Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 11 października 2019 r. ı Rok XII nr 40 (554) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

MATERIAŁ WYBORCZY

SFINANSOWANE Z KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

W niedzielę wybierz Michała Wosia POTRZEBUJEMY SKUTECZNEGO REPREZENTANTA Wiele zrobiliśmy, kolejne inwestycje przed nami. Dziękuję za dobrą kampanię. Bardzo proszę o oddanie na mnie głosu w niedziele. Silne poparcie umożliwi mi dalej skutecznie pilnować interesu Raciborza i całego powiatu w Warszawie i Katowicach - mówi Michał Woś. Wybierz skuteczność, młodość i doświadczenie! REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

11

LAT

NA RYNKU


Aktualności

»2

Piątek, 11 października f 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com fot. Daniel Fleszer

Zwyciężyło nowe oblicze

parku Roth i defibrylatory Projekty lokalne

Brzezie ƒƒ Zielonym do góry - sprzęt do utrzymania i uatrakcyjnienia boiska LKS Brzezie ƒƒ Utwardzenie dojścia do placu rekreacyjnego za remizą OSP Racibórz – Brzezie  ƒƒ Biblioteka w Brzeziu - kulturalne centrum dzielnicy 

Budowa zbiornika Racibórz na finiszu

Ocice Razem zmieniamy park bę poprawnie oddanych głosów ƒƒ Aktywna dzielnica Ocice - zaRoth i Życie jest najważniejsze! w projektach ogólnomiejskich kup sprzętu do organizacji Defibrylatory dla Raciborza - te zdobył projekt Razem zmieńmy imprez plenerowych dwa projekty przeszły do fazy Park im. Miasta Roth – poparło ƒƒ Zadaszenie trybuny na borealizacji w głosowaniu ogól- go 676 osób. Wśród projektów isku sportowym Ocice  nomiejskim budżetu obywatel- lokalnych poparciem najwiękskiego 2019 w Raciborzu. W ra- szej grupy osób cieszył się pro- Sudół / Studzienna mach tegorocznej edycji Budże- jekt: Świat Disneya w Racibo- ƒƒ Adaptacja poddasza na potu Obywatelskiego mieszkańcy rzu, czyli plac zabaw na Polnej mieszczenie klasowe  Racibórz » 10 października w obecności Marka Gróbarczyka, ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Raciborza zgłosili 59 projektów. ze strefy Łąkowa / Wandy / 1. ƒƒ Odnowienie szatni gospoda47 z nich po przeprowadzonym Maja. Głos poprawnie oddało rzy LKS-u  Śródlądowej, a także ministra Michała Wosia, parlamentarzystów, szefostwa Wód Polskich, a także etapie weryfikacji zostało za- w tym przypadku 387 osób. przedstawicieli Budimexu odbyło się oficjalne otwarcie budowli przelewowo-spustowej. To serce Realizacji doczeka się w su- Stara Wieś / Proszowiec / kwalifikowanych do głosowania. W tym roku w głosowaniu mie 20 z nich: 2 ogólnomiejskie Miedonia zbiornika Racibórz. ƒƒ Centr um integracyjne udział wzięły 5034 osoby. Naj- i 18 lokalnych. O to one:  młodszy głosujący miał… 1 miemieszkańców Starej Wsi  ƒƒ Doposażenie świetlicy  10 października 2019 r. gliwic- Kanał doprowadzający, długoDo budowy wykorzystano siąc, najstarszy 97 lat. Blisko Projekty ogólnomiejskie kie Wody Polskie na placu bu- ści około 1 900 m, kieruje wody m.in. 40 300 m3 betonu kon- 700 głosów okazało się nieważ- ƒƒ Defibrylatory AED - każdy Markowice dowy zbiornika Racibórz Dolny z koryta Odry do Budowli Prze- strukcyjnego oraz 2 200 ton stali nych – przede wszystkim dlamoże uratować życie  zmieniły bieg rzeki Odry, prze- lewowo-Spustowej. Głębokość — ok. 10 raz więcej niż wynosi tego, że oddany głos nie został ƒƒ Razem zmieńmy Park im. ƒƒ Montaż barierek ochronpuszczając jej wody przez Bu- kanału wynosi ok. 6,0 m, szero- waga Statui Wolności. Codzien- potwierdzony przez maila (601 Miasta Roth nych oraz siedzisk na boisku dowlę Przelewowo-Spustową kość dna 50 m w miejscu wlo- nie, w realizację działań zaan- przypadków). Największą liczLKS 07 Markowice  — jeden z głównych elementów tu zwiększająca się przed BPS gażowanych jest około 600-700 SFINANSOWANE Z KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ inwestycji. Operacja hydrotech- do szerokości 115 m. Kanał od- pracowników. niczna, przeprowadzona z naj- pływowy natomiast ma długość wyższą starannością dowodzi około 1 050 m i odprowadza woBudowle techniczne zbiornirzeczowego zaawansowania dy z niecki wypadowej jazu do ka zostały pogrupowane w pięciu obiektach: prac — ok. 85%, tej największej istniejącego Kanału Ulgi. ƒƒ Zapora czołowa z budowlaw kraju inwestycji o charakterze przeciwpowodziowym. W wyniBudowla wykonana z troską mi towarzyszącymi (w tym BPS), ku przepięcia rzeki Odry na klu- o organizmy żywe czowy obiekt hydrotechniczny Rozwiązania techniczne Bu- ƒƒ Zapora lewobrzeżna z bupowstającego zbiornika, woda dowli Przelewowo-Spustowej dowlami towarzyszącymi, popłynęła kanałem doprowa- spełniają warunek Decyzji Śro- ƒƒ Zapora prawobrzeżna z budowlami towarzyszącymi, dzającym do przęseł budowli, dowiskowej, o konieczności zaby po ich przekroczeniu trafić pewnienia swobodnej migracji ƒƒ Zaplecze eksploatacyjne do kanału odprowadzającego ryb. Umożliwia ją bezprogowe zbiornika, i następnie do Kanału Ulgi. przęsło, zawsze otwarte poza ƒƒ Czasza zbiornika. Przeprowadzenie operacji okresem powodzi, oraz każdy Jak podkreślał minister było możliwe za sprawą wcze- ze spustów dennych, z których Gróbarczyk, zbiornik Racibórz śniej zamontowanych na tym część również będzie otwarta, wpisuje się od 10 października obiekcie zasuw, które regulują a których dno znajduje się na w system ochrony przeciwpoprzepływ wód. Budowlę Prze- poziomie dna rzeki. wodziowej dorzecza Odry aż do lewowo-Spustową wyposażono Wrocławia. Jego końcowe oddam.in. w 6 zasuw głównych, któZbiornik Racibórz Dolny nie z początkiem 2020 r. będzie jednocześnie początkiem prac rych praca będzie się odbywała w liczbach się mechanicznie (ręcznie) oraz Podstawowe parametry projektowych związanych z doautomatycznie (zdalnie). Każ- Zbiornika: celową przebudową na zbiornik da z zasuw ma wymiary 12m x ƒƒ powierzchnia 26,3 km2 mokry, czyli stale zapełniony za nami krótka, ale intensywna kampania. Dziękuję za ten dobry czas, życzliwe rozmowy ponad 8,5m wysokości, a podno- ƒƒ objętość 185 mln m3 wody. To będzie z kolei element i inspirujące pomysły. Chcę dalej z determinacją być rzecznikiem interesu Raciborza ƒƒ długość zapór 22,4 km szona jest na blisko 9m. budowy odrzańskiego szlaku Budowla Przelewowo-Spu- ƒƒ maksymalna wysokość pię- dla żeglugi - pozwoli połączyć i wszystkich naszych gmin: Kuźni Racibriskiej, Nędzy, Rudnika, Kornowaca, Krzanowic stowa jest elementem Zapory trzenia 9,0 m Szczecin z Ostrawą. W rejonie i Krzyzanowic - tam gdzie zapadają kluczowe dla nas decyzje. Bardzo dziękuję za każdy Czołowej Zbiornika. Wraz z Ka- ƒƒ Łączna długość obwałowań: Raciborza zaplanowano port. nałami Doprowadzającym i Od22 400 m głos oddany na mnie w niedzielę. To głos oddany na silne i skuteczne pilnowanie naszych pływowym pozwala na niezakłó- REKLAMA interesów. Państwa poparcie jest dla mnie bardzo ważne, a każdy głos się liczy. Potrzebucony przepływ wód rzeki Odry w okresach normalnych przejemy dalszego rozwoju sieci dróg: połączenia drogą szybkiego ruchu obwodnicy Raciborza pływów i piętrzenie wód w okrez obwodnicą Rybnika. Ta droga to warunek integracji naszego regionu i rozwoju. Wspólnie sach powodzi. Jest obiektem o sześciu światłach zamykawykorzystajmy nasz gigantyczny potencjał. Wybierz skuteczność, młodość i doświadczenie. nych zasuwami i sześciu również zamykanych, podwójnymi zasuwami, spustach dennych. Michał Woś miejsce nr 2 na liście nr 2 Budowla umożliwia regulację odpływu w pełnym zakresie.

