"PHARMACIST: CARING FOR YOU" Forum of Excellence in Pharmaceutical Care

Page 1

HRVATSKO FARMACEUTSKO DRUŠTVO (CLAN FIP-A) CROATIAN PHARMACEUTICAL SOCIETY (FIP MEMBER)

POVODOM SVJETSKOG DANA LJEKARNIKA ON THE OCCASION OF WORLD PHARMACISTS DAY (FIP)

27. RUJNA 2016. SEPTEMBER 27TH 2016

Ljekarnici:

SE O VAMA!

PHARMACIST: “CARING FOR YOU”

01

FORUM IZVRSNOSTI U LJEKARNIČKOJ SKRBI

FORUM OF EXCELLENCE IN PHARMACEUTICAL CARE

KNJIGA SAŽETAKA BOOK OF ABSTRACTS
UVOD – SVJETSKI DAN LJEKARNIKA (FIP): BRINEMO SE O VAMA!

DOPRINOS PRAVILNOJ PRIMJENI LIJEKOVA I ISHODIMA LIJEČENJA

PREVENCIJA I PRAĆENJE BOLESTI

PROMICANJE ZDRAVLJA I JAVNOZDRAVSTVENE AKTIVNOSTI

15 / SPIL - SAVJETOVANJE PRI PRVOM IZDAVANJU LIJEKA

sadržaj

Olgica Velkovski Škopić Ljekarne Zagrebačke županije, V. Gorica

17 / MEDIKACIJSKA POVIJEST I PLAN LJEKARNIČKE SKRBI

Antonija Petričević ZU Ljekarne Prima Pharme

18 / LJEKARNIČKA SKRB O BOLESNICIMA NA TERAPIJI VARFARINOM

Slaven Falamić Ljekarna Branka Marušić, Donji Miholjac

06 / SVJETSKI DAN LJEKARNIKA: BRINEMO SE O VAMA!

Maja Jakševac Mikša Hrvatsko farmaceutsko društvo 09 / LJEKARNIČKA SKRB I RACIONALNA FARMAKOTERAPIJA STANDARDI EU

Arijana Meštrović Pharma Expert

11 / NAJBOLJE PRAKSE U LJEKARNIŠTVU - NAJBOLJE PRAKSE ZA HRVATSKO ZDRAVSTVO

Anita Galić Hrvatsko farmaceutsko društvo

20 / LJEKARNIK U JAVNOJ LJEKARNI – PARTNER U SAVJETOVANJU O NUSPOJAVAMA

Sanja Antolović Gavrić ZU Ljekarne Pablo, Zagreb

29 / LJEKARNIČKE INTERVENCIJE KOD METABOLIČKOG SINDROMA

Paula Bakalović ZU Ljekarne Lukačin

31 / SAVJETOVANJE PACIJENATA OBOLJELIH OD ASTME

Zrinka Brlečić Švaljek, Ana Capar Eraković ZU Ljekarne Švaljek 33 / ORGANIZIRANJE SAVJETOVALIŠTA ZA DIJABETES UNUTAR LJEKARNIČKE USTANOVE

23 / VAŽNOST I ULOGA CENTRA ZA FARMAKOVIGILANCIJU LJEKARNIČKE ZDRAVSTVENE USTANOVE U SKRBI ZA PACIJENTE

Jasminka Vugec Mihok Gradska ljekarna Zagreb

Sanja Antolović Gavrić ZU Ljekarne Pablo, Zagreb

Dahna Arbanas ZU Ljekarna Karlovac

26 / UPRAVLJANJE LIJEKOVIMA U BOLNIČKOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI - DOPRINOS BOLNIČKOG LJEKARNIKA

38 / SURADNJA FARMACEUTA I LIJEČNIKA OPĆE PRAKSE U OPTIMIZACIJI FARMAKOTERAPIJE STARIJIH I KRONIČNIH BOLESNIKA

Darija Kuruc OB Koprivnica

36 / LJEKARNIK I LIJEČENJE BOLI

Tina Perić Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije

4 / PRVI FORUM IZVRSNOSTI U LJEKARNIČKOJ SKRBI

41 / KOLIKO LJEKARNIK MOŽE DOPRINIJETI JAVNOZDRAVSTVENIM AKTIVNOSTIMA - PRIMJERI IZ PRAKSE?

Ivana Juričić Boić, Danijela Pavić ZU Ljekarne Vaše zdravlje

43 / CENTAR ZDRAVLJA EDUKACIJA PACIJENATA, AKTIVNOSTI I ULOGA MAGISTRA FARMACIJE U LOKALNIM ZAJEDNICAMA

Željko Guttler, Ivana Šiber ZU Ljekarne Tripolski

46 / LJEKARNIK U PROMICANJU ZDRAVLJA I POPULARIZACIJI JAVNOZDRAVSTVENIH TEMA

Zrinka Brlečić Švaljek ZU Ljekarne Švaljek


06

UVOD

SVJETSKI DAN LJEKARNIKA: BRINEMO SE O VAMA!

Maja Jakševac Mikša

Hrvatsko farmaceutsko društvo

17 31

DOPRINOS PRAVILNOJ PRIMJENI LIJEKOVA I ISHODIMA LIJEČENJA

MEDIKACIJSKA POVIJEST I PLAN LJEKARNIČKE SKRBI

Antonija Petričević

ZU Ljekarne Prima Pharme

PREVENCIJA I PRAĆENJE BOLESTI

SAVJETOVANJE PACIJENATA OBOLJELIH OD ASTME

Zrinka Brlečić Švaljek, Ana Capar Eraković

ZU Ljekarne Švaljek

41 FIRST FORUM OF EXCELLENCE IN PHARMACEUTICAL CARE / 5

PROMICANJE ZDRAVLJA I JAVNOZDRAVSTVENE AKTIVNOSTI

KOLIKO LJEKARNIK MOŽE DOPRINIJETI JAVNOZDRAVSTVENIM AKTIVNOSTIMA PRIMJERI IZ PRAKSE?

Ivana Juričić Boić, Danijela Pavić

ZU Ljekarne Vaše zdravlje


01

ljekarnika BRINEMO SE O VAMA! SVJETSKI DAN

WORLD PHARMACISTS DAY: CARING FOR YOU!

6 / PRVI FORUM IZVRSNOSTI U LJEKARNIÄŒKOJ SKRBI


Doc. dr. sc. Maja Jakševac Mikša, mag. pharm. Izvršna direktorica, Hrvatsko farmaceutsko društvo Executive Director, Croatian Pharmaceutical Society

Na dan osnutka FIP-a, Međunarodne farmaceutske federacije, 25. rujna, obilježava se Svjetski dan ljekarnika, koji promiče izvrsnost i doprinos ljekarničke struke zdravlju i zajednici. Ovogodišnji Svjetski dan ljekarnika, šesti po redu, izvrsna je prigoda da sve članice Međunarodne farmaceutske federacije (132 diljem svijeta, koje okupljaju preko 3 milijuna ljekarnika), uključujući i Hrvatsko farmaceutsko društvo kao jedinog hrvatskog člana FIP-a, prezentiraju i ukažu svim relevantnim institucijama, medijima, drugim partnerskim profesijama u zdravstvu te široj javnosti, na važnost i pozitivan doprinos ljekarničke struke u poboljšanju zdravlja! Tema obilježavanja Svjetskog dana ljekarnika u 2016. godini je “Ljekarnici poručuju: Brinemo se o Vama!”. Ovogodišnja tema je odabrana na način da odražava važnu ulogu ljekarnika u pružanju ljekarničke skrbi u zajednici, ali i ukazuje na svojevrsnu emocionalnu poveznicu koju ljekarnici imaju sa svojim pacijentima, posebice

On the day when International Pharmaceutical Federation (FIP) was founded in 1912., September 25, all pharmacist celebrate World Pharmacists Day, promoting excellence and the contribution of the pharmacy profession to the health of the community. This (sixth) World Pharmacists Day (WPD) is an excellent opportunity for all members of the International Pharmaceutical Federation (132 worldwide, bringing together over 3 million pharmacist), including the Croatian Pharmaceutical Society as the only Croatian member of the FIP, to present and point out to all relevant institutions, media, other health professionals as partners in health and general public on the importance and the positive contribution of the pharmacy profession in improving health. “Pharmacists: Caring for you” is the theme of this year’s World Pharmacists Day 2016. This year’s theme was chosen to reflect the important role of pharmacists in providing care to the public, and also to highlight the emotional connection they have with their patients, particularly in small local

u malim lokalnim sredinama gdje su ljekarne često prva ili zadnja (važno za izdavanje i pravilnu primjenu lijekova) kontaktna točka sa zdravstvenim sustavom.

communities where pharmacies are often the first or last (important for the dispensing and rational use of medicines) contact-points with the health system.

Uloga ljekarnika razvila se od klasičnog izdavanja lijekova do pružatelja ljekarničke skrbi u okviru suvremene zdravstvene zaštite. Ljekarnici imaju ključnu ulogu u praćenju ishoda liječenja (terapije) te svakako nastoje poboljšati kvalitetu života bolesnika, kao što je naglasila i predsjednica FIP-a, dr. Carmen Peña.

The role of pharmacists has evolved from that of a provider of medicines to that of a provider of care. Pharmacists have a vital role in the outcome of pharmacological therapies and ultimately strive to improve patients’ quality of life,” said FIP President Dr Carmen Peña.

FIP, pa tako i Hrvatsko farmaceutsko društvo, zagovaraju i promiču kontinuirano partnerstvo u zdravlju, naglašavajući neizmjerno povjerenje i suradnju na relaciji ljekarnik-pacijent i ljekarnik-ostali zdravstveni djelatnici! Lijekovi su sastavni dio ljekarničke ekspertize i struke, a ljekarnik je ključan zdravstveni djelatnik za odgovornu i racionalnu primjenu lijekova unutar zajednice i zdravstvenog sustava, uz partnerstvo i višesmjerni dijalog s ostalim zdravstvenim stručnjacima i pacijentima. Tema partnerstva u zdravlju, kao ključni pristup FIP-a, je vrlo važna i nadležnim vladajućim

FIRST FORUM OF EXCELLENCE IN PHARMACEUTICAL CARE / 7

FIP, including the Croatian Pharmaceutical Society, advocates and promotes continuous partnership in health, highlighting the immense trust and collaboration on relations pharmacist - patient and pharmacist - other health professionals! Medicines are an integral part of pharmaceutical expertise and profession and pharmacist is a key health professional for the responsible and rational use of medicines within the community and the health system, along with the partnership and multidirectional dialogue with other health professionals and patients. The 2015’s WPD theme of partnership in health, as a

N A S TA V A K N A S T R A N I C I 0 8 / C O N T I N U I N G O N P A G E 0 8

01

SVJETSKI DAN LJEKARNIKA: BRINEMO SE O VAMA! WORLD PHARMACISTS DAY: CARING FOR YOU!


SVJETSKI DAN LJEKARNIKA: BRINEMO SE O VAMA! WORLD PHARMACY DAY: WE CARE ABOUT YOU !

N A S TA V A K S A S T R A N I C E 0 7 / C O N T I N U E D F R O M P A G E 0 7

Doc. dr. sc. Maja Jakševac Mikša, mag. pharm. Izvršna direktorica, Hrvatsko farmaceutsko društvo Executive Director, Croatian Pharmaceutical Society

institucijama i regulatorima, podsjećajući ih kako su ljekarnici također pružatelji rješenja i zdravstvenih usluga unutar zajednice, no nisu dovoljno prepoznati i vrednovani u tom smislu, stoga je i ova incijativa Hrvatskog farmaceutsko društva korak prema kvalitetnom dokumentiranju i promicanju vrijednih ljekarničkih angažmana i suvremene ljekarničke skrbi prema partnerima u zdravlju, na dobrobit pacijenata, zdrastvenog sustava i zajednice u cjelini! U skladu sa strategijom naše Međunarodne farmaceutske federacije (FIP) koja blisko surađuje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom te drugim međunarodnim udruženjima liječnika i ostalih zdravstvenih stručnjaka, želimo osnažiti poziciju i povećati doprinos farmacije u globalnom zdravlju kroz širenje pristupa najboljim ljekarničkim praksama, koje mogu poslužiti kao temelj za visokokvalitetna

key approach to FIP, is a very important for health-governing institutions and regulators, reminding them that pharmacists are also providers of health services and solutions, but they are not sufficiently recognized and valued for pharmacy practice in healthcare surrounding. Therefore, this 1st Forum of Excellence in Pharmaceutical Care, as initiative of Croatian Pharmaceutical Society, is a step towards documenting and promoting valuable and excellent engagements of pharmacists and modern pharmaceutical care in Croatia, implemented with other partners in health for the benefit of patients, healthcare systems and the community in general. Following the International Pharmaceutical Federation (FIP) strategies and activities, which works closely with the World Health Organization and other international associa-

međunarodna znanstvena i stručna istraživanja farmaceutske prakse u okviru zdravstvene skrbi. Povodom Svjetskog dana ljekarnika 2016., Hrvatsko farmaceutsko društvo organiziralo je 1. forum izvrsnosti u ljekarničkoj skrbi jednakog, simboličnog slogana “Ljekarnici: Brinemo se o Vama”. U ovom dokumentu kreiranom tim povodom, izdvojene su najbolje prakse u ljekarničkoj skrbi u Hrvatskoj (javno i bolničko ljekarništvo) u okviru doprinosa pravilnoj primjeni lijekova i ishodima liječenja, prevencije i praćenja (kontrole, nadzora) bolesti te promicanja zdravlja, zdravstvene izobrazbe pacijenata i javnozdravstvenih aktivnosti u lokalnoj zajednici.

8 / PRVI FORUM IZVRSNOSTI U LJEKARNIČKOJ SKRBI

tions of physicians and other health professionals, we want to strengthen the position and accentuate the contribution of pharmacist in global health through the enabling the access to the best pharmacy practices, which can serve as a basis for international scientific and professional research of pharmaceutical care. With regard to the World Pharmacist Day, Croatian Pharmaceutical Society organized the 1st Forum of Excellence in Pharmaceutical Care with equal FIP’s WPD 2016 slogan “Pharmacists: Caring for You.” This publication created for this occasion documents best practices in pharmaceutical care in Croatia (community and hospital pharmacies) in the context of the: contribution to improving proper, responsible and rational medicines use and outcome; prevention and disease management; health promotion, contribution of pharmacist to health literacy of patients and public health activities in the local community.


Dr. sc. Arijana Meštrović, mag. pharm. Pharma Expert, Zagreb

Ljekarnička skrb predstavlja ljekarnikovo odgovorno pružanje sigurne i racionalne terapije pacijentu. Riječ je o profesionalnoj djelatnosti u kojoj ljekarnik preuzima odgovornost za pozitivan ishod terapije lijekovima. Danas mnoge zemlje nastoje uklopiti taj novi koncept u svoj sustav zdravstvene zaštite. U svim se zemljama svijeta pojavljuju mnogi izazovi u implementaciji ovoga koncepta. Neke od poteškoća mogu biti: stavovi i mišljenja drugih zdravstvenih profesionalaca, neprimjerena komunikacija među njima, nedostatak ljekarnika, pa i sama struktura i organizacija zdravstvene zaštite. Ljekarnici, naime, mogu znatno povećati kvalitetu liječenja pružanjem skrbi koja je multidisciplinarna, kolaborativna, te usmjerena na pacijenta, što je osnovna značajka kliničke farmacije. Da bi taj utjecaj imao najveći mogući učinak, potrebno je razvijati ne samo znanja,

Pharmaceutical care represents pharmacists responsible practice to provide a safe and rational therapy to a patient. It is a professional activity in which the pharmacist takes responsibility for a positive outcome of medication treatment and therapy. Today, many countries are trying to fit the new concept in its health care system, but all over the world pharmacists as healthcare professionals are experiencing a number of challenges in the implementation of this concept. Some of the problems can be: the views and opinions of other health professionals, inadequate communication among them, lack of time, human and other resources, and even the structure and organization of health care. Pharmacists, can significantly increase the quality of patient life by providing care which is multi-disciplinary, collaborative, and focused on the

nego i vještine iz područja kliničke farmacije, a klinička praksa morala bi zauzimati sve veću ulogu u dnevnom radu ljekarnika, umjesto da bude tek jedna od mogućih opcija ili specijalnosti ljekarnika. Klinička je farmacija po temeljnoj definiciji ono područje farmacije koje se bavi racionalnom uporabom lijekova, prema znanstvenim i stručnim načelima. Proširena definicija kliničku farmaciju opisuje kao znanstvenu disciplinu u kojoj ljekarnik brine o optimizaciji terapije lijekovima, te kroz ljekarničku skrb promiče zdravlje, prevenciju bolesti i zdrave životne navike. Nadalje, klinička ljekarnička praksa podrazumijeva i obuhvaća filozofiju ljekarničke skrbi koja je usmjerena na specijalizirano znanje i iskustvo u liječenju. To uključuje i prosudbu, te donošenje odluka u svrhu najboljeg ishoda za pacijenta. Kao znanstvena disciplina, klinička farmacija ima zadaću pridonositi sabiranju i stvaranju novih znanja koja mogu unaprijediti zdravlje i kvalitetu života.Ljekarnička

FIRST FORUM OF EXCELLENCE IN PHARMACEUTICAL CARE / 9

patient, which is the main foundation of clinical pharmacy. To achieve the maximum impact in this process, it is necessary to develop not only knowledge, but also skills and attitudes of pharmacists in the field of clinical pharmacy. Clinical practice would have to play an increasingly important role in the daily work of a pharmacist, instead of being just one of the possible options or specialty of pharmacist. Clinical pharmacy deals with the rational use of medicines, according to the scientific and professional principles and guidelines. The expanded definition of clinical pharmacy describes as a scientific discipline in which the pharmacist takes care of optimizing drug therapy, promoting health, prevention and healthy lifestyle. Furthermore, this kind of pharmacy practice means and includes the philosophy of pharmaceutical care that is focused on the specialized knowledge and experience in the treatment. It includes a judgment and decision-making

N A S TA V A K N A S T R A N I C I 1 0 / C O N T I N U I N G O N P A G E 1 0

02

LJEKARNIČKA SKRB I RACIONALNA FARMAKOTERAPIJA - STANDARDI EU PHARMACEUTICAL CARE AND RATIONAL PHARMACOTHERAPY – EU STANDARDS


LJEKARNIČKA SKRB I RACIONALNA FARMAKOTERAPIJA - STANDARDI EU PHARMACEUTICAL CARE AND RATIONAL PHARMACOTHERAPY – EU STANDARDS

Dr. sc. Arijana Meštrović, mag. pharm. Pharma Expert, Zagreb

N A S TA V A K S A S T R A N I C E 0 9 / C O N T I N U E D F R O M P A G E 0 9

in order to achieve the best outcome for the patient.

skrb je odgovorno pružanje farmakoterapije i savjetovanje pacijenata kako bi se poboljšala sigurnost i kvaliteta života pacijenata i postigli sljedeći ciljevi: izlječenje bolesti, eliminacija ili smanjenje simptoma bolesti, usporavanje ili zaustavljanje napretka bolesti, te prevencija i očuvanje zdravlja. To uglavnom obuhvaća sljedeće 3 faze: identifikacija potencijalnih i aktualnih problema vezanih uz lijekove, rješavanje problema vezanih uz lijekove i prevencija problema vezanih uz lijekove. Ljekarnička skrb je nezamjenjivi dio zdravstvene zaštite i trebala bi biti integrirana u svaki zdravstveni sustav. Ljekarnička skrb pruža se radi neposrednih boljitaka za pacijenta, te je ljekarnik neposredno odgovoran za ishode liječenja i kvalitetu usluge. U uvodnom predavanju bit će prikazani standardi EU i najavljeni najbolji primjeri iz Hrvatske koji slijede te standarde.

