__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! Infolinia NFZ

800 190 590

#ZostańWDomuSRC

Sanepid Racibórz

604 106 359

#KupujTeraz#SRC47400 - wspieraj lokalne firmy TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 4 września 2020 r. ı Rok XIII nr 34 (598) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Rafako S.A. rozpoczyna RESTRUKTURYZACJĘ I ZWOLNIENIA Racibórz » Zarząd RAFAKO S.A. podjął decyzję o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, składając oświadczenie do Monitora Sądowego i Gospodarczego. Spółka podkreśla, że liczy na wypracowanie, w możliwie krótkim terminie, porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich interesariuszy. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest elementem planu naprawczego, który daje szansę na uzdrowienie sytuacji w Rafako oraz zapewni sprawne kontynuowanie kontraktów i działalności spółki. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2 REKLAMA

REKLAMA


Aktualności

»2

Piątek, 4 września #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

ZŁY CZAS DLA RACIBORZA Epidemia koronawirusa to dziś zjawisko, na tle którego rozgrywa się szereg innych dotyczących przyszłości miasta. Najpierw przyszła decyzja o przekształceniu szpitala w jednoimienny, prosta w realizacja, kłopotliwa przy powrocie do normalności. Mija pół roku, a mieszkańcy wciąż nie mają dostępu do lecznicy. Wkrótce powinni go odzyskać, ale pozostają pytania o kadrową przyszłość Gamowskiej. Tu, co przyznaje i dyrekcja, i władze powiatu, różowo nie jest. Mieć szpital to jedno, mieć dobry zespół lekarzy to drugie. W zeszłym tygodniu przyszła informacja o zwolnieniach w Rafako. Redukcje mają sięgnąć do 400 osób. Ci, co zostaną też nie mogą być pewni przyszłości, bo spółka rozpoczęła postępowanie restrukturyzacyjne. Mówiąc krótko - musi się dogadać z wierzycielami, bo jest zadłużona po uszy. A co jeśli się nie dogada? Nie wróżmy źle, ale w katalogu możliwych scenariuszy jest też, niestety, upadłość. Nowy zarząd ma przed sobą trudne zadanie. Europa odchodzi od węgla, a to gasi popyt na produkty Rafako. Likwidacja kopalń to dla rządu trudny temat, fabryka w Raciborzu jedna z wielu, która musi sobie poradzić. 1500 rafakowców to nie to samo, co blisko 100 tys. pracujących w górnictwie. Co można robić w halach przy Łąkowej w perspektywie najbliższej dekady? Wszystko. Problem jednak w tym, że ktoś

restrukturyzację i zwolnienia Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

musi mieć na to pomysł, który przyniesie zyski. Takiego pomysłu na razie nie ma. Obecnie realizowane kontrakty są nierentowne. Otoczenie stawia wyzwania dla samorządu. Miejski, na drodze do obiecanej w 2018 r. wielkości, jest skłócony jak nigdy dotąd. I to nie na linii koalicja - opozycja, ale wśród rządzących. Utarczki słowne zastępują dyskusję o projektach na przyszłość. Nie licząc pomysłu na odbudowę linii kolejowej do Racławic Śląskich i budowę obwodnicy od Sudoła do Piaskowej, o innych nie słychać. Nowe programowanie unijne zbliża się wielkimi krokami. Raport o stanie miasta pokazał, że samorząd i jego jednostki to dziś największy w Raciborzu pracodawca. Potężnym pracodawcą jest też powiat i sąsiednie gminy. Piszemy o tym w tym numerze. Racibórz demograficznie się kurczy, a budżetówka puchnie. To pokazuje wyzwanie na najbliższe lata. Miasto rozwija się dzięki przemysłowi, który płaci podatki, a nie dzięki tym, którym z tych podatków płaci się pensje i diety!

Nowy rektor PWSZ

oficjalnie przejął władzę w uczelni Racibórz » Dr Paweł Strózik nowym Rektorem PWSZ w Raciborzu. Dziś odbyło się przekazanie władzy rektorskiej. Ustępujący rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, przekazała dziś insygnia rektorskie swojemu następcy dr Pawłowi Strózikowi, który będzie piastował to stanowisko w kadencji 2020-2024. Symboliczne przekazanie władzy rektorskiej w nowe ręce odbyło się w gabinecie rektora PWSZ. Czteroletnia kadencja rozpoczyna się 1 września, a wraz z rektorem władzę obejmują nowi prorektorzy oraz dyrektorzy instytutów. To uroczyste wydarzenie odbyło się przy udziale przewodniczącego Rady Uczelni. Nowym władzom życzymy wytrwałości

w wykonywaniu codziennych obowiązków oraz pozytywnego nastawienia do czekających zadań, a twórczy zapał, motywacja i obiektywizm w podejmowaniu działań, przełożą się na osiągnięcie oczekiwanych wyników oraz osobistą satysfakcję.

