Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 22 marca 2019 r. ı Rok XII nr 12 (526) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Eko-Okna chcą

Trzy miesiące aresztu DLA RACIBORSKIEGO OSZUSTA Racibórz » Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie 20-latek, zatrzymany przez raciborskich kryminalnych. Mężczyzna podejrzany jest o udział w oszustwie metodą „na wypadek”. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 8 lat więzienia. Policjanci przypominają, aby nie przekazywać pieniędzy osobom, których nie znamy! DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2 REKLAMA

REKLAMA

11

LAT

NA RYNKU


Aktualności

»2

Piątek, 22 marca l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Radny postuluje płatny

NOWE WŁADZE SUBREGIONU W Czerwionce-Leszczynach odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Nowymi Przewodniczącymi na dwuipółletnią kadencję zostali Mieczysław Kieca – prezydent Wodzisławia Śląskiego oraz Piotr Kuczera – prezydent Rybnika. Informacja, jak wiele innych samorządowych, przeszła pewnie niezauważona, a szkoda, bo subregion zachodni to interesujący twór mający znaczenie dla przyszłości. Samorządy w Polsce mamy trzy gminy, powiaty i samorządowe województwa. Nasze województwo dzieli się na cztery subregiony - Podbeskidzie, centralny (aglomeracja), częstochowski i zachodni właśnie, tworzony przez gminy ziemi rybnickiej, wodzisławskiej, raciborskiej i jastrzębskiej. Struktura wspiera podział środków unijnych, pozwalając uniknąć konkursów na rzecz regionalnego porozumienia. To dzięki niej powiat raciborski otrzymał aż 5 mln euro na zamek.

W globalizującym się świecie rośnie znaczenie dużych aglomeracji, tworzących atrakcyjny rynek pracy, nowych technologii i usług. Sam Racibórz to około 50 tys. mieszkańców, powiat 100 tys., a subregion zachodni ponad 600 tys. To poważny partner dla biznesu i władz państwa. Dziś zatem mniej powinno się mówić o samym Raciborzu, ale o Raciborzu rozsądnie wkomponowanym w subregion z układem komunikacyjnym, ofertą edukacyjną, promocją biznesową i szeregiem innych zagadnień, które z pożytkiem dla naszego miasta możemy rozwiązać w skali subregionalnej właśnie, a nie lokalnej. Planowana droga Racibórz-Pszczyna łączy nas nie tylko z A1, ale tworzy oś komunikacyjną subregionu od Raciborza przez Rydułtowy i Rybnik w stronę Żor. W każdej strukturze dobrze mieć wpływ na podejmowane decyzje, czyli współtworzyć władze. Teraz kluczową rolę odgrywają tu Rybnik i Wodzisław Śl. Za mocnym głosem muszą iść konkretne rozwiązania. Jedno z nich to kluczowa rola Racibo-

parking na placu Długosza Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

rza w kształceniu zawodowym na poziomie akademickim. Silna PWSZ w Raciborzu, przytrzymująca narybek w małej ojczyźnie, to korzyść dla całej górnej Odry. Jako powiat możemy rozwijać w subregionie turystykę, czy osadnictwo w naszych zadbanych, ładnie położonych wsiach. Mamy duże szanse na wzmocnienie miasta i powiatu pod kątem kapitału ludzkiego oraz inwestycji. O szansach można mówić, ale też można wcielać je w życie. Obecnym, nowym władzom samorządowym życzę, by udało im się poprawnie zdefiniować nasz interes i skutecznie o niego zabiegać. Wielkość Raciborza należy bowiem oceniać nie przez pryzmat naszych wyobrażeń odnoszonych do minionych już czasów, ale rzeczywistej roli, jaką odegramy w subregionie, teraz i w przyszłości.

Racibórz » - Należy wprowadzić opłatę na pl. Długosza. Zatrudnienie parkingowego, który pobierałby opłatę za 1 h, wskazywał miejsce do parkowania oraz uruchamiał lampę sygnalizacyjną: kolor czerwony - znaczy nie ma wolnych miejsc, kolor zielony - można wjeżdżać, jest miejsce - to fragment wystąpienia radnego Piotra Klimy (KWW Dariusz Polowy - Racibórz może być wielki) do prezydenta.

Radny Klima jest zdania, że pracowników parkingowych powinna zatrudniać firma raciborska, a nie z Krakowa czy Wrocławia (od red. - obecnie ogłoszono już trzeci przetarg na wyłonienie tegorocznego operatora płatnej strefy w Raciborzu). Uważa też, że należy zwiększyć liczbę miejsc parkingowych, obszarów do parkowania z kartą czasową, a także wprowadzić opłatę na pl. Długosza. Radny proponuje, by opłatę w kwocie złotówki pobierał tu parkingowy. Jednocześnie ma on wskazywać miejsce do parkowania oraz uruchamiać lampę sygnalizacyjną. - Bez tego systemu - jak tłumaczy radny Racibórz » Zamieszania z raciborską łąką kwietną ciąg dalszy. Opozycja krytykuje wydatkowanie na kierowcy często niepotrzebnie ten cel miejskich pieniędzy, a radny inicjator wskazaną przez magistrat lokalizację. Koalicja rządząca wjeżdżają na plac w poszukiwaw mieście najwyraźniej ma poważny problem z komunikacją. niu miejsca. Na tym nie koniec parkingowej rewolucji. - Dla upłynTemat żyje od sesji lutowej, zapis o 45 tys. zł na łąkę utrzy- o wytypowanie terenów znaj- nienia ruchu należy w niektóna której rządząca koalicja zło- mano, ale obiecano Studziennej, dujących się w centrum miasta, rych miejscach pobierać wyżżona z radnych KWW D. Polowy że przy następnej nowelizacji przy drogach, zabudowaniach, - Racibórz może być wielki oraz budżetu dla niej też znajdą się gdzie większy się znacząco bioKWW Michała Fity przegłoso- pieniądze. różnorodność i korzystne odwała wydatkowanie 45 tys. zł Na tym nie koniec proble- działywanie na środowisko. Być z miejskiego budżetu na urzą- mów. Ambasadorem łąk miej- może mniejszych, bardziej rozdzenie łąki kwietnej. Opozycja skich jest radny Jarosław Łę- proszonych, ale wyznaczonych protestowała, twierdząc, że ski. Jak się okazuje, o lokalizacji w racjonalny sposób - napisał do sportowcy ze Studziennej nie w parku Zamkowym nie miał prezydenta. mogą się doprosić pieniędzy na pojęcia. - W związku z uzyska- Odpowiadając na interpela- DOKOŃCZENIE ZE S. 1 dokończenie ogrodzenia boiska, ną podczas sesji Rady Miasta cję z dnia 28.02.2019 r. w sprawie 12 marca do raciborskiej a tu znalazły się pieniądze na Racibórz w dniu 27.02.2019 in- wytypowania miejsc innych niż zagospodarowanie terenów zie- formacją o wytypowaniu tere- Park Zamkowy dla założenia kil- komendy zgłosiła się 71-letnia lonych. Prezydent oświadczył, nu do urządzenia łąki kwietnej ku mniejszych łąk kwietnych ze mieszkanka miasta, która poże wytypowano teren na zaple- w Parku Zamkowym na wyso- środków przewidzianych na ten informowała dyżurnego jedczu parku Zamkowego, tuż przy kości ZSMOS, proszę o rozwa- cel w budżecie miasta uprzej- nostki, że padła ofiarą oszustarej strzelnicy, w sąsiedztwie żenie zagospodarowania innych mie informuję, że proponowane stwa. Kilkanaście minut po Pomnika Powstańców Śląskich. terenów ZAMIAST tego. Moim rozwiązania zostaną przeanali- przekazaniu oszustom 50 tyCzęść radnych koalicji o łą- zdaniem korzyści ze zmiany za- zowane zarówno pod kątem lo- sięcy złotych, do seniorki poce co prawda wiedziała, ale nie gospodarowania tego terenu kalizacyjnym, jak i kosztowym nownie zadzwonił telefon, aby miała informacji o zgłasza- będą znikome, gdyż jego utrzy- - napisali prezydent Dariusz Po- na poczet załatwienia sprawy nych potrzebach ze Studzien- manie i forma w pewnym stop- lowy i wiceprezydent Dominik tym razem oddała 60 tysięcy złotych. Jako miejsce odbioru nej. Przyznała to wprost rad- niu przypominają te, które po- Konieczny. opr. waw pieniędzy rozmówca wyznaczył na Anna Szukalska. Ogłoszono wstanie po urządzeniu tam łąki jedną z ulic w Wodzisławiu Śląprzerwę w obradach, po której kwietnej. Zamiast tego proszę

