__MAIN_TEXT__

Page 1

WYDANIE SPECJALNE

Infolinia NFZ

800 190 590

#ZostańWDomuSRC

Sanepid Racibórz

604 106 359

#KupujTeraz#SRC47400 - wspieraj lokalne firmy TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 14 sierpnia 2020 r. ı Rok XIII nr 31 (595) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

fot. K. Kubik

Tegoroczna matura odbyła się w reżimie sanitarnym wymuszonym przez epidemię koronawirusa - na zdjęciu II LO

Ostrzeżenie! 19-latka o krok od śmierci na Pomnikowej Racibórz » Aż 300 ppm stężenia śmiertelnie groźnego tlenku węgla wykryły strażackie czujniki w łazience mieszkania w bloku przy Pomnikowej. Interwencja, w piątek 7 sierpnia o godz. 17.54, była spowodowana zgłoszeniem zaczadzenia 19-latki.

Matury 2020 w Raciborzu

KTO TRZYMA POZIOM, a kto ma powód do zmartwień? Racibórz » Prześledziliśmy zdawalność w raciborskich szkołach podległych powiatowi raciborskiemu na przestrzeni trzech ostatnich lat. II LO trzyma poziom, ale w niektórych placówkach wyniki są z roku na rok gorsze. II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA

Maciej Malinowski, polonista, absolwent Mickiewicza, to kontynuator polityki dyrektora Dengela, a później Marka Rysia. NaUwzględniając wyniki z poprzednich lat, to II LO trzyma bory ostatnich lat pokazywały, że szkoła jest oceniana bardzo swój poziom, zapoczątkowany jeszcze w czasach śp. dyrekto- wysoko. Im lepszych przyjmuje się uczniów, tym lepsze potem ra Herberta Dengela. Szkoła przyjęła wówczas zasadę, że waż- wyniki na maturach i przewaga nad konkurencją. Nowy dyrektor ny jest każdy uczeń, co nie przeszkadza wspierać najlepszych, nie musi nic zmieniać, wystarczy mądrze udoskonalać i dbać, biorących udział w olimpiadach przedmiotowych i konkursach. by w tryby maszynerii nie dostały się ziarnka piachu. Na razie Zaowocowało to nie tylko dobrymi wynikami matur, ale też kil- mechanizm Mickiewicz działa bez zarzutu. koma olimpijczykami, co pomogło II LO piąć się w rankingu Perspektyw (w ostatnim, ze stycznia tego roku, zajmuje 275. ƒ Zdawalność II LO: II LO - 2020 - 97,4 proc.; 2019 - 95,18; 2018 - 95,21 miejsce w Polsce, I LO jest na miejscu 603). Obecny dyrektor, DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2

Po przyjeździe na miejsce okazało się, że kobieta jest przytomna. Badania z pomocą urządzenia TOX CO potwierdziło w jej wydychanym powietrzu obecność tlenku węgla. Zmierzone stężenie w pomieszczeniu wynosiło 300 ppm. Przy tym poziomie pojawia się ból głowy. Przy stężeniu 5 000–10 000 ppm pojawiają się znacznie groźniejsze objawy - słabe tętno, płytki oddech/zatrzymanie oddychania i śmierć przy czasie narażenia 1–2 minuty. Przypuszczalną przyczyną zdarzenia z Pomnikowej była niedrożność przewodu kominowego. 19-latkę REKLAMA

przekazano pod opiekę ratowników medycznych. W miniony weekend czad dwukrotnie skutkował strażackimi interwencjami - w obu przypadkach w bloku na Katowickiej. Pierwsza miała miejsce w sobotę, 8 sierpnia, tuż po 17.00. Zmierzono stężenie w kilkunastu mieszkaniach. W niektórych wartości sięgały 155 ppm. Druga w niedzielę, 9 sierpnia, po godz. 17.20. Tu również potwierdzono obecność groźnego czadu. Wezwano administratora. Zalecono, by nie używać piecyków gazowych. Upały mają obecnie negatywny wpływ na cyrkulację powietrza.


Aktualności

»2

ZADBAJMY

O KAPITAŁ LUDZKI Mija drugi rok szkolny z zakłóceniami - rok temu były strajki, teraz epidemia i zdalne nauczanie. Nauczyciele i uczniowie nie mają komfortu, więc można założyć, że i wyniki mogą być przez to złe. Patrząc jednak na 97,5 proc. zdawalności matur w II LO widzimy, że krocząc pod prąd można wypaść wyśmienicie, nawet lepiej niż rok temu. To też czyni marnymi usprawiedliwienia innych placówek, że słabym wynikom matur winien jest koronawirus i wymuszony kontakt on-line. Przyczyny są bardziej złożone, a przy wielomilionowych inwestycjach powiatu w bazę oświatową trzeba zadać dziś pytanie, czy nie można oczekiwać lepszych efektów kształcenia? Lubimy patrzeć na Racibórz jak na pępek świata, ale przez pryzmat wyników matur w województwie śląskim sytuujemy się na prowincji. Prowincja jest nam co prawda przypisana geograficznie, wszak powiat raciborski to rubieże województwa, zgoła inne od centrum aglomeracji, ale na mentalnej prowincji lokujemy się już sami, z reguły poprzez brak ambicji. Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie… Nadto przekonany jestem, że tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli pisał Jan Zamoyski.

Piątek, 14 sierpnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Matury 2020 w Raciborzu

KTO TRZYMA POZIOM,

a kto ma powód do zmartwień?

mira Janowskiego, na pewno rodzi się już plan jak odwrócić ten trend i skierować notowania raciborskiej politechniki nad Odrą w górę. Pomarańczowe światła zapaliły się w Mechaniku zapewne już w styczniu, kiedy to w rankingu Perspektyw Technikum nr 4 przy Zamkowej wypadło gorzej od Budowlanki i Ekonomika. ƒ CKZiU nr 2 Mechanik: 2020 - 75 proc., 2019 - 84,21; 2019 - 79,24