Pharmaceutical care is the responsible provision of pharmacotherapy and counseling patients to enhance the safety and quality of life of patients and achieve the following goals: curing the disease, eliminating or reducing the symptoms of the disease, slowing or stopping the progress of the disease, and disease prevention and health. It mainly includes the following three phases: identification of potential and current problems related to drugs, solving the problems of drugs and the prevention of problems related to drugs. Pharmaceutical care is an indispensable part of health care and should be integrated in any health care system. Pharmaceutical care is provided in order to direct improvement for the patient and the pharmacist who are directly responsible for the outcomes and quality of services. The introductory lecture will be presenting EU standards in patient care, introducing the best examples of Croatian pharmacists who follow these standards in their everyday practice. 10 / P R V I F O R U M I Z V R S N O S T I U L J E K A R N I Č K O J S K R B I


Anita Galić, mag. pharm., univ. mag. managementa u zdravstvu Hrvatsko farmaceutsko društvo

Zdravstvo se mijenja. Ljekarništvo se mijenja. Evolucija kroz koju prolaze sve zdravstvene djelatnosti posljedica je progresivnog napretka u kliničkoj praksi, inovacijama u tehnologiji, analizama “jezera podataka” kojima se prate ishodi liječenja, ali i sve većeg angažmana pacijenta koji proaktivno skrbi o svome zdravlju i zdravstveno se “obrazuje” putem novih komunikacijskih kanala koji prije deset godina nisu niti postojali… Potencijal javnog ljekarništva za zdravstvo je neizmjeran; samo na području Europske unije ljekarne dnevno posjeti oko 46 milijuna pacijenata, a ljekarne su srce svake lokalne zajednice te pridonose zdravlju preko 500 milijuna stanovnika u državama EU (podaci PGEU, Farmaceutske grupacije EU). Ljekarnička struka u Europi predstavlja izvor visokoobrazovanih zdravstvenih stručnjaka, koji su dostupni pacijentima kroz mrežu javnih ljekarni u lokalnim zajednicama, a tu svakako valja istaknuti kvalitetnu ljekarničku mrežu u Hrvatskoj. Farmaceutska grupacija

Health care is changing. Pharmacy is changing. The evolution which all health professions are facing is the result of progressive improvement in clinical practice, innovations in technology, analyzes of data lakes to monitor the treatment outcomes, but also the increasing involvement of the patients who proactively care about their health. They are also ‘’educating’’ themselves through new communication channels, which ten years ago did not even exist ... The potential of community pharmacy for health is immense. Just in the European Union pharmacies is daily visited by 46 million patients. Pharmacies are the heart of every community and contribute to the health of over 500 million people in the EU (according to PGEU, Pharmaceutical Group of the EU). The pharmaceutical profession in Europe is a source of highly educated professionals who are available to patients through a network of public pharmacies in local communities, and here we would like to point out a quality of network of pharmacies in Croatia. “Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) once

Europske unije (PGEU) svojevremeno je ukazala na činjenicu kako se ljekarničke usluge u suvremenoj eri ne cijene dovoljno smatrajući se staromodnim i neučinkovitima, s previše utroška vremena, a zapravo predstavljaju najveću vrijednost ljekarništva za zdravstveni sustav, ukoliko se pomno razvijaju i iskoriste na pravi način! Upravo su usluge koje su prezentirane kao najbolje ljekarničke prakse u Hrvatskoj primjer kako se tradicionalna ljekarnička skrb može provoditi na inovativan način u okviru svakodnevnog rada s pacijentima, ukoliko postoje povoljne okolnosti i sustav financiranja koji takve usluge (p)održava. Hrvatska se, kao članica EU, može već sada pohvaliti nizom inovativnih ljekarničkih intervencija i usluga, uklapajući se u uspješnu statistiku europskog ljekarništva koje ističe primjere ljekarničke skrbi poput: pregledavanja svih lijekova koje pacijent koristi (medikacijska povijest i plan ljekarničke skrbi), usklađivanja farmakoterapije, praćenja pacijenata koji koriste antikoagulanse, organiziranja savjetovališta za dijabetes, astmu i druge nezarazne kronične bolesti, škole mršavljenja ili odvikavanja od pušenja, savjetovanja o nuspojavama lijekova i njihovog

F I R S T F O R U M O F E X C E L L E N C E I N P H A R M A C E U T I C A L C A R E / 11

pointed out the fact that the pharmaceutical services in the modern era are not valued as they should be because they are considered old-fashioned, not effective and time consuming. The truth is that they actually present the highest value of pharmacy for the health care system if they are carefully developed and used in the right way.” The services that are presented as the best pharmacy practice in Croatia, are example of how traditional pharmaceutical care can be implemented in an innovative way in the context of daily work with patients. All this could be long-term possible if system of financing is maintained and support of health administration is present. Croatia, as an EU member, can already mention many of innovative pharmaceutical interventions and services. Croatia is matching the success of the European pharmacy statistics that highlights examples of pharmaceutical care such as medication history and plan of pharmaceutical care; harmonization of pharmacotherapy, medication reconciliation, monitoring of patients using anticoagulants; organizing counselling for diabetes, asthma and other non-communicable chronic diseases; weight loss school or

N A S TA V A K N A S T R A N I C I 1 2 / C O N T I N U I N G O N P A G E 1 2

03

NAJBOLJE PRAKSE U LJEKARNIŠTVU - NAJBOLJE PRAKSE ZA HRVATSKO ZDRAVSTVO BEST PRACTICES IN PHARMACY - BEST PRACTICES FOR CROATIAN HEALTH


NAJBOLJE PRAKSE U LJEKARNIŠTVU - NAJBOLJE PRAKSE ZA HRVATSKO ZDRAVSTVO BEST PRACTICES IN PHARMACY - BEST PRACTICES FOR CROATIAN HEALTH

Anita Galić, mag. pharm., univ. mag. managementa u zdravstvu Hrvatsko farmaceutsko društvo

N A S TA V A K S A S T R A N I C E 1 1 / C O N T I N U E D F R O M P A G E 1 1

pravovremenog uočavanja, palijativne skrbi, savjetovanja o kontracepciji, uočavanja rizičnih skupina za pobol od zloćudnih tumora, pravovremenog uočavanja interakcija i kontraindikacija, savjetovanja o odgovornom samoliječenju i primjeni bezreceptnih lijekova i dr. Međunarodna farmaceutska federacija, partner u zdravlju Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, pravovremeno je prepoznala važnost kreiranja okruženja i platforme za diseminaciju kvalitetnog međunarodnog istraživanja (najbolje) farmaceutske prakse za sve interesne sudionike. Upravo zahvaljujući prikazivanju najboljih praksi u ljekarništvu, zdravstvena administracija i regulatori u mnogim državama diljem svijeta postali su svjesniji doprinosa ljekarnika u zdravstvenom sustavu, te ih shodno tome i značajnije financijski valoriziraju, a konačnim ishodom zadovoljni su svi- pacijenti, ljekarnici, liječnici kao partneri u zdravstvenoj zaštiti koji imaju bolji nadzor nad pacijentom izvan ordinacije, zdravstvena administracija, osiguravatelji i

smoking cessation; medicines side effects and their timely identification; palliative care; counselling on contraception; high-risk patients with for malignant tumours development; timely identification of interactions and contraindications; counselling on responsible self-medication and use of non-prescription medicines and other OTC products.. International Pharmaceutical Federation, a partner in health of the World Health Organization, timely recognized the importance of creating environment and platform for the dissemination of high-quality international research of the best pharmacy practice for all stakeholders. Thanks to the presentation of the best pharmacy practices, health administration and regulators in many countries around the world have became aware of the contribution of pharmacists in the health care system. Because of this pharmacists are significantly better financial valorised, and the final outcome is positive for all stakeholders: satisfied patients, pharmacists and physicians (who have better control

društvo u cjelini (jer uz zdravlje je vezana i društvena produktivnost). Jesu li najbolje ljekarničke prakse primjer uspješnosti disruptivnih inovacija u zdravstvu? Europa je dala odgovor može li ljekarnik biti disruptivni inovator – „Angažman ljekarnika kao visokoobrazovanih zdravstvenih djelatnika sa specifičnim znanjima i vještinama trebao bi biti veći: mogu pozitivno utjecati na zdravstvene ishode, nije potrebna velika financijska infrastruktura, dostupni su u zajednici te tradicionalno pružaju zdravstvene usluge usmjerene na pacijenta kako bi učinkovito upravljali njegovim zdravljem i blagostanjem.” Svaki zdravstveni stručnjak, pa tako i ljekarnik, obvezao se na cjeloživotno učenje i profesionalni razvoj, stoga su ovakve najbolje prakse prijeko potrebne da motiviraju i educiraju sve dionike zdravstvenog sustava na težnju prema

12 / P R V I F O R U M I Z V R S N O S T I U L J E K A R N I Č K O J S K R B I

of the patients behaviour and outcomes), health administration, insurance companies and society as a whole (health is related to social productivity). Could the best pharmacy practice be example of pharmacies as disruptive innovations in healthcare? Europe has given the answer whether a pharmacist could be a disruptive innovator - “Engagement of a pharmacist as highly educated health professional with specific knowledge and skills should be greater. They can positively affect health outcomes, significant financial input is not needed, they are open to the community and focused on the patient in order to effectively manage its health and well-being. “ Every health care professional, including a pharmacist, is committed to a lifelong learning and professional development. It is necessary to motivate and educate all stakeholders in the health care system in the


individualnoj i kolektivnoj izvrsnosti te proaktivnosti u stvaranju vlastitih najboljih praksi. Zahvaljujući takvim malim jezgrama izvrsnosti, u ovom slučaju najboljim praksama hrvatskih ljekarnika, hrvatsko zdravstvo ima priliku da valorizira i diseminira njihove odlične rezultate i integrira ih u svakodnevnu zdravstvenu praksu, uz njihovo održivo financiranje koje će jamčiti kontinuitet i dostupnost takvih usluga čak i u najmanjim lokalnim zajednicama. Krajnji ishod neće biti samo ušteda troškova hrvatskom zdravstvenom sustavu, nego i bolji ishodi liječenja, povećana produktivnost pojedinca u zajednici, decentralizacija najboljih praksi u manje sredine, pravovremeno sprječavanje bolesti, te općedruštveni boljitak. Najbolje ljekarničke prakse i suvremene ljekarničke usluge imaju vrlo perspektivnu budućnost ukoliko se one pravovremeno prezentiraju svim sudionicima zdravstvenog sustava, a posebice zdravstvene administracije. Najbolje prakse u ljekarništvu ne bi trebale ostati samostalni entitet i pojedinačni (nedokumentirani) otoci izvrsnosti inicirani od proaktivnih individualaca- one trebaju biti na vrijeme prepoznate, vrednovane i strateški implementirane kao najbolje prakse hrvatskog zdravstva, vodeći računa o kontinuitetu i financijskoj održivosti pružanja takvih usluga.

tendency towards individual and collective excellence and proactivity in creating their own( best) practices. Thanks to such small centres of excellence, in this case the best practices of Croatian pharmacists, Croatian healthcare has the opportunity to valorise and disseminate their excellent results and integrate them in everyday healthcare practice with their sustainable funding that will guarantee the continuity and availability of such services even in the smallest communities. The final result will not only be cost savings for Croatian healthcare system, but also better outcomes and increased productivity of individuals in the community, decentralization of best practice in smaller communities, timely prevention of disease and general social prosperity. The best pharmacy practice and modern pharmacy services have a very promising future if they are timely presented to all participants of the health system, especially health administration. Best practices in pharmacy should not remain an independent entity and individual (undocumented) islands of excellence initiated by proactive individuals. They should be timely recognized, valued and strategically implemented as the best practice of Croatian healthcare, taking into consideration the continuity and financial viability of such services. F I R S T F O R U M O F E X C E L L E N C E I N P H A R M A C E U T I C A L C A R E / 13


02 Doprinos

PRAVILNOJ PRIMJENI

LIJEKOVA I ISHODIMA CONTRIBUTION TO RATIONAL USE OF MEDICINES AND HEALTH OUTCOMES

liječenja

14 / P R V I F O R U M I Z V R S N O S T I U L J E K A R N I Č K O J S K R B I


Ana Galić Skoko, mag. pharm., Ljekarne Zagrebačke županije, Velika Gorica, Hrvatska Olgica Velkovski Škopić, mag. pharm., Ljekarne Zagrebačke županije, Velika Gorica, Hrvatska

BACKGROUND UVOD

Adherencija pacijenata s kroničnom terapijom predstavlja trajan problem u svim razvijenim zemljama. Prema podacima SZO, čak 50 % pacijenata se ne pridržava dobivenih uputa o pravilnom uzimanju lijekova. Gotovo ⅓ pacijenata odmah nakon izlaska iz liječničke ordinacije ne zna ponoviti uputu o lijeku koju je kod liječnika dobilo. Pacijenti s kardiovaskularnim bolestima, dislipidemijama ili dijabetesom nemaju vidljive simptome svoje bolesti, stoga su manje spremni na suradnju i brzo odustaju od pravilnog i redovitog uzimanja svoje terapije.

CILJ

Kako bi se poboljšala suradljivost pacijenata, nužna je dobra komunikacija ljekarnika i liječnika obiteljske medicine. Ovom ih se uslugom nastoji povezati u međusobnoj komunikaciji i osigurati praćenje pacijenata i postignutih rezultata u terapiji kroz dulji vremenski period. Pilot projekt LJZŽ i suradnih liječnika

Adherence of patients with chronic therapy represents a lasting problem in all developed countries. According to the data of the WHO, as many as 50% of patients do not comply with the instructions provided on the proper handling of drugs[i]. Over ⅓ patients cannot repeat regimens given by their GPs (General Practitioner), minutes after leaving the GP practice [ii]. Patients with cardiovascular disease, diabetes or (dis) lipidaemias do not have visible symptoms of their illness, therefore are less willing to collaborate and quickly give up on proper and regular intake of their therapy.

OBJECTIVE

To ensure patient cooperation, good communication between GPs and community pharmacists is essential. The SPIL service tries to enhance their mutual communication and ensure the monitoring of the patients and of the results achieved in the therapy through a longer period of time. The trial project for LJZŽ and cooperative physicians was designed by Pharma

obiteljske medicine je idejno osmislila agencija Pharma Expert te sudionicima pružila edukaciju, obrasce i podršku u obradi podataka.

Expert Agency and the participants were provided with education, forms and support in the processing of data.

METODE

After a new medicine for the LTC (Long Term Condition) is prescribed by the GP; SPIL form 1 is opened and the patient is sent to his community pharmacist for counseling. 14 days after prescription, the patient returns to the Pharmacy and goes under pharmacist’s intervention check (SPIL form 2). The patient then revisits his GP for a follow up, 28 days from the first day prescription, with pharmacist’s feedback and possible interventions. The GP assesses adherence and the instructions that were provided in the Pharmacy (SPIL form 3). The entire system is designed interactively, to help both GPs and pharmacist in sharing information about the patient’s condition and achieving a therapeutic goal.

Nakon što liječnik propiše pacijentu lijek za kroničnu terapiju prvi put, otvara mu SPIL obrazac i upućuje ga ljekarniku na savjetovanje. Nakon 14 dana, pacijent se vraća u ljekarnu i prolazi drugo savjetovanje. Pacijent s povratnim informacijama i mogućim intervencijama dolazi u kontrolni posjet liječniku, 28 dana od prvog propisivanja lijeka. Tada se provjerava adherencija i upute koje su dobivene u ljekarni. Cijeli je sustav napravljen interaktivno, kako bi liječnik i ljekarnik mogli izmjenjivati informacije o pacijentovom stanju i postizanju terapijskog cilja. U projektu, koji se odvijao u razdoblju od 1. ožujka do 1. svibnja 2016., sudjelovalo je 20 liječnika te 20 magistara farmacije. Uključeno je 119 pacijenata.

REZULTATI

Cjelokupno je savjetovanje završilo 71 % pacijenata u 40

F I R S T F O R U M O F E X C E L L E N C E I N P H A R M A C E U T I C A L C A R E / 15

METHODS

The project took place in the period from March to May 2016. 20 GPs, 20 community pharmacists and 119 patients were included in the trial.

N A S TA V A K N A S T R A N I C I 1 6 / C O N T I N U I N G O N P A G E 1 6

04

SPIL - SAVJETOVANJE PRI PRVOM IZDAVANJU LIJEKA SPIL-COUNSELING OF THE PATIENTS WITH NEWLY PRESCRIBED MEDICINE FOR LONG TERM CONDITION


SPIL - SAVJETOVANJE PRI PRVOM IZDAVANJU LIJEKA SPIL-COUNSELING OF THE PATIENTS WITH NEWLY PRESCRIBED MEDICINE FOR LONG TERM CONDITION

Ana Galić Skoko, mag. pharm., Ljekarne Zagrebačke županije, Velika Gorica, Hrvatska Olgica Velkovski Škopić, mag. pharm., Ljekarne Zagrebačke županije, Velika Gorica, Hrvatska

N A S TA V A K S A S T R A N I C E 1 5 / C O N T I N U E D F R O M P A G E 1 5

RESULTS

dana od datuma propisivanja terapije, a ⅔ ih je postiglo zadani terapijski cilj u ovom vremenskom razdoblju. U više od polovine obrazaca, liječnik i ljekarnik su međusobno podijelili važne podatke koji se tiču korištenja lijekova i interakcija, koje su upravo tim putem na vrijeme spriječene. Odustajanje od terapije zbog nuspojava je maleno radi pravovremene edukacije.

Over 71% of the patients finished the trial service within 40 days from prescribing new medicine. ⅔ of them achieved therapeutic goal in this period of time. In over 50% of the forms, GP and pharmacists mutually shared important information concerning the use of prescribed medicines and possible interactions, which were prevented on time. Non-adherence due to side effects was minor because of proper and early support by a pharmacist.

CONCLUSION

Iako je projekt trajao samo dva mjeseca, povećali smo suradljivost pacijenata prema svjetskom prosjeku za preko 20%. Kolaboracija između liječnika i ljekarnika ne samo da je moguća nego je i ključna u skrbi o pacijentima.

Although the trial project lasted for just two months, we have increased patient’s adherence by over 20%, according to the world average. Collaboration between the GPs and community pharmacists is not only possible but essential in the care of patients and maximising positive effect of prescribed medication.

1 World Health Organization, Adherence to long-term therapies-Eevidence for action. World Health Organization, 2003. 2 ABC Project team. Ascertaining barriers for compliance: policies for safe, effective and cost-efective use of medicines in Europe. Final Report., June 2012.

1 World Health Organization, Adherence to long-term therapies-Eevidence for action. World Health Organization, 2003. 2 ABC Project team. Ascertaining barriers for compliance: policies for safe, effective and cost-efective use of medicines in Europe. Final Report., June 2012.

