Page 1

Årsmelding

2013

MER FLEKSIBEL UTDANNING


Innhold Styrelederens perspektiv .....................................................................................................................................................................3

1.

Organisasjon .......................................................................................................................................................... 4 1.1 Virksomhetens art og lokalisering .............................................................................................................................................. 4 1.2 Nytt navn ......................................................................................................................................................................................... 4 1.3 Medlemmer .....................................................................................................................................................................................5 1.4 Styrets sammensetning .................................................................................................................................................................5 1.5 Kvalitetsutvalget ............................................................................................................................................................................. 6 1.6 Nettskoleutvalget .......................................................................................................................................................................... 6 1.7 Redaksjonsutvalget for SYNKRON ............................................................................................................................................. 6

2. Styret ............................................................................................................................................................................................7 2.1 Styrets virksomhet i 2013 ..............................................................................................................................................................7 2.2 Årsmøte 2013..................................................................................................................................................................................7 2.3 Representasjon i råd og utvalg....................................................................................................................................................7

3.

Administrasjon ................................................................................................................................................... 8 3.1 Ansatte i 2013 ................................................................................................................................................................................. 8 3.2 Støtte fra Vox ................................................................................................................................................................................. 8 3.3 Oppgaver som fellesorgan.......................................................................................................................................................... 8 3.4 Utvikling av nettsider og aktivitet på sosiale medier.............................................................................................................. 8 3.5 Råd og utvalg ................................................................................................................................................................................. 8 3.6 Kontorfellesskap ............................................................................................................................................................................ 8

4.

Strategi og mål – måloppnåelse i 2013 ................................................. 9 4.1 Pådriver for pedagogisk og kvalitetsmessig videreutvikling ................................................................................................. 9 4.2 Videreutvikle fleksibel utdanning omdømmemessig .......................................................................................................... 10 4.3 Faglige møteplasser og debatt................................................................................................................................................. 10 4.4 Stimulere til utvikling og innovasjon på feltet ........................................................................................................................ 11 4.5 Arbeide for best mulige rammevilkår ...................................................................................................................................... 11 4.6 Nettskoleutvalgets arbeid ..........................................................................................................................................................13 4.7 Høringer .........................................................................................................................................................................................14 4.8 Dokumentasjon og informasjon...............................................................................................................................................14 4.9 Aktør i samfunnsdebatten. .........................................................................................................................................................14 4.10 Utgivelser i 2013 .........................................................................................................................................................................14

5. Oppdrag, prosjekter, arrangementer, nettverk .....................15 5.1 Oppdrag og prosjekter ................................................................................................................................................................15 5.2 Arrangementer .............................................................................................................................................................................15 5.3. Nordisk samarbeid ......................................................................................................................................................................15 5.4 Medlemskap i organisasjoner og nettverk ..............................................................................................................................15

6. Økonomi, resultat og fortsatt drift ......................................................................15 6.1 Aksjepost ........................................................................................................................................................................................15 6.2 Rettvisende oversikt over utvikling og resultat ......................................................................................................................15 6.3 Fortsatt drift...................................................................................................................................................................................15 6.4 Helse, miljø og sikkerhet ............................................................................................................................................................15 Vedlegg 1: Prosjektoversikt 2013 ....................................................................................................................................................16


FuNs årsmelding 2013

Styrelederens perspektiv “Utdanning på nett er kommet på dagsorden med kraft og tyngde.” Hva skjedde av betydning på utdanningsfeltet i 2013? Hva vil vi komme til å huske når 2014 er over? Og 2015? Kanskje ser vi da at utdanningskravene strammer seg enda hardere til for den enkelte. Høykostlandet Norge aner en oljealder på hell og må tenke nytt; høyteknologi, høyproduktivitet, superspesialisering, og dermed omfattende kvalifikasjonskrav. Det vil kreve uendelig mange «utdanningspåfyll». Påfyllene må skje raskt og med nettopp den modulen eller «nano-biten» som en trenger der og da. Her ligger solide utfordringer både for medlemmene våre og for alle andre utdanningsaktører. I 2013 var den underlige bokstavkombinasjonen MOOC en stadig gjenganger i diskusjonen om utdanning. Utdanningsrevolusjon, mente noen, keiserens nye klær, sa andre. Noe av kjernen i MOOC-konseptet ifølge en av igangsetterne, Sebastian Thrun, var at kursene skulle nå ut til de som verken har tilgang til eller råd til utdanning. Slik har det ikke gått. De som har mye utdanning fra før, er de største forbrukerne av MOOC-er også. De amerikanske toppuniversitetene var først ute, nå jobber europeisk akademia på høygir for å markere seg. Utdanning på nett er virkelig kommet på dagsorden med kraft og tyngde. En annen bokstavkombinasjon oppsto også i 2013 da vi i september skiftet navn og Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning ble Fleksibel utdanning Norge. Navnemarkeringen hadde vi i tilknytning til konferansen «MOOC til Norge». Slik sett har vi et felles referansepunkt med MOOC-debatten da den var på sitt kraftigste i det norske utdanningsmiljøet. Ikke bare navnet har fått ny form, også strategien og målene for arbeidet vårt er omformulert. Å skape gode rammevilkår for medlemmene og for den fleksible utdanningen, og dermed også for

nettstudenten, står høyt på arbeidslista. Ett eksempel kan vi hente fra fagskoleområdet. Der har det vært viktig å følge opp på flere arenaer for å sikre at skoler med nettbaserte fagskoleutdanninger får samme rammevilkår som de stedbaserte. Vi ser den nye fagskoletilsynsforskriften som et godt eksempel på at vi har vunnet fram. Innsatsen for å sikre best mulige rammevilkår må blant annet skje gjennom informasjon, dokumentasjon og som aktør i samfunnsdebatten. Her ligger utallige oppgaver å ta fatt på. I 2013 fikk Fleksibel utdanning Norge lagt et par viktige byggesteiner for dokumentasjon av medlemmenes innsats for å skape gode utdanningstilbud til den enkelte voksne: Nettstudentundersøkelsen og utredningen Pedagogisk utviklingsarbeid i nettskolene 1995–2015. NIFU evaluerte den nettbaserte lærerutdanningen ved Høgskolen i Telemark, hvor noen av konklusjonene er «velfungerende», «tilbudet er nyskapende», «mange eksempler på innovativ bruk av teknologi, fag og pedagogikk». Slike evalueringer er viktig dokumentasjon og viser seriøs og målrettet jobbing for kvalitet i nettbasert utdanning. I våre målformuleringer sier vi at Fleksibel utdanning Norge skal være pådriver for å videreutvikle fleksibel utdanning pedagogisk, kvalitetsmessig og omdømmemessig. I 2015 og i 2020 vil vi se at etterspørselen etter så vel grunnutdanning som korte kurs på nett, vil ha vokst betydelig. Økt mobilitet, økt behov for etterutdanning og omskolering, og en generell tendens til å kombinere jobb og utdanning, tyder på at dette er en sannsynlig spådom. I et slikt scenario ser vi et tydelig behov for noen som kan drive fram utvikling, kvalitet og innovasjon i det nettbaserte utdanningslandskapet. Her har Fleksibel utdanning Norge en viktig jobb å gjøre som pådriveren.

Svein Qvist-Eriksen

3


FuNs årsmelding 2013

1. Organisasjon 1.1 Virksomhetens art og lokalisering Fleksibel utdanning Norge (tidligere Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning) er en nasjonal medlemsorganisasjon, med kontorlokaler i Lilleakerveien 23 i Oslo kommune. Organisasjonsnummer er 936619010.

