Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! Wydanie bezpłatne 1 października 2021 Rok XIV, nr 39 (652) www.naszraciborz.pl REKLAMA

Fot. mat. prasowe Rafako

fot. UM Racibórz/Dawid Wacławczyk

Racibórz » - Zarząd Rafako zdecydował o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych, które obejmą maksymalnie 190 pracowników - podała spółka w komunikacie. To drugie w ostatnim czasie zwolnienia przy Łąkowej.

Racibórz » Do zdarzenia doszło 28 września około 3

w nocy na odcinku drogi krajowej nr 45 pomiędzy ul. Mickiewicza za Miedonią a Kozielską w Rudniku.

DK 45 Racibórz-Opole Tragiczny wypadek w Rudniku

Rafako zamierza zwolnić

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 3

W komunikacie podano, że decyzja zarządu jest motywo- poinformowało, że o zamiarze zwolnień powiadomione zostały wana sytuacją finansową spółki i związaną z nią koniecznością Zakładowe Organizacje Związkowe, jak również zaproszono je dostosowania poziomu i kosztów zatrudnienia do sytuacji ryn- do konsultacji. Rafako wciąż czeka na inwestora. kowej w ramach prowadzonej działalności. W ocenie zarządu, DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2 restrukturyzacja w sferze zatrudnienia jest niezbędna. Rafako

fot. KPP Racibórz

DO 190 PRACOWNIKÓW REKLAMA

Racibórz » Na aukcjach internetowych co jakiś czas trafiają się przedwojenne pocztówki Raciborza z widokami nieznanymi wcześniej szerszej publiczności.

WYJĄTKOWA

REKLAMA

kartka pocztowa

ze starego Raciborza Tysiące widoków dawnego Raciborza (Ratibor) zostało już pokazanych w albumach oraz w Internecie, ale wciąż zdarzają się niespodzianki. Niedawno zaprezentowano kartkę z 1903 r. (obieg) pokazującą Villę Klose przy obecnej ul. Sienkiewicza, dawniej Schramstrasse. W kolekcjach znajduje się kilkanaście kartek pokazujących ten rejon miasta, ale z reguły są to widoki od skrzyżowania ze Staszica (dawniej Weidenstrasse) w kierunku obecnego Banku Śląsku i Urzędu Skarbowego (dawniej

Villa Sobtzick), bądź z okolic obecnego placu św. Notburgi. Na tym tle kartka z pokazaną w pełnej okazałości architektonicznej Villą Klose stanowi więc ciekawostkę. Obecnie w miejscu tym jest boisko SP 13. Co ciekawe, jeszcze w datowanej na 1932 r. księdze adresowej Raciborza, przy Schrammstrasse 5 widnieje Fritz Klose, mistrz budowlany i ciesielski. (w)


2 » Aktualności

Piątek | 1 października | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » Temat, przy okazji omawiania inwestycji miejskich, poruszono (29.09.) na sesji Rady Miasta.

Aquapark czeka na pompę

Racibórz » To jedno z newralgicznych skrzyżowań w Raciborzu, znajdujące się na trasie dojazdu do kornickich Eko-Okien. Wiadomo już kiedy pojawi się tu sygnalizacja świetlna.

Kiedy w końcu otworzą H2Ostróg? Pytał radny Paweł Rycka z Razem dla Raciborza, odpowiadał prezydent. Dariusz Polowy wskazał, że wykonawca tłumaczy opóźnienia epidemią, ale podczas realizacji okazało się, że po zamontowaniu urządzeń nie osiągano zamierzonego efektu. To wymagało korekty dokumentacji. Naliczane są kary umowne, a - po zakończeniu inwestycji - nie można wykluczyć roszczeń z tytułu utraconych przychodów. Mieszkańców interesuje jednak data otwar-

cia obiektu. Polowy zastrzegł, że nie godzi się na odbiór warunkowy, bo w przypadku tego wykonawcy usunięcie później ewentualnych usterek mogłoby być trudne. OSiR, bo to ta jednostka miejska, a konkretnie jej dyrektor odpowiadają za zadanie, dąży więc do odbioru końcowego, bez żadnych kompromisów wobec wykonawcy. Kiedy to nastąpi? - Pozostał do naprawy jeszcze jeden obiekt. Musi być zamontowana dodatkowa pompa. Została za-

HARMONOGRAM SPOTKAŃ prezydenta Raciborza z mieszkańcami Pierwsze spotkanie w dzielnicy Miedonia zaplanowane jest na 4 października (godz. 17:00) w remizie OSP przy ul. Podmiejskiej 21. Miedonia zatem rozpocznie cykl spotkań we wszystkich dzielnicach, który zakończy się 19 października w Brzeziu. Spotkania będą poświęcone planom budżetowym na 2022 rok oraz sprawom bieżącym miasta i dzielnic. ƒ 4.10.2021 (poniedziałek), godz. 17:00 - Miedonia (Remiza OSP, ul. Podmiejska 21) ƒ 5.10.2021 (wtorek), godz.