W Y D A W C A : Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. / tel. +48 32 415 18 66 e-mail: sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny / prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66 / e-mail: redakcja@naszraciborz.pl R E K L A M A : Małgorzata Plewczyńska e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. kom. 508 646 553

Rafako S.A. rozpoczyna

Wstępne szacunkowe: ƒ przychody ze sprzedaży za I półrocze 2020 roku wynoszą 505,1 mln zł., ƒ koszty działalności operacyjnej za I półrocze 2020 roku wynoszą 531,2 mln zł., ƒ strata z pozostałej działalności za I półrocze 2020 roku wynosi 15,1 mln zł., Zmiany w strukturze zatrud- ƒ strata brutto za I półrocze nienia zostały zapoczątkowane 2020 roku wynosi 41,2 mln zł., w Rafako już w 2017 roku i by- ƒ strata netto z działalności ły związane ze spadającym pokontynuowanej za I półrocze pytem na produkty, w których 2020 roku wynosi 41,3 mln zł. spółka od lat była wyspecjalizowana. W kraju nie ma dziś W ocenie zarządu na obnizapotrzebowania na bloki nad- żenie jednostkowego wyniku krytyczne, a pozyskiwanie i re- netto za I półrocze 2020 roku alizacja nowych zleceń za gra- wpływ miała przede wszystkim nicą zostały w czasie pandemii zmiana szacunków na kontrakznacząco utrudnione i trudno tach oraz zmiana pozostałych dziś określić jak będą wyglądały rezerw i odpisów aktualizująeksportowe możliwości RAFA- cych. Rafako zastrzega, że preKO. Dlatego Spółkę czeka nie zentowane wielkości mają chatylko redukcja zatrudnienia ale rakter szacunkowy i mogą ulec także optymalizacja procesów zmianie. W przypadku istoti zasobów biznesowych i ope- nych zmian opublikowanych racyjnych. danych szacunkowych Rafako - Proces naprawczy to jed- będzie informowało odrębnym no, bo nie stać nas na dalsze raportem bieżącym. generowanie strat, ale równie Jednostkowe sprawozdanie ważne jest, by Spółka jak naj- finansowe będzie przedmiotem szybciej przystosowała się do weryfikacji przez niezależnego zmieniających się wymagań biegłego rewidenta w ramach rynkowych - powiedział Rado- przeglądu półrocznych sprasław Domagalski – Łabędzki, wozdań finansowych za I półwiceprezes Zarządu Rafako S.A. rocze 2020 roku. - Chodzi z jednej strony o prze30 września przewidziano trwanie trudnego czasu a zara- publikację skonsolidowanego zem określenie niszy na rynku, raportu półrocznego za 6 miew której odnajdziemy się jako sięcy 2020 roku firma technologiczna i utrzymamy silną pozycję, bo coraz Nowy prezes Rafako mniej jest zamówień na nasze Engineering tradycyjne wyroby, a konkurenFotel prezesa spółki podlecja na tym malejącym rynku głej Rafako S.A. stracił Rafał jest coraz większa – dodał, pod- Damasiewicz. Zastąpi go Jakreślając, że szansą dla Rafako rosław Pietrzyk. Damasiewicz są zarówno kompetencje zdo- pełnił wiele funkcji w grupie Rabyte podczas realizacji, w roli fako, był m.in. prezesem PGL generalnego wykonawcy, blo- Dom. Jarosław Pietrzyk to wieku 910 MW w Elektrowni Ja- loletni prezes zarządu Mostoworzno, jak również unikatowe, stal Zabrze Realizacje Przewłasne technologie, w zakresie mysłowe S.A. (d. Mostostal ochrony środowiska. Kędzierzyn S.A.) i wiceprezes Redukcje dotkną wszystkich Zarządu Mostostal Zabrze S.A. obszarów funkcjonowania spół- , a ostatanio prezes zarządu KAki. Ostateczna liczba likwidowa- EFER S.A. Jest menadżerem nych stanowisk będzie uzależ- z wieloletnim doświadczeniem niona m.in. od kształtu porozu- w specjalistycznym budownicmienia w sprawie zwolnień gru- twie przemysłowym dla enerpowych, które w najbliższych getyki oraz sektorów petrochetygodniach będzie konsultowa- micznego, chemicznego i przene ze związkami zawodowymi. mysłu ciężkiego. DoświadczeProces zwolnień grupowych nie zdobywał zarówno w kraju rozpocznie się po zakończeniu jak i na rynkach zagranicznych, konsultacji z partnerem spo- gdzie bezpośrednio nadzorował łecznym, czyli reprezentantami realizację projektów. Ma także trzech działających w Rafako duże doświadczenie w proceorganizacji związkowych. sach restrukturyzacyjnych - poJak wynika z naszych infor- dało Rafako. macji, redukcja zatrudnienia dotknie głównie, nawet w oko- To już historia ło 2/3, administracji. Słychać Kurs akcji na zamknięciu o mocnym spłaszczeniu struk- sesji w dniu ogłoszenia reduktury zarządzania i ograniczeniu cji zatrudnienia wyniósł 1,15 kadry menedżerskiej. W znacz- zł, a wartość obrotu 476 tys. zł. nie mniejszym stopniu redukcje W ostatnim półroczu wzniósł się dotkną pracowników wytwórni. na poziom 1,6 zł za walor (24.06) po tym jak akcjonariusze zdeStraty liczone w miliony cydowali o dalszym istnieniu Rafako podało też szacunko- Rafako. W marcu 1994 r. akcja we wyniki za I półrocze. Spółka Rafako kosztowała 37,5 zł, a 12 kolejny raz zanotowała stratę marca tego roku 37 gr. netto, tym razem w kwocie po(opr. waw) nad 41 mln zł.

