__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 24 stycznia 2020 r. ı Rok XIII nr 3 (567) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Trzy raciborskie wiadukty

DO PRZEBUDOWY! Racibórz » Dobiegają końca prace projektowe zlecone przez PKP PLK S.A. dla zadania pn. Przebudowa stacji Racibórz wraz z wybranymi elementami infrastruktury kolejowej przyległych szlaków w ramach projektu inwestycyjnego „Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Kędzierzyn-Koźle-Chałupki”. Inwestorem jest PKP PLK, natomiast wykonawcą dokumentacji firma WYG International Sp. z o.o. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2

REKLAMA

REKLAMA

12

LAT

NA RYNKU


Aktualności

»2

Piątek, 24 stycznia 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

KTO PISZE HISTORIĘ? Siedemset lat temu na Wawelu koronowano Władysława Łokietka. Po długim okresie rozbicia dzielnicowego udało się odnowić polską monarchię, co z Raciborzem ma dość istotny związek, gdyż to w naszym mieście snuto zjednoczeniowe plany, książę Władysław opolsko-raciborski miał ambicję i realne szanse, by zasiąść na tronie w Krakowie, działający na jego zlecenie o. Wincenty z Kielczy przepowiadał zjednoczenie Polski pod piastowskim berłem, co – jak wiemy - udało się Łokietkowi, siostrzeńcowi wspomnianego Władysława. Tak, tak! Matką polskiego króla była księżna z Raciborza, a babką Viola Bułgarka. Płynęła więc w Łokietku – po kądzieli – raciborska krew. Historia to ciekawe fakty, ale i nauka. Łokietek zasiadał na polskim tronie w złotych czasach Raciborza – stolicy górnej Odry, najważniejszego miasta pomiędzy Wrocławiem, Pragą a Krakowem. Blask tamtych czasów miał swoje źródło w swobodzie prowadzonej działalności gospodarczej. Książę raciborski Mieszko Plątonogi, pradziad Łokietka, jedyny raciborzanin, który rządził całą Polską, dostrzegł słaby potencjał gospodarczy ziem nad górnym biegiem drugiej co do długości polskiej rzeki, ściągając tu przed 1217 rokiem osadników z Niderlandów. Dał im le-

wobrzeżne ziemie naprzeciwko grodu na Ostrogu, prawo organizowania targów, warzenia piwa, zakładania kramów i cechów, wiedząc, że gospodarczy sukces przybyszów z dzisiejszej Belgii i Holandii przełoży się na zasobność jego skarbca. Im bowiem więcej ludzie zarabiają, tym więcej państwo ściąga podatków, choć powinno mieć świadomość, że w pazerności nie można przesadzać. Tak powstał Racibórz, u progu XIV wieku ludniejszy od Opola, bez kompleksów wobec Krakowa. W tej średniowiecznej wizji było też przekonanie, że fundamentalny rozwój zależy od różnorodności. W krajobrazie gospodarczym tak samo istotni są bowiem mali jak i duzi. Ci pierwsi nie tworzą jednostkowo tysięcy miejsc pracy, ale razem, jeśli są ich dziesiątki, a najlepiej setki i to w różnych branżach, wzbogacają lokalny rynek, któremu kolorytu dodają też rozwinięte funkcje administracyjne, oświatowe i kulturalne. Od tamtych czasów mija 700 lat, a myśl towarzysząca raciborskim Piastom wciąż bywa nieosiągalna dla wielu rządzących, którym rozwój kojarzy się z jednym, dużym mitycznym wręcz inwestorem, a misja rządzenia z tym, co jest teraz, a nie tym, co może być jeśli mocniej ruszy się głową. Po siedmiu wiekach nadal źródłem sukcesu jest gospodarcza różnorodność.

Trzy raciborskie wiadukty

DO PRZEBUDOWY! DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Miasto Racibórz opiniuje oraz wnosi swoje uwagi w ramach prowadzonych uzgodnień. Zadanie obejmuje m.in. przebudowę wiaduktów przy ulicach: Rybnickiej, Eichendorffa i Piaskowej. Projektowane rozwiązania mają wpłynąć na usprawnienie komunikacji w mieście. Parametry wiaduktów znacznie się poprawią, choć w żadnym z wymienionych obiektów nie uda się uzyskać prześwitów 4-metrowych – a to dlatego, że możliwość dokonania takiej przebudowy obwarowana jest szeregiem ograniczeń wynikających chociażby z umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury podziemnej lub dopuszczalnych nachyleń zjazdów i podjazdów przy wiaduktach. Duże samochody ciężarowe pod wiaduktem się nie zmieszczą, ale już kierowcy samochodów osobowych lub dostawczych odczują różnicę. Największą poprawę jakości

i komfortu przejazdu będą mogli odczuć mieszkańcy i kierowcy korzystający z wiaduktu na Eichendorffa. Zgodnie z projektem po przebudowie ruch przez wiadukt będzie odbywał się dwukierunkowo, szerokość jezdni będzie wynosić 6 m, wysokość wiaduktu (prześwit) powiększy się o ok. pół metra z obecnych 310 cm do 350 cm. Pojawi się ciąg pieszo-rowerowy o łącznej szerokości w najszerszym miejscu 370 cm. Po przebudowie rozwiązana zostanie także kwestia odwodnienia wiaduktu. Prace obejmować będą oprócz przebudowy samego obiektu, także przebudowę sieci: wodociągowej i kanalizacyjnej, a także przebudowę układu komunikacyjnego w odległości do 200 m od wiaduktu. Wyzwaniem dla miasta i inwestora będzie spięcie tego zadania z planowaną do realizacji przez Miasto przebudową przepompowni przy ul. 1 Maja.

SZPITAL OSTRO walczy z bakteriami! Racibórz » Pacjenci operowani w innych szpitalach, hospitalizowani na oddziałach intensywnej terapii, powracający z dalekich podróży poddawani są w Raciborzu obowiązkowym badaniom przesiewowym. To z troski o zdrowie innych pacjentów - zapewnia dyrekcja.

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

Zmieniło się jednak postrzeganie kapitału. Na przełomie XII/ XIII wieku granice świata zakreślały relacje podróżników takich jak Marco Polo i mapy przypominające dziecięce rysunki, a podróż z Antwerpii do Raciborza trwała 227 godzin (dane google maps). Dziś przemieszczamy się tak szybko jak koronawirus z chińskiego Wuhan, od miejsc do budowy fabryk ważniejszy jest pomysł na udany biznes, a zapełnienie miast ludźmi nie odbywa się przez samo tylko chciejstwo i ulgi (jakiż samorząd ich nie udziela?), ale umiejętność konkurowania o kapitał ludzki. Gra stała się bardziej skomplikowana i wyrafinowana, a rządzenie sztuką! - Historia będzie dla mnie łaskawa, ponieważ mam zamiar ją napisać – mawiał Winston Churchill.

W tle są też potencjalne procesy. Koszty badań przesiewowych podrażają koszty leczenia, ale jak tłumaczy dyrekcja minimalizują potencjalne straty, które mogą wynikać z zakażenia innych pacjentów oraz odszkodowań. Szpital w Raciborzu płaci rocznie około 700 tys. zł za polisę od odpowiedzialności cywilnej i nie chce zwiększać składki z powodu procesów. Liczba roszczeń ze strony pacjentów rośnie, nie tylko z powodu zakażeń, ale i błędów medycznych. - Wrażliwość prawna jest dziś duża - tłumaczy dyrektor Ryszard Rudnik, ale uspokaja, że w przypadku Raciborza, dzięki wprowadzonym rygorom, przegranych spraw jest niewiele. Swoboda przemieszczania się w każdy zakątek świata sprawia, że szpital przy Gamowskiej coraz większą wagę przywiązuje do wspomnianych badań przesiewowych. Coraz więcej bowiem pojawia się bakterii, z którymi wcześniej nie miano do czynienia. Coraz więcej z nich jest lekooporna. Przynoszą je chorzy. Wymazy pobierane są od pod-

opiecznych domów pomocy społecznej, osób hospitalizowanych w innych szpitalach, po przebytych operacjach oraz podróżach. W razie wykrycia groźnych bakterii chory trafia do izolatki. Wyniki dołączane są do dokumentacji medycznej. W razie procesów posłużą jako materiał dowodowy. - Rozprzestrzenianie się w Polsce oraz na całym świecie bakterii jelitowych Enterobacterales, wytwarzających karbapenemazy (CPE, Carbapenemase-Producing Enterobacterales) stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia publicznego i jedno z największych wyzwań w obszarze medycyny. Terapia zakażeń wywołanych przez bakterie, wytwarzające karbapenemazy jest niezmiernie trudna, czasem wręcz niemożliwa, ze względu na typową dla tych bakterii oporność na szerokie spektrum antybiotyków/chemioterapeutyków, co bardzo często skutkuje brakiem skutecznych opcji terapeutycznych - czytamy w raporcie Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów

700 lat temu władca powiązany

(KORLD). Województwo śląskie jest na szóstym miejscu w kraju (84 przypadki 2015-2018). Najliczniejsze przypadki są na Mazowszu (3966). Niedawno - jak poinformowała dyrekcja na ostatniej konferencji prasowej - u kierowcy TIR-a zidentyfikowano niestwierdzany dotąd w Raciborzu, trudny w leczeniu szczep bakterii Hafnia alvei. Mężczyzna przyjechał z Niemiec. Miał zapalenie dróg żółciowych. Groźne w kontekście wstrząsów septycznych są bakterie z południa Europy, głównie Włoch czy Hiszpanii. Uważać trzeba podczas wyjazdów do krajów egzotycznych. Pić wodę butelkowaną albo przegotowaną i myć ręce. W zeszłym roku - przypomnijmy - odnotowano w Raciborzu jeden przypadek malarii u młodej mieszkanki Kuźni Raciborskiej. Chorobę wywołują pasożyty z rodzaju Plasmodium. Kobieta wróciła z Kambodży. Śmigłowcem przetransportowano ją do Poznania. Ogromne znaczenie ma profilaktyka WZW typu C. (waw)

należący do najwybitniejszych osiągnięć złotnictwa europejskiego, oraz zespół pamiątek po św. Kindze zachowanych w starosądeckim klasztorze klarysek. Prawdziwym wydarzeniem jest prezentacja w Krakowie najcenniejszych klejnotów tak zwaneRacibórz » 700 lat temu, 20 stycznia 1320 roku, w katedrze krakowskiej miała miejsce koronacja go skarbu ze Środy Śląskiej: wspaniałej złotej korony kobieWładysława Łokietka - przypomina Zamek Królewski na Wawelu. Po kądzieli Łokietek ma rodzinne cej ozdobionej orłami oraz zapozwiązki z Raciborzem. ny (Muzeum Narodowe w Wrocławiu). Najwyższy poziom arty700-lecie koronacji Władystyczny reprezentują fundacje sława Łokietka stało się okazją Kazimierza Wielkiego, ostatdo zorganizowania na Wawelu niego Piasta na polskim tronie. wystawy pt. „Skarby epoki PiaObok siebie znalazły się kielichy z Trzemeszna, Stopnicy i Kalisza stów”. - Rocznica pierwszej wawelskiej koronacji dała okazję do oraz hermy (popiersia) św. Masprowadzenia i pokazania szerii Magdaleny ze Stopnicy i św. rokiej publiczności wybitnych Zygmunta z katedry w Płocku zabytków złotnictwa oraz klejinformuje Zamek Królewski na notów pochodzących z okresu Wawelu. My dodajmy, że matką króla Władysława była księżna panowania dynastii Piastów. Poza zbiorami Zamku KrólewEufrozyna (ok. 1230-1292), córskiego na Wawelu i katedry kraka księcia opolsko-raciborskieREKLAMA go Kazimierza, siostra rezydująkowskiej zachowały się one w hi- cych w Raciborzu władców górstorycznych kościołach, głównie nej Odry Mieszka Otyłego i Włamałopolskich, wielkopolskich, dysława. Książęta górnośląscy a także mazowieckich. Naj- byli więc kuzynami polskiego starsze z nich datowane są na króla. Matką Eufrozyny a babwiek X, najpóźniejsze pochodzą ką Łokietka była Viola Bułgarka. z wieku XIV. Spośród dzieł najMuzeum Zamkowe Wawel, opr. waw cenniejszych trzeba wymienić fot. Zamek Królewski Wawel krzyż zestawiony z dwóch złoKlaudia i Tomek 690 991 431 tych koron z połowy XIII stulecia,

rodzinnie z Raciborzem został królem Polski

Młoda para szuka mieszkania Może być do remontu lub zadłużone. Płacimy gotówką. 


Piątek, 24 stycznia 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

»3

Aktualności

REKLAMA

POWIAT Do szpitala w Raciborzu trafi nowe renault Udało się wybrać dostawcę nowego ambulansu dla raciborskiego szpitala. Jego zakup finansuje ministerstwo zdrowia. Pieniądze na ten cel przekazano przed ubiegłorocznymi wyborami, ale liczba zamówień na rynku sprawiła, że firmy nie były w stanie ich zrealizować. 21 stycznia na stronie szpitala ukazało się ogłoszenie o wyborcze oferty. Jedyną złożyła firma RATOWNIK-AMBULANSE Sp. z o.o. Sp. k. z Jabłonnej na kwotę 419 963,76 zł brutto. To nieco więcej niż miał do dyspozycji szpital (409 485 zł), ale dyrekcja uznała, że z racji przypadającego na koniec kwietnia terminu rozliczenia dotacji nie można było ryzykować przeprowadzania kolejnego postępowania. Zdecydowano więc o przyjęciu oferty. Resztę dołoży szpital ze swojego budżetu. Jak słyszymy, spółka z Jabłonnej dostarczy około połowy kwietnia ambulans na bazie renault.

Anestezjolodzy odchodzą ze szpitala Reakcja dyrekcji Temat został poruszony podczas ostatniej konferencji prasowej w związku z krążącymi po mieście pogłoskami. Jak informuje dyrekcja, rzeczywiście z pracy w Raciborzu odeszło ostatnio dwóch anestezjologów, na co dzień mieszkańców Czeladzi, którzy dostali pracę blisko miejsca zamieszkania. - Przyjęliśmy to ze zrozumieniem. To normalny ruch kadrowy. Większość pracujących u nas lekarzy mieszka w aglomeracji i dojeżdża do Raciborza. To dla nich około 2 godziny drogi. Na miejscu nie mamy tylu swoich lekarzy, by obsadzić wszystkie stanowiska - tłumaczy dyrektor Ryszard Rudnik. Szpital zatrudnia obecnie 10 anestezjologów, co - jak słyszymy - zabezpiecza potrzeby lecznicy na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, bloku operacyjnym i na dyżurach. Jak dodaje dyrekcja, szpitale nie mają teraz komfortu kadrowego. Lekarzy na rynku jest za mało. W Raciborzu na anestezjologii jest pięć nieobsadzonych miejsc dla rezydentów. Trwają starania o ich zapełnienie jak również zatrudnienie nowych lekarzy.

Wicestarosta ponownie przewodniczącym Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej W styczniu w Katowicach odbyło się Zebranie Ogólne Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej w Katowicach. Forum to organizacja szkoleniowo-konsultacyjna działająca pod patronatem Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki. Zrzesza blisko 80 samorządów. Na spotkaniu zostały przyjęte sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2019 oraz odbyły się wybory nowego przewodniczącego i zarządu Forum na lata 2020-2022. Ponownie przewodniczącym Forum wybrany został Marek Kurpis - wicestarosta, natomiast do Zarządu Forum także ponownie zostali wybrani: Bogdan Adamczyk z Lysek, DaREKLAMA

mian Moric z Rydułtów oraz Katarzyna Zychowicz z Koziegłów. Głównymi celami działania Forum są: 1. podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego województwa śląskiego;  2. wymiana doświadczeń oraz poszukiwanie najskuteczniejszych rozwiązań realizacji zadań z zakresu funkcjonowania szkół i placówek oświatowych;  3. prezentowanie opinii członków Forum wobec innych instytucji i organizacji;  4. współpraca ze środowiskami z zakresu oświaty;  5. nawiązywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami zainteresowanymi podobną problematyką.

Starostowie dopominają się o ważną inwestycję O pilne podjęcie działań zmierzających do budowy węzła drogowego na skrzyżowaniu krajowej „jedynki” z drogą wojewódzką 933 - ul. Męczenników Oświęcimskich w Pszczynie apelują do premiera starostowie śląskich powiatów. Podjęciem stanowiska w tej sprawie zakończył się Konwent Powiatów Województwa Śląskiego, który odbył się w Pszczynie. Powiat raciborski reprezentował starosta Grzegorz Swoboda. - W dokumencie apelujemy o zapewnienie finansowania tej inwestycji - starosta pszczyński Barbara Bandoła przypomina, że jest to rozwiązanie od dawna oczekiwane przez mieszkańców, które zostało już zaprojektowane. Estakada na drodze krajowej i skrzyżowanie z ruchem okrężnym poniżej ma upłynnić ruch oraz zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza. Każdej dobry przejeżdża tędy średnio ok. 42 tysiące pojazdów, które na odcinku od Goczałkowic-Zdroju do wylotu z Pszczyny stoją w korREKLAMA

