Page 1

12.11.2012

Energiatõhus omavalitsus:

Riiklik energiatõhususe poliitika Energiasääst ja sisekliima Teet Tark Hevac OÜ

HOONETE ENERGIATÕHUSUSE DIREKTIIV 2010/31/EL pärast 31. detsembrit 2018 on uusehitised, mida kasutavad ja omavad riigiasutused, liginullenergiahooned.

1


12.11.2012

Kaks olulist määrust (kuni 2013.a algus)

Lähiaja muutused õigusruumis • Katusseadus on ehitusseadus • Senine VV miinimumnõuete seadus nr 258 kaheks (kehtib alates 09.01.2013): – VV määrus nr 68, 30.08.12 „Energiatõhususe miinimumnõuded“ – MKM määrus nr 63, 08.10.12 „Hoonete energiatõhususe arvutamise metoodika“

• MKM määrus nr 107 „Energiamärgise vorm ja väljastamise kord“ muutmisel (ilmselt kehtestatakse lähiajal) • MKM uus määrus „Nõuded elamu energiaauditile“ (ilmselt kehtestatakse kevadel)

2


12.11.2012

Milles väljendub energiatõhusus? • KEK kaalutud energiaerikasutus

• ETA enegiatõhususarv

ETA piirväärtused (alates 2013), kWh/(m2.a) Hoone tüüp

Väike elamud korterelamud Büroohooned, teenindushooned, raamatukogud ja teadushooned Ärihooned Avalikud hooned Kaubandushooned ja terminalid Haridushooned Koolieelsed lasteasutused Tervishoiuhooned

Ehitatav hoone

Madalaenergiahoone

Liginullenergiahoone

160 150 160

Oluliselt rekonstrueeritav hoone 210 180 210

120 120 130

50 100 100

210 200 230 160 190 380

270 250 280 200 240 460

160 150 160 120 140 300

130 120 130 90 100 270

3


12.11.2012

ETA (kWh/m2.a) uus (VV nr 68) ja vana (VV nr 258) määrus

Hoone tüüp Väike elamud Korterelamud Büroo- ja administratiivhoone Ärihooned, kaubandus- ja teenindushooned Avalikud hooned Haridus- ja teadushooned Tervishoiuhooned Siseujulad Koolieelsetes lasteasutustes

Ehitatava hoone vana määrus 180 150 220

Ehitatava hoone uus määrus 160 150 160

Rek. hoone vana määrus 250 200 290

Rek. hoone uus määrus 210 180 210

300

210

390

270

300 300 400 800 —

200 160 380 — 190

390 390 520 1000 —

250 200 460 — 240

NB! Alates 2013. a elektri kaalumistegur 2 (enne 1,5)

VV määruse olulisemad muudatused • Uued ja muudetud mõisted: 1) oluline rekonstrueerimine – rekonstrueerimine, mille puhul on hoone piirdekonstruktsioonide muutmisega, kande- ja jäigastavate konstruktsioonide muutmise ja asendamisega või välispiirete ja tehnosüsteemide või nende osade muutmisega või tehnosüsteemi tervikliku asendamisega seotud kulud suuremad kui üks neljandik rekonstrueeritava hoonega samaväärse hoone keskmisest ehitusmaksumusest;

4


12.11.2012

VV määruse olulisemad muudatused • energiatõhususarv [kWh/(m2 a)] – arvutuslik summaarne tarnitud energiate kaalutud erikasutus hoone standardkasutusel, millest arvatakse maha summaarne eksporditud energiate kaalutud erikasutus; • Madalenergiahoone on parima võimaliku ehituspraktika kohaselt energiatõhusus- ja taastuvenergiatehnoloogiate lahendustega tehniliselt mõistlikult ehitatud hoone, mille puhul ei eeldata lokaalset elektri tootmist taastuvenergiaallikast.

VV määruse olulisemad muudatused • Liginullenergiahoone on parima võimaliku ehituspraktika kohaselt energiatõhusus- ja taastuvenergiatehnoloogiate lahendustega tehniliselt mõistlikult ehitatud hoone, mille energiatõhusarv on suurem kui 0 kWh/(m2 a), kuid mitte suurem kui käesolevas paragrahvis sätestatud piirväärtus • Netonullenergiahoone on hoone, mille energiatõhususarv on 0 kWh/(m2 a). Netonullenergiahoonesse võidakse hankida tarnitud energiat, kui see kompenseeritakse eksporditud energiaga.

