Håndbok i individualterapi (9788245036817)

Page 1

HÅNDBOK I

INDIVIDUALTERAPI

Per-Einar Binder Lennart Lorås Frode Thuen (red.)


_HANDBOK I INDIVIDUALTERAPI.indb 2

13.09.2021 11:47:04


HÅNDBOK I

INDIVIDUALTERAPI

Per-Einar Binder, Lennart Lorås og Frode Thuen (red.)

_HANDBOK I INDIVIDUALTERAPI.indb 3

13.09.2021 11:47:04


Copyright © 2021 by Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved 1. utgave 2021 / 1. opplag 2021 ISBN: 978-82-450-3681-7 Grafisk produksjon: John Grieg, Bergen Omslagsdesign ved forlaget Omslagsbilde © shutterstock / Allexxandar Kapittel 10, 17, 18 og 19 er oversatt av Ane Sjøbu.

Spørsmål om denne boken kan rettes til: Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Tlf.: 55 38 88 00 e-post: fagbokforlaget@fagbokforlaget.no www.fagbokforlaget.no

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling bare tillatt når det er hjemlet i lov eller avtale med Kopinor.

_HANDBOK I INDIVIDUALTERAPI.indb 4

13.09.2021 11:47:04


FORORD

Oppsettet er enkelt, kraften til forandring stor.

når det gjelder behov for utforskende eller mer

To personer, to stoler, kanskje et lavt bord imel-

strukturert og rådgivende typer av terapi.

lom med en pakke Kleenex. En som søker hjelp,

Psykoterapi handler om å frembringe ønske-

en som tilbyr hjelp. Deretter følger en samtale,

lige endringer i følelser, tanker og atferd. Tera-

fortrinnsvis om det som gjør vondt i livet, hvor

peutiske samtaler vil nødvendigvis også handle

partene gjerne blir enige om hvordan agendaen

om verdivalg og eksistensielle valg i den enkeltes

for timen skal være – hva man skal arbeide med,

liv. Psykoterapi har derfor en dyptgripende etisk

og på hvilken måte. Individualterapi er den

dimensjon. Et høyt nivå av moralsk integritet hos

mest utbredte behandlingsformen innen psy-

terapeuten er nødvendig for å sikre at pasien-

kisk helsevern. Den har et enkelt utgangspunkt

tens integritet ivaretas. Hvem terapeuten er som

og utallige variasjoner. Psykiateren Irvin Yalom

person, og hvordan denne personen selv lever

(2002) beskriver det som at hver enkelt pasient

sitt liv, vil direkte og indirekte få stor betydning

trenger sin unike terapi. Ikke alle er enige i det,

for hvordan den terapeutiske samtalen blir. Den

men selv i pakkeforløpet blir aldri to forløp helt

etiske dimensjonen ved terapi omfatter også

like. Det ligger i individualterapiens natur at

terapimodellene. Selv der terapeuten strekker

behandlingen må tilpasses det enkelte individ.

seg til det ytterste for å la pasienten slippe til

Det finnes mange ulike tilnærminger til indi-

med sitt eget verdisyn, vil terapimodellen romme

vidualterapi. Er dette et gode? Vi vil svare et betin-

et syn på hva som både er viktig og riktig i et

get ja til det. Et rikt antall behandlingstilnærmin-

menneskeliv. Terapimodellene vil implisitt eller

ger ivaretar det store menneskelige mangfoldet.

eksplisitt angi noe om hva et godt liv er, og hvil-

Én sak er at pasienter har ulike vansker. Det som

ken mening lidelse kan ha for den enkelte person.

kommer i tillegg, er ulike personligheter og livs-

I tråd med dette påpeker psykologen og filosofen

erfaringer, ulike verdisyn og kulturelle bakgrun-

Henrik Berg (2020) at alle psykoterapiformer

ner. Mennesker vil dessuten ha ulike preferanser

bygger på normative antakelser.

_HANDBOK I INDIVIDUALTERAPI.indb 5

13.09.2021 11:47:04


6

HÅNDBOK I INDIVIDUALTERAPI

Ifølge Berg (2020) har de terapeutiske hoved-

Vi tenker at et visst mangfold av tilnærmin-

modellene ulike etos. Kognitiv atferdsterapi

ger i terapi er nødvendig nettopp fordi både pasi-

vektlegger rasjonalitet, autonomi og evne til

enter og terapeuter vil identifisere seg med ulike

å tilpasse seg hverdagens utfordringer som en

etoser, og ulike syn på hva som er viktig i livet.

nøkkel til et godt liv. I de nyere psykodynamiske

Denne boken favner om noen sentrale retninger

tilnærmingene vektlegges evnen til å engasjere

innenfor dette mangfoldet. Samtidig er det for-

seg fleksibelt, kreativt og utforskende i livet.

skjell på mangfold og anarki. Det er ingen grunn

Symptomreduksjon blir ikke tillagt samme

til å legge skjul på at terapeutiske miljøer kan ha

betydning som i kognitiv atferdsterapi. Dette

en tendens til å idealisere sin egen terapimodell.

har de psykodynamiske terapiformene til fel-

Det er heller ikke grunn til å legge skjul på at

les med humanistisk terapi, som dessuten leg-

enkelte erfarne klinikere kan opptre som karis-

ger vekt på følelsesmessig og kroppslig erfaring

matiske autoriteter. I noen tilfeller tilraner de

som en egen kilde til erkjennelse. Eksistensielle

seg definisjonsmakt og posisjon uten at det stilles

terapiformer legger vekt på at lidelse er unngåe-

tilstrekkelig kritiske spørsmål om det empiriske

lig i livet, og at erkjennelsen av lidelse også har

grunnlaget for påstandene deres om hva som

et konstruktivt potensial. Ellers er verdien av

utgjør god og dårlig behandling. Ydmykhet over-

individuell ekthet, frihet og valg sentralt for det

for egen terapimodell, fri meningsutveksling og

eksistensielle etos. I tillegg til de grunnmodel-

en empirisk og spørrende holdning er nødvendig

lene Berg nevner, vil vi i denne boken ha med

for at en terapiform skal utvikle seg på en måte

terapiformer med en systemisk orientering.

som tjener pasientene.

Systemisk orienterte terapiformer legger vekt

Visse vilkår må være oppfylt for at det skal

på systemenes organisering og relasjonenes

være legitimt å anbefale en terapeutisk tilnær-

betydning. Terapien tillegger individets iboende

ming. Legitimiteten hviler både på metodens

styrker, ressurser og tidligere løsningsforslag

etos og dens empiriske grunnlag. Det empiriske

hovedfokus for individets endringsproses-

grunnlaget er knyttet til antakelser om hva det

ser. Disse etosene er ikke strengt atskilte. Den

er som påvirker menneskelig utvikling og om

enkelte terapeut bør dessuten kunne gjøre valg

terapiens virkemekanismer. Måten en forstår og

på tvers av modeller når pasientens behov tilsier

møter pasientens problemer, må derfor være for-

det. Den kognitive terapeuten vil møte pasienter

enlig med etablert forskning. Det er for eksempel

som trenger å lytte mer til følelsene, den syste-

viktig å kunne skille mellom tilstander som har

miske vil iblant måtte fokusere på den enkeltes

somatiske årsaker og de som skyldes særskilte

symptomer eller personlighetstrekk, mens den

livserfaringer. Begrepene en bruker til å forklare

psykodynamiske terapeuten vil møte pasienter

problemene, må dessuten ha rot i vitenskapelig

som også trenger å mestre hverdagens utfordrin-

tenkning, og ikke primært i ulike livssyn. Angi-

ger. Som vi skal se på i kapittel 9, har det også

velige opplevelser i tidligere liv eller antakel-

stor verdi at terapeuter kan integrere elementer

ser basert på stjernetegn, for eksempel, er altså

fra andre retninger enn den modellen han eller

ikke akseptable forklaringsmåter. Utøvere av en

hun kanskje identifiserer seg mest med.

terapiform må også være villige til å underkaste

_HANDBOK I INDIVIDUALTERAPI.indb 6

13.09.2021 11:47:04


Forord

seg studier av terapiens virkning. Dette gjelder

som har bidratt. Stor takk til dere alle sammen.

også der målsettingene er komplekse og metoden

Bokens fagfeller har også vært uunnværlige. Takk

ikke innretter seg mot konkrete symptommål.

for deres store arbeid og velvillighet. Vi vil spe-

Pasienter kommer til terapi for å få det bedre.

sielt takke fagredaktør Nikolai Fjeld i Fagbok-

Når det kommer til stykket, er det positive end-

forlaget for all hans støtte i hele arbeidsproses-

ringer i pasientens liv som er målestokken for

sen. Helt til sist – vårt håp er at denne boken

om en terapi lykkes. Som vi skal se i bokens ulike

kan være et bidrag til å inspirere flere til å bli

kapitler, blir dette ofte studert som konkrete

kjent med det store mangfoldet av individualte-

endringer i pasientens følelser, tanker og atferd.

rapeutiske metoder. Vi ønsker dere alle en god

Men viktige kriterier kan også være positive end-

leseopplevelse.

7

ringer sett fra omgivelsenes perspektiv, og på samfunnsnivå – for eksempel i form av redusert

Bergen, september 2021

sykemelding og høyere arbeidsdeltakelse.