Zamienił stryjek siekierkę na kijek,

czyli ta łąka w tym miejscu nie ma sensu!

szą opłatę. Tak zrobiono wzdłuż Dworca Warszawa Centralna - 1 h = 6 zł i to wystarczy, aby kogoś odprowadzić do pociągu lub zabrać z pociągu. W ślad za tym, zdaniem radnego, trzeba rozwiązać sprawę ciągłego parkowania przez mieszkańców budynków przy chodnikach. Jak dodaje, na ul. ks. Londzina koło zakładu szewskiego stale parkuje samochód mieszkańca, który całymi tygodniami nie wyjeżdża, blokując dziennie możliwość zatrzymania się na krótki czas dla dziesiątków samochodów, a nie korzysta z podwórka za domem. Radny uważa, że należy podjąć działania w kierunku wynajęcia miejsc parkingowych przy ul. Nowomiejskiej (po Polmosie) i Pocztowej (park kolejowy) oraz placu, gdzie stał pomnik Arki Bożka przy ul. Opawskiej oraz „plac przy ul. Mariańskiej blisko ul. Opawskiej”. - Dopraw-

Trzy miesiące aresztu

dla raciborskiego oszusta

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – kierownik działu marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Magdalena Kiersztyn – specjalista ds. marketingu e-mail: m.kiersztyn@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 509 505 765

skim. Kobieta miała dojechać na miejsce taksówką. Podczas podróży dotarło jednak do niej, że mogła paść ofiarą oszustwa i zawróciła do raciborskiej komendy policji. Relacji poszkodowanej wysłuchał zastępca dyżurnego, który sprawę przekazał kryminalnym. Stróże prawa natychmiast przystąpili do działania. Pojechali wraz z kobietą do Wodzisławia, gdzie miało dojść do przekazania pieniędzy. Gdy w umówionym miejscu pojawił się młody mężczyzna, ten sam, któremu

dy szkoda, że miejsca te nie służą mieszkańcom do czasu ich zagospodarowania przez właścicieli i inwestorów - konkluduje radny Klima. - W sprawie miejsc parkingowych informuję, iż zgadzamy się z Panem Radnym w kwestii potrzeby zwiększenia liczby miejsc postojowych w różnych obszarach miasta, a w szczególności w centrum. Analizujemy różne możliwości poszerzenia i wykorzystania terenów gminy pod tym kątem. Ponieważ poruszona przez Pana Radnego tematyka jest obszerna, warto by było te ważne dla mieszkańców problemy omówić na osobnym spotkaniu w gronie zainteresowanych radnych i pracowników Urzędu Miasta lub poświęcić im posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska - odpowiedział prezydent Dariusz Polowy. Opr. waw 71-latka wcześniej wręczyła 50 tysięcy, do akcji wkroczyli policjanci. Zatrzymanym na gorącym uczynku sprawcą okazał się 20-letni mieszkaniec Bielska-Białej. Młody mężczyzna próbował oszukać 71-latkę na łączną kwotę około 110 tysięcy złotych. Raciborzanka może mówić o dużym szczęściu, gdyż policjanci odzyskali całą gotówkę. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Na wniosek policji i prokuratury, raciborski sąd, po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym, zastosował wobec 20-latka tymczasowy areszt na 3 miesiące. Sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania. KPP Racibórz

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


»3

Piątek, 22 marca l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

NA ŚLĄSKU Śląskie eurostarcie PiS i Koalicji Europejskiej bez Michała Wosia Jadwiga Wiśniewska i Grzegorz Tobiszewski ze strony PiS oraz Jerzy Buzek i Marek Balt ze strony Koalicji Obywatelskiej - ci kandydaci zajmą czołowe miejsca na listach do europarlamentu w województwie śląskim. O mandat nie będzie rywalizował Michał Woś z Raciborza. Były premier Jerzy Buzek pięć lat temu zdobył 254 319 głosów. Był to rekord w skali kraju. Marek Balt to wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W zeszłorocznych wyborach do sejmiku śląskiego zdobył 24 225 głosów i mandat radnego. Europosłanka Jadwiga Wiśniewska pięć lat temu zdobyła 44 763 głosów. Grzegorz Tobiszowski w 2015 roku miał 36 422 głosów do Sejmu. To sekretarz stanu w Ministerstwie Energii. Kandydatem PiS do europarlamentu na Śląsku miał być Patryk Jaki. Dwa dni temu media obiegła jednak wiadomość, że zastąpi go raciborzanin Michał Woś, były radny miejski, od zeszłego roku radny sejmiku śląskiego, członek zarządu województwa śląskiego i były podsekretarz w ministerstwie sprawiedliwości, dziś szef Centrum Analiz Strategicznych w tym resorcie. Przyznał, że otrzymał propozycję. W 2018 r., jako jedynka na liście PiS w okręgu rybnickim, zdobył 39 618 głosów. Ostatecznie jednak nie będzie startował. (w)

nych możliwych do realizacji inicjatywach, w tym o stworzeniu muzeum czekolady. Powiat od wielu lat promuje produkty spożywcze spółki, która powstała w 1993 roku w wyniku połączenia zakładów cukierniczych „Ślązak” i „Raciborzanka”. Słodkości z Mieszka są upominkami we wszystkich prezentach i materiałach promocyjnych jakie powiat raciborski przekazuje swoim gościom czy osobom nagradzanym, zarówno z kraju jak i z zagranicy. Są także stałym elementem stoiska promocyjnego powiatu, które w ramach promocji turystycznej z województwem śląskim jest prezentowane na przynajmniej 4 największych wydarzeniach targowych w kraju. Spółka jest też laureatem nagrody starosty raciborskiego Mieszko AD. 2017. Starostwo Powiatowe

Uwaga! Wszedł w życie zakaz wstępu do raciborskich lasów! W związku z uszkodzeniem drzewostanów przez huraganowy wiatr, na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, z dniem 12.03.2019 wprowadza się okresowy zakaz wstępu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa. Zakaz obejmuje swym zasięgiem leśnictwa: Kotlarnia, Borowiec, Bargłówka, Krasiejów, Stanica, Rudy, Lubieszów, Solarnia, Nędza oraz Szymocice - informuje Nadleśnictwo Rudy Raciborskie. Lasy Państwowe

W raciborskim Mechaniku otwarto nowe pracownie zawodowe

W POWIECIE Prezes Mieszka u starosty Dyskutowano o muzeum czekolady 14 marca w Starostwie Powiatowym w Raciborzu z wizytą oficjalną u starosty Grzegorza Swobody gościł prezes zarządu Mieszko S.A. Juozas Daunys. Towarzyszyli mu Iwona Niewrzoł dyrektor finansowy, Raimondas Baksys dyrektor ds. projektów strategicznych oraz Bogusław Buchalik kierownik ds. zakupów. Podczas pierwszego oficjalnego spotkania poruszono temat zamierzeń i planów rozwojowych spółki. Rozmawiano o wspólREKLAMA

