Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 25 stycznia 2019 r. ı Rok XII nr 4 (518) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Katastrofa budowlana w Rudniku

RUNĘŁA ŚCIANA PAŁACU Rudnik » Do zdarzenia doszło w sobotę, 19 stycznia, około godz. 5.00. Ze względu na fatalny stan techniczny XIX-wieczny zabytku, runęła frontowa ściana. W ostatnim czasie pojawiły się tu grupy eksploracyjne badaczy historii. Mogli tu również przebywać bezdomni. Sprowadzono więc Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą Straży Pożarnej z Jastrzębia-Zdroju. Dwa psy nie wskazały na obecność w gruzowisku żywych ludzi. Po odgruzowaniu okazało się, że na szczęście nikt nie zginął w katastrofie. Policja i straż ostrzegają, by nie wchodzić do popadających w ruinę zabytków. Akcja w Rudniku trwała od świtu do zmierzchu. Zaangażowano specjalistyczny, nowoczesny sprzęt do penetrowania i monitorowania gruzowisk.

REKLAMA

REKLAMA

11

LAT

NA RYNKU


Aktualności

»2

Piątek, 25 stycznia

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

TWARDE PRAWO, ALE PRAWO Żyjący w II i III wieku rzymski jurysta Ulpianus, do tego utalentowany pisarz epoki Cesarstwa Rzymskiego, przeszedł do historii za sprawą sentencji „dura lex, sed lex”, a zatem twarde prawo, ale prawo. Mało kto wie, że jego uwaga odnosi się do konkretnej ustawy wydanej za czasów cesarza Augusta, a mianowicie do „lex Julia de adulteriis..” (o karaniu cudzołóstw). Dopiero w średniowieczu utrwaliła się jako zasada bezwzględnego legalizmu. Kilka ostatnich przypadków z naszej raciborskiej codzienności pokazuje jej istotę. Otóż bowiem policja opublikowała wizerunek mężczyzny, który, jak wynika ze zgromadzonego materiału, dopuścił się oszustwa w jednym ze sklepów optycznych. Kwota to raptem 90 zł, ale prawo karne wcale nie wymaga wyższej, by ścigać za ten czyn. Stąd policyjny komunikat ze zdjęciem. 20 zł łapówki zaoferował policjantom pewien

mieszkaniec naszego powiatu, kiedy przyłapano go na zbyt szybkiej jeździe. To znacznie mniej niż mandat, który mu za to groził, nie wspominając już o konsekwencjach karnych, jakie poniesie. Te ostatnie mogą być bardziej dotkliwe niż pieniądze. Karalność nie pomaga bowiem na rynku pracy. Dura lex, sed lex dotyczy również byłego starosty raciborskiego, który podał nieprawdziwe dane w swoim oświadczeniu. Nie wystarczyły tłumaczenia, że błędnie przyjął, iż przy sporządzeniu dokumentu nie chodzi o dzień tej czynności, ale o 31 grudnia poprzedniego roku, że nikogo nie chciał oszukać, że po prostu się pomylił. Wyszło jak wyszło. Złożył podpis pod formułką uprzedzającą o odpowiedzialności karnej. W tej sprawie z punktu widzenia społecznego ważny jest też inny aspekt, wzięty zresztą pod uwagę przez sąd II instancji. Otóż polityk-decydent, chcący dysponować milionami

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

środków publicznych, po prostu nie powinien popełniać takich pomyłek. Stąd też były starosta musi się teraz liczyć z wyrokiem skazującym, bo pierwsze orzeczenie, umarzające warunkowo sprawę, zostało uchylone. 15 stycznia proces w Raciborzu ruszył na nowo. Warto zatem pamiętać o Ulpianusie i zasadzie legalizmu, której - o czym mało kto wie - wcale nie chciał ustanawiać.

Pięćdziesiąt lat jak jeden dzień Złote gody w raciborskim USC Racibórz » 22 stycznia dziesięć par odebrało z rąk prezydenta Raciborza, Dariusza Polowego medale przyznane przez Prezydenta PR za długoletnie pożycie małżeńskie. Spotkanie było okazją do podziękowania drugiej połowie za szczęśliwie spędzone chwile wspólnego małżeństwa. Stanisława i Władysław Adamikowie

Pan Władysław pochodzi z Krzyżanowic z kolei pani Stanisława z Głuchołaz. Poznali się na ślubie koleżanki pani Stanisławy z kolegą pana Władysława. Zaiskrzyło niemal natychmiast, przez co Państwo Adamikowie pobrali się 30 marca 1958 roku. Pan Władysław pracował jako kierowca w raciborskiej cukrowni oraz w raciborskim Przedsiębiorstwie Racibórz » Z średnią pensją w Polsce jest jak z anegdotą o Billu Gatesie i Warrenie Buffecie, którzy lu- Komunikacji Miejskiej. Z kolei pani Stanisława pracowała bią się stołować w McDonaldzie. Z chwilą, gdy wejdą do restauracji średni majątek wszystkich przeby- w Kolejowych Zakładach Maszyn „Kolzam”. Doczekali się wających tam osób wygląda imponująco. trójki dzieci. Mają także pięcioro wnuczek i jedną prawnuczkę. - Główny Urząd Statystyczny go. W 2017 r. łączne dochody szych mieszkańców daleko do Receptą małżeństwa na długoletnie pożycie małżeńskie jest co miesiąc podaje informację ponad 64 tys. podatników w na- średniej 4973 zł. o przeciętnym wynagrodzeniu szym powiecie wyniosły 2,15 mld W drugiej grupie podatko- przede wszystkim wyrozumiabrutto, budząc powszechną iry- zł. W pierwszej grupie podatko- wej, a więc z dochodami powy- łość i cierpliwość. tację Polaków. I co miesiąc wie- wej, a więc z dochodem poniżej żej 85,5 tys. zł, sytuacja wygląlu pracowników czuje się podob- 85,5 tys. zł, było 61 685 podatni- da już zgoła inaczej. 2533 osoby Maria i Sylwester Bara nie jak Adam Miałczyński z filmu ków. Zarobili łącznie 1,69 mld zł, zarobiły 452,07 mln zł, co daje Państwo Bara pobrali się „Dzień świra” podczas odbierania co daje średni dochód 27 527 zł średni roczny dochód 178 474 zł 28 kwietnia 1968 roku. Poznali wypłaty. Jaka jest więc prawda rocznie, a więc 2293 zł miesięcz- a więc 14,87 tys. zł. się jednak kilka lat wcześniej, o zarobkach nad Wisłą? - temat nie. Są tu co prawda wszystkie 38 milionerów z naszego w czasie spaceru u zbiegu ulic poruszył Forsal.pl, publikując da- dochody, w tym np. sezonowe powiatu zarobiło w 2017 r. 69,6 Różanej i Długiej. W tym czane GUS, z których wynika, że po- pełnoletnich uczniów czy stu- mln zł. sie pani Maria była uczennicą (w) liceum, z kolei pan Sylwester nad 60 proc. ludzi zarabia poniżej dentów, ale i tak większości naśredniego wynagrodzenia. Urząd REKLAMA był absolwentem technikum. Później odbył studia prawniogłosił niedawno, że przeciętne wynagrodzenie w Polsce w średcze oraz na kierunku resocjanich i dużych firmach w grudniu lizacja, co umożliwiło mu pracę 2017 r. było na rekordowym poziow Zakładzie Karnym w Racibomie 4973,73 zł brutto (3531,56 zł rzu. Z kolei pani Maria była pranetto). Większość Polaków o tacownikiem administracji w racikiej kwocie może jednak tylko borskim Despolu. Małżeństwo pomarzyć - dodaje portal. doczekało się dwójki dzieci. MaPotwierdzają to dane raciją także troje wnucząt. Dużo wyborskiego Urzędu Skarbowerozumiałości i wytrwałości, to