(pwsz)

DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Spółka uspokaja. To nie upadłość!

Decydującą przesłanką do podjęcia decyzji o rozpoczęciu restrukturyzacji, jest istotne pogorszenie sytuacji finansowej spółki. - Wynika ona przede wszystkim z realizacji nierentownych kontraktów oraz konieczności dokonania istotnych odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz rezerw na przyszłe koszty - powiedział Mariusz Zawisza, prezes zarządu RAFAKO S.A. - RAFAKO realizuje swoje kontraktowe zobowiązania i zamierza wywiązywać się z tych umów. W najbliższym czasie przedstawimy nasze propozycje i dołożymy wszelkich starań, aby porozumienia z interesariuszami zostały zawarte na partnerskich zasadach, które pozwolą nam na dalszą współpracę – dodał Mariusz Zawisza, podkreślając, że aktualnie spółka pracuje nad stworzeniem nowego modelu biznesowego oraz zamierza pozyskiwać nowe, ale tylko rentowne kontrakty. To właśnie brak rentowności na największych kontraktach przyczynił się w decydującym stopniu do poniesionej w minionym roku straty Grupy RAFAKO w wysokości 473 mln zł. Ponadto w 2019 roku podjęto decyzję o dokonaniu wielomilionowych odpisów z tytułu obligacji i innych należności od spółki PBG S.A. w restrukturyzacji. Obecnie, największym kontraktem, który realizuje spółka celowa z Grupy RAFAKO, E003B7 sp. z o.o., jest budowa bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. - Wniosek złożony przez RAFAKO nie wpływa bezpośrednio na realizację prac na kontraktach, w tym na budowie w Jaworznie. Na miesiąc przed terminem nowy blok został zsynchronizowany z krajową siecią energetyczną. Obecnie trwają zaplanowane prace rozruchowe związane z osiągnięciem mocy nominalnej – poinformował Radosław Domagalski-Łabędzki, wiceprezes Rafako S.A. i prezes zarządu E0003B7 sp. z o.o., dodając, że warunkiem dokończenia inwestycji w kontraktowym terminie do 15 listopada br., jest rozstrzy-

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.

gnięcie kwestii finansowych związanych z rozliczeniem kosztów niezawinionej przez Rafako awarii, do której doszło w lutym tego roku. - Blok w Jaworznie jest istotnym elementem bezpieczeństwa energetycznego kraju i rynku mocy. Jego oddanie do eksploatacji leży w interesie wszystkich uczestników tego projektu, od Rafako, poprzez instytucje finansujące i gwarantujące, po zamawiającego – podkreślił Radosław Domagalski-Łabędzki.

Do 400 osób musi odejść

Pod koniec zeszłego tygodnia Rafako ogłosiło zamiar zwolnienia do 400 pracowników. Podjęte decyzje wynikają z konieczności dopasowania się do zmieniającej się sytuacji rynkowej i mają umożliwić kontynuowanie działalności raciborskiej fabryki oraz poprawić jej sytuację finansową – podała spółka. W opinii zarządu dla uzdrowienia sytuacji w firmie niezbędne są radykalne działania zmierzające do obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Tym bardziej, że sytuacja na tradycyjnym dla Rafako rynku, jest z roku na rok trudniejsza. Jednym z elementów procesu restrukturyzacji musi być redukcja zatrudnienia. Zgodnie z przepisami prawa pracy, Zarząd poinformuje o planach zwolnień grupowych działające w Spółce związki zawodowe. Zostaną im przekazane informacje o przyczynach, grupach zawodowych, okresie, w którym nastąpią zwolnienia oraz o kryteriach doboru pracowników do zwolnienia i kolejności dokonywania zwolnień. W ramach zwolnień grupowych zaplanowano redukcję zatrudnienia o maksymalnie czterystu pracowników. - To bardzo trudna decyzja, ale bez niej Spółka nie poradzi sobie w obecnej sytuacji rynkowej. Chcąc przetrwać, musimy znacząco ograniczyć koszty i redukcja zatrudnienia jest jednym z wielu działań jakie podejmujemy - powiedział Mariusz Zawisza, Prezes Zarządu Rafako S.A., dodając, że Zarząd podjął już wcześniej decyzje o wypowiedzeniu wielu umów doradczych oraz analizuje możliwości dezinwestycji i sprzedaży części majątku, niezwiązanego z bezpośrednio z produkcją. - Chcę podkreślić, że podana w komunikacie liczba pracowników to wartość maksymalna i Zarząd zrobi wszystko, aby zachować jak najwięcej miejsc pracy – poinformował Mariusz Zawisza.


»3

Piątek, 4 września #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

Największym pracodawcą w Raciborzu

JEST DZIŚ... SAMORZĄD

MIEJSKIE I POWIATOWE ETATY Z ratusza odchodzi naczelnik wydziału

Racibórz » Nie Rafako, Henkel, Mieszko, Tokai-Cobex tworzą najwięcej miejsc pracy w Raciborzu. Hegemonem jest samorząd miejski i powiatowy.

