Syedna Taher Fakhruddin TUS Munajat 1442h GU/HI Translation

Page 1

‫َاةُغ َراء ُ‬ ‫سع َاد َُةُمُن َاج ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ‪١٤٠‬‬

‫ُ‪١٠٠‬‬

‫‪١٤٤٢‬هـُ​ُ‬

‫َّ‬

‫ُ‪ُ ١٢٠٢‬‬

‫أ اَي ا َِسي اع ال ِندا اء‬ ‫مناجاةُصنفهُا ُ‬ ‫ُالداعيُالاجلُالفاطميُ ُ‬

‫ُسيدناُومولاناُأبوُخزيمةُطاهرُفخرُالدين‬ ‫ُ​ُ‬

‫سنةُ‪١٤٤٢‬هـُ​ُ​ُ‬

‫ط ُع‬


‫ح َُةُ ُر َوُضُ​ُالشُ ُف َاء ُ‬ ‫ُد َو ُ‬ ‫ُ‪٢٣‬‬

‫ُ ُ‪٤١٣ُ​ُ​ُ​ُ​ُ​ُ​ُ​ُ​ُ​ُ ١٠٠٦‬‬

‫ُ‬

‫‪١٤٤٢‬هـُ ُ‬

‫سع َاد َةُمناج َاةُغ ََّراء ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ‪١٤٠‬‬

‫ُ‬

‫ُ‪ُ ١٢٠٢‬‬

‫ُ‪١٠٠‬‬

‫‪١٤٤٢‬هـُ‬

‫ُ‬

‫ُ‬

‫نُ​ُفيُوضُ​ُ​ُل َُيُل َُةُ ُال ُق َدُر ُ‬ ‫عيو ُ‬ ‫ُ‪١٣٦‬‬

‫ُ‪٨٩٦‬‬

‫ُ‪٧٥‬‬

‫‪١٤٤٢‬هـُ ُ‬

‫ُ‪٣٣٥‬‬

‫ُ‬


तारीखी नाम की माअना તારીખી નામ ની માઅના

‫ادو احة ارو ِض ال ِش افاء‬

શિફા ના બગીચા નું દરખ્ત शिफा के बगीचे का दरख़्त

‫اس اعا ادة مناا اجاة غاراء‬

નૂરાની મનાજાત ની સઆદત नूरानी मुनाजात की सआदत

‫عيون فيو ِض ل اي ا ِل ال اقدر‬ લૈલતલ કદર ના ફયઝ ના ચશ્માઓ लैलतुल कदर के फुयूज़ के चश्मे


‫‪٧٨٦‬‬

‫ُ‬ ‫ُ‬

‫المناجاةُالشر يفة ُ‬

‫أ اَي ا َِسي اع ال ِنداء‪.‬‬ ‫صنفها ُ‬

‫ُالداعيُالاجلُالفاطميُسيدناُأبوُخزيمةُطاهرُفخرُالدينُ‬

‫ُ​ُ‬

‫فيُليلةُالقدر ُ‬

‫ُسنةُ‪١٤٤٢‬هـُ​ُ​ُ‬

‫ط ُع‬


Published by the Office of the 54th Dai al-Mutlaq His Holiness Syedna Taher Fakhruddin TUS

Saifee Mahal, A.G. Bell Road, Malabar Hill, Mumbai 400 006 Darus Sakina Pokhran Rd. No. 1, Upvan, Thane (W) 400 606 Ramadan al-Mu’azzam 1442H May 2021

© FatemiDawat.com


આ મનાજાત ફાતેમી બલાગત ની એક બેશમસાલ શમસાલ છે. એની ૨૮ બૈત માું ઇમામઝ ઝમાન ના દાઈ એ અરબી ના ૨૮ હરૂફ માું સી એક પછી એક હફફ , અલીફ સી યા તક, બૈત ના અુંદર ના કાશફયા માું ઇસ્તેમાલ કીધા છે. यह मुनाजात फातेमी बलाग़त की एक नायाब शमसाल है . शजसकी २८ बैत में इमामुज़ ज़मान के दाई ने अरबी के २८ हुरूफ़ को एक बाद एक, अशलफ़ से या तक, बैत के अंदर के काशफये में इस्तेमाल फरमाएँ हैं .