Pomiędzy średnią a tym, co w portfelu

Pensje w Polsce i w Raciborzu

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Anna Obuchowska – Specjalista ds. marketingu e-mail: a.obuchowska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 519 18 90 47

recepta, która zdaniem pary ju- natomiast pan Rudolf w Rafako. bilatów da szczęśliwe i długie Państwo Kubalowie mają jednewspólne pożycie. go syna, który mieszka za granicą. Maja także dwóch prawie dorosłych wnuków. Jako recepIrena i Leon Krzykałowie Para wzięła ślub 10 listopada tę na długoletnie pożycie para 1968 roku. Poznali się na zaba- zdradza, że czasem można się wie tanecznej w Łańcach. Pani pokłócić, ale potem trzeba się Irena pochodzi z Łańc, z kolei pogodzić i dalej żyć. pan Leon z Kobyli. Połączyła ich miłość od pierwszego wej- Zofia i Tadeusz Pankowie rzenia. W czasie swego wspólPaństwo Panek pobrali się nego życia pani Irena pracowa- w wigilię 1968 roku. Pani Zofia ła w Studium Nauczycielskim, pochodzi z województwa małoa pan Leon w raciborskim polskiego. Po maturze uczęszŻelbecie. Państwo Krzykało- czała do szkoły pomaturalnej wie mają pięć córek, jedena- o kierunku Instruktora Terapii ście wnuczek, pięciu wnuków Zajęciowej w Branicach, skąd i jedną prawnuczkę. - Cierpli- pochodzi pan Tadeusz. Wławość i dobro dla drugiej osoby, śnie tam doszło do pierwszeto może z pewnością pomóc we go spotkania, w czasie którewspólnym życiu – stwierdziła go para wpadła sobie wzajemzgodnie para jubilatów. nie w oko. Małżeństwo doczekało się dwóch synów i jednej Stanisława i Rudolf Kubalowie wnuczki. Pani Stanisława i pan Rudolf poznali się w sposób dość niety- Halina i Leszek Radzikowscy powy, bo w… szpitalu. Razem lePani Halina i pan Leszek żeli na jednym oddziale i tak się poznali się w pracy. Pracowazłożyło, że się sobą zaintereso- li w nieistniejącym zakładzie wali, a następnie pobrali. Pani garbarskim na Dębiczu. PaStanisława przez wiele lat pra- ra doczekała się trzech córek. cowała w raciborskim Domgosie, Państwo Radzikowscy mają REKLAMA

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


Piątek, 25 stycznia

»3

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

także dwóch wnuków i jedną wnuczkę. Recepta na długie wspólne życie to jak najczęściej uśmiechać się do drugiej osoby, nie gniewać się na siebie, a nawet jak pojawiają się jakieś scysje, to trzeba to po prostu przemilczeć.

Barbara i Mieczysław Zobkowie

Państwo Zobkowie poznali się na zabawie tanecznej w Tęczowej. Zaiskrzyło natychmiast. Pani Barbara pracowała w raciborskiej PWSZ, z kolei pan Mieczysław w Zakładzie Poprawczym oraz w PWSZ. Para doczekała się dwóch synów i dwóch córek. Mają także dwóch wnuków i wnuczkę. Receptą może być tylko i wyłącznie tolerancja i przyzwyczajenie do drugiej osoby. Trzeba też dużo się uśmiechać.

Regina i Leon Kampkowie

Para poznała się na zabawie tanecznej w restauracji Widok w Brzeziu. Oboje pochodzą z Brzezia. Ślub wzięli 26 sierpnia 1968 roku. W czasie wielu lat małżeństwa pani Regina pracowała jako księgowa w raciborskiej Izbie Rzemieślniczej, z kolei pan Leon był górnikiem na kopalni Anna w Pszowie. Małżeństwo doczekało się trzech synów i córki. Ma także siedmioro wnucząt. Zdaniem jubilatów najlepszą receptą na długie wspólne życie jest dochodzenie do kompromisu, ustępliwość. REKLAMA

Weronika i Tadeusz Ziętkowie

Para poznała się przez brata pana Tadeusza, który mieszkał po sąsiedzku z panią Weroniką. Po kilku latach narzeczeństwa, w dniu 22 lutego 1968 roku wzięli ślub. Na uroczystość jechali trabantem. W swym życiu pan Tadeusz był mechanikiem samochodowym w Rybnickim Przedsiębiorstwie Prefabrykacji Górniczej, z kolei pani Weronika, z zawodu krawcowa, prowadziła magiel przy zbiegu ulic Browarnej i Rzeźniczej. Receptą pary na długie wspólne życie jest wytrwanie i wspólna cierpliwość.

Adelajda i Helmut Przybyłowie

POLSKA Rodzice nie będą płacić za pobyt z dziećmi w szpitalach Rada Ministrów przyjęła 22 stycznia projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nowa regulacja wprowadza zakaz pobierania opłat od rodziców lub opiekunów za pobyt z dzieckiem albo osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych. Rodzice i opiekunowie nie będą ponosić żadnych opłat z wyłączeniem kosztów bezpośrednich, takich jak: posiłki wydawane rodzicom, użytkowanie pościeli oraz korzystanie z dodatkowego łóżka udostępnionego przez szpital lub inny zakład leczniczy. Regulacja ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy z powodu opieki nad hospitalizowanym dzieckiem często ponosili dodatkowe koszty związane z pobytem w placówce medycznej. Obecnie opłaty pobierane przez szpitale są bardzo zróżnicowane, i choć na ogół nie są one wysokie, to przy dłuższym pobycie mogły stać się poważnym obciążeniem rodzinnego budżetu. Nowa regulacja ma ułatwić możliwie najczęstsze i nieograniczone kontakty hospitalizowanych dzieci z osobami bliskimi, bo ich obecność jest korzystna dla dziecka – łagodzi stres, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, pozytywnie wpływa na proces leczenia. Analogiczne regulacje proponuje się dla pacjentów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, gdyż często wymagają oni takiej opieki. Znowelizowane przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Państwo Przybyłowie poznali się w kawiarni Strzecha. W momencie spotkania już wiedzieli, że będzie to miłość od pierwszego wejrzenia. Ślub wzięli 20 kwietnia 1968 roku. Oboje pochodzą z Raciborza. W ciągu życia pani Adelajda pracowała w Zakładach Graficznych przy Staszica, natomiast pan Helmut w Rafamecie w Kuźni Raciborskiej. PaMinisterstwo Zdrowia, red. ra doczekała się dwóch synów. Mają także trzech wnuków i 2 wnuczki. Receptą na długie pożycie zdaniem pary jest przede W WOJEWÓDZTWIE wszystkim uczucie. Ważna jest też zgoda, bo bez niej nic się W czasie ferii Kolejami Śląskimi za darmo? nie uda. Greh Dokładnie tak. Ta ciekawa oferta skierowana jest do dzieci fot. K. Kubik. i młodzieży i obowiązuje od 9 do 24 lutego br., czyli w czasie ferii uczniów z województwa śląskiego. Aby w tym czasie za darmo podróżować pociągami Kolei Śląskich, wystarczy podczas kontroli zamiast biletu okazać ważną legitymację szkolną. - To nie jest oferta tylko dla dzieci i młodzieży z województwa śląskiego, ale dla wszystkich w wieku szkolnym, którzy odwiedzą w tym czasie nasz region. To promocja województwa, Kolei Śląskich, ale i transportu publicznego. Chcemy od najmłodszych lat pokazywać mieszkańcom, że transport niskoemisyjny ma same zalety – mówił Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. Promocja dotyczy zarówno uczniów szkół podstawowych, jak i gimnazjalnych, licealnych, techników i szkół branżowych. Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać również najmłodsi – w tym wypadku wystarczy dokument potwierdzający wiek. Warto REKLAMA

pamiętać, że dzieci do czwartego roku życia podróżują Kolejami Śląskimi bezpłatnie przez cały rok. Promocja obejmie swoim zasięgiem wszystkie linie obsługiwane przez Koleje Śląskie – jedynym wyjątkiem będzie odcinek przygraniczny Chałupki – Bohumin. Oznacza to, że uczestnicy akcji będą mogli wybrać się pociągiem nie tylko do Ustronia, Wisły czy Zwardonia, ale również do Zakopanego. W okresie ferii śląski przewoźnik specjalnie rozszerzył termin kursowania zakopiańskich pociągów i do stolicy polskich Tatr będzie kursował w tym czasie codziennie. - Na podstawie naszych doświadczeń wyniesionych m.in. z akcji Rodzinne Niedziele widzimy, że młodsi pasażerowie z sympatią i zainteresowaniem podchodzą do możliwości podróżowania koleją. Stąd też mamy nadzieję, że i tym razem propozycja województwa przypadnie im do gustu – mówi Wojciech Dinges, prezes Kolei Śląskich. Oprócz walorów promocyjnych i proekologicznych, istotnym elementem oferty są też oszczędności w budżetach domowych. - Traktujemy kolej i Koleje Śląskie jako inwestycję. Dobrze funkcjonująca kolej zwiększa mobilność społeczeństwa, dlatego wymaga dobrej promocji. To oferta dla osób młodych, skoro ich rodzice finansują transport publiczny ze swoich podatków, to w ten sposób odciążamy ich finansowo, proponując darmowe przejazdy ich dzieciom – precyzował członek zarządu województwa Michał Woś.

