Årsrapport FIAS 2020

Page 1

20 20

Fjellregionen interkommunale avfallsselskap

FIAS ÅRSRAPPORT

SAMMEN GJØR VI FJELLREGIONEN AVFALLSFRI


2


Innhold Daglig leder har ordet 4 FIAS - kort fortalt 5 Endelig matsortering 6 Når vi målene våre? 8 FIAS PROFF 10 Litt av vår historie 12 Styremedlemmer 13 Hilsen fra styreleder 14 Styrets årsberetning 15 Årsregnskap FIAS 2020 18 Resultatregnskap 18 Balanse 19 Balanse forts. 20 Kontantstrømanalyse 21 Noteopplysninger 22 Selvkost 27 Sammendrag avdelingsregnskap 32 Resultatregnskap husholdningsrenovasjon 32 Resultatregnskap enerett septik 33 Resultatregnskap enerett kommunalt næringsavfall 34 Resultatregnskap næringsrenovasjon 35 Andel balanse næringsrenovasjon 36 Revisjonsberetning 2020 37

3


Daglig leder har ordet 2020 ble et annerledes og krevende år på mange måter, og den pågående pandemien vil påvirke oss også i året vi er inne i. På tross av utfordringene den har gitt oss, har vi klart å levere våre tjenester til innbyggerne som vi skal. Vi har brukt mye tid og ressurser på å tilpasse driften etter råd og anbefalinger fra lokale og sentrale myndigheter, og når dette skrives har ingen av våre ansatte vært smittet eller i karantene. Der vi tidligere møtte andre i bransjen ansikt til ansikt, møtes vi nå digitalt. Bruk av disse møteplassene har lært oss at man ikke behøver å møtes fysisk hver gang, og dette vil i mange tilfeller bli den nye møteplassen også etter pandemien. 2020 ble også et spennende og travelt år. I september innførte vi ny renovasjonsordning i Fjellregionen, med kildesortering av matavfall, og med dunk i stedet for sekk som oppsamlingsenhet. Planleggingen startet allerede tidlig i 2019, og selv om prosjektet ikke er ferdig evaluert, vil jeg påstå at dette har vært svært vellykket. Det takket være god og presis informasjon før oppstart, og stor innsats fra ansatte. Pågangen under og etter innføring har vært stor, men de fleste spørsmål har dreiet seg om hvordan, ikke

hvorfor. Det understøttes av svarene vi fikk i brukerundersøkelsen for 2020. 7 av 10 svarer at de mener innføring av kildesortering av matavfall er bra, og 6 av 10 var positive til innføring av dunk. 2020 ble året da samarbeidet i MidtNorge ble ytterligere forsterket. For å nå målene om mindre restavfall og mer materialgjenvinning og gjenbruk kreves det omstilling, og omstilling krever kunnskap fra flere hold. Derfor har styret vært opptatt av å styrke dette samarbeidet. En samlet region har større tyngde inn mot beslutningstagere enn hva det enkelte selskap kan oppnå. FIAS ble i løpet av året medlem av CIVAC (Circular Values Cluster Norway) som er et klyngesamarbeid med deltagere fra renovasjonsaktører, FoU, kapitalmiljøer, gründere og teknologileverandører. Formålet til klyngen er å bidra til at ressursene i avfallet får en best mulig utnyttelse i etablerte og nye bruksområder og verdikjeder, og derigjennom skape sirkulærøkonomiske gevinster for klyngebedriftene og samfunnet. Jeg ønsker å rette en stor takk til ansatte, styre og eiere som bidrar til å oppfylle ambisjonen om å gjøre Fjellregionen avfallsfri.

JAN OTTO SAUR Daglig leder

4


FIAS - kort fortalt Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as (FIAS) utfører renovasjonstjenester for husholdninger og næringsliv på vegne av sine ti eierkommuner; Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Engerdal og Stor-Elvdal.

Våre tjenester omfatter innsamling og transport av avfall, drift av gjenvinningsstasjoner, omlastingsstasjon og deponi. Vi har også mottak av slam fra kommuner og virksomheter, som sammen med kvernet hageavfall og trevirke gjenvinnes til kompostjord.

Holtålen:

Kommunedelplan for avfall og miljø er kommunenes oppdragsbeskrivelse til FIAS, og sammen med kommunene skal FIAS bidra til å gjøre Fjellregionen avfallsfri. Søppel på avveie vil vi ikke ha, avfall som samles inn og håndteres forsvarlig er ikke avfall, det er ressurser. Med gode løsninger legger vi til rette for at innbyggere, hytteeiere og bedrifter kan kildesortere avfall og levere farlig avfall på en forsvarlig måte. Sammen kan vi nå målet om 65% materialgjenvinning innen 2025.

Røros Tynset Tolga

Folldal Alvdal

Engerdal Rendalen

Innbyggere

2019

2020

Holtålen

2025

1968

Røros

5610

5550

Os

1912

1870

Tolga

1551

1563

Tynset

5591

5537

Alvdal

2418

2405

Folldal

1577

1518

Antall abonnenter

2019

2020

Rendalen

1791

1741

Husholdning, standard

8.185

6.811

Stor-Elvdal

2459

2378

Husholdning, mini

4.413

5.813

Engerdal

1286

1250

Hytter/fritid

16.928

17.014

26.220

25.780

Sum

29.526

29.638

Sum innbyggere

StorElvdal

5


Endelig matsortering I 2020 gjennomførte FIAS den største endringen av renovasjonsordningen siden kildesortering ble innført i 1999. For å få mer kildesortering, og bedre utnyttelse av ressursene i avfallet, ble det høsten 2020 innført kildesortering av matavfall. Men for mange ble det nok overgang til dunk som ga størst endring. Fra september 2020 fikk hver husholdning fire avfallsdunker. Dunk med grønt lokk til matavfall, dunk med blått lokk til papp og papir, dunk med turkis lokk til glass- og metallemballasje, og dunk med gråsvart lokk til restavfall. Egen dunk for papp og papir gjør det enklere å sortere, og med egen dunk for glass- og metallemballasje trenger man ikke lenger dra til returpunktet. For store mengder papp, for ikke å snakke om farlig avfall, elektrisk avfall, byggavfall etc. videreføres tilbudet på gjenvinningsstasjonene.

