Page 1

WYDANIE SPECJALNE

Infolinia NFZ

800 190 590

#ZostańWDomuSRC

Sanepid Racibórz

604 106 359

#KupujTeraz#SRC47400 - wspieraj lokalne firmy TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 8 maja 2020 r. ı Rok XIII nr 17 (581) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

fot. K. Kubik

REKLAMA

Miasta walczą o odzyskanie SZPITALI I PRZYCHODNI Racibórz » Racibórz, Kędzierzyn-Koźle, Łomża. W miastach, w których utworzono jednoimienne szpitale zakaźne rozpoczęła się walka o przywrócenie mieszkańcom dostępu do opieki zdrowotnej. W Raciborzu przekształcenie szpitala oznacza, że mieszkańcy 100-tysięcznego powiatu muszą szukać opieki w okolicznych lecznicach. Nie ma dostępu do przychodni specjalistycznych przy Gamowskiej. Starosta Grzegorz Swoboda tłumaczy, że nie miał wpływu na podjęte decyzje. Przyszła dyspozycja z Katowic, którą wykonano. W Kędzierzynie-Koźlu, pochodzący z Racibo-

rza dyrektor tamtejszego szpitala, mówi wprost o rozkazie, tym razem z Opola. Ministerstwo zdrowia, w odpowiedzi na pytanie naszej redakcji, informuje, że decyzję w sprawie Raciborza podjął wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Nie odpowiedziało na pytanie, jak długo to wszystko potrwa. Resort odsyła do Katowic. Apele do wojewody pod koniec kwietnia skierowały Rada

Powiatu i Rada Miasta. Wskazują na trudną sytuację. Chcą rozwiązań przywracających dostęp do poradni specjalistycznych. Znacznie dalej idzie radny miejski Piotr Klima. Jego zdaniem przekształcenie szpitala w jednoimienny było pochopne i niepoważne. Chce dokładnie wyjaśnić okoliczności sprawy, a ostatnio wynająć prawników, którzy w tym pomogą. Przeka-

zał na to swoje diety. Cel radnego Piotra Klimy, to przywrócenie mieszkańcom dostępu do szpitala w Raciborzu i szpitalnych przychodni. W podobnym tonie wypowiada się raciborski lekarz i menedżer służby zdrowia Marek Labus. Jego zdaniem decyzje obarczone są błędem. - Trzeba stwierdzić, że przerażenie musi budzić gotowość i chęć starosty, dyrektora szpi-

tala oraz prezydenta miasta do przeprowadzania tak radykalnych zmian w ochronie zdrowia miasta i powiatu na podstawie wątpliwego prawnie polecenia ustnego wojewody, wydanego prawdopodobnie 12 marca 2020. Smutkiem napawa fakt, że w tej sprawie Rady Miasta i Powiatu nie potrafiły się natychmiast zebrać, a stosowne sesje zorganizowano dopiero prawie 2 miesiące

po fakcie, kiedy ochrona zdrowia w powiecie jest już w opłakanym stanie - napisał Labus w petycji do radnych miejskich i powiatowych. Dodajmy, że sesja miejska (nadzwyczajna) odbyła się 3 kwietnia, powiatowa 28 kwietnia, a szpital podlega władzom powiatu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2


Aktualności

»2

Piątek, 8 maja #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Miasta walczą Wodociągi Raciborskie O ODZYSKANIE W CZASIE PANDEMII szpitali i przychodni DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Radny Klima podjął działania na rzecz utworzenia „Społecznego Komitetu do Walki o Ochronę Zdrowia i Życia Mieszkańców Ziemi Raciborskiej”. - Nie wyrażając zgody na to, aby walka z koronowirusem odbywała się kosztem utraty zdrowia i życia mieszkańców ziemi raciborskiej, apelujemy do naszego społeczeństwa o wsparcie podjętej przez nas inicjatywy i planowanych działań - przekonuje. Radny zamierza zjednoczyć do dzia-

łań przedstawicieli różnych środowisk: samorządowców, pracowników ochrony zdrowia, seniorów, przedsiębiorców, prawników, ekonomistów, psychologów. Wystosował apel o współpracę do Stowarzyszenia Ochrony Praw Rodzin i Pacjentów z terenu działania Szpitala Wojewódzkiego- Solidarni w potrzebie w Łomży. Tamtejsze działania zyskują wsparcie posłów PiS. Coraz więcej głosów oburzenia, tym razem decyzją wojewody opolskiego, słychać w sąsiednim Kędzierzynie-Koźlu.

CZAS TŁUMACZEŃ I GADANIA MIJA Radni powiatu i miasta mają już za sobą wiele godzin dyskusji o tym, co się stało 11 i 12 marca. Fakty są takie, że przekształcono szpital w Raciborzu, stan ten trwa nadal, 100 tysięcy mieszkańców nie ma dostępu do opieki szpitalnej i przychodni specjalistycznych przy Gamowskiej, nikt jak dotąd nie powiedział jak długo to potrwa i nikt też nie zaradził trudnej sytuacji. Raciborska kadra medyczna z Gamowskiej pomaga chorym na COViD-19 z całego Śląska. Kto pomoże mieszkańcom Raciborszczyzny? Słychać, że trzeba działać solidarnie, że sytuacja jest trudna i nadzwyczajna. Należy się z tym zgodzić, ale nie można też milczeć w sytuacji, gdy zapada milczenie wobec głosów płynących z Raciborza. W czasie wyborów wszyscy politycy, posłowie i radni, rządzący i opozycyjni, zapewniali, że będą dbać o interes ziemi raciborskiej. Dziś jest dla nich czas próby, szczególnie dla tych z opcji rządzącej. Dyskusje i apele niewiele pomagają. O swoje trzeba walczyć i z tego właśnie założenia wychodzi radny Piotr Klima. Użyję tylko tego jednego nazwiska, by pokazać, że można uderzyć pięścią w stół. Potulnych głaszcze się po głowie albo… kopie w tylną część ciała. Tylko walka, wszelkimi dostępnymi środkami, może przy-

Prezes Zarządu Wodociągów Raciborskich.

Wodociągi Raciborskie zajęły się również dystrybucją maseczek dla mieszkańców?