1.2 Nytt navn

FLEKSIBEL UTDANNING NORGE / PROFILPLANSJE V. 1

Hovedlogo

3 cm

2 cm

1 cm (MINIMUM)

Fargevariasjoner

Fargepalett

Typografi

KARBON – kjøpes på: http://vllg.com/foundries/Klim/font_families/Karbon#panel=usage-poster

Primær SORT: PMS Cool Gray 11 CMYK 0/0/0/80 HTML 58595B

Sekundær: PMS 7534 CMYK 4/4/11/7 HTML D0CBC3

Light: The quick brown fox jumped over the lazy dog Regular: The quick brown fox jumped over the lazy dog Medium: The quick brown fox jumped over the lazy dog Bold: The quick brown fox jumped over the lazy dog Light Italic: The quick brown fox jumped over the lazy dog Regular Italic: The quick brown fox jumped over the lazy dog Medium Italic: The quick brown fox jumped over the lazy Bold Italic: The quick brown fox jumped over the lazy

Retningslinjer

Hovedlogo minimum størrelse: 1 cm høyde

Bruksområde Primær RØD: • logomerke (symbol) • uthevet tekst trykk og web • støttefarge 2 på web

Bruksområde Primær SORT: • logomerke (tekst) • hovedtekst web • støttefarge 1 på web

FuNs nye designmal laget av byået Tank.

4

Ny formulering av forretningsidé ble også vedtatt av årsmøtet: «Fleksibel utdanning Norge arbeider sammen med våre medlemmer for å øke kvaliteten på og stimulere til utvikling av den fleksible utdanningen.» Årsmøtet fastsatte verdier for virksomheten:

Årsmøtet 2013 vedtok å endre organisasjonens navn fra Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning til Fleksibel utdanning Norge, med akronymet FuN. Navneskiftet ble gjennomført fra 12.september 2013. Ny logo ble tatt i bruk fra samme dato.

Primær RØD: PMS 199 CMYK 0/96/80/0 HTML DD5061

Nytt navn og ny logo ble tatt i bruk fra 12. september 2013.

Bruksområde Sekundær: • eventuell bakgrunn/støttefarge trykk • bakgrunnsfarge web • BRUKES IKKE I LOGOMERKE

Tilgjengelighet, anerkjennelse og kompetanse.

«Fleksibel utdanning Norge arbeider sammen med våre medlemmer for å øke kvaliteten på og stimulere til utvikling av den fleksible utdanningen.»


FuNs årsmelding 2013

1.3 Medlemmer

1.4 Styrets sammensetning

I løpet av året kom det til tre nye medlemmer, mens en meldte seg ut. Tallet på medlemmer er 42 i alt, med 17 offentlig godkjente nettskoler, 15 høgskoler og universiteter, seks virksomheter og organisasjoner og tre personlige medlemmer. Antallet offentlig godkjente nettskoler har økt fra 12 i 2010 til 19 ved utgangen av 2013.

Ifølge vedtektene har styret ansvar for FuNs virksomhet mellom årsmøtene. Styret består av leder, nestleder og 3 styremedlemmer. Lederen velges for 1 år om gangen og de øvrige styremedlemmer for 2 år, og slik at 2 styremedlemmer står på valg hvert år. Styrets sammensetning fram til årsmøtet 2013:

MEDLEMSOVERSIKT Offentlig godkjente nettskoler, høgskoler og universiteter, kategori a og b: Akademiet Nettstudier BI Bank og Forsikring Campus NooA CampusOnline eCademy E-skuvla Diakonhjemmet Høgskole Folkeuniversitetet Nettstudier Forsvarets Høgskole Handelshøyskolen BI Høgskolen i Bergen (HiB) Høgskolen i Lillehammer (HiL) Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Høgskolen i Telemark (HiT) Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) Industriskolen Luftfartsskolen NKI Nettstudier (NKI) NKS Nettstudier (NKS) Norges Byggskole (NB) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet v/NTNU Videre Norsk Nettskole Næring og samfunn Nettskole Opplæringskonsult (OPK-instituttet) Samisk høgskole Scandinavian Language Training Institute (ny) Senter for eiendomsfag Universitetet i Agder (UiA) Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Nordland (UiN) Universitetet i Oslo (UiO) U-vett/Universitetet i Tromsø (utmeldt fra 1.1.2014) Virksomheter og organisasjoner, kategori c: Amendor (ny) Cyberbook DigForsk Globalskolen Læringsnettverket i Attføringsbedriftene, NHO Service Studiesenteret.no

Styreleder:

Svein Qvist-Eriksen, NKI Nettstudier

Nestleder:

Kristin Dahl, Handelshøyskolen BI

Styremedlemmer:

Thor Alvik, Luftfartsskolen Linda Therese Johnsen, Universitetet i Oslo Erik Brandt, NKS Nettstudier

Varamedlemmer:

Bjørg Totland, Senter for eiendomsfag Åse Løkeland, Høgskulen i Sogn og Fjordane

Etter valgene på årsmøtet 2013 og konstituering fikk styret denne sammensetningen: Styreleder:

Svein Qvist-Eriksen, NKI Nettstudier

Nestleder:

Kristin Dahl, Handelshøyskolen BI

Styremedlemmer:

Thor Alvik, Luftfartsskolen Linda Therese Johnsen, Universitetet i Oslo Anders Nome, NKS Nettstudier

Varamedlemmer:

Bjørg Totland, Senter for eiendomsfag Åse Løkeland, Høgskulen i Sogn og Fjordane

Personlige medlemmer, kategori d: Kjersti Grindal Håkon Aulie Nettum, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Olga Lazarova Norborg, Lazanor Connecting (ny) 5


FuNs årsmelding 2013

1.5 Kvalitetsutvalget

1.6 Nettskoleutvalget

Kvalitetsutvalget hadde følgende sammensetning i 2013:

Nettskoleutvalget hadde følgende sammensetning i 2013:

Toril Eikaas Eide, Universitetet i Bergen, leder

Heidi Åberg, NKS Nettstudier, leder Svein Qvist-Eriksen, NKI Nettstudier Anita Lund, Industriskolen

Mette Villand Reichelt, Høgskolen i Lillehammer Anne Berit Swanberg, BI Nettstudier Anders Nome, NKS Nettstudier

John Barbakken, Norges Byggskole (til juni 2013) Eigil Norén, eCademy (fra juni 2013) Nils Johan Brede (til høst 2013 )/Wenche Halvorsen, NKI (fra høst 2013) (vara for NKI)

Gjermund Eikli, Norsk Nettskole Nils Johan Brede/Wenche Halvorsen, NKI Nettstudier Torhild Slåtto, FuN, sekretær

Benedicte Blom, NKS Nettstudier (vara for NKS) John Barbakken, Norges Byggskole, vara for øvrige medlemmer Torhild Slåtto, FuN, sekretær

Om Kvalitetsutvalgets arbeid, se kap. 4.1. Om Nettskoleutvalgets arbeid, se kap. 4.6.

1.7 Redaksjonsutvalget for SYNKRON Redaksjonsutvalget hadde følgende sammensetning i 2012: Helene Eikeland/Benedicte Blom, NKS Nettstudier

SYNKRON

1: 2013

MaGaSin FOr innOvaTiv uTDanninG

SYNKRON

Morten Flate Paulsen, Campus NooA

< It's quite fashionable to say that the education system is broken –

DIGITALT INNFøDTE - FINNES DE?

Ebba Køber, NFF, redaktør

it’s not broken, it’s wonderfully

(e)BOKBILAGET, ANMELDELSER OG OMTALER

constructed. It’s just that we don’t

PROFIL: ÅRETS NETTLÆRER

SYNKRON

need it anymore. It's outdated.

DIGITAL RETUR TIL SKOLEN I ATHEN Synkron 1: 2013 1

Om Synkron, se kap. 4.8.