Mange var positive I brukerundersøkelsen som ble gjennomført i 2020 syntes 72% av husholdningene at det var bra eller svært bra å innføre kildesortering av matavfall. Hvis vi tar med de som svarte verken/eller, er tallet 86%, en økning fra 77% i 2018. Tilsvarende svarte 75% at de var positive eller nøytrale til overgang til dunk, en økning fra 62% i 2018. Men 13% mente det var unødvendig, og 10% mente det var svært negativt.

Dunk ble en utfordring Overgang til dunk ble en praktisk utfordring for noen, spesielt de som har lang gårdsvei, eller som har liten plass. FIAS oppfordret til samarbeid, og å legge til rette for plassering av dunken nærmere veien. I løpet av sommeren og høsten ble det gjennomført flere befaringer for å finne løsninger som fungerer godt for både abonnenten og FIAS.

Travelt for FIAS I løpet av noen travle sommeruker ble det utplassert 38.755 dunker. Sentralbordet hos FIAS hadde 9.664 henvendelser i 2020, en økning på 77% fra 2019. Med nyansatte leder på kundeservice var bemanningen tilpasset den forventede økningen.

Nye digitale løsninger I forbindelse med utkjøring av dunker og overgang til

6

nye ruter, har FIAS tatt i bruk flere digitale løsninger. De som har delt ut dunkene har hatt arbeidslister på mobiltelefonen, og for sjåførene som samler inn avfall vises alle dunkplasseringer på et kart på nettbrettet de har i bilen. Utførte tømminger kvitteres ut, og hvis dunken ikke kan tømmes, registreres årsaken med et par tastetrykk. De kan også ta bilde, f.eks. hvis det ikke er ryddet snø eller parkerte biler sperrer for dunken. Informasjonen fra sjåførene kan deretter videreformidles til abonnenten via SMS.

Først med nasjonale merker I mars 2020 ble det vedtatt en ny, nasjonal merkeordning for de ulike avfallstypene, og FIAS var et av de første selskapene som tok i bruk de nye fargene. Det betyr bla. at lokket på matavfallsdunken er grønt, i stedet for brunt som i mange andre kommuner, og dunken for glass- og metallemballasje har turkis lokk.

Omlegging av innsamling og drift Ny ordning for abonnentene krevde omfattende endringer av drifta i FIAS. Den 8. juli 2020 fikk vi ny konsesjon for Eid, med tillatelse for mottak og omlasting av matavfall. Det ble bygd egen binge for matavfall inne i plasthallen, med omlasting til containere for transport til Ecopro i Skjørdalen, der det gjenvinnes til biogass Matavfall i grønne poser. og gjødsel. Fra september ble det omlegging av innsamlingsrutene. Matavfall samles inn hver 14.dag, i to-kammerbiler som har plass til enten plastemballasje eller papp og papir i det andre kammeret. Restavfall samles nå inn hver 4.uke, og her benyttes en-kammerbiler som også kan betjene hyttecontainere og næringskunder. Papir, kartong og bølgepapp leveres nå samlet, i dunk med blått lokk. Det gjør sorteringen enklere og mer likt resten av landet. Det er inngått avtale med Norsk gjenvinning om maskinell sortering, før de ulike papirtypene sendes videre til gjenvinning.


Ny to-kammerbil med ny profilering.

Informasjon Mer kildesortering betyr at alle innbyggere i Fjellregionen må endre daglige vaner, og da er informasjon viktig. I samarbeid med Ren Røros Frontal ble det utformet en egen kommunikasjonskampanje, med slagordene «Avfall er ikke bare restavfall» og «Du sorterer, vi fikser resten». Det ble sendt brev til alle innbyggere, og det ble laget Forsiden på FIAS-posten. en spesialutgave av FIASposten. Min renovasjon 7

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

Tømmekalender 6

13

Varsling dagen før klokken 18:00

Din kommune

i

Sortering

R

Returpunkter

i

Gjenvinningsstasjoner

Mange abonnenter fikk ny hentedag, og den digitale tømmeplanen i appen «MinRenovasjon» ble en viktig informasjonskanal. I tillegg var det omfattende bruk av SMS, for å varsle om utlevering av dunk og tømmedag.

Gjenvinning av matavfall er viktig, men spiselig mat bør spises. Kampanjen «Årets matredder» på Instagram og Facebook oppfordret til å vise gode måter å bruke opp matrester og hvordan en kan bruke opp mat som ellers ville blitt kastet.

Korona For resten av Norge vil nok 2020 huskes best for korona-pandemien, og vi var spent på om sykdom ville påvirke innføringen av ny ordning. Det skjedde heldigvis ikke, men mange har hatt god tid til å rydde hjemme og på hytta, noe som førte til stor trafikk på gjenvinningsstasjonene, og mengden avfall til returpunkter og gjenvinningsstasjoner har økt merkbart. Mengden restavfall har økt med 26%, trevirke med 23% og mengden impregnert trevirke har økt med 54%.

Faksimile av avisoppslag i Tynsetingen.

7


Når vi målene våre? I avfallsplanen som ble vedtatt av kommunene i 2018, er det fastsatt 6 mål for perioden 2019-2025. Mål 1: En region uten forsøpling i vassdrag, innog utmark.

Målet om at vi vil ha en region uten forsøpling er vanskelig å tallfeste, men vi har spurt innbyggere i regionen om hvordan de opplever situasjonen. Og det er positive tall, for i 2020 mener 41% at det har blitt mindre eller mye mindre forsøpling de siste to år, mot 23% i 2019. 4% mener det er litt mer forsøpling, mot 16% i 2019. I 2020 er det ingen som svarer at de synes det er blitt mye mer forsøpling, mot 7% i 2019.

Mål 2: Halvere mengden restavfall

I 2020 ble det samlet inn 5.683 tonn restavfall fra husholdninger og hytter, mot startverdien 6.273 tonn i 2018. En nedgang på 590 tonn, som tilsvarer 9,4%. Det ble samlet inn 334 tonn matavfall etter 1. september, noe som er mer enn de 262 tonn som var estimert i budsjettet.