Ile miejsc pracy zapewnia raciborski samorząd? Jak się okazuje, z gminą związane są aż 1481,52 etaty w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych. Gdzie najwięcej? DomiRacibórz » Po niecałych dwóch latach pracy z raciborskim magioświata. 12 przedszkoli, 4 stratem żegna się Marcin Wojnarowski. Na zakończenie współpra- nuje zespoły szkolno-przedszkolne cy zdecydował się prezydent Dariusz Polowy. i 6 szkół podstawowych to 604,13 etaty nauczycieli i 267,44 etaty obsługi i administracji. Na Marcin Wojnarowski pracuje końca tygodnia. Potem skorzy- drugim miejscu jest Urząd Miaw Urzędzie Miasta od początku sta z zaległego urlopu. Ma mie- sta z 187,25 etatami. Pracuje na 2019 r., najpierw na stanowisku sięczny termin wypowiedzenia. nich 195 osób. kierownika utworzonego jesz- Umowa na czas określony zacze przez M. Lenka biura ob- kończyłaby mu się w 2023 r. Inni związani z miastem Oboje - M. Wojnarowski i L. pracodawcy to: sługi prezydenta (zastąpił Lucynę Siwek), a od początku tego Siwek - wywodzą się z racibor- ƒ Arboretum Bramy Morawroku, poza zmianie regulaminu skich mediów - Wojnarowski był skiej – 12,5 etatów, Urzędu Miasta, jako naczelnik redaktorem w Nowinach Raci- ƒ Ośrodek Pomocy Społecznej wydziału informacji i promo- borskich, a po odejściu z redak– 99,4 etaty, cji. Jego zadaniem było głównie cji zajmował się marketingiem ƒ Raciborskie Centrum Rekształtowanie polityki informa- w prywatnej firmie, Siwek pracyjnej magistratu. cowała w Raciborskiej Telewizji Podlega mu rzeczniczka Kablowej. prasowa UM, wspomniana LuZarówno zwolniony naczelcyna Siwek, która od przyszłego nik jak i prezydent nie komentygodnia w zastępstwie pokie- tują powodów rozejścia. ruje pracami wydziału. Marcin (w) Wojnarowski będzie w pracy do

informacji i promocji

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

habilitacji Osób Niepełnosprawnych – 27,5 etatów, Straż Miejska – 29 etatów, Miejski Zarząd Budynków – 83 etaty, Muzeum – 18 etatów, Raciborskie Centrum Kultury – 24 etaty, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych – 16,5 etatów, Ośrodek Sportu i Rekreacji – 61 etatów, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – 29,5 etatów, Placówki oświatowe: Żłobek – 22,3 etaty.

A do tego dochodzą jeszcze miejskie spółki:

ƒ Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. - 4 osoby

ƒ Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. - 107 osób ƒ Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o. o. - 58 osób ƒ Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. - 147 osób ƒ Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. - 11 osób Razem: 327 osób

23 radnych powiatowych i 23 radnych miejskich - diety tylko dla dwóch samorządów mają pochłonąć w tym roku 750 tys. zł (360 tys. zł Rada Miasta Racibórz, 390 tys. zł Rada Powiatu Raciborskiego). Z pracowniczym „holdingiem” samorządowym, do którego trzeba jeszcze doliczyć Dane pochodzą z raportu 7 urzędów gmin, siedem rad gminnych, po 7 okolicznych o stanie miasta za 2019 r. Z miastem może się równać gminnych jednostek (m.in. powiat. Około 600 miejsc pracy szkoły, przedszkola, ośrodjest w podległym mu szpitalu, ki kultury, pomocy społecznej 650 w szkołach ponadpodsta- i zdrowia, zakłady komunalne) wowych (nauczyciele i obsługa), mogą się równać tylko kornic130 w starostwie, 130 w DPS, 30 kie Eko-Okna. w PCPR, 30 w urzędzie pracy, 25 w Powiatowym Zarządzie Dróg, 10 na zamku, 12 w MDK, sześć Grzegorz Wawoczny w MOS-ie na Klasztornej.