Per-Einar Binder, Lennart Lorås og Frode Thuen

Selv om terapimetodene er ulike, har de også atskillig til felles. Som det kommer frem av kapittel 5, har de ulike metodene en rekke virk-

REFERANSER

ningsfaktorer som knytter dem sammen heller

Berg, H. (2020). Evidens og etikk. Hva er problemet med evidensbasert praksis i psykologi? Fagbokforlaget. Yalom, I. D. (2002). The gift of therapy: Reflections on being a therapist. Piatkus.

enn å atskille dem. De har også en del fellestrekk og felles utfordringer knyttet til det å utdanne gode terapeuter, som vi skal se på i kapittel 2. Denne antologien er et vitenskapelig arbeid. Det vil si at alle kapitlene er fagfellevurdert. Kapitlene er likevel presentert i lett tilgjengelig språk hvor vi har lagt vekt på klinisk relevans. En terapi er en dialog hvor et menneskes mest konkrete livserfaringer finner uttrykk. Derfor er det viktig med nærhet mellom opplevelsesspråket og det reflekterende fagspråket vi bruker. Terapispråket skal hjelpe oss å forstå et konkret samspill og mulighetene det åpner. Dette er spesielt viktig da boken også skal fungere for dem som er i en læreprosess. Boken er derfor godt egnet som lærebok for studenter som i ulike kontekster ønsker å dyktiggjøre seg i individualterapi. Denne boken er et møtested for ulike måter å forstå endring. Ulike erfaringsområder og til dels også ulike faglige språk møtes. Boken hadde ikke blitt til uten de mange flotte fagfolkene

_HANDBOK I INDIVIDUALTERAPI.indb 7

13.09.2021 11:47:04


_HANDBOK I INDIVIDUALTERAPI.indb 8

13.09.2021 11:47:04


INNHOLD

DEL 1

Kapittel 2

BAKGRUNN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Å UTDANNE SEG TIL PSYKOTERAPEUT . . 41 Per-Einar Binder & Frode Thuen

Kapittel 1

Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

SNAKKEKUREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Hva krever det å utdanne seg til

Individualterapiens historie

psykoterapeut? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Finn Skårderud

Psykoterapeutisk kompetanse hos

Uvitenskapelig forspill. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

fagpersoner med helse- og sosialfaglig

Fra konflikt til integrering . . . . . . . . . . . . . . 18

grunnutdanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Psykoanalysen som nytt paradigme . . . . . .20

Terapiutdanninger i Norge som bygger

Freuds amerikanske suksess . . . . . . . . . . . . .22

på helse- og sosialfaglig grunnutdanning . . . 46

Den helende innsikten. . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Åpne psykoterapiutdanninger . . . . . . . . . . . 47

Jeget og dets forsvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Spørsmål for morgendagens

Relasjonell psykoterapi . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

psykoterapiutdanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Mentalisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Behaviorismen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Den første generasjonen . . . . . . . . . . . . . . . .28

Kapittel 3

Andre generasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

VEILEDNING AV

Tredje generasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

INDIVIDUALTERAPEUTER . . . . . . . . . . . . . 57 Jan Skjerve

Kritiske refleksjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Humanistisk og opplevelsesbasert

Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

psykoterapi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Kontrakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Irvin D. Yalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Veiledningsmodeller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Nærvær og opplevelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Diskriminasjonsmodellen . . . . . . . . . . . . . . .60

Etterspill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Format. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Refleksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

_HANDBOK I INDIVIDUALTERAPI.indb 9

13.09.2021 11:47:04


10

HÅNDBOK I INDIVIDUALTERAPI

Gruppeveiledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Kapittel 6

Veiledning om terapirelasjonen . . . . . . . . . . 64

PSYKOTERAPI MED BARN OG

Veilederrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Veileders egen utvikling . . . . . . . . . . . . . . . . 64

UNGDOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Øyvind Kvello

Veiledningens kontekst . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Kandidaters tilfredshet . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Terapeuters faglige ståsted . . . . . . . . . . . . . 106

Veiledningseffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

Direkte og indirekte hjelp til barn og

Forskningsinformert veiledning . . . . . . . . .69

ungdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Psykiske vansker fremfor psykiske lidelser hos de yngste barna . . . . . . . . . . . . 107

Kapittel 4

Bruk av materiale for å støtte barns

BRUK AV TILBAKEMELDINGSSYSTEM . . . 73 Terje Tilden & Pål Gunnar Ulvenes

muligheter til å formidle seg. . . . . . . . . . . . 109

Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Leketerapi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Hva er ROM? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Foreldreveiledning for de yngste barna . . . 111

Føringer for bruk av ROM . . . . . . . . . . . . . . 75

Forverring av psykiske

Praksisnær forskning og

helseutfordringer snarere enn debut

terapeututvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

av dem i ungdomsalder . . . . . . . . . . . . . . . . 119

M-POQ (Modum Process Outcome

Få forteller om fysisk, psykisk

Questionnaire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

mishandling eller seksuelle overgrep . . . . 120

Implementering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

Egosyntone versus egodystone

Oppsummerende betraktninger . . . . . . . . . 84

symptomer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Eksistensielle temaer som smerter . . . . . . 121

Lekeobservasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Selvstendighetsutvikling . . . . . . . . . . . . . . . 121 Kapittel 5

Ungdom som har lite nytte

FELLESFAKTORER I PSYKOTERAPI . . . . . 89 Terje Tilden & KariAnne Vrabel

av samtalebasert psykoterapi . . . . . . . . . . . 122

Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89

Avsluttende kommentarer . . . . . . . . . . . . . 122

Når er en behandling virksom? . . . . . . . . . . 91

Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Frafall fra psykoterapi . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Historisk framvekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Terapeutisk allianse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92

Kapittel 7

Terapeutferdigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

INDIVIDUALTERAPI MED ELDRE . . . . . . . 133 Linn-Heidi Lunde

Noen overordnede modeller for fellesfaktorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Avslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

Et livsløpsperspektiv på aldring. . . . . . . . . 134

Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Normal aldring og relevans for psykoterapi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

_HANDBOK I INDIVIDUALTERAPI.indb 10

13.09.2021 11:47:04


Innhold

Spesifikke livsfaseutfordringer som

Interpersonlig basert, prosessuell

bringer eldre i psykoterapi . . . . . . . . . . . . . 138

integrasjon – et meta-integrativt

Individualterapi med eldre med

perspektiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

utgangspunkt i kognitiv atferdsterapi

Konklusjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

(KAT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

11

Oppsummering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Kapittel 10 FORSKNING PÅ INDIVIDUELL

Kapittel 8 EKSISTENSIELLE PERSPEKTIVER

PSYKOTERAPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Alan Carr

PÅ PSYKOTERAPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Per-Einar Binder

Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Angst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Den eksistensielle psykoterapiens

Posttraumatisk stresslidelse . . . . . . . . . . . . 183

historie – et omriss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Tvangslidelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Eksistensiell psykoterapi i dag . . . . . . . . . . 150

Rusbrukslidelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Det fenomenologiske og relasjonelle

Spiseforstyrrelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

utgangspunkt i eksistensiell psykoterapi . . 151

Personlighetsforstyrrelser . . . . . . . . . . . . . 187

Felles menneskelige anliggender . . . . . . . . 153

Bipolar lidelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

1 Innsikten døden kan gi om livet . . . . . . . 154

Psykose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

2 Frihet – og ufrihet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Oppsummering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

3 Medværen og alenehet . . . . . . . . . . . . . . . 157

Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Depresjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

4 Mening og meningsløshet . . . . . . . . . . . . 158 5 Kroppslig og økologisk væren . . . . . . . . . 160

DEL 2

Eksistensen i synsfeltet eller blindfeltet . . 161

INDIVIDUALTERAPEUTISKE METODER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Kapittel 9

Kapittel 11

INTEGRASJON I PSYKOTERAPI . . . . . . . . 163 Hanne Weie Oddli & Peder Kjøs

MODERNE PSYKOANALYTISK TERAPI . . 197

Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Integrasjon og eklektisisme

Samspillets potensial for utvikling og endring

Erik Stänicke, Line Indrevoll Stänicke & Hanne Strømme

i psykoterapifeltet – historie og empiri . . . 164

Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Eklektisisme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

Objektets betydning for indre og ytre

Teoretisk integrasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

verden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Assimilativ integrasjon . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Projeksjon og introjeksjon som

Fellesfaktortilnærmingen . . . . . . . . . . . . . . 169

potensial for repetisjon og endring . . . . . . 201

_HANDBOK I INDIVIDUALTERAPI.indb 11

13.09.2021 11:47:04


12

HÅNDBOK I INDIVIDUALTERAPI

Endring gjennom å romme og skape

Kapittel 14

forståelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205 Avsluttende refleksjoner . . . . . . . . . . . . . . .207

METAKOGNITIV TERAPI . . . . . . . . . . . . . . 239 Hans M. Nordahl

Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208

Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Metakognisjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240

Kapittel 12

Kognitiv oppmerksomhetssyndrom

PERSONLIGHETSFOKUSERT TERAPI . . . 211 Sigmund Karterud

(CAS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240

Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

respons er den beste respons . . . . . . . . . . . 241

Temperament/primære emosjoner . . . . . 212

Kognitiv fleksibilitet og

Tilknytning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

oppmerksomhetstrening . . . . . . . . . . . . . . .242

Mentalisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Seks arbeidsområder i metakognitiv

Kliniske illustrasjoner. Selvet i klemme

terapi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242

mellom personligheten og verden . . . . . . . 214

Avslutning av terapien . . . . . . . . . . . . . . . . .250

Vurdering av nivå av personlighets-

Empiriske studier av MKT . . . . . . . . . . . . .250

fungering, allianse, problemformulering

Avslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

og pedagogisk holdning . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Frakoblet oppmerksomhet: Ingen

Jeg kommer på grunn av min sønn eller datter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Kapittel 15

Går veien fra hat til kjærlighet via skyldfølelse? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

SKJEMATERAPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Kristine Dahl Sørensen & Erlend Aschehoug

Avsluttende kommentarer . . . . . . . . . . . . .222

Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223

Skjematerapi-modellen . . . . . . . . . . . . . . . .254 Terapiprosessen i skjematerapi . . . . . . . . .263

Kapittel 13 KOGNITIV TERAPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Asle Hoffart Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 Hva er kognitive modeller?. . . . . . . . . . . . .225

Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Kapittel 16 MOTIVERENDE INTERVJU . . . . . . . . . . . . 275 Tom Barth

Prosessen og strategiene i kognitiv

Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

terapi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227

Noen grunnprinsipper . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Evidensgrunnlaget for kognitiv terapi . . . 235