Tak – na etapie planowania tego szlachetnego pomysłu należało rozwiązać sporo problemów. Jednym z kluczowych była Racibórz » Wodociągi Raciborskie nie tylko zapewniają nam wodę w kranach i odbiór ścieków. W cza- sprawna i szybka dystrybucja maseczek dla mieszkańców. Nasach pandemii produkują również środki do dezynfekcji rąk oraz dystrybuują maseczki dla mieszkańsi pracownicy podjęli się tego ców naszego miasta. trudnego zadania i wzorowo się z niego wywiązali. Za co wyrażam swoje wielkie uznanie i serWodociągi Raciborskie są decznie dziękuję. – dodał Michał strategiczną spółką, stąd koZiółkowski, Prezes Zarządu Wonieczność wyjątkowej dbałości dociągów Raciborskich. o zapewnienie ciągłości pracy Pojawiające się w mediach informacje nt. obecności pai w rezultacie stałych dostaw wody oraz odbierania ścieków. togenu Sars-Cov-2 w wodzie w miastach francuskich roWodociągi musiały zminimalizować ryzyko ewentualnej kwadzi nie tyle obawy, co pytania rantanny, która spowodowałaby mieszkańców o bezpieczeństwo wyłączenie z pracy części zaklientów Wodociągów Raciborskich. łogi. Zarząd Spółki podjął deW mediach pojawiła się incyzje zapewniające optymalne warunki i bezpieczeństwo praformacja o obecność patogenu Sars-Cov-2 w wodzie pocy i w rezultacie zapewnienie chodzącej z ujęć wody, która ciągłości dostaw. Wiązało się to ze znaczną zmianą funkcjononie była przeznaczona do spożycia. Zgodnie z informacjami wania Spółki. Ograniczono do minimum kontakty z klientami przedstawionymi przez Świaoraz kontrahentami, a załoga tową Organizację Zdrowia nie została podzielona na dwie częma dowodów na przetrwania ści, które pracują w tygodniowirusa w wodzie przeznaczonej wych zmianach. do spożycia przez ludzi, czyli po Wszystkie prace, które nie są jej uzdatnieniu. Światowa Orgazwiązane z bezpośrednim konnizacja Zdrowia zaznacza, że taktem z klientami, są realizostandardowe, wykorzystywane wane normalnie, łącznie z du- średnictwem mediów społecz- niom udało się sprawnie za- również w naszej Spółce metody żymi inwestycjami, takimi jak nościowych Spółka zachęcała pewnić ten podstawowy pro- uzdatniania wody są wystarczaprzebudowa infrastruktury koło do pomocy w uregulowaniu płat- dukt w czasie jego niedoboru jące przy ewentualnej dezakty„Mechanika”. Należy pamiętać, ności osobom starszym, nieob- – powiedział Michał Ziółkowski, wacji wirusa. że utrzymanie ciągłości dostaw sługującym komputerów. to nie tylko pozyskanie wody z ujęć, jej uzdatnienie oraz do- Jak to się stało, że Wodociągi starczenie do klientów, to rów- zaczęły produkcję płynu do nież utrzymanie w sprawności dezynfekcji rąk? infrastruktury oraz usuwanie Na samym początku epidena bieżąco awarii, bez względu mii założyliśmy, że będą czana obecną pandemię, czy wa- sowe problemy z dostępnością runki atmosferyczne. środków do dezynfekcji rąk. Powiatowy Urząd Pracy tów wynagrodzeń pracowPraca Biura Obsługi Klienta Mając do dyspozycji laborato- w Raciborzu w ramach Tarczy ników dla mikroprzedsięrównież została przeorganizo- rium postanowiliśmy wypro- antykryzysowej wypłacił już biorców, małych i średnich wana, tak aby znaczącą więk- dukować partię płynu do de- 3.000.000,00 zł na niskooproprzedsiębiorców – rozpaszość spraw można było za- zynfekcji na własne potrzeby. centowane pożyczki dla pracotrzono pozytywnie 6 wniołatwić telefonicznie, mailowo, Produkt okazał się na tyle do- dawców i przedsiębiorców na sków o dofinansowanie na czy przez wrzucenie pisma do bry, że zaproponowaliśmy na- pokrycie bieżących kosztów kwotę 300.000 zł skrzynki kontaktowej. Pracow- szą pomoc i gotowość do jego prowadzenia działalności go- ƒ Dofinansowanie części kosznicy Spółki nie dokonują odczy- produkcji. Warto dodać, że do spodarczej. tów prowadzenia działalnotów stanu liczników u klientów tej pory wyprodukowaliśmy już Rozpatrzono pozytywnie 600 ści gospodarczej dla przed– stąd prośba o ich podawanie około 700 litrów tego specyfi- wniosków. Ponadto realizowane siębiorców samozatrudniotelefonicznie, sms’em, lub ma- ku, na potrzeby Urzędu Miasta, są na bieżąco wnioski na pozonych – rozpatrzono pozytywilowo. Kasa Wodociągów jest szkół, przedszkoli, OPS’u oraz stałe działania z pakietu antynie 76 wniosków na kwotę nieczynna. Rachunki można służb takich jak Straż Pożarna, kryzysowego tj: 138.860 zł. zapłacić przelewem. Za po- czy Policja. Dzięki tym działa- ƒ Dofinansowanie części koszŁączna kwota wsparcia dla REKLAMA firm na dzień 06.05.2020 r. wynosi 3.438.860,00 zł. Jednocześnie informujemy, że środki finansowe przeznaczone na finansowanie zadań w ramach Tarczy antykryzysowej nie są limitowane i nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń jest prowadzony w sposób ciągły.

PUP Racibórz Realizacja

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

nieść efekt. Muszą to zrozumieć nasi posłowie, radni powiatowi, miejscy i gminni, starosta i prezydent. Wielogodzinne debaty to oznaka bezsilności, a milczenie – w przypadku opcji rządzącej – staje się coraz bardziej krępujące. Pozbawienie 100 tys. mieszkańców dostępu do szpitala i przychodni będzie tematem do dyskusji przy kolejnych wyborach. Kto dziś nie stanie do tej walki, ten nie będzie miał w przyszłości argumentów! REKLAMA

wsparcia dla pracodawców

Młoda para szuka mieszkania Może być do remontu lub zadłużone. Płacimy gotówką. Klaudia i Tomek  690 991 431

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – kierownik działu marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Magdalena Kiersztyn – specjalista ds. marketingu e-mail: m.kiersztyn@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 509 505 765

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.