Mål 3: 65% materialgjenvinning innen 2025

I 2020 ble 42,2% av avfallet fra husholdninger og hytter levert til materialgjenvinning, mot 40% i 2019. 35,8% av næringsavfallet ble levert til gjenvinning, mot 39% i 2019. Nedgangen knyttes til to store leveranser av rent betong til deponi.

Mål 4: Redusere utslipp av CO2 fra egne kjøretøy og maskiner

FIAS har ikke anskaffet kjøretøy eller maskiner i 2020 som gir reduserte utslipp av CO2.

Mål 5: Topp 10 i landet på brukertilfredshet.

I 2020 fikk FIAS for første gang en score på 80 på brukertilfredshet, et mål vi har strekt oss etter lenge. Det er en økning fra 78 i 2019, og et resultat som tilsvarer gjennomsnittet i Midt-Norge. Samlet har de selskapene som deltar i Avfall Norges brukerundersøkelsen et snitt på 81, og FIAS er nr. 21 av de 31 selskapene som deltok. For å komme blant de 10 beste må vi ha en score på 83. Det er ikke gjennomført brukerunersøkelser blant hytteabonnenter og bedrifter i 2020.

Mål 6: Renovasjonsgebyr på linje med landsgjennomsnittet

Innrapporterte Kostra-tall viser at renovasjonsgebyret for kommunene i Fjellregionen er 98,7% av landsgjennomsnittet. Det er en økning fra 94,9% i 2019, noe som var ventet som følge av ny ordning.

Mål 1: En region uten forsøpling i vassdrag, inn- og utmark For at vi skal nå målet om en region uten forsøpling trengs det mange store og små bidrag med rydding av inn- og utmark. Med midler fra FIAS Proff Miljøfond kan vi bidra med sekker, hansker og gratis levering når frivillige vil trå til med rydding i nærområdet. På bildene ser vi frivilllige fra Dalsbygda Bondelag, Fjellbygda 4H, Småbrukarlaget og Bygdekvinnelaget som ryddet i Dalsbygda til 17. mai. Sammen fjernet de 60 sekker fulle med avfall!

8


MÅL 2: Avfallsmengder hus og hytter Fraksjoner

2018

2019

2020

Restavfall

6838

7314

6564

Papp og papir

1250

1315

1286

139

122

182

525

502

506

750

726

907

57

73

81

1230

1203

1383

1118

2010

1245

Restavfall

1044

662

625

Matavfall

487

298

446

Matavfall

318

Plastfraksjoner Emballasje av glass og metall EE-avfall og farlig avfall Tekstiler Hageavfall Trevirke Metallskrap Annet/deponi SUM i tonn

50

12277

13438

9%

Papp og papir

4% 48%

10%

Plastfraksjoner EE og farlig avfall Glass- og metallemballasje Tekstiler Hageavfall Trevirke

9%

Metallskrap Annet / deponi

13543

Mål 3: Materialgjenvinningsgrad

40

MÅL 5: Brukertilfredshet

30

2019

2020

Ureflektert tilfredshet

82

84

10

Reflektert tilfredshet

78

80

0

Oppsamling daglig avfall

72

75

Returpunkt for sortert avfall

79

82

Henting av daglig avfall

79

80

Innlevering gjenvinningsstasjoner

83

85

Etterbehandling av avfallet

62

72

Respons på henvendelser

76

78

Informasjon

80

78

Betalingsopplegget

74

75

Pris på avfallstjenester

58

59

20

44,1%

2018

40%

2019

42,2%

45,2%

2020

39%

2018

2019

35,8%

44,5%

2020

2018

2019

39,3%

2020

Totalt

Næring

Husholdning

39%

MÅL 6: Renovasjonsgebyret 3000

2781,- 2719,-

2699,-2686,-

2710,-

2855,-

2972,- 3012,-

2500 2000 1500 1000 500 0

2017

2018

2019

Norge FIAS

Husholdninger

2020

9


FIAS PROFF Under merkenavnet FIAS Proff tilbyr FIAS forsvarlig og effektiv håndtering av avfall fra virksomheter i hele Fjellregionen. I 2020 håndterte FIAS Proff 10.777 tonn avfall, en økning på 24,5% fra 2019. Det ble også behandlet 13.516 tonn slam, hvorav 6.567 tonn kom fra næringskunder. Totalt hadde FIAS Proff en omsetning på 28.974.202,- og et overskudd på 1.932.544,-. Tilbudet om kildesortering av matavfall fra husholdninger betyr at også matavfall fra bedrifter kan gjenvinnes til biogass og gjødsel, og bidra til å nå de nasjonale mål om økt materialgjenvinning. Mange bedrifter er også veldig godt fornøyd med at det er blitt enklere å sortere papp og papir. Dessverre er markedet for gjenvunnet papir svekket, og FIAS får dårligere betalt for det papiret som leveres til gjenvinning. Det har resultert i økte priser, noe som særlig påvirker de som først og fremst leverer bølgepapp.

FORDELING AVFALLSMENGDER 2020 AVFALLSMENGDER

2018

2019

2020

3638

4140

4868

Papp og papir

402

465

621

EE-avfall og farlig avfall

440

450

308

Plastfolie

947

880

783

Hageavfall

107

180

207

Trevirke

777

840

1765

Metallskrap

562

953

1244

Rene Masser

828

593

919

97

156

62

7798

8657

10777

Restavfall

Annet Sum

Miljøfondet FIAS Proff Miljøfond ble opprettet i 2016, og hvert år settes det av 10% av overskuddet fra FIAS Proff. I løpet av fire år er det tildelt nesten 600.000 til 38 gode miljøtiltak i Fjellregionen. Mange av tiltakene som fikk støtte i 2020 er dessverre utsatt pga. korona, bl.a. støtte til miljøverter på Røros mart’n og julemarked. Prosjektet Plastmart landbruk har også hatt mindre aktivitet enn planlagt i 2020, men satser på økt aktivitet i 2021, slik at de kan bidra til at mindre landbruksplast havner i naturen.

9% 12%

45% 16%

7%

10

3%

Restavfall

Plastfolie

Metallskrap

Papp og papir

Hageavfall

Rene masser

EE-avfall og farlig avfall

Trevirke

Annet

10


Prosjektleder ved Nord-Østerdal lanbrukskontor, Marit Eggen, satser på mer plastsmart landbruk i 2021.