W GMINACH I POWIECIE Dobre tempo budowy mostu tymczasowego w Rudach Firma Nowak-Mosty, mimo zimowej aury, mocno posuwa się do przodu z robotami związanymi z przebudową przeprawy na rzece Ruda w Rudach (DW 919). Trwa aktualnie budowa mostu tymczasowego, który przejmie ruch na trasie z Raciborza do A4. Przypomnijmy, 3 grudnia została zawarta umowa z wykonawcą na przebudowę mostu w Rudach zniszczonego ponad 20 lat temu przez powódź. Termin wykonania to 29 listopada 2019 roku. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Koszt inwestycji po przetargu to 8,952 mln zł. Wykonawcą jest firma Nowak-Mosty sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej, która już przystąpiła do organizacji placu budowy. O zamówienie starało się pięć firm. Zadanie obejmuje przebudowę mostu, dojazdów, budowę mostu tymczasowego i organizację ruchu. Most tymczasowy o szerokości 4,9 m z ruchem wahadłowym nie powinien więc spowodować większych problemów z dojazdem do A4. Powstaje obok obecnej konstrukcji. Potem nastąpi rozbiórka starego mostu (obecnie z ruchem wahadłowym) i budowa nowego wraz z wykonaniem infrastruktury drogowej. fot. znadrudy.pl REKLAMA


Aktualności

»4

Piątek, 25 stycznia

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

REKLAMA

Spotkanie pielgrzymów na Urbanku 27 stycznia na Urbanku w Tworkowie odbędzie się kolejne spotkanie między pielgrzymkowe. Rozpocznie się ono o godzinie 15.00. W programie spotkania znalazł się poczęstunek, w skład którego wchodzą kawa, herbata oraz ciastko przy ognisku. Na miejscu odbędzie się także nabożeństwo w kościółku pw. św. Urbana. Po nabożeństwie odbędzie się ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. Organizatorzy z pielgrzymkowej grupy fioletowych serdecznie zapraszają aktualnych, byłych oraz przyszłych pielgrzymów. W ramach możliwości można zabrać ze sobą sanki lub inny sprzęt do zjeżdżania.

Starosta w Märkischer Kreis

W dniach 16-18 stycznia w partnerskim powiecie Märkischer Kreis odbyła się wizyta dot. służby i ochrony zdrowia. Było to trzecie spotkanie partnerskich samorządów poświęcone tej tematyce, po wizytach które w poprzednich latach odbyły się w Elbe-Elster i Raciborzu. Jednocześnie była to pierwsza oficjalna wizyta, na którą zaprosił niemiecki powiat nowo wybranego starostę raciborskiego. W wizycie powiat raciborski reprezentowali: starosta Grzegorz Swoboda, zastępca przewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Ewa Widera, dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik, zastępca dyr. ds. medycznych Elżbieta Wielgos-Karpińska oraz kierownik Referatu promocji i rozwoju powiatu Karolina Kunicka. W wizycie uczestniczyła także delegacja z partnerskiego powiatu Elbe-Elster, której przewodniczył starosta Christian Heinrich Jaschinski. Towarzyszyli mu przedstawiciele tamtejszej klinki medycznej oraz pracownicy ds. współpracy zagranicznej. Najważniejszym punktem pobytu była wizyta w Klinice Märkischer w Lüdenscheid. W otwierającym spotkaniu uczestniczyli starosta Thomas Gemke, wicestarosta Detlef Seidel, który jest jednocześnie przewodniczącym Rady Nadzorczej Holdingu Zdrowotnego w Powiecie Maerkischer oraz kierownictwo klinki. Spotkanie rozpoczęła prezentacja dyrektora dr. Thorstena Kehe, w której omówił on historię i funkcjonowanie klinki, poszczególne oddziały i statystyki placówki. W dalszej części został przedstawiony niemiecki system zdrowia i jego finansowanie. Następnie delegacje udały się na zwiedzanie obiektu i w towarzystwie kierowników oddziałów zwiedziły m.in. oddział dla pacjentów prywatnych, oddział kardiologiczny, radiologiczny, ortopedyczno-urazowy oraz intensywnej opieki. Program pobytu delegacji objął także wizytę na Zamku w Altenie, w Muzeum Nauki i Techniki Phänomenta w Lüdenscheid, w jaskini w Iserlohn oraz w Radiu MK. Ponadto ustalono wydarzenia, które odbędą się z udziałem wszystkich partnerów w roku 2019 tj. m.in. zawody pływackie w Raciborzu i Werdohl, wystawa sztuki w powiecie Elbe-Elster, czy dzień bez samochodu w Märkischer Kreis. REKLAMA

MIASTO Zamieńmy trawniki w łąki Bogatszy ekosystem, większa bioróżnorodość świata roślin i zwierząt, ograniczenie monokultur, lepsze gospodarowanie obiegiem wody, rzadsze pielęgnowanie i koszenie, a co za tym idzie niższe koszty - radny Jarosław Łęski wylicza korzyści i przekonuje prezydenta, by wytypować w Raciborzu trawniki do przekształcenia w łąki. Tak dzieje się już w Zamościu, Lublinie, Katowicach i Szczecinie. Radny dodaje argument, że łąka to lepsza walka ze smogiem i zanieczyszczeniami komunikacyjnymi, a także - latem - chłodniejszy mikroklimat i ciekawy sposób zagospodarowania terenów zdegradowanych lub zapomnianych. Prezydent odpowiedział, że łąka kwietnia o powierzchni 150 m kw. zostanie założona na terenie rewitalizowanego obecnie Ogródka Jordanowskiego. Koszt to 43 zł brutto za metr kw. (ceny 2018). Dodał, że w tym roku, mając na uwadze wskazane przez radnego korzyści, rozważy możliwość wytypowania pod łąki kolejnych terenów w mieście, tam gdzie istnieją potrzeby i dobre warunki do ich lokalizacji. (w)

służb ratunkowych drogą wew., zwykle zablokowaną zaparkowanymi tam samochodami. Wnoszę o podjęcie działań w tym zakresie oraz zorganizowanie spotkania z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowej i właściciela terenu tj. PGL Dom sp. z o.o. - napisała w interpelacji do prezydenta Dariusza Polowego. Z odpowiedzi wynika, że miasto negocjowało już z właścicielem działki nabycie około 6000 m kw. ziemi pomiędzy blokami pod parking. Mieszkańcom zaproponowano dzierżawę miejsc, ale 68 proc. nie było tym zainteresowanych. Właściciel żądał 420-450 tys. zł. Gmina uznała cenę za wysoką i zrezygnowała z planów organizacji parkingu, tym bardziej, że koszty spadłyby na samorząd. Prezydent zapowiedział kolejne spotkanie z władzami spółki i podjęcie ponownych negocjacji. (w)

Racibórz uczcił pamięć prezydenta Gdańska

Nowy rekord WOŚP! Raciborski sztab podsumował tegoroczną kwestę i podał kwotę, która jest znacząco wyższa niż zeszłoroczne 122 922,09 zł. - SIEMA! Tak, tak już znamy kwotę! Jesteście niesamowici, bo znów pobiliśmy rekord! Brawo Racibórz! Zebraliśmy 136 466,67 zł - informuje szefowa sztabu, Marta Buczkowska. Z nieocenioną pomocą pracowników Banku Spółdzielczego, po kilku dniach liczenia i podsumowań licytacji rozliczyliśmy 27. Finał WOŚP w Raciborzu. Zebraliśmy ponad 12 000 zł więcej niż rok temu - dodaje.

Wąskie gardło na Katowickiej 11-klatek, dwanaście kondygnacji, 360 mieszkań i droga szeroka 3,5-4 metry. Przejazd wzdłuż bloku przy Katowickiej nastręcza problemów nie tylko wozom służb ratunkowych, ale i mieszkańców. Ratusz, w związku z interpelacją radnej Anny Szukalskiej, chce negocjować rozwiązanie tego problemu. Sprawę poruszyła radna Anna Szukalska. - W imieniu mieszkańców ul. Katowickiej zwracam się z wnioskiem o podjęcie działań związanych z pozyskaniem od PGL Dom sp. z o.o. terenów podwórka pomiędzy blokami przy ul. Katowickiej (nr. nieparzyste). Mieszkańcy wielokrotnie już zbierali podpisy w związku z potrzebą zagospodarowania tego podwórka z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci, miejsca wypoczynku dla osób starszych i miejsca parkingowe. We wskazanym miejscu istnieje również problem dot. konieczności dojazdu REKLAMA

Poseł Gabriela Lenartowicz, starosta Grzegorz Swoboda, prezydent Dariusz Polowy, byli prezydenci Mirosław Lenk, Andrzej Markowiak i Jan Kuliga oraz dość liczna rzesza raciborzan, a także wielu samorządowców uczciło w południe na raciborskim Rynku pamięć zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Nie było przemów, jedynie wiersz, tekst piosenki i serce ze zniczy.