REKLAMA

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu dokonano oficjalnego otwarcia nowych pracowni zawodowych. Dziesięć pracowni szkolnych, w pełni odremontowanych i wyposażonych w najnowocześniejsze sprzęty oraz pomoce dydaktyczne, zostało oddanych do użytku. Prace remontowe oraz doposażenie w specjalistyczny sprzęt trwały od 2017 r. Całość inwestycji w szkole wyniosła prawie 3,7 mln złotych. W uroczystości uczestniczyli starosta Grzegorz Swoboda, wicestarosta Marek Kurpis, dyrektorzy innych szkół podległych powiatowi, zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie Mechanika. Starosta Grzegorz Swoboda podziękował poprzednim władzom powiatu za podjęcie inicjatywy remontu pracowni. Dyrektor Sławomir Janowski podziękował organowi prowadzącemu za sprawne skoordynowanie inwestycji oraz nauczycielom szkoły za zaangażowanie w realizację projektu. - Zyskaliśmy zaplecze dydaktyczne, dzięki któremu możemy kształcić młodzież na bardzo wysokim poziomie – dodał. Po uroczystym otwarciu goście mieli okazję obejrzeć nowoczesne pracownie: maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, pomiarów elektrycznych, mechatroniczną, odnawialnych źródeł REKLAMA

energii, techniczną, mechaniki i podstaw konstrukcji maszyn, rysunku technicznego CAD/CAM, obróbki skrawaniem, dwie pracownie informatyczne, automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych. W ramach remontu odnowiono również korytarze oraz przeprowadzono termomodernizację świetlików dachowych. Inwestycja w Mechaniku została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektów „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” i „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 „Mechanik”, a także ze środków własnych powiatu i szkoły.

W starostwie pojawił się defibrylator AED

K. Kubik

Starostwo powiatowe jest kolejną po PKS-ie i Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu jednostką, do której zakupiony został defibrylator AED. Urządzenie jest przeznaczone specjalnie do wykorzystania w zakładach pracy i w miejscach publicznych: szkołach, biurach, kinach, teatrach, dworcach, marketach itp. Pozwala w sytuacji zagrożenia życia na szybką i zdecydowaną reakcję, także przez osoby, które na co dzień nie są związane ze służbą zdrowia. Specjalne szkolenie z zakresu jego obsługi przeszła grupa pracowników starostwa, która odpowiada za udzielenie pierwszej pomocy na terenie starostwa. - Dobrze, że mamy do dyspozycji takie urządzenie – mówi starosta Grzegorz Swoboda. Dziś to już standard. Oczywiście najlepiej gdybyśmy nie musieli z niego korzystać, ale musimy być przygotowani na różne sytuacje życiowe – dodał. Urządzenie jest umieszczone w budynku „B” Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Koszt zakupu defibrylatora to ponad 5,5 tys. złotych. Starostwo Powiatowe OGŁOSZENIE


Aktualności

»4

Wyznaczono datę początku remontu Łąkowej i Kościuszki. Co musisz wiedzieć!

Piątek, 22 marca l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnik Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac Dariusz Polowy – Prezydent Miasta Racibórz Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory Grzegorz Swoboda – Starosta Powiatu Raciborskiego

Komisję rewizyjna tworzą:

ƒƒ Marek Bąk – Wójt Gminy Jejkowice ƒƒ Anna Iskała – Wójt Gminy Nędza ƒƒ Barbara Magiera – Burmistrz Miasta Radlin Od czwartku 21 marca wprowadzono tymczasową organizację ruchu na ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu dla wyznaczonych etapów drogi (etap I i VIII). ETAP I obejmuje przebudowę ul. Łąkowej przed skrzyżowaniem z ul. Gwiaździstą do początku skrzyżowania ul. Łąkowej/ Tadeusza Kościuszki/Stalowej. Począwszy od 21 marca wprowadzono całkowite zamknięcie tego odcinka. Objazd dla ruchu kołowego będzie poprowadzony od ronda na Placu Konstytucji 3 Maja przez ul. Marii Skłodowskiej Curie - ul. Bolesława Prusa - ul. Stalową do skrzyżowania ul. Łąkowej/ Tadeusza Kościuszki/Stalowej. Odcinek ul. Łąkowej od ww. ronda do skrzyżowania z ul. Słoneczną (włącznie) będzie dostępny dla ruchu, zatem będzie możliwość dojazdu do sklepu Tesco oraz znajdujących się przy tym odcinku budynków mieszkalnych. Planowany termin zamknięcia do dnia 9 czerwca br. ETAP VIII obejmuje odcinek ul. Tadeusza Kościuszki od ul. Jeziorowej do ul. Wandy - pas lewy w kierunku centrum miasta i dworca kolejowego. Począwszy od 21 marca br. wyłączono ten pas ruchu. Na przebudowywanym odcinku będzie obowiązywał ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Ruch będzie się odbywał prawym pasem jezdni. Jednocześnie informujemy, że tymczasowo, na czas trwania całego zadania inwestycyjnego przystanek autobusowy obecnie znajdujący się przy ul. Tadeusza Kościuszki (niedaleko skrzyżowania z ul. Księdza Stanisława Staszica) – przeniesiony został na ul. Księdza Stanisława Staszica, rejon posesji nr 26 i 31. Autobusy miejskie (za wyjątkiem linii C) oraz PKS-u, w tym czasie nie będą kursowały ul. Tadeusza Kościuszki oraz ul. Łąkową. Przejazdy tych autobusów są planowane ulicami Księdza Stanisława Staszica i Opawską.

Wybrano władze naszego subregionu 19 marca 2019 r. na zaproszenie Damiana Mrowca Przewodniczącego Związku w Centrum Kulturalno – Edukacyjnym w Czerwionce – Leszczynach odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. W jego trakcie, w związku z upływem czteroletniej kadencji, odwołano dotychczasowe oraz powołano nowe władze stowarzyszenia, tj. Przewodniczących Związku, członków 11-osobowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Nowymi Przewodniczącymi Związku Gmin i Powiatów wybranymi na dwuipółletnią kadencję zostali Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisław Śląski oraz Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika.

Członkami Zarządu Związku zostali:

ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów Leszek Bizoń – Starosta Powiatu Wodzisławskiego Anna Hetman – Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój Wiesław Janiszewski – Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny ƒƒ Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisław Śląski

REKLAMA

REKLAMA

W posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego brało udział 27 delegatów – starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego z południowo-zachodniej części woj. śląskiego. Obecnym na Zgromadzeniu przybliżono założenia Rządowego Programu STOP SMOG – podczas posiedzenia obecna była przedstawicielka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zgromadzenie Ogólne zdecydowało jednocześnie o przystąpieniu do realizacji projektu pn. „Nie truj sąsiada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji” w ramach 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym przedsięwzięcia związane z obchodami świąt ekologicznych WFOŚiGW w Katowicach

W RACIBORZU Nowy naczelnik w pracy 17 marca był pierwszym dniem pracy jako Naczelnika Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Krzysztofa Żychskiego. Prezentacji nowego szefa w wydziale odpowiedzialnym za raciborską oświatę dokonał Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy. Krzysztof Żychski ma 42 lata i jest raciborzaninem od urodzenia. Ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu, specjalizował się na kierunku Zarządzanie i Ekonomika Oświaty. Zawodowo jest przedsiębiorcą. Przez 20 lat prowadził własną działalność gospodarczą i zatrudniał prawie 30 pracowników. Prywatnie ma dwójkę dzieci i razem z ich mamą mieszkają w Markowicach. UM Racibórz

