__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 31 stycznia 2020 r. ı Rok XIII nr 4 (568) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

W marcu rusza budowa

RONDA PRZY MECHANIKU

- Prace mają być podzielone na dwa etapy - mówił na sesji odpowiedzialny za drogi wiceprezydent Dominik Konieczny. Według mojej wiedzy rozpoczęcie planowane jest na 1 marca - dodał. Zakończenie ma nastąpić już z końcem wakacji, przed pierwszym dzwonkiem w szkołach. Wykonawca ma czas do 30 listopada, ale deklaruje szybsze tempo. Temat wywołał radny Michał Kuliga. W pierwszym etapie nastąpi przebudowa zachodniej części skrzyżowania Armii Krajowej-Bosackiej, REKLAMA

czyli od strony parku, w drugiej wschodniej wraz z odcinkiem Bosackiej do ul. Jana. - Każdy etap zajmie około 2,5 miesiąca. Tyle mojej wiedzy - zakończył Konieczny, zastrzegając, że do urzędu nie trafiła jeszcze do zaopiniowania organizacja ruchu na czas budowy ronda. Przebudowa skrzyżowania DW 935 z DW 919 w Raciborzu będzie kosztować 11 590 932 zł, wykonawcą jest Drog-Bud, inwestorem Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

REKLAMA

12

LAT

NA RYNKU


Aktualności

»2

Piątek, 31 stycznia 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Na Katowickiej powstaną RAZEM CZY OSOBNO nowe miejsca parkingowe Po przystąpieniu prezydenta Dariusza Polowego do partii Porozumienie Jarosława Gowina sytuacja w rządzącym miastem obozie jest klarowna - prezydent to Jarosław Gowin, wiceprezydent Michał Fita to minister Michał Woś z Solidarną Polską w tle, wiceprezydent Dominik Konieczny to PiS. Zjednoczona Prawica, uzupełniona przez radnych NaM Dawida Wacławczyka, ma władzę, ale i dylemat - czy ten trójpodział stanie się fundamentem trwałej i silnej ekipy, która wewnątrz może przeżywać tarcia, ale na zewnątrz powinna stanowić polityczny monolit, przynajmniej do 2023 roku, kiedy wyborcy

w Raciborzu pierwszy raz rozliczą obecne władze z efektów. Na razie mają w pamięci obietnice, a przed oczyma to, co się dzieje w Raciborzu. Kadencja samorządów trwa teraz nie cztery, a pięć lat. To wystarczający czas, by plany przekuć w czyny. W 2023 roku nie da się już zwalać na poprzedników. Trzeba pokazać swoje dokonania, a tych nie będzie jeśli polityczne układanki zastąpią codzienny trud. Politycy z Warszawy chętnie zaglądają na prowincję, ale roboty za nas nie zrobią. Warto więc pamiętać, że trzeba ustalić rozsądne granice pomiędzy bywaniem na salonach a siedzeniem przy biurku. O zdrowe proporcje powinna

Racibórz » Oczekiwana od lat inwestycja budowy zatoki parkingowej przy Katowickiej zostaje wprowadzona autopoprawką do projektu budżetu.

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

też dbać opozycja, niegdysiejsza koalicja rządzącą spod znaku PO i lewicy, której nie brak co prawda chęci do dyskusji na sesjach, ale brak lidera i klarownej kontroferty.

Bądźcie cierpliwi!

Sprawą zainteresował się radny Marcin Fica. – Czy my tam coś dokupiliśmy? Czy coś zabieramy? Czemu budujemy komuś parking, gdy inne wspólnoty i spółdzielnie muszą radzić sobie same! – grzmiał radny. – Jest tam wiele wspólnot, ale za drogę dojazdową odpowiedzialne jest miasto. W związku z tym, by umożliwić przejazd pojazdom uprzywilejowanym, postanowiono o takim a nie innym rozwiązaniu – odparł odpowiedzialny za drogi urzędnik. Odpowiedź uzupełnił wiceprezydent Michał Fita. – Jesteśmy obecnie na etapie rozmów, by teren potrzebny do stworzenia zatoki zakupić lub wziąć w użyczenie.

Najlepszym dla miasta rozwiązaniem byłoby jednak użyczenie – odparł. To sprowokowało radnego Ficę do dalszej dyskusji. – Czy będziemy to robić wszędzie, gdzie nie ma przejazdu? – dociekał. – Tam, gdzie będzie taka potrzeba i zostanie to zasygnalizowane, postaramy się rozwiązać problem – odparł wiceprezydent Fita. – Ciekawi mnie, ile miejsc parkingowych tam przybędzie? Tyle ile obecnie jest, czy będzie coś więcej? – pytał radny Paweł Rycka. – Zgodnie z projektem powstanie tam trzydzieści miejsc parkingowych. Obecnie, de facto nie ma tam żadnych miejsc postojowych, w związku z tym będzie

ich więcej – odparł urzędnik raciborskiego magistratu. Do dyskusji włączył się radny Henryk Mainusz. – Jak wybudujemy tę zatokę, to przejazd już będzie możliwy? Jaki problem w tym, by ten odcinek drogi oznaczyć zakazem postoju? – dociekał. – Zawsze można wszystko uregulować zakazami, ale chyba nie o to chodzi? – odparł pytająco wiceprezydent Fita. Inwestycja ma kosztować około 150 tys. zł, a samochody będą parkowane prostopadle do pasa jezdni. Miasto negocjuje obecnie kwestie związane z uzyskaniem prawa do działki.