MI-praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279

Avsluttende kommentarer . . . . . . . . . . . . .236

Samtaleteknikken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280

Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236

En illustrasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282 Effekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285 Evidens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286 MI som individualterapi . . . . . . . . . . . . . . .286

_HANDBOK I INDIVIDUALTERAPI.indb 12

13.09.2021 11:47:04


Innhold

Virkningsmekanismer . . . . . . . . . . . . . . . . .286

Når gjør vi hva, hva gjør vi når . . . . . . . . . .329

Oppsummering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287

Induktive mål og hjemmelekser . . . . . . . . 331

Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288

Kasuseksempel: Å være en god mor . . . . .332

13

Avsluttende kommentarer . . . . . . . . . . . . .336 Kapittel 17

Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336

NARRATIV TERAPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 – å utvide historier om livet

Kapittel 20

Anne Stærk, Thilde Westmark & Sari Lindeman

INTENSIVE SHORTTERM DYNAMIC

Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Narrativ terapi – bakgrunn og sentrale

PSYCHOTHERAPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Roger Sandvik Hansen & Filip Myhre

begreper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339

Terapeutisk arbeid med historisering. . . .294

Avsluttende kommentarer . . . . . . . . . . . . . 352

Hva med effekt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303

Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

En skattkiste: Det er mye mer å gå på oppdagelse i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304

Kapittel 21

Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305

RELASJONSRETTET KORTTIDS

Kapittel 18

DYNAMISK PSYKOTERAPI . . . . . . . . . . . . 355 Marit Råbu

SYSTEMISKDIALOGISK

Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

INDIVIDUALTERAPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Paolo Bertrando & Lennart Lorås

Å hjelpe noen i riktig retning . . . . . . . . . . . 356

Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307

Sykliske maladaptive mønstre . . . . . . . . . . 357

Grunnleggende antakelser og begreper . . .308

Terapeutens holdning: Medfølelse,

Systemisk individualterapi i praksis . . . . .309

nøktern optimisme og skreddersydd

Avsluttende kommentarer . . . . . . . . . . . . . 318

nøytralitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

Å oppdage og utfordre maladaptive

«People are stuck, not sick» . . . . . . . . . . . . 357

mønstre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Kapittel 19

Avslutning – å leve med det

LØSNINGSFOKUSERT TERAPI:

ufullkomne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364

EN PRAGMATISK TILNÆRMING . . . . . . . 321 Jeff Chang

Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364

Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

Kapittel 22

Løsningsdanning i motsetning til

MENTALISERINGSBASERT

problemløsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

INDIVIDUALTERAPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Katharina T.E. Morken & Elfrida H. Kvarstein

Wittgenstein: «Ikke tenk, men observer» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322

Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

Relasjonell responsivitet . . . . . . . . . . . . . . .323

Utviklingen av MBT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

Medkonstruere og kroppsliggjøre

Hva er mentalisering? . . . . . . . . . . . . . . . . .369

løsninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324

Hva er MBT? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .370

_HANDBOK I INDIVIDUALTERAPI.indb 13

13.09.2021 11:47:04


14

HÅNDBOK I INDIVIDUALTERAPI

Individualterapi i MBT . . . . . . . . . . . . . . . . 371

Polariteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424

Overordnede prinsipper i MBT . . . . . . . . . 374

Eksperimenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .425

Endring i MBT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

I morens stol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .426

Konklusjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

Avslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .426

Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427

Kapittel 23

Kapittel 26

DIALEKTISK ATFERDSTERAPI . . . . . . . . . 383 Stine Laberg & Siri Toven

AKSEPT OG FORPLIKTELSESTERAPI . . . 429 Børge Holden

Kognitiv atferdsterapi blir dialektisk . . . . 383

Innledning og historikk . . . . . . . . . . . . . . . .429

En helhetlig behandling – parallelle

Grunnleggende ideer, og forståelse av

tiltak som dekker parallelle behov . . . . . .386

årsaker til psykiske vansker . . . . . . . . . . . .430

Avslutning/oppsummering . . . . . . . . . . . . . 395

Behandlingsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396

Kasusformulering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 Gjennomføring av ACT . . . . . . . . . . . . . . . . 435

Kapittel 24

Virker ACT? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .439

EMOSJONSFOKUSERT TERAPI . . . . . . . . 399 Jan Reidar Stiegler

Avslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440 Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441

Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 Kapittel 25

Kapittel 27 HYPNOSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 Gunnar Rosén

GESTALTTERAPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 Vikram Kolmannskog

Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443

Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415

Praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .448

Historisk tilbakeblikk . . . . . . . . . . . . . . . . . 416

Eksempler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449

Shirin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

Vurdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454

Oppmerksomhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

Avsluttende kommentarer . . . . . . . . . . . . . 455

Dialog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419

Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .456

Teori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444

«Klumpen». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420 Endring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421

FORFATTERPRESENTASJON . . . . . . . . . . 461

Kontakt og felt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 «Det er lov å ønske å ha det gøy» . . . . . . . .423

_HANDBOK I INDIVIDUALTERAPI.indb 14

STIKKORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465

13.09.2021 11:47:04


DEL 1

BAKGRUNN

_HANDBOK I INDIVIDUALTERAPI.indb 15

13.09.2021 11:47:04


_HANDBOK I INDIVIDUALTERAPI.indb 16

13.09.2021 11:47:05


Kapittel 1

SNAKKEKUREN Individualterapiens historie Finn Skårderud

UVITENSKAPELIG FORSPILL Gjennom tiårene har jeg skaffet meg en anselig samling fotografier av katolske skriftestoler. Det er jeg selv som har tatt dem. Gjennom stadige besøk i Italia begynte jeg, allerede som medisinstudent, ved ankomsten til nye byer, landsbyer eller bydeler å gå inn i den lokale katolske kirken for å fotografere nettopp skriftestolen. Det ble til en hyggelig hobby, små utflukter med en ekstra dose mening, en lek med henvisning til et alvor. Alvoret er interessen for språklige møter som sosial teknologi. Atferd skal endres gjennom sosial påvirkning. Eller for å si det enklere: Den private samlingen av fotografier uttrykker min fascinasjon for slektskapet mellom skriftestolen og moderne psykoterapi som rituelle praksiser.

Foto: Finn Skårderud. Skriftestol i Taormina, Sicilia.

Psykoterapi har vært den viktigste delen av min faglige identitet siden jeg var ferdig utdan-

psykoterapien er begge språklige, emosjonelle og

net lege. Det er noen åpenbare likheter mellom

kroppslige møter innenfor definerte kontekster.

de stolene jeg har på mitt psykiaterkontor, og

Slike romlige arrangementer er begge ram-

slik mange av leserne av denne boken har på sine

mene for møter mellom en profesjonell og en

kontorer, og den freudske divanen, og skrifte-

ikke-profesjonell. Det er således møter med ulik-

stolen som møbel og teknologi. Skriftemålet og

het. Slik vil de alltid handle om makt. Det kan

_HANDBOK I INDIVIDUALTERAPI.indb 17

13.09.2021 11:47:05


18

HÅNDBOK I INDIVIDUALTERAPI

være makt til det gode, til positiv endring. Den

personlige computeren. Der er det muligheter

profesjonelle kan bidra til at den andre kan opp-

for terapeutiske møter skjerm-til-skjerm. Vi

leve seg mer kompetent i forhold til seg selv,

kan møtes i VR i steder for RL, altså i virtual

andre og verden. Den profesjonelles autoritet

reality i stedet for real life (Lemma, 2017). Dette

i kraft av utdannelse, erfaring, formell posisjon,

er akkurat nå et påtrengende aktuelt kapittel

tittel, troen på møteprosjektet, altså handlings-

i moderne menneskers liv, og i individualtera-

kompetanse, kan være trygg å lene seg mot, og

piens fremtidige historie. Det er nyvinning på

til å lære av (Skårderud, Stänicke & Haugsgjerd,

godt og vondt, hva vinnes og hva tapes? Slike

2018). Men det kan også være makt til skade,

computerbaserte rammer for individualterapi

til stillstand, krenkelser eller negativ endring.

er dog ikke et spesifikt tema i denne teksten. Det

Begge disse møteplassene, skriftestolen og

får bli en ny bok i denne serien.

individualterapiens to stoler, skal være sterkt beskyttet av taushetsplikten. Det er essensielt. Slik kan det skapes det et frirom fra hverdagen.

FRA KONFLIKT TIL INTEGRERING

Og så er det åpenbare forskjeller. Det katolske

Det er universelt menneskelig å søke hjelp når

møbelet har sitt historiske opphav på 1500-tallet,

man ikke har det bra. De fleste kulturer har prak-

altså middelalderen. Denne profesjonelle prak-

siser for språklige og rituelle møter for å lindre

sisen, altså skriftemålet, er ett av den katolske

menneskers smerte, og også for å fremme helse,

kirkens sakramenter, det vil si rituelle praksiser

velstand og lykke. I denne teksten vil jeg spesi-

for å fremme frelse. Praksisen er religiøs. Den har

fikt se på individualterapiens fødsel og utvikling.

sitt fundament i en tro. Ritualet går ut på at den

Det er en meget kompleks materie, og det kan

ikke-profesjonelle bekjenner sine synder, den

virke babelsk forvirrende, ikke minst med alle

profesjonelle lytter for så å foreskrive botshand-

bokstavforkortelsene. Det er angivelig beskrevet

linger, som kan være bønner eller gode gjerninger,

mer enn fem hundre psykoterapiretninger på

og så følger syndsforlatelsen, altså en tilgivelse.

den vestlige halvkulen (Kazdin, 2000).