ku. - Wszyscy wiedzą, że mamy tu fatalne powietrze. Ta sytuacja się do tego przyczynia - mówi starosta Bandoła. Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego Andrzej Płonka, starosta bielski podkreśla, że jest to inwestycja strategiczna nie tylko dla Pszczyny i powiatu pszczyńskiego, ale dla całego południa województwa. - W przyszłości część samochodów jadących z Cieszyna i Żywca w kierunku Katowic przeniesie się pewnie na nową drogę S-1, ale trzeba zaznaczyć, że od Czechowic-Dziedzic nie będzie alternatywy, ponieważ zjazd na trasę, która ma być dopiero budowana będzie odległy - prawdopodobnie dopiero w Miedźnej. Projekt jest zawieszony z powodu braku finansowania. Boimy się, że zostanie on zaniechany w wyniku różnych innych potrzeb w kraju - mówi przewodniczący Płonka. Projekt budowy węzła na skrzyżowaniu DK 1 z DW 933 był wpisany jako przedsięwzięcie kluczowe w „Programie dla Śląska”, opublikowanym przez ministerstwo rozwoju w grudniu 2017 r. Dokument był prezentowany przez premiera w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Rok później Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała od biura projektowego gotową dokumentację projektową tego przedsięwzięcia. Tymczasem w 2019 r. przedstawiciele GDDKiA poinformowali, że inwestycja nie będzie realizowana. Jako główny powód podano budowę w regionie alternatywnej trasy S 1, wyrażając nadzieję, że po jej wybudowaniu ruch na krajowej „jedynce” się zmniejszy. - Argumentacja ta pomija jednak zasadniczy aspekt - na odcinku pomiędzy Czechowicami-Dziedzicami, a Bielskiem-Białą wzdłuż DK 1 powstało kilka bardzo dużych hal logistycznych, służących obsłudze tranzytowych i lokalnych przewozów towarów. Kilka następnych hal jest w budowie. Przewoźnicy nie przeniosą zatem swoich przewozów na inne drogi - czytamy w dokumencie. Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego ma zostać przesłane do premiera, właściwego ministerstwa, wojewody śląskiego, marszałka województwa śląskiego oraz GDDKiA.

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@ naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl REKLAMA: Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083 Magdalena Kiersztyn – Specjalista ds. marketingu e-mail: m.kiersztyn@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 509 505 765 Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


Aktualności

»4

RACIBÓRZ NaprawmyTo. Radny o kontaktach z urzędem Komunikacja mobilna, zdaniem radnego Jarosław Łęskiego, to przyszłość w kontaktach na linii urząd-obywatel. Sprawy można zgłaszać szybko i bez pośrednictwa radnych. Dziś to właśnie radni zgłaszają większość problemów, od dużych po drobnostki, jak na przykład źle ułożone kostki w chodniku czy awarie oświetlenia. Sprawa w formie interpelacji trafia do specjalnego rejestru, a urzędnicy muszą oficjalnie, na piśmie odpowiedzieć. Pod koniec sesji wygłaszanie interpelacji zajmuje nieraz ponad godzinę. Radny Jarosław Łęski znalazł, jak przekonuje w piśmie do prezydenta, rozwiązanie problemu. - Mieszkańcy - jak pisze różnymi sposobami zgłaszają radnym wiele problemów, zagadnień, spraw. Niektóre z nich mają charakter techniczny, mogą być zgłoszone przez mieszkańców bezpośrednio do magistratu. Ze względu na szacunek do wyborców i ich czasu poświęconego na kontakt z radnymi, sprawy te w formie Interpelacji lub podczas wizyty w magistracie są zgłaszane przez radnych, co może dość znacznie wydłużyć czas ich rozpatrzenia. W związku z tym proszę o rozważenie dołączenia do projektu „ NaprawmyTo.pl” i lub innego, posiadającego podobną funkcjonalność. Projekt umożliwia przyjazną, dwustronną komunikację między mieszkańcami i magistratem, również przy pomocy aplikacji mobilnej, w zakresie wielu miejskich problemów. Eliminuje to pośrednika, którym jest radny, co bezpośrednio przekłada się na czas, w jakim informacja przekazana będzie do urzędu. Jednocześnie jest możliwość śledzenia wszystkich zgłoszonych problemów i monitorowania terminu i sposobu rozwiązania sprawy. Radny mógłby obserwować sprawy i interweniować w przypadku braku reakcji. Niektóre wydziały zgłaszają potrzebę otrzymywania informacji bezpośrednio od mieszkańców (np. w zakresie gospodarowania odpadami). To mógłby być dla mieszkańców dodatkowy, przyjazny kanał zgłaszania nieprawidłowości. Do projektu dołączyło już wiele miast, całość funkcjonalności aplikacji opisana jest na stronie „naprawmyto.pl”. Wprowadzenie tego lub podobnego rozwiązania pozwoli usprawnić komunikację mieszkańców z magistratem, a radnym, zamiast skupiania się na interpelacjach o „pojedynczych wyrwach w chodnikach i krzywych krawężnikach” pozwoli na kreatywne rozwiązywanie problemów w innych, przewidzianych przepisami o samorządzie gminnym, obszarach. W odpowiedzi prezydent wskazał, że od lat funkcjonuje Elektroniczny System Informacji Miejskiej (esim), mający wszystkie postulowane przez radnego funkcje. W 2019 roku obywatele zgłosili tą drogą 297 spraw. Koszt platformy zewnętrznej - jak dodaje Dariusz Polowy - to około 6 tys. zł „plus zaangażowanie urzędnika”. Zapowiedział jednak, że magistrat sprawdzi jak funkcjonuje to narzędzie w innych miastach i w zależności od oceny przydatności podjęta zostanie decyzja co do ewentualnego wdrożenia w Raciborzu.

Ratusz podał konto do wpłat podatku

Piątek, 24 stycznia 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com portowych można dokonywać bez uiszczania dodatkowej prowizji w placówkach Poczty Polskiej - czytamy w komunikacie. Firmom przypominamy, że w tym roku obowiązują nowe wzory deklaracji podatku od nieruchomości, dostępne w urzędzie albo na stronie www.podatki.gov.pl.

węgla na co z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji trafi w najbliższych latach 2 mld euro) czy zdrowiem. Istotna będzie współpraca z władzami miasta i powiatu na rzecz realizacji wspólnych celów.

Minister Michał Woś oficjalnie otworzył biuro poselskie

O brudzie i trudzie w Muzeum w Raciborzu

Wybór padł na siedzibę Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej przy odnowionej ulicy Długiej. Wcześniej można tu było spotkać Henryka Siedlaczka z PO czy Czesława Sobierajskiego z PiS. To miejsce od dawna kojarzy się z posłami, więc nie było sensu wyważać otwartych drzwi i szukać innej lokalizacji. Biuro działa co prawda od połowy grudnia, ale 17 stycznia, we wspomnienie świątobliwej Ofki Piastówny (poseł założył fundację jej imienia) nastąpiło oficjalne otwarcie. Nie było wielkich fanfar i ważnych polityków, za to grono młodych ludzi, w tym samorządowców (m.in. Anna Szukalska z Rady Miasta i Szymon Bolik z Rady Powiatu) związanych z posłem i ministrem. Na ścianie - z racji wielkości pomieszczenia - starczyło miejsca na trzech ojców niepodległości - Józefa Piłsudskiego, Wojciecha Korfantego oraz Romana Dmowskiego. Minister ma nadzieję, że będzie to dobre miejsca dla wszystkich mieszkańców oczekujących wsparcia, pomocy, ale i dyskusji czy wymiany poglądów. Na czele biura stoi raciborzanin Szymon Szrot. Jego można tu spotkać na co dzień. Pomaga mu Justyna Szeller-Jurczyk. Poseł zapowiada swoje dyżury. Jako minister zaangażowany w sprawy krajowe nie chce spuszczać oka ze spraw ważnych dla regionu, w którym zdobył mandat. Najważniejsze zadania to komunikacja - sprawy realizowane jeszcze w czasach, gdy minister był członkiem zarządu województwa śląskiego. Załatwiono wtedy takie tematy jak modernizacja DW 935 Racibórz-Rybnik, budowa mostu w Rudach czy zabezpieczenie finansowania oraz wybór wykonawcy na wschodnią obwodnicę Raciborza od Miedoni przez Ostróg do Rybnickiej-Piaskowej. Cel to dokończenie drogi Racibórz-Pszczyna na całej zaplanowanej długości. Do tego dochodzą sprawy związane z ekologią (czyste powietrze, wsparcie transformacji polskich regionów najbardziej uzależnionych od

K. Kubik

Muzeum w Raciborzu zaprosiło na otwarcie nowej wystawy czasowej pt. „O brudzie i trudzie... Krótka historia prania”. Wystawa prezentuje narzędzia służące do utrzymywania czystości odzieży i bielizny – od najprostszych kijanek po elektryczną pralkę Frani. Pranie i utrzymanie czystości bielizny należało dawniej do najcięższych prac domowych kobiet. Rewolucja techniczna z końca XIX w. przyniosła wiele zmian także w dziedzinie prania i prasowania. Postęp techniczny objął urządzenia pralnicze oraz środki emulgujące brud (mydła i proszki do prania). Na ekspozycji zobaczyć można różnego rodzaju pralki – tary, pralki dzwonowe (ssąco-tłoczące), drewniane - klepkowe z napędem korbowym i wahadłowym. Z praniem nieodzownie kojarzone jest prasowanie i maglowanie. Na wystawie O brudzie i trudzie…kilka słów o historii prania znajduje się kilkanaście rodzajów żelazek i magli i maglownic. Oprócz eksponatów związanych z praniem i prasowaniem na wystawie znajdują się zabytkowe przedmioty służące do utrzymania higieny osobistej – balie, brzytwy, mydła. Wszystkie obiekty zabytkowe pochodzą ze zbiorów Muzeum w Raciborzu. K. Kubik REKLAMA

