Tijdschrift Fit 2.0 2024_01

Page 1

EDITIE. 04 FIT 2.0 Driemaandelijks tijdschrift april-juni 2024 | Afgiftekantoor Antwerpen X | Erkenningsnummer P928046 MAGAZINE Het tijdschrift voor de fitnessprofessional AMBER WERBROUCK Preventie in cijfers BIJSCHOLINGEN Voor fitnessprofessionals SPECIAL ONDERZOEK NAAR DE FITNESSINDUSTRIE IN VLAANDEREN EN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Verantwoordelijke uitgever:

Eric Vandenabeele

Antwerpsesteenweg 19, 9080 Lochristi Tel. 09 232 50 36 - info@fitness.be

Productie en vormgeving:

Mangrove Productions info@mangroveproductions.com

© Copyright

Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

Aansprakelijkheid

FITNESS.BE kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden of tekortkomingen in deze publicatie.

FITNESS: MEER DAN BEWEGING

ONDERZOEK NAAR DE FITNESSINDUSTRIE IN VLAANDEREN EN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Onderzoek naar de fitnessindustrie in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Jeroen Scheerder Jef Huyghe

We zoomen in op enkele van de meest relevante resultaten van de studie van KU Leuven over de fitnessector in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Beste fitnessprofessional, De fitnesssector neemt een steeds prominentere plaats in binnen het sport- en bewegingslandschap. De diversiteit, niet enkel in grootte en aanbod maar ook in demografisch bereik, maakt van onze sector een verbindende kracht in de moderne samenleving. Fitness is veel meer dan accommodatie of faciliteiten aanbieden, toestellen ter beschikking stellen en abonnementen verkopen. Het is een krachtig middel om mensen bij elkaar te brengen en een gevoel van verbondenheid te creëren. De voorbije decennia is de core business van onze professionals geëvolueerd naar de persoonlijke, gezondheidsgerelateerde verbetering van het fysieke en mentale welzijn. Dat resulteert eveneens in een aanzienlijke sociaal-economische return. Om deze positieve evolutie kracht bij te zetten en de sectorbelangen te verdedigen ten aanzien van het beleid, hebben we nood aan betrouwbare gegevens en analyses. Zo krijgen we nog meer inzicht in onze markt en kunnen we kansen identificeren, maar ook de uitdagingen, risico’s en eventuele bedreigingen.

Onderzoek in opdracht van:

BMS 4x Beleid

139

BMS 27 GOOD GOVERNANCE IN SPORT INDEX (GGIS) Beleid

Om dit te bereiken, hebben we een samenwerking gerealiseerd met het onderzoeksteam Sport in/for Society van de KUL onder leiding van Prof. Jeroen Scheerder. Dat resulteerde in de publicatie ‘Onderzoek naar de fitnessindustrie in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’. Die studie verschaft ons meer inzicht in onze markt en formuleert aanbevelingen voor de sector en de overheid om effectieve strategieën te ontwikkelen en te realiseren.

BMS 139

In deze editie van focussen we op de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek. Ongetwijfeld boeiende lectuur voor de gepassioneerde fitnessprofessional!

Hou je fit, Eric

3 FIT 2.0 | editie nr4 INHOUDSOPGAVE/VOORWOORD 03 Voorwoord 04 Nieuws uit de sector 06 Dossier Onderzoek naar de fitnessindustrie in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 22 Nieuwe producten 26 Amber Werbrouck Preventie in cijfers 30 Spotlight FEL Training & Coaching 36 De Zesde Ring 38 Bijscholingen Voor fitnessprofessionals 42 Column socials 44 Eigen producten 46 Recept 47 Agenda
G U R E S 1 © KU Leuven/Onderzoeksteam Sport in/for Society (2024)
Erik
& Bewegingsbeleid
Beleid & Management in Sport Studies F A C T S & F
Prof. Jeroen Scheerder Elien Claes
Thibaut Onderzoeksgroep Sport-
KU Leuven 2015
& Management in Sport F A C T S & F I G U R E S
%%Auteurs Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid KU Leuven
& Management in Sport Studies
Onderzoeksteam
2024
Sport
BMS
Jeroen Scheerder Jef Huyghe KU Leuven
Sport in/for Society
Beleid & Management in
2024
KU LEUVEN ONDERZOEKSTEAM SPORT IN/FOR SOCIETY

NIEUWS NIEUWS UIT DE SECTOR

Nieuwe wetgeving, fiscale tips and tricks, maatregelen voor en door de sector … Met deze rubriek ben je weer helemaal op de hoogte.

HERVORMING VAN DE INVESTERINGSAFTREK

De investeringsaftrek is een fiscale maatregel voor de ondernemer die investeert. Je kan een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van specifieke investeringen aftrekken van je winst. Daardoor betaal je minder belastingen. Deze investeringsaftrek werd hervormd en de nieuwe regels gelden voor investeringen vanaf 1 januari 2025. Als eenmanszaak of kmo kan je de basisaftrek van 10% toepassen voor alle investeringen die je duurzaam aanwendt voor de bedrijfsactiviteit en waarvan je toekomstige economische voordelen verwacht (bijv. bedrijfsuitrusting).

Bovendien kan je genieten van een basisaftrek van 20% voor digitale investeringen (investeringen in digitale vaste activa). De details van deze aftrek moeten nog worden uitgewerkt, maar de regering verwijst alvast naar software voor digitale betalingsen facturatiesystemen, boekhoudsystemen, CRMsystemen, platformen voor e-commerce en digitale

beveiligingssystemen. De basisaftrek kan je zeer eenvoudig toepassen. Je hoeft geen aanvraag in te dienen, enkel een formulier (275 U of 276 U) toevoegen aan je belastingaangifte.

Alle ondernemers kunnen daarnaast genieten van de thematische aftrek voor groene investeringen, zoals investeringen in hernieuwbare energie, emissievrij vervoer en milieuvriendelijke investeringen. Om deze aftrek toe te passen, moet je investering vermeld worden op een lijst en heb je een attest nodig. Deze lijst wordt in principe om de 3 jaar geactualiseerd.

NIEUWE REGELS BIJ ZIEKTE VAN WERKNEMERS TIJDENS VAKANTIE

Vanaf 2024 krijgt een werknemer die tijdens zijn vakantie ziek wordt, onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om deze vakantiedagen om te zetten in ziektedagen. Er zijn wel enkele voorwaarden. De werknemer moet de werkgever onmiddellijk op de hoogte

4 FIT 2.0 | editie nr4
***

brengen van zijn ziekte. Er moet een medisch attest worden verstrekt om de ziekte en de verwachte duur ervan te staven. De werknemer moet direct en expliciet aan de werkgever melden dat hij of zij de betreffende vakantiedagen op een later tijdstip wenst op te nemen. Het wordt aanbevolen dat de werknemer de gemiste vakantiedagen binnen het jaar opneemt. Het staat de werkgever vrij om, indien nodig, een controlearts te sturen. Bij een buitenlandse vakantie is het echter niet vanzelfsprekend om dit recht uit te oefenen. Deze regels zijn van toepassing op zowel arbeiders als bedienden.

OPSTAPELENDE SCHULDEN:

WAT NU?

Schulden die zich opstapelen? Dan kan je beroep doen op de diensten van Dyzo. Deze vereniging biedt bedrijfseconomische, juridische en psychologische begeleiding voor ondernemers in moeilijkheden. Dankzij de steun van Vlaio en hun partners is hun dienstverlening gratis voor alle ondernemers in Vlaanderen. Bij een eerste contact maken zij een overzicht van alle schulden en gaan ze na of het haalbaar is om deze schulden af te betalen. Er wordt eventueel een afbetalingsplan opgemaakt in overleg met de schuldeisers.

Voor ondernemers die geconfronteerd worden met een (dreigend) faillissement, biedt Dyzo niet alleen praktisch en juridisch advies, maar ook emotionele ondersteuning gedurende deze uitdagende periode. Ook na een faillissement of crisis blijft Dyzo beschikbaar voor ondernemers die hulp nodig hebben bij het opstellen van een plan of bij de uitvoering van een doorstart. Meer info op www.dyzo.be ***

WERKBAARHEIDSCHEQUE VERLENGD TOT

31 JULI 2024

Werkbaar werk levert niet alleen werkplezier, leerkansen en motivatie, maar het stimuleert werknemers ook om langer aan de slag te blijven. Met de werkbaarheidscheque kan je advies en begeleiding aankopen of een scan laten uitvoeren om de werkbaarheid in je bedrijf in kaart te brengen. Een werkbaarheidscheque kan je online aankopen bij de Vlaamse Overheid. Alle informatie vind je op www.werkbaarwerk.be ***

ARBITRAGE: WAT EN HOE?

Arbitrage is een vorm van geschillenbeslechting waarbij de partijen overeenkomen om hun toekomstige of bestaande geschillen te doen beslechten door één of meer arbitragerechters. Deze zijn

bevoegd om een bindende en juridisch afdwingbare einduitspraak te doen. Je kan in je overeenkomsten of algemene voorwaarden het traditionele bevoegdheidsbeding (‘Bij geschillen zijn de rechtbanken van bevoegd’) vervangen door een arbitragebeding: ‘Geschillen zullen worden beslecht door één of drie (het moet een oneven aantal zijn) rechters, aangeduid volgens de procedureregels van de arbitrage-instelling (met/ zonder mogelijkheden tot hoger beroep)’. Een arbitragebeding heeft tot gevolg dat de gewone hoven en rechtbanken onbevoegd zijn voor de beslechting van een geschil.

Arbitrage biedt een aantal voor- en nadelen. Het besloten karakter is zeker een voordeel als er bedrijfsgeheimen op het spel staan. De partijen kunnen de arbiters aanduiden op basis van de specialisatie van die arbiters. De procedure is sneller en de procedurekosten (bijv. erelonen van advocaten, arbiters …) kunnen beter gerecupereerd worden.

Als het van belang is dat er wel derden toegang hebben tot de zitting en uitspraak kan het besloten karakter ook een nadeel vormen. Een arbitrageproces kan duurder uitvallen dan een procedure voor de rechtbank, dus ook de kostprijs kan een nadeel zijn. Indien de tegenpartij de arbitrageuitspraak niet naleeft en je wilt overgaan tot een gedwongen uitvoering, moet je alsnog langs de overheidsrechter passeren. ***

JE ZAAK

OVERDRAGEN: WAAR TE BEGINNEN?

Een succesvolle overdracht begint met een grondige voorbereiding. Hiermee vergroot je niet alleen de kans op continuïteit, maar vermijd je ook een langdurig en complex proces. Maar hoe kan je snel een geschikte koper vinden? Het verkopen van je zaak hoeft niet noodzakelijk aan een vreemde te gebeuren. Overweeg ook om binnen je eigen kring van familie, vrienden en kennissen te kijken. Misschien is er wel een personeelslid dat droomt van een eigen onderneming? Het is ook niet altijd noodzakelijk om je volledige zaak in één keer over te dragen. Een optie is om te beginnen met een meewerkende vennoot. Daarnaast kan je je club of studio online presenteren aan potentiële overnemers, start-ups en investeerders via platforms zoals www.overnamemarkt.be. Hier vind je waardevolle informatie over het overnameproces. Het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (www.vlaio. be/nl/begeleiding-advies/ overnemen-overlaten) biedt ook een stappenplan aan om meer inzicht te krijgen in het overdrachtsproces.

5 FIT 2.0 | editie nr4 NIEUWS UIT DE SECTOR NIEUWS
***

Onderzoek

naar de fitnessindustrie in Vlaanderen en het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest

6 FIT 2.0 | editie nr4
ONDERZOEKSDOSSIER

Binnen het Onderzoeksteam Sport in/for Society van de KU Leuven werd in 2009 het Vlaamse Fitness Panel (VFP) opgericht. Het VFP geeft op regelmatige basis een stand van zaken over het aanbod van de fitnesscentra (in de brede zin van het woord) in Vlaanderen. De waves van het VFP (2009, 2017 en 2023) werden uitgevoerd onder leiding van Professor Jeroen Scheerder (KU Leuven).

Onderzoek naar de fitnessindustrie in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk

Jeroen Scheerder

GOOD GOVERNANCE IN SPORT

Prof. Jeroen Scheerder

Jef Huyghe

Elien Claes

%%Auteurs

Erik Thibaut

Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid

KU Leuven

KU Leuven

Onderzoeksteam Sport in/for Society

Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid

KU Leuven

Dit jaar verscheen het nieuwste onderzoek, dat inzicht biedt in de activiteiten die de centra aanbieden, hun personeels- en klantenbestand en de wijze waarop ze zich organiseren en profileren. In de nieuwe studie worden de resultaten uit voorgaande meetpunten (in 2009 en 2016) vergeleken met de huidige resultaten en worden de trends en evoluties in de fitnesssector besproken. Ten slotte formuleert de studie een aantal conclusies en aanbevelingen.

