__MAIN_TEXT__

Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 4 grudnia 2020 r. ı Rok XIII nr 47 (611) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

Fot. prezentacja UM Racibórz

REKLAMA

Pokazano warianty przebiegu

REKLAMA

WSCHODNIEJ OBWODNICY RACIBORZA Racibórz » 25 listopada poznali je radni, a teraz materiał jest konsultowany z mieszkańcami. Urząd Miasta, przypomnijmy, zlecił w zeszłym roku przygotowanie dokumentacji koncepcyjno – środowiskowej dla wschodniej obwodnicy Raciborza. Chodzi o odcinek od DK 45 na wysokości Sudoła i Studziennej wzdłuż Płoni do ul. Piaskowej. Opracowanie projektowe obejmuje m.in. opracowanie studium korytarzowego

REKLAMA

oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowegom, a także przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych. Opracowania winny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad standardami. Po przetargu zlecenie otrzymało Biuro Konsultingo-

wo – Doradcze EUROEKSPERT dr inż. Jacek Seweryński z Wymysłowa za cenę 491 077,50 zł. 25 listopada na sesji dr Seweryński przedstawił cztery warianty trasy. Jeden z nich musi być wybrany do dalszych prac projektowych. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2


Aktualności

»2

Piątek, 4 grudnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Pokazano warianty przebiegu wschodniej obwodnicy Raciborza DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Na Płoni pożegnano o. Kapistrana Eberharda Martzalla Racibórz » Zmarłego 25 listopada franciszkanina rodem z raciborskiej Płoni żegnali 1 grudnia bp opolski ks. Andrzeja Czaja, współbracia, księża naszego powiatu, a także rodzina i parafianie. Przyjechał o. Alan Tomasz Brzyski OFM minister prowincjalny Prowincji Św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych, a list wysłał o. Michael Perry OFM minister generalny zgromadzenia.

Fot. materiały UM Racibórz

Obwodnica Raciborza jest na rządowej liście rezerwowej. Dysponując jednak dokumentacją, jak przekonywał wiceprezydent Dominik Konieczny, jest szansa, że znajdzie się na podstawowej. Miasto bierze na siebie wspomniane prace koncepcyjno-dokumentacyjne, finansowanie zaś rząd poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Kiedy można liczyć na wbicie pierwszej łopaty? Jak dodał wiceprezydent, realna jest przyszła kadencja samorządu 20232028. Również projektant założył ukończenie I etapu w 2028 r. W drugim proponuje przedłużenie i włączenie do obwodnicy ul. Łąkowej. W każdym z wariantów konieczne będzie wybudowanie mostu. Rekomendacja projektanta to wariant 2A, ew. 2B. Nie zaleca wariantu czerwonego jako generującego najwięcej konfliktów społecznych. - Prosimy mieszkańców o wyrażenie opinii na temat przedstawionych śladów przebiegu drogi. Konsultacje społeczne trwają do 18 grudnia. Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej raciborz.pl w zakładce dla mieszkańców/ Wschodnia Obwodnica Raciborza, gdzie znajdują się pliki do pobrania z drukiem ankiety, zbiorczym zestawieniem przebiegów, a także szczegółowymi rozwiązaniami dla poszczególnych wariantów. Złożone przez Państwa postulaty zostaną wnikliwie przeanalizowane pod kątem możliwości ujęcia w projek-

cie, a odpowiedzi na poruszane sprawy zostaną udzielone w postaci zbiorczej na naszej stronie internetowej – informuje urząd. ƒ

Ankietę można przesłać:

ƒ listownie na adres: Biuro Konsultingowo-Doradcze EUROEKSPERT ul. Prusa 10, 42-584 Wymysłów ƒ e-mailem ( w postaci skanu)

euroekspert

na adres: biuro@bkdeuroekspert.pl lub drogimiejskie@um.raciborz.pl osobiście do Urzędu Miasta w Raciborzu ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz (pokój 204 bądź 227)

(um, w)

O. Kapistran zmarł 25.11. w szpitalu w Głubczycach. Zmagał się z COViD-19. Przeżył 80 lat, w zakonie 63, w kapłaństwie 55. Urodził się w Raciborzu na Płoni i tu dorastał w trudnych powojennych czasach. Po święceniach prezbiteriatu skończył studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z zakresu teologii fundamentalnej. Był wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego, a także w WSD w Katowicach-Panewnikach i WSD Salwatorianów w Bagnie. Pełnił ważne funkcje i urzędy w prowincji, ale i na szczeblu całego zakonu. Był definitorem generalnym na kraje słowiańskie (1997-2003), wizyta-

torem Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Polsce i na Ukrainie oraz delegatem generalnym na Czechy i Słowację, w celu przywrócenia struktur zakonu po okresie komunizmu w tych krajach. 31 stycznia w Borkach Wielkich obchodził swój jubileusz 50-lecia kapłaństwa. Ojciec Kapistran był wysokim, postawnym mężczyzną, stałym bywalcem księgarni Oficyna. Zamawiał często literaturę ukazującą aktualne problemy człowieka i kościoła świata. Bardzo życzliwy i pobożny kapłan. Ogromna wiedza, umiejętność formowania poglądów, łatwość docierania do ludzi, a przede wszystkim życzliwość, pogoda ducha

(w) fot. Andrzej Złoczowski

Nasze firmy na liście 2000 Rzeczpospolitej

Dziennik corocznie publiku- 97 040 wynik netto). Ranking je ranking 2000 największych nie objął Veluxu, tak samo jak firm w Polsce. Z początkiem całego polskiego biznesu Henkla grudnia pokazało się zesta- (spółka ma zakład w Raciborzu). wienie uwzględniające wyniki O miejscu decydowały przychody. za 2019 r. W rankingu są trzy Ranking 2000 RP.pl Racibórz » Jeden z największych prywatnych podmiotów działających w systemie ochrony zdrowia firmy z naszego powiatu. 1. Polski Koncern Naftowy zmieni właściciela. Wartość transakcji sięga 300 mln zł - wynika z nieoficjalnych informacji parkiet. Najwyżej znalazły się kor- Orlen SA GK, Płock: przychody nickie Eko-Okna. Czołowy eu- ze sprzedaży 111 203 000, wynik com.pl. Do Scanmedu należy Raciborskie Centrum Medyczne przy Gamowskiej, tzw. kardiologia. ropejski producent branży sto- netto 4 298 000 (...) larki okiennej zajął 284. pozycję. 284 Eko-Okna SA, Kornice: Donatory Limited, spółka nej. Działa w 42 lokalizacjach Inwestycja Abris w Scanmed Awansował o 43. oczka. Niżej są zależna funduszu Abris, pod- na terenie całej Polski. Spółka to dla nas prestiżowe wyróżnie- konkurenci, m.in. na 547. miej- przychody ze sprzedaży 1 736 pisała z Dadley Investments, chce zintensyfikować rozwój nie i potwierdzenie dużego po- scu Drutex (974 408 przychodu, 272, wynik netto 63 907 spółką z grupy Life Healthcare, w zakresie ortopedii, okulisty- tencjału spółki, a także gwaranumowę nabycia 100 proc. akcji ki, rehabilitacji i uroginekolo- cja dalszego stabilnego, zrównoWYDAWCA: Scanmedu. Transakcja będzie gii, a także otworzyć nowe labo- ważonego rozwoju. Pozyskanie Fabryka Informacji sp. z o.o. jeszcze podlegać standardo- ratoria i oddziały chirurgiczne. nowego inwestora to bez wąt47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66 wej procedurze zatwierdzenia Abris ma wspierać firmę w tych pienia dobra wiadomość dla nasekretariat@naszraciborz.pl przez Urząd Ochrony Konku- planach. Dotychczasowe inwe- szych pracowników i pacjentów. REKLAMA: Grzegorz Wawoczny rencji i Konsumentów - infor- stycje Abrisu w sektorze ochro- Mogę ich zapewnić że wszystkie Małgorzata Plewczyńska prezes zarządu, redaktor naczelny muje Parkiet. ny zdrowia to między innymi nasze szpitale i przychodnie bęe-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. +48 32 415 18 66, Scanmed to jeden z naj- spółka ITP, polski dostawca in- dą działały i rozwijały się nadal tel. kom. 508 646 553 e-mail: redakcja@naszraciborz.pl większych prywatnych pod- nowacyjnych produktów medy- pod marką Scanmed - powiemiotów działających w syste- cyny estetycznej oraz Dentotal dział dla Parkietu Hubert Bojdo, Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego mie ochrony zdrowia w Polsce, Protect, wiodący dystrybutor prezes Scanmedu. i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, w tym m.in. drugi co do wielko- stomatologicznych materiazdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na Źródło: parkiet.com.pl ści prywatny dostawca usług łów eksploatacyjnych i sprzęportalu naszraciborz.pl. Opr. red. z zakresu opieki kardiologicz- tu w Rumunii.

Abris przejmuje sieć Scanmed z placówką w Raciborzu

sprawiały, że rozmowa ze śp. ojcem należała do niezapomnianych przeżyć. Wiekowy zakonnik świetnie posługiwał się Internetem. To była Wielka postać. Racibórz stał się uboższy o cząstkę dobra, którym był ojciec Kapistarn. O. Eberhard Martzall, franciszkanin z Płoni, od wielu pokoleń swojej rodziny związany był z tą dzielnicą. To brat zmarłego w 2016 r. Józefa Marcala, radnego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Przebywał ostatnio w klasztorze w Raciborzu na Płoni, blisko swojego domu rodzinnego.

