verden”. Kristeligt Dagblad, d.16.7.2008. —, 2010a: “Svend Bjerg. Teologer i tiden”. Præsteforeningens Blad, 2010/22-23, s.481-483. —, 2010b: “Troels Nørager. Teologer i tiden”. Præsteforeningens Blad, 2010/30-31, s.598-601. Rebel, Lise-Lotte 2003a: “Grosbøll får lov til at fortsætte som præst” (fælleserklæring fra Lise-Lotte Rebel og Thorkild Grosbøll). Kristeligt Dagblad, den 23.7.2003.

231


De unge fraekke.book Page 232 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM

L ITTERATUR

—, 2003b: “En biskop forklarer sig”. Kristeligt Dagblad, d.29.7.2003. —, 2003c: “Grosbøll skal ikke klynges op”. Berlingske Tidende, d.19.8.2003 (kronik). —, 2003d: “Sagen – set fra mit bord”. Kristeligt Dagblad, d.19.8.2003. —, 2004: “Biskop Lise-Lotte Rebels pressemeddelelse”. Kristeligt Dagblad, d.10.6.2004. Reelsbo, Henning 2000a: “Nysynkretismens festdag i Christianskirken”. Præsteforeningens Blad, 2000/28-29-30, s.680-682. —, 2000b: “Med “verden” som Gud”. Præsteforeningens Blad, 2000/37, s.854-856. Rehling, David 2003: ““Folkekirken er ydmyget””. Information, d.25.7.2003 (interview med bl.a. Niels Thomsen). Reich, Ebbe Kløvedal 2005: Efter krigen – før freden. København (Grosbøll-sagen omtales s. 219-220). Rubin, Marcus 2001: “Åndernes magt”. Politiken, d.18.11.2001 (interview med Anne Braad). Rubow, Cecilie 2000: Hverdagens Teologi. København. Rydal, Morten 2005: “Djævelens indfald”. Tidehverv, 2005/7, s.138-145. Rösing, Lilian Munk 2007: Autoritetens genkomst. København. Raahauge, Agnete 2004: “Når fornyelsen bliver Gud”. Kristeligt Dagblad, d.24.7.2004. Salicath, Ulla og Larsen, Eva Holmegaard 2004: “Rummelighed er centralt i folkekirken”. Kristeligt Dagblad, d.13.7.2004 (jf. Jyllands-Posten, d.14.7.2004). Sandbeck, Lars 2004: “Kognitiv dissonans og skizofreni” Fønix, 2004/2, s.67-79. —, 2006a: Fantasiens Gud. København. —, 2006b: “Gud virkeliggør sig gennem menneskets fantasi”. Kristeligt Dagblad, d.25.10.2006. —, 2007: “Gud, mennesket og verden”: i: samme (red.): Mig og evigheden. København, s.49-110. —, (og Lars Christiansen) 2009: Gudløse hjerner. København. —, 2009a: “Thorkild Grosbøll har bevaret vantroen”. Politiken, d.4.4.2009.

232


De unge fraekke.book Page 233 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM

L ITTERATUR

—, 2009b: Rastløs uendelighed. Københavns Universitet. —, 2010: “Grønkjærs nye Gud”. Kristeligt Dagblad, d.13.11.2010. —, 2011: “Den postmoderne Gud – apropos Grønkjær og hans kritikere”. Kristeligt Dagblad, d.18.1.2011 (kronik). Sarauw, Kirsten 2004: “Grosbølls fyring ryster folkekirken”. Politiken, d.26.6.2004 (kronik). Schantz, Hans Jørgen 2008: Religion og modernitet. Århus. Skyum-Nielsen, Erik 2003: “En søndag i Taarbæk”. Information, d.11.6.2003. Sløk, Johannes 1968: Det absurde Teater og Jesu Forkyndelse. København. —, 1974: “Peter Kemps udfordring”. Politiken, d.14.11.1974 (kronik). —, 1979: Teologiens elendighed. København. —, 1981: Det religiøse sprog. Viby J. —, 1983: Den kristne forkyndelse. Viby J. —, 1985a: Da gud fortalte en historie. Viby J. —, 1985b: “Gudsbegrebet inden for det 20. århundredes europæiske tænkning”, i: Sigfred Pedersen (red.): Gudsbegrebet. København, s.175-194. —, 1986: Mig og Godot. København. —, 1987a: Opgøret mellem filosofi og retorik. Platons dialog “Gorgias”. Viby J. —, 1987b: Religionsfilosofiske problemer. København. Spong, John Shelby 2004: En ny kristendom i en ny verden. København. Steens, Jørgen 2003: “Århus-teologerne og Gud”. Kristeligt Dagblad, d.30.9.2003 (interview med Svend Andersen samt indledning til samme). Stensgaard, Pernille 2001a: “Den skjulte tro”. Weekendavisen, d.17.8.2001 (interview med Cecilie Rubow). —, 2001b: “Miraklernes tid er forbi”. Weekendavisen, d.31.8.2001 (interview med Mogens Lindhardt). —, 2003a: “Præsten tror ikke på Gud”. Weekendavisen, d.23.5.2003 (interview med Thorkild Grosbøll). —, 2003b: “Kors! ii”. Weekendavisen, d.20.6.2003.

233


De unge fraekke.book Page 234 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM

L ITTERATUR

—, 2004: “Mediefælden”. Weekendavisen, d.25.6.2004 (interview med Jørgen I. Jensen). Jørgen Stenbæk 2003: “Otto Larsen-sagen (1932)”, i: Stiftsbog og landemode-akt for Lolland-Falsters stift, 91-118. Sørensen, Anne M. 2003: “Præster: Nej til ensretning”. Politiken, d.8.9.2003 (referat af Vartov-mødet). —, 2004: “Grosbøll står fast på sin tro”. Politiken, d.22.5.2004 (interview med Thorkild Grosbøll). —, 2008: “En guddommelig komedie”. Politiken, d.18.5.2008 (interview med bl.a. Thorkild Grosbøll). Sørensen, Leif Kiil 2004: “Præster ønsker friere debat”. Kristeligt Dagblad, d.8.7.2004 (interview med Poul Henning Bartholin). —, 2005a: “Grosbøll sætter håb til samtalen”. Kristeligt Dagblad, d.12.5.2005 (interview med Thorkild Grosbøll). —, og Løwendahl, Dorthe Hein 2005b: “Lindhardts lunte over for Grosbøll er kort”. Kristeligt Dagblad, d.21.5.2005. —, 2005c: “Da Grosbøll fik en chance mere”. Kristeligt Dagblad, d.7.6.2005. Sørensen, Poul 2003: “Misforstået hensyn til kollega”. Kristeligt Dagblad, d.19.11.2003 (protestskrivelse mod Grosbøll). Sørensen, Villy 1992: Jesus og Kristus. København. Tamm, Ditlev 2003a: “Folkekirkelig sensommer”. Berlingske Tidende, d.17.8.2003 (kronik). —, 2003b: “Folkekirken og folkemængdens larm”. Berlingske Tidende, d.24.8.2003. Tetzlaff, Marie 2000: “Kirken står åben for hyklerne”. Politiken, d.30.9.2000 (interview med Jan Lindhardt). Thomsen, Niels 2003a: “Bibelen – en sang om og for livet”. Kristeligt Dagblad, d.4.4.2003 (anmeldelse af En sten i skoen). —, 2003b: “Gammeldags provokation”. Kristeligt Dagblad, d.6.6.2003. Thye-Petersen, Christian 2004: “Udsolgt til otte år gammel prædiken”. JyllandsPosten, d.14.6.2004 (om Lars Tjalves redningsaktion til fordel for Grosbøll).

