Page 1

FIRM

FIRST in Asia Reis naar Taipei Alumniborrel Eindejaarsactiviteit

Fiscaal studentenblad

Jaargang 24 • Nummer 4 • augustus 2017

Vakantienummer


Building Bridges

2


FIRM Jaargang 24 • Nummer 4 • augustus 2017

6

4 — Voorwoord FIRM-commissie 5 — Voorwoord bestuur 6 — Column: Maak een einde aan de Toeslagengekte 8 — Interview oud bestuur FIRST 2016/2017 12 — FIRST in Asia Reis naar Taipei 16 — FIRST Academy 17 — Vooruitblik bestuur Hoogesteger 2017-2018 18 — Wissel ALV & borrel 19 — Cycling Diner & Borrel Joanknecht 21 — Loyens & Loeff Hockeytoernooi 22 — Kantoorbezoek Hertoghs advocaten 23 — Alumniborrel 24 — De SFFR blikt terug 25 — Eindejaarsactiviteit 26 — Voetbaltoernooi FIRST Maastricht 27 — Tentamentraining NIBR 28 — International Section

21

8

26

12

19

25

22

Colofon

Redactie

Ontwerp

Verspreiding

Niets uit deze uitgave mag

Marc Rossing, Antoin Fey,

Stefan Roex, www.stefanroex.nl

Studenten en medewerkers

op welke wijze dan ook

van de FoL en de SBE van

worden verveelvoudigd en/of

FIRM is het magazine van

Daphne Goris, Brenda Slangen,

FIRST Maastricht, de fiscale

Caroline Kleine Staarman,

Adresgegevens

Maastricht University, fiscale

worden overgenomen zonder

studievereniging en verschijnt

Elodie Cocheteux

Postbus 64, 6200 AB Maastricht

reünisten en vaste relaties van

voorafgaande (schriftelijke)

043 – 388 35 88

FIRST Maastricht.

toestemming van de redactie.

vier keer per jaar.

firm@firstmaastricht.nl Oplage

www.firstmaastricht.nl

600 stuks

FIRM AUGUSTUS 2017

3


Vereniging

Antoin Fey, Daphne Goris, Brenda Slangen, Caroline Kleine Staarman, Marc Rossing

Voorwoord FIRM-commissie Waarde lezer, Het moment is daar, het einde van het academisch jaar 2016/2017. Op moment van schrijven is de herkansingsweek net in vol ornaat begonnen, en zit een gedeelte (waaronder ik) nog even flink te blokken. Gelukkig is wel de vakantie in zicht, wat ons fiscalisten in spé de kans biedt even bij te komen van het afgelopen jaar. Nog meer goed nieuws is dat het FIscaal Rechtelijk Magazine u wederom in goede orde heeft bereikt (ditmaal digitaal weliswaar), en u er rustig voor kan gaan zitten om terug te kijken naar alle leuke edoch leerzame activiteiten die wij samen als vereniging hebben ervaren. Voor mij persoonlijk was afgelopen jaar erg leerzaam. Het mogen verzorgen van de vier edities van de FIRM was voor mij persoonlijk een grote uitdaging, waar ik veel van heb geleerd, zowel over mijzelf als werken in groepsverband. Ik zou dan ook graag van deze gelegenheid gebruik willen maken om Antoin Feij, Brenda Slangen, Caroline Kleine Staarman, Daphne Goris en Elodie Cocheteux van de commissie hartelijk te bedanken voor de samenwerking dit jaar. Tevens wil ik een woord van dank uitschrijven naar onze twee trouwe columnisten, Hans van Mierlo en Fokke Fernhout. Dat er nog vele columns mogen verschijnen! Ook wil ik de designer van de FIRM, Stefan Roex, bedanken voor wederom een prima 4

samenwerking. Natuurlijk mag ook het bestuur niet ontbreken aan dit dankwoord, met in het bijzonder Joost Zondag voor alle goede tips. Ten slotte wil ik de FIRMcommissie voor het aankomend jaar heel veel succes wensen met het verzorgen van ons prachtige blad! De laatste editie van de FIRM is het ‘Vakantienummer’ en staat traditiegetrouw in het teken van de vele activiteiten waar onze vereniging het jaar mee afsloot. We knallen de FIRM af met kritische kijk van Hans van Mierlo op de vele toeslagen die het Nederlandse Belastingrecht rijk (en daardoor arm). Daarna vindt u een interview met het bestuur Roelofs over hun afgelopen bestuursjaar en ambities voor de toekomst. Daaropvolgend geeft bestuur Hoogesteger in een kort artikel een sneakpeak over de plannen voor de vereniging van het aankomend jaar. Zoals u waarschijnlijk weet is een delegatie van FIRST Maastricht eind april naar het Verre Oosten afgereisd, een impressie van deze prachtige reis mag natuurlijk niet ontbreken. Wederom heeft FIRST Maastricht drukbezochte borrels georganiseerd, dit keer in samenwerking met Joanknecht. Ook is er wederom het heerlijke cycling diner georganiseerd om nieuwe leden kennis te laten maken met de vele leden, én commissies die FIRST Maastricht rijk is. Voorts heeft een delegatie van FIRST AUGUSTUS 2017 FIRM

Maastricht een reis gemaakt naar Breda om een inhoudelijk kantoorbezoek van Hertoghs Advocaten bij te wonen. Maxime Leenders deelt haar ervaring van deze dag. FIRST Maastricht heeft i.s.m. Ernst & Young voor haar ijverige leden een NIBR-tentamentraining georganiseerd, hoe het eraan toegaat op zo’n avond vind je achterin. Ten slotte blikt de SFFR terug op een ronduit succesvol jaar als gratis fiscale dienstverlener voor de Maastrichtenaar, en sedert dit jaar ook de Roermondse en Echtse inwoners. Bij dit lekkere weer en de vrijheid van de aanstaande zomervakantie horen naast inhoudelijke activiteiten ook sportactiviteiten, waar de leden in grote getalen aan mee hebben gedaan. Een sfeerimpressie van het FIRST-voetbaltoernooi i.s.m. T.F.V. De Smeetskring en het Loyens & Loeff Hockeytoernooi mogen dan ook niet ontbreken. Ook heeft de vereniging nog een geslaagde borrel bij Hanneke’s Boom in Amsterdam georganiseerd voor alle alumni-leden. Dan rest mij niets dan u veel lees- en kijkplezier toe te wensen, en alvast een fijne zomervakantie. Namens de FIRM-commissie, Met hartelijke groet, Marc Rossing

Voorzitter FIRM


Voorwoord bestuur Waarde lezer, Het is juli en het academische jaar zit erop, wat betekent dat wij enkele weken geleden het stokje over hebben mogen dragen aan bestuur Hoogesteger. Het bestuursjaar is helaas voorbijgevlogen. Het was voor ons een eer en waar genoegen om dit jaar aan het hoofd van deze mooie vereniging te staan. Na het verschijnen van FIRM 24.3 hebben de leden van FIRST Maastricht nog van enkele mooie activiteiten kunnen genieten. De FIRST Academy had een geslaagde laatste bijeenkomst waardoor een mooi einde is gekomen aan het eerst jaar van dit nieuwe honours programma. Gebleken is dat de studenten de verdiepende workshops een goede aanvulling vonden op hun kennis van de fiscaliteit en tevens op een leuke manier in contact kwamen met enkele fiscale kantoren, waarna enkele studenten zelfs de mogelijkheid hebben gekregen om te starten als werkstudent bij enkele deelnemende kantoren. Ook mochten we in mei een bezoek brengen aan Hertoghs advocaten. Zij hadden een interactieve workshop georganiseerd voor ons, waardoor de studenten een goed beeld hebben gekregen van de fiscale procespraktijk. Daarnaast hebben de afgelopen maanden ook nog enkele activiteiten plaatsgevonden die volledig in het teken van plezier stonden, zoals het voetbaltoernooi en de cocktailworkshop ter afsluiting van het jaar. Met dank aan de PR-commissie was het voetbaltoernooi een groot succes. Dit jaar mochten we ook een team van de studievereniging de Smeetskring uit Tilburg verwelkomen, maar gelukkig ging er een FIRST-team met de winst vandoor. Na het sportieve gedeelte is de dag afgesloten met een hapje en een drankje. De cocktailworkshop is door het bestuur georganiseerd en gaf de deelnemers de kans om nieuwe cocktails te proeven en zelf te bereiden. Ook deze dag is afgesloten met een hapje en een drankje. Op 27 juni was het dan zo ver. De dag van de wissel Algemene Ledenvergadering. Voorafgaand aan de ALV vond de bestuurswissel plaats van de Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp. Janou, Sanne, Nina en Iris hartelijk dank voor jullie inzet het afgelopen jaar. Jullie hebben enkele mooie nieuwe initiatieven verwezenlijkt

waardoor de SFFR verder is geprofessionaliseerd en cliÍnten beter geholpen kunnen worden met hun fiscale vraagstukken. Tijdens de wissel ALV heeft bestuur Hoogesteger hun beleidsplan voor het komende academische jaar gepresenteerd. Zij hebben laten zien dat zij goed hebben nagedacht over hun plannen, waarna ik met alle vertrouwen mijn medebestuurders heb mogen ontslaan en Yannick Hoogesteger heb mogen benoemen als voorzitter van FIRST Maastricht. Samen met Frederique de Koning (penningmeester), Guy den Dekker (secretaris) en Daphne van den Berg (vicevoorzitter/commissaris intern) vormen zij het bestuur voor het academische jaar 2017 – 2018. Ik wens hen dan ook veel succes toe met hun bestuursjaar. De trouwe partners van FIRST Maastricht leveren een belangrijke bijdrage aan het succes van FIRST Maastricht. Zij maken het mogelijk om de interessante en leerzame activiteiten te organiseren voor de fiscale studenten uit Maastricht. Graag maak ik dan ook van deze gelegenheid gebruik om hen te bedanken voor de prettige samenwerking het afgelopen jaar en ik spreek de hoop uit dat deze samenwerking nog voor een lange tijd in stand blijft. De belangrijkste factor om een jaar tot een succes te brengen zijn de leden. Zij zijn de motor van deze vereniging. Graag wil ik jullie, de leden, dan ook extra bedanken voor jullie bijdragen aan de commissies en activiteiten van FIRST Maastricht. Tot slot wens ik eenieder veel leesplezier met deze nieuwe digitale en tevens laatste editie van de FIRM van dit academische jaar. Graag wil ik de FIRMcommissie in het bijzonder bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. De FIRM zag er dit jaar ontzettend goed uit. Ik heb enkel positieve reacties mogen ontvangen over de inhoud en het design. Mijn complimenten hiervoor. Namens het bestuur, Joost Roelofs

Voorzitter 2016-2017 FIRM AUGUSTUS 2017

5


Column

Maak een einde aan de Toeslagengekte Wat begon als een simpel instrument om de lagere inkomens via de Belastingdienst te compenseren voor hoge kosten voor specifieke bestedingscategorieën is helemaal uit de hand gelopen. Vriend en vijand zijn het erover eens dat aan deze totale gekte zo snel mogelijk een einde gemaakt moet worden. Hans van Mierlo legt het maar weer eens uit. Door: Hans van Mierlo

