Page 1

Uddannelsesplan Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer Version 1.0, revideret i november 2012

Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Samarbejdsorganisationer:


Uddannelsesplan

Uddannelsesplan for Førstehjælp ved hjertestop Varighed: 4 timer (240 minutter)

Overordnet kompetencemål Deltageren giver Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs voksen person med og uden normal vejrtrækning, samt handler ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og ABCprincipperne. Deltageren anvender en AED/hjertestarter, hvis en sådan forefindes.

Det centrale indhold på uddannelsen       

Velkomst og præsentation Præsentation af uddannelsens rammer undervisningsform og indhold samt praktiske orienteringspunkter og krav ABC og de livsvigtige systemer Hjerte-Lunge-Redning Brug af AED (hjertestarter) Håndtering af psykisk førstehjælp Case og situationsøvelsestræning

Samlet tidsanvendelse:

240 minutter

Gennemførelsen af uddannelsen: Det forventes, at kurset afvikles med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp af øvelser på gulv, deltagerrefleksion og praktiske øvelser.

Særlige bemærkninger: Vægten lægges på kvalitets-HLR og sikkerhedsprocedure med hjertestarter, og afvikles med mange praktiske øvelser.

Uddannelsesplan for uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop

2 af 12


Uddannelsesplan

Kvalitetskrav til uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop Område

Beskrivelse

Instruktør

Registreret hos Dansk Førstehjælpsråd og have særlig information om at kurset skal gennemføres praktisk.

Pæd. materiel

Udarbejdes jf. kompetencemålene af den enkelte instruktør eller leveres af egen organisation. Se endvidere under ”instruktør”.

Materiel

Antallet af medbragte træningsdukker, skal følge deltagerantallet:

Udført

Der må maksimum være 4 personer pr. træningsdukke. Eksempelvis skal der på et kursus med 15 deltagere være 4 dukker til træning. Det forventes, at AED/hjertestarten kan advisere og har træningselektroder til placering på personen. Der må maksimum være 6 personer pr. AED træner. Deltager materiale

Der skal udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager. Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i forhold til det enkelte førstehjælpsmoduls uddannelsesplan og modulets enkelte lektioners målbeskrivelse. Det udleverede materiale skal være udarbejdet ifølge Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger.

Undervisningsform

Der skal anvendes en praksisnær undervisningsform, og minimum af teori. Se kompetencemål i beskrivelse. Alle deltagere skal have min. 3 minutters effektiv træning på en genoplivningsdukke. Alle deltagere skal have min. 4 minutter med AED/hjertestarter effektiv træning.

Tid

Kursets lektioner er beregnet til 60 minutter. Derfor skal denne uddannelse afvikles over 4 hele lektioner, inkl. små pauser. Det anbefales at denne uddannelse ikke deles.

Deltager antal

Der må maksimum være 15 deltagere pr. instruktør. Hvis deltager antallet er over 15 deltagere skal der være 2 instruktører.

Bevisudstedelse

Der kan udstedes et DFR bevis, såfremt deltageren har været aktiv og deltaget i alle timerne, samt kunne håndtere kompetencemålene. Der skal afkrydses i:  Eller: 

Førstehjælp ved hjertestop (Færdselsrelateret bevis 2013) Frem til nyt bevis i 2013, afkrydses i ”Vedligeholdelse i førstehjælp og hjertestarter” hvis uddannelsen erhverves i sammenhæng med øvrige kursusmoduler. Deltagerne orienteres om at ny struktur er på vej.

Uddannelsesplan for uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop

3 af 12


Uddannelsesplan

INSTRUKTØRENS DEL Følgende indgår i det nye design for planerne:  

Forside – men den seneste beskrivelse versionsnummer. Nye versioner meldes ud via organisationerne og vil kunne rekvireres gennem din egen organisation. Side 2 indeholder det ”samlede kompetencemål”, samt en ”samlet oversigt” over indholdet. Derudover er der ”afvikling”(særlige opmærksomhedspunkter vedr. afviklingen) og ”Særlige forventninger” (hvis der er særlige krav til f.eks. afviklingsformen). Side 3 indeholder et ”kvalitetsblad”, og fortæller om de enkelte dele der skal overholdes, herunder deltagerantal i forhold til udstyr og antal deltagere pr. instruktør mv. Bagerst i uddannelsesplanen finder du en materialeliste der angiver hvilke materialer du skal medbringe og i visse tilfælde giver forslag til supplerende materiale du kan medbringe.