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

17:00 - Ostróg (Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Cecylii 30) 6.10.2021 (środa), godz. 17:00 - Stara Wieś/Proszowiec (DK Strzecha, ul. Londzina 38) 8.10.2021 (piątek), godz. 17:00 - Płonia (ZSP nr 3, ul. Sudecka 2) 9.10.2021 (sobota), godz. 14:00 - Ocice (ZSP nr 2, ul. Tuwima 1) 11.10.2021 (poniedziałek), godz. 17:00 - Sudół (Remiza OSP, ul. Hulczyńska 154) 12.10.2021 (wtorek), godz. 17:00 - Markowice (Remiza

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

REKLAMA: Małgorzata Plewczyńska e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. kom. 508 646 553

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl. REKLAMA

mówiona - zapewnił prezydent, ale dodał, że nie potrafi wskazać terminu jej dostawy, montażu i uruchomienia instalacji. Radny Rycka dopytywał, czy może to być deklarowany na niedawnej konferencji prasowej początek października? - Czy zrobi to pan do 15 października? - dodał. - Jeśli wykonawca dotrzyma zobowiązań, to tak usłyszał w odpowiedzi. (w)

OSP, ul. Arki Bożka 20A) ƒ 13.10.2021 (środa), godz. 17:00 - Obora (OSiR, ul. Markowicka 1) ƒ 15.10.2021 (piątek), godz. 17:00 - Nowe Zagrody/Centrum (II LO im. Adama Mickiewicza, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3) ƒ 16.10.2021 (sobota), godz. 14:00 - Centrum (Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Kasprowicza 4) ƒ 18.10.2021 (poniedziałek), godz. 17:00 - Studzienna (Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Bojanowska 5) ƒ 19.10.2021 (wtorek), godz. 18:00 - Brzezie (Remiza OSP, ul. Bitwy Olzańskiej 28) (um)

PRZY MLECZARNI

będzie sygnalizacja świetlna Pytali o to prezydenta radni niezależni M. Fity. - W związku z pismem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Departamentu Zarządzania Siecią Dróg z dnia 5.10.2020 r. potwierdzającym konieczność poprawy warunków ruchu na skrzyżowaniu DK nr 45 z DW 416 w Raciborzu poprzez budowę sygnalizacji świetlnej zaplanowanej na 2021 r. prosimy o informację na jakim etapie realizacji jest ww. zadanie? - napisali w interpelacji.

- W sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DK 45 z DW 416, czyli ulic Starowiejskiej, Głubczyckiej i Cegielnianej informuję, iż zadanie jest w trakcie procedowania. Zatwierdzony został przez Ministra Infrastruktury program inwestycji. Zapewnione zostało finansowanie tego zadania. Ogłoszenie przetargu zaplanowane zostało na styczeń 2022 r. natomiast zakończenia robót budowlanych przyjęto na ko-

niec 2023 r. - odpowiedział prezydent Dariusz Polowy. Dodajmy, że w lutym 2022 r. ma się zakończyć budowa wschodniej obwodnicy Raciborza, prowadzącej od Piaskowej-Rybnickiej przez Ostróg w kierunku Proszowca i Miedoni. Pozwoli to ominąć centrum Raciborza i dojechać do Eko-Okien przez Rudnik i Modzurów. (w)

Rafako zamierza zwolnić

DO 190 PRACOWNIKÓW DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Zarząd Rafako S.A. podał w zeszłym tygodniu do wiadomości wybrane szacunkowe dane finansowe i operacyjne za I półrocze 2021 roku, sporządzone w związku z zakończeniem pierwszego etapu agregacji danych finansowych. ƒ przychody ze sprzedaży za I półrocze 2021 roku wynoszą 235,5 mln zł., ƒ koszty podstawowej działal-

ƒ ƒ ƒ ƒ

ności operacyjnej za I półrocze 2021 roku wynoszą 247,4 mln zł., zysk brutto na sprzedaży za I półrocze 2021 roku wynosi 5,6 mln zł, strata z pozostałej działalności operacyjnej za I półrocze 2021 roku wynosi 13,4 mln zł., strata brutto za I półrocze 2021 roku wynosi 33,3 mln zł., strata netto z działalności kontynuowanej za I półrocze 2021 roku wynosi 33,3 mln zł.

Największy wpływ na wynik finansowy ma utworzenie odpisów aktualizujących wartość aktywów w kwocie 16,2 mln zł oraz odsetki od instrumentów finansowych w wysokości 6,7 mln zł. Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie - podała spółka. (w)


Aktualności « 3

Piątek | 1 października | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » - Z przykrością zawiadamiamy, że 27 września zmarł Florian Burek. Pracował w „Mechaniku” w latach 1964 – 1995 jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, głównie automatyki - podało CKZiU nr 2 Mechanik.

DK 45 Racibórz-Opole

ZMARŁ FLORIAN BUREK,

Tragiczny wypadek w Rudniku

W 1957 r. ukończył Technikum Przemysłowo – Pedagogiczne w Kluczborku, następnie Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Katowicach. Już w trakcie studiów zaproponowano mu pracę w Technikum Mechanicznym w Raciborzu. Powierzono mu zadanie prowadzenia i rozwijania nowego kierunku nauczania: aparatura kontro-

lno-pomiarowa i automatyka przemysłowa. Był współtwórcą, tworzonej od podstaw, pracowni automatyki. Pan Florian Burek przez 13 lat (1964 do 1977) opiekował się samorządem szkolnym. Ponadto podejmował liczne działania promujące nowatorskie pomysły techniczne u uczniów. Był opiekunem wielu prac Szkolnego Klubu

Techniki i Racjonalizacji przy ZSM w Raciborzu, który zajął w krajowej rywalizacji III miejsce w roku 1978/79, a rok później – II. Był przewodniczącym Szkolnej Rady Turnieju Młodych Mistrzów Techniki. Opiekował się pierwszą pracownią komputerową opartą na komputerach ELWRO Junior. Za swoją pracę Florian Burek

wizualizacja Artur Wierzbicki

Racibórz » O inwestycji mówi się od lat. Chodnik wzdłuż mostu Zamkowego jest zatłoczony. Korzystają z niego rowerzyści. Kładka rozwiązałaby problem bezpiecznej komunikacji pomiędzy lewym a prawym brzegiem Odry.