(w)


»3

Piątek, 8 maja #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Remont spichlerza w Sudole Z FINANSOWYM WSPARCIEM

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Racibórz » 77 wniosków o dotację zostało odrzuconych, 4 znalazły się na liście rezerwowej i tylko 42 zakwalifikowano do II etapu weryfikacji, a wśród nich raciborski. Wniosek o udzielenie dotacji na prace remontowe zabytkowego spichlerza przy ul. Czynu Społecznego został wysoko oceniony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na remont obejmujący wymianę więźby i pokrycia dachowego, naprawę elewacji, wzmocnienie sklepienia, wymianę podłogi i impregnację elementów drewnianych Wojewódzki Konserwator zarezerwował 50 tysięcy złotych. Teraz Miasto Racibórz musi określić

ostatecznie zakres prac, przeprowadzić procedury związane z wyłonieniem wykonawcy i potwierdzić realny termin realizacji zadania, co w związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną epidemią COVID -19 jest nieco utrudnione. Zabytkowy budynek gospodarczy położony jest przy ul. Czynu Społecznego 14 w Raciborzu i kilka lat temu został przekazany miastu. Spichlerz położony w raciborskiej dzielnicy Sudół jest jednym

z dwóch zachowanych tego typu budynków w Raciborzu i kilkunastu na Śląsku. Obiekty te są cennym świadectwem przeszłości społeczności wiejskiej ziemi raciborskiej i śląska oraz wiejskich tradycji budowlanych. Raciborski lamus przy ul. Czynu Społecznego wyróżnia się spośród innych takich spichlerzy murowano-drewniana konstrukcją oraz wielkością. Wybudowany

Zamknięcie drogi Racibórz-Rybnik

kańców regionu. To bowiem główna oś komunikacyjna Raciborza z tzw. Rybnickim Okręgiem Węglowym. Sprawę komplikuje ponadto budowa ronda Arteria, którą codziennie długo potrwają prace na wysoko- przy Mechaniku. Ruch kieruje przejeżdżało tysiące samocho- ści Kornowaca i Pogrzebienia? się albo na Lubomię w pow. wodów na trasie Racibórz-Rybnik Zamknięcie DW 935 na wyso- dzisławskim, albo na Lyski. (DW 935) od poniedziałku jest kości Pogrzebienia i Kornowaca - Przebudowa DW 935 przezamknięta. Kierowcy pytają, jak to spore utrudnienie dla miesz- widziana jest do marca 2022 r.

JAK DŁUGO TO POTRWA

został u progu XIX stulecia i od tego czasu nieprzerwanie do 2012 r. znajdował się w rękach rodziny Komor jako budynek gospodarczy służący do przechowywania płodów rolnych oraz sprzętów gospodarczych. Jest podpiwniczony. Tynki zewnętrzne na drewnianej części są gliniane. Od 2012 r. obiekt jest własnością Miasta Racibórz. Jego funkcja zanikła, natomiast pozostał cenny jako materialny nośnik historii oraz element kształtujący oryginalny i żywy charakter miejsca. Lamus jest cennym zabytkiem, ponieważ zachował nieprzekształconą formę i konstrukcję. Poza zmianą pokrycia dachu w 2 poł. XX w. nigdy nie był przebudowywany. Obecnie jego stan zachowania jest zły. Dach w wielu miejscach przecieka, a w części murowanej powstały wyraźne spękania. Niektóre drewniane elementy są porażone drewnojadami. Gliniane tynki mocno się odspajają. Obiekt wymaga pilnego remontu w celu jego zachowania. Um Zamknięto ruch na odcinku prowadzonych prac w Gminie Kornowac. Objazd poprowadzono przez DW 923. Taka organizacja ruchu potrwa do końca lipca br. - informuje nas Ryszard Pacer, rzecznik prasowy inwestora, czyli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Kolejowej nr 21a/5 lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Kolejowa nr 21a/5, III piętro, 4 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka, schowek i spiżarka; o powierzchni użytkowej 121,69 m2; przynależna piwnica o powierzchni 8,22 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 3955/150 k. m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0310 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00031065/6

4.

Forma zbycia nierucho- pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na mości sprzedaż mieszkania

5.

Cena wywoławcza

6.

Termin i miejsce prze- 17 czerwca 2020 r. godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu targu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

8.

Przeznaczenie w miejtereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej (H 49 scowym planie zagospo- MW) darowania przestrzennego

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji ogło- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz szenia o przetargu pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości 11.

Dane teleadresowe, pod Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, którymi można uzyskać Wydział Gospodarki Nieruchomościami, szczegółowe informacje pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl dotyczące przetargu

.

. .

317 000,00 zł

31 700 zł, winno być uznane na rachunku gminy do 10 czerwca 2020 r.

REKLAMA

.

Aktualności

OGŁOSZENIE

.


WFOŚiGW

»4

Piątek, 8 maja #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Program „Czyste Powietrze” wkracza w nową fazę Dla przyspieszenia realizacji Programu oraz efektywnego wykorzystania kredytu bankowego z dotacją przez właścicieli domów jednorodzinnych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz ze Związkiem Banków Polskich, podjął prace nad przygotowaniem warunków do oferowania przez banki produktów umożliwiających finansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć związanych z wymianą przestarzałych pieców oraz ociepleniem domów. Celem jest uruchomienie od września br. szeroko dostępnej akcji kredytowej na cele antysmogowe. - Program Czyste Powietrze, łączący poprawę jakości powietrza w Polsce z redukcją emisji gazów cieplarnianych oraz oszczędnością energii przez gospodarstwa domowe, znakomicie wpisuje się w Europejski Zielony Ład – sztandarową inicjatywę Komisji Europejskiej pod przywództwem Ursuli von der Leyen. Polska inicjatywa z budżetem w wysokości 103 mld zł na lata 2018-2029 jest jednym z najbardziej ambitnych programów poprawy efektywności energetycznej w Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że również inwestycje wynikające z tego programu będą impulsem dla wzrostu polskiej gospodarki po pandemii koronawirusa. Współpraca z sektorem bankowym wpłynie pozytywnie na efektywność działania Programu – przekonuje Michał Kurtyka, Minister Klimatu. Dla potrzeb efektywnego wykorzystania dotacji z Czystego Powietrza na częściowe umorzenie kredytu bankowego przez właścicieli domów jednorodzinnych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz ze Związkiem Banków Polskich podjął prace nad przygotowaniem warunków do oferowania przez banki produktów umożliwiających finansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć związanych z wymianą przestarzałych pieców oraz ociepleniem domów. - Cieszę się, że zmiany dokonane w Programie „Czyste Powietrze” znalazły uznanie w oczach sektora bankowego reprezentowanego przez Związek Banków Polskich. Wspólne prace warsztatowe w gronie ZBP, kilku naj-