416 Rafako SA Grupa Kapitałowa, Racibórz: przychody ze sprzedaży 1 244 904 mln zł, wynik netto 477 586 462 Tokai Cobex Polska sp. z o.o., Racibórz: przychody ze sprzedaży 1 110 052, wynik netto 363 327. Tokai Cobex to dawny ZEW, a potem SGL Carbon, obecnie kontrolowany przez japoński koncern Tokai. (w)


»3 fot. Jan Ptak

Piątek, 4 grudnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

NOWA RACIBORSKA RADNA

w grudniu złoży ślubowanie Racibórz » 45-letnia Justyna Poznakowska (na zdj. pierwsza od lewej) z KWW Michała Fity obejmie mandat radnej miejskiej po tym jak z jego sprawowania w październiku zrezygnował Józef Galli, szef komisji finansów i budżetu.

Justyna Magdalena Pozna- Alojzy 420; POZNAKOWSKA kowska (‚75) to absolwentka so- Justyna Magdalena 152; JAcjologii na raciborskiej PWSZ NICZKO Wojciech Andrzej 94; oraz pedagogiki resocjalizacyj- MAŁCZOK Daniel Franciszek nej na sosnowieckiej Humani- 89; MIELNICZYN Piotr Paweł tas. Pracuje na co dzień w Za- 85; JAKOSZ Grzegorz Zdzisław kładzie Karnym w Raciborzu 82; GRUSZKA Franciszka GeRacibórz » To projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Pomysłodawcą jest radny powiato- jako wychowawca w dziale peni- nowefa 63 oraz WOLNA Jolanta tencjarnym. Wcześniej pracował Marzena 51. wy Tomasz Cofała. Termin zakończenia prac to 30 kwietnia. w Ośrodku Sportu i Rekreacji. (w) Wyniki KWW Michała FiOferty na realizację prac złoich starych przebiegów wraz ƒ zagospodarowanie zieleń- ty okręg 1 2018: GALLI Józef żyło sześć firm w cenach od poz wymianą starych betonoców w sąsiedztwie prowanad 700 tys. zł do 361,5 tys. zł. wych obrzeży na nowe. Zadzonych robót – 640 m2. Najtańsza pochodziła od konłożono szerokość alejek 2,50 ƒ budowę zdroju parkowego trolowanego przez Przedsięm. Podbudowa z kamienia przy placyku z muszlą konbiorstwa Robót Drogowych sp. łamanego grubości 10 cm, certową; z o.o. To ta firma przystąpiła na warstwie odsączającej ƒ nowe siedziska drewniaz piasku grubości 10 cm właśnie do pracy. Dodajmy, że ne z drewna bukowego na o parametrach jak dla napodczas zgłaszania do budżetu, konstrukcji stalowej zabuwartość zadania oszacowano wierzchni komunikacyjnych dowane na murku kamienna 448 910 zł. ciągów pieszo-rowerowych nym wzdłuż ulicy Opawskiej. z możliwością wjazdu pojazZadanie obejmuje: dów w celach pielęgnacyjRacibórz » 1 grudnia w Urzędzie Miasta rozstrzygnięty został przetarg na sprzedaż działki inwestyƒ remont alejek parkowych no-konserwacyjnych zieleni, asfaltowych w granicach łącznie ok. 640 mb, (w) cyjnej położonej przy ul. 1 Maja. Nieruchomość o powierzchni 2,0322 ha nabył Zakład Masarski Se-

Ruszyła modernizacja parku Roth

Miasto sprzedało ostatnią działkę po byłej cukrowni

Maciej Kozicki prezesem technicznym

SPÓŁKI UNIA RACIBÓRZ Racibórz » 30 listopada Rada Nadzorcza Unii Racibórz powołała nowego prezesa sportowej spółki. Został nim Maciej Kozicki – dotychczasowy dyrektor sportowy Unii. Zgodnie z oświadczeniem nowego prezesa Maciej Kozicki pokieruje Unią tymczasowo. - Od początku jestem zaangażowany w projekt nowej Unii. W związku z rezygnacją prezesa Krzysztofa Sałajczyka dla zachowania ciągłości działań spółki i realizacji wyznaczonych celów podjąłem się prowadzenia spółki do momentu powołania osoby, która docelowo przejmie stery

Unii Racibórz - wyjaśnia Maciej Kozicki. Do dotychczasowych obowiązków Macieja Kozickiego na stanowisku dyrektora sportowego należała koordynacja całego pionu sportowego Unii Racibórz w tym pierwszej drużyny i akademii. Poprzedni prezes, Krzysztof Sałajczyk, złożył rezygnację. Kontrolę spółki przeprowadzi komisja rewizyjna Rady Miasta.

get Spółka Jawna mający swoją siedzibę w Lubomi. Przedsiębiorstwo Seget to rodzinna firma z ponad 40-letnim doświadczeniem, która z powodzeniem dostosowuje gamę produktów do bieżących trendów żywieniowych, pozostając wiernym jakości powstałych wyrobów. Obecnie zakład produkuje ponad 100 gatunków wędzonek, wędlin i wyrobów garmażeryjnych.

Teren sprzedano za 1 316 469 zł brutto. Nieruchomość inwestycyjna przy ul. 1 Maja uzyskała w 2018 r. tytuł „Grunt na medal” w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Jest to już ostatnia działka inwestycyjna na terenie po byłej „Cukrowni”, która została przygotowana

przez miasto do sprzedaży. Tym samym cały, ponad 9 ha obszar znalazł nowych nabywców i zostanie zagospodarowany w ramach ustaleń wynikających ściśle z miejscowego planu zagospodarowania, w terminie do czterech lat od daty podpisania notarialnej umowy sprzedaży. (w)

(um, w)

PRZENOŚNY RESPIRATOR Gmina Kuźnia Raciborska wraz z Gminą Nędza zakupiły respirator przenośny dla Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu, który będzie służył mieszkańcom obu Gmin i będzie znajdował się na wyposażeniu karetki pogotowia

Zespołu Podstawowego „P2” przy ul. Jagodowej 15 w Kuźni Raciborskiej. - Do przekazanej kwo ty 16.500 zł z budżetu gminy, wsparcia finansowego także udzielili radni, sołtysi oraz przewodniczący zarządów z Gmi-

ny Kuźnia Raciborska na łączną kwotę 8.418,07 zł, za co serdecznie dziękujemy - informuje Urząd Miejski w Kuźni Rac.

(w)

fot. UM Racibórz

dla Kuźni Raciborskiej i Nędzy


WFOŚiGW

»4

Piątek, 4 grudnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Region » Atttt Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Rak błotny wraca na Śląsk

tucja raka błotnego i szlachetnego, to programy rozpisane na lata – wylicza dyrektor Suski. Ze stada podstawowego w przyszłym roku uda się pozyskać nawet 5000 młodych raRegion » Staw przy siedzibie Nadleśnictwa Siewierz zasiedliły raki błotne. Wpuszczone przez leśników ków błotnych. W przyszłym roi przyrodników okazy staną się stadem podstawowym dla odradzającej się populacji. Po pierwszym rozro- ku nowe pokolenie zasili jeziora i stawy nadleśnictwa, w następdzie młode raki trafią do zagłębiowskich rzek i jezior. nych latach program restytucji raka błotnego obejmie całe województwo śląskie. Wśród przyrodników obec- Dzięki dr. Witoldowi Strunych przy wypuszczeniu raków żyńskiemu z SGGW w Warszabył Edward Suski - Z-ca Regiowie, szefowi projektu restytucji nalnego Dyrektora Ochrony raka błotnego w naszym regionie, pozyskaliśmy z Mazowsza Środowiska w Katowicach, Re42 raki (18 samców, 24 samice). gionalny Konserwator Przyrody. Zdaniem Dyrektora SuskieW dobrych warunkach, następne pokolenie powinno liczyć po go, nie ma wątpliwości, że utwo400 szt. od każdej samicy. – mórzenie stada podstawowego, to szansa na powrót raka błotnego wi Grzegorz Cekus, nadleśniczy do środowiska regionu. Nadleśnictwa Siewierz. Projekt restytucji raka błot- Cieszę się, że leśnicy z RDLP w Katowicach podejnego realizowany jest przy udziale Zespołu Parków Kramują się przedsięwzięć, które wymagają nie tylko pieniędzy jobrazowych Województwa ale przede wszystkim czasu do przodu świecie, oczekuje się poniesionych kosztów. Tymcza- Śląskiego oraz dzięki opiece i cierpliwości. To dzisiaj rzad- zazwyczaj natychmiastowych sem zarówno reintrodukcja żół- naukowej i wsparciu SGGW ka cecha. W biegnącym szybko efektów, nie mówiąc o zwrocie wia błotnego, jak i teraz resty- w Warszawie.