Disse tre sider kan vises til kunder og deltagere. De efterfølgende sider er ”instruktørens del” og opdelt i uddannelsens dele, og vil beskrive ”delkompetencer” for den enkelte del. Under hver del er der et lille skema, som viser indholdet. Under ”Forslag læreproces” giver DFR anbefalinger til gennemførelse af kompetencemålene, fordelt på de enkelte dele som uddannelsen er opdelt i. Denne del vil være dynamisk, og til stadighed under udvikling, og DFR vil løbende opdatere versionerne. Ideer til ”best practice” (anbefalede procedurer), indeholder de anbefalinger og løsninger der findes. Dette punkt vil løbende blive udviklet, og DFR’s pædagogiske arbejde vil søge løsningerne via internationale guidelines, samt via nationale lægefaglige rådgivere og råd. Forslag til evaluering (du skal sikre) DFR’s eventuelle særlige opmærksomhedspunkter til din undervisning. Punktet vil løbende blive udviklet, - med baggrund i praktiske erfaringer, særlige ønsker, indkommende forslag eller metoder for at sikre din undervisning når et særligt delmål. Hvis organisationer vælger at tilføre læreprocesser, skal førstehjælpsrådets og de øvrige organisationers logo fjernes fra beskrivelsen. Det er IKKE tilladt at ændre i ”kompetencebeskrivelserne”.

Uddannelsesplan for uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop

4 af 12


Uddannelsesplan

Del 1 i uddannelsen Delkompetence: Deltageren kender uddannelsens rammer undervisningsform og indhold, samt praktiske orienteringspunkter og krav for gennemførelsen. Deltageren kender de øvrige deltagere.

Indhold    

Præsentation af underviser Deltagerøvelse med præsentation Overlevelseskæden Uddannelseskompetencen

Samlet tidsanvendelse:

240 minutter

Forslag til læreproces i del 1: Del 1 = 20 minutter: Indledning og præsentation Del 2 = 70 minutter: Bevidstløshed og ABC Del 3 = 65 minutter: Anvendelse af ABC og AED/hjertestarter Del 4 = 10 minutter: AED/hjertestarter sikkerhedsregler og overlevering til ambulancemandskab Del 5 = 60 minutter: Case og situationsøvelsestræning Del 6 = 15 minutter: Afslutning og udlevering af bevis I alt = 240 minutter Under hele kurset kan positiv anerkendende feedback anvendes som læringsmetode. Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform, indhold og krav til udstedelse af bevis. Velkomst og præsentation Underviseren har forud for sin undervisning reflekteret over deltagernes motivation for at deltage i uddannelsen samt deltagernes sammensætning. Eks:

 Deltagerne går rundt mellem hinanden og skal hilse på hinanden med udgangspunkt i de forventninger de har til uddannelsen. med ét- to ord, samt deres navn f.eks. ”Hjælpe andre, Sanne” eller ”Kunne handle, Peter”  De må gerne ”stjæle” ideer fra hinanden og kopiere udtryk og ideer  Når alle har været rundt tales der kort om oplevelsen (Sidst på kurset, får de muligheden igen – og ser hvad der er ændret) Underviseren samler op og lytter til oplevelser fra kursisterne der vedrører uddannelsen og dens indhols. Spørg gerne ind til særlige benævnelser.

Uddannelsesplan for uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop

5 af 12


Uddannelsesplan

Herefter: a) I plenum fortæller hver deltager om forventninger og egne erfaringer samt fokus på hjertestop b) Deltagerne reflekterer to og to over egne erfaringer Herefter et kort oplæg om uddannelsens rammer, undervisningsform og indhold samt eventuelle spørgsmål fra kursisterne. Førstehjælperen kan udføre de første 3 led i overlevelseskæden. Hurtig opstart af effektiv Hjerte-Lunge-Redning og stød fra AED/ hjertestarter er det, der har størst betydning for overlevelsen. Overlevelsen i Danmark er i dag 10 %, hvilket svarer til ca. 350 personer. Chancen for succesfuldt stød aftager med 10 % for hvert min. efter hjertestoppet er indtrådt, hvis ikke der gives effektivt Hjerte-Lunge-Redning.