REKLAMA

Przelew na konto albo gotówką bez prowizji w placówkach Poczty Polskiej. Ratusz podał w jaki sposób uiszczać należną mu daninę. - Zbliża się termin wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Podatek można przekazać na konto w ING Bank Śląski S.A. 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692. Jednocześnie informujemy, że od dnia 02.01.2020 r. wszelkie wpłaty w tym: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, opłata śmieciowa, opłata skarbowa, wieczyste użytkowanie, podatek od środków transREKLAMA

REKLAMA


Piątek, 24 stycznia 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

REKLAMA

»5

Reklama


Aktualności

»6

BIZNES Rafako rozejrzy się za inwestorem Producent kotłów ma rozbudowane relacje z państwowymi firmami, ale prezes Paweł Jarczewski nie chce spekulować o tym, kto mógłby zainwestować w spółkę - donosi najnowszy Puls Biznesu. - Rozważymy poszukiwanie inwestora dla Rafako, co kierunkowo potwierdzimy z akcjonariuszami - zapowiada w rozmowie z pb.pl Paweł Jarczewski. Nie wskazuje, w jakim kręgu zamierza go szukać. Poza PBG, kontrolowanym przez rodzinę zmarłego w 2019 r. przedsiębiorcy Jerzego Wiśniewskiego, znaczącym akcjonariuszem Rafako jest państwowy fundusz PFR, który ma prawie 10 proc. akcji. - PFR to nasz istotny i, powiedziałbym, niezbędny akcjonariusz - podkreśla Paweł Jarczewski. - Rafako koncentruje się obecnie na trzech kwestiach: realizacji bieżących umów, budowaniu dyscypliny finansowej i redukcji kosztów oraz rozwoju. m.in. poprzez rekonstrukcję portfela biznesowego - wylicza. Ważnym elementem rozwoju ma być plan modernizacji starych bloków węglowych, tzw. dwusetek, priorytetem będzie też dywersyfikacja geograficzna i pozyskiwanie kontraktów w konwencjonalnej energetyce na Dalekim Wschodzie i w rejonie Bałkanów. Potencjał, zdaniem prezesa, tkwi też w sektorze ropy i gazu.

Rafako chce sprzedać E-busa

Piątek, 24 stycznia 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com zostałaby wniesiona pod jakimkolwiek tytułem prawnym) w postaci utworzonego oddziału Rafako w Solcu Kujawskim, który będzie się zajmował produkcją oraz sprzedażą pojazdów o napędzie elektrycznym, jak również usługami projektowymi oraz pracami badawczo-rozwojowymi w tym zakresie. Zgodnie z zawartym porozumieniem, RAFAKO przyznało ARP wyłączność w zakresie negocjacji oraz przeprowadzenia Transakcji do dnia 30 czerwca 2020 roku.

POLICJA Trwa nabór do Straży Granicznej W 2020 roku szanse na przyjęcie w szeregi funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej będzie miało 25 osób, które pomyślnie przejdą procedurę kwalifikacyjną. Osoby te będą pełniły służbę m.in. w placówkach Straży Granicznej w: Opolu, Rudzie Śląskiej, Bielsku-Białej oraz Katowicach-Pyrzowicach. Straż Graniczna poszukuje osób lubiących wyzwania, komunikatywnych, kreatywnych, zdyscyplinowanych, odpornych na stres, które są gotowe na podjęcie odpowiedzialnych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa. SG oferuje stałe warunki zatrudnienia, służbę w szybko rozwijającej się i nowoczesnej formacji, możliwość rozwoju w wielu specjalnościach. Służba w straży granicznej to również możliwość współpracy międzynarodowej. Nasi funkcjonariusze biorą udział w misjach zagranicznych między innymi w Macedonii, Bułgarii, Grecji, Chorwacji, Mołdawii, Albanii, na Ukrainie i Węgrzech oraz we Włoszech. Tych, którzy gotowi są podjąć wyzwanie i spróbować swoich sił zapraszamy do składania dokumentów. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie bip.slaski.strazgraniczna.pl.

Podano terminy przyjęć do policji

16 stycznia Rafako w komunikacie dla inwestorów poinformowało o zawarciu porozumienia z Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem jest określenie zasad współpracy oraz rozpoczęcie rozmów w zakresie uzyskania biznes planu oraz wyceny. - Dokumenty te - jak czytamy - będą wykorzystane w ramach planowanej transakcji, polegającej na sprzedaży przez Rafako na rzecz ARP, po uprzednim wydzieleniu, zorganizowanej części przedsiębiorstwa (lub sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki celowej, tj. spółki pod firmą RAFAKO E-Bus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu, do której zorganizowana część przedsiębiorstwa REKLAMA

Przygoda z Policją rozpoczyna się od etapu kwalifikacyjnego, który sprawdza zdolność psychofizyczną kandydata do służby. To test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny i rozmowa kwalifikacyjna, a także szereg badań lekarskich. Kiedy kandydat spełnia wszystkie kryteria zostaje przyjęty w szeregi formacji i składa ślubowanie. Adept jest wtedy gotowy, by rozpocząć półroczny kurs w szkole policyjnej. Zawód policjant to praca ciekawa, ale i wymagająca poświęceń. Zainteresowani służbą w Policji niezbędne informacje, wzory dokumentów znajdą na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Komendy Głównej Policji (www.policja.pl). Zapraszamy także do Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu przy ul. Bosackiej 42. W Zespole Kadr i Szkolenia chętni dowiedzą się bezpośrednio jak wygląda procedura wstąpienia w szeregi Policji. W 2020 roku Komendant Główny Policji określił następujące terminy przyjęć: 27 lutego; 21 kwietnia; 13 lipca; 16 września; 5 listopada; 30 grudnia. Liczba osób planowanych do przyjęcia do służby stanowić będzie odzwierciedlenie poziomu wakatów w garnizonie śląskim, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. KPP Racibórz

Nieuczciwy konwojent kradł banknoty Policjanci z Sekcji do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach uzyskali informację, z której wynikało, że konwojent lub konwojenci jednej z firm mogli kraść pieniądze z bankomatów na terenie całego województwa śląskiego. Stróże prawa przystąpili do działania. Ich ustalenia doprowadziły do zatrzymania bezpośrednio po zakończonej REKLAMA

REKLAMA

pracy jednego z konwojentów. Śledczy ustalili, że mężczyzna od połowy 2019 roku systematycznie okradał bankomaty na terenie całego Śląska. Okazało się, że sprawca dopuszczał się kradzieży w trakcie usuwania awarii, spowodowanej np. zacięciem pieniędzy w urządzeniach. Zgodnie z procedurą, po nieudrożnieniu zatoru, pieniądze, które zostały wyjęte z urządzenia, powinien spakować do tzw. bezpiecznej koperty i przywieźć do firmy w celu ich rozliczenia. Tymczasem po wyjęciu „zaciętych” banknotów, mężczyzna przywłaszczał część z gotówki dostarczanej do firmy. Kryminalni przeszukali mieszkanie mężczyzny, gdzie znaleźli gotówkę w kwocie ponad 20 tys. zł. Część zabezpieczonych banknotów o nominałach 100 i 200 zł pochodziła z okradzionych bankomatów. Na podstawie zebranego materiału dowodowego konwojentowi zostały przedstawione 3 zarzuty kradzieży, do których się przyznał. Policjanci ustalili również, że od połowy 2019 roku mógł on dopuścić się w sumie 10 podobnych przestępstw. Śledczy gromadzą w dalszym ciągu dowody, które pozwoliłyby na przedstawienie mężczyźnie kolejnych zarzutów. KWP Katowice

Akcja antyterrorystów przy Brzeskiej Służby na miejsce zdarzenia wezwano 18 stycznia po godzinie 10.00. Akcja zakończyła się około 16.30. Jak poinformował nas rzecznik raciborskiej policji 17 stycznia otrzymano informację o próbie samobójczej w jednym z lokali mieszkalnych przy ul. Brzeskiej w Raciborzu-Dębiczu. Interweniujący policjanci nikogo jednak nie zastali we wskazanym mieszkaniu. 18 stycznia, ponownie wysłano ich to w miejsce. Wewnątrz lokalu znajdował się tym razem mężczyzna. Wezwano strażaków. Sforsowano drzwi, ale okazało się, że grożący popełnieniem samobójstwa 33-latek ma broń. Istniała obawa, że użyje jej wobec interweniujących służb. Zdecydowano więc o ich wycofaniu. Wezwano ratowników medycznych oraz policyjnych negocjatorów i antyterrorystów. Mężczyznę udało się obezwładnić dopiero około godziny 16.30. Przewieziono go do szpitala psychiatrycznego w Rybniku. Zabezpieczono broń czarnoprochową. Przesłano ją do ekspertyzy. Postępowanie w sprawie nadzoruje raciborska prokuratura. Policja nie ujawnia motywów działania 33-latka.