szy czas naprawić to, co zostało zniszczone przez przemysł w czasach, gdy produkcja była na pierwszym miejscu, a ochrona środowiska nie istniała. - Jeszcze na początku lat 70. rak powszechnie występował w naszych zbiornikach i ciekach wodnych. Zanieczyszczenia wód, racza dżuma przywleczona z Ameryki wraz z introdukowanymi w Polsce rakami pręgowatymi i sygnałowymi, doprowadziły do wyginięcia rodzimych gatunków. Dziś zarówno rak błotny, jak i rak szlachetny znajdują się pod ochroną i figurują w Polskiej Czerwonej Księdze zagrożonych gatunków – wylicza nadleśniczy Grzegorz Cekus. Rak błotny dorasta do 30 cm, zwykle jednak osiąga połowę tej długości. Jest mniej wymagający od raka szlachetnego, preferuje stojące wody z mulistym dnem. źródło: RDOŚ Katowice

rundzie kolejna runda naboru nie odbędzie się. Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru w trakcie rundy w przypadku wyczerpania aloRegion » Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór kacji środków przewidzianych w Programie. wniosków na przedsięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji Kwota alokacji środków o mocy do 50 kW z terenu województwa śląskiego w ramach Programu „50 kW na start” wspierającego w Programie wynosi: w formie dotacji: 1.000.000 zł; w formie przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców. pożyczki: 9.000.000 zł. Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków. Beneficjentami środków Dofinansowanie do 100% Warunkiem udzielenia przez Z uwagi na sytuację epidesą mikroprzedsiębiorcy, małe kosztów kwalifikowanych za- Fundusz dofinansowania w for- miczną w kraju, zaleca się nadalub średnie przedsiębiorstwa dania w tym: mie dotacji jest skorzystanie nie wniosku pocztą lub przesył(MŚP), zgodnie z Załączni- ƒ w formie pożyczki w wyso- z dofinansowania w formie ką kurierską, o terminie wpłykiem I do rozporządzenia Kokości 90% udzielonego dofi- pożyczki w ramach niniejsze- wu decyduje data dostarczenia misji (UE) nr 651/2014 z dnia nasowania oprocentowanej go programu. Wnioski wraz wniosku do Funduszu. Kontakt 17 czerwca 2014 r. uznającego 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż załącznikami należy składać z Zespołem Ochrony Atmos3% w stosunku rocznym. niektóre rodzaje pomocy za w siedzibie Funduszu w Kato- fery: Tel. 32 60 32 222, 32 60 32 zgodne z rynkiem wewnętrz- ƒ w formie dotacji do 10% wicach. Trzecia runda potrwa 289,32 60 32 264, 32 60 32 258, 32 nym w zastosowaniu art. 107 udzielonego dofinansowania. do 31.12.2020 r. W przypadku 60 32 262, 32 60 32 259. i 108 Traktatu. wyczerpania alokacji w danej

w Kuźni Raciborskiej w WFOŚiGW w Katowicach Mariusz Janas, burmistrz Paweł Macha, zastępca burmistrza Sylwia Brzezicka-Tesarczyk i dyrektor ZGKiM Wilhelm Rzechonek. Sprawdzono i podsumowano ten pierwszy etap zmiany źródeł ciepła w blokach. Trwają prace instalacyjne w budynku przy Kasztanowej 5. Po ich zakończeniu rozpocznie się przyłączanie do sieci bloku przy Kasztanowej 3. ZGKiM będzie systematycznie prowadził prace instalacyjne przygotowując pozostałe budynki do zmiany źródeł ciepła. 16 bloków przy ulicach Moniuszki, Kościuszki. Kasztanowej i Rudzkiej ma zostać podłączone do sieci w 2021 roku. W takie źródło ciepła i ciepłej wody w 2021 r. mają zostać wyposażone także bloki przy ulicy Arki Bożka. (um)

Testowy ekologiczny ebus SOR

NA ULICACH RACIBORZA Autobus elektryczny SOR trafił na testy do raciborskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Do 7 stycznia będzie woził pasażerów korzystających z usług raciborskiej komunikacji miejskiej. Ma pojemność 70 miejsc, 11 metrów długości i 200 km zasięgu na jednym ładowaniu. Od 7 grud-

nia wraca rozkład jazdy jak w dni robocze. - To nie prototyp, a autobus produkcji seryjnej. Sprawdza się w wielu miejscowościach w Czechach, skąd pochodzi. Czy sprawdzi się u nas? Czas pokaże. Autobusy tej marki są dobrze znane kierowcom autobusów komunikacji miejskiej

w Raciborzu. Wprawdzie starsze i bez elektrycznego zasilania - ale autobusy tego producenta (SOR) jeżdzą po naszych ulicach od 10 lat. Raciborskie PK przymierza się do wymiany taboru autobusowego. Trwa rekonesans. Analizowane są możliwości pozyskania funduszy na dofinansowanie takiej inwestycji. Kierunek działań to autobusy niskoemisyjne w trosce o czystość powietrza i redukcję hałasu - informuje urząd. (w)

fot. UM Racibórz

fot. UM Kuźnia Raciborska

Program „50 kW na start” III runda

EKOLOGICZNE CIEPŁO

12 listopada w modernizowanym bloku przy ul. Kasztanowej 6 uruchomiono nowoczesny, ekologiczny węzeł cieplny. Mieszkańcy w nowych kaloryferach mają ekologiczne ciepło dostarczane przez ciepłownię. Węzeł dostarcza do bloku także ciepłą wodę. Mieszkańcy bloku są z tej inwestycji bardzo zadowoleni. Nie muszą już palić w swoich piecach, a w mieszkaniach jest ciepło. Zadanie zostało wykonane w ramach projektu: „Poprawa parametrów efektywności energetycznej budynku mieszkalnego w Gminie Kuźnia Raciborska ul. Kasztanowa 6” - informuje kuźniański magistrat. Na miejscu inwestycji byli: zastępca prezesa PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa Artur Michałowski, kierownik Zespołu Wdrażania i Koordynowania Projektów POIiŚ

- Jeszcze w tym roku raki wpuszczone do stawu przy Nadleśnictwie powinny przystąpić do rozrodu. Przeszły kwarantannę, na pewno są zdrowe, mają tu idealne warunki do życia. Brak naturalnych wrogów, nie licząc sześciu żółwi błotnych, które nie mają jednak szans wyrządzić szkód stadu – mówi dr Witold Strużyński z Wydziału Nauk o Zwierzętach, SGGW w Warszawie. Przygotowania do stworzenia stada podstawowego trwały blisko rok. Ostatecznie trójstronne porozumienie w tej sprawie podpisano jesienią tego roku. - Zależało nam, aby projekt nie był lokalnym przedsięwzięciem w ramach Nadleśnictwa, ale dał początek przywracania raka błotnego i szlachetnego środowisku w całym województwie śląskim. Dlatego niezbędne było uzyskanie zgody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – dodaje dr Strużyński. Nadleśniczy Grzegorz Cekus zwraca uwagę, że najwyż-


»5

Piątek, 4 grudnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

Rusza remont dachu Areszt za dwa rozboje w Raciborzu KOŚCIOŁA FARNEGO Racibórz » Inwestycja na najstarszej raciborskiej świątyni (1205) rozpisana jest na dwa lata. Trud podjęła parafia miejska. - Na razie to prace przygotowawcze, pod poszyciem, m.in. związane z czyszczeniem, instalacjami i impregnacją - podkreśla ks. proboszcz Marian Obruśnik. To dlatego inwestycja rusza na zimę. Rusztowania będą ustawione od strony Mickiewicza i Nowej. Prace będą postępować w zależności od pogody. Obejmą też więźbę dachową. Potrwają dwa lata. Koszt to ok. 2 mln zł. Tyle pieniędzy musi zebrać parafia. Poza gromadzeniem ofiar wiernych (kolekta na remont dach zbierana jest podczas Mszy św. w każdą ostatnią niedzielę miesiąca) składa też do urzędów wnioski o wsparcie. Pierwsze decyzje mają zapaść w styczniu/lutym. Deklaracje pomocy płynęły już ze strony miasta, które - przypomnijmy - wsparło też parafię przy remoncie dachu kościoła św. Jakuba. Decyzje należą do radnych. - Samej parafii będzie trudno sfinansować całość - dodaje ks. proboszcz. OGŁOSZENIE

SPRAWCY GROZILI NOŻEM! Racibórz » Raciborscy mundurowi zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 31 i 33 lat, podejrzanych o dwa rozboje. Najpierw sprawcy napadli na nastolatków w pobliżu rynku, a chwilę później, na ulicy Rzeźniczej zaatakowali 43-letniego mężczyznę. Łupem bandytów padły pieniądze oraz portfel z dokumentami. Do zdarzenia doszło w czwartek, 26 listopada, około godziny 21. Policjanci z Wydziału Prewencji raciborskiej komendy otrzymali od dyżurnego informację o rozboju. Od razu rozpoczęły się poszukiwania sprawców. Już kilka minut później, na ulicy Solnej mundurowi zatrzymali sprawców napadu na dwóch 16-latków. Napastnikami okazali się dwaj mieszkańcy Raciborza w wieku 31 i 33 lat. Jak ustalili policjanci, napadli oni w pobliżu rynku na nastolatków i grożąc nożem, zabrali 50 złotych. Chwilę później mundurowi otrzymali kolejne zgłoszenie o pobitym mężczyźnie, leżącym na jednej z klatek scho-

Dach ma około 1800 m kw. W ostatniej fazie zostanie pokryty ceramiczną karpiówką. Remont jest niezbędny. Dach jest w złym stanie, a każda wichura powoduje kolejne uszkodzenia. Nieraz dachówki spadały na chodnik. Doraźnie

w naprawach pomagała raciborska straż pożarna. Kościół farny to najbardziej charakterystyczny element krajobrazu śródmieścia. Jego historia sięga czasów lokacji miasta.

dowych przy ulicy Rzeźniczej. Kiedy policjanci dotarli na miejsce, 43-latek powiedział im, że napadło na niego dwóch mężczyzn, którzy zabrali mu portfel z dokumentami. Okazało się, ze sprawcami drugiego rozboju są również zatrzymani już mężczyźni. Obaj trafili do policyjnego aresztu. Za popełnione przestępstwa mężczyźni mogą spędzić w więzieniu nawet 12 lat. W sobotę, na wniosek raciborskich śledczych i prokuratora, sąd podjął decyzję o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.