Ideer til ”best practice” (anbefalede procedurer): Opstarten bør være en ”anderledes opstart, end blot navnerunde. Lad deltagerne udfordre hinanden, eller lad dem præsentere hinanden. Dette er netop for at bryde isen.

Forslag til evaluering af del 1 (du skal sikre): At deltagerne kender uddannelsens rammer, undervisningsform, indhold og krav til udstedelse af bevis.

Uddannelsesplan for uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop

6 af 12


Uddannelsesplan

Del 2 i uddannelsen Delkompetence: Deltageren vurderer og afgør om en voksen person er vågen eller bevidstløs samt handler derefter. Deltageren handler ud fra ABC-principperne ved en voksen bevidstløs person med eller uden normal vejrtrækning. Indhold   

Bevidstløs ABC-principperne Case og situationsøvelsestræning

Samlet tidsanvendelse:

70 minutter

Forslag til læreproces i del 2: Under denne proces kan man vælge at vise helheden først og derefter de enkelte elementer i processen, eller vælge at undervise ud fra delelementer for at slutte med helheden. Undervisningen tager udgangspunkt i symptomer og handlinger og ikke anatomi og fysiologi. 4 eller 3 trins-metoden kan bruges til at vise færdigheden Hjerte-Lunge-Redning til en voksen bevidstløs person med eller uden normal vejrtrækning.

Ideer til ”best practice” (anbefalede procedurer): Brug et senarie som deltageren kender fra hverdagen, hvor førstehjælpens 4 hovedpunkter anvendes.

Forslag til evaluering af del 2 (du skal sikre): Deltageren vurderer om en person er vågen eller ej ved at tale højt og ruske let i personen samt afgøre om personen er bevidstløs eller vågen. Deltageren handler derefter ved at:     

hvis personen er vågen, at hjælpe personen videre (via samtale) til yderligere hjælp eller omsorg. hvis personen er bevidstløs, at råbe ”HJÆLP”. vurdere om den bevidstløse person har fri luftvej (A), og kontrollere vejrtrækningen ved se-føl-og lyt (B). hvis den bevidstløse person har normal vejrtrækning, lægge personen i sideleje og tilkalde hjælp. hvis den bevidstløse person ikke har normal vejrtrækning, at få en tilskuer eller selv tilkalde hjælp og derefter straks påbegynde HLR ved 30 brystkompressioner og 2 indblæsningsforsøg.

Uddannelsesplan for uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop

7 af 12


Uddannelsesplan

Del 3 i uddannelsen Delkompetence: Deltageren vurderer og afgør om en voksen person er vågen eller bevidstløs samt handler derefter. Deltageren handler ud fra ABC-principperne ved en voksen bevidstløs person med eller uden normal vejrtrækning når der er en AED/hjertestarter tilstede.

Indhold    

Bevidstløs ABC-principper Tilkald af hjælp Case og situationsøvelsestræning

Samlet tidsanvendelse:

65 minutter

Forslag til læreproces i del 3: 4 eller 3 trins-metoden kan bruges til at vise Hjerte-Lunge-Redning uden normal vejrtrækning med brug af AED/hjertestarter. Der øves med, at en hjælper kommer med en AED/hjertestarter. Der øves min. 2 minutter efter AED’en/hjertestarteren har afgivet stød. Der øves på genoplivningsdukker i hold.

Ideer til ”best practice” (anbefalede procedurer): Brug et senarie som deltageren kender fra hverdagen, hvor førstehjælpens 4 hovedpunkter anvendes.