‫اا اَي ا َِسي اع النِدا اء ۞ او اَي او ِل الر اجاء‬ ِ ‫اادعو ِل اني ِل‬ ‫الش افاء ۞ لِل اخل ِق ِمن ِذي ال او ابء‬ એ મારી શનદા ના સન્નાર, એ મારી ઉમીદ ના આપનાર તારા નઝદીક મેં દોઆ કરું છું , આલમ ને વબા ની બીમારી સી શિફા આપી દે . ऐ मेरी शनदा को सुनने वाले , ऐ मेरी उम्मीद को अता करने वाले मैं तेरे नज़दीक दोआ करता हँ , आलम को वबा की बीमारी से शिफा अता कर. ١

‫اَي ارِبـ اي أغ ِفر ذنو ِب ۞ اَي ارِبـ اي أست عيو ِب‬ ‫اَي ارِبـ اي أك ِشف كرو ِب ۞ او ا ِن ِن ِمن ب ا الء‬ એ મારા રબ મારા ગનાહો બખ્િી દે , એ મારા રબ મારા ઐબ ને પરદો કરી દે , એ મારા રબ મારી મશશ્કલો આસાન કરી દે , મને બલાઓ સી બચાવી દે . ऐ मेरे रब मेरे गुनाहों को बख्श दे , ऐ मेरे रब मेरे ऐब को शिपा दे , ऐ मेरे रब मेरी मुश्किलों को आसान कर दे , मुझे बलाओं से बचा ले .

٢


‫ضا ا ِعف ِ ال ال ا اب اكت ۞ اوب ا ِد ِل الس ِيئاـــــــــات‬ ‫ا ِجي اعهاا اح اسناــــــات ۞ ِا اَسع ِالهِيي دعا ِائ‬ મારી બરકાત ગના ગન કર, મારી તમામ સૈયેઆત ને હસનાત માું બદલી દે , એ પરવરશદગાર મારી દોઆ સની લે. मेरी बरकात को ज़्यादा कर, मेरी सैयेआत को हसनात में बदल दे , ऐ परवरशदगार मेरी दोआ सुन ले . ٣

‫احر اث‬ ‫االو ِل اياء‬

‫اعو ان ِالهِـي اوغاو اث ۞ اا ِزيد لِل اخ ِي‬ ‫لِل ايو ِم تاب اعث ب اعثاا ۞ ن اف ِس ام اع‬

એ પરવરશદગાર મને મદદ કર, વાર આપ, મેં ખૈર ની ખેતી શઝયાદા કરું , વો શદન ના વાસ્તે જે શદન માું તું તારા અવશલયા સાથે મારું બઅસ કરિે. ऐ परवरशदगार मुझे मदद कर, सहारा दे , मैं खैर की खेती ज़्यादा करू ँ उस शदन के शलए शजस शदन में तू तेरे अवशलया के साथे मुझे बअस करे गा

٤

‫ِا ِن ِالاي اك لا اراج ۞ قال ِب ِب ِذك ِركا اساج‬ ‫حب اك ذخ ِري اوتا ِجن ۞ اَي امل اجأ الخلا اصاء‬

‫ ا ِن ِب انِ اك نا ج‬- ‫ن‬

મેં ગઝાશરિ તારી તરફ કરું છું , મારા શદલ ને તારી શઝકર સી સકૂ ન છે , તારી મોહબ્બત મારો ઝખીરો છે, મારું તાજ છે, એ મખલેસીન ના આસરા. मैं तुझ से गुज़ाररि करता हँ , मेरे शदल को तेरी शज़क्र से सुकून है तेरी मोहब्बत मेरा खज़ाना है , मेरा ताज है , ऐ मुख़लेसीन के सहारे . ٥


‫فار احا‬ ‫او اج افاء‬

‫اهب ِ ال ن اص اا اوفات احا ۞ فا ايف ارح ِالين‬ ِ ‫اويط ارح‬ ‫سة‬ ‫الضد اطر احا ۞ امع اح ا‬

તું મને નસરે અઝીઝ અને ફતહે મબીન અતા કર, તાકે હક નું દીન ખિી માું ઝૂ મી ઉઠે . અને દશ્મન હસરત અને જફા માું દૂ ર ફેં કાઈ જાઈ. तू मुझे नसरे अज़ीज़ और फ़तहे मु बीन अता कर ताशक हक़ का दीन ख़ुिी से झूम उठें , और दु श्मन हसरत और जफ़ा में दू र फैक शदया जाए. ٦