Psykoterapien er langt yngre, fra slutten av

Individualterapi har en dobbelt arv, formet

1800-tallet, altså fra selve blomstringen av den

av både vitenskapelige og humanistiske tradisjo-

vestlige moderniteten. Praksisen er verdslig, det

ner (Messer, 2004). Vitenskapen har dokumen-

vil si at den har sitt fundament i moderne viten-

tert at psykoterapi ofte har meget god effekt

skapelig faglighet. I praksis betyr det hovedsake-

og slik bidratt til at den har fått en viktig plass

lig fagene psykologi og psykiatri. Psykoterapi skal

i våre helse- og sosialsystemer. Humanismen har

fremme helse. Målet med moderne psykoterapi

lagt grunnlaget for omsorg, empati og menings-

er ikke evig liv, men bedre hverdagsliv. Psykote-

dannelse i utøvelsen av det faglige virket. Et

rapi er ikke et sakrament, men saklig medmen-

åpenbart sted å begynne er å skrive om indivi-

neskelighet, i betydningen både profesjonelt og

dualterapeutiske tradisjoner slik de opprinne-

dypt personlig (Fog, 1998).

lig var forankret i forskjellige teoretiske model-

I dag kan vi snakke om et tredje møbel, en

ler. Tidvis fornemmes noen spenninger. Noen

tredje sosial teknologi. PC er et akronym for den

vitenskapsfolk kan mene at humanistene er

_HANDBOK I INDIVIDUALTERAPI.indb 18

13.09.2021 11:47:05


Kapittel 1: Snakkekuren

i meste laget svermeriske. Og noen humanister

former. Det kan bety terapeutisk skriving,

kan mene at akademikerne kan bli i meste laget

omgang med hester eller målrettet bruk av turer

saklige og tallfokusert kjølige.

i skogen (Wampold, 2010).

I psykoterapiens første faser var det to domi-

Flere tradisjoner kunne vært nevnt. Kanskje

nerende tradisjoner, henholdsvis psykoanalysen

viktigere er at individualterapiens utvikling opp

(se kap. 11) (Skårderud, 2016; Wampold, 2010)

mot vår egen tid i stor grad handler om integre-

og behaviorismen (Wampold, 2010; Wampold

ring (se kap. 9). Det gjelder dels teoretisk integ-

& Imel, 2015). De var forankret i forskjellige

rering. Forskning, ny kunnskap og dialog bidrar

paradigmer. Behaviorismen var, som navnet

til at vi lærer av hverandre og utvikler oss. Men

sier, opptatt av nettopp observerbar atferd, og

det er også snakk om en teknisk eklektisisme, altså

hvordan denne kunne endres. Den var materia-

at vi låner fra hverandres verktøykasser. Det er

listisk. Psykoanalysen representerte en helt ny

noe grunnleggende pragmatisk over dette, sunn

psykologi med det ubevisste som et helt sentralt

fornuft, simpelthen. Integrativ psykoterapi er blitt

begrep. Den var mentalistisk. De to tradisjonene

en egen betegnelse på slike samlende ambisjoner,

var rivaliserende, og representanter for den ene

med røtter til så vel psykoanalytiske som beha-

tradisjonen kunne snakke begeistret nedset-

vioristiske tradisjoner (Cherkasskaya & Wachtel,

tende om den andre.

2013; Benum, Axelsen & Hartmann, 2013).

Det er en klar rød tråd, men samtidig et

En slik integrering har vært der helt fra

stort sprang fra den opprinnelige behavioris-

starten av. Eksempelvis skrev Sigmund Freud,

mens atferdsterapi, første generasjon, via videre-

psykoanalysens grunnlegger, i 1919 at «man kan

utviklingen av kognitiv atferdsterapi (se kap. 13)

neppe helbrede en fobi ved å vente til pasienten

andre generasjon, til dagens tredje generasjon

lar analysen påvirke ham til å oppgi den» (Freud,

med integrering av østlige tradisjoner som mind-

1919/1968). Han foreskrev atferdsteknikker for

fulness (Purser, Forbes & Burke, 2017).

å moderere fobien, slik at man kunne nyttiggjøre

Etter hvert kommer det flere modeller. Ett

seg det psykoanalytiske arbeidet. Han skrev at

eksempel er samlebetegnelsen humanistisk psy-

det er viktig å få agorafobikeren ut på torget for

kologi. Her finner vi praksiser som varianter av

å kjempe med og overvinne angsten der.

eksistensiell psykoterapi (se kap. 8) og gestaltte-

Integreringen er i dag ikke minst drevet frem

rapi (se kap. 25) (Wampold, 2010). De kan for-

av vitenskapen, av psykoterapiforskningen. Ut

stås både som et opprør mot den rådende psyko-

over å dokumentere at individualterapi virker,

analysen, men også en videreføring av denne

viser den også til at de fleste tradisjonene stort

med idéhistoriske forankringer i retninger som

sett er like effektive, med visse unntak. Forskjel-

eksistensialisme, fenomenologi og hermeneutikk.

lige tradisjoner fremhever det spesifikke ved sine

Inkludert i en slik tredje tradisjon, hvor altså

modeller og terapeutiske metoder, mens mye

psykoanalysen og behaviorismen er henholdsvis

psykoterapiforskning vektlegger det uspesifikke,

den første og andre tradisjonen, er også opp-

eller det vi kaller de virksomme fellesfaktorene

levelsesorienterte psykoterapier. Dette kan være

i vellykket psykoterapi. Det er ikke enten eller,

kroppsterapier og andre aktivt intervenerende

men begge deler. Fellesfaktorene, om det er

_HANDBOK I INDIVIDUALTERAPI.indb 19

19

13.09.2021 11:47:05


20

HÅNDBOK I INDIVIDUALTERAPI

alliansen, ritualet og selve arrangementet med

forskning på terapeutenes kvaliteter. Det hand-

stolene, pasientens vilje til endring, håpet, varmen

ler ikke bare om hva som virker for hvem, men

og engasjementet eller terapeutens tro på egen

også om hvem som virker for hvem (Frank, 2007;

modell, kommer til uttrykk nettopp gjennom den

Hubble, Duncan & Miller, 1999; Norcross, 2011;

spesifikke teorien bak, den faglige retorikken

Wampold & Imel, 2015).

og den tekniske praktiseringen for hver enkelt

Grovt oppsummert har vi i dag et rikt mang-

psykoterapitradisjon. Det uspesifikke må gjøres

fold av psykoterapitradisjoner. Dels represente-

levende via den spesifikke formen (Wampold

rer noen de samme grunnleggende paradigmene,

& Imel, 2015).

og kan således beskrives som forskjellige dialek-

Det er verdt å minne om at den amerikanske

ter, eller psykolekter. De snakker stort sett om

psykologen Saul Rosenzweig allerede i 1936 skrev

det samme, men på noe forskjellige vis. Og dels

om disse «ikke-erkjente faktorer i enhver terapeu-

er det fortsatt snakk om forskjellige paradigmer,

tisk situasjon – faktorer som kan være enda mer

slik det opprinnelig var en spenning mellom psy-

betydningsfulle enn de man med hensikt har for-

koanalyse og behaviorisme. Så la oss gå tilbake til

søkt å anvende». Det var også Rosenzweig (1936)

opprinnelsen, ved å presentere disse to tradisjo-

som lot seg inspirere av Lewis Carrols barne-

nene. Etter hvert kommer altså også en tredje.

bok Alice in Wonderland til å definere dodofugleffekten. Dodofuglen sier etter et kappløp rundt et Rosenzweig anvender dette som et bilde på at en

PSYKOANALYSEN SOM NYTT PARADIGME

rekke psykoterapimetoder ser ut til å komme ut

Den moderne individualterapiens fødested var

relativt likt når det gjelder effekt.

Wien, og Sigmund Freud var den mest sentrale

vann at «alle har vunnet, og alle må få premie».

Rosenzweigs utsagn var revolusjonært da det

fødselshjelperen. La oss begynne med tidsånden.

kom. Og kanskje så revolusjonært at det lenge ble

Det vestlige 1800-tallet representerte en betyde-

stille om det. Han satte spørsmålstegn ved selve

lig psykologisering av hverdagslivet. Den viten-

kjernen innenfor de enkelte terapitradisjonene,

skapelige fornuften fikk gradvis mer plass. Rasjo-

altså deres overbevisning om at nettopp deres

nelle forklaringer presset religiøse og magiske

teori hadde de riktige svarene på de psykiske

forklaringer i bakgrunnen. Ytre autoriteter som

lidelsenes genese, hva som opprettholder dem

Gud og Djevel, konger og biskoper mistet makt.

og den riktige kuren. Og han utfordret den medi-

Gud og Djevel døde ikke, men de ble forvandlet

sinske modellen, ikke minst forestillingen om at

til indre egenskaper. Det var en inderliggjøring.

det må finnes én bestemt terapeutisk fremgangs-

Det indre utvidet seg. Kampen mellom det gode

måte for de enkelte variantene av psykiske lidel-

og onde ble i større grad til en personlig psyko-

ser tilsvarende legers forskrivelse av forskjellige

logi, en indre konflikt, den enkeltes ambivalens.

medisiner til forskjellige lidelser (Hartmann,

Krav til selvinnsikt og selverkjennelse er ikke

2013). På 1970-tallet ble Rosenzweigs tenkning

moderne fenomener. «Kjenn deg selv» var inn-

hentet frem igjen, og i dag er forskningen om

skriften på orakeltempelet i Delfi. Men tidligere

fellesfaktorene sentral. Den inkluderer også

var selverkjennelsen i form av bekjennelsen, som

_HANDBOK I INDIVIDUALTERAPI.indb 20

13.09.2021 11:47:05


Kapittel 1: Snakkekuren

hos den kristne kirkelæreren Augustin, et middel

kan leses som et mottrekk mot modernitetens

for å fremme veien til det guddommelige. I det

fremmedgjøring.