gotowy był operat szacunkowy. Wartość nieruchomości oszaco(greh) wano na 9 875 800 zł (w 2008 r. w pierwszym przetargu cena wynosiła 15 mln zł). Dariusz Polowy zrezygnował też z unijnej wój Raciborza - zakończyć okres dotacji na modernizację placu, stagnacji i zaznaczyć miasto na jeszcze przez pomapie Polski. Program PorozuRacibórz » Temat niedoszłej transakcji wrócił na sesję Rady Mia- pozyskaną przednie władze miasta. mienia, a szczególnie jego część sta przy okazji głosowania nad budżetem. Padło pytanie o sprzeNa wrzesień 2019 r. głowa - nazwana „Energią miast”, najlemiasta zapowiadała podpisapiej zdaniem Polowego odpowiadaż nieruchomości. nie zarządzenia o przeznaczeda potrzebom Raciborza w realiniu placu do sprzedaży w trybie zacji jego ambitnych, ale nie ode- Kontaktujemy się z poten- w sercu miasta. Czy podtrzymu- przetargu nieograniczonego. rwanych od rzeczywistości celów. cjalnymi inwestorami - odpo- je swój zamiar? Tego na razie Jak dotąd to nie nastąpiło. Do Wicepremier Jarosław Gowin nie wiedział prezydent Dariusz Po- nie wiadomo. Spółka nie wydała przetargu może stanąć każdy, szczędził pochwał prezydentowi lowy. Liczbę mnogą podchwycił komunikatu. kto dysponuje gotówką. Cena mówiąc, że to samorządowiec radny Paweł Rycka, bo dotąd W mieście decyzje leżą już niecałych 10 mln zł za 0,83 ha wybitnie zaznaczający się na mamówiono o pl. Długosza w kon- tylko w gestii prezydenta. Przed w ścisłym centrum nie jest wypie polskiej samorządności, były tekście Eko-Okien. - Używamy minionymi wakacjami radni górowana, a zapis w planie móprzedsiębiorca i menedżer, który bardzo ogólnych formuł - odparł podjęli uchwałę o sprzedaży wi o usługach, przez które możswoim doświadczeniem i wiedzą prezydent, dodając, że miasto placu. Na tym kończy się ich na rozumieć obiekt handlowy. dzieli się teraz z mieszkańcami miasta, które też wcześniej - tak „wypracowuje formy zabezpie- rola, chyba, że pojawi się ini(waw) Racibórz » 27 stycznia związany dotąd z PiS prezydent Dariusz czenia interesu gminy”. - Po raz cjatywa uchwałodawcza i zgojak i Polska - rozwijało się m.in. kolejny proszę o cierpliwość - da zostanie cofnięta. 15 czerwca dzięki płaconym przez firmę D. Polowy oficjalnie postawił na współkoalicjanta partii Jarosława REKLAMA uciął dyskusję. Polowego podatkom. - Dzieli się Sprzedaż pl. Długosza i zaKaczyńskiego, ogłaszając w ratuszu, że wstępuje do Porozumienia swoim sukcesem i zdolnościami budowa tego miejsca to - przy- dało się słyszeć Jarosława Gowina. Po konferencji prasowej wicepremier spotkał się przywódczymi pomnijmy - sztandarowa oferta z ust członka rządu. Wicepremier z samorządowcami z całego regionu na wspólnym obiedzie w hote- jest przekonany, że rok prezydenprogramowa prezydenta Dariusza Polowego ogłoszona podtury pokazał, iż raciborzanie dolu Racibor. Zaplanowano też wizytę w PWSZ. czas kampanii wyborczej jesiekonali właściwego wyboru i mają nią 2018 r. W lutym 2019 r. stało znakomitego lidera. Jako świetsię jasne, że inwestorem mają - Nasi goście nie są przejaz- często podróżujący do Warsza- nego menedżera widzi D. Polobyć Eko-Okna. Spółka z Kordem. Przyjechali na rubieże spe- wy, przekonujący o konieczno- wego także minister Emilewicz, Klaudia i Tomek 690 991 431 nic pokazała, co chce zbudować cjalnie - powiedział na otwarciu ści zawierania kontaktów „nie która chce realizować program spotkania prezydent Dariusz Po- do przecenienia”. 27 stycznia dał równomiernego rozwoju kraju, lowy, oświadczając chwilę później, znak, że w obozie Zjednoczonej a nie tylko dużych metropolii. DoWYDAWCA: REKLAMA: że został członkiem Porozumie- Prawicy (PiS, Porozumienie, So- świadczenia Raciborza i prezyFabryka Informacji sp. z o.o. Katarzyna Zdrojewska – kierownik działu marketingu nia i wszedł do zarządu krajowe- lidarna Polska) najbardziej sobie denta mają być w tym pomocne. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p., tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@ e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083 go partii. To, jak wynika z naszych ceni kontakty z Jarosławem Go- To drugi prezydent Raciborza, naszraciborz.pl Magdalena Kiersztyn – specjalista ds. marketingu informacji, duże zaskoczenie dla winem i minister rozwoju Jadwi- którego wspiera Jarosław Gowin. Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny e-mail: m.kiersztyn@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 509 505 765 tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl lokalnych samorządowców i poli- gą Emilewicz. Nazwał ich profe- W 2010 r., będąc jeszcze w PO, potyków, w tym PiS. - Znaczące wy- sjonalistami, a pod programem jawił się w Strzesze na konwencji Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy darzenie - jak podkreślał sam Po- partii - jak zaznaczył - podpisał Mirosława Lenka. egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne lowy, związany dotąd z politykami się całym sercem. Ma to jego jest na portalu naszraciborz.pl. (waw) partii Jarosława Kaczyńskiego, zdaniem zapewnić stabilny roz-

Prezydent o placu Długosza

Dariusz Polowy w partii

Jarosława Gowina

Młoda para szuka mieszkania Może być do remontu lub zadłużone. Płacimy gotówką. 

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


»3

Piątek, 31 stycznia 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

POWIAT

nowych zakładów i miejsc pracy. Tworzenie nowych miejsc pracy jest głównym celem projektu - informuje kuźniański magistrat.