T

oen ik in de vroege jaren zeventig in Nijmegen studeerde, was een van de doctoraalvakken Beleidsanalyse. Een prominent beleidsinstrument dat daar aan de orde kwam was het Subsidie. Het bekendste subsidie was toen de Huursubsidie. Die moest de lagere inkomens helpen om hoge huren voor woningen in de sociale huursector, (beheerd door de Woningcorporaties), toch te kunnen betalen, Het was toen nog allemaal redelijk eenvoudig. De subsidie was alleen afhankelijk van kenmerken van de woning, de Objectsubsidie. De subsidie kom ook alleen van kenmerken van de huurder afhankelijk zijn, dat was dus een Subjectsubsidie. Hij kon ook van beide kenmerken tegelijk afhankelijk zijn. Dat was dus de Subject-/ Objectsubsidie. De bekendste daarvan was de Huursubsidie. Dat was nog redelijk eenvoudig. Twistpunt was evenwel, aan wie die subsidie uitbetaald moest worden, de huurder of de verhuurder. Als je hem aan de huurder uitbetaalt, vertrouw je erop dat de huurder die braaf gebruikt om de maandelijkse huur te kunnen betalen. Als je de huurder niet vertrouwt, moet je hem rechtstreeks uitbetalen aan de verhuurder die met dat subsidiebedrag de netto-huren voor zijn huurders netjes verlaagt. Als het allemaal goed gaat is in beide gevallen het resultaat gelijk. Mijn leermeester Hans van den Doel had als sociaal-democraat fundamentele

6

kritiek daarop. Dat stond hij zo ongeveer alleen in. Alle anderen waren voor, behalve enkele verstokte VVD-liberalen. Ik heb het toen al merkwaardig gevonden dat niemand zich ooit afvroeg of dit instrument, dat onder het kabinet-Den Uyl steeds meer ging kosten, wel werkte. Helpt het de lagere inkomens echt om de stijgende huren voor fatsoenlijke huizen, toen vooral in stadsvernieuwingswijken, te kunnen blijven betalen? Of staken de verhuurders (een deel van) het subsidiebedrag in eigen zak door de huren daarmee niet navenant te verlagen? Niemand wist dat toen en niemand vroeg zich dat af. Van den Doel had fundamentele kritiek. Hij vergeleek een subsidie met een verjaardagscadeau. Wie jarig is krijgt een cadeau. Maar wie een cadeau krijgt wordt daarmee niet automatisch ook jarig. Ook niet-jarigen krijgen weleens een cadeau,

Je moet inkomens minder ongelijk maken door ze minder ongelijk te maken, dat is een waarheid als een koenkomens minder ongelijk maken door ze minder ongelijk te maken, dat is een waarheid als een koe. AUGUSTUS 2017 FIRM

die worden als dat gebeurt niet automatisch ook jarig! Subsidies kunnen gebruikt worden om gedragsverandering uit te lokken. Maar al te vaak heeft die gedragsverandering niet of te weinig plaats. Maar dat weten wij meestal niet eens. Subsidies veroorzaken net als belastingen ook “Excess Burdens”, die leiden tot Dode Gewicht-Welvaartsverliezen. Afhankelijk van de prijselasticiteiten van vraag en aanbod lekken subsidies weg naar aanbieders die doodleuk hun prijzen niet verlagen maar verhogen!

Toeslagengekte In de jaren negentig heeft iemand bedacht, dat het huursubsidie-systeem als voorbeeld kon dienen om ook voor andere hoge uitgaven van lagere inkomenscompensatie te bieden. Dat was temeer nodig omdat bij de Belastinghervorming van Vermeend waarbij het Boxenstelsel werd ingevoerd, veel aftrekposten werden afgeschaft. Dat gaf opluchting! Het waren toch al vaak de hogere inkomens die daarvan profiteerden. Ziektekosten, studiekosten., hypotheekrentekosten en ga zo maar door. Om de lagere inkomens te helpen werd een heel toeslagensysteem stapsgewijs opgetuigd. Niemand die zich afvroeg of het wel zou werken. En of de Belastingdienst, die opgezadeld werd met de uitvoering ervan, het allemaal wel aankon. Binnen de kortste keren waren veel afgeschafte aftrekposten weer terug, maar dan vermomd als toeslagen! Zorgtoeslag, woontoeslag,


Column

Prof. dr. J.G.A. van Mierlo is hoogleraar Openbare Financiën aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Universiteit Maastricht. Hij is coördinator van de Maastrichtse Bachelor- en Masteropleiding Fiscale Economie. Daarnaast is hij expert in onderwijs en praktijk van (ook Fiscaal) Beleidsevaluatieonderzoek. E-mail: h.vanmierlo@maastrichtuniversity.nl

kinderopvangtoeslag, en zo nog veul meer. Ik vermoed een hele rij van wel dertig.. Tel uit je winst: de enigen die daarvan profiteren zijn de aanbieders, de ontvangers raken steeds meer verdwaald in het bureaucratische toeslagenbos, de Belastingdienst die het allemaal moet uitvoeren draait helemaal dol. Controle vooraf kan niet meer want kost te veel tijd, controle achteraf lijdt aan hetzelfde probleem. Expertise daartoe en mankracht ontbreken steeds meer. Gevolg is toenemende fraude bureaucratische geldverspilling. En burgers die in dat bos verdwalen en er nooit meer uitkomen. Annemarie van Gaal is de enige die voortdurend wijst op de cumulatieve negatieve inspanningseffecten van het

dolgedraaide toeslagencircus. De beruchte Armoedeval is weer terug. Wie zo stom is om weer betaald te gaan werken, moet niet alleen meer/weer belasting betalen, maar verliest een groot deel van zijn toeslagen. Zo iemand is goed gek, want gaat er financieel flink op achteruit. Dat zijn ook steeds meer de middeninkomens, zo wijst recent onderzoek uit. Kortom help; de bureaucratie is verstikkend, de fraudemogelijkheden zijn immens want controle is een groot probleem, de arme Belastingdienst die het allemaal moet doen wordt tot uitvoeringswaanzin gedreven. En het ergste van alles is dat het de mensen niet helpt, het houdt hen steeds meer gevangen in de Armoedeval…

FIRM AUGUSTUS 2017

Wat te doen? Je moet inkomens minder ongelijk maken door ze minder ongelijk te maken, dat is een waarheid als een koe. Dat is mogelijk door aan de onderkant iets te doen aan het tarief, dat moet omlaag, en aan de belastingvrije voet, die moet omhoog. Daar zijn de laagste inkomens direct mee geholpen. Misschien moeten wij toch ook weer eens denken aan invoering van een Vlaktaks, maar dan een met maar twee schijven. Door deze combinatie van voorstellen kan het hele toeslagenstelsel afgeschaft worden. Dat vereist een echte Belastinghervorming. Het helpt vooral de onderkant van de inkomensverdeling. En daar gaat het uiteindelijk echt om.

7


Vereniging

Interview oud bestuur FIRST 2016/2017 Het academisch jaar is weer voorbijgevlogen... We hebben allen onze kennis weer ietwat uitgebreid, denken braaf na over onze toekomst en houden steeds regelmatiger ons LinkedIn-account in de gaten. Daarnaast hebben we natuurlijk ook van leuke en leervolle FIRST-activiteiten kunnen genieten. Door: Marc Rossing & Elodie Cocheteux

De vereniging is inderdaad, ook dit jaar, draaiende gehouden door het vierkoppig bestuur. Wij als leden van FIRST Maastricht zijn het hun dan ook erg dankbaar. Dit interview is een moment van vooruitblikken en verwachtingen uitspreken over de toekomst, en ook een terugblik op het verloop van hun intensieve maar enerverende afgelopen (bestuurs)jaar.

2.

Wat was jouw hoogtepunt van het afgelopen jaar? Stoop: Eigenlijk was het hele bestuursjaar een hoogtepunt voor mij. Ik heb ontzettend veel leuke dingen meegemaakt met mijn bestuursgenoten én met de rest van de leden. Als ik er toch een uit zou moeten kiezen, dan is het de reis naar Taipei geweest. Ik vind het namelijk leuk om met andere culturen in aanraking te komen. Het is natuurlijk helemaal mooi als je dat met een groep leuke mensen kunt doen. We hebben een dierentuin, het strand, musea en nog veel meer bezocht. Het nachtleven in Taipei is uiteraard ook van dichtbij verkend. Deze reis was onvergetelijk! Tren: Nou… Het héle jaar was een hoogtepunt als je het mij vraagt! Maar als ik dan toch antwoord moet geven, zou ik graag komen met een top 3. 1. De bedrijvendagen: Zowel de 8

3.

International Job Fair (IJF) als de FIRST Fiscale Bedrijvendag (FFB) waren wederom een enorm succes dit jaar. Er werd goed genetwerkt, er werden bruggen naar de toekomst geslagen en het allerbelangrijkste… Er werd met volle teugen genoten! Het open feest: De Tapijnkazerne creëerde dé perfecte sfeer voor een geslaagd feestje. En dat was het zeker… Geslaagd! De aangename sfeer van de locatie werd positief beïnvloed door de juiste hoeveelheid Gulpener uit de tap en Chardonnay uit de fles. Daarnaast wisten de DJ’s er ook nog eens voor te zorgen dat iedereen de dansvloer op knalde door een mooie combinatie van hippe plaatjes met live-muziek te draaien. Als kers op de (openfeest-)taart werden het laatste uur goed-gekruide Gin-Tonics geschonken. Kortom, een top avond! De Studiereis: Dit was voor mij zowel de grootste uitdaging als het alleraller-hoogste-hoogtepunt dit jaar.

Zondag: Een van die hoogtepunten is sowieso de trip met 50 studenten (meer dan 20 verschillende nationaliteiten) naar de Luxemburgse kantoren van EY en Loyens & Loeff. Het was een mooie ervaring om op dit uit de hand gelopen schoolreisje al deze mensen goed te leren kennen. Nog AUGUSTUS 2017 FIRM

leuker is het feit dat deze Luxemburg reis en al onze andere internationale activiteiten daadwerkelijk nuttig zijn geweest. Ongeveer de helft van onze internationale leden heeft namelijk een contract getekend in Luxemburg. Dit jaar leer je dus veel mensen kennen binnen Maastricht, maar ook de besturen van fiscale zusterverenigingen worden vrienden van je. Deze besturen kom je tegen op evenementen als het LOF of de Sail Challenge, maar je komt ze ook tegen op speciaal door kantoren georganiseerde besturendagen. Deze besturendagen behoren ook zeker tot de hoogtepunten van mijn bestuursjaar.