2:2013

MAGAZINE FOR INNOVATIVE EDUCATION

Audhild Håvaldsrud/Tone M. Nygaard, Handelshøyskolen BI

Sugata Mitra

3:2013

MAGASIN FOR INNOVATIV UTDANNING

EDEN OsLO CONFERENCE sPECIAL IssUE sUGATA MITRA INTERVIEW BY sTEVE WHEELER FOLLOW THE ED TECH TRACK IN sILICON VALLEY MOOCs WILL TRANsFORM FORMAL EDUCATION Synkron 2: 2013 1

UNIVERSITYNOW: UTDaNNINg I SKYEN FOR aLLE NETTSTUDENTUNDERSØKELSEN 2013 COURSERa NÅR NYE mILEPELER NFF ER BLITT FLEKSIBEL UTDaNNINg NORgE

6


FuNs årsmelding 2013

2. Styret Styrets sammensetning i perioden, se kap. 1.4.

2.1 Styrets virksomhet i 2013 Styret har hatt seks styremøter og behandlet 44 saker i perioden. Strategimøtet ble lagt til Gardermoen i januar. Temaer som ble drøftet var blant annet hvilken rolle organisasjonen kan spille for erfaringsutveksling og debatt som peker framover. Digitaliseringen – hvordan møter vi den slik at det blir en konkurransefordel for den enkelte institusjon? Hvordan kan FuN fylle rollen som aktør og formidler? - som formidler medlemmene imellom - som initiativtaker til samarbeid og felles møteplass - som samfunnsdebattant Styret har over tid diskutert organisasjonens navn, og ønsket å fremme forslag til navneendring for årsmøtet 2013. For å få et gjennomarbeidet beslutningsgrunnlag for nytt navn og ny strategi vedtok styret bruk av ekstern konsulenthjelp. Kommunikasjonsbyrået Apeland gjorde en god jobb sammen med FuNs administrasjon. Det resulterte i aktuelle og relevante forslag, som styret behandlet og la fram for årsmøtet i april. Nytt navn, se 1.2, og ny strategi, se kapittel 4. Foruten organisasjonssakene og strategidebatten, har styret blant annet vært opptatt av utviklingen på fagskolesektoren og rammevilkårene for nettbaserte fagskoleutdanninger.

2.2 Årsmøte 2013 Årsmøtet 2013 fant sted 26. april på Vika konferansesenter, Oslo, med 19 stemmeberettigede institusjoner representert, og i alt 28 personer til stede på møtet. Utover de ordinære sakene behandlet årsmøtet navneendring og ny strategi. Forrige navneendring fant sted i 2005, da ordene «og fleksibel utdanning» ble lagt til i det gamle navnet, Norsk forbund for fjernundervisning.

2.3 Representasjon i råd og utvalg Fun er representert i flere styrer, råd og utvalg og bruker en del ressurser i samarbeid med både offentlige og private aktører på utdanningssektoren. Norgesuniversitetet Svein Qvist-Eriksen er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet til styret for Norgesuniversitetet, som FuNs representant for perioden 2012–2015. Torhild Slåtto, FuN, ble oppnevnt som varamedlem for samme periode. Nasjonalt fagskoleråd Svein Qvist-Eriksen, NKI Nettstudier, er medlem i Nasjonalt fagskoleråd. Han representerer FuN og Voksenopplæringsforbundet.

European Association for Distance Learning (EADL) Svein Qvist-Eriksen sitter i styret i EADL, som representant for FuN. Læringsdagene for voksnes læring FuN er en av organisasjonene som støtter Læringsdagene for voksnes læring. Voksenopplæringsforbundet har sekretariatet for Læringsdagene, som markeres gjennom en rekke arrangementer og tiltak hver høst. Transatlantic Science Week i Washington Linda Johnsen representerte Fleksibel utdanning Norge på Transatlantic Science Week i Washington 12.–13. november, og deltok på programmet som gjaldt utdanning. Komite for standardisering, digitale læringsressurser - SN/K 186 Torhild Slåtto er oppnevnt som FuNs representant i Standardiseringskomité for digitale læringsressurser i Standard Norge, SN/K 186. Komiteen har i oppgave å vurdere standarder for digitale læringsressurser. FuN deltar også i flere samarbeidsforhold på administrativt nivå, se kap. 3.5.

nYtt FRa Fun Fun rapporterer fra tre aktuelle konferanser:

the transatlantic Science Week 2013 AV FUN STyREMELEM LINDA tHERESE JOHNSEN

Når utdanningspolitikk og framtid for høyere utdanning skal diskuteres, så er det helt naturlig at Fleksibel utdanning Norge også vil delta i debatten. The Transatlantic Science Week ble denne gang arrangert under mottoet «Shared solutions to Common Challenges». På konferansen møttes amerikanske, kanadiske og norske politikere, byråkrater, toppledere og spesialenheter fra UH-sektoren, så utgangspunktet for å dele løsninger og utfordringer var stor.

faglige nivå, læringsstil og livssituasjon. Debatten er vanskelig fordi det dreier seg om data som både kan brukes og misbrukes. En kuriositet for den ikke-norske delen av publikum, var at den norske regjering hadde nedsatt et eget utvalg for å vurdere høyere utdanningstilbud på nett. Leder av MOOC-utvalget, prorektor for studier ved NTNU Berit Kjeldstad, hadde et diskusjonsinnlegg som Fleksibel utdanning Norge håper utdanningsinstitusjoners ledere tar med seg hjem. Det er behov for å ta strategiske og faglige grep for å utnytte potensialet som MOOC kan gi som et supplement til eller del av norsk høyere utdanning.

Thorbjørn Røe Isaksen innledet utdanningsdelen av konferansen med et teknologisobert syn og understreket at like viktig som teknologien i seg selv er å ha en aktiv debatt om hvordan vi bruker den best. De to neste dagene var det også nettopp det som ble debattert. Det er betryggende å høre at politikere og beslutningstakere nå er godt innforståtte med hva MOOC er og hva fenomenet bringer av muligheter og trusler, fordeler og ulemper for utdanningssektoren. Som FUN er alle opptatte av kvaliteten på undervisningen og viktigheten med et kontinuerlig fokus på pedagogikk, - «How do we teach better!» I kjølvannet av dette hører debatten om hva vi gjør ansikt til ansikt og hva vi gjør digitalt. Temperaturen var høyest når begreper som «MOOC 10.0» ble lansert. For hvilke

transatlantic Science Week

Kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen talte på Transatlantic Science Week muligheter ligger i det enorme datamaterialet som genereres i digitale undervisningsomgivelser? Kan virkelig digitale omgivelser tilføre studentene noe mer enn undervisning som er fleksibel i tid, rom og demografisk tilhørighet? Ja, mener noen. Gjennom «learning analytics» og «adaptive learning» vil undervisningen vi tilbyr både digitalt og analogt kunne tilpasses den enkelte students

Årlig konferanse som ble arrangert for 12. gang i 2013 Konferansens mål er å styrke samarbeid innen forskning, innovasjon, utdanningsinstitusjoner og organisasjoner i USA, Canada og Norge Konferansen finansieres av Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, og Forskningsrådet Temaer på konferansen er International Security, Safety and Emergency Preparedness, Cyber Security and Education Policy/Education Research

12 Synkron 1:2014

Faksimile fra rapport fra Transatlantic Science Week i Synkron

Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag (NUFHO) Bente Crosby, NKS Nettstudier, er medlem i NUFHO, tidligere Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag (NUFHS). Hun representerer FuN og Voksenopplæringsforbundet.