234


De unge fraekke.book Page 235 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM

L ITTERATUR

Tjalve, Lars 2004a: “Den forbudte prædiken”. Jyllands-Posten, d.13.6.2004. —, 2004b: “Hvad Gud vil sige netop nu”. Kristeligt Dagblad, d.18.6.2004 (anmeldelse af Grosbøll: Til sagen) —, 2004c: “Et spørgsmål om tro”. Berlingske Tidende, d.18.9.2004. —, 2004d: “Folkekirken, Grosbøll og teologien”. Religion, 3/2004, s.60-69. Toft, Pia 2005: “Grosbøll tror at han tror”. Kristeligt Dagblad, d. 6.6.2005. Vangslev, Lars Chr. 2010: “Leif Grane. Teologer i tiden”. Præsteforeningens Blad, 2010/44, s.949-952. Vincents, Claus 2003a: “Grosbøll-sag splitter de grundtvigske”. Kristeligt Dagblad, d.5.8.2003. —, 2003b: “Rummelighed i folkekirken efterlyses”. Kristeligt Dagblad, d.9.9.2003 (referat af Vartov-mødet). Widmann, Peter m.fl. 1968: Gudstanken i nyere protestantisk teologi. København. —, 2003: “Grosbølls sten i skoen”. Kristeligt Dagblad, d.12.6.2003. Wind, H.C. 1980: Religionen i krise, etiske og religionsfilosofiske problemer. To bind. København. Wolf, Jakob 2003: “Kristendom uden Gud”. Kristeligt Dagblad, d.24.11.2003. —, 2005: “Gud er mere end en konstruktion”. Kristeligt Dagblad, d.13.5.2005. Ørtved, Arne 2003a: “Vi vil fred her til lands”. Kristeligt Dagblad, d.12.6.2003. —, 2003b: “Gudstjenesten og troen”. Kristeligt Dagblad, d.18.6.2003. —, 2003c: “Sagens kerne”. Kristeligt Dagblad, d.24.6.2003. —, 2004: “Til kamp for præsternes frihed”. Kristeligt Dagblad, d.20.9.2004.

Interviews foretaget af mig: Svend Andersen, personligt interview, d.25.9.2008. Poul Henning Bartholin, interview pr. mail, d.12.12.2008. Svend Bjerg, telefonisk interview, d.16.9.2010. Niels H. Brønnum, telefoniske interviews, d.6.12.2008 og 16.5.2011.

235


De unge fraekke.book Page 236 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM

L ITTERATUR

Troels Engberg-Pedersen, telefonisk interview, d.12.12.2008, og personligt interview, d.11.4.2011. Thorkild Grosbøll, interview pr. mail, d.3.12.2008. Niels Grønkjær, personligt interview, d.2.10.2008. Kjeld Holm, personligt interview, d.7.10.2008. Peter Holm, skriftligt svar pr. mail, d.8.12.2008, personligt interview, d.8.11.2009 og personlig mail, d.27.4.2011. Peter Kemp, personlige mails, d.10.8.2009 og 27.4.2011, og personlige interviews, d.25.8.2009 og d.3.11.2010. Anders Klostergaard, telefonisk interview, d.20.1.2009. Jan Lindhardt, personligt brev, d.31.7.2010. Mogens Lindhardt, interview pr. mail, d.26.9.2009, og telefoniske interviews, d.22.10.2009 og 6.5.2011. Troels Nørager, personligt interview, d.7.10.2008. og personlig mail d.6.5.2011. Lars Sandbeck, personligt interview, d.25.3.2009.

Radio og tv: Egon Clausen: “Jeg er ikke noget rart menneske”. Mindeudsendelse om Johannes Sløk. DR P1, d.6.7.2001. Finn Slumstrup: “Mennesker og Tro/ Den sidste af de fire store. Et program om professor Johannes Sløk”. DR/P1, d.26.8.2001. Bjørk Tulinius: “Eksistens/Interview med Thorkild Grosbøll”. DR P1, d.24.4.2003. —, “Ekstens/Samtale med Niels Henrik Gregersen”. DR P1, d.3.1.2003 (om Grosbøll-sagen). Jørgen Flindt Petersen og Erik Skibsted: “Præsten der ikke tror på Gud”. TV2, d. 21.5.2009.

Forkortelser i teksten: Berlingske Tidende = Berl.Tid.; Information = Inf.; Jyllands-Posten = JP; Kristeligt Dagblad = KD; Politiken = Pol.