5


12.11.2012

Energiatõhususarv arvutuslik summaarne tarnitud energiate kaalutud erikasutus hoone standardkasutusel, millest arvatakse maha summaarne eksporditud energiate kaalutud erikasutus: – – – – – – –

Küte Soe tarbevesi Ventilatsiooni soojus Ventilatsiooni elekter Valgustuse elekter Seadmete elekter Tehnosüsteemide elekter

hoone on tervik: summaarsed energiakulud

ETA saamine • Netoenergia – tarbitud energia (näiteks soojuskadude kompenseerimine)

• Tarnitud energia – arvestab kadusid, kasutegureid, COP jms – sisuliselt hoonesse (krundile) tarnitud (ostetud) energia

• Eksporditud energia • ETA – Tarnitud, millest on maha lahutatud eksporditud energia energiakandjate kaupa korrutatakse läbi kaalumisteguritega – kaalumisteguritega läbi korrutatud energiakandjate energia summa jagatakse hoone köetava pinnaga

6


12.11.2012

Neto Tarnitud energia

50 kWh/m2

100 % elekter 1*50= 50

50% päike 0 50% elekter 0,5*50= 25 Kokku 25 100 % soojuspump COP=3 elekter: 50/3= 17

Katel kasutegur 0,85 Kütus: 50/0,85=

59

Kaugküte: 1*50=

50

Kaalumistegurid taastuvtoormel põhinevad kütused (puit ja puidupõhised kütused ning muud biokütused, v.a turvas ja turbabrikett) 0,75; kaugküte 0,9; vedelkütused (kütteõlid ja vedelgaas) 1,0; maagaas 1,0; tahked fossiilkütused (kivisüsi jms) 1,0; turvas ja turbabrikett 1,0; elekter

1,5.

Alates 2013 elekter 2

7


12.11.2012

Neto

50 kWh/m2

ETA

Tarnitud energia

100 % elekter 1*50=

50

50*2= 100

50% päike 0 50% elekter 0,5*50= 25 Kokku 25 100 % soojuspump elekter: 50/3=

25*2= 50

17*2=

17

Katel kasutegur 0,85 Kütus: 50/0,85=

34

gaas 59*1= 59 pellet 59*0,75= 44

59

Kaugküte 1*50= 50

50*0,9=

45

Primaarenergia ehk ETA (tarnitud energia arvestades kaalumistegureid) Tarnitud energia Krundi piir

Ostetakse elektrivõrgust

Hoone Neto energia Küte 38 Soe tarbevesi 23 Vent. soojus 6 Muu elekter 36 ---Kokku elektrit 103

Hoone tüüp

Ehitatav hoone

Väike elamud

160

Tehnosüsteemid 38/0,95=40 23 6 36 -----105

Oluliselt rekonstrueeritav hoone 210

105

105

Madalaenergiahoone

Liginullenergiahoone

120

50

ETA: (105)*2≈210

8


12.11.2012

Primaarenergia ehk ETA (tarnitud energia arvestades kaalumistegureid) Tarnitud energia Krundi piir

Ostetakse elektrivõrgust

Hoone Neto energia Küte 38 Soe tarbevesi 23 Vent. soojus 6 Muu elekter 36 ---Kokku elektrit 103

Hoone tüüp

Ehitatav hoone

Väike elamud

160

Tehnosüsteemid 38/3,5/0,95=11,4 23/2,7=8,5 6 36 -----61,9

Oluliselt rekonstrueeritav hoone 210

61,9

61,9

Madalaenergiahoone

Liginullenergiahoone

120

50

ETA: (61,9)*2≈122

Primaarenergia ehk ETA (tarnitud energia arvestades kaalumistegureid) Tarnitud energia Krundi piir