Gmina Krzyżanowice przejęła dworzec w Chałupkach

Krzanowice zapraszają na pogrzeb basa

- Dziś wreszcie - po 8 latach starań podpisałem akt notarialny o nabyciu budynku dworca kolejowego w Chałupkach na rzecz gminy Krzyżanowice - poinformował 27 stycznia wójt Grzegorz Utracki. - Nabycie nastąpiło w formie nieodpłatnej, które pozwoli nareszcie pomyśleć o przywróceniu funkcji dla pasażerów i naszych mieszkańców - dodaje. Podpisy złożono w Katowicach. Przejęcie dworca otwiera drogę do jego zagospodarowania. Jak dodaje wójt, ma być wizytówką gminy. W planach jest utworzenie tu centrum przesiadkowego - uruchomienie kas i toalet, a także odnowienie budynku. - Będziemy teraz szukać pieniędzy - mówi wójt. Samorząd myśli też o oddaniu części powierzchni pod działalność gospodarczą. Dworzec w Chałupkach, pierwszy po polskiej stronie granicy, leży na linii kolejowej nr 151. W połowie XIX w. nastąpiło tu pierwsze kolejowe połączenie monarchii Hohenzollernów i Habsburgów. Obiekt ma więc znaczenie także historyczne.

Kuźnia szykuje swoją strefę biznesu Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą „Przekształcenie poprzemysłowego terenu pod teren inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej”. Zadanie dotyczy rewitalizacji byłego tartaku przy ul. Tartacznej w Kuźni Raciborskiej, a realizowane będzie przy udziale pomocy finansowej z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całość inwestycji to - jak informuje magistrat - koszt 1 024 780,75 zł, a dofinansowanie z budżetu UE 838 815,71 zł. Inwestycja zakłada rewitalizację terenu na obszarze 1.8505 ha, budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, wykonanie oświetlenia, budowę drogi wewnętrznej o szerokości 4 metrów i długości 385 metrów. - W wyniku realizacji projektu nastąpi kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego, co przyczyni się do nadania nowych funkcji gospodarczych obszaru oraz ulepszy warunki dla rozwoju sektora mikro i małych przedsiębiorstw. Zmodernizowany teren zostanie sprzedany w drodze przetargu nieograniczonego w celu tworzenia

REKLAMA

REKLAMA

Doroczna zabawa wieńcząca karnawał odbędzie się 22 lutego w krzanowickim MOK-u. Jak zwykle chór Cecylia, organizator imprezy, przygotuje około północy inscenizację pogrzebania basa. Do tańca przygrywać będzie zespół Fair Play, a wstęp od pary to jedyne 110 zł. Informacje tel. 888 558 553. W cenie ciepłe danie, ciastko, kawa i zimne napoje. Początek o 19.00.

RACIBÓRZ Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie chce zbudować marinę na żwirowniach

RTW użytkuje obecnie dawne szalety przy stawie w parku im. Miasta Roth. Użyczony przez miasto obiekt odnowiło, zorganizowało tu Przystań za jeden uśmiech i prowadzi akademię kajakoREKLAMA

Aktualności

wą. Kolejny cel to marina na żwirowniach na Ostrogu. Zaplanowano zakup: trzech drabinek gimnastycznych, minimum dwóch trenażerów wioślarskich i dwóch kajakarskich, ośmiu materacy gimnastycznych, zestawu do ćwiczeń siłowych (tzw. atlas), montaż i transport kontenerów, a także - społecznie - prace ziemne i projektowe. Koszt oszacowano na 120 tys. zł. - Dla aktywnych ludzi, którzy morsują w okresie zimowym, planujemy wykonać podest, pomieszczenie zadaszone z wieszakami, stojaki rowerowe, podest pływający. Wierzymy, że wszyscy raciborzanie, kajakarze, wioślarze z Polski i aktywni ludzie zmobilizujemy się i zrobimy coś społecznie o czym MÓWIĆ będzie Cała POLSKA. AHOJ - zachęca RTW. RTW, zrzutka.pl

Zmarł znany adwokat Jan Michał Stuchly Ceniony jurysta, z pasji malarz i poeta, odszedł wczoraj, 29 stycznia w wieku 76 lat. Pogrzeb w sobotę na cmentarzu Jeruzalem. Początek uroczystości o godz. 10.00. Jan Michał Stuchly urodził się 21 maja 1944 roku w Chałupkach, dziś w gminie Krzyżanowice. W 1967 roku ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, w 1970 roku zdał egzamin sędziowski, a pięć lat później adwokacki. Z adwokaturą związał swoje zawodowe życie. Znał niemiecki, czeski, słowacki oraz rosyjski. Był tłumaczem tych języków. W krajobraz kulturalny Raciborza wpisał się - wspólnie ze swoim mistrzem, śp. Zyhdim Çakollim - jako organizator międzynarodowych wystaw, biennale i plenerów malarskich oraz wieczorów poetyckich. Odbył studia na frankfurckiej Cornelia Goethe Akademie. Pozostawił po sobie tomiki wierszy oraz obrazy w kraju i zagranicą, w kolekcjach prywatnych oraz muzeach.