KŁADKA NAD ODRĄ

będzie kosztować miliony Kładkę można na razie obejrzeć oczyma wyobraźni albo na wizualizacjach. Najstarsze, wykonane lata temu, to dzieło radnego powiatowego Artura Wierzbickiego. Dały one asumpt do dyskusji, a ostatnio także działań Urzędu Miasta. - W związku z wyłonieniem w październiku 2020 r. wykonawcy opracowania koncepcji budowy kładki pieszo-rowerowej nad Odrą (łączącą bulwary), prosimy o podanie jakie dalsze działania zmierzające do realizacji budowy przedmiotowej kładki podjął prezydent? - pytali ostatnio Radni Niezależni M. Fity. - W sprawie kładki pieszo – rowerowej nad Odrą informuję, iż w grudniu 2020 r. została opracowana koncepcja budowy kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Odrą przez firmę AST Architekci Sp. z o.o. z Kielc. Koncepcja przewiduje lokalizację kładki w pobliżu istniejącego mostu nad rzeką Odrą w ciągu DW935, w odległości ok. 50 m. Ze względu na bliskość Zamku Piastowskiego oraz Pomnika Matki Polki opracowano dwa warianty

fot. CKZiU nr 1

wieloletni nauczyciel Mechanika

DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

otrzymał: Nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania – w latach 1975, 1972, 1978 oraz Złoty Krzyż Zasługi – w 1978 roku. Bliskim zmarłego składamy wyrazy współczucia - podali w nekrologu dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie CKZiU nr 2 Mechanik.

samochodu ciężarowego nie zdołał uniknąć zderzenia. ZjeDoszło tu do czołowego chał na pobocze a potem w pozderzenia volkswagena gol- le kukurydzy. fa (SRC) i betoniarki jednej 74-latek nie przeżył wyz raciborskich firm budowla- padku. Na miejsce wezwano nych. Ze wstępnych ustaleń prokuratura oraz biegłego ds. wynika, że 74-letni kierow- wypadków komunikacyjnych. ca osobówki, jadąc od strony Ciało zabezpieczono do sekRaciborza, z niewiadomych cji celem ustalenia przyczyny przyczyn zjechał na przeciwny śmierci. 59-latek był trzeźwy. pas ruchu. Jadący w kierun(w) ku miasta 59-letni kierowca

REKLAMA

(ckziunr2) kładki pieszo – rowerowej bez pylonów lub łuków wystających ponad poziom kładki. Oszacowany został również koszt budowy. Dla wariantu pierwszego zakładającego wykorzystanie konstrukcji stalowej łukowej - 8 681 346 zł brutto. Natomiast wariant drugi projektowany jako kładka wstęgowa wykorzystujący konstrukcję z betonu sprężonego oszacowany został na 7 981 303,00 zł - odpowiedział włodarz. Most Zamkowy, przypomnijmy, to część drogi wojewódzkiej nr 935. Odpowiada za niego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Budowa kładki wymaga także uzgodnień z Wodami Polskimi - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Wydatkowanie blisko 8 mln zł z budżetu miasta wymaga zgody radnych. (w)

REKLAMA

[

KREDYTY GOTÓWKOWE

]

Hej ho! Hej ho!

Tysięcy

nawet

RRSO

sto!

%1

na dowolny cel!

Szybki kredyt bez zbędnych formalności, również dla osób z dochodem zagranicznym.

Racibórz ul. Długa 8, tel. 609 069 639 czynne pon.–pt. 8.30–16.30.

Przyjdź do Oddziału w Raciborzu sprawdź ofertę, a na hasło „Nasz Racibórz” otrzymasz słodką niespodziankę! Dla kredytu gotówkowego oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wyliczenia na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 01.09.2021 r. ustalonego zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim są następujące: stała stopa oprocentowania kredytu: 7,20%, całkowity koszt kredytu: 4710,87 zł obejmuje: prowizję: 1 153,57 zł, odsetki: 3 557,3 zł, opłatę za wypłatę gotówki przelewem na rachunek bankowy Klienta: 0 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 10,33%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 21 964,08 zł; czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty: 26 674,95 zł; wysokość 47 miesięcznych równych rat 555,73 zł, ostatnia rata w wysokości 555,64 zł. W przypadku skorzystania przez konsumenta z usługi dodatkowej PUB, do wysokości raty kredytu doliczana jest opłata w kwocie 11,99 zł.

1

Propozycja dotyczy Mistrzowskiego Kredytu Gotówkowego z wnioskowaną kwotą od 10 000 zł do 100 000 zł. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu gotówkowego z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A. Szczegóły w oddziałach Banku lub na www.santanderconsumer.pl

1


4 » Aktualności

Piątek | 1 października | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Racibórz » Klub Podróżnika ORINOKO zaprasza na krajoznawczą wycieczkę w najpiękniejsze góry Polski! Październikowe słońce sprawia, że jesienne spacery przez doliny i hale są przyjemne, a górskie panoramy wyjątkowo widowiskowe. Poza pięknem górskiej natury będzie też czas na podziwianie słynnej architektury zakopiańskiej, nocny relaks w „Termach Bania” i degustowanie najsłynniejszych podhalańskich lodów...

Racibórz » 24 września w restauracji Brax-Ton przy raciborskim Rynku odbyło się kolejne wspominkowe spotkanie byłych graczy Unii Racibórz, z czasów, gdy ta święciła największe sukcesy.