ZAKLJUČAK

16 / P R V I F O R U M I Z V R S N O S T I U L J E K A R N I Č K O J S K R B I


05

MEDIKACIJSKA POVIJEST I PLAN LJEKARNIČKE SKRBI MEDICATION HISTORY AND PLAN OF PHARMACEUTICAL CARE Antonija Petričević, mag. pharm. univ. spec. kliničke farmacije ZU Ljekarne Prima Pharme, Zagreb

BACKGROUND UVOD

Na putu prema postizanju terapijskih ciljeva kao prvi korak unutar pružanja kompletne ljekarničke skrbi je uzimanje medikacijske povijesti pacijenta. Osim lijekova propisanih od liječnika, kao i onih bezreceptnih, dodataka prehrani i biljnih pripravaka u upotrebi, medikacijska povijest najčešće sadržava sve one relevantne podatke važne za procjenu farmakoterapijskog statusa pacijenta (dob, spol, sklonost alergijama, prehrana, pušenje, rizični čimbenici, životne navike, pokazatelji kontrole bolesti, te suradljivost). Kompletna slika o pacijentu, njegovoj bolesti, pripadajućim stanjima i korištenim lijekovima omogućava ljekarniku sastavljanje plana ljekarničke skrbi. Pružanje informacija o pravilnom uzimanju lijekova, vremenu, ovisnosti o drugim lijekovima, hrani, biljnim pripravcima ili dodacima prehrani od izuzetnog su značaja kako bi propisani lijek zaista postao terapija, omogućio izlječenje ili kontrolu bolesti, te poboljšao kvalitetu života oboljele osobe. Ljekarnička je skrb zaokružena

On the way to achieving therapeutic goals as a first step in the provision of complete pharmaceutical care is taking the medication history of a patient. Apart from the medicines prescribed by a doctor, as well as those of non-prescription, dietary supplements and herbal remedies in use, medication history usually contains all the data relevant for measuring drug status of a patient (age, sex, history of allergies, diet, smoking, risk factors, habits, indicators of disease control and compliance). A complete picture of the patient, his illness, associated conditions and medications used to assemble pharmacist pharmaceutical care plan. Providing information about the proper use of medicaments, time, addiction on other drugs, food, herbal products or dietary supplements is of great importance so that prescribed medication actually can become therapy, enable curing or control diseases and improve the quality of life of those affected. Pharmaceutical care is completed by monitoring the patient, benchmarks and measurable results with

praćenjem pacijenta, referentnih vrijednosti i mjerljivih rezultata uz ispravno i ustrajno korištenje propisane terapije.

properly and consistently use of the prescribed therapy.

METODE

METHODS

Savjetovanje temeljeno na individualnom pristupu i racio- nalnoj primjeni lijekova, uz prethodnu dodatnu edukaciju iz odabranih područja kliničke farmacije, te pripremu potrebnih materijala za ljekarnike, provedeno je unutar ZU Ljekarne Prima Pharma u vremenu od tjedan dana. Savjetovanju provedenom u svim ljekarničkim jedinicama pristupilo je i unutar istoga obrađeno 159 pacijenata. Savjetovanje ponuđeno pacijentima kao dodatna usluga, sastojalo se od prikupljanja medikacijske povijesti, provjere eventualnih medikacijskih pogrešaka i interakcija, izrade plana ljekarničke skrbi te savje- tovanja pacijenta po izradi plana.

REZULTATI

Kroz prikaz obrađenih rezultata, bit će prikazani najčešće uočeni terapijski problemi, kao i najčešće ljekarničke intervencije, te povratne informacije ljekarnika o otvorenosti pacijenata takvom tipu savjetovanja i njihovom zadovoljstvu po provođenju istoga.

F I R S T F O R U M O F E X C E L L E N C E I N P H A R M A C E U T I C A L C A R E / 17

Consulting based on individual approach and rational use of drugs, with the prior additional training in selected areas of clinical pharmacy, and preparation of necessary materials for pharmacists, was conducted within Pharmacy Prima Pharme in a period of one week. Consulting conducted in all pharmacy units approached and processed within the same 159 patients. Only consulting offered to patients as an additional service, consisted of collecting medication history, verification of potential medication errors and interactions, developments of a plan of pharmaceutical care and advising of the patient by making a plan.

RESULTS

Through the display of processed results, there will be shown most often observed therapeutical problems, and most often pharmacy interventions, and pharmacist feedback about the openness of this type of counseling patients and their satisfaction with the implementation of the same.


06

LJEKARNIČKA SKRB O BOLESNICIMA NA TERAPIJI VARFARINOM PHARMACEUTICAL CARE FOR PATIENTS RECEIVING WARFARIN THERAPY Slaven Falamić, mag. pharm., spec. klin. pharm. Ljekarna Branka Marušić, Donji Miholjac

BACKGROUND UVOD

Antikoagulacijski lijekovi koriste se često doživotno, imaju specifičnu farmakodinamiku i farmakokinetiku, te nose rizik od ozbiljnih i opasnih nuspojava. Podaci iz Hrvatske upućuju kako varfarin, najstariji antikoagualans, uzrokuje najviše nuspojava kod bolesnika nakon otpusta iz bolnice. Usprkos činjenici da su osim varfarina registrirani i novi antikoagulansi, liječenje ovim lijekovima iziskuje pun angažman liječnika, ljekarnika i bolesnika u svrhu optimalnog i sigurnog liječenja. Prema podacima iz istraživanja za specijalistički rad iz kliničke farmacije kvaliteta liječenja varfarinom je suboptimalna.

CILJ

U svrhu poboljšanja kvalitete antikoagulacijskog liječenja varfarinom pod mentorstvom prof. dr. sc. Vesne Bačić Vrca, mag. pharm. spec. klin. pharm.

Anticoagulation drugs are often used throughout a patient’s life; they have specific pharmacodynamics and pharmacokinetics and they carry a risk of serious and dangerous side effects. Data from Croatia indicates that warfarin, the oldest anticoagulant, causes the greatest number of side effects for patients after they are discharged from the hospital. Despite the fact that other anticoagulants, aside from warfarin, have been registered, treatments using these medications require full engagement on the part of the doctor, the pharmacist, and the patient, in order to achieve optimal and safe treatment. According to the research data for the specialist thesis in the area of clinical pharmacy, the quality of warfarin treatments is suboptimal.

OBJECTIVE

The first doctoral research from the area of public pharmacy, with the goal of

i doc. dr. sc. Srećka Marušića, spec. interne medicine i kliničke farmakologije od 2015. godine provodi se prvo doktorsko istraživanje iz javnog ljekarništva na temu „Utjecaj ljekarničkih intervencija na učinkovitost liječenja varfarinom bolesnika starije životne dobi iz ruralnih područja“. Cilj istraživanja je razvijenim setom ljekarničkih intervencija mjeriti eventualno poboljšanje kvalitete liječenja u ciljanih bolesnika.

METODE

Ljekarničke intevencije koje mogu poboljšati ishode liječenje varfarinom obuhvaćaju edukaciju bolesnika o svim aspektima liječenja, intervencije prema liječnicima u pogledu interakcija propisanih lijekova s varfarinom, titracije doze, laboratorijsko praćenje i drugo.

18 / P R V I F O R U M I Z V R S N O S T I U L J E K A R N I Č K O J S K R B I

improving the quality of anticoagulation treatments using warfarin, has been underway since 2015, under the mentorship of Prof. Vesna Bačić-Vrca PhD, MPharm., Clinical Pharmacy Specialist and Assistant Professor Srećko Marušić, PhD, Internal Medicine and Clinical Pharmacology Specialist, with the topic “The influence of pharmacist interventions on the effectiveness of warfarin treatment in elderly patients from rural areas“. The goal of the research is to measure the possible improvement in the quality of treatments for target patients using a developed set of pharmacy interventions.

METHODS

The pharmacist interventions that can improve the outcomes of warfarin treatments include educating the patients about all aspects of treatment, interventions targeted at physicians regarding the interactions of the prescribed


medications with warfarin, dosage titrations, laboratory monitoring, and others.

Istraživanje eventualnih učinaka intervencija provode se kroz randomizirano prospektivno istraživanje na 130 bolesnika. Ishodi uključuju mjerenje adherencije, ocjenu kvalitete liječenja vremenom provedenim u terapijskom rasponu, ocjenu nuspojava, ocjenu utjecaja interakcija, prehrane i adherencije na kvalitetu liječenja te mjerenje kvalitete života bolesnika.

REZULTATI

Kroz prikaze slučajeva biti će pokazano poboljšanje u kvaliteti liječenja varfarinom kao i aspekti i problemi koji se pojavljuju u praksi, a na koje ljekarnici mogu utjecati.

Research into the possible effects of the interventions is conducted using a randomised prospective study on 130 patients. The outcomes include measuring adherence, evaluating the quality of treatments using the time spent during the therapy period, evaluating side effects, evaluating the influence of interactions, diet, and adherence to the quality of the treatments, and measuring the patients’ quality of life.

RESULTS

The displayed cases will be used to demonstrate the improvement in the quality of warfarin treatments, as well as the aspects and problems occurring in practice that can be influenced by the pharmacists.

CONCLUSION

Ljekarnici mogu poboljšati kvalitetu liječenja varfarinom. U budućnosti se očekuje i standardiziranje ovog oblika ljekarničke skrbi te adekvatno vrednovanje od osiguravatelja, jer su antikoagulacijske klinike pokazale pozitivne farmakoekonomske i kliničke učinke.

Pharmacists can improve the quality of warfarin treatment. We are expecting the standardisation of this form of pharmaceutical care in the future, as well as adequate valuation by the insurer, because anticoagulation clinics worldwide have shown positive pharmacoeconomic and clinical effects.

1 Adverse drug reactions in elderly patients following discharge from an internal medicine clinic Marusic S, Sicaja M, Obreli Neto PR, Franic M, Marinovic I, Bacic-Vrca V. Int J Clin Pharmacol Ther. 2014 Oct;52(10):906-13. 2 Kvaliteta antikoagulacijskog liječenja varfarinom i mogući utjecaj interakcija lijekova, Slaven Falamić, specijalistički rad, Zagreb 2015.

1 Adverse drug reactions in elderly patients following discharge from an internal medicine clinic Marusic S, Sicaja M, Obreli Neto PR, Franic M, Marinovic I, Bacic-Vrca V. Int J Clin Pharmacol Ther. 2014 Oct;52(10):906-13. 2 Kvaliteta antikoagulacijskog liječenja varfarinom i mogući utjecaj interakcija lijekova, Slaven Falamić, specijalistički rad, Zagreb 2015.

ZAKLJUČAK

F I R S T F O R U M O F E X C E L L E N C E I N P H A R M A C E U T I C A L C A R E / 19


07

LJEKARNIK U JAVNOJ LJEKARNI – PARTNER PACIJENTIMA U SAVJETOVANJU O NUSPOJAVAMA PHARMACIST IN A PUBLIC PHARMACY – PARTNER TO THE PATIENTS IN CONSULTATION ON SIDE EFFECTS Sanja Antolović-Gavrić, mag. pharm. ZU Ljekarne Pablo, Zagreb

BACKGROUND

UVOD

Uloga ljekarnika u javnoj ljekarni danas je sve više usmjerena prema samom pacijentu. Osim izdavanja propisanog lijeka/medicinskog pomagala i kontrolu doza pri preuzimanju propisanog lijeka/ ova u ljekarni, te savjetovanja pacijenata o pravilnoj primjeni lijeka/medicinskog pomagala kao i proizvoda za samoliječenje te izbjegavanja interakcija između lijekova kao i interakcija između lijekova i proizvoda za samoliječenje odnosi se i na: praćenje, izbjegavanje, smanjivanje nuspojava kao i prijavljivanje sumnji na nuspojavu te savjetovanje pacijenata o nuspojavama. Kako bi pacijente bolje savjetovali o nuspojavama zanimalo nas je kakvo je znanje pacijenata o nuspojavama te koji su preferirani izvori informacija o nuspojavama među pacijentima i zato smo u ljekarni Pablo u Ilici proveli istraživanje anonimnom anketom između 300 pacijenata.

The role of a pharmacist in a public pharmacy today is more and more oriented toward the patient himself. Apart from dispensing the prescribed drug/medical aid, the control of dosage while dispensing the prescribed drug(s) in the pharmacy, advising patients on the correct use of the drug/ medical aid and OTC drugs and avoiding interactions between drugs and interactions between drugs and OTC drugs, it also refers to: monitoring, avoiding, reducing side effects as well as reporting suspected side effects and consulting patients on side effects. In order to give better advice on side effects to the patients we wanted to know what their knowledge of side effects and their preferred sources of information were. For that reason, we conducted a survey among 300 patients with an anonymous questionnaire in Pablo Pharmacy in Ilica Street.

OBJECTIVE

To obtain information which

CILJ

Dobiti podatke koji pomažu boljem razumijevanju znanja i ponašanja pacijenata u zdravstvenom sustavu vezano uz nuspojave kako bi se postigla veća učinkovitost liječenja kroz bolje savjetovanje pacijenata o nuspojavama.

METODE

Istraživanje anonimnom anketom između 300 pacijenata. U istraživanju je ispitivano znanje pacijenata o nuspojavama te preferirani izvori informacija o mogućim/očekivanim nuspojavama kod uvođenja novog lijeka u terapiju bolesti, kod sumnje na moguću nuspojavu kao i u odabiru proizvoda za samoliječenje.

REZULTATI

Rezultati provedenog istraživanja pokazuju da 9 % ukupno ispitanih pacijenata nema znanja o nuspojavama i čak je 59 % ispitanika iz te skupine pacijenata starije životne dobi. Ukupno 20 % ispitanih pacijenata nuspojavu smatra reakcijom preosjetljivosti organizma na lijekove. 51 %

20 / P R V I F O R U M I Z V R S N O S T I U L J E K A R N I Č K O J S K R B I

will help in better understanding of the patients’ knowledge and behaviour in the healthcare system in connection with side effects, in order to achieve better therapy efficacy through better consultation of patents on the side effects. Methods: Survey by anonymous questionnaire among 300 patients. The survey examined the patients’ knowledge of side effects and their preferred sources of information on possible/expected side effects at the introduction of a new drug into therapy, at suspicion of a new side effect and at selection of OTC drugs.

RESULTS

The results of the conducted survey show that 9% of all surveyed patients have no knowledge of side effects, with even 59% of examinees from that group of patients are senior citizens. 20% of the surveyed patients believe that a side effect is an organism’s oversensitive reaction to drugs. 51% of the surveyed patients sometimes read the instructions for drugs and


N A S TA V A K N A S T R A N I C I 2 2 / C O N T I N U I N G O N P A G E 2 2

F I R S T F O R U M O F E X C E L L E N C E I N P H A R M A C E U T I C A L C A R E / 21


LJEKARNIK U JAVNOJ LJEKARNI – PARTNER PACIJENTIMA U SAVJETOVANJU O NUSPOJAVAMA PHARMACIST IN A PUBLIC PHARMACY – PARTNER TO THE PATIENTS IN CONSULTATION ON SIDE EFFECTS

N A S TA V A K S A S T R A N I C E 2 1 / C O N T I N U E D F R O M P A G E 2 1

Sanja Antolović-Gavrić, mag. pharm. ZU Ljekarne Pablo, Zagreb

ispitanih pacijenata ponekad čita uputu o lijeku i ponekad se savjetuje sa zdravstvenim stručnjakom o mogućim/ očekivanim nuspojavama dok 8 % ispitanih pacijenata to nikada ne čini. Čak se 86 % pacijenata obraća za savjet ljekarniku u odabiru proizvoda za samoliječenje dok se kod sumnje na moguću nuspojavu 90 % ispitanika za savjet obraća zdravstvenom stručnjaku. 91 % ispitanih pacijenata smatra kako je savjetovanje o nuspojavama, osobito kod uvođenja novog lijeka u terapiju bolesti korisno.

ZAKLJUČAK

Rezultati provedenog istraživanja upućuju na to kako bi zdravstveni stručnjaci, tako i ljekarnici, trebali više savjetovati pacijente o nuspojavama budući da samo 51 % pacijenata ponekad čita uputu o lijeku i ponekad pita zdravstvenog

sometimes consults a medical expert on the possible/expected side effects, while 8% of the surveyed patients never do it. As high as 86% patients turn to a pharmacist for an advice when choosing an OTC drug, while when suspecting a possible side effect 90% of examinees turn to a medical expert for advice. 91% of the surveyed patients believe that consultation on side effects, especially at introduction of a new drug into therapy, is useful.

CONCLUSION

The results of the conducted survey indicate that healthcare professionals, including pharmacists, should advise the patients on side effects more since only 51% of patients sometimes read the instructions for drugs and sometimes consult a medical expert on the side effects which might occur during treatment, while

stručnjaka o nuspojavama, koje mogu nastati tijekom liječenja dok 8 % ispitanika to nikada ne čini. 91 % ispitanih pacijenata smatra savjetovanje o nuspojavama, osobito pri uvođenju novog lijeka u terpiju korisnim. Pri sumnji na moguću nuspojavu 13 % ukupno ispitanih pacijenata za savjet se obraća ljekarniku, a 25 % pacijenata liječniku/ ljekarniku dok 86 % pacijenata kod odabira proizvoda za samoliječenje za savjet odabire ljekarnika. Ljekarnik na taj način kao partner pacijentima u savjetovanju o nuspojavama pridonosi liječenju bolesti i ishodu terapije.

8% of examinees never do it. 91% of the surveyed patients believe that consultation on side effects, especially at introduction of a new drug into therapy, is useful. When suspecting a possible side effect, 13% of all surveyed patients turn to a pharmacist for advice, 25% of patients turn to a physician/pharmacist, while 86% of patients opt for a pharmacist’s advice when choosing an OTC drug. Throughout counselling on medicines side-effects, pharmacist contributes to better therapy outcomes, as a partner to patients.

1. Zakon o ljekarništvu NN 121/03,BROJ 01-03-2664/2, čl.br. 6, Zagreb, 23.07.2003. 2. I. Francetić i suradnici, Farmakoterapijski priručnik, 6. izdanje, str. 11-28

1. Zakon o ljekarništvu NN 121/03,BROJ 01-03-2664/2, čl.br. 6, Zagreb, 23.07.2003. 2. I. Francetić i suradnici, Farmakoterapijski priručnik, 6. izdanje, str. 11-28

22 / P R V I F O R U M I Z V R S N O S T I U L J E K A R N I Č K O J S K R B I


Sanja Antolović-Gavrić, mag. pharm. ZU Ljekarne Pablo, Zagreb

BACKGROUND

UVOD

U svakodnevnom radu u ljekarni susrećemo pacijente kod kojih kada nastupi nuspojava lijeka na koju ih nitko nije upozorio su uplašeni, zbunjeni i ne znaju s kim bi o tome razgovarali, pacijente koji iskazuju zabrinutost zbog mogućeg nastanka nuspojava pri uvođenju novog lijeka u terapiju bolesti te pacijente, koji u terapiji primaju lijekove, koji imaju vrlo neugodne nuspojave zbog kojih često samoinicijativno, bez savjetovanja sa zdravstvenim stručnjakom smanjuju dozu propisanog lijeka, prekidaju terapiju do prestanka nuspojava ili u potpunosti.

CILJ

Povećanje znanja svih djelatnika Zdravstvene ustanove Pablo o sigurnosnom profilu lijekova s kojima se susreću u svakodnevnom radu ili se još nisu imali prilike susresti, s ciljem upotrebe stečenog znanja u svrhu boljeg savjetovanja pacijenata o nuspojavama kako bi se povećala suradljivost pacijenata u

In our everyday work in a pharmacy we meet patents who are scared, confused and don’t know who to talk to when they experience a side effect no one had warned them about, patients who express worry about possible new side effects at the introduction of a new drug into their therapy, as well as patients who experience very unpleasant side effects in therapy due to which they, at their own initiative, without consulting a medical expert, reduce the dose of the prescribed drug, or stop the therapy until the side effects subside or permanently.

OBJECTIVE

Improvement of knowledge of all Pharmacy Pablo employees of the safety profiles of drugs they encounter in everyday work or haven’t had a chance to encounter, for the purpose of using that knowledge for better consultation of patients on side effects, in order to increase the patient cooperation in acceptance of prescribed therapy, achieve safe use of drugs, achieve therapy goals

prihvaćanju propisane terapije, ostvarila sigurna primjena lijekova, postigli terapijski ciljevi te poboljšala zdravstvena skrb za pacijente u suradnji s drugim zdravstvenim djelatnicima.