Hoe was de samenwerking met de andere heren? Roelofs: De samenwerking verliep soepel. Op enkele kleine punten na, waren we het vrijwel altijd eens met elkaar. Indien we anders dachten over bepaalde dingen, dan bespraken we dit altijd uitgebreid waarna we als bestuur gezamenlijk een besluit maakten. Daarnaast helpt het natuurlijk dat we een goede band hebben met elkaar en we wel wat konden hebben van elkaar. Stoop: Toen we net bestuur waren geworden, kenden we elkaar niet zo goed. Dat we met vier mannen waren, heeft het wel wat gemakkelijker gemaakt voor ons. Ik heb dit


Vereniging

jaar met twee volbloed Brabanders en een rasechte Limburger in het bestuur gezeten. De Joosten namen geen blad voor de mond en waren vaak recht voor zijn raap. Tren daarentegen had een rustig en bourgondische karakter. Deze combinatie was voor mij geen probleem aangezien ik voor de helft Limburgs en voor de helft Brabants ben. Nadat we elkaar beter hebben leren kennen, is de samenwerking heel soepel verlopen. Dit is te zien aan het mooie FIRST-jaar dat we hebben neergezet. Tren: In het begin van het jaar moesten we eerst even aftasten, maar al vrij snel leerden we elkaar beter kennen en waarderen. Zo kwamen wij er in de beginfase achter wat we aan elkaar hadden, waar ieders sterke en zwakke punten lagen en wat er wel en niet getolereerd kon worden. Vanuit deze basis zijn we op elkaar gaan bouwen. Ieder heeft zijn rol aan weten te pakken en niemand heeft steken laten vallen. We waren een goed team, dat elkaar aanvulde en goed op elkaar inspeelde. Je kunt de samenwerking denk ik het beste zien als een auto die op volle toeren heeft gedraaid: Waar Zondag de (interne) motor van de auto was, was Roelofs het stuur, Maarten de toeter/claxon en ik de (financiële)olie. Zondag: Deze samenwerking begon

meteen intensief. Met Joost Roelofs kon ik het van tevoren al goed vinden en dat is dit jaar alleen maar beter geworden. De kleine Limbo met een sik en de snel drinkende Leidsche college drop-out kende ik eigenlijk nog amper. Inmiddels is dat gelukkig veranderd en kan ik zeggen dat ik er twee vrienden bij heb gekregen. De samenwerking kwam op het begin enigszins langzaam op gang. Na verloop van tijd begon iedereen zijn draai te vinden in zijn functie en draaide ons bestuur als een tierelier. Ik wil bij dezen Maarten, Roelofs en Tren bedanken voor de tijd en moeite die ze in hun bestuursjaar hebben gestoken.

Wat was je grootste uitdaging? Hoe kijk je daar nu, na afloop van het bestuursjaar, tegen aan? Roelofs: Als voorzitter, en bestuurder in zijn algemeen, zijn er veel uitdagingen en juist dat maakt een bestuurjaar een geweldige ervaring. Voor mij was het belangrijkste dat het bestuur als eenheid naar buiten trad en dat is naar mijn mening goed gelukt. Persoonlijk vond ik het speechen aan het begin van het jaar spannend, maar daar wordt je naarmate het jaar vordert steeds zekerder over. Voor mij was het ontwikkelen van dit soort vaardigheden ook één van de redenen om te solliciteren voor het voorzitterschap. FIRM AUGUSTUS 2017

Stoop: Als secretaris vond ik het een grote uitdaging om het ledensysteem op te schonen. Dit was een hele klus omdat het al een aantal jaar niet helemaal meer klopte. Hier ben ik deels in geslaagd en ik weet zeker dat mijn opvolger, Guy Den dekker, hier nog verder mee zal gaan. Tren: Als penningmeester was mijn grootste uitdaging om de Taipei-reis financieel op rolletjes te laten lopen. Naast het feit dat je eindverantwoordelijke bent over 23 knappe fiscale koppen, zit je ook nog eens aan de andere kant van de wereld, op een eiland met een compleet andere cultuur en een eigen munteenheid. Als penningmeester was het mijn taak om hier een schone en vlekkeloze boekhouding te verzorgen. Dit vergde voordat de reis van start ging al veel voorbereiding, energie en concentratie. Tijdens de reis was dit niet anders. De adrenaline, gastvrijheid van het plaatselijke volk, gezelligheid van de medereizigers en de schoonheid van het eiland waren wat mij uiteindelijk op de been heeft gehouden en ervoor gezorgd heeft dat die Taiwanese dollars bleven rollen. Ik kijk zoals je al verwacht heel positief hierop terug. Het was het namelijk allemaal meer dan waard! Een reis om nooit te vergeten. Zondag: Als Commissaris Intern ben ik per 9


Vereniging

ongeluk ook het aanspreekpunt geworden voor alle internationale leden, iets wat ik van tevoren niet had verwacht. Hoewel ik hier af en toe echt niet op zat te wachten, zoals die keer dat ik midden in de nacht werd opgebeld met de vraag welke dokter en welke tandarts dat meisje het beste kon gaan zien, vond ik het internationale aanspreekpunt zijn toch een hele leuke ervaring. We hebben een vrijwel volledig Nederlandstalige studie in een zeer internationale stad. Door het intensieve contact met deze ongeveer 60 internationale masterstudenten van over de hele wereld heb ik alsnog de “Maastricht Experience” beleefd en ik ben benieuwd in welke landen zij allemaal terecht gaan komen. Een uitdaging voor mij was het dus om iedereen zo snel en zo goed mogelijk van dienst te zijn en ervoor te zorgen dat iedereen het maximale uit FIRST Maastricht kan halen. Ik denk hier wel in geslaagd te zijn dit jaar. Heb je dit jaar weleens gedacht: ik kap ermee en vertrek naar Zuid Spanje om voor een schapen kudde te zorgen en vooral met rust gelaten te worden? (geiten mag ook) Waarom?

bestuur. Je krijgt hierdoor een goed beeld van de werkzaamheden en de mensen binnen een kantoor. Hierdoor weet je als het goed is precies waar je wil werken, en zeker ook waar je niet wil werken. Dit was het politiek correcte antwoord. De echte reden waarom je een bestuursjaar gaan doen: het is gewoon een ongelofelijk tof jaar. Om de haverklap word je door kantoren uitgenodigd voor diners, borrels, sportactiviteiten en nog veel meer. Met FIRST zelf krijg je ook de kans om allerlei activiteiten te organiseren. Die ga ik hier niet allemaal opnoemen, sla een willekeurige FIRM open en je ziet er genoeg. Al bij al een enorm leuk jaar waar je echt geen spijt van gaat hebben. Bovendien ben je maar één keer jong. Los van het feit dat dit jaar een echte investering is in jezelf, moet je niet te snel de werkvloer op willen. De adviseurs die ik de afgelopen vier jaar ben tegengekomen zeiden stuk voor stuk dat ik moet genieten van mijn studententijd want die tijd is zo voorbij. Werken moeten we nog lang genoeg, pakweg tot je 70e, dus één jaar aan je studententijd plakken is een verdomd goed idee.

Roelofs: Er waren het afgelopen nauwelijks mindere momenten. Ik heb dus ook nooit overwogen om het vliegtuig naar Spanje te pakken. Gedurende het jaar kwamen er verschillende obstakels op ons pad en die hebben we samen als team overwonnen. Het was een jaar dat ik voor geen goud had willen missen en graag nog een keer zou overdoen, hoewel het nu aan Bestuur Hoogesteger is om er wederom een top jaar van te maken. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze daarin zullen slagen!

Had je, met de kennis van nu, een jaar bestuur willen doen of nog een jaar langer bestuurder willen zijn van FIRST Maastricht?

Waarom moeten mensen een bestuursjaar bij FIRST Maastricht gaan doen? Zondag: Wanneer ik geen lid was geweest van een studievereniging, zou ik absoluut geen idee hebben gehad waar ik na mijn studententijd zou moeten zijn voor een baan. Als lid van een studievereniging leer je gelukkig veel kantoren in grote lijnen kennen, maar de beste manier om álle fiscale kantoren goed te leren kennen is toch echt een jaar plaatsnemen in het 10

Stoop: JA! Afgelopen jaar heb ik enorm veel geleerd over mezelf, over de verschillende fiscale kantoren en over FIRST zelf. Hierdoor ben ik qua persoon erg gegroeid. Maar wat eigenlijk nog veen belangrijker is, is dat ik enorm veel plezier heb gehad in mijn bestuursjaar. Er zijn op nationaal- én internationaal niveau heel veel geslaagde activiteiten georganiseerd. Dit had niet gekund zonder de energie en het enthousiasme van de leden! Daarnaast heeft het contact met onze zusterverenigingen mij positief verast. Ik raad iedereen een bestuursjaar bij FIRST Maastricht aan! Tren: Jazeker, zoals ik tegen mijn bestuursgenoten ook al vaker heb gezegd, zou ik er zo nog een jaar aan kunnen plakken. Dit omdat ik graag nog veel zou willen betekenen voor onze mooie vereniging. Daarnaast AUGUSTUS 2017 FIRM

heb ik een zelf een ontzettend gaaf jaar achter de rug. Ik kan gerust zeggen het beste jaar uit mijn fiscale-studententijd. Je maakt ontzettend veel interessante events mee, leert jezelf kennen en groeit enorm als persoon. Als bestuurder zit je geen moment stil. In beweging blijven is dan ook geen overbodige luxe in ons dynamische vakgebied.

Stel het is morgen het einde van de wereld: wat zou jij met het geld van FIRST doen? Tren: Welk geld? Het geld is op!

Hoe zie jij je toekomst? Roelofs: Het komende jaar zal ik nog betrokken blijven bij FIRST Maastricht middels mijn plek in de FIRST Academy commissie. Een interessant programma voor 3e jaars bachelor en Master studenten die wat meer verdieping zoeken in de fiscaliteit en tegelijkertijd in contact willen komen met enkele fiscale kantoren in Nederland. Het afgelopen jaar zijn we gestart met dit programma en ik zie ernaar uit om het programma op enkele punten aan te passen en te verbeteren samen met de overige FIRST Academy commissie leden en het huidige bestuur. Daarnaast moet ik nog enkele vakken afronden en hoop ik in december af te studeren. Na het afstuderen zal ik dan toch echt (moeten) starten als beginnende fiscalist in de advieswereld, maar wellicht dat ik, voor dat dit moment is aangebroken, nog een paar reisjes ga maken. Stoop: Aangezien er altijd belasting betaald zal moeten worden, zie ik een mooie toekomst voor me. Ik wil in de fiscaliteit werken, het liefste in de Randstad. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat ik later met plezier naar kantoor kan gaan en dat ik thuis gelukkig ben. Tren: Op korte termijn ga ik 4 weken naar Indonesië om eens even goed tot rust te komen na dit intensieve maar fantastische bestuursjaar… Ofja tot rust komen!? Als ik terug kom van deze reis, zal ik mij naast mijn laatste Bachelor-vakken samen met mijn commissieleden gaan inzetten voor


Vereniging

een succesvol internationaal FIRST-jaar startende bij de werving van de nieuwe lichting Internationale Master-studenten. Daarnaast zal ik mij bezig houden met de Kascontrole zodat FIRST ook volgend jaar weer financiĂŤle gezondheid uitstraalt. Verder heb ik zelf een sterke interesse in de Internationale praktijk. Hier hoop ik dan ook volgend jaar en in de toekomst stappen binnen te gaan zetten.

Zondag: Komend jaar is FIRST Maastricht nog niet van me af, ik zal namelijk voorzitter zijn van de alumnicommissie. In de nabije toekomst blijf ik gewoon in Maastricht wonen, de master moet immers nog grotendeels worden afgerond. Aan die mooie studententijd komt ooit toch echt een einde. De kans is groot dat ik ga werken in Brabant, want daar brandt nog licht. In deze mooi provincie zijn genoeg kantoren die zich met ons vakgebied FIRM AUGUSTUS 2017

bezighouden. Na de studie wil ik het liefste in mijn geboortestad Eindhoven gaan werken. Of dit bij een Big-4 kantoor gaat worden of bij een kleiner kantoor, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. De eerste stap is in ieder geval al gezet, in de zomer van 2017 begin ik namelijk met een werkstudentschap bij Baker Tilly Berk in Eindhoven. Ik wens iedereen een fijne vakantie en tot snel!

