__MAIN_TEXT__

Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! Infolinia NFZ

800 190 590

#ZostańWDomuSRC

Sanepid Racibórz

604 106 359

#KupujTeraz#SRC47400 - wspieraj lokalne firmy TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 30 października 2020 r. ı Rok XIII nr 42 (606) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

arch. rodzinne, fot. J. Mielczarek

fot. arch. naszraciborz.pl

fot. UM Radlin

REKLAMA

Odeszli znani i szanowani

RACIBORZANIE Racibórz » Trudno się z tym pogodzić, ale nie ma już wśród nas Marianny Korzonek, dr. Norberta Miki oraz Wiktora Bugli. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2

REKLAMA

REKLAMA


Aktualności

»2

Piątek, 30 października #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Odeszli znani i szanowani raciborzanie DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Doskonały fachowiec, świetny nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń fryzjerek i fryzjerów, osoba ciepła, życzliwa, pomocna – tak wszyscy wspominają zmarłą w wieku 66 lat śp. Mariannę Korzonek, żonę p. Bernarda, mamę Marzeny Korzonek, prezes Sądu Rejonowego w Raciborzu. Pani Halinka, bo tak się do niej zwracano, pochodziła z Rydułtów. Od 1980 r. tworzyła z mężem siłę i markę salonu Olymp, najpierw przy Leczniczej, potem przy Solnej.

Aktywna do ostatnich dni, w salonie oraz w Cechu Rzemiosł Różnych. Jej odejście, 27 października w raciborskim szpitalu, to niepowetowana strata. 28 października w wieku 59 lat odszedł dr Norbert Mika, wybitny raciborski historyk-mediewista, nauczyciel (SP 15, SP 18), wychowawca, dyrektor Gimnazjum nr 3 im. Augustyna Weltzla, autor licznych publikacji, w tym książkowych, samorządowiec, radny powiatowy, a także przewodniczący Rady oraz członek zarządu Powiatu Raciborskiego. Został zapamiętany jako fa-

chowiec - oświatowiec, dociekliwy naukowiec, życzliwy kolega i przyjaciel. Zmarł w szpitalu w Głubczycach. Rodzinom zmarłych składamy najszczersze kondolencje. Jako Halinka (tak nazywali ją najbliżsi i współpracownicy) dała się poznać jako doskonały fachowiec, nauczyciel i wychowawca, człowiek życzliwy i pomocny. Rodzinie, szczególnie p. Bernardowi i Marzenie Korzonek, składamy najszczersze kondolencje. Odszedł także Wiktor Bugla, wychowawca, nauczyciel,

prozaik, poeta i tłumacz, ojciec byłego wiceprezydenta Raciborza Krzysztofa Bugli. Urodził się 4 października 1930 roku w Radlinie. Ukończył Rybnickie Gimnazjum, a następnie filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Blisko 30 lat pracował jak nauczyciel - wychowawca w Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Głuchych w Raciborzu. Dał się poznać jako człowiek, skromny, wrażliwy i życzliwy.

Koronawirus przeszkodził

w organizacji wielkiego JARMARKU NA ZAMKU Racibórz » Imprezę o randze wojewódzkiej zaplanowano na 6-13 grudnia na zamkowym dziedzińcu. Miały być topowe gwiazdy sceny rozrywkowej, szereg atrakcji dla dzieci oraz stoiska. Niestety, epidemia przekreśliła te plany.

Starosta Grzegorz Swoboda Marszałkowskiego w Katowina posiedzeniu zarządu powia- cach, Związku Gmin i Powia(w), (RF) tu z 6 października przedstawił tów Subregionu Zachodniego plany dotyczące zorganizowa- z siedzibą w Rybniku, Browania Jarmarku Bożonarodzenio- ru Zamkowego w Raciborzu, wego na Zamku Piastowskim Agencji Promocji Ziemi Raciw Raciborzu o zasięgu woje- borskiej i Wspierania Przedsięwódzkim w dniach 6-13 grudnia biorczości na Zamku Piastow2020 r. Do przedsięwzięcia mia- skim w Raciborzu oraz Biura ło się włączyć kilka podmiotów Obsługi Starosty. gospodarczych z terenu powia- W trakcie spotkania podtu oraz Urząd Marszałkowski jęta została jednogłośnie deWojewództwa Śląskiego w Ka- cyzja o przełożeniu organizaRacibórz » Osoba skierowana na test wykrywający koronawirusa obowiązana jest poddać się kwarantannie – przesądzono w rozporządze- towicach, a także Związek Gmin cji jarmarku na kolejny rok, ze niu Rady Ministrów. Rozwiązanie ma chronić przed ewentualną transmisją wirusa od osób podejrzanych o zakażenie - wskazał w komenta- i Powiatów Subregionu Zachod- względu na stan epidemii oboniego Województwa Śląskiego wiązujący na obszarze kraju. rzu dla PAP rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. z siedzibą w Rybniku. Bogaty Jednocześnie postanowiono program miał ściągnąć do mia- o powołaniu zespołu, którego Przepis taki znalazł się się kwarantannie. Zakaz opusz- sem SARS-CoV-2, od dnia uzy- miętajmy, że dziś spośród osób sta licznych turystów. Kolejnym zadaniem będzie zorganizowaw opublikowanym w Dzienni- czania miejsca kwarantanny al- skania pozytywnego wyniku kierowanych na test przez leka- krokiem mają być zamkowe tar- nie jarmarku. Stosowne dziaku Ustaw 23 października roz- bo izolacji w warunkach domo- testu diagnostycznego w kie- rza POZ duży odsetek testów gi turystyczne, promujące Kra- łania przygotowawcze będą porządzeniu Rady Ministrów wych ulega zawieszeniu na czas runku SARS-CoV-2, jest podda- potwierdza zakażenie. Obje- inę Górnej Odry. podejmowane już w tym roku w sprawie ustanowienia okre- udania się do miejsca pobra- na obowiązkowej izolacji w wa- cie kwarantanną chroni więc 12 października odbyło się - podało starostwo. ślonych ograniczeń, nakazów nia materiału biologicznego do runkach domowych, chyba że współobywateli” – powiedział spotkanie, w którym wzię(w) i zakazów w związku z wystą- diagnostyki laboratoryjnej oraz została skierowana do izolato- PAP rzecznik resortu zdrowia li udział przedstawiciele Depieniem stanu epidemii. powrotu do miejsca odbywania rium lub poddana hospitalizacji. Wojciech Andrusiewicz, który partamentu Turystki Urzędu W rozporządzeniu przesą- kwarantanny albo izolacji w wa„To stricte prewencyjny prze- sam przebywa aktualnie na KONDOLENCJE dzono, że osoba skierowana runkach domowych. pis, który ma uchronić przed kwarantannie po stycznością do diagnostyki laboratoryjW rozporządzeniu zapisa- możliwą transmisją wirusa od z osobą zakażoną. nej w kierunku wirusa SARS- no również, że osoba, u której osób podejrzanych o zakażeWyrazy głębokiego współczucia i żalu -CoV-2 jest obowiązana poddać stwierdzono zakażenie wiru- nie i skierowanych na test. Pa-