METODE

Poticanje djelatnika Zdravstvene ustanove Pablo na prijavljivanje sumnji na nuspojavu lijekova i proizvoda koje pacijenti koriste za samoliječenje HALMED-u, prikupljanje i statistička obrada svih HALMED-u prijavljenih sumnji na nuspojavu djelatnika ustanove, formiranje baze podataka sistematizirane prema ATK-klasifikaciji lijekova, unos i ažuriranje podataka iz prijavljenih sumnji na nuspojavu djelatnika ustanove HALMED-u u bazu podataka, unos novih važnih saznanja iz odgovora HALMED-a na prijavljene nuspojave djelatnika i izvoda odabranih nuspojava prijavljenih iz cijelog svijeta u bazu podatka te interne edukacije djelatnika ustanove.

REZULTATI

Statističkom obradom HALMED-u prijavljenih sumnji

F I R S T F O R U M O F E X C E L L E N C E I N P H A R M A C E U T I C A L C A R E / 23

and improve patient healthcare in cooperation with other healthcare workers.

METHODS

Encouraging employees of Pharmacy Pablo to report suspicions of side effects of drugs and OTC drugs to HALMED, gathering and statistical analysis of all suspicions reported to HALMED by the Pharmacy Pablo employees, forming a data base systematised according to the ATC drug classification, entering and updating the data from suspicions reported to HALMED by the Pharmacy Pablo employees into the data base, entering new important findings from HALMED’s responses to the suspicions reported by our employees and abstract from selected side effects reported in the whole world into the data base, as well as internal education of our employees.

RESULTS

With the statistical analysis of all suspicions of side effects reported to HALMED by Pharmacy Pablo employees, we noticed that side effects can

N A S TA V A K N A S T R A N I C I 2 4 / C O N T I N U I N G O N P A G E 2 4

08

VAŽNOST I ULOGA CENTRA ZA FARMAKOVIGILANCIJU LJEKARNIČKE ZDRAVSTVENE USTANOVE U SKRBI ZA PACIJENTE THE IMPORTANCE AND ROLE OF THE CENTRE FOR PHARMACOVIGILANCE OF THE PHARMACIST HEALTHCARE ESTABLISHMENT IN PATIENT CARE


VAŽNOST I ULOGA CENTRA ZA FARMAKOVIGILANCIJU LJEKARNIČKE ZDRAVSTVENE USTANOVE U SKRBI ZA PACIJENTE THE IMPORTANCE AND ROLE OF THE CENTRE FOR PHARMACOVIGILANCE OF THE PHARMACIST HEALTHCARE ESTABLISHMENT IN PATIENT CARE

N A S TA V A K S A S T R A N I C E 2 3 / C O N T I N U E D F R O M P A G E 2 3

Sanja Antolović-Gavrić, mag. pharm. ZU Ljekarne Pablo, Zagreb

na nuspojavu djelatnika Zdravstvene ustanove Pablo zapazili smo da nuspojave mogu nastati i tijekom/ kao posljedica primjene proizvoda koje pacijenti koriste za samoliječenje. Najviše HALMED-u prijavljenih sumnji na nuspojavu djelatnika ustanove odnosilo sa na lijekove koji se koriste za liječenje bolesti kardiovaskularnog sustava (21 %) dok su najčešće prijavljene nuspojave djelatnika bile: osip (15 %), oticanje nogu (13 %), crvenilo očiju (13 %), mučnina (11 %) i suhi kašalj (11 %). Udio prijavljenih sumnji na nuspojave lijekova bio je najveći kod bolesnika starije životne dobi (38 %). Statistike pokazuju da smo djelovanjem Centra za farmakovigilanciju potaknuli djelatnike ustanove na prijavljivanje sumnji na nuspojavu HALMED-u. Broj prijavljenih sumnji na nuspojavu bio je za 79 % veći u 2015. u odnosu na isto vremensko razdoblje prošle godine.

occur during/as a result of the use of OTC drugs. The highest number of suspicions of side effects reported to HALMED by our employees referred to drugs used for treating cardiovascular diseases (21%), while the most frequent side effects reported by the employees were: rash (15%), leg swelling (13%), eye redness (13 %), nausea (11%) and dry cough (11%). The share of reported suspicions of drug side effects was the highest in senior citizen patients (38%). The statistics show that with the functioning of the Centre for Pharmacovigilance we encouraged our employees to report suspicions of side effects to HALMED. The number of reported suspicions was higher by 79% in 2015 compared to the same time period last year.

ZAKLJUČAK

CONCLUSION

Najvažnija uloga Centra za farmakovigilanciju Zdravstvene ustanove je veća dostupnost informacija i novih saznanja iz odgovora HALMED-a o svim prijavljenim nuspojavama djelatnika ustanove te dvosmjerna komunikacija između HALMED-a i zdravstvenih djelatnika, koji su u direktnom kontaktu u svakodnevnom radu s pacijentima. Na taj način ljekarnici savjetovanjem pacijenata o nuspojavama sudjeluju na području sigurnosti primjene lijekova što ima utjecaj na javno zdravlje i društvo u cjelini.

The most important role of the Centre for Pharmacovigilance of the Pharmacy is better availability of information and new findings from HALMED’s responses to all side effects reported by our employees, as well as the two-way communication between HALMED and healthcare workers who are in direct contact with patients in their everyday work. That way the pharmacists, by consulting the patients on side effects, participate in the field of drug safety, which has an impact on the public health and society as a whole.

1. Zakon o ljekarništvu NN 121/03,BROJ 01-03-2664/2, čl.br. 6, Zagreb, 23.07.2003. 2. I. Francetić i suradnici, Farmakoterapijski priručnik, 6. izdanje, str. 11-28

1. Zakon o ljekarništvu NN 121/03,BROJ 01-03-2664/2, čl.br. 6, Zagreb, 23.07.2003. 2. I. Francetić i suradnici, Farmakoterapijski priručnik, 6. izdanje, str. 11-28

24 / P R V I F O R U M I Z V R S N O S T I U L J E K A R N I Č K O J S K R B I


F I R S T F O R U M O F E X C E L L E N C E I N P H A R M A C E U T I C A L C A R E / 25


09

UPRAVLJANJE LIJEKOVIMA U BOLNIČKOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI - DOPRINOS BOLNIČKOG LJEKARNIKA MEDICATION THERAPY MANAGEMENT IN THE HOSPITAL HEALTHCARE SETTING - CONTRIBUTION OF HOSPITAL PHARMACIST Darija Kuruc, univ. mag. pharm. spec. klin. pharm. Opća bolnica dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica

BACKGROUND UVOD

Propisivanje lijekova je najčešća medicinska intervencija. Četiri od pet osoba starijih od 75 godina uzima receptni lijek pri čemu 36 % uzima četiri ili više lijekova. No, čak do 50 % lijekova se ne uzima kako je propisano . Izravne kliničke usluge pružene od farmaceuta postaju sve važniji način prepoznavanja i rješavanja problema vezanih uz lijekove. To znači direktno uključivanje u odluku vezanu uz upravljanje lijekovima čime se pridonosi sigurnosti bolesnika. Navedeno je osobito važno u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti gdje je prisutan visok postotak medikacijskih pogrešaka na kirurškim i nekirurškim odjelima koje su se pojavile u 8,9 % odnosno 11,6 % bolesnika.

CILJ

Usluge upravljanja lijekovima (mogu se još označavati i pojmovima farmaceutska skrb ili usluge kliničke farmacije) usmjerene su rješavanju pitanja politerapije, prevencije neželjenih događaja uzroko-

The prescription of medicine is the most common medical intervention. Four out of five people over 75 years old are taking prescription medicine and 36% take four or more drugs. However, up to 50% of medicines are not taken as prescribed. Direct clinical services provided by pharmacists are becoming an increasingly important way of identifying and solving medicines related problems. This means direct involvement in the decision related to the drugs management thus contributing to patient safety. The above is particularly important in the hospital healthcare setting where there is a high percentage of medication errors in the surgical and non-surgical departments that appeared in 8.9% and 11.6% patients.

OBJECTIVE

The medication therapy management (may also indicate the terms pharmaceutical care or services of clinical pharmacy) aims at solving issues of polytherapy, prevention of adverse events caused by drugs, adherence to prescribed

vanih lijekovima, pridržavanja propisane terapije i zlouporabe lijekova. One uključuju pregled lijekova, farmaceutske intervencije, medikacijske konzultacije i dr.,s ciljem optimizacije ishoda liječenja svakog bolesnika.

therapy and medication abuse. These include medication reconciliation, pharmacy intervention, medication consultation, etc., with the goal to optimize outcomes of treating each patient.

METODE

In Croatia, it has been shown, through research undertaken under the supervision of prof. Vesna Bačić Vrca, how clinical pharmacist participation in medical rounds as a member of a multidisciplinary healthcare team, in clinical and local general hospitals, contribute to a significant and valuable optimization of pharmacotherapy through daily monitoring of medication therapy, laboratory findings, clinical features of patients and conducting pharmacy interventions where they were accepted more than half.

U Hrvatskoj je dokazano, provođenjem istraživanja pod mentorstvom prof. Vesne Bačić Vrca, kako klinički farmaceut sudjelovanjem na liječničkim vizitama kao član multidisciplinarnog bolničkog tima kliničke i lokalne opće bolnice pridonosi značajnoj i dragocjenoj optimizaciji farmakoterapije kroz svakodnevno praćenje terapije, laboratorijskih nalaza, kliničke slike bolesnika te provođenja intervencija gdje ih je prihvaćeno više od polovice. U svrhu potvrde navedenih učinaka intervencija odnosno neophodnost i učinkovitost kliničkog farmaceuta u pogledu kvalitetnije skrbi, povećanja sigurnosti pacijenata i ekonomskog benefita, provodi se randomizirano prospektivno istraživanje na što većem broju bolesnika.

26 / P R V I F O R U M I Z V R S N O S T I U L J E K A R N I Č K O J S K R B I

METHODS

In order to confirm these effects of interventions and the necessity and effectiveness of clinical pharmacists in terms of quality of care, improve patient safety and economic benefit, it is conducted a randomized prospective study on as many patients as possible.


RESULTS REZULTATI

Upravljanje lijekovima kliničkog farmaceuta u bolničkom okruženju može povećati sigurnost bolesnika što će se pokazati primjerima iz svakodnevne bolničke prakse.Također će se ukazati i na probleme s kojima se susreće te način njihova rješavanja.

ZAKLJUČAK

The medication therapy management by a clinical pharmacist in a hospital healthcare setting can improve patient safety which will be presented in examples from everyday hospital practice. Furthermore, it will point out the problems encountered and the way to resolve them.

CONCLUSION

Iako je prisutan manjak farmaceutskog kadra u bolničkom okruženju, bit će pokazano kako je moguće pozitivno utjecati na optimizaciju farmakoterapije i sigurnost bolesnika. Potrebno je razviti i implementirati standardne operativne postupke usluga upravljanja lijekovima u bolničkom okruženju u državni zakon kojim bi se omogućila standardizacija usluga, njihova međusobna usporedba u različitim bolničkim okruženjima, ali i njihovo financijsko vrednovanje.

Although there is a shortage of a pharmacy staff in the hospital environment, it will be shown how it can be possible to positively affect the optimization of pharmacotherapy and patient safety. It is necessary to develop and implement standard operating procedures for services of the medication therapy management in the hospital healthcare setting in a state law that would allow standardization of services, their mutual comparison in different hospital healthcare settings, as well as their financial incentive.

1. ClinicalMedicationReview. A practiceguide, NHS CumbriaMedicines Management Team, Cumbria, United Kingdom, 2013. 2. Occurrence and preventability of adverse drug events in surgicalpatients: a systematicreview of literature, oeker EB, de Boer M, Kiewiet JJ, LieA-HuenL, Dijkgraaf MG, Boermeester MA, BMC Health ServRes, 13:364,2013. 3. Medication therapy management interventions in outpatient settings: a systematicreview and meta-analysis, Viswanathan M, Kahwati LC, Golin CE, Blalock SJ, Coker-Schwimmer E, Posey R, Lohr KN, JAMA Intern Med, 175(1):76-87, 2015. 4. Utjecaj kliničkog farmaceuta na optimizaciju farmakoterapije i sigurnost kardiokirurških bolesnika u Kliničkoj bolnici Dubrava Zagreb, Kuruc D, specijalistički rad, Zagreb, 2015. 5. Intervencije kliničkog farmaceuta u terapiji hospitaliziranih bolesnika na abdominalnoj kirurgiji u Općoj bolnici dr. Tomislav Bardek u Koprivnici, Kuruc D, specijalistički rad, Zagreb, 2016.

1. ClinicalMedicationReview. A practiceguide, NHS CumbriaMedicines Management Team, Cumbria, United Kingdom, 2013. 2. Occurrence and preventability of adverse drug events in surgicalpatients: a systematicreview of literature, oeker EB, de Boer M, Kiewiet JJ, LieA-HuenL, Dijkgraaf MG, Boermeester MA, BMC Health ServRes, 13:364,2013. 3. Medication therapy management interventions in outpatient settings: a systematicreview and meta-analysis, Viswanathan M, Kahwati LC, Golin CE, Blalock SJ, Coker-Schwimmer E, Posey R, Lohr KN, JAMA Intern Med, 175(1):76-87, 2015. 4. Utjecaj kliničkog farmaceuta na optimizaciju farmakoterapije i sigurnost kardiokirurških bolesnika u Kliničkoj bolnici Dubrava Zagreb, Kuruc D, specijalistički rad, Zagreb, 2015. 5. Intervencije kliničkog farmaceuta u terapiji hospitaliziranih bolesnika na abdominalnoj kirurgiji u Općoj bolnici dr. Tomislav Bardek u Koprivnici, Kuruc D, specijalistički rad, Zagreb, 2016.

F I R S T F O R U M O F E X C E L L E N C E I N P H A R M A C E U T I C A L C A R E / 27


03 Prevencija I PRAĆENJE

BOLESTI PREVENTION & MONITORING OF DISEASE

28 / P R V I F O R U M I Z V R S N O S T I U L J E K A R N I Č K O J S K R B I


Paula Bakalović, mag. pharm., ZU Ljekarne Lukačin, Zagreb

METODE

BACKGROUND Metabolički sindrom je skup visokorizičnih čimbenika koji mogu dovesti do razvoja kardiovaskularnih bolesti i šećerne bolesti tipa 21. Posljedica je sjedilačkog načina života, prevelikog unosa kalorija i nebrige o vlastitom zdravlju u kombinaciji s genetskom predispozicijom. S obzirom da kao višekomponentna bolest može imati brojne komplikacije te značajno narušava kvalitetu života oboljelog, metabolički sindrom predstavlja velik javnozdravstveni problem o kojem populacija nije dovoljno osvještena.

Metabolic syndrome is a cluster of high-risk factors that may lead to the development of cardiovascular disease and type 2 diabetes. It is a consequence of sedentary lifestyle, excessive calorie intake and lack of concern about one’s own health, combined with a genetic predisposition. As a multicomponent disease, it can have many complications and significantly impair the quality of life of a patient. Thus, the metabolic syndrome represents a major public health problem and there appears to be an overall lack of public awareness regarding this issue.

CILJ

OBJECTIVE

UVOD

Procjena rizika od razvoja metaboličkog sindroma jedna je od dodatnih ljekarničkih usluga koje se besplatno provode u ZU Ljekarne Lukačin. Ciljevi ove usluge uključuju identifikaciju osoba s povećanim rizikom od razvoja metaboličkog sindroma, edukaciju pacijenata o ozbiljnosti rizika i savjetovanje o mogućnostima za poboljšanje trenutnog stanja.

Assessing the risk of developing metabolic syndrome is one of the additional pharmaceutical services provided in ZU Ljekarne Lukačin. The objectives of these service include identification of individuals at increased risk of developing metabolic syndrome, patient education about the seriousness of the risk and advice on ways to improve the current condition.

METHODS

Prema najnovijim kriterijima, za kliničku dijagnozu metaboličkog sindroma potrebna su bilo koja tri od navedenih pet parametara: - povećan opseg struka (≥80 cm za žene i ≥94 cm za muškarce) - povišena koncentracija triglicerida (≥1,7 mmol/L) ili liječenje hipertrigliceridemije lijekovima - snižena koncentracija HDL-a (<1,3 mmol/L za žene i <1,0 mmol/L za muškarce) - povišen krvni tlak (sistolički ≥130 mmHg i/ili dijastolički ≥85 mmHg) ili terapija antihipertenzivima - povišena koncentracija GUK natašte (≥5,6 mmol/L) ili terapija antidijabeticima2.

According to the latest criteria, for a person to be defined as having the metabolic syndrome they must have any three of the following five parameters: -large waist circumference (≥80 cm for women and ≥94 cm for men) -raised triglycerides (≥1,7 mmol / L) or specific treatment of hypertriglyceridemia -reduced HDL cholesterol (<1.3 mmol / L for men and <1.0 mmol / L for men) -high blood pressure (systolic ≥130 mmHg and / or diastolic ≥85 mmHg) or treatment of previously diagnosed hypertension -raised fasting plasma glucose (≥5,6 mmol / L) or previously diagnosed type 2 diabetes.

Osim mjerenja bioloških parametara, za svakog pacijenta prikupljani su opći podaci (dob, spol, visina, tjelesna masa), podaci o farmakoterapiji (Rx, OTC, dodaci prehrani, biljni lijekovi) i životnim navikama (pušenje, konzumacija alkohola, stupanj fizičke aktivnosti, prehrambene navike).

In addition to measuring the biological parameters, general data (age, gender, height, body weight), data about pharmacotherapy (Rx, OTC, nutritional supplements, herbal remedies) and lifestyle (smoking, alcohol consumption, physical activity level, eating habits) were collected.

Ljekarnici su pacijente na temelju izmjerenih vrijednosti i prikupljenih podataka educirali o uočenom problemu i savjetovali o mogućnostima smanjenja rizika. Za svakog pacijenta postavljen je glavni terapijski cilj te predloženo kontrolno mjerenje za 2 mjeseca.

On the basis of the measured values and the collected data, pharmacist educated patients about the observed problems and advise them on the possibilities of reducing the risk. For each patient, the main therapeutic target was set and follow-up visit after two months was proposed.

F I R S T F O R U M O F E X C E L L E N C E I N P H A R M A C E U T I C A L C A R E / 29

N A S TA V A K N A S T R A N I C I 3 0 / C O N T I N U I N G O N P A G E 3 1

10

LJEKARNIČKE INTERVENCIJE KOD METABOLIČKOG SINDROMA PHARMACIST INTERVENTIONS IN THE MANAGEMENT OF METABOLIC SYNDROME


LJEKARNIČKE INTERVENCIJE KOD METABOLIČKOG SINDROMA PHARMACIST INTERVENTIONS IN THE MANAGEMENT OF METABOLIC SYNDROME

Paula Bakalović, mag. pharm., ZU Ljekarne Lukačin, Zagreb

RESULTS

N A S TA V A K S A S T R A N I C E 2 9 / C O N T I N U E D F R O M P A G E 2 9

REZULTATI

Dosadašnji probir uključio je 42 pacijenata, prosječne dobi 65 godina, pri čemu su većina bile žene. Dodatnom ljekarničkom uslugom otkriven je veliki broj pacijenata s povećanim rizikom, a nekoliko pacijenata zadovoljilo je svih 5 parametara za utvrđivanje metaboličkog sindroma. Najčešće prisutni čimbenici rizika bili su povećan opseg struka i povišene vrijednosti krvnog tlaka.

So far, 42 patients have been screened for metabolic syndrome. The patients’ average age was 65 years and the majority were women. Additional pharmaceutical service discovered a large number of patients at increased risk. A few patients met all 5 parameters for metabolic syndrome. The most common risk factors were increased waist circumference and elevated blood pressure.

CONCLUSION

Kao najdostupniji zdravstveni djelatnici, ljekarnici imaju važnu ulogu u savjetovanju i edukaciji pacijenata s metaboličkim sindromom, promicanju promjena životnih navika, kontroli bolesti i praćenju ishoda farmakoterapije. Budući da je prevalencija metaboličkog sindroma u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj, u značajnom porastu, važnost ove usluge je upravo u prevenciji i pravodobnom djelovanju na smanjenje rizičnih čimbenika.