Pobicie w rejonie targu Ofiara trafiła do szpitala! Policjanci z Raciborza zatrzymali dwóch młodych mężczyzn w wieku 16 i 18 lat związanych z pobiciem. Mężczyźni napadli na idącego ulicą 30-letniego mieszkańca Raciborza i go pobili - podała w komunikacie raciborska policja. Policjanci z raciborskiej komendy zatrzymali dwóch młodych mężczyzn w wieku 16 i 18 lat związanych z pobiciem 30-letniego mieszkańca Raciborza. Do zdarzenia doszło wczoraj tj. 21 stycznia br. około godziny 7:40 w rejonie ulicy Króla Stefana Batorego w Raciborzu. Jak wstępnie ustalili przybyli na miejsce interwencji mundurowi, agresorzy zaczepili idącego ulicą 30-letniego poszkodowanego i uderzyli go w głowę. 30-latek o zdarzeniu powiadomił dyżurnego raciborskiej komendy, który na miejsce niezwłocznie skierował patrol Policji. Przybyłym na miejsce mundurowym zaatakowany mężczyzna wskazał osoby związane z zajściem. Stróże prawa zatrzymali dwóch mieszkańców Raciborza w wieku 16 i 18 lat. O dalszym losie młodych mężczyzn zadecyduje sąd i prokurator. Jak wynika z naszych informacji, obrażenia nie były groźne. 30-latka poddano badaniom w szpitalu, a potem wypuszczono do domu. Czyn, którego się dopuścili, zagrożony jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. REKLAMA


»7

Piątek, 24 stycznia 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

WFOŚiGW Aktualności

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Pietrowice Wielkie w programie

CZYSTE POWIETRZE Pietrowice Wlk. » 13 stycznia w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia ws. wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze pomiędzy wójtem Andrzejem Wawrzynkiem a zastępcą prezesa zarządu WFOŚiGW w Katowicach, Adamem Lewandowskim.

Nagrody w konkursie plastycznym „TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA” rozdane Region » Konkurs ogłoszony w listopadzie 2019 roku przez WFOŚiGW w Katowicach, skierowany do uczniów szkół podstawowych i podopiecznych świetlic środowiskowych z województwa śląskiego, został rozstrzygnięty. Atrakcyjne nagrody w postaci czytników e-booków za I miejsca, dronów za II miejsca, hulajnóg za III miejsca i piłek do siatkówki jako wyróżnienia, zostały odebrane przez zwycięzców 17 grudnia. To właśnie tego dnia, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, do Auli Gość Media w Katowicach Zarząd WFOŚiGW w Katowicach zaprosił Laureatów Konkursu Plastycznego „Tak dla Czystego Powietrza”. Na gali rozdania nagród Laureaci pojawili się wraz z rodzicami, rodzeństwem, nauczycielami i opiekunami. Na tę okazję została przygotowana wystawa, na której wszyscy mogli podziwiać nagrodzone prace, w poszczególnych kategoriach wiekowych. Adam Lewandowski - Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach powitał przybyłych Laureatów

i gości. Podziękował dzieciom i młodzieży za inicjatywę, twórcze pomysły i chęć uczestnictwa w konkursie. Podkreślił ogromną wagę, jaką WFOŚiGW w Katowicach przywiązuje do ochrony środowiska, powietrza, gleby i wody oraz pogratulował laureatom konkursu zdobytych nagród. Aleksandra Kuszka - Przewodnicząca Jury Konkursu, a zarazem Dyrektor Biura Funduszu, opowiedziała o kryteriach oceny prac i pogratulowała ciekawych tematycznie oraz technicznie prac, zachęcała również do uczestnictwa w kolejnych konkursach jakie będą organizowane przez

WFOŚiGW w Katowicach. Następnie Laureatom konkursu plastycznego rozdano nagrody. Po otrzymaniu nagród wszyscy Laureaci wraz z rodzinami i nauczycielami zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia, a następnie na przedświąteczny poczęstunek składający się z muffinek, ciasteczek, owoców i napojów. Na zakończenie uroczystości Adam Lewandowski Z-ca Prezesa WFOŚiGW w Katowicach złożył serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne dla wszystkich osób uczestniczących w gali. WFOŚiGW w Katowicach

DRUGIE ŻYCIE ŚMIECI,

czyli jak zrobić coś z niczego Dwa dni wspaniałej i kreatywnej zabawy mają za sobą uczestnicy warsztatów plastycznych pn. Drugie ży-

cie śmieci, które odbyły się w Raciborskim Centrum Kultury. Warsztaty prowadzone były przez Patrycję Kretek.

Pietrowice Wielkie to po Kuźni Raciborskiej oraz Raciborzu kolejny samorząd przystępujący do rządowego programu, realizowanego ze wsparciem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Priorytetem Programu Czyste Powietrze jest zmniejszenie, a nawet całkowite uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Głównym celem jest wsparcie finansowe na wymianę starego kotła grzewczego, wymianę okien i drzwi, docieplenie domu bądź też instalację odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, fotowoltaika - w formie pożyczki). Dzięki porozumieniu od 20 stycznia 2020 roku w pietrowickim urzędzie będzie

możliwość składania wniosków skać można w Urzędzie Gminy o ww. dofinansowanie. Urzęd- (I piętro, pokój 3a) lub pod nr nik nie tylko udzieli informacji tel.: 32 419 80 75 wew. 101. na temat programu, ale także UG Pietrowice Wielkie pomoże mieszkańcom wypełnić wniosek. Więcej informacji uzy-

Pietrowice celują W NOWY PSZOK Jak informuje wójt Andrzej Wawrzynek, przetarg na wyłonienie wykonawcy i realizacja ma nastąpić jeszcze w tym roku. PSZOK to Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie mieszkańcy mogą się pozbyć odpadów bez cze-

kania na ich odbiór w wyznaczonym terminie spod domu. Chodzi m.in. o wielkie gabaryty, zużyte opony czy chemikalia. W Pietrowicach Wielkich PSZOK funkcjonuje przy ul. Fabrycznej. Tu też ma pozostać, ale zostanie kompleksowo zmoder-

nizowany. Będzie dostosowany do obowiązujących przepisów. Koszt, jak informuje wójt Andrzej Wawrzynek, oszacowano na blisko milion złotych. Pieniądze w 95 proc. mają pochodzić z unijnej dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego. Termin rozpoczęcia prac zaplanowano na maj br., zakończenia na marzec 2021 r. - W programie jest utwardzenie terenu, nowe boksy. To będzie PSZOK z prawdziwego zdarzenia - dodaje wójt. (waw)

WAŻNA INFORMACJA związana z wnioskami

Ich zadaniem było obudzenie w uczestnikach nowych pokładów inwencji twórczej. Dzieci będące uczestnikami zajęć tworzyły przedmioty z użyciem zwykłych rzeczy codziennego użytku: skarpetek, wstążek, guzików, sznurka a nawet kaszy. Efektem zajęć były piękne bałwanki, pomysłowe ośmiornice oraz broszki, które z powodzeInformujemy, że od 1 luteniem mogły zostać wręczone go 2020 roku wnioski o dofinansowanie, gdzie zakres zadania z okazji Dnia Babci. obejmuje termomodernizaRCK cję budynków wraz z demontażem azbestu należy skła-

na termomodernizację budynków z demontażem azbestu dać do WFOŚiGW w Katowicach oddzielnie, co oznacza, że ubiegając się o dofinansowanie Wnioskodawca powinien złożyć jeden wniosek na zadanie polegające na termomoderniza-

cji budynków, natomiast drugi wniosek na zadania polegające na demontażu azbestu z budynków. WFOŚiGW w Katowicach


Ogłoszenia

»8

Piątek, 24 stycznia 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470.

Usługi remontowe Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470.

FINANSE

REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

sięcy. e-mail: banki24@banki24.com.pl. https:// www.banki24.com.pl/kredyty-bez-bik. REKLAMA

Fines Operator Bankowy

Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07. Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta. Tel.: 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu. Tel.: 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji. Tel.: 732-901-901. Wypłata w 7 dni. e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl.

Auto-złom Racibórz skup,kasacja 24h. tel. 501-525-515 Skupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane, całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd 24/h/7. Wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu. Zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel. kom.: 501-525-515, 530-312-312, e-mail: autodemont@wp.pl, www. autozlomwodzislaw.pl.

Wynajmę Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587, 602794286, e-mail: romanweiser@wp.pl.

