Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 22 lutego 2019 r. ı Rok XII nr 8 (522) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Parking przy szpitalu może być płatny Racibórz » Decyzja na razie nie zapadła, a jeśli już, to stawki mają być symboliczne. Zarząd powiatu zobowiązał dyrektora lecznicy żeby rozpoznać temat. Ten jest za płatnym parkowanie i wskazuje dwie opcje. Jak dodaje starosta Grzegorz Swoboda, to realizacja postulatu, który padł już na sesji radnych, a również próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak uporządkować kwestie parkowania przy Gamowskiej. To m.in. kwestie tego, czy liczbę miejsc można zwiększyć, kto powinien partycypować w kosztach utrzymania i jak sprawić, by nawet kadra, tak jak dziś, nie musiała szukać wolnego miejsca. – Absolutnie nie podjęliśmy żadnej decyzji, ale nie da się ukryć, że jest to jeden z nielicznych szpitali w regionie, przy którym nie trzeba płacić. Parking wymaga napraw, utrzymania porządku i zimą odśnieżania – tłumaczy starosta. Dochody z opłat mogłyby zwiększyć standard, a same opłaty poprawić REKLAMA

rotację wolnych miejsc. Zarząd oczekuje, że dyrektor przedstawi swoje propozycje. Powiat jest organem założycielskim dla szpitala. - Musi zapaść decyzja w powiecie – wskazuje dyrektor Ryszard Rudnik. Dziś na konferencji prasowej oświadczył, że jest zwolennikiem płatnego parkowania, a wedle jego szacunków roczny dochód z wszystkich miejsc przy Gamowskiej, przy przychodniach i izbie przyjęć, mógłby wynieść około 200-300 tys. zł. Przy prowadzeniu parkingu opcje są dwie – albo zajmie się tym sam szpital, ale teren weźmie w dzierżawę prywatna firma i to ona poprowadzi płatną strefę, dzieląc się z lecznicą zyskiem. (w)

REKLAMA

11

LAT

NA RYNKU


Aktualności

»2

Piątek, 22 lutego

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

SPACER I NOTES Kampanie wyborcze to zwykle wielkie projekty, wielkie plany, a tymczasem sukcesem tej kadencji może być poprawienie tego, co źle zrobiono w poprzednich latach. Ot, zwykłe gospodarskie podejście. Nawiążę znów do wyjazdu Kolejową spod wiaduktu w kierunku Kościuszki. Iluż to kierowców dziwi się, że wciąż nie zmieniono tu organizacji ruchu. W Raciborskim Centrum Kultury z miejsc na bocznych balkonach niewiele widać. RCK został pięknie odnowiony, jak wiedeński teatr, ale, niestety, ktoś nie pomyślał o prawidłowym ulokowaniu krzeseł. W H2Ostróg trzeba zainwestować w system uzdatniania wody, bo obecny jest niewydolny. Dobrze, że sprawa wyszła na jaw. W Arenie Rafako nie ma klimatyzacji przez co latem - z racji ciepła zbliżonego do tego w szklarniach - nadaje się bardziej do hodowli np. kwiatów albo pomidorów. W części hotelowej Areny okna się nie uchylają przez co latem, w upały, goszczące tu ekipy wolą spać na... korytarzu. Wzdłuż Łąkowej brakuje miejsc parkingowych, choć jest miejsce na zatoczki. Na wyrozumiałość policji i straży miejskiej wiecznie liczyć nie można. Mandaty pewnego razu posypią się hurtem. Na Długiej światełka LED w bruku przestały świecić na samym starcie, a nowe oświetlenie LEDowe na ulicach też wymaga doinwestowania w doświetlenie przejść dla pieszych. Teraz jest na nich ciemno jak... Mało co tu widać. Z nieodnowionej widowni odnowionego pięknie stadionu najlepiej z pewnych miejsc widać...megafony. Na remont czeka kręgielnia. Pęka ścieżka rowerowa nad REKLAMA

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

Odrą wzdłuż Bosackiej. W parku Roth jest piękny plac zabaw, ale brakuje tak podstawowego przybytku jak toalety. Te przy Kochanowskiego, pozwalające załatwić potrzebę po wrzuceniu pieniążka, nader często się psują. Brakuje toalety przy dworcu PKS, przez co ludzie siusiają w klatce schodowej najbliż- Ważna dla Raciborza inwestycja drogowa jeszcze w tym roku szej kamienicy. Przy Strzesze, w miejscu byłego już amfiteatru, przydałby się parking z wjaz- Racibórz » Jeszcze w tym roku, jak wynika z przyjętej właśnie wieloletniej prognozy finansowej wojewódzdem od cukierni Malcharczyka. Takich spraw są dziesiątki, jeśli twa śląskiego na lata 2019-2030, ma się rozpocząć I etap przebudowy DW 935. To droga wojewódzka od nie setki. Wielokrotnie omawia- Ronda Solidarności w Raciborzu (nerka) przez Reymonta, pl. Mostowy, Bosacką i Rybnicką do Rybnika. nych, ale dotąd niezałatwionych. Śp. Jan Osuchowski miał notat- Koszt oszacowano na 120,1 mln zł. I etap obejmie rondo przy Mechaniku i wyjazd w stronę Kornowaca nik, nie jeździł, a chodził do pracy, notując po drodze, co trzeba W tym roku inwestor, czyli stały zweryfikowane lokalizacje stycznych (tzw. „cicha nanaprawić albo poprawić. Obecwierzchnia”) nym prezydentom życzę dobrej Śląski Urząd Marszałkowski po- istniejących przejść dla pieszych przez Zarząd Dróg Wojewódz- oraz zaprojektowane nowe przej- ƒƒ pobocza ulepszone kruszypogody podczas spacerów. REKLAMA kich w Katowicach, planuje wy- ścia i przejazdy dla rowerzystów. wem łamanym lub destrukdać 2,9 mln zł, w przyszłym roku tem po frezowaniu istniejąUSG RACIBÓRZ 40,1 mln zł. W ramach pierwsze- Podstawowe parametry cej nawierzchni. lek. med. Witold Ostrowicz go przetargu ZDW wyłoni wyko- techniczno-użytkowe specjalista radiologii nawcę ronda przy Mechaniku, ƒƒ klasa techniczna – G,  W ramach przebudowy drogi i diagnostyki obrazowej w drugim pozostałych odcinków ƒƒ prędkość projektowa – 50 km/h  wojewódzkiej zostanie wykonane Racibórz drogi - od Auchan do skrzyżo- ƒƒ przekrój uliczny – jednojezd- oświetlenie drogowe oraz przeul. Kasprowicza 1 wania z DW 933 w Rzuchowie.  niowy 1/2 i dwujezdniowy 2/2 widuje się uporządkowanie odTel. Planowana inwestycja - jak (odcinek na terenie miejsco- wodnienie drogi poprzez ujęcie tel. mob: 604-347-669 informuje raciborski magistrat wości Racibórz)  wód opadowych i roztopowych www.usg-raciborz.pl w odniesieniu do odcinka miej- ƒƒ szerokość poboczy grunto- w systemy otwarte (rowy przyREKLAMA skiego - ma na celu poprawę bezwych – 1.25 m  drożne) oraz w projektowane odpieczeństwa ruchu poprzez jego ƒƒ szerokość pasów ruchu jezd- cinki kanalizacji deszczowej. Zauspokojenie (zwłaszcza na odcinni ulicy – 3.50 m  projektowane zostaną niezbędne kach przebiegających przez tere- ƒƒ wysokość skrajni drogowej urządzenia bezpieczeństwa runy zabudowane) oraz zapewnie– 4.60 m  chu takie jak bariery ochronne, nie odpowiedniej płynności dzięki ƒƒ dopuszczalne obciążenia na- balustrady dla pieszych, oznakowprowadzeniu jednolitych przewierzchni – 115 kN/oś  wanie poziome i pionowe, sygnakroi, poprawie stanu techniczne- ƒƒ skrzyżowania jednopoziomowe  lizacje świetlne i inne urządzenia go nawierzchni, budowie chodni- ƒƒ nawierzchnia jezdni z mie- sterowania ruchem. ków, ścieżek rowerowych oraz szanki SMA o polepszoNa terenie miasta droga ciągów pieszo-rowerowych. Zonych właściwościach aku- znajdować będzie się w więk-

DW 935 Racibórz-Rybnik

DO PRZEBUDOWY ETAPAMI

32 724-24-20

szości przebiegu w granicach istniejącego pasa drogowego. Skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 919 i ul. Zamkową zaprojektowano jako rondo turbinowe czterowlotowe. Za skrzyżowaniem drogę zaprojektowano jako dwujezdniową z pasem rozdziału kontynuowanym do skrzyżowania z ul. Jana. Na dalszym odcinku droga przyjmuje przekrój jednoprzestrzenny z zabrukowanym pasem rozdzielającym pasy ruchu w przeciwnych kierunkach. W rejonie wiaduktu kolejowego szerokość jezdni dostosowano do obiektu inżynierskiego i szerokość jezdni zredukowano do 7,00 m. Przewiduje się obniżenie niwelety dla uzyskania wymaganej dla drogi klasy G skrajni 4,60 m. Chodnik oraz ścieżkę rowerową poprowadzono projektowanym tunelem po prawej stronie drogi wojewódzkiej. Na dalszym odcinku drogi wprowadzono zmiany polegające na utrzymaniu przekroju podstawowego o szerokości jezdni wynoszącej 7,00 m. Zaprojektowano chodniki, ścieżki rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe. Przeprojektowano istniejące zatoki autobusowe z zachowaniem normatywnych parametrów technicznych oraz z uwzględnieniem rezerwy terenu dla lokalizacji wiat przystankowych. Opr. (waw)

PODZIĘKOWANIE

REKLAMA

Serdeczne podziękowania za organizację i udział w uroczystościach pogrzebowych śp. ppłk. Zdzisława Drozda

dla Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, wszystkich strażaków zawodowych i strażaków OSP oraz gości i uczestników ceremonii składa Rodzina. WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Magdalena Kiersztyn – Specjalista ds. marketingu e-mail: m.kiersztyn@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 509 505 765

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


Piątek, 22 lutego

»3

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

POLSKA, ŚLĄSK

W POWIECIE

Od 1 marca nowa formuła dowodu osobistego

Dęby i klony zastąpią topole z drogi Nędza-Ciechowice-Turze

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji od 1 marca wprowadza nową formułę dowodu osobistego. Ma to być wersja „e” naszego podstawowego dowodu tożsamości.