7


FuNs årsmelding 2013

3. Administrasjon FuN har hatt tre fast ansatte i 2013 og en prosjektleder i perioden januar–mai. Prosjektlederen var fulltidsansatt for å arbeide med Nettskoleprosjektet, se kap.4.8. Ifølge den nye strategien fra 2013 skal Fleksibel utdanning Norge «tilby sine ansatte et spennende og faglig utfordrende miljø, med gode muligheter for å bidra til å utvikle den fleksible utdanningen i Norge videre». Det er et mål som tilstrebes gjennom variasjon i oppgaver, med prosjektansvar og faglige oppgaver i tillegg til løpende administrative oppgaver. Ansatte gis anledning til å delta på nasjonale kurs og konferanser, og også på nordiske og europeiske konferanser med relevant innhold.

for 2012-prosjektene ble avgitt i april 2013, Utviklingsmidler til nettskoler, kap. 254, post 71. Fellesrapport 2012, ISBN 978-82-91766-28-7. FuN har også i 2013 samarbeidet med Statistisk sentralbyrå og Vox for å få fram riktig rapportering som grunnlag for SSBs nettskolestatistikk. Det er Vox som behandler søknader om godkjenning som nettskole. Også i 2013 godkjente Vox nye nettskoler, og innhentet i samtlige tilfeller FuNs uttalelse om søknaden.

3.4 Utvikling av nettsider og aktivitet på sosiale medier

3.1 Ansatte i 2013 Petter Kjendlie, administrasjonskonsulent (ansatt 2007) Ebba Køber, kommunikasjonsrådgiver og redaktør av Synkron (ansatt 2009) Torhild Slåtto, direktør (ansatt 2002, direktør fra 2006)Torunn Gjelsvik, prosjektleder i perioden januar–mai 2013 FuNs ansatte har en løpende kompetanseutvikling gjennom arbeidsoppgaver, europeiske og/eller nordiske prosjekter og kurs. Av større kurs kan nevnes at Torhild Slåtto har gjennomført studium i endringsledelse på Handelshøyskolen BI, 30 studiepoeng, med eksamen i juni 2013. Ebba Køber deltok på Universitetet i Agders fagseminar Education and Learning 2020: Tools & Technologies i San Francisco i oktober som del av studietur.

3.2 Støtte fra Vox Støtten til drift av FuN som fellesorgan for godkjente nettskoler var i 2013 på kr 2 646 000, en økning på 21,7 prosent fra året før. Av dette var 400 000 kroner øremerket til utviklingsformål. Se blant annet omtale av kvalitetsprosjekt jobbet med gjennom året, kap. 4.1, og utvikling av egen virksomhet som fellesorgan. Se kap. 3.4.

3.3 Oppgaver som fellesorgan FuN har fått i oppgave av Kunnskapsdepartementet å behandle søknader om støtte fra utviklingsmidlene til nettskoler og komme med en faglig begrunnet innstilling til Vox. I 2013 ble det behandlet 40 søknader om støtte på vel 28 millioner kroner. Bevilgningen var på vel 15 millioner. Det er en prioritert oppgave for FuN å bidra til at utviklingsmidlene, som er hjemlet i voksenopplæringsloven, bidrar til pedagogisk utviklingsarbeid som kommer voksne med utdanningsbehov til gode, og som bidrar til innovasjon og kvalitet i nettbasert utdanning. FuN har også fått ansvar for å hente inn rapportering av resultatene fra utviklingsprosjektene, og avgi en årlig, samlet rapport til Vox/ Kunnskapsdepartementet. Rapporten sendes også til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen i Stortinget til orientering. Rapport

8

I forbindelse med nytt navn og ny logo ble det igangsatt et utviklingsprosjekt for å styrke FuNs tilstedeværelse og aktivitet på nettet, med sterkere og mer helhetlig formidling av egne og andres aktivitet og nyheter. FuNs nettsider, nyhetsbrev, egen FuNblogg, Twitter-aktivitet, issuu-publisering og vimeo-presentasjoner ble fornyet, og egne sider ble opprettet på LinkedIn og Facebook . Medlemmenes Twitter-meldinger ble lagt inn på FuNs forside med løpende oppdatering. Informasjonsinnsatsen for å registrere og melde fra om nytt navn var også betydelig, og overgangen til det nye navnet er gjennomført uten vanskeligheter.

3.5 Råd og utvalg FuNs ansatte deltar i ulike råd og nettverk, både nasjonalt og på nordisk nivå. DISTANS – spesialnettverk under Nordisk nettverk for voksnes læring NVL Torhild Slåtto er norsk representant i spesialnettverket for fjernundervisning i NVL – Nordisk nettverk for voksnes læring under Nordisk ministerråd. Hun deltar også i redaktørgruppa for NVLs tidsskrift, DialogWeb.

NKUL – Nasjonal konferanse for utdanning og læring Petter Kjendlie er FuNs representant i programrådet for NKULkonferansen, som arrangeres på NTNU i Trondheim i mai hvert år. MOOC til Norge Ebba Køber var medlem av arbeidsgruppen for MOOC til Norge-konferansen, som ble arrangert av Universitetet i Oslo og Høgskolen i Lillehammer i september, og Torhild Slåtto var medlem av programkomiteen for konferansen. Køber deltok også som innleder og ga en oversikt over utviklingen i utdanningsteknologi, fra brevkurs til MOOC.

3.6 Kontorfellesskap FuN har kontorfellesskap med International Council for Open and Distance Education (ICDE) i Lilleakerveien 23, Oslo. Det gir effektiv utnyttelse av lokalene, samt faglig fellesskap til nytte for begge parter.


FuNs årsmelding 2013

4. Strategi og mål – måloppnåelse i 2013 Fleksibel utdanning Norges rolle og oppgave er å bidra til best mulige rammebetingelser og løfte anerkjennelsen for den fleksible utdanningen. Dette er den overordnede formuleringen i FuNs nye strategi. Målene for FuNs virksomhet er formulert ut fra tre perspektiver; medlemmenes perspektiv, samfunnsperspektiv og de ansattes perspektiv. MEDLEMMENE Medlemmene skal oppfatte Fleksibel utdanning Norge som en aktiv partner og pådriver for å videreutvikle fleksibel utdanning pedagogisk, kvalitetsmessig og omdømmemessig. Fleksibel utdanning Norge skal bidra til faglige møteplasser og debatt, og stimulere til utvikling og innovasjon på feltet. SAMFUNNET Fleksibel utdanning Norge skal bidra til at medlemmene får best mulige rammevilkår – gjennom informasjon, dokumentasjon og som aktør i samfunnsdebatten. ANSATTE Fleksibel utdanning Norge skal tilby sine ansatte et spennende og faglig utfordrende miljø, med gode muligheter for å bidra til å utvikle den fleksible utdanningen i Norge videre. Målene henger nøye sammen, og i den følgende rapporteringen vil elementer fra de respektive målene gå noe over i hverandre. For å unngå for mye gjentakelser er det benyttet henvisninger på tvers av kapitlene.

4.1 Pådriver for pedagogisk og kvalitetsmessig videreutvikling En av FuNs oppgaver er å være pådriver for at fagmiljøene for fleksibel utdanning får tilgang til ressurser for å drive pedagogisk utviklingsarbeid. Videre skal FuN legge til rette for gode møteplasser for erfaringsdeling og stimulere til å holde kvalitetsdiskusjonen aktiv. Kvalitetsnormer for nettbasert utdanning er et viktig grunnlag for kvalitetsarbeidet. Etter at fagskoleutdanning i 2013 fikk mer tydelige og definerte kvalitetskrav gjennom NOKUTs fagskoletilsynsforskrift, vil FuN ved hjelp av Kvalitetsutvalget gå gjennom forskriften sammenholdt med kvalitetsnormene, for å se om det er behov for tillegg i kvalitetsnormene. Utviklingsmidler på statsbudsjettet Mens høgskoler og universiteter har tilgang til utviklingsmidler for fleksibel utdanning i Norgesuniversitetet, har de godkjente nettskolene anledning til å søke midler hos Vox, over kap. 254,

