Page 1

Beredskabsinspektør Lars K. Bjørndal (LKB) – ankommer onsdag kl. ca. 17.00 Operativ Chef Niels Ole Blirup (NOB) - afbud Beredskabsinspektør Kenny Dramshøj Christensen (KDC) Beredskabschef Sven Urban Hansen (SUH) – kører torsdag formiddag Brandinspektør Jesper Hesselberg (JH) afbud Beredskabsinspektør Søren Hornbæk (SH) Viceberedskabschef Søren Lundhild (SL) – kører onsdag eftermiddag Kolonnechef Henning Jensen (HJ) Kolonnechef Ole Mæhlisen (OM) Beredskabsinspektør Jan Nedza (JN) - afbud Kolonnechef Jørn Allan Pedersen, formand (JAP) Overingeniør Jan Petersen (JP) Sektionschef Poul B. Hørup, sekretær (PH)

Referat fra LKU-møde 3. - 4. oktober 2012 i Herning Mødet havde følgende dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Referat fra møde 21. februar 2012 Nyt fra Beredskabsstyrelsen, (JAP) Nyt fra kommunerne Fælles rammeaftaler Fremvisning af mobil dæmning fra ”Environment Solutions” Orientering omkring mundering v/Logistikcenter Mundering, BRSSJ Næste møder/temaer Evt.

Deltagere jfr. ovenstående. JAP indledte mødet med at takke Beredskabsstyrelsen Midtjylland for at stille faciliteter til rådighed for mødet, og bød samtidig Søren Lundhild og Søren Hornbæk velkommen i udvalget som repræsentanter for FKB Sjælland og FKB Hovedstaden udenfor Københavns og Frederiksberg kommuner. Desuden bød han velkommen til Niels Christiansen, FKB´s næstformand, velkommen hans egenskab af tovholder i FKB vedrørende evt. fælles rammeaftaler. 1.

Referat fra møde 21. februar 2012 Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2.

Nyt fra Beredskabsstyrelsen, (JAP) JAP gav en generel orientering om:  SAREX øvelse Grønland  IHP/UNHCR hjælp ved flygtningelejr i Syrien

29. oktober 2012 Beredskabsstyrelsen Nationalt Beredskab Datavej 16 3460 Birkerød Tlf. 45 90 60 00 brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2012/023993 Sagsbehandler: PH


  

Midlertidig indkvartering af flygtninge hen over sommeren Gennemførelse af udbud på kemikalieindsatsdragter. Udbuddet er senere blevet aflyst. At de første tiltag til en ny hverdagsuniform er taget

BRS har iværksat udbud på:  Indsatsdragter  Lastbiler med kran  ASP 2013 Der er kommende udbud på oppustelige telte JAP orienterede endvidere om problemer med røgvæske og sikkerhed, samt at et nyt forkortelsesreglement har været i høring. I løbet af kort tid vil der blive udsendt et faktaark om samarbejde ved brand i skibe på nordisk. Siden sidste har BRS udsendt udstyr til:  Gennembrydning  Forøget afstivningskapacitet  Lænsepumpecontainer til BRSH  Ny båd til BRSSJ  232 stk. kompositflasker Han oplyste endvidere, at der i dagene 24. – 25. oktober 2012 vil blive afholdt møde med kommunale støttepunkter (Mødet er senere blevet aflyst, bl.a. pga. ringe tilslutning). Der gennemføres pt. controlling ved alle centre og støttepunkter. Rapporten herfra skal være færdig inden 31/12-2012. Det sidste af BRS 48 timers materielberedskab er afviklet. Det skete den 15. september 2012 ved BRSSJ ved en auktion over materiellet. 48 timers beredskabet er herefter udelukkende et personelberedskab bestående af de 500 sidst hjemsende værnepligtige. Han orienterede sluttelig om de logistiske og mandskabsmæssige problemer som opstår ved længerevarende indsats, som den indsats på Avedøreværket, hvor BRS ydede støtte til Vestegnens Brandvæsen. JP supplerede punktet med hvad der foregår omkring krisekommunikation, definition af indsatssteder og samarbejdet med politiet omkring operationsområder, gerningssteder og særlige beredskabshændelser. Der arbejdes videre med standardisering af markeringsveste.