Jak będzie wyglądał nowy dowód osobisty?

Zmiany polegają przede wszystkim na wprowadzeniu chipu, dzięki któremu będzie możliwa elektroniczna identyfikacja naszych danych i korzystanie z funkcjonalności, które dokument daje w przestrzeni wirtualnej. Pozostałe zmiany mają charakter kosmetyczny. Na awersie nowego dowodu pojawi się narodowość. Tutaj również przeniesiona zostanie informacja o terminie „ważności” naszego dokumentu. Na rewers trafi natomiast informacja o imionach naszych rodziców. Nowy dowód będzie zaopatrzony w szereg certyfikatów, które zdecydowanie ułatwią nam komunikację z „urzędem”. Są to certyfikaty: identyfikacji i uwierzytelnienia, podpisu osobistego, potwierdzenie obecności. W dokumencie znajdzie też przestrzeń na zainstalowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. „e”- dowód będzie również zawierał nasze zakodowane zdjęcie telemetryczne.

Co da nam wersja elektroniczna dowodu osobistego?

Przede wszystkim będziemy mogli skorzystać z szeregu funkcjonalności w przestrzeni wirtualnej, chociażby w elektronicznej komunikacji administracją publiczną. Dzięki temu nasz podpis elektroniczny będzie „honorowany” przez administrację, tak jakbyśmy złożyli go własnoręcznie. Nowy dowód umożliwi nam również potwierdzenie obecności w placówce zdrowotnej. Specjaliści z Ministerstwa twierdzą, że umożliwi to skrócenie kolejek (bo nie trzeba będzie podawać danych przy rejestracji) i uszczelnienie systemu. Nowy dowód ma ułatwić nam również podróżowanie samolotem, ponieważ większość bramek na lotniskach wykorzystuje technologię komputerowego rozpoznania twarzy, a nasze zdjęcie będzie przecież zakodowane w warstwie elektronicznej. Jeśli nie chcemy nie musimy korzystać z funkcjonalności, jakie daje nam „e”-dowód. Możemy je natomiast w każdej chwili aktywować. UM Racibórz REKLAMA

Dwa gatunki drzew w ilości 159 sztuk pojawią się na prywatnym terenie w gminie Nędza w zamian za wycięte topole. Sprawa wycinki topoli przy drodze wojewódzkiej z Nędzy do Ciechowic oraz przy powiatowej z Ciechowic do Turza wciąż budzi sporo emocji. Jak doprecyzowaliśmy w Urzędzie Gminy w Nędzy, zgoda objęła 159 topoli. Rosły na prywatnym terenie. Urząd wydał zgodę na wycinkę z trzech powodów: stanu zdrowia (drzewa były spróchniałe, niektóre obumierały, miały szczeliny w pniach), zagrożenia dla przechodniów, rowerzystów i kierowców z powodu spadających gałęzi oraz wpływu na meliorację terenu (z powodu topoli po opadach woda stała w rowach). Właściciel terenu zapowiada, że odbuduje system melioracyjny, a na swojej działce, ale nie przy drogach, dokona 159 nasadzeń w gatunkach dąb i klon. Podczas procedury wydawania zgody na wycinkę nie zasięgano opinii dendrologa.

Podpisano umowy na scalanie gruntów w gminach Krzyżanowice i Pietrowice Wlk. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowy na scalanie gruntów w ramach środków unijnych 2014-2020 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na łączną kwotę 27,9 mln zł. Umowy w imieniu województwa parafował Michał Woś, członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz przedstawiciele czterech powiatów: myszkowskiego, zawierciańskiego, raciborskiego i częstochowskiego. - Scalanie gruntów poprawia wydajność produkcji rolnej i usprawnia funkcjonowanie rolnictwa w skali powiatu i regionu. Zrównoważony rozwój terenów wiejskich jest dla nas niezwykle istotny i w tym wypadku mówimy nie tylko o samym scalaniu gruntów, ale także innych inwestycjach, jak choćby popraREKLAMA

wie jakości dróg, które dzięki temu ułatwią dojazd do pola czy miejsca w którym prowadzona jest działalność rolnicza – mówił w trakcie podpisania umów członek Zarządu Województwa Śląskiego Michał Woś.

W naszym powiecie umowy zostały podpisane na następujące operacje:

ƒƒ Powiat Raciborski – scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, gmina Pietrowice Wielkie ƒƒ Powiat Raciborski – scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, gmina Krzyżanowice fot. BP Tomasz Żak, slaskie.pl

W MIEŚCIE Racibórz radami stoi. Kobiety w kolejce Jest rada seniorów, rada sportu, konsultacyjna rada gospodarcza, komisja do spraw czystego powietrza, a katalog ma jeszcze uzupełnić rada kobiet. Raciborska rada kobiet to pomysł radnej Krystyny Klimaszewskiej zgłoszony na ostatniej sesji Rady Miasta. Prezydent Dariusz Polowy nie ma nic przeciwko. Jest otwarty na inicjatywę. Rada kobiet, jeśli powstanie, uzupełni katalog raciborskich gremiów dyskusyjnych. Nie mogą one podejmować żadnych decyzji, a jedynie opiniować i doradzać. Nie wiążą się z tym żadne gratyfikacje. Jedyny koszt to czas, jaki władze muszą poświęcić na udział w obradach. Na forum raciborskiej Rady Miasta pojawiały się już propozycje, by powołać również rady dzielnic. Jak dotąd postulat ten nie został zrealizowany. Mamy konsultacyjną radę gospodarczą powołaną w zeszłej kadencji, radę seniorów, a ostatnio komisję do spraw czystego powietrza. (w) REKLAMA


Aktualności

»4

Piątek, 22 lutego

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

REKLAMA

Więcej terenów inwestycyjnych Trzy działki przy ul. 1 Maja oraz pięć na tzw. nowej strefie przy ul. Gospodarczej na Ostrogu – to wszystko, co miasto może dziś zaoferować inwestorom. Brakuje terenów dla małych i średnich firm. Wszystkie działki przy ul. Bartka Lasoty niedaleko linii kolejowej do Kędzierzyna-Koźla zostały sprzedane. Powstają tu małe zakłady i magazyny. Pojawiła się możliwość pozyskania środków unijnych na skomunikowania nowych obszarów pod inwestycje. Jak się dowiadujemy w ratuszu, chodzi o poszerzenie strefy dla MSP przy ul. Barka Lasoty. Niewykluczone, że będzie to obszar większy niż 2 ha. (w)

Na stawie w parku Roth znów będą kajaki

Prezydent Dariusz Polowy podpisał zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w formie użyczenia na rzecz RTW „Raciborskiego Towarzystwa Wioślarskiego” budynku dawnych szalet przy ul. Bema. Ruszy tu Akademia Kajakowa dla najmłodszych. Użyczenie na czas nieoznaczony, poza budynkiem o powierzchni 67,5 m kw., obejmie także teren, na którym obiekt jest posadowiony oraz taras widokowy na szczycie. Co do zasady jest ono bezpłatne. W tym przypadku chodzi bowiem o realizację celów publicznych polegających - jak czytamy w zarządzeniu - na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, w szczególności na zorganizowanie w przedmiotowym budynku magazynu na sprzęt, na potrzeby prowadzenia na sąsiadującym z nim zbiorniku wodnym „Akademii Kajakowej” oraz organizowania szkolenia sportowego i popularyzacji sportu wioślarskiego, a także rekreacji sportowej wśród mieszkańców. - Szalety pomieszczą szatnie i magazynek - mówił nam w październiku Mariusz Miczek, inicjator przedsięwzięcia. Dziś potwierdza, że wiosną akwen w parku zacznie żyć. Rusza remont obiektu. Ma sponsorów i wolontariuszy (m.in. z poprawczaka), którzy pomogą zaadaptować szalety dla potrzeb wodniaków. Magistrat, dodajmy, w poprzedniej kadencji wsparł zakup kajaków. Współpraca odbywa się z pobliskim Przedszkolem nr 13. Zajęcia, obok Miczka, poprowadzi Michał Rokicki, były pływak Victorii. Angażuje się raciborski WOPR. Towarzystwo wspólnie z WOPR-em zagospodaruje też garaż starej przystani pod zamkiem nad Odrą. Tu będzie baza sprzętu pozwalającego uprawiać wodniactwo na Odrze.