Na Słonecznej ruszył

tu wspaniałe warunki, opiekę żłobkowych pań i smaczną przedszkolną kuchnię. Dzięki temu zabiegowi zwiększyła się liczba oferowanych przez żłobek miejsc z dotychczasowych 102 do 122. Według stanu na 1 września, 36 dzieci oczekuje na przyjęcie jeszcze 2020 roku, a 42 kolejnych zapisało się już na rok 2021. Racibórz » Ruszył nowy rok szkolny. Zgodnie z zapowiedziami wszystkie raciborskie szkoły podsta-To wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy wowe, których organem prowadzącym jest miasto Racibórz pracują normalnie i są przygotowane chcą wrócić do pracy. Robimy na przyjęcie dzieci. Placówki są wyposażone w środki dezynfekcji, a dyrektorzy będą pilnować prze- wszystko, aby kolejki do żłobka Od 1 września, raciborski piątku w godzinach od 6.00 do H2Ostróg ma nowe godziny 22.00, natomiast w sobotę i nie- strzegania wszystkich wytycznych służb sanitarnych. były jak najkrótsze. Prostym otwarcia. Wraca poranne pły- dzielę w godzinach od 10.00 do zabiegiem, przy niewielkim nawanie. To dobra wiadomość dla 22.00 - poinformował Ośrodek kładzie inwestycyjnym udało stałych bywalców obiektu. Sportu i Rekreacji w Raciborzu. - Tegoroczny powrót do szkół a nowa rzeczywistość szkolna Naukę w roku szkolnym się po sąsiedzku utworzyć do- Z oferty krytej pływalni przy jest wyjątkowy. Rozłąka z kole- dodatkowo obwarowana zosta- 2020/2021 miejskich szkołach datkowy oddział. Tym samym ulicy Zamkowej będzie można (r) żankami i kolegami ze szkolnej ła nowymi zasadami. Wszystko podstawowych pobierać bę- w budynku żłobka zyskaliśmy korzystać: od poniedziałku do ławki trwała dłużej niż zwykle, to dla Waszego bezpieczeństwa dzie 3219 uczniów, z czego aż dwadzieścia dodatkowych REKLAMA i zdrowia. Dlatego też nie zde- 399 uczniów to pierwszoklasiści. miejsc - uzasadnia prezydent cydowaliśmy się w tym roku na 1 września w Przedszko- Dariusz Polowy. miejską inaugurację roku szkol- lu nr 14 ruszył dodatkowy od(um) nego. Spotkaliście się dzisiaj dział żłobkowy. Maluchy mają w mniejszym gronie z Waszymi wychowawcami. To ostrożność, dzięki której przy przestrzeganiu zasad o których dzisiaj mówili Wam Wasi nauczyciele, będziecie mogli uczyć się bezpiecznie i stacjonarnie z korzyścią dla Was, na co liczę. Przyjmijcie ode mnie - tą drogą - najlepsze życzenia: aby szkoła dawała Wam dużo radości, a osiągane wyniki przynosiły satysfakcję. Wszystkiego dobrego! - tej treści list prezydenta Raciborza Dariusza Polowego został rozesłany e-dziennikiem do uczniów raciborskich szkół podstawowych.

Nowe godziny otwarcia

aquaparku H2Ostróg

ODDZIAŁ ŻŁOBKOWY


RACIBORSKI RYNEK ZDROWIA

»4

NOWY STÓŁ OPERACYJNY

w raciborskim szpitalu

Racibórz » Raciborski szpital wzbogacił się o nowy stół operacyjny. Pozyskane środki na zakup tego nowoczesnego sprzętu są pokłosiem ubiegłorocznej wizyty delegacji Powiatu Raciborskiego w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, kiedy to podpisano umowę na dostawę nowej karetki pogotowia. Podczas spotkania, w którym uczestniczył minister Michał Woś oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Romanowski, została również omówiona pilna potrzeba przekazania środków na zakup ortopedycznego stołu operacyjnego. Pozyskane środki finansowe w wysokości 346 500 zł pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości natomiast wkład własny samorządu powiatowego wyniósł 31 525,92 zł. Całe zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Sprzęt ostatecznie trafił do Centralnego Bloku Operacyjnego Szpitala Rejonowego w Raciborzu. SP REKLAMA

REKLAMA

Piątek, 4 września #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

REKLAMA


Ogłoszenia

»5

Piątek, 4 września #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

DLA DOMU Usługi remontowe Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470.

Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń!. Tel. kom.: 692 191 585. REKLAMA

FINANSE

Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957. e-mail: domijul@poczta.fm.

Dom sprzedam Dom Racibórz Wczasowa do sprzedania Dom Wczasowa bez pośredników do sprzedaży. Tel. kom.: 519 532 619. https://www.naszenieruchomosci.com/site/oferta/537-dom-raciborz-ul--wczasowa-bez-posrednikow.html.

Usługi finansowe

Mieszkanie kupię

Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809. e-mail: pgf.biuro@wp.pl.

Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07. Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni. e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl.

MOTORYZACJA

PRACA Auto-złom Racibórz skup-złomowanie Tel.501-525-515 Skupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane, całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd 24/h/7. Wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu. Zapewniamy zwrot polisy OC, zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel. kom.: 501-525-515, 530-312-312, e-mail: autodemont@wp.pl, www. autozlomwodzislaw.pl.

Wynajmę

Kupię

NIERUCHOMOŚCI Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza

REKLAMA

OGŁOSZENIE

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

Praca szuka człowieka! Sklep zabawkowy Skrzacik poszukuje kandydata na stanowisko: ANIMATOR/ANIMATORKA. Mile widziane doświadczenie jako animator czasu wolnego. Pracownik jako kasjer/obsługa klienta. Mile widziane doświadczenie w handlu oraz znajomość programu subiekt. Więcej informacji w sklepie zabawkowym Skrzacik w Raciborzu, ul. Opawska 7 (Galeria Srebrna). Zatrudnię sumienna pomoc do sprzątania Potrzebna pomoc do sprzątania od zaraz. Poszukiwania osoba chętna do pracy, sumienna, energiczna. Praca w miłej atmosferze, dobre warunki. Tel. kom.: 607099017. e-mail: kolejowa20@gmail.com.