Nakręceni na pomoc pani Ani

(w)

Nawet plastikowe nakrętki mogą nieść pomoc. W Przedszkolu nr 23 w Raciborzu pomoc ta została skonkretyzowana do kwoty ponad 1500 zł. Wszystko za sprawą charytatywnej akcji w formie zbiórki nakrętek. Akcję zapoczątkowała Judyta Kwaśnica, dyrektor placówki, której los pani Ani nie jest obojętny.  Dyrektor przedszkola do zbiórki zachęciła wiele placówek oświatowych z całego Raciborza oraz kilku raciborskich przedsiębiorców i firm. Przygotowane zostały plakaty oraz ulotki promujące całą zbiórkę. Gdy akcja nabrała tempa trzeba było nawet zorganizować magazyn, bo w przedszkolu szybko zabrakło miejsca. Ciąg dalszy na stronie 8. REKLAMA


Piątek, 25 stycznia

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

»5

Reklama


Reklama

»6

Piątek, 25 stycznia

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Szanowni Państwo rekomendujemy Państwu lekturę naszego serwisu, który będzie się ukazywał co dwa tygodnie. Chcemy w nim poruszać sprawy ważne dla naszego regionu, te które dzieją się zarówno w Sejmie jak i w Parlamencie Europejskim. Będziemy informować o sprawach, które dotyczą jakości życia mieszkańców Śląska, ich problemów lokalnych i codzienności - bo wbrew potocznym mniemaniom nawet regulacje europejskie takimi bywają. Chcemy także mówić o kwestiach związanych z kulturą i tradycją Śląska, bo łączy nas nie tylko wspólnota zainteresowań regionalną kulturą i językiem ale i miejsce urodzenia - Katowice i Racibórz a na odwrót - okolice obecnego zamieszkania.

Marek Plura

Gabriela Lenartowicz

Urodzony w Raciborzu, działacz społeczny, z zawodu psychoterapeuta. Mieszka w Katowicach. Deputowany do Parlamentu Europejskiego, pracuje w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Kawaler Order Uśmiechu - międzynarodowego odznaczenia, nadawanego za działania przynoszące dzieciom radość. Poprzednio: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - członek Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, Przewodniczący Podkomisji ds. Osób Niepełnosprawnych, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Piastówanio Ślónskij Godki.

Urodzona w Katowicach, urzędnik, z wykształcenia prawnik. Mieszka w podraciborskich Krzanowicach. Posłanka na Sejm, pracuje w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów. Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Mniejszości Narodowych. W Gabinecie Cieni Platformy Obywatelskiej pełni funkcję odpowiednika Ministra Środowiska. Poprzednio pełniła funkcje Członkini Zarządu Województwa Śląskiego i Wicewojewody Śląskiej a wcześniej Prezes Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dziś porozmawiamy o smogu a ściślej O CZYSTYM POWIETRZU Czy nas na nie stać, czy stać nas na wysiłek ekonomiczny, organizacyjny ale przede wszystkim mentalny byśmy w rezultacie w Polsce oddychali czystym powietrzem? Ale czy stać nas też na to, by dziesiątki tysięcy Polaków co roku umierały wcześniej dlatego, że mamy powietrze o niespotykanym w Europie stanie zanieczyszczenia? Trzeba też odpowiedzieć, czy stać nas nie tylko na to by nie stosować się do wymogów europejskich i światowych w tym zakresie, narażając się nie tylko na krytykę Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ale w przyszłości, być może i kary? Dziś przedstawiamy co o jakości powietrza w Polsce sądzi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i czego od nas oczekuje. Jednocześnie pokażemy jak skutecznie, wspierając się rozwiązaniami parlamentarnymi, walczyć ze smogiem. Przedstawiamy najważniejsze założenia projektu ustawy, który wobec porażki z uruchomieniem rządowego programu pn Czyste Powietrze, złożony został już po raz drugi w Sejmie! Z nadzieją na ponadpartyjną refleksję; wszak z powodu smogu cierpią wyborcy każdej formacji, bez różnicy!

fot. Jan Ptak

Projekt ustawy PO o Czystym Powietrzu przewiduje: 0,5% Produktu Krajowego Brutto rocznie (dziś to prawie 10 mld) na realizację Krajowego Programu Ochrony Powietrza w tym na: dotacje do źródeł ciepła (wymiana kotłów, podłączenia do sieci, OZE) i itermomodernizacji,pomoc socjalną ubogim a ulgi podatkowe dla zamożniejszych na udział własny w ocieplaniu domów i montażu ekologicznego ogrzewania oraz na wyższe rachunki za ekologiczne ciepło. Zdrowe normy dla paliw i pieców oraz powszechną informację i edukację obywateli o zagrożeniu smogiem. Finansowanie,które dedykowane jest bezpośrednio Materiał płatny

obywatelom, ustawa powierza gminom, które na postawie uchwalonych przez siebie planów (bo najlepiej wiedzą jakie rozwiązania będą u nich najskuteczniejsze) będą przekazywały pieniądze mieszkańcom. Środki publiczne w wysokości 0,5% PKB rocznie na walkę ze smogiem będą pochodzić z dotychczasowych źródeł (m.in. fundusze ochrony środowiska, środki UE) ale przede wszystkim z ETS (europejskiego systemu handlu emisjami), z którego to mechanizmu do budżetu państwa popłyną zwiększone kwoty - eksperci szacują je na ok 100 mld zł w najbliższych latach.


Piątek, 25 stycznia

»7

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Reklama

O czym mówi naprawdę orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie nieprzestrzegania przez Polskę norm jakości powietrza? Wyrok TSUE z dnia 22.02.2018r. przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej dotyczył uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego z tytułu Dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE) W ogłoszonym wyroku Trybunał podkreślił przede wszystkim, że sam fakt przekroczenia dopuszczalnych wartości stężenia PM10 w otaczającym powietrzu wystarczy do stwierdzenia uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Dane dot. jakości powietrza świadczą o tym, że od 2007 do co najmniej 2015 roku Polska regularnie przekraczała dobowe wartości dopuszczalne dla stężenia PM10 w 35 strefach i roczne wartości dopuszczalne dla stężenia tego pyłu w 9 strefach. W ten sposób przekroczenie Trybunał uznał za trwałe. Obowiązek sporządzania planów dotyczących jakości powietrza w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych dla stężenia PM10 w otaczającym powietrzu ciąży na Polsce od 11 czerwca 2010 r. Na zakończenie tego procesu we wrześniu 2015 roku rząd PO-PSL przyjął Krajowy Program Ochrony Powietrza. Jednakże w przyjętych przez Polskę planach upływ terminów przewidzianych na położenie kresu przekroczeniom norm jakości powietrza został ustalony, w zależności od konkretnej strefy, na czas między 2020 r. a 2024 r. Także obecny Rząd Polski odpowiadając na zarzuty KE podtrzymał stanowisko, że terminy te są w pełni dostosowane do skali przekształceń strukturalnych niezbędnych do położenia kresu przekroczeniom, w szczególności zwrócił uwagę na trudności o charakterze społeczno-gospodarczym i budżetowym związane z potrzebą realizacji znacznych inwestycji technicznych. W ocenie Trybunału, o ile okoliczności tego rodzaju mogą być brane pod uwagę, o tyle jednak, zdaniem TSUE, nie wykazano, że wskazane trudności, które nie mają charakteru wyjątkowego, wykluczają możliwość ustalenia krótszych terminów. Z tego względu Trybunał stwierdził, że argument podniesiony przez Polskę nie może sam w sobie usprawiedliwiać wyznaczenia tak długich terminów na położenie kresu przekroczeniom.

Trybunał orzekł ponadto, że w żadnym z programów ochrony powietrza przyjętych przez Polskę na szczeblu krajowym czy regionalnym nie wspomniano wyraźnie, że programy te powinny umożliwiać ograniczenie przekroczeń wartości dopuszczalnych w możliwie najkrótszym terminie, co jednak jest prawem wymagane. W tym stanie rzeczy Trybunał uznał, że transpozycja dyrektywy do prawa polskiego nie jest w stanie zapewnić rzeczywiście pełnego zastosowania tej dyrektywy, podsumowano w wyroku. Obecnie TSUE stwierdził jedynie brak właściwej transpozycji prawa UE, jednakże, jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie - a na razie nic na to nie wskazuje - Trybunał może ponownie wszcząć postępowanie i nałożyć kary na Polskę.

NASZ SŁOWNICZEK Co to jest TSUE? Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w skrócie TSUE –to instytucja sądownicza Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, z siedzibą w Luksemburgu. Ma cechy sądu międzynarodowego, a równocześnie sądu krajowego, jednak w odróżnieniu od typowych sądów międzynarodowych jego orzeczenia mają znaczenie wykraczające poza konkretne postępowania. Państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do podporządkowywania się orzeczeniom Trybunału Sprawiedliwości UE. Jest najstarszą instytucją główną Wspólnot europejskich.