(w)

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Wójt Gminy Krzyżanowice ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Roszkowie Opis nieruchomości: Lp.

Nr działki

Księga wieczysta

Położenie

Pow. działki w ha

Rodzaj użytku zgodnie z ewidencją gruntów

Cena wywoławcza

Wadium

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

15/1

GL1R/00038973/3

Roszków a.m. 1 ul. Kolejowa 2

0,1066

B – 0,1066

215.000,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)

15.000,00 zł

Częścią składową nieruchomości jest: budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie wolnostojącej, podpiwniczony w całości. Budynek wybudowano w latach 40 – tych ubiegłego wieku. Dach budynku o konstrukcji drewnianej, kryty blachodachówką. Fundamenty budynku murowane. Ściany konstrukcyjne i działowe z cegły pełnej ceramicznej. Budynek otynkowany na zewnątrz tynkiem cementowo – wapiennym. Obecnie elewacja z licznymi ubytkami tynku – do remontu. Przedmiotowy budynek pełnił funkcję biurowo – mieszkalną. Pierwsza część budynku, która była użytkowana na cele biurowo-administracyjne została wyremontowana. W ramach prac remontowo – modernizacyjnych wymieniono okna z drewnianych na PCV, na ścianach i sufitach wykonano gładzie gipsowe, w części pomieszczeń założono tapety z włókna szklanego. Na podłogach na parterze założono płytki ceramiczne oraz panele, na piętrze budynku – panele. Wymieniono również stolarkę drzwiową – nowe drzwi płycinowe wewnętrzne i zewnętrzne. W ramach prac modernizacyjnych wyremontowano również toalety oraz wymieniono instalacje, tj. wodno – kanalizacyjne oraz CO (grzejniki konwektorowe zasilane piecem gazowym). Natomiast druga część budynku (odrębna klatka) wymaga przeprowadzenia remontu. Na ścianach i sufitach tynki cementowo – wapienne pomalowane farbami emulsyjnymi – do odnowienia. Podłogi drewniane pokryte linoleum, w części pomieszczeń lastryko. Stolarka drzwiowa do wymiany. Ta część budynku ogrzewana jest odrębnie za pomocą pieca kuchennego, z którego wyprowadzono instalację do pokoju na piętrze. Łazienka do remontu – brak okładzin ścian, urządzenia tzw. „białego montażu” niskiej jakości – do wymiany. Układ funkcjonalny: 1 klatka • parter: 3 pokoje (przejściowe), kuchnia, toalety, korytarz, • poddasze: 3 pokoje (przejściowe). 2 klatka • parter: kuchnia, łazienka z WC, korytarz • poddasze: 1 pokój, korytarz Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Krzyżanowice przy ul. Głównej 5 Wadium: Wadium winno zostać uznane na rachunku Gminy Krzyżanowice do dnia 11 grudnia 2020 roku. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji: Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach, tablice ogłoszeń w sołectwach Gminy Krzyżanowice, na stronie internetowej www.krzyzanowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krzyzanowice.pl Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień 17 września 2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: Informacje dodatkowe są udzielane w Urzędzie Gminy Krzyżanowice pokój nr 3 - 4 oraz pod numerem telefonu 32 419 40 50 wew. 142

(kpp) OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Wójt Gminy Krzyżanowice ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Tworkowie Opis nieruchomości: Lp.

Nr działki

Księga wieczysta

Położenie

Pow. działki w ha

Rodzaj użytku zgodnie z ewidencją gruntów

Cena wywoławcza

Wadium

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

993/2

GL1R/00054090/7

Tworków a.m. 3 ul. Polna

0,0907

R II

45.510,00 zł (w tym podatek VAT w wys. 23%)

4.500,00 zł

2.

993/3

GL1R/00054090/7

Tworków a.m. 3 ul. Polna

0,0801

R II

44.280,00 zł (w tym podatek VAT w wys. 23%)

4.400,00 zł

3.

993/4

GL1R/00054090/7

Tworków a.m. 3 ul. Polna

0,0810

R II

40.590,00 zł (w tym podatek VAT w wys. 23%)

4.000,00 z

4.

993/5

GL1R/00054090/7

Tworków a.m. 3 ul. Polna

0,0842

R II

46.740,00 zł (w tym podatek VAT w wys. 23%)

4.600,00 zł

Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Krzyżanowice przy ul. Głównej 5 Wadium: Wadium winno zostać uznane na rachunku Gminy Krzyżanowice do dnia 8 stycznia 2020 roku. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji: Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach, tablice ogłoszeń w sołectwach Gminy Krzyżanowice, na stronie internetowej www.krzyzanowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krzyzanowice.pl Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: Informacje dodatkowe są udzielane w Urzędzie Gminy Krzyżanowice pokój nr 3 - 4 oraz pod numerem telefonu 32 419 40 50 wew. 142


RACIBORSKI RYNEK ZDROWIA

»6

Piątek, 4 grudnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

W starostwie powstał

PUNKT OBSŁUGI NFZ

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Powiatu Raciborskiego, dzięki staraniom Starosty Raciborskiego oraz dobrej współpracy z Dyrektorem Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach Piotrem Nowakiem od 1 grudnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu został otwarty tymczasowy Punkt Obsługi

Klienta. Przed epidemią mieścił się on w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu, ale po jego przeorganizowaniu został zamknięty. Od 1 grudnia 2020 r. mieszkańcy Powiatu Raciborskiego będą mieli możliwość załatwiać sprawy bliżej swojego miejsca zamieszkania. Ze względu na stan epidemiczny w Punkcie Obsługi Klienta OW NFZ w Raciborzu pacjenci nie będą przyjmo-

wani osobiście, a sprawy załatwiane będą korespondencyjnie oraz poprzez możliwość pozostawienia w skrzynce podawczej w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy placu Stefana Okrzei 4 w godzinach pracy Starostwa – poinformował powiat. (sp)

Ważny komunikat raciborskiego Sanepidu - PSSE w Raciborzu informuje, że w związku z wprowadzeniem systemu SEPIS (System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej) wszystkie sprawy związane z COVID-19 należy zgłaszać: ƒ online poprzez formularz na stronie https://www.gov.pl/ web/gov/zglos-kwarantanne ƒ lub poprzez infolinię na numer + 48 222 500 115. Korespondencja obywateli dotycząca COVID-19 kierowana bezpośrednio na adres e-mailowy, nie będzie rozpatrywana od REKLAMA

dnia 30.11.2020 r. włącznie. Po- w związku z bardzo dużą ilością zostałe sprawy mogą być kie- rozpatrywanych spraw, może rowane do PSSE w Raciborzu być wydłużony. drogą mailową. Czas odpowie(red.) dzi na otrzymane zgłoszenia, REKLAMA

REKLAMA


»7

Piątek, 4 grudnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Ratusz pokazał swój pomysł NA ŚCIEŻKI ROWEROWE Racibórz » Prezydent Dariusz Polowy zapowiada nową jakość w planowaniu inwestycji drogowych dla rowerzystów. Na jego polecenie przeprowadzona została inwentaryzacja istniejących ścieżek rowerowych w mieście oraz powstał dokument prezentujący planowane i projektowane trasy na terenie Raciborza. Celem jest połączenie raciborskich ścieżek rowerowych i skomunikowanie ich z drogami poza miastem.

ulicy Bema łącząca się ze ƒ Odcinek Racibórz-Markościeżką biegnącą wzdłuż ul. wice Nędza. Trwają rozmoEichendorffa (do realizacji wy z wójtem gminy Nędza w roku 2021) w sprawie połączenia naƒ ścieżka na zaporze głównej szego odcinka z trasą proZbiornika Racibórz Dolny. wadzącą z kierunku Babic. Miasto Racibórz wystąpi- ƒ Odcinek na trasie drogi 916 ło o wydanie zgody na udoOcice prowadzącej od grastępnienie ścieżki rowerzynicy z gminą Pietrowice Wielkie w kierunku Racistom. Wody Polskie prowadzą aktualnie prace związane borza. W sąsiedniej gminie z montażem barierek i zabeztrwa scalanie gruntów m. in. pieczeniem urządzeń hydropod poprowadzenie ścieżki technicznych. od granic naszego miasta w drugą stronę.