Jesienią Tatry stają się magiczne... Byli gracze Unii spotkali się w Raciborzu W weekend 9-10 października wyruszamy na naszą kolejną wyprawę, podczas której połączymy podziwianie majestatu gór (spokojnie: planujemy trasy widokowe, ale łatwe, niewymagające specjalnej kondycji fizycznej), i Sanktuarium Matki Boskiej poznawanie ważnych miejsc Królowej Tatr stanowiących o istocie kultury ƒ drewniany kościółek pw. Podhala i… odrobinę przyjemNajświętszej Marii Panny ności dla ducha i ciała. – Królowej Świata w Murzasichlu Na naszym szlaku znajdą się: ƒ dla chętnych: 3 godzinny rełagodny spacer na jedną laks w wodach termalnych z najpiękniejszych tatrzańTermy Bania skich hal tj. Rusinową Polanę, ƒ Bachledówka - najpiękniejsłynącą z wypasu owiec, piększy punkt widokowy Podhala, nego widoku na Tatry Wysokie z którego rozciąga się panoZapisy i informacje udzielane są w Raciborskim Centrum Turystyki na ul. Opawskiej 38 w Raciborzu (galeria Dukat, vis a vis E.Leclerc).

rama na Tatry Zachodnie, Wysokie i Bialskie, Pieniny, Gorce, Pilsko i Babią Górę ƒ Chochołów, będący żywym skansenem drewnianego budownictwa podhalańskiego, w którym do dzisiaj praktykuje się tradycje „szorowania chałup” ƒ Ludźmierz, gdzie w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala bije duchowe serce góralszczyzny Na koniec wycieczki udamy się do Nowego Targu, gdzie w czasie wolnym będzie można skosztować słynnych lodów rodziny Żarneckich, szczycących się zasłużoną sławą najlepszych lodów Podhala...

Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–17.00.

Telefon: 515 739 642, 32 740 92 00 OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Nowej nr 1a/13 lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

ul. Nowa nr 1a/13 III piętro (poddasze), 1 pokój, przedpokój i wc o powierzchni użytkowej 19,44 m2 ; przynależna piwnica o powierzchni 6,67 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 3818/40 k.m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0363 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00030100/7

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5.

Cena wywoławcza

70 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

3 listopada 2021 r. godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

7 000 zł winno być uznane na rachunku gminy do 27 października 2021r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy usługowej

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

Spotkanie zorganizował Ryszard Majkowski, jeden z byłych zawodników zespołu juniorów Unii Racibórz, który swego czasu występował także w reprezentacji Polski. Współorganizatorem zjazdu byłych piłkarzy był Andreas Rim, znany w Raciborzu autor wielu sportowych publikacji, m.in. tej niedawnej na 75-lecie klubu z Płoni. Na zbiórce, którą zaplanowano na płycie Rynku stawiło się prawie dwudziestu byłych zawodników, trenerów lub działaczy Unii. Wśród nich znaleźli się: Jerzy Kwaśny, Bernard Sławik, Gerard Grycman, Jerzy Ondera, Bernard Świerczek, Krystian Gruszka, Gerard Neumann, Joachim Moska, Józef Ligus, Henryk Praszelik, Paweł Jermakowicz, Joachim Rim, Reinhard Koterba, Hubert Ondera, Stefan Kachel, Ryszard Majkowski, Józef Rzytki i Adre-

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Winnej nr 10/3 lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

ul. Winna nr 10/3 I piętro , 1 pokój, przedpokój, kuchnia i łazienka o powierzchni użytkowej 39,64 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 3489/180 k.m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0177 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00025775/1

4.

Forma zbycia nieruchomości pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5.

Cena wywoławcza

128 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

3 listopada 2021 r. godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

12 800 zł winno być uznane na rachunku gminy do 27 października 2021 r.

8.

Przeznaczenie w miejsco- tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej wym planie zagospodarowania przestrzennego

9.

10.

11.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

Miejsce publikacji ogłosze- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racinia o przetargu bórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości Dane teleadresowe, pod któ- Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego rymi można uzyskać szcze- 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój gółowe informacje dotyczą- 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl ce przetargu

as Rim. Nieco później dołączył do nich także Józef Teresiak. Po oficjalnym przywitaniu minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy odeszli. Każdy z obecnych na spotkaniu otrzymał także pamiątkową odznakę jubileuszową raciborskiej Unii. Mimo prezentu przekazanego przez zarząd piłkarskiej spółki z Raciborza, ex-piłkarze dawnej dumy naszego miasta nie kryli swego rozgoryczenia tym, że nie zaproszono ich na obchody 75-lecia klubu. – Tak się nie powinno robić. Organizatorzy tego spotkania powinni przynajmniej wysłać zaproszenia, a czy ktoś z nas by przyjechał, to już inna sprawa – mówił nieco zawiedziony Ryszard Majkowski. Literacką twórczością popisał się także Andreas Rim, który specjalnie na tę okazję przygotował żartobliwą fraszkę o Unii Racibórz. Oto ona:

Były sukcesy i były bramki, lecz teraz pójdą pucować klamki. Gracze zbyt mało piłką się trudzili, bo by se dresy mocno umarasili. Często do ataku stawali w komplecie, w Przelocie, Tęczowej lub w Oborze przy bufecie. Krótka była ich kariera ligowa, po ich spadku każdego kibica rozbolała głowa. I tak się przygoda Unii skończyła, teraz sobie ponarzekamy, trochę szkoda. Pogadamy sobie teraz o naszych smutkach, przy wielu kolorowych trunkach. Na wielki fajer Unii nas nie chcieli, my se spotkali i lepszy plan bez nich mieli. Unia Sto lat! (greh)

Racibórz » Raciborska drogówka w ostatnich dwóch tygodniach intensywnie kontrolowała ruch wahadłowy na Brzeskiej-Rybnickiej. Efekt?