członków rządu oraz doradcę ƒ Budowlanka: 2020 - 66 proc., Banku Światowego. Dwa lata 2019 - 62,22, 2018 - 78,79 ƒ Gastronomik: 2020 - 45,95 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE temu było wyżej o II LO. ƒ I LO: 2020 - 80 proc., 2019 IM. JANA KASPROWICZA proc., 2019 - 45,24, 2018 - 44,64 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I LO, gdyby nie słaby wy84,62, 2018 - 95,33 nik klasy humanistycznej, też CENTRUM KSZTAŁCENIA Do myślenia ma dyrekcja ZAWODOWEGO i grono pedagogiczne Zespomogłoby otwierać szampana, CENTRUM KSZTAŁCENIA Grzegorz Wawoczny I USTAWICZNEGO NR 2 ale nie da się też nie zauwa- ZAWODOWEGO łu Szkół Ekonomicznych. Tu redaktor naczelny MECHANIK zdawalność spadła do krępużyć, że to trzeci rok z rzędu I USTAWICZNEGO NR 1 spadku zdawalności. PlacówW CKZiU nr 1 można poW przypadku Mechanika jącego zdaje się poziomu 54 Obecne młode pokolenie ka pod wodzą Marzeny Kac- wiedzieć w normie, choć trze- dobra wiadomość jest taka, że proc. W 2016 r., jeszcze w rabędzie kształtować przyszłość prowicz z pewnością ma więk- ba podkreślić, że zdawalność szkoła wypadła lepiej od śred- mach CKZiU nr 1, było to 76,80 Raciborza. Rzecz jasna sporo sze ambicje i - mówiąc jezy- w Gastronomiku powolutku niej dla techników w Polsce i na proc.! Szkoła ma więc potencjał. zdolnych wyjedzie, bo miasto kiem giełdowym - ma teraz od pnie się w górę. W Budowlan- Śląsku, ale, niestety, gorzej niż ƒ Ekonomik: 2020 - 54 proc.; nie daje przestrzeni do rozwi- czego odbić, tym bardziej, że ce, po wyjątkowym 2018 r. i sła- w latach poprzednich. To zła 2019 - 60; 2018 - 67,92 jania pasji naukowych czy reali- ma w plecaku lata tradycji i - bym 2019, przyszła nieznaczna wiadomość. Znając ambicje wie(opr. waw) zacji wielu ambicji zawodowych, wśród absolwentów - dwóch poprawa. loletniego dyrektora, dr. Sławoale znaczna grupa pozostanie. To ona będzie kształtować zdolność miasta do konkurowania lega weryfikacji i ocenie ryzyka z okolicznymi ośrodkami. Im przez Państwowego Powiatowyższy poziom wiedzy i świadowego Inspektora Sanitarnego. mość znaczenia innowacji, tym Przeprowadza on dochodzenie większe szanse w starciu z wyepidemiologiczne, a następnie, zwaniami cywilizacyjnymi. Dziś w razie potrzeby, podejmuje wygląda to słabo! czynności, które mają na celu Dyrekcje i rady pedago- Racibórz » 12 sierpnia br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się konferencja prasowa, zapobieganie szerzeniu się zakaże i zachorowań. giczne - poza II LO - mają więc w której udział wzięli: Dariusz Piontkowski minister Edukacji Narodowej i Izabela Kucharska zastępo czym dyskutować przed noca Głównego Inspektora Sanitarnego. wym rokiem szkolnym. Im Procedury w sytuacji podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 mniej konkurencyjne miasto, tym mniej w nim mieszkańców, Co do zasady, od pierwszego kształcenie mieszane (hybry- klasy I-III – zajęcia stacjonarne, Podczas konferencji zostały a im mniej mieszkańców, tym września uczniowie rozpoczną dowe) – wariant B lub zdalne a starsze klasy zajęcia zdalne). zaprezentowane również promniej uczniów, a przez to pra- edukację w szkołach stacjonar- – wariant C. Możliwe to będzie Dyrektor szkoły będzie zobo- cedury postepowania w sytucy dla nauczycieli. To oczywi- nie, z zachowaniem ogólnych po uzyskaniu zgody organu pro- wiązany zorganizować kształce- acji zagrożenia zakażenia oraz ście żadne odkrycie, ale w wielu wytycznych GIS, MZ i MEN. wadzącego i pozytywnej opinii nie zdalne np. dla uczniów pozo- schemat postępowania. W przyszkołach ponadpodstawowych Natomiast na obszarach, w któ- Państwowego Powiatowego In- stających na kwarantannie, dla padku podejrzenia zakażenia zdaje się bagatelizowane. rych zostały wyodrębnione stre- spektora Sanitarnego. Warto za- uczniów przewlekle chorych, na na terenie szkoły lub placówki fy z uwagi na większe ryzyko znaczyć, że wprowadzenie żółtej podstawie opinii lekarza spra- dyrektor lub nauczyciel musi zakażeniem wirusem SARS- lub czerwonej strefy na terenie wującego opiekę zdrowotną nad odizolować ucznia w wyznaczoWYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. -CoV-2 przygotowaliśmy do- danego powiatu nie oznacza au- uczniem, dla uczniów, którzy nym wcześniej do tego pomiesz47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl datkowe zalecenia, które dyrek- tomatycznego przechodzenia mają orzeczenie o indywidual- czeniu, a następnie poinformoREKLAMA: Grzegorz Wawoczny tor placówki może zastosować pracy szkół w tryb mieszany czy nym nauczaniu z poradni psy- wać o tym fakcie rodziców, któMałgorzata Plewczyńska prezes zarządu, redaktor naczelny rzy muszą odebrać dziecko ze uwzględniając specyfikę swo- zdalny. W takich wypadkach po- chologiczno-pedagogicznej. e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. +48 32 415 18 66, jej szkoły – powiedział Dariusz wiatowa stacja sanitarno-epide- Wariant C szkoły. Jeśli będzie taka potrzetel. kom. 508 646 553 e-mail: redakcja@naszraciborz.pl Piontkowski Minister Edukacji miologiczna może zalecić tylko Dyrektor szkoły będzie mógł ba, rodzic z dzieckiem powinni Narodowej. ograniczone działania, jak np. podjąć decyzję o wprowadzeniu udać się do lekarza. Tygodnik Nasz Racibórz Minister Dariusz Piontkow- obowiązek zasłaniania ust i no- Wariantu C czyli zawieszeniu Jeżeli objawy wskazują na ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie ski podkreślił, że standardowym sa w przestrzeniach wspólnych wszystkich zajęć stacjonarnych możliwość zarażenia SARS-CoV-2 do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna sposobem organizacji zajęć bę- szkoły lub placówki. W przypad- i przejściu na nauczanie zdalne (infekcja górnych dróg oddechow ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach dą zajęcia tradycyjne, w szkole. ku funkcjonowania placówki dla wszystkich uczniów. Kluczo- wych, wysoka gorączka, kaszel), pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach Dyrektor szkoły będzie mógł za- w trybie mieszanym lub zdal- wa przy podejmowaniu takiej de- należy o tym fakcie poinformować oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wiesić prowadzenie zajęć w for- nym okres ten nie powinien być cyzji będzie zgoda organu pro- najbliższą powiatową stację saniwydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl. mie stacjonarnej i wprowadzić dłuższy niż zwyczajowo 14 dni wadzącego i pozytywna opinia tarno-epidemiologiczną i postępoREKLAMA przeznaczone na czas kwaran- państwowego Powiatowego In- wać według jej dalszych zaleceń. tanny, a dyrektor może w tym spektora Sanitarno-Epidemiolo- Jeśli wynik testu dziecka będzie czasie ograniczyć realizację ma- gicznego, która zostanie podjęta pozytywny, będzie wszczynane teriału szkolnego. gdy będzie duże zagrożenie epi- dochodzenie epidemiczne, któdemiczne w powiecie lub będą rego celem jest ustalenie kręgu przypadki zachorowań lub kwa- osób potencjalnie narażonych. Warunki wprowadzenia kształcenia w wariancie B i C rantanny grupy osób w danej Dyrektor szkoły powinien stosoWariant B placówce. wać się do zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego konDyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Kto rozpoczyna działania taktu mogą zostać skierowane na Wariantu B, czyli kształcenia z uwagi na sytuację kwarantannę (do 14 dni), a inne mieszanego, gdy państwowa epidemiologiczną osoby, które nie miały bezpośredpowiatowa stacja sanitarno-eInformacja do senepidu, np. niego kontaktu lub kontakt krótkopidemiologiczna, na poziomie o zachorowaniu wśród uczniów trwały, mogą być poddane nadzoilości i charakteru zachorowań lub personelu, może pochodzić rowi epidemiologicznemu i mogą na danym terenie uzna za ko- od lekarza, ale – w zależności nadal funkcjonować, np. uczyć się, nieczną taką organizację na- od sytuacji – również od rodzi- przebywać w szkole. Osoby te jeduki. Kształcenie mieszane (tzw. ców lub pełnoletniego ucznia, nak powinny stale monitorować hybrydowe) będzie dot. poje- dyrektora szkoły, placówki lub stan swojego zdrowia, np. poprzez dynczych lub niewielkich grup innych pracowników szkoły, któ- pomiar temperatury ciała. uczniów, zajęć w mniejszych rzy uzyskali informację o zacho(men) grupach lub dla części klas (np. rowaniu. Informacja taka podDOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Tak rząd zamierza zorganizować