As the most accessible health-care professionals in a community, pharmacists have an important role in providing education and counseling of patients with metabolic syndrome, promotion of lifestyle changes, disease control and monitoring pharmacotherapy outcomes. Since the prevalence of metabolic syndrome is significantly increasing worldwide, this pharmaceutical service could contribute to the prevention and timely action on the risk factors reduction.

¹ Ortner Hadžiabdić M. Metabolički sindrom. Medicus 2015;24(2): 191-203. ² Šarić M, Škunca M, Ortner Hadžiabdić M, Božikov V. Metabolički sindrom – novi pristup u definiranju i liječenju. Farm Glas 2013;69:333–45.

¹ Ortner Hadžiabdić M. Metabolički sindrom. Medicus 2015;24(2): 191-203. ² Šarić M, Škunca M, Ortner Hadžiabdić M, Božikov V. Metabolički sindrom – novi pristup u definiranju i liječenju. Farm Glas 2013;69:333–45.

ZAKLJUČAK

30 / P R V I F O R U M I Z V R S N O S T I U L J E K A R N I Č K O J S K R B I


Zrinka Brlečić-Švaljek, mag. pharm. Ljekarne Švaljek, Marija Bistrica Ana Capar Eraković, mag. pharm. Ljekarne Švaljek, Marija Bistrica

UVOD

Astma je jedna od najčešćih kroničnih bolesti u svijetu. To je nezarazna kronična upalna bolest dišnih puteva koja se klinički manifestira kašljem, pritiskom u prsima, napadajima „piskanja“, zaduhama. Kronična upala uzrokuje hiperreaktivnost dišnih puteva na različite podražaje. Astma se adekvatnom terapijom može jako dobro kontrolirati, no, zbog nedovoljne educiranosti pacijenta, ona je često nekontrolirana. Postoje brojni dokazi o značajnom utjecaju nekontrolirane astme na brojne aspekte pacijentovog života. Kao kronična bolest ograničava fizički, emocionalni i sociološki aspekt života bolesnika, utječe na obitelj, školu, posao i razvoj karijere. Iz tog razloga, vrlo je važno aktivno razgovarati s takvim pacijentima. Efikasna kontrola astme zahtijeva proaktivan i preventivni pristup bolesti, slično kontroli oboljelih od dijabetesa i visokog krvnog tlaka.

BACKGROUND

Asthma is one of the most frequent chronic diseases in the world. It is a non-contagious chronic inflammatory disease that affects the respiratory system and manifests clinically as episodes of cough, chest tightness, wheezing and shortness of breath. A chronic inflammation causes hyperactive reaction of respiratory organs to different stimuli. By an adequate therapy asthma can be well-controlled. However, due to a lack of patient asthma education it is very often uncontrolled. There is abundant evidence of a considerable influence of uncontrolled asthma to numerous aspects of a patient’s life. As a chronic disease it limits the physical, emotional and sociological aspect of a patient’s life. It influences the family life, school, work and career development. Therefore it is very important to speak actively to such patients.

OBJECTIVE

CILJ

Prepoznali smo taj problem u Ljekarnama Švaljek, te smo odlučili povodom Svjetskog dana astme, 3. svibnja 2016., a u sklopu Salvus kutka u kojem provodimo naše dodatne usluge mjerenja tlaka, šećera, kolesterola, procjene metaboličkog sindroma i dr. pojačano poticati pacijente na kontrolu PEF-a i dodatno savjetovanje, te napraviti malo testiranje ne bi li otkrili koliko su naši pacijenti oboljeli od astme uspješni u kontroli svoje bolesti, kako žive s njom, koliko su educirani, kakva im je inhalacijska tehnika i kako im mi možemo pomoći u poboljšanju kvalitete života.

METODE

Izradili smo upitnik prema kojem smo procijenili svakog pacijenta te obrazac u koji smo upisali rezultate. Kroz upitnik smo dobili opće informacije o pacijentu, njegovoj terapiji, životnim navikama, informiranosti o bolesti, suradljivosti, nuspojavama terapije,… Astma kontrol testom i mjerenjem vršnog protoka zraka peak flow metrom, dobili smo informaciju o tome koliko je astma kontrolirana, a kroz kontrolu inhalacijske tehnike dodatno pronašli uzroke loše kontrolirane bolesti. Kroz sve to educirali smo pacijente o samoj bolesti i životu s njom te naglašavali važnost samokontrole.

F I R S T F O R U M O F E X C E L L E N C E I N P H A R M A C E U T I C A L C A R E / 31

The problem was recognized at the “Pharmacy Švaljek”. Therefore it was decided to conduct a small project within which asthma patients would be additionally encouraged to control their PEF and also additionally advised. A small test was made to discover how successfully our asthma patients can control their disease, how they live with it, how asthma educated they are, what their inhalation techniques are and how we can help them to improve their quality of life. The project was conducted on the occasion of World Asthma Day 2016 – May, 3rd, in the Salvus Corner, in which our additional services are provided: blood pressure, blood sugar and cholesterol measurement, the metabolic syndrome estimate etc.

METHODS

A questionnaire was devised to estimate each patient, as well as a form to fill in the results. By means of the questionnaire general information about the patient, their therapy, habits, awareness about the disease, cooperation, therapy side effects etc was gathered. By the asthma control test and the peak flow measurement (by the peak flow meter) it was discovered how well controlled asthma is, and by the inhalation technique control the causes of badly controlled disease were identified. During the whole procedure the patients were educated about the disease and the life with the disease, and the importance of self-control was emphasized.

N A S TA V A K N A S T R A N I C I 3 2 / C O N T I N U I N G O N P A G E 3 2

11

SAVJETOVANJE PACIJENATA OBOLJELIH OD ASTME ADVISING ASTHMA PATIENTS


SAVJETOVANJE PACIJENATA OBOLJELIH OD ASTME ADVISING ASTHMA PATIENTS

Zrinka Brlečić-Švaljek, mag. pharm., Ljekarne Švaljek, Marija Bistrica Ana Capar Eraković, mag. pharm., Ljekarne Švaljek, Marija Bistrica

RESULTS

N A S TA V A K S A S T R A N I C E 3 1 / C O N T I N U E D F R O M P A G E 3 1

REZULTATI

Kroz rezultate prikazat ćemo koliko su pacijenti informirani o svojoj bolesti, da li redovito primjenjuju terapiju, da li pravilno primjenjuju terapiju, koliko im je kontrolirana bolest, te koliko je važna naša ljekarnička intervencija. 87% ispitanika redovito uzima terapiju ordiniranu od liječnika, dakle, njihova suradljivost je na visokoj razini. Unatoč tome, astma je u mnogih nekontrolirana: kod 88% ispitanika Asthma Control Test je ukazao na nezadovoljavajuće ili srednje zadovoljavajuće rezultate. Pri tome 50% ispitanika nije bilo dovoljno informirano o samoj bolesti, 50% nije imalo pravilnu inhalacijsku tehniku, a čak 44% ih je prečesto koristilo salbutamol. Edukacija bolesnika o pravilnoj upotrebi lijeka u obliku inhalera je najefikasnija strategija za reduciranje grešaka i tu je upravo ključna uloga ljekarnika.

The results of conducted measurements and the conversations with patients showed how informed the patients are about their disease, if they use their therapy regularly, if they apply it properly, how well controlled their disease is, and how important pharmacist intervention is. 87% of research participants take the prescribed therapy regularly, that is, their cooperation is at a high level. Despite this fact, many of them have uncontrolled asthma: with 88% of participants the asthma control test gave unsatisfactory or semi-satisfactory results. At the same time 50% of participants are not asthma educated enough, 50% do not use the appropriate inhalation techniques, and 44% use salbutamol too often. The education of patients about the proper use of medicine in form of inhalator is the most effective strategy for the reduction of mistakes, and this is where the key role of the pharmacist lies.

CONCLUSION ZAKLJUČAK

Glavni uzroci loše kontrole astme su nedovoljna edukacija bolesnika i neispravna inhalacijska tehnika što dovodi i do prečeste upotrebe salbutamola. Također kod pacijenata nije razvijena svijest o potrebi samokontrole mjerenjem vršnog protoka zraka kod kuće. Uočeno je također da pacijenti oboljeli od astme vrlo teško govore o svojoj bolesti i nisu svjesni nedovoljnog znanja o njoj. Zato smo mi ljekarnici, kao najpristupačniji zdravstveni djelatnici, upravo pozvani da uspostavimo prisniji i otvoreniji kontakt s tim ljudima, te se aktivno uključimo u kontrolu njihove bolesti. Postoji puno prostora za ljekarničke intervencije na ovom području, za racionalizaciju terapije i poboljšanje kvalitete života pacijenata s astmom.

32 / P R V I F O R U M I Z V R S N O S T I U L J E K A R N I Č K O J S K R B I

The main causes for the badly controlled asthma are insufficient education of patients and wrong inhalation techniques, which leads to too frequent usage of salbutamol. Additionally, the patients’ awareness about the need for self-control at home by means of peek flow measurement is not developed. It was discovered that asthma patients find it difficult to talk about their disease, and are not aware of their insufficient asthma education. Therefore, pharmacists, as the most approachable health care practitioners, are called to establish a closer and more open contact with those people, and help them control their disease. There is a lot of room for pharmacist intervention in this field, for the rationalisation of therapy and the improvement of the life quality of asthma patients.


Jasminka Vugec Mihok, mag. pharm. Gradska ljekarna Zagreb, Zagreb

UVOD

U Republici Hrvatskoj, prema podacima CroDiab registra za 2014. godinu, sveukupno je registrirano 254 296 osoba sa šećernom bolešću, a u 2014. godini pristigle su 19 078 nove prijave. Od prijavljenih bolesnika njih 8,05 % klasificirano je kao tip 1, 76,58 % kao tip 2, 0,42 % kao drugi tip i 3,57 % kao gestacijski dijabetes. 54,03 % bolesnika liječeno je oralnim hipoglikemicima, 25,84 % oralnim hipoglikemicima u kombinaciji s inzulinom, 16,15 % samo inzulinom dok je 3,76 % bolesnika liječeno samo osnovnim dijetetskim mjerama. Regulacija glikemije bila je dobra (HbA1c<HbA1c7,5 %) u svega 37,74 % bolesnika. Osnova liječenja šećerne bolesti su pravilna prehrana, tjelesna aktivnost i edukacija bolesnika o bolesti. Terapijska edukacija je podučavanje bolesnika o vještinama samokontrole bolesti ili prilagodbe liječenja kronične bolesti, kao i poduka o postupcima i vještinama u suočavanju s problemima. Proces edukacije potrebno je integrirati u svakodnevnu skrb o pacijentima, s krajnjim ciljem značajnijeg uključivanja i boljeg informiranja bolesnika u procesu liječenja i kontrole šećerne bolesti.

BACKGROUND

According to CroDiab register, there were 254,296 adult persons with diabetes in Croatia reported in 2014. Of these patients 8.05% was classified as type 1, 76.58% as type 2, 0.42% as other type and 3.57% as gestational diabetes. 54.03% of patients were treated with oral hypoglycaemic agents, 25.84% with oral hypoglycaemic agents in combination with insulin, and 16.15% with insulin only while 3.76% of patients were treated only with diet and physical activity. Glycaemic control was good (HbA1c<7.5%) in merely 37.74% of patients. The bases of treatment for diabetes are proper diet, physical activity and educating patients about the disease. Therapeutic education is a process of teaching patients about self-management or adjustment of treatment for chronic diseases, as well as learning about the procedures and developing skills in dealing with problems caused by the disease. The process of education should be integrated into everyday patient care, with the ultimate aim to significantly include and better inform patients during the treatment and management of diabetes.

OBJECTIVE CILJ

Aktivna i sustavna edukacija osoba oboljelih od šećerne bolesti je osposobljavanje oboljelog (a po potrebi i članova njegove obitelji) da što bolje razumije svoju bolest, njene akutne i kronične komplikacije te mehanizme liječenja. Cilj edukacije je usmjeriti oboljelog na promjenu životnih navika kako bi spriječio ili odgodio pojavu akutnih i kroničnih komplikacija šećerne bolesti. Glavne sastavnice edukacije su učenje o bolesti, savjetovanje o pravilnoj i zdravoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti, samokontroli koncentracije glukoze u plazmi u kućnim uvjetima, o liječenju šećerne bolesti tabletama i ostalim neinzulinskim lijekovima, kao i liječenju inzulinom.

METODE

Savjetovanje se provodi sustavno, u fiksnom dogovorenom terminu jednom mjesečno u trajanju od dva sata za grupno savjetovanje ili individualno prema dogovoru, a u prostoru Gradske ljekarne Zagreb. Tijekom savjetovanja sagledava se farmakoterapijska povijest i donosi plan ljekarničke skrbi. Pacijenti se dodatno educiraju o načinu djelovanja njihovih antidijabetika, riziku od hipoglikemije ukoliko je povećan kod primjene propisanog lijeka, kao i drugim očekivanim nuspojavama propisane terapije te načinu njihove prevencije.

F I R S T F O R U M O F E X C E L L E N C E I N P H A R M A C E U T I C A L C A R E / 33

The goal of active and systematic education of people with diabetes is enabling the patient (and, if necessary, the members of his/her family) to better understand their disease, its acute and chronic complications, as well as the treatment mechanisms. The goal of the education is to direct the patient into changing his/her lifestyle habits to prevent or delay the onset of acute and chronic complications of diabetes. The main components of education are learning about the disease, counselling on proper and healthy diet, physical activity, self-monitoring of blood glucose, learning about the treatment of diabetes with pills, other non-insulin drugs, and insulin treatment.

METHODS

Diabetes counselling in Gradska ljekarna Zagreb is performed systematically, once a month for two hours. It can be organised as group counselling or an individual appointment. During the consultation the pharmacist examines the medication history of person with diabetes and a plan of pharmaceutical care is set. The patients are educated in detail about the mode of action of the prescribed hypoglycaemic agents, the risk of hypoglycaemia, as well as other expected side effects of prescribed therapies. Patients are educated about the methods of prevention of expected side effects and their resolution.

N A S TA V A K N A S T R A N I C I 3 4 / C O N T I N U I N G O N P A G E 3 4

12

ORGANIZIRANJE SAVJETOVALIŠTA ZA DIJABETES UNUTAR LJEKARNIČKE USTANOVE ORGANIZING A DIABETES COUNSELLING CENTRE WITHIN PHARMACIES


ORGANIZIRANJE SAVJETOVALIŠTA ZA DIJABETES UNUTAR LJEKARNIČKE USTANOVE ORGANIZING A DIABETES COUNSELLING CENTRE WITHIN PHARMACIES

Jasminka Vugec Mihok, mag. pharm., Gradska ljekarna Zagreb, Zagreb

N A S TA V A K S A S T R A N I C E 3 3 / C O N T I N U E D F R O M P A G E 3 3

CONCLUSION

Praćeni ishodi uključuju vrijednosti glikemije (učestalost hiper- i hipoglikemija), promjenu razine HbA1c, ITM, adherenciju prema terapiji, razvoj komplikacija šećerne bolesti i uspješnost samokontrole šećerne bolesti (samoprocjena pacijenta).

REZULTATI

Od početka provedbe projekta 2010. Savjetovalište je pohađalo 282 pacijenta. Tijekom navedenog razdoblja (ožujak 2010. – lipanj 2016.) poduzete su 83 ljekarničke intervencije u farmakoterapiji zbog uočenih interakcija, nuspojava ili nepravilnog intervala doziranja. Ljekarničke intervencije provedene su u konzultaciji s obiteljskim liječnikom ili dijabetologom. Terapijska edukacija povezana je sa smanjenjem razine HbA1c, nižim rizikom od hipoglikemija, rizikom od komplikacija šećerne bolesti i povećanjem adherencije prema terapiji.

Observed outcomes include blood glucose levels (hyper- and hypoglycaemia incidence), changes in the HbA1c level, BMI, adherence to therapy, development of diabetes complications and the successfulness in diabetes self-management (self-evaluation of the patient).

RESULTS

Since the beginning of the project in 2010, 282 patients attended counselling. During this period (March 2010 - June 2016) 83 pharmacist interventions were undertaken due to observed interactions, adverse reactions or improper dosing interval. Pharmacist interventions were carried out in consultation with the family doctor or a diabetologist. Therapeutic education is associated with a reduction in HbA1c levels, lower risk of hypoglycaemia, lower risk of diabetes complications and better adherence to therapy.

ZAKLJUČAK

Terapijska edukacija osoba oboljelih od šećerne bolesti osigurava temelje za odgovarajuću kontrolu dijabetesa te pozitivne zdravstvene ishode. Kontinuirana terapijska edukacija povezuje se sa smanjenjem troškova dijabetesa zbog niže stope hospitalizacija, kao i smanjenjem ukupnih zdravstvenih troškova zbog nižeg rizika od komplikacija. Prema trenutno dostupnim podacima, u Republici Hrvatskoj se godišnje troši 2,5 milijarde kuna, tj. 11,49 % proračuna HZZO-a na liječenje osoba sa šećernom bolešću, od čega 85,7 % čine troškovi liječenja komplikacija šećerne bolesti, dok 8,7 % troškova čine cijene lijekova za šećernu bolest. Trošak dijabetesa po bolesniku iznosi 14.277,44 kuna godišnje. Sudeći prema posljedicama, morbiditetu i mortalitetu, svega polovina oboljelih s potvrđenom dijagnozom dijabetesa pridržava se osnovnih

34 / P R V I F O R U M I Z V R S N O S T I U L J E K A R N I Č K O J S K R B I

Therapeutic education of people with diabetes provides a foundation for adequate management of diabetes and positive health outcomes. Continuous therapeutic education is associated with a reduction in the cost of diabetes due to lower rates of hospitalization, as well as a reduction in total health care costs due to lower risk of complications. According to currently available data, in the Republic of Croatia diabetes annually consumes 2.5 billion kuna, ie. 11.49% of The Croatian Health Insurance Fund budget. 85.7% of the costs are generated by the complications of diabetes, while regular doctor visits and the prescribed medicines account for 8.7% of the costs. Annual cost per person with diabetes is 14.277,44 kuna. If we take into consideration the consequences, morbidity and mortality of people with diabetes, we could conclude that only 50% of patients with a confirmed diagnosis of diabetes comply with the basic principles of treatment, and only a quarter of these patients achieve good control over the disease. It can be concluded that patients know little about the disease, and only a small number of them get the assistance necessary to overcome diabetes problems and take responsibility for their own health.