11


Verslag

FIRST in Asia

Reis naar Taipei Frederique de Koning

Maandenlang leefden wij er als reiscommissie naar toe. Eerst de lastige keuze waar de reis heen zou gaan, maar al snel waren we eruit en hadden we Bestuur Roelofs mee, FIRST ging naar Taipei! De voorbereidingen konden beginnen. Op 21 april was het dan zo ver, het draaiboek was klaar, ieder detail uitgewerkt en de spanning kon niet op. Met zijn drieëntwintigen vlogen we voor negen dagen naar het verre Oosten. Met ons hotel midden in het centrum stond de eerste dag in het teken van “Arrive and Chill”, we aten bij Jolly’s en als afsluiter bracht een bezoekje aan het cocktaildistrict de sfeer er meteen goed in. Op dag twee hebben we onze beentjes bewogen en haren laten wapperen tijdens een fietstocht door Taipei zodat we meteen de stad konden ontdekken. ’s Avonds hadden we nog niet genoeg beweging gehad en hebben we dit in dansjes voortgezet in dé club van Taipei: Babe18. Wie ’s nachts kan feesten, kan overdag ook actief zijn en ons drukke programma had dan ook een trip naar maar liefst twee keer de top van de stad in petto. We bezochten de Taipei 101 Tower, die maar liefst, surprise surprise, 101 verdiepingen telt en 449 meter hoog is. Na prachtig over de stad te hebben uitgekeken aten we in het beste dumpling restaurant van Taipei en misschien wel ter wereld: Din Tai Fung. Nog niet genoeg 12

van alle letterlijke en figuurlijke hoogtepunten, maakten we een kleine maar intensieve hike naar de Elephant mountain om wederom een prachtig uitzicht te genieten. Dinsdag was het vroeg dag en stond er een lange treinreis op de planning. We bezochten Taroko National Park in het Noordoosten van Taiwan. Ondanks dat verschillende trails wegens noodweerschade waren afgesloten, hebben we de natuur van Taiwan zeker kunnen bewonderen. Op woensdag stond een ‘rustig’ dagje op de planning met een gemoedelijk bezoekje aan de Taipei Zoo. Zo kon iedereen het kind in zich naar buiten laten en de exotische dieren, waaronder natuurlijk de Panda, die het park rijk was, bekijken. Na de goede ervaring van zondag keerden we voor het avondprogramma weer terug naar ons favorietje, Babe18. Koningsdag konden we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Nadat ik iedereen had voorzien van een mooi schmink-vlaggetje konden we als ware Oranje-supporters naar het National Palace Museum. Er moest natuurlijk ook wat historie en cultuur worden aangedaan. Het bescheiden Taiwanese volk vroeg zich toch wel af waarom wij er zo bij liepen: “It’s our King’s birthday, and in Holland we celebrate it as a national holiday.” Om in de sfeer van historie en cultuur te blijven konden wij de magnifieke ChiangKai Shek Memorial Hall natuurlijk niet AUGUSTUS 2017 FIRM

overslaan. De dag erna was D-day: de hike in HuangDiDian. De hike waarbij we twee uur trap liepen en in totaal zo’n 6 uur te voet onderweg waren, zagen velen van ons als hét hoogtepunt van ons bezoek aan Taiwan. Het uitzicht boven op de berg en de natuur om ons heen, waren in één woord adembenemend. Onze laatste volledige dag in Taipei, snik wat ging het snel, rezen wij af naar het prachtige strand van Yilan, waar sommigen nog een bezoek brachten aan de distilleerderij van de wereldberoemde Kavalan Whiskey. Uiteraard sloten we onze laatste avond en nacht af met een prachtig feestje. Na een laatste bezoek aan een mooie tempel was het zondag tijd om onze spullen bijeen te rapen en Taipei en Taiwan, hopelijk niet voorgoed, vaarwel te zeggen. Het was een top reis, met top mensen en ik ben er eeuwig dankbaar voor dit te hebben mogen meemaken en medeorganiseren met de beste commissie ooit.

Joost Zondag Als je bestuurder wordt bij FIRST Maastricht, dan weet je één ding zeker. Ik ga mee met de studiereis, maar gaat deze naartoe? Tot april 2017 was ik nog nooit Europa uit geweest. Deze reis naar Taiwan heeft die ban gebroken, en hoe! Dit was bij uitstek de mooiste reis die ik ooit heb gemaakt. Van de 23 deelnemers was nog nooit iemand in de hoofdstad Taipei


Verslag

geweest. Voor iedereen was er dus iets te leren over het land, de stad en haar cultuur. Taipei is een zeer moderne stad waar alles goed geregeld is, vergelijkbaar met de westerse wereld. Toch kijken de Taiwanezen wereldvreemd op als ze een blanke westerling zien en willen dan ook maar al te graag met je op de foto, een aparte ervaring. Nu ik het toch over ervaringen heb, begin ik maar meteen met het hoogtepunt van de reis voor mij. Dit was de intensieve hike naar Elephant Mountain. Voor een groot deel van de groep geldt dit overigens als hoogtepunt. Waar we van tevoren nog enige klaagzang hoorden bij enkele klimmers, was iedereen er achteraf over eens dat we een topprestatie hadden geleverd en dat niemand dit had willen missen. Op een bepaalde dag had je de keuze om naar het strand te gaan, of naar de Kavalan Whisky Distillery. Alleen Masha, Guy en ik kozen voor het laatste. Dit resulteerde in een mooi taxi-avontuur, een leuke whiskytoer en een aantal lekkere whisky’s voor mijn vader. Ik heb ze onlangs met hem geproefd en ze zijn goedgekeurd. Naast deze dagactiviteiten heeft Taipei ook een bruisend nachtleven. Op de muur in Club LAVA zag ik een sticker met daarop Work Hard, Party Harder. Deze lijfspreuk past goed bij de Taiwanezen. Op het begin van de avond waren ze een beetje verlegen maar toen onze groep lange mensen op

de dansvloer het ijs had gebroken, en zij waarschijnlijk genoeg moed hadden ingedronken, waren ze niet meer te stoppen. Taipei staat ook bekend om haar Nightmarkets. Dit is ons allemaal iets minder bevallen. Vooral de door ons genaamde “schildpaddengeur”, die je geregeld in de stad aantreft, is niet te harden. Gelukkig hebben we ook wel degelijk lekker gegeten, zoals bij Din Tai Fung in het de Taipei 101 toren! Al bij al was dit een van de mooiste ervaringen in uit mijn leven. Hiervoor wil ik alle deelnemers, maar in het bijzonder Tren, Frederique, Kevin, Masha, Romile en Sanne bedanken!

Guy den Dekker Vrijdag 21 april was het zover, een wat toen nog niet bekend was, reis die onvergetelijk zou worden. Een reis die ons naar mij volstrekt onbekende locatie zou voeren, namelijk Taiwan. Waar ik dingen heb meegemaakt en gedaan die ik nog nooit heb gedaan en in sommige gevallen ook waarschijnlijk nooit meer zal doen. Zoals jullie al merken was dit dus een reis waar veel mensen hun grenzen hebben verlegd. Het is dan ook op zijn plaats om in de eerste plaats complimenten uit te delen. Het eerste compliment en misschien ook wel het grootste compliment is dat aan de reiscommissie. Zij hebben bewezen dat zij onder alle omstandigheden kalm bleven FIRM AUGUSTUS 2017

en alles in hun macht hebben gedaan om het voor iedereen een onvergetelijke reis te maken, zelfs als dat betekenden dat ze op onchristelijke tijd hun bed uit moesten komen. Ik kan in ieder geval vanuit mijn persoon zeggen dat ik niemand ken die een betere reis had kunnen organiseren. Ook verdient de rest van mijn kamer, en in het bijzonder Marc, een compliment dat zij het de volledige reis hebben uitgehouden met het ‘beertje’. Die zeker op zijn tijd een gebruikshandleiding heeft. Daarnaast verdiend ook de kleinste man in het reisgezelschap, Tren, een compliment en wel vanwege het feit dat ik nimmer iemand heb gezien die zoveel last had van hoogtevrees, maar deze vrees toch overwon en over de hoogste bergen klom om zo een adembenemend uitzicht te aanschouwen. Nu zullen de thuisblijvers zich vast afvragen, wat hebben jullie daar dan eigenlijk allemaal gedaan, aangezien ik daar nog met geen woord over gerept heb! Nou dat is teveel om op te noemen, maar ik zal een kleine hoeveelheid hoogtepunten aankaarten. Om te beginnen de dierentuin waar ik voor het eerst een koala heb gezien en ook waren daar panda’s aanwezig, maar bepaalde personen waren daar nog enthousiaster over dan ik. Ook andere dieren waren zeer populair, maar daar zal ik verder niet op ingaan. Tevens heb ik daar de extreem bedreigde diersoort genaamd 13


Verslag

Romile leren kennen daar, die de gekste dingen doet. Verder was voor mij ook het bezoek aan de whiskybrouwerij een persoonlijk hoogtepunt. Een bezoek met een kleine groep, Masha, Zondag en ik, en waar toch ook het één en ander beleeft is. Onder anderen de taxirit na afloop, waarbij een niet-Engelssprekende taxichauffeur uit Zondag zijn teksten, waaruit ik ook niet veel had kunnen opmaken toch snapte dat hij ons moest ophalen. Niet alleen de taxirit hier vandaan was interessant, maar ook in de brouwerij gebeurde opvallende dingen. Het meest blijft mij bij dat waar veel mensen direct naar de winkel werden begeleid, wij eerst de mogelijkheid kregen om een whisky te proeven. Dit is iets wat ik in Nederland natuurlijk nog eens herhaald heb. Al met al was het dan ook onvergetelijk en hoop ik ooit nog zo’n reis mee te maken!

Daphne van den Berg De reis naar Taipei is voor mij een ervaring die ik nooit meer zal vergeten. Ik vind het dan ook moeilijk om deze onvergetelijke 11 dagen in zo’n klein stukje samen te vatten, maar ik zal wat hoogtepuntjes aanstippen. Allereerst was het voor mij een zeer gewild vinkje op mijn bucketlist, ik was namelijk nog nooit eerder in Azië geweest. Gelukkig viel de cultuurshock toch reuze mee. Taipei is een miljoenenstad die op veel vlakken is meegegroeid met de westerse ontwikkelingen. Toch ondervond ik direct de eerste dag dat hierop 2 grote uitzonderingen waren: het eten op de foodmarkets en de constante stank die rondom alle 14

eettentjes in de stad hangt. Zo ongeveer 90% van al het eten wordt gebakken in een soort kruidenbouillon/olie waardoor het eten allemaal erg vet is en de geur dus ook overal aanwezig is. Nadat ik hieraan eenmaal een beetje gewend was, kon ik alleen nog maar meer genieten van al het moois wat ik gezien heb. Voor mij was de reis een perfecte combinatie van al het goeds in een vakantie: stad, cultuur, natuur, nachtleven, zon, zee en strand en dat alles met een superleuke groep mensen. Zo hebben we in de stad de highlights zoals de 101 Tower bezocht, hebben we de lokale cultuur geproefd op de foodmarkets, en was ik zeer onder de indruk van de mooie tempels en vooral de manier waarop de locals hier hun religie belijden op zulke gepassioneerde maar tegelijkertijd zo’n rustgevende manier. Even buiten de stad hebben we juist de mooiste plekjes van de prachtige natuur opgezocht. In het Taroko National Parc hebben we door kloven gelopen langs helderblauw water, na een kleine beklimming van de Elephant Mountain mooi uitzicht op de 101 Tower gehad, maar was een van de absolute hoogtepunten toch wel de Huang Di Dian hike (‘t googlen waard). De prachtige uitzichten en adrenaline bij het doorstaan van sommige obstakels waren iedere stap, alle energie, bloed, zweet en tranen meer dan 100% waard. De indrukwekkende omgevingen van overdag werden in de avonden/nachten vervangen door (misschien minstens zo indrukwekkende) VIP-clubs, waar we onder het genot van de welbekende drankjes en dansjes ook mooie AUGUSTUS 2017 FIRM

herinneringen hebben opgedaan. Onze vriend Ryan van Babe 18, flesje wodka € 120 van Sjoerd, de “dans”-contest van de Taiwanezen, de politie-inval met een man of 30 voor een grootschalige ID-controle en de rest laten we fijn intern. Hopelijk net zoals alle lachwekkende beschamende memes die die week gemaakt zijn. De week hebben we afgesloten door een heerlijk middagje aan zee, waar we als kleine kindjes zo blij de mega hoge golven hebben getrotseerd. Moe, maar ontzettend voldaan, ben ik uiteindelijk het vliegtuig ingestapt om de lange reis van 18 uur naar huis te maken. Reiscommissie, bedankt!