bardziej zainteresowanych banków, Banku Światowego oraz zespołu NFOŚiGW pozwoliły nam zdefiniować precyzyjnie zestaw wzajemnych oczekiwań, których spełnienie pozwoli wprowadzić na rynek bankowe instrumenty finansowe wspierające program Czyste Powietrze i walkę ze smogiem w Polsce - powiedział Piotr Woźny, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Banki dysponują wystarczającym potencjałem finansowym oraz organizacyjnym, aby przedstawić ofertę kredytu w ramach Programu „Czyste Powietrze”, umożliwiającą realizację przedsięwzięć antysmogowych klientów. Polskie banki coraz częściej wyrażają zainteresowanie rozwojem oferty finansowej na realizację przedsięwzięć proekologicznych (zielonych), w szczególności antysmogowych. Wynika to nie tylko z rosnącej świadomości samych klientów, ale i ze zmieniającego się dynamicznie, ku gospodarce niskoemisyjnej i zrównoważonej, otoczenia regulacyjno-finansowego. Z przeprowadzonych przez nas wśród banków ankiet wynika, że ponad 50% rynku zamierza przystąpić do programu „Czyste Powietrze”. Naszym celem jest jak najszersze otwarcie Programu na klientów całego sektora bankowego- powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich. „Czyste Powietrze”: nabór wniosków na nowych zasadach od 15 maja, współpraca z bankami i PGNiG, Akademia Czystego Powietrza - WAŻNE INFORMACJE Nabór wniosków w zreformowanym programie „Czyste Powietrze” rusza 15 maja. Do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu trafił projekt ustawy przewidującej wydawanie przez gminy zaświadczeń potwierdzających prawo do otrzymania podwyższonego poziomu finansowania w programie. NFOŚiGW podpisał porozumienie ze Związkiem Banków Polskich – to bilet wstępu do programu dla zainteresowanych banków. Wspólnie z Polskim Alarmem Smogowym przygotowujemy cykl e-szkoleń pod nazwą #AkademiaCzystegoPowietrza. „Każdy z nas – niezależnie od

wieku czy poglądów – oddycha tym samym powietrzem i wszystkim nam zależy na tym, aby było ono czyste. Dyskusja na temat czystego powietrza stała się dyskusją społeczną i cywilizacyjną. To bez wątpienia kwestia, która jednoczy Polaków ponad wszelkimi podziałami, dlatego w resorcie klimatu intensyfikujemy działania na rzecz zwalczania smogu” – podkreśla Michał Kurtyka, minister klimatu. „Wypracowaliśmy uproszczenia w „Czystym Powietrzu”, które otwierają Polakom drzwi do łatwiejszego dofinansowania wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji domów jednorodzinnych. Czeka na to jeszcze prawie trzy miliony domów w Polsce. Zaangażowani w ten proces byli m.in. przedstawiciele rządu, samorządów, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, sektor bankowy i alarmy smogowe” – wyjaśnia Piotr Woźny, Pełnomocnik Premiera ds. programu „Czyste Powietrze” i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. „Będziemy przyglądali się temu, jak wnioskodawcy wdrażają się w nowe zasady, które przyspieszą tempo realizacji tego strategicznego dla Polski programu” – dodaje. Od 15 maja – podstawowy poziom dofinansowania Zgodnie z nowymi zapisami w programie „Czyste Powietrze”, beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł. Będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja br. Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych. „Czyste Powietrze” na gov.pl Czas pandemii koronawirusa NFOŚiGW wykorzystał na testowanie – wraz z wojewódzkimi funduszami, ban-

kami i alarmami smogowymi – nowego formularza wniosku do „Czystego Powietrza”. Efektem prowadzonych prac i konsultacji było nie tylko wprowadzenie uwag do wzoru wniosku, ale również zmiana programu „Czyste Powietrze”, przewidująca możliwość łączenia dofinansowania oferowanego przez program z dofinansowaniem z gminnych programów ograniczania niskiej emisji. W ten sposób „Czyste Powietrze” staje się wspólnym mianownikiem programów finansujących walkę z niską emisją, a gminy uzyskują możliwość tworzenia własnych programów uzupełniających finansowanie otrzymywane z „Czystego Powietrza”. W maju, jeszcze przed uruchomieniem naboru do „Czystego Powietrza” na nowych zasadach, na rządowym portalu gov. pl pojawi się podstrona dedykowana programowi. W pierwszej fazie wnioskodawcy znajdą tam linki do generatorów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, a następnie – z końcem maja – planuje się ogólnopolską odsłonę e-wniosków na gov.pl. Przepisy umożliwiające wsparcie najuboższych Procedowane są także zmiany legislacyjne, które umożliwią wsparcie mniej zamożnych gospodarstw domowych. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu otrzymała do zaopiniowania projekt ustawy przewidującej wydawanie przez samorządy gminne zaświadczeń potwierdzających prawo gorzej sytuowanych gospodarstw domowych do otrzymania w programie dofinansowania o zwiększonej intensywności. Na wprowadzenie tego rozwiązania potrzebna jest jeszcze zgoda Sejmu. Do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 37 tys. zł – uprawnieni będą ci o przeciętnym dochodzie na jedną osobę w gospodarstwie domowym nieprzekraczającym 1 400 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub 1 960 zł (gospodarstwa jednoosobowe). Sektor bankowy docenił zmiany w „Czystym Powietrzu” Uproszczenie „Czystego Powietrza”, w tym przede wszystkim formularza wniosku i sposobu aplikowania o środki, stworzyło sektorowi bankowemu