‫اما ِدخ ۞ اطود ِل امج ِد اي اشا ِمخ‬ ‫ارا ِس ۞ ااخـــــــ ِدم أ ال ال اع ابــــاء‬

‫ِا ِن ِبلط ِف اك‬ ‫ِا ِ ان ِيف ال ِع ِل‬

તારા લત્ફ અને કરમ સી તાકાતવર છું , મારા મજદ અને િરફ નો પહાડ તારા લત્ફ અને કરમ સી બલુંદ છે. મેં ઈલ્મ માું રાશસખ છું , આલલ અબા અઈમ્મત તાહેરીન ની શખદમત કરું છું . तेरे लुत्फ़ और करम से मैं ताकतवर हँ , मेरे मज्द और िरफ का पहाड़ तेरे लुत्फ़ और करम से बलन्द है मैं इल्म में राशसख़ हँ , आले अबा अइम्मत ताहे रीन की श्कखदमत करता हँ . ٧

‫عال ِا اما ِم الر اشاد ۞ اخ ِي االنا ِم ِ اعا ِدي‬ ‫ل ازا ال اكه اف ال ِع اباد ۞ اموئِ ال ااه ِل ال او الء‬ િમારગ ના ઇમામ, ખૈરલ અનામ, એના ઉપર મારો એતેમાદ ભરોસો છે બુંદાઓ ના સહારા, એહલે વલા મશમનીન ના પનાહ, ઇમામ હમેિા બાકી રહે. रिाद के इमाम, खैरुल अनाम, उन पर मेरा एतेमाद है , वे मेरे सहारे है बन्दों के सहारे , एहले वला मुशमनीन के पनाह, इमाम हमेिा बाक़ी रहे . ٨


‫۞ ِب ِه اد اوام اا‬ ‫۞ ِمن فاي ِض ِه‬

‫ِل ايا ِذي‬ ‫ِارتِ او ِائ‬

‫ِابن الن ِ ِب ام ال ِذي‬ ‫امن ِعلمه النف اس غااذ‬

નબી ના િેહઝાદા મારા આસરા છે એના સી મેં હમેિા વળગ છું એના ઈલ્મ સી મારા જાન ની શગઝા છે , એના ફૈ ઝ સી મારી પ્યાસ બઝે છે. नबी के िेह्ज़ादे मेरे सहारे हैं , उनसे में आसरा लेता हँ , उनके इल्म से मेरे जान की शग़ज़ा हैं . उनके फैज़ से मेरी प्यास बुझती है . ٩

‫صي‬ ِ ‫اون ا‬ ‫ِاهتِدا ِائ‬

‫امو ال اي اط ِيب اعص ۞ او ِل فات ِحي‬ ‫اكه ِفـي او ار ِب اوذخ ِري ۞ ِمن نو ِر ِه‬

મારા મૌલા તૈયેબલ અસર છે, મને ફતેહ અને નસર આપનાર એ છે. મારા પનાહ મારા રબ મારા ઝખર એ છે, એના નૂર સી મને શહદાયત છે तैयेबुल असर मेरे मौला हैं . फ़तेह और नसर वे दे ते हैं . मेरे पनाह, मेरे रब, मेरे ज़ुखुर है , उनके नूर से मुझे शहदायत है ١٠

‫ِب ِبـــــ ِه اان اـــــا فاائِــــز ۞ ِ اب ِقـــــ ِه السؤل نا ِجز‬ ‫ِب امد ِح ِه اان اـــــا ار ِاجــز ۞ ِيف بك ارة او ِع اشاء‬ એની મોહબ્બત સી મને જીત છે, એની હરમત સી મારી ઉમીદો પાર ઉતરે છે હર એક ફજેર અને સાુંજ માું એની મદે હ માું મેં અશબયાત પઢું છું उनकी मोहब्बत से मेरी जीत है , उनकी हुरमत से मेरी उम्मीदें पार उतरती हैं . हर सुबह हर िाम मैं उनकी मदे ह में अशबयात पढ़ता हँ . ١١