NIERUCHOMOŚCI Dom kupię Oferty wielu banków i firm pożyczkowych

W JEDNYM MIEJSCU Tel. 32-700-70-07

Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957, e-mail: domijul@poczta.fm.

MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŚCI

Kupię

Lokal użytkowy wynajmę

Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń! Tel. kom.: 692 191 585.

Wynajmę lokal Wynajmę lokal użytkowy położony w Raciborzu ul. Opawska (przed Galerią DUKAT) na działalność usługową, gabinet, inne (około 50m2,) Zainteresowanych prosimy o kontakt +48600976466.

Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie

REKLAMA

Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne,pozabankowe Pożyczki na oświadczenie o dochodzie,(dochód zza granicy również). Od 18 roku życia. Szybka decyzja. Wypłata na konto lub czek. Oferty dla osób w różnych bazach dłużników (również z komornikiem) ponad 30 ofert różnych banków (min:zaplo, aasa, profi credit, hapi, rapida). AT-B Finanse ul. Browarna 2. Tel. kom.: 534944666, e-mail: atb. finanse@gmail.com.

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

Prezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Rodzaj

Położenie

Tryb

Gruntowe

92 k.m.8 obręb Racibórz – rejon ul. Górnej

Działka przeznaczona do zamiany z osobą fizyczną, za działkę oznaczoną numerem: 95 k.m.8 obręb Racibórz o łącznej powierzchni 0,2150 ha

Lokalowe

Lokale mieszkalne: ul. Katowicka 17a/39, ul. Piwna 10/12, ul. Skłodowskiej-Curie 28/7, ul. Czekoladowa 6/2

bezprzetargowy

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62. e-mail: carbon@arg.pl. Praca dorywcza Zatrudnię sprzątaczkę na umowę zlecenie. Praca na zastępstwa. Stawka 17 zł brutto/h. Tel. kom.: 507 185 554. Specjalista ds. Sprzedaży Systemów PLM Firma KOLTECH z Raciborza poszukuje pracownika na stanowisko SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY SYSTEMÓW PLM. Jeśli masz doświadczenie w sprzedaży, a Twoją pasją jest współpraca z ludźmi, dołącz do naszego fantastycznego zespołu! Szczegóły oferty: https://www.koltech.com.pl/ pl/site/index/5/20/36.html. Tel.: +48 32 415 35 09. e-mail: rekrutacja@koltech.com.pl. https:// www.koltech.com.pl/. Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia. e-mail: info@euro-labora.com. Praca w Austrii i Niemczech APP EURO LABORA SP.J. (numer certyfikatu 14601) poszukuje pracowników w branży budowlanej, metalowej, spawalniczej, motoryzacyjnej do pracy w Austrii i Niemczech. Tylko sprawdzone oferty! Zadzwoń do nas!. Tel.: 32 417 20 56, e-mail: praca@euro-labora.com. Zatrudnię do pracy na budowie W związku z ciągłym rozwojem naszej firmy poszukujemy osób na stanowisko: dekarz, murarz oraz pomocnik. Gwarantujemy umowę o pracę oraz stabilne zatrudnienie. Prosimy dzwonić po godz. 16. Tel. kom.: 507655047.

Kredyty Pożyczki Pozabankowe bez BIK Online Kredyty z rynku pozabankowego dostępne całkowicie przez internet, pożyczki krótkoterminowe udzielane na 30 dni za 0 zł dla nowych klientów, kredyty dla osób które posiadają negatywną historię kredytową w bazach BIK, propozycja pożyczek z gwarantem nawet do 25 000 zł na okres 60 mie-

OGŁOSZENIE

(z tyłu marketu E.Leclerc)

OGŁOSZENIA DROBNE do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl, osobiście w księgarni Sowa ul. Długa 29 w Raciborzu. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68. OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Wojska Polskiego nr 2/6, III piętro, 4 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka, wc i spiżarka o powierzchni użytkowej 143,20 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 3442/34 k.m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0470 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00025099/8

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

5.

Cena wywoławcza

373 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

26 lutego 2020 r. godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

37 300,00 zł, winno być uznane na rachunku gminy do 19 lutego 2020r.

8.

Przeznaczenie w miejsco- tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej wym planie zagospodaro- (H19MW) wania przestrzennego

9.

Miejsce wywieszenia ogło- tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomoszenia o przetargu ściami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłosze- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racinia o przetargu bórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl


»9

Piątek, 24 stycznia 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

ƒ ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

Studenci Automatyki i Robotyki zaprezentowali prace inżynierskie Racibórz » 16 stycznia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu odbyła się prezentacja prac inżynierskich studentów kierunku Automatyka i Robotyka. Poszczególnym projektom przyglądali się przedstawiciele raciborskich zakładów przemysłowych. Na wstępie prezentacji projektów inżynierskich głos zabrała dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, Rektor PWSZ w Raciborzu, która pogratulowała studentom naprawdę ciekawych i innowacyjnych prac. Podziękowała także dr inż. Tomaszowi Czyszpakowi, dyrektorowi Instytutu Techniki za wszelkie działania podjęte do utworzenia drugiego kierunku w instytucie. Jest to kierunek o nazwie inżynieria i automatyka produkcji. Głos zabrał także dyrektor instytutu dr inż. Tomasz Czyszpak. Pokrótce przedstawił historię instytutu oraz działania jakie miały miejsce w czasie ostat-

niego roku. Wśród osiągnięć wymienił udział w targach oraz konkursach prac dyplomowych. Wspomniał także o warsztatach, które odbywają się w raciborskiej PWSZ. Ostatnimi z warsztatów były te z dziedziny inteligentnych domów. Po części wstępnej przedstawiciele raciborskich firm udali się na przegląd gotowych projektów przygotowanych przez studentów Instytutu Techniki raciborskiej PWSZ. W czasie krótkiej rozmowy z autorami mogli dowiedzieć się najważniejszych rzeczy odnośnie projektów lub zobaczyć działanie poszczególnych prac inżynierskich. Następnie roz-

poczęła się część prezentacyj- ƒ Martin Białdyga - Sterowana, podczas której każdy z tegonie silnikami trójfazowymi rocznych absolwentów PWSZ za pomocą mikrokontrolena kierunku Automatyka i Rora STM32 botyka przedstawił krótko swą ƒ Konrad Błaszczyk - Opracopracę inżynierską. Podczas tewanie koncepcji urządzenia gorocznej prezentacji projekdo automatycznego mycia tów inżynierskich przedstawiorynien zasypowych nych zostało 29 prac, które zna- ƒ Michał Broda - Stanowisko leźć mogą swe zastosowanie laboratoryjne wibroakuw przemyśle oraz w gospodarstycznej diagnostyki łożysk stwie domowym. tocznych ƒ Karol Chałupiński - ModerSwe projekty inżynierskie nizacja projektu układu śleprzedstawili: dzącego źródło światła oparƒ Michał Badura - Zastosowatego na fotoelementach nie centrali alarmowej Inte- ƒ Marcin Ciokan - Optymagra V32 w makiecie bazującej lizacja zużycia energii na na automatyce budynkowej obiektach pompowych PWiK

ƒ ƒ

ƒ

ƒ ƒ

ƒ

ƒ ƒ ƒ

w Rybniku przy zastosowaniu przemienników częstotliwościowych Tomasz Czyż - Projekt robota wspomagającego trening w tenisa stołowego Leszek Gomółka - Budowa stanowiska dydaktycznego do wyznaczenia własności napędów hybrydowych Krzysztof Gonsior - Projekt i realizacja systemu wizyjnego do nadzoru prób w urządzeniach laboratoryjnych Sebastian Gremlik - Rozbudowa makiety inteligentnego domu o oczyszczacz powietrza z wykorzystaniem systemu AMPIO Marek Iwanowski - Program wspomagający wyznaczanie hałasu maszyn Adam Jankowski - Modernizacja stanowiska do pakowania łożysk Jarosław Jasiński - Budowa frezarki CNC z wykorzystaniem sterownika Arduino Uno Damian Karpisz - Projekt zdalnie sterowanego pojazdu przystosowanego do montażu małogabarytowej kamery Piotr Kosierkiewicz - Projekt i wykonanie bezprzewodowej sieci typu MESH Remigiusz Królik - Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – Możliwości zastosowań systemów zautomatyzowanych Adrian Krybus - Opracowanie systemu doradczego do wstępnej detekcji choroby psychicznej (depresji) Artur Lebiedzik - Analiza częstotliwościowa sygnałów na przykładzie dźwięku Konrad Łączkowski - Stanowisko laboratoryjne do wyważania wirników maszyn Szymon Mehlich - Projekt i wykonanie sterownika terrarystycznego przy wyko-