Co to jest Dyrektywa CAFE? Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dn. 21.05.2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, zwana Dyrektywą CAFE jednoznacznie określa działania państw członkowskich UE w zakresie ochrony powietrza, tak aby „unikać, zapobiegać lub ograniczać szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi i środowiska jako całość”.

fot. Katarzyna Kubik

#Sprawa Polek. Regionalne spotkanie kobiet w Rzuchowie W gościńcu Zodiak w Rzuchowie odbyło się, 23 stycznia, regionalne spotkanie kobiet. W rolach gości specjalnych zostały zaproszone wicemarszałkinie Sejmu RP - Małgorzata Kidawa-Błońska oraz Barbara Dolniak. Ta pierwsza przesłała filmik z pozdrowienia, druga spotkała się z mieszkankami naszego regionu. Na spotkaniu obecne były też posłanki na Sejm: Ewa Drozd, Agnieszka Hanajczyk oraz Gabriela Lenartowicz. Wykład wygłosiła profesor Violetta Skrzypulec-Plinta, znakomita endokrynolog i ginekolog, kierownik Katedry Zdrowia Kobiety Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Spotkanie odbyło się w ramach projektu Platformy Obywatelskiej Sprawa Polek. Podobne spotkania odbywają się w całym kraju. Materiał płatny


Aktualności

»8

Piątek, 25 stycznia

- Bardzo dużo ludzi okazało swoje dobre serce i ofiarowało swoją pomoc i udało się – mówi Judyta Kwaśnica. - Pierwszy odbiór nakrętek już za nami. Cały zebrany surowiec, 2180 kg oddano firmie recyklingowej,otrzymano 1526 zł, wszystkie pieniądze zostały przekazane na leczenie kosztownym lekiem – Afinitor. Podziękowania należą się dla wszystkich, którzy przyłączyli się do akcji – pani Judyta nie kryje swojego wzruszenia i ogromnej radości. Jest wdzięczna raciborskim szkołom, przedszkolom, właścicielom firm, znajomym pani Ani, wszystkim którzy okazali swoje zainteresowanie, zbierają nakrętki i organizują miejsce zbiórek. Specjalne podziękowania kieruje w stronę druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworkowie na czele z prezesem. Pani dyrektor cieszy się z powodzenia akcji i mówi, że zbieranie rozkręcają na nowo i być może już na wiosnę uda się kolejny raz oddać zebrane zakrętki, a pozyskane fundusze przekazać na kosztowne leczenie pani Ani. Tak niewielki gest, nakrętka do nakrętki i można pomóc w ratowaniu ludzkiego życia. Plastikowe nakrętki może zbierać każdy. Może i Wy zechcecie pomóc w ten sposób Pani Ani Wojciechowskiej. Załóż w domu nakrętkowy kącik i nakręć się na pomoc razem z nami! Kontakt pod nr tel. 32 415-20-25. Zebrane nakrętki można przekazywać pod adres Przedszkola Nr 23 w Raciborzu przy ul. Mysłowickiej.

4 marca ruszą zapisy na Pleśną

P 23

Obóz w Pleśnej to już kawał historii Raciborza. W ciągu kilku dekad w tym urokliwym zakątku nad polskim morzem spędziły wakacje całe generacje mieszkańców miasta. Rokrocznie wypoczynek w Pleśnej wzbudza olbrzymie zainteresowanie - zapisy kończą się w mgnieniu oka, a ludzie którzy chcą spędzić letni czas w tym malowniczym miejscu stoją w kolejce na Batorego od samego rana. Jest nam niezmiernie miło przypomnieć, że poczynione zostały inwestycje, które poprawiły standard odpoczynku i poinformować, że są już znane terminy zapisów na obóz. Rekrutacja prowadzona będzie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz w dniach od 04.03.2019 roku do 15.03.2019 roku w godzinach: 08.00-15.00 – poniedziałek, wtorek, czwartek, 08.0017.00 – środa, 08.00-13.00 – piątek. Terminy samych turnusów: 1 turnus: 23.06 – 08.07.2019, 2 turnus: 09.07 – 24.07.2019, 3 turnus: 25.07 – 09.08.2019. Zakłada się udział 140 uczestników w każdym z trzech turnusów. Razem 420 uczestników. Koszt turnusu wynosi 980 zł brutto od uczestnika. W obozie uczestniczyć mogą dzieci w wieku 7-18 lat. UM Racibórz

KRONIKA KRYMINALNA Policja szuka świadków potrącenia - Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu poszukuje naocznych świadków zdarzenia drogowego, które miało miejsce 24 listopada 2018 roku około godziny 19:50 w Raciborzu na ul. Piaskowej, w pobliżu ul. Rybnickiej. Wówczas doszło do potrącenia pieszej na oznakowanym przejściu dla pieszych. Zwracamy się z prośbą do świadków tego zdarzenia, szczególnie do kierującego białym pojazdem, który po zaistniałym zdarzeniu zatrzymał się celem zaoferowania swojej pomocy o pilny kontakt telefoniczny z Wydziałem Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, pod numerem 32 459 42 34 bądź numerem alarmowym 997.

47 zarzutów dla 29-latka za korzystanie z cudzej karty płatniczej

mężczyzna, który ma dostęp między innymi do karty płatniczej 63-latka. Sprawa trafiła na biurko kuźniańskich kryminalnych, którzy przyjrzeli się bliżej „opiekunowi” i ustalili, że mężczyzna w okresie od lutego do lipca 2018 roku bez wiedzy poszkodowanego wypłacił z jego konta pieniądze oraz dokonywał płatności za różnego rodzaju artykuły spożywcze, okradając 63-latka na kwotę około 10 tyś. złotych. Kuźniańscy stróże prawa postawili 29-letniemu mieszkańcowi powiatu raciborskiego aż 47 zarzutów dotyczących włamania się do konta bankowego przy pomocy karty płatniczej jej właściciela. Podejrzany przyznał się do stawianych zarzutów. Teraz grozi mu nawet 10 lat więzienia.

REKLAMA

Trudna akcja gaśnicza w Rudach

Napastnik z pistoletem w ręku Napad na Żabkę w Rudach! Policja jak na razie jest oszczędna w informowaniu o zdarzeniu, do którego miało dojść w minioną sobotę 19 stycznia. Jak wynika z naszych informacji, około godz. 21.30 do Żabki przy ul. Rogera (to główna droga przez Rudy w ciągu DW 919) miał wejść zakapturzony mężczyzna z pistoletem lub przedmiotem przypominającym broń, po czym zastraszył ekspedientkę i zabrał kilkaset złotych. Policja nie udziela informacji w tej sprawie. Trwają czynności operacyjne zmierzające do ustalenia sprawcy. Nieoficjalnie wiadomo, że łupem napastnika padło około 2000 zł.

Na widok policjantów próbował odjechać Miał w aucie narkotyki Kuźniańscy policjanci zatrzymali 35-latka, który posiadał prawie 12 działek dilerskich marihuany. Do zatrzymania doszło 16 stycznia około godz. 23:40 w Rudach przy ulicy Cysterskiej. Policjanci podczas patrolu w miejscowości Rudy, na parkingu przy ulicy Cysterskiej zauważyli zaparkowanego vw transportera, w którym siedział tylko kierowca. Pojazd ten na widok radiowozu ruszył, co wzbudziło podejrzenie u mundurowych. Policjanci natychmiast przystąpili do działania i zatrzymali do kontroli drogowej volkswagena. Przypuszczenie kuźniańskich policjantów, że kierowca może mieć coś na sumieniu, bardzo szybko się potwierdziło, gdyż efektem było ujawnienie przy 35-letnim mieszkańcu Rybnika prawie 12 działek dilerskich marihuany. Mężczyzna został zatrzymany w związku z posiadaniem narkotyków i trafił do policyjnego aresztu. Teraz grozi mu nawet 3-letni pobyt w więzieniu.