ƒ kolor czerwony - ścieżki istniejące ƒ kolor zielony – odcinki w trakcie realizacji ƒ kolor żółty – odcinki planowane ƒ kolor pomarańczowy – odcinek proponowany przez projektanta ƒ kolor fioletowy – odcinki, które wykonają sąsiednie gminy

Przypomnijmy, że „Bezpieczna i połączona ze sobą sieć dróg rowerowych w mieście” to

(um)

Ścieżki projektowane i planowane do realizacji - Możemy pochwalić się wie- dziny z dziećmi, mieszkańcy do- gmin sąsiednich w ramach pro- w porozumieniu z sąsiednimi loma odcinkami ścieżek rowe- jeżdżający do pracy na rowerze, wadzonych uzgodnień. Dopiero gminami:

fot. mat. UM Racibórz

rowych, jednak nie zawsze tworzą one sensowne trasy. To efekt przypadkowych i nieprzemyślanych decyzji. Moje działania ukierunkowane są na połączenie ścieżek w jeden ciąg komunikacyjny. Ideałem byłoby wygenerowanie produktu, z którego korzystać będą ro-

REKLAMA

jak i turyści – wyjaśnia prezydent Dariusz Polowy. Włodarz dodaje, że miasto musi spojrzeć na infrastrukturę rowerową w mieście całościowo. Planując nowe trasy, trzeba brać pod uwagę projekty i plany inwestycyjne także innych zarządców dróg w mieście oraz

wtedy możliwe jest właściwe rozpoznanie m. in. trudności realizacyjnych i planowanie tras w logiczny sposób.

Aktualnie realizowane budowy ścieżek w mieście to m. in.:

ƒ budowa kontynuacji ścieżki Racibórz – Markowice. Odcinek od zjazdu na Łężczok do przystanku autobusowego przy ul. Władysława Łokietka. (500m) ƒ ciąg rowerowo-pieszy na lewobrzeżnych bulwarach, w przyszłości połączony z projektowaną ścieżką przez ZDW przy okazji remontu drogi 935 ul. Reymonta oraz projektowaną przeprawą pieszo-rowerową przez rzekę Odrę ƒ ścieżka rowerowa wzdłuż

Aktualności jeden z punktów dziesiątki Polowego – programu wyborczego prezydenta miasta.

Legenda:

Magistrat ma nową naczelniczkę promocji Racibórz » Wydział Informacji i Promocji Urzędu Miasta ma nową szefową. Marcina Wojnarowskiego zastąpi Karolina Kunicka, która przechodzi ze Starostwa Powiatowa. Pracę zaczęła 1 grudnia. Przejście odbyło się na mocy porozumienia stron ze Starostwem. Karolina Kunicka kierowała tam podobnym wydziałem, zajmując się dodatkowo współpracą zagraniczną. Biegle włada angielskim, zna niemiecki. Specjalizuje się w zagadnieniach promocji

i współpracy z mediami. Będzie jej podlegać rzeczniczka magistratu, Lucyna Siwek. Referat Promocji i Rozwoju Powiatu w Starostwie Powiatowym został już zlikwidowany. Jego zadania przejęły inne komórki, głównie biuro obsługi zarządu. Dodajmy, że nie był to jedyny

transfer ze Starostwa do miasta. Na zasadzie porozumienia na Batorego przeszła też specjalistka od audytu, a wcześniej od pozyskiwania i rozliczania środków unijnych. Nie ma na razie decyzji co do obsady fotela wiceprezydenta miasta. Nabór na stanowisko sekretarza, w związku z przywróceniem do pracy Tomasza Kaliciaka, został zawieszony.


Historia

»8

Piątek, 4 grudnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

100. rocznica śmierci najlepszego nadburmistrza w dziejach Raciborza Racibórz » W tym roku w listopadzie mija 100. rocznica śmierci nadburmistrza Raciborza Augusta Bernerta. Był to człowiek wielki, zasłużony dla naszego miasta, niezmordowanie pracowity, niezmiernie kreatywny, który przeprowadził miasto przez kryzysy gospodarcze, ba wojnę światową, nieustannie dbając o jego rozwój i będąc przy tym, w trudnych czasach, niezwykle skuteczny. August Bernert urodził się 17 listopada 1850 roku w Grotkowie jako syn miejscowego kupca. Uczęszczał do gimnazjum w Nysie i słynne Matthias – Gymnasium we Wrocławiu. Skończenie tego ekskluzywnego gimnazjum otwierało drogę do kariery urzędniczej. Warto tutaj dodać, że matura zdobyta wówczas w tym gimnazjum może być porównywana z dzisiejszym, przeciętnym doktoratem. Znawcy przedmiotu twierdzą, że jej zdobycie było nawet trudniejsze Starszymi i młodszymi kolegami Bernerta w tym gimnazjum byli m.in.: pisarz, polityk, przywódca socjalistyczny i przeciwnik rewolucyjnej teorii marksistowskiej Ferdinand Lassalle (1825–1864), ksiądz i pionier nowoczesnego pszczelarstwa Johann Dzierzon (1811– 1906), muzyk i nauczyciel Chopina Josef Elsner (1769–1854), nasz Joseph von Eichendorff (1788–1857), czy polityk partii katolickiej Zentrum, członek antyhitlerowskiej tajnej organizacji Krąg z Krzyżowej, stracony w 1944 roku wraz z innymi spiskowcami, Michael Graf von Matuschka (1888–1944). Po wybuchu wojny prusko-francuskiej w roku 1870 Bernert, będąc w klasie maturalnej, wstąpił, jako ochotnik do stacjonującego we Wrocławiu pułku grenadierów Königin Elizabeth, z którym pociągnął na front. Z pułkiem brał udział w walkach pod Paryżem i Bouraet. Po służbie wojskowej rozpoczął karierę urzędniczą. We wrześniu 1885 roku powołano go na stanowisko burmistrza Raciborza, wprowadzenie na urząd nastąpiło 16 listopada tegoż roku. Zasługi Augusta Bernera dla Raciborza są przeogromne. Z chwilą powołania go na urząd Racibórz liczył 19 000 mieszkańców, pod koniec jego burmistrzowania zaś prawie 50 000! Trend, przyznacie Państwo, zupełnie inny jak dzisiaj, kiedy to Racibórz powoli obumiera. Miasto wchłaniało samodzielne podmiejskie osady, inwestując w nowoczesną infrastrukturę komunalną (planowano nawet budowę sieci tramwajowej). Wyliczanie przeróżnych inwestycji, których głównym inicjatorem był August Bernert zapiera dech w piersiach. Pominę tutaj drobne wówczas inwestycje związane z wyznaczaniem

i brukowaniem nowych ulic i chodników, zakładaniem parków i zieleńców, które wtedy były rzeczą oczywistą. W okresie prezydentury Bernerta utworzono osobny powiat miejski, przyłączono do Raciborza przedmieścia – Starą Wieś, Proszowiec, Bosacz, Płonię, poszerzono tym samym znacznie granice miasta. Wielkim nakładem środków, których Bernert szukał wszędzie, wybudowano duży, jeden z nowocześniejszych w Niemczech szpital (stary szpital na ul. Bema). Na ul. Opawskiej wybudowano przestronne seminarium nauczycielskie (dawne gimnazjum nr 5). Staraniem burmistrza powstał piękny, obszerny kościół ewangelicki (tam, gdzie obecnie znajduje się szkoła muzyczna). Po wojnie komuniści budowlę rozebrali, do dnia dzisiejszego zachowały się jedynie dawna plebania (obecnie pałac ślubów) oraz dom parafialny (siedziba cechu). Bernert pomagał też przy budowie kościoła św. Mikołaja na Starej Wsi. Był współinicjatorem budowy nowego cmentarza Jeruzalem, cmentarza ewangelickiego i nowego cmentarza na Starej Wsi. Unowocześnił lub zbudował od podstaw raciborską gazownię, infrastrukturę konieczną do elektryfikacji miasta, największe i najnowocześniejsze wówczas na Górnym Śląsku zakłady wodociągowe, kanalizacji i oczyszczania ścieków. Nowy most na Odrze, który był oczkiem w głowie Bernerta, otrzymał jego imię. W mieście powstała wielka, nowoczesna rzeźnia, która zaspokajała w pełni potrzeby rosnącego miasta. Powstał też piękny, służący raciborzanom do dzisiaj budynek poczty. Jego głównie staraniem powstało wiele szkół np. ewangelicka (obecny Zespół Szkól Zawodowych na ul. Wileńskiej), burmistrz rozbudował znacznie Zakład dla Głuchoniemych, sprawując jednocześnie funkcję przewodniczącego rady nadzorczej tejże instytucji, wybudował siedzibę władz prowincjonalnych (obecnie I LO oraz biblioteka na ul. Kasprowicza), postanowił o budowie kolejnej, dużej szkoły podstawowej (obecnie II LO w Raciborzu). W mieście powstawały duże banki, w tym banki polskie, kina, teatry stałe i wiele innych budynków instytucji publicznych. August Bernert stojąc na czele miasta kupował od pry-