Osoba skierowana na test w kierunku

koronawirusa obowiązana jest poddać się kwarantannie

z powodu śmierci

Zakażeń w powiecie raciborskim JEST WIĘCEJ NIŻ POKAZUJĄ DANE Racibórz » Przyznała to na sesji miejskiej (28.10.) Karina Talabska, szefowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu. Jej podwładni nie są w stanie przerobić wszystkich danych. Do poniedziałku 17 z nich przebywało na kwarantannie. Kolejno wracają do pracy. Ostatnie dni to „duży nawał i przyrost wniesień dodatnich” - mówiła radnym Karina Tabalska, prosząc, by z Sanepidem REKLAMA

kontaktować się w ważnych sprawach, nie błahych, najlepiej drogą e-mailową. - Moce przerobowe maleją - mówiła

KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W CENTRUM RACIBORZA  889620494

W Y D A W C A : Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. / tel. +48 32 415 18 66 e-mail: sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny / prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66 / e-mail: redakcja@naszraciborz.pl R E K L A M A : Małgorzata Plewczyńska e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. kom. 508 646 553

szefowa PSSE. Na odpowiedź, niestety, trzeba czekać... kilka dni. Jednocześnie apelowała o wyrozumiałość. Sanepid pracuje teraz na jedną zmianę, w tym w weekendy. Stacja wnioskuje o wsparcie kadrowe, minimum 8 osób, m.in. do Wojsk Obrony Terytorialnej. Przyjmie każdego na wolontariat, nawet radnych. Zgłosiła się radna Anna Szukalska. - Unikajmy zgromadzeń! – apelowała dyrektor. Jak dodała, coraz liczniejsze ogniska koronawirusa są w ca-

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.

łym mieście, nie tylko szkołach (w Raciborzu np. SP 13, 15, 18, przedszkola 3, 10, 11, 24). Zakażenia są wśród pensjonariuszy DPS-ów, ponadto w MOW Rudy czy w poprawczaku. Mimo, że zdalnie uczą szkoły ponadpodstawowe oraz klasy IV-VIII, wydano już 48 opinii nt. zdalnego nauczania w klasach młodszych. Dodała, że Sanepid już nie wydaje decyzji co do kwarantanny (zmieniły się też zasady kierowania na nią). Informacje pracodawcom przekazuje ZUS. - Nie jesteśmy cudotwórcami - tak skomentowała dyrektor słowa radnego Stanisława Borowika, którego zdaniem Sanepid powinien robić więcej, m.in. w obszarze ratowania pensjonariuszy DPS przy pl. Jagiełły. Uznała jego słowa za życzeniowe, wskazując, że laboratoria badające wymazy wykorzystują maksimum swoich mocy. Radni zadawali dyrektor PSSE szereg pytań o tryb postępowania. W przypadku kontaktu z lekarzami POZ padł z jej strony apel o „wytrwałość w dzwonieniu”. Szefowa PSSE mówiła, że trzeba się cieszyć, że jakikolwiek kontakt z lekarzami jest, bo ta grupa jest najbardziej narażona na zakażenia. (w)

Mamy Pani Sędzi Marzeny KORZONEK Prezes Sądu Rejonowego w Raciborzu składa Michał Woś Wiceminister Sprawiedliwości REKLAMA


»3

Piątek, 30 października #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Pomoc dla 84-latka

policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, aby sprawdzili tę sytuację. Jak się okazało, policjanci, którzy pojechali do miejsca zamieszkania staruszka słyszeli dzwoniący w domu telefon, jednak nikt drzwi nie otwierał. Potrzebna Racibórz » Dzięki natychmiastowej reakcji świdnickiej oraz oddalo- była interwencja Straży Pożarnej, która siłowo wyważyła nej o ponad 400 kilometrów raciborskiej policji udało się udzielić drzwi. Wewnątrz mieszkania pomocy 84-latkowi. Zgłoszenie o podejrzeniu, że coś niepokojące- służby zastały leżącego mężczyznę, który wymagał pomogo może się dziać ze staruszkiem ze Śląska, odebrała od jego brata cy medycznej. 84-latek został przetransportowany do szpitala. policja w Świdniku. Po całej akcji 87-letni mieszkaniec Świdnika zadzwonił do 28 października na numer skim. Brat kilka dni temu infor- Komendy Powiatowej Policji służbowy policjantki ze świd- mował go, że nie czuje się do- w Świdniku chcąc przekazać nickiej komendy zadzwonił brze, a później nie odbierał już podziękowania dla wszystkich mieszkaniec Świdnika, że nie od niego telefonów. osób biorących udział przy Z uwagi na fakt, że 84-latek udzielaniu pomocy jego bratu. może skontaktować się ze swoim 84-letnim bratem, któ- jest osobą samotną, natych(kpp) ry mieszka w województwie ślą- miast interwencję przekazano

przyszła na czas

Nieszczęsna koalicja, a Fita zakładnikiem RADNA SZUKALSKA O KULISACH WŁADZY Racibórz » Dopiero polityczny rozwód pokazuje jak naprawdę było w małżeństwie, które po wyborach w 2018 r. przejęło władzę w mieście. Kurtynę podniosła, 29.10., na sesji Rady Miasta radna Anna Szukalska.

Radna Szukalska, szefowa komisji rewizyjnej, członkini Klubu Radnych Niezależnych Michała Fity (w poniedziałek mandat złożył Józef Galli) odniosła się do odwołania wiceprezydenta i medialnych doniesień, wedle których miała się przyczynić do kryzysu w związku z nieotrzymaniem funkcji wiceprezydenta. - Poziom i styl uwłaczający i urągający urzędowi - tak nazwała radna Szukalska postępowanie prezydenta Dariusza Polowego w związku z odwołaniem, 21.10., wiceprezydenta Michała Fity. Poinformowała publicznie, że nigdy nie było żadnej umowy koalicyjnej, a jedynie pewne ustne ustalenia. Koalicję nazwała „nieszczęsną”, opartą o pewne Racibórz » Po licznych dyskusjach, prezentacji na sesji i wystąpieniu autora radni, 28.10., zdecydowa- wyobrażenia, które potem, kiedy przyszło rządzić miastem, zroną większością głosów przyjęli uchwałę wprowadzającą nowe logo Raciborza. dziły problemy. Jak dodała, D. Polowy i jego radni z Dawidem Temat kolejny raz przedstawi- dzi z branży (88 lajków na forum nie krył krytyki wobec projektu. Wacławczykiem na czele uznała rzeczniczka magistratu Lucy- Grafmanowe pogaduchy), a po- - Nie znajduję nic, co mogłoby li, że Michał Fita jest wiceprena Siwek, choć pilotował go z po- nadto jest nowoczesny i lekki. się podobać - uznał. zydentem-zakładnikiem, a rolą Chwalili też radni, m.in Staczątku zwolniony we wrześniu jego radnych ślepe posłuszeń(w) stwo. Mieli świadomość, że do przez prezydenta Marcin Wojna- nisław Borowik, Zuzanna Tomarowski, były naczelnik Wydziału szewska czy Anna Ronin. Dał REKLAMA Informacji i Promocji. Na prowa- się przekonać sceptycznie nadzonej zdalnie sesji wystąpił też stawiony na komisji finansów autor projektu, Zbigniew Góral. radny Marian Czerner. - Fajnie - Taki jest trend - tak tłuma- współgra z otoczeniem, jest barczył raciborski grafik oparcie lo- dzo odpowiednie - podkreślił. go na herbie, dodając, że decyZa głosowało 18 radnych, zja wynikała również z faktu, że nikt przeciw, wstrzymali się miasto nie ma hasła promocyj- Marcin Fica, Henryk Mainusz nego. Pochwalił się, że jego pro- oraz Mirosław Lenk, który w pojekt zyskał dobre oceny wśród lu- niedziałek na komisji budżetu

Rada Miasta przyjęła uchwałę W SPRAWIE NOWEGO LOGO

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Aktualności

uzyskania wotum zaufania zabraknie głosów A. Szukalskiej i jej brata Michała. Potem, 31 lipca, odbyła się konferencja. Oficjalnie, z mediów, mieszkańcy dowiedzieli się, że co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Koalicja ma potencjał i trwa. Będzie dobrze. Wieczorem, już za kulisami, odbyło się spotkanie rządzących klubów. Tu tak słodko już nie było. Warunkiem trwania owej nieszczęsnej koalicji miało być spełnienie dwóch warunków rezygnacja Szukalskiej z szefowania odpowiedzialnej za kontrolowanie urzędu komisji rewizyjnej oraz poparcie dla odwołania niepokornego radnego Piotra Klimy z funkcji szefa komisji gospodarki. Radny Klima, który startował z listy D. Polowego już wcześniej wybił się na niezależność, a dziś krytykuje postępowanie prezydenta. Radna Szukalska na swoją dymisję przystała, ale radni z jej klubu na odwołanie Klimy już nie. Uznano, że byłoby to nie fair i klub prezydenta ma sobie sam rozstrzygnąć ten problem. - Czy można współpracować z takimi osobami, oceńcie sami - mówiła na sesji w odniesieniu do prezydenta i popierających go radnych. Zarzuciła prezydentowi brak klasy i odwagi, by poinformować, że zmienił zdanie po tym jak w lipcu deklarował trwanie koalicji. Uzasadnienie odwołania nazwała „stekiem pozornych i nieuczciwych argumentów”. Dostało się małżeństwu Wacławczykom - Dawid jest radnym powiatowym, jego żona Anna miejską. Poszło o rzekomy żal z powodu funkcji wiceprezydenta. - Nigdy nie zgodziłabym się zostać wiceprezydentem u Dariusza Polowego. To publiczne pomówienia - oznaj-

miła Szukalska, choć taka propozycja padła, wprost od Michała Fity. Miała być natomiast wiceprezydentem, razem z Marianem Czernerem, gdyby Michał Fita wygrał wybory. Dodała, że od czasów kampanii taki układ nie był tajemnicą. Co więcej, jej zdaniem ona i radny Czerner mają większe kwalifikacje od ludzi Polowego. To była też okazja, by skrytykować zatrudnianie przez prezydenta ludzi po znajomościach, bez doświadczenia. Jej klub nigdy nie popierał takiej polityki kadrowej. Przyznała też, że sprzeciwiała się pewnym działaniom, ale nie można tego nazywać jak twierdzi radny Dawid Wacławczyk - „publicznym ośmieszaniem pomysłów koalicji”. Jej sprzeciw dotyczył likwidacji SP 15 (brak konkretnej merytorycznej argumentacji prezydenta), czy podwyżki diet dla radnych. Dodała, że radny Dawid Wacławczyk otrzymał od miasta warte 24,6 tys. zł zlecenie na opracowanie koncepcji połączenia zamku i muzeum. Pytała, co dalej z tą sprawą. - To jest ocena pewnego okresu wydarzeń. Szczególnie w polityce każdy ma prawo oceniać, niewątpliwie należy sprostować sformułowanie, nie istnieje coś takiego jak klub Dawida Wacławczyka - odpowiedział prezydent. - Brak klasy? Ci, którzy oglądają relację ocenią, kto taką klasą dysponuje - dodał. Mówił, że zlecenie dla radnego Wacławczyka nie jest żadną tajemnicą, informacja znajduje się w publicznym rejestrze umów, a kwestie z tym związane omawiano na spotkaniu w ratuszu, w którym brali też udział radni, pracownicy muzeum oraz zamku. (w)


Aktualności

»4

Piątek, 30 października #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Wisienka na torcie za 56 tys. zł. Spory z banknotem 0 euro w tle Racibórz » Opozycji radni PiS z powiatu dali do zrozumienia staroście, że nie podoba im się pomysł wydawania 56 tys. zł na druk kolekcjonerskiego banknotu 0 euro z zamkiem raciborskim na awersie. Są ważniejsze sprawy uznali. Temat banknotu nie gości na forum rady pierwszy raz. Orędownikiem pomysłu jest starosta Grzegorz Swoboda. Po braku akceptacji ze strony koalicji rządzącej powiatem dla porozumienia z miastem i budowania wspólnego produktu turystycznego na bazie zamku i muzeum, starostwo stara się tchnąć nowego duchu w dawną siedzibę Piastów. Stąd pomysły na świąteczny jarmark, targi turystyczne oraz emisję kolekcjonerskiego banknotu 0 euro. Na taki krok zdecydowało się już kilka miast. Koszt 56 tys. zł, mniejszy niż wcześniej planowano. Dyskusję z firmą, któ-

ra tym się zajmuje zaczęły się od 75 tys. zł. Emisja ma objąć 5000 egz. Przy sprzedaży 2800 inwestycja powinna się zwrócić. Część banknotów starosta rozda jako gadżet. Projekt już jest... w komórce starosty. Nie podlega na razie publicznej prezentacji. Pomysł ma przeciwników wśród radnych PiS. Wyszło to pod dyskusji nad wieloletnim planem finansowym powiatu. Kwota 56 tys. zł ma być wydana w ciągu 2 lat. Zdaniem radnego Tomasza Kusego banknot to ciekawa rzecz - wisienka na torcie. Problem w tym, że nie ma tortu, a więc pomysłu na

spójną politykę co do produktu turystycznego, w tym zamku. Radny dodał, że pogarszająca się sytuacja pandemiczna skłania raczej do oszczędzania. - Wolę oszczędności na promocji zamiast cięć w stanie zatrudnienia - powiedział Kusy. Przeciwna była też radna Elżbieta Biskup. Kolejny raz wątpliwości co do kwoty zgłosił radny Dawid Wacławczyk. Już wcześniej sygnalizował, że 75 tys. zł to więcej niż zamek przeznacza na działania promocyjne przez cały rok. Starosta prostował wtedy, że chodzi o 56 tys. zł. - Chcecie panowie zaistnieć? - rzucił na

Szpital covidowy w Raciborzu prawie pełny

KADRA MEDYCZNA CHORUJE Racibórz » Na 175 miejsc zajętych na 27.10. było 156. - Sytuacja codziennie się zmienia, ale niejednokroć mamy komplet. Nie ma wolnych miejsc - powiedział radnym powiatowym dyrektor szpitala Ryszard Rudnik. Wolne są miejsca na chirurgii, ginekologii czy pediatrii – 27.10. łącznie osiem. Tego dnia dokonano odbioru drugiego zbiornika na tlen. Inwestycję sfinansowało ministerstwo zdrowia. W pełni zabezpiecza to obecnie szpital. Łącznie (stan na 27.10) szpital covidowy w Raciborzu przyjął od marca 1867 pacjentów.

Działająca od 1 października cześć czysta, tzw. zabiegowa, przyjęła 197 osób. Szpital, przypomnijmy, wykonuje dla pacjentów bez koronawirusa zabiegi planowe m.in. na chirurgii, ginekologii, ortopedii czy okulistyce. W trybie 24 h działa porodówka. Działające ponownie od początku czerwca poradnie spe-

Świadek pomógł zatrzymać

PIJANEGO KIEROWCĘ Informacja świadka przekazana dyżurnemu raciborskiej policji doprowadziła do zatrzymania pijanego kierowcy, sprawcy kolizji drogowej. 31-letni mężczyzna miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. 22 października, dzięki wzorowej postawie świadka, raciborscy policjanci z drogówki zatrzymali nietrzeźwego kierowcę, sprawcę kolizji drogowej. Zgłaszający powiadomił dyżurnego policji, że w Łubowicach na ulicy Eichendorffa ujął kierowcę samochodu, który spowodował kolizję drogową i prawdopodobnie jest nietrzeźwy. Z informacji przekazanej przez zgłaszającego wynikało, iż kierujący volkswagenem

uderzył w tył opla, a następnie uszkodził jeszcze zaparkowane na poboczu audi. Dyżurny wysłał niezwłocznie na miejsce stróżów prawa, którzy około godziny 17:30 zatrzymali 31-letniego mieszkańca powiatu raciborskiego i zabezpieczyli pojazd, którym się poruszał. Ponadto mundurowi z raciborskiej dro-

REKLAMA

cjalistyczne przy Gamowskiej obsłużyły 12 tys. pacjentów. Szpital ma problem kadrowy - aż 98 osób przebywa na L4, głównie medyków, na kwarantannie 27. Pracownicy lecznicy zakażają się, niestety, często poza placówką. (w)

gówki potwierdzili przypuszczenie zgłaszającego. 31-letni kierowca w organizmie miał ponad 2 promile alkoholu. Teraz nieodpowiedzialnemu kierowcy grożą nawet 2 lata pobytu w więzieniu. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu, nadkom. Jarosław Gorzawski, na ręce świadka za wzorową i godną naśladowania postawę składa serdeczne podziękowania za pomoc i ujęcie nietrzeźwego kierowcy, który spowodował kolizję drogowa.

sesji do Kusego i Wacławczyka. Oznajmił, że projekt można wycofać, a radni mogą zaproponować coś innego. Przypomniał liczne swoje działania na rzecz promocji zamku. W obronie starosty stanęła członkini zarządu Ewa Lewandowska, przypominając, że w pandemii nikt pracy w starostwie nie stracił, co więcej urzędnicy z entuzjazmem odnieśli się do pomysłu, a nawet zaczęli tworzyć listę chętnych na zakup promocyjnego euro. Tomasz Cofała, szef klubu radnych Razem dla Ziemi Raciborskiej, wpisał się popularną ostatnio tematykę obligacji, nazywają kolekcjonerskie 0 euOGŁOSZENIE

ro „euroobligacjami”. Jego zdaniem to dobry początek działań promocyjnych powiatu. Piotr Olender z PO przypomniał, że inwestycja się zwróci po sprzedaży banknotów. - Nie mówmy o euroobligacjach czy towarze handlowym. Żadne pieniądze nie wrócą. Niby jak mamy sprzedawać ten banknot? W kasie wydziału komunikacji? Wystawić na allegro czy zlecić sprzedaż brokerowi? - ponownie głos zabrał radny Tomasz Kusy. W głosowaniu koalicja rządząca Razem dla Ziemi Raciborskiej i PO poparła wydatek. Przeciwnych było 7 rajców PiS. - Warto zauważyć, że choć Starosta informuje o 5000 sztuk

banknotu, to pomija że Powiat otrzyma tylko 3500, a resztę zachowuje firma która emituje banknot, a która może z nim robić to co chce. Trudno nie zakładać, że to oni jako podmiot doświadczony pierwszy uruchomi sprzedaż internetową i kanałami kolekcjonerskimi. Mamy więc obawy, czy na pewno nasze 2800 sztuk znajdzie nabywców. Obawiamy się, że znaczna część tych „zerówek” zostanie po prostu rozdana przez Starostę w formie prezentów - komentuje decyzję radny Dawid Wacławczyk.

KONSULTACJE SPOŁECZNE DLA ZADANIA BUDOWA MOSTU NAD RZEKĄ ODRA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 421 Firma IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo sp. z o.o. na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice opracowuje dokumentację projektową dla zadania: BUDOWA MOSTU NAD RZEKĄ ODRA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 421 na terenie Gmin Rudniki i Nędza. Przedmiotem inwestycji jest budowa mostu nad rzeką Odrą wraz z odcinkiem drogi łączącej ul. Młyńską w Grzegorzowicach z ul. Raciborską w Ciechowicach. W ramach zadania planowana jest również budowa rond, chodników, ścieżek rowerowych oraz dróg lokalnych, stanowiących dojazd do pól. W celu opracowania optymalnych rozwiązań projektowych zwracamy się do Państwa jako mieszkańców gmin, na których terenie zlokalizowana jest planowana inwestycja, z wnioskiem o przedstawienie opinii, uwag, sugestii do realizowanego Projektu. Otrzymane od Państwa odpowiedzi oraz postulaty posłużą do uszczegółowienia rozwiązań projektowych w toku opracowania kolejnych etapów realizowanego zamówienia. Z uwagi na obowiązujący stan epidemii bezpośrednie formy konsultacji zmuszeni jesteśmy zastąpić formą korespondencyjną. Materiały poglądowe ze szczegółowym opisem dotyczącym planowanych rozwiązań projektowych wraz z wnioskiem do wypełniania dostępne są na stronach internetowych: Inwestora: www.zdw.katowice.pl Urzędu Gminy Rudnik: www.gmina-rudnik.pl Urzędu Gminy Nędza: www.nedza.pl oraz po wcześniejszym umówieniu wizyty , z zachowaniem obowiązującego prawa i ścisłego reżimu sanitarnego w Urzędach Gmin. Będziemy wdzięczni za wypełnienie ankiety w przedmiotowej sprawie do dnia 18.11.2020 r. i przesłanie jej na adres poczty elektronicznej: konsultacje@idom.com lub listownie IDOM, ul. Sienna 39, piętro VI, 00-121 Warszawa. Złożone przez Państwa postulaty zostaną wnikliwie przeanalizowane pod kątem możliwości ujęcia w projekcie a odpowiedzi na poruszane sprawy zostaną udzielone w postaci zbiorczej na wymienionych powyżej stronach internetowych. *Klauzula informacyjna Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. Nr 119), zwanego dalej RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że: 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (ZDW w Katowicach) z siedzibą przy ul. Lechickiej 24, 40-609 Katowice; tel.: +48 (32) 78 19 211; fax.: +48 (32) 78 19 200; e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl. 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w ZDW w Katowicach – e-mail: iod@zdw.katowice.pl 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, w celu ewidencjonowania, prowadzenia i archiwizacji krespondencji. 4. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa następującym kategoriom odbiorców: organom władzy publicznej i podmiotom przetwarzającym dane, na podstawie umów powierzenia. 5. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, praktycznego znaczenia dla potrzeb danego organu lub jednostki organizacyjnej oraz dla celów archiwizacyjnych i kontrolnych. 7. Panu/Pani przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Panią dotyczących naruszałoby przepisy RODO. 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uwzględnienia zgłaszanego stanowiska w konsultacjach społecznych. 10. Decyzje dotyczące Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.

(w)


OGŁOSZENIA DROBNE

Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. REKLAMA

DLA DOMU

MOTORYZACJA

kom.: 693 495 957. e-mail: domijul@poczta.fm.

Usługi remontowe

Kupię

Dom sprzedam

Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470.

Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń!. Tel. kom.: 692 191 585.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc! Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07. Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni. e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl.

Auto-złom,powiat Racibórz skup,kasacja 501-525-515 Skupuje wszystkie pojazdy,zużyte zaniedbane, całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd także angliki i zarejestrowane w UE. Wyd. zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu, OC. Zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport wraków. Tel. kom.: 530-312-312, 501-525-515, e-mail: autodemont@wp.pl. www. autozlomwodzislaw.pl.

Wynajmę Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587, 602794286, e-mail: romanweiser@wp.pl.

NIERUCHOMOŚCI Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel.

OGŁOSZENIE

Dom Racibórz Wczasowa do sprzedania Dom Wczasowa bez pośredników do sprzedaży. Tel. kom.: 519 532 619. https://www.naszenieruchomosci.com/site/oferta/537-dom-raciborz-ul--wczasowa-bez-posrednikow.html.

Garaże Wynajmę garaż Do wynajęcia garaż w zespole garaży róg Opawska-Staszica. Kontakt pod numerem telefonu 693102211. Tel. kom.: 693102211.

Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia. e-mail: info@euro-labora.com. Praca szuka człowieka!

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 Sklep zabawkowy Skrzacik poszukuje kandydata na stanowisko: ANIMATOR/ANIMATORKA. Mile widziane doświadczenie jako animator czasu wolnego. Pracownik jako kasjer/obsługa klienta. Mile widziane doświadczenie w handlu oraz znajomość programu subiekt. Więcej informacji w sklepie zabawkowym Skrzacik w Raciborzu, ul. Opawska 7 (Galeria Srebrna). Praca dla dyplomowanej higienistki stom. Praca dla higienistki lub asystentki w gabinecie Dentica Bieleccy w centrum Raciborza.Tylko osoby niepalące oraz z dyplomem ukończenia w/w kierunków. Prosimy o CV ze zdjeciem i listem motywacyjnym na e-mail: implantydlaciebie@wp.pl. REKLAMA

506/22 k.m.2 obręb Płonia – ul. Srebrna

Rodzaj

Położenie

Gruntowe

1023/244 k.m.3 obręb Racibórz – ul. Trans- bezprzetargowy portowa 636/205 k.m.5 obręb Płonia – ul. Kanałowa 24

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Krzanowice Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Krzanowicach Uchwały Nr XV/94/2016 z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Krzanowice. Zainteresowani mogą składać wnioski do planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej na potrzeby dokumentu, w formie pisemnej na adres: Burmistrz Krzanowic, ul Morawska 5, 47–470 Krzanowice oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy: um@krzanowice.pl. w terminie do dnia 21.11.2020 r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię / nazwę jednostki, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Krzanowic. Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych dla procedury planistycznej sporządzania planu miejscowego udostępniona jest na stronie Biuletynu Publicznej Urzędu Miejskiego w Krzanowicach w zakładce RODO (bip.umkrzanowice.madkom.pl).

formę e-PUAP, jednak sprawy te będą realizowane dopiero po powrocie pracowników z kwarantanny. Przypominamy też, że od marca tego roku dowód osobisty można wyrobić w dowolnym urzędzie gminy/miasta, niezależnie od miejsca zamieszkania. Osobom którym zależy na jak najszybszym załatwieniu sprawy polecamy kontakt z najbliższym urzędem: https:// www.powiatraciborski.pl/katalog/urzedy_gmin.html - podał Urząd Miasta. (w)

Racibórz ul. Kasprowicza 1

przy ul. Ocickiej 50 w Raciborzu (na terenie siłowni Brooklyn - Gym).

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

WIATY W CENIE: od 120,00 do 150,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc GARAŻE W CENIE: 250,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc Kaucja zwrotna za pilota: 500 zł brutto. Więcej informacji pod nr tel. 32 414 91 64 OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ zaprasza do rokowań na sprzedaż mieszkania położonego w Raciborzu przy ul. Kościuszki nr 40/1

Tryb

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68.

Realizowana jest tylko rejestracja zgonów, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu załatwienia sprawy. Telefon: 32 755 06 20. - Z uwagi na absencję części pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Raciborzu spowodowaną sytuacją epidemiologiczną, od 27 października do odwołania wstrzymana zostaje praca Biura Dowodów Osobistych. Informujemy, że możliwe jest składanie wniosków o wydanie dowodu, w formie papierowej oraz elektronicznie przez plat-

WYNAJMĘ WIATY I GARAŻE

OGŁOSZENIE

wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

Racibórz » Urząd Stanu Cywilnego informuje, że z uwagi na ujawnione zakażenia COVID-19 i dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną do odwołania Urząd Stanu Cywilnego w Raciborzu nie prowadzi bezpośredniej obsługi stron.

lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie:

Gruntowe

w funkcjonowaniu urzędów

USG RACIBÓRZ

Prezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są:

Położenie

OGRANICZENIA

REKLAMA

REKLAMA

Rodzaj

Ogłoszenia

»5

Piątek, 30 października #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu, ul. Wileńska 3, ogłasza przetarg nieograniczony dn. 9.11.2020 r. w siedzibie Spółdzielni w sali nr 16 na ustanowienie odrębnej własności dla lokali: 1. w Raciborzu przy ul. Opawskiej 47/6 o pow. całkowitej 88,25 m2 3 pokoje + aneks kuchenny, przedpokój, łazienka z w.c., garderoba, spiżarnia, loggia, balkon, komórka, miejsce postojowe, położone na III p. w budynku 3 p.

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

1.

Położenie i opis nieruchomości

lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Kościuszki nr 40/1; parter; 1 pokój, kuchnia, korytarz, łazienka i komórka o powierzchni użytkowej 37,12 m2 oraz przynależna piwnica o powierzchni 1,85 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 3352/164 k.m. 2 Racibórz o powierzchni 0,1499 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00035426/3

4.

Forma zbycia nieruchomości

rokowania na sprzedaż nieruchomości

5.

Cena wywoławcza do rokowań

nie niższa niż 65 000 zł, z czego 4,1% stanowi cena ułamkowej części gruntu

6.

Termin i miejsce rokowań

2 grudnia 2020 r. godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Zaliczka

6 500 zł winna być uznana na rachunku gminy do 25 listopada 2020r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o rokowanich

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o rokowaniach

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rokowań

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

Cena wywoławcza 308.616,00 zł, wadium 30.900 zł Przetarg o godz. 9.00. Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją: tel. 32/ 415 26 07 Warunkiem przeniesienia odrębnej własności jest wpłata wartości rynkowej lokalu ustalonej w drodze przetargu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto: Bank Spółdzielczy nr: 42 8475 0006 2001 0014 3329 0001 lub w kasie w Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu. Dowody wpłaty należy zarejestrować co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem przetargu w dziale członkowsko-mieszkaniowym ul. Wileńska 3, bud. A pokój nr 3. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny. Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Wileńska 3 pokój nr 1 i 3 lub telefonicznie pod nr.: 32/ 415 45 76 wew. 341 lub 303


Rozrywka

»6

Piątek, 30 października #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

go Archiwum IPN w Katowicach oraz Adrian Rams z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach Rok 2020 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem Leopolda Tyrmanda. Bezpłatne wejściówki dostępne w kasie RCK RDK Dzień wcześniej - 5 listopada o 18:00, zapraszamy do Kina Przemko (RCK DK Strzecha, ul. Londzina 38) na film „Pan T.” w reżyserii Marcina Krzyształowicza z rewelacyjną rolą Pawła Wilczaka. Bilet na film: 10 zł

6 LISTOPADA, GODZ. 17:00, SALA WIDOWISKOWA RCK RDK (UL. CHOPINA 21) OTWARCIE WYSTAWY PT. „LEOPOLD TYRMAND – O STYLU BYCIA „W KONTRZE”

8 LISTOPADA, GODZ. 17:00, SALA WIDOWISKOWA RCK DK STRZECHA (UL. LONDZINA 38) ZADUSZKI BLUESOWE: KEITH DUNN

Harmonijkarz, wokalista, autor tekstów i producent muzyczZapraszamy na otwarcie wystawy ny. Urodzony w Bopt. Leopold Tyrmand – o stylu bystonie, wyrósł w tracia „w kontrze”, któremu będzie dycji czarnej muzyki towarzyszyć dyskusja o pisarzu amerykańskiej. Jest z autorem ekspozycji Mikołajem siostrzeńcem legendy Wolskim oraz recital Agnieszki Kabluesa Jimmiego Mcwulok (śpiew) i Jarosława Hanika Craklina. Już w wie(fortepian). ku 12 lat zaczął grać Leopold Tyrmand to wybitny pisarz, na harmonijce utwory dziennikarz i publicysta. Jeden od Mozarta po Muddy z najbardziej oryginalnych polskich Waters. Znany jest na prozaików drugiej połowy XX wiescenach od Nowego ku, który w najtrudniejszych czaOrleanu, Seulu przez sach zachował wymagającą odwaParyż, Amsterdam gi niezależność intelektualną. Był do Petersburga. Wienie tylko zdecydowanym przeciwlokrotnie występował nikiem komunizmu, ale także arbitrem elegancji, miłośnikiem w Polsce szczególkobiet, mody, architektury oraz wielkim propagatorem jazzu. nie w latach 90-tych. Autorami scenariusza wystawy są Mikołaj Wolski z Oddziałowe- Znany jest ze swoich

ogromnych umiejętności improwizacyjnych oraz melodycznego i perkusyjnego grania na harmonijce z zespołem. Bilety w cenie 25 zł do nabycia w kasach RCK oraz na www.biletyna.pl Honorowane raciborskie karty: „Senior 60+” oraz „Rodzina+”.

15 LISTOPADA, GODZ. 17:00, RCK RDK (UL. CHOPINA 21) KONCERT PIOSENKI MUSICALOWEJ Usłyszymy najpiękniejsze piosenki musicalowe, zarówno w wykonaniu solowym, jak i w duetach, m.in.: City of stars (La La Land), Beauty and the Beast (Piękna i Bestia), New York, New York, Księżyc (Dzwonnik z Notre Dame). W koncercie wystąpią: Joanna Skowyra, Paulina Świerczek, Wiktoria Śmietana, Justyna Chory, Julia Mielnik, Wiktoria Krzyżyk, Rafał Jarzombek (wokale), Adam Jarzmik (piano), Marek Kuder (piano). Aranżacje: Adam Jarzmik, przygotowanie wokalne: Joanna Skowyra. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasach RCK oraz www.biletyna.pl Honorowane raciborskie karty: „Senior 60+” „Rodzina+”

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury REKLAMA

KEKS KALAFIOROWY Danie można podawać zarówno na ciepło jak i na zimno. • • • • • • • • •

2 średnie kalafiory 1 szklanka kaszy manny (szklanka 250 ml) 3 jajka (rozmiar L) 3 łyżki posiekanego koperku 2 nieduże cebule 1,5 łyżki oleju 0, 5 łyżeczki pieprzu mielonego 2 rozgniecione ząbki czosnku (można pominąć) sól

Kalafiory ugotować w osolonej wodzie, następnie rozgnieść niezbyt dokładnie na durszlaku tłuczkiem do ziemniaków (tak aby były widoczne małe kawałki). Następnie całość odstawić na parę godzin, najlepiej na całą noc aby ściekła całą woda (po odsączeniu waga kalafiorów wynosiła 1200 g). Cebulę pokroić na drobno i usmażyć na oleju na złocisty kolor. Do odsączonego kalafiora dodać kaszę manną, usmażoną cebulkę, koperek, jajka, i ewentualnie czosnek. Całość doprawić pieprzem i solą

Formę keksową o wymiarach 30 x 11 x 6,5 wysmarować masłem i posypać kaszą manną. Piec bez przykrycia w piekarniku nagrzanym do 180°C około 55–60 minut (grzanie górne i dolne). Podawać z sosem pieczarkowym lub grzybowym.

www.smakiweroniki.pl


»7

Piątek, 30 października #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30

Motocyklista z Czech uciekał przed raciborską drogówką Racibórz » Zdarzenie rozpoczęło się 26.10. około godziny 11:15 na ul. Władysława Reymonta (Odrostrada) w Raciborzu. Wtedy to policjanci z drogówki postanowili skontrolować kierującego motocyklem, który na widok oznakowanego policyjnego radiowozu zawrócił i zaczął uciekać. Nie zatrzymał się do kontroli drogowej pomimo wezwań patrolu. Radiowóz ruszył w pościg. Motocykl jechał z dużą prędkością, próbując „zgubić” ścigający go policyjny samochód. Kierowca łamał wiele przepisów drogowych i stwarzał zagrożenie w ruchu drogowym. Do pościgu skierowano kolejne radiowozy. Ostatecznie ucieczka zakończyła się w Raciborzu na ul. Starowiejskiej. Mężczyzna został zatrzymany i przebadany alkomatem. Był trzeźwy. Jak REKLAMA

REKLAMA

się okazało, nieodpowiedzialny motocyklista to 39-letni obywatel Czech. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Jego skrajnie ryzykowne i nieodpowiedzialne poczynania zostaną teraz ocenione przez sąd. Grozi mu do 5 lat więzienia. (KPP)


Ogłoszenie REKLAMA

»8

Piątek, 30 października #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 42-2020-[606]  

Nasz Racibórz 42-2020-[606]  

Advertisement