ULGA PŁYNIE JUŻ

przez budowlę przelewowo-spustową

Drodzy sąsiedzi,

K U P I Ę M I E SZ KA NI E MOŻE BYĆ DO REMONTU tel.: 889 620 494


73,5 mm x 84 mm »3

Piątek, 11 października f 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

Łąkowa / Wandy / 1. Maja ƒƒ Odbudowa miejsca zabaw dla dzieci i integracji mieszkańców Nowe Zagrody ƒƒ Bezpieczna starowiejska  ƒƒ Uatrakcyjnienie oferty biblioteki przy Żorskiej  Polna / Pomnikowa / Opawska ƒƒ Świat Disneya w Raciborzu, czyli plac zabaw na Polnej  Płonia / Obora ƒƒ Doposażenie placu zabaw. Radosny dzień w ZSP nr 3  ƒƒ Od malucha do seniora  Centrum ƒƒ ABC podwórkowe  Ostróg ƒƒ Osiedlowy plac zabaw  ƒƒ Spotkajmy się w bibliotece na Ostrogu

Opis projektu dotyczącego Parku Roth

Zaproponowany do realizacji projekt ogólnomiejski ma za zadanie służyć mieszkańcom Raciborza, powiatu oraz przyjezdnym gościom. Park znajduje się w centralnej części miasta i spełnia szereg ważnych funkcji. Obecny wygląd parku nie jest zadowalający i w ocenie mieszkańców wymaga pilnych zmian. Dlatego konieczna jest poprawa nawierzchni ścieżek spacerowych, poprawa czystości wody w miejskim stawie, OGŁOSZENIE

ustawienie atrakcyjnych fontann, uruchomienie nieczynnego strumienia z jego przebudową, montaż dodatkowego kolorowego oświetlenia w okolicy ul. Opawskiej, ustawienie tablic informacyjnych na temat historii parku, pomników przyrody, Dodatkowo na terenie parku mogą znaleźć się elementy małej architektury nawiązujące do miasta partnerskiego Roth lub gmin powiatu raciborskiego, w wybranych miejscach miejskie poidełka, dwie nowe ławki umożliwiające mamom przewijanie dzieci oraz nowe nasadzenia krzewów ozdobnych. O celowości realizacji opisanego projektu świadczy m.in. fakt zaplanowanej przez UM modernizacji całego oświetlenia parku. Połączenie obydwu zadań stworzy w tej części miasta bardzo atrakcyjne miejsce odpoczynku i ochrony przed upałami. Mikroklimat parku połączony z obecnością wody wpływa kojąco na mieszkańców i jest miejscem chętnie odwiedzanym przez cały rok. Park jest także siedliskiem wielu gatunków ptaków, ssaków oraz gatunków roślin. Z doświadczenia wiemy, ze kolejne częściowe remonty oaz wymiana pojedynczych elementów nie gwarantuje ogólnej poprawy funkcjonalności Parku im. Miasta Roth. Z miejskiej przestrzeni będą korzystać wszyscy mieszkańcy miasta i powiatu bez ograniczeń wiekowych. Przebywanie wśród zie-

leni jest korzystne z uwagi na możliwość wyciszenia, ucieczki przed upałami, hałasem i niekorzystnym zanieczyszczeniem powietrza. Dodatkowo buduje pozytywne relacje społeczne. Wartość zadania oszacowano na 448 910 zł

Opis projektu pn. Defibrylatory dla Raciborza

Przedstawiony projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa medycznego raciborzan, szczególnie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia (NZK), które jest główną przyczyną śmierci w Europie. 7-10 minut od nagłego zatrzymania serca bez resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) i defibrylacji doprowadza do śmierci! Nagłe, nieoczekiwane zdarzenie, jakim jest NZK, jest dużym wyzwaniem dla osób chcących nieść pomoc. Automatyczny defibrylator AED dostępny przy szkole, centrum kultury, basenie, na przystani bądź w innym, ogólnodostępnym miejscu w Raciborzu może pomóc zwiększyć przeżywalność. AED (ang. Automated External Defibrillator) to urządzenie, które analizuje rytm pracy serce poszkodowanego i podejmuje decyzję o tym, czy jest konieczna defibrylacja. Jeśli tak, kieruje impuls elektryczny za pomocą elektrod i tym samym pomaga przywrócić prawidłowy rytm serca. To urządzenie automatyczne, które może być używane

przez osoby, które nie posiadają wykształcenia medycznego! Defibrylator po uruchomieniu wydaje jasne komendy w języku polskim, wskazując jak należy postępować. Pomaga również postępować, podczas samej reanimacji sugerując odpowiednie tempo wykonywania uścisków. Defibrylator AED znajdujący się w bliskim otoczeniu zwiększa szansę na przeżycie osoby z NZK z 2% aż do 75%. Proponowany defibrylator AED posiada elektrody dostosowane do osób dorosłych oraz dzieci. W projekcie oprócz defibrylatorów AED i szafek zabezpieczających, ujęte zostały zasilacze do szafek, ogólnodostępne szkolenia z obsługi defibrylatora AED (RKO+AED), montaż aparatów, jak również zestawy tablic informacyjnych. Realizacja projektu zwiększy poziom bezpieczeństwa mieszkańców Raciborza i podniesie świadomość lokalnego społeczeństwa. Wspólnie możemy zapobiec wielu tragediom! Staniemy się przykładem wzorcowego miasta, które nie boi się pomagać! Jako lokalizacje wskazano: ZSP nr 1, 2, 3 i 4, SP 3, 13,15 i 18, RCK, RCI, Rafako Arena, basen Obora, przystań nad Odrą, Schronisko Arka N, Dom dla matek z dziećmi Maja. Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (wymiana elektrod, wymiana baterii podtrzymującej) to 15 000 zł co 5 lat.

Praca nad jeziorem Bodeñskim w Niemczech dla opiekunów i opiekunek osób starszych Chcesz zarobiæ nawet

12.000 z³

w dwa miesi¹ce? Mamy dla Ciebie pracê! legalne zatrudnienie zwrot kosztów dojazdu zakwaterowanie i wy¿ywienie ubezpieczenie

zadzwoñ ju¿ dziœ: 695 699 695 REKLAMA

Red. OGŁOSZENIE

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.”

ZMIANA

Uwaga! RACHUNKU BANKOWEGO W związku ze zmianą art. 6r. ust. 1 ab ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1579) z dnia 06.09.2019 r. Urząd Miasta został zobligowany do utworzenia nowego rachunku bankowego dedykowanego wyłącznie opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

(J 11, 25-26)

Nowy nr rachunku dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to :

Z głębokim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci

52 1050 1070 1000 0024 5938 2475

śp. Piotra Libery niezwykle zasłużonego dla miasta Raciborza, wieloletniego muzyka, dyrygenta, śpiewaka, nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń. Pan Piotr Libera, dla wielu znany jako „Maestro”, przez całe swoje życie był związany ze światem muzyki. Dla Raciborzan był wielkim autorytetem oraz Człowiekiem ogromnej kultury i wrażliwości. Rodzinie, najbliższym, współpracownikom oraz wszystkim Raciborzanom składam najgłębsze wyrazy współczucia.