RÓŻNE Inne Nieruchomości - Posiadam do wynajęcia- M-3 Nieruchomości - Posiadam do wynajęcia- M-3 ok. 86,00 m2 - tz. 3. Pokoje, + Kuch.,+ Laz.,+ Piw., +Ogr.,+ Gar. Tel. 0049-177-29-51-282, 47-480 Pietrowice Wlk, ul. M. Konopnickiej 16. Tel. kom.: 0049 177 29 51 282, e-mail: wieder-damian@t-online.de. REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

REKLAMA

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej, położonej w Raciborzu przy ul. Gospodarczej lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

Działka niezabudowana, położona w Raciborzu, skomunikowana poprzez ul. Gospodarczą z ul. Cecylii i ul. Komunalną, łączącą się z ul. Rudzką – główną drogą w kierunku Gliwic. Wyposażona jest w infrastrukturę techniczną, obejmującą drogę dojazdową oraz uzbrojenie w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenie uliczne. Teren jest obecnie niezagospodarowany i stanowi grunt zasypowy, po dokonywanej przed laty eksploatacji gliny i żwiru. Działka objęta jest Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka nr 172/3 k.m. 25 Ostróg o powierzchni 0,5454 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00029801/1

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

5.

Cena wywoławcza netto

190 000 zł cena uzyskana w wyniku przetargu, powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%

6.

Termin i miejsce przetargu

6 października 2020 r. o godz. 11.00, w sali 125 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

19 000 zł, winno być uznane na rachunku gminy do 29 września 2020 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

- K3P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowane w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 07 41, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Krzanowic informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzanowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, został podany wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62. e-mail: carbon@arg.pl.

OGŁOSZENIE

Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286. e-mail: romanweiser@wp.pl.

Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585

Dam pracę

Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia. e-mail: info@euro-labora.com.

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu, ul. Wileńska 3, ogłasza przetarg nieograniczony dn. 14.09.2020 r. w siedzibie Spółdzielni w sali nr 16 na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu: 1. w Raciborzu przy ul. Opawskiej 47/6 o pow. całkowitej 88,25 m2 3 pokoje + aneks kuchenny, przedpokój, łazienka z w.c., garderoba, spiżarnia, loggia, balkon, komórka, miejsce postojowe, położone na III p. w budynku 3 p. Cena wywoławcza 308.616,00 zł, wadium 30.900 zł Przetarg o godz. 9.00. 2. w Raciborzu przy ul. Opawskiej 49/3 o pow. całkowitej 56,64 m2 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., komórka, loggia, miejsce postojowe, położone na I p. w budynku 3 p. Cena wywoławcza 211.684,00 zł, wadium 21.200 zł Przetarg o godz. 9.20. Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją: poz.1 i 2: tel. 32/ 415 26 07 Warunkiem przeniesienia odrębnej własności jest wpłata wartości rynkowej lokalu ustalonej w drodze przetargu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto: Bank Spółdzielczy nr: 42 8475 0006 2001 0014 3329 0001 lub w kasie w Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu. Dowody wpłaty należy zarejestrować co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem przetargu w dziale członkowsko - mieszkaniowym ul. Wileńska 3, bud. A pokój nr 3. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny. Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Wileńska 3 pokój nr 1 i 3 lub telefonicznie pod nr.: 32/ 415 45 76 wew. 341 lub 303


Rozrywka

»6

Piątek, 4 września #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

UWAGA! SPEKTAKL NERWICA NATRĘCT PONOWNIE PRZENIESIONY!!!

4 WRZEŚNIA, GODZ. 19:00, OGRÓD RCK DK STRZECHA (UL. LONDZINA 38) SLAJDOWISKO WIETNAM W KADRZE AUTORSTWA IRENEUSZA BURKA Podróż po Wietnamie powinna trwać wiele tygodni. Aby dotknąć historii połączenia południowej i północnej części kraju, wielowiekowej walki o niepodległość i imponującej ery komunizmu, trzeba ubrać wygodne buty, wyjść na ulice i słuchać ludzi... Slajdowisko „Wietnam w kadrze” poruszające tematykę życia w Wietnamie przedstawi Ireneusz Burek w ramach „Coolturalnego początku weekendu z Raciborskim Centrum Kultury”. Jeśli pogoda nie dopisze, slajdowisko odbędzie się na sali widowiskowej RCK DK Strzecha. Wstęp wolny

Spektakl NERWICA NATRĘCTW zaplanowany na 19.09.2020 o godz. 16.00 i 18.30, zostaje ponownie przeniesiony - na 13.03.2021 o godz. 16.00 i 18.30. Niestety, ze względu na zbyt duże wypełnienie sali i konieczność zachowania reżimu sanitarnego wydarzenie nie może się odbyć w pierwotnym terminie. Państwa bilety zachowują ważność. Miejsce wydarzenia pozostaje bez zmian. W celu otrzymania zwrotu pieniędzy za bilety prosimy o kontakt z punktami sprzedaży, w których kupili Państwo bilety.

UWAGA! Spektakl TELEWIZJA KŁAMIE, zaplanowany na 13.10.2020, zostaje ostatecznie odwołany z przyczyn niezależnych od RCK. Bilety można zwrócić tą samą drogą, jaką zostały zakupione. Za utrudnienia przepraszamy.