2/5


Han afsluttede med en orientering omkring status om den risikobaserede dimensionering. Mange kommuner er bagud med planerne. Bl.a. er der problemer i planerne omkring definition af hvad der er en tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. HJE orienterede om at skolen (BRTS) i november 2012 gennemfører test omkring compressed air foam system (CAFS). Man har store forventninger til systemet, da skummet først tilsættes efter pumpen, med de fordele det giver. BRTS arbejder desuden med en akustisk alarm for temperaturer til brug i forbindelse røgdykning. Skolen arbejder med udvikling af kurser omkring kæderedning og specielle slukningsmetoder. 3.

Nyt fra kommunerne LKB orienterede om at man i Thisted havde indkøbt såkaldte ”kældersæt”, så den enkelte borger kan blive selvhjulpen ved mindre lænseopgaver.

4.

Fælles rammeaftaler Punktet er sat på dagsordnen med henvisning til følgende beslutning ved det sidste møde i kommuneudvalget:

På kommuneudvalgsmødet den 22. juni 2012 blev mulighederne vedrørende fælles indkøb af materiel blev drøftet. På dette møde blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe i regi af Logistisk Koordinationsudvalg, der skal afdække muligheder og begrænsninger for fælles indkøbsaftaler. ”Rammeaftaler – hvornår er der behov for sådanne?” Fra Beredskabsstyrelsens (BRS) side blev det oplyst, at BRS for øjeblikket har rammeaftaler på:       

Mercedes Benz chassier Opbygning af standardlad Oppustelige telte Hydraulisk frigørelsesværktøj fra Lucas Vetter luftpudeløfteudstyr Afstivningsudstyr fra Paratech Vandrensningsudstyr og herunder tanke til opbevaring af vand.

BRS havde valgt ikke at udnytte optionen på opbygning af automobilsprøjter (ASP) og tankvogne (TKVG), da rammeaftaleholderen var blevet dømt i en kartelsag. Mulige løsninger for at afdække behovet for fælles rammeaftaler blev drøftet, bl.a. ud fra det faktum, at der i Danmark er godt 400 ASP og godt 300 TKVG, som med

3/5


en levetid på ca. 20 år ville kunne danne basis på et volumen på f.eks. ca. 20 ASP pr. år alene på det danske marked. En forudsætning for dette er dog, at opbygningerne ensrettes. Det blev fra kommunal side oplyst, at med de økonomiske fordele der kan opnås både omkring overholdelse af EU udbudsbekendtgørelse, samt sparede investeringskroner, så er viljen til ensretning til stede. I regi af LKU skal der derfor nedsættes en undergruppe med henblik på at klarlægge: ”Rammeaftaler – hvornår er der behov for sådanne?” Forslag til kommissorium er under udarbejdelse og vil snarest blive eftersendt. Sideløbende hermed arbejder FKB med en model, hvor det er FKB der indgåe rammeaftalerne. 5.

Fremvisning af mobil dæmning fra ”Environment Solutions” Firmaet Environment Solutions gennemførte i forbindelse med mødet en materieldemonstration omkring deres løsning omkring mobile dæmninger.

For at fylde de mobile dæmninger, var firmaet Hytrans fra Holland endvidere inviteret til materieldemonstrationen, og de demonstrerede i forbindelse hermed deres ”High Volume Pump”, der er en container baseret, hydraulisk dreven pumpe.

4/5


Desuden blev kørende slangeudlægning, samt semiautomatisk slangeoptagning demonstreret. 6.

Orientering omkring mundering v/Logistikcenter Mundering, BRSSJ Sektionschef Niels Jørgen Fig fra Logistikcenter mundering i Haderslev orienterede status på uniformsområdet og bl.a. herunder status for en ny redningsuniform til BRS. Han demonstrerede endvidere hjemmesiden www.brs.dk/uniform, hvor det bl.a. er muligt at se hvilke uniformsgenstande som logistikcentret fører.

7.

Næste møder/temaer Næste møde afholdes i februar/marts 2013, og Søren Lundhild fra Slagelse vil gerne stille lokaler til rådighed til mødet. PH koordinerer tidspunktet. I efteråret 2013 skal der afholdes et 2-dagsmøde med et gennemgående tema. Forslag til temaer og steder sendes til PH.

8.

Evt. Intet at berette.

Poul B. Hørup

5/5

Referat-LKU-m%C3%B8de-3-4-okt-2012  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2011/11/Referat-LKU-m%C3%B8de-3-4-okt-2012.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you