Onderzoek in opdracht

Op de volgende pagina’s vind je een samenvatting van het onderzoek. Voor de volledige studie, van de hand van auteurs Jef Huyghe en Prof. Jeroen Scheerder, verwijzen we je graag door naar BMS Studies 135 tot en met 139, die gratis geraadpleegd kunnen worden via bijgaande QR-code.

7 FIT 2.0 | editie nr4 1
©
KU Leuven/Onderzoeksteam Sport in/for Society (2024)
2015
2024
ONDERZOEKSDOSSIER
ONDERZOEK

DE BELGISCHE FITNESSECTOR IN EEN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF

Vooraleer we inzoomen op het fitnessaanbod in Vlaanderen en Brussel, werpen we even een blik over de landsgrenzen, voor een korte vergelijking tussen het fitnessgegeven in België en de rest van de wereld. Hoe staat de sector er relatief gezien voor in ons land? Enkele cijfers.

EEN WERELDWIJD GROEIVERHAAL

Een eerste belangrijke vaststelling is dat fitness wereldwijd aan een steile opmars bezig is. Er is in elk continent sprake van een groeiverhaal. Tussen 2007 en 2019 is het aantal leden in de fitness- en gezondheidsclubs wereldwijd met maar liefst 72,9% gestegen. De overgrote meerderheid van de leden zijn terug te vinden in Noord-Amerika (38,1%) en Europa (35,1%). De sterkste groei zien we echter vooral in Afrika en het Midden-Oosten (+660,8%) en Latijns-Amerika (+282,9%).

MEER CLUBS

Een gelijkaardige evolutie is er in het aantal fitness- en gezondheidsclubs. Terwijl er in Noord-Amerika (23,4%) en Europa (31,1%) procentueel het meeste clubs gevestigd zijn, kennen de Afrikaanse landen en de landen uit het Midden-Oosten veruit de sterkste groei in aantal clubs (+1.573,2%). Ook de totale omzet in de fitnessindustrie is tussen 2007 en 2019 sterk gestegen (+57,2%). Hier valt op dat er in alle continenten een sterke groei is, behalve in Europa. Daar is de totale omzet tussen 2007 en 2019 met slechts 0,99% gestegen.

8 FIT 2.0 | editie nr4 ONDERZOEKSDOSSIER

PENETRATIEGRAAD

De penetratiegraad is het aantal leden van fitness- en gezondheidsclubs in verhouding tot de totale populatie van dat land. Zweden en Noorwegen hebben in de periode 20072019 de grootste penetratiegraad. Maar liefst 22% van de Zweedse en Noorse bevolking is lid van een fitness- of gezondheidsclub. De Verenigde Staten komen met een totaal van 64.186.000 (21,8%) leden op de derde plaats. Met Denemarken (18,9%) op de vierde plaats en Finland (17,2%) op de zesde plaats doen de Scandinavische landen het dus uitzonderlijk goed. Van de West-Europese landen scoort Nederland (17,4%) veruit het best. Het komt daarmee op de vijfde plaats wereldwijd. België haalt net de top 20 met 880.000 leden (7,7% van de bevolking) in de fitnesscentra*.

EUROPA

Volgens cijfers uit 2019 spant Duitsland de kroon in Europa. Het telt zowel het meeste fitness- en gezondheidsclubs (9.669) als het meeste leden van fitness- en gezondheidsclubs (11.660.000). Het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje en Frankrijk vervolledigen in beide lijstjes de top 5. België stond in 2019 op de 17de plaats wat betreft het aantal fitnessclubs (900) en op de 15de plaats wat betreft het aantal leden in fitnessclubs (882.000).

* Deze cijfers dateren uit 2019 (European Report EuropeActive). Recent onderzoek (zie p.11) toont een participatiegraad bij volwassenen van 21,1%.

9 FIT 2.0 | editie nr4
ONDERZOEKSDOSSIER

Professor Jeroen Scheerder: “Het is opvallend dat er, ondanks de onwaarschijnlijke cijfers en het maatschappelijke belang van fitness, van overheidswege eerder weinig gebeurt. Enkel recreatief fietsen scoort hoger dan fitness, maar dat is veel laagdrempeliger. Je hebt geen licentie nodig, het gebeurt doorgaans niet in clubverband … Wie gaat al niet eens recreatief fietsen? Bij fitness ligt dat anders. Je kan dus stellen dat fitness de populairste club- of organisatiegebonden sportactiviteit is. Gezondheid is belangrijker dan ooit voor mensen. Beleidsvoerders – politici, administraties … – zouden dat gerust nog meer naar waarde mogen schatten en hier waar nodig faciliterend en regulerend in optreden.”

10 FIT 2.0 | editie nr4

DE FITNESSPARTICIPATIE IN VLAANDEREN

De populariteit van fitness is in Vlaanderen de afgelopen decennia enorm gestegen. In 1989 was fitness niet terug te vinden in de top 10 van populairste sporten. Vanaf 1999 dook fitness in de top 10 om daarna steeds populairder te worden. Ondertussen bevestigen cijfers uit meerdere studies dat fitness steevast de op een na populairste sport is onder de Vlaamse volwassenen. Cijfers uit 2022 indiceren dat 21,1% van de sportieve Vlaamse volwassenen aan fitness doet.

HET AANBOD IN DE BELGISCHE FITNESSINDUSTRIE

De fitnessindustrie in België omvat 1.257 fitnesscentra. Daarvan is het merendeel (71%) in Vlaanderen gevestigd. Wallonië beschikt over 22% van de fitnesscentra in België en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bezit de overige 7%. De fitnessindustrie in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt 980 fitnesscentra. Dat is 25% meer dan in 2015, toen er 784 fitnesscentra waren, en zelfs 59,4% meer dan in 2009. Met 88 fitnesscentra was het aandeel van het Brussels Hoofdstedelijk gewest 9% in 2023.

WELK TYPE CLUB?

Op basis van het soort aanbod komen traditionele fitnessclubs veruit het meest voor in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze hebben een aandeel van 51,2%. Bijna één vijfde (19,9%) van de fitnessclubs zijn personal training studio’s, 18,5% zijn fitness boutiques, 6,7% zijn groepsfitnessclubs, 3,1% zijn CrossFitclubs en 0,6% zijn multifunctionele fitnessclubs.

21,1%

VAN DE SPORTIEVE

VLAAMSE VOLWASSENEN

DOET AAN FITNESS

1.257 FITNESSCENTRA IN BELGIË

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

11 FIT 2.0 | editie nr4 ONDERZOEKSDOSSIER TYPE CLUB PER REGIO
51,2% 19,9% 18,5% 0,6% 3,1% 6,7%  traditionele fitnessclubs  personal training studio’s  fitness
 groepsfitnessclubs  CrossFitclubs  multifunctionele
71% 22% 7%  Vlaanderen  Wallonië 
boutiques
fitnessclubs

In vergelijking met sportclubs zijn gezondheidsgerelateerde motieven veel belangrijker voor mensen die naar een fitnessclub gaan.

12 FIT 2.0 | editie nr4
ONDERZOEKSDOSSIER

EEN AANTAL TRENDS ONDER DE LOEP

Uit de BMS Studie komen enkele duidelijke trends in het Vlaamse en Brusselse fitnesslandschap naar voren. We zetten er enkele op een rijtje, met duiding door de auteurs Jef Huyghe en Professor Jeroen Scheerder, beiden verbonden aan het Departement Bewegingswetenschappen van de KU Leuven.

KLEINERE CENTRA

Er is een duidelijke evolutie naar meer en kleinere fitnesscentra, PT-studio’s, boutiques, CrossFitclubs of groepsfitnessclubs. Meer dan de helft (51,4%) van de fitnesscentra in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is opgericht in 2016 of later. Er is dus heel wat verandering maar ook vernieuwing in de fitnessindustrie. Daarnaast beschikt 39,8% van de fitnesscentra over een infrastructuur die kleiner is dan 250 m2. In 2016 was dat 34,8% en in 2009 slechts 11,1%. Daartegenover beschikte 35% van de fitnesscentra over een ruimte van meer dan 1.000 m2 in 2009, terwijl dit nu slechts 14,3% is. Ook de ledenaantallen tonen deze evolutie aan. Bijna de helft van de fitnesscentra (48,8%) heeft minder dan 200 leden, terwijl dit in 2016 slechts 34,8% was, en in 2009 maar 17,4%. Er is dus een duidelijke trend naar kleinere fitnesscentra die in 2016 al te zien was en die zich sterk heeft doorgezet. De fitnesscentra verwachten dat deze trend zich zal verderzetten en dat er in de kleinere fitnesscentra en in de boutiques meer toekomst zit dan in de grotere fitnesscentra.

28,6% EENMANSZAKEN

39,8%

+31,4% < 250 M 2

< 200 LEDEN

‘Klein maar fijn’ lijkt wel het motto van de sector te worden. Het percentage eenmanszaken groeit, het aantal clubs met minder dan 200 leden is sinds 2009 met ongeveer een derde toegenomen en de gemiddelde oppervlakte van de clubs neemt duidelijk af.

13 FIT 2.0 | editie nr4 ONDERZOEKSDOSSIER

INDIVIDUELE BEGELEIDING

Individuele begeleiding zit in de lift! Zo is het percentage van clubs dat bijv. personal training aanbiedt meer dan verdubbeld sinds 2016.

PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Samenhangend met de toename van de kleinere fitnesscentra, PT-studio’s, boutiques, CrossFitclubs of groepsfitnessclubs is er ook een sterke opkomst van diverse vormen van begeleiding en personal training. Onderzoeker Jef Huyghe: “Vroeger werd het fitnesslandschap bijna uitsluitend bevolkt door grotere fitnessclubs met een gevarieerd aanbod. Nu rijzen de boutiques met een specifiek aanbod en een focus op persoonlijke begeleiding als paddenstoelen uit de grond. Maar we stellen vast dat het ook steeds meer deel uitmaakt van het pakket van de gevestigde fitnessclubs. Dat is een positieve evolutie. Je merkt duidelijk dat de sporters zelf meer vragende partij zijn voor die gepersonaliseerde begeleiding. Dat heeft wellicht deels te maken met het feit dat mensen zich bewuster worden van het belang van gezonde beweging. Professionele begeleiding speelt daarop in.”

VAN START TO BIKE TOT BOOTCAMP

Persoonlijke begeleiding neemt dus een hoge vlucht, maar dat betekent niet dat dit een volledig nieuw fenomeen is. Begeleiding heeft altijd al een plaats gehad in het aanbod van fitnesscentra. Toch was de variatie in het begeleidingsaanbod in 2016 vooral gericht op cardiofitness, conditietraining en krachttraining. Deze drie vormen van individuele begeleiding worden in 2023 nog steeds door het merendeel van de clubs aangeboden. Maar fitnesscentra bieden nu ook veel nieuwe vormen van individuele begeleiding aan, die vroeger opvallend minder aan bod kwamen. Denk maar aan start to bike, start to run, begeleiding van duursporters, inspanningstesten, bootcamp of outdoortraining. Ook de opkomst van personal training is opvallend. In 2023 geeft 89,6% van de clubs aan dat ze personal training aanbieden, terwijl dit in 2016 slechts 43,2% was. De fitnesscentra geven aan dat ze verwachten dat de pt-studio’s en de zelfstandige lesgevers in de komende jaren een steeds groter aandeel van de totale fitnessmarkt zullen uitmaken.

14 FIT 2.0 | editie nr4 ONDERZOEKSDOSSIER
Personal training Start to bike Start to run Begeleiding loopsporters/wielrenners Bootcamp Outdoortraining  2016  2023
43,2% 89,6% 21,6% 5,4% 35,1% 5,4% 29,9% 10,8% 27,6% 5,4% 2,7% 6,7%

GEZONDHEID

De link tussen fitness en gezondheid is zo nauw dat een wisselwerking met de gezondheidszorg voor de hand ligt. Ook de sector wordt zich daar steeds meer van bewust, en ziet het als een van de belangrijkste trends in het fitnessverhaal. Volgens de fitnesscentra, PT-studio’s, boutiques, CrossFitclubs of groepsfitnessclubs kan de fitnessindustrie een belangrijke maatschappelijke rol vervullen in het kader van de gezondheidszorg. Dat betreft niet enkel de fysieke gezondheid door een actievere en gezondere levensstijl, maar ook de mentale gezondheid, bijvoorbeeld door het sociale contact. De gezondheidssector staat zwaar onder druk door de hoge kosten. De fitnesscentra, PT-studio’s, boutiques, CrossFitclubs of groepsfitnessclubs zien fitness als een middel om de gezondheidszorg te ontlasten. Fitness en de daarbij horende actieve en gezonde levensstijl worden gezien als preventieve maatregel om gezondheidsproblemen bij de bevolking te verminderen. De fitnesscentra zijn ervan overtuigd dat de bewustwording voor het belang van regelmatige beweging in functie van een goede gezondheid nog zal toenemen. Het gezondheidsaspect van fitness zal parallel daarmee eveneens belangrijker worden. Op die manier kan de fitnessindustrie een nog grotere preventieve impact hebben op het ontlasten van de gezondheidszorg.