Pytanie odpowiedź! Polowy - Nowacka Radna Ludmiła Nowacka, była wiceprezydent Raciborza a dziś dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, zadała prezydentowi Dariuszowi Polowemu cztery pytania. 1. Ludmiła Nowacka: Hala ZSOMS przy ul. Śląskiej. Po pięciu latach mija okres trwałości projektu i otwiera się możliwość usunięcia wad obiektu. Niezbędna jest termomodernizacja hali oraz wprowadzenie takich zmian technologicznych, któREKLAMA

REKLAMA

re umożliwiają lekkoatletom pełen zakres realizacji procesu szkoleniowego. Z obiektu korzystają uczniowie nie tylko ZSOMS, ale i uczniowie z lokalnych placówek oświatowych. Czy Pan Prezydent będzie wspierał starania dyrekcji szkoły w kierunku niezbędnych zmian? Dariusz Polowy: Deklaruję udzielenie wsparcia dyrekcji szkoły w zakresie podejmowanych działań mających na celu modernizację hali, co wpłynie korzystnie na proces szkoleniowy uczniów. 2. Ludmiła Nowacka: Raciborskie lodowisko, to obiekt z lat 70. ubiegłego wieku. Należy dokonać tam kompleksowej modernizacji. Czy władze miasta przewidują takie przedsięwzięcie? Proszę podać zakres oraz termin realizacji, wraz planowanymi na ten cel środkami finansowymi. Dariusz Polowy: Na lutowej Sesji Rady Miasta złożę projekt zmiany budżetu na 2019 r. wprowadzając 200 tyś. złotych z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji obiektów sportowych (dot. zadaszenia lodowiska i stadionu na ul. Srebrnej). 3. Ludmiła Nowacka: W planowanym budżecie na 2019 r. nie widnieje pozycja dotycząca rozbudowy H2Ostróg o część zewnętrzną bądź budowy otwartej 50-metrowej pływalni z podgrzewaną wodą na Campingu OSiR-u. Proszę podać zakres i czy takie zadanie (zgodnie z obietnicą przedwyborczą) jest planowane, w jakim terminie, zakresie i jakie środki finansowe są na to zabezpieczone? Dariusz Polowy: Rozbudowa pływalni H2Ostróg jak i budowa otwartej 50-metrowej pływalni z podgrzewaną wodą na Campingu OSiR-u jest bardzo ważną inwestycją dla Miasta. Będę starał się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tych obiektów. 4. Ludmiła Nowacka: Jaka jest polityka Pana Prezydenta w kontekście Pleśnej i Gąsek? Dariusz Polowy: W ostatnim czasie podniesiono standard obozu poprzez doposażenie w nowy sprzęt (m.in. zakup namiotów, tapczanów, leżaków, lodówek). REKLAMA W roku 2019 nie przewidziano środków na remonty, ale planuje się zakup pięciu namiotów. Nie przewiduje się zagospodarowania terenu w Gąskach w najbliższym czasie. 5. Ludmiła Nowacka: Czy Festiwal „Intro” bazuje tylko na dotacjach miasta? Czy nie wskazanym jest, aby fundacja zabiegała o inne środki finansowe? Dariusz Polowy: Zwróciłem się do Prezesa Fundacji INTRO LIGHT z prośbą o informację w jaki sposób jednostka pozyskuje środki finansowe na urzeczywistnienia Intro Festiwalu. Odpowiedź w tej sprawie przesyłam w załączeniu. 6. Ludmiła Nowacka: Jaką politykę przewiduje Pan Prezydent w zakresie sportu szkolnego. Czy zasadnym jest, aby w jednym mieście powtarzała się ta sama oferta sportowa np. SP 15 i ZSOMS, gdy w ZSOMS jest już darmowa baza, specjalistyczna kadra i współpraca wraz z dotacjami z Polskich Związków Centralnych (Pływania, L. A.). Dariusz Polowy: Miasto Racibórz jest organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Sportowymi. Szkoła prowadzi szkolenie sportowe w oddziałach sportowych w klasach IV - VIII o profilu: pływackim i lekkoatletycznym. Oddziały sportowe na poszczególnych poziomach edukacyjnych tworzone są na podstawie wnio-

sków rodziców. W ramach zajęć realizowane jest szkolenie sportowe na podstawie programów zatwierdzonych przez ministra do spraw kultury fizycznej. Doświadczenie ostatnich dwóch lat pokazuje, że bezzasadne jest utworzenie w Szkole Podstawowej Nr 15 oddziałów mistrzostwa sportowego. Opr. waw

Piękna elewacja i obskurne dzwony

Trzy miejskie dzwony na segregowane odpady szpecą obejście odnowionego budynku administracyjnego raciborskiego Muzeum. Radny Eugeniusz Wyglenda uważa, że trzeba je przenieść. Jak się okazuje, nie jest to takie proste. Pod dzwony potrzebny jest miejski teren. Miasto wskazało fragment działki na sąsiednim zieleńcu, który podlega Miejskiemu Zarządowi Budynków. Trwają przygotowania do przeniesienia, a ciekawostką jest fakt, że potrzebna była zgoda Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dzwony bowiem znajdują się w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej. Niestety, nadal na swoim miejscu pozostają dzwony przy ul. Rzeźniczej, tuż przy wylocie na Rynek. (w)


Piątek, 22 lutego

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

O TYM CATERINGU

»5

Reklama

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

już się mówi na mieście!

Racibórz » Naszą pasją jest gotowanie – słyszymy często. Naszą pasją natomiast jest jedzenie a nagrodą zadowolenie naszych gości – mówi szefowa kuchni restauracji Opavska. Wiele osób zna już restaurację przy Lidlu, bo tak często mówi się o tym lokalu, lub przynajmniej już o niej słyszało. Głównie za sprawą kuchni czeskiej serwowanej po tej stronie granicy. Nawet sami Czesi u nas jedzą – chwali się pani z kuchni, - i często zamawiają także nasze śląskie dania. Nie wszyscy jednak wiedzą, że restauracja ta oferuje także bogaty catering, oparty na różnorodnej kuchni i ponad 15-letnim doświadczeniu. Często z tej formy korzystają klienci indywidualni, zamawiający dania na przyjęcia rodzinne, komunie czy nawet małe wesela lub prywatki, a także większe imprezy np. przy okazji Sylwestra. Zamówienie cateringu jest też dobrym rozwiązaniem dla

organizujących 18 urodziny. Menu jest do ustalenia zgodnie z preferencjami solenizanta i jego gości. Można korzystać z bardzo szerokiego menu komponując własne zestawy na podstawie propozycji podanych wraz z cenami na stronie www.opavska.pl . Jest to bardzo wygodne – mówi jedna z klientek restauracji Opavska, chwaląc jednocześnie profesjonalne doradztwo co do doboru dań i niskie ceny. Strona ta zawiera także gotowe zestawy, zawierające dania główne, dodatki oraz sałatki w jednym. Cateringi najczęściej wyjeżdżają w weekendy, ale nie tylko, gdyż w ciągu tygodnia z tej formy kuchni korzystają firmy, zamawiający obsługę cateringową przy różnych okazjach. Są to często otwarcia nowych hal

Planujesz przyjęcie? REKLAMA

ı

czy siedzib, bądź przyjęcia dla pracowników lub kontrahentów. Catering wówczas nie opiera się jedynie na przygotowaniu dań, ale także na pełnej obsłu-

Dzwoń: 698 101 888, 501 782 872

ı

dze, począwszy od odpowiednich naczyń i zastawy, poprzez nakrycie stołów oraz profesjonalną obsługę kelnerską i dekoracje – wyjaśnia właściciel

www.opavska.pl/catering REKLAMA

ı

Opavskiej. Cateringi dowożone są w różne miejsca. Nie zawsze jest to siedziba firmy. Czasem impreza odbywa się w plenerze, innym razem w magazynie a zdarza się, że nawet na zamku. Było tak podczas specjalnego wydarzenia na Zamku Piastowskim pn.: „Przy książęcym stole” kiedy przygotowywaliśmy dania wg receptur z epoki średniowiecza – wspomina szefowa kuchni. To było nowe doświadczenie, które wyszło pysznie – dodaje. Można powiedzieć, że żadne wyzwanie kucharzom Opavskiej nie straszne. Gotuje się od małych zamówień po cateringi na kilkadziesiąt osób, dostosowując się do najwyższych wymagań klienta. Proponowane są tartinki, pyszne zakąski czy wykwintne kanapki i oczy-

wiście dania obiadowe, ciepłe zupy i desery własnej roboty. Restauracja Opavska oferuje także przygotowanie posiłków regeneracyjnych dla firm, czy stałą współpracę w zakresie przygotowania dań. Możliwa jest także obsługa imprez plenerowych przy grillu, gdyż lokal przewiduje dowóz na miejsce odpowiedniego sprzętu oraz rollbaru do podania świeżego napoju z pianką. Z usługi cateringowej z Opavskiej skorzystały już duże, mniejsze i bardzo małe firmy działające na naszym terenie. Kucharze z Opavskiej są do Państwa dyspozycji i liczą na to, że także Państwo zdecydują się przeżyć niezapomnianą kulinarną przygodę z daniami restauracji Opavska.

Racibórz, ul. Opawska 114 (obok Lidla)


Reklama

»6

Piątek, 22 lutego

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

NIEMIECKA JAKOŚĆ W DOBRYM STYLU!