236


De unge fraekke.book Page 237 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM

N AVNEREGISTER

Navneregister

A

C

Altizer, Thomas 14 Andersen, Birte 151 Andersen, Svend 85, 122-130, 211, 212 Andersen, Vagn 85 Arendt, Rudolf 199 Augustin 113, 150 Auken, Margrethe 192

Castoriadis, Cornelius 204 Christiansen, Marianne 58, 59 Cupitt, Don 177

B Balslev-Clausen, Erik 20, 129 Barth, Karl 14, 78 Bartholin, Poul Henning 61, 75 Baudelaire, Charles 107 Bergson, Henri 108 Bertelsen, Ole 21 Bjerg, Svend 85, 96, 110, 112, 130137, 144, 204, 211, 212 Bjørnvig, Thorkild 106 Blumenberg, Hans 183 Braad, Anne 15, 16, 151 Brandes, Georg 54 Brandt, Jørgen Gustava 106 Bring, Ragner 99 Brorson, H.A. 200 Bruno, Giordano 183 Brøgger, Morten 60 Brønnum, Niels H. 138-142 Bukdahl, Jørgen K. 85, 106, 143, 159, 194 Bultmann, Rudolf 13, 50, 80, 88, 94, 95, 105, 118, 121, 160, 175 Burgelin, Pierre 109

D Dalai Lama 165 Dalgaard, Anders 129 Dass, Peter 197 Descartes, René 134 Deuser, Hermann 197 Dickmeis, Christian 173 Due, Elmo 150

E Ebeling, Gerhard 99, 105 Engberg, Poul 58 Engberg-Pedersen, Troels 117-122, 211, 212 Espersen, Lene 62

F Fatum, Lone 151 Fergo, Tove 55, 62 Feuerbach, Ludwig 177 Fuchs, Ernst 99, 105

G Garff, Joakim 138 Glebe-Møller, Jens 150 Gotfredsen. Sørine 192 Grane, Leif 14, 99-105, 106, 138, 150 Gregersen, Niels Henrik 26, 122, 126 Grosbøll, Jakob 161

237


De unge fraekke.book Page 238 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM

N AVNEREGISTER

Grosbøll, Thorkild 9, 12, 13-78, 100, 113, 120, 130, 137, 138, 145, 151, 157, 161, 162, 164, 172, 179, 181, 186, 191, 193, 201, 202, 208, 209, 213, 215 Grundtvig, N.F.S. 14, 49, 51, 75, 104, 107, 126 Grønbech, Vilhelm 22 Grønkjær, Niels 75, 96, 138, 141, 158, 175, 183-194, 211, 213

H Haarder, Bertel 62-64, 69, 71, 75 Habermas, Jürgen 194 Hahn, Bent 105-108, 138, 149 Halvorsen, Nicolai 61 Hamilton, William 14 Heidegger, Martin 138, 160, 183 Heilesen, Lars 58 Henrich, Dieter 122 Henriksen, Aage 106 Henriksen, Jens Ole 58 Holm, Katrine Winkel 60, 169 Holm, Kjeld 96, 159-165, 211 Holm, Peter 165-173 Holm, Søren 109, 142 Hornbech, Birthe Rønn 75 Hultberg, Ole 62 Hvidt, Benedicte 100 Højholt, Per 106 Højlund, Christian 61

I Iversen, Hans Raun 62

J Jensen, Carsten 166 Jensen, Jørgen I. 62, 100 Jensen, Ole 60, 61, 84, 138, 160 Jensen, Søren E. 107 Jenson, Robert W. 204

238

Jepsen, Holger 76 Jesus 18, 49, 51, 66, 67, 69, 78, 87, 102, 107, 110, 111, 123, 124, 125, 127, 128, 133, 135, 136, 140, 144, 149, 153, 160, 171, 184, 189, 193, 208, 216 Johansen, Johannes 50 Jüngel, Eberhard 105, 131 Jørgensen, Hans Anker 150 Jørgensen, Knud 131 Jørgensen, Steffen Ravn 60, 61 Jørgensen, Theodor 109, 191

K Kant, Immanuel 113, 200 Kemp, Peter 96, 108-116, 204, 208 Kierkegaard, Søren 67, 81, 86, 88, 92, 94, 99, 107, 143, 148, 152, 159, 161, 183, 188, 194 Kjeldgaard-Pedersen, Steffen 100 Koch, Hal 99, 109 Krarup, Søren 100 Kristensen, Tom 107 Kvist, Jens 60, 62