KSZTAŁCENIE W CZASIE EPIDEMII


»3

Piątek, 14 sierpnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com fot. mat. prasowe Herkules S.A.

Mariusz Zawisza

nowym prezesem Rafako Racibórz » Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. powołała 12 sierpnia na stanowisko prezesa zarządu Mariusza Zawiszę. Rada nadzorcza spółki powołała na nową kadencję, na stanowisko prezesa zarządu Mariusza Zawiszę a na wiceprezesa Radosława Domagalskiego – Łabędzkiego, który wchodził w skład zarządu RAFAKO od maja 2020 roku i jest również prezesem zarządu spółki celowej E003B7 sp. z o.o., realizującej największy obecnie projekt Rafako, blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno. - Spółka wymaga głębokiej restrukturyzacji dlatego w jej zarządzie muszą znaleźć się osoby, które taki proces potrafią przeprowadzić, nie zakłócając zarazem bieżących realizacji i zapewniając efektywność prowadzonych projektów – powiedział przewodniczący rady nadzorczej Rafako S.A, Piotr Zimmerman, z Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy, zarządca PBG S.A, kontrolującej RAFAKO – Oczekujemy od zarządu, że uzdrowi sytuację spółki i będzie aktywnie poszukiwał strategicznego inwestora - dodał. Zarządca już wcześniej informował o zamiarze sprzedania, będącego w posiadaniu PBG S.A., pakietu akcji RAFAKO. Powołany na prezesa Mariusz Zawisza, to menadżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu, w szczególności w obszarze finansów i restrukturyzacji, doskonale znający także sektor energetyczny. Karierę zawodową rozpoczynał w Zakładach Remontowych Energetyki, następnie był członkiem zarządu Instal Lublin S.A. oraz prezesem Lubelskich Zakładów Energetycznych „Lubzel” i prezesem spółki PGE Dystrybucja. W latach 2014 –2015 był prezesem PGNiG S.A. Później pełnił funkcję wiceprezesa d.s. finanREKLAMA

sowych i handlowych Remak S.A., a ostatnio stał na czele zarządu giełdowej spółki Herkules S.A. - Przed zarządem powołanym na nową kadencję duże wyzwanie, bo spółka wymaga głębokiej restrukturyzacji, by utrzymać pozycję lidera w swej branży. Do tego potrzebne jest jednak wsparcie wszystkich interesariuszy i zrozumienie potrzeby gruntownych zmian ze strony załogi – powiedział Mariusz Zawisza, prezes zarządu RAFAKO S.A. – Rada Nadzorcza postawiła przed zarządem jasne cele. Dogłębnie analizujemy potrzeby naszych klientów, dla których chcemy pozostać długofalowym partnerem. Mamy zarazem świadomość sytuacji na rynku, która wymagać będzie wielu trudnych decyzji, ale jesteśmy przekonani, że ich podjęcie pozwoli na wyjście z trudnej sytuacji i odbudowanie wartości Rafako – dodał, przypominając, że niesłychane ważne jest teraz dokończenie największej inwestycji realizowanej przez Rafako w Jaworznie. Projekt realizuje spółka zależna E003B7 sp. z o.o., której prezesem jest od kwietnia br. Radosław Domagalski – Łabędzki, zarazem wiceprezes Rafako. W krótkim czasie doprowadził do podpisania porozumienia z Tauronem, po impasie w rozmowach jaki nastąpił po awarii przy próbnym uruchomieniu kotła. Komisja awaryjna orzekła, że przyczyny awarii były obiektywne, a podpisany Aneks nr. 8 określił nowy termin oddania bloku na listopad tego roku. - Budowa w Jaworznie postępuje zgodnie z planem, jesteśmy nawet przed czasem

z jej kolejnymi etapami, niedawno rozpoczęliśmy z sukcesem rozpalanie kotła paliwem węglowym – poinformował Radosław Domagalski – Łabędzki, dodając, że projekt w Jaworznie jest nie tylko niezmiernie ważny dla Rafako, ale ma niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. - Sprawne ukończenie budowy nowego bloku i oddanie go do użytkowania jest ważne dla wszystkich uczestników tego projektu, od Rafako, poprzez instytucje finansujące, po Zamawiającego. Końcowe porozumienie z Tauronem, które staramy się wypracować, będzie porozumieniem zawartym w interesie wszystkich stron tego procesu, tak Grupy Tauron jak i Grupy Rafako, a także wszystkich interesariuszy i instytucji współpracujących z nami i Grupą Tauron – dodał Wiceprezes Rafako i prezes zarządu E003B7 sp. z. o.o. (inf. spółki) REKLAMA