PV paneel 30, millest 12 tarbitakse hoones ja 18 tarnitakse võrku tagasi

Ostetakse elektrivõrgust

Hoone Neto energia Küte 38 Soe tarbevesi 23 Vent. soojus 6 Muu elekter 36 ---Kokku elektrit 103

Tehnosüsteemid 38/3,5/0,95=11,4 23/2,7=8,5 6 36 -----61,9

61,9-12-3

46,9

ETA: (46,9-24)*2≈46

Müüakse elektrivõrku 24

18+6

Tuulegeneraator 9, millest 3 tarbitakse hoones ja 6 tarnitakse võrku tagasi

Hoone tüüp

Ehitatav hoone

Väike elamud

160

Oluliselt rekonstrueeritav hoone 210

Madalaenergiahoone

Liginullenergiahoone

120

50

9


12.11.2012

HOONETE ENERGIATÕHUSUSE DIREKTIIV 2010/31/EL • Eraldi kohustused avaliku sektori hoonetele - EhS § 31 lg 51: Sisekliima tagamisega hoonetes, milles riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse valduses on rohkem kui 500 ruutmeetrit kasulikku pinda, ning alates 2015. aasta 9. juulist hoonetes, milles riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse valduses on rohkem kui 250 ruutmeetrit kasulikku pinda, tuleb energiamärgis paigaldada külastajate jaoks nähtavale kohale

Praegu Type of building

Energy performance value, kWh/(m2.a) A B C D E F G

Detached house Apartment building Office building Hotel, canteen, supermarket etc Entertainment buildings School Hospital Swimming pool

Miinimumnõude uutele hoonetele Miinimumnõuded olulisest rekonstrueeritavatele hoonetele

10


12.11.2012

Eesmärk Type of building

Energy performance value, kWh/(m2.a) A B C D E F G

Detached house Apartment building Office building Hotel, canteen, supermarket etc Entertainment buildings

Liginull

Madalenergiahoone

Kulutõhus

School Hospital Swimming pool

Ehitatavad (uued) hooned Oluline rekonstrueerimine

Kahte tüüpi märgised • Olemasolevate hoonete EM – – põhineb mõõdetud ja hinnatud kuludel

• Projekteeritavate ja oluliselt rekonstrueeritavate hoonete EM – põhineb arvutustel

11


12.11.2012

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTRI MÄÄRUS “ENERGIAMÄRGISE VORM JA VÄLJASTAMISE KORD” -Senini esinevad vead: 1) Formaalsed vead (vormindus, lohakus, copy-paste) 2) Sisulised vead (lähteandmete vead, arvutuslikud vead, formaalsete vigade paljusus) -Suunad uues määruses -märgise välimus -digitaalne (EHR) -skaala - soovitatavad energiatõhususe meetmed -reaalse tarbimise kuvamine

Energiakandja

Energia kasutamise otstarve

TARNITUD ENERGIA elekter/kaugküte, OSTETUD KÜTUSED ühik kWh/a kogus/a

Energiaerikasutus, kWh/(m²*a)

Energiakandja 1 Energiakandja 2 … energiakandja n ENERGIAERIKASUTUS KOKKU, kWh/(m²*a):

"X" miljardi küsimus 29.02.2012

12


12.11.2012

Energiat천husus ja energias채채st?

madal CO2

13


12.11.2012

k천rge CO2

14


12.11.2012

15


12.11.2012

Inimene ööpäevas • Toitu • Vedelikku • Õhku

ca 0,5...1 kg ca 2...3 kg ca 20 kg toit 3%

vedelik 11%

õhk 86%

16


12.11.2012

Allikas: B. Olesen

Allikas: P.Wargocki

17


12.11.2012

18


12.11.2012

Ruumiõhu niiskus ja nohu lastel (C. Bornehag 2004)

DALY (tinglikult kaotatud eluiga halva õhukvaliteedi tõttu) EC/JRC/IHCP2011

Punane: Sinine:

ruumiõhk välisõhk

19


12.11.2012

DALY (tinglikult kaotatud eluiga halva 천hukvaliteedi t천ttu) EC/JRC/IHCP2011

Energias채채st ei tohi toimuda sisekliima arvelt !

20

Finestum - Riiklik energiatõhususe poliitika 2013  

Author: Teet Tark

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you