REKLAMA

REKLAMA

Elektromobilni strażnicy Straż miejska w Raciborzu dostanie nowy samochód z napędem hybrydowym. Na jego zakup ratusz chce pozyskać środki zewnętrzne. Auta ma kosztować około 110 tys. zł. Dostawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu. Urząd liczy na prawie 40 tys. zł dofinansowania. – Czy wynika to z tego, że tabor jest już zużyty, czy może zachodzi jedynie konieczność skorzystania z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej? Czy możliwy byłby zakup innego samochodu, nie hybrydowego, ze zwykłym silnikiem ale w innej zabudowie – pytał na komisji gospodarki radny Michał Szukalski. W odpowiedzi Beata Hoszowska-Gralak stwierdziła, że jeśli chodzi o dofinansowanie z WFOŚiGW, to zakup hybrydy jest jedynym rozwiązaniem, na które można wnioskować o wsparcie. (greh) REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


»5

Piątek, 22 marca l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Benefis bez Maestra. Piotr Libera potrzebuje pomocy! Wychował całe pokolenia raciborzan. Przez chór, którego był dyrygentem, przewinęło się tylu mieszkańców miasta, że trudno dziś znaleźć osobę, która nie spotkała go na swojej drodze. Dla wielu był nie tylko nauczycielem, ale też mentorem i przewodnikiem. Dziś Maestro bardzo potrzebuje naszej pomocy. Niedawny benefis Piotra Libery w raciborskiej Strzesze zgromadził wielu jego wychowanków i przyjaciół. Samego Maestra na uroczystości nie było, gdyż nie pozwolił na to stan jego zdrowia. Tyle oficjalne medialne komunikaty. O rzeczywistej sytuacji Mistrza wie wąskie grono osób i to oni zdecydowali, że czas najwyższy uruchomić akcję pomocy, aby pan Piotr mógł niebawem opuścić szpital i wrócić do domu, w którym zostanie otoczony opieką i wsparciem. - Sytuacja, w jakiej znalazł się Mistrz jest, delikatnie mówiąc i bez wdawania się w szczegóły, trudna i bez pomocy wszystkich nas, którzy spędzili z nim kawał swojego życia, niełatwo będzie te trudności pokonać - mówi nam, chcący zachować anonimowość, dyrektor jednej z raciborskich szkół, zaangażowany w pomoc. – Zdrowie pana Piotra jest w dobrych rękach i niebawem będzie on mógł opuścić raciborską lecznicę, ale najtrudniejsze wyzwania czekają tuż za progiem szpitala. Już niebawem dom pana Piotra Libery odwiedzi ekipa sprzątająca, która przygotuje mieszkanie na powrót Mistrza. Wychowankowie jednej z raciborskich placówek wykonają prace remontowe i malarskie. Kolejny problem jest uregulowanie sytuacji prawnej Maestra, który padł ofiarą oszusta, co spowodowało kolejne komplikacje - tu konieczna będzie interwencja adwokacka. - Poza doraźnymi działaniami, jak choćby zapewnienie Mistrzowi godnych warunków do życia, musimy myśleć o jego bezpiecznej przyszłości. Dlatego planujemy przeprowadzić na jednym z portali publiczną zbiórkę środków finansowych, które pomogą zabezpieczyć potrzeby związane choćby z profesjonalną opieką pielęgniarską czy bieżącym funkcjonowaniem Maestra po jego powrocie do domu - mówią inicjatorzy akcji. REKLAMA

Już dziś, wszystkie chętne do pomocy Mistrzowi osoby, są proszone o mailowy kontakt z osobą koordynującą działania pod adresem: pomoc-dla-maestra@wp.pl materiał nadesłany

Opłata przekształceniowa Radna Ronin pyta o bonifikatę Radna miejska Anna Ronin (KWW Dariusz Polowy - Racibórz może być wielki), szefowa Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta zapytała prezydenta o bonifikatę od opłaty przekształceniowej. - W związku z zapytaniami mieszkańców dotyczących tematu przekształceń użytkowania wieczystego we własność, proszę o informację, czy będzie przysługiwała ulga, bonifikata opłaty przekształceniowej z tytułu jednorazowej wpłaty należnej za 20 lat - czytamy w interpelacji radnej. - Odpowiadając na interpelację dotyczącą bonifikat przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, niniejszym informuję, iż prowadzona jest szczegółowa analiza zasadności bonifikowania jednorazowej spłaty opłaty przekształceniowej. Wyniki przedstawimy do końca marca br. - odpowiedział prezydent Dariusz Polowy. Red.

Zbadajcie sprawę! Apel Czytelniczki w sprawie dzieci To, że wady postawy u naszych dzieci to zjawisko powszechne wie chyba każdy. Piszę jako rodzic dziecka, które niestety posiada wady postawy podobnie jak wiele innych dzieciaków nie tylko w jego klasie, ale i szkole. Krąży nieoficjalna pogłoska jakoby zajęcia, które są w tej chwili prowadzone nieodpłatnie w ramach tzw. zajęć dodatkowych w szkole, miały od września zniknąć ze szkół w Raciborzu - czytamy w korespondencji na naszą redakcyjną skrzynkę. - Trudno mi sobie wyobrazić sytuację, że nagle zajęcia, które nie tylko są dla mojego i innych dzieci atrakcyjne ale PRZEDE WSZYSTKIM SŁUŻĄ KSZTAŁTOWANIU PRAWIDŁOWEJ POSTAWY, a więc wpływają znacząco na stan zdrowia naszych dzieREKLAMA

Aktualności

ci, z powodów oszczędności po prostu nie będą się odbywały, tym bardziej, iż widzę poprawę już po roku uczęszczania na nie, a same zajęcia pomagają najskuteczniej, kiedy prowadzone są w klasach 1-3. Nie każdego rodzica stać na to, aby zapisać dziecko na odpłatne zajęcia, które zresztą prowadzone są w jednym ośrodku na terenie Raciborza. Robiąc rozeznanie w temacie, w samej szkole mojego dziecka zapisanych na zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej jest ok. 100 dzieciaków, a to tylko jedna ze szkół, gdzie reszta? Gdzie te dzieciaki się podzieją? Gdzie będą mogły ćwiczyć? Pytając panią prowadzącą zajęcia czy to prawda, że gimnastyka ma zniknąć z nowym rokiem szkolnym, odpowiedziała ze smutkiem, że otrzymała informację, że jest duże prawdopodobieństwo, że zniknie. Oznacza to zabranie godzin nauczycielom, którzy naprawdę wykonują kawał dobrej roboty oraz zajęć, które są naszym dzieciom niezbędne. Czy naprawdę szukanie oszczędności kosztem dzieci to mądry pomysł? Czy my rodzice nie zostaniemy we wrześniu postawieni przed faktem dokonanym, bez możliwości jakiegokolwiek działania w tej sprawie? Ja jako rodzic sprzeciwiam się takiemu stawianiu sprawy! Proszę zajmijcie się się tym zagadnieniem na forum Waszego portalu. Zbadajcie sprawę u źródła w Urzędzie Miasta. Sprawa jest naprawdę istotna!