ORGANIZIRANJE SAVJETOVALIŠTA ZA DIJABETES UNUTAR LJEKARNIČKE USTANOVE ORGANIZING A DIABETES COUNSELLING CENTRE WITHIN PHARMACIES

Jasminka Vugec Mihok, mag. pharm., Gradska ljekarna Zagreb

načela liječenja, a tek četvrtina oboljelih postiže dobru regulaciju bolesti. Uzme li se u obzir procjena da polovina oboljelih, zapravo, ne zna da ima šećernu bolest, dolazimo do poražavajućih brojki. Može se zaključiti da bolesnici premalo znaju o bolesti, a tek je malom broju pružena pomoć za svladavanje problema i preuzimanje odgovornosti za vlastito zdravlje. Prema samoprocjeni osoba oboljelih od šećerne bolesti, uključenih u program savjetovališta, provedena edukacija omogućuje im lakše provođenje samokontrole glikemije, veće znanje o šećernoj bolesti i sigurnost u primjeni lijekova, što rezultira boljom adherencijom prema lijekovima i boljom kontrolom glikemije. S obzirom da je prema posljednjim dostupnim podacima u manje od 40 % oboljelih (koji se liječe!) postignuta zadovoljavajuća glukoregulacija, stalna potpora oboljelima u vidu savjetovališta na razini primarne zdravstvene zaštite u ljekarni može pridonijeti uspjehu liječenja i u konačnici smanjenju troškova liječenja šećerne bolesti. ¹ Poljičanin T, Smirčić Duvnjak L., Kolarić V., Vinković M., Izvješće za 2014. Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću CroDiab

F I R S T F O R U M O F E X C E L L E N C E I N P H A R M A C E U T I C A L C A R E / 35

According to the self-assessment results of people with diabetes that have participated in the counselling program within pharmacies, the education enabled them to increase their knowledge about diabetes, enhance their self-management skills and reassured them in the use of their medicines, resulting in improved adherence to medication and better management of blood glucose. According to the latest available data, less than 40% of patients (who receive treatment!) achieve satisfactory glycaemic control. Counselling at the primary care level and constant support to people suffering with diabetes in a pharmacy setting can contribute to the success of treatment and ultimately reduce the diabetes overall cost. ¹ Poljičanin T, Smirčić Duvnjak L., Kolarić V., Vinković M., Izvješće za 2014. Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću CroDiab


13

LJEKARNIK I LIJEČENJE BOLI A PHARMACIST AND PAIN MANAGEMENT mr. sc. Dahna Arbanas, mag. pharm., spec. Karlovačka ljekarna, Karlovac

CILJ

Kako bi se poboljšala suradljivost bolesnika i ublažile, odnosno prevenirale nuspojave pri korištenju lijekova za ublažavanje bolova organizirano je savjetovalište o lijekovima za ublažavanje bolova za bolesnike, odnosno članove obitelji/skrbnike.

UVOD

Prema definicija IASP-a (International Association for the Study of Pain) bol je neugodno osjetilno i emocionalno iskustvo udruženo s akutnim ili mogućim oštećenjem. Nekoliko je klasifikacija boli. Najčešće korištena je ona koja bol definira prema trajanju. Prema njoj bol može biti akutna, kronična nemaligna, te kronična maligna. Akutna bol je posljedica ozljede tkiva bilo mehaničkim, toplinskim ili kemijskim putem, te traje relativno kratko, odnosno do smirivanja upale i cijeljenja ozljede. Kronična nemaligna bol javlja se zbog bolesti mišićno-koštanog sustava, bolesti unutarnjih organa ili živčanog sustava. Kronična maligna bol posljedica je ozljede tkiva tumorom ili dijagnostičkim, odnosno terapijskim postupkom. Istraživanja govore da svaka peta osoba pati od kronične boli koja značajno utječe na kvalitetu života, san, radnu aktivnost te na ukupne troškove u zdravstvenom sustavu.

BACKGROUND

According to the IASP definition, pain is an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage. There are several classifications of pain. The classification accoring to duration is the most often used one. According to it pain can be classified as acute, chronic non-malignant, and chronic malignant. Acute pain is a consequence of tissue damage that can be mechanical, chemical or due to heat. It is of short duration, and lasts till the inflamation deminishes and the damage heals. Chronic non-malignant pain is due to diseases of the musculo-sceletal system, internal organs or nervous system. Chronic malignant pain is the consequence of the tissue damage due to tumours, diagnostic or therapy processes. Research shows that one in five people suffers from chronic pain that significantly

METODE

Putem razrađenih obrazaca, za rad u ljekarni s bolesnicima koji pate od kronične boli, ljekarnik s bolesnikom, odnosno članom obitelji/skrbnikom razmatra svako područje vezano uz farmakoterapiju boli (skupine lijekova, primjenu lijekova, zbrinjavanje iskorištenih pripravaka, nuspojave, dnevnici,…). Liječnik obiteljske medicine, odnosno anesteziolog iz ambulante za bol upoznati su s radom ljekarnika.

REZULTATI

Prikazom nekoliko primjera iz savjetovališta pokazat će se način rada s bolesnikom, odnosno članom obitelji/ skrbnikom te otkriti teškoće vezane uz uporabu lijekova protiv bolova.

ZAKLJUČAK

influences the quality of life, sleep, professional life, and the health system expences.

OBJECTIVE

Counseling of patients and their family members was organized, to improve the adherence of patients and to diminish or prevent side-effects of drugs used for the treatment of pain.

METHODS

A pharmacist uses questionnaires with the patients with chronic pain, or with family members of such patients to access each of the areas related to pain pharmacotherapy (group of drugs, drug usage, manage medical waste of used drugs, side effects, logs, …).

RESULTS

The work with a patient and a family member will be illustrated with a few cases from the counseling centre, as well as difficulties related with the usage of drugs for the pain management.

Individualnim pristupom bolesniku/članu obitelji/skrbniku ljekarnik može poboljšati liječenje, odnosno ublažavanje boli lijekovima, te ublažiti postojeće nuspojave, odnosno prevenirati buduće.

The pharmacist can improve the treatment and drug pain management, as well as alleviate and prevent side effects by an individualized approach to a patient or a family member.

M. J. Cousins et al. Fast Facts: Chronic and Cancer Pain, 2015. M. Jukić et al. Bol-uzroci i liječenje, 2011.

M. J. Cousins et al. Fast Facts: Chronic and Cancer Pain, 2015. M. Jukić et al. Bol-uzroci i liječenje, 2011.

36 / P R V I F O R U M I Z V R S N O S T I U L J E K A R N I Č K O J S K R B I

CONCLUSION


F I R S T F O R U M O F E X C E L L E N C E I N P H A R M A C E U T I C A L C A R E / 37


14 UVOD

SURADNJA FARMACEUTA I LIJEČNIKA OPĆE PRAKSE U OPTIMIZACIJI FARMAKOTERAPIJE STARIJIH I KRONIČNIH BOLESNIKA COLLABORATION BETWEEN PHARMACIST AND PHYSITIAN IN PHARMACOTHERAPY OPTIMISATION IN ELDERLY AND CHRONIC PATIENTS Tina Perić, univ. mag. pharm. kliničke farmacije Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Split prof. dr. sc. Vesna Bačić Vrca Farmaceutsko-biokemijski fakultet, A. Kovačića 1, Zagreb

Štetni događaji povezani s medikacijskim pogreškama, neodgovarajuće doze lijekova, pogrešno propisivanje i loša adherencija pacijenata kod uzimanja lijekova može negativno utjecati na ishod liječenja, sigurnost bolesnika, ali i veće troškove liječenja (1). Stariji pacijenti često boluju od više različitih kroničnih i akutnih bolesti te je u liječenju vrlo često prisutna politerapija (2). Iako bi farmakoterapija kod starijih pacijenata trebala imati uvijek očekivano povoljan učinak, isto tako može dovesti do različitih terapijskih problema (3). Terapijski problemi su svi neželjeni događaji ili rizici kojima je izložen pacijent, koji su potencijalno povezani s primjenom lijekova te onemogućuju postizanje terapijskih ciljeva (4). Optimizacija terapije definira se kao sigurna i učinkovita upotreba lijekova kako bi se omogućili najbolji terapijski ishodi (5). Upravljanje propisanom terapijom složen je postupak koji uključuje poticanje adherencije pacijenta te minimalizaciju neželjenih, štetnih učinaka. U ovom pos-

BACKGROUND

Therapeutic problems associated with errors in medical treatment, improper drug dosage, prescribing errors and patients’ drug misuse could easily lead to negative influence on achieving goals in therapy, patient’s safety and higher costs of treatment. Elderly patients often suffer from different chronic and acute diseases, and polytherapy is often present. Although drug therapy in elderly patients usually results in the expected beneficial effects, it can also lead to different therapeutic problems. Therapeutic problems include all the risks that a patient is exposed to and also side effects, which are potentially associated with drug use, in that way disabling the achievement of therapeutic goals. Pharmacotherapy optimization is a process that includes safe and effective use of medicines in order to obtain the best therapeutic outcomes (5). Medication management is a complex process that encourages the proper use of drugs by patients and minimises the drug side effects. Phar-

tupku iznimno važnu ulogu ima upravo farmaceut (2).

CILJ

Primarni cilj istraživanja bio je utvrditi učestalost i vrstu terapijskih problema prisutnih kod kroničnih i pacijenata starije životne dobi, te učestalost i vrste intervencija kliničkog farmaceuta , u cilju prevencije medikacijskih pogrešaka i optimizacije terapije. Cilj je također bio utvrditi stupanj prihvaćanja predloženih intervencija. Specifični ciljevi bili su utvrditi prikladnost primjene bezreceptnih lijekova i dodataka prehrani, s obzirom na indikaciju, dozu, interval doziranja, duljinu primjene te učestalost potencijalnih klinički značajnih interakcija s propisanim lijekovima.

ISPITANICI I METODE

Ovo intervencijsko istraživanje prvo je istraživanje u Hrvatskoj na temu suradnje farmaceuta i liječnika opće prakse, s uključenim 91 ispitanikom. U svrhu prikupljanja podataka koristio se anketni upitnik i obavljen je strukturirani razgovor s pacijentom. Kriteriji uključiva-

38 / P R V I F O R U M I Z V R S N O S T I U L J E K A R N I Č K O J S K R B I

macists have a very important role in this process.

OBJECTIVE

The primary objective of the research is to determine frequency and type of therapeutic problems present with chronic and elderly patients. The research also investigates the types and number of clinical pharmacist interventions, in order to prevent errors in medical treatment and to make pharmacotherapy optimization. Another objective is to determine the level of acceptance of the proposed interventions in the prescribed treatment by a GP. Specific objectives are to determine the suitability of the application of non-prescription (OTC) drugs and food supplements, considering the indication, dose, dosing interval, application duration and the frequency of potential clinical interactions with prescription drugs.

PATIENTS AND METHODS

This is the first research in Croatia on the subject of collaboration between pharmacists


usmjerene prema liječniku zahtijevale su odgovor liječnika. Prihvaćeno je 56 (75,7 %).

ZAKLJUČAK

nja pacijenata u istraživanje bili su starija životna dob i/ili kronični bolesnici. Farmaceut je imao uvid u karton pacijenta iz kojeg je bila vidljiva propisana terapija, postavljene dijagnoze i laboratorijski nalazi.

REZULTATI

Utvrđeno je ukupno 119 terapijskih problema, a od toga je 31 terapijski problem zahtijevao intervenciju farmaceuta usmjerenu prema pacijentu. 73,5 % intervencija farmaceuta odnosilo se na informiranje pacijenta o interakciji lijeka i dodatka prehrani, 17,6 % na savjetovanje o pravilnom uzimanju propisanog lijeka te 8,9 % na izradu rasporeda dnevne terapije. Ukupno je utvrđeno 88 terapijskih problema koji su zahtijevali intervenciju farmaceuta usmjerenu prema liječniku. Od predloženih intervencija najčešće su ukidanje i uvođenje novog lijeka (35,2 %), preporuka o dodatnom praćenju bolesnika (25 %), informiranje liječnika o neadherenciji bolesnika (15,9 %) i ukidanje lijeka (13,6 %). 74 intervencije farmaceuta

and GPs, with 91 patients included. In order to collect patients’ data, the questionnaire and a structured interview with patients were conducted. The patients were chosen by this criteria: a) older age and b) chronic therapy, regardless the age. The pharmacist had the access to the patient record, from which was visible the prescribed therapy, diagnosis and laboratory findings.

RESULTS

A total of 119 therapeutic problems were found, 31 of which are assigned to pharmacist interventions towards patients. Pharmacist interventions aimed on patients were related to informing the patients about the drug and food supplement interactions (73,5 %), to informing patients about the proper drug usage (17,6 %) and to making daily treatment schedules for the 8,9 % of respondents because of polytherapy. From the total of 88 pharmacist interventions aimed on doctors, 75,6 % of them were accepted. The most common

pharmacist intervention aimed on doctors concerned drug substitution (35,3 %). The other interventions included: recommendations for the additional patients monitoring (25 %), informing GPs about patients’ drug misuse (15,9 %), and the exclusion of the prescribed drug (13,6 %).

Uvidom u ukupnu medicinsku dokumentaciju te razgovorom s pacijentom, farmaceut je u mogućnosti utvrditi stvarne i potencijalne terapijske probleme. Suradnjom farmaceuta i liječnika obiteljske medicine moguća je optimizacija farmakoterapije, a time i poboljšanje terapijskih ishoda. Nedostatak ovog istraživanja je kratko vrijeme u kojem je provedeno, zbog čega farmaceut nije bio u mogućnosti pratiti pacijente nakon intervencija te ocijeniti učinak intervencija na postizanje terapijskih ciljeva. Također su potrebna daljnja istraživanja koja će uključiti veći broj ispitanika te veći broj farmaceuta i liječnika kako bi se dobila šira slika uspješnosti suradnje.

Pharmacists are able to determine potential therapeutic problems from the patient’s medical record and from a structured interview with the patient. Pharmacotherapy optimisation by implementing collaboration of pharmacists and GPs can improve therapeutic outcomes. Limitation in this research was a short period of investigation, which prevented pharmacists to follow up and assess the effect of interventions in achieving therapeutic goals. There is also a need to include a larger number of participants, pharmacists and GPs to obtain a broader picture of success of this kind of cooperation.

1. Gillespie U, Alassaad A, Henrohn D, Garmo H, Hammarlund-Udenaes M, Toss H et all. A Comprehensive Pharmacist Intervention to Reduce Morbidity in Patients 80 Years or OlderA Randomized Controlled Trial. Arch Intern Med. 2009; 169(9): 894-900. 2. Freeman C, Cottrell WN, Kyle G, Williams I, Nissen L. Integrating a pharmacist into the general practice environment: opinions of pharmacist’s, general practitioner’s, health care consumer’s, and practice manager’s. BMC Health Serv Res. 2012; 12: 229. 3. Holland R, Desborough J, Goodyer L, Hall S, Wright D, Loke YK. Does pharmacist-led medication review help to reduce hospital admissions and deaths in older people? A systematic review and meta-analysis. Br J Clin Pharmacol. 2008; 65(3):303-16. 4. Cipolle R, Strand L, Morley P: Pharmaceutical care practice. The patient centered approach to medication management. 2012; p:144. 5. NHS Cumbria: Clinical medication review. A practice guide [Internet]. Carlisle:National health service; 2013 [citirano 2015 May 5]. 2013.

1. Gillespie U, Alassaad A, Henrohn D, Garmo H, Hammarlund-Udenaes M, Toss H et all. A Comprehensive Pharmacist Intervention to Reduce Morbidity in Patients 80 Years or OlderA Randomized Controlled Trial. Arch Intern Med. 2009; 169(9): 894-900. 2. Freeman C, Cottrell WN, Kyle G, Williams I, Nissen L. Integrating a pharmacist into the general practice environment: opinions of pharmacist’s, general practitioner’s, health care consumer’s, and practice manager’s. BMC Health Serv Res. 2012; 12: 229. 3. Holland R, Desborough J, Goodyer L, Hall S, Wright D, Loke YK. Does pharmacist-led medication review help to reduce hospital admissions and deaths in older people? A systematic review and meta-analysis. Br J Clin Pharmacol. 2008; 65(3):303-16. 4. Cipolle R, Strand L, Morley P: Pharmaceutical care practice. The patient centered approach to medication management. 2012; p:144. 5. NHS Cumbria: Clinical medication review. A practice guide [Internet]. Carlisle:National health service; 2013 [citirano 2015 May 5]. 2013.

F I R S T F O R U M O F E X C E L L E N C E I N P H A R M A C E U T I C A L C A R E / 39

CONCLUSION


Promicanje

ZDRAVLJA I

04

JAVNOZDRAVSTVENE AKTIVNOSTI HEALTH PROMOTION AND PUBLIC HEALTH ACTIVITIES

40 / P R V I F O R U M I Z V R S N O S T I U L J E K A R N I Č K O J S K R B I


Ivana Juričić Boić, mag. pharm. Ljekarna Vaše zdravlje Slavonski Brod Danijela Pavić, mag. pharm. Ljekarna Vaše zdravlje Zadar

UVOD

Ljekarnici kao najdostupniji visokoobrazovani stručnjaci u zdravstvenom sustavu imaju značajnu ulogu u promociji, održavanju i poboljšanju zdravlja. Svakodnevnom komunikacijom s pacijentima u mogućnosti su razumijeti njihove potrebe te djelovati pružanjem ljekarničke skrbi kroz osnovne i dodatne usluge. Redovita interakcija s velikim brojem različitih pacijenata stvara velik potencijal za uključivanje ljekarnika u javnozdravstvene aktivnosti.

CILJ

U svrhu očuvanja zdravlja, prevencije bolesti i poboljšanja kvalitete života svojih pacijenata kao i unaprjeđivanja i osuvremenjivanja ljekarničkih usluga u ljekarnama Vaše zdravlje često provodimo javnozdravstvene akcije. Djelatnici redovno polaze niz edukacija (u organizaciji

BACKGROUND

Pharmacists as the most accessible, highly educated professionals in the health system play an important role in promoting, maintaining and improving health. Through daily communication with patients, they are able to understand their needs and act by providing pharmaceutical care through basic and additional services. Regular interaction with a wide variety of patients creates great potential for the inclusion of pharmacists in public health activities.

OBJECTIVE

In order to preserve health, prevent diseases and improve the quality of life of their patients as well as improving and modernizing pharmaceutical services, the pharmacies Vaše Zdravlje often carry out public health campaigns. The employees regularly attend a series of training (organized by

HFD-a, FBF-a, Plive, HLJK-e interne edukacije u suradnji sa Phama Expertom) kako bi bili što kompetentniji za provođenje javnozdravstvenih aktivnosti. Nakon edukacija započeli smo s provođenjem Savjetovališta bolesnika o riziku razvoja metaboličkog sindroma, Savjetovališta za bolesnike s astmom, organizirali jednodnevne javnozdravstvene akcije povodom Svjetskog dana zdravlja, rođendana ljekarne i drugih prigodnih obilježavanja. Pridružili smo se i većini javnozdravstvenih projekata u organizaciji Hrvatskog farmaceutsko društva i Hrvatske ljekarničke komore.

METODE

Mjerenja provodimo u odvojenom dijelu ljekarne kako bi očuvali privatnost pacijenata. Ovisno o temi javnozdravstvene akcije pacijentima mjerimo krvni tlak, koncentraciju glukoze u krvi, triglicerida, opseg struka, visinu, težinu, pokazujemo inhalacijsku tehniku, savjetujemo o pravilnoj prehrani, potrebi povećanja tjelesne aktivnosti i prestanka pušenja te pomažemo drugim stručnim i korisnim savjetima vezanim uz temu akcije.

F I R S T F O R U M O F E X C E L L E N C E I N P H A R M A C E U T I C A L C A R E / 41

the Croatian Pharmaceutical Society, the Faculty of Pharmacy and Biochemistry, Pliva, the Croatian Chamber of Pharmacists and the training program Zdravlje Plus and “in-house training” in cooperation with Phama Expert) in order to be competent to carry out public health activities. After training, we began with the implementation of counseling patients about the risk of developing the metabolic syndrome, counseling for patients with asthma, organized a oneday public health campaign due to World Health Day, the pharmacy’s birthday and other appropriate commemorations. We also joined in most public health projects organized by the Croatian Pharmaceutical Society and the Croatian Chamber of Pharmacists.

METHODS

We carry out the measurements in a separate part of the pharmacy in order to preserve the privacy of patients. Depending on the topic of the public health campaign, we measure patients’ blood pressure, blood glucose, triglycerides, waist circumference, height, weight, demonstrate for them the inhalation technique, advise them on proper nutrition, the need to increase physical activity

N A S TA V A K N A S T R A N I C I 4 2 / C O N T I N U I N G O N P A G E 4 2

15

KAKO LJEKARNIK MOŽE PRIDONIJETI JAVNOZDRAVSTVENIM AKTIVNOSTIMA – PRIMJERI IZ PRAKSE? HOW CAN A PHARMACIST CONTRIBUTE TO PUBLIC HEALTH ACTIVITIES -EXAMPLES FROM PRACTICE?