moderne, og helt spesifikt i verkene til Sigmund

Denne tidsånden presenterte også en kre-

Freud, blir selverkjennelsen, i form av psykologisk

vende og gåtefull pasient, hysterikeren. Det var

innsikt, ikke bare middelet, men også et mål i seg

ofte dramatiske symptomer, som besvimelser,

selv. Mennesket hever seg dermed over Gud, og

lammelser, følelsesstormer og appellerende være-

blir sin egen referanse. Det er en tid hvor det

måter. Dette utløste kunnskapstørst og behand-

i økende grad blir en personlig oppgave å bevare

lingsiver i det medisinske miljøet. Den unge

en psykologisk helhet. Sigmund Freuds samlede

Freud hadde i unge dager besøkt den berømte

verker kan betraktes som nyskapende portrett-

franske nevrologen Jean-Martin Charcot, som

kunst av denne homo psychologicus. Det er et føl-

arrangerte seminarer om og med hysterikere

somt og selvsentrert menneske, årvåkent overfor

i Paris. I Wien samarbeidet Freud med den eldre

hva som beveger seg i det. Det psykologiske men-

legen Josef Breuer, og i 1895 utga de sammen

nesket er et refleksivt og selvrefleksivt vesen,

boken Studien über Hysterie. Breuer gjorde erfa-

som stadig må ta stilling til hvem det skal være,

ringer spesielt med én pasient, Anna O., der de

og hvordan det skal handle. Ett av de store kra-

hadde en samtaleform som hun omtalte som

vene til det nye mennesket er selvkontrollen som

snakkekuren (Breuer & Freud, 1895/2004). Breuer

skal holde orden på det hele (Skårderud, 2000).

brukte hypnose i behandlingen, men metoden

Det fantes «psykologer» før Freud, i kraft av

viste seg å være begrenset effektiv. Dette, og teo-

forfattere og filosofer (Skårderud, 2021). William

retiske uenigheter, gjorde at den ambisiøse Freud

Shakespeare førte selvbevissthet inn i litteratu-

og den eldre Breuer skilte lag.

ren på 1600-tallet. Dette er markant tydelig hos

Freuds hovedverk var, ikke minst ifølge ham

den mest berømte av Shakespeares karakterer,

selv, Drømmetydning fra 1900 (Freud, 1900/1999;

den danske prinsen Hamlet. Han nøler, utset-

Skårderud, 1999). Den ble like viktig for det unge

ter, famler, tviler og fortviler. Han synker inn

faget psykologi som Darwins Om artenes opp-

i seg selv, og delvis sykner han også. Med Ham-

rinnelse var for biologien. Freud ville gi drøm-

let hadde verdenslitteraturen fått sitt inntil da

mene våre en mening. Freud så ikke drømmen

mest komplekse menneske. Henrik Ibsens sam-

som et kaos, men som gåter. Hele Freuds natur

lede verker er også en stor utforskning av dette

var å være en gåteløser. For legen Freud lignet

moderne psykologiske mennesket. Sigmund

drømmen på symptomet, som noe som trer frem

Freud leste og siterte begge.

for å fortelle om noe annet. Ja, Drømmetydning

Den danske filosofen Søren Kierkegaard var

handler absolutt om drømmer, men også om mye

banebrytende med sine modeller om det psy-

mer. Den gir oss en fremstilling av personlig-

kologiske selvet. Han spaserte omkring i Køben-

hetens strukturer og dynamikk. Drømmeboken

havn og tenkte og tenkte på hva det vil si å være

er fullførelsen av det freudske paradigmet om

et oppdatert menneske. Kierkegaard ante hva

det ubevisste som en annen scene hvor mennes-

den nye tiden kunne føre med seg: at mennesket

kenes følelsesliv utspiller seg. Den unge Freud

kommer på avstand fra seg selv. Hans tenkning

ble opptatt av at vi handler mot vår vilje. Når vi

_HANDBOK I INDIVIDUALTERAPI.indb 21

21

13.09.2021 11:47:05


22

HÅNDBOK I INDIVIDUALTERAPI

bevisst forsøker å holde atferder eller sympto-

var forfatteren, og at de fleste utøvere av den

mer tilbake, men ikke klarer det, blir hans kon-

nye praksisen psykoanalyse også var medisinere.

klusjon at en ubevisst motvilje var en sterk eller

Dermed fikk nyskapende ideer om mennesket,

sterkere kraft. Brytningene mellom slike krefter

og ikke minst kulturelt utfordrende hypoteser

beskrev han som psykodynamikk (Westen, Gab-

om seksualitet, gradvis en medisinsk og viten-

bard & Ortigo, 2008). Freud utviklet psykoana-

skapelig legitimitet. Freud bød på en tilstrekke-

lyse som en grand theory, som mente å forklare

lig helhetlig modell til at medisinsk behandling

mye av bevisst og ubevisst sjeleliv, og som en kur

kunne inkludere den mentalistiske snakkeku-

for mangt, fra mild nevrose til alvorlig psykose.

ren, altså individualterapi, i en legeprofesjon

Freuds genialitet, for å bruke et sterkt

grunnet på materialisme.

uttrykk, var evnen til å treffe tidsånden på forskjellige vis. Dels var det vitenskapeliggjøringen. Newton hadde bidratt originalt i fysikken og

FREUDS AMERIKANSKE SUKSESS

Darwin i biologien. Det fantes en intellektuell

Sigmund Freud ble en suksess i USA. I 1909

sult etter vitenskapelige teorier om menneskets

holdt han et meget berømt foredrag ved Clark

indre verden, og som kunne danne et grunnlag

University, og dette var sterkt bidragende til at

for de mentale lidelsene som ikke hadde noe

psykoanalysen som teori og individualterapeu-

kjent biologisk grunnlag. Samtidig fantes det

tisk praksis etter hvert ble meget sterk innenfor

en folkelig kultur for mystikk, spiritualitet og

amerikansk psykiatri. Det varte inntil slutten

magisk tenkning. Drømmetydning fanger det hele,

av forrige århundre. Amerikansk kultur hadde

både det rasjonelle og det romantiske. Det er også

på slutten av 1800-tallet en sterk tradisjon for

rent litterært et meget spennende verk, et regel-

kristne menigheter som tilbød mind cures for

rett essay i ordets opprinnelige betydning. Essay

sykdommer og bedre liv. Tro og spiritualitet

kommer av det franske verbet essayer, som betyr

skulle gjøre frisk. Den fremtredende psyko-

å prøve. Ja, Freud prøver seg virkelig i nytt land.

terapiforskeren Bruce E. Wampold hevder at

Vi møter spenninger både i samtidskulturen og

modernitetens lege Freud lyktes slik med å føre

i Freuds egen personlighet. I dette komplekse

religiøse strømninger over mot den nye tidens

og svingende verket er forfatteren både rasjona-

rasjonelle medisinske praksis (2010). Den ame-

listen, romantikeren, den djerve oppfinneren,

rikanske legen William James regnes som en av

polemikeren, den ydmyke, den grandiose og

faget psykologis grunnleggere. Da han møtte

den skråsikre. Slik lyktes han, etter hvert, å nå

Freud, skal han ha uttalt: «Yours is the psycho-

både profesjonelle og lekfolk. Det tok lang tid før

logy of the future» (Cushman, 1992).

boken – og drømmer – ble tatt på alvor. I folkelig forståelse hadde drømmer vært noe som kunne spå om fremtiden, om å være sanndrømt. Med

DEN HELENDE INNSIKTEN

Freud ble drømmen et varsel om fortiden.

I sitt faglige liv laget Sigmund Freud flere teo-

Det var helt avgjørende for psykoanalysens

rier om personlighetens organisering. Den mest

kommende gjennomslag at det var en lege som

kjente er den tredelte modellen om det’et (id),

_HANDBOK I INDIVIDUALTERAPI.indb 22

13.09.2021 11:47:05


Kapittel 1: Snakkekuren

jeget (ego) og overjeget (superego). Det’et er i Freuds

Til tross for Freuds egen utvikling gjennom

beskrivelser reservoaret av seksuelle og aggres-

årene og til tross for et mangfold i den psyko-

sive energier, og preget av primærprosess-tenk-

analytiske kulturen, ble det i begynnelsen tenkt

ning, som lyster, irrasjonalitet og plutselige inn-

og arbeidet innenfor følgende ramme: 1) Hys-

fall. Jeget er den heroiske strukturen som skal

teriske symptomer, og senere også psykiske og

balansere mellom primitive drifter, realitetssans

psykosomatiske lidelser, skyldes undertrykking

og moral. Og overjeget er samvittigheten og kul-

av traumatiske erfaringer, reelle eller fantaserte,

turens normer som er internalisert i oss. En slik

i det ubevisste. 2) Symptomets karakter er rela-

streng strukturering av instanser i sinnet er slett

tert til hendelsen. Og 3) symptomet kan fjernes

ikke i tråd med dagens kunnskap. Men vi bør

gjennom innsikten i sammenhengen mellom

ha med oss den psykologiske essensen av denne

hendelsen og symptomet (Wampold, 2010).

freudianske modellen: At mennesket er i konflikt

Innsikt er altså det sentrale, den påstått

med seg selv, og forsøker å finne balanser mellom

helende virkningsmekanismen i den opprinne-

begjær, behov, sosial aksept og kulturelle normer

lige psykoanalysen. Freud og kolleger anvendte

(Westen, Gabbard & Ortigo, 2008).

forskjellige tekniske tilnærminger. Opprinnelig

Freud etablerte et fagmiljø av yngre aktive

anvendte altså Freud hypnose, men etter hvert

kolleger, sin onsdagsklubb. Disse satte etter hvert

mer spørsmål, drømmetydning, tolkning av pasi-

sine individuelle preg på både teori og praksis.