EEN MOOIE OPDRACHT

Blijft ook dat we nog altijd in een heel curatief gezondheidssysteem zitten. “Er wordt pas opgetreden nadat er iets gebeurd is,” aldus Jeroen Scheerder. “Er komt gelukkig wel steeds meer aandacht voor het belang van preventie. Als er binnen de sport- en beweegwereld een sector is die daarop kan inspelen, is het wel de fitnesssector. Heel wat mensen fitnessen omdat ze willen investeren in hun gezondheid en hun toekomst. Het curatieve systeem dat we nu kennen is financieel niet houdbaar. Preventie zal dus meer en meer een must worden. Hierin ligt een mooie opdracht voor de sector. Beweging is namelijk heel belangrijk bij de preventie van tal van welvaartsziektes. Het is geen makkelijke boodschap, want het is niet evident om te werken aan iets dat er nog niet is en dat niet zichtbaar is. Ook het feit dat je ervoor moet betalen, helpt niet noodzakelijk. De retentiegraad van fitnesscentra ligt laag. Er is vooral een toename bij het begin van het schooljaar in september en in januari, omdat veel mensen dan goede voornemens hebben. Maar de uitval volgt snel. Het is een uitdaging voor de sector om dat tegen te gaan. Dat kan door fitnessen leuker te maken, zonder te ‘infantiliseren’. Promotie en sensibilisering zijn hier cruciaal en ook de overheid heeft hier een cruciale rol.”

15 FIT 2.0 | editie nr4 ONDERZOEKSDOSSIER

WISSELWERKING MET ANDERE SECTOREN

Niet alleen in het kader van de gezondheidszorg, maar ook op andere vlakken kan de sector meer inzetten op de interactie en kruisbestuiving met andere domeinen. Dat levert vaak een win-win op voor alle betrokken partijen. De sector beseft dit, want deze potentiële wisselwerking met andere sectoren wordt eveneens als een belangrijke trend gezien. Jeroen Scheerder: “Er liggen hier heel wat kansen. In tegenstelling tot de sportclub zijn er in de fitnessector wel een aantal concurrerende bewegingen. Vaak betreft het activiteiten die op een losse basis gebeuren, zoals de populaire running crews. De fitnessector kan initiatieven nemen om dat soort zaken onder zijn hoede te nemen. Ze kunnen daar ook mee uitpakken naar de overheid toe. Er zijn lokale besturen die zelf initiatieven nemen en bijvoorbeeld fitnesstoestellen op publieke plaatsen installeren en onderhouden. De kans is reëel dat mensen die toestellen op een onjuiste manier gebruiken. Ook hier kan je als sector voorstellen om dat onder je vleugels te nemen en zo een kwaliteitsgarantie te bieden. Er kunnen partnerships met gemeenten afgesloten worden waarbij de sector zowel bij de aanbouw als bij het gebruik zijn deskundigheid aanbiedt. Zo kan de sector zijn plaats opeisen. In dat soort samenwerkingen zit heel wat potentieel. De fitnesssector kan bijvoorbeeld ook samenwerken met federaties waar gezondheid centraal staat. Je kan dan ook gebruikmaken van reeds bestaande infrastructuur en begeleiding. Ik denk bijvoorbeeld aan de atletiekliga of een vzw die gebruik maakt van schoolgebouwen die na vier uur toch vaak leegstaan. Daar bieden ze fitness aan voor diverse doelgroepen, zonder commerciële insteek. Als sector verlies je in feite de mensen die daar sporten. Er zou meer synergie moeten komen om dat soort zaken te vermijden. Door meer in te zetten op zulke partnerships en die in je werking te integreren, heb je ook een sterker verhaal naar de overheid toe.”

16 FIT 2.0 | editie nr4 ONDERZOEKSDOSSIER

DIGITALISERING ALS BELANGRIJKSTE TREND

Digitalisering en automatisering kennen ook in de fitnesssector een pijlsnelle evolutie. De fitnesscentra, PT-studio’s, boutiques, CrossFitclubs of groepsfitnessclubs beschouwen het zelfs als de belangrijkste trend in de fitnessindustrie. Vooral sinds de coronacrisis is het gebruik van applicaties, de registratie van trainingsgegevens, het gebruik van sociale media voor marketing en promotie, online begeleid sporten van thuis uit … enorm toegenomen. Deze trend is volgens de fitnesscentra nog in volle evolutie. De meeste clubs geven aan dat ze er alles aan doen om de trein van de digitalisering en automatisering niet te missen. Vooral de opkomst van artificiële intelligentie lijkt een evolutie die zich ook in de fitnessindustrie verder zal ontwikkelen en waarbij fitnesstoestellen bijvoorbeeld automatisch afgestemd zullen worden op de persoon die ze gebruikt. Er zijn aan de andere kant ook clubs die niet geloven dat de automatisering van de sportbeoefening zal standhouden, omdat veel mensen de persoonlijke begeleiding net meer waarderen. Bovendien is de meerwaarde van de menselijke interactie en de ‘funfactor’ in de clubs in tijden van AI een gegeven dat we zeker niet uit het oog mogen verliezen en dat heel veel sporters – meer dan ooit – naar waarde weten te schatten. Jef Huyghe : “De digitalisering kan ook een belangrijke rol spelen bij het gezondheidsaspect. Ik denk bijvoorbeeld aan hartslagmeters die heel wat nuttige informatie kunnen geven. Met AI kunnen problematische parameters bij een sportprestatie, bijvoorbeeld hartritmestoornissen, zelfs automatisch doorgestuurd worden naar de arts. Zo kan die zelf contact kan opnemen met zijn patiënt om hem uit te nodigen voor een consultatie.”

OPVOEDENDE ROL

Jeroen Scheerder pikt in: “Digitalisering kan inderdaad de monitoring een aanzienlijke boost geven. De mensen kunnen vandaag heel makkelijk aan allerlei informatie geraken. Daardoor denken ze dikwijls dat ze veel weten over bepaalde zaken, maar daar zit vaak ook foute info bij. De sector kan scoren door ook hier zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Ook hiermee kan je aankloppen bij de beleidsvoerders. De sector kan ook een belangrijke ‘opvoedende’ rol spelen. Nog niet elke generatie is klaar voor de digitalisering. Bij oudere mensen is er zelfs vaak een zekere angst. 65-plussers hebben in hun schooljaren nooit een computer gezien. De fitnesssector kan hen hierbij helpen.” Jef Huyghe: “De digitalisering kan er verder ook voor zorgen dat (nog) meer jongeren naar de fitness trekken. Het groeiende succes van fitness bij jongeren is al een tijdje aan de gang, maar de digitalisering maakt het voor hen nog interessanter.”

VAN WELKE SOCIALE MEDIA MAKEN DE CLUBS GEBRUIK VOOR HUN COMMUNICATIE?

93,4%

89,3%

20,5%

17 FIT 2.0 | editie nr4 ONDERZOEKSDOSSIER

GROEIENDE POPULARITEIT BIJ JONGEREN

Dat brengt ons meteen bij de volgende trend die de sector aanwijst, namelijk dat steeds meer jongeren naar de fitnessclub trekken, daarbij vaak getriggerd door sociale media en influencers. Deze jongeren kiezen meestal voor de grotere, vaak budgetvriendelijkere fitnesscentra. Fitnesscentra bieden soms ook goedkopere abonnementen aan om jongeren te lokken, want het betreft een doelgroep die vaak minder middelen heeft. Daarnaast zijn er ook samenwerkingsverbanden met Sport na School, hogescholen … om de jongeren gemakkelijker te bereiken. Dergelijke initiatieven worden wel opvallend meer door grotere fitnesscentra genomen. Daarnaast benadrukken de fitnesscentra ook het belang van begeleiding van de jongeren. Ze zien een gevaar in het feit dat jongeren vaak om budgettaire redenen voor een club kiezen en zo vaker bij low-budgetclubs terechtkomen waar er minder begeleiding is. Jeroen Scheerder: “Jongeren vormen een groep die een andere aanpak én een ander aanbod vraagt. We merken dat veel jongeren uit esthetische redenen fitnessen. Ze willen een mooier lichaam hebben. Op zich niets mis mee, maar het moet dan wel op een verantwoorde manier gebeuren. Dat brengt ons terug naar de kwaliteitszorg in de sector. Het sleutelwoord is hier differentiatie. De sector kan hier nog veel in groeien, want one size fits all bestaat niet. Let wel, die differentiatie is zeker niet enkel leeftijdgebonden, want je hebt ook binnen de leeftijdsgroepen heel grote verschillen.”

DUURZAAMHEID

Een brede maatschappelijke trend, die ook in de fitnesssector aan belang wint, is duurzaamheid. De fitnessindustrie is zich steeds meer bewust van het belang van ecologische duurzaamheid. Fitnesscentra, PT-studio’s, boutiques, CrossFitclubs of groepsfitnessclubs geven aan dat ze initiatieven nemen om de ecologische voetafdruk van hun club te beperken. Toch gaat dit vooral om kleinere initiatieven. De meeste clubs willen meer doen, maar zijn vaak niet in staat om grote investeringen aan te gaan. Dat is minder het geval bij de grote ketens, die vaak wel grotere investeringen doen om duurzamer te zijn. Enkele geïnterviewden uit de sector geven aan dat duurzaamheid ook gepaard kan gaan met lagere kosten, bijvoorbeeld op het vlak van energie, en dat dat meteen een goede reden is om duurzamer te handelen. Daarnaast is het vanuit marketingoogpunt interessant om jezelf als duurzaam fitnesscentrum in de markt te zetten.

DE CLUBS GELOVEN MEER EN MEER IN HUN EIGEN VERHAAL, OOK ALS DAT EEN HOGER PRIJSKAARTJE INHOUDT. DE OPKOMST VAN DE ‘LOW BUDGET’FITNESSCENTRA WORDT DAN OOK MINDER ALS CONCURRENTIE GEZIEN DAN IN 2016.

18 FIT 2.0 | editie nr4
ONDERZOEKSDOSSIER

ERIC

VANDENABEELE AANBEVELINGEN VOOR DE SECTOR EN DE OVERHEID

Op basis van de belangrijkste bevindingen van de studie van het Vlaamse en Brusselse fitnesslandschap, formuleerden de onderzoekers van KU Leuven en Fitness.be een aantal aanbevelingen voor de sector en de overheid. Eric Vandenabeele, voorzitter van Fitness.be, zet ze op een rijtje.

Een eerste aanbeveling voor de sector is dat ze haar maatschappelijke verantwoordelijkheid moet opnemen. Hoe zie je dat precies?

Eric Vandenabeele: “De sector heeft de mogelijkheid om maatschappelijke invloed uit te oefenen en moet die rol ook waarmaken. De fitnesssector kan dankzij de populariteit en het kwalitatieve, begeleide en uiterst gevarieerde beweegaanbod een enorm breed publiek stimuleren en faciliteren om fysiek actief te zijn. Zo kan de sector een zeer grote maatschappelijke meerwaarde bieden. Meer nog, in het kader van de stijgende populariteit zie ik het zelfs als een soort maatschappelijke plicht. Het is van groot belang dat we deze maatschappelijke rol blijven uitoefenen om te groeien als sector. Als de sector deze taak optimaal uitvoert, zal de maatschappelijke waarde alleen maar toenemen en zal de sector steeds belangrijker worden.”

Verder zien jullie ook een rol voor de fitnesssector als verbindende kracht tussen verschillende sectoren in het sportlandschap?

Eric Vandenabeele: “De fitnesssector kan inderdaad een belangrijke verbindende rol spelen tussen verschillende sectoren binnen het sport- en gezondheidslandschap. Het is van belang dat de sector deze rol ook effectief op zich neemt. Dat kan door samen te werken met sportclubs en sportfederaties, maar ook met andere sectoren binnen de gezondheidszorg zoals kinesitherapeuten, (sport)artsen, voedingsdeskundigen, ergotherapeuten, sociale werkers …”

ONDERZOEKSDOSSIER 19 FIT 2.0 | editie nr4

ONDERZOEKSDOSSIER

Jullie zien ook de meerwaarde van fitness als contextonafhankelijke sport als een troef?

Eric Vandenabeele: “Fitness is een sport met verschillende facetten. De sporter kan zelf zijn invulling geven aan zijn sportactiviteit. Dat zorgt voor een enorme variatie in het aanbod. Fitness kan in dat opzicht gezien worden als een contextonafhankelijke sport. Dat kan een grote troef zijn om een zeer diverse groep van sporters te bereiken. We moeten deze meerwaarde benutten als we willen blijven groeien.”

Een voorwaarde bij dit alles is wel dat het aanbod kwalitatief blijft?

Eric Vandenabeele: “Inderdaad. Enkel met een voldoende kwalitatief product kan de sector erin slagen om haar belangrijke rol in het kader van de gezondheidszorg en het maatschappelijk welzijn naar behoren te vervullen. Inzetten op competentiebeleid en permanente vorming van de begeleiders zijn twee belangrijke pijlers om dat kwalitatieve gamma te garanderen. Gezonde vormen van beweging en persoonlijk sociaal contact zijn cruciaal in het kader van de maatschappelijke rol van de sector.”

RESPONSABILISERENDE OVERHEID

De studie bevat niet alleen aanbevelingen voor de sector, maar ook voor de overheid. Een ervan is dat het beleid de kracht van de fitnesssector moet erkennen en de sector moet responsabiliseren om haar maatschappelijke impact optimaal te benutten. Wat bedoelen jullie daarmee?

Eric Vandenabeele: “De fitnesssector kan dankzij zijn populariteit en het kwalitatieve en uiterst diverse begeleide beweegaanbod een enorm breed publiek stimuleren en faciliteren om fysiek actief te zijn. Op die manier kan de sector zeer belangrijk zijn in de strijd tegen fysieke inactiviteit en de sedentaire levensstijl van de bevolking. Hij kan dus zijn bijdrage leveren om de hoge kosten van de gezondheidszorg te drukken. Om dit optimaal te kunnen realiseren, is het belangrijk dat de meerwaarde van de sector erkend wordt en dat het beleid faciliterend optreedt om de fitnesssector in de juiste richting te laten evolueren.”

De overheid moet niet alleen faciliteren, maar ook de kwaliteitscontrole promoten?

Eric Vandenabeele: “Het is inderdaad van belang dat de kwaliteit van het aanbod bewaakt wordt. Gezond bewegen onder professionele begeleiding is cruciaal om de maatschappelijke rol van de sector te blijven garanderen. Het beleid zou erop moeten toezien dat er voldoende competentiebeleid en permanente vorming van de begeleiders is. Daarmee bedoel ik niet dat de overheid deze taak op zich moet nemen, wel dat ze het moet promoten en ondersteunen.”

Ook op het vlak van promotie van een gezonde levensstijl zien jullie een taak weggelegd voor de overheid?

Eric Vandenabeele: “We willen de overheid inderdaad oproepen om het belang van beweging in het kader van een gezonde levensstijl te promoten, in samenwerking met de fitnesssector. Fysiek actief zijn is een heel belangrijk onderdeel van een gezonde levensstijl. Daarom is het belangrijk dat er voldoende promotie is voor het belang van beweging bij de bevolking. De sportsector in het algemeen, maar dus ook de fitnesssector, kan een cruciale rol spelen om deze gezonde, fysiek actieve levensstijl mogelijk te maken.”

Ten slotte pleiten jullie voor een fiscaal gunstig klimaat, dat de drempel voor de sporter kan verlagen?

Eric Vandenabeele: “Potentiële beoefenaars ervaren de kosten van het lidmaatschap vaak als de grootste drempel om zich bij een sportclub of fitnessclub aan te sluiten. Een fiscaal gunstig klimaat voor een sportlidmaatschap –denk bijv. aan fiscale aftrekbaarheid van het lidgeld – kan ervoor zorgen dat deze drempel lager wordt. Zoals gezegd is dat geen weggegooid geld, want mensen die er een fysiek actievere levensstijl op nahouden, leveren ook een maatschappelijke bijdrage.”

DE SECTOR HEEFT DE

MOGELIJKHEID OM

MAATSCHAPPELIJKE

IMPACT UIT TE

OEFENEN EN MOET DIE

ROL OOK WAARMAKEN.

20 XXXXXXX FIT 2.0 | editie nr4

WORD LID VAN

en maak deel uit van een toffe community van gepassioneerde collega’s uit de sector

Als erkende beroepsvereniging verdedigen we jouw belangen in de belangrijke overlegorganen. Maar het lidmaatschap biedt nog een pak meer voordelen:

• Automatisch lidmaatschap van ondernemersorganisatie UNIZO;

• Je leden genieten van een voordelige sportongevallenverzekering;

• Een pagina op de website www.fitnessinmijnbuurt.be, waar potentiële klanten een geschikte fitnesslocatie in hun buurt kunnen zoeken;

• Gratis toegang tot FIBO in Keulen, de grootste fitnessbeurs van Europa;

• Talrijke promotiecampagnes (New Health, De Nationale Leefstijlscan, KUSm-campagne ...).

21 FIT 2.0 | editie nr4 Overtuigd? Vraag je dag-op-daglidmaatschap aan via info@fitness.be

NIEUW OP DE FITNESSMARKT

De fitnessector verandert pijlsnel. Nieuwe toestellen, nieuwe oefeningen, nieuwe voeding … Elk aspect van het fitnessgebeuren is in voortdurende evolutie en als professional wordt van jou verwacht dat je helemaal up-to-date blijft. Wij lichten in elke editie van enkele interessante nieuwigheden voor je uit.

NEXT LEVEL MASSAGE

De Skyliner III -massagestoel bevrijdt je leden van stress en spanning met de ultieme hoogtechnologische massage-ervaring. De geïntegreerde pulsoximeter past de massage automatisch aan aan de fysieke behoeften en zorgt voor een individuele behandeling. De Skyliner III biedt verschillende massagefuncties, zoals kneden, tikken, rollen en shiatsu. De keuze uit verschillende programma‘s en intensiteitsniveaus zorgt voor een massage op maat, van zachte ontspanning tot een intense, diepe massage. Bijzonder is de jadewarmtetechnologie. Jadeplaten in de rugleuning en zitting worden zachtjes warm en geven een kalmerende, therapeutische warmte af. Die dringt diep door in de spieren en verlicht spanningen. Bovendien is de Skyliner III bedekt met duurzaam synthetisch leer van hoge kwaliteit dat lang meegaat. De slimme afstandsbediening van de Skyliner III biedt een gemakkelijke en intuïtieve bediening. Trakteer je klanten op een deugddoende time-out! www.casadashop.eu/product/skyliner-iii

EEN IMMERSIEVE CARDIO-ERVARING

De nieuwe Life Fitness Discover SE4 Console is een geavanceerde console waarmee je je leden een uitgebreid scala aan immersieve experiences aanbiedt. Het grote 1080p touchscreen maakt gebruik van geavanceerde AIT-technologie voor een ongelooflijk snel reagerende gebruikersinterface. Het 24 inch-scherm (ook verkrijgbaar in 16 inch) is stijlvol en responsief en laat sporters de cardio-oefeningen kiezen die bij hen passen. Connectiviteit staat centraal bij de SE4. Sporters kunnen probleemloos een smartphone, tablet of ander apparaat synchroniseren door middel van Bluetooth- en NFC-technologie. Bij de Discover SE4 staat de sportbeleving op de eerste plaats. Dankzij Halo Facility heb je de beschikking over meer dan 500 Life Fitness On Demand+ fitness-experiences. Als club kan je trouwens ook je eigen branded content aanbieden. Je leden bepalen zelf wat ze willen: van echt immersief entertainment, geavanceerde gegevens en tracking tot naadloze connectiviteit. Het slanke uiterlijk en het strakke ontwerp van de SE4 doen de rest en passen perfect in elke stijlvolle club.

www.lifefitness.nl/nl-nl/catalog/consoles/ discover-se4-console

22 FIT 2.0 | editie nr4
NIEUWE PRODUCTEN

LEREN OMGAAN MET EEN EETSTOORNIS

Omgaan met een eetstoornis is niet vanzelfsprekend, noch voor de patiënt, noch voor de omgeving. Het is een moeilijke situatie die heel veel vragen en onzekerheid teweegbrengt en die een grote impact heeft op alle betrokkenen. Met het boek ‘Eet gewoon. Een eetstoornis. En nu?’ wil diëtiste Leen Seminck daar verandering in brengen. Ze schrijft vanuit haar eigen ervaring als ex-patiënte met een eetstoornis en hulpverlener. Aan de hand van persoonlijke dagboekfragmenten geeft ze de lezer inkijk in de gedachten van iemand met een eetstoornis. Als hulpverlener biedt ze handvaten om meer inzicht te krijgen in de problematiek van eetstoornissen, met laagdrempelige tips en oefeningen voor de omgeving van de patiënt en de patiënt zelf. Het boek is uit bij Borgerhoff & Lamberigts. Lezers van profiteren van 10% korting bij aankoop van het boek in de webshop van Strak Plan via www.strak-plan. be/product/eet-gewoon. Gebruik daarvoor de code EETGEWOONFITNESSBE123.

VEELZIJDIGE KRACHTTRAINING

Krachttraining blijft populair. Esthetische redenen, maar ook het toenemende bewustzijn van de gezondheidsvoordelen spelen hier een rol. Universe, het nieuwe veelzijdige systeem van Technogym voor functionele kracht, is ontworpen in samenwerking met de beste trainers op het gebied van kracht en conditie. Het kan clubs helpen om tegemoet te komen aan de grote vraag naar functionele kracht. Universe biedt verschillende opstellingen, afhankelijk van de beschikbare ruimte. Er zijn ook meerdere trainingsmogelijkheden: van personal training tot groepslessen en vrije training. De gebruikers hebben toegang tot een brede waaier aan oefeningen en kunnen op een unieke manier trainen dankzij de zeven verschillende weerstandstypes. De details van dit innovatieve concept zijn tot in de puntjes uitgewerkt, van ergonomie tot ruimtebesparing en aanpasbaarheid. Zo biedt het maximale veelzijdigheid en stelt het trainers in staat om hun vaardigheden en creativiteit optimaal te benutten bij het ontwikkelen van nieuwe oefeningen en programma’s, en dat voor elk type gebruiker. www.technogym.com/nl-NL/universe/

EIGEN ZONE VOOR GLUTES, ABS EN HIIT

Gedreven door innovatie en met meer dan 35 wereldwijde patenten en handelsmerken, is The Abs Company toonaangevend in de ab- en functionele trainingsruimte. Het gamma omvat producten voor elk fitnessniveau, van beginners tot professionele atleten. Uniek zijn de trainingszones van The Abs Company. Die bestaan uit verschillende apparaten, waarmee deelnemers in 15 minuten effectief een bepaald deel van het lichaam trainen. De focus ligt op glutes, abs en HIIT. Glute training is vandaag een van de populairste onderdelen van fitness. Of het nu om het uiterlijk of prestaties gaat, glutes zijn in! Leden van alle leeftijden, geslachten en vaardigheden zijn op zoek naar veilige, effectieve en systematische manieren om dit lichaamsdeel te trainen. Ook High-intensity interval training komt aan bod, met name in de HIIT Zone. De populariteit van HIIT groeit snel en de resultaten zijn onmiskenbaar. De Abs Company HIIT Zone biedt een compleet functioneel trainingsgebied op minder dan 46 m². www.studionfitness.com/the-abs-company

23 FIT 2.0 | editie nr4 NIEUWE PRODUCTEN

SYMBIONT

The smart training system

www.symbiont360.com/nl-be

TRACK.

Bio-elektrische meting van het hele lichaam

• Uitgebreide lichaamsanalyse: 24 meetpunten, verdeeld over alle belangrijke spiergroepen

• Body composition (BIA)

• Spieractiviteit (EMG)

• Bewegingsanalyse met behulp van versnellingsmeters

• Hartslag (ECG)

• Hartslagvariabiliteit (HRV)

TRAIN.

Bio-elektrische- en stimulatieprogramma’s

• Programma-aanbeveling volgens de huidige trainingsgegevens en lichaamsanalyse

• Medisch gevalideerde simulatieprogramma’s

• Lage en gemoduleerde middenfrequentie

• 24 droge elektroden

• De stimulatie kan worden geoptimaliseerd door de trainee of de trainer om persoonlijke doelen te bereiken

• Volledig mobiele toepassingsmogelijkheden binnen en buiten bruikbaar

TRANSFORM.

Verandering van lichaam, houding en bewustzijn

Motivatie door gedocumenteerd succes

Voortdurende aanpassing

Afstemming van subjectieve perceptie en objectieve metingen (autosensitieve training)

Verbeterd begrip van fysiologische processen

25 FIT 2.0 | editie nr4

AMBER WERBROUCK

PREVENTIE IN CIJFERS

Een van de belangrijke trends die de sector aanwijst in de studie van de KUL, is het toenemende maatschappelijke belang van fitness. Onderzoekster Amber Werbrouck van Hict en Vrije Universiteit Brussel publiceerde met ‘The potential health and economic impact of gym usage in Belgium’ een verhelderende studie over dat onderwerp. De geknipte persoon om ons wat meer inzicht te geven in wat dat maatschappelijke belang precies inhoudt, dus.