‫نور اشس‬ ‫ه ش اف اع ِائ‬

‫أ ابءه ااهل قدس ۞ ِب افي ِضهِم‬ ِ ‫ِذكـره الطهر ان ِس ۞ او‬ ‫للا‬

આપના આબા આલમલ કદ્સ ના અહલ છે, આપ સગલા ના ફૈ ઝ સી સૂરજ નું નૂર છે આપ સગલા ની શઝકર સી મને અનસત છે, ખદા ના કસમ આપ સગલા મારી િફાઅત કરનાર છે

आपके आबा आलमुल क़ुद् स के अहल हैं , आपके नूर से सूरज का नूर है , आपकी शज़क्र से मुझे अनसत है , खुदा की कसम आप मेरी िफ़ाअत करने वाले हैं . ١٢

‫ارج او ااي ارب ال اعرش ۞ عا ال ِبللط ِف غاش‬ ‫ِذك ِر اي ِيف ال اخل ِق اوش ۞ او ِزد ِالهِـي ب اـها ِائ‬ તને ઉમીદ કરું છું એ અિફ ના રબ, મારા ઉપર તારા લત્ફ ની ચાદર ઓઢાવ મારી શઝકર ને આલમ માું ફે લાવ, એ પરવરશદગાર મારી બેહજત તું શઝયાદા કર ऐ अिश के रब मैं तेरे नज़दीक उम्मीद करता हँ , मुझपर तेरे लुत्फ़ की चादर ओढ़ा. मेरी शज़क्र को आलम में फैला, ऐ परवरशदगार मेरी बहजत को ज़्यादा कर. ١٣

‫تا اول ار ِب اخ ال ِص ۞ ِمن ِذي الهايول امنا ِاص‬

‫او ا‬ ‫اجع ِالهِيي م اص ِاص ۞ ِيف زم ار ِة االت ِق اياء‬ એ રબ આ હયલા ના દશરયા સી મને છટકારો આપી દે , બચાવી દે મારા જાન ને મત્તકીન ના ઝમરા માું પહોુંચાવી દે ऐ रब, इस हयूला के समंदर से मुझे िु टकारा शदला दे , बचा ले, मेरे जान को मुत्तक़ीन के साथ कर दे . ١٤


‫اَي ار ِب فااقض ۞ داي ِ ان اا ِد اوقار ِض‬ ‫ِالهِـ اي ارو ِض ۞ ِبللط ِف اوالنع اماء‬

‫منا ااي‬ ‫ااث ِمر‬

એ રબ મારી ઉમીદ આપી દે , મારું દે ન અને કરજ અદા કરી દે . એ પરવરશદગાર તારા લત્ફ અને નેમત સી મારા બગીચા ને ફૂલો સી િાદાબ કરી દે ऐ रब मेरी उम्मीद अता कर दे , मेरे दै न और क़ज़श को अदा कर दे , ऐ परवरशदगार तेरे लुत्फ़ और ने अमत से मेरे बगीचे को फलों से िादाब कर दे . ١٥

‫االف ار ااطا‬ ‫الر اح اـاء‬

‫ا الغ ال اطا ۞ اوأعف ِ ال‬ ‫االسقا ااطا ۞ اَي اار احـــــ ام‬

‫ِ ال‬ ‫ِ ال‬

‫ِاغ ِفر‬ ‫اوأر احم‬

મારી ગલતીઓ ને માફ કર, મારી ખતાઓ સી દરગઝર કર મારા ગનાહો ને રેહમત કર, એ અરહમર રાહેમીન मेरी गलशतयों को माफ़ कर दे , मेरी खता को दर गुज़र कर दे , मेरे गुनाहों को रहमत कर दे , ऐ अरहमर राहे मीन ١٦

ِ ِ ‫انظر ِا ال ِبلاحــظ ۞ اَي ار‬ ‫احـي ِمنه اح ِظي‬ ‫ش ااه ِل الشقااء‬ ِ ‫ِيف ال اعي ِش احقا او ِحف ِظي ۞ ِمن ا‬ એ રેહમત ના કરનાર, મારી તરફ શનગાહે કરમ કર એના સીજ શઝું દગી માું મારો નસીબ છે, એના સીજ બાશતલ અને ગમરાહી ના લોગો ના િર સી મારી શહફાઝત છે ऐ रहमत करने वाले, मेरी तरफ करम की शनगाह कर, उससे शज़न्दगी में मेरा नसीब है , उससे बाशतल और गुमराही के लोगों के िर से मेरी शहफाज़त है ١٧