możliwość efektywnego włączenia się do programu. Dlatego dzisiaj, 30 kwietnia, NFOŚiGW oraz Związek Banków Polskich podpisały porozumienie, które docelowo pozwoli beneficjentom na występowanie przez banki z wnioskiem o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu. Dla wprowadzenia takiej możliwości potrzebne jest jeszcze wypracowanie do końca maja szczegółów technicznych procedur gwarantujących klientom pełną obsługę wniosków o dofinansowanie i kredytów. PGNiG strategicznym partnerem „Czystego Powietrza” Wraz z uruchomieniem naboru na nowych zasadach, czyli od 15 maja, w program „Czyste Powietrze” zaangażowane będzie także Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, z którym NFOŚiGW podpisał w styczniu tego roku porozumienie o współpracy. Dzięki temu szybciej będzie można weryfikować dostępność sieci gazowej dla konkretnej nieruchomości, której właściciel składa wniosek o dofinansowanie w „Czystym Powietrzu”. Zgodnie z danymi PGNiG ok. 400.000 polskich domów jednorodzinnych podłączonych do sieci gazowej korzysta z gazu jedynie dla potrzeb przygotowywania posiłków, a nie dla potrzeb ogrzewania. To powoduje, że NFOŚiGW i PGNiG są dla siebie naturalnymi partnerami we wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” i będą wspólnie działać na rzecz wymiany przestarzałych kopciuchów zainstalowanych w wielu z tych domów. #AkademiaCzystegoPowietrza Ponadto Ministerstwo Klimatu wspólnie z NFOŚiGW – z inicjatywy i ze wsparciem Polskiego Alarmu Smogowego – przygotowują cykl bezpłatnych webinariów pn. #Akade-

miaCzystegoPowietrza. Ich celem jest nie tylko szerzenie informacji na temat dotacji oferowanych w ramach programu „Czyste Powietrze”, ale również organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe firm remontowo-budowlanych, instalatorów pieców i osób zajmujących się ocieplaniem domów w celu sprawniejszej modernizacji energetycznej domów w ramach rządowych programów „Czyste Powietrze” i „Mój Prąd”. Pierwszą odsłonę Akademii przewidziano jeszcze w maju. O szczegółach NFOŚiGW niebawem poinformuje na stronie czystepowietrze.gov.pl. 103 mld zł na walkę ze smogiem Celem programu „Czyste Powietrze” – z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029 – jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Do 24 kwietnia 2020 r. złożono 131 623 wnioski o dofinansowanie, na łączną kwotę ok. 2,8 mld zł. Punkty przyjmowania wniosków funkcjonują w urzędach gmin: Kuźnia Raciborska, Pietrowice Wielkie i Racibórz. W czasie epidemii i ograniczeń w przyjmowaniu petentów w Urzędzie Miasta Racibórz kontakt z urzędnikiem do spraw programu Czyste Powietrze jest możliwy przez telefon (32 75 50 772), pocztę elektroniczną (czystepowietrze@ um.raciborz.pl) lub poprzez Wydział Ochrony Środowiska (tel. 32 75 50 677) w godzinach pracy Urzędu Miasta (obecnie od godz. 7.00 do 20.00). Wnioski do programu Czyste Powietrze przyjmowane są w raciborskim magistracie poprzez skrzynkę podawczą lub pocztę.


»5

Piątek, 8 maja #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIA DROBNE Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470.

gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń!. Tel. kom.: 692 191 585. REKLAMA

Praca szuka człowieka! Sklep zabawkowy Skrzacik poszukuje kandydata na stanowisko: ANIMATOR/ANIMATORKA. Mile widziane doświadczenie jako animator czasu wolnego. Pracownik jako kasjer/obsługa klienta. Mile widziane doświadczenie w handlu oraz znajomość programu subiekt. Więcej informacji w sklepie zabawkowym Skrzacik w Raciborzu, ul. Opawska 7 (Galeria Srebrna).

REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Usługi finansowe REKLAMA

Fines Operator Bankowy

Oferty wielu banków i firm pożyczkowych

W JEDNYM MIEJSCU Tel. 32-700-70-07

Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07. Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni, e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl.

KOMPUTERY

APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia, e-mail: info@euro-labora.com.

Auto-złom Racibórz skupujemy mimo COVID-19 nonstop UWAGA. Pracujemy z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Skupujemy w celu złomowania każde auto, natychmiastowy dojazd 24/h/, wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe. Przyjmujemy skorodowane, rozbite, niesprawne, zużyte. Stan rocznik i marka bez znaczenia. Zapewniamy bezpłatny transport autolaweta. Tel. kom.: 501525-515, 530-312-312, e-mail: autodemont@wp.pl. www.autozlomwodzislaw.pl.

Praca przy zbiorze warzyw - pęczkowanie Przyjmę osoby do pracy przy zbiorze / pęczkowaniu warzyw. Bliższe informacje Tel. kom.: 502846764.

Kupię

Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a

wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Rodzaj

Położenie

Tryb

Lokalowe

Lokal mieszkalny: ul. Zborowa 5a/4

przetargowy

Lokalowe

Lokale mieszkalne: ul. Pracy 3/11, ul. Głowackiego 5/14, ul. Długa 11/3, ul. Batorego 4/1, ul. Drzymały 26/12, ul. Drzymały 26/20

bezprzetargowy

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990 r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie: Rodzaj

Położenie

Gruntowe

122/8 k.m.10 obręb Racibórz – ul. Wiejska 18a

wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: Rodzaj

Położenie

Tryb

Gruntowe

1023/244 i 898/244 obie k.m.3 obręb Racibórz – ul. Transportowa

bezprzetargowy

1119/64 k.m.7 obręb Racibórz – ul. Bolesława Leśmiana 1414/81 i 1412/81 obie k.m.7 obręb Racibórz – ul. Litewska 1 i 6

(z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68. OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Raciborzu przy ul. Rudzkiej

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

1.

Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w Raciborzu przy ul. Rudzkiej. Jest zagospodarowana jako trawnik, a w części stanowi podjazd do nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej. Na działce usytuowane są znaki drogowe, które powinny pozostać w obecnej lokalizacji.