Het onderzoek naar de impact van fitness in België kadert binnen gezondheidseconomische analyses die focussen op preventieve interventies. Amber Werbrouck : “Naast fitness kan je dezelfde studies ook uitvoeren omtrent bijv. de impact van gezonde voeding, mondzorg … We laten ons daarvoor inspireren door gelijkaardige onderzoeken in het kader van andere domeinen in de gezondheidszorg, zoals bijvoorbeeld de terugbetaling van geneesmiddelen. Als een farmaceutisch bedrijf wil dat een nieuw geneesmiddel terugbetaald wordt in ons land, moet het aantonen dat het voldoende ‘value for money’ biedt. Anders gezegd: weegt de gezondheidswinst op tegen de kosten die het meebrengt? Ik en mijn collega’s wilden iets soortgelijks doen, maar dan vanuit een preventieve insteek.”

LANGETERMIJNGEGEVEN

Makkelijker gezegd dan gedaan, want preventieve effecten zijn niet zo eenvoudig aan te tonen en het is ook nog niet helemaal ingeburgerd om preventie op deze manier te

benaderen. “We zijn de uitdaging aangegaan om het preventieve aspect in cijfermateriaal om te zetten. Het was zeker geen makkelijke oefening. Het is om te beginnen een langetermijngegeven. De rechtstreekse link tussen iemand zijn levensstijl en het al of niet ontwikkelen van bijv. diabetes type 2 is niet zo makkelijk te leggen. Dat is anders dan bijv. een nieuw geneesmiddel tegen kanker. Daar zie je vaak op heel korte termijn een evolutie en is het effect veel duidelijker aantoonbaar.”

HEILIGE GRAAL

Een studie als deze kadert alleszins in de algemene bewustwording rond het belang van preventie. Amber Werbrouck : “Het wordt voor steeds meer mensen duidelijk dat je preventie op dezelfde manier moet evalueren als het curatieve. Ook de overheid wordt zich daar steeds meer bewust van. De verkiezingen komen eraan en je ziet in de talrijke memoranda een duidelijke trend in die richting. Wij willen preventie op een meer kwantitatieve manier benaderen, zodat het belang ook

Foto’s: © Lewis Prempeh
26 FIT 2.0 | editie nr4

In het gezondheidsbeleid moeten dringend meer middelen vrijgemaakt worden om mensen te stimuleren gezond te leven en meer te bewegen.

INTERVIEW FIT 2.0 | editie nr4 27

objectief aantoonbaar wordt. Cijfers en data zijn niet de heilige graal, maar het moet zeker en vast een deel van het verhaal worden.”

7,2 MILJARD

De winst die de maatschappij kan halen uit de preventieve effecten van fitness is alleszins niet min. Werbrouck en collega’s schatten de monetaire waarde van een fysiek actieve levensstijl op 5.121 euro per fitnessbeoefenaar in België over een periode van 15 jaar. Amber Werbrouck : “Op persoonlijk niveau lijkt het preventieve effect vrij klein in vergelijking met bijv. een oncologische behandeling. Aan de andere kant is de relatieve kost ook veel lager, waardoor de eindbalans wel positief is. Mensen zeggen me soms dat ze een grotere impact hadden verwacht. Maar je moet dat op nationaal niveau bekijken. Als je alle fitnessers in België in rekening brengt, kom je aan een maatschappelijke winst op 15 jaar van 7,2 miljard euro. Dat is een gigantisch bedrag. Maar we moeten dat wel in zijn context zien. Mocht de fitnessindustrie verdwijnen, kan het best dat de fitnessers op een andere manier aan hun gezondheid zouden werken. Nu, het staat wel vast dat fitnessen voor veel mensen een zekere regelmaat brengt en op die manier een stimulans vormt om fysiek actief te zijn. Het zorgt ervoor dat bewegen een plekje krijgt in de agenda.”

HET JUISTE BEWEEGPATROON

Een voorwaarde om de maatschappelijke winst te maximaliseren, is wel dat de sporters zo weinig mogelijk blessures krijgen. Daarvoor kijkt Amber Werbrouck deels naar de sector zelf. “De juiste begeleiding is heel belangrijk,” zegt ze. “Het is niet de bedoeling dat je jezelf een verkeerd beweegpatroon aanleert. Uit de sectorstudie komt ook naar voren dat heel wat mensen zelfstandig lopen, fietsen Dat is natuurlijk een positieve evolutie. Maar ik ben zelf kinesitherapeut en als ik zie welke techniek sommige joggers hanteren, plaats ik daar soms wel vraagtekens bij. Het feit dat iemand je daarop kan wijzen en je kan corrigeren is een belangrijk aspect van begeleid sporten dat ondergewaardeerd blijft. Sportblessures brengen ook kosten mee voor de

maatschappij: behandelingen, werkverzuim ... De fitnessector kan hier een belangrijke rol spelen. Gelukkig is er op dat vlak een merkbare evolutie. Naast clubs die gewoonweg een zaal met gewichten ter beschikking stellen, komt er steeds meer nadruk op persoonlijke begeleiding. Je merkt dat de professionalisering in de sector – vermijden van letsels en medische kosten – samenhangt met de aandacht voor die maatschappelijke rol. Hoe meer de sector daarop inzet, hoe groter de maatschappelijke winst van het fitnessgebeuren.”

URGENTIE

Niet alleen de sector, ook de overheid kan stappen zetten en meer aandacht besteden aan het preventieve belang van recreatief bewegen. Amber Werbrouck : “Een bredere kijk bij het sportbeleid is zeker welkom, alhoewel ik het gevoel heb dat we op de goede weg zijn. Maar er blijft ruimte voor verbetering. Trouwens, als je het over preventie hebt, kom je ook snel bij het gezondheidsbeleid terecht. Vooral daar moeten middelen vrijgemaakt worden om mensen te stimuleren gezond te bewegen. Momenteel krijg je een minieme bijdrage om je lidgeld te recupereren via de mutualiteit, maar veel verder gaat het niet. Dat brengt niet veel zoden aan de dijk, vrees ik. Het wordt tijd dat er effectief geïnvesteerd wordt en dat er budgetten vrijgemaakt worden. De effecten zullen zich vooral op langere termijn laten voelen en daarom lijkt het wel alsof er geen besef is over de urgentie van investeringen op korte termijn. De sector mag daarvoor best wat lobbyen. Er liggen genoeg argumenten op tafel en de tijd dringt, want de gezondheidssector staat onder druk. Maar politiek en lange termijn rijmen jammer genoeg niet altijd.”

HET WORDT VOOR

STEEDS MEER MENSEN

DUIDELIJK DAT

JE PREVENTIE OP

DEZELFDE MANIER

MOET EVALUEREN ALS

HET CURATIEVE.

28 FIT 2.0 | editie nr4 INTERVIEW

LIVE YOUR LIFE WITH SPIRIT

Ontketen je potentieel met SPIRIT Voor elk lichaam, elke droom.

Ontdek de kracht van focus en maatwerk in je training.

philip@fitnesstrading.com

Ik denk dat de verbinding tussen sporters vaker voorkomt in een kleine club, waar het persoonlijke centraler staat.

30
Foto’s: © Bas Bogaerts FIT 2.0 | editie nr4

AN SOENENS

BEZOEK AAN EEN ‘FELLE’ CLUB

FEL is een fitnesscentrum in het Gentse Sint-Amandsberg waar al sinds dag één de wisselwerking met de (para)medische sector voorop staat. Daarnaast koos uitbater An Soenens er bewust voor om als kleinere club door het leven te gaan, met een uitgesproken focus op persoonlijke begeleiding. Op die manier is FEL een voorbeeld van een aantal belangrijke trends die ook uit het onderzoek naar voren komen, zoals de wisselwerking met andere sectoren, de toename van kleinere clubs en de nadruk op het persoonlijke.

VEEL MEER MENSEN

ZIJN ZICH ERVAN

BEWUST DAT

FITNESSEN NIET

ALLEEN OP JE

LICHAMELIJKE, MAAR

OOK OP JE MENTALE

GEZONDHEID EEN

GROTE IMPACT HEEFT.

“FEL is eigenlijk ontstaan als verlengstuk van de kinepraktijk van mijn man”, steekt An Soenens van wal. “Hij merkte dat heel wat van zijn patiënten niet in het beweeglandschap raakten, om heel diverse redenen. De drempel lag te hoog, het aanbod was niet helemaal gepast, het was te onpersoonlijk … Ik werkte op dat moment als docent in Hogeschool West-Vlaanderen en ik heb ook een achtergrond in de topsport. Dit leek me een heel boeiende uitdaging. We hebben er samen goed over nagedacht en toen is FEL in zijn eerste vorm ontstaan. De essentie was toen al aanwezig: kleine groepen, hoge kwaliteit, een persoonlijke benadering, differentiatie, openheid, laagdrempelig, flexibel en last but not least het medische aspect. Aanvankelijk werkten we zelfs vanuit dezelfde ruimte, waardoor de kruisbestuiving maximaal was. Door de aanwezigheid van collega’s met een andere invalshoek kreeg je soms interessante nieuwe inzichten.”

SCHOP ONDER DE KONT

Toen FEL begon te groeien, werd het moeilijk om beide activiteiten nog op dezelfde plek aan te bieden. An Soenens : “De meerwaarde was overduidelijk, maar tegelijkertijd begonnen

we elkaar een beetje in de weg te lopen in de ruimte die we hadden. Corona heeft dan voor ons de knoop doorgehakt: door de maatregelen moest ik de praktijk wel verlaten met FEL. Ik heb me dus willens nillens moeten herorienteren. Op zich was dat misschien de schop onder de kont die ik nodig had om stappen te zetten met de club. Maar de kernwaarden blijven dezelfde. Ik denk bijv. aan de differentiatie die wij bieden. We werken in kleine groepen, zodat ik de kans heb om te variëren voor de verschillende deelnemers.”

SAMEN ONTBIJTEN

Uit de studie blijkt dat er steeds meer kleinere clubs – zoals FEL – bijkomen. Volgens An Soenens speelt onder andere het sociale hier een belangrijke rol. “Ik zie bij heel wat groepen dat er een echte klik is tussen de sporters,” zegt ze. “Er is een groep die bijv. na de les gaat ontbijten, anderen gaan samen een koffie drinken of winkelen. Ik denk dat die verbinding vaker voorkomt in een kleine club, waar het persoonlijke centraler staat. Het is ook een veilige setting waar je nooit beoordeeld wordt. Hier kan je zijn wie je bent. We nemen zelf ook initiatieven om de clubgeest te bevorderen. Zo zetten we ons elk jaar in

31 FIT 2.0 | editie nr4
SPOTLIGHT

voor een goed doel. We merken ook dat onze andere begeleiders diezelfde drive hebben om het verhaal van de club uit te dragen. Ik denk dat je die gedrevenheid sneller vindt bij een kleinere club.”

WISSELWERKING

Vanaf zijn ontstaan heeft FEL een link met het medische. Ook dat is een trend die duidelijk naar voren komt in het onderzoek. Voor An Soenens biedt deze wisselwerking heel wat voordelen. “Het is heel handig dat je als coach kan overleggen met mensen die die medische insteek hebben. We kunnen heel makkelijk de overdracht sporter-patient en omgekeerd doen. Dat betekent wel niet dat wij sowieso doorverwijzen naar de kine of vice versa. Er is hier in de buurt heel veel keuze aan medische professionals en we raden degene aan die volgens ons het best geschikt is voor het probleem in kwestie. Dat is dus niet altijd de praktijk van mijn man. Maar we zetten wel bewust in op de wisselwerking met andere sectoren. Zo hebben we met Audrey Vanwetter van Het Power Plan, die ook deel uitmaakt van het Hello Champteam van Stephanie Scheirlynck, eveneens een diëtiste in huis gehaald, die heel erg thuis is in de sportwereld. Ook dat zorgt voor een boeiende kruisbestuiving en heeft veel succes bij onze sporters.”

HET LOKALE LANDSCHAP

An Soenens is ervan overtuigd dat zulke wisselwerkingen een grote meerwaarde bieden. Ze ziet het ook een stukje als een opdracht voor onze sector. “Je hoeft dat medische aanbod niet inhouse aan te bieden. Het is vooral belangrijk om een lokaal netwerk te hebben waarop je kan terugvallen. Het is onze opdracht – zeker voor een lokaal gerichte club als de mijne – om het landschap in de omgeving te kennen en er goede contacten mee te onderhouden. Als je weet welke specialiteit de kinesisten in de buurt hebben, kan je je sporters indien nodig doorverwijzen naar de meest geschikte. Maar dat betreft evengoed podologen, orthopedisten, zelfs huisartsen Als iemand last heeft van haar bekkenbodem, is het aangewezen dat je weet welke medische professional in de buurt daarin gespecialiseerd is.”

