Fjälljournal #9

Page 52

PROMOTION | |Per I SAMARBETE MED PURE PRODUCTIONS REPORTAGE Jonsson

DE SPÄNNANDE BERGEN, LÄNGRE BORT

bergsguide och Pure Ski Tourings chefsguide samt mångårig expeditionsklättrare.

berg, fortsätter att kraftigt öka. Samtidigt syns också en ny trend där många vill ta sina toppturer

MEN ATT SJÄLV ge sig in i totalt väglösa bergsområden

till ytterligare en nivå. Allt fler vill inte bara bestiga berg,

vintertid kräver omfattande planering, anpassad

de vill dessutom göra det längre bort, i en vildmark långt

utrustning och noggrann logistik. Det är inte många

från vägar och där inga stugor eller lodger finns. Kanske

som har den erfarenheten och kunskapen att göra allt

är det en del av en mer allmän strömning där den urbana

detta själv. Och för att svara upp mot den här växande

människan känner driften bort från det tillrättalagda och

efterfrågan av expeditionsliknande toppturer lanserar

"Into the Wild" för en mer äkta frihetskänsla.

därför skidreseföretaget Pure Ski Touring ett nytt

— När du bestiger berg och det är flera mil till närmaste

segment inspirerat av Himalayaexpeditioner.

väg eller fjällstuga är du inte beroende av någon annan än dig själv. Det är bara du, naturen och vädret. Det

PURE SKI TOURINGS nya satsning heter kort och

är en känsla av total frihet, säger Christian Edelstam,

gott "Pure Expedition" med destinationer långt in

52 |

fjälljournal

FREDRIK SCHENHOLM

I

NTRESSET FÖR TOPPTUR, det vill säga att på skidor med stighudar ta sig upp till toppen av ett