Nina Sevriens Na een spannende selectie en maanden wachten was het op vrijdag 21 april eindelijk zover: verzamelen op Schiphol en het vliegtuig in naar Taipei! Bij aankomst in Taipei viel direct op hoe georganiseerd Taiwan is. Netjes in de rij gaan staan voor de metro, geen rommel op straat of in het openbaar vervoer en op de roltrap gaat iedereen netjes links staan zodat voor de doorlopers ruimte vrij blijft. Hierbij viel ook op hoe ontzettend beleefd, bescheiden en gastvrij de bevolking is. Mocht iemand per ongeluk toch op de rechter kant van de roltrap belanden werd diegene met een vriendelijke ‘sjoes mi’ (excuse me) verzocht om even plaats te maken en wanneer daar geen gehoor aan werd gegeven bleven ze meestal maar ietwat ongemakkelijk achter diegene staan in plaats van geïrriteerd te gaan lopen duwen. Wel was het even wennen dat


Verslag

alles in Chinese tekens stond aangegeven en dat lang niet iedereen in Taiwan Engels spreekt. Gelukkig spreekt Gelly Chinees en heeft ze zo meermaals de dag kunnen redden! Het programma stond bomvol met leuke, gevarieerde en soms uitdagende activiteiten, al bleek op tijd op komen dagen voor de activiteiten nog wel de grootste uitdaging van allemaal. Naast de must-sees van Taipei zoals de Taipei101, Elephant Hill, Chiang Kai Shek memorial, het National Palace Museum en de Zoo (met panda’s) hebben we ook drie dagen de mooie natuur buiten Taipei kunnen bewonderen en zijn we zelfs een dagje lekker naar het strand gegaan. Ook hebben we op bijzondere plekken mogen eten wat meestal verrukkelijk was (en zo niet in ieder geval een hele belevenis). Natuurlijk moest het nachtleven van Taipei ook verkend worden. Dit was een bizarre maar wel leuke en hilarische ervaring waarvan het misschien beter is dat ‘what happens in Taipei, stays in Taipei’. Veel te snel was de laatste dag aangebroken. Deze begon met vrije tijd die we met een groepje hebben benut door wat te struinen door de straten van Taipei en af te sluiten met een Chinese massage die vooral neerkwam op 20 minuten afzien in plaats van ontspannen. Als laatste gezamenlijke activiteit hebben we een bezoek gebracht aan de Drakenbergtempel waar op dat moment boeddhistisch liederen werden gezongen, wierrook werd gebrand en offers werden gebracht. Dit vond ik een van de meest indrukwekkende ervaringen

van de reis en daarmee een prachtige en waardige afsluiter. Ik wil alle deelnemers bedanken voor het onvergetelijk maken van deze reis en nogmaals mijn complimenten en respect aan de commissie voor de top organisatie en alle goede zorgen!

Romile Naudin Na maandenlange voorbereiding was op vrijdag 21 april het moment aangebroken: we konden eindelijk vertrekken naar Taipei! Een stad waar in het begin eigenlijk nog niemand überhaupt iets van af wist. Taipei bleek al gauw een stad van uiterste. Een stad waar grenzen per definitie verlegd zouden worden en daarmee goed past binnen het plaatje van FIRST. Ondanks het strakke schema en uitgebreide draaiboek was het als commissielid soms nog erg spannend of alles wel op rolletjes ging lopen. Niets was minder waar. In dit stukje geef ik een korte samenvatting van de hoogtepunten van de onvergetelijke reis. Na een goed verlopen heenreis, met veel lokale bevolking aan boord van het vliegtuig (lees: spleetogen), was het tijd om onze accommodatie op te zoeken waar wij gedurende negen dagen zouden vertoeven. Het bleek uiteindelijk een prima hotel te zijn, waarbij het ontbijt zelfs was inbegrepen (helaas niet door iedereen gebruik van gemaakt). Het eerste ‘weekend’ hebben we genoten van een Taiwanese bierproeverij en het sfeervolle en felverlichte Ximending District. Als sportieve activiteit hebben we een fietstocht gedaan waarin we het Tamsui District (een gebied FIRM AUGUSTUS 2017

ten noordenwesten van Taipei) hebben beproefd. Als afsluiter van de eerste twee dagen hebben we het all you can drinkregime van de Taiwanese nachtclubs onder de loep genomen. Uiteindelijk bleek dit toevallig ook niet de laatste keer te zijn geweest dat we in aanraking zijn gekomen met onbeperkte drankjes (s/o naar Ryan). De rest van de week stond in het teken van het bezoeken van bezienswaardigheden. Zo hebben we de top van de 101 toren bezocht, waarvan de lift ook wel bekend is als de ‘snelste ter wereld’. In de 101 toren hebben we onder andere geluncht in het beroemde Din Tai Fung restaurant dat tevens houder is van één Michelinster. Verder hebben we met z’n allen genoten van een romantische Taiwanese zonsondergang met uitzicht over de indrukwekkende skyline van Taipei en een dierentuin (met echte panda’s) en National Park bezocht. Uiteindelijk bleek een onbekende lokale hike, waarvan slechts een gebrekkige Engelse omschrijving via Google in omloop was, ook nog tot de hoogtepunten van de enerverende reis te behoren. Kortom, het klinkt misschien cliché, maar er waren teveel hoogtepunten om op te noemen. Middels deze weg wil ik elke deelnemer van de reis nogmaals bedanken voor de leuke memes, het enthousiasme en het kameraadschap in goede en slechte tijden. Hierdoor is Taipei uiteindelijk een onvergetelijk reis geworden!

15


Verslag

FIRST Academy Door: Rutger Lancee

We hebben dit jaar met FIRST voet gezet op onbekend terrein. Als commissie waren we vereerd dat we de taak toevertrouwd kregen om een compleet nieuw programma op te zetten. Naast het vaste repertoire zoals de FFB en de bedrijvendagen mocht de FIRST Academy Commissie namelijk een aftrap maken met de geheel nieuwe FIRST Academy. Zonder draaiboek en geen voetstappen om te volgen hebben we als commissie dan ook ons best gedaan om er een leuk nieuw hoofdstuk van te maken. Het begon allemaal met het werven van capabele studenten die als een soort proefkonijnen het eerste jaar van de FIRST Academy mochten gaan doorlopen. Dit was voor onze commissie misschien wel de moeilijkste taak. Hoe maak je als commissie een onderscheid tussen allemaal goede studenten die je veelal ook nog persoonlijk kent. Een haast onbegonnen klus. Toch is het naar onze mening goed gelukt om uit de vele sollicitaties het kaf van het koren te scheiden, op een eerlijke manier. Uit alles blijkt dat er dit jaar nóg meer animo zal zijn, dus wij wensen de nieuwe leden van de FIRST Academy Commissie veel succes met deze lastige taak. De kantoren die dit jaar hebben deelgenomen als partners bij de FIRST Academy zijn veelal enthousiast gemaakt voor het programma door Bestuur Kuypers (2015/2016) en uiteraard zijn deze warme banden onderhouden door Bestuur Roelofs. Hierdoor verkeerden wij in de luxepositie dat er genoeg kantoren waren 16

die dolgraag wilden deelnemen aan de FIRST Academy. Gelukkig zijn de reacties van de kantoren na afloop van dit jaar positief, we hopen dan ook dat we de komende jaren voort kunnen borduren op de ervaringen van afgelopen jaar. Een ontwikkeling waar we als commissie heel erg trots op zijn, is het feit dat we om de tafel zijn gaan zitten met de Universiteit. Uit deze gesprekken is naar voren gekomen dat het Honoursprogramma van de Faculteit Rechten enorm geïnteresseerd is in wat de FIRST Academy doet. Een mogelijke samenwerking ligt dan ook in het verschiet. Dit betekent dat studenten van het Honours-programma in kunnen schrijven op een plekje voor de FIRST Academy. De positieve bijkomstigheid hiervan is dat dit eventueel zal betekenen dat iedere deelnemer aan de FIRST Academy recht zal hebben op ECTS bij een positieve afronding van het programma. We zijn er trots dat de Universiteit Maastricht erkent dat we iets moois op aan het bouwen zijn en we hopen dat onze opvolgers in de FIRST Academy Commissie deze mooie vooruitzichten en samenwerking zullen realiseren. We hebben als commissie een ontzettend leerzaam en leuk jaar gehad. Dit was uiteraard allemaal niet mogelijk geweest zonder de ijverige studenten, de kantoren en het bestuur van FIRST. Samen hebben we er leuke en geslaagde start van gemaakt, een bedankje is dan ook minstens op zijn plaats aan eenieder. Wij hopen dat de FIRST Academy een vast plekje zal houden in het repertoire van FIRST. Tenslotte willen wij de nieuwe FIRST Academy Commissie en de nieuwe deelnemende studenten ontzettend veel succes en plezier toe wensen het komende jaar. Met vriendelijke groet, Namens de FIRST Academy Commissie, Rutger Lancée