Oto odpowiedź Biura Obsługi Prezydenta

Szanowni Państwo Dodatkowe zajęcia z gimnastyki korekcyjnej są bardzo ważne dla zdrowia dzieci. Organizacja tych dodatkowych zajęć była poprzedzona wieloma analizami. Na tej podstawie Miasto Racibórz zaangażowało się tę sprawę i podjęło decyzję finansowaniu tych lekcji. Dlatego też Urząd Miasta Racibórz nie planuje likwidacji zajęć korekcyjnych. Gimnastyka korekcyjna jest realizowana bez zmian. Tak pozostanie do końca roku szkolnego. Bierzemy pod uwagę możliwość zmiany sposobu finansowania i administrowania tymi zajęciami od nowego roku szkolnego. Prawdopodobnie wieść o tym zaniepokoiła niektórych rodziców. Nie ma jednak powodów do obaw. Rozważana zmiana nie miałaby żadnego wpływu na dzieci i rodziców korzystających z gimnastyki korekcyjnej. Nie powinni oni nawet odczuć, że coś się zmieniło. Ostateczna decyzja o formie finansowania i administrowania dodatkowymi zajęciami z gimnastyki korekcyjnej będzie należeć do nowego naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. list do redakcji, opr. waw


WFOŚiGW

»6

Piątek, 22 marca l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Fundusz szkoli kandydatów na Energetyków Gminnych

nansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Racibórz » 27 lutego oraz 6 marca 2019 roku Doradcy Energetyczni z Wspieranie efektywności enerWFOŚiGW w Katowicach zakończyli dwa cykle szkoleń skierowanych getycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.3. Na zakończedo kandydatów na Energetyków Gminnych. W sześciodniowym szko- nie, każdy uczestnik otrzymał leniu wzięły udział 53 osoby z województwa śląskiego, które uzyskały zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w Szkoleniu dla rekomendacje władz gminnych. kandydatów na Energetyków Gminnych. eco Uczestnicy szkolenia uzy- ramach programu Czyste poskali wiedzę z zakresu efek- wietrze. Szkolenie zostało sfitywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej oraz odnawialnych źródeł energii. Na spotkaniach omawiane były również uwarunkowania prawne związane z obowiązkami i działaniami gmin, także możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację tego typu inwestycji, w tym w

OZE szansą na innowacyjne rolnictwo Region » Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza wszystkich rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej na bezpłatne szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii. Wydarzenia zostały objęte Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szkolenia odbędą się w dniu 3 kwietnia o godzinie 9:00 w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa. Najważniejsze tematy: uwarunkowania i koszty pozyskania energii z OZE, praktyczne doświadczenia z eksploatacji instalacji OZE (biogazownie rolnicze, małe elektrownie wodne, instalacje fotowoltaiczne, kotły na biomasę), finansowe wsparcie operacyjne (prosument, taryfy gwarantowane (systemy FIT/FIP), aukcje), wsparcie inwestycyjne z zakresu OZE. Wśród prelegentów znajdą się m.in.: użytkownicy poszczególnych rodzajów instalacji OZE, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki, przedstawiciele Banku Ochrony Środowiska S.A., przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nie zabraknie również czasu na rzeczową i ekspercką dyskusję, w tym omówienie zagadnień problemowych poruszanych podczas spotkania. Liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń). Nabór uczestników szkolenia prowadzony jest w Oddziałach Terenowych KOWR. Rejestracja na szkolenie pod numerem telefonu 660 412 651. http://www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/szkolenia-oze

Gaz ziemny lekiem na smog Racibórz » Miedonia i Markowice - do mieszkańców tych dwóch dzielnic Raciborza dotarli już samorządowcy z informacją o możliwości przyłączenia do sieci gazowej celem wprowadzenia ekologicznych źródeł ciepła. 7 marca w miedońskiej remizie OSP odbyło się spotkanie z mieszkańcami dotyczące rozbudowy sieci gazowniczej w dzielnicy. Uczestniczyli w nim przedstawiciel firmy Polska Spółka Gazownictwa Mariusz Budny, Prezydent Miasta Dariusz Polowy oraz wiceprezydenci Michał Fita i Dominik Konieczny. Spotkanie zorganizowano na wniosek radnego z Miedoni Józefa Galli. W trakcie spotkania pan Budny przedstawił w sposób kompleksowy warunki podłączenia się do sieci gazowej i wskazał na zalety takiego rozwiązania. Przedstawiciel PSG zauważył, że w chwili obecnej ogrzewanie domu gazem jest porównywalne pod względem kosztów z ogrzewaniem domu piecem na węgiel. Dyrektor ds. Rozwoju Rynku PSG wskazał, że dla firmy jest bardzo ważne, by mieszkańcy złożyli wnioski o określenie warunków przyłączenia się do sieci. Dla firmy jest to bowiem deklaracja zainteresowania mieszkańców przyłączeniem się do sieci, co powo-

duje, że przedsiębiorstwo ma obowiązek później prowadzić w tym miejscu rozbudowę gazociągu. Przedstawiciel PSG bardzo mocno podkreślał, że złożenie takiego wniosku jest jedynie deklaracją i nie rodzi żadnych skutków dla mieszkańców, zwłaszcza skutków finansowych. Po prezentacji pana Budnego głos zabrał Prezydent Dariusz Polowy, który gorąco zachęcał mieszkańców Miedoni do skorzystania z okazji i przyłączenia się do sieci. Prezydent wskazywał na szereg korzyści z tym związanych– komfortu korzystania z kotła gazowego, coraz wyższych cen węgla, zmniejszenia niskiej emisji. Prezydent Polowy wskazał również, że montaż kotła gazowego jest również odpowiedzią na

O PROGRAMIE

Czyste powietrze na zamku Prezydent Dariusz Polowy organizuje otwarte spotkanie z wiceprezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska

i Gospodarki Wodnej w Katowicach Adamem Lewandowskim. Wiceprezes Funduszu opowie o programie Czyste Powietrze,

Program usuwania

dzięki któremu można pozyskać nawet 90 proc. na wymianę źródła ciepła. Podczas spotkania przewidziano zadawanie pytań oraz indywidualne konsultacje. Spotkanie odbędzie się na raciborskim zamku, 26 marca o godz. 17.00. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowanych tematem.

azbest (wykonana przez osobę z uprawnieniami budowlanymi bądź właściciela nieruchomości lub najemcy); ƒƒ wstępna wycena demontażu, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczenia wyrobów zawierających azbest Wykaz dokumentów, których (wykonana przez firmę wykozłożenie jest wymagane wraz z nującą) lub zawarta umowa wnioskiem o dofinansowanie: na wykonanie pracz firmą ƒƒ nie starszy niż 3 miesiące wykonującą ( zawierająca odpis z księgi wieczystej dane ze wstępnej wyceny); lub kopia ważnego aktu no- ƒƒ kolorowe zdjęcie budyntarialnego potwierdzający ku (z którego usuwany bęwłasność nieruchomości; dzie azbest) pozwalające na ƒƒ ocena stanu i możliwości identyfikację nieruchomości bezpiecznego użytkowania (min 2 zdjęcia). um wyrobów zawierających

azbestu w Krzanowicach Zainteresowani usunięciem azbestu ze swoich nieruchomości w gminie Krzanowice proszeni są o składanie wniosków do 29.03.2019 r. w Urzędzie Miejskim. Formularz wniosku można pobrać osobiście w urzędzie lub ze strony internetowejhttp://www.krzanowice.pl zakładka: Ochrona środowiska.

zapisy Uchwały Antysmogowej Województwa Śląskiego, które już za kilka lat nie pozwolą na używanie starszych kotłów na węgiel. Włodarz zwrócił uwagę również na to, że przyłączenie domu do sieci gazowniczej powoduje wzrost wartości nieruchomości. Po spotkaniu mieszkańcy mieli możliwość sięgnięcia po wnioski o określenie warunków przyłączenia się do sieci. Zainteresowanie tematyką jest bardzo duże, na co wskazuje frekwencja. Sala była wypełniona po brzegi. Większość z obecnych sięgnęła po rozdawane na spotkaniu wnioski. Podobne spotkanie odbyło się 21 marca w szkole w Markowicach. um