post 71 på statsbudsjettet. FuN har en sentral rolle i bruken av midlene, se kap. 3.3, og er også pådriver for å øke midlene over tid. Ett tiltak er å delta på høring om statsbudsjettet i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen i Stortinget. FuN v/ styremedlem Anders Nome og direktør Torhild Slåtto deltok på budsjetthøringen i november. De gjorde kort rede for FuNs rolle og det utviklingsarbeidet som foregår i nettskolene, og som har betydning for utvikling av nettbasert utdanning. Kvalitetsutvalgets arbeid Kvalitetsutvalget har hatt en viktig funksjon i organisasjonen helt fra det ble etablert rundt 1990. Utvalgets sammensetning i 2013, se kap. 1.4. Utvalget har de senere årene brukt mye ressurser på revidering av kvalitetsnormene, vurdering av akkrediteringssystemer og ulike pedagogiske spørsmål. Kvalitetsprosjekt 2013–2014 FuN etablerte et eget kvalitetsprosjekt i 2013, i nært samarbeid med Kvalitetsutvalget. Tema for prosjektet er Hva er kvalitet i nettundervisning? – Hvordan skape gode læringsprosesser i nettbaserte undervisningstilbud? FuN samarbeider med Senter for livslang læring ved Høgskolen i Lillehammer, og har engasjert Anne Mette Bjørgen til å systematisere en rekke forhold som virker inn på kvalitet i undervisning generelt og nettundervisning spesielt. Videre arbeider Kvalitetsutvalget med konkrete eksempler på læringsutbyttebeskrivelser, vurderingsformer og læringsaktiviteter, og ser på hvordan læringsaktiviteter kan samstemmes med det foreskrevne læringsutbyttet (samstemt undervisning). Aktuelle spørsmålsstillinger er hva kan IKT bidra med, hvorfor er fleksibilitet viktig (fleksibilitet er en kvalitet for nettstudenten, også den praktiske fleksibiliteten i valg av tid og sted og tempo), hvordan samstemme læringsaktiviteter og vurderingsformer med det definerte læringsutbyttet, og hvilke nettverktøy kan det være hensiktsmessig å bruke. Utvalget vil fortsette dette arbeidet i 2014, med sikte på å utvikle en veileder. Utvalget har hatt fire dagsmøter i løpet av året. Utvalget v/Anders Nome og Torhild Slåtto deltok på et møte i Norgesuniversitetets ekspertgruppe for kvalitet i høyere utdanning for å drøfte utvikling av kvalitetskriterier for nettbasert utdanning. Søkerseminarer For å styrke prosjekt- og søkerkompetansen arrangerte FuN et søkerseminar i januar, ikke minst med tanke på skolene som søker på nettskolenes utviklingsmidler. Siri Stokkeland og Sigrun Røstad fra Vox bidro med gjennomgang av søkekriterier, utlysing og søknadsskriving. Torunn Gjelsvik hadde innlegg om prosjektledelse. Et tilsvarende, kortere seminar ble gjennomført i november, også denne gangen i samarbeid med Vox, representert ved Sigrun Røstad og Eirik Bäcklund.

9


FuNs årsmelding 2013 Årets nettlærer – hedret for 40 års innsats Et helt konkret tiltak for å sette søkelyset på kvalitet i nettbasert undervisning er utdeling av FuNs pris, Årets nettlærer. Med denne prisen hedres lærere som har gjort en særlig god innsats. I 2013 ble prisen delt ut for sjette gang, og den gikk meget fortjent til Per Martin Skogsholm , som har jobbet som nettlærer i NKI i 40 år. Han får toppscore av sine studenter på kvalitetsbarometeret hver gang, og det er ganske bemerkelsesverdig hvordan han beholder engasjementet for studentene og deres læringsprosess år etter år. For Skogsholm går nettstudentene foran det meste, og de kan alltid regne med et raskt svar fra han. Årets nettstudent Studenter som har vist særlig stor innsats og deltatt aktivt i det fleksible læringsmiljøet kåres til Årets nettstudent. Prisen ble delt ut for sjette gang under FuN-konferansen 2013, og vinner var Helene Pedersen, som har studert ved BI Nettstudier. Både Årets nettstudent og Årets nettlærer fikk omtale i ulike medier.

4.2 Videreutvikle fleksibel utdanning omdømmemessig Det er et uttrykt mål at FuN skal arbeide for en styrking av det omdømmet fleksibel utdanning har til enhver tid. I løpet av 2013 er det forberedt og lagt til rette for å nå sterkere ut med informasjon om FuNs medlemmer og hva som skjer på feltet fleksibel utdanning. Gjennom nye websider med løpende oppdatering av medlemstwitring, forbedret nyhetsbrev, FuN-blogg, egen Twitter-konto, og egne sider på Facebook, LinkedIn og andre sosiale medier, kommer fleksibel utdanning tydeligere til uttrykk. Eksempler og statistikk som viser gode resultat for nettstudenter er et annet virkemiddel. I 2013 har Nettstudentundersøkelsen, utført av Wenche Rønning, NTNU, gitt nyttige referansepunkter, som vi har brukt i blogging og nyhetsformidling. I 2013 er det vist spesiell interesse fra utdanningsmyndighetene for å ta i bruk nettbaserte tilbud i norskundervisningen for minoritetsspråklige barn. FuN har deltatt på møter med Utdanningsdirektoratet og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring for å gjøre rede for muligheter i nettbasert undervisning, med eksempler på tilbud som gis av nettskoler.

10

4.3 Faglige møteplasser og debatt Den største fysiske møteplassen i FuN-regi er høstkonferansen, som bruker å samle 100–150 deltakere. I 2013 ble høstkonferansen lagt til juni, sammen med EDEN2013, mens vi hadde en mindre dagskonferanse i november. I tilknytning til årsmøte 2013 i april ble det holdt medlemsmøte/fagmøte med presentasjoner av pågående utviklingsarbeid på feltet: Digitale eksamensformer for morgendagens lærerutdanning, av Kirsti Engelien, Universitetet i Oslo, og Læring i «nano-porsjoner» ved Dan Ove Skaalerud, NKI Junglemap. Videre la forsker Wenche Rønning, NTNU, fram hovedresultater fra nettstudentundersøkelsen som da var gjennomført. Resultater og analyse er å finne i rapporten Nettskolestudenter – motiver, mestring og ambisjoner, ISBN 978-82-91766-30-0. Oversikt over FuNs arrangementer i 2013, se kap. 5.3. EDEN2013 FuN inviterte den europeiske medlemsorganisasjonen EDEN (European Distance and E-learning Network) til å holde sin årlige konferanse i Oslo i 2013. Planleggingsarbeidet pågikk utover i 2012 og 2013 i et samarbeid mellom EDEN, FuN og Universitetet i Oslo. Konferansen fant sted i Georg Sverdrups hus på Blindern 12.–15. juni og samlet over 400 deltakere. EDENs eget sekretariat var ansvarlig for arrangementet, mens FuN var programansvarlig for en av dagene, samt lokal vert og sponsor. Konferansen ble en solid møteplass for utviklingsarbeid, forsøk og forskning på feltet fleksibel utdanning, læringsressurser og læringsteknologi. FuN fikk markert seg overfor våre europeiske samarbeidspartnere og overfor norske myndigheter. Utdanningsminister Kristin Halvorsen deltok under åpningen og fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland deltok under mottakelsen første kveld.