04.03.2019 otwarcie NOWEGO SKLEPU ODZIEŻ I OBUWIE ENGELBERT STRAUSS

RACIBÓRZ, LONDZINA 10/2A


Piątek, 22 lutego

»7

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Reklama Materiał płatny

PLASTIK I RECYKLING to dziś temat nr 1 i w Parlamencie Europejskim i w Polsce System kaucyjny świetnie się sprawdza w wielu krajach Unii Europejskiej. Tymczasem „Analizy możliwości wprowadzenia systemu kaucyjnego dla opakowań”, wykonane przez firmę Deloitte na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, miały ponoć zniechęcić rząd do wprowadzenia takiego rozwiązania. Bo się nie opłaca! Zainteresowałam się sprawą i w interpelacji do Ministerstwa Środowiska zwróciłam uwagę, że „system kaucyjny funkcjonuje z powodzeniem w wielu krajach Unii Europejskiej, tymczasem wnioski płynące z ww. publikacji wskazują na to, że analogiczny system nie ma szans powodzenia w warunkach polskich, ze względu na ogromne koszty jakie ze sobą niesie i – jak opisano w opracowaniu – niewspółmierne do tych kosztów korzyści z ewentualnego wprowadzenia analogicznego systemu w naszym kraju.” Jak wynika z danych GUS (za 2016 r.), w Polsce jedynie 26 proc. odpadów komunalnych zostało poddanych recyklingowi, tymczasem zobowiązania, które nakłada

na nas Komisja Europejska, obligują nas do drastycznego zwiększenia poziomu recyklingu już do roku 2020. „Sieci handlowe rozpoczęły wprowadzanie systemu na własną rękę in deklarują dalszą chęć ich prowadzenia, wyniki płynące z opracowania mogą wpływać na nie demobilizująco. Raport spotkał się z krytyką środowisk naukowych, biznesowych i organizacji pozarządowych, wątpliwości budzą szczególnie podane w opracowaniu dane liczbowe i płynące z ich analizy wnioski, głównie dotyczące szacunkowych kosztów funkcjonowania systemu kaucyjnego – w opracowaniu podano, że koszty implementacji i funkcjonowania systemu w perspektywie 5-letniej mogłyby sięgnąć nawet 24 mld zł – piszę w interpelacji. Ponadto, zgodnie z zasadą odpowiedzialności producenta, koszty wprowadzenia systemu nie obciążałyby w całości budżetu państwa. Natomiast w opracowaniu odniesiono się do szeregu korzyści finansowych, które niesie ze sobą wprowadzenie systemu kaucyjnego,

STRATEGIA UNII EUROPEJSKIEJ NA OGRANICZENIE ODPADÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH: WIĘCEJ RECYKLINGU, ZAKAZ STOSOWANIA MIKRODROBIN PLASTIKU. Strategia dotyczy tworzyw sztucznych dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Unia Europejska dąży do tego, żeby przed 2030 r. wszystkie opakowania plastikowe nadawały się do recyklingu. Każdego roku w Unii Europejskiej wytwarza się ok. 26 milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych. Mniej niż 30 % z nich jest poddawane recyklingowi, a część zostaje wywożona do przetworzenia w państwach trzecich. Reszta trafia na składowiska odpadów, jest spalana lub zostaje porzucana na łonie przyrody w tym na plażach, w lasach, rzekach lub morzach. W ramach zwalczania zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi Komisja Europejska zaproponowała strategię w dziedzinie tworzyw sztucznych. Jej celem jest zapewnienie, aby przed 2030 r. każdy element plastikowego opakowania mógł być użyty ponownie

Już za trzy lata w Unii Europejskiej pozbędziemy się plastikowych kubków, talerzy, sztućców, czy słomek, które zamieniają się w megatony nierozkładalnych odpadów. Już powoli zastępują je ekoprodukty takie jak kubki i talerze z prasowych otręb, czy jednorazowe sztućce z masy drewnianej, albo papierowej. Osoby niepełnosprawne często pytają mnie o plastikowe rurki do picia. Ja też ich używam, bo trudno mi napić się ze szklanki. Ale nie martwcie się - korzystam teraz z rurek

lub poddany recyklingowi, oraz zmniejszenie zużycia jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych oraz użycia mikrodrobin plastiku. W rezolucji przyjętej 13 września 2018 r. posłowie do PE przyjęli z zadowoleniem plany Komisji. Ponadto zaapelowali o wprowadzenie zakazu celowego dodawania mikrodrobin plastiku do produktów kosmetycznych, produktów do pielęgnacji ciała, detergentów oraz produktów czyszczących do roku 2020. Wezwali również do ustalenia minimalnej zawartości materiałów wtórnych dla niektórych produktów z tworzyw sztucznych oraz norm jakości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Posłowie wezwali też przedsiębiorstwa, aby ograniczyły one uwalnianie mikrodrobin przy wytwarzaniu takich produktów jak tekstylia, opony, farba czy niedopałki papierosów.

jednak nie przeliczono ich na konkretne kwoty. Nie policzono takich korzyści jak zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych porzucanych na „dzikich wysypiskach”, zmniejszenie ilości wykorzystywanych surowców pierwotnych, zwiększenie jakości odzyskiwanego surowca oraz wzrost użycia opakowań wielokrotnego użytku. „Wprowadzenie opłaty kaucyjnej może wpłynąć pozytywnie na rynek opakowań i skłaniać producentów do zastosowania opakowań zwrotnych lub wielokrotnego użytku, co byłoby zgodne z obowiązującą w Unii strategią postępowania z odpadami, która mówi o tym, że przede wszystkim należy zapobiegać powstawaniu odpadów. Jest całkowicie zgodne z kierunkiem transformacji unijnej gospodarki w kierunku modelu gospodarki obiegu zamkniętego” – argumentuję. Sprawa jest przedmiotem żywych dyskusji w mediach i konferencjach branżowych i nie tylko Temat jest też żywy z uwagi choćby na obowiązujący nas poziom recyklingu, którego niedotrzymanie grozi nam nie tylko karami unijnymi ale i konsekwencjami w środowisku, czasem bliskim katastrofie ekologicznej zważywszy na niekontrolowane pożary na składowiskach czy zdolność przetrwania mikrocząsteczek plastiku w żywych organizmach. Gabriela Lenartowicz Posłanka na Sejm RP.

NASZ SŁOWNICZEK CZYM JEST GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM? Gospodarka o obiegu zamkniętym to model produkcji i konsumpcji, który polega na dzieleniu się, pożyczaniu, ponownym użyciu, naprawie, odnawianiu i recyklingu istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe. W ten sposób wydłuża się cykl życia produktów. W praktyce oznacza to ograniczenie odpadów do minimum. Kiedy cykl życia produktu dobiega końca, surowce i odpady, które z niego pochodzą, powinny zostać w gospodarce. Można je z powodzeniem wykorzystać ponownie, tworząc w ten sposób dodatkową wartość. Takie podejście kontrastuje z tradycyjnym, liniowym modelem ekonomicznym, który opiera się na schemacie „weź - wyprodukuj - użyj - wyrzuć”. Model linearny opiera się na dużych ilościach tanich i łatwo dostępnych materiałów i energii. Elementem tego modelu jest także tzw. „planowana zużywalność”, czyli projektowanie produktów w taki sposób, żeby po określonym czasie przestały działać.

CO TO SĄ MIKRODROBINY PLASTIKU?

ze specjalnego papieru. Są równie dobre, higieniczne i tanie. Nie bójmy się zmian na lepsze! Marek Plura Poseł do Parlamentu Europejskiego

Są to bardzo małe cząstki (<5mm) tworzyw sztucznych. Mogą być wytwarzane w sposób niezamierzony przez zużycie większych elementów tworzyw sztucznych, np. tkanin syntetycznych, lub być celowo wytwarzane i dodawane do produktów, takich jak produkty kosmetyczne spłukiwane (np. peelingi do twarzy lub do ciała).


Ogłoszenia

»8

Piątek, 22 lutego

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIA DROBNE DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi ogólnobudowlane Budynki od podstaw, tynki zwykłe i dekoracyjne, kafelki, płyty kartonowo-gipsowe, zabudowa strychu, usługi ciesielsko-dekarskie. Tel. kom.: 604 761 326.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, pozabankowe Największy wybór kredytów gotówkowych, konsolidacyjnych i pozabankowych! Minimum formalnośc. Szybka decyzja. Wypłata na konto lub czek giro. Nie pobieramy żadnych dodatkowych pieniędzy do ręki, od klienta! Mamy oferty dla osób w różnych bazach dłużników. ATB finanse Ul.Browarna 2. Tel. kom.: 534944666, e-mail: atb.finanse@gmail.com. Rozliczenia z podatku z Czech, Holandii,Niemiec Firma TaxForYou zajmuje sie rozliczeniami z podatku z takich krajow jak: Holandia, Niemcy, Czechy, Austria, Polska. Zajmujemy się również zasilkami rodzinnymi i innymi swiadczeniami. Zapraszamy osobiscie do biura badz droga korespondencyjna. Konkurencyjne ceny. Tel. kom.: 667705802, e-mail: biuro@taxforyou.pl, www.taxforyou.pl.

MOTORYZACJA Kupię Skup aut za gotówkę - Racibórz Tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Oferujemy także skup starych motorowerów!. Tel. kom.: 692 191 585. Skup-złomu odbiór sprzętu AGD. RTV Tel.506-933-290 Skup złomu. Odbiór sprzętu zużytego piece CO AGD, RTV. dojedziemy, posprzątamy i jeszcze zapłacimy skupujemy złom zwykły oraz kolorowy posiadamy własny bezpłatny transport oraz silną ekipę załadunkową-piece z piwnicy,rozbiórka ogrodzeń itp. pracujemy 24/h całodobowy kontakt. Tel.

REKLAMA

OGŁOSZENIE TYGODNIA! PKS Sp. z o.o.

ZATRUDNI NA UMOWĘ O PRACĘ osoby na stanowisko

KIEROWCY AUTOBUSU

z terenu powiatów: raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego Wynagrodzenie od 3.200 zł brutto + premia 2400 zł

za przejście z innego zakładu pracy.

Zgłoszenia należy składać w siedzibie firmy: PKS w Raciborzu Sp. z o.o. Racibórz, ul. Środkowa 5 lub wysłać na adres: kadry@pksraciborz.pl kom.: 506-933-290, e-mail: skupzlomu4@wp.pl. www.skupzlomu4.pl. Złomowanie samochodów skup - Racibórz tel. 501-525-515 Skupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane. Całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd 24/h/7. Wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu, zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel. kom.: 530-312-312, e-mail: autodemont@wp.pl, www.kzpkowalski.pl.

NIERUCHOMOŚCI Działkę kupię Kupię działkę budowlaną w Rudniku Tel. 884 211 981 Kupię działkę budowlaną w Rudniku. Tel. kom.: 884 211 981, e-mail: rafa46@wp.pl.

Lokal użytkowy wynajmę Wynajmę lokal Wynajmę lokal użytkowy położony w Raciborzu ul. Opawska (przed Galerią DUKAT) na działalność usługową, gabinet, inne (około 50m2,). Zainteresowanych prosimy o kontakt. Tel. kom.: +48600976466.

Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie ok. 40m2 Kupię mieszkanie w Raciborzu, może być do remontu, dzielnica obojętna. Tel. kom.: 696778936. Kupię mieszkanie w centrum Raciborza Kupię mieszkanie w centrum Raciborza, najlepiej w kamienicy. Proszę o kontakt e-mailowy. W e-mailu proszę podać: lokalizację mieszkania, metraż mieszkania, zdjęcia mieszkania, opis mieszkania,

REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portal naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com MOŻNA SKŁADAĆ: 1. poprzez stronę NaszRaciborz.pl, 2. osobiście w księgarni Sowa ul. Długa 29 w Raciborzu Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Może być

zadłużone / z problemem prawnym

cenę, telefon kontaktowy. W przypadku zainteresowania skontaktuję się. Pozdrawiam, e-mail: joseph_30@o2.pl.

umowę na pełny etat, oraz atrakcyjne warunki finansowe. Tel. kom.: 660620087.

OGRODNICTWO Inne Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie oferuje drzewa i krzewy ozdobne i owocowe, nasiona, kwiaty rabatowe i balkonowe. Zapraszamy! Ul. Janowska 75, Cyprzanów. Tel.: 32 419 82 60. Progres - usługi ogrodnicze - ścinanie drzew Ścinanie i redukcja korony drzew - klasycznie, zwyżka, alpinistycznie. Cięcie drzew owocowych, cięcie drzewa, frezowanie pni, wyrównywanie terenu, trawa z rolki i siewu, oprysk drzewek, wywóz odpadów zielonych na kompostownie, sprzedaż i transport nawozu, kompostu czarnego. Tel. kom.: 530 050 550.

PRACA Dam pracę Zatrudnimy pracownika produkcyjnego Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. (32) 415-21-62 carbon@arg.pl Monter instalacji sanitarnych szukam wykwalifikowanego montera wewnętrznych instalacji sanitarnych, zarobki uzależnione od umiejętności wiek nie gra roli, 50+ też mile widziani. Tel. kom.: 667-333-922. Pracownik księgowości Raciborska firma z trzydziestoletnią tradycją na rynku, zatrudni skrupulatną osobę z orzeczeniem o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do działu księgowości. Gwarantujemy jednozmianową pracę od poniedziałku do piątku,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu, ul. Wileńska 3,

REKLAMA

(z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

OGŁOSZENIE

OGŁASZA PRZETARG

dn. 11.03.2019 r. w siedzibie Spółdzielni w sali nr 16 na zbycie nieruchomości: 1. w Kuźni Raciborskiej przy ul. Roberta Lewandowskiego 11/10 o pow. użytkowej 72,86 m2 4 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka i w.c., piwnica, loggia położone na IV p. w bud. 4 p. Cena wywoławcza 121.600, - zł., wadium 12.200,- zł Przetarg o godz. 9.00

737 938 416 Sprzedawca w Salonie Meblowym Salon Meblowy Basztowa w Raciborzu zatrudni komunikatywną osobę na stanowisko Sprzedawcy. Gwarantujemy umowę o pracę na pełny etat oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. kom.: 660620087. Pracownik Produkcji Praca od zaraz na produkcji w branży okiennej. Mile widziane doświadczenie. Atrakcyjne wynagrodzenie + system premiowy. CV można składać przy ul. Okrzei 21 w Kietrzu lub wysłać na adres. Tel. kom.: 693309881, e-mail: w.kusber@filplast.pl.

RÓŻNE Kupię Skup złomu akumulatorów AGD, Racibórz 506-933-290 Skupujemy złom zwykły-kolor różny. UWAGA.Skupujemy akumulatory dojazd nawet po 1 szt. Natychmiastowy dojazd 24/h/7, wydajemy legalne zaświadczenia za złomowane piece CO. Odbieramy sprzęt AGD RTV i złom gospodarczy, demontujemy ogrodzenia piece z kotłowni, zapewniamy bezpłatny transport 24/h/7 dni. Tel. kom.: 506-933-290, e-mail: skupzlomu4@wp.pl, www.skupalomu4.pl.

RTV / AGD Inne Sklep dla domowych wędzarzy. Przyprawy, narzędzia, jelita. Wszystko do wyrobu wędlin domowych: bezpłatne przepisy i doradztwo, wędzarnie elektryczne i grillowędzarniki, zrębki wędzarnicze, przyprawy, jelita i osłonki, szynkowary, maszynki do mięsa, termometry. Racibórz, ul. Mariańska 11, PN-PT 7:00 - 15:00. Tel.: 32 415 21 36, e-mail: sklep@ tradismak.pl. www.tradismak.pl.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzanowice Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzanowice w dniach: od 1 marca 2019 r. do 25 marca 2019 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzanowicach ul. Morawska 5, w godzinach od 9.00 do 14.00. Ponowne rozpoczęcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium jest organizowane ze względu na wprowadzenie do projektu korekt wynikających z otrzymanych uwag na dyskusji publicznej zorganizowanej w dniu 12 lutego 2019 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się ponownie w dniu 12 marca 2019 r. w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Krzanowicach, ul. Morawska 5, o godzinie 15.00. Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi do projektu studium należy wnosić do Burmistrza Krzanowic na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r. włącznie. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt ww. studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r. włącznie, w formie pisemnej do Burmistrza Krzanowic, ul. Morawska 5, 47-470 Krzanowice, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: um@krzanowice.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Krzanowic. BURMISTRZ KRZANOWIC

Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją: poz. 1 tel. 32/415 29 62 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto banku: PKO BP Nr: 09 1020 2472 0000 6202 0018 6668 lub w kasie w Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu. Dowody wpłaty należy zarejestrować co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem przetargu w dziale członkowsko-mieszkaniowym ul. Wileńska 3 bud. A pokój nr 3. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności jest wpłata wartości rynkowej lokalu. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny. Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Wileńska 3 pokój nr 1 i 3 lub telefonicznie pod nr: 32/ 415 45 76 wew. 341 lub 303. OGŁOSZENIE

Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu

ZATRUDNI W RAMACH UMOWY O PRACĘ

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

Wymagania: • Kwalifikacje niezbędne: • Wykształcenie pielęgniarskie, aktualne prawo wykonywania zawodu Oferujemy: • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznym rozwijającym się Szpitalu, możliwość rozwoju zawodowego Wymagane dokumenty: Dokumenty potwierdzające wykształcenie, prawo wykonywania zawodu, list motywacyjny oraz cv opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08. 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) Kontakt: Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesłać na adres: Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka ul. Gamowska 3 47-400 Racibórz nr tel. 032-755-50-55 lub na adres e-mail kadry@szpital-raciborz.org REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REFLEKSOTERAPIA Dyplomowany refleksolog Joanna Marcisz ul. Mickiewicza 18, III piętro (Centrum Stomatologii Neo-Dent)

tel.: 533 567 888


Piątek, 22 lutego

»9

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

WFOŚiGW Aktualności

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Racibórz będzie miał

profesjonalną stację monitorującą Racibórz » Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie współpracuje z żadnymi osobami i firmami konsultingowymi oraz doradczymi, które oferują pomoc w przygotowywaniu wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”. 13 lutego specjaliści Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w asyście pracowników Urzędu Miasta w Raciborzu odbyli wizję lokalną miejsc, na których może stanąć certyfikowana stacja monitorująca zanieczyszczenie powietrza. Wybrano lokalizację przy ul. Wojska Polskiego 8, tuż przy Szkole Podstawowej nr 4, w miejscu gdzie obecnie już stoi podobne urządzenie. Nowa stacja ma być nieco większa, certyfikowana i wpięta w ogólnopolską, rządową sieć monitoringu stanu powietrza. Na podstawie wyników takich pomiarów można się starać o dodatkowe środki na programy ekologiczne w danym mieście. Przypominamy, że o profesjonalną stację monitorującą powietrze w Raciborzu zabiegał prezydent Dariusz Polowy. 11 stycznia rozmawiał w tej spra-

NASTĘPNY ETAP WALKI

o poprawę jakości powietrza wie w Warszawie z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska Pawłem Ciećko. Szybka reakcja Inspektora świadczy o zrozumieniu potrzeb naszego miasta. Certyfikowana stacja ma stanąć w Raciborzu do końca lutego 2019 r. Termin jest tak zwięzły dzięki temu, że miasto zaoferowało dużą pomoc w załatwieniu formalności. Stacja, która stanie przy ul. Wojska Pol-

skiego nie będzie typową stacją mobilną (na przyczepie). Urządzenie o gabarytach kontenera budowlanego będzie w Raciborzu posadowione na gruncie i stale podłączone do sieci elektrycznej. Wyniki pomiarów tego urządzenia będą udostępniane na bieżąco na internetowych stronach GIOŚ-u (powietrze.gios.gov.pl). UM Racibórz

W raciborskiej książnicy O WALCE ZE SMOGIEM Racibórz » Z inicjatywy działającego w raciborskiej bibliotece Centrum Edukacji Ekologicznej 13 lutego br. odbyło się spotkanie z mgr inż. Katarzyną Polak - naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz. Jego zadaniem było zaznajomienie mieszkańców z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Racibórz na

Ważny komunikat!

formacyjnych dot. Programu CZYSTE POWIETRZE: 1. Katowice, ul. Wita Stwosza 2 (punkt czynny w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 14.30) Region » Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 2. Bielsko-Biała, ul. Legionów Wodnej w Katowicach nie współpracuje z żadnymi osobami i firmami 57 (punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9:00 konsultingowymi oraz doradczymi, które oferują pomoc w przygotodo 14:00) wywaniu wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”. 3. Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7 (punkt czynny Od kilku dni docierają do Powoływanie się przez te w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00) nas niepokojące informacje podmioty na jakąkolwiek współInfolinia programu „Czyste o tym, że osoby/ firmy pod- pracę z WFOŚiGW w Katowiszywają się pod pracowni- cach jest całkowicie bezprawne powietrze”: 32 60 32 252. ków/współpracowników Fun- i nieuzasadnione. email: czystepowietrze@ duszu i pobierają zaliczki na Konsultacje z pracownikami wfosigw.katowice.pl poczet pisania wniosków do Funduszu są bezpłatne i odbyWFOŚiGW w Katowicach Programu. wają się w trzech punktach in-

lata 2018-2028. Zaproszony gość przedstawił najważniejsze założenia i główne cele programu, omówił kryteria i za-

sady udzielania dotacji oraz odpowiadał na pytania licznie zgromadzonych mieszkańców. Zainteresowanie spotkaniem pozwala sądzić, że tego typu inicjatywy są niezwykle istotne, a troska o środowisko naturalne, ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza są priorytetem raciborzan. Już dziś zapraszamy na kolejne spotkania organizowane w Centrum Edukacji Ekologicznej. MiPBP w Raciborzu