KULTURA: ON/OFF Manuela Krzykała oraz Magdalena Mosek zaprezentowały w tym tygodniu ostatni już odcinek warsztatów tanecznych w ramach trzeciego bloku tematycznego projektu: Kultura on/off - TEATRU TAŃCA. Instruktorki opowiedziały i pokazały czym jest improwizacja, dlaczego jest tak potrzebna w tańcu, pojawiły się też ciekawe zadania w ramach przekazywania emocji i odczuć w kontakcie z drugą osobą w tańcu czyli tzw. improwizacja zadaniowa i kontakt-improwizacja. Tradycyjnie znalazła się tam również rozgrzewka, tym razem wyciszająca. Na koniec Manuela i Magdalena zaprezentowały ostatnią część choreografii „Etiudy covidowej” i opowiedziały o jej przesłaniu. Muzykę do finałowego utworu skomponował Adam Jarzmik. Realizacja video: Patryk Kogut, Perfect View, Michał Dyja. Filmy możecie obejrzeć na naszym kanale na Youtube (szukajcie nas pod: rckredaktor)

UWAGA! ŻYWOT MARIANA - najnowsze dzieło Kabaretu Neo-Nówka, przeniesione z 13 marca, następnie z 25 września, zostaje ostatecznie odwołane z przyczyn niezależnych od RCK. Bilety można zwrócić tą samą drogą, jaką zostały zakupione. Za utrudnienia przepraszamy.

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury REKLAMA

SMAROWIDŁO

z wędzonej szynki Gdy zostaną nam kawałki szynki lub wędliny proponuję zrobić szybkie smarowidło do chleba. • • • • • • •

400 g wędzonej szynki (lub innej wędliny) 2 średnie ogórki kiszone 1 duża cebula 2 łyżki majonezu 1 ząbek czosnku 1 łyżka musztardy pieprz, sól

Szynkę, ogórki, cebulę i czosnek zmielić, dodać majonez, pieprz i sól. Całość wymieszać i odstawić na godzinę do przegryzienia.

www.smakiweroniki.pl


»7

Piątek, 4 września #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30

Policyjne łowy na Podmiejskiej

TRZEM KIEROWCOM zatrzymano prawa jazdy Racibórz » Policyjne kontrole prędkości na ul. Podmiejskiej w Raciborzu Miedoni zaowocowały ujawnieniem trzech piratów drogowych. Od 18 maja 2015 roku obowiązują nowe przepisy zaostrzające sankcje wobec kierujących pojazdami, którzy popełnią najcięższe z naruszeń w ruchu drogowym. Na własnej skórze przekonało się o tym trzech nieodpowiedzialnych kierowców. Pierwszego pirata drogowego raciborska drogówka zatrzymała 28 sierpnia około godziny 17:35 na ulicy Podmiejskiej. Okazał się nim być 19-latek kierujący land roverem. W terenie zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 67 km/h. Kierowca stracił prawo jazdy, a dodatkowo został ukarany mandatem i punkta-

mi karnymi. Kolejni dwaj piraci drogowi zostali zatrzymani 30 sierpnia po godzinie 16.00, również na ulicy Podmiejskiej. Jeden z nich to 26-latek kierujący BMW, który na ograniczeniu prędkości do 40 km/h pędził ponad 90 km/h, natomiast drugi to 21-latek, który również kierując BMW w terenie zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość o 72 km/h. I w tych dwóch przypadkach kontrola drogowa zakończyła się zatrzymaniem praw jazdy, mandatami i punktami karnymi. (kpp)

Policja namierzyła sprawcę KRADZIEŻY TELEFONÓW Raciborscy kryminalni ustalili, kto odpowiada za kradzież czterech telefonów komórkowych, które nieznany sprawca zabrał z terenu Centrum Handlowego w Raciborzu przy ulicy Rybnickiej. Zatrzymany złodziej to 33-letni mieszkaniec Raciborza. Do kradzieży z włamaniem doszło w miesiącu lipcu br. w Raciborzu przy ulicy Rybnickiej na terenie centrum handlowego. Wówczas sprawca zabrał cztery telefony komórkowe o wartoREKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

ści kilkuset złotych. Raciborscy kryminalni przystąpili do działania by ustalić złodzieja. Efektem pracy stróży prawa było zatrzymanie 26 sierpnia br. na terenie Raciborza osoby związanej z przestępstwem. Złodziejem okazał się być 33-letni mieszkaniec Raciborza. Teraz złodziejowi grozi nawet 10 lat pobytu w więzieniu. Ponadto kryminalnym udało się w większości odzyskać skradzione rzeczy. (kpp)


Aktualności

»8

Piątek, 4 września #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Robert Myśliwy

II LO śrubuje wyniki, ALE NIE MA CO MARZYĆ

kierownikiem raciborskiego PCS

O NOWEJ SALI!