2.

Oznaczenie geodezyjne

Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie nr 793/1 k.m. 9 Ostróg o powierzchni 0,0102 ha.

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00014062/0

4.

Forma zbycia nieruchomości

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony.

5.

Cena wywoławcza netto

2 300 zł Cena uzyskana w przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług wg stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2020 poz. 106 z późn.zm.).

6.

Termin i miejsce przetargu

10 czerwca 2020 r., godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6.

7.

Wadium

230 zł, winno być uznane na rachunku gminy do 3 czerwca 2020 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

S.O1 - tereny stref wokół istniejących cmentarzy. Działka nr 793/1 znajduje się na obszarze, dla którego przyjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W projekcie planu miejscowego przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym jako tereny pod zabudowę usługową i tereny dróg dojazdowych.

9.

Miejsce wywie- Tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, szenia ogłoszenia usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro o przetargu

Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957, e-mail: domijul@poczta.fm.

Działka położona jest w niewielkim oddaleniu od centrum miasta. Stanowi trawnik wraz z fragmentem chodnika z płyt betonowych. Przez działkę przebiega sieć gazowa oraz sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia. W związku z faktem, że zarządca drogi negatywnie zaopiniował możliwość realizacji odrębnego zjazdu w kierunku pasa drogowego ulicy Drewnianej, celem zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do uzgodnienia możliwości korzystania ze zjazdu istniejącego na działce sąsiedniej, stanowiącej własność osoby fizycznej.

2.

Oznaczenie geodezyjne

Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie nr 5107/25 k.m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0210 ha.

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00058036/9

4.

Forma zbycia nieruchomości

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony.

Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl.

5.

Cena wywoławcza netto

65 000 zł Cena uzyskana w przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług wg stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2020 poz. 106 z późn.zm.).

Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy

6.

Termin i miejsce przetargu

9 czerwca 2020 r., godz. 11.00, w sali nr 108 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6.

7.

Wadium

6 500 zł, winno być uznane na rachunku gminy do 2 czerwca 2020 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

• H6’U - Tereny zabudowy usługowej, • H3KDL - Tereny dróg publicznych klasy lokalna, • H13KDD - Tereny dróg publicznych klasy dojazdowa.

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

10. Miejsce publikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod ogłoszenia o prze- adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargu targów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 07 41, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

11.

Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

PRACA Dam pracę

REKLAMA

MOTORYZACJA Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny,

GABINET STOMATOLOGICZNY

Prezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok. 220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są:

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Raciborzu przy placu Wolności

Usługi Naprawa komputerów z dojazdem do domu klienta Mobilny Serwis Komputerowy z dojazdem do klienta - 10 lat rynku IT. Zadbaj o sprawność swojego komputera i przywróć jego fabryczną wydajność! Profesjonalne podejście, diagnostyka i szybka naprawa. Zaufaj doświadczeniu i postaw na skuteczne rozwiązania. Umów się na wizytę! Tel. kom.: 731 510 433.

REKLAMA

OGŁOSZENIE

NIERUCHOMOŚCI

Mieszkanie kupię

Atrakcyjne wynagrodzenie Szukam do pracy 5 osób, praca będzie polegać na opiece nad terenem zieleni na zbiorniku wodnym w Raciborzu. 10 godzin dziennie, stawka to 16 zł netto. Szukamy osób: sumiennych, pracowitych, bez nałogów, mile widziane doświadczenie w pracach ogrodniczych. Tel. kom.: 534 085 264, e-mail: rekrutacja.bwc@gmail.com.

Praca przy wyrywaniu chwastów na zbiorniku Zatrudnię do usuwania chwastów na zbiorniku przeciwpowodziowym w Raciborzu. Wymagania: dyspozycyjność, zaangażowanie, mile widziane doświadczenie przy pracy w ogrodzie. Oferujemy: 17zl

Wynajmę Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286, e-mail: romanweiser@wp.pl.

netto, umowa zlecenie, możliwe tygodniówki. Tel. kom.: 790771773, e-mail: biuro.jobservice@gmail. com. Www.bwc.com.pl.

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Dane teleadresowe, Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział pod którymi można Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 07 41, uzyskać szczegóło- e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl we informacje dotyczące przetargu


Rozrywka

»6

Piątek, 8 maja #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

KULTURA

Z DOSTAWĄ DO DOMU - RCK Na pewno zdążyliście już zauważyć, że skoro nie da się inaczej, bo trzeba zostać w domu, to całe nasze działania przenieśliśmy do sieci, podsyłając Wam różne pomysły na to jak w tym trudnym dla wszystkich okresie, kulturalnie spędzić czas. Jeśli obserwujecie Facebookowy profil Raciborskiego Centrum Kultury czy naszą stronę www.rck.com.pl , to doskonale wiecie co działo się u nas w minionym czasie. Jeśli jednak przegapiliście to, co dla Was przygotowaliśmy, mamy krótką ściągę. Nadzwyczajny Klub Płytowy zaserwował nam utwory: Vanilla Fudge - „You Keep Me Hangin’ On”, „All Along The Watchtower” - absolutnego geniusza Jimiego Hendrixa i jego grupy The Jimi Hendrix Experience oraz „I Am The Walrus” - Spooky Tooth. Kultura dla najmłodszych i okiem najmłodszych? – Jak

najbardziej! W poście na Facebooku: www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury/photos /a.377778395613148/3059213050 802989/?type=3&theater zadaliśmy pytania dotyczące kultury i udostępniliśmy inspirujący filmik o tym jak dzieci z Raciborza postrzegają kulturę. Może Wasze dzieci czy wnuki też mają coś do powiedzenia w tej kwestii? Zapytajcie je i odpiszcie koniecznie w komentarzach pod ww. postem. Może zechcecie nagrać filmik? – Forma dowolna. Dajcie znać. Udostępniliśmy również film Zespołu Mazowsze, w którym Magdalena Zalipska pokazuje proste kroki taneczne. Może ktoś zainspiruje się folklorem i po wszystkim wstąpi w szeregi naszego Zespołu Pieśni i Tańca STRZECHA. Serdecznie zapraszamy! A jeśli mowa o ZPiT Strzecha, to w piątek 24.04 obchodzili-