Michał Woś

Minister – członek Rady Ministrów

Wpłat na nowe konto należy dokonywać już od 1 października 2019 roku. REKLAMA

REKLAMA


»4

Aktualności

REGION Rybnik będzie miał sąd okręgowy! Zmiana w krajobrazie polskiego sądownictwa ma znaczenie dla Raciborza. Nasz rejon przechodzi bowiem od stycznia z właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Gliwicach pod Sąd Okręgowy w Rybniku. 4 października w Rybniku minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podpisał pakiet rozporządzeń związanych z utworzeniem od 1 stycznia 2020 r. nowego Sąd Okręgowego. Obecnie w Rybniku działają wydziały zamiejscowe SO w Gliwicach - II cywilny, V karny oraz IX pracy i ubezpieczeń społecznych. Zastąpi je samodzielny rybnicki Sąd Okręgowy obejmujący obszar subregionu zachodniego. To Rybnik, Żory i Jastrzębie Zdrój, a także powiaty raciborski, wodzisławski i rybnicki. Niewykluczone, że rozwiązanie, wdrażane z inicjatywy radnego wojewódzkiego i ministra Michała Wosia, pozwoli w przyszłości zagospodarować np. na potrzeby wydziału gospodarczego odnawiany gmach sądowy przy ul. Wojska Polskiego w Raciborzu. Podpisanie rozporządzeń odbyło się w budynku rybnickiego Sądu Rejonowego. - Podjąłem decyzję o powołaniu Sądu Okręgowego w Rybniku, który będzie służył mieszkańcom Rybnika i najbliższych okolic. Jest odpowiedzią na oczekiwania wielu mieszkańców, by sąd był bliżej ich spraw, bliżej ich miejsca zamieszkania - mówił Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości. - Sąd powinien być blisko ludzi, blisko tych wszystkich trudnych spraw, z którymi mamy do czynienia. Mieszkańcy regionu nie powinni mieć daleko do miejsca, w którym rozstrzygane są najważniejsze sprawy. Dla nas to ważne, bo Rybnik jest stolicą naszego regionu, Subregionu Zachodniego, ziem Rybnika, Wodzisławia, Raciborza, Żor, Jastrzębia. Dla nas to bardzo ważne, że rośnie zainteresowanie tym miejscem - tłumaczył Michał Woś. Prezes rybnickiego Sądu Okręgowego będzie urzędował w siedzibie wydziałów zamiejscowych SO Gliwice przy ul. Piłsudskiego 33. Podczas briefingu prasowego Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro udzielił swojego poparcia Michałowi Wosiowi startującemu z drugiego miejsca listy PiS w zbliżających się wyborach REKLAMA

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@ naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl REKLAMA: Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083 Magdalena Kiersztyn – Specjalista ds. marketingu e-mail: m.kiersztyn@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 509 505 765

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.

Piątek, 11 października f 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com parlamentarnych, wskazując na jego zaangażowanie w rozwój regionu oraz aktywność jako Członka Rady Ministrów.

POWIAT Nowy ambulans dla stacji w Krzyżanowicach 4 października Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia, przekazał w Krzyżanowicach symboliczny czek na kwotę 400 tys. zł, która pozwoli zakupić dla krzyżanowickiej stacji pogotowia nowy ambulans. Zakup następuje ze środków rządowego programu wymiany ambulansów. Stosunkowo nowa karetka z Krzyżanowic trafi teraz do Raciborza, co pozwoli odnowić tabor użytkowany przez ratowników z Gamowskiej. Nie dalej jak 3 października odebrali oni kluczyki do ambulansu zakupionego przy wsparciu Funduszu Sprawiedliwości. Łącznie dwa nowe pojazdy zaspokoją potrzeby powiatu na około 2-3 lata. Najstarsze ambulanse trafią do floty obsługującej przewóz pacjentów. Czek odbierali starosta Grzegorz Swoboda i dyrektor szpitala Ryszard Rudnik. Obecni byli m.in. minister Michał Woś oraz posłanki PiS - zabiegająca o zakup karetki Katarzyna Dutkiewicz i Teresa Glenc. Nie zabrakło wójta Grzegorza Utrackiego.

We wrześniu wzrosło bezrobocie w powiecie raciborskim Pierwszy raz od wielu miesięcy bezrobocie wzrosło. W rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy jest obecnie 1495 osób. - Według danych szacunkowych z końcem września br. w tut. urzędzie pracy zarejestrowanych było 1 495 osób bezrobotnych, w tym 978 kobiet. Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy: do 25 roku życia – 176 osób; długotrwale bezrobotne – 755 osób; powyżej 50 roku życia – 404 osoby; niepełnosprawne – 135 osób - informuje PUP. Na koniec sierpnia bez pracy było 1476 osób. W poszczególnych gminach sytuacja przedstawia się następująco: gmina – zarejestrowani bezrobotni /razem i kobiety/ Racibórz 820/531, Kornowac 57/38, Krzanowice 85/58, Krzyżanowice 146/89, Kuźnia Raciborska 174/114, Nędza 83/53, Pietrowice Wielkie 61/44, Rudnik 69/51. OGÓŁEM: 1 495/978 

W omawianym okresie zgłoszono i pozyskano 252 wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej. Najczęściej oferty pracy zgłaszane były na następujące stanowiska: pracownik ogólnobudowlany, sprzątaczka, pomocnik masarza, pracownik restauracji, sprzedawca-kasjer, pracownik produkcyjny, operator urządzeń cukierniczych, pracownik fizyczny. Stopa bezrobocia w powiecie raciborskim na dzień 31.08.2019 r. wynosi 3,8%.

Raciborskie pogotowie ma nowy ambulans

3 października na Gamowskiej przed raciborską stacją pogotowia ratunkowego, odbyło się przekazanie nowego ambulansu. Kluczyki wręczył minister Michał Woś. W uroczystości przekazania ambulansu raciborskiej stacji pogotowia ratunkowego, oprócz ministra Michała Wosia, udział wziął starosta Grzegorz Swoboda. – Dziękuję panu ministrowi za wsparcie, za pomoc w pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Bardzo się cieszymy, że dobro naszego powiatu leży panu ministrowi na sercu, dzięki czemu jesteśmy świadkami przekazania karetki. Mam nadzieję, że będzie długo nam służyła – powiedział włodarz powiatu. Zakup sfinansowano dzięki środkom z Funduszu Sprawiedliwości. - Ja też się bardzo cieszę, że bezpieczeństwo mieszkańców Raciborza jak i całego powiatu dzięki temu wzrasta. Sprzęt jest najważniejszy przy ratowaniu życia, a w dobrych rękach może służyć właśnie człowiekowi. Jednocześnie dziękuję, że powiat raciborski skorzystał z tego specjalnego programu przeznaczonego dla ofiar wypadków drogowych. Trzeba bowiem jasno powiedzieć, że to strażacy ochotnicy i ratownicy medyczni są tymi, którzy niosą pomoc tym bezpośrednio poszkodowanym. W związku z tym zaplecze infrastrukturalne jest bardzo ważne. Cieszę się, że mogę symbolicznie przekazać kluczyki na ręce pana starosty, ale przede wszystkim na ręce państwa – mówił w czasie uroczystości minister Michał Woś. Przekazana karetka jest kolejnym pojazdem raciborskiego pogotowia. - Obecnie powiat raciborski dysponuje czterema ambulansami, które wprowadzone są do systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Dwa z nich stacjonują stale w Raciborzu, jeden na podstacji w Krzyżanowicach i jeden w Kuźni Raciborskiej. Ten, który dziś otrzymamy jest fizycznie piątym ambulansem w Raciborzu, ale tak naprawdę jest przeznaczony jako wymiana dla jednego z pojazdów już wysłużonych. Ambulans wyposażony jest w sprzęt najnowszej generacji, co z pewnością znacząco ułatwi nam pracę. Na dziś, jeśli chodzi o wyposażenie, niczego nam nie brakuje, bo tak naprawdę nie może nam niczego brakować. Chcielibyśmy jednak zwiększyć środki na szkolenia naszych ludzi, który uczą się przez całe zawodowe życie. By być dobrym ratownikiem medycznym, muszą oni zdobywać wiedzę praktycznie codziennie. To, niestety, wiąże się z wydatkami, które my musimy ponosić osobiście. Ogólnie jesteśmy zadowoleni ze swojej pracy i sprzętu, jaki mamy do dyspozycji. Chcielibyśmy jednak, by społeczeństwo o wiele bardziej nas doceniało – powiedziała kierownik raciborskiego pogotowia, Alicja Skowronek. Koszt przekazanej karetki to 500 tysięcy złotych. 99% funduszy pochodzi z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. Pozostały 1%, kwota 5000 złotych, pochodzi ze środków własnych starostwa powiatowego. REKLAMA