RUSZA KONSERWACJA sudolskiego spichlerza Racibórz » W przyszłym tygodniu mają się rozpocząć roboty budowlane związane z remontem zabytkowego spichlerza chłopskiego w Raciborzu Sudole. Miasto Racibórz pozyskało na ten cel środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Ochrony Zabytków 2020 w wysokości 40 tys. zł oraz dotację Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 50 tys. zł. Zadanie to ma obejmować wymianę konstrukcji dachu z pozostawieniem oryginalnych elementów więźby oraz wymianę pokrycia dachu z eternitu na łupek naturalny. Ma zostać także wzmocniona murowana część obiektu. Prace mają się zakończyć 15 października 2020 r. Całościowy koszt remontu w tym zakresie to 150 334, 22 zł. 10 sierpnia 2020 r. przekazano plac budowy wykonawcy konserwacji zabytkowego spichlerza w Sudole. Zabytkowy budynek gospodarczy położony jest przy ul. Czynu Społecznego 14 w Raciborzu i kilka lat temu został przekazany miastu. Zabytkowy spichlerz zagrodowy w raciborskiej dzielnicy Sudół jest jednym z dwóch zachowanych tego typu budynków w Raciborzu i kilkunastu na Śląsku. Obiekty te są cennym świadectwem przeszłości społeczności wiejskiej ziemi raciborskiej

i śląska oraz wiejskich tradycji budowlanych. Raciborski lamus przy ul. Czynu Społecznego wyróżnia się spośród innych takich spichlerzy murowano-drewniana konstrukcją oraz wielkością. Wybudowany został u progu XIX stulecia i od tego czasu nieprzerwanie do 2012 r. znajdował się w rękach rodziny Komor jako budynek gospodarczy służący do przechowywania płodów rolnych oraz sprzętów gospodarczych. Budynek został wykonany z drewna w konstrukcji zrębowej osadzonej na ceglanej podmurówce. Czterospadowy dach pierwotnie kryty był łupkiem, obecnie zastąpionym eternitem. Jest podpiwniczony. Tynki zewnętrzne na drewnianej części są gliniane. Od 2012 r. obiekt jest własnością Miasta Racibórz. REKLAMA

REKLAMA

Aktualności

REKLAMA

Jego funkcja zanikła, natomiast pozostał cenny jako materialny nośnik historii oraz element kształtujący oryginalny i żywy charakter miejsca. Lamus jest cennym zabytkiem, ponieważ zachował nieprzekształconą formę i konstrukcję. Poza zmianą pokrycia dachu w 2 poł. XX w. nigdy nie był przebudowywany. Obecnie jego stan zachowania jest zły. Dach w wielu miejscach przecieka, a w części murowanej powstały wyraźne spękania. Niektóre drewniane elementy są porażone drewnojadami. Gliniane tynki mocno się odspajają. Obiekt wymaga pilnego remontu w celu jego zachowania. (um)


WFOŚiGW

»4

Piątek, 14 sierpnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Szkodliwy eternit znika z krajobrazu Raciborza

wych zinwentaryzowanych na terenie Raciborza. Czym jest azbest? To nazwa zarezerwowana dla określonych grupo mineralnych, które mają postać włókien, których stosunek długości do średni- Racibórz » Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki cy włókna wynosi co najmniej Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie na rekultywację 100 do 1. Szkodliwość azbestu potwierdzają badania nauko- i przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych obszarom Racibórz » Szkodliwy eternit znika z pokryć dachowych. Pierwsi grantobiorcy mają już nowe pokrycia dawe. Według specjalistów jest zdegradowanym przez działalność człowieka oraz na zamykanie i reon przyczyną takich chorób chowe - informuje Urząd Miasta. jak: pylica azbestowa, choroby kultywację składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odopłucnej, rak oskrzeli, jajnika, padów wydobywczych. - Projekt oczyszczania mia- Zakres prac finansowanych czenia przewiduje się usunię- nerek czy krtani. Od 1997 roku sta z odpadów zawierających w ramach grantu obejmuje: cie elementów zawierających w Polsce mamy zakaz wprowaazbest jest już w fazie realiza- ƒ prace związane z demon- azbest w 102 obiektach łącznej dzania na teren naszego kraju Nabór ciągły rozpocznie się cji. W efekcie przeprowadzotażem elementów azbesto- masie 153,30 Mg i powierzchni wyrobów zawierających azbest. 17 sierpnia tego roku i potrwa 13936,6 m2, co stanowi ok. 22% nego w ubiegłym roku naboru wych, do 30 czerwca 2021 r. Na dofi(um) nansowanie – w formie prefewniosków do projektu określi- ƒ odtworzenie pokrycia dachu, ogólnej ilości odpadów azbestoliśmy potrzeby i zakres zadań ƒ transport i utylizację odparencyjnych pożyczek nawet do inwestycyjnych dotyczących dów, 100 proc. kosztów kwalifikowawymiany azbestowych pokryć ƒ uprzątnięcie terenu po robonych – mają szanse jednostki samorządu terytorialnego i ich dachowych. Nabór kierowany tach rozbiórkowych. był do mieszkańców Racibozwiązki, podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu rza, zarówno osób fizycznych Dofinansowanie udzielane jak i przedsiębiorców - czytamy jest w ramach projektu pn.: „PoPaństwa, osoby fizyczne prowaw komunikacie Urzędu Miasta. prawa stanu środowiska natudzące działalność gospodarczą, Dotychczas miasto podpi- ralnego w mieście Racibórz poprzedsiębiorstwa państwowe gradowanych to część pierwsza sało 36 umów z mieszkańca- przez oczyszczenie miasta z odoraz spółki prawa handlowego. programu NFOŚiGW „Ochrona mi Raciborza na udzielenie padów zawierających azbest” W ramach rekultywacji po- powierzchni ziemi” realizowagrantów na demontaż wyro- współfinansowanego w 95% ze wierzchni ziemi, która może być nego w latach 2015-2030, któbów i materiałów budowlanych środków Europejskiego Fundofinansowana przez NFOŚiGW rego cały dostępny budżet to kwalifikowane mogą być m.in. 110 mln zł. Celem programu jest zawierających azbest z bu- duszu Rozwoju Regionalnego dynków mieszkalnych i użyt- w ramach Regionalnego Prokoszty: usunięcia odpadów, re- ograniczenie negatywnego odkowych oraz odtworzenie po- gramu Operacyjnego Wojemediacji, działań naprawczych działywania na środowisko oraz krycia dachowego. Docelowo wództwa Śląskiego 2014-2020. w przypadku zaistnienia szkody przywrócenie do ponownego podpisane zostaną 102 umowy Wartość projektu: 1 501 w środowisku, ponownego kształ- użytkowania terenów zdegragrantowe. Łączna wartość do- 202,44 zł, w tym dofinansowanie towania funkcji lub przygotowa- dowanych przez rekultywację, nia do pełnienia nowych funkcji. w tym remediację, wraz z usutychczas udzielonych grantów UE: 1 426 142,32 zł. Projekt potrwa do 30.09.2021 r. Do zakońwynosi ok. 480 tys. zł. Rekultywacja terenów zde- waniem odpadów.