Na Brzeskiej-Rybnickiej POSYPAŁY SIĘ MANDATY Od 13 do 26 września ujawniono 27 kierowców, którzy wjeżdżali na tzw. czerwonym świetle. Takie wykroczenie to od 300 do 500 zł grzywny i sześć punktów karnych. W ten rejon raciborska komenda wysyła nieoznakowaną astrę. Policyjny opel ma wideorejestrator. Dzięki zapi-

som urządzenia wina kierowców nie budzi żadnych wątpliwości. Przypomnijmy również, że na wahadle pierwszeństwo przejazdu w kierunku centrum miasta mają pojazdy jadące od strony Brzeskiej (w)

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie: Rodzaj

Położenie

Tryb

Gruntowe

168/16 k.m.2 obręb Bosac – ul. Bosacka 45, 168/16 k.m.2 obręb Bosac – ul. Bosacka 43,

bezprzetargowy

wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: Rodzaj

Położenie

Tryb

Gruntowe

547/62 k.m.13 obręb Ostróg – ul. Rybnicka, bezprzetargowy 108 k.m.9 obręb Ostróg – Przejazdowa 12, 242 k.m.5 obręb Starawieś – ul. Toruńska 34, 1414/81 i 1416/81 k.m.7 obręb Racibórz – ul. Włoska i Nowy Zamek, 6 i 7 k.m.11 obręb Racibórz – ul. Michejdy 34, 1554/164 k.m.2 obręb Racibórz – w Parku im. Miasta Roth

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68.


Ogłoszenia « 5

Piątek | 1 października | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIA DROBNE

Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. REKLAMA

REKLAMA

OGŁOSZENIE

Kawiarnia KOFEINKA zatrudni na pełny etat lub 1/2 etatu

KELNERÓW/KELNERKI, BARMANÓW/BARMANKI Kontakt 791312800 lub bezpośrednio w lokalu przy ul. Rynek 15 w Raciborzu. DLA DOMU

MOTORYZACJA

Usługi budowlane

Kupię

Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470.

Autp-złom SRC skup-złomowanie 24h. Tel. 501-525-515 Kupuje wszystkie auta, zużyte zaniedbane, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd także angliki,oraz nierejestrowane w RP. wyd. zaświadczenia także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu, OC. TRUDNE SPRAWY TO NASZ PIORYTET. Wszystkie formalności do wyrejestrowania. Tel. kom.: 501525-515, 788-971-788, e-mail: autodemont@wp.pl. www.autodemont.pl.

Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470. REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809. e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07. Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97.

Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Jesteśmy legalnie zarejestrowaną firmą. Tel. kom.: 692 191 585.

Dom kupię

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon

Praca za granicą EURO LABORA RACIBÓRZ – AUSTRIA, NIEMCY, HOLANDIA, SZWAJCARIA - JUŻ OD 10 LAT POMAGAMY ZNALEŹĆ NAJLEPSZĄ PRACĘ! ZADZWOŃ: 32/417 20 56, praca@euro-labra.com, www.euro-labora.com (cert nr 14601). Firma Hydroinstal-instalacja poszukuje pracownika Firma Hydroinstal-instalacja z Raciborza poszukuje

REKLAMA

PRACA

Instalacje Elektryczne Firma Mp-Elektro wykonuje instalacje elektryczne,energetyka, monitoring i alarmy, domofony i wideodomofony, instalacje rtv-sat, fotowoltaika, napędy do bram, pomiary elektryczne, smart home. Doradztwo i wycena gratis. Znajdź nas na facebooku Mp-Elektro Marcin Palica tel. 509653167. Tel. kom.: 509653167. e-mail: mp_elektro@o2.pl.

Za granicą

Dam pracę Firma Mieszko poszukuje pracowników magazynowych Firma Mieszko poszukuje pracowników magazynowych posiadających uprawnienia na wózek widłowy potwierdzone egzaminem UDT. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 32 796 11 33 lub aplikowanie poprzez stronę internetową: e-mail: pracuj@ mieszko.com.pl, www.mieszko.pl.

Austria Budowlańcy najwyższe zarobki AUSTRIA-PRACA Jedna z najlepszych firm austriackich PERNER poszukuje murarzy, cieśli szalunkowych, elektryków, stolarzy, hydraulików z znajomością języka niemieckiego. Zarobki 2300 EUR na rękę i więcej, komfortowe mieszkania, zjazdy co weekend. Zadzwoń 538373894 i wyjedz już w najbliższą niedzielę. tel.: 774412450. Tel. kom.: 664468573. e-mail: praca@csopole. pl. www.clubsilesius.pl.

Inne OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Rynek nr 5/18

REKLAMA

Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957. e-mail: domijul@poczta.fm.

Dom sprzedam Dom Racibórz Wczasowa do sprzedania Dom Wczasowa bez pośredników do sprzedaży. Tel. kom.: 519 532 619. https://www.naszenieruchomosci.com/site/oferta/537-dom-raciborz-ul--wczasowa-bez-posrednikow.html.

Działkę sprzedam

OGŁOSZENIE

(z tyłu marketu E.Leclerc)

Wynajmę pokój od już Wynajmę pokój na ul. Ocickiej w Raciborzu cichej i spokojnej osobie, najlepiej kobieta. Tel. kontaktowy 607674343. Proszę o smsa, oddzwonię.

pracownika przy instalacjach sanitarnych wod-kan co. gaz. Mile widziane doświadczenie przy pracach instalacyjnych oraz budowlanych. Oferujemy wynagrodzenie 3500.00 netto. Kontakt - 786 944 221. Tel. kom.: 786945221. e-mail: biuro@hydroinstal-instalacje.pl. www.hydroinstal-instalacje.pl.

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

ul. Rynek nr 5/18

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 3682/69 k.m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0597 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00029067/3

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5.

Cena wywoławcza

127 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

3 listopada 2021 r. godz. 12.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

12 700 zł winno być uznane na rachunku gminy do 27 października 2021 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy usługowej

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

NIERUCHOMOŚCI

REKLAMA

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

Pokój wynajmę

Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia. e-mail: info@euro-labora.com.

Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286. e-mail: romanweiser@wp.pl.

Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni. e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl.

Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a

Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl.

Wynajmę

Działki budowlana w Sławikowie - gmina Rudnik Gmina Rudnik ogłasza przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Sławikowie, działki nr 380/8 k.m.3 o pow. 0,0516 ha, 380/11 k.m.3 o pow.0,0606 ha, 380/15 k.m.3 o pow. 0,0593 ha. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie bip.gmina-rudnik.pl w zakładce ogłoszenia

GABINET STOMATOLOGICZNY

- sprzedaż nieruchomości. tel.: 32 4106428. e-mail: sylwia.wawrzinek@gmina-rudnik.pl. www.bip. gmina-rudnik.pl.

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w Zabełkowie Starosta Raciborski, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej www.bip.powiatraciborski.pl został wywieszony wykaz sporządzony dla nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 600/1 oraz nr 600/3 , na arkuszu mapy 3, obręb Zabełków, o łącznej powierzchni 0,1713 ha, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00060452/8, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Dodatkowe informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 32 45 97 355.

IV piętro , 1 pokój, przedpokój, kuchnia i łazienka o powierzchni użytkowej 35,92 m2 ; przynależna piwnica o powierzchni 3,29 m2


6 » Rozrywka

Piątek | 1 października | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

1 PAŹDZIERNIKA GODZ. 19.00, RCK RDK (UL. CHOPINA 21) KONCERT W RAMACH 16. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU IM. G.G. GORCZYCKIEGO - MUZYKA FILMOWA

Zapraszamy na koncert muzyki filmowej, połączonej z poezją ks. Mieczysława Malińskiego – poruszającymi Bajkami, czyli międzypokoleniowymi opowieściami z morałem. Koncert będzie okazją do wysłuchania znakomitych utworów Wojciecha Kilara, Ennia Morricone, Johna Williamsa, Bartosza Chajdeckiego i Henryka Kuźniaka oraz poznania talentu muzycznego Macieja Zakościelnego, a także wirtuozerii klarnecisty Romana Widaszka i pianisty Grzegorza Biegasa. Wystąpią: Maciej Zakościelny, Kwintet Śląskich Kameralistów: Dariusz Zboch, Jakub Łysik, Jarosław Marzec, Katarzyna Biedrowska , Dawid Lewandowski, a także: Roman Widaszek, Grzegorz Biegas. Bilety w cenie 40,- i 30,- do nabycia w kasach RCK oraz na www.biletyna.pl. Honorowane są raciborskie karty: ,,Senior 60+’’, ,,Rodzina+’’. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca Partnerem Festiwalu jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia Współorganizatorem Festiwalu jest Raciborskie Centrum Kultury.

3 PAŹDZIERNIKA GODZ. 17.30, RCK RDK (UL. CHOPINA 21) WĄSIK - SPEKTAKL KOMEDIOWY

9 i 10 PAŹDZIERNIKA GODZ. 17.00, RCK RDK (UL. CHOPINA 21) GALĘ JUBILEUSZOWA ZESPOŁU TANECZNEGO SKAZA

Wąsik, ach, ten wąsik… Potrafi sporo namieszać! Nie tylko wywoła dodatkowy stres w oczekiwaniu na przyszłego teścia, ale też sprowokuje wiele komicznych sytuacji. A co najważniejsze – pomoże głównemu bohaterowi stać się mężczyzną! Młody, wyjątkowo nieasertywny, bezrobotny mężczyzna przygotowuje się na pierwszą wizytę przyszłego teścia. Narzeczona i bezrobotny kumpel – lokator oraz nadto gadatliwy sprzątacz nie pomagają w tym trudnym dniu. Napięcie rośnie z każdą chwilą! Co gorsza – w krytycznym momencie zawodzi maszynka do golenia, pozostawiając na twarzy bohatera wąsik. Nowy zarost nieoczekiwanie prowokuje przezabawne sytuacje. Ale to nie wszystko! Okazuje się, że wąs pozwala chłopakowi wreszcie zmienić się w mężczyznę, choć nie jest to łatwa droga… Dobrego zakończenia można się spodziewać, a o co chodzi z tym wąsikiem – dowiecie się, oglądając przezabawny spektakl. Obsada: Marta Wierzbicka/Milena Staszuk, Mirosław Baka/Radosław Pazura, Jan Jankowski/Jarosław Boberek, Rafał Cieszyński/Maurycy Popiel, Michał Koterski Autorzy: Sacha Judaszko i Fabrice Donnio Reżyseria: Jan Jankowski UWAGA! Odbędzie się tylko jeden spektakl o godzinie 17.30. Bilety z godziny 16.00 i 19.00 zachowują ważność na spektaklu „Wąsik” o godz. 17.30. Istnieje możliwość zwrotu biletów tam, gdzie zostały one zakupione. Bilety w cenie 110 zł dostępne w kasach RCK oraz na www.biletyna.pl

Raciborskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza na galę jubileuszową Zespołu Tanecznego SKAZA, który w tym roku obchodzi 10 lat swojego istnienia. W programie tradycyjnie prezentacje poszczególnych grupa tanecznych, pokazy mistrzów, ale także wiele jubileuszowych i wspominkowych niespodzianek. Zespół Taneczny SKAZA działa niezwykle prężnie pod kierownictwem założycielki i choreografki Manueli Krzykały, reprezentując Racibórz na najważniejszych turniejach i mistrzostwach nie tylko Polski, ale i świata. Drugim instruktorem jest Magdalena Mosek. W dodatkowych zajęciach akrobatycznych wspierają zespół: Joanna Sokołowska oraz Dariusz Moc. Wieloletnim instruktorem SKAZY był Denis Chory,z  którym zespół odnosił duże sukcesy zwłaszcza w street dancie. SKAZA składa się z solistów oraz kilkunastu grup, w których tańczy ponad 200 tancerzy od 5. do 45. roku życia. Zespół szkoli się w takich technikach tanecznych jak taniec klasyczny, taniec jazzowy, taniec współczesny i street dance. Zdobywa nagrody i wyróżnienia na wielu konkursach oraz turniejach tanecznych. Od 2018 jest członkiem Międzynarodowej Federacji Tańca WADF oraz poszczególni jej członkowie Międzynarodowej Organizacji Tańca IDO. W mistrzostwach obu organizacji zarówno grupy jak i poszczególni tancerze zdobyli miejsca na podium. Największym sukcesem jest wicemistrzostwo świata Agaty Kruszelnickiej w kategorii street dance. I choć zespół ma wyrobiona swoją markę oraz prestiż, to nie tylko zwycięstwa turniejowe są najważniejsze. To przede wszystkim zespół młodych ludzi i ich instruktorów, tworzących SKAZ-ową rodzinę, wieloletnie przyjaźnie, wyjazdy, emocje - po prostu sposób na życie. Bilety w cenie 15 zł do nabycia w kasach RCK oraz na www.biletyna.pl. Honorowane raciborskie karty:,,Senior 60+’’, ,,Rodzina+’’

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Parkowa

OSTOJA

DOMOWE MASŁO Z podanych składników wychodzi około 150 g masła. Śmietanę można ubić mikserem lub w słoiku, jednakże mikserem trwa to znacznie szybciej. Składniki: • 500 g zimnej śmietany kremówki co najmniej 30% (lub większej procentowo) • 0,5 łyżeczki soli (można pominąć) Zimną kremówkę wlać do miski , dodać sól, następnie ubijać mikserem tak długo aż oddzieli się masło od serwatki (trwa to około 10- 15 minut). Najpierw śmietana ubije się na sztywno, a przy dalszym ubijaniu będzie się stopniowo oddzielać (gdy nie mamy miksera, wystarczy wlać śmietanę do słoiczka i tak długo potrząsać aż będzie się oddzielać). Masło wyjąć z serwatki, przełożyć na sito (lub gazę) i odcisnąć. Następnie włożyć masło do zimnej (najlepiej uprzednio przegotowanej) wody, i ugniatać wypłukując resztki serwatki. Zmienić wodę i czynność powtórzyć. Po tym czasie masło wyjąć i dowolnie uformować.

www.smakiweroniki.pl

Nowoczesny apartamentowiec, obejmujący łącznie 35 mieszkań oraz 4 lokale usługowe. Budynek posiada windę, garaże podziemne oraz zlokalizowany jest sąsiedztwie pięknego parku i jednocześnie kilkaset metrów od ścisłego centrum Raciborza. Szeroki wybór funkcjonalnych mieszkań o zróżnicowanej powierzchni pozwala na komfortowy wybór przestrzeni idealnie dopasowanej do indywidualnych potrzeb. Bardzo estetyczna bryła budynku w ponadczasowej stylistyce powstaje przy użyciu najwyższej klasy materiałów budowlanych oraz sprawdzonych technologii. Zadbano o maksymalne wykorzystanie wolnej przestrzeni, co przełożyło się na bardzo przestronne apartamenty, a także szerokie korytarze, ułatwiające mijanie się np. z zakupami. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom mieszkania są tanie w utrzymaniu i gwarantują bezproblemowe użytkowanie przez długi czas.

każdego mieszkania przypisany jest przestronny balkon, który umożliwia odpoczynek po pracy na świeżym powietrzu. Apartamenty na ostatnim piętrze mają prywatne tarasy na dachu obiektu. Zadbano również o wydajne ogrzewanie oraz doskonałą izolację termiczną i akustyczną. Wyjątkowa Parkowa Ostoja to doskonały wybór dla każdego, kto szuka nowoczesnego apartamentu, położonego w centrum miasta, a zarazem Wnętrza apartamentów blisko terenów zielonych. Swoo każdej porze dnia wypełnia je wymarzone miejsce do życia naturalne światło, co optycz- znajdą tutaj single, młode panie powiększa przestrzeń. Ide- ry, rodziny z dziećmi oraz osoalne doświetlenie zapewniają by starsze. To także znakomita duże przeszklenia i przezroczy- okazja do ulokowania kapitału ste balustrady balkonowe – do inwestycyjnego.

BIURO SPRZEDAŻY: Racibórz, ul. Mikołowska 1 W godzinach 7.00-15.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)

tel. 509 730 270 godziny kontaktu: 7-20, mail. biuro@parkowaostoja.pl parkowaostoja.pl


Rozrywka « 7

Piątek | 1 października | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30

Racibórz » Raciborscy policjanci zatrzymali 22-latka, który posiadał w swoim mieszkaniu ponad 12 działek dilerskich marihuany oraz uprawiał 10 krzaków tej rośliny. Do zatrzymania mężczyzny doszło w środę 22 września br. około godziny 17.00 w Raciborzu przy ulicy Gdańskiej.