Remont mostu na Suminie Nie będzie przeprawy tymczasowej Wbrew wcześniejszym deklaracjom, remont mostu na Suminie w Nędzy nie obejmie budowy przeprawy tymczasowej. Obecna, na czas prowadzenia robót, może być zamknięta. O moście tymczasowym była mowa w sierpniu zeszłego roku w ogłoszeniu przetargu na wyłonienie wykonawcy prac. Rysunek przedstawiający most tymczasowy powstał w ramach koncepcji projektowej biorącej pod uwagę różne warianty przebudowy bądź remontu istniejącego mostu. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na wybór innego wariantu, z objazdami drogami wojewódzkimi nr 915, 919, 421, 425 zamiast budowy mostu tymczasowego. Powyższe wpływa nie tylko na niższe koszta realizacji, ale także umożliwi skrócenie czasu wykonania robót budowlanych. Dla komunikacji pieszej przewidziano budowę tymczasowej kładki, która jest w konstruowana - informuje Ryszard Pacer, rzecznik inwestora - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Według deklaracji, wykonawca ma rozpocząć prace 3 lutego. - Prócz miejscowych zwężeń jezdni, nastąpi także zamknięcie drogi i wprowadzony będzie objazd - dodaje rzecznik ZDW. Decyzja co do terminów wprowadzenia ograniczeń należy do wykonawcy. Finał prac ma nastąpić do 30 listopada. Koszt to 2,7 mln zł.


ŚLUBNE INSPIRACJE

»4

Piątek, 31 stycznia 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

REKLAMA

Zuzanna i Jakub, królowa i król Racibórz » Wiemy, jakie imiona cieszyły się największą popularnością w ubiegłym roku. Wy też możecie to sprawdzić na portalu Dane.gov.pl. Nie będziemy Was jednak trzymać w niepewności. Zuzanna i Antoni – to najczęstsze wybory rodziców. Zosia a może Julka? Janek czy jednak Antoś? Wybór imienia jest jedną z pierwszych (i potencjalnie trudnych) decyzji przyszłych rodziców. Znalezienie idealnego imienia dla dziecka może, choć nie musi, zająć trochę czasu. Tym, którzy nie mogą się zdecydować, polecamy wizytę na naszym portalu DANE.gov.pl. Znajdziecie tam wszystkie najpopularniejsze w ostatnich latach imiona, w tym te z ostatniego roku. Przechodzimy do konkretów.

4. Maja - 7435 (2018 r. - 3. miejsce) 5. Hanna - 7382 (2018 r. - 5. miejsce) 6. Lena - 6815 (2018 r. - 6. miejsce) 7. Alicja - 5229 (2018 r. - 7. miejsce) 8. Maria - 5139 (2018 r. - 8. miejsce) 9. Oliwia - 4858 (2018 r. - 10. miejsce) 10. Amelia - 4732 (2018 r. - 9. miejsce)

Oto top 10 imion dla synów:

1. Antoni – w 2019 r. rodzice nazwali tak 8550 chłopców (1. miejsce również w 2018 r.) 2. Jan – 8032 ( 2018 r. - 3. miejKrólowe i królowie 2019 Zarówno w przypadku sce) dziewczynek, jak i chłopców nie 3. Jakub – 7966 (2018 r. - 2. miejsce) odnotowaliśmy zmian na pozycji liderów. To Zuzanna i Anto- 4. Aleksander - 7432 (2018 r. - 5. miejsce) ni. Na dalszych miejscach jest podobnie. Od lat polskie mamy 5. Szymon – 7177 (2018 r. - 4. i tatusiowie dokonują podobmiejsce) 6. Franciszek – 6805 (2018 r. - 6. nych wyborów. Jakich? miejsce) 7. Filip - 6169 (2018 r. - 7. miejsce) Oto top 10 imion dla córek: 1. Zuzanna – w 2019 r. rodzice 8. Mikołaj – 5786 (2018 r. - 8. nazwali tak 8456 dziewczynek miejsce) (1. miejsce również w 2018 r.) 9. Wojciech – 5468 (2018 r. - 9. 2. Julia - 8189 ( 2018 r. - 2. miejsce) miejsce) 3. Zofia - 7737 (2018 r. - 4. miejsce) 10. Adam – 4899 (2018 r. - 11. miejsce) REKLAMA

Po imieniu

Na portalu Dane.gov.pl znajdziecie nie tylko ogólnopolski ranking najpopularniejszych imion, ale i informacje o tym, jakich wyborów dokonywali rodzice w poszczególnych województwach. I tutaj zaskoczenie - nie wszędzie imię Zuzanna cieszyło się największą popularnością. Są regiony, gdzie rodzice częściej nazywali córki Zosia, Julia i Hanna. Nie inaczej jest w przypadku młodych panów. Antoni wygrywa w ogólnopolskim rankingu, ale w niektórych województwach większą popularnością cieszyły się imiona Jan, Aleksander, czy Jakub. W województwie śląskim królują Zuzanna i Jakub. Nie wszyscy rodzice szukają inspiracji w pierwszej dziesiątce naszego rankingu. Na DANE. gov.pl sprawdziliśmy też imiona, które występowały najrzadziej. Zoi, Emi i Eileen – to dziewczęce imiona, które w naszym zestawieniu pojawiają się po dwa razy. Podobnie chłopięce imiona – Javier i Fabien. REKLAMA


Piątek, 31 stycznia 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

»5

ŚLUBNE INSPIRACJE

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Planujesz ślub?

Zorganizuj to perfekcyjnie!

ne kompozycje kwiatowe, które zachwycą wszystkich. Jako jedyni w regionie posiadamy podświetlany napis LOVE o wysokości aż 130 cm! Napisy wyglądają naprawdę spektakularnie. Napis podświetlany jest oświetleniem LED z przodu, z góry i z boku. Oczywiście możecie Państwo wybrać kolor takiego podświetlenia (każda litera posiada oddzielny pilot z możliwością wybrania koloru!). „Perfekcyjny dzień” posiada w swojej ofercie wyjątkowe fotobudki- idealne jako atrak- konanie nieograniczonej ilości cja dla gości weselnych. NASZA zdjęć w dwóch egzemplarzach BUDKA pozwala Wam na wy- z wydrukiem w kilka sekund!

Zapraszamy NA BEZPŁATNE KONSULTACJE.