entens overføringer på terapeuten – og frie asso-

De kommende årene og tiårene ble det etablert

siasjoner. Ideen med å assosiere fritt er at da kan

utdanningsinstitusjoner for psykoanalytikere,

det ubevisste lettere komme frem. Og det hører

som spredte seg raskt i de store byene i Europa,

en teknologi til: divanen, slik skriftestolen er den

og etter hvert i USA og Sør-Amerika. Det ble

katolske bekjennelsens møbel. Denne human-

både kreativ videreutvikling, mangfold og kon-

teknologiens opplegg er pasienten som ligger

flikter. Freud hadde et stort problem med elever,

på divanen og er oppfordret til å assosiere fritt,

og det ble spenninger og brudd. Alfred Adler,

mens terapeuten sitter bak og i begrenset grad

mannen bak begrepet mindreverdighetskompleks,

gir respons. Opprinnelig skulle psykoanalytike-

var sosialist og sosialt engasjert, og orienterte

ren være nøytral, abstinent og anonym. Ideen er at

seg mer mot det bevisste sjeleliv og hverdags-

terapeuten er som en blank skjerm for ikke å for-

lige motiver som sosial anerkjennelse og behov

styrre pasienten i assosiasjoner og projeksjoner.

for fremgang. Sveitseren Carl Gustav Jung var

Mer enn hundre år senere er vi teknisk og

lenge Freuds kronprins, men også her ble det

praktisk et ganske annet sted. Det er et meget

splittelse på grunn av uenigheter. Jung kritiserte

begrenset antall personer som går i dagens opp-

Freud for at han i for stor grad betraktet sinnet

daterte versjoner av psykoanalyse, det vil si flere

og hjernen som «et tilbehør til kjønnsorganene»

ganger ukentlig. Et samlebegrep for nyutvik-

(Weston, Gabbard & Ortigo, 2008). Selv tok han

linger av individualterapi med historiske røt-

psykodynamisk tenkning i flere retninger, ikke

ter i det psykoanalytiske paradigmet er psyko-

minst mystiske og religiøse, i en forstand som

dynamiske terapier. Og vi lever nå i en post-blank

vi i dag forbinder med åndeligheten i new age.

skjerm æra. To stoler, eller andre arrangementer,

_HANDBOK I INDIVIDUALTERAPI.indb 23

23

13.09.2021 11:47:05


24

HÅNDBOK I INDIVIDUALTERAPI

erstatter divanen, pasient og behandler møtes

århundre. Dette er svært avgjørende for faget.

ansikt til ansikt, og terapeuten er langt mer aktiv

Det skjer en dreining fra en en-persons psykologi

i å utforske og utfordre. Det er ikke lenger bare

til en to-persons psykologi. Freud skrev om det

fokus på pasientens overføringer, men også tera-

isolerte selvet, som er i konflikt med seg selv, selv

peutens motoverføringer. Hva som skjer i oss og

om dette kunne spille seg ut som kompliserte

med oss som behandlere, er oppfattet som viktig

forhold til andre (Skårderud, 2016).

informasjon om pasienten.

I det relasjonelle perspektivet blir individets plager i langt større grad forstått som inderliggjøring av reelle konflikter mennesker imellom.

JEGET OG DET S FORSVAR

Dette perspektivet åpner for at det ikke bare

Den opprinnelige psykoanalysen tok flere veier.

er snakk om konflikter, men også om deficit og

Freuds egen datter Anna sto sentralt i én av disse,

mangler. I forståelsen av den plagete personen

i egopsykologien. Selv om Freud i betydelig grad

er det ikke bare snakk om konfliktpatologi, men

utviklet sine teorier gjennom et langt arbeidsliv,

også mangelpatologi. Mange av dem vi møter

forble hans psykoanalyse i stor grad en det’ets

i klinikken, har fått for lite av det gode, eller for

psykologi, jamfør strukturmodellen beskrevet

mye av det vonde, eller ekstra smertefulle og

ovenfor. Tradisjonen egopsykologi forsøkte

forvirrende kombinasjoner av de to. Jo nærmere

å trekke den psykodynamiske personlighets-

vi kommer vår egen tid, desto tydeligere vekt-

teorien ut av en slik selvvalgt splendid isolation

legges det at vi utvikles vel så mye utenfra og inn

i det mer primitive av mennesket. Den foku-

som innenfra og ut. Gener og biologi utgjør en

serte mer på jegets rolle i kontroll av impulser

matrise, men vi formes gjennom møtene med

og håndtering av konflikter og mestring. Anna

de betydningsfulle andre. Som spedbarn er vi

Freud skrev om jeget og dets forsvarsmekanismer

kastet ut i det sosiale, og de andre internaliseres

(Freud, 1936). Den mest kjente representanten

som følelsesmessige og handlingsmessige dispo-

for denne retningen innen klinisk psykologi

sisjoner i oss.

og psykiatri var amerikaneren Harry Stack

Et nytt begrep dukker opp i den psyko-

Sullivan. Forståelsene av menneskesinnet ble

dynamiske terminologien: objektrelasjoner (Skår-

nå trukket nærmere tenkning og den kognitive

derud, Haugsgjerd & Stänicke, 2018). Objekt-

psykologien.

relasjonsteori har mange røtter, men kan finnes tydeligst og tidligst hos Melanie Klein (1948) og Ronald Fairbairn (1952), og etter hvert også

RELASJONELL PSYKOTERA PI

hos Donald Winnicott (1990). Deres teorier har

Jeg hevder at det er en annen videreutvikling av

overlappende elementer, men er også svært for-

psykoanalysen som er mer sentral.

skjellige. De arbeidet på ulike steder, men deres

Det som nærmest er et paradigmeskifte, dog

kliniske erfaringer gjorde dem overbevist om at

et gradvis og langsomt et, i psykodynamisk indi-

barnet relaterer seg til objekter fra begynnelsen

vidualterapi, er introduksjonen av et tydeligere

av. Objekt er psykoanalytisk språk for den perso-

relasjonelt perspektiv. Nå er vi i midten av forrige

nen drifter eller følelser retter seg mot. Teorier

_HANDBOK I INDIVIDUALTERAPI.indb 24

13.09.2021 11:47:05


Kapittel 1: Snakkekuren

vokste ut av kliniske erfaringer med personer

på forholdet mellom terapeut og pasient som

som strevde alvorlig i intime relasjoner, ikke

analogt til forholdet mellom barnet og deres

minst med personer med alvorlige personlig-

omsorgsgivere. Med Jerome Franks formulering

hetsforstyrrelser. Og mange av disse hadde his-

er individualterapien muligheten for en korrige-

torier med krenkelser, traumer og omsorgssvikt.

rende emosjonell erfaring (Frank & Frank, 1991).

Sentralt i objektrelasjonsteori er hvordan

Pasienten kan få en opplevelse av å bli sett, møtt,

barnet, gjennom ulike mekanismer, utvikler en

tålt og forstått. Det som er skadet i relasjoner,

indre psykologisk verden som huses av objekter.

kan heles i relasjoner. Nå er det ikke innsikten,

Helt enkelt tenkes det at barnet danner indre

men selve kvaliteten på møtene som er sentral

representasjoner av tidlige relasjoner mellom

ingrediens i tilheling.

seg selv og andre, som så fargelegger og tidvis

Dette stiller helt andre krav til terapeuten

forvrenger senere relasjoner med andre. Fra

enn å være nøytral, abstinent og anonym. Det er

1960-årene ble moderne objektrelasjonsteori en

i stedet terapeutens kompetanser til å lage trygge

svært sterk trend i individualterapeutisk prak-

og utviklende møter. Terapeutens stiller sin pro-

sis (Kernberg, 1975). Objektrelasjonen var mest

fesjonelle personlighet til rådighet. Altså igjen:

europeisk. I USA så vi en tilsvarende orientering

saklig medmenneskelighet (Fog, 1998).

25

mot det relasjonelle gjennom den interpersonlige skolen, også kalt den kulturelle skolen, med skikkelser som Karen Horney, Harry Stack Sul-

MENTALISERING

livan og Erich Fromm. Disse nyfreudianerne var

Så er vi kommet til vårt eget årtusen. En av de

mer opptatt av det reelle sosiale enn den freuds-

sentrale videreutviklingene av psykodynamisk

ke påståtte ødipalkonflikten, barnets fantasier

fundert psykoterapi er mentaliseringstradisjonen.

om foreldrene. Freuds libido, seksualenergi,

Det er et relativt nytt og oppdatert intellektuelt

ble kritisert for at den ble beskrevet som den

rammeverk for å forstå psykisk lidelse og tera-

primære motivasjonen i dannelsen av person-

peutisk praksis. Her integreres en rekke faglige

ligheten. Erich Fromm, verdensberømt for den

modeller. Den ungarsk-britiske psykologen Peter

populærvitenskapelige boken Om kjærlighet

Fonagy er en sentral intellektuell skikkelse. Noe

(2019), skriver om andre motivasjonssystemer,

av det originale i miljøene omkring Fonagy er

som behovet for å være tilknyttet andre, for akti-

den dedikerte viljen og evnene til å konstruere

vitet og kreativitet og behovene for mening og

helere modeller gjennom å integrere elemen-

minstemål av stabil identitet. Han vektlegger

ter fra en rekke oppdaterte kunnskapskilder.

også betydningen av spesifikke belastninger og

Mentalisering er et ærgjerrig intellektuelt

konflikter som oppstår i historiske kontekster

rammeverk for å sette sammen kropp og sinn,

og knyttet til økonomiske forhold (1947; 1962).

tilknytning og hjerne, historie og nåtid, følelser

Psykodynamisk individualterapi er sterkt

og følelsesregulering, evolusjon og utviklings-

forankret i utviklingspsykologi. Nå gjelder det

psykologi. Et meget viktig fundament er John

ikke bare i den teoretiske forståelsen av hvorfor

Bowlbys tilknytningsteori (1969; 1973; 1980),

lidelser og symptomer utvikles, men at man ser

som med årene ikke bare er teorier, men også

_HANDBOK I INDIVIDUALTERAPI.indb 25

13.09.2021 11:47:05


26

HÅNDBOK I INDIVIDUALTERAPI

en meget robust empiri. Opplevelsen av trygghet

Å mentalisere betyr, stort sett, å humanisere den

eller utrygghet i tidlige relasjoner er formende

andre. På sitt beste er gode relasjoner meetings

for senere psykososial utvikling.