Landbruksfolie

Informasjonsark til næringskunder om hvordan man kan lagre og levere landbruksfolie.

og annen plastfolie fra landbruket

(Landbruksfolie, pressfolie, PP-sekk og pressnett) Kvalitetskrav:

Plasten skal være ristet ren og tømt for fuktighet. Ikke tilgriset av fôr-rester, matrester eller annet avfall Hvit landbruksfolie skal holdes adskilt fra annen folie. Farget folie, folie med farget trykk og PP-sekk kan leveres samlet

Pressnett er restavfall, og holdes adskilt fra all annen folie. Dette kan leveres gratis når folien leveres FIAS

Tips! Landsbruksfolien kan pakkes i stativ for vedsekker. Ett stativ for hvit folie, og ett for farget folie.  Ev. pakketråd må fjernes ved levering til FIAS PP-sekk stappes «sekk-i-sekk».  Det gir mindre risiko for flyveavfall, og bedre kvalitet på plasten som skal gjenvinnes.

Landbruksplast i et vedstativ kan være en god løsning for oppsamling av landbruksplast.

11


Litt av vår historie 1986

Torpet avfallsselskap dannes av kommunene Alvdal, Tynset, Tolga, Os og Røros.

1996

FIAS blir opprettet 24.4.1996, og nå er også kommunene Stor-Elvdal, Engerdal, Rendalen, Folldal og Holtålen med.

1999

Ny renovasjonsordning innføres i alle kommunene, basert på vedtatt avfallsplan.

2002 FIAS omdannes til aksjeselskap. 2005 FIAS blir ISO sertifisert, ISO 9001 (Kvalitet) og ISO 14001 (Miljø). 2006 FIAS kjøper aksjemajoriteten i Reco AS. 2009 FIAS kjøper de resterende aksjene i Reco, og overtar ansatte og materiell. Reco videreføres som heleid datterselskap med ansvar for næringskunder.

2012

Reco fusjoneres inn i FIAS, og all næringsrenovasjon samles under navnet FIAS Proff.

2013

Kommunene vedtar ny kommunedelplan for avfall og miljø for perioden 2014-2017.

2014

Driftsavdelingen tar i bruk nytt servicebygg, og anlegget på Eid omfatter nå også vaskehall og garasjebygg med ti garasjer. FIAS innfører kildesortering av plastemballasje fra husholdninger.

2015

FIAS ble tildelt enerett for septik og slam fra kommunene Tynset, Tolga, Os, Alvdal og Folldal. Jan Otto Saur overtar som daglig leder etter Morten Sandbakken.

2016

FIAS feirer 20-års jubileum, og innfører Miljøfond for gode miljøtiltak i Fjellregionen. Dunk tilbys som valgfri oppsamlingsenhet for restavfall.

2017

Administrasjonen flytter inn i utvidet servicebygg på Eid, og FIAS re-sertifiseres i.h.t. 2015-versjonen av ISO 9001 (Kvalitet) og 14001 (Miljø).

2018

Kommunedelplan for Avfall og miljø ble revidert, og styret i FIAS vedtok innføring av ny avfallsordning, med kildesortering av matavfall og bruk av dunk som oppsamlingsenhet.

2019

Ny kommunedelplan for Avfall og miljø for perioden 2019-2025 vedtatt i alle eierkommunene.

2020 Innførte kildesortering av matavfall og dunk som oppsamlingsenhet.

12


Styremedlemmer

Jakob Nordstad Tynset Styreleder

Bjørg H. Skjerdingstad Holtålen Styremedlem

Ove Meisal Folldal Styremedlem

Stine Ringnes Tolga Styremedlem

Linda O. Henriksen Stor-Elvdal Styremedlem

Rune Storli Kvikne Ansattes representant

Varamedlemmer

Arne Hagetrø Rendalen

Thomas Engåvoll Os

Hans Vintervold Røros

Ansatterepresentant Magnar Gjelten Tynset

13


Hilsen fra styreleder 2020 føyer seg inn i rekken av nok et hektisk arbeidsår for FIAS, med høy aktivitet og stor arbeidsinnsats. Høy aktivitet og stor arbeidsinnsats er nøkkelen for at FIAS skal lykkes for å svare på samfunnets krav til utvikling og effektivitet med gode avfallsløsninger. 2020 har også vært preget av Covid-19, og samfunnet har måtte leve med en usikkerhet vi ikke har vært vant til. I tillegg til lovpålagte krav om avfallshåndtering er det også endring i samfunnet, med stadige forventninger til nye, innovative avfallsløsninger som har fokus på bærekraft og miljø. FIAS har vært sitt ansvar bevisst, og i løpet av 2020 har et av de største prosjektene i FIAS sin historie blitt gjennomført; innføring av ny avfallsordning. FIAS jobber kontinuerlig for å utnytte ressursene i avfallet best mulig. Søppel er en ressurs som kan gjenvinnes og gjenbrukes, forutsatt av avfallet sorteres og behandles slik at ressursene igjen blir en del av kretsløpet. I praksis har den nye avfallsløsningen medført flere avfallsdunker for ulike fraksjoner, i stedet for å ha en stor søppelsekk. For at ordningen skal fungere, er en avhengig av at alle vi, som konsumenter og forbrukere, gjør en innsats i hverdagen. Det er derfor svært gledelig å registrere at den nye ordningen allerede i 2020 gir gode miljømessige resultater; folk er flinke til å sortere avfallet sitt. Den nye ordningen omfatter egen dunk for papp og papir, glass- og metallemballasje, matavfall og for restavfall. Ordningen gir mindre restavfall, og kildesorteringen danner grunnlag for flere positive miljøeffekter. Gjenbruksmuligheten for de ulike fraksjonene øker, og dette er kanskje mest synlig for matavfallet. Vi sender nå matavfallet vårt til Ecopro i Verdal, som produserer biogass som erstattet fossilt drivstoff i bussene i Trondheim. Bio-resten fra produksjonen av biogass brukes som gjødsel, slik at næringsstoffene i matavfallet utnyttes. I tillegg blir det