Forslag til evaluering af del 3 (du skal sikre): Deltageren vurderer om en personen er vågen eller ej ved at tale højt og ruske let i personen samt afgøre om personen er bevidstløs eller vågen. Deltageren handler derefter ved at:     

hvis personen er vågen, at hjælpe personen videre (via samtale) til yderligere hjælp eller omsorg. hvis personen er bevidstløs, at råbe ”HJÆLP”. vurdere om den bevidstløse person har fri luftvej (A), og kontrollere vejrtrækningen ved se-føl-og lyt (B). hvis den bevidstløse person har normal vejrtrækning, lægge personen i sideleje og tilkalde hjælp. hvis den bevidstløse person ikke har normal vejrtrækning, at få en tilskuer eller selv tilkalde hjælp, hente AED/hjertestarter og derefter følge dens instruktioner.

Uddannelsesplan for uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop

8 af 12


Uddannelsesplan

Del 4 i uddannelsen Delkompetence: Deltageren anvender en AED/hjertestarter til bevidstløse personer uden vejrtrækning, og overholder de gældende sikkerhedsregler for brug af AED/hjertestarter, og overleverer hele hændelsesforløbet til ambulancepersonalet.

Indhold   

Symptomer på blodprop i hjertet Sikkerhedsregler ved AED/hjertestarter Overlevering til ambulancepersonale

Samlet tidsanvendelse:

10 minutter

Forslag til læreproces i del 4: I hold gennemgår de symptomer, sikkerhedsregler og overlevering til ambulancepersonale. Herefter skriver de disse dele på tavle/flipover.

Ideer til ”best practice” (anbefalede procedurer): Kursisterne støtter hinanden i indlæringen ved at arbejde med det i mindre grupper.

Forslag til evaluering af del 4 (du skal sikre): Kursisterne har på tavle/flipover noteret alle symptomer, sikkerhedsregler og overlevering til ambulancepersonale.

Uddannelsesplan for uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop

9 af 12


Uddannelsesplan

Del 5 i uddannelsen Delkompetence: Deltageren giver Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs voksen person med og uden normal vejrtrækning, samt handler ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og ABCprincipperne. Deltageren anvender en AED/hjertestarter, hvis en sådan forefindes.

Indhold 

Case og situationsøvelsestræning

Samlet tidsanvendelse:

60 minutter

Forslag til læreproces i del 5: Praksistræning. Der øves på genoplivningsdukker i hold. Metode: Benyt de 4 hovedpunkter til opsamling på øvelserne. Dette er ikke for deltagernes kompetencemål, men som oplæg til genkendelse når de kommer på næste uddannelse. Dette vil give dig nogle gode pædagogiske elementer til at styre refleksions undervisning i forbindelse med de praktiske øvelser.

Ideer til ”best practice” (anbefalede procedurer): Der bør være min 5- 8 øvelsessituationer (gerne flere), hvor deltagerne viser det indlærte. Der skal være øvelser med almindelig førstehjælp – hvor personen er vågen, og deltagere skal tale med og sikre korrekt hjælp i samarbejde med den tilskadekomne person. Der skal endvidere også være situationer hvor deltagere ser den samlede trinvise førstehjælp anvendt.

Forslag til evaluering af del 5 (du skal sikre): Deltageren viser det indlærte.

Uddannelsesplan for uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop

10 af 12


Uddannelsesplan

Del 6 i uddannelsen Delkompetence: Deltageren har modtaget et bevis for deltagelse, og kan reflektere over sin læring på denne uddannelse.

Indhold   

Afslutning Bevisudlevering Opfordring til at holde egen kompetence ved lige

Samlet tidsanvendelse:

15 minutter

Forslag til læreproces: Svar på eventuelt tilbageværende spørgsmål fra kursisterne. Orientering om vedligeholdelse af kompetencen og udlevering af uddannelsesbevis.

Forslag til evaluering af del 2 (du skal sikre): At alle kender reglerne for beviset og uddannelsen udløb – 3 år fra dato. Kursisterne er trygge ved at anvende deres nye førstehjælpskompetencer.

Uddannelsesplan for uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop

11 af 12


Uddannelsesplan

Materielliste Genoplivningsdukker AED/Hjertestartertrænere Førstehjælpsbøger

Uddannelsesplan for uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop

12 af 12

Uddannelsesplan-F%C3%B8rstehj%C3%A6lp-ved-hjertestop-nov-2012  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2012/12/Uddannelsesplan-F%C3%B8rstehj%C3%A6lp-ved-hjertestop-nov-2012.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you