»5

Piątek, 11 października f 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

REKLAMA

RACIBÓRZ Zmarł maestro Piotr Libera 3 października w Złotej Jesieni, w wieku 81 lat zmarł maestro Piotr Libera, znany muzyk i śpiewak, nauczyciel i wychowawca w I LO, Człowiek zasłużony dla miasta Raciborza. - Gdzie słyszysz śpiew, tam wchodź, tam dobre serca mają. Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają - słowa Johanna Wolfganga von Goethego doskonale opisują działalność Piotra Libery, znanego raciborzanina, który ze światem muzyki związany był przez całe życie. Emerytowany nauczyciel, muzyk, dyrygent oraz długoletni prezes Zarządu Okręgu Raciborskiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr. Jeden z najbardziej znanych i cenionych raciborzan; wielki autorytet, dla wielu znany jako „Maestro”. Piotr Libera urodził się 17 lipca 1938 roku w Raciborzu. Od dzieciństwa związany był z Ostrogiem. Jeden z najpopularniejszych raciborskich muzyków szkołę podstawową ukończył także w dzielnicy za Odrą. Ze względu na fakt, że dotychczas posługiwał się wyłącznie językiem niemieckim, lekcje w języku polskim były zarówno dla niego, jak i całej klasy niemałym wyzwaniem. Później naukę kontynuował w Liceum Pedagogicznym w Raciborzu. Kolejnym etapem w jego edukacji było raciborskie Studium Nauczycielskie na kierunku muzyka i śpiew. Natomiast studia wyższe ukończył we Wrocławiu. Po powrocie do Raciborza rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej, następnie w SP 4 w Raciborzu i kolejno w SP 7 (Racibórz-Ocice – przyp. red.) Po pewnym czasie, w 1961 roku Piotr Libera po raz kolejny zmienił miejsce pracy. Tym razem zasilił grono nauczycielskie w Szkole Podstawowej nr 9, dzisiejszym I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza. Od tego momentu rozpoczęła się jego kariera chóralna. W uznaniu zasług na polu krzewienia kultury muzycznej oraz pracy nauczycielskiej „Maestro” otrzymał szereg odznaczeń i wyróżnień. Magdalena Matusik

Ostatnia raciborska cegielnia przechodzi do historii Kiedyś wzdłuż ulicy Rudzkiej na Ostrogu funkcjonowało ich kilka. Do 3 października ostała się jedna, przy moście na Uldze. To właśnie tego dnia po godzinie 17.00 rozpoczęła się jej rozbiórka. Ma to związek z kluczową dla miasta inwestycją. Teren po cegielni znajdzie się w pasie budowanej już wschodniej obwodnicy Raciborza od REKLAMA

Miedoni wzdłuż Ulgi w kierunku Piaskowej-Rybnickiej. Wykonawcą jest firma Strabag. Projektanci przewidzieli tu węzeł typu Karo ze skrzyżowaniami łącznic z ul. Rudzką w formie skrzyżowań skanalizowanych, sterowanych sygnalizacją świetlną. W dokumentacji określono jak to ma technicznie wyglądać: Łącznice zaprojektowano jako łącznice typu P1, jednokierunkowe o szerokości jezdni 6,0m z opaskami. W ciągu ul. Rudzkiej zaprojektowano lewoskręty dla pojazdów jadących do Rudnika i Rybnika. Rudzka jest skanalizowana wyspami dzielącymi. Wzdłuż Rudzkiej zaprojektowano obustronne chodniki oraz jednostronną dwukierunkową ścieżkę rowerową z uwagi na ruch pieszy i rowerowy występujący wzdłuż wałów przeciwpowodziowych.

Kościuszki. Remont drogi Łąkowa-Kościuszki kosztem blisko 6,5 mln zł wykonała firma DOMAX z Boronowa. Pierwotny termin fot. Katarzyna Kubik  mówił o 15 września. Przesunięto go na 7 października ze względu na dodatkowe roboty.

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu Łąkowa-Kościuszki

Ujednolicona do 7 metrów nawierzchnia jezdni, nowe chodniki, zjazdy, doświetlone przejścia dla pieszych, prawoskręt z Kościuszki na Łąkową, peron przy pobliskiej zatoczce autobusowej - to jedne ze zmian widocznych na odnowionej Łąkowej-Kościuszki. 7 października minął termin zakończenia realizowanej przez powiat inwestycji, dofinansowanej z budżetu państwa. Najważniejsza zmiana dotyczy organizacji ruchu. Jadący od strony Rafako (tranzyt) w kierunku pl. Konstytucji 3 Maja mają teraz pierwszeństwo. Dotąd musieli ustępować pojazdom jadącym Łąkową i skręcającym w Kościuszki. Ci kierowcy powinni mieć na uwadze, by nie jechać tędy na pamięć. Ponadto powstała ścieżka rowerowa po prawej stronie drogi w kierunku Wandy, Jeziorowej, skrzyżowania z Eichendorffa, dalej do Łąkowej-Stalowej oraz wzdłuż Łąkowej oraz miejsca parkingowe (zatoczki) wzdłuż

REKLAMA

Aleksander Karnaś z Raciborza zwyciężył w programie Koło Fortuny Aleksander Karnaś z Raciborza, emerytowany żołnierz zawodowy, wziął udział w popularnym teleturnieju na kanale TVP 2. Odcinek z raciborzaninem został wyemitowany w piątek 4 października. W teleturnieju Koło Fortuny bierze udział trzech zawodników. Każdy po kolei kręci kołem i odgaduje hasła, odsłaniając przy tym litery. Za prawidłowo wskazaną spółgłoskę otrzymują wyznaczoną przez koło kwotę. Za uzbierane pieniądze uczestnicy mogą kupić samogłoskę. Zawodnik, który jako pierwszy ułoży hasło w rundzie, zachowuje wygraną. Osoba, która zdobędzie najwyższą kwotę wchodzi do finału, w którym może wygrać samochód osobowy lub walizkę pełną pieniędzy. Teleturniej prowadzi Norbi, a towarzyszy mu Izabella Krzan - Miss Polonia 2016. Raciborzanin od początku nie dawał szans swoim rywalom. Jako pierwszy odgadywał z łatwością hasła, dzięki czemu uzbierał kwotę pozwalającą wziąć mu udział w wielkim finale. W ostatnim etapie programu, Aleksander w niespełna dwie sekundy odgadł hasło finałowe wygrywając przy tym ponad 18 tysięcy złotych. REKLAMA


Aktualności

»6

Raciborski Miraż działa już ćwierć wieku

Piątek, 11 października f 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com ,,talent show.” Wśród dokonań zespołowych wymienić można też m.in. nagranie charytatywnej płyty na rzecz hospicjum opolskiego, z udziałem Moniki Kuszyńskiej, Anny Wyszkoni i Pawła Kukiza.