Na nieużytkach na Ocicach ujawniono krzaki marihuany - Kryminalni mieli informację, iż w jednym z mieszkań w Raciborzu przy ulicy Gdańskiej mają znajdować się narkotyki. Podczas sprawdzenia informacji znaleźli w lokalu ponad 12 działek dilerskich marihuany. Ponadto w pobliżu ulicy Gdańskiej, na nieużytku, ujawnili 10

krzaków marihuany. Policjanci zatrzymali 22-latka związanego z posiadaniem i uprawą narkotyków. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał już zarzuty. Teraz grozi mu nawet 3-letni pobyt w więzieniu. (kpp)

Policjanci z Krzyżanowic

zatrzymali złodzieja telefonu Policjanci z Komisariatu Policji w Krzyżanowicach ustalili i zatrzymali sprawcę kradzieży telefonu komórkowego. Do zdarzenia doszło 14 września bieżącego roku w Bieńkowicach przy ulicy Wojnowskiej. Sprawcą okazał się obywatel Ukrainy. - Po przyjęciu informacji o przestępstwie stróże prawa podjęli szereg działań, które miały na celu ustalenie i zatrzymanie osoby związanej z zuchwałą kradzieżą. Pierwsze ustalenia krzyżanowickich śledczych wskazywały, że

sprawcą jest prawdopodobnie obcokrajowiec, co mogło stanowić pewne utrudnienie w rozwiązaniu sprawy. Na szczęście, dzięki wnikliwości i analizie zebranych materiałów, 23 września na terenie Krzyżanowic policjanci zatrzymali złodzieja. Okazał się nim 24-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna usłyszał już zarzut kradzieży, za którą może spędzić w więzieniu nawet pięć lat - informuje KPP w Raciborzu. (kpp)

Racibórz » - Prezydent Miasta Racibórz przypomina wszystkim właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości o obowiązkowej deratyzacji - podał urząd. REKLAMA

REKLAMA

Jesienna deratyzacja

JEST OBOWIĄZKOWA Deratyzacji podlegają obszary:

ƒ zabudowane budynkami wielorodzinnymi – dwa razy w roku w miesiącach: marcu i październiku, ƒ zabudowane obiektami, w których prowadzona jest działalność oświatowa, kulturalna, społeczna, socjalna, z zakresu opieki zdrowotnej, handlu i przechowywania artykułów spożywczych, a także pozostałymi służącymi użyteczności publicznej –

dwa razy w roku w miesiącach: marcu i październiku, ƒ każdy obszar, na którym istnieje zagrożenie sanitarne związane z wystąpieniem szkodliwych gryzoni – w terminie do 5 dni od dnia ujawnienia informacji o zagrożeniu. Obowiązek wykonania deratyzacji wynika z postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz - Rozdział 10, § 23. (um)


8 » Raciborski Rynek Zdrowia

Piątek | 1 października | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

Polska » Przedłużenie do 31 października 2021 r. obowiązywania obecnych ograniczeń, nakazów i zakazów zakłada rozporządzenie Rady Ministrów, które w czwartek weszło w życie.

Epidemiczne ograniczenia, nakazy i zakazy

PRZEDŁUŻONE DO 31 PAŹDZIERNIKA W rozporządzeniu wprowadzono regulacje dotyczące wydawania unijnego cyfrowego zaświadczenia covid osobie, która została zaszczepiona przeciwko COVID-19 poza terytorium Polski. Zawarto w nim także doprecyzowanie przepisów dotyczących posługiwania się unijnym cyfrowym zaświadczeniem covid. Osoba, która została zaszczepiona przeciwko COVID-19 poza terytorium Polski, szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej, chcąca otrzymać unijne cyfrowe zaświadczenie covid musi przedstawić oryginał zaświadczenia o zaszczepieniu, zgodny ze wzorem obowiązującym w kraju przyjęcia szczepionki oraz tłumaczenie tego zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego, a także oświadczenie zawierające zgodę tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych

osobowych związanych z wydaniem unijnego cyfrowego zaświadczenia covid. Dane o szczepieniach trafią do prowadzonej w postaci elektronicznej karty szczepień. Rozporządzenie rozszerza katalog sytuacji, do których nie stosuje się nakazu zasłaniania ust i nosa – o egzaminy dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdziany dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Regulacja przewiduje również m.in. rozszerzenie katalogu podmiotów, które są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy RP, o osoby realizujące prawomocne orzeczenie sądu lub ugodę zawartą przed sądem ustalające kontakty z małoletnim dzieckiem, które przebywa na terenie innego państwa niż miejsce pobytu rodzica.

Rozporządzenie umożliwia uruchomienie międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych z przekroczeniem polskiej granicy na odcinku z Ukrainą, w szczególności uruchomienie przez Koleje Ukraińskie pociągów w relacji Kijów-Przemyśl-Kijów. Do końca października przedłużone zostało wstrzymanie przemieszczania się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Polski i Białorusi. Rozporządzenie zakłada ponadto m.in. zwolnienie z obowiązku wypełniania karty lokalizacyjnej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa wykonujących zadania służbowe, oraz osób, wobec których są wykonywane czynności, np. konwojowanych. (PAP) Katarzyna Lechowicz-Dyl ktl/ joz/

Racibórz » Zespół Punktu Szczepień informuje, iż punkty przy ul. Gamowskiej 3 oraz Wileńskiej 6 wykonują szczepienia trzecią dawką uzupełniającą na szczepionkę przeciwko COVID-19.

W RACIBORZU RUSZYŁY

szczepienia trzecią dawką Zespół Punktu Szczepień czynny w każdą sobotę w godzi- sportowa Budowlanki) czynny informuje, iż punkty przy ul. nach 8:00 - 10:00 w poniedziałki, środy oraz piątki Punkt Szczepień Powszech- w godzinach 16:00 - 18:00. Gamowskiej 3 oraz Wileńskiej 6 wykonują szczepienia trze- nych przy ul. Wileńskiej 6 (hala (red.) cią dawką uzupełniającą na szczepionkę przeciwko CO- REKLAMA VID-19 dla: ƒ osób powyżej 50. roku życia ƒ pracowników ochrony zdrowia, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentami ƒ osób z upośledzoną odpornością. Punkt Szczepień Populacyjnych przy ul. Gamowskiej 3 (Oddział Obserwacyjno - Zakaźny)

REKLAMA

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 39-2021-[652]  

Nasz Racibórz 39-2021-[652]  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded