Meeting Europe - NL

Page 1

Meeting Europe

Dit is een nieuwe editie van de Europese Nieuwsbrief van Fedustria − de beroepsorganisatie van de Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie. Deze nieuwsbrief wil u de belangrijkste specifieke bekommernissen van onze industrietakken in het kort toelichten. Voor meer info per thema kan u ons steeds contacteren per e-mail (zie respectieve adressen onder elk artikel).

Inhoud We moeten onze interne markt beschermen tegen ongepaste invoer 2 Gelijk speelveld nodig in Europa zelf 2 Geen uitvoer van boomstammen zonder eerste verwerking in de EU 3 Uniform gebruik van douanegoederencodes voor houtproducten in heel de EU 3 Illegale houtinvoer bestrijden: onze bedrijven zijn uw partner voor één Europese aanpak 4 Brexit: het onafwendbare toch in goede banen leiden 4

November 2019

De interne markt is het belangrijkste vrijhandelsakkoord Het belangrijkste vrijhandelsakkoord ter wereld is de Europese interne markt… maar die is nog niet voltooid. De interne markt was en is een geweldige stimulans voor de economische ontwikkeling en welvaartscreatie in de EU. Het vrij verkeer van goederen en diensten leidt tot efficiëntiewinsten en ‘best choices’ voor de consumenten. Maar die interne markt is niet af. Meer nog, bepaalde lidstaten proberen nieuwe obstakels op te werpen om de toegang tot hun markt voor andere EU-bedrijven te beperken. Eén voorbeeld tussen vele andere: de Europese Bouwproductenverordening die met de verplichte CE-markering op basis van geharmoniseerde normen Europese uniformiteit garandeert. Bepaalde lidstaten zoals Duitsland willen dit systeem echter vervangen door een systeem van wederzijdse erkenning en bijkomende (afwijkende) eisen invoeren. Dat zou een grote stap achteruit zijn en de eengemaakte markt ondermijnen.  elizabeth.dewandeler@fedustria.be

Klimaat: meer hout gebruiken resulteert in minder CO2 en méér zuurstof Gebruik hout… want hout geeft zuurstof!

Wij vertegenwoordigen in België zo’n 1.800 ondernemingen (waarvan meer dan 90 % kmo’s zijn), die samen meer dan 38.000 directe jobs creëren en een omzet halen van 9,6 miljard euro, waarvan ca. 70 % uit export. De textielindustrie is goed voor een omzet van 4,4 miljard euro met 630 bedrijven en zo’n 19.700 werknemers. De hout- en meubelbedrijven halen een omzet van 5,2 miljard euro en stellen 18.400 werknemers tewerk in 1.180 bedrijven. Daarnaast vertegenwoordigt Fedustria ook de houtinvoerhandel (ca. 40 bedrijven) met een omzet van ca. 700 miljoen euro.

© Kebony

Fedustria is de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie.

De hout- en meubelsector is een toonaangevende sector wanneer we spreken over circulaire economie. Bovendien is hout een koolstofreservoir: de CO2 in de lucht is voeding voor de bomen. De koolstof (C) blijft in het hout en de zuurstof (O2) komt vrij. Hoe meer hout we gebruiken, hoe beter dus voor het klimaat!  ingrid.hontis@fedustria.be


Fedustria-Meeting Europe

November 2019

We moeten onze interne markt beschermen tegen ongepaste invoer

Enkele Europese kerncijfers De textiel-, hout- en meubelindustrie is een belangrijke bron van welvaart en werkgelegenheid in Europa. Enkele sprekende cijfers: Cijfers voor de EU-281

Textiel en kleding

Hout en meubel

Omzet (in miljard €) 178 219 De Europese Chemiewetgeving REACH legt o.a. strenge verplichtingen op aan gebruikers van chemische stoffen. REACH Tewerkstelling (in mio personen) 1,7 2,0 heeft tot doel om bepaalde chemische stoffen in Europa niet Extra-EU export (in miljard €) 50 27 langer te gebruiken, tenzij hiervoor expliciet een − in de tijd beperkte − toelating (autorisatie) wordt verleend. Anderzijds wordt 1 schatting voor 2018 het gebruik van heel wat chemische stoffen onderworpen aan Bron: Euratex, CEI-Bois en EFIC beperkingen (restricties). De Europese bedrijven dienen dan ook maximaal in te zetten op het zoeken naar milieuvriendelijke alternatieven voor deze zeer zorgwekkende stoffen. Dit is vaak een tijdrovend en duur proces.

Niettegenstaande de REACH-voorwaarden ook van toepassing zijn op geïmporteerde goederen, moet helaas vastgesteld worden dat voorwerpen die niet-REACH-conform zijn, toch op de Europese markt kunnen gebracht worden. Dit is niet alleen een gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de Europese burgers, maar leidt evenzeer tot unfaire concurrentie met de Europese producenten. Er dient werk gemaakt te worden van een striktere handhaving van in de EU geïmporteerde goederen opdat deze ook zouden voldoen aan de Europese Chemiewetgeving (REACH).  bruno.eggermont@fedustria.be, piet.vanthournout@fedustria.be

Vrijhandelsakkoorden, ja, maar evenwichtig en mét wederkerigheid Fedustria is vragende partij voor meer vrijhandel via bilaterale vrijhandelsakkoorden, op voorwaarde dat deze gesloten worden met ‘gelijkwaardige’ partners zodat deze akkoorden inderdaad een winwin zijn. Verder wijst Fedustria op de volgende sectorspecifieke aandachtspunten: • meer wederkerigheid (de Europese markt is immers reeds zeer open, terwijl onze bedrijven nog steeds geconfronteerd worden met hoge invoerrechten of een gesloten markt voor bv. openbare aanbestedingen in sommige derde landen); • de naleving van de fundamentele arbeidsnormen (ILO) op het terrein zou meer afdwingbaar moeten zijn; • een krachtdadig optreden tegen oneerlijke handelspraktijken zoals dumping en namaak; • oorsprongsregels voor de textielsector die zoveel mogelijk de volledige textielketting in Europa trachten te behouden.  elizabeth.dewandeler@fedustria.be

2

Gelijk speelveld nodig in Europa zelf De douane-unie van de EU met Turkije is onevenwichtig in het voordeel van Turkije: het krijgt toegang tot onze 500 miljoen koopkrachtige EU-inwoners terwijl het voordeel voor de EU-bedrijven in het 80 miljoen inwoners tellende Turkije beperkt is. Bovendien hanteert Turkije andere spelregels, zoals op het vlak van subsidiëring van bedrijven en sectoren. Ook intern in de EU is er niet altijd een gelijk speelveld. Zo geniet de (meubel)industrie in sommige Oost- en Zuid-Europese landen van extra subsidiemogelijkheden waardoor investeringen aldaar een stuk goedkoper zijn tegenover die in de (meubel)industrie in België en in andere EU-lidstaten. Dit trekt de concurrentie scheef ten nadele van onze bedrijven. Die extra subsidiemogelijkheden in die landen moeten zo snel mogelijk ongedaan worden gemaakt.  fa.quix@fedustria.be

Bouwmaterialen: CE-markering garandeert Europese uniformiteit Het CE-merk garandeert dat een product voldoet aan een aantal essentiële eisen die eraan worden gesteld. Het is als een paspoort binnen de interne markt. De Europese bouwproductenverordening heeft aan heel wat bouwmaterialen al de CE-markering bezorgd. Fedustria blijft hameren op deze CE-markering als enige vereiste in de eengemaakte Europese markt. Voor gewone en voor brandwerende binnendeuren dient de productnorm zo spoedig mogelijk te verschijnen om te kunnen overgaan tot CE-markering.  piet.vanthournout@fedustria.be


Fedustria-Meeting Europe

Geen uitvoer van boomstammen zonder eerste verwerking in de EU

November 2019

Toegang tot grondstoffen wordt een steeds grotere uitdaging De industrie kan per definitie niet werken zonder grondstoffen. Maar voor een aantal industrietakken wordt het om uiteenlopende redenen alsmaar moeilijker om aan die grondstoffen te geraken, als het al aan een betaalbare prijs is.

België en Frankrijk zijn gezamenlijk goed voor 85 % van de totale uitvoer van 685.000 ton eikenstammen naar China. Daarnaast exporteert België 15 % van alle beukenstammen naar China (totaal 666.000 ton). Meerdere bedrijven hier, verwerkers van rondhout, hebben zich daardoor reeds genoodzaakt gezien om de activiteiten terug te schroeven of stop te zetten, met gevolgen voor de tewerkstelling binnen de sector. We pleiten dan ook voor Europese maatregelen die ervoor zorgen dat rondhout niet kan worden uitgevoerd zonder een eerste transformatie. Dit zal niet alleen ten goede komen aan de tewerkstelling hier, maar ook aan de beschikbaarheid van grondstof voor verdere verwerking. Tegelijkertijd zal dit leiden tot een lagere CO2-voetafdruk wegens het terugdringen van onnodig transport.  ingrid.hontis@fedustria.be, filip.dejaeger@fedustria.be

Uniform gebruik van douanegoederencodes voor houtproducten in heel de EU Ook op het vlak van het gebruik van de douanegoederencodes is er nog steeds geen eengemaakt Europa. Niet alle EU-lidstaten gebruiken dezelfde douanegoederencodes voor dezelfde producten die worden ingevoerd, met uiteenlopende invoertarieven tot gevolg! Er is nood aan een uniforme toepassing van de douanegoederencodes in alle lidstaten. Het kan niet zijn dat bepaalde producten bij invoer in België aan douanerechten onderworpen worden, terwijl net dezelfde producten in de buurlanden op basis van dezelfde Europese regelgeving worden vrijgesteld van invoerheffingen.  ingrid.hontis@fedustria.be, filip.dejaeger@fedustria.be

Textielkleurstoffen: onderzoek naar marktverstorend gedrag van China

© Concordia Textiles

De voorbije jaren worden steeds grotere volumes rondhout vanuit België en Europa verscheept naar Aziatische landen, waar ze worden verwerkt tot halffabrikaten of afgewerkte producten die vaak hun weg terugvinden naar Europa en hier worden verkocht aan lage prijzen. Voor Belgische en Europese houtbedrijven stelt dit een dubbel probleem: niet alleen ontbreekt het hen daardoor aan de nodige (hout-) grondstoffen, er is ook een hevigere concurrentie op de afzetmarkten.

De aanhoudende forse prijsstijgingen van de kleurstoffen voor de textielindustrie in België en in Europa zijn het gevolg van de decennialange marktveroveringsstrategie door China: eerst werden met dumpingpraktijken de Europese concurrenten uit de markt geduwd of gedwongen naar China te verhuizen. Vervolgens veroverde China een quasi-monopoliesituatie in de wereld, waardoor de westerse klanten de speelbal werden en zijn van de Chinese leverings- en prijsdictaten. Fedustria en Euratex roepen de Europese Commissie op om deze marktverstorende situatie grondig te onderzoeken.  bruno.eggermont@fedustria.be

3


Fedustria-Meeting Europe

November 2019

Illegale houtinvoer bestrijden: onze bedrijven zijn uw partner voor één Europese aanpak De opvolging van de Europese Houtverordening (European Timber Regulation of EUTR) die de handel in illegaal hout en houtproducten op de Europese markt aan banden wil leggen, blijft een belangrijk topic. Essentieel hierbij is de uitwisseling van informatie en de samenwerking met relevante stakeholders om te werken aan een betere en uniforme implementatie van deze regelgeving. Fedustria blijft voorstander van meer controles op het terrein. Op voorwaarde dat duidelijk is wat de overheid concreet van de bedrijven verwacht. Het ontbreken van duidelijke richtlijnen binnen de EUTR maakt namelijk dat alle lidstaten er hun eigen invulling aan geven. Fedustria pleit voor een gelijk speelveld en is tevens voorstander van een uitbreiding van het toepassingsgebied van de EUTR naar alle houten producten.  ingrid.hontis@fedustria.be, filip.dejaeger@

fedustria.be

Aandacht voor de houten meubelsector binnen de nieuwe Europese Commissie Fedustria ondersteunt volop de vraag van de Europese koepelorganisaties CEI-Bois (European Confederation of Woodworking Industries) en EFIC (European Furniture Industries Confederation) tot het aanstellen van een specifieke contactpersoon voor de hout- en meubelindustrie binnen het kabinet van de nieuwe Commissaris verantwoordelijk voor de Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en kmo’s (DG GROW).  filip.dejaeger@fedustria.be Fedustria, Vereniging zonder winstoogmerk Montoyerstraat 24, b1 B-1000 Brussel T +32 2 528 58 11 www.fedustria.be

4

Brexit: het onafwendbare toch in goede banen leiden Er is volgens de Belgische textielindustrie geen goede kant aan de Brexit. Het is een ‘lose-lose’-situatie, waar de Britten nog de grootste verliezers van zullen blijken te zijn. De Britten zullen het verschil ervaren, in hun nadeel, eens ze de EU echt zullen hebben verlaten, zelfs met een ‘Deal’. Toch is het van belang om nu al het vizier te richten op de toekomstige relatie van de EU met het VK. Deze is best zo breed en diep mogelijk en zou voor Fedustria minimaal aan volgende punten moeten voldoen: •

de toekomstige relatie zou idealiter de vorm van een douaneunie aannemen. In ieder geval moet ervoor geijverd worden dat geen invoerrechten op elkaars goederen worden geheven waarbij − zo nodig − gepaste oorsprongsregels moeten afgesproken worden. Belangrijk hierbij is dat het VK geen doorvoerland voor goederen van derde landen wordt, die zonder dat er invoerrechten op werden betaald, op de EU-27-markt terechtkomen terwijl op deze producten wel invoerrechten zouden verschuldigd zijn geweest bij rechtstreekse invoer in de EU-27;

minimale, doch efficiënte, douaneformaliteiten en snelle de-douanering zodat het voordeel van de nabijheid zoveel mogelijk kan behouden blijven;

een level playing field op het vlak van staatssteun, REACH…;

dat zoveel mogelijk dezelfde productnormen en -standaarden, alsook testmethodes, behouden zouden blijven;

dat Belgische/Europese bedrijven verder toegang zouden hebben tot de Britse markt inzake overheidsopdrachten.

 elizabeth.dewandeler@fedustria.be, sylvie.groeninck@fedustria.be

Uitvoering New Skills Agenda In uitvoering van de New Skills Agenda van de Europese Commissie hebben de sectoren textiel, kleding, leder en schoeisel een Europees samenwerkingsverband opgezet rond het opleidingsbeleid. Er werden 8 opleidingsprofielen gekozen waarvoor momenteel leermodules worden uitgewerkt. Het sectoraal opleidingscentrum Cobot werkt de modules uit voor ‘textile technologist’ en ‘digital marketing professional’. Voor hout en meubel is er een Sector Skills Alliance opgezet om de impact van de digitale transformatie tegen 2025 in de meubelsector in kaart te brengen. Het sectoraal opleidingscentrum Woodwize heeft meegewerkt om die transitie voor 11 relevante functies in te schatten. In het verlengde hiervan wordt gewerkt aan een nieuw beroepsprofiel van ‘digital transformation manager’.  wim.vangoethem@fedustria.be

Verantwoordelijke uitgever: J.F. Quix Hof-ter-Vleestdreef 5 b1 B-1070 Brussel

Copyright Fedustria: De leden van Fedustria mogen op vrije wijze de informatie opgenomen in deze nieuwsbrief gebruiken; eventuele derden worden verzocht steeds de bron van de informatie te vermelden.

Noot CEI-Bois: European Confederation of Woodworking Industries, www.cei-bois.org; Efic: European Furniture Industries Confederation, www.efic.eu; Euratex: European Apparel and Textile Confederation, www.euratex.eu.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.