Chętnie podpow iemy JAKIE TRENDY OBOWIĄZUJĄ, wspólnie dobierze my kolor i poszczególne do ystykę datki.

Ślub to jeden z najważniejszych dni w naszym życiu. Chcemy, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Eleganckie dodatki, piękny wystrój sali, idealnie dobrane dekoracje. Jak zatem zorganizować to wszystko, by cieszyć się idealną oprawą tej uroczystości? Dzięki nam będziecie mieli pewność, że wszystko pójdzie po dobrej myśli. Oferujemy pomoc w zorganizowaniu perfekcyjnego ślubu i wesela! Uczestniczymy na każdym etapie organizacji tego wyjątkowego dnia, proponujemy współpracę z zaufanymi podwykonawcami. „Perfekcyjny dzień” to jedna z lepiej wyposażonych wypoży-

REKLAMA

czalni dekoracji ślubnych w regionie! W naszej ofercie znajdą Państwo piękne stylowe krzesła i klęczniki, mnóstwo oryginalnych dywanów w wyjątkowych kolorystykach: biel, czerwień, burgund, malina, chaber, fiolet. Co jeszcze można u nas wypożyczyć? Mnóstwo stylowych metalowych stojaków do dekoracji alejek oraz ogromny wybór lam-

pionów, świeczników, obrusów cekinowych, ścianek do dekoracji stołu Prezydialnego oraz mnóstwo szklanych cylindrów. Wspólnie z naszą florystką wykonamy dla Państwa cudow-

Atrakcyjne ceny i mnóstwo zabawnych gadżetów już do Państwa dyspozycji od 200 zł za godzinę! Proponujemy Państwu również wypożyczenie do ślubu naszego luksusowego BMW serii 5 G30, w którym poczujecie się wyjątkowo i luksusowo!

Zadzwoń I UMÓW SIĘ JUŻ DZIŚ!

Paulina Krupa » tel. 692-939-283 e-mail: paulinae@interia.eu

www.perfekcyjnydzien.pl www.naszabudka.pl


ŚLUBNE INSPIRACJE REKLAMA

»6

Piątek, 31 stycznia 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com


Piątek, 31 stycznia 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

»7

ŚLUBNE INSPIRACJE

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Zapraszamy przyszłe Młode Pary do odwiedzin i zapoznania się z ofertą szeroko rozumianej branży ślubnej. W klimatycznych wnętrzach Hotelu Spa Laskowo*** oraz Restauracji „Orzech i Miód” będą Państwo mieli okazję zapoznać się z najnowszymi trendami ślubnymi, skorzystać z porad specjalistów w dziedzinie ślubnej oraz zapoznać się z bogatą ofertą firm z branży. Tego dnia o aranżacje kwiatowe zadba Pracownia Florystyczna Agata Wylenzek, Fotograf Paweł Klima oraz Studio Dyrszlag przedstawią swoją ofertę fotografii ślubnej. Piękne suknie ślubne będzie można zobaczyć dzięki Inez Szewczyk Atelier. Makijaż to jeden z kluczowych elementów stylizacji ślubnej, tego dnia swoje

umiejętności zaprezentuje Make me up by Ania Pawlik. Cukiernia Klapec udzieli wszelkich informacji na temat wyrobów cukierniczych, mkParty zaprezentuje podświetlany napis MIŁOŚĆ czyli ostatni krzyk mody weselnej, Tajemniczy Kuferek- animacje dla dzieci zaproponuje program dla najmłodszych. Ofertę alkoholi w oryginalnej formie przedstawi Barmix. Fotobudka Obiektywna  zaprezentuje hit wszystkich wesel czyli profesjonalną fotobudkę. Na naszym parkingu zaparkują samochody do ślubu firm Alko Trans oraz Royal Academy of English. Gala Ślubna w Hotelu Spa Laskowo*** jest niepowtarzalną okazją, aby w jednym miejscu i czasie zebrać informacje niezbędne przy organizacji wesela.

Hotel Spa Laskowo*** zaprasza do skorzystania z oferty przyszłe Pary Młode. W tym dniu na osoby, które zdecydują się zorganizować przyjęcie ślubne w Naszym Hotelu będą czekały atrakcyjne rabaty. Całe wydarzenie uświetnią występy utalentowanych artystów, pokaz sukien ślubnych, a także degustacja wyrobów cukierniczych. Program Gali Ślubnej poprowadzi Mateusz Wróbel, który swoją pozytywną osobowością wprawi wszystkich uczestników w wyjątkowo dobry nastrój.

Serdecznie zapraszamy w godzinach 13.00-17.00 Hotel Spa Laskowo***, Jankowice, ul. Raciborska 62 WSTĘP WOLNY


ŚLUBNE INSPIRACJE REKLAMA

»8

Piątek, 31 stycznia 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com


»9

Piątek, 31 stycznia 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA DROBNE Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl, osobiście w księgarni Sowa ul. Długa 29 w Raciborzu. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809. e-mail: pgf.biuro@wp.pl. REKLAMA

Fines Operator Bankowy

Oferty wielu banków i firm pożyczkowych

W JEDNYM MIEJSCU Tel. 32-700-70-07

Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07 Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni. e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl. Pożyczki za darmo netpozyczka24.pl REKLAMA

Pożyczki za darmo netpozyczka24.pl to możliwość uzyskania pierwszej pożyczki przez internet na dowód osobisty, bez kosztów i opłat z RRSO 0%! Pożyczasz i zwracasz tyle samo — wystarczy spłacić w terminie pożyczkę dla zachowania warunków promocyjnych. Pożyczki za 0 zł do 6000 zł spłacane do 6 mies. e-mail: kontakt@netpozyczka24.pl. https://www.netpozyczka24.pl/pozyczki-za-darmo-dla-nowych-klientow/.