NFOŚIGW OGŁASZA DWA NOWE PROGRAMY Region » Programy Energia Plus z budżetem 4 miliardów złotych oraz Ciepłownictwo powiatowe z budżetem 500 milionów złotych to dwie nowe propozycje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na walkę ze smogiem. Pierwszy nabór wniosków o dotacje i pożyczki na projekty z zakresu poprawy jakości powietrza ruszy już 1 marca i potrwa do 20 grudnia 2019 r. – Nasza nowa oferta stanowi kontynuację kompleksowego wsparcia oferowanego przez Narodowy Fundusz dla przemysłu, ale także otwarcie się na potrzeby „Polski powiatowej” i dostarczenie finansowania do sektora lokalnych spółek ciepłowniczych, które przez lata były zapomniane, a posiadają wielki potencjał wsparcia w zakresie poprawy jakości powietrza i olbrzymie potrzeby inwestycyjne – mówi Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski. Oba programy skupiają się na wsparciu dla przedsięwzięć z zakresu: ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery (zarówno związanych ze źródłami spalania paliw jak i pozostałej działalności przemysłowej), zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej, nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej, modernizacji/rozbudowy sieci ciepłowniczych oraz energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych. Beneficjentami programu priorytetowego NFOŚiGW

Energia Plus mogą być przedsiębiorcy, dla których przewidziano: pożyczki preferencyjne (w szczególnych przypadkach z możliwością umorzenia) oraz pożyczki na zasadach rynkowych, a także dotacje, ale tylko dla technologii ORC. Całkowity budżet tego instrumentu finansowego to 4 mld zł. To program, który odpowiada zidentyfikowanym potrzebom rynkowym polskiego przemysłu, wynikającym z przepisów prawa, zaostrzających się norm emisyjnych oraz ogólnych potrzeb związanych z rozwojem działalności biznesowej z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Z kolei program priorytetowy Ciepłownictwo powiatowe ma charakter pilotażowy i kierowany jest do przedsiębiorców

produkujących energię cieplną na cele komunalno-bytowe, których większościowym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego (min. 70%). Całkowity budżet programu to 500 mln zł, z czego 350 mln zł przeznaczone jest na zwrotne formy finansowania, a 150 mln zł na wsparcie bezzwrotne. Program ten stanowi kompleksowy instrument wsparcia odpowiadający zidentyfikowanym potrzebom związanym z ograniczaniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonej działalności oraz dostosowywania do zaostrzających się norm emisyjnych polskiego sektora ciepłownictwa na szczeblu powiatowym. Szczegóły na www.nfosigw.gov.pl

Program „Czyste Powietrze” - punkt doradczy w Gminie Nędza Informujemy, że w dniach 25 luty, 11 marca, 25 marca br. w godzinach 12.00 - 18.00 w Urzędzie Gminy Nędza bę-

dzie możliwość skorzystania z doradztwa dla osób indywidualnych w ramach programu „Czyste powietrze”.


Rozrywka

» 10

Piątek, 22 lutego

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

2 MARCA GODZ. 19:00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 POTAŃCÓWKA KARNAWAŁOWA Z RCK

23 LUTEGO GODZ. 19.00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 EDYTA GEPPERT – KONCERT W RCK

Edyta Geppert znana jest z tego, że z wielką starannością buduje swój repertuar. Jej precyzyjnie wyreżyserowane recitale są rzadką okazją usłyszenia prawdziwych perełek polskiej piosenki literackiej. Wśród autorów tekstów odnajdujemy: Magdę Czapińską, Agnieszkę Osiecką, Jacka Cygana, Marka Dagnana, Jerzego Ficowskiego, Jonasza Koftę, Wojciecha Młynarskiego, Andrzeja Poniedzielskiego, Jana Kazimierza Siwka, a wśród kompozytorów: Henryka Albera, Włodzimierza Korcza, Seweryna Krajewskiego, Andrzeja Rybińskiego. Kilka miesięcy temu Edyta Geppert nawiązała współpracę z zespołem Vasie (Marcin Maroszek, Bartosz Pydynkowski, Maciej Regulski). Jego skład (akordeon i dwie gitary) pozwala artystce wykonywać na estradzie piosenki, które cieszą się wielką popularnością wśród słuchaczy. Bilety w cenie: 95,- 85,- 70,-

www.rck.com.pl

godziny otwarcia kas RCK:

Serdecznie zapraszamy na OSTATKI Z RCK- potańcówkę karnawałową, która odbędzie się w sobotę 2 marca w części bankietowej na I piętrze. Zaczynamy o godzinie 19:00 i bawimy się do późnych godzin nocnych (do godz. 2:00) przy gorących rytmach lat: 60, 70, 80, i 90. Koszt biletu to 50 zł za osobę. W cenie zapewniamy: dwa ciepłe posiłki, w tym kolacja na ciepło o 20:00, zimną płytę, domowe ciasta, zimne i gorące napoje. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 32 412 32 46 (48). Liczba miejsc ograniczona! Bilety w cenie 50 zł. dostępne w kasach RCK oraz na biletyna.pl, Honorowane karty:, ,Senior 60+’’ i, ,Rodzina +’’.

10 MARCA GODZ. 18:00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 TOMASZ STOCKINGER NA DZIEŃ KOBIET W RCK Tomasz Stockinger w duecie z pianistą Stefanem Gąsieńcem w Wieczorze kabaretowym z piosenkami polskiego kina przedwojennego „Już nie zapomnisz mnie”. Romantyczne i zadziorne, melancholijne i komiczne - piosenki autorstwa legend polskiej literatury muzycz-

nej: Hemara, Tuwima, Warsa, Petersburskiego - wykonywane będą naprzemiennie z żydowskimi szmoncesami, przedstawionymi w mistrzowski sposób przez Aktora. Tomasz Stockinger pokaże, co oznacza bycie przedwojennym amantem i czarowanie kobiet w stylu Humphreya Bogarta - koniecznie w kapeluszu! Cena biletów: 30 zł, honorowane raciborskie karty „Senior 60+” oraz „Rodzina +”

13 MARCA GODZ. 18.00, GALERIA OBOK RCI UL. DŁUGA 2 BEZ PRZEWODNIKA” - WYSTAWA FOTOGRAFII MARKA FURMANOWICZA

„Bez przewodnika” to wystawa 25 fotografii, pochodzących z bardzo obszernego zbioru Marka Furmanowicza. Są to czarno-białe fotografie, ukazujące Racibórz, jednak nie ten objęty trasami wycieczek, nie ten oczywisty, piękny, dla niektórych zwyczajny, lecz ten, który zmusza do zadumy, być może do powrotu pamięcią w dawne lata. Artysta pokazuje nam miejsca, do których nie kierują się przewodnicy, ale takie, w które jak twierdzi przyciąga go jakaś siła, chęć zobaczenia i potrzeba odkrycia rąbka tajemnicy. Czasami nie ma drugiej drogi powrotu i pobyt w takich miejscach niesie pewne ryzyko. Jednak odrobina emocji bardziej pomaga niż przeszkadza w fotografowaniu. Marek Furmanowicz – raciborzanin, malarz, fotograf, grafik komputerowy i pedagog. Autor wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Wstęp wolny.

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, wt.-pt. 9.00-13.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00 REKLAMA

Kontroli musi być więcej! Tak uważa radna Zuzanna Tomaszewska. Chodzi o walkę z raciborskim smogiem. - Od kilku lat z funduszy państwowych oraz miejskich dofinansowywana jest wymiana starych pieców na nowe ekologiczne źródła ciepła. Sporo osób nadal opala domostwa opałem nienormatywnym w starych piecach, trując siebie oraz sąsiadów. Bez skutecznych kontroli i sankcji trudno będzie zlikwidować ten proceder. Zwracam się z prośba o przeprowadzenie zwiększonej liczby kontroli palenisk przydomowych w miesiącach zimowych. Proszę o określenie ile kontroli tygodniowo planowanych jest w tym czasie na dzielnicach - pisze radna w swojej interpelacji. - Właśnie w okresie grzewczym strażnicy miejscy przeprowadzają największą liczbę kontroli - odpowiada wiceprezydent Dominik Konieczny. Kontrole są przeprowadzane w czasie patroli prewencyjnych, na zgłoszenie mieszkańca albo zgodnie z procedurą obowiązującą w czasie I, II lub III poziomu ostrzegania dotyczącego jakości powietrza. Jak się okazuje, kontroli wcale nie jest mało, tylko w okresie od października do 22 stycznia 2019 było ich 157. W sześciu przypadkach ujawniono spalanie odpadów. Sprawców ukarano zgodnie z przepisami. (w)

Czas na strategię walki z depopulacją!