KAKO LJEKARNIK MOŽE PRIDONIJETI JAVNOZDRAVSTVENIM AKTIVNOSTIMA – PRIMJERI IZ PRAKSE? HOW CAN A PHARMACIST CONTRIBUTE TO PUBLIC HEALTH ACTIVITIES -EXAMPLES FROM PRACTICE? Ivana Juričić Boić, mag. pharm. Ljekarna Vaše zdravlje Slavonski Brod Danijela Pavić, mag. pharm. Ljekarna Vaše zdravlje Zadar

and to stop smoking and help them with other professional and useful advice concerning the topic of the campaign.

N A S TA V A K S A S T R A N I C E 4 1 / C O N T I N U E D F R O M P A G E 4 1

RESULTS

REZULTATI

Analizom bilježenih rezultata mjerenja postaje jasno vidljiv pozitivan učinak javnozdravstvenih aktivnosti u ljekarni. Rezultati također govore u korist ljekarnika kao važne karike u skrbi za pacijenta.

ZAKLJUČAK

Pacijenti su spremni prihvatiti savjete za unaprjeđenje zdravlja i rado se odazovu akcijama. Aktivnosti u ljekarni podržavaju liječnici te pozitivno utječu na suradnju između ljekarnika i liječnika u zajedničkoj brizi za pacijente. Provođenjem javnozdravstvenih akcija ljekarnici sve više postaju prepoznatljivi kao stručni, pouzdani i srdačni partneri ljudi u službi čuvanja i promicanja zdravlja.

The analysis of the annotated measurement results clearly shows us the visible positive impact of public health activities of the pharmacy. The results also speak in favor of the pharmacist as an important link in the care of a patient.

CONCLUSION

Patients are willing to accept advice for improving their health and readily respond to campaigns. The activities at the pharmacy are supported by physicians and have a positive impact on the cooperation between pharmacists and physicians in their common concern for patients. By implementing public health campaigns, pharmacies are increasingly becoming recognized as a professional, reliable and friendly partners of people in the service of maintaining and promoting health. 42 / P R V I F O R U M I Z V R S N O S T I U L J E K A R N I Č K O J S K R B I


Željko Güttler, mag. pharm., Ivana Siber, mag. pharm. Z.U. Ljekarne Tripolski, Osijek

BACKGROUND UVOD

U vremenu od listopada 2015. - travnja 2016. provedena je edukacija pacijenata iz područja astme, šećerne bolesti i hipertenzije vodeći se motivom ranog otkrivanja faktora rizika, promicanju zdravlja i važnosti savjetodavne uloge ljekarnika kao najdostupnijeg zdravstvenog djelatnika. Astma, šećerna bolest i hipertenzija, kao nezarazne bolesti čija je učestalost u zadnjih nekoliko godina u stalnom porastu zahtijevaju važnu skrb ljekarnika prema pacijentu. Obaveza ljekarnika je voditi pacijenta kroz faze bolesti držeći se smjernica: Hrvatskog pulmološkog društva i Globalne inicijative za astmu (GINA), liječenje šećerne bolesti tipa 2 i prevenciju kardiovaskularnih bolesti.

CILJ

Ljekarnička skrb ima za cilj rješavanje brojnih problema s kojima se pacijenti svakodnevno susreću: postizanje terapijskih ciljeva, praćenje, izbjegavanje ili smanjivanje nuspojava lijekova, izbjega-

Patient education on the topics of asthma, diabetes and hypertension was conducted from October 2015 to April 2016. The main goal was early detection of risk factors, health advocation as well as promoting advisory role of the pharmacist as the most accessible health professional. The incidence of the non-communicable diseases like asthma, diabetes and hypertension has gone up in the last few years and they require careful treatment and care from the pharmacist. It is its obligation to lead the patient through the stages of the disease adhering to the guidlines from Croatian Respiratory Society as well as the Global Initiative for Asthma (GINA) for treating type 2 diabetes and prevention of cardiovascular diseases.

OBJECTIVE

Pharmaceutical Care aims to solve everyday problems that patients face: achieving the therapeutic goals, follow-up, avoiding or reducing the side effects of drugs, avoiding interactions and therapeutic duplication, improving the effect of clinical treatment.

vanje interakcija i terapijskog dupliciranja, poboljšanje učinka kliničkog liječenja. Lijekovi koji se primjenjuju u astmi vrlo su važni za kontrolu bolesti i simptomatsko liječenje bolesti. Radom u javnoj ljekarni spoznali smo da pacijenti vrlo malo, svega njih 20 %, znaju pravilno koristiti inhalacijske kortikosteroide, dugodjelujuće bronhodilatatore te su slabo adherentni. Osobe oboljele od šećerne bolesti i povišenog krvnog tlaka vodili smo kroz savjetovanja i dogovorene posjete prvenstveno usmjeravajući ih pravilnoj prehrani i promjeni životnih navika povećanjem tjelesne aktivnosti.

METODE

Pri izdavanju oralnih inhalacijskih lijekova pacijente smo educirali kako pravilno koristiti lijekove kroz pomoćne inhalacijske uređaje te rješavali “Asthma Control Test”. Također, pacijente smo educirali zašto je važno redovito koristiti lijekove te kako spriječiti moguće nuspojave (oralna kandidijaza). Osobe oboljele od šećerne bolesti smo educirali o namirnicama s viskom glikemijskim indeksom, a kod

F I R S T F O R U M O F E X C E L L E N C E I N P H A R M A C E U T I C A L C A R E / 43

Medicines used in treatment of asthma are very important for the control of disease and symptomatic treatment of the illness. Through the work in public pharmacies, we’ve discovered that very few (only 20%) patients know how to properly use inhaled corticosteroids, long-acting bronchodilators and that they are poorly adherent. Through consultations and scheduled visits, we educated people with diabetes and high blood pressure in the importance of proper nutrition and increased physical activity.

METHODS

When issuing oral inhaled medications patients were educated how to properly use medications through inhalation auxiliary devices and we’ve conducted “Asthma Control Test”. We also educated patients on the importace of regular use of medications in order to prevent possible side effects (oral candidiasis) People with diabetes were educated on proper nutrition and foods with a high glycemic index, and people with high blood pressure were taught about the importance

N A S TA V A K N A S T R A N I C I 4 4 / C O N T I N U I N G O N P A G E 4 4

16

CENTAR ZDRAVLJA - EDUKACIJA PACIJENATA, AKTIVNOSTI I ULOGA MAGISTRA FARMACIJE U LOKALNIM ZAJEDNICAMA HEALTH CENTAR – PATIENT EDUCATION; ROLE AND THE ACTIVITIES OF THE PHARMACIST IN THEIR DAILY WORK


CENTAR ZDRAVLJA - EDUKACIJA PACIJENATA, AKTIVNOSTI I ULOGA MAGISTRA FARMACIJE U LOKALNIM ZAJEDNICAMA HEALTH CENTAR – PATIENT EDUCATION; ROLE AND THE ACTIVITIES OF THE PHARMACIST IN THEIR DAILY WORK Željko Güttler, mag. pharm., Ivana Siber, mag. pharm. Z.U. Ljekarne Tripolski, Osijek

osoba s povišenim krvnim tlakom o važnosti smanjenog unosa soli te redovitoj kontroli i uzimanju lijekova.

N A S TA V A K S A S T R A N I C E 4 3 / C O N T I N U E D F R O M P A G E 4 3

REZULTATI

Kao glavni kriterij uspjeha terapije svih pacijenata bila je adherencija koja se kod pacijenata oboljelih od astme povećala sa 20 % na 65 % što je značajan pomak što se vidi i kroz povećanje kvalitete života. U ispitivanom razdoblju korištenje beta 2 agonista brzog djelovanja se također smanjio s više od dva puta tjedno do manje od 1 puta tjedno. Također 10 % pacijenata je prešlo na viši terapijski stupanj nakon sljedećeg posjeta liječniku.

ZAKLJUČAK

Ljekarnici su vrlo važna “karika” u procesu liječenja pacijenta, koji se u pojedinim stanjima više povjeravaju ljekarnicima nego bilo kojim drugim zdravstvenim djelatnicima zbog svoje dostupnosti. Ljekarna je mjesto gdje pacijent u vrlo kratkom vremenu može dobiti veliki broj informacija u svim područjima svoje terapije (nekontrolirane astme, posljedice dijabetesa, povišenog krvnog tlaka te nuspojave lijekova).

of reduced salt intake, regular control and medication.

RESULTS

The main therapy success criteria for all patients was the adherence, which increased in patients suffering from asthma from 20% to 65%! A significant shift was also seen in the quality of life. In the study period, the use of beta-2 rapid action agonists was also reduced from more than two times per week to less than one time per week. Also, 10% of patients transferred to a higher therapeutic level after the next doctor visit.

CONCLUSION

Pharmacists are very important “link” in the process of treating the patient, which in some cases entrust the pharmacists more than any other health professional, just because of its accessiblity. Pharmacy is a place where the patient can instantly get a lot of information about their therapy (uncontrolled asthma, the effects of diabetes, high blood pressure and side effects of drugs). 44 / P R V I F O R U M I Z V R S N O S T I U L J E K A R N I Č K O J S K R B I


F I R S T F O R U M O F E X C E L L E N C E I N P H A R M A C E U T I C A L C A R E / 45


17

LJEKARNIK U PROMICANJU ZDRAVLJA I POPULARIZACIJI JAVNOZDRAVSTVENIH TEMA PUBLIC HEALTH ACTIVITIES OF PHARMACISTS Zrinka Brlečić-Švaljek, mag. pharm. Ljekarne Švaljek, Marija Bistrica

UVOD

Ljekarništvo danas je znatno drugačije nego unatrag 20 godina. Pred nama su svakodnevno novi zahtjevi i izazovi. Potrebe današnjeg pacijenta dosta su se promijenile: pacijenti su značajnije informirani, zanimaju ih sve više zdravstvene teme, čitaju više zdravstvene biltene, surfaju po internetu i „bombardirani“ su brojnim reklama. Pacijenti danas traže dodatnu vrijednost- savjet ili uslugu više, traže još posebniji, osobniji tretman i ljubaznost. Uloga ljekarnika postaje sve važnija u zdravstvenom lancu. Pacijent dolazi s donekle formiranim mišljenjem kreiranim na temelju mnoštva informacija prikupljenih iz raznih komunikacijskih kanala, a zadatak ljekarnika jest usmjeriti ga u pravom smjeru. Također, zadatak farmaceuta jest osvijestiti pacijenta o važnosti prevencije te kontrolirati uspješnost njegove terapije.

CILJ

Smatramo da je polazišna točka svake uspješne brige o zdravlju znanje i edukacija- ljekarnik prvo mora stalno nadograđivati svoje znanje, a onda to znanje mora aktivno i uspješno prenositi na svoje pacijente. Da bi ljekarnik mogao značajno sudjelova-

BACKGROUND

Pharmacy today is very different from what it was 20 years ago. There are new demands and new challenges every day. The needs of the today’s patient have considerably changed: patients are much better informed, they are more interested in health issues, they read health magazines more, they surf the internet and are surrounded by numerous advertisements. The patients today ask for value added – an additional piece of advice or a service, a more special and more personal treatment and kindness. The role of the pharmacist becomes more and more important in the health chain. The patient comes with a partially formed opinion based on numerous pieces of information from different sources and our task is to direct him in the right direction. The task of the pharmacist is also to awake the patient’s awareness about the prevention, and control the success of their therapy.

OBJECTIVE

We consider knowledge and education to be the starting point of every successful health care – the pharmacist first of all constantly has to improve his knowledge and then

ti u zdravstvenoj edukaciji, osvješćivanju i brizi za svog pacijenta, on se mora isticati stalnim javnozdravstvenim djelovanjem. Cilj nam je svojim javnozdravstvenim djelovanjem kroz razne kanale podići svijest i znanje svojih pacijenata o zdravlju te tako doprinijeti pravilnoj prevenciji i kontroli medikacije. Osim toga cilj nam je i promocija ljekarničke skrbi.

METODE

Koristimo šest osnovnih metoda za sudjelovanje u javnoj promociji zdravlja i popularizaciju zdravstvenih tema: 1. Obilježavamo svjetske dane u zdravstvu (razne zdravstveme teme) izradom edukativno- marketinškog materijala koji se dijeli pacijentima u ljekarni te se svakom skreće pažnja na aktualnu zdravstvenu temu. Također uz prigodnu zdravstvenu temu organiziramo i razna kontrolna mjerenja uz partnerstvo s drugim zdravstvenim suradnicima- mjerenje tlaka, šećera, spirometrija, mjerenje gustoće kostiju, procjena metaboličkog sindroma, mjerenje PEF-a,…nudimo dodatne prigodne ljekarničke usluge i savjetovanje. 2. Organiziramo javna predavanja vezano uz određene zdravstvene teme te u program uključujemo cijelu zajednicu gdje svatko (patronažne sestre, vrtić, škola, udruge, kuhari) na svoj način doprinosi popularizaciji teme. 3. Naši magistri farmacije pišu članke u lokalnom listu u kojem obrađuju razne zdravstvene teme i daju svoje stručne savjete. 4. Promoviramo i promičemo zdravlje kroz tekstove na web stranici, Facebook-u te news-

46 / P R V I F O R U M I Z V R S N O S T I U L J E K A R N I Č K O J S K R B I

convey it actively and successfully to its patients. In order to be able to participate in health education, in awakening the patient’s awareness and in the care for his patient, he needs to distinguish himself by constant public health activities. By our public health activities we aim to upgrade the awareness and knowledge of our patients about health, and to contribute to proper prevention and medication control. Additionally we aim to promote pharmacist care.

METHODS

We use six basic methods to participate in the public health promotion and in the popularisation of health topics: 1. We mark World health days by preparing educational and marketing materials, which are distributed in the pharmacy, so everybody’s attention is drawn to the topical health issue. We also organize various blood pressure, blood sugar, spirometry, bone density testing, metabolic syndrome estimate, PEF measurement etc. – we offer additional services and advice. 2. We organize public lectures related to particular health issues, in which the whole community is involved, so everybody can contribute to the popularisation of the topic (community nurse, kindergarten, school, associations, cooks) in their own way. 3. Our pharmacists write articles and give professional advice in the local magazine, in which various health issues are discussed. 4. We promote health through articles on our web site, on facebook and in the newsletter,


LJEKARNIK U PROMICANJU ZDRAVLJA I POPULARIZACIJI JAVNOZDRAVSTVENIH TEMA PUBLIC HEALTH ACTIVITIES OF PHARMACISTS

Zrinka Brlečić-Švaljek, mag. pharm., Ljekarne Švaljek, Marija Bistrica

letter-u koji šaljemo svojim pacijentima. 5. U ljekarnama svaki mjesec obrađujemo jednu zdravstvenu temu na način da dodatno educiramo pacijente usmeno i kroz edukativne letke - mjesečne zdravstvene kampanje. 6. Izrađujemo poseban edukativan materijal za posebno osjetljive skupine pacijenata: trudnice, doljilje, mlade roditelje, umirovljenike, npr. Dječji katalog, Brošura o dojenju, Dječja kuharica, Letak za inkontineciju, Savjeti za tate i sl.

REZULTATI

Rezultat našeg truda su stalne pohvale naših pacijenata, zadovoljstvo ljekarničkom zdravstvenom uslugom te povjerenje pacijenata u ljekarnike kao lako dostupne zdravstvene stručnjake.

ZAKLJUČAK

Ljekarnik je najdostupniji zdravstveni djelatnik i njegova je zadaća promovirati i promicati zdravlje, širiti svijest o važnosti prevencije niza bolesti, educirati pacijente, zdravstveno ih „opismenjavati“ i poticati na samokontrolu zdravstvenog stanja. Na taj način uvelike možemo pridonijeti pravilnoj i učinkovitom liječenju naših pacijenta, ali i malo po malo doprinijeti većoj brizi svakog pojedinca za zdrav način života, te u konačnici smanjiti i troškove liječenja u zdravstvenom sustavu. F I R S T F O R U M O F E X C E L L E N C E I N P H A R M A C E U T I C A L C A R E / 47

that we sent to our patients. 5. Every month a particular health issue is dealt with in our pharmacies, so we additionally educate the patients orally and by means of educational leaflets – Monthly health campaigns. 6. We devise special educational materials for very sensitive groups of patients. Pregnant women, nursing women, young parents, pensioners. (Children’s Catalogue, Nursing - brochure, Children’s Cookbook, Incontinence leaflet, Advice for Daddies).

RESULTS

The results of our activities are constant praise of our patients, satisfaction with our services and the confidence that we gain more and more every day.

CONCLUSION

Pharmacist is the most accessible health practitioner and his task is to promote health, spread awareness about the prevention, educate patients and encourage them to self-control. This way we can considerably contribute to proper end efficient medication of our patients, but also gradually contribute to a greater care of every individual for a healthy life style, and eventually lower the expenses of medical treatment in the health system.


zaključak CONCLUSION

48 / P R V I F O R U M I Z V R S N O S T I U L J E K A R N I Č K O J S K R B I


doc. dr. sc. Maja Jakševac Mikša, mag. pharm., Hrvatsko farmaceutsko društvo dr. sc. Arijana Meštrović, mag. pharm., Pharma Expert d.o.o. Anita Galić, mag. pharm, univ. mag. admin. sanit., Hrvatsko farmaceutsko društvo

Najbolje prakse ljekarničke skrbi koje se provode danas u Hrvatskoj temelje su dobile prije gotovo 2 desetljeća, kada je Hrvatsko farmaceutsko društvo (HFD) započelo s organizacijom tečajeva stručnog usavršavanja i pratećih radionica za magistre farmacije u partnerstvu s brojnim stručnim liječničkim udruženjima. Takvi tečajevi su već krajem 1990-ih provođeni s vizijom kolaborativne skrbi liječnika i ljekarnika, da bi ljekarnik svoje usluge u okviru ljekarničke djelatnosti uspješno uskladio s liječničkom ekspertizom, s ciljem uspješnijih terapijskih ishoda, učinkovitijeg zdravstvenog sustava te zdravijih pacijenata.

Best practices of pharmaceutical care that are implemented today in Croatia have their foundations nearly two decades ago, when Croatian Pharmaceutical Society (HFD) began with the organization of continuing professional education and workshops for pharmacists, in partnership with numerous professional medical associations (physicians). Even in the late 1990s, these courses were innitiated with a vision of collaborative care between physician and pharmacist, so that pharmaceutical services are successfully coordinated with medical (physicians) expertise, with following goals: successful therapeutic outcomes, more efficient health care system and healthier patients.