‫اعبدكا ه اذا لا اخ ِاشع ۞ ِب اب ِاب جو ِدكا اخ ِاضع‬ ‫او ابر يمنِ اك او ِاسع ۞ فاأم ا أل ِالهِيي ِوعا ِائ‬ આ તારો બુંદો ખિ કરનાર છે, તારી સખાવત ના દર પર ખઝ કરનાર છે તારી ખૈર નો દશરયો મોટો છે, એ પરવરશદગાર તું મારા વાસન ને ભરી દે तेरा यह बंदा खुिु करने वाला है , तेरी सखावत के दर पर ख़ुज़ू करने वाला है , तेरे खैर का दररया बहुत बड़ा है , ऐ परवरशदगार तू मु झे अता कर दे ١٨

‫ن اع اماكا اَي ار ِب ااس ِبغ ۞ ن اف ِس ِبنو ِركا اص ِبغ‬ ‫ِال ِجـــ اوا ِركا ب ا ِلـــــغ ۞ امع ص او ِر االص ِف اياء‬ એ રબ તારી નેમત સી નવાઝી દે , મારા જાન ને તારી શસબગત સી રું ગી દે , પાકીઝા સરતો ના સાથે મને તારા નઝદીક પહોુંચાવી દે ऐ रब, तेरी नेअमत अता कर, मेरे जान को तेरे शसबगत से रं ग दे , पाक सूरतों के साथ मुझे तेरे पास पहुँ चा दे . ١٩

‫اكي اف بِشك ِر الل اطائِف ۞ اَي ارب انا اوال اع اوا ِرف‬ ‫اوغايث فاض ِ ا‬ ‫ل اوا ِكف ۞ طو ال ال امدى ِبلها اناء‬ એ રબ તારી નેમતો અને શમન્નતો નો કઈ તરાહ િકર કરું ? જ્યારે તારી નેમત ના વાદલ હમેિા વરસી રહ્યા છે ऐ रब, तेरी नेअमतों और शमन्नतों का िु क्र कैसे करू ँ ? जबशक तेरे नेअमत के बादल हर पल बरस रहे हैं .

٢٠


‫ِرز ِق ۞ او ِرز اق اا ا‬ ‫ص ِاب ِصدق‬ ‫احق ۞ ااج ِز ِهـــــم ِلف ِتــــــدا اء‬

‫ضا ا ِعف ِالهِـ اي‬ ‫قاو ِم اي اان اصــــ ِار‬

એ પરવરશદગાર મારી રોઝી ને ગના ગન કર, એજ શમસલ સચ્ચાઈ ના લોગો ની રોઝી ગના ગન કર

એ મારી કૌમ છે, એ હક ના અન્સાર છે, એને શફદાગીરી ની તું જઝા આપી દે ऐ परवरशदगार मेरे रोज़ी को गुना गुन कर, उसी तरह सच्चाई के लोगों की रोज़ी गु ना गुन कर, यह मेरी कौम है , यह हक़ के अंसार हैं , उनकी शफदागीरी की उन्हें जज़ा अता कर. ٢١

‫اوأق ابل ِالهِـ اي نس ِك ۞ اوأح افظ ِالهِـ اي فل ِك‬ ‫اا ِدم ِالهِ ايي مل ِك ۞ ِ اب ِق ااه ِل ال ِك اساء‬ એ પરવરશદગાર, મારી બુંદગી ને કબૂલ કર, મારા સફીના ની શહફાઝત કર, અને પુંજતન પાક ની હરમત સી મારી મમલકત ને બાકી રાખ ऐ परवरशदगार मेरी बं दगी कबूल कर, मेरे सफ़ीने की शहफाज़त कर, और पंजतन पाक की हुरमत से, मेरी ममलकत को बाक़ी रख. ٢٢