AUGUSTUS 2017 FIRM


Vereniging

Vooruitblik bestuur Hoogesteger 2017-2018 Door: Yannick Hoogesteeger

Waarde FIRST-leden, Bij een nieuw academisch jaar, hoort een nieuw bestuur. In het academisch jaar 2017-2018 is aan ons de eer toegekomen om de mooie fiscale studievereniging FIRST Maastricht te besturen. Wij zullen als opvolgers van bestuur Roelofs met trots, vreugde en gepaste zorgvuldigheid onze taken gaan uitvoeren het komende jaar. Guy den Dekker gaat al zijn tijd en energie steken in het zijn van secretaris en zorg dragen voor een overzichtelijke administratie. Frederique de Koning bewaart het overzicht over de financiën in de rol van penningmeester. Daphne van den Berg is de spil van onze actieve leden omdat zij de belangrijke taak heeft om de commissies aan te sturen in haar functie van commissaris-intern en vicevoorzitter. Het bestuur zal nader worden geïntroduceerd in FIRM 25.1 dus daarom laten we het hier verder bij. Samen met de inzet van onze actieve leden van het jaar 2017-2018 zullen een hoop activiteiten worden georganiseerd. We zullen het academisch jaar gaan aftrappen met de Algemene Leden Vergadering in september met aansluitend een borrel. Op elke tweede dinsdag van de maand staat de maandelijkse ledenborrel gepland. Als je nog nooit naar een borrel van FIRST bent geweest, neem dan een vriend of vriendin mee om kennis te maken met onze studievereniging. Dat is namelijk ook mijn startpunt geweest om de vereniging te leren kennen en nu valt mij de beurt om een vooruitblik van het komende jaar te schrijven. Schroom dus vooral niet om een drankje met de rest van de leden en het bestuur te komen drinken! In het academisch jaar 2017-2018 zal er een fiscaal symposium worden georganiseerd door de Symposium commissie. Dit gaat een leerzame dag worden vol mogelijkheden om in contact te komen met potentiële werkgevers. Na het daverende succes van de Lustrum ski-reis van twee jaar geleden willen wij als bestuur, mocht de acquisitie dit toelaten, een ski-reis organiseren in maart 2018. De ski-reis van 2016 heeft gezorgd voor een versterking van de sociale cohesie binnen FIRST Maastricht. We willen graag een boost geven aan de vereniging en gaan al onze krachten inzetten in de zomer om

dit mooie idee te realiseren. Op 21 februari 2018 staat de FIRST Fiscale Bedrijvendag gepland. Zet deze datum alvast in je agenda! Het paradepaardje wordt als vanouds plaatsvinden in het idyllische Kasteel Vaeshartelt. Met uitstek een ideale locatie voor de FIRST Fiscale Bedrijvendag. De FFB-commissie zal zich het komende jaar inzetten om hier weer een succes van te maken. Het honours-programma van de studievereniging, de FIRST Academy, zal het tweede jaar ingaan. De studenten van de FIRST Academy nemen deel aan inhoudelijke sessies bij verschillende fiscale kantoren. De deadline op het inschrijven van de FIRST Academy zal zijn aan het begin van oktober. Te zijner tijd wordt hierover meer informatie verstrekt. De FIRM, het verenigingsblad, bestaat het komende jaar 25 jaar. Olé! Wij zijn druk aan het brainstormen hoe wij dit unicum kunnen vieren. Maar dit heugelijke feit laten wij vanzelfsprekend niet aan ons voorbijgaan. De PR-commissie zal wederom leuke activiteiten organiseren voor de studievereniging en zorg dragen voor de promotie van FIRST Maastricht. Voor onze internationale studenten die de master International and European Tax Law volgen wordt ook gezorgd door de Internationale commissie. Deze studenten trappen af met een Meeting Maastricht zodat zij FIRST Maastricht en enkele kroegen die Maastricht rijk is leren kennen. In februari 2018 zal de International Job Fair worden georganiseerd om de internationale studenten van FIRST Maastricht in contact te brengen met fiscale kantoren. Om als studievereniging te zorgen voor een optimale studieomgeving zullen wij bij de acquisitie gaan inzetten op tentamentrainingen zodat de FIRST-leden goed voorbereid de tentamens in zullen gaan. Daarnaast zullen de oefententamens van verschillende vakken worden ververst op de website. Een goede voorbereiding is het halve werk. Als bestuur zullen wij ons komend jaar volledig inzetten voor de vereniging om van het academisch jaar 2017-2018 een spetterend succes te maken. Wij verwachten en hopen veel (nieuwe) leden te mogen verwelkomen op allerlei activiteiten!

FIRM AUGUSTUS 2017

17


Verslag

Wissel ALV & borrel

18

AUGUSTUS 2017 FIRM


Vereniging

Cycling Diner & Borrel Joanknecht Door: Stephan Theunissen

I

n mijn eerste jaar als lid van FIRST probeer ik aan zoveel mogelijk activiteiten deel te nemen, zo ook het cycling diner. Na een aantal gezellige borrelavonden te hebben bezocht, was dit op voorhand weleens iets anders. Daarnaast ook een mooie gelegenheid om voor mij nog onbekende leden te leren kennen. Helaas werd het voor mij wandelen, omdat ik van buiten Maastricht kom. Het idee was dat leden zijn of haar kamer beschikbaar stelde of hielpen bij de bereiden voor andere leden (de gasten), die bij elk gerecht ergens anders te gast waren. Op voorhand leek het me dan ook leuk om ieders kookkunsten te ervaren. Op dinsdag 9 mei was het dan zover. Allereerst werd ik voor het voorgerecht verwacht bij de twee FIRM-commissie leden Brenda en Daphne. Zij moeten zich als het ware als een vis in het water voelen met dit prachtige onderkomen. Zelf ook, op een blauwe maandag, in een studentenkamer te hebben gewoond, overtrof dit al mijn verwachtingen. Het voorgerecht bestond uit verse tortellini in een soort van olijfolie-pesto

sausje. Geserveerd met toepasselijk Italiaans brood en een wijntje. Een mooie neutrale keuze wat derhalve ook nog eens uitstekend had gesmaakt. Het uur was zo voorbij en werd er aanstalten gemaakt naar het hoofdgerecht bij Tren en Frederique. Zij hadden Mexicaanse wraps bereid in stijl met een Desperados. Hoewel sausjes nu net niet zo mijn favoriet zijn, smaakte het in zijn totaal verfrissend. Verder bestond de vulling uit paprika en kipfilet. In tegenstelling tot het appartement van het vorige gerecht, had Tren een knus studentenkamer in een mooi gelegen stuk Maastricht bij het Onze Lieve Vrouwenplein. Als afsluiter mocht ik naar, net zoals mij tweedejaars fiscale economie studenten, Bram en Antoin. Na een doolhof te hebben doorlopen, kwam ik uiteindelijk toch bij Antoin’s appartement uit. Een goed onderhouden studentenkamer was het eerste wat me opviel. Ze waren hier nog druk in de weer met de afwas van vorige gerechten, maar daarna kwamen toch echt twee soorten ijs op tafel. Aangevuld met bosvruchten en diverse accessoire, zoals chocoladesaus. Al met al hadden we FIRM AUGUSTUS 2017

de smaak goed te pakken en bleef Antoin met flessen wijn uitkomen. Dit bleek later op de avond iets te veel van het goede te zijn geweest. Doordat er voor elk gerecht een uur de tijd werd uitgetrokken, was het soms iets te gehaast. Desalniettemin leek me dit een juiste tijdsverhouding met het oog de aansluiten borrel. In café Local werd dan ook de avond afgesloten en elkaars enthousiaste verhalen uitgewisseld. Naast het dineren zelf, was dit ook een gelegenheid om leden te stimuleren om te schrijven voor een commissie. Dit om actief lid te worden bij FIRST. Helaas heb ik dit aan me voorbij laten gaan, maar in de toekomst zal ik zeker gaan doen. Om af te sluiten: bedankt voor de gastvrijheid, inspanningen, creativiteit en vooral de gezellige avond. Helaas was dit alweer een van de laatste activiteiten van het studiejaar 2016/17. Aansluitend vond de maandelijkse borrel, dit keer i.s.m. Joanknecht, plaats in café Local, waar de avond werd afgesloten onder het genot van een drankje.

19


Vereniging

Pita’s met kip Benodigdheden 2 rode paprika’s 1 komkommer 150 gram feta 1 krop gemengde sla 4 kipfilets 1 rode ui 250 gram cherrytomaatjes 4 grote pita broodjes Voor de tzatziki 250 gram Griekse yoghurt kwart komkommer peper zout citroensap Voor de marinade 2 eetlepels zonnebloemolie 1 theelepel zout 1 theelepel witte peper 1/2 theelepel paprikapoeder 1/2 theelepel komijn 1 theelepel oregano Snijd de kipfilets in kleine blokjes, en meng deze vervolgens met de marinade zoals beschreven. Indien mogelijk, laat dit enkele uren intrekken in de koelkast! Snijd vervolgens de paprika’s en de komkommer in kleine blokjes, en maak de krop sla goed schoon. Halveer de cherrytomaatjes, verkruimel de feta en snijd de rode ui in dunne ringen. Voor de tzatziki: verwijder de zaadlijsten uit de komkommer, en snijd deze zo fijn mogelijk. Meng dit vervolgens met de Griekse yoghurt, en voeg naar smaak peper, zout en citroensap toe. Serveer dit alles apart in kleine bakjes, zodat de gasten zelf hun eigen pita’s kunnen vullen! Bak vervolgens de kip, en leg de pita’s enkele minuten in de oven. Nu nog een ouzo erbij, en wij zeggen jamas!

20

AUGUSTUS 2017 FIRM


Verslag

Loyens & Loeff Hockeytoernooi

O

Door: Claartje Rouppe van der Voort

p donderdag 18 mei was het dan eindelijk zo ver, het Loyens en Loeff Hockeytoernooi. Dit is het grootste hockeytoernooi waarbij zowel fiscalisten als Nederlands recht studenten uit het hele land bij elkaar komen om op een sportieve en informatieve manier kennis te maken met Loyens en Loeff. Met de grootste hockeytalenten die FIRST rijk is (en tevens zonder wissels), gingen we op weg naar Hurley in Amsterdam. Eenmaal daar aangekomen werden we ontvangen met koffie en taart. Daarna begonnen al snel de wedstrijden. Een

aantal van ons (Zondag, Yannick en ondergetekende) konden niet genoeg krijgen van het hockey en in plaats van 3, hebben zij 6 wedstrijden gespeeld. Nadat we 1 keer gelijk hadden gespeeld, 1 keer gewonnen en 1 keer verloren, lagen we er helaas uit. Het verdriet was echter van korte duur, want precies op het moment dat onze laatste wedstrijd werd afgefloten ging de tap open. De derde helft hebben we, zoals altijd, dik gewonnen. Voordat het feestje totaal kon escaleren, was daar gelukkig de barbecue met super lekker vlees, salades, brood en nog zoveel meer. Daarna kon het echte feest losbarsten. Aangezien wij weer FIRM AUGUSTUS 2017

met de laatste trein richting Maastricht moesten, zat er niks anders op dan vroeg te pieken. We hebben vooraan lekker gênant gedanst in een leeg clubhuis en we hebben weer aan Loyens en Loeff laten zien dat er geen feestje is zonder FIRST! Loyens en Loeff bedankt voor deze leuke dag en ik zou vooral tegen iedereen willen zeggen, als je de kans hebt om mee te gaan naar het Hockeytoernooi dan moet je dat zeker doen! Het is een dag om nooit te vergeten! Ik hoop wel echt dat er dan geen bussen rijden tussen Sittard en Maastricht‌