MOTORYZACJA Kupię Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń!. Tel. kom.: 692 191 585.

MOTORYZACJA Kupię Auto-złom Racibórz skup,kasacja24h Tel.501525-515 Skupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane, całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd 24/h/7, wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu. Zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel. kom.: 501-525-515, 530-312-312. e-mail: autodemont@wp.pl, www. autozlomwodzislaw.pl.

Sprzedam Porsche Cayenne Sprzedam Porsche Cayenne II Diesel 3.0 l, 300 kM, 12.2010r. 165 tys km, bezwypadkowy. Tel. kom.: 602189402.

Wynajmę Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286. e-mail: romanweiser@wp.pl.

NIERUCHOMOŚCI Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957. e-mail: domijul@poczta.fm.

Garaże Garaże do wynajęcia Posiadamy do wynajęcia garaże zlokalizowane przy ul. Polnej. Teren jest monitorowany i wyposażony w urządzenie ograniczające dostęp do posesji. Wyposażone są w instalację elektryczną wewnętrzną. Tel. kom.: 661 107 704.

Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

Mieszkanie sprzedam Ogłoszenie o przetargu PGL DOM PGL „DOM” sp. z o.o. ogłasza I. w dniu 06.02.2020r. publiczny przetarg ustny na sprzedaż lokali mieszkalnych - spółdzielczych własnościowych położonych w Raciborzu.

Mieszkanie wynajmę Mieszkanie kawalerka do wynajęcia Posiadam mieszkanie - kawalerkę do wynajęcia, proszę dzwonić po 16.00. Tel. kom.: 571 249 255.

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62. e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia. e-mail: info@euro-labora.com. Praca szuka człowieka! Sklep zabawkowy Skrzacik poszukuje kandydata na stanowisko: ANIMATOR/ANIMATORKA. Mile widziane doświadczenie jako animator czasu wolne-

go. Pracownik jako kasjer/obsługa klienta. Mile widziane doświadczenie w handlu oraz znajomość programu subiekt. Więcej informacji w sklepie zabawkowym Skrzacik w Raciborzu, ul. Opawska 7 (Galeria Srebrna). Praca dla hydraulika zatrudnie do pracy na stanowisko hydraulik, wiek nie gra roli może być sprawny ruchowo emeryt praca na terenie woj.śląskiego. Tel. kom.: 667333922. e-mail: puhhydro@wp.pl. Praca biurowa Agencja ubezpieczeniowa w Raciborzu poszukuje odpowiedzialnej i zmotywowanej do pracy osoby na stanowisko Doradca Klienta. Oferujemy stałe wynagrodzenie + premię. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie cv na podany adres mailowy. Tel. kom.: 690462548. e-mail: rekrutacja-ubezpieczenia@gazeta.pl.

TURYSTYKA

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Różanej nr 1/9 lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Różana nr 1/9, II piętro 1 pokój, przedpokój, kuchnia i łazienka o powierzchni użytkowej 38,09 m2, do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 5,38 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 4113/38 k. m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0723 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00033171/6

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5.

Cena wywoławcza

103 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

4 marca 2020 r. godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

10 300 zł, winno być uznane na rachunku gminy do 26 lutego 2020 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej (H80MW)

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

Oferty krajowe Pokoje noclegowe koło Raciborza - Złota Iglica Zapraszamy do Zajazdu Złota Iglica, który znajduje się w niewielkiej odległości od Raciborza. Oferujemy tutaj Państwu eleganckie i wygodne pokoje noclegowe z internetem i tarasem. W zajeździe znajduje się również restauracja i sale bankietowe. Dodatkowym atutem jest z pewnością ogrodzony parking. Tel.: 32 430 17 42, tel. kom.: +48 508 103 063, e-mail: info@zlotaiglica.pl. https://it.desoft. pl/pokoje-raciborz-zlotaiglica. REKLAMA

OGŁOSZENIE

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

Prezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Rodzaj

Położenie

Tryb

Lokalowe

Lokale mieszkalne: ul. Skłodowskiej-Curie 4/2, ul. Skłodowskiej-Curie 4/3, ul. Eichendorffa 20/18, ul. Stalmacha 7a/1, ul. Skłodowskiej-Curie 4/4, ul. Skłodowskiej-Curie 4/5, ul. Odrzańska 3/6, ul. Solna 7/9, ul. Rudzka 45/4, ul. Długa 52/6, ul. Staszica 31/1, ul. Drzymały 2/3, ul. Skłodowskiej-Curie 10/2, ul. Skłodowskiej-Curie 24/10, ul. Bosacka 7/1, ul. Solna 34/7, ul. Nowa 1/8, ul. Odrzańska 4/8, ul. Wileńska 17/19, ul. Zborowa 5a/7, ul. Słowackiego 63/13

bezprzetargowy

OGŁOSZENIE

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.121 z późn.zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1490)

ogłasza odstąpienie od przeprowadzenia przetargu, na oddanie w najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych. Przetarg zaplanowany był na czwartek 13 lutego 2020 r. 1. Uzasadnienie: W związku z planowaną w najbliższym czasie reorganizacją struktury Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu w celu współpracy z Muzeum w Raciborzu nie jest w chwili obecnej możliwe oddanie w najem lokalu użytkowego o pow. 317,10 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych, usytuowanego w piwnicach Domu Książęcego (budynek „D”) Zamku Piastowskiego, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 2 w Raciborzu. 2. Informacje dodatkowe: Informacje szczegółowe można uzyskać w Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim z siedzibą przy ul. Zamkowej 2 w Raciborzu oraz pod numerem telefonu 32 414 02 33. Racibórz, 29.01.2020 r. /-/ Mariola Jakacka Dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990 r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68. REKLAMA