‫او اح ِق أ ِل الرسول ۞ او احيــــــدا ر اوال ابـتــــول‬ ‫لاي ا ِل قادر اج ِليل ۞ امو التِناــــــا الزهــــــ اراء‬ એજ શમસલ રસલલ્લાહ, હૈદરે કરાફર અને ફાતેમા બતૂલ ની આલ ની હરમત સી કે જે ફાતેમા લૈલતલ કદર છે, હમારા મૌલાત ઝાહરા છે उसी तरह रसुलुल्लाह, है दरे कराश र और फ़ातेमा बतू ल की आल की हुरमत से जो फ़ातेमा लै लतुल कदर हैं , हमारी मौलात ज़ाहरा हैं . ٢٣


‫او ِبل اعــــا ِة ال ِكـــ ارام ۞ اتلو اك ابد ِر الت امام‬ ‫اان اواره ِيف الظ الم ۞ تا ِدي ال اورى ِبلس اناء‬ એજ શમસલ દોઆત શકરામ ની હરમત સી જે સગલા ના અનવાર અુંધારી રાત માું પૂનમ ના ચાુંદ ની શમસલ ચમકે છે , એની રોિની લોગો ને શહદાયત દે છે उसी तरह दोआत शकराम की हुरमत से, शजनके अनवार अँधेरी रात में पूनम के चाँ द की तरह चमकते हैं , उनकी रोिनी लोगों को शहदायत दे ती हैं .. ٢٤

‫ِ اب ِق اداع اا ِمي ۞ او ِ ِالنا قط ِب ِدين‬ ‫م ِغيثِناـــــــا اوم ِعـــــــي ۞ االمس تا اج ِاب ال اعـــــاء‬ એજ શમસલ વો દાઈ અમીન, હમારા બાવાજીસાહે બ મૌલાના કત્બદ્દીન ની હરમત સી, એ હમારા આસરા છે, હમારા યારી દે ન છે, એની દોઆ મસ્તજાબ છે. उसी तरह वह दाई अमीन, हमारे वाशलद मौलाना कुत्बुद्दीन,की हुरमत से, जो हमारे सहारे हैं , हमारे मददगार हैं , उनकी दोआ मुस्तजाब हैं . ٢٥

‫ذ ِريـ ِت أج اعل ِالهِيي ۞ ِيف ِنع امـــــة او ارفاــــاه‬ ‫ِيف اطا اعــــة ِ​ِلن ۞ ِيف صب ِحهِم اوال ام اساء‬ ‫ او ارو اض ِعل ازاه‬- ‫ن‬

એ પરવરશદગાર મારા અહલો એયાલ ને નેમત માું રાખજે, ખિ રાખજે, હર ફજેર અને હર સાુંજ માું એ સગલા ને ખદા ની તાઅત માું રાખજે ऐ परवरशदगार मेरे पररवार को नेअमत और में रखना, खुि रखना, हर सुबह हर िाम खुदा की ताअत में उन्हें रखना. ٢٦


‫ار ِب ااه ِل عادوا ۞ ي اب ِغي ال اف اسا اد ِبـ ِاغ اوا‬ ‫تاع ِف ِه ار ِب اعف اوا ۞ ب ال خذه لِل ابغضا اء‬

‫اَي‬ ‫ال‬

એ રબ તું દશ્મન ને હલાક કર, એ લોગો ને ગમરાહ કરી ફસાદ કરવા ચાહે છે, એને હરશગઝ માફ ન કરજે, બલ્કે એને પકડજે, દશ્મની નો સખત બદલો આપજે ऐ रब, तू दु श्मन को हलाक कर दे , वह लोगों को गुमराह करके फसाद करना चाहता है , उसे हरशगज़ माफ़ मत करना, बश्कि उसे जल्दी पकड़ना, दु श्मनी का सख्त बदला दे ना. ٢٧

‫اخ ِي ال ا اب ااَي‬ ‫حرو ِف الهِ اجاء‬

‫اَي ار ِب ِزن ِبلت احاي اــــــا ۞ ِع ات اة‬ ‫خصهم اما ب ادا ت ’ اَي‘ ۞ ب ا اي‬

એ હમારા રબ, તશહયત સલામ સી ખૈરૂલ બરાયા મોહમ્મદ ની ઇતરત ને ખાસ કર, જહાું તક કે “યા” અરબી ના હરૂફ માું ગણાતો રહે. ऐ हमारे रब, तशहयत और सलाम से खैरुल बराया मोहम्मद की आल को ख़ास कर जब तक “या” अरबी के हुरूफ़ में शगना जाए. ٢٨

-٢٨-Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.