Rusza ogólnopolska infolinia

„CZYSTEGO POWIETRZA” Racibórz » 3 sierpnia 2020 r. pod nr telefonu 22 340 40 80 rozpoczyna działanie ogólnopolska infolinia programu „Czyste Powietrze”. Konsultanci, obsługujący infolinię, będą udzielać informacji o programie oraz wyjaśniać jego szczegóły, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00. Z infolinii możesz skorzystać zarówno przed złożeniem wniosku, jak i po jego złożeniu, jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące programu „Czyste Powietrze”. Jeżeli chcesz uzyskać informację o statusie swojego wniosku lub umowy skontaktuj się z właściwym wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Kontakt z WFOŚiGW w Katowicach: tel. 32 60 32 252,

mail: czystepowietrze@wfosi- w 2021 r. w „Czystym Powietrzu” gw.katowice.pl kwalifikowane będą tylko materiały i urządzenia wpisane na W programie „Czyste Powietrze” „zieloną” listę. będzie łatwiej kwalifikować „Przygotowanie „Listy ziezielone urządzenia i materiały lonych urządzeń i materiałów” Aby ułatwić wnioskodaw- (ZUM) jest ważnym elementem com „Czystego Powietrza” nowej odsłony „Czystego Powiewybór urządzeń i materiałów, trza”, którą wdrażamy od 15 maja spełniających wymagania tech- tego roku. Baza powstaje w oparniczne określone w programie, ciu o przepisy budowlane i norNFOŚiGW rozszerza dotych- my obowiązujące w Polsce, więc czasową bazę danych urządzeń zagwarantujemy naszym benegrzewczych. ficjentom dostęp do sprawdzoLista-zum.ios.edu.pl posłuży nych, ekologicznych rozwiązań” też do potwierdzania osiągnię- – mówi Dominik Bąk, p.o. Prezesa cia efektu ekologicznego inwe- Narodowego Funduszu Ochrony stycji. Docelowo planuje się, że Środowiska i Gospodarki Wodnej.

NFOŚiGW wspiera rekultywację TERENÓW ZDEGRADOWANYCH

„To narzędzie, które na pewno zaoszczędzi czas i przyspieszy weryfikację wniosków w programie, ale przede wszystkim przyczyni się, przez dobór wysokiej jakości urządzeń i materiałów, do redukcji emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw w sektorze komunalno-bytowym i trwałej poprawy jakości powietrza” – dodaje szef NFOŚiGW. Kompleksowy katalog ZUM powstaje na bazie już funkcjonującej strony czyste-urzadzenia.ios.edu.pl i będzie zgodny z programem, w szczególności z kategoriami kosztów kwalifikowanych oraz wymaganiami technicznymi. Pod adresem lista-zum.ios.edu.pl znajdą się urządzenia grzewcze na paliwa stałe, ciekłe i gazowe a także urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła). Nowością będą dodatkowe elementy: materiały izolacyjne, stolarka okienna, drzwi zewnętrzne i garażowe. Aktualizacje są

przewidziane do końca trwania programu w 2029 r. Bazę, która będzie eliminować występowanie przypadków nieuczciwej konkurencji ze strony firm producenckich, nadal będą współtworzyć producenci i autoryzowani dystrybutorzy urządzeń grzewczych. Żeby wpisać urządzenie/materiał na listę wymagana będzie rejestracja na stronie. Zgłoszone urządzenia, po weryfikacji, zostaną umieszone w ogólnodostępnej bazie, która będzie miała charakter informacyjny i nie będzie rankingiem czy informacją handlową, a dodawane urządzenia będą uszeregowane w sposób losowy. On-linowa pomoc przyda się nie tylko wnioskodawcom czy beneficjentom programu, ale też wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej, bankom czy innym partnerom programu w celu weryfikacji kwalifikowalności sprzętu i materiałów, które są objęte wsparciem w ramach „Czystego Powietrza”.

Za realizację zadania, w tym administrację i aktualizację bazy, odpowiedzialny będzie Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, z którym NFOŚiGW podpisał aneks do umowy, zawartej w lipcu 2019 r., na przygotowanie bazy danych urządzeń grzewczych. W ramach aneksowanej umowy, IOŚ-PIB odpowiedzialny będzie również za uruchomienie i obsługę profesjonalnej infolinii programu „Czyste Powietrze”. Pierwszej porady – pod numerem 22 340 40 80 – można spodziewać się 3 sierpnia tego roku. Konsultanci będą dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Pomoc ma działać przez 2,5 roku. Zaplanowane działania (lista ZUM i infolinia) wpisują się w ubiegłoroczne rekomendacje zawarte w raporcie Banku Światowego, który powstał przy okazji II edycji inicjatywy „Catching-Up Regions”.


OGŁOSZENIA DROBNE

Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. DLA DOMU

Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98.

Usługi remontowe Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470.

FINANSE REKLAMA

Fines Operator Bankowy

Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni, e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl.

MOTORYZACJA REKLAMA

Oferty wielu banków i firm pożyczkowych

W JEDNYM MIEJSCU Tel. 32-700-70-07

Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07.

NAUKA Korepetycje Angielski-korepetycje, mówienie, egzaminy Zapraszam na indywidualne lekcje języka angielskiego - także online. Korepetycje dla uczniów, przygotowanie do egzaminów-ósmoklasisty, maturalnych itp. Ponadto nauka mówienia oraz język biznesowy. Zajęcia dla osób na każdym poziomie i w każdym wieku. Na terenie Raciborza możliwość lekcji u ucznia. Tel. kom.: 516654983, e-mail: angielskiraciborz@gmail.com. Matematyka, statystyka, ekonometria Pomoc doraźna lub systematyczna,uczniom i studentom,w przygotowaniu do kolokwiów i egzaminów (w tym maturalnym).Racibórz,Matejki 4m.2. tel.: (32) 415 25 84, e-mail: dzidmil@tlen.pl.

Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl.

Wynajmę Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286, e-mail: romanweiser@wp.pl.

Kupię Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń !. Tel. kom.: 692 191 585.

OGŁOSZENIE

NIERUCHOMOŚCI Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957, e-mail: domijul@poczta.fm.

Dom sprzedam

Dom Wczasowa bez pośredników do sprzedaży. Tel. kom.: 519 532 619. https://www.naszenieruchomosci.com/site/oferta/537-dom-raciborz-ul--wczasowa-bez-posrednikow.html.

Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia, e-mail: info@euro-labora.com. Praca szuka człowieka! Sklep zabawkowy Skrzacik poszukuje kandydata na stanowisko: ANIMATOR/ANIMATORKA. Mile widziane doświadczenie jako animator czasu wolnego. Pracownik jako kasjer/obsługa klienta. Mile widziane doświadczenie w handlu oraz znajomość programu subiekt. Więcej informacji w sklepie zabawkowym Skrzacik w Raciborzu, ul. Opawska 7 (Galeria Srebrna).

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu, ul. Wileńska 3, ogłasza przetarg nieograniczony dn. 24.08.2020 r. w siedzibie Spółdzielni w sali nr 16 na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu: 1. w Raciborzu przy ul. Zamoyskiego 9/23 o pow. użyt. 42,27 m2 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., loggia oraz piwnica położone na VII piętrze w budynku 10 p. cena wywoławcza 110.282,00 zł, wadium 11.000, - zł. Przetarg o godz. 9.00. Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją: Tel. 32/ 415 21 49 Warunkiem przeniesienia odrębnej własności jest wpłata wartości rynkowej lokalu ustalonej w drodze przetargu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto: Bank Spółdzielczy nr: 42 8475 0006 2001 0014 3329 0001 lub w kasie w Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu. Dowody wpłaty należy zarejestrować co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem przetargu w dziale członkowsko - mieszkaniowym ul. Wileńska 3, bud. A pokój nr 3. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny. Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Wileńska 3 pokój nr 1 i 3 lub telefonicznie pod nr.: 32/ 415 45 76 wew. 341 lub 303 REKLAMA

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

Dom Racibórz Wczasowa do sprzedania OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Zborowej nr 5a/4

Ogłoszenia

»5

Piątek, 14 sierpnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ zaprasza do rokowań na sprzedaż mieszkania położonego w Raciborzu przy ul. Wojska Polskiego nr 2/6 lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

1.

