Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 25 października 2019 r. ı Rok XII nr 42 (556) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

fot. K. Kubik

REKLAMA

Jendna szkoła w Raciborzu

DO LIKWIDACJI

Temat wzbudza w śródmieściu coraz większe emocje, czemu dali wyraz mieszkańcy Nowych Zagród, goszczący w zeszłym tygodniu na spotkaniu z prezydentem Dariuszem Polowym w II LO. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 6 REKLAMA

REKLAMA

11

LAT

NA RYNKU


Aktualności

»2

Piątek, 25 października 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

MIASTO POTRZEBUJE MAPY! Politycy mają skłonność do dialogu zwykle podczas kampanii wyborczej, kiedy przychodzi przekonać ludzi do obietnic, a nie do realnych scenariuszy wynikających z sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Nic w tym zresztą dziwnego, bo mówienie o problemach mało komu pomogło wygrać wybory. Mieszkańcy chcą zwykle słyszeć miłe dla ucha wiadomości, a nie ostrzeżenia. To dlatego wielu raciborzan wyraża teraz zdziwienie przeniesieniem klas pływackich z PWSZ do H2Ostróg, brakiem bezpłatnej komunikacji, zapowiedzią podwyżek opłat za śmieci czy likwidacji jednej ze szkół. Nie jest to pierwsze ani ostatnie powyborcze zdziwienie w 30-letniej historii demokratycznego polskiego samorządu. Jak to mówią, lepiej żeby konsumenci nie wiedzieli z czego robi się parówki, a wyborcy polityczne dania. Polityka, rządzenie, księgowość i finanse mają co prawda ze sobą wiele wspólnego, ale to wciąż odręb-

ne pojęcia o czym wyborcy zwykle zapominają. Obecny prezydent ma tego pecha, że na drodze do wielkiego Raciborza kumulują się w tej kadencji problemy depopulacyjne, wygenerowane w poprzednich latach. Rosnące koszty oświaty, to nie jest efekt zdarzeń nadzwyczajnych, ale odkładania na potem niepopularnych decyzji, dziś sprowadzających się do kwestii restrukturyzacji sieci placówek - czytaj zamknięcia jednej szkoły. Wzbudzi to oczywiście ogromny protest społeczny, w którym najmniej będzie chodzić o odpowiedź na pytanie, kto będzie zapełniał klasy, skoro dzieci mamy z roku na rok coraz mniej. Nie przekreśla to rzecz jasna dyskusji, bo być może ludzi da się przekonać do cięć w wydatkach na utrzymanie budynków celem poprawy jakości kształcenia, np. w formie dodatkowych zajęć edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, co i tak będzie się miastu bardziej opłacało od ogrzewania

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

dużych kubatur. Byłaby to pożądana inwestycja w kapitał ludzki o wiele lepsza od utrzymania zbędnych budynków. Racibórz nie jest wyjątkiem na mapie średnich polskich miast borykających się z problemem spadku liczby mieszkańców. Każde z tych miast kreśli jednak własną, wyjątkową drogę zaradzenia tym problemom. Mam jednak wrażenie, że za dużo dziś mowy o przecieraniu odrzańskich szlaków, a za mało konkretnej, drobnej, organicznej pracy, której efekty moglibyśmy zobaczyć znacznie szybciej od portu w Sudole.

PODWÓRKOWE ABC,

W Raciborzu pojawi się MONITORING PRĘDKOŚCI

Jak na razie w jednym miejscu za 40 tys. zł, które znalazły się w budżecie obywatelskim na 2019 r. „Bezpieczna Starowiejska” to jeden z projektów zgłoszonych - w ramach puli dla Nowych Zagród - do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego - edycja 2019. Dostał najwięcej, bo 296 prawidłowych głosów. Zaproponowany do realizacji projekt lokalny to monitoring prędkości – radarowy wyświetlacz prędkości będący prewencyjnym systemem bezpieczeństwa ruchu drogowego przeznaczonym na drogi publiczne - piszą autorzy „Bezpiecznej

Starowiejskiej”. - Monitoring ma za zadanie służyć mieszkańcom Racibórz, powiatu oraz kierowcom poruszającym się drogą DK 45. Prewencyjne radary instalowane są w większości krajów europejskich. Stosowane są jako skuteczne narzędzia do walki z przekraczaniem dozwolonej prędkości i stały się ciekawą alternatywą dla typowych fotoradarów. O celowości realizacji opisanego projektu świadczy m.in. fakt powtarzających się w okolicy przedszkola „Stokrotka” niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Z danych funkcjonariuszy policji wynika, że tylko w ostatnich miesiącach

miało miejsce 5 zdarzeń – ostatnie w miesiącu kwietniu 2019 roku. Projekt zakładał, że w wskazanym miejscu stanie radarowy wyświetlacz prędkości sprzężonych z tablicami świetlnymi, na których wyświetlana będzie prędkość samochodów zbliżających się do przejścia dla pieszych. Powyższe instalacje powinny stanąć przy przedszkolu, co ma zauważalnie poprawić bezpieczeństwo korzystających z przejścia dla dzieci, pracowników zakładu, działkowców oraz mieszkańców dzielnicy. opr. w

KOSZTY PRACY ROSNĄ

szybciej od kontraktu

Szpital pokazał jak chce minimalizować stratę Racibórz » - Główną przyczyną braku rentowności większości oddziałów szpitalnych są rosnące koszty bez wzrostu wyceny procedur medycznych - ocenia dyrekcja szpitala, która przedstawiła radnym powiatu program naprawczy. Strata szpitala za 2018 r. to 8,24 mln zł.

czyli jak mieszkańcy sami

Powiat raciborski to organ założycielski lecznicy i to na nim spoczywa odpowiedzialność za jej finanse. W tym roku musiał pokryć 4,8 mln zł wspomnianej straty. Na lata przyszłe pozostaje 3,4 mln zł. - Główną przyczyną braku renRacibórz » 138 tys. zł przeznaczy miasto w ramach budżetu obywatelskiego na realizację projektu towności większości oddziałów szpitalnych są rosnące koszty ABC podwórkowe. To kwartał zamknięty ulicami: Winną, Bończyka, Stalmacha, Karola Miarki. Zdobez wzrostu wyceny procedur był 196 głosów, pokonując w ramach puli dla centrum projekt „Skwer azaliowy raj” dla ul. Długiej medycznych. Rosnące koszty to w głównej mierze wzrost wynaoraz bliźniaczy „utwardzony teren manewrowy z drzewami i ławkami”. grodzeń personelu medycznego, który wynika z presji płacowej lekarzy kontraktowych oczeku- Projekt - jak opisują wnio- pojazdów straży pożarnej, poskodawcy - polega na moderni- gotowia ratunkowego, a także jących wzrostu pomimo, iż NFZ refunduje tylko część podwyżek zacji podwórza, poprawie jego służb komunalnych. W takiej syfunkcjonalności i estetyki oraz tuacji i z uwagi na brak drogi podla lekarzy zatrudnionych na podniesieniu bezpieczeństwa. żarowej, podwórze to jest bardzo umowę o pracę. Ponadto niereGłównym elementem będzie niebezpieczne dla mieszkańców. fundowany jest wzrost wynagrowykonanie wewnątrz podwórza Utworzenie miejsc parkingodzeń wynikający z ustawy o miniparkingu z 16 miejscami posto- wych udrożni przejazd i dodatmalnym wynagrodzeniu pracowjowymi, modernizacja zniszczo- kowo zwolni miejsca parkingowe ników służby zdrowia od 1 lipca w latach 2017 – 2021. Wzrost wynego śmietnika, budowa wiaty na ulicach je okalających. Kolejrowerowej, a także zwiększe- nym elementem projektu będzie kować rowery, bez konieczności nagrodzeń minimalnych w kranie estetyki zieleni. Ulice, które odnowienie śmietnika. Obecny częstego wnoszenia i wynoszenia ju także pociąga za sobą koszty, otaczają podwórze, nie posiada- stary, kompletnie zniszczony, za- ich do piwnicy czy mieszkania które nie znajdują odzwiercieją zbyt wielu miejsc parkingo- niedbany, niefunkcjonalny, niees- na piętrze. W ramach zadania dlenia w przychodach ze strony wych. Winna i Bończyka są bar- tetyczny, dookoła niego walają planujemy przeprowadzić pra- NFZ. Dodatkowo wszystkie podzo wąskie i trudno na nich zna- się śmierdzące śmieci. Ponad- ce poprawiające jakość zieleni zostałe koszty działalności rosną leźć wolne miejsca parkingowe, to jest zdecydowanie zbyt mały, wewnątrz podwórza. Zachowane z roku na rok bez uwzględnienia na ul. Karola Miarki w ogóle nie jak na liczbę mieszkańców tego będą wszystkie dorosłe drzewa ich w wycenie procedur medyczmożna parkować, a ul. Stalma- kwartału, ciągle otwarty i ogól- wewnątrz podwórza, a dodatko- nych - ocenia dyrekcja. cha posiada bardzo mało miejsc nodostępny także dla osób spoza wo powstaną nowe nasadzenia Na ponad 14 mln zł szpital postojowych. Z tego powodu wie- najbliższej okolicy. Równie istot- krzewów, traw i kwiatów, popra- wycenił wartość świadczeń wylu mieszkańców parkuje samo- nym elementem projektu będzie wiające estetykę i jakość życia konanych ponad limit wynikający z umów z NFZ, za które chody wewnątrz podwórza „na ustawienie nowoczesnej wiaty mieszkańców. dziko”, co powoduje, że jest ono rowerowej, która pozwoli wielu nie otrzymał pieniędzy. Koszty opr. w pracy w 2016 r. wyniosły 41 050 zatłoczone i nieprzejezdne dla mieszkańcom swobodnie par-

skutecznie zadbali o swoje otoczenie

755 zł, w 2018 r. już 51 690 744 zł, a za I półrocze 2019 r. 29 176 878 zł. Dynamika przychodów 2017 do I p. 2019 wynosi 5,6 proc., a wynagrodzeń 14,5 proc. Bez zwiększenia państwowych nakładów na służbę zdrowia trudno będzie mówić o poprawie finansów służby zdrowia. Mimo to szpital proponuje szereg działań optymalizacyjnych dotyczących działalności operacyjnej, kadrowej, lekowej, ponadto kontrolę kosz-

tów badań diagnostycznych i ograniczenie kosztów utrzymania jednostki, zwiększenie przychodów z działalności medycznej i pozamedycznej, rozwój komercyjnych świadczeń medycznych, optymalizację realizowanych świadczeń na oddziałach internistycznych, pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji oraz restrukturyzację zobowiązań wymagalnych. - Cel możliwy do osiągnięcia na koniec 2020 roku to ograniczenie narastania straty w porównaniu z rokiem 2019. Osiągnięcie celów i działań naprawczych jest uwarunkowane racjonalną polityką państwa w konsekwencji Śląskiego Oddziału NFZ lub innych płatników, których to regulacje płacowe, wymagania kadrowe będą wskazywały źródła ich finansowania - napisano w podsumowaniu dokumentu. opr. waw

REKLAMA

KUPIĘ MIESZKAN IE MOŻE BYĆ DO REMONTU tel.: 889 620 494


»3

Piątek, 25 października 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

PRACA

REKLAMA

73,5 mm x 84 mm REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Praca nad jeziorem Bodeñskim w Niemczech dla opiekunów i opiekunek osób starszych Chcesz zarobiæ nawet

12.000 z³

Racibórz » Nttt

w dwa miesi¹ce? Mamy dla Ciebie pracê! legalne zatrudnienie zwrot kosztów dojazdu zakwaterowanie i wy¿ywienie ubezpieczenie

zadzwoñ ju¿ dziœ: 695 699 695 REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


»4

Aktualności

POWIAT

Piątek, 25 października 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Spektrum świętowało swoje piąte urodziny

Powiat remontuje drogi w gminach Krzanowice i Krzyżanowice

dentów pedagogiki specjalnej czy psychologii). Patronatem Honorowym konferencję objęli Dariusz Polowy - Prezydent Miasta Racibórz oraz Starosta raciborski Grzegorz Swoboda. Konferencja odbyła się w ramach projektu „Wychodzimy z czterech ścian” dofinansowanego przez Urząd Miasta Racibórz.

Racibórz ma szansę na tężnię

Powiat raciborski przy udziale środków pochodzących z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz Gmin Krzanowice i Krzyżanowice przeprowadza kompleksowe remonty dróg transportu rolnego. Aktualnie prowadzone są 2 inwestycje. Pierwszą z nich jest modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga powiatowa nr 3528S w gminie Krzanowice pomiędzy Krzanowicami, a Pietraszynem na odcinku 990 m. Wartość zadania wynosi 340 947,89zł (brutto).Termin zakończenia zaplanowano na 6 listopada 2019 r. Drugie zadanie to przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzyżanowice w sołectwie Bieńkowice na odcinku o długości 995 m. Wartość zadania wynosi 411 871,67zł (brutto). Termin zakończenia prac zaplanowano na 31 października 2019 r. REKLAMA

22 października w Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyła się Konferencja jubileuszowa Stowarzyszenia Spektrum. W programie wydarzenia znalazły się między innymi występ teatru cieni w wykonaniu uczniów SP 1, występy artystyczne podopiecznych Stowarzyszenia Spektrum, prezentacja historii i działalności Stowarzyszenia oraz ciekawe wystąpienia zaproszonych gości. 22 października minęło 5 lat od utworzenia stowarzyszenia Spektrum. Stowarzyszenie tworzy grupa rodziców, terapeutów i innych specjalistów z terenu miasta i powiatu raciborskiego, którzy postanowili stworzyć dla swoich małoletnich, a także dorosłych już dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz niepełnosprawnością miejsce i warunki do radosnego i zrównoważonego rozwoju. Trzon Stowarzyszenia tworzą rodzice, którzy spotkali się w grupie wsparcia dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu, działającej przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu. Tak o sobie i swojej misji mówią założyciele Stowarzyszenia Spektrum: Ponieważ oferta terapeutyczna dla naszych dzieci w powiecie raciborskim jest niewystarczająca, jak na ich i nasze potrzeby, postanowiliśmy wziąć sprawy w nasze ręce i aktywnie działać przeciwko tej sytuacji. Wiemy, że skala problemu zaburzeń rozwojowych w naszym powiecie jest większa niż mówi się o tym oficjalnie, więc niniejszym zapraszamy do kontaktu z nami rodziców dzieci z niepełnosprawnością i zaburzeniami rozwojowymi typu autyzm, Zespół Aspergera, Zespół Retta, Zespół Downa, czy zaburzeniami sprzężonymi. Z otwartymi ramionami przyjmiemy także do współpracy terapeutów, wolontariuszy (szczególnie stu-

Dwa ciekawe projekty z naszego powiatu mają szansę na pozyskania dofinansowania z budżetu obywatelskiego województwa śląskiego. Warunkiem jest zebranie jak największej liczby głosów. Głosowanie zaplanowane jest między 12 a 30 listopada. Warty milion złotych projekt Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich oraz warta 313 tys. zł Tężnia solankowa - źródło zdrowia i miejsce wypoczynku dla mieszkańców Raciborza, która ma być zbudowana na terenie ZSOMS przy ul. Śląskiej - te dwa projekty zgłoszone do śląskiego budżetu obywatelskiego zostały dopuszczone do fazy głosowania. Od połowy sierpnia wydziały merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego zapoznawały się ze zgłoszonymi zadaniami. W trakcie weryfikacji prawno-technicznej sprawdzano przede wszystkim zgodność 134 propozycji z obowiązującymi przepisami prawa, z kompetencjami i zadaniami Województwa, możliwość realizacji oraz realność planowanych wydatków. 85 zgłoszonych projektów trafiło na listę zadań dopuszczonych do głosowania. Wśród nich są m.in. propozycje koncertów, warsztatów, wydarzeń sportowych, działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu różnych grup mieszkańców. Oprócz tego do głosowania trafiło kilkanaście propozycji inwestycyjnych – m.in. modernizacji lub rozbudowy infrastruktury wojewódzkich szpitali, szkół, jednostek kulturalnych. Celem zadania, które być może będzie realizowane w Rudach jest rewitalizacja Kompleksu Dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe. Zadanie w planie ma objąć m.in. renowację elewacji budynku głównego, przebudowę tylnych schodów zewnętrznych wraz z naprawą dachu, renowację figurki Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus oraz dzwonnicy szpitalnej. Natomiast celem projektu zgłoszonego z Raciborza ma być budowa ogólnodostępnej tężni solankowej na terenie ZSOMS w Raciborzu. Tężnia solankowa w drewnianej konstrukcji ma być wyposażona w pompę, która rozprowadzając solankę po odpowiednio rozmieszczonych gałęziach spowoduje wytwarzanie specyficznego mikroklimatu, pomagającego w leczeniu chorób układu oddechowego i we wzmocnieniu systemu odpornościowego. Dodatkowo zrewitalizowany podczas realizacji projektu teren szkoły, poprzez zielony ogród z nasadzeniami drzew i krzewów wokół tężni oraz wyposażony w elementy małej architektury miejskiej - stanowić będzie miejsce spotkań i integracji mieszkańców Raciborza. Czy któryś z projektów będzie realizowany, a może wykonane będą oba? Dowiemy się już pod koniec roku. Głosowanie zaplanowane jest między 12 a 30 listopada. slaskie.pl

WYDAWCA:

REKLAMA

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@ naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl REKLAMA: Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083 Magdalena Kiersztyn – Specjalista ds. marketingu e-mail: m.kiersztyn@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 509 505 765

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.

REKLAMA


Piątek, 25 października 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

RACIBÓRZ Rusza przebudowa skrzyżowania przy Mechaniku i drogi na Rybnik

Na moście Zamkowym oraz przy DW 935 na Rybnik pojawiły się już tablice informujące o inwestycji. Mamy informacje w sprawie harmonogramu robót i utrudnień. - Prace przy przebudowie DW 935 mają się rozpocząć 28-30 bieżącego miesiąca informuje nas Ryszard Pacer, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, które jest inwestorem. - Będą to roboty polegające na przebudowie infrastruktury technicznej w kilku miejscach odcinka objętego przebudową. Możliwe będą utrudnienia polegające na zwężeniu jezdni. Nie przewiduje się ruchu wahadłowego. Prace drogowe i, związany z tym ruch wahadłowy, nastąpią wiosną przyszłego roku - dodaje.

Czyżby pogłębianie koryta Odry?

To pytanie zadali nam czytelnicy zainteresowani pracami, które 21 i 22 października prowadzono w Odrze miejskiej na wysokości zamku. Jak się dowiedzieliśmy, prowadzone już wcześniej prace miały na celu oczyszczenie dna rzeki przy przystani. Najpierw usunięto zarośla, a potem zalegające tu warstwy mułu. Przypomnijmy, że w lipcu w sprawie przystani interpelowała radna Anna Wacławczyk. - Wskutek regularnego nanoszenia przez rzekę mułu od kilku miesięcy nie sposób wodować kajaka z samej przystani. Poziom mułu jest bowiem tak wysoki, że obecnie w miejscu, gdzie powinno się wodować kajaki, rośnie trawa, a mułu jest tak dużo, iż nie da się w tym miejscu nawet stanąć, gdyż można po prostu wpaść powyżej kolan. Obecnie kajaki wodują się albo ze slipu po stronie przystani, albo z drugiej strony rzeki. Sytuacja, w której miasto zainwestowało ponad 3 miliony złotych w przystań, która nie spełnia swojej funkcji - jest absurdalna i nieakceptowalna. Rozwiązaniem jest pogłębienie dna rzeki w miejscu, w którym przystań dotyka rzeki (wywiezienie mułu). Do rozważenia jest ewentualnie zamocowanie w korycie rzeki blachy bądź elementu betonowego, który ograniczyłby nanoszenie mułu w miejsce, w którym ma odbywać się wodowanie kajaków - pisała radna. 1 sierpnia prezydent Dariusz Polowy zapowiedział, że zwróci się w tej sprawie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - RZGW Gliwice. Ta instytucja jest odpowiedzialna za stan koryta rzeki. Pracujący przy przystani robotnicy powiedzieli nam, że ich zadaniem było jedynie oczyszczenie brzegu przystani. Przystań, przypomnijmy, została oddana do użytku z końcem 2014 r. Kosztowała 3 mln zł, ale 85 proc. tej kwoty wyłożyła UE. W 2015 r. okazało się, że kosztem 150 tys. zł trzeba ją przystosować dla wodniaków. Brakowało pewnych elementów. Tegoroczna niżówka hydrologiczna pokazała z kolei, że przy niskich stanach wody obiekt nie nadaje się do użytku, a rzeka nanosi tu duże ilości osadów.

»5

Aktualności

Przy Siwonia ma powstać nowe osiedle domów wielorodzinnych

Chodzi o teren po dawnej ciepłowni na Ostrogu pomiędzy garażami przy Siwonia a ulicą Nad Koleją. Właścicielem terenu jest PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA. Do rąk radnych wpłynął już projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pod nazwą „Budowa zespołu budynków wielorodzinnych o podstawowej funkcji mieszkaniowej, o łącznej liczbie 40 lokali, przy ul. Franciszka Siwonia w Raciborzu (działka nr 35/14, obręb Ostróg)”. Minimalnie mają tam powstać 32 mieszkania. Maksymalnie 40. Uzyskane przez PGNiG TERMIKA opinie i uzgodnienia - jak informuje prezydent - były pozytywne, za wyjątkiem dwóch opinii (Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – która zaopiniowała wniosek o ustalenie przedmiotowej inwestycji m.in. z zastrzeżeniem, że realizacja zabudowy mieszkaniowej na przedmiotowym terenie spowoduje obowiązek podjęcia działań na rzecz ochrony środowiska przed hałasem oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – który zaopiniował negatywnie lokalizację wskazując na uciążliwy dla przyszłych mieszkańców hałas). Prezydent proponuje jednak radnym podjęcie uchwały, co otworzy drogę do realizacji inwestycji. - Spowoduje to - jak czytamy w uzasadnieniu - zwiększenie oferty lokalowej na obszarze miasta, co z kolei powinno wywołać pozytywne skutki zarówno społeczne jak i gospodarcze. Dlatego w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz możliwości osiedlania się na terenie miasta podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione i celowe. W zakresie ochrony przed hałasem należy w projekcie budowlanym zastosować zabezpieczenia zapewniające odpowiednie standardy akustyczne oraz właściwe i bezpieczne warunki zamieszkania przyszłych mieszkańców na terenie inwestycji mieszkaniowej oraz w mieszkaniach tj. ekrany akustyczne, okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej, zieleń izolacyjną. Planowana inwestycja mieszkaniowa będzie realizowana jako funkcja zgodna z przeznaczeniem dopuszczonym, które nie może stać się przeznaczeniem dominującym. Warunek ten będzie spełniony ponieważ na terenie 3.1.2/23.P1 nadal będzie przeważało przeznaczenie podstawowe – dominujące, czyli tereny zabudowy przemysłowej.

jekt zdobył 387 głosów, pokonując trzy inne zgłoszone do budżetu obywatelskiego z rejonu Polna-Pomnikowa-Opawska (rewitalizacja terenu przy Miechowskiej, plac seniora, wiatry rowerowe przy SP 15). - Plac zabaw pomiędzy ulicami Polną a Pomnikową w Raciborzu to upragnione miejsce dla rodzin z dziećmi z całego osiedla - piszą wnioskodawcy. - Od lat mieszkańcy marzą o kąciku zabaw dla swoich pociech. Dotąd wraz z innymi rodzicami udajemy się na inne osiedla w Raciborzu, by tam móc skorzystać z urządzeń, dzięki którym nasze dzieci rozwijają się, integrują i miło spędzają dzieciństwo. Jest to jednak sporym utrudnieniem. Plac zabaw na Polnej jest bardzo pożądany i spełniłby marzenie niejednego malucha. Chcielibyśmy, by tak długo wyczekiwany plac zabaw był wyjątkowy, wyróżniał się na tle pozostałych w naszym mieście. Sugerując się opinią i zachciankami dedykowanych odbiorców przedsięwzięcia, wnioskujemy, by miał w sobie elementy związane ze światem Walta Disneya (np. naklejki, emblematy, kolorystyka itp.). Na urządzeniach, na zamku ze zjeżdżalniami mogłyby pojawić się znane dzieciom z bajek postacie takie jak Myszka Mickey, Myszka Minnie, Kaczor Donald, Goofy lub inne. To ulubieńcy naszych maluchów! Dzięki wprowadzeniu elementów z bajek, plac zabaw pomiędzy 10-piętrowymi wieżowcami Polnej i Pomnikowej, w tej surowej scenerii, gdzie brak zieleni i gdzie krajobraz tworzą jedynie wysokie zabudowania, niezwykle rozbudziłby dziecięce zainteresowanie, wyobraźnię, pomógłby naszym pociechom poczuć się jak w bajce. Nasz projekt zakłada realizację urządzeń dla dzieci w różnym wieku, od najmłodszych po młodzież, która nie ma możliwości rozwoju ruchowego ani miejsca do spotkań na naszym osiedl, dlatego też wolny czas spędza w domach/ mieszkaniach przy komputerach bądź z telefonami w dłoniach. Wierzymy w to, że właśnie tu powstanie prawdziwy Disney’owski raj dla dzieci, z którego wszyscy mieszkańcy osiedla będą dumni! Na osiedlu Polna/Pomnikowa w ostatnich latach zamieszkało wiele rodzin z małymi dziećmi. Najmłodsi nie maja tu jednak żadnego miejsca na zabawę, żadnych urządzeń, huśtawek, dosłownie nic. Dzieci i młodzież nudzą się w mieszkaniach i marzą o placu zabaw oraz miejscu integracji z innymi. Projekt ma służyć dzieciom i młodzieży w różnym wieku. Ławki, stolik z grami przewidziano dla rodziców czy dziadków, którzy sprawując opiekę nad dziećmi będą mieli okazję nawiązania kontaktów międzysądziedzkich. Wspólnota zobowiązuje się do pokrycia kosztów eksploatacji po realizacji projektu.

Racibórz stracił dwóch zacnych obywateli

Polna i Pomnikowa będą miały swój świat Disneya Na liczącej ponad 1800 m kw. działce pomiędzy wieżowcami przy ul. Polnej powstanie warty ponad 100 tys. zł plac zabaw. Pieniądze udało się pozyskać w ramach budżetu obywatelskiego. Pro-

REKLAMA

Jednego dnia, 18 października, odeszło dwóch znanych raciborzan - były wieloletni dyrektor raciborskiego Inspektoratu PZU Stanisław Lipczyk oraz były rejonowy konserwator zabytków Sylwester Potocki. Śp. Stanisław Lipczyk przeżył 84 lata. Był prezesem Zarządu Gminnego OSP, a ostatnio angażował się w działalność Raciborskiego Funduszu Lokalnego. Pogrzeb odbędzie się 26 października na cmentarzu Jeruzalem. Początek uroczystości o godz. 10.30. Śp. Sylwester Potocki przeżył 80 lat. To znany raciborski architekt, kolekcjoner, malarz, były rejonowy konserwator zabytków, aktywny społecznie do ostatnich chwil swojego życia. Wystąpił w czterech filmach o Raciborzu, nakręconych przez Adriana Szczypińskiego. Pogrzeb odbył się 23 października na cmentarzu Jeruzalem.


Aktualności

»6

Piątek, 25 października 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Która szkoła do likwidacji i co z Pleśną?

Mieszkańcy ludnych Nowych Zagród wypełnili salę lekcyjną II LO, pytając m.in. o los SP 15 i SP 18. Do mieszkańców dochodzą pogłoski oraz informacje medialne, że jedna z raciborskich placówek ma być zlikwidowana. Powód? Niż demograficzny i brak perspektyw na przyrost liczby uczniów, reforma oświaty - odejście ostatnich klas gimnazjalnych, sporo wolnych miejsc w funkcjonujących szkołach (prezydent wspomniał o 1000) i ogromne koszty utrzymania substancji. Miasto od kilku miesięcy sygnalizuje, że chce oszczędzić na oświatowych wydatkach, a w Raciborzu o jedną szkołę jest za dużo. Nie wskazano dotąd, która miałaby zamknąć swoje podwoje. Rodzice chcą jednak wiedzieć co z SP 15 i SP 18. Usłyszeli, że w listopadzie prezydent znajdzie czas na spotkanie. - Żadna decyzja nie została podjęta - zapewnił D. Polowy. Jeśli ją podejmie, to jak najszybciej o tym poinformuje, żeby „porozmawiać i zastanowić się”. Nakreślił perspektywę czasową – luty. Rokrocznie do końca tego miesiąca miasto - mocą uchwały radnych przy akceptacji kuratorium - może dokonywać zmian w sieci placówek ze skutkiem od 1 września. W przypadku Pleśnej ratusz chce powierzyć organizację obozu wyłonionej w przetargu firmie prywatnej, a nie - jak dotąd - urzędnikom oraz pracownikom miejskich jednostek. Podano, że w Kuźni Raciborskiej z organizacją wypoczynku świetnie radzi sobie hufiec ZHP. W sprawie stadionu PWSZ, zamkniętego dla lekkoatletów SP 15 po tym jak miasto nie przedłużyło umowy z uczelnią na korzystanie z tego obiektu i krytej pływalni, prezydent powiedział, że „chyba pan dyrektor zdążył już podpisać umowę na korzystanie”. Pytano, czy stadion może być otwarty dla mieszkańców? - Powiem tak, w ostatnim czasie był właściwie cały czas otwarty, nie wiem, dlaczego został zamknięty - dodał D. Polowy. Zapowiedział kolejne spotkania i rozmowy z rektor PWSZ. Na spotkaniu poruszono szereg innych kwestii, dotyczących m.in.: wpisania do przyszłorocznego budżetu chodnika na Górnej; wymiany chodnika przy Szczęśliwej; wykonania drogi dojazdowej do ogródków na wysokości Opawskiej 156; poprawienia rozkładu komunikacji miejskiej – wydłużenia niektórych linii z pl. Konstytucji 3 Maja na Ocicką; udrożnienia dla pojazdów osiedla na Czarnieckiego i Żółkiewskiego z zadbaniem o miejsca parkingowe; doprowadzenia do finału rozmów na temat budowy parkingu pomiędzy wieżowcami przy Katowickiej, gdzie strażacy mają kłopot z dojazdem do zdarzeń, zadbania tu o plac zabaw i piaskownicę; remontu ul. Słonecznej z wymianą oświetlenia; budowy miejsc parkingowych przy ogródkach na Opawskiej oraz kolejnych punktów oświetlenia wylotu na Wojnowice; naprawy drogi wzdłuż nieczynnej stacji uzdatniania wody na Polnej; adaptacji lokali na start na mieszkania; planów miasta co do budowy nowych lokali w ramach programu Mieszkanie Plus; dofinansowania placu zabaw przy Przedszkolu nr 23 przy Mysłowickiej oraz budowy tężni. fot. Katarzyna Kubik, opr. w REKLAMA

Nikłe szanse na nowe kino w Raciborzu Głośna pod koniec minionej kadencji inwestycja kinowa w Raciborzu rozpłynęła się we mgle. Spółka, która chciała kupić teren przy Szewskiej nie odezwała się od kilku miesięcy. W Sieradzu miał powstać pierwszy minipleks spółki Mówi Serwis, z 4 salami na 120 miejsc każda. Potem miała przyjść kolej na Racibórz. Pod koniec minionej kadencji inwestor przyleciał do naszego miasta helikopterem, by podpisać porozumienie w tej sprawie z prezydentem Mirosławem Lenkiem. Na sprzedaż terenu przy Szewskiej nie zgodziła się jednak Rada Miasta. Prezydent Dariusz Polowy w ogóle wycofał się z dalszych starań o sprzedaż tej nieruchomości. Mówi Serwis zaproponowano inne lokalizacje. Od miesięcy nie ma jednak kontaktu ze spółką. 26 września w Warszawie, podczas konferencji wicepremiera Jarosława Gowina pt. Miasto Plus, Dariusz Polowy spotkał się Pawłem Osiewałą, prezydentem Sieradza. Jak się okazuje, zapowiadana tam inwestycja nie ruszyła. Miasto pracuje nad tym, aby kino w Sieradzu powstało w rozbudowywanym Sieradzkim Centrum Kultury.

Kranówka z Raciborza ma swoją nazwę Nie Zwikowianka czy Raciborska Kranokola, a Raciborzanka - taka nazwa spodobała się w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji i od tej pory tak właśnie będzie się nazywać raciborska kranówka prosto z sieci wodociągowej. - Nie pozostawiliście nam Państwo zbyt dużego pola manewru, ale od początku. Łącznie otrzymaliśmy 48 propozycji nazwy dla wody. Były wśród nich bardzo ciekawe propozycje np. Raciborska Kranokola, czy Zwikowianka. Aż 8 razy powtórzyła się taka sama propozycja. Tą propozycją jest „Raciborzanka”. Wynika z tego, że ta nazwa bardzo i na trwałe zaistniała w publicznej świadomości i z powodzeniem już funkcjonuje. Konkurs wygrała Żaneta Forreiter, która jako pierwsza przesłała taką propozycję. Wielkie gratulacje. Warto wspomnieć, że pozostałe osoby, które również proponowały Raciborzankę także nagrodzimy - czytamy w komunikacie ZWiK. Komisja obradowała w składzie: Przewodniczący - Michał Ziółkowski oraz Członkowie Komisji: Stanisław Janik, Ewa Pośpiech, Barbara Gonska, Agnieszka Kostera oraz Magdalena Błaszczok.

Raciborska PWSZ ma nowego prorektora

li, którzy wytypowali ze swoich placówek osoby do nagrodzenia. – Dziękuję Wam za codzienną pracę i trud, jaki w nią wkładacie. Życzę jednocześnie dużo zdrowia, cierpliwości oraz pogody ducha – powiedział do zebranych prezydent Dariusz Polowy. Przy okazji gratulowano wszystkim, którzy awansowali na stopień nauczyciela mianowanego. Podczas wręczania nagród i gratulacji prezydentowi towarzyszyli: Zuzanna Tomaszewska, radna i przewodnicząca komisji oświaty oraz Krzysztof Żychski, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Racibórz. W tym roku na liście nagrodzonych znaleźli się: 1. Bernadetta Włoch-Pałczyńska Przedszkole nr 3  2. Ewa Wieliczko Przedszkole nr 10  3. Zuzanna Psota Przedszkole nr 11  4. Brygida Mainka Przedszkole nr 12  5. Helena Zacharko Przedszkole nr 13  6. Wanda Olszowska Przedszkole nr 13  7. Krystyna Chudzińska Przedszkole nr 14  8. Ewa Iwanowska Przedszkole nr 14  9. Karolina Gruszczyk Przedszkole nr 15  10. Daniela Bizoń Przedszkole nr 15  11. Iwona Terlecka Przedszkole nr 23  12. Adela Jędrusiak Przedszkole nr 26  13. Katarzyna Gruchel Szkoła Podstawowa nr 1  14. Patrycja Tkocz-Stefanowska Szkoła Podstawowa nr 1  15. Małgorzata Połomska Szkoła Podstawowa nr 1  16. Małgorzata Popiel-Łapiniak Szkoła Podstawowa nr 3  17. Tamara Jończy-Zielińska Szkoła Podstawowa nr 4  18. Jadwiga Cytera Szkoła Podstawowa nr 4  19. Agata Samek Szkoła Podstawowa nr 4  20. Ryszarda Mertuszka Szkoła Podstawowa nr 13  21. Iwona Sedlaczek Szkoła Podstawowa nr 13  22. Magdalena Pordzik Szkoła Podstawowa nr 15  23. Irena Piszcz Szkoła Podstawowa nr 15  24. Danuta Matyja Szkoła Podstawowa nr 15  25. Aleksandra Fleger Szkoła Podstawowa nr 18  26. Marzena Bugiel Szkoła Podstawowa nr 18  27. Barbara Fijałkowska Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2  28. Mirosława Bugla Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3  29. Izabela Dąbrowska-Hula Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 fot. K. Kubik REKLAMA

44-letni prawnik, dr Jacek Pierzchała, na co dzień dyrektor pietrowickiej szkoły, a także od wielu lat pracownik Instytutu Studiów Społecznych raciborskiej PWSZ został nowym prorektorem ds. dydaktyki i studentów uczelni przy Słowackiego. Z końcem września funkcję prorektora przestał pełnić dr Paweł Strózik. Od 17 października na czas do końca sierpnia przyszłego roku prorektorem będzie dr Jacek Pierzchała. Nowy prorektor to specjalista z zakresu prawa administracyjnego, w tym samorządowego, oraz prawa pracy dla nauczycieli. Prowadzi szkolenia z prawa oświatowego, to wykładowca na studiach podyplomowych, autor wielu publikacji z tego zakresu.

Miejskie obchody Święta Edukacji Narodowej Uroczysta akademia połączona z wręczeniem nagród prezydenta odbyła się 17 października w sali bankietowej hotelu Racibor. Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy z okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczył nagrody dla nauczycieli i pedagogów. Jest to coroczny zwyczaj w naszym mieście, kiedy prezydent spotyka się z gronem pedagogicznym. Nagrody odebrało 29 pedagogów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli Gminy Racibórz. W uroczystości wzięli udział dyrektorzy szkół i przedszko-

REKLAMA


»I

Piątek, 25 października 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

MOTORYZACJA / JESIEŃ / 2019


MOTORYZACJA / JESIEŃ / 2019

» II

Piątek, 25 października 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

REKLAMA

Wiatraki zakręcą

REKLAMA


Wiatraki 2019

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

ą się po raz szesnasty!

WIATRAKI ZAKRĘCĄ SIĘ po raz szesnasty! Wiatraki » Tegoroczna, XVI edycja festiwalu będzie największym wydarzeniem w naszej historii i poszczycić się może najbogatszym jak dotychczas programem. Na kształt „Wiatraków 2019” złożą się: wyjątkowi i znani goście, dwa dni przeznaczone dla szkół, dwa duże koncerty muzyki etnicznej, warsztaty podróżnicze dla dzieci, wystawa o Saharze, ciekawe imprezy towarzyszące (m.in. spływ Odrą i zwiedzanie raciborskiego browaru) oraz dwa wieczory wybitnych filmów górskich, które zostały najlepiej odebrane na Przeglądzie Filmów Górskich w Lądku Zdroju. W tym roku wśród gości specjalnych znajdzie się znany gotujący podróżnik - Robert Makłowicz; żeglarka, która samotnie opłynęła ziemię - Joanna Pajkowska; były naczelny National Geographic - Marcin Jamkowski oraz należący do światowej czołówki odkrywców jaskiń Krzysztof Starnawski. W części muzycznej zagrają Trebunie – Tutki z Podhala. O nieznanych zakątkach Polski

opowie raciborzanin – Leszek Szczasny, a o postsowieckich, nieuznawanych republikach kaukazkich – Tomasz Grzywaczewski. Gwiazdą muzyczną festiwalu będzie muzykująca rodzina Trebunie – Tutków, słynąca z licznych eksperymentów muzycznych, współpracy z artystami z całego świata i tworzenia tzw.

Witajcie w Raciborzu! Witajcie na Wiatrakach! Aż trudno uwierzyć w to, że w tym roku spotkamy się już po raz szesnasty! Dobra wiadomość jest taka, że tegoroczna edycja Wiatraków będzie największym wydarzeniem w historii naszego festiwalu. Przygotowaliśmy dla Was aż cztery dni programu obfitującego w filmy, slajdowiska, warsztaty, spotkania z podróżnikami, ciekawą wystawę oraz wyjątkową podróż muzyczną Po kilkunastu latach przerwy, na Wiatraki wraca blok filmów górskich będący wyborem najciekawszych (naszym zdaniem) dzieł, które gościły i były nagradzane na Przeglądzie Filmów Górskich w Lądku Zdroju. Akcja ta odbywa się w ramach projektu „Lądek Film Tour”. W jego ramach spotkamy się w czwartek i piątek 24 / 25 października (czwartek i piątek). Te dwa wieczory (start o 20.00) delikatnie przeciągną się do nocy, kiedy to filmy ogląda się najlepiej… Dla młodzieży jak zawsze przygotowaliśmy blok szkolny, w trakcie którego będzie szansa wysłuchania opowieści o Jakucji, Borneo, Iranie, Gabonie, krajach Ameryki Południowej i Izraelu. Najmłodszych widzów (5-10 lat) zapraszamy na specjalne „warsztaty marokańskie”.

Główna część festiwalu to oczywiście sobota i niedziela (26 i 27 października). Dzięki znakomitej plejadzie gości okrążymy świat: spotkamy się z górami, morzem, światem podwodnym, pustyniami i stepami. W tym roku wśród gości specjalnych znajdzie się znany gotujący podróżnik - Robert Makłowicz; żeglarka, która samotnie opłynęła ziemię - Joanna Pajkowska; były naczelny National Geographic Polska - Marcin Jamkowski oraz należący do światowej czołówki odkrywców jaskiń - Krzysztof Starnawski. Tomasz Grzywaczewski opowie o postsowieckich nieuznawanych republikach, a raciborzanin – Leszek Szczasny zabierze nas w wyjątkową włóczęgę po mało znanej… Polsce! A te nazwiska to zaledwie wycinek naszej tegorocznej podróży… W sobotnią, przepiękną muzyczną podróż zabierze nas legenda nowej muzyki góralskiej, zespół który nie boi się ekspe-

Nowej Muzyki Góralskiej. Na koncerty oraz wieczory filmowe obowiązuje wstęp wolny! Festiwalowi towarzyszyć będzie wystawa „Sen o Saharze” (I piętro RCK), spływ kajakowy przez meandry Odrą organizowany przez raciborski OSiR oraz wycieczka do raciborskiego browaru. Na kolejnych stronach znajdziecie opisy filmów i slajdów, które zobaczyć można podczas naszej imprezy!

rymentów i współpracuje z artystami z całego świata – TREBUNIE TUTKI! Pamiętajcie, że w tym roku nasz festiwal będzie miał dwie lokalizacje! Pokazy slajdów, koncert sobotni, warsztaty i spotkania z podróżnikami odbywać się będą tradycyjnie w Raciborskim Domu Kultury na ul. Chopina 21. Na pokazy filmów górskich zapraszamy natomiast do Domu Kultury Strzecha na ul. Londzina 38. Jednym z ważniejszych powodów, dla których ciągle „walczymy z Wiatrakami” jest radość z obserwowania tego, iż z biegiem czasu coraz więcej naszych widzów przełamuje strach, bierze do ręki aparat i skutecznie opierając się wszechobecnemu konsumpcjonizmowi.. rusza w świat, przedkładając „być” nad „mieć”. To pozwala nam wierzyć, że nasz festiwal ma sens, inspiruje do podróży, popycha do realizacji marzeń i budzi ciekawość życia.. Pamiętajcie: zarówno w sobotę jak i w niedzielę, spotykamy się w samo południe! Anna i Dawid Wacławczyk


Wiatraki 2019

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Czwartek, 24 października 2019

Dwoje na K2 nież jak mieszkają i żyją ich rówieśnicy. W tym celu zostaną poGrand Prix (PFG Lądek Zdrój 2013), Polska (2013), 47 min. Re- kazane zdjęcia z ksarów, czyli glinianych, warownych twierdz żyseria: Dariusz Załuski i z obozowiska nomadów. W części warsztatowej, dzieci wyko20.00: PRZEGLĄD FILMÓW GÓRSKICH „LĄDEK FILM TOUR” nają i ozdobią figurkę wielbłąda. (Dom Kultury Strzecha, ul. Londzina 38, WSTĘP WOLNY) Wyprawa na K2 północnym filarem. 12.00: Leszek Szczasny: Filmy: Addicted to Altitude (Słowacja, 63’), Mama (Polska, 45’), Dla Gerlinde Kaltenbrunner „Polska na szóstkę, czyli cudze chwalicie, swego nie znacie” Last Honey Hunter (Nepal, 35’), Loved by All: The Story of Apa jest to ostatni szczyt brakuSherpa (Kanada, 14’) jący do Korony Himalajów. W 2018 roku w ramach styJej mąż Ralf Dujmovits pendium Ministra Kultury skompletował szczyty Ko20.00: WIECZÓR FILMÓW GÓRSKICH „LĄDEK FILM TOUR” i Dziedzictwa Narodowego Dom Kultury „Strzecha”, ul. Londzina 28; WSTĘP WOLNY!!! rony już wcześniej, teraz toLeszek Szczasny realizował warzyszy żonie w jej czwarmultimedialny projekt fotoAddicted to Altitude tej już próbie wejścia na K2.. graficzny, którego celem jest Najlepszy Film o Górach Wysokich 2018 (PFG Lądek Zdrój), zachęta do odkrywania maSłowacja (2017), 63 min. Reżyseria: Pavol Barabas Frenchy ło znanych atrakcji naszego Stany Zjednoczone (2018), 15 min. Reżyseria: Michelle Smith kraju. Autor łamie w tym poMama kazie stereotyp, że inspiracji Najlepszy Film Wspinaczkowy i Nagroda Publiczności (PGF 82-letni Jacques Houot odszukać można tylko tysiące Lądek Zdrój 2017), Polska (2017), 45 min. Reżyseria: Wojtek krył chyba sekret wiecznej kilometrów od domu i opowiada z pasją o takich bliskich zaKozakiewicz młodości. Ten mieszkają- kątkach, o których często nieopatrznie zapomnieliśmy czy niecy w Carbondale, Colorado słusznie się ich wstydzimy. Zapraszamy na fascynującą podróż Last Honey Hunter Francuz jest narciarzem, po pięknej i nieznanej Polsce.. Nepal (2017), 35 min. Reżyseria: Ben Knight / Felt Soul Media downhillowcem, rowerzystą szosowym i niepopraw- 13.30: Dorota Chojnowska i Selim Saffarini: Loved by All:The Story of Apa Sherpa nym flirciarzem. Radość z ży- „Gwatemala – świat współczesnych majów i nie tylko” Wyróżnienie Jury (PGF Lądek Zdrój 2018), Kanada (2018), 14 min. cia czerpie pełnymi garściaReżyseria: Eric Crosland mi. Wielokrotnie udało mu Dorota podczas pierwszej się uniknąć śmierci. Lawiny, podróży do Gwatemali dowypadki samochodowe, rak, atak serca, próba morderstwa.. – stała alergii na dźwięk słów przeżył to wszystko i dlatego teraz próbuje cieszyć się każdym „starożytni Majowie”. Tak dniem, który dostał od życia w prezencie. jakby Gwatemala ograniczała się tylko do ruin kilku Great Siberian Traverse piramid i snujących się mięNajlepszy Film o Sportach Zimowych (PFG Lądek Zdrój 2016), dzy nimi szamanów. DlateKanada (2015), 28 min. Reżyseria: Leo Hoorn go postanowiła wyruszyć na odkrywanie ludzi. Chciała „Great Siberian Traverse” to zobaczyć kim są i czym żyją narciarska podróż przez Ro- współcześni Gwatemalczycy - Indianie, biali i metysi. Spotykała sję o długości 10 tysięcy ki- się z ludźmi kultury, pracownikami organizacji społecznych i zwylometrów, wzdłuż trasy ko- kłymi zjadaczami tortillas. Przy okazji znalazła się na najwięklei transsyberyjskiej. Doku- szym zlocie motocyklistów w Ameryce Centralnej i.. pochyliła ment pokazuje środowisko głowę przed majestatem piramid i świętych majańskich miejsc. zwariowanych narciarzy freeridowych, jazdę w głębokim 14.45: Tomasz Grzywaczewski: „Granice marzeń. O państwach syberyjskim puchu i korze- nieuznawanych. Abchazja goooola!” nie narciarstwa.

Piątek, 25 października 2019

BLOK SZKOLNY:

Sobota, 26 października 2019

Grupy zorganizowane, bilety: 6 zł/pokaz Rezerwacja miejsc: 32 740 92 00 ƒƒ 8.30: Robert Gondek: „Gabon, Sao Tome - góry, goryle, szympansy, mandryle” 10.00: Zwiedzanie Browaru Raciborskiego ƒƒ 10.00: Ania i Piotrek Waksmundzcy: „Rowerami przez Amerykę Centralną i Południową” ƒƒ 11.30: Łukasz Supergan: „Islandia – Wyspa Żywiołów” ƒƒ 20.00: WIECZÓR FILMÓW GÓRSKICH „LĄDEK FILM TOUR” Dom Kultury „Strzecha”, ul. Londzina 28; WSTĘP WOLNY!!! Pod Ciężarem Wolności Grand Prix (PFG Lądek Zdrój 2017), Słowacja (2016), 58 min. Reżyseria: Pavol Barabas Z setką kilogramów na plecach stawiają czoła wiatrom i burzom, przedzierając się przez śniegi. Ich praca nie jest tylko zawodem – jest jednocześnie sposobem na znalezienie spokoju ducha. W dokumencie „Pod ciężarem wolności” poznamy najstarsze pokolenie tragarzy, działających w Tatrach Wysokich, którzy codziennie dostarczają jedzenie do górskich schronisk. Dowiemy się dlaczego wybrali taki sposób na życie i czemu można ich nazwać ostatnimi Mohikanami Starego Kontynentu..

Wstęp: 20 zł (z degustacją) tylko z rezerwacją: + 48 32 740 92 00

12.00: Dorota Chojnowska i Selim Saffarini: „Magiczna karawana – Marokońska Sahara” – warsztaty dla dzieci w wieku 5 – 10 lat

Nieuznawane kaukaskie państwo Abchazji było w 2016 r. gospodarzem równie nieuznawanych piłkarskich mistrzostw świata ConIFA World Football Cup 2016. To tutaj trwało futbolowe święto narodów, których reprezentacje nie mogą wystąpić na oficjalnych, organizowanych przez FIFA i UEFA turniejach (…). Od Donbasu przez Naddniestrze, Abchazję i Osetię Południową aż po Górski Karabach. Mieszkańcy postsowieckich państw nieuznawanych od ponad ćwierć wieku padają ofiarą wielkiej mocarstwowej polityki. Tomasz Grzywaczewski wyruszył w podróż po tych widmowych republikach. Opisał procesy historyczne i wielką politykę…

UWAGA: obowiązują zapisy w Raciborskim Centrum Turysty- 16.15: gość specjalny: Marcin Jamkowski: „Sudan. Czarni faraonowie z Królestwa Kusz” ki (wstęp 10 zł) Uczestnicy warsztatów wybiorą się na południe Maroka, na Saharę. Dzieci dowiedzą się jak wygląda życie na pustyni, jak chodzą ubrani mieszkający tam ludzie. Będą rozmowy o okrętach pustyni, czyli wielbłądach. Dzieci zapoznają się z lokalnymi zwyczajami, dowiedzą się rów-

Sudan na północ od Chartumu to dziś pustynna kraina Arabów. Kraj historycznie zwany Nubią, wypalony słońcem, skalisty, piaszczysty, przecięty przez jedną życiodajną rzekę – Nil, ma za sobą potężną historię sprzed arabskiego podboju. Nubia


Wiatraki 2019

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com bywała zamożna – do dzisiaj działają kopalnie złota zaopatrujące 12.00: Antek w podróży: „Cabo Verde – wyspy szczęśliwe czy 4 tysiące lat temu dwór egipskich faraonów. Królowie Nubii za- wyspy leniwe?” rabiali krocie na handlu, dzięki temu, że ich kraj leżał na skrzyżowaniu szlaków łączących Czarną Afrykę z wybrzeżami mórz: Antek, w trakcie zeszłoroczCzerwonego i Śródziemnego. Legendy o bogactwie sprowadzały nego wyjazdu na Cabo Verde jednak na Nubijczyków same kłopoty. Zazdrośni o zamożność odwiedził wyspy Santo Antao faraonowie z Egiptu wyprawiali się ze stolicy w Tebach po złoto, oraz Sao Vincente. Podczas miedź, drogie kamienie, heban, kość słoniową, skóry lamparcie prelekcji zabiorze Was na Wydla kapłanów i kadzidła. Przyganiali też na północ długie rzędy spy Zielonego Przylądka, o któczarnych niewolników. Ci bronili się wysyłając zastępy łuczników, rych mówi się, że są ostatnim tak zdolnych, że Nubię nazwano Królestwem Kusz.. rajem na Atlantyku. Spróbujemy odpowiedzieć na pyta17.45: gość specjalny: Joanna Pajkowska: „Samotny rejs jachtem nie, czy są to wyspy szczęśliżaglowym dookoła świata” we, czy może leniwe? Wyspa Santo Antao to ojczyzna grogu, Joanna Pajkowska (ur. 13 lipulubionej przez marynarzy loca 1958 w Warszawie) – pol- kalnej odmiany rumu. Natomiast stolicą wyspy Sao Vincente ska żeglarka, kapitan jachto- jest Mindello, zwane „Małą Brazylią”, w którym żyła Cesaria wy, ratownik morski, prze- Evora, królowa morny. płynęła ponad 250 tysięcy mil morskich, często w rejsach 13.15: Piotr Strzeżysz: „Zaistnienia. Rowerem przez Birmę, Laos i regatach samotnych lub i Kambodżę” dwuosobowych. W dniach 23 września 2018 r. – 28 kwietnia Chociaż siedmiomiesięcz2019 r. odbyła, jako pierwsza na podróż po Azji rozpoczęPolka, samotny i non-stop rejs dookoła świata. Rejs trwał 216 ła się w Bangkoku, opowieść dni i 16 godzin, start i meta w Plymouth (Anglia). Trasa, licząca będzie miała swój początek 29 000 mil morskich, wiodła przez Atlantyk na południe, dookoła w Birmie, kiedy dosłownie Przylądka Dobrej Nadziei, dalej przez Ocean Południowy, dookokilka kilometrów po przekroła Przylądka Leeuwin (Australia), południowy Pacyfik, dookoła czeniu granicy wszystko ulePrzylądka Horn i powrót przez Atlantyk na półkulę północną, do gło zakrzywieniu, pomieszaPlymouth. Joanna Pajkowska żeglowała na aluminiowym, licząniu i niemal zaczarowaniu. cym 40 stóp (ok. 12 metrów) długości jachcie Fanfan. Na pokazie posłuchamy m.in. o obchodach khmerskiego nowego roku, o pewnej birmańskiej 19.15: koncert pt. „Inspiracje – muzyczna podróż z zespołem osobliwości, zwanej ana, która stanowi przeszkodę w nawiązaniu Trebunie Tutki” kontaktów z cudzoziemcami; dowiemy się czym jest i jak działa betel, dlaczego Birmańczycy mają upudrowane na biało twarze, obejrzymy grających w chinlone chłopców w sukienkach i niemal dosłownie zajrzymy do garnków pełnych pysznego jedzenia..

to również opowieść o kaprysach historii, o tym dlaczego miecz koronacyjny polskiego króla leży na strychu zamku w Szwecji, rękopisy Mikołaja Kopernika stoją na półkach w bibliotece w Uppsali, w Sztokholmie są królewskie zbroje z polski, a w kościołach na szwedzkiej prowincji dzwony, ołtarze, chrzcielnice i ambony z dawnej Rzeczpospolitej.

17.30: gość specjalny: Krzysztof Starnawski: „Sac Actun i Dos Ojos – eksploracja najdłuższego na świecie zalanego systemu jaskiniowego” Historia jednej z najciekawszych eksploracji Krzysztofa Starnawskiego. „The greatest connection: Sac Actun – Dos Ojos” to eksploracja dwóch potężnych systemów jaskiniowych na półwyspie Jukatan w Meksyku: Sac Actun oraz Dos Ojos. Przez ponad dwadzieścia lat wielu wybitnych nurków jaskiniowych próbowało odnaleźć naturalne połączenie między podziemnymi korytarzami. Udało się to dopiero po 20 latach dwa razy, ale żadne z połączeń nie jest w dalszym ciągu możliwe do przenurkowania..

19.00: gość specjalny Robert Makłowicz: „W kulinarną podróż”

14.30: Michał Woroch: „Wheelhairtrip – 371 dni z Ziemi Ognistej na Alaskę”

TREBUNIE-TUTKI to zespół, który jest ambasadorem Podhala i polskiej kultury na festiwalach w całej Europie, Azji i Ameryce Północnej, m.in. Wystawach Światowych EXPO w Portugalii i Japonii. Trebunie-Tutki jako pierwszy zespół z Polski, wielokrotnie znalazł się w pierwszej dziesiątce Listy Muzyki Świata Europejskiej Unii Radiowej. Twórczość Trebuniów-Tutków została nagrodzona tytułem Honorowy Ambasador Polszczyzny, przyznawanym przez Radę Języka Polskiego..

22.00: After Party z DJ-em Balkan Valkan - czyli nie samym slajdem żyje podróżnik ;)

Przystanek Kulturalny KONIEC ŚWIATA, ul. Karola Miarki 3a (wstęp wolny)

Z samego południa z Ziemi Ognistej przez dwie Ameryki aż na Alaskę. Ta droga to sprawdzian dla człowieka i maszyny. Dwóch przyjaciół na wózkach inwalidzkich rzuciło wyzwanie trasie a przy okazji – samym sobie. Przez 12 miesięcy poruszali się Landroverem Defenderem, do którego samodzielnie zaprojektowali szereg udogodnień. Z początku, kiedy opowiadali o swoim planie, pukano się w czoło. Pomimo wszystkich przeciwności ruszyli w podróż życia. Wheelchairtrip - to tysiące kilometrów bezdrożami Ameryki Południowej. Białe piaski pustyni Atacama, rejs Amazonką do serca dżungli – Iquitos, tonięcie w błocie, tropikalne choroby, eksplozje silnika i jeden cel: udowodnić, że można pokonać tę morderczą trasę będąc niepełnosprawnym.

16.00: Marcin Jamkowski i Marzena Hmielewicz: „Uratowane z potopu”

Balkan Valkan – Macedończyk mieszkający obecnie To jest historia skarbów zaw stolicy Dolnego Śląska. Poginionych 350 lat temu i wychodzi z rodziny o bogatych praw, które latami ich poszumuzycznych tradycjach, wykiwały. Ale przede wszystkim chowywał się w Skopje, a we jest to fascynująca opowieść Wrocławiu ukończył studia o przygodach kilku zapaleńfilologiczne. W swojej muzyców, którzy postanowili zobace łączy w różnorakich komczyć, co zostało po Szwedach binacjach bałkański folk z elementami muzyki z innych stron w nurtach Wisły. Bo przecież świata, czerpiąc z niej całymi garściami. coś musiało zostać, prawda? Historia „Uratowanych z potopu” osnuta jest wokół trwającej wiele lat wyprawy na poszukiwanie skarbów. Zabytków, które szwedzcy żołnierze w XVII wieku zabrali z warszawskich rezydencji polskiego króla, włożyli na rzeczne barki zbożowe i próbowali wywieźć do Szwecji. Jednak 11.00: spływ Odrą: Chałupki – Krzyżanowice, Organizator: błędnie nawigowane jednostki wpadły na podwodne głazy i zatoOSiR Racibórz nęły, a pamięć o wiezionych skarbach przybrała postać miejskiej Uczestnictwo darmowe, obowiązkowa rezerwacja: legendy.. Prezentacja „Uratowane z potopu” opowiadająca o tej osir.raciborz@wp.pl niezwykłej wyprawie pokazuje znaną historię potopu szwedzkiego z zupełnie nieznanej perspektywy - skarbów i przygody. Będzie

Niedziela, 27 października 2019

Robert Makłowicz, urodzony w 1963 roku w Krakowie, dziennikarz, autor książek i programów telewizyjnych o tematyce kulinarnej, kulturowej i historycznej. Nauki pobierał na wydziałach prawa i historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w sposób wysoce niesystematyczny oraz wybiórczy, gdyż żadnego z tych kierunków nie ukończył. Historią pasjonuje się od zawsze, zwłaszcza dziejami Europy Środkowej w dobie panowania Habsburgów, szczególnie zaś dwóch ostatnich władców tejże dynastii – cesarza Franciszka Józefa i cesarza Karola.. Twórca programu telewizyjnego „Podróże kulinarne Roberta Makłowicza”, „Makłowicz w podróży” oraz „Makłowicz w drodze”. Był przewodnikiem po świecie kulinarnym w programie Bake Off – Ale ciacho! Niezwykła osobowość telewizyjna. Odwiedził 6 kontynentów i kilkadziesiąt państw. m. in. Australię, Urugwaj, Jamajkę, Izrael, Ekwador, Indie, Islandię, Tunezję, Portugalię, Mołdawię, Macedonię, Armenię, Estonię, Litwę, Ukrainę i liczne państwa europejskie.

Festiwalowi towarzyszy wystawa „Sen o Saharze” autorstwa Doroty Chojnowskiej i Selima Saffarini Podczas pewnego spotkania znajomy zaprosił Dorotę Chojnowską i Selima Saffarini do swojego desert campu w Maroku. Kilka tygodni później wyruszyli z M’hamidna kilkudniową wyprawę przez piaski Sahary. Nie spodziewali się, jak wielkie wrażenie zrobi na nich pustynia. Po powrocie obrobili pierwsze zdjęcia, tak jak mówiło im serce – odbierając im wszelkie cechy realności. Kiedy zobaczyli efekty, zapragnęli zobaczyć je fizycznie, ale nie tradycyjnie na papierze. Najbardziej odpowiednim materiałem wydało im się płótno. Jego faktura uszlachetniła przeżycia samej wyprawy i upodobniła utrwalone chwile do czystej kreacji, czyli obrazu. Kilka zdjęć opublikowali na forach fotograficznych i podróżniczych. Wtedy w jednym z komentarzy, pojawiło się pytanie o wystawę. Czemu nie? Pomyśleli i zaczęli przygotowania. W efekcie powstała wystawa Sen o Saharze.


Wiatraki 2019

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz

– Lądek Film Tour Dobra informacja dla osób kochających filmy górskie! Wracamy do naszych korzeni i ściągamy na „Wiatraki” zestaw najciekawszych filmów, które pojawiły się na Przeglądzie Filmów Górskich w Lądku Zdroju. Będzie je można zobaczyć w Domu Kultury Strzecha w czwartek i piątek (24 i 25 października br.) o godzinie 20.00. Wieczory filmowe trwać będą do godziny 23.00. W czwartek wyświetlone zostaną: Addicted to Altitude (Słowacja, 63’), Mama (Polska, 45’), Last Honey Hunter (Nepal, 35’), Loved by All: The Story of Apa Sherpa (Kanada, 14’); w piątek zaś: Pod ciężarem wolności (Słowacja, 58’), Dwoje na K2 (Polska 47’), Frenchy (USA, 15’) i Great Siberian Traverse (Kanada, 28’). Pełne opisy filmów znajdują się na www.wiatraki.rosynant.pl

Kajakiem przez Meandry Odry! Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu oraz Stowarzyszenie Artystów i Podróżników „GRUPA ROSYNANT” zapraszają na spływ kajakowy rzeką Odrą na odcinku Chałupki – Krzyżanowice. Długość trasy to ok. 13 km, a czas przepłynięcia 3,5 godziny. Spływ zaczyna się niedaleko mostu granicznego łączącego Chałupki z Boguminem (byłe przejście graniczne) przy siedzibie Klubu Kajakowego Meander. Na tym odcinku płynie się przez malowniczy obszar Natura 2000 „Graniczne Meandry Odry”. Jest to zdecydowanie najciekawszy i najpiękniejszy odcinek, gdzie rzeka jest nieuregulowana. Zbiórka uczestników przy moście granicznym o godzinie 10.45. Organizatorzy zapewniają kajaki, wiosła, kamizelki ratunkowe oraz zabezpieczenie ratownicze. Dojazd i powrót uczestników we własnym zakresie. Zapisy: imprezy@osirraciborz.pl

Muzyczna podróż z zespołem TREBUNIE-TUTKI

Muzyczną gwiazdą Wiatraków 2019 będą kulturalni ambasadorzy Polski i Podhala – zespół Trebunie-Tutki. Ich dobrze rozpoznawalny w Europie styl ukształtowały z jednej strony muzyczne tradycje rodzinne i zamiłowanie do góralszczyzny, z drugiej zaś otwartość, nowatorstwo i awangardowe podejście do swojego dziedzictwa. Trebunie-Tutki chętnie eksperymentują i współpracują z wybitnymi artystami m.in. Adrianem Sherwoodem z Londynu, jamajską grupą Twinkle Brothers, a ostatnio Urmuli Quintet z Gruzji, a także ze znakomitymi polskimi muzykami, m.in. Wojciechem Waglewskim i Voo Voo. W ostatnich latach zespół koncertował m.in. w wielu krajach europejskich, a także w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Azerbejdżanie, Chinach, USA, Kanadzie, Indiach, Bangladeszu i w Armenii. Umiłowanie tradycji i wierność góralszczyźnie nie ogranicza twórczości zespołu. Opierając się na tradycyjnym instrumentarium, skali góralskiej, budowie muzycznej i charakterze wykonania, Krzysztof Trebunia-Tutka tworzy Nową Muzykę Góralską.

BILETY NA FESTIWAL: Blok szkolny: 6 zł za pokaz Bilety jednodniowe: 20 zł / 15 zł (ulgowe) Ulga: uczniowie, studenci, posiadacze kart: „Rodzina+” i „Senior 60+” Biuro festiwalowe rozpoczyna sprzedaż biletów na godzinę przed pierwszym pokazem w sobotę i niedzielę! Przedsprzedaż biletów: Raciborskie Centrum Turystyki Racibórz, ul. Opawska 38, Galeria Dukat, vis a vis E. Leclerc, telefon: +48 32 740 92 00 Czynne: 9.00–17.00 (w soboty do 13.00)

UWAGA:

Bilety na festiwal NIE SĄ DOSTĘPNE w kasach Raciborskiego Centrum Kultury ;)


Piątek, 25 października 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

REKLAMA

» VII

MOTORYZACJA / JESIEŃ / 2019


MOTORYZACJA / JESIEŃ / 2019 REKLAMA

REKLAMA

» VIII

Piątek, 25 października 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com


Piątek, 25 października 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

»7

MOTORYZACJA / JESIEŃ / 2019


Rozrywka

»8

Piątek, 25 października 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

stiumy, magia świateł i urzekająca scenografia - wszystko to składa się na występ Royal Lviv Ballet sprawiając, że całość zapiera dech w piersiach. Wrażeń i emocji, jakie wzbudza spektakl nie da się opisać, tego po prostu trzeba doświadczyć. Bajkowa opowieść połączona z genialną muzyką jednego z najwybitniejszych kompozytorów - Piotra Czajkowskiego, wprowadzą każdego widza w piękny, magiczny świat baletu klasycznego. Spektakl w 2 aktach i 4 odsłonach. Czas trwania spektaklu - 2 godziny. Bilety w cenie 90zł. i 95zł. do nabycia w kasach RCK

16 LISTOPADA, GODZ. 18.00, 10 LISTOPADA GODZ. 18.00, RCK RDK (UL. CHOPINA 21) SALA WIDOWISKOWA RCK RDK (UL. CHOPINA 21) ROYAL LVIV BALLET W SPEKTAKLU PT. ŚPIĄCA KRÓLEWNA. KOCHANKOWIE NIE Z TEJ ZIEMI – SPEKTAKL W dniu swoich piętnastych urodzin, w wyniku klątwy, piękna królewna zapada w głęboki, stuletni sen a razem z nią mieszkańcy zamku i poddani. Na ratunek przybywa wielu śmiałków, ale tylko jednemu udaje się zrzucić zły czar. Śpiąca królewna to klasyczna opowieść o pokonywaniu przeszkód w drodze do prawdziwej miłości oraz o przeznaczeniu, którego nie da się oszukać. Imponująca choreografia, olśniewające ko-

www.rck.com.pl

Na skutek pewnego nieporozumienia ze świętym Piotrem, kameralny dom pod Londynem zamieszkują dwie pary zakochanych ludzi. Piszących powieści kryminalne mężczyzn - Jacka i Simona, wspierają ich piękne i urocze żony: Susie i Mary. Wychodząca poza standardowe ramy czułość oraz opieka, jaką nad małżeństwem Mary i Simona postanowili roztoczyć Susie i Jack, potwierdza powiedzenie, że „miłość potrafi przełamać wszelkie bariery”. Czas mija, a czwórka mieszkańców żyje, w rosnącej z dnia na dzień, przyjaznej atmosferze… W roli kreatywnej żony pisarza zobaczymy ulubioną aktorkę, wyśmienitą - Magdalenę Walach. Jej męża - Jacka gra znakomity Dariusz Starczewski. W postaci młodych małżonków wcielą się Karolina Chapko i Adam Szarek. W pozostałych rolach występują: Ewa Mitoń, Przemysław Redkowski/Sebastian Oberc i Marek Bogucki. Sztukę reżyseruje Piotr Urbaniak, a scenografię przygotowała Joanna Schoen.

GODZINY OTWARCIA kas RCK:

Bilety w cenie 75 zł i 95 zł do nabycia w kasach RCK oraz na https://biletyna.pl/event/view/id/120574 https://www.kupbilecik.pl/imprezy/42189/Racib%C3%B3rz/Kochankowie+nie+z+tej+ziemi/

30 LISTOPADA, GODZ. 19.00, SALA WIDOWISKOWA RCK RDK (UL. CHOPINA 21) BRAZYLIJSKIE NOCE - NOITES BRASILEIRAS – KONCERT Ma Portugalia swoje fado, USA bluesa, a Brazylia szczyci się chôro czyli muzyką źródła, z której wywodzą się takie gatunki jak samba czy bossa nova. Zapraszamy na koncert pt. BRAZYLIJSKIE NOCE - NOITES BRASILEIRAS w wykonaniu brazylijskiej wokalistki jazzowej Gabrieli Kozyry - Lopes wraz ze swoim zespołem: Walter Lopes – gitara, Andrew Woolf – klarnet, Sam Watts – fortepian, Andrés Ticino – perkusjonalia. Gabriela Kozyra-Lopes pochodzi z rodziny polskich muzyków o tradycji głównie wokalnej. Od ponad 10 lat występuje na scenach europejskich festiwali jazzowych i klubów jazzowych w Londynie, gdzie mieszka. Gabriela ukończyła śpiew jazzowy w Królewskim Konserwatorium w Hadze i posiada tytuł magistra o specjalności muzyki brazylijskiej z konserwatorium Codarts w Rotterdamie. Bilety w cenie 30 zł. do nabycia w kasach RCK oraz na https:// biletyna.pl/event/view/id/121707 Honorowane są raciborskie karty:,, Senior 60+’’,,, Rodzina+’’

RCK RDK (Chopina 21): poniedziałek - kasa nieczynna, wtorek - czwartek 12.00 - 18.00, piątek 10.00 - 16.00 RCK DK Strzecha (Londzina 38): poniedziałek: 14.00-18.00, wtorek: 9.00-13.00, środa-czwartek: 14.00-18.00, piątek: nieczynna

REKLAMA

SKRZYDŁA INDYCZE z piekarnika

4 skrzydła indycze Marynata: • 2 łyżki miodu • 3 łyżki płynnej przyprawy do zup ( lub sosu sojowego) • 1 łyżka musztardy • 4 posiekane ząbki czosnku • 1 łyżeczka soli • 1 łyżeczka pieprzu ziołowego • 1 łyżka oleju • 0,5 łyżeczki suszonego rozmarynu Dodatkowo: • 2 łyżeczki oleju do wysmarowania blachy • 4 łyżki wody

Składniki marynaty dokładnie wymieszać. Skrzydła przeciąć na pół i obtoczyć w marynacie, po czym odstawić do lodówki na parę godzin. Mięso ułożyć na wysmarowanej olejem blaszce, następnie wlać 4 łyżki wody. Całość przykryć folią aluminiową i włożyć do nagrzanego piekarnika do 180°C na około 100 minut (grzanie górne i dolne). Gdy skrzydła są już dostatecznie miękkie, zdjąć folię i włożyć ponownie do piekarnika na 10 minut (bez przykrycia) aż się zrumienią.

www.smakiweroniki.pl


»9

Piątek, 25 października 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

WFOŚiGW Aktualności

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ZAWNIOSKUJ ONLINE Fundusz na Międzynarodowych O DOFINANSOWANIE Targach Ochrony Środowiska

w ramach programu „Mój Prąd” Miliard złotych – to budżet programu „Mój Prąd”. Do tej pory wnioski o dofinansowanie w jego ramach można było składać jedynie w formie papierowej. Teraz można to zrobić online – na portalu GOV.pl. 21 października 2019 r. w resorcie cyfryzacji odbyła się konferencja prasowa – Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego oraz Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka z udziałem Prezesa NFOŚiGW Piotra Woźnego i Wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego – na temat nowej e-usługi w ramach programu „Mój Prąd”. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli także przedstawiciele Departamentu Energii NFOŚiGW, który odpowiada za realizację programu „Mój Prąd”: Dyrektor Urszula Zając i Kierownik Wydziału Programowego Marcin Jamiołkowski. – Nowa e-usługa to dowód na to, że nie tylko stale pracujemy nad dostarczaniem Polakom nowych i wygodnych możliwości załatwiania spraw urzędowych, ale i sprawnie reagujemy na bieżące potrzeby – powiedział podczas konferencji 21 października Minister Cyfryzacji (MC) Marek Zagórski. „Mój Prąd” to prawdopodobnie największy w Europie program dedykowany finansowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) dla osób fizycznych. To aż miliard złotych na rozwój przydomowych źródeł energii odnawialnej (np. niewielkiej elektrowni słonecznej). - Po raz pierwszy zastosowaliśmy tak duże wsparcie o zasięgu ogólnopolskim dla osób indywidualnych. Dzięki oferowanemu dofinansowaniu coraz więcej osób będzie mogło produkować i wykorzystywać odnawialną energię na własne potrzeby – powiedział Minister Środowiska Henryk Kowalczyk. – Pierwszy nabór wniosków trwa od 30 sierpnia 2019 r. Zakończy się 20 grudnia 2019 r. Kolejny nabór jest zaplanowany na początku 2020 roku – dodał. Oferowane dofinansowanie w formie dotacji może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych montażu i zakupu mikroinstalacji, ale nie więcej niż 5 tysięcy złotych

na jedno przedsięwzięcie. Przy dostępnym budżecie i założonym poziomie wsparcia może to pozwolić na dofinansowanie nawet 200 tysięcy instalacji, które pozwolą wygenerować nawet 1 TWh zielonej energii. Do 21.10 wniosek o dofinansowanie można było złożyć na dwa sposoby – oba „tradycyjne”. Pierwszy – to wizyta w siedzibie NFOŚiGW i osobiste złożenie tam papierowej wersji wniosku. Drugi – przesłanie dokumentów pocztą lub kurierem na adres Funduszu. Obecnie nie trzeba iść na pocztę lub jechać do siedziby NFOŚiGW. Można to załatwić przez internet. – Aby online złożyć wniosek o dofinansowanie potrzebujemy jedynie profilu zaufanego lub e-dowodu – powiedział Minister Cyfryzacji Marek Zagórski. – Załatwienie tej sprawy zajmuje tylko kilka minut – dodał szef MC. Od czego zacząć? Od przygotowania elektronicznych wersji niezbędnych dokumentów, które trzeba załączyć do wniosku. Oto, o jakie dokumenty chodzi: ƒƒ Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”, ƒƒ Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie, ƒƒ Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano, ƒƒ Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji). Należy też pamiętać o loginie i haśle do profilu zaufanego (PZ). Można go założyć na stronie www. pz.gov.pl. – Z profilu zaufanego korzysta już ponad 4,4 miliona Polaków. Jego wciąż rosnąca popularność jest najlepszym dowodem na to, że warto go mieć – powiedział Minister Marek Zagórski. Elektroniczne wersje dokumentów przygotowane. Co dalej? Pierwszy krok to wizyta na portalu GOV.

PL. Będąc tam należy zalogować się do panelu Mój GOV i wybrać e-usługę „Skorzystaj z programu Mój prąd”.

Oto kolejne wskazówki:

1. Kliknij przycisk Złóż wniosek o dofinansowanie. 2. Zaloguj się (profilem zaufanym lub jeśli masz – e-dowodem). 3. Wypełnij wniosek, uzupełnij dane kontaktowe. Upewnij się, że w swoim wniosku podałeś poprawny e-mail. To na ten adres otrzymasz potwierdzenie podjętej decyzji. 4. Dołącz wymagane załączniki. 5. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie (profilem zaufanym lub jeśli masz – e-dowodem). 6. Wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami. 7. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP na panelu Mój GOV i na podany we wniosku adres e-mail.

Gotowe!

WAŻNE! Po wysłaniu wniosku nie możesz go edytować, ani podmieniać w nim załączników. O ewentualnych brakach lub błędach we wniosku będzie informował e-mail wysłany na adres wskazany w tym wniosku. Usługa jest bezpłatna. – Stosujemy maksymalnie uproszczoną procedurę oceny wniosków i wypłaty środków. Wysokie tempo weryfikacji wniosków i realizacji wypłat jest bezprecedensowe w historii funkcjonowania NFOŚiGW – Minister Środowiska Henryk Kowalczyk. – Dzięki temu w ciągu niespełna dwóch miesięcy funkcjonowania programu zweryfikowaliśmy już 3812 wniosków, a wstępnie do dofinansowania zakwalifikowaliśmy 3076 wniosków na ponad 15 milionów złotych – dodał Prezes NFOŚiGW Piotr Woźny. Fundusz wypłacił już 2320 dotacji na łączną kwotę ponad 11 mln zł. Łączna moc wspartych instalacji to 13 076,70 kW, pozyskana zielona energia to 13 076,70 MWh/rok, co pozwala na redukcję CO2 w wysokości 10 461,3 ton/rok. NFOŚiGW

POL-ECO SYSTEM 9 października rozpoczęły się Targi POL-ECO SYSTEM w Poznaniu. Nie zabrakło tam Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środkowiska. Zarząd WFOŚiGW w Katowicach - Tomasz Bednarek oraz Adam Lewandowski wzięli udział w debacie z udziałem przedstawicieli samorządów i sektora bankowego, jak również w seminarium nt. dorobku 30-lecia Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz perspektyw rozwoju Funduszu i systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce. Ponadto nasi pracownicy byli zaangażowani w obsługę wspólnego stoiska wojewódzkich funduszy - 17funduszy.pl, a doradcy energetyczni odpowiadali na pytania na stoisku informacyjnym Projektu Doradztwa Energetycznego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podczas targów roz-

strzygnięto również konkurs na plakat promujący Młodzieżowy Kongres Klimatyczny 2020. Miło nam poinformować, że pierwszą nagrodę w konkursie otrzymał katowiczanin - Dawid Myszka. Nagrodę wręczył mu Minister Środowiska - Henryk Kowalczyk. Serdecznie gratulujemy! POL-ECO SYSTEM to największe i najważniejsze wydarzenie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, prezen-

tujące zaawansowane technologie, rozwiązania i produkty służące zrównoważonemu rozwojowi. W tym roku targom towarzyszyły obchody jubileuszu 30-lecia działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – instytucji, która jest ważnym filarem systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce. WFOŚiGW w Katowicach

Panel Funduszu na 9. EKMŚP 17 października w ramach IX Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach odbył się panel dyskusyjny „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach - OZE - chwilowy trend czy zmiana świadomości”. W dobie stale rosnących cen wszystkich nośników energii, efektywność energetyczna zajmuje wysokie miejsce wśród priorytetów każdego dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa. Poprawiać efektywność energetyczną można na różne sposoby. Modernizując linie technologiczne, termomodernizując budynki. Można także zbudować budynek tak, żeby od

początku swego istnienia był nisko, albo nawet plus energetyczny. Ważnym, a właściwie niezbędnym narzędziem w walce o zwiększanie efektywności energetycznej stają się odnawialne źródła energii. Notujemy coraz więcej przykładów optymalizacji procesów technologicznych przy użyciu OZE, a wśród źródeł odnawialnych co raz większe znaczenie fotowoltaiki. Przyczyn tego upatrywać należy z jednej strony w zapowiedzianych podwyżkach cen energii elektrycznej, ale z drugiej w spadających kosztach inwestycyjnych instalacji fotowoltaicznych. Czy inwestycje w efektywność energetyczną

i wykorzystujące odnawialne źródła energii naprawdę się opłacają? Czy przedsiębiorcy podejmują je tylko wtedy, gdy mogą liczyć na wsparcie finansowe ze źródeł preferencyjnych jakie oferują np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z funduszami wojewódzkimi, a także Bank Gospodarstwa Krajowego? Na te i inne tematy rozmawiano z ekspertami w dziedzinie efektywności energetycznej i finansowania efektywnych energetycznie inwestycji. WFOŚiGW w Katowicach


Ogłoszenia

» 10

Piątek, 25 października 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIA DROBNE

997 Strażacy szukali dwóch rannych grzybiarzy

REKLAMA

REKLAMA

DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470.

Usługi remontowe Pokrycia dachowe Blacha trapez, blachodachówka, dachówka, gont papowy, papa termozgrzewalna, obróbki blacharskie, ciesielka. Tel. kom.: 696 249 017. Usługi ogólnobudowlane Budynki od podstaw, tynki zwykłe/dekoracyjne, karton gipsy, kafelkowanie, montaż okien i drzwi, adaptacja strychów oraz usługi ciesielsko-dekarsko-blacharskie. Tel. kom.: 604 761 326.

DLA DZIECI Inne STRASZNIE fajna matematyka Zapraszamy na HALLOWEEN w MathRiders. Już od 17.30 - 31.10 straszymy matematyczne zmory i zajadamy dyniowe przysmaki. Zapisy 503831636.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Pożyczki bez zaświadczeń online do 60 000 złotych Szukasz najlepszej pożyczki bez zaświadczeń o do-

chodach? Na Getmoney znajdziesz wszystkie pożyczki dostępne online - na raty i chwilówki Bez dokumentów potwierdzających dochód. Wystarczy dowód. Pożycz pierwszy raz do 5000 zł za darmo, do 60 000 zł na raty przez internet, e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. https://www.get-money.pl/ aktualności/banki/chwilówka-szybka-pożyczka-szybka-wypłata-w-15-minut.

MOTORYZACJA Kupię Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń !. Tel. kom.: 692 191 585. Auto-złom Racibórz skup kasacja 24/h tl501-525-515 Skupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane, całe, rozbite,uszkodzone, powypadkowe, skorodowane, natychmiastowy dojazd 24/h/7, wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu. Zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel. kom.: 501-525-515, 530-312-312, e-mail: autodemont@wp.pl, www. autozlomwodzislaw.pl. REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

OGŁOSZENIE

NIERUCHOMOŚCI Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957, e-mail: domijul@poczta.fm.

Lokal użytkowy wynajmę Wynajmę lokal Wynajmę lokal użytkowy położony w Raciborzu ul.Opawska (przed Galerią DUKAT) na działalność usługową, gabinet, inne (około 50m2,) Zainteresowanych prosimy o kontakt +48600976466. Tel. kom.: +48600976466.

Ponadprzeciętne zarobki - branża odporna na kryzys Giganci zatrudnią przedstawicieli handlowych. Szerokie możliwości rozwoju zawodowego i finansowego bez ograniczeń zarobkowych i terytorialnych. Branża - Rozwiązania energetyczne dla firm i prywatnie w zakresie: Gaz, Energia el., OZE (w tym fotowoltaika z dotacjami). Prosimy o CV na e-mail. Tel. kom.: 601 856 926, e-mail: m.polok@krajowa-energia.pl. REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

OGRODNICTWO Inne Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie oferuje drzewa i krzewy ozdobne i owocowe, nasiona, kwiaty rabatowe i balkonowe. Zapraszamy! Ul Janowska 75, Cyprzanów. Tel.: 32 419 82 60.

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl. Firma budowlana zatrudni pracowników Firma budowlana zatrudni wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników budowlanych oraz kierowców samochodów ciężarowych. Gwarantujemy umowę o pracę oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Praca od zaraz. Prosimy o wysłanie CV lub o kontakt telefoniczny. Tel.: 32 414 91 64, e-mail: kampka@kampka.pl.

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

Firma dekarsko-budowlana zatrudni pracownika W związku z ciągłym rozwojem naszej firmy poszukujemy pracowników na stanowiska: dekarz, murarz, cieśla, pomocnik budowlany. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie oraz umowę o pracę. Tel. kom.: 507655047.

RÓŻNE Szukam Zgubiono OKULARY W piątek 18 października w Raciborzu zgubiono OKULARY w czarnym futerale. Okulary te są niezbędne do pracy. Prawdopodobne miejsca to okolice „nerki”, sądu lub ul. Willowej w godzinach 13-14. Uczciwego znalazcę proszę o kontakt. Tel.: 324157467, tel. kom.: 603131181.

REKLAMA

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Starosta Raciborski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Cyprzanowie, stanowiącej działkę nr 83 a.m.9, obręb Cyprzanów, o powierzchni 0,4262 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00012270/7. Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330.

OGŁOSZENIA DROBNE

do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com

MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl, osobiście w księgarni Sowa ul. Długa 29 w Raciborzu. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

Do zdarzenia doszło 19 października przed godziną 14.00 w lesie Widok na granicy Raciborza i gminy Kornowac. Ze zgłoszenia wynikało, że mężczyźni osunęli się na dno głębokiego wykopu. Z powodu obrażeń i złamań nie mogli się samodzielnie wydostać z pułapki. Las Widok jest pełen stromych zboczy. Trwa tu wyrąb lasu. Do akcji skierowano 24 strażaków z raciborskich OSP Brzezie, Miedonia, Markowice i Sudół oraz ochotników z czeskiego Krawarza. Działania trwające kilkadziesiąt minut prowadzono w kompleksie o obwodzie około 2 km. Strażacy przez ponad 600 metrów szli ławą o długości 400 m. Dwóch rannych grzybiarzy udało się uratować. Z obrażeniami ciała przekazano ich pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Powyższe działania złożyły się na ćwiczenia w zakresie zarządzania kryzysowego pod kryptonimem Widok 2019. Było to ostatnie w Polsce działanie w ramach projektu pod nazwą Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko-opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w obszarze pogranicza w dorzeczu Górnej Odry poprzez wzmocnienie transgranicznych powiązań pomiędzy służbami ratowniczymi. W ramach projektu zakupiono 2 lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze, sprzęt i wyposażenie pożarnicze oraz materiały promocyjne. Partnerzy projektu opracowali plan regularnych szkoleń i ćwiczeń jednostek ratowniczych i służb kryzysowych na lata 2015 - 2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 PRZEKRACZAMY GRANICE. Organizatorem było Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Raciborzu oraz Zarząd Miejski ZOSP RP w Raciborzu. Kierownikiem ćwiczeń był Stanisław Mrugała, szefem zespołu oceniającego i podgrywającego Mateusz Wyrba - zastępca dowódcy JRG Racibórz, kierownikiem zespołu ćwiczącego Daniel Demanet - naczelnik OSP Racibórz-Brzezie. (waw), fot. w, OSP Brzezie/Monika Kapuścik

Pod Raciborzem oślepiano laserem pilota linii Ryanair Prokuratura prowadziła dochodzenie w sprawie emitowania niedaleko Raciborza wiązki laserowej w kierunku samolotu linii Ryan Air lecącego z Korfu do Wrocławia. Do zdarzenia doszło w czerwcu tego roku, w obszarze miejscowości Żytna i Pstrążna w gminie Lyski w powiecie rybnickim. Żytna graniczy z Raciborzem od strony Raszczyc i Markowic, Pstrążna leży na granicy z gminą Kornowac w powiecie raciborskim. - Na podstawie art. 131 § 2 k.p.k. zawiadamiam, że w dniu 7 lipca 2019 roku wszczęto dochodzenie w sprawie emitowania w dniu 1 czerwca 2019 roku w obszarze miejscowości Pstrążna, Żytna przez nieznana osobę wiązki laserowej koloru zielonego w kierunku samolotu linii lotniczych Ryan Air lecącego z Korfu do Wrocławia w sposób mogący spowodować olśnienie, oślepienie lub wystąpienie poświaty i w rezultacie stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa statku powietrznego lub zdrowia załogi i pasażerów na jego pokładzie, tj. o czyn z art. 211 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze - informuje Prokuratura Okręgowa w Gliwicach. 23 września zatwierdzono postanowienie o umorzeniu dochodzenia z powodu niewykrycia sprawcy. Prokuratura Okręgowa Gliwice


» 11

Piątek, 25 października 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

39.90 zł

9.90 zł

S. Sadkiewicz - Obrońcy Mórz. Piracy, morscy terroryści i polski oficer ochrony statków

Policjanci z Raciborza dzielili się własną krwią

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu wzięli udział w akcji „Dla saperów z Gliwic – by inni mogli żyć” zorganizowanej przez Policjantów z Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego z województwa śląskiego w związku z tragicznym wydarzeniem do jakiego doszło w Kuźni Raciborskiej. Mundurowi oddali honorowo krew celem przekazania jej między innymi rannym żołnierzom 29. Patrolu Rozminowania 6 Batalionu Powietrznodesantowego z Gliwic. 21 października, po raz kolejny policjanci z Raciborza pokazali swe wielkie serce i honorowo oddali krew m.in. „Dla saperów z Gliwic”. Oczywiście akcja ma charakter symboliczny, ponieważ krew trafi do różnych osób potrzebujących jej najbardziej. W akcji w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu udział wzięło około dwudziestu funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. Dodatkowo funkcjonariusze przekazali otrzymane w zamian za oddanie krwi słodycze dzieciom z Centrum Matki z Dzieckiem „Maja” w Raciborzu oraz z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Cyprzanowie. Dając przykład zachęcamy wszystkich do oddawania krwi. Można w ten prosty sposób uratować komuś życie! To nic nie kosztuje. Aby zostać krwiodawcą, wystarczy być osobą w wieku od 18 do 65 roku życia, o wadze powyżej 50 kilogramów oraz posiadać przy sobie dokument tożsamości. KPP Racibórz

Śmigłowiec LPR lądował na Łąkowej REKLAMA

20 października około godziny 12.45 przy ul. Łąkowej, na terenie dawnych ogródków działkowych, lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak wynika z naszych informacji, interwencja ma związek z próbą samobójczą 21-letniej mieszkanki jednego z pobliskich bloków. Ranną kobietę, z licznymi ranami ciętymi, zabrano do specjalistycznego szpitala. Policja nie udziela więcej informacji w tej sprawie. Lądowisko zabezpieczała straż pożarna. Pierwotnie wyznaczono na nie parking przy Tesco, później zdecydowano o wyborze terenu w sąsiedztwie skrzyżowania z Kościuszki. Red., fot. red., czytelnicy (A. Leksza) REKLAMA


Aktualności

» 12

Piątek, 25 października 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Nowy wóz dla straży miejskiej Miała być hybryda, jest dacia duster z instalacją gazową. Strażnicy miejscy z Raciborza mają nowy pojazd do patrolowania miasta i interwencji. Rok produkcji 2019, fabrycznie nowy, silnik benzynowy + LPG, przedział osobowy pozwalający na przewóz 5 osób, skrzynia biegów manualna pięciobiegowa takie były podstawowe wymogi stawiane dilerom, którzy mogli rywalizować o zamówienie z raciborskiego ratusza. Pojazd za 63,6 tys. zł dostarczył dealer renault z Kędzierzyna-Koźla. W pojeździe jest system ABS, można nabyć bilety-cegiełki, centralny zamek sterowany rozprowadzane przez organi- zdalnie pilotem, radio, klimazatora Raciborską Izbę Gospodarczą ul. Batorego 7 (I piętro), współorganizatora Raciborskie Centrum Kultury (kasa), partnerów wydarzenia: Cech Rzemiosł Różnych ul. Kilińskiego 2, Piwiarnię Racibórz ul. Wojska Polskiego 9H, Cesky Drak Bistro ul. Długa 36. Więcej inforOdkryj tajemnice długomacji o koncercie, występujących i postępie prac organiza- wieczności mieszkańców włocyjnych, znajdziecie na oficjal- skiej Sardynii, Loma Lindy w Kalifornii, japońskiej Okinanej stronie wydarzenia. wy czy greckiej Ikarii! Czym Katarzyna Ekiert są tzw. „Niebieskie Strefy”? Zespół Organizacyjny Gwiazdki Serc RIG Dlaczego w tych wyjątkowych miejscach połączenie pewnych elementów stylu życia, diety i filozofii pozwala rdzennym mieszkańcom na osiągnięcie

XIX edycja koncertu Gwiazdka Serc coraz bliżej Władze miasta, powiatu, przedsiębiorcy, prawnicy, lekarze, artyści z Polski i zagranicy, oto skład, który zobaczymy w trakcie kolejnej, XIX edycji Koncertu Charytatywnego Gwiazdka Serc, który odbędzie się 13 grudnia 2019 r. w Raciborskim Centrum Kultury. W tym roku organizatorzy przeniosą publiczność w bajkową rzeczywistość, bo temat tegorocznego koncertu to „Gwiazdka jak z bajki”. Na deskach RCK-u zobaczymy znane i lubiane postaci z Raciborza m.in. przedstawicieli Urzędu Miasta, Starostwa, przedsiębiorców zrzeszonych w Raciborskiej Izbie Gospodar-

czej, ale również firmy spoza RIG-u - głównie aktorów amatorów. Wśród profesjonalistów: Zespół Taneczny Skaza, Zespół Puls z Opavy czy PompaBand. Warto podkreślić, że Gwiazdka Serc to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz raciborskich imprez, a w ciągu 18 edycji zebrało ponad pół miliona złotych. Dochód z koncertu pochodzący ze sprzedaży biletów cegiełek i wpłat darczyńców przekazano na pomoc dla dzieci i młodzieży z terenu Raciborszczyzny. Dobra zabawa, a przy tym szczytny cel to idealne połączenie na grudniowy wieczór, na który już teraz

DŁUGOWIECZNOŚCI

KOMUNALNYCH W GÓRĘ Racibórz » Do 16 groszy wzrosła wartość punktu obliczeniowego, od którego zależy wysokość czynszu w mieszkaniach komunalnych w Raciborzu. Prezydent podpisał zarządzenie w tej sprawie.

REKLAMA

mieszkalnego w skali roku, co na obecną chwilę wynosi 9,13 zł/ m2. Wprowadzona podwyżka pozwoli w przypadku maksymalnej stawki czynszu w wysokości 9,12 zł/ m2 osiągnąć 2,9967 % wartości odtworzeniowej budynku mieszkalnego, a w przypadku minimalnej stawki w wysokości 4,00 zł/

mi przyciemnionymi folią z atestem, elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi i czujniki cofania.

W bibliotece o tajemnicach

Czynsze w mieszkaniach

- Stawka czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Racibórz winna być tak kształtowana, by w okresie obowiązywania programu osiągnęła maksymalny czynsz w wysokości 3% wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej budynku

tyzacja manualna, wspomaganie układu kierowniczego, poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, drzwi boczne tylne oraz drzwi bagażnika z szyba-

m2 osiągnąć 1,3143 % wartości odtworzeniowej - napisał prezydent w uzasadnieniu. Zarządzenie wejdzie w życie 1 marca 2020 r. Dotychczasowa wartość punktu, zmieniona ostatni raz w październiku 2017 r., wynosi 15 gr. opr. w REKLAMA

REKLAMA

nie tylko zdumiewającego wieku, ale także wyjątkowej jakości życia? Jak żyć dłużej, ale także jak uniknąć depresji i zachować bystrość umysłu nawet w podeszłym wieku? Miejska i Powiatowa biblioteka Publiczna w Raciborzu zaprasza na lekcję długowieczności! Spotkanie poprowadzi znana raciborskim seniorom dr Wanda Matras-Ma-

stalerz - certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik kilkunastu Uniwersytetów Trzeciego Wieku, prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu. Wykład z elementami warsztatów z zakresu stymulacji mózgu odbędzie się w środę 30 października o godz. 12.00 w bibliotece przy ul. Kasprowicza 12. Wstęp wolny! MiPBP

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 42-2019-[556]  

Nasz Racibórz 42-2019-[556]