BARNEVAKTKLUBBEN 3 3 Den første krangelen

Page 1

KRIST Y THOMAS

C L AUDIA KISHI

MARY ANNE SPIER

STAC EY MCGILL

PRESIDENT

S E K R E TÆ R

VISEPRESIDENT

KASSERERK APIT TEL 1

Mary ANNe?? Er det deg?!

Mary ANNe??

7


Kom igjEN, Mary ANNe! KliKK kLAKK

HEi, KriSTy.

KLOKKEN er snart HAlv SEks! Vi KAn jo iKKe koMMe fOR SEnt TIl vårt eGEt møte?

DeTTe er KriSTy ThoMAs. Vi HAr kjENt hveRAndRE fRA vi var biTTe små. Hun er verdENs BESTe vENniNNe!

8


mOREN min døde DA jeg var litEN, så jeg HAr vokST oPP MEd PAPPa. DerfOR HAr KriSTy, brødREne og mOREN HENNes vært SOm EN familie fOR MEg.

HEi, momo!

HEi, jENter!

CLAudia siTTer oPPe. BARE kom iNN.

MEn KAnskje jeg tREnGEr liTT hjelp MEd å feLLe.

hvORDAn går det MEd skjerfet du STriKKer TIl faREn din? jeg er neSTEN ferdig!

SElvfølGElig! det er BARE å si fRA, Mary ANNe.

9


HEi, CLAudia! HEr er vi!

HEi!

BARE vENt liTT ...

FumLE FumLE

deTTe er CLAudia Kishi. jeg HAr kjENt CLAudia i hundRE år. vi møtes HEr, på roMMet HENNes, hver MAnDAg, onsDAg og fREDAg. sjoko?

HAr noEN ringt i DAg?

riTSj

10


Én. mOREN TIl kriSTy. hun tREnGEr BArnEVakt TIl David MiCHael på TOrsDAg.

HEi, aLLe saMMEN!! HEi, StACey!

HAl-LO!

og TIl sluTT, StACey McGiLL. hun HAr neTToPP flyTTet hit fRA New YORk. så nå er aLLe fiRE samLEt: BArnEVaktkluBBEN! hva skjer?

jeg BARE sjeKKer KALEndeREn. noEN må PASSe liLLebrOREN TIl kriSTy eTTer skoLEn på TOrsDAg.

Svisj

STACey er så STilig. jeg skuLLe gjerne HA vært MEr SOm HENNe. hun kLAREr TIl og MEd å håndteRE suKKersyKEn sin MEd STil.

sKAl vi SE ...

11

CLAudia, du er dEN ENeSTe SOm er LEdig. HAr du lyST på joBBEN?


WaTSon tREnGEr noEN TIl å PASSe KaREn og AndREw. lørDAg, fRA TO TIl fiRE.

jePP.

BArnEVaktkluBBEN, vær så god? HEi, WATSon. BARE vENt liTT.

DA sKAl jeg TIl LEGEn.

momo sKAl ta MEg MEd i buTIKKer på lørDAg.

tja, WaTSon er jo fORLOvet MEd mOREN din, KriSTy ... jeg vet du liKEr å tREFFe KAREn og andREw. jeg er også LEdig på lørDAg, MEn du KAn godt ta joBBEN.

taKK!

BArnEVaktkluBBEN, vær så god? Å, HEi!

kluBBEN vår er skiKKelig godt ORganiSErt, SOm du skjøNNer ... STORt SETT, i hvert faLL.

12


ok? javel ... Jamie og Lucy?

ååå! dEN nye BAbyEN! kult!

fRA SEks TIl åTTe? fLOTT!

HEHE!

... jeg koMMer! vi SEes.

newTOn-familiEN sKAl HA feST, og tREnGEr hjelp MEd BArna! wow, så spENnENde! jeg får siKKert MAte BAbyEN MEd fLAsKE, og ...

jeg vil også PASSe lucy, iKKe sant? jeg også.

KriSTy!! du sKAl jo likSOm

spøRRe oSS førST! Det er jo din eGEn REGEl! å, ja ...

jeg også.

SORRy.