watnych właścicieli bardzo wiele terenów, w tym w centrum miasta, wiedząc, że tylko tak może zrealizować konieczne dla mieszkańców inwestycje. Bez nich nie powstałyby np. sąd rejonowy czy też okręgowy (Amtsgericht – dawny poprawczak na ul. Wojska Polskiego). Kupił dobra w Studziennej, unowocześnił infrastrukturę kanalizacyjną, kupił też teren na basen, gdzie po jego śmierci powstał jeden z najnowocześniejszych basenów w Niemczech. Dzieci z Raciborza jeszcze do wielkiej powodzi z 1997 roku korzystały z tego basenu, mając go praktycznie w centrum miasta. Z chwilą objęcia stanowiska burmistrza miasta budżet Raciborza wynosił około 300 000 marek. W roku 1914 przekroczył milion marek, zaś pod koniec jego urzędowania wynosił wiele milionów marek. Wynikało to z faktu, że w miasto rozwijało się nie tylko pod względem przyrostu demograficznego, ale też gospodarczo, nowe podmioty płaciły coraz to więcej podatków. Bernert sprowadził do Raciborza szereg inwestorów oraz przyczynił się znacznie do powstania wielu dużych zakładów przemysłowych. Już wtedy stworzył w Raciborzu coś na wzór tak potrzebnej dzisiaj strefy ekonomicznej, która znajdowała się wzdłuż torów kolejowych. Nie sposób wymienić wszystkich powstałych wówczas w Raciborzu firm. Wspomnę o niektórych. W roku 1888 powstała w Raciborzu filia gliwickich zakładów metalowych Hegenscheidt. Z biegiem czasu zakład raciborski rozrósł się znacznie, wchłaniając wiele mniejszych okolicznych zakładów metalowych. W roku 1907 zakłady raciborskie przejęły duży zakład metalowy „Hoffnungshütte” w Kuźni Raciborskiej, rozbudowując go znacznie. „Wilhelm Hegenscheidt AG ” był największym pracodawcą prywatnym w Raciborzu i okolicy na przełomie XIX i XX wieku. Dawał pracę kilku tysiącom osób. W samym Raciborzu w roku 1924 pracowało w firmie 1200 osób. W latach 1895-1896 powstały Planiawerke AG für Kohlenfabrikation Ratibor. Zakład ten został założony przez firmę „F. Hardtlmuth & Co.”, popularnie nazywaną „Wiener Bleistift-Firma”. Produkował, jak

i dzisiaj, różnorodne elementy węglowe. Raciborska filia usamodzielniła się z czasem jako „Planiawerke AG für Kohlenfabrikation”. W roku 1916 połączyła się z berlińską firmą „Rütgerswerke AG”, zmieniając nazwę na „Rütgerswerke AG Abteilung Planiawerke”. W roku 1928 zakłady w Berlinie i Raciborzu zostały przejęte przez koncern Siemensa. Raciborska filia zwała się odtąd „Siemens - Planiawerke AG für Kohlefabrikate“. W roku 1896 powstała w mieście filia austriackich zakładów metalowych Gebrüder Böhler & Co. Istniała do roku 1924, zatrudniając w najlepszych czasach kilkuset pracowników. Carbon Chemische Werke to zakłady chemiczne powstałe w 1910 roku. Produkowały szeroką paletę nowoczesnych produktów chemicznych. Filzhaarhut - Fabrik J. Hückel`s Söhne. Były to zakłady produkujące głównie eleganckie kapelusze filcowe. Fabryka była głównym producentem kapeluszy w Europie Środkowej. W roku 1936 zatrudniała 1200 osób, głównie kobiet. Hale produkcyjne znajdowały się w pobliżu dworca towarowego, na terenie byłej już cukrowni. Na początku XX wieku powstała, działająca do 1931 roku, fabryka obuwia Silesia. Przez ponad 20 lat dawała ona pracę 180 pracownikom. W roku 1888 przeniesiono z Koźla do Raciborza zakłady spirytusowe. Pracowało w nich kilkuset pracowników. Resztki zabudowań tychże zakładów stoją do dzisiaj przy ul. Nowomiejskiej. W okresie urzędowania Augusta Bernerta rozwinęła się prężnie powstała w roku 1880 firma cukiernicza Schokoladenfabrik Hermann Preiss. W roku 1914 zakłady zatrudniały już 258 pracowników. Produkowały wiele smakołyków, m.in. czekoladę, cukierki, drażetki, marcepan, ciastka miodowe. Od roku 1914 działał w Raciborzu kolejny zakład „słodkiej branży” - firma Wedekind, Rohlapp & Co. 200 pracowników produkowało tutaj dziennie 1500 kilogramów słodyczy Firmy te nie nie inwestowały w Raciborzu ze względu na jego piękno czy wyjątkowość. Zadomowiły się w Raciborzu, bo Bernert stworzył im optymalne w ówczesnych czasach warunki prowadzenia biznesu Okres prezydentury Bernerta wiąże się też z ożywieniem ży-

cia polskiego na Śląsku, także w Raciborzu. Z tym fenomenem mamy już wprawdzie do czynienia w drugiej połowie XIX wieku. W latach rządów Bernerta nadburmistrz popierał, szczególnie gospodarcze, przedsięwzięcia raciborskich, także polskiej, mniejszości narodowych. Prężnie działali tu dr Józef Rostek oraz pierwszy redaktor ukazujących się w latach 18891921 Nowin Raciborskich, Jan Karol Maćkowski. Działalność polska w Raciborzu była oparta na istniejących na Śląsku instytucjach i organizacjach polskich, takich jak: Towarzystwo Polsko-Górnośląskie (1888 rok) z zespołem śpiewaczym, chórem męskim (Echo) i mieszanym (Halka), Śląskie Towarzystwo Pomocy Naukowej (1891), Bank Ludowy (1900), Spółka Budowlana Strzecha (1907), a także Towarzystwo Czytelni Ludowych (1908). Działało także kilka innych polskich organizacji i towarzystw, również (formalnie) sportowych (Sokół) i robotnicze kluby sportowe. August Bernert zmarł 20 listopada 1920 roku, 4 dni po swych 70. urodzinach, 3 dni po okrągłej rocznicy wyboru na stanowisko nadburmistrza Raciborza. Spytają Państwo, jaka to była rocznica? 35. proszę Państwa! Tak właśnie długo Bernert sprawował urząd burmistrza (nadburmistrza) naszego miasta. Bernert był najstarszym stażem i wiekiem burmistrzem górnośląskiego miasta, człowiekiem powszechnie szanowanym nie tylko w Raciborzu i na Śląsku. Praca jaką wykonał na rzecz miasta była gigantyczna. Był twórcą nowoczesnego Raciborza, człowiekiem z wizją, którą zrealizował. Zasługuje na więcej niż pomnik. Zasługuje na naszą stałą pamięć. August Bernert miał sławnego syna, Fritza Otto Bernerta (1893-1918). Młody Bernert

ukończył raciborskie gimnazjum i wybrał karierę oficerską. W roku 1912 został porucznikiem w 9 Lotaryńskim pułku piechoty. Na początku I wojny światowej został ciężko ranny, zgłosił się więc do wojsk lotniczych. Po kursie został lotnikiem – obserwatorem, później pilotem myśliwskim. W latach 1916-1917 był dowódcą eskadry myśliwskiej nr 6. Szybko osiągnął ponad 20 zwycięstw powietrznych i 24 kwietnia 1917 roku został przez cesarza Wilhelma II udekorowany najwyższym odznaczeniem Pour le Mérite. W sumie młody Bernert osiągnął 27 zwycięstw powietrznych. Pod koniec wojny zachorował na grypę, a wkrótce potem doszło jeszcze zapalenie płuc. W tamtym czasie grasowała bowiem w Europie epidemia tzw. grypy – hiszpanki. Zmarł 18 października 1918 roku w szpitalu miejskim w Raciborzu. Został pochowany na cmentarzu Jeruzalem, a jego grób zachował się do dziś. Człowiek wart wspomnienia, bo chociaż był asem lotnictwa armii cesarskiej (niemieckiej), to przede wszystkim raciborzaninem. I tylko to się liczy. Wracając jednak do nadburmistrza należy stwierdzić, że w okresie jego prezydentury raciborzanie, pomijając okres pierwszej wojny światowej, żyli w dobrych czasach. Racibórz się rozwijał, błyskawicznie, wszyscy młodzi ludzie, także ci po studiach, chcieli zostać w Raciborzu, było to atrakcyjne miejsce do zamieszkania, znajdowali też bez jakichkolwiek problemów odpowiednią do ich kwalifikacji pracę, czyli – zupełnie inaczej niż dzisiaj. Szczęściarze! Piotr Sput Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej


»9

Piątek, 4 grudnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA DROBNE Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. REKLAMA

DLA DOMU

Dom sprzedam

Remonty zewnętrzne i wewnętrzne. Zabudowy płytami gipsowymi, kafelki, gładź, okna, drzwi, panele, adaptacja strychów. Tel.: 604 761 326.

Dom Racibórz Wczasowa do sprzedania Dom Wczasowa bez pośredników do sprzedaży. Tel. kom.: 519 532 619. https://www.naszenieruchomosci.com/site/oferta/537-dom-raciborz-ul--wczasowa-bez-posrednikow.html.

Usługi remontowe

Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl. REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07. Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97.

Lokal użytkowy wynajmę REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 Kupię

Usługi finansowe Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni, e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl.