FuNs årsmelding 2013 Norge. Vi presenterte noen tanker omkring vår virksomhet, FuNs del av konferanseprogrammet, med tittelen Disruptive og fortalte bransjens historie på tre minutter i den digitale Education 2013, stod for et av konferansens høydepunkter, fortellingen Fleksibel utdanning i Norge, produsert av Janic hvor de internasjonale kapasitetene Sir Ken Robinson og Heen. Den er presentert som FuNs lanseringsvideo på http:// Sugata Mitra møttes til samtale, med Mitra fysisk til stede fleksibelutdanning.no/nff-skifter-navn-til-fleksibel-utdanningog Robinson på satellittoverføring. Begge to hadde også norge/ glitrende foredrag. Robinson er en internasjonalt anerkjent leder i utvikling av utdanning, kreativitet og innovasjon. Forsker Dr. Sugata Mitra ble i sin tid kjent for sine «Hole in the Wall» – eksperimenter som viste at barn kan lære seg selv og lære av hverandre, hvis de er motivert av nysgjerrighet og disruptiv innovasjon [dIsrʌptIv]: gruppeinteresse. I dag arbeider han med glede ved læring og nyskapning som forstyrrer et eksisterende marked bruk av teknologi i læringsprosessen – en skole i skyen, som han kaller det. Disruptive Education 2013 ble planlagt og gjennomført av FuN i samarbeid med Learning Lab ved Handelshøyskolen BI og Amendor, og med Virke, Microsoft, Cisco, BI og Amendor som sponsorer.

Fra navnemarkeringen til Fleksibel utdanning Norge

4.4 Stimulere til utvikling og innovasjon på feltet

Det må gjøres en innsats på mange felt for å stimulere til utvikling og innovasjon, og FuN mener å ha bidratt i 2013 gjennom møteplasser med foredrag fra kapasiteter på feltet, mindre konferanser og seminarer over konkrete tema, europeisk og nordisk nettverks- og prosjektsamarbeid, Sir Ken Robinson og Sugata Mitra møttes til samtale på de 2013 Foto: TED prize, 13 februar 2013 gjennom nyhetsbrev, nettsider og FuNs eget formidling Dagskonferanse: Hvordan lykkes med utviklingsprosjekter blad Synkron. Kvalitetsprosjekt, se kap. 4.1. Internasjonale det postindustrielle samfunnets behov I stedet for todagers høstkonferanse ble det arrangertfor en kunnskap, kapasiteter på FuN-programmet på EDEN 2013, MOOCdagskonferanse med praktisk rettede foredrag og gruppearbeid konferansen, Dagskonferansen, se kap. 4.3. treprenørskap og innovasjon? omkring prosjektarbeid. Tema som ble behandlet var følgende: rte selvinstruerende PCer blant barn i slummen Viktige verktøy i utviklingsprosjektet, eksperimenter og i India, Afrika og piloter, av Anne Swanberg, BI Learning Lab, Effektiv och Arbeide for best mulige rammevilkår e revolusjonerer våre ideer om læring. Nå vil han bygge 4.5 skole i smartare kollaborasjon i utvecklingsprojekt , av Alastair inson mener atLinnéuniversitetet, skolen i dag dreper kreativiteten hvor viktig Creelman, Kalmar, Våre nøkler til et og viserFleksibel utdanning Norge skal bidra til at medlemmene lykkelig prosjektarbeid i «Litteratur på nett» av Cecilie Lønn, får best mulige rammevilkår – gjennom informasjon, ne å kunne følge sin pasjon i livet. Universitetet i Agder, Hvordan lede utviklingsprosjekt for dokumentasjon og som aktør i samfunnsdebatten, heter de som har falt ut av arbeidslivet? av Rune Kvarme, NHO, det i målformuleringen. FuN formidler i mange ulike Store offentlige prosjekter – Campus Ås tar form av Åse sammenhenger hva nettbasert utdanning gir av muligheter Birgitte Skjærli, Statsbygg. Nytt av året var gjennomføring av til utdanning for den enkelte, og videre hvilke muligheter ProjectMeet (en variant av TeachMeet) med korte innslag fra dette gir myndighetene for å legge til rette for utdanning for deltakerne. grupper med spesielle behov. FuN har også i 2013 deltatt i møter med politikere hvor temaet har vært rammevilkår og MOOC til Norge nettbasert utdanning til nye grupper. I flere sammenhenger I september deltok vi som samarbeidspartner i landets første har FuN også deltatt i møter med Kunnskapsdepartementet og MOOC-konferanse, MOOC til NORGE – muligheter og Lånekassen for utdanning for å drøfte hvordan nettstudenter konsekvenser for høyere utdanning. Det var Universitetet i Oslo kan få tilgang til studier og studielån. I forbindelse med og Høgskolen i Lillehammer som stod som arrangører, og FuN NOKUTs arbeid med fagskoletilsynsforskrift har FuN og deltok i programkomité og arbeidsgruppe for programmet. flere av FuNs medlemmer utvist stor aktivitet for å formidle forhold som gjelder nettbaserte fagskoleutdanningstilbud. Navnemarkering Nettskoleutvalget har en viktig rolle når det gjelder Etter at MOOC-konferansen lukket, inviterte FuN til rammevilkår for nettskolene. Høringsuttalelser er et annet mottakelse for å markere navneendring fra Norsk forbund for arbeidsverktøy for å øve innflytelse på rammevilkårene. fjernundervisning og fleksibel utdanning til Fleksibel utdanning

s TED-prisvinner Sugata Mitra med Sir Ken Robinson

Georg Sverdrups hus, Universitetet i Oslo

ptive education 2013

Kirsti Lyngvær Engelien UiO

11

Lage Thune Myrberget NISS

Alisdair Munro VIRKE

Peggy Hessen Følsvik, LO


FuNs årsmelding 2013

4.6 Nettskoleutvalgets arbeid Nettskoleutvalget er nedsatt av styret (utvalgets sammensetning, se kap. 1.5) og behandler saker som gjelder spesielt for nettskolene (medlemsgruppe a.). I 2013 har utvalget behandlet 27 saker. Den største saken har vært oppgaven som referansegruppe for nettskoleprosjektet (se kap. 4.8), med aktiv deltaking i spørsmålsstillinger for nettstudentundersøkelsen og i diskusjonen omkring dokumentasjonen av nettskolenes utviklingsarbeid. For øvrig har utvalget arbeidet med spørsmål som gjelder høringer om fagskoleutdanning, NOKUT-forskrift for tilsyn med fagskoler, Lånekassen og studiebelastning, MOOC-spørsmål, nettskolestatistikk og utviklingsmidler.

gir interessant innsikt i hvem nettstudentene er, deres motiver for å studere på nett, hvordan de mestrer studiesituasjonen og hvilke studiestrategier, mål og ambisjoner de har. Wenche Rønning avga rapport i mai, og utførte også en videre analyse av materialet, slik det framkommer i rapporten Nettskolestudenter – motiver, mestring og ambisjoner, utgitt i oktober 2013. Dokumentasjon av nettskolenes utviklingsarbeid i 2012 Utviklingsarbeidet som skjer i de offentlig godkjente nettskolene med støtte fra Vox blir dokumentert av FuN år for år, basert på skolenes rapportering av resultater i de støttede utviklingsprosjektene (se kap. 3.3). Våren 2013 ble det avgitt fellesrapport til Vox for utviklingsarbeidet som var gjennomført ved skolene i 2012. De årlige fellesrapportene dokumenterer den pedagogiske og teknologiske innsatsen som ytes for å nå ut med fleksible studier til den enkelte voksne med utdanningsbehov.