STEEDS POPULAIRDER

Ook FEL merkt duidelijk dat fitness steeds populairder wordt. An Soenens : “Er is bijv. een groot segment van wat je ‘niet-sporters’ zou kunnen noemen. Dat zijn mensen die nog nooit gesport hebben, maar die naar hier komen omdat ze beseffen dat het belangrijk is voor hun gezondheid of omdat hun huisarts het hen heeft aangeraden. Sporten is voor hen een rationele keuze. Vroeger trof je die mensen veel minder in een fitnessclub. Het leuke is dat je merkt dat veel van hen het na verloop van tijd ook echt leuk gaan vinden. Daarbij komt dat er zich nu ook veel meer mensen bewust van zijn dat fitnessen niet alleen op je lichamelijke, maar ook op je mentale gezondheid een grote impact heeft. Ook vanuit die optiek beginnen meer mensen te sporten. Een andere groep waar je een grote toename ziet, zijn de jongeren. Bij die categorie spelen vaak esthetische redenen. Op zich is het altijd positief als iemand begint te sporten, maar ik ben daar soms wel bezorgd over. En met mij heel wat ouders, want ik krijg heel veel vragen over hun fitnessende kinderen. Ik denk dat we daar als sector over moeten sensibiliseren en dat de clubs – en dan zeker de grotere – een aangepast aanbod zouden moeten voorzien. Op die leeftijd moet je verstandig trainen. Veel jongeren worden aangetrokken door supplementen en ook daar is oplettendheid geboden. Vroeger spiegelden vooral de meisjes zich aan de perfecte lichamen die ze te zien kregen, maar nu is dat ook steeds meer het geval bij jongens. Ze beseffen niet dat die modellen daar dikwijls fulltime mee bezig zijn en dat dat geen realistisch beeld is.”

www.fel.gent Heernisplein 26, 9040 Sint-Amandsberg

32 FIT 2.0 | editie nr4 SPOTLIGHT
33 FIT 2.0 | editie nr4

TRANSFORMEER JE SPORTSCHOOL OF STUDIO MET INNOVATIE!

Maak kennis met het revolutionaire SYMBIONT Tec Suit, het gepatenteerde pak dat de fitnesswereld verandert. Ontdek een wereld vol mogelijkheden voor jouw leden, met een unieke trainingservaring die nergens anders te vinden is. Word onze partner en bereid je sportschool of studio voor op de toekomst met datagedreven EMS-trainingen, bio-elektrische training en realtime tracking. Ontdek hier alles wat je moet weten over het SYMBIONT Tec Suit!

EIGEN TEC SUIT VOOR EEN GEPERSONALISEERDE TRAINING

Elk lid van je sportschool of studio krijgt een eigen Tec Suit, wat zorgt voor een volledig gepersonaliseerde training. Dit betekent niet alleen een training die perfect aansluit op hun behoeften en doelen, maar ook een training die gegarandeerd hygiënisch en efficiënt is. Het SYMBIONT Tec Suit is ontworpen om een breed scala aan sporters te ondersteunen, of ze nu geïnteresseerd zijn in krachttraining, uithoudingsvermogenstraining of revalidatieoefeningen. Voor elk type sporter biedt het Tec Suit een gevarieerde reeks mogelijkheden en aanpassingen, zodat ze hun training kunnen afstemmen op hun individuele fitnessniveau en doelstellingen. Dit zorgt voor een uiterst gepersonaliseerde fitnesservaring, waardoor elke sporter het maximale uit zijn of haar training kan halen.

REALTIME FEEDBACK VOOR MAXIMALE VOORUITGANG

Een groot voordeel van het Tec Suit is dat realtime feedback zorgt voor maximale vooruitgang. Het pak is voorzien van geavanceerde sensoren, die prestatiegegevens van de sporter verzamelen. Deze gegevens worden draadloos naar onze CURDTI-app verzonden. In de app kunnen

zowel de trainer als de sporter de voortgang volgen en de trainingen aanpassen indien nodig. De feedback zorgt voor meer betrokkenheid en motivatie bij de sporters, wat resulteert in verbeterde prestaties en tevreden leden. Succes is meetbaar, met SYMBIONT haal je het maximum uit elke training!

DRAADLOZE VRIJHEID EN COMFORT

Het SYMBIONT Tec Suit onderscheidt zich op opmerkelijke wijze door het gebruik van geavanceerde draadloze technologie. In tegenstelling tot traditionele EMS-trainingen, waarbij sporters vaak worden beperkt door elektroden

34 FIT 2.0 | editie nr4 PUBLIREPORTAGE - SYMBIONT

SYMBIONT BIEDT

EEN INNOVATIEF

KWALITEITSPRODUCT

DAT ONDERNEMERS IN DE FITNESSECTOR ONTZORGT.

en draden, biedt het Tec Suit een geheel nieuwe ervaring. Dankzij deze draadloze technologie wordt elektrostimulatie naar een hoger niveau getild, terwijl sporters genieten van ongekend comfort en volledige bewegingsvrijheid. Dit betekent dat je leden zich volledig kunnen concentreren op het verbeteren van hun prestaties zonder enige vorm van afleiding. Ze hebben de vrijheid om te trainen waar en wanneer ze maar willen, zowel binnen als buiten de sportschool.

Het SYMBIONT Tec Suit biedt niet alleen een revolutionaire trainingservaring, maar ook het gemak van flexibiliteit. Daardoor kunnen sporters optimaal profiteren van hun fitnessdoelen, waar ze zich ook bevinden.

EFFICIËNT EN FLEXIBEL HUURMODEL

Het huurmodel van SYMBIONT blinkt uit in zowel efficiëntie als flexibiliteit, wat jou als fitnessondernemer volledige controle geeft. Jij bepaalt zelf hoeveel EMSapparatuur je huurt, volledig afgestemd op jouw specifieke behoeften en zakelijke doelen. Dit praktische en kostenefficiënte model biedt fitnessondernemers de mogelijkheid om van EMS-training te profiteren zonder dat dit gepaard gaat met zware financiële verplichtingen. Hierdoor wordt EMS-training toegankelijk voor elke ambitieuze ondernemer. En wat als de vraag naar extra pakken snel groeit? Geen probleem! Het SYMBIONT-huurmodel biedt de flexibiliteit om je abonnement aan te passen aan de groeiende vraag, zodat je altijd kan voldoen aan de behoeften van je leden. Met SYMBIONT kan je vandaag nog van start gaan, zonder grote investeringen vooraf. De toekomst van EMS ligt binnen handbereik!

WAAROM KIEZEN VOOR SYMBIONT?

De vraag is eerder: waarom niet? Ons concept tilt jouw sportschool of studio naar ongekende hoogten! Met SYMBIONT kan je nieuwe leden aantrekken en tegelijkertijd profiteren van uitgebreide ondersteuning. Bied je leden de mogelijkheid om draadloze trainingssessies te ervaren, compleet met realtime feedback voor maximale vooruitgang. Ons gestroomlijnde onboardingproces zorgt voor een moeiteloze integratie van SYMBIONT in jouw fitnessomgeving, met toegewijde ondersteuning op elke stap van de EMS-reis.

Bovendien bieden we gespecialiseerde opleidingen voor trainers, zodat jouw leden kunnen genieten van een nog effectievere en intensievere sportervaring.

Dus, waar wacht je nog op? Ontdek vandaag nog de grenzeloze mogelijkheden van SYMBIONT en breng je sportschool of studio naar het volgende niveau! Meer weten? Breng een bezoek aan www.symbiont360.com/nl of volg ons via Facebook of Instagram @symbiont_nld

35 FIT 2.0 | editie nr4 PUBLIREPORTAGE - SYMBIONT

FITNESS.BE GAAT VOOR ‘DE ZESDE RING’

Met de campagne ‘De Zesde Ring’ wil FITNESS.BE de beleidsmakers attent(er) maken op het belang van gezond bewegen. Met de verkiezingen en de Olympische Spelen in het vooruitzicht pleit FITNESS.BE ervoor om niet alleen aandacht en middelen naar topsport te laten gaan, maar ook - en vooral - naar gezond bewegen. Het maatschappelijke belang van dat laatste is namelijk gigantisch groot.

2024 wordt een belangrijk jaar. Dat is zo voor elke burger in het land, want de verkiezingen staan voor de deur, maar nog meer voor de sportliefhebber. Deze zomer hebben namelijk de Olympische Spelen in Parijs plaats, die ons weer een stevige portie sport van de bovenste plank beloven.

De verkiezingen en de Spelen leken ons de perfecte gelegenheid om onze stem te laten horen. We willen er als voorvechters van gezond bewegen bij onze politieke beleidsvoerders op aandringen om veel meer in te zetten op gezond bewegen, in plaats van vooral aandacht te besteden aan de competitieve prestaties van onze topsporters. Gezond bewegen en fitheid moeten volgens ons de absolute prioriteit zijn in het sporten gezondheidsbeleid. Dat is een keuze die de maatschappij enorm veel winst kan opleveren, bijv. vanuit preventief oogpunt. Om het met een boutade te zeggen: wij willen een minister van gezond sporten!

Daarom lanceren wij via onze kanalen de campagne ‘De Zesde Ring’. We vragen aandacht voor een extra zesde, ondersteunende ring in het Olympische logo. Die staat voor een holistische benadering waarbij gezond sporten centraal staat. Tot aan de verkiezingen op 9 juni laten we via onze socialemediakanalen recreatieve sporters, maar ook professionals uit de sector en andere stakeholders aan het woord over het belang van gezond bewegen.

Met ‘De Zesde Ring’ willen we inspireren, informeren en samenwerken met fitnessprofessionals zoals jij om deze visie tot leven te brengen. Als leidend figuur in de fitnesswereld speel jij een cruciale rol in het vormgeven van de toekomst van gezond sporten. We kijken er dan ook naar uit om deze reis samen met jou te maken en roepen je graag op om onze posts zoveel mogelijk te liken en te delen.

Alvast bedankt!

36 FIT 2.0 | editie nr4 CAMPAGNE

VOEREN WE SAMEN CAMPAGNE VOOR EEN MINISTER VAN GEZOND SPORTEN?

Met de verkiezingen en de Olympische Spelen op het programma, wordt 2024 ongetwijfeld een belangrijk jaar. De perfecte gelegenheid om onze stem te laten horen! We willen er bij onze politieke beleidsvoerders op aandringen om meer in te zetten op gezond bewegen, want er is zoveel meer dan e nkel topsport. Onze droom: een minister van gezond sporten!

Daarom lanceren wij de campagne ‘De Zesde Ring’. Die staat voor gezondheid en fitheid en verdient zeker en vast zijn plek naast de bestaande Olympische ringen.

Samen staan we sterker om deze boodschap uit te dragen. We willen jullie dan ook vragen om onze posts massaal te bekijken, te liken en – vooral! - te delen.

Meer informatie over deze campagne? info@fitness.be

Levenslang leren als fitnessprofessional

Als fitnessprofessional met een hart voor je vak blijf je niet bij de pakken zitten. Je wilt ongetwijfeld je competenties bijschaven en je expertise naar een (nog) hoger niveau tillen. Of misschien wil je je wel specialiseren in een bepaalde richting? Geen probleem. Er zijn verschillende organisaties die een brede waaier aan nuttige bijscholingstrajecten aanbieden. Zo kan jij levenslang blijven leren en je skills telkens opnieuw dat extra duwtje geven. We stellen je enkele boeiende bijscholingen voor.

Jims Academy

PRE- & POSTNATAL TRAINER

Wil je als fitnessprofessional vrouwen helpen tijdens hun zwangerschap en/of na hun bevalling? De opleiding Pre- & Postnatal Trainer biedt een goede algemene basiskennis van de vrouwelijke anatomie en fysiologie tijdens en na de zwangerschap. Je leert trainingen opstellen en begeleiden voor een gezonde zwangerschap en voor een optimaal postnataal herstel. Je maakt kennis met de meest voorkomende fysieke klachten en de belangrijkste psychologische aspecten tijdens en na de zwangerschap. Ook deze opleiding van Jims Academy is zeer praktijkgericht. Ze gaat actief aan de slag met de theorie en heel wat casussen uit de realiteit passeren de revue. De ervaren mastertrainers kunnen niet wachten om die met jou te delen. Bovendien beland je in een netwerk van coaches waar je terechtkan met al je vragen. www.jimsacademy.be

Duur: 3 lesdagen + 1 examen

Locatie en datum: zie website Prijs: € 799,-

Sports District

HIGH 3FF3CT® / AEROBIC 3FF3CT® / RECHARGE 3FF3CT®

Via doelgerichte bijscholingen kunnen fitnessprofessionals zich specialiseren in drie unieke programma’s. HIGH 3FF3CT® is een interactieve en energieke cardiovasculaire workout. AEROBIC 3FF3CT® is een ritmische ervaring die het lichaam versterkt en vormgeeft. RECHARGE 3FF3CT® is een wellness fusion die de nadruk legt op de harmonie tussen lichaam en geest. Deze opleidingen zijn zowel theorie- als praktijkgericht en bieden deelnemers de nodige kennis en vaardigheden om deze programma’s effectief te leiden. Ze kunnen in-house worden gegeven. Sports District biedt ook speciale opleidingen voor instructeurs die freestylelessen willen geven. De prijs hiervan is bespreekbaar en afhankelijk van de locatie en de diepgang van de opleiding.