L Langballe, Jesper 100 Larsen, Eva Holmegaard 61 Larsen, K. Olesen 27, 50, 79-83, 85, 94 Ligaard, Janet C. 22 Lillelund, B.B. 131 Lilleør, Niels Carl 142 Lindhardt, Jan 9, 63-74, 77, 96, 131, 142-149 Lindhardt, Mogens 100, 149-159 Lindhardt, P.G. 64, 88-94, 95, 159, 179 Luhmann, Niklas 167 Luther, Martin 86, 100, 101, 104, 123, 129, 138, 139, 140, 143, 150, 206


De unge fraekke.book Page 239 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM

N AVNEREGISTER

Løgstrup, K.E. 84-88, 95, 97, 106, 109, 112, 118, 122, 123, 130, 131, 135, 138, 150, 152, 159, 165, 168, 184, 194, 196, 211

M Mahler, Gustav 106 Mehl, Roger 109 Mortensen, Viggo 85 Müller, Mogens 100 Møllehave, Johannes 142

N Nédoncelle, Maurice 109 Nielsen, Bent Feldbæk 69, 103 Nielsen, Erik A. 106 Nietzsche, Friedrich 183, 184 Nissen, Hans-Henrik 60 Nissen, Karsten 53, 128 Nygren, Anders 99 Nørager, Troels 175, 194-204, 212 Nørgaard, Per 106 Nørretranders, Tor 154

O Oldenburg, Claus 151 Ottesen, Doris 100 Otto, Rudolf 139

P Pahuus, Mogens 85 Pallesen, Carsten 62 Paulus 90, 114, 118, 119, 126, 146, 181 Petersen, Anders Klostergaard 173-182, 212 Platon 183 Plum, Karin Friis 151 Poulsen, Carsten Korsholm 75 Prenter, Regin 14, 50, 84, 99, 130

Putnam, Hilary 122

R Rasmussen, Thomas Reinholdt 76 Ratzinger, Josef 131 Rebel, Lise-Lotte 44-57, 62, 63, 64, 68, 73, 74, 162 Reelsbo, Henning 15, 165 Reich, Ebbe Kløvedal 191 Ricoeur, Paul 109, 110, 204 Rothstein, Mikael 167 Rubow, Cecilie 11, 155, 215 Rückert, Hanns 99

S Salicath, Ulla 61 Sandbeck, Lars 113, 204-210, 211, 212 Sarauw, Kirsten 58 Sartre, Jean-Paul 88, 108 Sarvig, Ole 106 Sjørup, Lene 151 Skydsgaard, K.E. 14, 99, 109 Skyum-Nielsen, Erik 35 Sløk, Johannes 88, 94-99, 108, 110, 130, 143, 150, 159, 161, 163, 179, 183, 204 Spong, John Shelby 202, 203 Stangerup, Henrik 142 Steffensen, Palle H. 131, 136 Stenbæk, Jørgen 75 Stensgaard, Pernille 41, 45, 152 Strauss, Richard 106 Strawson, Peter Frederick 122 Søe, N.H. 142 Sørensen, Finn 131 Sørensen, Villy 54

T Tamm, Ditlev 54 Taylor, Mark C. 204 Thomsen, Anne Marie L. 61

239


De unge fraekke.book Page 240 Tuesday, October 11, 2011 3:06 PM

N AVNEREGISTER

Thomsen, Niels 22, 58 Tillich, Paul 50, 135, 160, 203 Tjalve, Lars 58 Tjalve, Niels 100

U Ulstrup, Preben 15

240

V-W Wagner, Richard 106 Vattimo, Gianni 119, 183, 185 Veyne, Paul 175 Widmann, Peter 52, 84 Wilder, Amos Niven 205 Wind, H.C. 85, 160, 194

De unge frække - Læseprøve  

En bog af Knud Munck. Et portræt af de teologer, som har haft teologisk frækhed til at gennemtænke forholdet mellem den kristne tradition og...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you