śmy 66 urodziny powstania tej niezwykłej grupy! Wszystkim obecnym i byłym członkom Strzechowej rodziny życzymy zdrowia oraz siły do ciągłego rozwijania swoich pasji! ZPiT Strzecha nie zwalnia w czasie pandemii. Ostatnio dostaliśmy od nich pierwszy raciborski KORONASONG! Tego musicie posłuchać! Odwiedziliśmy również pracownię grupy Pastele i pracownię rzeźby. Poznaliśmy artystyczny Racibórz, w którym tym razem wystąpili: Violetta Larysz-Wołek, Marek Rapnicki i Gurgen Gadachik. Wysłucha-

liśmy pięknych muzycznych pozdrowień Sharon Tong - naszej wolontariuszki z Hongkongu. A żeby dodać miastu otuchy - na raciborskich słupach pojawiły się nasze kolorowe plakaty z pozytywnym przekazem- efekt akcji RCK przy współpracy z OSiR. Pokazaliśmy film dokumentalny o grupie teatralnej Tetraedr, który powstał z okazji 25-lecia zespołu. - Wspomnienia, wzruszenia i wiele planów na przyszłość. A! I jeszcze coś… - podpowiedzieliśmy jak „wysłać dzieci w kosmos”. Kusząca propozycja dla niejednego z nas.

Jeśli wciąż pozostaje niedosyt, koniecznie zajrzyjcie na nasze strony – tam bez przerwy (i bez wychodzenia z domu) kultura się kręci! UWAGA WAŻNA INFORMACJA! Piotr ZOLA Szulowski - Stand-Up, zaplanowany na 11 maja został przeniesiony na 28 października na godz. 19.00. Przypominamy, że nadal aktywny jest „Telefon dla Seniora”. Kiedy można dzwonić? Każdego dnia od godziny 12.00 do 14.00. Pod jaki numer? - 32 412 32 49. Przy RCK DK Strzecha (ul. Londzina 38) znajduje się pojemnik, do którego można wrzucać bawełniane tkaniny: poszewki, prześcieradła itp. Pojemnik jest regularnie opróżniany, wrzucone rzeczy są prane i przerabiane na maseczki.

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury

MIASTO BĘDZIE ROZMAWIAĆ z zarządem ogródków przy Opawskiej Temat to parkowanie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916. Rozwiązanie problemu mogą przyspieszyć niedawne działania policji. Funkcjonariusze drogówki - przypomnijmy - udokumentowali hurtem złamanie przepisów przez 50 kierowców, parkujących na poboczu przy rodzinnych ogródkach działkowych. - Przy prawej krawędzi jezdni znajduje się znak poziomy (linia krawędziowa ciągła P-7b). Znak ten oznacza zakaz wjaz-

du na pobocze kierującym pojazdami. Takie zachowanie jest wykroczeniem, za które zgodnie z obowiązującym taryfikatorem służby mogą nałożyć na kierowcę mandat karnym w kwocie 100 złotych i 1 punkt karny - przypomina raciborska KPP. O podjęcie działań apeluje opozycja. Na wtorkowej konferencji prasowej prezydent Dariusz Polowy poinformował, że temat ma przypisany wiceprezydent Michał Fita. - To on jest do

tego oddelegowany - dało się słyszeć. To on też będzie się kontaktował z zarządem ogródków, by dyskutować o możliwych rozwiązaniach. - Ciężko odpowiedzieć co do konkretnych rozwiązań dodał prezydent. Sprawy mają się toczyć dwutorowo - doraźnie, czyli jeśli jest gdzieś możliwość wydzielenia szybko terenu, to trzeba, zdaniem prezydenta, to zrobić i - niezależnie od tego - pozyskać większy teren, rozwiązując sprawę kompleksowo.

Dni Raciborza raczej nie będzie, co z Pleśną? Formalnej decyzji co do Dni Raciborza jeszcze nie ma, ale jak mówił dziś podczas konferencji prasowej prezydent Dariusz Polowy - miasto raczej zrezygnuje z organizacji obchodów. Mowa była też o Pleśnej. Co do obozu w Pleśnej (w marcu miała się odbyć rekrutacja), prezydent poinformował, że przygotowania do zaplanowanych trzech turnusów zajmą minimum 1,5 miesiąca, czyli do połowy maja powinno być jasne, czy będzie zgoda na organizację takiej formy wypoczynku dzieci i młodzieży. Jeśli na szcze-

blu rządowym nie zapadną decyzje, wówczas obóz zostanie odwołany. - Wiele osób niestety zainwestowało, zarezerwowało, zapłaciło za różne formy aktywności. Wirus pokrzyżował te plany, to jest bardzo trudno. Natomiast na dzisiaj nie mogę dać odpowiedzi, co będzie w lipcu czy sierpniu, jakie będą wskaźniki epidemiczne. Zależeć to będzie od liczby zachorowań, miejsc w szpitalach, wolnych respiratorów - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Z kolei minister edukacji Da-

riusz Piontkowski stwierdził, że jego resort nie uruchomi pieniędzy na wypoczynek letni dopóki nie będzie w tej sprawie jednoznacznego wskazania od ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego, że taki wypoczynek będzie bezpieczny. - Przypomnę, że dopiero od 4 maja rusza możliwość skorzystania z hoteli i miejsc noclegowych, czyli wypoczynku indywidualnego. Zobaczymy, jaki będzie tego skutek. Przy takim wypoczynku dużo łatwiej dochować wymogów sanitarnych niż przy wypoczynku zbiorowym - dodał.