Aktualności

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

rzystaniu mikrokontrolera Arduino Marcel Mrowiec - Zastosowanie sterownika PLC do realizacji symulacji automatycznego parkingu Sylwester Radziszewski Układ pomiarowy monitorujący parametry podczas lotu paralotnią Grzegorz Sokołowski Ogrzewanie basenu pompą ciepła typu „powietrze-woda” sterowaną za pomocą mikroprocesora ESP8266 Aleksandra Styl - Egzoszkielet wspomagający sprawność ruchową osób niepełnosprawnych Krzysztof Szewczyk - Opracowanie i symulacja algorytmu sterowania pojazdem autonomicznym Jarosław Wcisło - Układ zautomatyzowania aplikacji taśmy do zrywek i taśmy dwustronnej Klaudiusz Weiner - Projekt i wykonanie obrabiarki CNC z automatyczną regulacją pionowego położenia narzędzia Kamil Zając - Mobilna platforma transportowa do zastosowań przemysłowych

Najlepsze prace:

Nagroda główna Aleksandra Styl - Egzoszkielet wspomagający sprawność ruchową osób niepełnosprawnych, opiekun projektu dr inż. Małgorzata Kuchta. Wyróżnienia: Kamil Zając - Mobilna platforma transportowa do zastosowań przemysłowych (op. prof. hab. inż. Gabriel Kost) oraz Sylwester Radziszewski - Układ pomiarowy monitorujący parametry podczas lotu paralotnią (op. dr inż. Małgorzata Kuchta). (greh) fot. Katarzyna Kubik

Mniejszość niemiecka świętuje w Raciborzu 30-lecie działalności Racibórz » Mija 30 lat odkąd mniejszość niemiecka zyskała w Polsce możliwość instytucjonalnej działalności. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców (DFK) dokładnie od 16 stycznia 1990 roku, w nawiązaniu do bogatej górnośląskiej historii, pielęgnuje tradycje, zwyczaje i język mniejszości. Uroczystość, która odbyła się 18 stycznia w hotelu Racibor miała charakter wojewódzki. Gośćmi specjalnymi byli poseł Ryszard Galla, były poseł Henryk Siedlaczek oraz starosta raciborski Grzegorz Swoboda. Zgromadzili się działacze, którzy zakładali DFK, tworzyli jego struktury oraz aktywnie włączali się w działalność. Mniejszość niemiecka w województwie śląskim liczy - wedle szacunków - ponad 30 tys. osób. Najliczniej reprezentowana jest w powiatach raciborskim oraz

gliwickim. W gminach Krzanowice oraz Rudnik wprowadzono tablice z nazwami miejscowości w języku niemieckim. W Raciborzu jest siedziba Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego. Wydawany jest biuletyn informacyjno-kulturalny „Oberschlesische Stimme”. W kwietniu 1997 wystartowała audycja niemieckojęzyczna - „Die Deutsche Stimme aus Ratibor” (Niemiecki głos z Raciborza). Natomiast od października 1999 można słuchać

cyjne, kulturalne i sportowe. Jej członkowie budują mosty polsko-niemieckiego pojednania drugiej audycji radiowej „Mit- na ziemi raciborskiej. Towarzytendrin”. Mniejszość doprowa- stwo posiada również bibliotekę dziła do odsłonięcia pomnika oraz muzeum, które znajduje Eichendorffa. Zaangażowana się w Bieńkowicach przy ul. Rabyła w liczne działania eduka- ciborskiej 17. Z okazji 25-lecia REKLAMA

DFK były poseł Willibald Jan Fabian z Raciborza-Studziennej wydał monografię TSKN. Okolicznościowe dyplomy z rąk Martina Lippy i jego zastępcy Eugeniusza Nagela odebrali podczas uroczystości: AdelheREKLAMA

id Sklepinski, Lidia Burdzik, dr Josef Gonschior, Friedrich Schikora, Willibald Fabian, Blasius Hanczuch, Josef Przybilla, Bernard Dziambor. fot. Katarzyna Kubik


Rozrywka

» 10

Piątek, 24 stycznia 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

31 STYCZNIA GODZ. 18.00, 2 LUTEGO GODZ. 15.30, RCK RDK UL. CHOPINA 21 RCK DK STRZECHA, UL. LONDZINA 38 MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU KONCERT PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ Zapraszamy do wspólnej zabawy dzieci i rodziców na karnawałowej uczcie przy muzyce na żywo. Proponujemy wyjątkowy czas I NIE TYLKO W WYKONANIU ZESPOŁÓW zabawy i nauki zarazem. Tym razem zapraszamy na bal. Liczymy, RACIBORSKIEGO CENTRUM KULTURY że sala wypełni się małymi i dużymi postaciami z bajkowych krain!

STYCZEŃ, RCK RDK, UL. CHOPINA 21 KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO

Kursy tańca towarzyskiego od I do VI stopnia zaawansowania – prowadzone są od 1976 r. przez Małgorzatę Dziedzic, dyplomowaną nauczycielkę tańca z licencją do prowadzenia KURSÓW MEDALOWYCH. Kursy obejmują naukę tańców standardowych: walc wiedeński, walc angielski, tango, quickstep, fokstrot oraz tańców latynoamerykańskich: samba, cza-cza, rumba, pasodoble, jive. Dla początkujących – I stopień - rozpocznie się 30 stycznia o godz. 17.30 w RCK RDK przy ul. Chopina 21. Kursy dla zaawansowanych ruszają odpowiednio: ƒ III stopień: 21 stycznia godz.17:30. ƒ V stopień: 4 lutego o godz. 19:30. Koszt to 120 zł za stopień. Zapisy w RCK RDK przy ul. Chopina 21. tel. 32 412 32 48

www.rck.com.pl

GODZINY OTWARCIA kas RCK:

Zapraszamy na koncert piosenek świątecznych i nie tylko! Wystąpią orkiestry pod batutą Henryka Krótkiego: Młodzieżowa Orkiestra RCK i Żeńska Orkiestra Kameralna, grupa Perspektywa oraz wokaliści Raciborskiego Centrum Kultury. Niech świąteczna atmosfera pozostanie z nami na dłużej!

1 LUTEGO GODZ. 15.00, RCK RDK UL. CHOPINA 21. 4-TA EDYCJA ZAWODÓW „WHO IS THE KILLER ?”

Kto zaliczy początek 2020 roku do udanych ? Przekonamy się już wkrótce! Jak zawsze rywalizacja odbywać się będzie 1vs1, a w tym roku sprawdzimy też formę dzieciaków. Każdy tancerz w tym dniu wrzuca 15 zł. do słoika, a pozostali którzy wpadną obserwować i wspierać swoich ludzi 10 zł. CAŁĄ UZBIERANĄ PULĘ wraz ze słoikiem zgarnia najlepszy tancerz lub tancerka! W tym roku świętujemy również 12 urodziny ekipy BEAT KILLAZ !!! Możecie być pewni, że będzie się działo podczas zawodów i na after party. SERDECZNIE ZAPRASZAMY. W dziale kontroli jakości zasiądą: bboy Bartek z Wągrowca, bboy Domin, bboy Twister. Za muzykę odpowiada DJ FIM. Kategorie: 1vs1 -SŁOIK Z KASĄ, 1vs1 kids (6 - 12 lat) - dyplomy, statuetki Zgłoszenia https://www.witk.bsy.pl/zgloszenia-break-dance-racib%C3%B3rz.html

MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU - jedyny w swoim rodzaju koncert dla niemowląt i maluchów z rodzicami - wspólna zabawa w rytm rock’and’rolla, cha-chy, walca, kaczuszek i nie tylko! Koncert poprowadzi jak zawsze Dorota Banaś więc „ta Dorotka ta malusia..” i zagra i zatańczy. „Maluchy w krainie dźwięku” to koncerty, które edukują i rozwijają, wzmacniają więź między dziećmi i rodzicami, uczą jak miło i kreatywnie spędzać czas ze swoją pociechą. Różnorodna, zmienna i dynamiczna muzyka pobudza do ruchu, śmiechu i wspólnej zabawy. Koncerty wspierają rozwój muzycznych zdolności dziecka. Prowadzone są wg teorii amerykańskiego psychologa muzyki - prof. Edwina E. Gordona. Swobodnej, sprzyjającej słuchaniu i zabawie atmosferze sprzyjać będzie specjalnie zaaranżowana przestrzeń. Na kolorowych materacach, kocykach i poduchach publiczność usiądzie wspólnie z muzykami. Także czas trwania koncertów dostosowany jest do możliwości małych odbiorców i nie przekracza 45 minut. Na zakończenie będzie okazja do spotkania z muzykami i przyjrzenia się instrumentom z bliska. Bilety w cenie 25 zł (dorośli), 15 zł (dzieci) do nabycia w kasach RCK. Honorowane są raciborskie karty: „Senior 60+’’,, ,Rodzina+’’.