4.7 Høringer FuN har avgitt høringsuttalelser i følgende saker: - Forskrift til fagskoleloven - Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning - Endring i opplæringsloven – Påbygging til generell studiekompetanse - Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2014–2015

4.8 Dokumentasjon og informasjon For å komme i posisjon til å arbeide for gode rammevilkår for tilbydere av fleksibel utdanning og dermed også for nettstudenter, må FuN sørge for relevant informasjon og dokumentasjon som et grunnlag for troverdige innspill. For å gjøre fakta så vel som begrunnede standpunkter kjent, må FuN også kaste seg inn i samfunnsdebatten i spørsmål som gjelder utdanningsspørsmål. Dokumentasjon av pedagogisk utviklingsarbeid Mot slutten av 2012 etablerte vi et felles nettskoleprosjekt, med midler fra Vox, bevilget over den gamle posten til pedagogisk utviklingsarbeid. Fellesprosjektet består av to deler, og ble sluttført i løpet av første halvår 2013. Del 1 er et utredningsarbeid med arbeidstittelen Pedagogisk utviklingsarbeid i nettskolene 1995–2015, nyvinninger og utfordringer. Torunn Gjelsvik var engasjert som prosjektleder, og hun samlet bakgrunnsinformasjon gjennom intervjuer med alle nettskolene. Hun leverte prosjektrapporten i mai 2013. Rapporten dokumenterer på en grundig måte det utviklingsarbeidet som har funnet sted, og som har bidratt til de mange teknologistøttede og studenttilpassede nettstudiene som tilbys i dag. Dokumentasjon av nettstudent-situasjonen Del 2 i nettskoleprosjektet var en nettstudentundersøkelse som Wenche Rønning ved Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap ved NTNU utførte våren 2013. Undersøkelsen bygger på svar fra 1200–1300 nettstudenter, og

12

Bilde: Hovedforedragsholder Sugata Mitra med et ferskt nummer av Synkron, sammen med møteleder Steven Wheeler under DE2013konferansen i Oslo i juni.

Fagpressebladet SYNKRON FuN utgir Synkron, som er et fagblad for innovativ og fleksibel utdanning, godkjent som fagpresseblad. Mens rapportene, omtalt ovenfor, dokumenterer det som har skjedd, er Synkron kanalen for å formidle det som kommer – nye muligheter, innovasjoner og utprøvinger. Synkron utgis både på papir og nett, og kom med tre utgivelser i 2013. Synkron 2/2013 var i hovedsak på engelsk, da det også fungerte som konferansemagasin for EDEN2013 og DE2013. Synkron formidler gjerne det nyeste av pedagogiske og utdanningsteknologiske nyvinninger, samtidig som en presenterer aktører og tiltak her hjemme. Redaktøren hadde høsten 2013 en studietur til San Francisco, Palo Alto og Cupertino-området i USA for å studere det som skjer rundt nettjenester og nye forretningsideer på utdanningsfeltet. Dette ble viet mye plass i det tredje nummeret av Synkron. Turen resulterte i 5 artikler for Synkron. Ebba Køber er både ansvarlig redaktør og designer av Synkron. Hun har med seg et redaksjonsutvalg som gir råd og ideer (se kap. 1.6.) Synkron er fortsatt et gratisblad, med et opplag på 2000. Antall oppslag på bladet på nettet har vist jevn økning i 2013.


FuNs årsmelding 2013

I 2013 hadde vi mer utveksling av nyheter mellom Synkron og nettsiden enn tidligere, med blant annet smaksprøver på hva som kommer av artikler og tema i neste utgave av Synkron. Nyhetsbrev FuNs nyhetsbrev kom med 12 utgaver i 2013. Det har webbasert påmelding (og avmelding). Det har vært en jevn økning i tallet på abonnenter og er oppe i om lag 500 ved utgangen av året. Nyhetsbrevet blir lest, etter oppslagsstatistikken å dømme. FuNs nettsted og sosiale medier Samme dag som vi hadde navnemarkering lanserte vi også nye nettsider med egen FuN-blogg, ny logo, og for første gang Facebook- og LinkedIn-sider. Vi fornyet også de andre sidene hvor vi er til stede i sosiale medier, med ny logo og profil. Dette har gitt økning i oppslag og oppmerksomhet og gir et godt grunnlag å bygge videre på. Profil og logo Designbyrået Tank ble engasjert for å utforme ny logo og fargevalg. Ebba Køber designet de nye nettsidene og overførte designet til nett i samarbeid med Oppdateringsfabrikken. Prosessen ble gjennomført med lave kostnader, da vi kunne bruke intern kompetanse for mange av arbeidsoperasjonene. Facebook og Twitter De nye Facebook-sidene har en fin synergieffekt med Twitter ved utlegging av nyheter og annen informasjon. Dette merkes som en mer dynamisk nettstrøm, og gir flere tilbakemeldinger fra medlemmer og andre. Det ble også opprettet en egen konferanseweb for FuNkonferansen i samarbeid med EDEN, på http://de2013. drupalgardens.com/

fornøyd med responsen. I tillegg til aktiviteten på nettet har vi fortsatt aktivitet i forhold til avisene og andre medier. Gjennom tilsvar, intervjuuttalelser og pressemeldinger har vi markert FuN.

Aftenposten og NRK I 2013 var FuN i mediebildet i en bredt anlagt artikkel i Aftenposten i forbindelse med MOOC til Norge-konferansen, hvor Ebba Køber intervjuet om kvalitet og historikk i nettutdanningen. Intervjuet kan leses på http://brett. medianorge.no/share/article226419.ece?id=2422641936 I forbindelse med den samme konferansen deltok Ebba Køber i et panel sammen med Arne Krokan, NTNU, og en MOOC-student i EKKO-programmet i NRK. Programmet fikk god mottakelse med mange innspill på NRKs nettsider. Programmet kan ses på http://radio.nrk.no/serie/ekko-hovedsending/ mdsp25020613/16-10-2013 FuN gikk også ut med tilsvar i Aftenposten til daværende kulturredaktør Knut Olav Åmås, etter at han hevdet at «digital fjernundervisning – et eksploderende fenomen internasjonalt – er mange steder i Norge bare et rykte».

4.10 Utgivelser i 2013 FuN har utgitt følgende publikasjoner, digital fortelling og brosjyrer i 2013:

Nye facebook og Linkedin sider

Medlemstwitter FuN legger også ut medlemmenes twittermeldinger fortløpende på www.fleksibelutdanning.no På FuNs twitterkonto «twitres» det om interessante nyheter og arrangementer hos medlemmer og ellers på feltet. Tallet på personer som følger FuN på Twitter kom opp i 380 i løpet av 2013.

4.9 Aktør i samfunnsdebatten. Nettsider kombinert med sosiale medier gir gode muligheter til å bli en aktør i samfunnsdebatten. Samspill mellom nettsidene, nyhetsbrev, blogg, Facebook og Twitter gir et bredt nedslagsfelt og god rekkevidde når vi går ut med nyheter og meningsytringer. I løpet av høsten 2013 har vi vunnet erfaring med de valgte medie- og kommunikasjonskanalene, og kan i hovedsak si oss godt

Bilde: Digital fortelling av Janic Heen, Jazzmontør: Fleksibel utdanning i Norge

Wenche M. Rønning: Nettstudenter – motiver, mestring og ambisjoner Torunn Gjelsvik: Nyvinninger og utfordringer – pedagogisk utviklingsarbeid i nettskolene 1995-2015 Torhild Slåtto: Utviklingsmidler til nettskoler, kap. 254, post 71. Fellesrapport 2012 Synkron 1/2013, redaktør Ebba Køber Synkron 2/2013, redaktør Ebba Køber

13


FuNs årsmelding 2013

Synkron 3/2013, redaktør Ebba Køber

DialogWeb:

Digital fortelling, Janic Heen, Jazzmontør: Fleksibel utdanning i Norge

Torhild Slåtto: Med arbeidsplassen som læringsarena Torhild Slåtto: MOOC – en ny utdanningsrevolusjon? Torhild Slåtto: MOOCs will affect and even transform formal education

Fleksibel utdanning Norge, profilbrosjyre, norsk og engelsk versjon Disruptive Education 2013, konferansebrosjyre for 14.6.2013 (EDEN 2013) På oppdrag fra Nordisk nettverk for voksnes læring, NVL, er følgende artikler levert og publisert i NVL-tidsskriftet