www.sportsdistrict.world

Duur: 2 dagen, verspreid over 2 weekends

Locatie: op afspraak

Datum: op afspraak

Prijs: € 299,- per persoon per programma (lunch: meerprijs van € 15,- per persoon per dag)

38 FIT 2.0 | editie nr4 BIJSCHOLING

AVENTUZ Academy

WORKSHOP SPEED & ROTATIONAL POWER / MODULES

Tijdens de workshop Speed & Rotational Power, gegeven door mastercoach Nick Snijkers, leer je alles over de fundamenten van plyometrics en de omzetting van kracht via rotationele patronen. Het accent ligt op de juiste coördinatie, onderbouwd door correcte biomechanica. Daarnaast wordt aandacht besteed aan ground tension & muscle activation. Daarnaast biedt Aventuz Academy verschillende modules die je apart kan volgen als bijscholing. Bij de module

Intake & Functional Screening leer je als Personal Trainer hoe je een intakegesprek juist aanpakt. Functional Movement besteedt aandacht aan juist leren bewegen. Program Design leert je hoe je een planning maakt voor sporters om problemen zoals overbelasting, blessures te vermijden. De module Coaching ten slotte focust op het onderscheiden van de juiste psychologische profielen bij klanten. www.aventuz-academy.com

Workshop Speed & Rotational Power

Duur: 1 dag

Locatie: Merchtem

Datum: zaterdag 25 mei

Prijs: € 350,- incl. catering

Modules

Duur: 1 dag, behalve Functional Movement (2 dagen)

Locatie: Antwerpen en Merchtem

Datum: zie website

Prijs: € 562,- per volledige module

ku leuven

WEBINAR PIJNMECHANISMEN

CHRONISCHE PIJN / NASCHOLING VOOR LO LEERKRACHTEN

De faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen (FaBeR) van KU Leuven biedt een aantal LifeLong Learning@FaBeRopleidingen aan voor afgestudeerde Bewegingswetenschappers. Wil je je achtergrondkennis over chronische pijn verbreden en meehelpen om chronische pijn te verlichten bij je klanten? Dan is de webinar Pijnmechanismen chronische pijn jou op het lijf geschreven. Er wordt inzicht verstrekt in de complexiteit van chronische pijn, met het oog op effectievere benaderingen en oplossingen. Tijdens de Nascholing voor LO leerkrachten willen we leraren uitdagen om hun kernpraktijken zoals management, taakpresentatie en leerstofopbouw zodanig aan te passen dat leren en fysieke activiteit maximale kansen krijgen. Als Leerkracht LO ontdek je in deze nascholing de nieuwste ontwikkelingen binnen dit domein. www.faber.kuleuven.be/nl/lll

Webinar Pijnmechanismen

chronische pijn

Duur: 19 - 21 u

Locatie: online (webinar)

Datum: 18 april

Prijs: gratis (inschrijven verplicht)

Nascholing voor LO leerkrachten

Duur: 4 dagen

Locatie: Leuven

Datum: 13, 14, 17 en 18 juni

Prijs: betaling per ingeschreven sessie

physical coaching Academy

ASSESS & CORRECT / PROGRAM IN HYPERTROPHY / NUTRITION

LEVEL 1 / EXERCISE EXECUTION

De opleiding Assess & Correct biedt coaches tools om klanten veilig te begeleiden en vooruitgang te boeken door bewegingsanalyses en correcties op maat. Program in Hypertrophy geeft inzicht in spierhypertrofie en stelt je in staat specifieke trainingsprogramma’s te ontwerpen. In Nutrition Level 1 ontdek je de basis van voeding, coachingstrategieën, voedingssupplementen … De opleiding Exercise Execution richt zich op de verfijnde uitvoering van belangrijke fitnessoefeningen.

www.physicalcoaching.com

Assess & Correct

Duur: 3 lesdagen

Datum: 15, 16 en 22 juni

Prijs: € 995,- incl. btw

Program in Hypertrophy

Duur: 2 lesdagen

Datum: 27 en 28 april

Prijs: € 595,- incl. btw

Nutrition Level 1

Duur: 2 lesdagen

Datum: 4 en 5 mei

Prijs: € 595,- incl. btw

Exercise Execution

Duur: 3 lesdagen

Datum: 21, 22 en 23 juni

Prijs: € 995,- incl. btw

Locatie: Destelbergen

39 FIT 2.0 | editie nr4 BIJSCHOLING

OP NAAR EEN TRANSFORMATIE VAN DE B2B-FITNESSMARKT

Bij Fitness Trading Solutions staat het verbeteren van de gezondheid en het welzijn voorop. Met meer dan 30 jaar ervaring in de branche blijft het bedrijf inzetten op innovatie, kwaliteit en integriteit. Via de samenwerking met Spirit Commercial, bekend om zijn uitzonderlijke kwaliteit en service, verkent Fitness Trading Solutions nieuwe horizonten in de fitnessindustrie in de Benelux. Wij stelden enkele vragen aan sales manager Philip.

Kan je ons meer vertellen over de producten en oplossingen die jullie bieden?

Philip: “Natuurlijk. We begrijpen dat elke klant uniek is en specifieke wensen heeft. Daarom bieden we op maat gemaakte oplossingen, die voldoen aan de hoogste standaarden qua kwaliteit en prestatie, en dat tegen zeer concurrerende prijzen. Ons doel is om een inclusieve benadering van fitness en welzijn te hanteren, toegankelijk voor een breed scala aan faciliteiten, van boutique clubs tot personal trainers, bedrijven, fysio’s en zelfs boten en hotels.”

Dat klinkt als een zeer strategische benadering. Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie opvallen in de markt?

Philip: “We focussen sterk op de unieke aspecten van het merk Spirit Commercial en streven ernaar erkend te worden als de voornaamste leverancier van luxefitnessapparatuur. Dit bereiken we door een mix van digitale en traditionele marketingstrategieën en een sterke focus op klantenservice en support na de verkoop. Ons doel is om onze zichtbaarheid te vergroten en een voorkeurspositie binnen de markt te verwerven.”

Klanttevredenheid lijkt een belangrijk onderdeel van jullie strategie. Hoe waarborgen jullie dit?

Philip: “Absoluut. We zijn toegewijd aan het bieden van een naadloze ervaring, van aankoop tot installatie en verder. Ons team van specialisten staat klaar om de verkoop,

40 FIT 2.0 | editie nr4 PUBLIREPORTAGE - FITNESS TRADING SOLUTIONS

installatie en service van de Spirit-producten te beheren. We hebben een efficiënt voorraadbeheersysteem en zorgen voor snelle service, met als doel een optimale klanttevredenheid en continuïteit van onze service te garanderen.”

Wat zijn de plannen voor Fitness Trading Solutions voor de toekomst?

Philip: “We zijn actief bezig met het uitbreiden van onze aanwezigheid in België, Nederland en daarbuiten. We zoeken naar exclusieve samenwerkingsverbanden en nieuwe marktsegmenten om ons bereik te vergroten. We zijn meer dan leveranciers; we zijn partners in de missie om de gezondheid en het welzijn van mensen te bevorderen. Met een standvastige toewijding aan kwaliteit, innovatie en service, zijn we klaar om de B2B-fitnessmarkt te transformeren.”

Heb je tot slot nog een speciale boodschap voor onze lezers?

Philip: “Ja, zeker. We nodigen iedereen uit om deel uit te maken van deze gezonde revolutie. Profiteer van onze unieke korting tijdens de maand april. Bezoek go.fitnesstrading.com voor meer informatie en ontdek hoe je kan profiteren van deze exclusieve aanbieding. Samen zetten we de stap naar een gezondere en fittere toekomst.”

Bedankt, Philip, voor dit verhelderende gesprek. We wensen Fitness Trading Solutions veel succes toe met de uitbreiding.

Philip: “Dank je wel. Het was een genoegen om onze passie voor gezondheid en fitness te mogen delen.” www.fitnesstrading.com

41 FIT 2.0 | editie nr4
WE FOCUSSEN OP DE UNIEKE ASPECTEN VAN HET MERK SPIRIT COMMERCIAL EN STREVEN ERNAAR ERKEND TE WORDEN ALS DE VOORNAAMSTE LEVERANCIER VAN LUXEFITNESSAPPARATUUR.

10 TIPS VOOR DE PERFECTE SOCIAL MEDIA FOTO

Kwalitatieve foto’s zijn onmisbaar op social media. Maar hoe maak je nu die foto die echt knalt? Social Taco geeft je enkele concrete tips.

TIP 1

THINK SQUARE

Op social media wordt een foto vaak in een vierkant geplaatst. Denk hieraan wanneer je de foto neemt. Zo is het belangrijk om voldoende ruimte rondom de foto te laten. Op die manier vermijd je dat er belangrijke informatie verdwijnt wanneer deze naar een vierkant omgezet wordt. Wil je dat je onderwerp toch wat meer ingezoomd is? Dan is het beter om wat dichterbij te gaan in plaats van de zoom van je smartphone te gebruiken.

TIP 2

MAAK EEN DUIDELIJKE FOTO

De kracht van een goede, duidelijke foto is niet te onderschatten. In de feed van Instagram of Facebook ben je een van de vele berichten, waardoor je visual meteen de aandacht moet trekken. Vermijd dus zeker onduidelijke of wazige foto’s door je telefoon goed stil te houden.

TIP 3

HANTEER RECHTE LIJNEN

Een foto met rechte lijnen geeft veel meer rust en duidelijkheid. Zorg ervoor dat de horizon recht gefotografeerd is. Hiervoor bestaat er op iPhone een gemakkelijke tool: het grid. Dit is niet standaard geactiveerd, maar je kan dit inschakelen door de volgende stappen te doorlopen: Instellingen > Camera > Raster.

TIP 4

GEBRUIK NATUURLIJK LICHT

Natuurlijk daglicht zorgt vrijwel altijd voor een mooiere foto. Je doet er goed aan om hier zoveel mogelijk gebruik van te maken. Zoek dus naar een plaats waar er veel natuurlijk licht is of neem je foto buiten. Wanneer er te weinig daglicht is, heb je meer kans dat je beeld veel ruis bevat. Zorg ervoor dat je de flitser van je camera in een donkere omgeving niet hoeft te gebruiken. Tip: tijdens zonsopgang of -ondergang is er vaak een goede en mooie lichtinval.

TIP 5

LET OP DE BELICHTING

Bij een foto is het belangrijk dat het centrale onderwerp goed belicht is. Zorg ervoor dat het beeld niet onder- of overbe licht is en vermijd grote het licht mee (de zon in je ga je ervoor zorgen dat bepaalde onderdelen onder- of over belicht zijn. Je kan er natuurlijk ook bewust voor kiezen om een foto tegen het licht bereiken, bijvoorbeeld om derwerpen extra uit te lichten.

TIP 6

KIES DE JUISTE COMPOSITIE

Bij goede fotografie wordt de regel van derden vaak gebruikt. Hierbij verdeelt men een afbeelding in negen gelijke vlakken met twee horizontale en twee verticale lijnen. Dankzij deze compositieregel zal je foto heel wat interessanter zijn. Zorg er wel voor dat de boodschap van jouw foto nog altijd heel duidelijk is.

TIP 7

PLAATS GEZICHTEN DUIDELIJK OP DE FOTO

Foto’s van je medewerkers, tevreden klanten of bezoekers zijn altijd een meerwaarde op je social media. Door de gezichten duidelijk te fotograferen maak je de foto’s persoonlijker en geef je je bedrijf als het ware een gezicht. Let wel op dat de personen expliciet toestemming moeten geven om deze foto’s op social media te gebruiken.

42 FIT 2.0 | editie nr4 SOCIAL MEDIA

TIP 8

VERWIJDER OVERBODIGE VOORWERPEN

Kies voor een omgeving die niet vol staat met allerlei spullen. Een opgeruimde achtergrond zal ervoor zorgen dat het product helemaal tot zijn recht komt en de foto er minder rommelig uitziet. Natuurlijk kunnen er wel elementen aanwezig zijn die de foto versterken, zoals ingrediënten of materialen. Maar zorg er dan voor dat het product primeert en opvalt, en niet de randvoorwerpen.

TIP 9

STEL JE FOTO SCHERP

De meeste smartphones beschikken tegenwoordig over heel wat gemakkelijke tools om goede foto’s te nemen. Maak hier dan ook gebruik van. Als je bijvoorbeeld op het scherm van je iPhone drukt, zal je de focus naar een specifiek punt verleggen. Hierdoor past je gsm de belichting/scherpstelling van je foto automatisch aan.

TIP 10

NEEM JE FOTO IN FUNCTIE VAN HET DOEL

In tegenstelling tot een bericht op de feed, heeft een Instagram Story een volledig ander formaat. Hierbij ga je altijd veel verticaler werken. Houd dit in gedachten wanneer je hiervoor een foto neemt. Een gewone foto kan altijd verwerkt worden, maar dan bestaat de kans dat er belangrijke informatie verloren gaat. Denk dus vooraf goed na over welke kanalen je precies gaat gebruiken.