Rozrywka

» 10

Piątek, 31 stycznia 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

2 LUTEGO GODZ. 15.30, RCK RDK UL. CHOPINA 21 MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU

1 LUTEGO GODZ. 15.00, RCK RDK UL. CHOPINA 21. 4-TA EDYCJA ZAWODÓW „WHO IS THE KILLER ?”

Kto zaliczy początek 2020 roku do udanych? Przekonamy się już wkrótce! Jak zawsze rywalizacja odbywać się będzie 1vs1, a w tym roku sprawdzimy też formę dzieciaków. Każdy tancerz w tym dniu wrzuca 15 zł. do słoika, a pozostali którzy wpadną obserwować i wspierać swoich ludzi 10 zł. CAŁĄ UZBIERANĄ PULĘ wraz ze słoikiem zgarnia najlepszy tancerz lub tancerka! W tym roku świętujemy również 12 urodziny ekipy BEAT KILLAZ !!! Możecie być pewni, że będzie się działo podczas zawodów i na after party. SERDECZNIE ZAPRASZAMY. W dziale kontroli jakości zasiądą: bboy Bartek z Wągrowca, bboy Domin, bboy Twister. Za muzykę odpowiada DJ FIM. Kategorie: 1vs1 -SŁOIK Z KASĄ, 1vs1 kids (6 - 12 lat) - dyplomy, statuetki Zgłoszenia https://www.witk.bsy.pl/zgloszenia-break-dance-racib%C3%B3rz.html

www.rck.com.pl REKLAMA

GODZINY OTWARCIA kas RCK:

Zapraszamy do wspólnej zabawy dzieci i rodziców na karnawałowej uczcie przy muzyce na żywo. Proponujemy wyjątkowy czas zabawy i nauki zarazem. Tym razem zapraszamy na bal. Liczymy, że sala wypełni się małymi i dużymi postaciami z bajkowych krain! MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU - jedyny w swoim rodzaju koncert dla niemowląt i maluchów z rodzicami - wspólna zabawa w rytm rock’and’rolla, cha-chy, walca, kaczuszek i nie tylko! Koncert poprowadzi jak zawsze Dorota Banaś więc „ta Dorotka ta malusia..” i zagra i zatańczy. „Maluchy w krainie dźwięku” to koncerty, które edukują i rozwijają, wzmacniają więź między dziećmi i rodzicami, uczą jak miło i kreatywnie spędzać czas ze swoją pociechą. Różnorodna, zmienna i dynamiczna muzyka pobudza do ruchu, śmiechu i wspólnej zabawy. Koncerty wspierają rozwój muzycznych zdolności dziecka. Prowadzone są wg teorii amerykańskiego psychologa muzyki - prof. Edwina E. Gordona. Swobodnej, sprzyjającej słuchaniu i zabawie atmosferze sprzyjać będzie specjalnie zaaranżowana przestrzeń. Na kolorowych materacach, kocykach i poduchach publiczność usiądzie wspólnie z muzykami. Także czas trwania koncertów dostosowany jest do możliwości małych odbiorców i nie przekracza 45 minut. Na zakończenie będzie okazja do spotkania z muzykami i przyjrzenia się instrumentom z bliska. Bilety w cenie 25 zł (dorośli), 15 zł (dzieci) do nabycia w kasach RCK. Honorowane są raciborskie karty: „Senior 60+’’,, ,Rodzina+’’.

9 LUTEGO GODZ. 16.00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 SEN KSIĘŻNICZKI – PREMIERA SPEKTAKLU TEATRU MIODZIO I MAŁE MIODZIO Wszyscy mają sny, duzi, mali, młodzi, strarzy, strażacy, krawcowe i księżniczki. Ale o czym śnią księżniczki? Może o księciu z bajki, może o wspaniałych balach, kolorowych sukniach i wspaniałej biżuterii? A może o cudownych podróżach? A co jeśli okazuje się, ze książę nie jest z bajki, inne księżniczki są konkurencją a ciekawe miejsca do zobaczenia są pełne śmieci, albo co gorsza, są nie pięknym snem lecz koszmarem? Jak poradzi sobie z tym nasza księżniczka? Scenariusz i reżyseria: Monika Kubica-Skaba, Szymon Skaba. Inspiracją do spektaklu był scenariusz M. Schejbal „Sen kołowrotka”. Przygotowanie wokalne: Karolina Filec. Występują : Grupa teatralna MIODZIO: Balbina Stawska, Emilia Kałuża, Emilia Czajkowska, Anna Robak, Oliwia Korzeniak, Natalia Młynarska, Alicja Kaczmarczyk, Alicja Siwiek, Oliwia Bałys, Liliana Meyer, Kuba Dudek, Kacper Pomiotło, Kamila Drzymała oraz grupa teatralna MAŁE MIODZIO: Wiktoria Brent, Hanna Wereszczyńska, Michalina Michalska, Hanna Bunio, Nikola Malinowska, Barbara Olejarnik, Zofia Rychlik, Kamila Sukiennik, Emilia Sukiennik Bilety w cenie 5 zł. Honorowane raciborskie karty: „Senior60+” oraz „Rodzina+”

RCK RDK (Chopina 21): poniedziałek - kasa nieczynna, wtorek - czwartek 12.00 - 18.00, piątek 10.00 - 16.00 RCK DK Strzecha (Londzina 38): poniedziałek: 14.00-18.00, wtorek: 9.00-13.00, środa-czwartek: 14.00-18.00, piątek: nieczynna OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY NĘDZA 47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5 OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Górkach Śląskich, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą KW GL1R/00032645/3, a stanowi działkę oznaczoną ewidencyjnie nr 284/4 o powierzchni 0,0333 ha.

Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w Górkach Śląskich. Posiada dostęp do drogi publicznej ul. Ofiar Oświęcimskich. Zabudowana budynkiem po byłej OSP stanowiącym garaż dwustanowiskowy z zapleczem gospodarczym i kotłownią o powierzchni użytkowej 110,00 m2.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona jest w: terenie sportu i rekreacji oznaczonym na rysunku planu symbolem 3US.

Forma zbycia nieruchomości

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej.

Cena wywoławcza

Czynsz miesięczny wynoszący 2,00 zł netto za 1m2 powierzchni garażowej, tj. 220,00 zł netto + należny podatek VAT.

Wadium

Brak

Termin i miejsce przetargu

16.03.2020 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 10.00

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone: na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza. pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza.pl w zakładce przetargi na mienie gminne, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy w pokoju nr 10 lub telefonicznie pod numerem 32/ 66 60 480.

Uwagi

Wójt Gminy Nędza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

REKLAMA

OGŁOSZENIE

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

Wójt Gminy Nędza informuje, że na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza.pl w zakładce wykaz nieruchomości, w prasie o zasięgu powiatowym (wyciąg), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy (47-440 Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty zamieszczony jest wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Nędza przeznaczonych do: 1. najmu: lokal mieszkalny w Górkach Śląskich przy ul. Ofiar Oświęcimskich 60 o pow. 50 m2


» 11

Piątek, 31 stycznia 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

37.90 zł

22.70 zł

Podróż Cilki | H. Morris REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Rozrywka


» 12

Piątek, 31 stycznia 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

POLICJA

wynika, że ów demontaż polegał na usuwaniu z pojazdu niebezpiecznych płynów, wymontowywaniu wyposażenia i części nadających się do ponownego użytku. Niestety, osoba podejrzana unikała i utrudniała przeprowadzenie kontroli przez inspektorów. W związku z tym nałożono na nią bardzo wysoką karę pieniężną - czytamy w komunikacie Urzędu Miasta. UM Racibórz

Aktualności

W takich sytuacjach nie ma litości!

Dewastowali muszlę. Nagrała ich kamera

Raciborska policja informuje o pięciu nietrzeźwych kierowcach zatrzymanych w weekend 24-26.01 br. - Dwaj niechlubni rekordziści zostali zatrzymani w Raciborzu. Pierwszy w ręce mundurowych z raciborskiej drogówki wpadł w godzinach nocnych z piątku na sobotę na ulicy Przejazdowej. To 52-letni mieszkaniec Raciborza, który kierował audi - informuje rzecznik raciborskiej KPP, kom. Mirosław Szymański. Po przebadaniu okazało się, że kierowca ma ponad 2 promile alkoholu. Drugi rekordzista to 33-letni mieszkaniec Kędzierzyna-Koźla, który kierował vw passatem. Mężczyzna został zatrzymany około godziny 21:15 w sobotę na ulicy Łąkowej. Po przebadaniu okazało się, że miał ponad 1 promil alkoholu. Oba pojazdy zostały odholowane na parking strzeżony. Prowadzenie w stanie nietrzeźwości to w Polsce przestępstwo. Pięciu przyłapanych w ten weekend kierowców odpowie karnie.

Nie wiedział, że policjanci dostali cynk! Do zdarzenia doszło 23 stycznia około 19.30. Jak informuje raciborska komenda, kryminalni posiadali informację, iż w samochodzie marki fiat zaparkowanym w Chałupkach przy ulicy Fabrycznej mogą znajdować się narkotyki. Po przyjeździe na miejsce zastali samochód z młodym mężczyzną za kierownicą. 29-latek miał REKLAMA

REKLAMA

5 działek dilerskich marihuany. Trafił do policyjnego aresztu. Jak się okazało, narkotyki przywiózł z Czech. - W związku z powyższym usłyszał zarzut nielegalnego przywozu narkotyków z zagranicy. Teraz grozi mu nawet 5 lat pobytu w więzieniu - informuje komenda.

Nielegalny demontaż pojazdu zakończył się mandatem Na jednym z raciborskich podwórzy strażnicy miejscy ujawnili nielegalny demontaż pojazdu – co jest niezgodne z Ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. - Właściciel pojazdu został poinformowany o obowiązujących przepisach i tym, że pojazd wycofany z użytku powinien trafić do przedsiębiorstwa, zajmującego się demontażem. Niestety, osoba nie zastosowała się do zaleceń strażników. W związku z tym, na podstawie wskazanej ustawy, sprawę przekazano Wojewódzkiemu Inspektoratu Ochrony Środowiska. Z informacji przekazanych przez WIOŚ REKLAMA

Dewastacja muszli koncertowej w parku Roth i mandaty za spalanie odpadów to ostatnie interwencje straży miejskiej. W pierwszym przypadku operator monitoringu miejskiego zauważył dwóch młodych mężczyzn, którzy ostrym narzędziem uszkadzali drewniany podest muszli koncertowej w Parku Roth. Wysłany na miejsce partol SM potwierdził uszkodzenia oraz ujął sprawców. W czasie ich legitymowania okazało się, że obaj są nieletni. Dlatego dalsze postępowanie zostało przekazane policji. Strażnicy interweniowali też w czterech przypadkach spalania odpadów. Dwa z nich (w dzielnicach Studzienna i Ostróg) dotyczyły spalania w piecu odpadów zielonych i stolarki meblowej. W jednym przypadku nałożono mandat karny, a w drugim postępowanie zakończyło się pouczeniem. Kolejne dwa przypadki dotyczyły spalania odpadów zielonych w ogniskach (na terenie Nowych Zagród oraz Markowic). Tu nałożone zostały mandaty karne. Przypominamy, że odpadów zielonych nie wolno spalać. Należy je kompostować we własnym zakresie lub przekazać do miejskiej kompostowni przy ul. Rybnickiej 125. UM Racibórz

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 4-2020-[568]  

Nasz Racibórz 4-2020-[568]  

Advertisement