14

mindre restavfall, og da blir det mindre utslipp av CO2 når restavfall brennes i fjernvarmeanlegg. En symbiose av prosesser som gir mange gode miljøeffekter. Innføringen av den nye ordningen har allerede gitt gode resultater og det har vært mange positive tilbakemeldinger fra både eiere og brukere av ordningen. Styret er imidlertid ydmyke for de som har gitt uttrykk for misnøye med den nye ordningen, og ser at det for enkelte har oppstått utfordringer ved både den nye ordningen, og ved innføringen av den. Vi tar alle tilbakemeldinger på alvor, og søker lærdom av erfaringer fra et omfattende prosjekt. Det er mange hensyn som forsøkes ivaretatt for brukernes beste, men som i noen tilfeller må begrenses for å få et økonomisk forsvarlig gebyr på lovpålagte tjenester. Innføring av ny avfallsordning er en endring for fremtiden, og styret har tro på at det er gjort et riktig og miljømessig nødvendig valg for fremtiden. Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til de som virkelig fortjener det; de ansatte i FIAS! Innføringen av ny ordning har kostet. Utkjøring av nesten 40 000 dunker, innføring av ny logistikk på systemer, transport og maskiner, bare for å nevne noe. Alt dette, i tillegg til den daglige driften, i et år som har vært preget av mye usikkerhet med Covid-19. Styret er imponert over innsatsen. Vi ser frem til et mer normalt driftsår i 2021 og håper at fravær av Covid-19 vil åpne for flere sosiale møteplasser i hverdagen. Det er både motiverende og gledelig å registrere at samfunnet stiller stadig strengere krav til, og har forventninger til mer effektive og miljøvennlige løsninger der avfall sees som en resurs som kan utnyttes i et miljøvennlig perspektiv. Det lover godt for fremtiden.


Styrets årsberetning Fjellregionen interkommunale avfallsselskap as (FIAS) er et kommunalt eid aksjeselskap med kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal som eiere. Selskapet ble stiftet i 1996 med formål å ivareta eierkommunenes lovpålagte oppgaver innen renovasjon.

Virksomhetens art og tilholdssted Fias har ansvar for husholdningsavfallet til 12.600 abonnenter, renovasjon for 17.000 hyttefritidsabonnement, og transport og behandling av slam i kommunene Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga og Os. Eierkommunene har tildelt FIAS enerett for dette. I tillegg er selskapet gitt ansvar for drift av gjenvinningsstasjoner i alle eierkommunene, og ubetjente retur- og hyttepunkt. Selskapet skal i samarbeid med eierne legge til rette for forsvarlig avfallshåndtering. FIAS utfører i tillegg konkurranseutsatt virksomhet gjennom FIAS Proff med et tjenestetilbud som utnytter mulighetene i markedet, og med best mulig bruk av etablert infrastruktur. Selskapet er lokalisert med hovedkontor og mottaksanlegg på Eid i Tolga kommune. Selskapet har videre deponi for inerte masser og produksjonsanlegg for kompost på Torpet i Tolga kommune, og begrenset produksjon av kompost på Kjemsjøhøgda i Stor-Elvdal kommune.

Arbeidsmiljø, helse, miljø og sikkerhet FIAS har gode systemer for å ivareta HMS, og følger opp disse kontinuerlig bl. a gjennom årlige vernerunder slik at risikoforhold skal være kjent, og for at risikovurderinger blir en del av daglig arbeid. Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet ivaretas også gjennom selskapets arbeidsmiljøutvalg som virker som et godt bindeledd mellom ledelse, vernetjeneste og bedriftshelsetjeneste. I tillegg bidrar verneombudene aktivt i arbeidsmiljøarbeidet i egne verneområder. FIAS har som mål at sykefraværet ikke skal overstige 5,1 %. Sykefraværet var i 2020 på 6,2 %. Det har i løpet av året vært flere langtidsfravær som ikke har sammenheng med arbeidsmessige forhold. Det er registrert 3 hendelser med personskade i 2020, hvorav 2 medførte sykefravær.

Likestilling Selskapet hadde ved årets utgang 62 fast ansatte på heltid og deltid, fordelt på 47,4 årsverk. Av dette

er kvinneandelen 16,13%. I ledelsen er det 2 kvinner og 3 menn. Styret består av 6 medlemmer, hvorav en er valgt av de ansatte. 3 av styremedlemmene er kvinner. Ved nyansettelser behandles kvinner og menn likt, det er ingen forskjell mellom kvinner og menn i avlønning innen samme arbeidsområde. Selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral.

Miljørapport FIAS` hovedoppgave er innsamling og behandling av avfall. Dette medfører en belastning på det ytre miljø i form av forbruk av ikke fornybare ressurser til drivstoff på biler og maskiner. I tillegg håndteres mye av avfallet utendørs på mottaksanlegg og gjenvinningsstasjoner, noe som kan medføre støy, støv og flygeavfall i nærområdet samt risiko for avrenning til grunn. Farlig avfall mellomlagres i låst container med dobbel bunn. Belastningen på nærmiljøet reduseres ved å ha gode rutiner for transport og rydding på anlegg som er i drift. Klimapåvirkningen for transport søkes kontinuerlig redusert ved å optimalisere kjørerutene, og ved å ha en bilpark og maskiner med moderne motorteknologi. Selskapet har konsesjon for mottak og behandling av avfall på Eid, drift av gjenvinningsstasjoner i alle eierkommunene, drift av komposteringsanlegg på Torpet og Kjemsjøhøgda og drift av deponi på Torpet. Konsesjonene pålegger selskapet å rapportere årlig på forhold knyttet til påvirkning av det ytre miljø. Selskapet oppfyller alle krav som er satt i gitte konsesjoner. For selskapets gjenvinningsstasjoner og deponi foreligger det et etterdriftsansvar, og det avsettes årlige midler for å dekke framtidig dekning av kostnader. Det er ikke rapportert om hendelser som har hatt negative konsekvenser for det ytre miljø i 2020. FIAS er sertifisert etter miljøstandarden NS-EN ISO 14001:2015), siste gang resertifisert våren 2020. Det gjennomføres årlig oppfølgingsrevisjon.