of minds. Vi føler oss verdsatt og bekreftet når

En god norsk oversettelse av selve ordet

vi opplever at den andre personen har vårt sinn

mentalisering er forestillingsevner. Vi erfarer

i sitt sinn. Da er vi ikke alene. Vi føler oss ikke

verden og lager våre forestillinger om dem. Det

bare forstått, men vi føler oss følt.

er ikke verden vi har i våre hoder, men våre

Kombinasjonen av å ha en rimelig presis

indre og private forestillinger om den. Mentale

følelse av seg selv og en følelse av andre som

fenomener, som tanker og følelser, er alltid om

bidrar til tilknytning, hjelper oss til å tåle mot-

noe, til forskjell fra en ting som ikke er om noe,

gang, tap og traumer og vanskelige følelser uten

men simpelthen er. En stein er en stein, og har

å henfalle til fryktreaksjoner som fight–flight–

ingen bevissthet. Vi som mennesker, derimot,

freeze, eller til destruktiv og selvdestruktiv

har forestillinger om oss selv og andre, og kanskje

atferd. Følelsesmessig regulering og mestring

også om steiner. Våre forestillingsevner varie-

bidrar i stedet til valg og fleksibilitet. Det bidrar

rer, avhengig av våre oppveksthistorier, stress,

igjen til at vi kan sette oss mål og legge opp rime-

stemninger, menneskene vi er sammen med og

lige realistiske planer for å komme dit. Det kan

de kontekstene vi tar del i. Og dette er avgjø-

igjen bidra til de sterkeste beskyttelsesmekanis-

rende for vår helse og vårt velvære på flere vis.

mene et menneske kan ha, mening og håp (Allen,

Mentalisering er simpelthen en helt avgjørende

Bleiberg & Haslam-Hopwood, 2012). Mentalise-

sosial kompetanse for å klare seg i en kompleks

ring er blitt kalt sinnets immunapparat. Så godt

verden. I hvilken grad kan vi forstå sinn, eget,

som alle psykiatriske diagnoser kan beskrives

andres og relasjonene vi tar del i? Andres sinn

i slike termer, som varianter av mentaliserings-

er bare delvis tilgjengelige for oss. Det gjelder

svikt (Skårderud, 2012).

faktisk også vårt eget sinn. Her finner vi således

Den mentaliserende individualterapeuten er

en forbindelse til Freuds begrep om det ubevisste

aktiv. Den terapeutiske hovedoppgaven er det

(Karterud, Folmo & Kongerslev, 2020).

systematiske fokuset på å fremme de reflekte-

God mentalisering er knyttet til dannelse

rende evnene, og å anvende den terapeutiske

av identitet, årvåkenhet for en selv og følelsen

situasjonen for å utvikle dette. En effektiv

av å være en aktør i eget liv. Det handler om

terapeutisk relasjon er den beste analogien til

en følelse av en selv, sense of self (Stern, 2004).

trygg tiknytning, som nettopp kan fostre men-

Det bidrar til eierskap og ansvarlighet for egne

taliserende kompetanser. Når relasjonen opp-

handlinger og valg, og at vi ikke bare er et offer

leves som en trygg base, gir terapeutiske forhold

for «det som skjer».

muligheter til å utforske tanker, følelser, håp,

Mentalisering er også et grunnlag for sunne

ønsker, behov, drømmer m.m. Helt sentralt i den

relasjoner. Mentalisering av den andre vil som

mentaliseringsfremmende holdningen er nys-

regel føre med seg empatisering av den andre.

gjerrigheten, motarbeidelse av skråsikkerhet, regu-

Når vi fanger opp noe av den andres perspek-

lering av intensitet og ikke minst at man utforsker

tiv, responderer vi gjerne ved å tilpasse oss.

selve det kliniske møtet – deg og meg, her og nå.

_HANDBOK I INDIVIDUALTERAPI.indb 26

13.09.2021 11:47:05


Kapittel 1: Snakkekuren

Slik stimuleres mulighetene for rikere opplevel-

Idéhistorisk er vi nå sterkt forankret i positivis-

ser av seg selv og andre. Den terapeutiske hold-

men. Dette var en av de mest betydningsfulle

ningen innebærer også å være følelsesfokusert,

filosofiske retningene på slutten av 1800-tallet

aktiv og enkel i dialog med pasienten, løfte frem

og begynnelsen av 1900-tallet. Hovedtrekket ved

forskjellige perspektiver, ha et bevisst fokus på

positivistiske filosofier er vektleggingen av «kjens-

minding minds, og ikke minst å være leken. Det

gjerninger» (positive fakta) og avvisningen av

handler om å leke med virkelighetene, det vil

«metafysiske spekulasjoner». I innledningen av

si å vise at det er befriende å kunne se saker på

behaviorismen ble det ikke bare satt spørsmåls-

forskjellige vis (Rydén & Wallroth, 2008).

tegn ved det freudske ubevisste, men også ved

Denne faglige tradisjonen hevder at men-

bevissthet som sådan, da dette simpelthen er vans-

talisering er en av de viktigste fellesfaktorene

kelig å observere, måle og å vite hva egentlig er.

i virksomme individualterapier. Det betyr at

Siste del av forrige århundre er en sterk

vellykket terapi, om den benevner seg selv som

idémessig dreining mot det bevisste sjelelivet,

psykodynamisk terapi, kognitiv atferdsterapi,

med vekt på tenkning og kognisjon (Skårderud,

emosjonsfokusert terapi, narrativ terapi, eksis-

Stänicke & Haugsgjerd, 2018). I dagens psyko-

tensiell psykoterapi – eller annet, så er påstanden

terapeutiske panorama har de kognitive atferds-

at alle disse tradisjonene fremmer nettopp bedre

terapiene, CBT på engelsk og på skandinavisk

mentalisering. Det vil si mer fleksible sinn. Så

forkortet KAT, fått meget stor utbredelse og

selv om mentaliseringsbasert terapi, MBT, er enda

gjennomslagskraft. KAT er navnet på en gruppe

et nytt tilskudd til mangfoldet av retninger og

pragmatiske tilnærminger for å forstå og møte

bokstavforkortelser, vektlegger skikkelsene bak

forskjellige psykiatriske lidelsesformer (Berge

denne tradisjonen nettopp det samlende og inte-

& Repål, 2010). Med pragmatisk mener jeg at

grative. MBT er utviklet for spesifikt å ha fokus

man kanskje er mer opptatt av at noe virker,

på det uspesifikke, på de virksomme fellesfaktorene

enn hvorfor det virker. Den kognitive tradisjo-

(Skårderud, 2016). Den amerikanske psykologen

nens styrke har vært det praktisk-metodiske, og

Jon G. Allen er en av de fremste innenfor denne

ikke i samme grad det filosofiske og teoretiske.

tradisjonen. Han leker alvorlig, som er en del av

Tradisjonen, slik vi i dag møter den i klinisk

denne tradisjonens ånd, med å kalle den terapeu-

praksis som KAT, bygger på antakelsen om at

tiske modellen POT i stedet for MBT. Allens POT

atferd og symptomer er betinget av tanker mer

står for Plain Old Therapy. Mentaliseringsinspi-

enn av følelsesmessige impulser og konflikter.

rert terapeutisk praksis aspirerer simpelthen til

Selv om det finnes en del variasjon under en slik

å være god gammeldags terapi (Allen, 2013).

overskrift, er det felles for de fleste terapeutiske

27

tilnærmingene at intervensjonene er problemfokuserte, målrettede, fremtidsorienterte, tids-

BEHAVIORISMEN

begrensede og empirisk veldokumenterte (Grant,

Som psykoterapitradisjon er ikke bare behavio-

Young & DeRubeis, 2005). Behandlingen forut-

rismen yngre enn psykoanalysen, men også

setter aktivt samarbeid og aktiv deltakelse fra

radikalt annerledes i sitt teoretiske fundament.

både pasient og behandler.

_HANDBOK I INDIVIDUALTERAPI.indb 27

13.09.2021 11:47:05


28

HÅNDBOK I INDIVIDUALTERAPI

Jeg vil beskrive tradisjonen historisk med

atferd styres av konsekvensene. I lengden slut-

det som ofte beskrives som den kognitive

ter vi å gjøre det som ikke gir belønning, eller

atferdsterapiens tre generasjoner (Kåver, 2006).

det som gir ubehag. Dette ledet til terapeutiske

Det vises for øvrig til flere av de kapitlene

og pedagogiske prosjekter både i skolevesen,

i denne boken som går i dybden på forskjellige

helsevern for psykisk utviklingshemmede og

individualterapeutiske modeller.

i psykisk helsevern. Straff og belønning ble sentralt i tiltakene. Det var lite vekt på pasientenes tanker eller emosjonelle opplevelser.