Racibórz » Temat modernizacji bazy II LO, które od lat może się poszczycić dobrymi wynikami nauczania, poruszył na sesji Rady Powiatu radny Artur Wierzbicki, absolwent tej szkoły. Od lat słychać apele o nową salę gimnastyczną na ul. Kardynała Wyszyńskiego. Poza salą, o której mowa była jeszcze za czasów starosty Adama Hajduka (miała powstać na tzw. małym dziedzińcu, pomiędzy skrzydłami gmachu), II LO potrzebuje jeszcze boiska. To z betonową nawierzchnią wykorzystywane jest pod parking. Nie można na nim prowadzić zajęć. O tym, że inne szkoły mają dostęp do orlików, planowane są w nich kolejne inwestycje (renowacja auli w I LO, nowa aula w Mechaniku), a szereg działań związanych z nowymi salami już wykonano (m.in. w CKZiU nr 1) mówił radny Wierzbicki. W II LO odnowiono posadzki, instalację elektryczną oraz sieć kanalizacyjną. - II LO jest lekko na uboczu nie krył Wierzbicki, wskazując, że teraz jest czas, by przygotować projekty, a potem starać się

o pieniądze na ich realizację. Chciałbym żeby o tej szkole nie zapominać - dodał. Starosta Grzegorz Swoboda nie widzi możliwości budowy nowej sali sportowej przy II LO. - Jako były nauczyciel wf-u uważam, że ten obiekt wystarczy - oświadczył. Zapewnił, że Mickiewicz nie jest na uboczu, a wręcz przeciwnie - w centrum uwagi. Nie mówił jednak nic o nowych projektach dla tej placówki, a o podziękowaniach dla ochodzącego dyrektora Marka Rysia, które złożył na zarządzie. Wspomniał o skutecznym procesie dydaktycznym. II LO zajmuje przedwojenny gmach szkolny, jeden z ciekawszych przykładów raciborskiego modernizmu.

Racibórz » Były naczelnik miejskiej oświaty, radny miejski, kandydat na prezydenta Raciborza, lider ruchu TAK. wraca na samorządowe salony, tym razem jako kierownik PCS.

Justyna Święty-Ersetic MISTRZYNIĄ POLSKI Racibórz » W sezonie poturbowanym przez epidemię koronawirusa przychodzi nam cieszyć się z triumfu raciborzanki w krajowym championacie.

Finał biegu na 400 metrów był ostatnią konkurencją drugiego dnia włocławskich zawodów. Kibice nie zawiedli się. Aniołki Matusińskiego pokazały się z najlepszej strony, prezentując pasjonującą walkę do ostatnich metrów. Z wyraźną przewagą swój trzeci w karierze tytuł mistrzyni kraju zdobyła członkini Grupy Sportowej Orlen Justyna Święty-Ersetic. Uzyskała najlepszy czas sezonu – 51.44 – i awansowała na ósme miejsce w światowych tabelach. - Odzyskałam tytuł mistrzyni Polski, więc to mnie cieszy. (w) Nie wiem co mogę jeszcze po-

REKLAMA

OKNA Na terenie firmy Eko-Okna S.A. w Kornicach odbędzie się wyprzedaż produktów ze stanów magazynowych. Tego dnia każdy będzie mógł kupić wybrane produkty nawet za połowę ceny rynkowej! W ofercie m.in.: okna, drzwi, rolety.

-50% KIERMASZ PRODUKTÓW ZE STANÓW MAGAZYNOWYCH:

5 WRZEŚNIA

od godz.

www.wyprzedaz.ekookna.pl

9:00 do14.00

prawić w tym sezonie. Poziom mojej konkurencji jest w kraju znakomity, więc zwycięstwo cieszy bardziej powiedziała Święty-Ersetic. Za plecami triumfatorki znakomitą pogonią popisała się Iga Baumgart-Witan, awansując z czwartego miejsca na drugą lokatę i finiszując z czasem 52.14. Trzecia była Małgorzata Hołub-Kowalik (52.23), która stoczyła zaciętą potyczkę z Patrycją Wyciszkiewicz-Zawadzką (52.26). PZLA (pzla) REKLAMA

Powiatowe Centrum Sportu to dawny Międzyszkolny Ośrodek Sportu przy ul. Klasztornej. Placówka podlega władzom powiatu. W ogłoszonym naborze na stanowisko kierownika wystartowały dwie osoby. Komisja jednoznacznie rekomendowała Roberta Myśliwego. Warunkiem udziału w konkursie było przedstawienie autorskiej koncepcji organizacyjnej, finansowej i programowej jednostki wraz z wizją rozwoju zgodnie z zakresem działania określonym w statucie na najbliższe 5 lat. Wymagania dodatkowe: doświadczenie na stanowisku kierowniczym, znajomość regulacji prawnych z zakresu: finansów publicznych, zamówień publicznych, rachunkowości, sportu, samorządu powiatowego, pracowników samorządowych i ochrony danych osobowych, Kodeksu pracy i Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zdolności menadżerskie, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, zarzą-

dzania projektami, dobrej organizacji pracy oraz umiejętność negocjacji, odpowiedzialność, sumienność, odporność na stres, komunikatywność, kreatywność, otwartość, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista oraz doświadczenie w organizowaniu i realizowaniu projektów z obszaru kultury fizycznej, turystyki, rekreacji, promocji zdrowia i wychowania fizycznego. Nabór ogłoszono 20 lipca. Informację podawały media. Myśliwy po przegranych wyborach prezydenckich poszedł w kierunku własnej działalności gospodarczej. Przed wygraniem konkursu pracował w DHL. Ma na koncie karierę nauczycielską, m.in. w I LO.

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 34-2020-[598]  

Nasz Racibórz 34-2020-[598]  

Advertisement