MOTORYZACJA NA WIOSNĘ REKLAMA

REKLAMA


MOTORYZACJA na wiosnę REKLAMA

REKLAMA

» II

Piątek, 22 marca l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA


Piątek, 22 marca l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

REKLAMA

» III

MOTORYZACJA na wiosnę


MOTORYZACJA na wiosnę REKLAMA

» IV

Piątek, 22 marca l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com


Piątek, 22 marca l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

»V

MOTORYZACJA na wiosnę

REKLAMA

CIT9C350122_C5_Air_prasa_Uliarczyk 259x304i5.indd 1

19/03/2019 09:34


MOTORYZACJA na wiosnę REKLAMA

REKLAMA

» VI

Piątek, 22 marca l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com


Piątek, 22 marca l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

» VII

MOTORYZACJA na wiosnę


MOTORYZACJA na wiosnę REKLAMA

REKLAMA

» VIII

Piątek, 22 marca l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA


Piątek, 22 marca l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

»7

MOTORYZACJA na wiosnę

DRUGI HUNTER

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

w Autoserwisie MADAG Racibórz » Po wyważarce HUNTER z testem drogowym w Autoserwisie MADAG zawitał kolejny sprzęt renomowanej firmy HUNTER Engineering Company tj. urządzenie do pomiaru i regulacji geometrii ustawienia kół i osi pojazdów samochodowych w technologii 3D HUNTER HawkEye. Nowoczesne uchwyty QuickGrip są mocowane do opony i mają zakres do 37” a technologia ich wykonania uniemożliwia uszkodzenie lub zarysowania felgi. Urządzenia firmy HUNTER to najwyższa precyzja dokonania pomiaru, ustawienia i regulacji zawieszenia. Nieprawidłowo ustawione koła samochodu powodują

zdecydowanie szybsze zużycie opon oraz zmniejszoną kontrolę kierowcy nad pojazdem. Przy nieprawidłowo ustawionej geometrii już po przejechaniu kilkuset kilometrów może dojść do nadmiernego zużycia opon. Mogą wystąpić również problemy z utrzymaniem prawidłowego kierunku jazdy. Przed przystąpieniem do ustawienia geometrii na Stacji Kontroli Pojaz-

dów MADAG sprawdzone zostaną luzy w zawieszeniu i gdy zajdzie taka potrzeba mogą zostać wymienione w naszym serwisie. Ustawienie geometrii   należy obowiązkowo wykonać po wymianie elementów zawieszenia lub układu kierowniczego, gdyż wymiana któregokolwiek z nich powoduje rozregulowanie geometrii i zbieżności kół. Podczas badania serwisanci sprawdzą także prawidłowość ustawienia kierownicy.

Zapraszamy do Autoserwisu MADAG | Racibórz, ul. Rybnicka 61 | tel. 32-415-25-98 REKLAMA


Ogłoszenia

»8

Piątek, 22 marca l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIA DROBNE REKLAMA

DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc! Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl.

MATRYMONIALNE Inne Chlopa od 40-60 lat z duzym brzuchem do piwa Mężczyzna 32 lata 180 100kg normalny, pracujacy mam lokum w Raciborzu. Szukam z Raciborza i okolic, ze wsi też starszego chłopa z dużym okraglym brzuchem, nadwagą od 40-60 lat. Szukam do przyjaźni, piwka i czegoś więcej na początek SMS, MMS i opis wiek waga wzrost i skąd jesteś. DYSKRECJA. Tel. kom.: 735-595-553, e-mail: mis-80@o2.pl.

MOTORYZACJA Kupię Skup samochodów Racibórz Tel : 664-087328 Gotówka Dziś dzwonisz - Dziś sprzedajesz! Płacimy gotówką do 10 tys złotych. Oferujemy darmowy dojazd do klienta oraz wycenę przez telefon. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u sprzedającego. Jesteśmy legalnie działająca firmą. Pracujemy 7 dni w tygodniu Zapraszam!. Tel. kom.: 664 087 328. Auto-Złom Racibórz i okolice 24/h tel.501525-515 Skupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane, całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane, natychmiastowy dojazd 24/h/7. Wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu. Zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel. kom.: 501-525-515, 530-312-312, e-mail: autodemont@wp.pl, www. kzpkowalski.pl. Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Dziś dzwonisz - Dziś sprzedajesz!. Tel. kom.: 692 191 585.

Sprzedam REKLAMA

Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

Tel. tel. mob: 604-347-669

Skup samochodów od 2002 osobowe - dostawcze Skupujemy Samochody za Gotówkę. Od 2002 roku. Nie złomujemy. Samochody zarówno osobowe jak i dostawcze. Nie Płacimy jak na złomie! Wystarczy Zadzwonić. 100% legalna Firma. Tel. kom.: 507480590, e-mail: rgcars@onet.pl.

WYNAJME LOKAL POD GABINET, SALON ITP. OKOLO 75M2. Tel.: 696195829.

Audi A4 2,0 TDI, 2006 r. Sedan, granatowy metalik, bardzo dobrze utrzymany, przebieg 285.000 km, cena 18 900 zł, do negocjacji. Tel. kom.: 666 086 225

NIERUCHOMOŚCI Dom wynajmę Dom do wynajęcia dla Firmy Dom do wynajęcia w Raciborzu-Studziennej dla Firmy jako baza noclegowa dla 4-5 osób. Dom jest wyposażony i umeblowany, ogrzewanie gazowe. Czynsz wynosi 2500 m-c plus media. Zainteresowanych proszę o kontakt tel.: 796604255, e-mail: beakrzikalla@o2.pl. Hulczyńska 89.

Działkę kupię Kupię działkę budowlaną w Rudniku. Tel. 884 211 981 Kupię działkę budowlaną w Rudniku. Tel. kom.: 884 211 981, e-mail: rafa46@wp.pl.

Garaże Sprzedam garaż murowany SPRZEDAM MUROWANY GARAŻ W KUŹNI RACIBORSKIEJ O POWIERZCHNI. Tel. kom.: 504 401 385.

www.usg-raciborz.pl

Lokal użytkowy lub handlowy w Branicach Wynajmę w Branicach na ul. Głównej lokal 30 m2 na działalność usługową lub handlową. Tel. kom.: 516135805, e-mail: bklaudia@poczta.onet.pl.

Mieszkanie wynajmę Wynajem Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe po kapitalnym remoncie w Raciborzu, umeblowane. Oferta dla firm, wszelkich informacji udzielę telefonicznie. Tel. kom.: 506031927.

OGRODNICTWO Inne Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie oferuje drzewa i krzewy ozdobne i owocowe, nasiona, kwiaty rabatowe i balkonowe. Zapraszamy! Ul Janowska 75, Cyprzanów. Tel.: 32 419 82 60. Progres - usługi ogrodnicze - ścinanie drzew Ścinanie i redukcja korony drzew - klasycznie, zwyżka, alpinistycznie. Cięcie drzew owocowych, cięcie drzewa, frezowanie pni, wyrównywanie terenu, trawa z rolki i siewu, oprysk drzewek, wywóz odpadów zielonych na kompostownie, sprzedaż i transport nawozu, kompostu czarnego. Tel. kom.: 530 050 550. REKLAMA

Lokal użytkowy wynajmę Wynajmę lokal Wynajmę lokal użytkowy położony w Raciborzu ul. Opawska (przed Galerią DUKAT) na działalność usługową, gabinet, inne (około 50m2,). Zainteresowanych prosimy o kontakt. Tel. kom.: +48600976466. Wynajmę lokal usługowy REKLAMA

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika Z uwagi na silną dynamikę rozwoju naszej firmy, REKLAMA

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Może być

zadłużone / z problemem prawnym

737 938 416 REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY

REKLAMA

OGŁOSZENIE TYGODNIA!

Przyjmę osoby do pracy przy zborze warzyw. Tel. kom.: Tel: 507-170-946. Opiekunka - potrzebna od zaraz!!! Potrzebna całodniowa opiekunka do chodzącej, komunikatywnej starszej pani w wieku 84 lat. Opieka w Raciborzu - Ostróg ul. Cygarowa Warunki płacy i zakresu opieki do uzgodnienia. Informacje pod nr tel.: 32 4194396, e-mail: yoker3@wp.pl.

FIRMA EURO LABORA POSZUKUJE PRACOWNIKA

Henkel poszukuje sprzątaczki Zatrudnię sprzątaczkę na 3/4 etatu oraz na cały etat. Prosimy o kontakt telefoniczny. Tel. kom.: 507185554.