Pociąg osobowy potrącił mężczyznę przy moście kolejowym Do zdarzenia z udziałem składu osobowego Kolei Śląskich doszło 19 stycznia przed południem, tuż przed mostem kolejowym w rejonie Bosackiej-Rybnickiej. Na miejsce natychmiast skierowano policję, strażaków i ratowników medycznych. Jak się okazało, 61-letni pijany mężczyzna leżał przy torach. Tylko należytej obserwacji torowiska przez maszynistę można zawdzięczać to, że skład w porę wyhamował. Mężczyzna został lekko potrącony. Trafił do karetki. Nie ma poważnych obrażeń. Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję. 61-latek dostał mandat. REKLAMA

Kuźniańscy kryminalni zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie 29-latkowi aż 47 zarzutów. Mężczyzna włamywał się do konta bankowego przy pomocy karty płatniczej, która nie należała do niego. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara nawet 10 lat więzienia. Początek tej historii ma miejsce w sierpniu 2018 roku. Wtedy to dzielnicowy z Kuźni Raciborskiej uzyskał informacje od 63-letniego mieszkańca powiatu raciborskiego, że z jego konta w tajemniczy sposób znikają pieniądze. Dzielnicowy ustalił dodatkowo, że starszemu panu od czasu do czasu pomaga 29-letni

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Najprawdopodobniej nieostrożność starszych osób przy posługiwaniu się otwartym ogniem spowodowała 20 stycznia zapalenie się butli z gazem i pożar mieszkania w budynku wielorodzinnym przy ul. Dworcowej w Rudach. Zgłoszenie o pożarze przyszło 20 stycznia o godz. 16.06. Na miejsce natychmiast wysłano po dwa zastępy zawodowe z Raciborza oraz Rybnika. Z Raciborza skierowano do Rud także autodrabinę oraz zadysponowano cztery miejscowe zastępy OSP. Pożar objął mieszkanie na poddaszu. Strażacy musieli zlokalizować źródło ognia, a potem opanować żywioł, dogasić płomienie oraz - za pomocą kamery termowizyjnej - sprawdzić pozostałe części budynku, w tym strych. Na szczęście blaszane pokrycie dachu mocno opóźniło rozprzestrzenianie się ognia. Straty są jednak znaczne, szacowane na 80 tys. zł. Ogromnym zagrożeniem była objęta ogniem butla z gazem. W każdej chwili mogło dojść do wybuchu. Strażacy namierzyli ją kamerą termowizyjną i chłodzili strumieniem wody. Udało się obniżyć jej temperaturę, a potem bezpiecznie wynieść przez okno. Władze gminy zajęły się zapewnieniem pogorzelcom miejsca noclegu. Z domu ewakuowało się dziewięć osób. Pięciu mieszkańców nie było w nim w chwili, gdy doszło do pożaru.

Emerytury nadszedł czas 16 stycznia w KPP Racibórz odbyła się uroczystość pożegnania asp. szt. Bogdana Adamika, który po wielu latach służby przeszedł na emeryturę. W uroczystości udział wzięli zastępca komendanta, mł. insp. Krzysztof Żołądek oraz przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach podinsp. Paweł Spyra. Przełożeni wyrazili słowa uznania i wdzięczności za wkład asp. szt. Bogdana Adamika w prowadzenie wielu akcji profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz za prowadzenie kursu samoobrony dla kobiet. Przechodzący na emeryturę asp. szt. Bogdan Adamik przez wiele lat wchodził w skład policyjnego pocztu sztandarowego.


Piątek, 25 stycznia

»9

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

39.90 zł

23.90 zł

M. Kuźmiński „Nauka w kuchni„

BIZNES Raciborski Urząd Pracy rusza z naborem wniosków o środki z KFS W związku z przyznaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 500 tys. zł Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, że będzie prowadził nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla pracodawców i pracowników zgodnie z priorytetami wskazanymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Planowany termin naboru wniosków: od 05.02.2019 r. do 07.02.2019 r.

EDUKACJA Studenci PWSZ w Raciborzu mają moc Studenci PWSZ po raz kolejny udowodnili, że pomysłowości i rozmachu im nie brakuje. W Instytucie Studiów Edukacyjnych podsumowano akcję związaną z obchodem Międzynarodowego Dnia Studenta. Przypomnijmy, że zadanie polegało na zinterpretowaniu hasła „Jestem studentem – Mam Tę Moc”. Studenci pracowali indywidualnie oraz jednoczyli siły tworząc zespoły. Efekty ich twórczej pracy można oglądać na korytarzu przy sekretariacie ISE. Praca studentów została doceniona na uroczystym spotkaniu z dyrektor Instytutu Studiów Edukacyjnych dr Gabrielą Kryk.

Inteligentny dom najlepszym projektem dyplomowym w raciborskiej PWSZ

17 stycznia w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu studenci kierunku Automatyka i Robotyka zaprezentowali swoje projekty inżynierskie przedstawicielom raciborskiego przemysłu. Ciąg dalszy na stronie 12 REKLAMA

OKAZJE W NIERUCHOMOŚCIACH

LICZBY PRZEKONUJĄ: 3 PORTALE, 300 000 UŻYTKOWNIKÓW

Lokal użytkowy

Lokal użytkowy

POWIERZCHNIA: 32 m2 TRYB BEZPRZETARGOWY CENA DO USTALENIA

POWIERZCHNIA: 52 m2 CENA DO USTALENIA

TEL: 32 415 43 20

TEL: 32 415 43 20

ul. Głubczycka 25-27, kl. 27

ul. Browarna 3/1

Skuteczna reklama!

Biuro Nasze Nieruchomości zapewnia skuteczne i tanie dotarcie do potencjalnych klientów poprzez tygodnik Nasz Racibórz jak i portale naszenieruchomosci.com, naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com i naszrybnik.com. Pośredniczymy w sprzedaży zarówno w systemie prowizyjnym jak bezprowizyjnym. Poznaj szczegóły: e-mail: biuro@naszenieruchomosci.com


Rozrywka

» 10

Piątek, 25 stycznia

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

26 STYCZNIA, GODZ. 15.30 I 16.30, RCK RDK UL. CHOPINA 21 SPOTKANIE Z PIOTREM BIELSKIM — AUTOREM KSIĄŻKI „INDIE. Z MIŁOŚCIĄ I ŚMIECHEM”, A ZARAZ PO NIM – WARSZTATY ZATYTUŁOWANE „JOGA ŚMIECHU”. PIOTR BIELSKI – pionier jogi śmiechu w Polsce, socjolog, podróżnik, autor książek „Joga śmiechu. Droga do radości” (2016) oraz „Indie z miłością i śmiechem. Przewodnik subiektywny” (2017), organizator autorskich wypraw do Indii, coach radości. Wydarzenie odbędzie się 26 stycznia o godzinie 15.30 (spotkanie) i 16.30 (warsztaty) w RCK RDK przy ul. Chopina 21. Spotkanie jest bezpłatne, natomiast koszt warsztatów to 25 zł.

26 STYCZNIA, GODZ. 18.00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 KONCERT: JUDYTA PISARCZYK QUARTET

Judyta Pisarczyk - studentka wokalistyki jazzowej na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Komponuje, pisze teksty. Zdobyła Grand Prix Ladies’ Jazz Festival. Wokalistka była gościem audycji „Noc z Jedynką” prowadzonej przez Adama Dobrzyńskiego w Programie 1 Polskiego Radia. Pojawi-

www.rck.com.pl

godziny otwarcia kas RCK:

ła się też między innymi w Autorskiej Audycji Krystyny Stańko w Radiu Gdańsk oraz w audycji Piotra Barona „LP Trójka”. Jan Ptaszyn Wróblewski kilkukrotnie zaprezentował autorskie utwory Judyty podczas swojej audycji „Trzy kwadranse jazzu”. Judyta Pisarczyk wystąpiła na dwóch koncertach u boku Bobby’ego McFerrina, śpiewając w towarzyszącym mu 12-osobowym chórze a cappella. Supportowała Dee Dee Bridgewater na Ladies’ Jazz Festival. Zdobyła wyróżnienie na XI Novum Jazz Festival w Łomży. Występowała na wielu scenach, m.in. w Narodowym Forum Muzyki, Teatrze Muzycznym w Gdyni, Filharmonii Opolskiej, Harris Piano Jazz Bar, Piec’ Art Acoustic Jazz Club, Vertigo Jazz Club. W skład zespołu Judyta Pisarczyk Quartet wchodzą studenci i absolwenci Akademii Muzycznych w Katowicach i Wrocławiu, uznani muzycy, laureaci konkursów jazzowych. Judyta Pisarczyk Quartet wykonuje zarówno oryginalne kompozycje wokalistki jak i własne aranżacje standardów jazzowych i innych wyjątkowych z punktu widzenia muzyków utworów. Artyści zaprezentują kilka kompozycji z amerykańskiego modern jazzu z lat 60. i 70., m.in. Herbiego Hancocka i napisane w podobnym duchu własne utwory Judyty Pisarczyk. Bilety w cenie 25 zł. Honorowane są raciborskie karty:, ,Senior 60+’’ oraz „Rodzina+’’