Remont sądu krajowego na finiszu 20 mln zł - tyle będzie kosztował trwający od 2017 r. remont budynku dawnego sądu krajowego w Raciborzu. 7 października miejsce inwestycji wizytował wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik (na zdjęciu). Wiceminister Wójcik, nadzorujący Od 25 lat jest prawdziwą kuźnią talentów - MIRAŻ świętuje inwestycje w resorcie kierowaw tym roku wyjątkowy jubileusz. Z tej okazji, wokaliści zespołu i​​​​ nym przez Zbigniewa Ziobrę, parafia św. Mikołaja w Raciborzu - ​zapraszają na niezapomniawziął udział przed budynkiem ny Koncert Galowy, który odbędzie się 9 listopada, o godz. 18:00 sądu w briefingu prasowym, wspólnie z ministrem Michałem w Sali Widowiskowej Raciborskiego Centrum Kultury. Będzie to​ Wosiem oraz dyrektorem Sądu Okręgowego w Gliwicach Amawieczór pełen muzycznych wzruszeń, a także nie lada okazja do deuszem Jędrzejczykiem. Prace przy zabytkowym obiekcie mają wspomnień oraz przybliżenia publiczności bogatej historii i do- potrwać do końca roku. Po ich zakończeniu znajdą się tu pomieszrobku artystycznego zespołu. Jubileusz MIRAŻ-u to ogromne czenia dla komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Raciboprzedsięwzięcie, dlatego byli wychowankowie grupy połączy- rzu - Wydziału II Karnego (zajmie I piętro budowli), służby kuratorli siły i wyszli z inicjatywą organizacji koncertu: - Najfajniejsze skiej oraz Punktu Kontaktu z Mediatorami. Sąd Okręgowy będzie jest to, że wiele osób zgodziło się działać zdalnie, żyjemy w XXI tu miał pomieszczenia dla Oddziału Informatycznego (Centrum wieku i jak widać odległość nie jest tu przeszkodą. Po pracy wy- Obsługi Druku) oraz I Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sąsyłamy sobie e-maile, ustalamy scenariusz i dopinamy sprawy dowych w Raciborzu. To pierwsze obsługuje 98 sądów i docelowo organizacyjne - mówi Maria Biskup, odpowiedzialna za logistykę ma wysyłać około 5 mln przesyłek. Obydwa sądy będą tu miała koncertu. Wokalistom towarzyszyć będzie Orkiestra Komendy swoje archiwa. Drugie piętro zajmie Prokuratura Rejonowa w RaWojewódzkiej Policji w Katowicach, prowadzona przez asp. szt. ciborzu, obecnie pracującą w budynku przy ul. Bukowej. Podczas Waldemara Skotarskiego oraz sekcja rytmiczna pod przewodnic- briefingu podkreślono starania i zabiegi ministra Wosia o przeprotwem Pawła Harańczyka z Krakowa. Kierownictwo artystyczne wadzenie tej inwestycji. spoczywa w rękach Hanny Hołek, która jest wychowanką zespołu i ma wieloletnie doświadczenie w branży muzyczno-telewizyjnej. Miejskie imprezy bez plastiku? Wokalistka zdradziła, że przygotowania do koncertu dostarczają jej mnóstwa wzruszeń: - Zakręciła mi się łezka w oku, słuchając Pierwszy krok postawili orutworu „Ta sama chwila” zespołu Bajm i „Ta nasza młodość” ganizatorzy niedawnych miejPiwnicy Pod Baranami. Te utwory na pewno wybrzmią podczas skich dożynek w Miedoni. Teraz jubileuszu, ale zostaną przełamane repertuarem gwiazd muzyki w ich ślady - przy organizacji pop, jak Tina Turner czy Prince. Jestem optymistką i wiem, że imprez - ma iść magistrat oraz miejskie jednostki. Grupa radz dobrymi muzykami - sierż. szt. Marcinem Starcem i Pawłem Harańczykiem, z którymi pracuję nad koncertem - uda nam się nych chce, by ze stołów zniknął uchwycić najlepsze lata i zaprezentować utwory śpiewane przez plastik. Do prezydenta trafiła kolejne pokolenia zespołu MIRAŻ - ​mówi Hołek. MIRAŻ założyjuż interpelacja w tej sprawie. ła i od 25 lat prowadzi animatorka kultury i nauczycielka śpiewu Interpelacja dotyczy „zastąpieElżbieta Biskup, która z dumą opowiada o sukcesach podopiecz- nia jednorazowych opakowań, naczyń i sztućców plastikowych nych. - Moją największą satysfakcją jest możliwość kształtowania w jednostkach organizacyjnych Miasta Racibórz oraz na impretalentów młodego pokolenia. Nie było takiego roku, w którym nie zach organizowanych przez miasto”. Podpisało ją pięciu radnych znalazłabym wokalnej perełki. Jestem dumna, że swoimi scenicz- klubu Michała Fity - inicjator wprowadzenia ekonaczyń w Miedoni nymi występami, wokaliści MIRAŻ-u ​​​​potwierdzają sensowność radny Józef Galli oraz Anna Szukalska, Michał Szukalski, Dawid mojej pracy – podkreśla. W zespole swoją muzyczną drogę za- Łomnicki i Marian Czerner. - Szanowny Panie Prezydencie - czyczynało wielu znanych i lubianych polskich artystów, wśród nich tamy w treści - temat odchodzenia od stosowania opakowań plam.in. gwiazda polskiej estrady Anna Wyszkoni i ​​​​Marzena Korzo- stikowych, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, jest bardzo szeroko nek, laureatka Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. ​Grupa kon- omawiany, ale również realizowany przez różne gminy. Przykładem certowała w wielu krajach, takich jak m.in: Bruksela, Strasburg, REKLAMA Węgry, Niemcy, Ukraina, czy Walia. Zespół wystąpił też dwukrotnie w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. - MIRAŻ jest i zawsze był szczególny. To nie tylko zespół - relacje, które się w nim tworzą potrafią przetrwać lata, a my - byli mirażowcy i państwo Biskup stajemy się prawdziwą muzyczną rodzina. Dlatego jubileusz to dla nas wyjątkowe wydarzenie ​- mówi Adrianna Górka, była wokalistka zespołu, uczestniczka programu The Voice of Poland. Członkowie grupy regularnie odnoszą sukcesy w Polsce i poza granicami kraju, biorą też udział w konkursach muzycznych i telewizyjnych REKLAMA

REKLAMA

może być tu Wałbrzych czy Kraków. Również w naszym mieście prowadzone są różne działania oraz akcje mające na celu ograniczenie stosowania plastiku. Korzystając z własnych doświadczeń przy organizacji z tegorocznych Dożynek Miejskich, na których zastąpiliśmy wszystkie plastikowe naczynia i sztućce ich biodegradowalnymi odpowiednikami, wnioskujemy o wprowadzenie takich standardów na wszystkich imprezach organizowanych przez Urząd Miasta lub takich gdzie miasto udziela wsparcia. W związku z tym, że aktualnie brak jest ogólnokrajowych rozwiązań systemowych (np. kaucja na butelki plastikowe) uważamy, że proponowane działania będą miały największy skutek praktyczny w postaci ograniczenia produkcji plastikowych śmieci, a jednocześnie będą miały największe oddziaływanie na mieszkańców.

BIZNES Eko-Okna drugie w Europie Polscy producenci okien znajdują się w gronie firm o największych obrotach w Europie. Takie wnioski przynosi nam lektura najnowszego raportu Centrum Analiz Branżowych, pt. „Europejski rynek okien i drzwi, edycja 2019”. W 2018 r. w Europie wyprodukowano 93 mln okien, a za ich produkcję odpowiadało kilkanaście tysięcy firm produkcyjnych, głównie małych i mikro. W tym gronie działa również kilkadziesiąt dużych zakładów. Centrum Analiz Branżowych w raporcie opublikowało listę 50 wiodących producentów okien w Europie pod względem uzyskiwanych obrotów. Okazuje się, że w tym gronie jest osiem polskich firm. Co więcej, wśród wiodących piętnastu aż sześć firm ma swoje zakłady w Polsce. Europejskim liderem jest francuski K.Line, ale tuż za nim uplasowała się firma Eko-Okna z obrotami rzędu 298 mln euro. Wśród wiodących firmy z Polski są także NB Polska (Velux), Drutex, Dovista Polska, Oknoplast czy Fakro. źródło: forumbranzowe.com

Nowy inwestor w strefie przy Cecylii

2 października w Urzędzie Miasta odbył się przetarg na działkę inwestycyjną, położoną przy ul. Cecylii. Jest nabywca! Niezabudowana nieruchomość o powierzchni blisko 0,2 ha przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność produkcyjną, budowę składów oraz magazynów. Przetarg wygrała firma NEOMAX Sp. z o.o., która zajmuje się dostarczaniem szerokiej gamy produktów motoryzacyjnych. Przedsiębiorstwo zajmuje się również inwestycjami budowlanymi i nieruchomościami. Osobny dział realizuje projekty inwestycyjne związane najczęściej z budownictwem mieszkaniowym i rewitalizacją budynków poprzemysłowych. Na zakupionym terenie przedsiębiorca zamierza wybudować halę wysokiego składowania. Inwestor ma teraz cztery lata na zagospodarowanie terenu. Do przetargu przystąpiły dwa podmioty. Cena wywoławcza 53 tys. zł. Cena po przetargu 58 tys. zł.


Piątek, 11 października f 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

»7

WFOŚiGW Aktualności

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Opłata recyklingowa po nowemu Region » Zmiany wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw nakładają na przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego, obowiązek samodzielnego naliczenia i wniesienia (pobranej wcześniej od klientów) opłaty recyklingowej do 15 dnia miesiąca po kwartale, w którym została pobrana opłata. Z opłaty recyklingowej zwolnione są bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego tzw. zrywki o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności. Oznacza to, że zwolnieniem z opłaty recyklingowej nie są objęte torby z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów w przypadku, gdy nie są podstawowym opakowaniem dla żywności sprzedawanej luzem, np. gdy są stosowane do pakowania śrubek, pakowania żywności już posiadającej własne opakowanie itp. Przy zastosowaniu toreb z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów do pako-

wania innych towarów niż żywność luzem torby takie należy zaliczyć do lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, co oznacza konieczność prowadzenia ich ewidencji i pobierania od klientów opłaty recyklingowej, a następnie przekazywania jej na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa. Od 1 września 2019 r. przedsiębiorcy zobowiązani do uiszczania opłaty recyklingowej mają również obowiązek prowadzenia ewidencji na temat liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej. Jeśli przedsiębiorca prowadzi więcej jednostek (np. sklepów, hurtowni, punktów sprzedaży), w których oferowane są torby podlegające

opłacie recyklingowej, ewidencja powinna być prowadzona oddzielnie dla każdej jednostki. Ponadto przedsiębiorcy są obowiązani do złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 pkt 2a ustawy o odpadach po raz pierwszy za rok 2019, przy czym sprawozdanie w zakresie liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego obejmuje okres od dnia 1 września 2019 r. Sprawozdanie to będzie składane za pomocą BDO tj. Bazy danych o produktach, opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Aby mieć taką możliwość, przedsiębiorca musi posiadać konto w bazie BDO. W tym celu należy wpisać się do rejestru BDO. Slaskie.pl