Resultatutvikling Samlede inntekter i FIAS er i 2020 på kr 80 590 098, en økning på 6,9 % fra 2019. Selskapets underskudd før skatt utgjør kr 3.734.322, og etter skatt kr 4.165.039. Selskapet er skattepliktig for den delen av selskapets aktivitet som knyttes til næringsavfall, FIAS Proff. Skattekostnad er beregnet til kr 430.717.

15


Næringsrenovasjon har et overskudd etter skatt på kr 1.501.827. Husholdningsrenovasjon, enerett septik og enerett kommunalt næringsavfall er ikke konkurranseutsatt virksomhet. Husholdningsrenovasjon har et underskudd i 2020 på kr 5.048.505, enerett septik har et underskudd på kr 608.603, og enerett kommunalt næringsavfall har et underskudd på kr 9.758. Selskapet har en regnskapsmessig egenkapital på kr 11.213.778, som gir en egenkapitalprosent på 11,9%. Reell egenkapital korrigert for selvkostfond er kr 11.445.031, og gir en egenkapitalprosent på 12,1%.

Finansiell risiko Styret vurderer at selskapets økonomiske og finansielle stilling er tilfredsstillende, og anser finansiell risiko som lav.

Kredittrisiko Selskapet fakturerer eierkommune for den delen av omsetningen som omfatter den lovpålagte avfallsbehandlingen og innsamling av slam fra 5 av eierkommunene. Dette utgjør 64% av total omsetning. I 2020 er det for næringsrenovasjon bokført tap på 0,1% av omsetning på kr 29 mill, og kredittrisikoen vurderes med bakgrunn i det som liten.

Likviditetsrisiko Likviditetsprognosen for 2020 var marginal, og derfor ble det i løpet av året innført endring i faktureringsrutiner i tillegg til økt fokus på innkreving av utestående fordringer som var forfalt. Dette hadde god likviditetsvirkning, og likviditeten vurderes som tilfredsstillende ved utgangen av 2020. Ifm. innføring av ny renovasjonsordning er det i løpet av året gjennomført store investeringer som er lånefinansiert. Renteendringer kan påvirke likviditeten, men risikoen anses som lav.

Markedsrisiko For den lovpålagte avfallsbehandlingen er selskapet tildelt enerett til 31.12.2042, og det er ingen risiko for denne delen av virksomheten. Selskapet har i 2020 vært eksponert for pris- og valutaendringer utenfor selskapets kontroll. Tilsvarende gjelder også for kostnad knyttet til ekstern sluttbehandling av avfall. Selskapets ordinære drift påvirkes i mindre grad av slike endringer. FIAS Proff har i løpet av siste 5 år styrket sin markedsposisjon, og styret anser at risikoen samlet for selskapet er lav.

16

Selvkost versus næring Det gjennomføres fullt regnskapsmessig skille mellom husholdning og næring ved bruk av fordelingsnøkler på transaksjonsnivå (nøkkel pr konto).

Samfunnsansvar FIAS ønsker å fremstå som et selskap som tar stort samfunnsansvar. Dette gjøres ved at selskapet har vilje og kunnskap til å ta ansvar ut over det som er knyttet til selve avfallshåndteringen. FIAS deltar på flere arenaer der formålet er å styrke samarbeidet i bransjen for å oppnå gode løsninger i miljø- og samfunnsøkonomiske spørsmål. Selskapet er aktiv pådriver og samarbeidspartner overfor leverandører og næringskunder for å styrke fokuset på forsvarlig avfallshåndtering. Lokalt bidrar FIAS til å øke engasjement knyttet til miljøspørsmål, bl.a. gjennom opprettelsen av miljøfondet som har som formål å fremme gode miljøtiltak i Fjellregionen.

Fremtidsutsikter Nye og mer ambisiøse mål for mindre restavfall, materialgjenvinning og gjenbruk tilsier at FIAS i samarbeid med eierne må fokusere på å sikre økt gjenvinning av avfallet selskapet samler inn og har ansvar for. Økte krav fra myndighetene, i tillegg til et ustabilt marked for utsorterte fraksjoner, kan medføre risiko for økte kostnader for den enkelte innbygger. I avfallsplanen er ett av målene at FIAS skal ha et renovasjonsgebyr på linje med landsgjennomsnittet, og at FIAS skal utvikle sine tjenester i takt med resten av landet. Styret har fokus på at gebyrnivået skal holdes så lavt som mulig, men ser samtidig at det er nødvendig å gjøre investeringer for å nå fastsatte mål. Styret har fokus på samarbeidet i Midt-Norge, og at det gir gevinster i form av økonomi og miljømål. I 2020 ble Fias medlem i CIVAC (Circular Values Cluster Norway) som har som formål å bidra til at ressursene i avfallet får en best mulig utnyttelse i etablerte og nye bruksområder og verdikjeder. Civac skal lede an i å skape sirkulærøkonomiske gevinster for klyngebedriftene og for samfunnet. I klyngen er det deltagere fra teknologileverandører, gründere, kapitalmiljøer, FoU og renovasjonsaktører. Ut over deltagelse i avfallsklyngen driver ikke selskapet med andre forskningsaktiviteter. I løpet av året har koronasituasjonen påvirket selskapet, og det er iverksatt tiltak for å opprettholde renovasjonstjenesten som samfunnskritisk tjeneste. Varigheten av nasjonale tiltak er fortsatt uviss, men kommer til å påvirke selskapet også i 2021.


Fortsatt drift Framlagt resultatregnskap og balanse med noter gir etter styrets oppfatning en korrekt oversikt over utvikling og resultat av foretakets virksomhet og dets stilling pr 31.12.20. Styret kjenner ikke til at det er inntruffet forhold som skulle ha betydning for årsregnskapet for 2020, og bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Disponering av årets resultat Årets underskudd etter skatt er kr 4.165.039, som overføres fra annen egenkapital. Det utbetales ikke utbytte for 2020. Ifølge regelverk for selvkost skal overskudd tilbakeføres til abonnentene innenfor et tidsrom på 3-5 år.