27 STYCZNIA, GODZ.18.00, RCK DK STRZECHA UL. LONDZINA 38 GWOLI JAKIEJŚ TAJEMNICY

TEATR TETRAEDR - laureat konkursu na najlepszy spektakl teatru niezależnego The Best OFF w 2018r. zmierzy się z wymagającym przewodnikiem (jakim jest W. Gombrowicz) po świecie

natury człowieka – pokrętnej, pełnej pozorów, fałszu, cynizmu, ze skłonnością do prowadzenia gier. W świecie „pachnącym wrzosem i miętą, a jednak dziwnie nieprzekonywującym”. Aktorzy żonglują wokół sprzecznych uczuć – oczarowania i niezrozumienia, hierarchii wyższości i niższości, rasy i wiary, stanu wyobcowania i pragnienia „przynależności”. Przez taki tygiel przeprowadzony jest młody, dojrzewający człowiek, pełen ufności i szlachetnych pobudek. Jest to opowieść „inicjacyjna”, o „przekroczeniu” dzieciństwa. „Biedne dziecię, okropnie cierpieć będzie, gdy dojdzie do świadomości. Dokona się w nim wówczas coś w rodzaju wewnętrznego pogromu”. Obsada : Agnieszka Rajda – matka, Paulina Szincel – dziewczyna, Oliwia Urbanowska – Jadwisia, Marcin Franaszek – ojciec, nauczyciel, Kuba Tabor – narrator, Łukasz Czogalik – narrator, Reżyseria - Grażyna Tabor. Wstęp 10 zł. Honorowane są raciborskie karty:, ,Senior 60+’’,, ,Rodzina +’’

29 STYCZNIA GODZ. 19.30, RCK RDK UL. CHOPINA 21 I STOPIEŃ KURSU TAŃCA TOWARZYSKIEGO

Wesele? Osiemnastka? Studniówka? Już czas, byś nauczył się tańczyć. RCK zaprasza wszystkich chętnych na I stopień kursu tańca towarzyskiego. Przyjdź, i zobacz, że nie jest to takie trudne. Walc angielski, walc wiedeński, tango, quickstep, foxtrot oraz tańce latynoamerykańskie – samba, rumba, cha cha, jive, pasodoble – te tańce są w Twoim zasięgu! Zajęcia prowadzone będą przez profesjonalnego nauczyciela tańca towarzyskiego Małgorzatę Dziedzic. Jeden stopień to osiem 90 minutowych zajęć. Wszystkich stopni jest sześć. Zapisy w dniu rozpoczęcia kursu w kasie RCK RDK ul. Chopina 21 (Koszt – 120 zł za stopień).

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, wt.-pt. 9.00-13.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

REKLAMA

Dietetyczny gulasz na wodzie 1 kg chudego mięsa wieprzowego lub wołowego 1 cebula pokrojna w kosteczkę 2 marchewki pokrojone w półplasterki 1 por pokrojony w półplasterki 3 ząbki czosnku drobno pokrojonego 1/2 łyżeczki kminku (niekoniecznie) 1/2 łyżeczki pieprzu 1 łyżeczka papryki w proszku 1 listek laurowy 4 ziela angelskie 2 łyżki przecieru pomidorowego sól do smaku Mięso pokroić w kostkę, włożyć do garnka i zalać wodą (tyko tyle aby lekko przykryła mięso). Ugotować mięso na półtwardo, przedtem zdejmując szumowinę, następnie dodać pozostałe składniki (oprócz przecieru). Dusić do miękkości (w razie konieczności dolewać wodę) po czym dodać przecier pomidorowy i zagotować. Całość doprawić i wlać odrobinę maggi do zup (lub sos sojowy). Całość można również zagęścić 1 łyżką mąki wymieszaną z niewielką ilością wody.

www.smakiweroniki.pl


Piątek, 25 stycznia

» 11

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DROBNE REKLAMA

REKLAMA

DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi ogólnobudowlane Budynki od podstaw, tynki zwykłe i dekoracyjne, kafelki, płyty kartonowo-gipsowe, zabudowa strychu, usługi ciesielsko-dekarskie. Tel. kom.: 604 761 326.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Pożyczka dla zadłużonych w BIK, KRD - Rapida Money Dla zadłużonych! Pożyczki dla zadłużonych nawet do 25 000 zł, pożyczki długoterminowe ze spłatą nawet do 4 lat (48 miesięcy), bez sprawdzania historii kredytowej w bazach BIK, w trudnych sytuacjach finansowych, pożyczka pozabankowa już od 18 lat, jeśli jesteś dłużnikiem i dla zadłużonych, e-mail: portfel24@portfel24.eu. http://www.pozabanki.com.pl/rapida-money/.

MOTORYZACJA Kupię Złomowanie samochodów skup Racibórz tl.530-312-312 Skupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane, całerozbiteuszkodzonepowypadkowe, skorodowane, natychmiastowy dojazd 24/h/7, wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe, także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu, zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel. kom.: 501-525-515,

Skup aut za gotówkę - Racibórz Tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Oferujemy także skup starych motorowerów! Tel. kom.: 692 191 585. REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 NIERUCHOMOŚCI Działkę kupię Kupię działkę budowlaną w Rudniku Tel: 884 211 981 Kupię działkę budowlaną w Rudniku 884 211 981. Tel. kom.: 884211981, e-mail: rafa46@wp.pl.

Działkę sprzedam Działka Budowlana - powiat Racibórz - 2145 m2 Sprzedam piękną działkę budowlaną znajdującą się w centrum Bojanowa, to niecałe 10 km od Raciborza. Działka nie graniczy bezpośrednio z drogą główną - wyposażona jest w 2 utwardzane drogi dojazdu. Wyposażona jest ona w wodę i prąd. Idealnie nadaje się pod zabudowę mieszkaniową. Marek tel. kom.: 530203122, e-mail: ewelinamansz@tlen.pl.

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

REFLEKSOTERAPIA Dyplomowany refleksolog Joanna Marcisz ul. Mickiewicza 18, III piętro (Centrum Stomatologii Neo-Dent)

tel.: 533 567 888

OGŁOSZENIA DROBNE

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portal naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com

www.usg-raciborz.pl

ul.Opawska (przed Galerią DUKAT) na działalność usługową, gabinet, inne (około 50m2,) Zainteresowanych prosimy o kontakt +48600976466

Mieszkanie wynajmę Wynajmę mieszkanie w Kietrzu Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe z balkonem /parter/ w KIETRZU ul. Wojska Polskiego. Mieszkanie częściowo umeblowane. Tel. kom.: 533 336 536. Rynek 2 komfortowe pokoje Do wynajęcia ciche i komfortowe 2 pokojowe mieszkanie przy Rynku w Raciborzu. Wejście od Placu Dominikańskiego, przy samym Rynku. Oddzielna sypialnia z dużą zabudowaną szafą, w pełni wyposażona kuchnia. Prysznic, pralka. Cena 1500 zł + koszt mediów. Tel. kom.: 502095079, e-mail: justynamatusiak@op.pl. Wynajmę mieszkanie w centrum Raciborza Wynajmę mieszkanie 41m2 2 pokoje częściowo umeblowane. Czynsz 1100 zł+media wg zużycia (prąd gaz). Kaucja 1500 zł. Mieszkanie dostępne od 01 marca 2019. Tel. kom.: 608824629.

OGRODNICTWO REKLAMA

Inne

MOŻNA SKŁADAĆ:

Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie oferuje drzewa i krzewy ozdobne i owocowe, nasiona, kwiaty rabatowe i balkonowe. Zapraszamy! Ul Janowska 75, Cyprzanów. Tel.: 32 419 82 60. Progres ścinanie drzew Ścinanie drzew: klasycznie, zwyżką, alpinistycznie. Wywóz, cięcie i frezowanie pni. Inne usługi ogrodnicze. Cięcie drzew owocowych. Tel. kom.: 530 050 550.

PRACA

1. poprzez stronę NaszRaciborz.pl 2. osobiście w księgarni Sowa ul. Długa 29 w Raciborzu Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

Dam pracę Szukam Florystki Szukam do pracy florystki/florysty. Więcej informacji pod numerem telefonu. Tel. kom.: 501463902. Dekarz Zatrudnię osobę na stanowisko dekarza, oferuję bardzo dobre warunki pracy oraz wynagrodzenie. Tel. kom.: 602888509, e-mail: mkdachy@ gmail.com.

Praca Kietrz Zatrudnimy pracowników obsługi produkcji w zakładzie stolarki budowlanej Filplast Sp. z o.o. w Kietrzu. Prosimy przesłać cv na adres lub zgłosić się osobiście w zakładzie przy ul. Okrzei 21 w Kietrzu. Tel. kom.: 693309881, e-mail: praca@filplast.pl. https://filplast.eu/.

wo oraz wyżywieniem. Koszt 85 zł/os 14.02.2019 godzina 18:00, 16.02.2019 godzina 15:00 oraz 18:00, 17.02.2019 godzina 14:00. Tel.: 38530110, 503492612, e-mail: kontakt@beskid-promotions. pl, www.beskid-promotions.pl.

Praca od zaraz Zatrudnię od zaraz dekarza, murarza, cieślę lub pomocnika do pracy na budowie. Tel.: 507655047.

OGŁOSZENIE TYGODNIA!