MOTORYZACJA REKLAMA

Auto niedawno miało wymieniane amortyzatory, rozrząd, chłodnicę. Odpala na strzał i jeździ bez zastrzeżeń. Cena: 2500 zł. Więcej info pod linkiem. Tel. kom.: 725629375, e-mail: grejfrut27@yahoo. co.uk. https://www.otomoto.pl/oferta/fiat-punto-fiat-punto-ii-1-2-ID6DrB2Q.html. 4 opony zimowe na felgach stalowych, stan idealny, Punto 2 Opony zimowe Imperial Snowdragon HP 155/80R13 79 T. Zakupione 11.2019, stan idealny. Używany przez kilka miesięcy tylko. Opony na felgach stalowych. Koła z Fiata Punto 2. Tel. kom.: 725629375, e-mail: grejfrut27@yahoo.co.uk.

AUTO SKUP 790-740-750 SKUP AUT SKUP SAMOCHODOW. Skupujemy samochody po 2000 roku. Kazda marka oraz stan. Darmowy dojazd oraz wycena. Posiadamy wlasny transport. Kupujemy samochody bez OC. Pomagamy załatwić formalności związane z wyrejestrowaniem. Wystarczy zadzwonić. Tel. kom.: 790740750, e-mail: skup2010@interia.pl.

SKUP AUT, AUTO SKUP 790-740-750 Zajmujemy się skupem samochodów już od ponad 15 lat. Jesteśmy w pełni legalną, profesjonalną firmą w tej branży. Jeśli chcesz szybko sprzedać swoje auto to dobrze trafiłeś! Szybki kontakt. Tel. kom.: 790740750, e-mail: skup2010@interia.pl.

Auto-złom Powiat Racibórz skup-kasacja 501-525-515 Skupuje wszystkie pojazdy, zużyte zaniedbane, całe,r ozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd także angliki,i zarejestrowane w UE. Wyd. zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu, OC. Zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport wraków. Tel. kom. 501-525-515, :530-312-312, e-mail: autodemont@wp.pl, www. autozlomwodzislaw.pl.

Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286, e-mail: romanweiser@wp.pl.

SKUP SAMOCHODÓW 692-191-585 Racibórz Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń!. Tel. kom.: 692 191 585.

Sprzedam Fiat Punto 1.2 - Sprzedam! 2500 zł Sprzedam Punto 2, używane na co dzień. Auto praktycznie bezawaryjne, wszystkie naprawy części zużytych w trakcie używania dokonywane na bieżąco. Samochód posiada komplet opon letnich. REKLAMA

FINANSE

wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Rodzaj

Położenie

Tryb

Lokalowe

Lokale mieszkalne: ul. Zborowa 6a/1, ul. Rynek 3/2,

bezprzetargowy

Lokale użytkowe : ul. Drzymały 26/26, ul. Plac Wolności 12/2,

bezprzetargowy

Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957, e-mail: domijul@poczta.fm.

Usługi budowlane

Pokrycia dachowe: papa, gąt, blachotrapez, blachodachówka, rynny, dachówka, obróbki blacharskie. Tel.: 696 248 329.

Prezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są:

Wynajmę

NAUKA Inne Domowe Przedszkole - ZAPRASZAMY ! DOMOWE PRZEDSZKOLE w Raciborzu prowadzi nabór do grup przedszkolnych.Twoje dziecko potrzebuje ciepła,poczucia bezpieczeństwa i domowej przyjaznej atmosfery?Zapraszamy do naszej rodzinki. Małe grupy,kompetentna i odpowiedzialna kadra,wszechstronne zajęcia,profil terapeutyczny.Zadzwoń Do Nas. Tel. kom.: 784742694, 882184290, e-mail: przedszkole.biuro@interia.pl.

NIERUCHOMOŚCI Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska,

Lokal do wynajęcia Lokal ul. Opawska 88 Racibórz , powierzchnia 60 m2, do wynajęcia od już! Tel. kom.: 600900720.

Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431. Kupię mieszkanie oraz w Kuźni Raciborskiej. Kupię mieszkanie lub garaż w Kuźni Raciborskiej. Interesuje mnie jedynie blok z ogrzewaniem miejskim. Tel. kom.: 886123970.

Gruntowe 1103/219 k.m. 5 obręb Płonia – ul. Kanałowa, zabudowane Gruntowe

558/552 k.m. 8 obręb Racibórz – ul. Koszalińska,

przetargowy przetargowy

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: Rodzaj

Położenie

Tryb

Gruntowe

214/109 k.m.8 obręb Racibórz – ul. Cmentarna,

przetargowy

Gruntowe

533/59 i 60 k.m. 7 obręb Płonia – ul. Graniczna, 1023/244 k.m. 3 obręb Racibórz – ul. Transportowa, 2462/64 k.m. 4 obręb Racibórz – ul. Nowa,

bezprzetargowy

Mieszkanie wynajmę

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie:

wynajmę kawalerkę w centrum Raciborza Wynajmę kawalerkę w centrum Raciborza (38m2). Mieszkanie częściowo wyposażone, w tym kuchnia. Dostępność od 1.01.2021. Wynajem w oparciu o umowę. Kontakt - 669 512 504. Tel. kom.: 669512 504, e-mail: jrutowicz@o2.pl.

Rodzaj

Położenie

Gruntowe

4664/31 i 4663/31 oraz 4659/31 i 4661/31 bezprzetargowy k.m. 4 obręb Racibórz – ul. Rynek 10 i Rynek 11,

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia, e-mail: info@euro-labora.com. Praca szuka człowieka! Sklep zabawkowy Skrzacik poszukuje kandydata na stanowisko: ANIMATOR/ANIMATORKA. Mile widziane doświadczenie jako animator czasu wolnego. Pracownik jako kasjer/obsługa klienta. Mile widziane doświadczenie w handlu oraz znajomość programu subiekt. Więcej informacji w sklepie zabawkowym Skrzacik w Raciborzu, ul. Opawska 7 (Galeria Srebrna). Zatrudnię od zaraz Firma dekarsko-budowlana zatrudni dekarza oraz murarza. Kontakt po godzinie 16. Tel. kom.: 507655047. Pracownik biurowy z niemieckim Prężnie rozwijająca się firma zatrudni pracownika biurowego. Wymagamy biegłego j. niemieckiego w mowie i piśmie, motywacji i zaangażowania. Elastyczne godziny pracy, mozliwe home office. Dowolność w formie zatrudnienia: Umowa o pracę / zlecenie lub umowa B2B - to zależy od Ciebie. Tel. kom.: 506598362, e-mail: dawid@forrex.com.pl.

Tryb

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68. REKLAMA

WYNAJMĘ WIATY I GARAŻE przy ul. Ocickiej 50 w Raciborzu (na terenie siłowni Brooklyn - Gym). WIATY W CENIE: od 120,00 do 150,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc GARAŻE W CENIE: 250,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc Kaucja zwrotna za pilota: 500 zł brutto. Więcej informacji pod nr tel. 32 414 91 64 REKLAMA


Rozrywka

» 10

Piątek, 4 grudnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

ŚWIEŻA DOSTAWA KULTURY OD RCK! Już od kilku tygodni Raciborskie Centrum Kultury za pośrednictwem Facebooka dostarcza Wam codzienną dawkę kultury! Mamy nadzieję, że to co przygotowujemy, wnosi w Wasze życie coś nowego oraz, że pobudzamy ciekawość i chęć do dalszych, samodzielnych poszukiwań. Zeszłoroczny grudzień wyglądał dla wielu z nas inaczej – beztrosko przygotowywaliśmy się do kolejnych świat Bożego Narodzenia. W tym roku musimy się postarać aby nic nie stanęło na drodze do spokojnego przeżywania Gwiazdki. My zadbamy o Wasze samopoczucie! W grudniu pojawią się nowe pomysły na świąteczne dekoracje. Nie zabraknie prezentowych inspiracji prosto od naszych lokalnych twórców. Poprzez muzykę, filmy oraz literaturę dostarczymy Wam powodów do przemyśleń, wzruszeń oraz uśmiechu. Bądźcie z nami w grudniu! Śledźcie koniecznie nasz profil na Facebooku! Jak już wspomnieliśmy cały czas zachęcamy Was do wspierania lokalnych artystów! Szczególnie teraz możemy im pokazać, że

ich praca jest potrzebna. Możecie zamówić u nich coś wyjątkowego dla swoich bliskich. W żadnym sklepie nie znajdziecie takich prezentów. Wystarczy tylko odwiedzić naszego Facebooka. Tam znajduje się specjalny post, w którym rękodzielnicy oferują swoje produkty. Jeśli coś Wam się spodoba, bezpośrednio kontaktujcie się z wystawcą. Ciągle możecie sami zareklamować swoją twórczość – pokażcie w komentarzu pod wspomnianym postem co robicie. A co pojawiło się u nas w ostatnim tygodniu? Oczywiście kolejne filmy-tutoriale pokazujące jak krok po kroku zrobić świecącą choinkę z kartonu oraz proste ale efektowne śnieżynki z kleju na gorąco. W każdy czwartek wieczorem zapraszamy na polecenia filmowe. Aktualnie w naszym repertuarze znajdują się filmy Krzysztofa Kieślowskiego. Na co warto czekać? Kolejne inspiracje filmowe, czytelnicze i muzyczne. Ozdoby świąteczne DIY i wiele, wiele innych, które uprzyjemnią Wam długie wieczory. Wszystkie materiały znajdziecie na naszym Facebooku! Szukajcie nas pod: Raciborskie Centrum Kultury. Zapraszamy!