Govoreći o ljekarničkim uslugama u Hrvatskoj, važno je prisjetiti se osnutka EuroPharm Foruma pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, koji je imao zadatak brinuti se o razvoju ljekarništva i kreiranju dodatnih ljekarničkih usluga u skladu sa smjernicama WHO-a. Članice EuroPharm Foruma bile su nacionalna farmaceutska udruženja iz više od 30 europskih država, među kojima je bilo i Hrvatsko farmaceutsko

When discussing pharmacy services in Croatia, it is important to mention establishment of EuroPharm Forum at the World Health Organization in 1992., whose mission was to strengthen the pharmacists constribution to health and to improve health in Europe according to priorities set by WHO, by creating projects for additional pharmaceutical services like PharmaDiaβ for diabetic patients etc.

društvo. Na ponos je hrvatskog ljekarništva podatak da je izvršna direktorica HFD-a, doc. dr. sc. Maja Jakševac Mikša, mag. pharm., u razdoblju od 2000.–2002. bila predsjednica EuroPharm Foruma/WHO te regionalna predstavnica WHO-Euro u Međunarodnoj farmaceutskoj federaciji (FIP) ostvarivši zavidne suradnje s međunarodnim partnerima na području proširene uloge ljekarnika u zdravstvenom sustavu i njegove cjeloživotne izobrazbe, odgovarajuće potrebama suvremenog zdravstvenog sustava. Hrvatsko farmaceutsko društvo je 2001.–2002. u partnerstvu s Njemačkim nacionalnim farmaceutskim udruženjem (ABDA) sudjelovalo u opsežnom Twinning programu, financiranom iz sredstava EuroPharm Foruma/WHO-a, u okviru projekta “Pitajte o svojim lijekovima”. Svrha projekta bila je bolja informiranost građana i pacijenata o lijekovima koje uzimaju, uz postizanje njihove sigurnije, odgovornije i učinkovitije primjene, temeljem savjetovanja s ljekarnicima. Željelo se postići da svaki pacijent pri preuzimanju lijeka u ljekarni zna odgovore na nekoliko osnovnih pitanja –

F I R S T F O R U M O F E X C E L L E N C E I N P H A R M A C E U T I C A L C A R E / 49

EuroPharm Forum members were national pharmaceutical associations from more than 30 European countries, among which was the Croatian Pharmaceutical Company. Croatian pharmacist can be proud for the fact that the Executive director of the HFD, dr. Maja Jakševac Mikša, MA Pharm., was the president of EuroPharm Forum/WHO from 2000.-2002. and the regional representative of WHO-Euro in the International Pharmaceutical Federation (FIP) achieving a remarkable collaboration and partnership with international partners in the area of the increased role of the pharmacist in the health care system and lifelong education of pharmacists according to needs of the modern health care system. Since 2001.-2002., Croatian Pharmaceutical Society in partnership with the German national pharmaceutical association ABDA started extensive Twinning program and “Ask about your medicines”, campaign, financed from funds of EuroPharm Forum / WHO, with the aim of better informing of patients about the rational medicines use, based on consultations with pharmacists (How does

N A S TA V A K N A S T R A N I C I 5 0 / C O N T I N U I N G O N P A G E 5 0

18

NAJBOLJE LJEKARNIČKE PRAKSE – KARIKA KOJA NEDOSTAJE? BEST PHARMACY PRACTICES – MISSING LINK?


N A S TA V A K S A S T R A N I C E 4 9 / C O N T I N U E D F R O M P A G E 4 9

Kako lijek djeluje i za što služi? Kako, kada i koliko dugo ga treba uzimati? Koja su moguća neželjena djelovanja lijeka i što poduzeti ako se pojave? Koje su kontraindikacije obzirom na trudnoću, dojenje, upravljanje vozilima, te kako pušenje, alkohol, hrana, suplementi i dr. mogu utjecati na djelovanje lijeka? Ankete provedene tijekom odvijanja projekta, na uzorku od 2700 ispitanika, pokazale su vrijednost ljekarničkog proširenog savjetovanja u postizanju bolje suradljivosti bolesnika, a time i točnijeg uzimanja lijekova, kao i povećanu svijest o mogućnosti savjetovanja s ljekarnicima. U istom istraživanju je gotovo 70 % ispitanika imalo pozitivan stav o proširenoj ulozi ljekarnika u pružanju usluga u ljekarnama u okviru ljekarničke djelatnosti. Pacijenti su najviše postavljali pitanja o primjeni analgetika / antipiretika, nesteroidnih antireumatika, antihipertenziva, antibiotika, psihotropnih lijekova, kontraceptiva, lijekova za gastrointestinalne tegobe te vitamina i minerala. Svi parametri koji su od interesa zdravstvenog sustava (povećana adherencija, perzistencija u liječenju, bolja informiranost, smanjenje interakcije, izbjegavanje kontraindikacija i sl.), poboljšani

the medicines works? How medication should be used? How and when to take it, how long it should be take? What are the possible side effects of medicines and what to do in case of their occurrence? What are the contraindications due to pregnancy, lactation, vehicle driving, smoking, alcohol, food, supplements, etc.). Surveys conducted during the campaign (sample of 2.700 respondents) showed the real value of the pharmacist counseling, that resulted with better patient compliance and proper use of medicines. In the same study, nearly 70% of respondents had a positive attitude about the expanded role of pharmacists in providing services to pharmacies within the defined pharmaceutical care. Most patients were asking most questions on the use of analgesics / antipyretics, non-steroidal antirrheumatics, antihypertensives, antibiotics, psychotropic drugs, contraceptives, drugs for gastrointestinal diseases, vitamins and minerals. All parameters that are in interest of healthcare (increased adherence, persistence in treatment, better informed patient, reducing interaction, avoiding contraindications, etc.), were improved by the pharmacy involvement.

su ljekarničkim angažmanom, stoga je još 2002. zaključeno da je postojeća zdravstvena legislativa neprikladna te da ne obuhvaća proširen i proaktivan rad ljekarnika, kao ni njegovo dostatno vrednovanje, da bi se takve usluge mogle provoditi kontinuirano. Vođeni vizijom međunarodnih partnera i globalnih trendova u zdravstvu, Hrvatsko farmaceutsko društvo je organiziralo kolaborativne tečajeve s respektabilnim liječničkim društvima Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ) namijenjene osposobljavanju magistara farmacije za nadolazeće uloge u ljekarničkoj skrbi o kakvoj danas svjedočimo. Ističemo tečajeve „Ljekarnička skrb o djeci i dojenčadi“ (s liječnicima Klini-

50 / P R V I F O R U M I Z V R S N O S T I U L J E K A R N I Č K O J S K R B I

There was a conclusion in 2002 that inadequate health legislation unfortunately does not recognizes nor provides resources for expanded and proactive care of pharmacists; there is a need for adequate evaluation of such services so they can be carried out continuously. Guided by the vision of international partners and global healthcare trends, Croatian Pharmaceutical Society organized many collaborative courses for lifelong learning of pharmacists, together with medical associations, for the future role of pharmacist in pharmaceutical care that we are witnessing today as best practices. We would like to mention few of them: “Pharmaceutical care of children and infants” (with physicians from Children’s Hospital Zagreb), “Diabetes and complications” (with physicians from University Clinic “Vuk


NAJBOLJE LJEKARNIČKE PRAKSE – KARIKA KOJA NEDOSTAJE? BEST PHARMACY PRACTICES – MISSING LINK?

doc. dr. sc. Maja Jakševac Mikša, mag. pharm., Hrvatsko farmaceutsko društvo dr. sc. Arijana Meštrović, mag. pharm., Pharma Expert d.o.o. Anita Galić, mag. pharm, univ. mag. admin. sanit., Hrvatsko farmaceutsko društvo

Vrhovac” - Croatian reference center for diabetes), “Asthma, allergic rhinitis and COPD” (in cooperation with the Croatian Pulmology Society of Croatian Medical Association and members of the GINA Committee for the global initiative for asthma),” Hypertension and hyperlipidemia “(physcians from the Institute for heart disease and blood vessels Dubrava and Clinic of internal Medicine, University Hospital Center Zagreb) “the most common mental disorders” (with Department of Psychiatry, University Hospital Center Zagreb), “Hormonal and non-hormonal treatment of menopausal and menopausal” (with Clinic of Obstetrics and Gynecology “,” Urogenital infection-clinical and treatment “(with Croatian society of urogenital infections), “Emergency contraception in pharmacy practice” (the Croatian Society for Gynecologic Endocrinology and Human Reproduc-

Brojni su primjeri u Hrvatskoj kako se educiran i dobro organiziran ljekarnicki tim može pobrinuti za unaprjeđivanje ishoda terapije svojih pacijenata, kao i postizanje terapijskih ciljeva, te za praćenje, izbjegavanje ili smanjivanje nuspojava lijekova kao i za izbjegavanje interakcija, terapijskog dupliciranja ili pojave alergija. Hrvatski ljekarnik ima znanje i kompetencije da skrbi nad pridržavanjem terapijskih protokola, te da u dogovoru s nikom provodi preventivne mjere očuvanja i zaštite zdravlja ili kontrole kroničnih bolesti. Implementacija dodatnih

F I R S T F O R U M O F E X C E L L E N C E I N P H A R M A C E U T I C A L C A R E / 51

tion), and hosted many other courses with leading experts of Croatian healthcare. Theoretically and practically, during these courses and workshops, pharmacists have adopted all the necessary knowledge and skills for taking care of patients at more innovative and proactive manner. Today’s global trend is in developing pharmacy services, Croatian pharmacists have excellent and quality foundations as well as prospect for the future. Many examples in Croatia demonstrate that educated and well organized pharmacy team can improve the outcome of treatment of their patients, as well as the achievement of their therapeutic goals. They are able to monitor, avoid or reduce the side effects of medicines ,as well as interactions, therapeutic duplications or allergies. Croatian pharmacist has the knowledge and competencies to assure compliance with therapeutic protocols, and in consultation with the patient and his doctor to carry out preventive measures to preserve and protect the health and control of chronic diseases.

N A S TA V A K N A S T R A N I C I 5 2 / C O N T I N U I N G O N P A G E 5 2

ke za dječje bolesti Zagreb), „Šećerna bolest i komplikacije“ (s liječnicima Sveučilišne klinike „Vuk Vrhovac“- referentnim centrom za šećernu bolest), „Astma, alergijski rinitisi i KOPB“ (u suradnji s Hrvatskim pulmološkim društvom HLZ-a i članovima GINA-odbora za globalnu inicijativu za astmu), „Hipertenzija i hiperlipidemija“ (s liječnicima Zavoda za bolesti srca i krvnih žila KB Dubrava i Klinike za internu medicinu KBC-a Zagreb), „Najčešći duševni poremećaji“ (s liječnicima Klinike za psihijatriju KBC-a Zagreb), „Nuspojave i interakcije lijekova“ (s Društvom za kliničku farmakologiju i terapiju HLZ-a), Hormonsko i nehormonsko liječenje u klimakteriju i menopauzi“ (s liječnicima Klinike za ženske bolesti i porode“, „Urogenitalne infekcije - klinička slika i liječenje“ (s Hrvatskim društvom za urogenitalne infekcije HLZ-a), „Hitna kontracepcija u ljekarničkoj

praksi“ (s Hrvatskim društvom za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju HLZ-a), te niz drugih tečajeva s vodećim stručnjacima hrvatskog zdravstva. Magistri farmacije su tijekom tečajeva i radionica usvojili teorijska i praktična znanja i vještine da bi, u okviru ljekarničke djelatnosti, mogli skrbiti o pacijentima na inovativniji i proaktivniji način. Budući da su današnji globalni trendovi usmjereni razvoju ljekarničkih usluga, hrvatski ljekarnici imaju izvrsne i kvalitetne temelje kao i perspektivu za budućnost.


N A S TA V A K S A S T R A N I C E 5 1 / C O N T I N U E D F R O M P A G E 5 1

Implementacija dodatnih ljekarničkih usluga počela je u Hrvatskoj prije desetak godina, no prvi su rezultati dokumentirani i objavljeni tek u posljednje vrijeme. Primjeri utjecaja na pacijentovu sigurnost i ishode liječenja u Hrvatskoj su: • Usluge usmjerene na racionalizaciju primjene lijekova (suradljivost, nuspojave, interakcije, primjena varfarina, prikupljanje medikacijske povijesti i individualizacija terapije) • Usluge usmjerene na pacijente s kroničnim bolestima (astma, hipertenzija, dijabetes, dislipidemija) • Usluge usmjerene na prevenciju i očuvanje zdravlja (procjena rizika od razvoja metaboličkog sindroma, zaštita od neželjene trudnoće, javnozdravstvene akcije) • Usluge povezane s promjenama životnih navika (regulacija tjelesne težine, prestanak pušenja) U ove usluge uklapaju se: postupci revizije terapije i uzimanje farmakoterapijske anamneze, suradnja s domovima za starije osobe, osnivanje ljekarničkih centara za farmakovigilanciju, astma škole, postupci procjene kardiovaskularnog rizika i statusa, različiti screeninzi poput provjere razine šećera u krvi, procjene rizika od razvoja metaboličkog sindroma, kontrole krvnog tlaka i sl. Aktivna

Implementation of pharmaceutical services in patient care began in Croatia ten years ago, but the first results are documented and published only recently. Examples of the impact on patient safety and treatment outcomes in Croatia are: • Services aimed at rationalisation of medicine usage (compliance, side effects, interactions, the use of warfarin, collecting medication history and individualization of therapy) • Services focused on patients with chronic diseases (asthma, hypertension, diabetes, dyslipidaemia) • Services aimed at prevention and health preservation (estimate the risk of developing metabolic syndrome, protection against unwanted pregnancy, public health actions) • Services associated with lifestyle modifications (regulation of body weight, smoking cessation) In these services fit: medication review and pharmacotherapeutic history, cooperation with nursing homes, the establishment of pharmacy centres for Pharmacovigilance, Asthma school, assessment procedures and cardiovascular risk status, various screenings such as checking blood sugar levels, a risk assessment of metabolic syndrome development, lipid testing, 52 / P R V I F O R U M I Z V R S N O S T I U L J E K A R N I Č K O J S K R B I


NAJBOLJE LJEKARNIČKE PRAKSE – KARIKA KOJA NEDOSTAJE? BEST PHARMACY PRACTICES – MISSING LINK?

doc. dr. sc. Maja Jakševac Mikša, mag. pharm., Hrvatsko farmaceutsko društvo dr. sc. Arijana Meštrović, mag. pharm., Pharma Expert d.o.o. Anita Galić, mag. pharm, univ. mag. admin. sanit., Hrvatsko farmaceutsko društvo

blood pressure check, etc. New medicine service in the initial application of the drug, contraception and emergency contraception consultations, paediatric care, aromatherapy, advising on the regulation of body weight, dermocosmetics, nutritional counselling centres and schools for smoking cessation are open for patient care delievery. izdavanju lijeka, te ona o kontracepciji i hitnoj kontracepciji, pedijatrijska njega, usluge aromaterapije, savjetovanje o regulaciji tjelesne težine, dermokozmetici, te nutricionistička savjetovališta i škole odvikavanja od pušenja. U implementaciji ljekarničkih usluga u ljekarničkoj skrbi, putem članstva i aktivnosti Hrvatskog farmaceutskog društva i istaknutih pojedinaca u međunarodnim institucijama (FIP – International Pharmaceutical Federation, PGEU – Pharmaceutical Group of the EU, PCNE – Pharmaceutical Care Network of Europe itd.) vodimo se smjernicama i strateškim dokumentima poput Dobre ljekarničke prakse, Globalnog kompetencijskog okvira, EDQM ind-

The implementation of pharmaceutical services in pharmaceutical care is conducted via the membership and activities of the Croatian Pharmaceutical Society and prominent individuals in the international institutions (FIP - International Pharmaceutical Federation, PGEU - Pharmaceutical Grupation of EU, PCNE - Pharmaceutical Care Network of Europe etc.) We follow the guidelines and policy documents such as Good pharmacy practice, Global competence framework, EDQM indicators of quality pharmacy services and Pharmacy Strategy to ensure the rational pharmacotherapy, to assess the health status and needs of the patient, to manage the process of therapy, to monitor outcomes and progress of the patient.

ikatorima kvalitete ljekarničke usluge i strategijom ljekarništva da bismo osigurali racionalnu farmakoterapiju, procijenili zdravstveni status i potrebe pacijenta, upravljali procesima terapije, pratili ishode liječenja i napredak pacijenta. Usmjereni smo na osiguranje informacije o lijekovima i postupcima liječenja i naš doprinos učinkovitom funkcioniranju zdravstvenog sustava. Javnozdravstvene aktivnosti, informiranje i edukacija pacijenata o lijekovima, prevenciji i zdravlju, te aktivno uključivanje u postupke prevencije i kontrole ishoda liječenja samo su dio našeg djelovanja usklađenog s nacionalnim potrebama, smjernicama i legislativom. Aktivno podržavamo i promoviramo stvaranje nacionalne strategije koja ima za cilj dobre ishode liječenja i sigurnost pacijenta. Možda su upravo najbolje ljekarničke prakse karika koja nedostaje da u partnerstvu s drugim zdravstvenim stručnjacima kreiramo bolje zdravstvo za sve…

F I R S T F O R U M O F E X C E L L E N C E I N P H A R M A C E U T I C A L C A R E / 53

We are dedicated to ensuring medication information and treatment procedures, as well as our contribution to the efficient functioning of the health system. Public health activities, informing and educating patients about medicines, prevention of health, as well as active involvement in the processes of prevention and control treatment outcomes are only a small part of our activities in line with national requirements, guidelines and legislation. We actively support and promote the creation of a national strategy that aims to assure good treatment outcomes and patient safety. Thanks to the proactive engagement of Croatian Pharmaceutical Society, pharmacists are already an integrated part of the Croatian National Programme for Health Care of Diabetic Patients 2015-2020, as well as the Croatian National Programme for the Prevention / Reducing Antibiotic Resistance 2020. This is an example of the successful integration of pharmaceutical services in national health programmes. Maybe the best pharmacy practices are the missing link(s) that can, in partnership with other health professionals, bring better health for all...


NAKLADNIK / PUBLISHER Hrvatsko farmaceutsko društvo / Croatian Pharmaceutical Society Masarykova 2, Zagreb, Hrvatska / Croatia www.farmaceut.org | info@farmaceut.org Rujan 2016. / September 2016

ZA NAKLADNIKA / FOR THE PUBLISHER doc. dr. sc. Maja Jakševac Mikša, mag. pharm. Izvršna direktorica Hrvatskog farmaceutskog društva Executive Director, Croatian Pharmaceutical Society

PROGRAMSKI ODBOR / PROGRAMME COMMITTEE doc. dr. sc. Maja Jakševac Mikša, mag. pharm. (Hrvatsko farmaceutsko društvo) dr. sc. Arijana Meštrović, mag. pharm. (Pharma Expert d.o.o.) Anita Galić, mag. pharm, univ. mag. admin. sanit. (Hrvatsko farmaceutsko društvo)

NAPOMENA IZDAVAČA Uz dužno poštovanje prema svojim partnerima i u nastojanju da se realizira što kvalitetnije izdanje, izdavač i organizator ne prihvaćaju ikakvu odgovornost za točnost, sadržaj i vjerodostojnost objavljenih tekstova autora, te ne snosi materijalne i financijske posljedice za eventualne greške i propuste. Za sadržaj i vjerodostojnost svakog stručnog članka na hrvatskom i engleskom jeziku, objavljenim unutar izdanja, odgovorna osoba je isključivo autor teksta. Sva prava na izdavanje i umnožavanje zadržava isključivo Izdavač. Zabranjeno je bilo kakvo narušavanje izdavačkih prava u vidu djelomičnog reproduciranja, pohrane u sustavu za reproduciranje, fotokopiranja ili prenošenja u bilo kojem obliku i na bilo koji način, bez prethodnog pismenog odobrenja Izdavača. Izdavač ne preuzima odgovornost za bilo kakav oblik narušavanja, gubitka ili oštećenja proizašlih iz tvrdnji i navoda unutar izdanja (uključujući tvrdnje vezane uz lijekove i druge pripravke i/ili usluge navedene u radovima). Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama uvijek upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

HRVATSKO FARMACEUTSKO DRUŠTVO (CLAN FIP-A) CROATIAN PHARMACEUTICAL SOCIETY (FIP MEMBER)01 FORUM IZVRSNOSTI U LJEKARNIČKOJ SKRBI

1ST FORUM OF EXCELLENCE IN PHARMACEUTICAL CARE

HRVATSKO FARMACEUTSKO DRUŠTVO (CLAN FIP-A) CROATIAN PHARMACEUTICAL SOCIETY (FIP MEMBER) 27. RUJNA 2016. SEPTEMBER 27TH 2016


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.