Położenie i opis nieruchomości

lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Wojska Polskiego nr 2/6, III piętro; 4 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka, wc i spiżarka o powierzchni użytkowej 143,20 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 3442/34 k.m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0470 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00025099/8

4.

Forma zbycia nieruchomości

rokowania na sprzedaż nieruchomości

5.

Cena wywoławcza do rokowań

16 września 2020 r. godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

6.

Wadium

8 500 zł winno być uznane na rachunku gminy do 9 września 2020 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

9.

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ zaprasza do rokowań na sprzedaż mieszkania położonego w Raciborzu przy ul. Kochanowskiego nr 5/5 lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

1.

Położenie i opis nieruchomości

lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Kochanowskiego nr 5/5; I piętro; 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka i pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 72,18 m2 oraz przynależna piwnica o powierzchni 8,77 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 3116/193 k.m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0457 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00004245/4

4.

rokowania na sprzedaż nieruchomości

nie niższa niż 190 000 zł, z czego 2,5% stanowi cena ułamkowej części gruntu

Forma zbycia nieruchomości

5.

Termin i miejsce rokowań

16 września 2020 r. godz. 12.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

Cena wywoławcza do rokowań

nie niższa niż 99 000 zł, z czego 3,4% stanowi cena ułamkowej części gruntu

6.

Termin i miejsce rokowań

7.

Zaliczka

19 000 zł winno być uznane na rachunku gminy do 9 września 2020 r.

16 września 2020 r. godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Zaliczka

tereny zabudowy usługowej

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

9 900 zł winno być uznane na rachunku gminy do 9 września 2020 r.

8.

tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o rokowanich

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o rokowanich

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o rokowaniach

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o rokowaniach

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rokowań

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rokowań

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Zborowa nr 5a/4; I piętro, 1 pokój, przedpokój, kuchnia i wc o powierzchni użytkowej 27,23 m2,

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 3639/61 k.m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0257 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00029061/1

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

5.

Cena wywoławcza

85 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetarg

7.


Rozrywka

»6

Piątek, 14 sierpnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

słuchacze zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania bezpiecznej odległości (1.5m). Aby ułatwić Państwu zachowanie dystansu społecznego na ziemi będą wyznaczone specjalne punkty wyznaczające miejsca stojące i siedzące. Maksymalna liczba uczestników imprezy to 150 osób. Wstęp wolny Organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturowych „Voltage” Współorganizator: Raciborskie Centrum Kultury

DEBIUTANCKI KONCERT JANKA GÓRKI – OGRÓD KULTURY 16 SIERPNIA, GODZ. 18:00, PARK IM. MIASTA ROTH

W malowniczej scenerii raciborskiego Parku Roth odbędzie się koncert niezwykle utalentowanego artysty - Janka Górki. Janek mimo bardzo młodego wieku zachwyca umiejętnościami wokalnymi, grą na gitarze oraz pasją do muzyki. Pragniemy pokazać ten talent szerszej publiczności, a tym samym umożliwić mu rozwój muzycznej kariery. Koncert Janka poprzedzony będzie krótkim występem równie utalentowanego wokalisty - Michała Stuchłego wraz z zespołem. W związku z wprowadzaniem przez polski rząd ograniczeń dotyczących organizacji imprez kulturowych przypominamy, że

KINOWE ŚRODY 19.08, GODZ. 11:00, KINO PRZEMKO (RCK DK STRZECHA, UL. LONDZINA 38) „ZAKLINACZKA” 12-letnia Klara była podobna do każdej innej dziewczynki w jej wieku. Aż pewnego razu podrapał ją tajemniczy, czarny kot. Klara wkrótce odkryje, że może się z kotem komunikować i że należy do rodziny Dzikich Czarownic, które mają nadnaturalną więź z naturą i zwierzętami. Wraz ze swą mentorką ciotką Isą i jej przyjaciółmi, Clara będzie musiała stawić czoła swemu przeznaczeniu. Wyruszy w niebezpieczną podróż, aby uratować siebie i Dziki świat. Wiek: 8+ Bilet wstępu w cenie 5 zł do nabycia na www.biletyna.pl oraz w kasach RCK. Obowiązuje zapoznanie się z regulaminem sanitarnym dostępnym na www.rck.com.pl

JOGA W OGRODZIE – LATO Z RCK (DLA DZIECI) Teatralizowana poranna joga z relaksacją dla dzieci i młodzieży pod gołym niebem. Koc/mata we własnym zakresie. Zajęcia odbędą się 24, 26 i 28 sierpnia w godzinach 9.00 – 10.00. Miejsce zbiórki: Ogród DK Strzecha. Zajęcia bezpłatne. Szczegóły na naszej stronie: www.rck.com.pl Na zajęcia obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem 32 415 72 39. UWAGA!!! ZAPISÓW DOKONUJĄ TYLKO RODZICE LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI! Na stronie www.rck.com. pl umieszczone są dokumenty, w tym regulamin zajęć, z którymi zarówno uczestnicy jak i ich opiekunowie mają obowiązek się zapoznać.

JOGA W OGRODZIE – DLA DOROSŁYCH W dniach 25 i 27 sierpnia od 9:00 do 10:00 Raciborskie Centrum Kultury zaprasza dorosłych na jogę w ogrodzie RCK DK Strzechy (ul. Londzina 38). Koc lub mata we własnych zakresie. Koszt jednych zajęć: 10 zł. Obowiązkowe zapisy pod 32 415 72 39.

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury REKLAMA

Przez kłótnię z kobietą WPADŁ W RĘCE POLICJANTÓW Racibórz » Policjanci raciborskiej komendy st. sierż. Joanna Wiśniewska oraz st. sierż. Radosław Łodziana po zakończonej służbie zatrzymali nietrzeźwego 38-latka, który kierował samochodem osobowym, mając w organizmie ponad promil alkoholu. Mężczyznę zdradziła kłótnia, której świadkami byli policjanci. W sobotni wieczór, 8 sierpnia, dwoje raciborskich policjantów, st. sierż. Joanna Wiśniewska oraz st. sierż. Radosław Łodziana, w czasie wolnym od służby jechali swoim prywatnym samochodem ulicą Kościuszki w Raciborzu. Wjazd na posesję, do której chcieli się udać, blokował samochód osobowy, przy którym stała awanturująca się para. Policjanci przez chwilę czekali, aż ktoś przestawi samochód i przez ten czas byli świadkami kłótni pomiędzy stojącymi tam kobietą i mężczyzną. REKLAMA