ZIELONA PRACOWNIA

Zielona przyszłość Śląska Region » Szanse, nadzieje i wyzwania związane z przyszłością województwa śląskiego w kontekście ochrony środowiska i walki z niską emisją zdominowały dyskusję w trakcie konferencji „Ekologiczne i niskoemisyjne województwo śląskie”, która odbywała się w Sali Sejmu Śląskiego. W otwarciu konferencji uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski oraz przedstawiciele Rządu RP - Bożena Borys-Szopa, minister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz Adam Gawęda, sekretarz stanu w ministerstwie inwestycji i rozwoju. - Ochrona środowiska i walka z niską emisją to priorytety województwa śląskiego. Jeśli chcemy być regionem konkurencyjnym musimy poprawić jakość życia. Mamy niskie bezrobocie i brakuje rąk do pracy, ale żeby przyciągnąć młodych ludzi trzeba zaoferować im dziś coś więcej niż tyl-

ko dobre miejsca pracy. Troska o środowisko i czyste powietrze jest wyzwaniem i realnym celem, nad którym pracujemy we współpracy ze stroną rządową, czego efektem są kolejne miliony złotych przeznaczane na odnawialne źródła energii i transport niskoemisyjny – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski. W pierwszej części spotkania rozmawiano o ochronie środowiska w kontekście realizowanego przez Rząd RP „Programu dla Śląska” i w odniesieniu do procesu transformacji województwa śląskiego. Przedsta-

wiciel Komisji Europejskiej mówił o wsparciu kwestii środowiskowych ze środków europejskich w obecnej i przyszłej perspektywie unijnego programowania. Wśród istotnych tematów poruszanych w trakcie części panelowej konferencji były kwestie związane z możliwościami finansowania przedsięwzięć w ramach programów walki z niską emisją, kwestia gospodarki odpadami czy rozwoju sieci ciepłowniczych i zaopatrzenia w wodę aglomeracji śląskiej. Slaskie.pl

w ZSP nr 2 w Rybniku Nadciąga SMOG

24 września uroczyście otwarto Zieloną Pracownię GEOLAB w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rybniku. Koszt utworzenia i wyposażenia pracowni wyniósł 37.500 zł, a WFOŚiGW w Katowicach dofinansował to zadanie dotacją w wysokości 30.000 zł. Za-

kupiono między innymi mikroskopy, zestawy do badania czystości wody i powietrza, sprzęt komputerowy, interaktywną tablicę, projektor oraz meble. Na zaproszenie Dyrektor Szkoły Ewy Florczyk w wydarzeniu wziął udział Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW

Adam Lewandowski, jak również Wiceprezydent Rybnika - Wojciech Świerkosz. Wśród obecnych na uroczystości gości był także Radny Miasta Rybnika - Marek Florczyk oraz Radny dzielnicy Niewiadom Tadeusz Białous. W pracowni uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę poprzez samodzielne prowadzenie ciekawych doświadczeń i badań w Kąciku Mikroskopowania czy Kąciku Meteorologicznym. Powstał również miniogród botaniczny. Życzymy wszystkim korzystającym z Zielonej Pracowni uczniom interesujących i owocnych lekcji, rozwijających ciekawość i zamiłowanie do nauki! WFOŚiGW Katowice

Racibórz ma profesjonalny monitoring! Region » Uruchomiona w tym roku mobilna stacja przy ul. Wojska Polskiego włączona jest w śląski system monitoringu jakości powietrza. Dostarcza w pełni autoryzowane dane. - Ta stacja, którą otwieramy w Raciborzu, jest najnowszym dzieckiem techniki światowej. W środku zamontowano dwa najlepsze dostępne na rynku pyłomierze frakcji grubej PM 10 i frakcji drobnej PM 2,5. Obecny jest także analizator zanieczyszczeni gazowego w postaci związków siarki, a już w najbliższym czasie zamontowany zostanie analizator NOx, czyli zanieczyszczenia, które jest wydzielane bezpośrednio przez komunikację samocho-

dową. Śmiało można więc powiedzieć, że jest to jedna z najnowocześniejszych, spełniająca wszystkie standardy światowe stacja monitorująca jakość powietrza, swoisty mercedes wśród tego typu urządzeń. Dobrze się stało, że ona jako pierwsza stanęła w Raciborzu – powiedział 17 maja w Raciborzu Paweł Ciećko, Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Stacją zarządza WIOŚ Katowice. Dane z pomiarów są na bieżąco dostępne w Internecie. Na

bieżąco można również monitorować jakość powietrza w oparciu o dane z systemu telemetria. tech. To projekt czujników jakości powietrza wykonany przez koło naukowe studentów kierunku Automatyka i Robotyka przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Projekt został sfinansowany przez Urząd Miasta Racibórz i Starostwo Powiatowe powiatu raciborskiego. powietrze.katowice.wios.gov.pl.


Rozrywka

»8

Piątek, 11 października f 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

spotkanie z tancerzami przybywającymi ze szczytów Kaukazu niczym orły i pragnącymi z gracją innego królewskiego ptaka – łabędzia – przekazać Państwu dawkę wrażeń mocnych jak gruzińskie wino i oszałamiających jak tamtejsze powietrze.. Bilety w cenie: 120,- 110,- 95,- do nabycia w kasach RCK oraz na https:// biletyna.pl/event/view/id/116749

17 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 19.00, SALA WIDOWISKOWA RCK RDK (UL. CHOPINA 21) NARODOWA PERŁA GRUZJI - KONCERT Ośnieżone wierzchołki gór, w dolinach piękne dziewczyny i dzielni młodzieńcy, a do tego wino, taniec i śpiew – czyli, po prostu, GRUZJA. Przed Państwem wystąpi NARODOWA PERŁA GRUZJI, zespół „Nartebi”, którym kieruje wybitny choreograf Gogita Tatulaszwili. Ponad 50-osobowy zespół artystów w niezwykłym widowisku zaprezentuje bogactwo folkloru gruzińskiego oraz innych narodów kaukaskich. Po występach w wielu krajach na całym świecie po raz pierwszy w ich kilkunastoletniej historii najwyższy kunszt roztańczonych Gruzinów będzie mogła podziwiać również polska publiczność. Zapraszamy na

www.rck.com.pl

GODZINY OTWARCIA kas RCK:

19 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 17.00, SALA WIDOWISKOWA RCK RDK (UL. CHOPINA 21) STANISŁAWA CELIŃSKA – KONCERT MALINOWA.. Po wielkim sukcesie albumu „Atramentowa…” oraz płyty „Świątecznie..” przyszedł czas na kolejne wydawnictwo Stanisławy Celińskiej zatytułowane „Malinowa..” Płyta składa się z 14 premierowych utworów w wykonaniu niepowtarzalnej i charyzmatycznej artystki, która zabiera w podróż po kawiarnianych jazzowych klimatach, pełnych zmysłowych dźwięków fortepianu, saksofonu, akordeonu i kontrabasu. Stanisława Celińska kontynuuje docenioną już przez publiczność rolę doskonałej pieśniarki, która wie jak przyciągnąć słuchacza i na czas koncertu wprowadzić w kameralny nastrój. W warstwie tekstowej materiał to w większości autorskie teksty Stanisławy Celińskiej i trzy piosenki napisane przez Dorotę Czupkiewicz. Za muzykę, aranżacje i produkcję - podobnie jak przy po-

przednich płytach - odpowiedzialny jest Maciej Muraszko, który tym razem wzbogacił ją o nowe brzmienia. Bilety w cenie: 90 zł i 70 zł (od 1 października) do nabycia w kasach RCK. Honorowane raciborskie karty: „Senior 60+” i „Rodzina+”.

25 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 17.00, KINO PRZEMKO (RCK DK STRZECHA, UL. LONDZINA 38) MOWA PTAKÓW - PREMIERA FILMU ORAZ SPOTKANIE Z GOŚCIEM SPECJALNYM W RAMACH DKF PULS Nadchodzi jedno z największych filmowych wydarzeń roku! Zapraszamy na premierowy pokaz najnowszego filmu Xawerego Żuławskiego - „Mowa ptaków”. To ekranizacja ostatniego scenariusza zmarłego Andrzeja Żuławskiego. W filmie zobaczymy prawdziwą plejadę gwiazd, między innymi Sebastiana Fabijańskiego, Jaśminę Polak, Eryka Kulma, Andrzeja Chyrę, Borysa Szyca, Martę Żmudę-Trzebiatowską oraz Żanetę Palicę, która będzie gościem specjalnym! Po pokazie filmowym odbędzie się recital Żanety Palicy. Akompaniować będzie Maks Mularczyk. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasach RCK oraz na stronie: https://biletyna.pl/film/MOWA-PTAKOW-pokaz-filmowy-i-mini-recital-Zanety-Palicy/Raciborz Honorowane raciborskie karty:, ,Senior 60+’’,, ,Rodzina+’’.