RTV / AGD Inne Sklep dla domowych wędzarzy. Przyprawy, narzędzia, jelita. Wszystko do wyrobu wędlin domowych: bezpłatne przepisy i doradztwo, wędzarnie elektryczne i grillowędzarniki, zrębki wędzarnicze, przyprawy, jelita i osłonki, szynkowary, maszynki do mięsa, termometry. Racibórz, ul. Mariańska 11, PN-PT 7:00-15:00. Tel.: 32 415 21 36, e-mail: sklep@ tradismak.pl, www.tradismak.pl.

Lokal użytkowy wynajmę Wynajmę lokal Wynajmę lokal użytkowy położony w Raciborzu REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

530-312-312, e-mail: autodemont@wp.pl, www. kzpkowalski.pl.

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ!

TURYSTYKA Inne

Może być

Zapraszamy na kuligi zimowe Zapraszamy na Kuligi Zimowe z Biesiadą w Kolybie: Ferie, Weekendy, Dni Robocze, Imprezy Okolicznościowe już od 40 zł, 45 zł z poczęstunkiem. Walentynkowe Kuligi z Biesiadą, muzyką na ży-

zadłużone / z problemem prawnym

737 938 416 REKLAMA

REKLAMA

DAM PRACĘ Przygotowywanie samochodów nowych i używanych do sprzedania Zadania na stanowisku: dbałość o ekspozycję i przygotowanie do sprzedaży nowych i używanych samochodów oraz obsługa samochodów służbowych. Oferujemy wynagrodzenie stałe z tytułu umowy o pracę + premię, pracę w fajnym zespole. Wymagane prawo jazdy.

Tel. kom.: 661 401 318 e-mail: praca@uliarczyk.com.pl.


Aktualności

» 12

Spotkanie to było okazją do zapoznania się z tematyką projektów dyplomowych realizowanych w Instytucie Techniki oraz z umiejętnościami przyszłych absolwentów raciborskiej uczelni. W czasie prezentacji projektów inżynierskich swe prace omówiło 14 studentów: Robert Absalon – Odtworzenie zużytej części maszyny w procesie inżynierii odwrotnej, Mateusz Ber – Projekt oraz budowa modelu myjni tunelowej, Andrzej Dubiel – Projekt i wykonanie plotera laserowego (wyróżnienie), Ireneusz Duda – Projekt i realizacja makiety inteligentnego domu ułatwiającego poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich (zwycięski projekt), Roman Fiołka – Projekt stanowiska do automatyzacji procesu spawania rur, Marek Iwanowski – Stanowisko do pomiaru hałasu małych maszyn, Krzysztof Kołek – Automatyzacja procesu wykonywania fotografii szybkich zjawisz, Marcin Kurzydym – Systemy wizyjne w grach karcianych, Arkadiusz Miksta – Projekt automatycznego magazynu blach, Mateusz Pielczyk – Projekt deskorolki elektrycznej przy użyciu platformy Arduino (wyróżnienie), Bogdan Składanowski – Projekt zdalnie sterowanego robota mobilnego, Patryk Szczepaniak – Wykonanie frezarki trójosiowej sterowanej numerycznie na platformie Arduino, Dawid Szweda – Układ automatycznej regulacji akwarium opartej na sterowniku PLC, Rafał Szymiczek – Zaprojektowanie systemu zabezpieczającego urządzenia „Wordfall”.

Sukces w Turnieju Złota Kielnia

12 stycznia 2019 r. w Gliwicach odbył się etap okręgowy XLVIII edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”. Sławomir Utrata, uczeń raciborskiej Budowlanki, wywalczył miejsce w czołówce i zakwalifikował się do Finału Centralnego, który odbędzie się w lutym podczas Targów BUDMA w Poznaniu. Sławek startował w kwalifikacji B.18 wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. CKZiU nr 1 REKLAMA

Piątek, 25 stycznia

W KULTURZE Eufemia znaczy dobrze wróżąca

17 stycznia minęło 660 lat od śmierci świątobliwej księżniczki raciborskiej Eufemii (Ofki) Piastówny, dominikanki i przeoryszy miejscowego konwentu św. Ducha, kandydatki na ołtarze. W kościele farnym odprawiono Mszę św. w intencji jej rychłej beatyfikacji, a w Muzeum odbyła się sesja popularno-naukowa. Mszę św. w kościele WNMP, gdzie do dziś znajduje się ołtarz z obrazem świątobliwej Eufemii i poświęcone jej wota dziękczynne, odprawił ks. bp Jan Kopiec, ordynariusz gliwicki, stojący na czele komisji historycznej ustalającej fakty związane z życiem i wielowiekowym kultem, jakim w całej Europie, aż po Hiszpanię, otaczano raciborską dominikankę (przed 1299-1359). Diecezja opolska stara się o jej beatyfikację, czyli wyniesienie na ołtarze i otoczenie czcią w lokalnym Kościele. Była przeorysza raciborskich dominikanek czeka na wszczęcie procesu na szczeblu diecezjalnym. Po Mszy św., w Muzeum w Raciborzu, mieszczącym się w dawnym kościele dominikanek, gdzie w liturgii brała udział świątobliwa Eufemia (Ekonomik zajmuje dawny klasztor sióstr), odbyła się sesja popularno-naukowa. Podczas otwarcia prezydent Dariusz Polowy wspomniał o tym, że współcześni mieszkańcy miasta uznali Ofkę za raciborzankę tysiąclecia, co oznacza, że

REKLAMA

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu

ZATRUDNI W RAMACH UMOWY O PRACĘ

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

Wymagania: • Kwalifikacje niezbędne: • Wykształcenie pielęgniarskie, aktualne prawo wykonywania zawodu Oferujemy: • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznym rozwijającym się Szpitalu, możliwość rozwoju zawodowego Wymagane dokumenty: Dokumenty potwierdzające wykształcenie, prawo wykonywania zawodu, list motywacyjny oraz cv opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08. 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) Kontakt: Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesłać na adres: Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka ul. Gamowska 3 47-400 Racibórz nr tel. 032-755-50-55 lub na adres e-mail kadry@szpital-raciborz.org

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

REKLAMA

REKLAMA

pamięć o niej jest wciąż żywa i trwała. Od chwili jej śmierci do historii przeszło 26 pokoleń raciborzan. Postać zakonnicy i idący za nią wzór cnót, to dar i wyzwanie, wspólnotowe i religijne. Biskup gliwicki, zarówno podczas kazania jak i krótkiego przemówienia w Muzeum, wskazywał na wyjątkowo silny charyzmat dominikanki, przekonując, że jesteśmy świadkami czegoś niezwykłego, a jednocześnie trudnego przez nas do pojęcia. Mówił, że to solidny fundament pamięci dla miasta. Podczas kazania wspomniał o doczesnych szczątkach świątobliwej, niegdyś złożonych w kaplicy św. Dominika (dawna nekropolia Piastów i Przemyślidów raciborskich przylegająca od północy do kościoła św. Ducha, zburzona przez władze pruskie w I poł. XIX wieku), a na początku XIX w. przeniesionych do kościoła farnego. Tu były otaczane czcią, tu za sprawą wstawiennictwa Ofki miały się do dokonywać cuda, tu, być może, istnieją do dziś, choć sarkofag Ofki w 1945 r. zniszczyli Rosjanie, podpalając świątynię farną. Na znaczenie postaci Ofki od lat wskazuje Michał Woś, raciborzanin, jeden z założycieli Fundacji im. Ofki Piastówny, dziś członek zarządu województwa śląskiego, który zapewniał, że Śląsk chce pamiętać o świątobliwej z Raciborza. Wskazał, że jej świętość, doskonałość życia wewnętrznego i wiary, przejawiała się m.in. właściwym wykonywaniem codziennych obowiązków z troską o dobre wspólne, publiczne. To, jego zdaniem, winno inspirować kolejne pokolenia. Wiceprezydent Michał Fita odczytał list, jaki wicepremier i minister kultury Piotr Gliński skierował do prezydenta Dariusza Polowego w odpowiedzi na zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystościach. - O felix Ratiboria! Szczęśliwy Raciborzu! Miałeś taką wspaniałą osobę - napisał wicepremier. Życiorys Eufemii przedstawił raciborski historyk Paweł Newerla, antropologiczne spojrzenie na kult świątobliwej Ofki, czyli miejsce, jakie zajmuje w społecznej świadomości raciborzan omówił dr Janusz Nowak, a szczegóły dotyczące starań o beatyfikację zreferował postulator procesu, ks. dr hab. Grzegorz Kublin. Na koniec Schola Cantorum Minorum Chosoviensis odśpiewała zachowany fragment średniowiecznego graduału raciborskiego.

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 4-2019-[518]  

Nasz Racibórz 4-2019-[518]