Stale zmniejszająca się liczba mieszkańców, która prawdopodobnie w najbliższym czasie spadnie poniżej 50 tys. osób (obecnie niewiele ponad 50 tys.) skłania do ponownego zastanowienia się i zdefiniowania, czym jest rozwój miasta, jakich efektów końcowych oczekujemy i jakimi działaniami będziemy te efekty próbować osiągnąć - uważa radny Jarosław Łęski (KWW Dariusz Polowy - Racibórz znów może być wielki). - Nie myślenie życzeniowe, a rzetelna diagnoza i ocena stanu środowiska (czynników naturalnych, społecznych, gospodarczych) oparta o fakty i dane liczbowe, z szerokim udziałem mieszkańców i organizacji, jest w stanie wskazać mocne i słabe stronty miasta. Niezbędne wydaje się zarówno uzupełnienie dokumentów strategicznych o działania, które wynikają z nowych zamierzeń i pomysłów artykułowanych podczas kampanii wyborczej pod koniec 2018

roku jak i wyeliminowanie/zniwelowanie funkcjonujących obecnie sprzeczności. W związku z powyższym koniecznym wydaje się być rozpoczęcie prac nad dość znaczną aktualizacją lub nawet opracowaniem nowej strategii rozwoju Raciborza - jeśli dotychczasowe dokumenty ocenione zostaną jako mało aktualne czy też oderwane od rzeczywistej kondycji i potencjału miasta - przekonuje Łęski. Prezydent odpowiedział, że obecna strategia obowiązuje do 2020 r. W drugiej połowie tego roku zaplanowano więc podejście do tematu. Nie zdecydowano jeszcze czy będzie to aktualizacja obecnej strategii czy też opracowanie nowej. (w)

Pożegnanie z ISO

Miasto Racibórz nie będzie już łożyć na utrzymanie systemu zarządzania środowiskowego. W opinii obecnych władz miasta, te wydatki nie mają sensu. Wdrożone procedury pozostają. Certyfikat nie jest konieczny. Na wniosek radnej Anny Szukalskiej wpisane w projekcie budżetu 10 tys. zł na ISO przeznaczono na zakup oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli. Dostanie je kilka placówek. Pilotaż pokaże jak się sprawdzają. O zakup urządzeń od dawna apelowała spora grupa raciborzan. W poprzedniej kadencji do magistratu skierowano nawet petycję. - System Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001 wdrożony został w Gminie Racibórz w okresie od maja 2000 r. do czerwca 2001 r. na bazie podejmowanych wcześniej działań proekologicznych. (…) 14 września 2018 r. wygasła ważność, posiadanego przez Gminę Racibórz, certyfikatu i zdecydowano o zaprzestaniu utrzymywania SZŚ ISO 14001 – czytamy na stronie Urzędu Miasta. (w)

Koncert KULTU będzie w Raciborzu płatny

1 zł dla dzieci, od 5 do 10 zł dla dorosłych - tyle mają kosztować wejściówki na raciborski koncert Kultu z Kazikiem. Zespół ma wystąpić 14 czerwca na zamku. 8 czerwca Kult zagra też na Dniach Wodzisławia, gdzie za dwa koncertowe dni planują pobierać opłatę maksymalnie 2 zł. W Raciborzu - po raz pierwszy w przypadku imprez na Dni Raciborza też trzeba będzie zapłacić. Stawka nie jest wygórowana, ale w naszej ankiecie na FB zdecydowana większość głosujących była przeciw odpłatności. Gaża zespołu to informacja poufna. RCK, który podpisał umowę, nie wypowiada się co do jej treści.

REKLAMA


Piątek, 22 lutego

» 11

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

44.99 zł

27.00 zł

M. Obama „Becomimg. Moja historia”

997 To zatrważające! Seria zatrzymań pijanych kierowców! 29-latka z Raciborza, która w niedzielę 17 lutego o 2.38 uderzyła astrą w drzewo na Słowackiego to nie jedyny przypadek, w którym swoją rolę odegrał alkohol. 29-latka z Raciborza wydmuchała ponad 2 promile. Czeka ją teraz wizyta w prokuraturze. Z informacji, jakie udało nam się uzyskać, wynika, że kierująca oplem astrą straciła panowanie nad pojazdem i na wysokości małego ronda na skrzyżowaniu Słowackiego-Matejki uderzyła w drzewo. Dwie osoby wymagały pomocy ratowników medycznych. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję. Kierująca astrą, 29-latka z Raciborza, wydmuchała ponad 2 promile. Około 1,3 promila wydmuchał 26-latek z Raciborza, który w sobotę 16 lutego około 23.30, stracił na zakręcie panowanie nad mercedesem kombi i wypadł z jezdni DK 45 Racibórz-Opole. Do zdarzenia doszło przy ul. Raciborskiej w Bieńkowicach, gmina Krzyżanowice. Mężczyzna, jak się okazuje, nie miał też uprawnień do prowadzenia samochodów. Jechał z pasażerem, również nietrzeźwym. Około 1,8 promila miał 22-letni Ukrainiec, którego zatrzymano do kontroli 16 lutego około godz. 23.30 na ul. Opawskiej. Tor jazdy wskazywał, że kierowca jest pijany. Potwierdziły to badania. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Odpowie za przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości. Pojazd odholowano. W stanie po spożyciu alkoholu (0,13 mg/L) był 50-letni kierowca audi A4, który 17 lutego, doprowadził do wypadku na ul. Rybnickiej w Raciborzu. Do zdarzenia doszło około godz. 14.00. Mężczyzna nie zachował bezpiecznej odległości i najechał na tył peugeota, kierowanego przez 41-latkę z powiatu wodzisławskiego. Urazów doznała jej 3-letnia córka. Red. REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


» 12

Historia

Piątek, 22 lutego

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Część druga nowego historycznego cyklu pióra Pawła Newerli, autora Dziejów Raciborza i jego dzielnic.

Życie muzyczne dawnego Raciborza cz. 2 Historia na weekend » - Pierwszym dyrygentem Akademii Śpiewaczej był jej założyciel, dr Heinrich Reimann. Koncert inauguracyjny odbył się 17 lutego 1881 roku. W programie był „Psalm 95” Felixa Mendelssohna Bartholdy’ego oraz kilka pieśni Johannesa Brahmsa i Roberta Schumanna - pisze Paweł Newerla w 2. odcinku swojego nowego cyklu. Stowarzyszenie muzyczne „Krąg Pieśni”, które powstało w 1834 roku w wyniku przekształcenia stowarzyszenia nauczycielskiego, utworzyło chór wyłącznie męski. Wspomnieliśmy już, że profesor raciborskiego gimnazjum Lippelt w 1849 roku czynił starania o utworzenie w mieście chóru mieszanego. To mu się jednak nie udało. Nadmieniliśmy, że nie można było pozyskać kobiet do występowania w publicznie występujących chórach. Profesor Lippelt powołał zatem w 1857 roku do życia „Stowarzyszenie Śpiewacze »Cecylia«” (Gesangverein „Cäcilia”), które miało kultywować poważną muzykę klasyczną. Był to jednak ponownie chór, zrzeszający wyłącznie mężczyzn. Śmierć przeszkodziła profesorowi w całkowitym zrealizowaniu swojego celu.

Raciborska Akademia Śpiewacza

Dr Heinrich Reimann, profesor królewskiego ewangelickiego gimnazjum w Raciborzu w 1880 roku założył „Raciborską Akademię Śpiewaczą” (Singakademie Ratibor). Była to organizacja oparta na podobnych przedsięwzięciach, zrealizowanych już w innych miastach, jak Wrocław, Zgorzelec, Legnica czy Nysa. Akademia Śpiewacza była pierwszym chórem mieszanym. Statut akademii precyzował między innymi takie zadania, jak „kultywowanie muzyki, szczególnie pielęgnowanie śpiewu, zarówno śpiewu solowego, jak i chórów mieszanych”. Dodajmy, że Heinrich Reimann urodził się w 1850 roku w Krosnowicach opodal Kłodzka, jako syn Ignacego Reimanna (1820–1906), kierownika szkoły, dyrygenta chórów i uznanego śląskiego kompozytora (m.in. ceniona msza Pastorale C-Dur — Christkindlmesse). Heinrich, po ukończeniu kłodzkiego gimnazjum, odbył studia filozoficzne we Wrocławiu. Na podstawie pracy Questiones metrice (Problemy metryczne) uzyskał doktorat z zakresu filozofii i został nauczycielem gimnazjów w Strzelinie, Wołowie i Wrocławiu. W 1880 roku Reimanna przeniesiono do Raciborza,

gdzie wydał pierwszą część swoich studiów nad grecką antyczną historią muzyki. Po czterech latach dynamicznej działalności w Raciborzu został przeniesiony do Kłodzka, a w 1885 roku 35-latka mianowano dyrektorem gimnazjum w Gliwicach. Na skutek niesnasek z władzami, nie akceptującymi jego poglądów na reformę sposobu nauczania, Reimann odszedł ze szkolnictwa i przeszedł do kościoła ewangelickiego. W latach 1887–1895 występował jako solista organowy i był organistą Filharmonii Berlińskiej. Stał się także cenionym krytykiem muzycznym i kompozytorem, piastując jednocześnie funkcję królewskiego bibliotekarza. W 1895 roku Reimanna mianowano głównym organistą Kaiser Wilhelm–Gedächtniskirche w Berlinie, głównego cesarskiego kościoła ewangelickiego, gdzie Albert Schweizer był jego zastępcą. W dowód uznania nadzwyczajnych umiejętności w 1897 roku uzyskał profesurę i katedrę na uniwersytecie w Berlinie. Reimann wydał monografie artystyczne Schumanna, Brahmsa, von Bülowa i Jana Sebastiana Bacha, liczne zbiory muzyczne, głównie pieśni, a także 17 tomów biografii znaczących muzyków. Kompozytor zmarł w 1806 roku w Berlinie. Wracając do dziejów muzyki w dawnym Raciborzu trzeba nadmienić, że ze wspomnianego już Górnośląskiego Towarzystwa Muzycznego w 1877 roku wyodrębniła się Raciborska Kapela Miejska (Ratiborer Stadtkapelle) jako samodzielna orkiestra. Akademia Śpiewacza działała w ścisłej symbiozie z Raciborską Kapelą Miejską. Jak wskazuje się w źródłach chór mieszany i orkiestra miejska dali ogromny wkład do życia muzycznego Raciborza i dla wysokiego poziomu przedstawień muzycznych. Dano szereg występów dużych dzieł wokalno-instrumentalnych w zakresie oratoriów i oper. Przeciętnie dawano dwa do czterech występów rocznie, na których przedstawiano fragmenty oper: uwertury, chóry, arie, duety, kwartety i sekstety. Oprócz chóru i orkiestry występowali także soliści, głównie miejscowi, ale także z innych miejsco-