DEN FØRSTE GENERASJONEN

På sitt beste hadde de en effekt. På sitt verste

Den aller første generasjonen har atferd i fokus,

ble atferdsterapeutiske teknikker brukt som

og derav navnet behaviorisme. I 1920-årene var

kalde, lite empatiske og til dels brutale regi-

det på universiteter en økende interesse for

mer for atferdsendring (Skårderud, Stänicke

eksperimentelle studier for å forklare dyrs og

& Haugsgjerd, 2018). Og tilnærmingen ble til

menneskers atferd. Den russiske legen og nobel-

et par offentlige skandaler om profesjonell vold

prisvinneren Ivan Pavlov er velkjent for sitt

mot barn.

begrep om betinget læring. Mange kjenner begrepet pavlovsk reaksjon. Denne viser til en studie hvor et ringesignal, som et visst antall ganger

ANDRE GENERASJON

ble presentert sammen med mat, noe som igjen

Den andre generasjonen orienterer seg langt

utløste spyttsekresjon hos hunder, etter hvert

mer mot pasientens egen erfaringsverden

kunne utløse spyttsekresjon uten at maten var

(Kåver, 2006). Man innså at Skinners stimulus–

til stede. En slik læringspsykologi ble overført

respons-modell var for enkel, og man orienterte

til menneskelig atferd, blant annet ved former

seg mer mot tenkningen som en medierende

for frykt og fobier. Dette ble altså forklart med

faktor for atferd og symptomer, altså stimulus–

begrepet betinget læring.

tenkning–respons. En av foregangsfigurene, og

Den klassiske atferdsterapien ble for alvor

nok den viktigste, var den tidligere psykoana-

utviklet i 1950- og 1960-årene, med sentrale

lytikeren Aaron T. Beck fra Philadelphia. Han

skikkelser som Joseph Wolpe, Arnold Lazarus

dreide oppmerksomheten fra psykoanalysens

og Burrhus Frederic Skinner. Wolpe og Lazarus

indre fantasier til bevisste tanker. Beck utviklet

skrev i 1958 en artikkel sammen der ordet

først sin nye terapeutiske metode for depri-

atferdsterapi første gang blir anvendt. Samme

merte pasienter (Skårderud, Stänicke & Haugs-

år lanserte Wolpe (1958) en bok der han beskrev

gjerd, 2018). Hans grunnforutsetninger var

systematisk desensibilisering, en metode for at

at visse psykopatologiske tilstander enten er

pasienter skulle lære seg gradvis avbetinging,

forårsaket av eller opprettholdt av dysfunksjo-

eksempelvis i møte med situasjoner, tanker,

nelle tankemønstre. Disse kognitive mønstrene

bilder og minner som var sterkt knyttet til noe

viser at pasienten har et urealistisk og negativt

fryktinngytende. Skinner (1953) ble kjent for

syn på seg selv, på verden omkring og på frem-

sin teori om operant læring. Denne la vekt på at

tidige hendelser. Slike tankemønstre kan synes

_HANDBOK I INDIVIDUALTERAPI.indb 28

13.09.2021 11:47:05


Kapittel 1: Snakkekuren

ulogiske for andre, men for pasienten er de både

til verks, eksempelvis ved å utforske tanker

logiske og helhetlige. Beck hevdet at vanskelige

omkring et anfall av panikkangst. Standardiserte

og ubehagelige opplevelser henger sammen med

skjemaer for selvutfylling kan bli brukt.

29

dysfunksjonelle regler, som han kalte skjemaer. Slike skjemaer danner grunnlaget for hvordan

Selvmonitorering

man kategoriserer, organiserer, bedømmer og

«Loggboken» kan anvendes for slik detaljert

fortolker opplevelser. De utvikles tidlig i livet

kartlegging. Eksempelvis kan den bulimiske

og kan være standhaftige mot forandring. Det

pasienten få i oppdrag, hver eneste dag mellom

kan være slik som overgeneraliseringer, overdri-

konsultasjonene, å skrive ned hva som blir spist,

velser, feiloppfatninger, selvhenføring, overtro og

når det er symptomatisk atferd som overspising,

alt eller intet.

oppkast eller overtrening, i hvilke kontekster

Fra og med 1980-årene ble atferdsterapi og kognitive tilnærminger integrert, og man

dette skjer, og hva som er tankene som følger med (Beck, 1995; Skårderud, 2013).

begynte for alvor å anvende samlebegrepet begrepet kognitiv atferdsterapi (se kap. 13). Dette

Kognitiv restrukturering

er, som beskrevet, et samlebegrep, og de enkelte

Pasienten oppfordres, når han eller hun har en

klinikere kan vektlegge forskjellige sider ved

forståelse for sine tankemønstre, til å betrakte

slike tradisjoner. Det er stort sett felles at man

dem som hypoteser og ikke fakta. De blir bedt

anvender spesifikke teknikker for å identifisere

om å utforske alternative forståelser, og så vur-

og endre tankemønstre som man mener opp-

dere om det kan påvirke deres tilstand i positiv

rettholder lidelsen, og at man så forsøker å bidra

retning.

til endring av slike. Kognitiv atferdsterapi har således en klar pedagogisk intensjon.

Problemløsning

I et oversiktskapittel oppsummerer Grant,

Terapeuten hjelper pasienten til å lete etter flere

Young og DeRubeis (2005) sentrale behandlings-

alternative løsninger på forskjellige utfordringer,

teknikker på denne måten:

og pasienten bes om å teste ut disse.

Fastsetting av felles mål

Eksponering

Pasient og terapeut forsøker sammen å utvikle

Pasienter oppfordres til å utsette seg for det de er

realistiske mål for endring. Eksempelvis er det

redde for. Å utforske alternativ atferd kan bidra

å skulle bli frisk av anoreksi uten å gå opp i vekt

til nye erfaringer.

et urealistisk mål. Terapeuter kan derfor bli satt på prøve i slike forhandlinger.

Planlegging av aktiviteter Inaktivitet bidrar ofte til negative tanker og tap

Vurdering

av motivasjon. Ved å planlegge dagene med mål-

Behandleren analyserer problemene i detalj,

rettede, mestringsorienterte aktiviteter håper

blant annet om hvordan pasienten tenker at

man å redusere dette.

symptomene har oppstått. Man går konkret

_HANDBOK I INDIVIDUALTERAPI.indb 29

13.09.2021 11:47:06


Kapittel 15 SKJEMATERAPI Kapittel 16 MOTIVERENDE INTERVJU Kapittel 17 NARRATIV TERAPI – å utvide historier om livet

Kapittel 19 LØSNINGSFOKUSERT TERAPI: EN PRAGMATISK TILNÆRMING Kapittel 20 INTENSIVE SHORT-TERM DYNAMIC PSYCHOTHERAPY

Kapittel 22 MENTALISERINGSBASERT INDIVIDUALTERAPI

Håndbok i individualterapi består av 27 kapitler fordelt på to deler. Del 1 gir en bred introduksjon og tar for seg temaer som historikk, utdanning og felles virkningsfaktorer, mens del 2 presenterer 17 ulike metoder og tilnærminger som kan sorteres under hovedmodellene kognitiv atferdsterapi, psykodynamisk terapi, humanistisk terapi, eksistensiell terapi og systemisk terapi.

Kapittel 23 DIALEKTISK ATFERDSTERAPI Kapittel 24 EMOSJONSFOKUSERT TERAPI Kapittel 25 GESTALTTERAPI Kapittel 26 AKSEPT- OG FORPLIKTELSESTERAPI Kapittel 27 HYPNOSE

Per-Einar Binder, Lennart Lorås og Frode Thuen er bokens redaktører. Forfatterne er Erlend Aschehoug, Tom Barth, Paolo Bertrando, Alan Carr, Jeff Chang, Roger Sandvik Hansen, Asle Hoffart, Børge Holden, Sigmund Karterud, Peder Kjøs, Vikram Kolmannskog, Elfrida Hartveit Kvarstein, Øyvind Kvello, Stine Laberg, Sari Lindeman, Linn-Heidi Lunde, Katharina T.E. Morken, Filip Myhre, Hans M. Nordahl, Hanne Weie Oddli, Gunnar O.R. Rosén, Marit Råbu, Jan Skjerve, Finn Skårderud, Erik Stänicke, Line Indrevoll Stänicke, Jan Reidar Stiegler, Hanne Strømme, Anne Stærk, Kristine Dahl Sørensen, Terje Tilden, Siri Toven, Pål Gunnar Ulvenes, KariAnne Vrabel og Thilde Westmark.

ISBN 978-82-450-3681-7

Kapittel 1 SNAKKEKUREN Individualterapiens historie

HÅNDBOK I

INDIVIDUALTERAPI

Kapittel 2 Å UTDANNE SEG TIL PSYKOTERAPEUT Kapittel 3 VEILEDNING AV INDIVIDUALTERAPEUTER Kapittel 4 BRUK AV TILBAKEMELDINGSSYSTEM Kapittel 5 FELLESFAKTORER I PSYKOTERAPI Kapittel 6 PSYKOTERAPI MED BARN OG UNGDOMI Kapittel 7 INDIVIDUALTERAPI MED ELDRE Kapittel 8 EKSISTENSIELLE PERSPEKTIVER PÅ PSYKOTERAPI

HÅNDBOK I

Kapittel 21 RELASJONSRETTET KORTTIDS DYNAMISK PSYKOTERAPI

Psykoterapi handler om å frembringe ønskelige endringer i følelser, tanker, ideer, samspillsmønstre og relasjoner. Terapeutiske samtaler vil nødvendigvis også handle om verdivalg og eksistensielle valg i den enkeltes liv. Psykoterapi har derfor en dyptgripende etisk dimensjon som omfatter både terapeuten og de ulike terapimodellene eller -retningene som legges til grunn: Begge får stor betydning for forløpet og utfallet.

Per-Einar Binder Lennart Lorås Frode Thuen (red.)

INDIVIDUALTERAPI

Kapittel 18 SYSTEMISK-DIALOGISK INDIVIDUALTERAPI

Individualterapi er den mest utbredte behandlingsformen innen psykisk helsevern. Den har et enkelt utgangspunkt: To personer, to stoler. En som søker hjelp, en som tilbyr hjelp. Deretter følger en samtale, fortrinnsvis om det som gjør vondt i livet, hvor partene gjerne blir enige om hvordan agendaen for timen skal være; hva man skal arbeide med, og på hvilken måte. Herfra går det i utallige ulike retninger – selv ikke i pakkeforløpet blir to forløp helt like. Det ligger i individualterapiens natur at behandlingen må tilpasses det enkelte individ.

Kapittel 9 INTEGRASJON I PSYKOTERAPI Kapittel 10 FORSKNING PÅ INDIVIDUELL PSYKOTERAPI Kapittel 11 MODERNE PSYKOANALYTISK TERAPI Samspillets potensial for utvikling og endring

Per-Einar Binder Lennart Lorås Frode Thuen (red.)

Kapittel 12 PERSONLIGHETSFOKUSERT TERAPI Kapittel 13 KOGNITIV TERAPI Kapittel 14 METAKOGNITIV TERAPI


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.