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury REKLAMA

PLACEK DROŻDŻOWY

Z CYNAMONEM BEZ WYRABIANIA • • • • • • • • •

2 szklanki mąki (szklanka 250 ml) 150 ml ciepłego mleka 1 torebka drożdży instant (7 g) 2 średnie jajka 1 łyżeczka cynamonu 3 łyżki cukru 3 łyżeczki cukru waniliowego szczypta soli 3 łyżki oleju

Do garnka wsypać przesianą mąkę, drożdże, cukier, cukier waniliowy, cynamon, sól, rozbełtane jajka i olej, na końcu wlać ciepłe mleko i wszystko wymieszać. Naczynie przykryć i odstawić w ciepłe miejsce na około 60 minut. Ciasto wyłożyć na posmarowaną masłem tortownicę o średnicy 26 cm. Następnie ciasto w formie odstawić jeszcze na 15 minut, po czym posypać zimną kruszonką i włożyć do piekarnika nagrzanego do 180°C na około 30 minut (grzanie górne i dolne).

www.smakiweroniki.pl

Kruszonka; • 100 g mąki • 50 g drobnego cukru • 50 g masła o temperaturze pokojowej Do miski wsypać mąkę, cukier oraz pokrojone w kostkę masło. Wszystko ucierać palcami aż powstaną okruchy i schłodzić w lodówce.


» 11

Piątek, 4 grudnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30

29-latek zatrzymany z działkami dilerskimi Krzyżanowice » Krzyżanowiccy policjanci zatrzymali 29-latka, który przy sobie posiadał susz marihuany. Do zatrzymania mężczyzny doszło 30 listopada około godz. 20:40 w Chałupkach przy ulicy Powstańców Śląskich. - I tym razem intuicja krzyżanowickich stróżów prawa nie zawiodła, pozwoliła zatrzymać młodego człowieka z narkotykami. Policjanci w trakcie kontroli Dworca PKP zauważyli młodego mężczyznę, który na ich widok bez powodu zaczął uciekać. Mundurowi natychmiast przystąpili do działania, którego efektem było zatrzymanie młodego człowieka. Podczas czyn-

ności z 29-letnim mieszkańcem powiatu raciborskiego policjanci ujawnili przy nim ponad 12 działek dilerskich marihuany. Mężczyzna został zatrzymany w związku z posiadaniem narkotyków i trafił do policyjnego aresztu . Teraz grozi mu nawet 3 lata pobytu w więzieniu - informuje KPP. (kpp)

Potrącenie pieszego na Rybnickiej

Policja zaskoczona danymi NT. POSZKODOWANEGO Racibórz » Do zdarzenia 30 listopada około 16.30. na ul. Rybnickiej w Raciborzu, w rejonie Auchan.

REKLAMA

REKLAMA

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 34-letni pieszy, bez stałego miejsca zamieszkania, nie zachowując ostrożności wszedł na przejście dla pieszych wprost pod nadjeżdżącego osobowego mercedesa, kierowanego przez 45-latka z Chorzowa. Pieszy doznał urazów nogi i głowy. Zabrano go do szpitala w Rybniku. Obrażenia nie są poważne. NajprawdopoREKLAMA

dobniej skończy się na kolizji. Podczas sprawdzania danych 34-latka okazało się, że jest poszukiwany przez policję. Mężczyzna uchyla się od odbycia zasądzonej kary więzienia. Od wczoraj więc w szpitalu pilnują go policjanci. Z chwilą wypisu natychmiast zostanie odstawiony do zakładu karnego. (w)


Reklama

» 12

Piątek, 4 grudnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

TEKST PŁATNY

Racibórz – Czas na inwestycje – Z myślą o aktywnych - Nowe lodowisko 2021

PFU zawiera wszystkie elementy, o których prezydent Polowy mówił we wrześniu:

ƒ ƒ

Racibórz » Prezydent miasta Racibórz Dariusz Polowy rusza z programem Racibórz – Czas na inwestycje. Inwestycje z myślą o mieszkańcach. Każdy raciborzanin znajdzie w nim element, który będzie odpowiadał jego potrzebom. Pierwszą prezentowaną inwestycją jest lodowisko. - „Zapowiadałem je w moim programie wyborczym już w 2018 r., ale także nie tak dawno pod koniec września tego roku przedstawiłem główne założenia mojego projektu. Teraz przyszedł czas na prezentację większej ilości szczegółów. Dysponujemy Programem Funkcjonalno Użytkowym w skrócie PFU, czyli dokumentem będącym zbiorem fachowych wytycznych dla projektu budowlanego i przyszłego wykonawcy czego, jako inwestor, od niego oczekujemy. Dokument ten oprócz wizualizacji elewacji pokazuje również dokładny plan lodowiska i wszystkich pomieszczeń” - informuje prezydent Dariusz Polowy. Po wizji lokalnej, analizach i dyskusjach z projektantem, uwzględniając specyfikę lokalizacji oraz potrzeby mieszkańców prezydent podjął decyzję o powiększeniu tafli w stosunku do lodowiska w Ostrowie Wielkopolskim do rozmiarów 20x50m oraz powiększeniu powierzchni budynku obsługi klientów.

ƒ ƒ

ƒ

ƒ ƒ ƒ ƒ

- „Przesuniemy lokalizację płyty lodowiska bliżej granicy działki, dzięki czemu uzyskamy dużo więcej miejsca na parking. Dodatkowo ułatwimy komunikację pieszych od strony bulwarów i planowanej kładki nad

Odrą. Dzieci będą mogły szybko i bezpiecznie przejść z Rynku na lodowisko. Zyskujemy bardzo duży parking znacznie większy niż pierwotnie planowałem, który oprócz lodowiska zabezpieczy potrzeby: aquapar-

ƒ ku, stadionu (na który wydano 13 mln zł na przełomie 2017/2018 ƒ roku), całego kompleksu OSiR ƒ ale również sąsiadującego Zamku Piastowskiego.” - dopowiada prezydent.

chu, pokrytego tworzywem, ƒ po sezonie zimowym miejsce na salę zabaw i rekreacji dla dzieci, budynek z punktem obsługi, ƒ duży plac parkingowy (59 w którym będzie można zamiejsc). kupić bilety i wynająć łyżwy, PFU zawiera również koszsystem rozliczania czasu korzystania z lodowiska i in- torys przedsięwzięcia. Wynonych usług w oparciu o opa- si on 5,7 mln zł. Jest to kwota skę elektroniczną - nie bę- ostrożnościowa, w ostatnim dzie sztywnych godzin wej- czasie kwoty po przetargach ścia, jak to jest na innych są zazwyczaj niższe od planolodowiskach, wanych w kosztorysie PFU. ta sama opaska będzie służy- „Jako przykład przytoczę bulła również do otwierania i za- wary lewobrzeżne, gdzie koszmykania szafek na ubrania, torys opiewał na kwotę 3 mln zł, wypożyczalnia z dużą ilością a po przetargu cena wyniosła par łyżew z nowoczesnymi tylko 2 mln zł, a więc 33% taniej. suszarkami i ostrzarnią do Jestem przekonany, że w przyłyżew, padku planowanego lodowiska szatnia z automatycznym sytuacja będzie podobna. Kwodostępem dzięki opasce ta z przetargu będzie niższa od elektronicznej - nie będzie kosztorysowej w PFU o co najproblemów z pilnowanie mniej 15%, wtedy cena końcokluczyka, wa będzie oscylowała w okolicy węzły sanitarne w tym również 4,8 mln zł.” - wyjaśnia Dariusz dla osób niepełnosprawnych, Polowy. pomieszczenia techniczne Przedstawiana inicjatywa i garaż wraz z elektryczną stanowi odpowiedź na realne bezemisyjną rolbą, potrzeby mieszkańców, którzy sala na organizację uroczy- muszą korzystać z tego typu stości połączonych z jazdą obiektów sportowych w okoliczna łyżwach, nych miastach, np. w Pszowie. przeszklona, ogrzewana an- - „Dlatego proszę Raciborzan tresola, która umożliwi oso- o pełne wsparcie tej inicjatybom towarzyszącym obser- wy, jednocześnie informuję, że wowanie z góry osób jeżdżą- decyzja o budowie lodowiska cych po tafli lodowiska, będzie musiała być przegłosotrybuna przy lodowisku wana przez Radę Miejską. Szanowni raciborzanie uprzejmie z miejscami siedzącymi proszę o dopingowanie swoich ogólnodostępne wifi tafla lodowiska będzie cał- radnych, tak aby ten znacząkowicie obudowana dachem cy projekt został zatwierdzony i ścianami o konstrukcji lek- w budżecie na rok 2021” - apekiej kratownicy stalowej luje prezydent Raciborza Dai półokrągłym kształcie da- riusz Polowy.

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 47-2020-[611]  

Nasz Racibórz 47-2020-[611]  

Advertisement