RCK RDK (Chopina 21): poniedziałek - kasa nieczynna, wtorek - czwartek 12.00 - 18.00, piątek 10.00 - 16.00 RCK DK Strzecha (Londzina 38): poniedziałek: 14.00-18.00, wtorek: 9.00-13.00, środa-czwartek: 14.00-18.00, piątek: nieczynna

REKLAMA

CZEKOŚLIWKA Przepis na 5 słoiczków o pojemności 250 ml. • • • • •

3 kg śliwek (waga bez pestek) 3 łyżki wody 8 łyżek cukru (opcjonalnie) 2 gorzkie czekolady o dużej zawartości kakao 4 łyżki gorzkiego kakao

Śliwki z wodą włożyć do garnka, doprowadzić do wrzenia, wsypać cukier i gotować na wolnym ogniu przez 3 godziny (często mieszając). Chwilę przed końcem gotowania masę zmiksować blenderem, dodać połamane na mniejsze części czekolady oraz wsypać przesiane kakao. Całość gotować aż do momentu gdy czekolada się rozpuści. Wrzącą masę wlać do słoiczków i zakręcić.

www.smakiweroniki.pl


Piątek, 11 października f 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

997 Policja nie odbiera już telefonów z 997! Przyjmowanie zgłoszeń z numeru alarmowego 997 (Policja) realizowane jest obecnie przez operatorów z Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR) na terenie całego kraju - informuje Śląska Komenda Wojewódzka. 998 pozostaje po staremu. Wciąż odbiera strażak z powiatowego stanowiska kierowania (PSK). W wyniku prowadzonych prac pilotażowych polegających na testowaniu obsługi zgłoszeń alarmowych w nowej formie na terenie całego kraju od grudnia 2018 r. numery alarmowe 997 i 112 obsługiwane są przez operatorów z CPR. Podstawę powyższego działania reguluje Ustawa z dnia 22 listopada 2013 roku o systemie powiadamiania ratunkowego - czytamy w komunikacie. Warto dodać, że telefon na 998 skraca czas interwencji straży. Łączymy się bowiem bezpośrednio z komendą a nie CPR, które przekazuje do komend tzw. formatki z opisem zdarzenia.

Były kierownik raciborskiego pogotowia ratunkowego prawomocnie skazany! Apelacja utrzymała wyrok raciborskiego sądu karnego w sprawie byłego kierownika pogotowia przy Gamowskiej. Mężczyzna został skazany za znęcanie się nad pracownikami. Wyrok pierwszej instancji zapadł w Raciborzu z początkiem tego roku. Na oskarżenie byłego przełożonego zdecydowało się dziesięciu pracowników izby przyjęć i pogotowia. Podstawą był artykuł 207 kk (kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5) oraz wynikające z zeznań działania kierownika w latach 2014-2015, polegające na poniżaniu, krytykowaniu, ośmieszaniu, obrażaniu, podważaniu kompetencji zawodowych i zastraszaniu konsekwencjami służbowymi. Miało również dochodzić do rękoczynów, m.in. popychania i uderzania, a także łapania za nogi, co skutkowało upadkiem jednego z pokrzywdzonych. Sąd uznał S. za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów (łącznie 10 zarzutów) i orzekł karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w służbie zdrowia przez 3 lata oraz nakaz przeproszenia na piśmie i wypłacenia pracownikom po 1500 zł REKLAMA

zadośćuczynienia. Sąd apelacyjny utrzymał to orzeczenie. Wyrok jest więc prawomocny. Były kierownik odszedł z pracy w Raciborzu na własną prośbę, trzy lata przed wyrokiem I instancji. Dyrekcja szpitala przystała na porozumienie stron. Poinformowano o tym na konferencji prasowej 15 grudnia 2015 r. Dyrektor przyznał wówczas, że komisja etyczna zajmowała się skargą podpisaną przez 27 pracowników, zarzucających kierownikowi zachowania mobbingowe. - Protokołu komisji, która zakończyła prace, jeszcze nie ma, ale były przesłanki mobbingu - oświadczył wówczas mediom dyrektor. Jak dodał, kierownik pogotowia odmówił składania wyjaśnień, postępowanie komisji było długie, wypowiedziało się wiele osób, a procedurę wszczęto po tym, jak skarga trafiła na biurko dyrekcji. - Po spotkaniu ze skarżącymi nadałem temu dalszy bieg - oświadczył wówczas Ryszard Rudnik. Był to drugi taki przypadek odnotowany przy Gamowskiej w ciągu ostatnich lat. Na odchodzącego kierownika dyrektor, jak zapewnił, nie narzekał, pozytywnie ocenił zmiany, jakich dokonał, i wynik finansowy pogotowia. Kierownik organizował głośne mistrzostwa ratowników medycznych w Raciborzu. Przepracował przy Gamowskiej 8 lat.

Miał dwa promile. Trafił na policjanta z Kuźni Raciborskiej Policjant z Kuźni Raciborskiej w czasie wolnym od służby zatrzymał pijanego kierowcę osobówki. Do zdarzenia doszło 6 października br. około godziny 20:20 w miejscowości Oleśnica na DK 45 w województwie łódzkim. Wówczas policjant pionu kryminalnego z Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej, podróżując prywatnym samochodem w czasie wolnym od służby, zatrzymał się za ciągiem samochodów stojących w korku. Młodszy aspirant wyszedł ze swojego pojazdu, aby ocenić sytuację i ewentualnie udzielić pomocy poszkodowanym. Idąc wzdłuż stojących w korku pojazdów minął starszego mężczyznę, od którego wyczuwalna była silna woń alkoholu. Za starszym panem szedł inny młodszy mężczyzna, który policjantowi przekazał informację, iż jest to kierowca mercedesa, który kilka minut temu spowodował zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego i prawie spowodował kolizję. Kuźniański stróż prawa natychmiast zareagował, przedstawił się, że jest policjantem i zwrócił się do młodszego rozmówcy, aby pozostał z kierowcą mercedesa. Słysząc to starszy z mężczyzn zaczął uciekać, jednakże po krótkim pościgu został zatrzymany REKLAMA

»9

Aktualności

przez kuźniańskiego policjanta. O całym zdarzeniu mundurowy powiadomił dyżurnego miejscowej policji. Wezwany na miejsce patrol drogówki podczas badania stanu trzeźwości potwierdził, że 61-letni mieszkaniec powiatu brzeskiego miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Wkrótce pijany kierowca odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości. Grozi mu za to wysoka kara grzywny, kilkuletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i do 2 lat więzienia.

Groził pobiciem, a potem wyrzucił kota przez okno Raciborscy policjanci zatrzymali 31-letniego mieszkańca Raciborza, który jest podejrzany o znęcanie się nad kotem ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna będzie też odpowiadał za groźby kierowane do 19-letniego syna swojej partnerki życiowej. Grozi mu do 5 lat pobytu w więzieniu - podała raciborska policja. Około godziny 00:20 w nocy z 5 na 6 października raciborscy policjanci zostali wezwani na interwencję na ulicę Spółdzielczą w Raciborzu, gdzie według zgłoszenia miała mieć miejsce awantura. Na miejscu z relacji zgłaszającej mundurowi dowiedzieli się, że jej obecny na miejscu partner groził pobiciem jej 19-letniemu synowi. Agresja i okrucieństwo 31-latka skumulowały się ostatecznie na kocie, którym kilka razy uderzył o blat stołu, a następnie wyrzucił go z drugiego pietra przez okno. Policjanci odnaleźli ranne zwierzę i zabrali do lecznicy weterynaryjnej, gdzie udzielono mu pomocy. Natomiast oprawca został zatrzymany i umieszczony w policyjnym areszcie. 7 października br. 31-letni podejrzany usłyszał zarzuty, a prokurator na wniosek raciborskich śledczych zastosował w stosunku do niego dozór policyjny. Grozi mu do 5 lat pobytu w więzieniu. KPP Racibórz


» 10

Ogłoszenia

Piątek, 11 października f 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470.

Sprzedam Sprzedam wózki dziecięce Sprzedam tanio dwa wózki dziecięce, stan bardzo dobry. Tel. kom.: 660 730 947.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Kredyt Pozabankowy od 18 lat - w jakich firmach? Dzięki portalowi Portfel 24 uzyskasz: pożyczki online od 18 roku życia, pożyczki przez internet bez wychodzenia z domu, pożyczki i chwilówki online od 50 zł do nawet 10 000 zł, promocyjne chwilówki online za 0 zł dla nowych klientów, ekspresowe pożyczki internetowe bez analizowania BIK. e-mail: portfel24@portfel24.eu, www. portfel24.eu/pozyczka-od-18-lat/. Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, pozabankowe Kredyty i pożyczki na oświadczenie. Akceptujemy każdy rodzaj dochodu(również zagraniczny). W ofercie mamy min: Aasa, Euroloan, Hapi, Profi Credit, Kredyt Ok, Loan me, Zaplo, Vivus, Filarum, Mikrokasa, Intratka, Smartney, Provident i wiele innych. Nie pobieramy dodatkowych prowizji od klienta! Tel. kom.: 534944666, e-mail: atb.finanse@gmail.com.