Budowa zbiornika finiszuje

Po śluzie nie ma śladu! Racibórz » Ostatnie tygodnie odmieniły krajobraz Odry za Rafako. Zburzono śluzę. Na nowo zagospodarowano teren. Rozbiórka śluzy rozpoczęła się w lutym tego roku. Mimo licznych apeli o jej zachowanie, nie udało się zachować istniejącej od 1942 roku budowli, zmodernizowanej po powodzi z 1997 roku. Wcześniej, w styczniu tego roku, zgodnie z oczekiwaniami kontraktu - wykonawca tej najważniejszej i największej w kraju inwestycji przeciwpowodziowej (konsorcjum firm Budimex S.A. (lider) i Ferrovial Agroman S.A.) zakończył realizację kluczowych prac na poszczególnych frontach robót. Zbiornik osiągnął pełną funkcjonalność. W toku prowadzonych działań inwestycyjnych zrealizowano Budowlę-Przelewowo Spustową, z przeprowadzeniem prób technologicznych. Ukończono także drugi z kluczowych

frontów prac: Upust do Odry Miejskiej. Wykonawca w ramach tego odcinka inwestycji przygotował m.in. konstrukcję upustu wraz z wyposażeniem technologicznym oraz kanały dopływowy i odpływowy w zakresie umożliwiającym ich pełną przepustowość. Wykonano także konieczny dla funkcjonalności zakres prac na zaporach zbiornika: czołowej, lewobrzeżnej i prawobrzeżnej. Korpusy zapór przygotowano do piętrzenia, wykonując m.in. korpus statyczny zapór, przesłony przeciwfiltracyjne podłoża, przypory z gruntów spoistych. Powstało również konieczne uszczelnienie korpusów zapór, tworzące ekran, dla którego ułożono częściową warstwę ochronną. Zakres wykonanych prac wskazuje jednoznacznie, iż

zbiornik współpracujący z pobliskim polderem Buków, może piętrzyć wodę, w konsekwencji czego jest gotowy do przyjęcia i „ścięcia” fali powodziowej o wielkości chociażby pamiętnej powodzi z 1997 roku. Kontraktowy termin zakończenia inwestycji przypada na dzień 29 maja br. Do tego czasu zostanie uporządkowany obszar w czaszy zbiornika, kontynuowane będą prace związane z budową dróg serwisowych oraz roboty wykończeniowe na zaporach zbiornika. Pojemność obiektu to 185 mln m3, a powierzchnia polderu liczy ponad 26km2. Obiekt będzie redukował fale powodziowe katastrofalnych wezbrań na rzece Odrze, obejmując oddziaływaniem bezpośrednim i pośrednim obszar około 600 km2. Projekt budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny – polder jest współfinansowany ze środków Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy, Unii Europejskiej, Budżetu Państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (w), fot. Jan Ptak


»7

Piątek, 8 maja #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA

od 9.00 do 15.00

Lekarz z raciborskiego szpitala ZAKAŻONY KORONAWIRUSEM To trzeci przypadek dodatniego wyniku badania próbki pobranej od członka kadry medycznej szpitala przy Gamowskiej. Wiadomo, że to lekarz, który pracował w raciborskim szpitalu przed przekształceniem w jednoimienny. Dyrekcja szpitala nie zdradza na jakim oddziale pracuje i czy to mieszkaniec powiatu raciborskiego. - To nie są sprawy medialne. Znając nastawienie ludzi może być różnie - tłumaczy dyrektor Ryszard Rudnik. Szpital zastosował procedury, izolował osoby, które miały kontakt z medykiem, a Sanepid ma ustalić, jaka była droga transmisji wirusa - czy to zakażenie szpitalne, czy też z zewnątrz. Lecznica działa normalnie. Zatrudnia około 150 lekarzy na umowę i kontaktowych. Jak dotąd koronawirusa stwierdzono u lekarza pracującego w Raciborzu przed przekształceniem lecznicy oraz u skierowanej tu do pracy pielęgniarki, zarażonej REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

prawdopodobnie przed przybyciem do Raciborza. PZU, przypomnijmy, ubezpieczył na zlecenie rządu od ryzyka zakażenia koronawirusem lekarzy, pielęgniarki i cały personel medyczny szpitali zakaźnych, które zajmują się pacjentami podejrzanymi o tę chorobę. Ubezpieczenie obejmuje 6600 lekarzy i pracowników z 19 tzw. jednoimiennych szpitali zakaźnych, które zostały wyznaczone do leczenia zakażonych koronawirusem i opieki nad nimi. Dodatkowo ochroną zostały też objęte rodziny lekarzy i pracowników medycznych szpitali, czyli w sumie ponad 23 tysiące osób. Na chwilę zamykania tego numeru w Polsce zakażonych jest 14 898 osób, na Śląsku 3025, w powiecie raciborskim 34 (10 w Raciborzu, po 6 w gminach Kornowac, Krzanowice i Krzyżanowice, po 2 w Kuźni Raciborskiej i Pietrowicach Wielkich, po 1 w Rudniku i Nędzy).


RACIBORSKI RYNEK ZDROWIA

»8

Piątek, 8 maja #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

FUNDACJA

„NASZE DZIECI” – teraz jesteśmy bliżej Was! Drodzy mieszkańcy powiatu raciborskiego, naprzeciw Wam wychodzi fundacja „Nasze dzieci – edukacja, zdrowie, wiara”.

W CZYM POMOGĄ CI WOLONTARIUSZE? W związku z zaistniałą sytuacją fundacja „Nasze dzieci – edukacja, zdrowie, wiara”, której fundatorem jest firma Eko-Okna, otwiera się na wszystkich potrzebujących z powiatu raciborskiego. – W miarę możliwości pomożemy Ci w zakupie leków, środków medycznych, zorganizujemy wizytę lekarską czy zrobimy zakupy spożywcze. Chcemy pomóc osobom potrzebującym, których po prostu na to nie stać. W szczególności chcemy zadbać o ludzi niepełnosprawnych oraz o dzieci i młodzież. Jeśli potrzebujesz pomocy to zadzwoń do nas. Twój apel o pomoc na pewno nie zostanie bez echa – zapewnia Fundacja. Jeśli zajdzie taka potrzeba wolontariusze zajmą się również organizacją wszelkiego typu sprzętu medycznego. Fundacja „Nasze dzieci – edukacja, zdrowie, wiara” funkcjonuje od grudnia 2018 roku. Dotychczas pomagała wyłącznie swoim podopiecznym, którymi są w szczególności dzieci i młodzież, ale także osoby niepełnosprawne czy starsze. Pomogła wielu osobom, a teraz otwiera się na wszystkich potrzebujących.

Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń 516 005 469 lub napisz fundacja@ekookna.pl, a my skontaktujemy się z Tobą.

REKLAMA

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 17-2020-[581]  

Nasz Racibórz 17-2020-[581]  

Advertisement