Tilsvarende skal underskudd dekkes inn over gebyr innenfor samme tidsrom. Overskudd på selvkost er ikke reelt opptjent egenkapital. Selskapet opererer med to former for egenkapital, en regnskapsmessig egenkapital beregnet etter regnskaps- og aksjelov, og en som er justert for bundet selvkostfond etter retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester. Selskapets selvkostfond samlet for husholdningsrenovasjon, enerett septik og enerett kommunalt næringsavfall er pr 31.12.20 på til sammen kr – 231.253. Styret har tidligere vedtatt at 10% av overskuddet etter skatt i FIAS Proff overføres til «Fond for gode miljøtiltak i Fjellregionen». For 2020 utgjør dette kr 150.183.

17


Årsregnskap FIAS 2020 Resultatregnskap

18


Balanse

forts. neste side...

19


Balanse forts.

Tolga 25. mars 2021

20


Kontantstrømanalyse

21


Noteopplysninger

22


Noteopplysninger forts.

23


Noteopplysninger forts.

24


Noteopplysninger forts. Note 2 Anleggsnote

Anskaffelseskost 01.01.2020 Tilgang kj pte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost 31.12.2020 Akkumulerte avskrivinger 31.12.2020 Bokf rt verdi per 31.12.2020 rets avskrivinger

Maskiner, inventar o.l 63 056 443 21 112 029 -1 992 013 82 176 459

Bygninger

Goodwill

77 350 971 689 956 0 78 040 927

120 000 0 0 120 000

Sum varige driftsmidler 140 527 414 21 801 985 -1 992 013 160 337 386

46 106 991

37119493

120 000

83 346 484

36 069 468

40 921 434

0

76 990 902

5 801 218

2 456 115

0

8 257 333

Tomter har en bokf rt verdi pr 31.12.2020 p kr 9 622 980

Note 3 L nnskostnader og ytelser, godtgj relser til daglig leder, styret og revisor L nnskostnader L nninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader inkl aga*) Andre ytelser Sum

2020 27 344 130 1 615 070 2 808 778 195 599 31 963 578

2019 23 653 265 1 508 542 -1 440 239 -13 294 23 708 274

Daglig leder 805 911 30 610 836 521

Styret 251 732 0 251 732

*) Pensjonskostnad er ytterligere spesifisert i note 11 Selskapet har i 2020 sysselsatt 47 rsverk.

Ytelser til ledende personer L nn Annen godtgj relse Sum

REVISOR Kostnadsf rt revisjonshonorar for 2020 utgj r kr 86 736. I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 135 612.

Note 4 Egenkapital Regnskapsmessig egenkapital Pr. 31.12.2019

Aksjekapital

Overkurs

500 000

1 183 612

Annen Sum egenkapital egenkapital 13 695 205 15 378 817

25


REVISOR Kostnadsf rt revisjonshonorar for 2020 utgj r kr 86 736. I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 135 612.

Noteopplysninger forts. Note 4 Egenkapital Regnskapsmessig egenkapital

26

Aksjekapital

Overkurs

Pr. 31.12.2019 Pr. 01.01.2020

500 000 500 000

1 183 612 1 183 612

rets resultat Pr. 31.12.2020

500 000

1 183 612

Annen Sum egenkapital egenkapital 13 695 205 15 378 817 13 695 205 15 378 817 -4 165 039 9 530 166

-4 165 039 11 213 778


Noteopplysninger forts.

27


Noteopplysninger forts.

28


Noteopplysninger forts.

29


Noteopplysninger forts.

30


Noteopplysninger forts.

Selvkost Selvkost er den totale kostnaden en kommune eller et selskap har ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. Hvert driftsområde skal ha et eget selvkostfond. FIAS har ett selvkostfond for husholdningsrenovasjon, ett for enerett septik og ett for enerett kommunalt næringsavfall. Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader mv. slik at gebyrene kan holdes stabile. For FIAS betyr dette i praksis at vi utarbeider en forkalkyle (budsjett) som fastsetter gebyrgrunnlaget pr kommune. I forbindelse med årsavslutningen settes det opp en etterkalkyle (faktiske kostnader og inntekter). Selvkostresultatet, dvs. differansen mellom forkalkyle og etterkalkyle, avsettes til et selvkostfond (ved overskudd) eller motregnes mot et selvkostfond

(ved underskudd). Generasjonsprinsippet tilsier at en generasjon brukere ikke skal subsidiere eller bli subsidiert av neste generasjon. Et selvkostoverskudd skal derfor som hovedregel tilbakeføres til brukerne innen fem år. Tilsvarende skal et underskudd dekkes innen fem år. I selvkostkalkylen skal kostnadene være uavhengig av hvilken finansieringsform som velges. Ved beregning av selvkostfond ved årsslutt korrigeres derfor selvkostresultatet ved at faktiske rentekostnader og –inntekter erstattes av kalkulatorisk rente.

31


ÅRSREGNSKAP 2020 Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS __________________________________________________________________________________________

Sammendrag avdelingsregnskap

Sammendrag avdelingsregnskap

Resultatregnskap husholdningsrenovasjon

Resultatregnskap husholdningsrenovasjon

Regnskap

Inntekter Salgsinntekter Kommunegebyr Andre driftsinntekter Sum inntekter

Budsjett

3 262 963 42 757 864 115 547 46 136 374

3 290 263 42 757 864 20 000 46 068 127

Driftskostnader Transport og behandlingskostnader Lønnskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader

28 369 563 3 035 631 555 777 3 256 386 35 217 358

25 531 436 2 199 464 627 673 2 827 854 31 186 427

Driftsresultat

10 919 016

14 881 700

Finansinntekt Finanskostnader Resultat før fordelte felleskostnader

2 557 162 599 10 758 974

3 673 187 258 14 698 115

Fordelte felleskostnader Felleskostnader fra administrasjonen Felleskostnader fra driftsavdelingen Felleskostnader fra gjenvinningsstasjoner Sum fordelte felleskostnader

3 622 829 3 045 398 9 139 252 15 807 479

3 904 629 3 513 087 9 282 496 16 700 212

Totalt resultat, regnskapsmessig

-5 048 505

-2 002 097

Selvkostkorrigeringer: Totalt resultat, regnskapsmessig Tilbakeføring faktiske rentekostnader Tilbakeføring faktiske renteinntekter Kalkulatoriske renter på gj.snittlig investert kapital Renteberegning opptjent kapital i selvkostfond Ulik prinsippanvendelse pensjon Totalt resultat, selvkostregnskap Selvkostfond 01.01.2020 Selvkostfond 31.12.2020