RCK RDK (Chopina 21): poniedziałek - kasa nieczynna, wtorek - czwartek 12.00 - 18.00, piątek 10.00 - 16.00 RCK DK Strzecha (Londzina 38): poniedziałek: 14.00-18.00, wtorek: 9.00-13.00, środa-czwartek: 14.00-18.00, piątek: nieczynna

REKLAMA

PIECZARKI IMPREZOWE na szybko

Przepis zaczerpnięty od p. Tomasza Strzelczyka, który zmodyfikowałam po swojemu. W oryginalnym przepisie jest dodana 1 szklanka oleju, więcej cukru i soli, a zamiast octu ryżowego jest 150 ml octu spirytusowego 10%. Do pieczarek nie wlewa się wody ponieważ podczas gotowania same puszczają swój sok. Składniki: • 1 kg małych pieczarek • 125 ml octu ryżowego 5% • 1 kopiasta łyżka soli • 2 kopiaste łyżki cukru • 8 ząbków czosnku pokrojonych w plasterki • 5 kulek ziela angielskiego • 4 liście laurowe • duża szczypta mielonej papryki chili Pieczarki umyć pod bieżącą wodą, następnie wsypać do garnka i dodać pozostałe składniki. Całość doprowadzić do wrzenia, i od momentu zagotowania, gotować przez 10 minut aż pieczarki pokryją się wodą. Pieczarki po wystygnięciu są gotowe do zjedzenia. Można je przechować w lodówce w słoiku około 2 tygodnie.

www.smakiweroniki.pl


» 11

Piątek, 24 stycznia 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

39.90 zł

23.90 zł

Kości proroka | A. Grabowska

Ganz Ratibor

Z Górnego Śląska na rynki niemieckie, rosyjskie i skandynawskie

Położony nad Odrą Racibórz dla węgierskiej firmy był doskonałym miejscem do ekspansji na nowe rynki. Dzięki niej nasze miasto wpisało się w historię motoryzacji. W Raciborzu produkowano bowiem czterosuwowe motocykle marki Danubius. W 1869 roku, w pobliżu dworca, zainwestował powstały w 1844 roku i istniejący do dziś węgierski koncern Ganza (Ganz Holding*), od 1911 roku kooperujący ze spółką Danubius (Ganz & Co., Danubius AG). Dla tego znanego producenta maszyn, wagonów oraz statków Racibórz stał się doskonałą bazą do ekspansji na rynki Niemiec, Rosji oraz Skandynawii. Ganz, przy dzisiejszej ulicy Piaskowej, tuż przy wiadukcie kolejowym, uruchomił fabrykę maszyn, a w 1889 roku odlewnię staliwa z piecem martenowskim, kuźnię i prasownię. Firma produkowała między innymi odlewy maszynowe, wyroby kuźnicze, zwrotnice, części do wagonów i parowozów i inne elementy infrastruktury kolejowej, maszyny rozdrabiające oraz prasy do brykietów. W latach 1923-24 (jako Ganz & Co., Danubius AG, Abt. Motorradbau, Ratibor) produkowano motocykle marki Danubius z silnikiem czterosuwowym o pojemności 198 cm3. W 1890 roku fabryka zatrudniała czterysta, a po dziesięciu latach już osiemset osób. W roku 1914 Ganz & Co., Danubius AG dawał w Raciborzu pracę tysiącu sześciuset osobom. W 1941 roku firma została rozwiązana a jej majątek przejęty wraz z załogą przez Chemische Werke Brieg (Zakłady Chemiczne Brzeg). Po 1945 roku zakład był wykorzystywany jedynie jako odlewnia żeliwa podporządkowana kozielskiej fabryce maszyn. * Ganz vállalatok (węg. Przedsiębiorstwo Ganz) nazwano na cześć Ábraháma Ganza – urodzonego w Szwajcarii węgierskiego inżyniera i producenta żelaza. Grzegorz Wawoczny REKLAMA


Aktualności

» 12

Piątek, 24 stycznia 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Zmarł Stanisław Kubacki,

wieloletni dyrektor zakładu poprawczego Racibórz » Ponad 50 lat życia poświęcił wychowaniu młodych ludzi, którzy weszli w konflikt z prawem. Przeprowadził raciborski poprawczak przez wszelkie zawirowania organizacyjne, stworzył dla wielu wychowanków namiastkę domu, którego często nie mieli. Stanisław Kubacki zmarł 14 stycznia w wieku 84 lat. Ostatnie pożegnanie odbyło się 17 stycznia na cmentarzu parafii Stara Wieś. - Był dla wielu z nas mentorem, mistrzem, z którego doświadczenia korzystaliśmy przez długie lata - wspomina Zmarłego Grzegorz Bulenda, który przejął stery w raciborskim poprawczaku po śp. Stanisławie Kubackim. - Był człowiekiem niezwykle ciepłym i serdecznym, choć okres jego aktywności zawodowej obejmował i trudny powojenny okres, i okres przemian ustrojowych w Polsce, który zapisał się w historii resocjalizacji instytucjonalnej wieloma trudnymi wydarzeniami. Jego ostatnim zadaniem była przeprowadzka zakładu z budynku przy ul. Wojska Polskiego na Płonię. Stanisław Kubacki urodził się 06.11.1936 r. w Wysokiem k. Nowego Sącza. W raciborskim zakładzie poprawczym pracował nieprzerwanie od 05.11.1958 r. na stanowisku wychowawcy, kierownika internatu, a od 01.02.1991 REKLAMA

r. do 28.02.2007 r. jako dyrektor ZPiSdN w Raciborzu. Po rezygnacji ze stanowiska, przed przejściem na emeryturę, do 31.03.2012 r. pracował nadal jako wychowawca w internacie. Z jego opinią liczono się w środowisku polskich pedagogów resocjalizacyjnych, dla wielu adeptów pedagogiki był cierpliwym nauczycielem, przewodnikiem i doradcą. Wycho-

wał setki nauczycieli, wychowawców. Ale najwięcej serca poświęcał wychowankom. To oni byli dla niego najważniejsi. Wespół z nieżyjącym już dyrektorem Edwardem Zychmą stworzył przy Wojska Polskiego 24 miejsce, w którym młodzi ludzie dostali szansę na drugie życie, gdzie mogli uzupełnić wykształcenie i z podniesioną głową wrócić do społeczeństwa. I oni również go żegnają. Jeden z nich, Grzegorz Zuber, żegna swojego Mistrza takimi słowami: Pamiętam Pamiętam, jak byłem jednym z nich. Jednym z tych zapomnianych. Odrzuconych. Potargany, niechciany i wzgardzony. Byłem jednym z tych, których się nie zauważa, bo zauważyć się nie chce. Byłem jednym z tych zagubionych, których odnaleźć nie było komu. Byłem jednym z tych, którzy uwierzyli, że tak ma być. Że taki los

nam pisany, że przemykać będę po ulicach niezauważony, aż betonowy zgiełk nie wchłonie mnie bez reszty z mglistym wspomnieniem wartości, które mogłyby jeszcze w chwilach zwątpienia przypomnieć, że jestem kimś. Byłem jednym z nich. Głodny i spragniony, z łatą przyszytą na kolanie, z zabrudzonymi policzkami. Jednym z tych, których sen przerywał wrzask lub chłód. Tak, jednym z tych nędznych, jednym z tych anonimów, których tak wielu pomiędzy rozbieganym tłumem. Kim jestem dziś?

REKLAMA

Jednym z wielu, którzy życie mocno złapali w garść. Jednym z tych, dla których normalność, niegdyś nieosiągalna, dziś jest czymś naturalnym jak oddech. Jestem jednym z tych, których można dziś zauważyć. Jestem jednym z tych odnalezionych. Komu mam za to dziękować, jak nie Panu, Panie Dyrektorze? Był Pan Ojcem dla obcych dzieci. Był Pan pierwszym, który poklepał wychudzonego chłopaka i powiedział, żeby się nie martwił, że będzie dobrze. Pierwszym, który dbał o to, żeby obiad zawsze był na

stole. Pierwszym, który nie pozwolił chodzić bez czapki w zimę. Pierwszym, który spowodował, że umiałem spać spokojnie. Dzisiaj dziękuję. Dziękuję, że jestem jednym z wielu dojrzałych, dorosłych mężczyzn. Że jestem jednym z wielu, który potrafić czuć, kochać, myśleć i cierpieć. Że jestem jednym z wielu, którym drugi człowiek nie jest obojętny. Że dźwigam to życie, nieraz ciężkie i okrutne, ale daję radę. Panie Dyrektorze. Panie Stanisławie. Dziś musimy Pana pożegnać i świat niewątpliwie traci wspaniałego, wielkiego i skromnego człowieka. Ale ziemia nie przykryje tego, co zrobił Pan dla mnie, dla nas, dla wielu. Dziękujemy, bo byliśmy na końcu, a dziś stoimy w pierwszym szeregu, wszyscy ci zepsuci, zapomnieni, odtrąceni, stoimy w pierwszym szeregu, poprawieni, by pamiętać. Panie Dyrektorze. Ja pamiętam. My wszyscy będziemy pamiętać. Niech odpoczywa Pan w pokoju wiecznym. Andrzej Tomczyk

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 3-2020-[567]  

Nasz Racibórz 3-2020-[567]  

Advertisement