13


vi er aLLe saMMEN LEdiGE dEN kveldEN.

noEN er BARE joBB-HAier. jeg sa uNNskyld!

suKK.

deSSutEN ... SE hvEM SOm snaKKer.

hva MEner du?

hun HAr et poENg ... du HAr gjORt det saMMe SElv, CLAudia. det HAr vært et probLEm.

er det mulig?! du bryter REgLEne våRE, og så blir aLLe suRE på MEg?!

14


jeg HAr iKKe gjORt noe. jeg er USkyldig!

hva sa du? inGEnTIng ... BARE at du er liKE skyldig SOm aLLe andRE.

nå, ja.

du! hvis du HAr lyST på noEN vENner HEr, så burde du iKKe kRAngLE MEd de få du HAr. var det EN trUSSEl?

- - sjefete BEdREdet jeg prøvde å si viteRE - før du avbrøt MEg, er at jeg iKKe tREnGEr noEN av deRE. hverKEn joBBHAier --

15

i så faLL tREnGEr jeg deRE iKKe. iKKe gLEm hvOR jeg koMMer fRA! blæ, vi vet det. New YORk. du snaKKer jo iKKe om noe aNNet, StACey.

-- eLLer sjENerte små BAbyer.

hæ?


jeg er iKKe ... snufs ... jeg er iKKe EN sjENert ...

å, hold oPP, Mary ANNe. iKKe vær så sutREte.

... litEN ... snufs ...

skjelve!

nei!! du sKAl holde oPP, kriSTy! og deRE TO også! ok! Kanskje jeg er liTT sjENert og STiLLe, MEn det gjør det iKKe gREit at deRE BARE overkjøREr MEg! Og SE på deRE SElv, DA?!

du, STACey, oPPføREr deg SOm EN BOrTSkjEMt snoBB! hmf!!

spRETT!

og du, cLAudia! du HAr taTT joBBENe SElv, du også!

og du, kriSTy, er dEN STørSTe, MEST sjefete BEdREviteREn i HELE verdEN!

blæææ!

16

håper vi aldri SEes igjEN!


17K APIT TEL 2 jeg HAr aldri kRAngLEt såNN SOm deTTe før ... særlig iKKe MEd vENnENe mine. Jeg giKK hjEM aLEne.

hUSet var TOmt, SOm vanlig. PAPPa? HALLo ...?

Smell!

jeg varMEr oPP RESTENe fRA i går.

HEi, Mary ANNe. Jeg er hjEMME ... HAr du BEgynt på miDDaGEn?

så bRA. vi KAn sLEnGE saMMEN EN saLAt ved sidEN av, så blir det EN god miDDag.

HEi. Ja, PAPPa.

19


er mOREN min. PAPPa FULLT KAOSalMA BEr aLLTId fOR HENNe før vi spiSEr miDDag. I BARNEVAKTKLUBBEN hvORDAn HAr AMEn.

... og PASS godt på vår kjæRE alMA. AMEn.

DAGEn din vært, Mary ANNe? fin.

jeg fiKK 99 av 100 på prøvEN i RETTskriving -så fantaSTisk! jeg er veldig STolt av deg. aLL puGGinGEn HAr lønt SEg.

Mary ANNe, iKKe snaKK MEd MAt i muNNEN, er du sniLL. SORRy.

HADDe du ... et møte i kluBBEN En ny jente flytter inn i nabolaget. På samme tid begynner iproblemene eTTermiDDag? i Barnevaktklubben. En misforståelse fører til en annen, og plutselig er svelg! alle uvenner med alle. Det er ikke så enkelt å være barnevakter samtidig som de må skjule kranglene sine. Mary Anne blir venninne med den nyinnflyttede jenta, og sammen avslører de en historie fra før de ble født. Men klarer de å redde Barnevaktklubben? jeg fiKK BEST av aLLe i Gled deg HELE til den tredje boken om Barnevaktklubben! kLASSEN.

• • • •

DRAMA, ja. HUMOR OG SPENNING!

hva skjeDDe?

LETTLEST! noe spesielt?

PASSER BEST FOR 8–14 ÅR, OGSÅ FOR DE SOM IKKE ER SÅ GLAD I Å LESE. TREDJE BOK I SUPERPOPULÆR SERIE! 170 MILLIONER SOLGTE OVER HELE VERDEN

... nei.

ANDRE BØKER I SERIEN:

ISBN: 978-82-93346-63-0

aldri i livet om jeg viLLe fORteLLe PAPPa om kRAnGELEn vår. www.fontini.no


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.