ALGEMENE TIP

Misschien de belangrijkste tip van allemaal: wees niet zuinig in het maken van verschillende foto’s. Sowieso zal je je dit achteraf niet beklagen. Veel succes!

www.socialtaco.be

THIJS WOSTYN

FIT 2.0 | editie nr4 43
IS SOCIAL MEDIA
STRATEGIST BIJ
SOCIAL MEDIA AGENCY
SOCIAL TACO.

FITNESS.BE MUST-HAVES

SPORTONGEVALLENVERZEKERING VOOR JOUW LEDEN/KLANTEN

Een sportongevallenverzekering aanbieden aan jouw leden of klanten is belangrijk om verschillende redenen. Ten eerste biedt ze bescherming: fitnesscentra, fitness boutiques, CrossFitclubs, personal trainers, groepslesgevers ontvangen vaak een grote verscheidenheid aan mensen, van beginners tot ervaren sporters. Een sportongevallenverzekering beschermt de leden of klanten tegen onvoorziene blessures of ongelukken die tijdens het sporten kunnen optreden. Dit geeft hen gemoedsrust en moedigt hen aan om actief te blijven. Ten tweede biedt ze financiële bescherming. Ongevallen kunnen leiden tot medische kosten voor de gekwetste persoon. Een sportongevallenverzekering kan helpen bij deze onverwachte uitgaven. Ten derde draagt het bij aan jouw professionele uitstraling. Een sportongevallenverzekering toont aan dat het fitnesscentrum, de fitness boutique, de personal trainer, CrossFitclub, groepslesgevers … de veiligheid en het welzijn van hun leden serieus nemen. Dit kan de geloofwaardigheid en professionele uitstraling van het centrum, de studio, organisatie of trainer versterken. Dat kan dan weer leiden tot een positieve reputatie en meer klanten. Kortom, een sportongevallenverzekering is essentieel voor het waarborgen van de veiligheid, bescherming en gemoedsrust van zowel de leden als het fitnesscentrum zelf. Meer info over deze sportongevallenverzekering vind je terug op de website www.fitness.be of kan je opvragen via info@fitness.be

Clubuitbater, trainer, opleider ...? Op deze pagina’s ontdek je enkele handige producten die FITNESS.BE speciaal voor jou ontwikkelde.

DE NATIONALE LEEFSTIJLSCAN

Nationale Leefstijlscan vormt een krachtig instrument dat zowel jou als trainer jouw klanten ondersteunt op hun reis naar een gezondere levensstijl. Deze op maat gemaakte tool biedt inzicht in de levensstijl van een individu, met aandacht voor voeding, beweging, sport en rust. Het is een waardevolle toevoeging aan het intakegesprek en het invullen neemt slechts enkele minuten in beslag. Direct na het invullen, ontvangen deelnemers een gedetailleerd overzicht van hun resultaten via hun opgegeven e-mailadres. Naast deze resultaten deelnemers specifieke adviezen en tips, waardoor ze kunnen profiteren jouw expertise als (personal) trainer. Dit opent de deur naar gepersonalibegeleiding en ondersteunt het streven naar een gezondere levensstijl. www.nationaleleefstijlscan.be

44 FIT 2.0 | editie nr4 EIGEN PRODUCTEN
MUST-HAVES

DE MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

VAN FITNESS IN BELGIË

De Vrije Universiteit Brussel en Hict voerden in opdracht van FITNESS.BE een gezondheidseconomische analyse uit om de langetermijnimpact van fitness te becijferen. Deze impact werd bepaald aan de hand van een gezondheidseconomisch model, waarbij het preventieve effect van fysieke activiteit op het ontwikkelen van chronische ziektes in kaart gebracht werd. Daarnaast werd nagegaan wat de mogelijke impact zou zijn van een tijdelijke sluiting. De resultaten van het onderzoek bevestigen dat het stimuleren van een actievere levensstijl belangrijk is voor de volksgezondheid. Het heeft een belangrijke kostimpact door het beperken van medische en maatschappelijke kosten. De impact van een tijdelijke sluiting van de fitnesssector betekent dus een potentieel verlies aan volksgezondheid. Interesse? Als lid van FITNESS.BE kan je dit rapport gratis aanvragen via info@fitness.be. De webinar over de maatschappelijke impact van fitness in België kan je volgen via de QR-code hiernaast.

EEN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ALS TRAINER

Een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering is aangewezen voor elke zelfstandige trainer, om verschillende redenen. Zo biedt ze bescherming tegen aansprakelijkheidsclaims. Als zelfstandige trainer ben je actief in een omgeving waar blessures of ongelukken kunnen gebeuren. Als een klant een letsel oploopt tijdens een trainingssessie, kan die jou aansprakelijk stellen. Een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering dekt juridische kosten en eventuele schadevergoedingen die voortvloeien uit aansprakelijkheidsclaims. Ze bevordert ook de professionele geloofwaardigheid. Een aansprakelijkheidsverzekering toont professionaliteit en verantwoordelijkheid. Klanten voelen zich vaak meer op hun gemak bij een trainer die proactief stappen onderneemt om zichzelf en zijn klanten te beschermen. In bepaalde gevallen vormt deze verzekering een vereiste om als zelfstandige trainer te werken. Sommige fitnessfaciliteiten, bedrijven of samenwerkingspartners kunnen bijv. eisen dat je aantoont dat je verzekerd bent tegen mogelijke aansprakelijkheid. Een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering biedt dus niet alleen bescherming tegen onverwachte financiële lasten, maar ze versterkt ook je professionele reputatie en zorgt ervoor dat je als zelfstandige trainer in alle vertrouwen en gemoedsrust kan werken. Meer info over deze burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering vind je terug op de website www.fitness.be of je kan ze opvragen via info@fitness.be

STAND-UP-VOORSTELLING TEGEN

KUS-MIDDELEN

Het gebruik van Kus-middelen (kracht- en uiterlijk stimulerende middelen) wordt steeds populairder. Denk aan anabole steroïden, voedingssupplementen, afslankmiddelen en meer. De risico’s die eraan verbonden zijn, mogen echter niet worden onderschat. Maak je echter geen zorgen: FITNESS.BE en Marino De Raedemaeker hebben de handen in elkaar geslagen om hier iets aan te doen! Een unieke stand-up-voorstelling belicht niet alleen de gevaren van deze middelen, maar bevat ook een flinke dosis humor. Het beste van beide werelden, toch? En het wordt nog beter: als lid van FITNESS.BE kan je deze voorstelling gratis boeken via info@fitness.be Van een win-win-situatie gesproken: je klanten genieten van een gezellige avond vol entertainment, terwijl ze tegelijkertijd belangrijke inzichten verwerven over de gevaren van Kus-middelen. Leren met een lach … Leuk, toch?

45 FIT 2.0 | editie nr4 EIGEN PRODUCTEN
MUST-HAVES

EEN ZEE’S GERECHTJE!

Schil de aardappelen. Zet 2 grote en 1 kleine kookpot met water op het vuur. In de kleine kookpot kook je de 3 eitjes (2 eitjes 3 min, 1 eitje een 8-tal minuten).

Terwijl de aardappelen gaar koken in de ene grote kookpot, schil je de asperges en leg je ze een voor een in de tweede grote kookpot. Als het water kookt en alle asperges (ook de laatste) er minimum 1 min in hebben gelegen, zet je het vuur uit. Laat de asperges nog een 3-tal minuten in het water liggen en giet dan af.

Met het Strak Kookboek 2 wil voedings- en dieetdeskundige Leen Seminck van Strak Plan mensen aansporen eens vaker voor ‘een vleesje minder’ te kiezen. Je vindt er een overvloed aan makkelijk te bereiden, lekkere en vooral ook gezonde gerechten. Wij gingen voor ‘Een zee’s gerechtje’!

Verhit 1 el olijfolie in een pan en bak de zeewolffilets 1 à 2 min aan iedere kant. De laatste 2 min voeg je de zeekraal toe. Verhit in een andere pan ook 1 el olijfolie en bak de asperges hierin aan tot ze een lichtbruine kleur hebben. Je kan de asperges ook grillen op een grillpan voor een leuk grillpatroon.

Serveer de asperges en zeewolf met de zeekraal, wat saus van de eitjes en een gekookte aardappel! Serveer met wat limoen voor de liefhebbers.

Smakelijk!

Voor de saus: prak alle eitjes. De dooiers van de zachtgekookte eitjes zullen voor wat saus zorgen. Breng op smaak met verse dragon, peper en zout.

Voedingswaarde/persoon: 356 kcal, 11,2 g vet waarvan 2,8 g vv / 35,9 g eiwitten / 25,2 g kh waarvan 2,6 g suikers / 3,9 g vezels 4

INGREDIËNTEN

4 zeewolffilets

28 witte asperges

200 g zeekraal

400 g aardappelen

2 el olijfolie

3 eieren

Peper en zout

Verse dragon

1 limoen

46 FIT 2.0 | editie nr4
PERSONEN - BEREIDINGSTIJD: 35 MIN andere pan hierin aan Je kan de voor een leuk zeekraal, aardapliefhebbers. waarvan 2,6 g suikers, hardgekookt, 2 zachtgekookt) zout dragon een Strak Kookboek 2 83 Kookboek 2 Kookboek
vleesje minder zijn?
koop via www.strak-plan.be/webshop RECEPT
Mag het een
Te

ogentoe.Datiseenbetreurenswaardigeevolutie,wantvooronsstaanfitzijneneengezonde leefstijlvoorop!Wedoenerdanookallesaanomdattepromotenwaarenwanneerwekunnen.

waaronderandereookOliviaNewton-JohnenBatmanderevuepasseren….Eennietmisteverstaneboodschap,opsmaakgebrachtmeteenportiehumor diede toeschouwervandeeerstetotdelaatsteminuutaanzijnstoelgekluisterdhoudt!

AGENDA FITNESS.BE
2024 Fibo Beurs, Keulen, Duitsland
MEI - 02 JUNI 2024 Rimini Wellness, Riviera di Rimini, Italië
2024
Mills Ibiza Trip, Playa d’en Bossa, Ibiza
2024 IDEA World Convention, Los Angeles, USA 05-06 OKTOBER 2024 Weekend van de Klant Comeos, UNIZO en UCM, België 06 OKTOBER 2024 Open Bedrijvendag Voka, België 17-19 OKTOBER 2024 European Health & Fitness Association (vroeger IHRSA), Lissabon, Portugal 06 NOVEMBER 2024 Nationale Sport Vakbeurs, Utrecht, Nederland 15 NOVEMBER 2024 Dag van de Ondernemer UNIZO, België IS ER EEN ONDERWERP DAT JE WILT DELEN MET JE COLLEGA’S OF WAAR JE ZELF MEER INFORMATIE OVER NODIG HEBT? ZOU JE GRAAG EENS JEZELF, JE CLUB OF JE PRODUCT(EN) IN DE SPOTLIGHT ZETTEN? NEEM CONTACT OP MET FITNESS.BE VIA INFO@FITNESS.BE. FIT 2.0 Driemaandelijks tijdschrift Afgiftekantoor Antwerpen erkenningsnummer P928046 MAGAZINE FEB-MAART-APRIL Het magazine voor de fitnessprofessional SPECIAL COMPETENTIEBELEID INTERVIEW Farid Kempenaers: De consulent als katalysator MEET OUR TEAM SPOTLIGHT Leren op de werkvloer
Meerinfoviainfo@fitness.be HetgebruikvanKUS-middelen(Kracht-enUiterlijkStimulerendemiddelen)neemtziender-
Indezeonderhoudendestand-up-voorstellingneemtMarino
verhaal overdoping
Bekijk promofilmpje! TEGENKUS-MIDDELENSTAND-UP Advertentie-standupkus.indd 7/02/2023 09:09 FIT20-01-2023-COVER.indd 7/02/2023 09:09 FIT 2.0 Driemaandelijks tijdschrift juli 2023 Afgiftekantoor Antwerpen erkenningsnummer P928046 Het magazine voor de fitnessprofessional SPECIAL: SPECIFIEKE DOELGROEPEN SAM BROKKEN Voor een gezondheidssector in beweging JONATHAN VAN GOETHEM Fitness met een missie FIT 2.0 Driemaandelijks tijdschrift okt-dec 2023 Afgiftekantoor Antwerpen X Erkenningsnummer P928046 Het magazine voor de fitnessprofessional ‘GELUKSPROFESSOR’ LIEVEN ANNEMANS De impact van bewegen op het welbevinden ANN VAN DEN RIJN Van fitnessclub naar gezondheidscentrum SPECIAL: FITNESS EN DE MEDISCHE SECTOR
11-14 APRIL
30
01-08 JUNI
Les
10-14 JULI
www.lievereenkusje.be
jemeeineenspannend

The smart training system

TRACK. TRAIN. TRANSFORM. SYMBIONT
www.symbiont360.com/nl-be
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.