501-525-515 Skupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane, całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd 24/h/7. Wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu. Zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel. kom.: 530312-312, e-mail: autodemont@wp.pl, www.autozlomwodzislaw.pl. Skup aut za gotówkę Racibórz tel.: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń! Tel. kom.: 692 191 585.

NAUKA Inne MATEMATYKA z MATHRIDERS Matematyka z MathRiders już w Racibórzu. Zapisy pod numerem tel. 503831636.

NIERUCHOMOŚCI

REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

ność usługową, gabinet, inne (około 50m2). Zainteresowanych prosimy o kontakt +48600976466.

Mieszkanie sprzedam Dwu pokojowe mieszkanie w centrum Raciborza 47 m2 Mieszkanie dwupokojowe w Raciborzu przy ul W. Polskiego, 4 piętro. Kuchnia z meblami, białe fronty akrylowe, łazienka z wanną z hydromasażem, nowy junkers. Niski czynsz 480 zł przy 4 osobach. Wszędzie oświetlenie ledowe. W całym mieszkaniu gładzie, w kuchni i przedpokoju gres polerowany. Cena 199 tys. Tel. kom.: 572-661-803. https:// www.olx.pl/oferta/dwu-pokojowe-mieszkanie-w-centrum-raciborza-47m2-CID3-IDBkyZV.html. REKLAMA

Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957, e-mail: domijul@poczta.fm.

GABINET STOMATOLOGICZNY

Lokal użytkowy wynajmę

Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a

Wynajmę lokal Wynajmę lokal użytkowy położony w Raciborzu ul.Opawska (przed Galerią DUKAT) na działal-

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

(z tyłu marketu E.Leclerc)

REKLAMA

MOTORYZACJA

Mieszkanie wynajmę Wynajmę mieszkanie od zaraz Wynajmę mieszkanie o powierzchni 71 metrów kw. w Raciborzu od już. Tel. kom.: 691 152 996.

OGRODNICTWO Inne Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie oferuje drzewa i krzewy ozdobne i owocowe, nasiona, kwiaty rabatowe i balkonowe. Zapraszamy! Ul. Janowska 75, Cyprzanów. Tel.: 32 419 82 60.

REKLAMA

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika APP EURO LABORA SP.J. (numer certyfikatu 14601) poszukuje na teren Holandii pracowników w branży budowlanej, metalowej, spawalniczej, motoryzacyjnej. Tylko sprawdzone oferty! Zadzwoń do nas! Kontakt: 32 417 20 56; holandia@ euro-labora.com, e-mail: info@euro-labora.com. Stolarz meblowy. Wysokie zarobki Zatrudnię Stolarza meblowego z doświadczeniem oraz pomocnika do przyuczenia. Przygotowanie zleceń na warsztacie + montaż u klienta. Atrakcyjne warunki płacowe (od 20zł netto/ godzinę) + premia miesięczna. Praca na zakładzie firmy oraz wyjazdy na montaże. Tel. kom.: 784019680, e-mail: biuro@m-format.pl, www.m-format.pl.

REKLAMA

Ajent sklepu odzieżowego Masz doświadczenie w handlu, lubisz pracować z ludźmi. Oczekujesz samodzielności w wykonywaniu zadań. Ta oferta jest dla Ciebie. Firma odzieżowa poszukuje AJENTA do poprowadzenia sklepu odzieżowego. Wymagania: wykształcenie średnie, niekaralność, doświadczenie w pracy w handlu. Prosimy o wysłanie CV, e-mail: fudaliwojciech@ pakojeans.pl.

Kupię Auto złom-Racibórz skup kasacja 24h.tel.

OGŁOSZENIA DROBNE

do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com

MOŻNA SKŁADAĆ:

poprzez stronę NaszRaciborz.pl, osobiście w księgarni Sowa ul. Długa 29 w Raciborzu. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


» 11

Piątek, 11 października f 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

39.99 zł

23.99 zł

W. Orliński | Człowiek, który wynalazł Internet. Biografia Paula Barana

Wybuch w Kuźni Raciborskiej Dwóch saperów nie żyje!

Do zdarzenia doszło 8 października około godziny 13.50 w lesie tuż przy Kuźni Raciborskiej. Mieszkańcy usłyszeli huk. Potem zaczęły się zjeżdżać służby - strażacy, policja i karetki. Wezwano cztery śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Służby kierowały się najpierw na ul. Leśną w Kuźni Raciborskiej, a następnie na tzw. drogę Pańską, boczną trasy Kuźnia Raciborska-Ruda Kozielska. Do zdarzenia doszło na leśnej polanie około kilometra od wjazdu w Pańską. Jak wynika z relacji osób, które były blisko miejsca tragedii, saperzy prowadzili tu działania w związku z niewypałami z czasów II wojny światowej. Na terenie kuźniańskich lasów takie interwencje podejmowane są bardzo często. Jak informuje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, w miejscu tragedii trzy dni temu ujawniono pięć pocisków artyleryjskich. Do czasu przyjazdu patrolu saperskiego z Gliwic były dozorowane. Nie są na razie znane dokładne okoliczności zdarzenia. Informację o śmierci dwóch żołnierzy potwierdził PAP rzecznik prasowy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Marek Pawlak. Czterech pozostałych trafiło do szpitala. Dwóch z nich jest w stanie ciężkim. Zajmują się nimi lekarze z Sosnowca i Ochojca. Ofiary śmiertelne i ranni to żołnierze 6. Batalionu Powietrznodesantowego z Gliwic. Podpułkownik powiedział, że do wybuchu doszło podczas usuwania pozostałości pocisków. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia Dział do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej w Katowicach. Działania prowadzi także Żandarmeria Wojskowa. fot. OSP Nędz

Policja szuka świadków tego potrącenia

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu poszukuje naocznych świadków zdarzenia drogowego, które miało miejsce 30 września 2019 roku około godziny 17:15 w Raciborzu na ulicy Gliwickiej w rejonie posesji nr 30, gdzie doszło do potrącenia pieszego. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do świadków tego zdarzenia o pilny kontakt telefoniczny z prowadzącym postępowanie pod numerem 32 459 42 34 lub 32 459 42 00 lub na adres mailowy kryminalny@raciborz.ka.policja.gov.pl lub osobiste stawiennictwo w Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu ul. Bosacka 42 Wydział Kryminalny (pokój 214B).


Aktualności

» 12

Piątek, 11 października f 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

PWSZ rozpoczęła NOWY ROK AKADEMICKI W utworzonej w 2002 r. Państwowej Wyższe Szkole Zawodowej po raz kolejny zabrzmiało Gaudeamus igitur. Naukę na pierwszym roku zaczyna 544 studentów. Pierwszy raz ruszyły studia magisterskie. W nowych realiach prawnych i organizacyjnych, w dynamicznie przekształcającym się otoczeniu globalnym, regionalnym i lokalnym, przy trwającej wciąż dyskusji o roli i kształcie studiów zawodowych w Polsce, raciborska PWSZ zaczyna nowy rok akademicki. Udało się zrekrutować studentów na wszystkie oferowane kierunki. PierwSFINANSOWANE Z KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

szy raz ruszyło kształcenie magisterskie na pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Doszło zarządzanie i inżyniera produkcji. - Musimy trafnie odczytywać informacje z otoczenia - mówiła 3 października podczas inauguracji rektor PWSZ, prof. nadzw. dr hab. inż arch. Ewa Stachura. W uroczystości na zamku wzięli udział m.in. minister Michał Woś, starosta Grzegorz Swoboda i prezydent Dariusz Polowy, a także przedstawiciele szeregu instytucji oraz uczelni. Przyjechał bp Rudolf Pierskała z Opola. Wyzwania na najbliższe miesiące

to implementacja programów nauczania, a także utworzenie centrum usług edukacyjnych. Rektor wspomniała liczne osiągnięcia studentów i kadry, a także wysiłek inwestycyjny uczelni, związany m.in. z rozbudową infrastruktury informatycznej czy remontem hali sportowej. Wykład inauguracyjny pt. Perspektywy rozwoju kształcenia praktycznego w wyższych uczelniach - kontekst europejski i Polski wygłosił dr hab. Marek Frankowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. (waw)

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 40-2019-[554]  

Nasz Racibórz 40-2019-[554]  

Advertisement