21


Verslag

Kantoorbezoek Hertoghs advocaten Door: Maxime Leenders

O

p woensdag 31 mei heeft het laatste kantoorbezoek van academisch jaar 2016-2017 plaatsgevonden in samenwerking met Hertoghs advocaten. Met 16 enthousiaste deelnemers en 26 graden Celsius beloofde het een zeer succesvolle en mooie dag te worden. De dag ving aan te station Maastricht om 12.00 uur met een reis welke oorspronkelijk twee uur behoorde te duren. Door verhindering van het treinverkeer liet de geel-bl auwe limousine van de NS ons helaas in Sittard al in de steek. Echter, door de vlotte babbel van een niet nader te noemen bestuurslid, werd de reis na een korte tijd wachten voortgezet met behulp van een snelbus. De ijsjes die onderweg werden genuttigd en het gezelschap van elkaar maakten de vertraagde reis gelukkig een stuk aangenamer. Eenmaal aan de late kant gearriveerd in Breda werden wij op het kantoor hartelijk ontvangen door Ivo Leenders - partner en advocaat - en Patty Wijnen - marketing en pr-medewerkster. De medewerkers gaven bij aanvang aan dat het geen gebruikelijk kantoorbezoek zou worden, waarna een grote wand opzij 22

geschoven werd. Het kantoorbezoek ving inderdaad niet aan, zoals gebruikelijk, met een presentatie of een algemeen informatief praatje, maar wij werden verrast met een simulatie die opgevoerd werd door Ron Jeronimus – advocaat - en Maaike Coenen –advocaat - in de rol van de twee FIOD-ambtenaren en een acteur bekend van nationale televisie in de rol van Henk. Henk was tijdens een controle onder het vergrootglas van de FIOD komen te liggen door zijn opmerkelijk aangifte inkomstenbelasting 2015. Aan de hand van een aantal bevindingen naar aanleiding van de aangifte en het vermoeden dat Henk niet zijn hele inkomen had aangegeven, werd Henk uitgenodigd om op bezoek te komen op het kantoor van de Belastingdienst om een aantal vragen van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst te beantwoorden. Tijdens deze ondervraging voelden de ambtenaren Henk stevig aan de tand over de verkoop van zijn bv genoemd ‘Haar BV’, waarmee hij een aanzienlijk bedrag had verdiend. Daarnaast werden er onder andere pittige vragen gesteld over het afgezonderd particulier vermogen dat hij had in Curaçao en uitkeringen die hij deed vanuit zijn afgezonderd particulier aan zijn minnares. Tijdens de ondervraging AUGUSTUS 2017 FIRM

werd Henk niet bijgestaan door een advocaat en hij beantwoordde de vragen dan ook zonder op de hoogte te zijn van de eventuele consequenties hiervan. Na de simulatie werd aan ons de opdracht gegeven om Henk bij te staan als advocaat tijdens de ondervraging, waarna de simulatie voor een tweede keer werd vertoond. Terwijl dit gebeurde lieten wij onze grijze massa’s kraken en groeven diep in ons geheugen naar de kennis die wij ooit van het formeel belastingrecht en strafrecht aan de universiteit hadden opgedaan. Aan het begin van de simulatie gaven wij Henk nog vrij veel ruimte om de vragen van de FIOD-ambtenaren te beantwoorden. Naar mate steeds meer bleek dat het verschaffen van deze informatie nadelig voor Henk uit kon gaan pakken, werd door ons het advies gegeven om zich te beroepen op zijn zwijgrecht. Tegen het einde van de simulatie sprak Henk op advies van ons alleen nog maar de gevleugelde woorden ‘ik beroep mij op mijn zwijgrecht’. De simulatie was zeer leerzaam en gaf een goede weerspiegeling van de dagelijkse praktijk bij Hertoghs advocaten. Het was voor ons een uitdagende taak om gezamenlijk Henk bij te staan als advocaat en om steeds een stap vooruit te denken over de gevolgen die het beantwoorden van vragen met zich kunnen meebrengen. Tevens bleek uit de simulatie hoe belangrijk het is, zeker met het oog op de rechtsbescherming, dat men zich laat bijstaan door een professional wanneer men een fiscaal probleem of conflict heeft. Aan het einde van het kantoorbezoek was er nog de mogelijkheid om aan de werknemers vragen te stellen. Daarna begaven wij met de medewerkers van het kantoor ons richting het stadscentrum naar Eetcafé Publieke Werken om te eindigen met een gezellige borrel. Tijdens de borrel was er de gelegenheid om op een informele wijze kennis te maken met de medewerkers en er werden natuurlijk ook de nodige biertjes genuttigd en sterke verhalen uitgewisseld. Na de borrel begaven wij ons op de terugweg om terug te keren naar het zuiden van het land. Onderweg naar het station werd (helaas) nog even bevestigd dat vrouwen niet kunnen fileparkeren. Dit vonden vooral de heren van het gezelschap zeer vermakelijk. Het was een geslaagde dag die een goed inzicht heeft gegeven in het kantoor en de medewerkers van Hertoghs advocaten, waarvoor wij hen willen bedanken!


Verslag

Alumniborrel Door: Daphne van den Berg

Op vrijdag 2 mei werd een borrel georganiseerd voor alle alumnileden die de vereniging rijk is. Voor mij en mijn destijds mede-kandidaat-bestuurders Yannick, Frederique en Guy een mooie kans om eens met onze voorgangers over hun ervaringen te babbelen. Een groot deel van de aanwezige alumni-leden heeft door de jaren heen een mooie bijdrage geleverd aan de vereniging, als bestuurder en/of actief lid en heeft FIRST toentertijd in zijn/haar hart gesloten. Er lijkt me voor hun dan ook niets leukers om onder het genot van een hapje en drankje samen te komen, met de mensen waarmee ze ooit zo’n mooie tijd hebben beleefd en nog eens al die herinneringen op te halen. Ondanks dat vele leden van FIRST Maastricht een onvergetelijke studententijd meemaken in Maastricht, verspreiden zij zich na deze tijd vaak snel over het hele land. De Randstad is hierbij dan toch wel de favoriete keuze om naartoe te verhuizen. De alumni-commissie besloot dan ook om onze thuisbasis voor even achter ons te laten liggen en af te reizen naar de hoofdstad. Amsterdam kent natuurlijk vele hotspots welke dagelijks drukbezocht zijn. Mijn complimenten dan ook aan de commissie dat het ze is gelukt om een prachtig plekje aan het water te regelen bij een van de momenteel hipste tentjes in Amsterdam: Hanneke’s Boom. Na mijn tentamen IBIH aan de VU moest ik eigenlijk direct naar huis voor

mijn dansrepetitie, waardoor ik helaas bij dit evenement niet aanwezig zou kunnen zijn. Doordat de NS zijn zaakjes weer eens niet helemaal op orde had, werd ik echter gedwongen om in Amsterdam te blijven. Ik stuurde mijn danslerares een appje dat ik het niet ging redden en besloot aan deze situatie een positieve draai te geven door met Joost Ruler de tram in te stappen en te partycrashen bij de alumni-borrel. Achteraf was ik de NS deze ene keer stiekem dankbaar voor haar wanprestaties want ik had deze geslaagde avond niet willen missen. Bij aankomst op deze heerlijke zonnige namiddag werden we ontvangen door Joost Sunday. Hij zorgde ervoor dat iedereen een polsbandje kreeg waarmee aan de bar onbeperkt drank kon worden gehaald. Dit werd dan ook veelvuldig gedaan; in pitchers om de vaart er een beetje in te houden. Aan de gezichten van velen zag je dat zij hier, aan het einde van weer een zware werkweek, dan ook wel echt even aan toe waren. Hartje centrum, aan het water, met een koud drankje in de hand, werden her en der gesprekken gevoerd door alumni over waar ze tegenwoordig werken en waar ze verder zoal mee bezig zijn. Het is toch een stuk leuker om op deze manier op de hoogte te worden gebracht van de nieuwste ontwikkelingen binnen je opgebouwde FIRST-netwerk dan dat je dit moet FIRM AUGUSTUS 2017

vernemen via Linked-In updates. De tijd vloog voorbij en langzamerhand begon iedereen toch wel honger te krijgen. Het duurde even voordat het er was, maar dat was dan wel het wachten waard. Een heerlijk BBQ-buffet met bijbehorende salades maakte de avond compleet. Een avond die door sommigen (lees: Yannick en Guy) nog tot in de late uurtjes is voortgezet in het nachtleven van Amsterdam. Schijnbaar heb je daar als student dan toch wat meer energie voor over na een week “studeren” in vergelijking met een hardwerkende alumni. Helaas moest ik er al rond een uur of 22.00 aan geloven om een tweede poging te wagen om thuis te komen. Maar mijn struggles met de NS waren helaas nog niet voorbij die dag, want na een leuke sprintpoging samen met Maarten reed de trein voor ons gezicht weg. Het was dan ook misschien niet zo slim om te denken dat we nog wel even snel langs de AH ToGo konden gaan voor wat lekkers in de trein om de lange terugreis naar het zuiden draaglijk te maken. Een half uur later, toen we eindelijk in de trein zaten, deed de NS gelukkig prima haar werk. Wat zal het heerlijk zijn om als alumni, met een goede baan en een leuke auto, niet meer altijd afhankelijk te zijn van het OV…

23


Verslag

De SFFR blikt terug Door: Iris van Asselt (Voorzitter Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp 2016-2017)

M

et het eindigen van het academische jaar 2016-2017 is ook ons bestuursjaar bij de SFFR alweer tot een einde gekomen en daarom hebben wij tijdens de bestuurswissel van dinsdag 27 juni jl. het stokje overgedragen aan het nieuwe bestuur, dat wordt gevormd door Caroline Kleine Staarman (voorzitter), Johan van der Meer (vicevoorzitter), Luc Bruls (secretaris) en Tim Smeets (penningmeester). Zij zullen ervoor zorgen dat onze stichting ook tijdens het academische jaar 2017-2018 draaiende blijft en verder kan blijven groeien. Wij hebben het volste vertrouwen in het nieuwe bestuur en zijn ervan overtuigd dat zij de SFFR op goede wijze zullen voortzetten! Wij zijn verheugd met hetgeen wij het afgelopen jaar hebben bereikt. Zo heeft de SFFR het afgelopen jaar zeer veel nieuwe, enthousiaste medewerkers mogen verwelkomen. Deze nieuwe medewerkers hebben wij willen ondersteunen bij het verrichten van hun eerste werkzaamheden door middel van speciale trainingssessies. Gelet op de feedback die wij hebben gekregen naar aanleiding daarvan, kunnen wij concluderen dat dit een groot succes was en wij hopen dan ook dat dit initiatief volgend jaar kan worden doorgezet. Daarnaast 24

hebben alle medewerkers hun communicatievaardigheden kunnen verbeteren tijdens de algemene training aan het begin van het jaar. Het doel hiervan was om het contact met de cliënten van de stichting te verbeteren. De opkomst was hoog en wij kijken dan ook terug op een succesvolle training! Wij hopen dat de medewerkers de tips van deze training goed in de praktijk hebben kunnen brengen tijdens de werkzaamheden. Dit jaar is er namelijk, met name in de aangifteperiode, een recordaantal spreekuren georganiseerd in zowel Maastricht, Roermond als Echt. Hierdoor hebben de medewerkers zeer veel mensen kunnen bijstaan bij hun belastingzaken, hetgeen volledig in overeenstemming is met het doel van onze stichting. Wij kunnen dan ook terugkijken op een zeer succesvol jaar voor de SFFR. Dit was echter allemaal niet gelukt zonder ons team van gemotiveerde medewerkers. Zij zijn de reden dat de SFFR kan blijven bestaan. Daarom willen wij onze medewerkers ieder jaar bedanken voor hun inzet door middel van een speciaal voor hen georganiseerde activiteit op het einde van het jaar, na afloop van de bestuurswissel. Dit jaar was het medewerkersuitje een spectaculaire 4 uur durende Vespatocht! Nadat we van onze gids eerst een uitgebreide instructie hadden kregen over het gebruik van de Vespa en een aantal do’s en AUGUSTUS 2017 FIRM

dont’s voor het besturen ervan, konden we na een testrondje om het Kruisherenhotel eindelijk op pad! Langzaam verlieten wij het centrum van Maastricht en trokken wij langs pittoreske dorpjes het prachtige Zuid-Limburgse Heuvellandschap in. Ondanks de slechte weersvoorspellingen waren de weergoden ons gunstig gezind en bleef het relatief droog. Hoewel het besturen van de Vespa’s voor degenen die dit nog niet eerder hadden gedaan een beetje onwennig was, had iedereen vrij snel door hoe het werkte en konden we zonder al te veel oponthoud onze pauzebestemming in Valkenburg bereiken. Na het nuttigen van een drankje vervolgden we onze tocht via de bekende Cauberg door de heuvels terug richting Maastricht. Nét voor het einde van de tocht raakten we door een spontane sightseeing tour en het hoge tempo van onze gids nog een deel van de groep kwijt, maar gelukkig heeft iedereen uiteindelijk de eindbestemming weten te bereiken. Na het inleveren van de Vespa’s hebben we ter afsluiting van de dag nog met z’n allen genoten van een lekker etentje bij De Preuverij. Wij vonden het een geslaagde en gezellige dag en hopen dat de medewerkers dit ook zo hebben ervaren. Via deze weg willen wij hen nogmaals hartelijk bedanken voor hun beschikbaarheid gedurende het afgelopen jaar!