-5 048 505 1 307 414 -20 561 -786 641 14 227 144 214 -4 389 852 3 225 556 -1 164 296

32

Side 18 av 24


ÅRSREGNSKAP 2020 Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS __________________________________________________________________________________________

Resultatregnskap enerett septik

Resultatregnskap enerett septik Inntekter Inntekter fra kommunene Sum inntekter

Regnskap

Budsjett

4 694 869 4 694 869

4 208 131 4 208 131

5 014 561 14 746 0 73 176 5 102 483

4 740 492 0 0 78 304 4 818 796

Driftsresultat

-407 614

-610 665

Finansinntekt Finanskostnader Resultat før fordelte felleskostnader

0 0 -407 614

0 0 -610 665

Fordelte felleskostnader Felleskostnader fra administrasjonen Sum fordelte felleskostnader

200 989 200 989

278 902 278 902

Totalt resultat, regnskapsmessig

-608 603

-889 567

Driftskostnader Transport og behandlingskostnader Lønnskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader

Selvkostkorrigeringer: Totalt resultat, regnskapsmessig Tilbakeføring faktiske rentekostnader Tilbakeføring faktiske renteinntekter Kalkulatoriske renter på gj.snittlig investert kapital Renteberegning opptjent kapital i selvkostfond Ulik prinsippanvendelse pensjon Totalt resultat, selvkostregnskap Selvkostfond 01.01.2020 Selvkostfond 31.12.2020

-608 603 106 558 -1 676 -63 624 16 841 14 746 -535 757 1 487 908 952 152

33


ÅRSREGNSKAP 2020 Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS __________________________________________________________________________________________

Resultatregnskap enerett kommunalt Resultatregnskap enerett næringsavfall

kommunalt næringsavfall Regnskap

Inntekter Inntekter fra kommunene Sum inntekter

168 404 168 404

145 000 145 000

172 637 500 0 0 173 137

145 000 0 0 0 145 000

Driftsresultat

-4 733

0

Finansinntekt Finanskostnader Resultat før fordelte felleskostnader

0 0 -4 733

0 0 0

Fordelte felleskostnader Felleskostnader fra administrasjonen Sum fordelte felleskostnader

5 025 5 025

0 0

Totalt resultat, regnskapsmessig

-9 758

0

Driftskostnader Transport og behandlingskostnader Lønnskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader

Selvkostkorrigeringer: Totalt resultat, regnskapsmessig Tilbakeføring faktiske rentekostnader Tilbakeføring faktiske renteinntekter Kalkulatoriske renter på gj.snittlig investert kapital Renteberegning opptjent kapital i selvkostfond Ulik prinsippanvendelse pensjon Totalt resultat, selvkostregnskap Selvkostfond 01.01.2020 Selvkostfond 31.12.2020

34

Budsjett

Side 20 av 24

-9 758 2 466 -39 -1 457 -205 500 -8 493 -10 616 -19 109


ÅRSREGNSKAP 2020 Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS __________________________________________________________________________________________

ResultatregnskapResultatregnskap næringsrenovasjon

næringsrenovasjon Regnskap

Inntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter

Budsjett

26 665 584 2 308 618 28 974 202

25 559 600 2 160 000 27 719 600

20 407 916 2 253 418 28 418 417 064 23 106 816

18 323 046 2 572 681 28 418 746 174 21 670 319

Driftsresultat

5 867 386

6 049 281

Finansinntekt Finanskostnader Resultat før fordelte felleskostnader

2 467 3 486 5 866 367

64 3 276 6 046 069

Fordelte felleskostnader Felleskostnader fra administrasjonen Felleskostnader fra driftsavdelingen Merkostnad fra gjenvinningsstasjoner Sum fordelte felleskostnader

1 195 885 2 133 850 604 087 3 933 823

1 394 511 1 933 560 606 506 3 934 576

Resultat før skatt

1 932 544

2 111 493

430 717

464 528

1 501 827

1 646 965

Driftskostnader Transport og behandlingskostnader Lønnskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader

Skattekostnad Resultat etter skatt

35

Side 21 av 24


ÅRSREGNSKAP 2020 Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS __________________________________________________________________________________________

Andel balanse Andel balanse næringsrenovasjon

næringsrenovasjon 31.12.2020

01.01.2020

Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler

0 0

171 857 171 857

Bygninger o.a. fast eiendom Biler, inventar og maskiner Aksjer i andre selskaper Langsiktige fordringer Sum anleggsmidler

11 858 090 8 462 162 328 265 194 499 20 843 015

14 578 921 5 868 363 340 758 201 901 20 989 943

136 320 1 109 798 638 319 399 776 2 284 212

43 168 1 277 281 947 572 369 410 2 637 431

SUM EIENDELER

23 127 228

23 799 231

Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum egenkapital

179 763 425 539 11 407 107 12 012 408

186 604 441 734 9 905 449 10 533 787

Pensjonsforpliktelse Utsatt skatt Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld

2 344 762 122 464 2 274 936 4 742 162

2 254 285 0 5 448 101 7 702 386

Leverandørgjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld

1 724 919 537 805 136 396 1 217 838 2 755 699 6 372 657

1 593 528 133 943 666 241 505 607 2 663 739 5 563 058

23 127 228

23 799 231

Varebeholdninger Kundefordringer Forskuddsbet. kostnader og andre fordringer. Betalingsmidler Sum omløpsmidler

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

36

Side 22 av 24


ÅRSREGNSKAP 2020 Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS __________________________________________________________________________________________

Revisjonsberetning

Revisjonsberetning 2020 KPMG AS Aumliveien 4C 2500 Tynset

Telephone +47 04063 Fax Internet www.kpmg.no Enterprise 935 174 627 MVA

Til generalforsamlingen i Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS

Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 3 313 360. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noteopplysninger til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Øvrig informasjon Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Side 23 av 24

37


__________________________________________________________________________________________

Side 24 av 24 38


39


2020

FIAS Eidsveien 623 2540 Tolga Telefon 62 49 48 00 E-post firmapost@fias.no Internett www.fias.no