Torunn Gjelsvik: Innovation and Challenge – 20 years of Online Education in Norway Torhild Slåtto: Anna Kirah: People-centered with a passion for learning Torhild Slåtto: Kunde møter karriereveileder

5. Oppdrag, prosjekter, arrangementer, nettverk 5.1 Oppdrag og prosjekter FuN har inngått avtale med Nordisk Nettverk for Voksnes Læring (NVL) om oppdrag som norsk redaktør for det nordiske nett-tidsskriftet DialogWeb. NVL er et prosjekt under Nordisk ministerråd. Oppdraget innebærer leveranse av minst seks artikler om voksnes læring i løpet av et år, og FuN ser dette som en god anledning til å spre informasjon om nettbasert og annen fleksibel utdanning i de nordiske land. (Oversikt over 2013-artikler i kap. 4.10.) Noen av artiklene brukes både i Synkron og DialogWeb. FuN er engasjert i flere nordiske prosjekter under NordPlus-programmene (oversikt i vedlegg 1). Kontakten med søsterorganisasjoner og andre partnere i de øvrige nordiske landene er nyttig for å følge med på utviklingen i de respektive land, for å inspirere hverandre og for å stimulere til fellestiltak og samarbeid. FuN deltar også som prosjektpartner i EU-programmer, for tiden i ett prosjekt (se vedlegg 1). Prosjektarbeidet gir en bred kontaktflate og bidrar til å utvikle FuNs internasjonale nettverk.

Vox arrangerte møte for nettskolene i Dialogforum i mai, med tema som Ny tilskuddsordning for nettskolene, nettskoleprosjektet mv., om lag 20 deltakere

Miniseminar om søknadsprosessen for utviklingsmidler for nettskolene, november 2013, ved Sigrun Røstad og Eirik Bäcklund fra Vox. 10–12 deltakere

Åpne arrangement •

5.2 Arrangementer Nedenfor er det listet opp arrangementer FuN har hatt i 2013. Medlemsarrangement •

14

FuN engasjerte seg sterkt som lokal vert for årskonferansen til European Distance and eLearning Network (EDEN) som for første gang ble holdt i Oslo, 12.–15. juni 2013, med over 400 deltakere. o

Mottakelse, EDEN 2013 med fyllkesmann Valgerd Svarstad Haugland til stede, over 200 til stede.

o

«Disruptive Education 2013», dagsprogram under konferansen EDEN2013 i Oslo, juni 2013, med internasjonale foredragsholdere som Dr. Sugata Mitra og Sir Ken Robinson. Om lag 350 deltakere.

Søkeseminar, januar 2013: Hvordan skrive gode søknader?, 15 deltakere fra nettskolene.

Medlemsmøte/fagmøte i forkant av årsmøtet, april 2013: Digitale eksamensformer, Læring i «nano-porsjoner» og presentasjon av Nettstudentundersøkelsen, ca 30 deltakere

Mottakelse med markering av navneendring, 12. september 2013, i tilknytning til konferansen «MOOC til Norge». Om lag 150 til stede.

Dagskonferanse, november 2013: Hvordan lykkes med utviklingsprosjekter? Om lag 65 deltakere.

Årsmøte 2013, 28 deltakere


FuNs årsmelding 2013

5.3. Nordisk samarbeid

5.4 Medlemskap i organisasjoner og nettverk

FuN v/Torhild Slåtto deltok også i 2013 i det nordiske nettverket DISTANS, som består av ett medlem fra hvert nordisk land, inkludert Færøyene og Åland. Gruppen har deltatt på nordiske arrangementer og ikke minst arrangert flere fag-webinarer også i 2013. Nettverket er ett av nettverkene i Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL) og arbeider spesielt med utdanning og teknologi.

FuN er medlem i følgende internasjonale organisasjoner: EADL – European Association for Distance Learning EDEN – European Distance and eLearning Network EFQUEL – European Foundation for Quality in eLearning ICDE – International Council for Open and Distance Education (assosiert medlem)

Gjennom et nytt NordPlus-prosjekt er FuN igjen involvert i arbeidet med Boldic Award, som er en pris for beste tiltak når det gjelder nettbasert utdanning i Norden og Baltikum. Petter Kjendlie deltar i prosjektet, som blant annet vil videreutvikle det nordisk-baltiske samarbeidet gjennom prisutdelinger og fagkonferanser.

Sju av FuNs medlemmer er tilsluttede medlemmer i EDEN gjennom sitt FuN-medlemskap.

6. Økonomi, resultat og fortsatt drift 6.1 Aksjepost

6.3 Fortsatt drift

FuN har en aksjepost på kr 15 000 i Datakortet A/S.

Styret mener det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av organisasjonen til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.

6.2 Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Styret mener at det framlagte årsregnskapet gir et rettvisende bilde over utviklingen og resultatet av organisasjonens virksomhet og stilling. Inntektene i 2013 var på kr 4 855 800. Egenkapitalen ved utgangen av året var kr 1 171 566 mot kr 1 070 335 ved utgangen av 2012.

Årets overskudd er kr 101 231. Styret foreslår følgende anvendelse av overskuddet: kr 101 231 overføres til annen egenkapital.

6.4 Helse, miljø og sikkerhet Arbeidsmiljøet i NFF er bra. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet. Sykefraværet har holdt seg på et lavt nivå i flere år, og i 2013 var sykefraværet særlig lavt, med bare en registrert sykedag.

Egenkapitalandelen per 31.12.2013 var 61 prosent, mot 44 prosent ved utgangen av 2012.

15


FuNs årsmelding 2013

Vedlegg 1: Prosjektoversikt 2013 Nasjonale prosjekter i 2013 Fellesprosjekt med de offentlig godkjente nettskolene, med støtte fra Vox: Delprosjekt 1: Nettstudentundersøkelsen 2013, utført av forsker Wenche Rønning, NTNU, Institutt for voksnes læring og rådgivingsvitenskap. Publisert 2013: Nettskolestudenter – motiver, mestring og ambisjoner Delprosjekt 2: Kartlegging av utviklingsarbeid i nettskolene, utført av prosjektleder Torunn Gjelsvik. Publisert 2013: Nyvinninger og utfordringer – pedagogisk utviklingsarbeid i nettskolene 1995–2015 Kvalitet i nettundervisning. Hva gir god læring? Utviklingsprosjekt knyttet til Kvalitetsutvalgets arbeid i 2013. Prosjektet er et samarbeid med Høgskolen i Lillehammer, SeLL. Anne Mette Bjørgen arbeider med en utredning i tett samarbeid med FuN og Kvalitetsutvalget.

Nordiske prosjekter 2013 Digital – Digital learning, democracy, active citizenship and transparency Nordplus Voksen-programmet, og i nært samarbeid med DISTANS-nettverket i Nordisk nettverk for voksnes læring, NVL. Koordinator: FuN Partnere fra Danmark, Færøyene, Island og Finland Prosjektperiode: august 2013 – juli 2014 Boldic Olro – BOLDIC Open learning resources online Nordplus Voksen-programmet. Videreutvikling av Boldic Award. Åpne læringsressurser på nettet. Koordinator: Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning, SVERD Partnere fra Estland, Latvia, Litauen, Sverige, Danmark og Norge Prosjektperiode: 2013–2015 OrdiNord Nordplus Voksen-programmet Bruk av teknologi for å tilrettelegge for grupper med spesielle behov. Koordinator: Folkeopplysningen-Aarhus, partnere fra Grønland, Island, Danmark, Norge Prosjektperiode: 2013–2015 Europeisk prosjekt GameWise – spillbasert læringspedagogikk EU-programmet Leonardo da Vinci. Koordinator: Viden Djurs, Danmark Prosjektperiode: 2012–2014 FuNs rolle er formidling og evaluering av prosjektresultatene.

16

Arsmelding 2013  
Arsmelding 2013  

Fleksibel utdanning Norge

Advertisement