Verslag

Eindejaarsactiviteit

Door: Antoin Feij

Al sinds een aantal dagen verheugde ik mij erg op de eindejaarsactiviteit die plaatsvond op vrijdag 16 juni. Bij de inschrijving voor de activiteit was het nog niet duidelijk wat de invulling van de namiddag en avond zou worden en tot mijn grote verbazing werd het nog lang geheim gehouden. Echter toen eenmaal bekend werd dat we cocktails gingen bereiden en drinken werd ik razend enthousiast, zeker omdat het bij Mr. Smith zou plaatsvinden. Vlak na de opening van deze classy cocktailbar had ik al vaker met het idee rondgelopen om meneer Smith een bezoekje te brengen, echter tot die vrijdag was het er nog niet van gekomen. Na verzameld te hebben in de rechtstraat, lopen we met het FIRST groepje de bar in en direct bij binnenkomst wordt iedereen persoonlijk welkom geheten. Er hing een erg relaxte sfeer in de bar, ingericht als een klassieke loungeruimte is dit de perfecte locatie om ontspannen van een cocktail te genieten. Met de tentamens net achter de rug kon iedereen eindelijk weer eens bijpraten en even tot rust komen voordat er uitleg werd gegeven over de bereiding van de eerste (klassieke) cocktail, de Mojito! De cocktail is vrij simpel te maken, bestaande uit rum (of toch gin?), sodawater, wat limoen en munt. In de tweede cocktailronde is er een keuzemogelijkheid: een ietwat zurige cocktail met grapefruit of eentje met framboos. De cocktails worden onder toeziend oog van de bartender bereid en met zijn kennis is de smaak van de cocktails subliem te noemen. De aankleding van de cocktails, in mijn geval met een stukje grapefruit en anderszins met een stukje framboos, is daarmee ook een lust voor het oog. De laatste ronde bood wederom de optie tussen twee goede alternatieven: een extreem zure cocktail met limoncello of een minder zure variant met licor 43. Na afloop van deze leuke activiteit stond er een Italiaans etentje op de planning bij Donnatello’s, wat een buitengewoon smakelijke afsluiting van de avond was. Bij deze de complimenten aan de PR commissie voor het organiseren van deze wederom erg geslaagde activiteit!

FIRM AUGUSTUS 2017

25


Verslag

Voetbaltoernooi FIRST Maastricht Door: Janou Roosenboom

Op de extreem zonnige vrijdag 23 juni was het helaas al tijd voor de laatste activiteit van het academisch jaar; het FIRST-voetbaltoernooi. Met een grote groep Messi’s en Ronaldo’s van FIRST, het bestuur van de Smeetskring uit Tilburg en het kandidaatsbestuur van de Smeetskring verzamelden we bij het sportcomplex RKVVL Polaris. Daar werden we door de PR-commissie ontvangen met een goed verzorgde lunch en het ‘voetballen’ kon beginnen. Niet iedereen had het talent van Messi of Ronaldo, daarom werden we in teams ingedeeld van verschillende niveaus, om zo de competitie nog een beetje te spannend te houden. De middag werd afgetrapt met een klassieker: bestuur / kandidaatsbestuur FIRST VS bestuur / kandidaatsbestuur de Smeetskring. Het eerste doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door Maarten Stoop, na slechts 30 seconden werd de bal al het doel van de Tilburgers ingetikt en bracht hij FIRST op een voorsprong die niet meer uit handen werd gegeven. In tegenstelling tot de andere wedstrijd op dat moment, terwijl veld 1 een topwedstrijd werd gespeeld, vielen er op veld 2 meer eigen goals dan goals in het doel van de tegenstander.

Winnaars voetbaltoernooi 2017 Na spannende wedstrijden is het bestuur 26

/ kandidaatsbestuur van FIRST (team FC Barcelona) eerste geworden. Zou de PR-commissie omgekocht zijn? Of waren ze daadwerkelijk de beste? Dat maakt ook niet uit, de Beker is dus in Maastricht gebleven en dat is het belangrijkste. Het team van de Smeetskring uit Tilburg is uiteindelijk als laatst geëindigd, plaats nummer zes. Ze hadden maar liefst twee uur gereisd om vervolgens laatste te worden. Echter, de slinkse bestuurs- / kandidaatsbestuursleden van de Smeetskring hebben de door FIRST gewonnen beker gebrast en meegenomen naar Tilburg. Het kandidaatsbestuur van FIRST zal hierdoor nog een keer terug moeten naar Tilburg om de beker terug te verdienen. Waar we de Smeetskring wel voor kunnen prijzen is het snelle bier drinken, zijn ze toch nog ergens de beste in.

Bier Toen we vóór de eerste wedstrijden vast een biertje wilde drinken ( ja je leest het goed, zo’n toernooi was het dus) bleek het bier lauw te zijn en toen het eindelijk koud was, bleek de tap kapot door de enorme vraag. Vervolgens hebben we bier moeten ‘scheppen’ uit emmers maar het bier smaakte er niet minder lekker door want bier is bier en natuurlijk: ‘meer bier = meer beter’ – Stoop Instituut 2016 AUGUSTUS 2017 FIRM

Na afloop van de wedstrijden hebben we kunnen genieten van een barbecue van de mannen van Taste4More. Deze was net als op het actieve leden weekend zeer geslaagd. Er was een grote variatie aan lekker eten: salades, sauzen, brood, kipspiesen, friet, pasta, garnalen en nog veel meer.

Troostprijs De troostprijs had dit jaar eigenlijk moeten gaan naar Thom Gijbels. Thom was zo vastberaden om de bal binnen de lijnen te houden dat hij de doelpalen niet zag staan – of in ieder geval te laat zag staan. Helaas zit hij voor de komende vier weken met zijn arm in het gips. Ergens begrijp ik het natuurlijk ook wel, een wedstrijd winnen op het FIRST-voetbaltoernooi is ook veel belangrijker dan je fysieke gesteldheid. Beterschap Thom! Nog nooit gevoetbald? Maak je meer eigen goals dan iets anders? Kun je beter bier drinken dan voetballen? Geen enkel probleem! Door de gemixte teams kon iedereen een balletje mee trappen. We kunnen naar mijn mening terugkijken op een geslaagde middag waar naast de wedstrijden, de nodige biertjes gedronken werden en de sfeer er goed in zat. Complimenten voor de PR-commissie en dank aan de BBQ-mannen en natuurlijk RKVVL Polaris voor het ter beschikking stellen van de voetbalvelden en de kantine.


Verslag

Tentamentraining NIBR Door: Daphne Goris

Op woensdagavond 7 juni vond de tentamentraining van het vak Nederlands Internationaal Belastingrecht (NIBR) plaats. Deze training werd gegeven door twee werknemers van EY: Yoeri Coenen en Jeroen Basten. Terwijl buiten de mussen van het dak vielen door de warmte, zaten er genoeg studenten klaar in de collegezaal op de economische faculteit. Het was voor iedereen fijn om een week voor het tentamen een herhaling te krijgen van de

relevante onderwerpen. De presentatie begon met een korte introductie door de enthousiaste EY medewerkers, waarna we de onderwerpen van het vak gingen behandelen. Allereerst kregen we een korte samenvatting van de belangrijkste jurisprudentie: iets wat natuurlijk een centraal punt vormt in het vak NIBR. Daarna hebben we de theorie van het internationale belastingrecht behandeld. Zaken als vaste inrichting, vestigingsplaats, FIRM AUGUSTUS 2017

objectvrijstelling en methoden ter voorkoming van dubbele belastingen passeerden de revue. Na een korte pauze eindigden we met een aantal toepasselijke voorbeelden. Anderhalf uur later verlieten alle studenten de collegezaal vol vertrouwen voor de aankomende tentamenweek! Bij dezen willen wij EY hartelijk bedanken voor het verzorgen van deze leuke maar bovenal leerzame avond!

27


International

Dear member, While you are reading this final edition of the FIRM, the academic year has come to an end. A few weeks ago the new board has been installed. They will spend the summer holidays to prepare for the coming academic year and will make sure next year will a great success as well. Our year as board members of FIRST Maastricht passed quickly. Together with you we have made many memorable moments. It was an interesting year that we much enjoyed. We were pleased to see that many of you came to the activities where you could meet each other and possible future employers. We started this year with a pub crawl through Maastricht where we showed you the night life this great city has to offer. A week later the the monthly drinks with PwC took place. The EY Luxemburg trip took place in November. On our Monthly drink EY Luxemburg gave a short introduction of the firm and invited you all to visit EY Luxemburg. On the 24th we traveled to Luxemburg with a group of 45 International Tax Law students to visit EY, Loyens & Loeff and ArcelorMittal. Besides becoming acquainted with these interesting companies, we also saw Luxembourg by night. Highlight of the year was the International Job Fair. During this day six international tax law firms met the students of Maastricht University. You were able to participate three workshops of firms of your choice and meet employees to ask all the questions you had about working as a tax advisor. This day ended with an exquisite recruitment dinner. We were told that a lot of the International Tax Law students were offered a job to work for these firms. Therefore; and we hope you share this opinion with us, this day a great success. It would not have been possible to arrange all these activities without our loyal partners. I would like to take this opportunity to thank them for their involvement this academic year. We have great confidence in our new board to make sure these partnerships will stay intact. Furthermore we would like to give a special thanks to our International committee. They have put a lot of effort in organizing all our activities and had a lot of fun while doing this. At last we wish you a great time during your well-deserved summer holidays and we wish you all the best in your future careers. Hopefully you will continue to enthusiastically promote FIRST Maastricht amongst your peers and colleagues wherever you will be, and we thank you for being a valuable member of FIRST Maastricht. On behalf of the board of FIRST Maastricht, Joost Roelofs Chairman 2016-2017 FIRST Maastricht

28

AUGUSTUS 2017 FIRM


FIRST Maastricht wenst u een ďŹ jne vakantie toe!

FIRM 24.4  
FIRM 24.4  
Advertisement