NA STANOWISKO:

Firma EURO LABORA poszukuje pracownika APP EURO LABORA SP.J. (numer certyfikatu 14601) poszukuje na teren Austrii pracowników w branży budowlanej, metalowej, spawalniczej. Tylko sprawdzone oferty! Zadzwoń do nas! Tel. kom.: 32 417 20 56, e-mail: praca@euro-labora.com.

Poszukujemy do pracy w biurze w Raciborzu, osób z komunikatywną znajomością języka holenderskiego lub angielskiego, ASYSTENT KOORDYNATORA ds. ZATRUDNIENIA Nie lubisz nudy? Dołącz do nas! Oferujemy: stałą, ciekawą prace w zgranym teamie • atrakcyjny system premiowy • możliwość stałego poszerzania kompetencji. APP EURO LABORA SP.J.(cert.: 14601) Kontakt: info@euro-labora.com poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, przedsiębiorczych osób z komunikatywną znajomością języka holenderskiego lub angielskiego, na stanowisko: asystent koordynatora ds. zatrudnienia. Nie lubisz nudy? Dołącz do nas! Oferujemy: stałą, ciekawą prace w zgranym teamie; atrakcyjny system premiowy; możliwość stałego poszerzania kompetencji. APP EURO LABORA SP.J.(cert.: 14601) Kontakt: info@euro-labora.com, e-mail: info@euro-labora.com. Firma Instal-Tech s.c. przyjmie pracowników! Firma INSTAL-TECH S.C. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Eichendorffa 2 przyjmie pracowników na stanowiska: instalator, pracownik fizyczny, operator mini koparki. Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji oraz zaangażowania. Tel. kom.: 324149288, 502-632-695, e-mail: biuro@instal-tech.pl, www.instal-tech.pl/. Praca w Niemczech Poszukujesz pracy za granica? Nie chcesz na długo rozstawać się z rodzina? Ta oferta jest dla Ciebie! Praca na magazynach w Niemczech w systemie dwutygodniowym: pakowanie, sortowanie chemii gospodarczej, wody mineralnej i artykułów przemysłowych. Wyjazdy z Raciborza. Tel. kom.: 797 593 727, 505 479 308, e-mail: rekrutacja.agencja. job@gmail.com, www.jobagencja.pl. Kelner/Kelnerka Restauracja „Orzech i miód” poszukuje pracownika na stanowisko Kelner/ Kelnerka. Od przyszłego pracownika oczekujemy: doświadczenia na podobnym stanowisku; aktualnej książeczki sanitarno-epidemiologicznej; W zamian oferujemy elastyczny grafik dostosowany do potrzeb pracowników. Tel.: 535001266, e-mail: gastronomia@laskowo.pl. Praca przy zborze warzyw

RTV / AGD

Inne Sklep dla domowych wędzarzy. Przyprawy, narzędzia, jelita. Wszystko do wyrobu wędlin domowych: bezpłatne przepisy i doradztwo, wędzarnie elektryczne i grillowędzarniki, zrębki wędzarnicze, przyprawy, jelita i osłonki, szynkowary, maszynki do mięsa, termometry. Racibórz, ul. Mariańska 11, PN-PT 7:00 - 15:00. Tel.: 32 415 21 36, e-mail: sklep@ tradismak.pl, www.tradismak.pl.

ZDROWIE Inne Koncentrator tlenu Sprzedam koncentrator tlenu PERFECTO 2 w bardzo dobrym stanie. Ma wygodny i stabilny uchwyt oraz 4 kółka. Cechuje go bardzo cicha praca. Mało używany. Gratis: łącznik obrotowy, przedłużacz do do do tlenu, wąsy, pułapka wodna. Przepływ tlenu: 0,5-5 l / minutę, Waga: 19,5 kg. Tel. kom.: 501108638, e-mail: mbeata425@gmail. com. Gdańska73, 1.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Nędza informuje, że na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza.pl w zakładce wykaz nieruchomości, w prasie o zasięgu powiatowym (wyciąg), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy (47-440 Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty zamieszczony jest wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Nędza przeznaczonych do: 1. użyczenia: dz. 137 obrębu Zawada Książęca. REKLAMA

REKLAMA


»9

Piątek, 22 marca l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

Aktualności

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

JAK WĘDZIĆ SZYNKĘ,

żeby miała piękny kolor? Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami, więc domowi wędzarze już teraz zastanawiają się co przygotują na świąteczny stół. Jak co roku, dużym powodzeniem będą cieszyły się wędzonki z jednego kawałka mięsa. Wśród nich prym wiedzie szynka wędzona i to nie tylko ze względu na smak. W odróżnieniu od kaszanek, salcesonów a nawet kiełbas jest dość prosta w wykonaniu i pięknie się prezentuje. Trzeba jednak pamiętać o jednej prostej zasadzie podczas wędzenia, która sprawi, że szynka będzie miała apetyczny, wiśniowy kolor a nie czarny nalot. Pierwszym etapem wyrobu wędzonki jest przygotowanie solanki peklującej na bazie wywaru z liści laurowych, ziela angielskiego i czosnku oraz dodatkiem soli peklującej. Do peklowania najlepiej wybrać szynkę bez kości, ale ze skórą i tłuszczem. Dzięki temu wędzonka będzie soczysta. Szynkę zanurza się w solance na 4 dni, pod warunkiem, że wcześniej nastrzyknie się ją solanką przy użyciu zwykłej strzykawki lub REKLAMA

ładnego koloru. Tak uwędzoną szynkę można sparzyć w wodzie o temperaturze ok. 90 stopni do momentu osiągnięcia 72 stopni wewnątrz wyrobu. Wszelkie niezbędne narzędzia, przyprawy a przede wszystkim małe, domowe wędzarnie można nabyć w Raciborzu na ulicy Mariańskiej 11, w sklepie Tradismak, gdzie oferowane są dwa modele – o pojemości 300 litrów (na 40 kg wędzonek lub 35 kg kiełbas) lub 150 litrów. Zainteresowane osoby mogą zobaczyć jak działa generator dymu i przekonać się, że obsługa urządzespecjalistycznej nastrzykiwarki. nia jest banalnie prosta. Na haPo peklowaniu szynkę na- sło „NaszRacibórz” obowiązuje leży zawiesić w chłodnym po- 5% rabatu. mieszczeniu na 12 godzin do ocieknięcia. Następnie trzeba osuszyć mięso w wędzarni przy otwartym kominie. Zwykle trwa to od 2 do 4 godzin w temperaturze około 40 stopni. Bez osuszania, po wędzeniu wędlina będzie miała brzydki, smoliście czarny kolor! Następnie można Sklep Tradismak podnieść temperaturę do ok. 60 ul. Mariańska 11, Racibórz stopni i z włączonym generatotel. 32 415 21 36 rem dymu wędzić szynkę przez www.tradismak.pl około 3 godziny aż do uzyskania


Rozrywka

» 10

Piątek, 22 marca l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com w tragicznych okolicznościach 2 listopada 2007 r. Obecnie Zespół tworzy sześciu wykonawców: Henryk Czich – współzałożyciel i obecny lider Zespołu - wokal, instrumenty klawiszowe, Wojciech Wesołek – wokal, gitara, Damian Filipowski – gitara, Marek Kopecki -gitara basowa, Grzegorz Krzykawski - perkusja, Marek Jagucki - instrumenty klawiszowe. Bilety w cenie 59, 69 zł.