Z treści zasłyszanej awantury wynikało, że kobieta próbuje uniemożliwić mężczyźnie wyjazd. Mężczyzna upierał się jednak, że to on przestawi auto i po krótkiej wymianie zdań wsiadł do samochodu, przejeżdżając kilkadziesiąt metrów, zanim do akcji wkroczyli obserwujący całą scenę policjanci. Podejrzewając, że może się on znajdować pod wpływem alkoholu, zadziałali instynktownie i podbiegli do samochodu uniemożliwiając dalszą jazdę obserwowanemu kierowcy. Wy-

ciągnęli kluczyki ze stacyjki i na pomoc wezwali kolegów będących w służbie. Po sprawdzeniu trzeźwości okazało się, że mężczyzna faktycznie był pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało, że w wydychanym przez niego powietrzu znajduje się ponad 1 promil alkoholu. Grozi mu teraz kara do 2 lat więzienia, wysoka grzywna oraz utrata prawa jazdy. Przypominamy, że kierowanie w stanie nietrzeźwości stanowi realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Każda, nawet najmniejsza ilość wypitego alkoholu obniża koncentrację, zmniejsza szybkość reakcji i powoduje błędną ocenę odległości oraz prędkości. Jeśli widzisz, że kierowca może znajdować się pod wpływem alkoholu – reaguj! Policjanci sprawdzą każdą informację, nawet jeśli jest ona zgłoszona anonimowo. (kpp)


»7

Piątek, 14 sierpnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie KSIĘGARNIA CZYNNA

od 9.00 do 15.00

Policja namierzyła SPRAWCÓW KRADZIEŻY

telefonów komórkowych

Racibórz » Policjanci z Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego zatrzymali dwóch sprawców kradzieży telefonów komórkowych z centrum handlowego. Mężczyźni w wieku 29 i 26 lat zostali zatrzymani w rejonie ulicy Mickiewicza w Raciborzu. Za kradzież grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. 6 sierpnia br. po godzinie 16:00, dyżurny otrzymał zgłoszenie kradzieży dwóch telefonów komórkowych z centrum handlowego znajdującego się na ulicy Rybnickiej. Policjanci z Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KPP w Raciborzu, po otrzymaniu komunikatu na temat rysopisu sprawców, niezwłocznie podjęli poszukiwania. Na ulicy Mickiewicza patrolowcy zauważyli dwóch mężczyzn odpowiadających rysopisowi. REKLAMA

REKLAMA

Mężczyźni na widok radiowozu zaczęli uciekać. Po krótkim pościgu zostali zatrzymani. Sprawcami okazali się mieszkańcy Raciborza w wieku 29 i 26 lat. Wartość skradzionych telefonów wyniosła prawie 1 700 złotych. Skradziony towar został odzyskany. Za czyn, którego się dopuścili, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. (kpp)


Aktualności

»8

Piątek, 14 sierpnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Szczepienia przeciw grypie JEST REKOMENDACJA GIS Racibórz » - Jako Główny Inspektor Sanitarny i Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowia Publicznego gorąco zachęcam do szczepienia się przeciw grypie, zwłaszcza w czasie pandemii - czytamy w komunikacie. Zgodnie z zapowiedziami medycznych środowisk naukowych, jesień 2020 może być tym czasem, kiedy, jako kraj, będziemy musieli się zmierzyć z II falą epidemii COVID-19. O tej porze roku odnotowywana jest również zwiększona liczba zakażeń i zachorowań na grypę. Czasowe nałożenie się zakażeń i zachorowań na ww. jednostki chorobowe, będzie stanowiło istotne wyzwanie dla ochrony zdrowia. Przemawia za tym chociażby podobieństwo objawów chorobowych, a w związku z tym konieczność precyzyjnej diagnostyki, co jest warunkiem niezbędnym dla późniejszego doboru metod lecze-

nia, a w konsekwencji powodzenia procesu terapeutycznego. O ile w przypadku SARS-CoV-2, środowiska naukowe są nadal na etapie poszukiwań skutecznych metod profilaktyki, o tyle w przypadku grypy, istnieje dostępna, skuteczna szczepionka, która w obecnej sytuacji epidemiologicznej jest prawdziwym darem. Jako Główny Inspektor Sanitarny i Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowia Publicznego gorąco zachęcam do szczepienia się przeciw grypie, zwłaszcza w czasie pandemii. Szczepienia na grypę są uznaną i rekomendowaną przez autorytety nauko-

OGŁOSZENIE

każdego z Państwa, od każdej pojedynczej osoby, która wzmocni swoją odporność poprzez szczepienia, w jakiejś mierze zależy zdrowie nas wszystkich. Jeśli Państwo będziecie „bezpieczni”, bezpieczne będzie również Wasze otoczenie.

WÓJT GMINY KRZYŻANOWICE działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zm.) ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Tworkowie Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

O co chodzi w kampanii

Wodociągów Raciborskich? Racibórz » Miejska spółka chce pokazać raciborzanom jak zaoszczędzić sobie wydatków i zadbać o naturę oraz własne zdrowie.

Nr Księga działki wieczysta

Położenie Pow. działki w ha

Rodzaj użytku Cena w zł Uwagi zgodnie z ewidencją gruntów

1

3

4

5

6

0,0850

RII

45.510,00 Brak obciążeń

993/7 GL1R/00054090/7 Tworków a.m. 3

7

Cena nieruchomości: Cena wywoławcza wynosi 45.510, 00 zł. Informacja o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 czerwca 2010r. Nr XLIV/22/2010 (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 161, poz.2642) działka nr 993/7 a.m. 3 w Tworkowie znajduje się na terenach: • C 38 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; • C 05 KDD – tereny dróg publicznych klasy ulica dojazdowej (w linach rozgraniczających). Informacje o przetargu

- Celem naszej kampanii jest propagowanie picia Raciborzanki prosto z kranu. Ma to szereg pozytywnych skutków. Od ekonomicznych, ponieważ daje to znaczące oszczędności w stosunku do kupowanej wody w butelkach, przez ekologiczne – nie generujemy śmieci w postaci butelek, przez zdrowotne. Raciborzanie mają to szczęście, że woda dostarczana przez Wodociągi Raciborskie jest całkowicie bezpieczna i bez żadnych obaw można ją pić prosto z kranu. Należy dodać, że Raciborzanka zawiera wszystkie niezbędne do życia mikroskładniki - przekonuje prezes Wodociągów Raciborskich Michał Ziółkowski, którego - po pojawieniu się billboardów na mieście - zapytaliśmy cel i koszt kampanii. - Kampania informacyjna jest kolejnym etapem promocji naszej wspaniałej wody. Pierwszym było nadanie naszej wodzie tożsamości – żeby przestała być anonimową ‘’kranówką’’. W re-

zultacie konkursu nasza woda otrzymała nazwę „Raciborzanka’”. Na obecnym etapie kampanii skupiamy się na nośnikach zewnętrznych. Są to trzy wynajęte billboardy oraz, w drugiej połowie sierpnia, będą to kolejne trzy billboardy należące do miasta. Łączny koszt wynajęcia billboardów, z firmy zewnętrznej, na miesiąc, druk oraz aplikacja grafiki na billboardy to: 2 360,00 zł netto. Projekty graficzne spółka opracowała we własnym zakresie - dodaje w odpowiedzi prezes. - Wodociągi Raciborskie Sp. z o. o. posiadają własne laboratorium, w którym kontrolujemy właściwości fizykochemiczne oraz parametry chemiczne i mikrobiologiczne Raciborzanki zgodnie z wymaganiami obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dodatkowo próbki wody wysyłane są do akredytowanego laboratorium w Pszczynie - informuje spółka.

