Amuletten2issuu

Page 1K A ZU K IBUISHI

bok to

steinvokterens forbannelse


AMULETTEN BOK TO: STEINVOKTERENS FORBANNELSE Opprinnelig utgitt som «The amulet» av forlaget Graphix. Copyright © 2009 by Kazu Kibuishi Omslagsillustrasjon: Kazu Kibuishi Norsk utgave © Fontini Forlag 2015 Trykket i Latvia Oversatt av: Olav Bjørge 1. opplag 2015 Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR. Kopiering i strid med norsk lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. ISBN: 978-82-93346-19-7 1. opplag 2015 Creative Director: David Saylor Book Design by Phil Falco www.fontini.no2


3


4


5


6


79


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21
24


25


26


27


28


29


30


31


32


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.