wości. Te występy odbywały się w sali restauracji „Tivoli” przy ul. Opawskiej, mieszczącej wówczas 1100 widzów. Pierwszym dyrygentem Akademii Śpiewaczej był jej założyciel, dr Heinrich Reimann. Koncert inauguracyjny odbył się 17 lutego 1881 roku. W programie był „Psalm 95” Felixa Mendelssohna Bartholdy’ego oraz kilka pieśni Johannesa Brahmsa i Roberta Schumanna. Już po trzech miesiącach, bo 17 maja 1881 roku, odbył się kolejny koncert, na którym zaprezentowano fragmenty oper: m.in. arie z opery „Samson” Georga Friedricha Haendla, fragmenty oratorium „Paulus” (św. Paweł) op. 36 Felixa Mendelssohna Bartholdy’ego oraz arię basową Sarastro z chórem O Isis und Osiris z II aktu opery Czarodziejski flet (Die Zauberflöte, KV 620) Wolfganga Amadeusza Mozarta. Partie solowe wykonywali miejscowi śpiewacy: Gubitz, Hanke i Wazlawzik. Obsada koncertu była ogromna: 150-osobowy chór i aż 50 osób w orkiestrze. Poziom koncertu uznano za zadowalający. Dnia 13 grudnia tego samego roku zaprezentowano jeszcze oratorium Josepha Haydna „Die Jahreszeiten” (Pory roku). Recenzent, wychodzącego w Raciborzu „Oberschlesischer Anzeiger”, napisał: „Przedstawienie przekształciło się w święto muzyczne, jakiego nasze miasto jeszcze nie przeżyło”. Przygotowanie i zaprezentowanie publiczności w ciągu jednego roku aż trzech koncertów należy uznać za niewątpliwie duże osiągnięcie. Jak już wspomniano dr Reimann w 1884 roku został przeniesiony do Kłodzka. Kierownictwo Akademii Śpiewaczej objął po nim Robert Schirmer z Drezna, a później Otto Girschner, Martin Plüddemann oraz najdłużej był nim nauczyciel raciborskiego zakładu głuchoniemych, Paul Leckelt (1889–1897). Mimo zmian kierownictwa programy koncertów nie ulegały zmianom. Prezentowano pieśni solowe i chóralne, głównie Brahmsa, Schuberta i Schumanna. W programie były także oratoria, ale również Rekwiem Wolfganga

Amadeusza Mozarta oraz dzieła Ludwiga von Beethovena. Akademia nie stroniła od programów, w czasie których zaprezentowano fragmenty różnych oper: „Fidelio” Beethovena, „Rinaldo” Haendla, „Le Prophéte” Meyerbeera, „La clemenza di Tito”, „Thamos”, „Czarodziejski flet” i „Don Juan” Mozarta czy „Wolny Strzelec” von Webera. Nie unikano także trudniejszej, ale w Niemczech lubianej, muzyki Richarda Wagnera. Przedstawiano następujące fragmenty jego dzieł: „Latający Holender”, „Lohengrin”, „Parsifal”, „Śpiewacy norymberscy” czy „Walkiria”. Już dwa tygodnie po śmierci Wagnera († 13 II 1883) urządzono 26 lutego 1883 roku specjalny koncert wspomnieniowy z utworami kompozytora. W koncercie dnia 27 listopada 1885 roku poświęconym Beethovenowi brał udział 160-osobowy chór oraz 50-osobowa orkiestra. Recenzent raciborskiego „Oberschlesischer Anzeiger” napisał, że nie może sobie przypomnieć, aby sala była tak wypełniona. Recenzent chwali wniebogłosy orkiestrę pod batutą Roberta Schirmera i wyśmienite reakcje publiczności. Członkowie orkiestry to zwykli mieszkańcy Raciborza i okolicy, którzy na ogół wykonywali jakiś „nie muzyczny” zawód, choć w orkiestrze grali też np. Leo Folwaczny (Zwingerstr. 4 b – obecna ul. Wojska Polskiego), nauczyciel muzyki czy Hugo Wieczorek, organista od kościoła św. Mikołaja ze Starej Wsi, albo Hermann Kirchner, z tytułem Królewskiego Dyrektora Muzycznego (Königlicher Musikdirektor), który w gimnazjum był wykładowcą greki i łaciny, mieszkający przy ul. Ogrodowej 16. W orkiestrze grał także dr med. Arthur Wodarz (ul. Drzymały 33), naczelny lekarz szpitala miejskiego. Dodajmy, że w niektórych koncertach skład Raciborskiej Kapeli Miejskiej trzeba było wzmocnić muzykami orkiestr wojskowych, stacjonujących w Raciborzu jednostek wojskowych (a zazwyczaj każda miała swoją orkiestrę). Skoro mowa o or-

kiestrach wojskowych, należy wspomnieć, że występowały także publicznie w mieście. Gustaw Kaul, po urządzeniu swojego ogrodu piwnego (to istniejący do dziś plac zabaw między ul. Karola Miarki, Winną i Stalmacha), urządzał tam w środy i niedziele koncerty orkiestr wojskowych. Wstęp opłacali tylko panowie. Raciborzanie całymi rodzinami przychodzili na te piwno–muzyczne koncerty, połączone także z tańcami. Tylko na marginesie nadmieniamy, że Viktor Herzog von Ratibor Fürst von Corvey na Rudach utrzymywał specjalną szkołę muzyki wojskowej (Herzog von Ratiborz–Militär–Musikschule Rauden), którą kierował Adolf Wachtarz, pochodzący z Pietrowic Wielkich. Absolwenci tej szkoły zasilali szeregi uprawiających muzykę w okolicy. Wracając do wspomnianych koncertów „wyższej” muzyki, podkreśla się w literaturze, że partie solowe były śpiewane przez amatorów, mieszkańców Raciborza i okolic, choć niektórzy mieli także wykształcenie muzyczne. Nie będziemy wymieniali ich nazwisk, bo było ich aż 37. Świadczy to niewątpliwie o wysokim kunszcie wykonawców, ale też o wysokim wyrobieniu muzycznym raciborskiej publiczności. Źródła wspominają, że niekiedy skład występujących solistów trzeba było uzupełnić śpiewaczkami i śpiewakami zamiejscowymi. Były to głównie osoby z Wrocławia, ale także z Głubczyc i Opawy, a nawet z Berlina, Lipska, Halberstadtu czy Monachium. Przypomnijmy, że TIVOLI, gdzie odbywały się koncerty, dysponował wówczas 1100 miejscami siedzącymi. Nie wiemy, ile kosztował wstęp na ten koncert; dodajmy jeszcze, że Racibórz w 1885 roku liczył sobie niespełna 20000 mieszkańców (bez Ostroga, Płoni, Brzezia, Markowic, Studziennej, Ocic, Starej Wsi i Miedoni). Nasuwa się pytanie: czy na płatny koncert poświęcony utworom jednego kompozytora udałoby się zgromadzić współcześnie w 58-tysięcznym Raciborzu 700 osób, aby zapełnili salę Racibor-

skiego Centrum Kultury przy ul. Chopina? Trzeba jednak podkreślić, że w XIX i na początku XX wieku rozpowszechnione było muzykowanie w domach. Niewątpliwie poziom przygotowania muzycznego był wyższy, niż dzisiaj, ponieważ już od trzeciej klasy szkoły podstawowej były lekcje śpiewu, które jako lekcje muzyki kontynuowano w szkołach średnich. Ponadto w Raciborzu działało kilkunastu nauczycieli muzyki (śpiewu i gry na instrumentach), którzy prywatnie udzielali indywidualnych lub zbiorowych nauk. Wiadomo np. że dr med. Waldemar Preu przed studiami medycznymi ukończył studia w konserwatorium w Weimarze. Nie powinno dziwić, że w jego rodzinie dużo się muzykowało. Dr Preu był ponadto dyrektorem muzycznym loży masońskiej w Raciborzu. W poczekalni jego gabinetu w mieszkaniu przy Górnych Wałach 11 (obecna ul. Drzymały) stały dwa fortepiany, na których czasami grywano na osiem rąk. W mieszkaniu kupca Maxa Stauba (ul. Odrzańska 13-17) grano muzykę kameralną. Podobnie w mieszkaniu Hugo Wieczorka, dyrektora firmy Ganz & Sp. (ul. Luizy 2 – obecnie Dr. Rostka). Paweł Newerla Źródła: ƒƒ HUGO HOFFMANN, Die Ratiborer Singakademie in den ersten fünfundzwanzig Jahren ihres Bestehens, [w:] „Oberschlesien“, Kattowitz 1905, 4. Jahrgang , Hefte 1 und 2; ƒƒ PAWEŁ NEWERLA, Dzieje Raciborza i jego dzielnic, Racibórz 1998; ƒƒ RICHARD OTTINGER, Musik, [w:] CLEMENS RAFFELSIEFEN (oprac.), „Deutschlands Städtebau — Ratibor“, Berlin-Halensee 1927; ƒƒ REMIGIUSZ POŚPIECH, Die Bedeutung der „Ratiborer Singakademie“ für Opernaufführungen in Ratibor im 19. Jahrhundert, [w:] „Musikgeschichte in Mittelund Osteuropa“, Chemnitz 1998, Heft 3.

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 08-2019-[522]  

Nasz Racibórz 08-2019-[522]  

Advertisement