Nr działki

Księga wieczysta

Położenie

Pow. działki w ha

Łączna cena w zł (brutto)

Rodzaj Uwagi użytku zgodnie z ewidencją gruntów

1

2

3

4

5

6

15/1

GL1R/000 38973/3

Roszków a.m. 1 ul. Kolejowa 2

0,1066

231.000,00 B – 0,1066

7 Brak obciążeń

Częścią składową nieruchomości jest: - budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie wolnostojącej, podpiwniczony w całości. Budynek wybudowano w latach 40 – tych ubiegłego wieku. Dach budynku o konstrukcji drewnianej, kryty blachodachówką. Fundamenty budynku murowane. Ściany konstrukcyjne i działowe z cegły pełnej ceramicznej. Budynek otynkowany na zewnątrz tynkiem cementowo – wapiennym. Obecnie elewacja z licznymi ubytkami tynku – do remontu. Przedmiotowy budynek pełnił funkcję biurowo – mieszkalną. Pierwsza część budynku, która była użytkowana na cele biurowo-administracyjne została wyremontowana. W ramach prac remontowo – modernizacyjnych wymieniono okna z drewnianych na PCV, na ścianach i sufitach wykonano gładzie gipsowe, w części pomieszczeń założono tapety z włókna szklanego. Na podłogach na parterze założono płytki ceramiczne oraz panele, na piętrze budynku – panele. Wymieniono również stolarkę drzwiową – nowe drzwi płycinowe wewnętrzne i zewnętrzne. W ramach prac modernizacyjnych wyremontowano również toalety oraz wymieniono instalacje, tj. wodno – kanalizacyjne oraz CO (grzejniki konwektorowe zasilane piecem gazowym). Natomiast druga część budynku (odrębna klatka) wymaga przeprowadzenia remontu. Na ścianach i sufitach tynki cementowo – wapienne pomalowane farbami emulsyjnymi – do odnowienia. Podłogi drewniane pokryte linoleum, w części pomieszczeń lastryko. Stolarka drzwiowa do wymiany. Ta część budynku ogrzewana jest odrębnie za pomocą pieca kuchennego, z którego wyprowadzono instalację do pokoju na piętrze. Łazienka do remontu – brak okładzin ścian, urządzenia tzw. „białego montażu” niskiej jakości – do wymiany.

OGŁOSZENIE

Raciborzanka... masz ją w kranie

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

(gis)

REKLAMA

we metodą profilaktyki i w istotny sposób zmniejszają ryzyko hospitalizacji i zgonu z powodu grypy. Z danych naukowych wynika, że osoby, które się zaszczepią, mogą być bardziej odporne na zakażenie SARS-CoV-2 jesienią i zimą, kiedy może nas czekać druga fala epidemii. Natomiast zakażenie wirusem grypy może zwiększać ryzyko infekcji koronawirusem. Szczepienia chronią nas i nasze rodziny. Pamiętajmy jednak, że szczepimy się także dla innych, stąd potrzeba, aby z tej formy profilaktyki korzystali Ci, którzy mają częsty kontakt z innymi tj. lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, czy funkcjonariusze Policji. Od

2

WÓJT GMINY KRZYŻANOWICE działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zm.) ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Roszkowie

Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2020 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Krzyżanowice przy ul. Głównej 5 Osoby biorące udział w przetargu powinny posiadać: • dowód osobisty lub paszport; • dowód wpłaty wadium; • pełnomocnictwo lub inne dokumenty wykazujące umocowanie do reprezentacji podmiotu przystępującego do przetargu. Wszystkie dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginału, ewentualne kserokopie potwierdzone notarialnie. W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Wadium Wadium należy wnieść w formie pieniężnej na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Nr 33 8474 0007 2001 0000 0013 0015. Wadium w wysokości 4.000,00 zł winno zostać uznane na rachunku gminy do dnia 11 września 2020 roku. Informacje dodatkowe Nieruchomość można oglądać w dniach od 10 sierpnia 2020 r. do 11 września 2020 r., po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy notarialnej i wpłacenia wylicytowanej ceny (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem umowy, pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Wójt Gminy Krzyżanowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.krzyzanowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krzyzanowice.pl Informacje dodatkowe są udzielane w Urzędzie Gminy Krzyżanowice pokój nr 3 - 4 oraz pod numerem telefonu 32 4194051 wew. 142

Układ funkcjonalny: 1 klatka • parter: 3 pokoje (przejściowe), kuchnia, toalety, korytarz, • poddasze: 3 pokoje (przejściowe). 2 klatka • parter: kuchnia, łazienka z WC, korytarz • poddasze: 1 pokój, korytarz Cena nieruchomości Cena wywoławcza wynosi 231.000,00 zł brutto (sprzedaż zwolniona z podatku VAT) Informacja o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2017 r. Nr 0007.XXXVI.82.2017 (Dz. Urz. Województwa Śląskiego 2018.337) działka nr 15/1 a.m. 1 w Roszkowie znajduje się na terenach: • G 1 MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – usługowej; • G 1 KDG – tereny dróg publicznych klasy G – główna (w linach rozgraniczających). Informacje o przetargu Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Krzyżanowice przy ul. Głównej 5 Osoby biorące udział w przetargu powinny posiadać: • dowód osobisty lub paszport; • dowód wpłaty wadium; • pełnomocnictwo lub inne dokumenty wykazujące umocowanie do reprezentacji podmiotu przystępującego do przetargu. Wszystkie dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginału, ewentualne kserokopie potwierdzone notarialnie. W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Wadium Wadium należy wnieść w formie pieniężnej na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Nr 33 8474 0007 2001 0000 0013 0015. Wadium w wysokości 15.000,00 zł winno zostać uznane na rachunku Gminy do dnia 11 września 2020 roku. Informacje dodatkowe Nieruchomość można oglądać w dniach od 10 sierpnia 2020 r. do 11 września 2020 r., po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy notarialnej i wpłacenia wylicytowanej ceny (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem umowy, pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Wójt Gminy Krzyżanowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.krzyzanowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krzyzanowice.pl Informacje dodatkowe są udzielane w Urzędzie Gminy Krzyżanowice pokój nr 3 - 4 oraz pod numerem telefonu 32 4194050 wew. 142 OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krzyżanowice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzyżanowice (parter) oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.krzyzanowice.pl zamieszczony jest wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 31-2020-[595]  

Nasz Racibórz 31-2020-[595]  

Advertisement