24 MARCA GODZ. 15:30, RCK RDK UL. CHOPINA 21 MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU 23 MARCA GODZ. 19:00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 UNIVERSE - TACY BYLIŚMY.. CZYLI ZŁOTE PRZEBOJE UNIVERSE UNIVERSE to legenda.. Od debiutu w 1983r., kiedy duet Mirosław Breguła-Henryk Czich podczas XX Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu wykonał kultowy utwór „Mr. Lennon”, zespół nieprzerwanie koncertuje, wydaje nowe płyty, jest ciągle obecny na polskiej scenie muzycznej z własnym oryginalnym brzmieniem i niepowtarzalnym repertuarem. Wkrótce „Tacy Byliśmy.. czyli Złote Przeboje UNIVERSE” również u nas: 23 marca o godz. 19:00 w RCK RDK przy ul. Chopina 21! Muzycy znani są z wielu utworów, które bezsprzecznie zyskały status przebojów: „Wołanie przez ciszę”, „Głupia żaba”, „Ty masz to, czego nie mam ja”, „Ja, taki fajny gość”, „Tacy byliśmy”, „Blues na wpół do piątej rano”, „Bo to taka piękna miłość”. Rok 2008 przyniósł płytę „Mijam jak deszcz”, będącą pożegnaniem „Universe” z jego współzałożycielem i wokalistą Mirosławem Bregułą, który odszedł

www.rck.com.pl

godziny otwarcia kas RCK:

EDUKACJA Natalia Puczek z II LO laureatką #myOXperience

Natalia Puczek z Raciborza, uczennica indywidualnego toku nauczania 2 klasy 2 LO, została laureatką konkursu #myOXperience i wyjechała w nagrodę na University of Oxford. Konkurs jest wspólną inicjatywą TDJ Foundation i Project Access. Celem jest uświadamianie polskiej młodzieży o możliwościach edukacji zagranicznej i wspieranie jej w realizowaniu tego planu. Podczas wyjazdu uczestnicy pozyskują wiedzę o różnych aspektach studiowania w Wielkiej Brytanii i biorą udział w zajęciach mających na celu rozwijanie ich pasji akademickich. Dotyczą szerokiej gamy tematów i dyscyplin, z którymi uczniowie liceum mogli wcześniej nie mieć kontaktu, takich jak psychologia czy ekonomia. Do konkursu stanęło aż 918 osób, z czego 170 zakwalifikowało się do drugiego etapu. Laureatami #myOXperience zostało 51 niezwykłych młodych osób, które w nagrodę otrzymają kilkumiesięczny mentoring oraz zostaną zaproszone do udziału w warsztatach w Warszawie. Nagrodę główną przyznano 30 z nich i to oni wyjadą razem na University of Oxford. Przypomnijmy, w zeszłym roku Natalia Puczek z Raciborza zdobyła złoty medal na Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców ICYS 2018 w Belgradzie w kategorii fizyka. Raciborzanka współtworzy Grupę Twórczą Quark. red.

Mistrzynie Podatków z raciborskiego Ekonomika

Julia Niemira-Adamczyk i Sandra Pluta to Mistrzynie Podatków. 14 marca uczennice Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu zdobyły czołowe miejsca i tytuł laureata w XI Śląskim

„Maluchy w krainie dźwięku” to koncerty, które edukują i rozwijają, wzmacniają więź między dziećmi i rodzicami, uczą jak miło i kreatywnie spędzać czas ze swoją pociechą. Różnorodna, zmienna i dynamiczna muzyka pobudza do ruchu, śmiechu i wspólnej zabawy. Koncerty wspierają rozwój muzycznych zdolności dziecka. Prowadzone są w oparciu o teorię i doświadczenie amerykańskiego psychologa muzyki prof. Edwina E. Gordona. W urozmaiconej zabawą muzycznej podróży milusińskim towarzyszą fantastyczni muzycy filharmonii i orkiestr, a jednocześnie doświadczeni pedagodzy, którym przewodzi skrzypaczka i animatorka kultury - Dorota Banaś. Co drugi miesiąc „Maluchy w krainie dźwięku” proponują inny temat, nowy muzyczny repertuar i inspirowane nim zabawy. Bilety w cenie : 15zł (dzieci), 25 zł (dorośli) Honorowane sa raciborskie karty:,,Senior 60+’’ i, ,Rodzina+’’

29 MARCA OD GODZ. 18:00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 NOC TEATRÓW Z TEATREM TETRAEDR

Program:18.00 - KRWAWE HISTORIE - Teatr Tetraedr (grupa młodsza)

ƒƒ 19.00 - Wernisaż zdjęć i slajdów FESTIWAL W OBIEKTYWIE - Raciborski Klub Fotograficzny W KADRZE ƒƒ 20.00 - PŁYWAK - premiera monodramu Agnieszki Rajdy ƒƒ 21.00 - BLASZANY BĘBENEK - Teatr Tetraedr ƒƒ 22.15 - BABY - Fundacja SZAFA GRA - gość specjalny (Ornontowice) Bilety : 10 zł - za każdy spektakl Teatru TETRAEDR i monodram, 20 zł - spektakl pt. BABY, 40 zł - karnet ( do nabycia tylko w kasach RCK). Honorowane są raciborskie karty: ,,Senior 60+’’, ,,Rodzina+’’

30 MARCA GODZ. 16.00 I 18:30, RCK RDK UL. CHOPINA 21 PIKANTNI- SPEKTAKL KOMEDIOWY

Dwie znudzone sobą pary małżeńskie Alex i Doris oraz Bea i Christoph, szukają wrażeń, by podnieść temperaturę swoich związków. Pary poznały się na portalu randkowym i postanowiły urządzić wspólną, intymną schadzkę. Sytuacja komplikuje się już na samym początku wieczoru...Bohaterowie, choć podekscytowani pikantnym pomysłem urozmaicenia pożycia małżeńskiego, nie spodziewają się jednak, co z tego wyniknie... Czy żądny nowych eksperymentów Alex, jego sceptyczna żona Doris, nowoczesna i rozwiązła Bea oraz jej monogamiczny mąż Christoph, wiedzą na co się decydują? Komedia Stefana Vögla z szybkim tempem oraz humorem słownym i sytuacyjnym zaskakuje błyskotliwym dialogiem i inteligentnymi ripostami. Jest świetnym materiałem na fantastyczną zabawę, niepozbawioną refleksji na temat nowoczesnych małżeństw oraz manipulacji uczuciami. Obsada: Doris – Barbara Kurdej-Szatan, Bea – Anna Mucha, Christoph – Mikołaj, Krawczyk/Maurycy Popiel, Alex – Michał Ziembicki Ceny biletów 70, 85, 95 zł

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, pon., śr.- pt. 14.00-18.00, wt. 9.00-13.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00 Konkursie Wiedzy o Podatkach organizowanym przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych. Droga do finału prowadziła przez etap szkolny, który polegał na napisaniu pracy na jeden z czterech z zaproponowanych przez organizatora tematów. Na tej podstawie wyłoniono 100 uczestników etapu wojewódzkiego, do którego zakwalifikowało się 11 uczniów ZSE: Jakub Baran, Katarzyna Będkowska, Magdalena Gajda, Kamila Kalisz, Mikołaj Muzyk, Julia Niemira-Adamczyk, Kamila Piperek, Justyna Pluta, Sandra Pluta, Dawid Wąchała i Monika Zrostek.  Dalsze zmagania konkursowe odbywały się już na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczniowie przystąpili do rozwiązywania testu z wiedzy o podatkach, na podstawie którego komisja konkursowa wyłoniła 25 uczestników, którzy następnie wzięli udział w części ustnej konkursu. Na tym etapie Ekonomik reprezentowały: Katarzyna Będkowska, Magdalena Gajda, Julia Niemira-Adamczyk, Sandra Pluta i Monika Zrostek. Uczennice wykazały się ogromną wiedzą z zakresu podatków i roli doradców podatkowych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ostatecznie najlepiej poradziły sobie uczennice klasy 4f (technik ekonomista) Julia Niemira-Adamczyk i Sandra Pluta, zdobywając II i V miejsce w województwie oraz awansując do etapu ogólnopolskiego! Ich wysiłek oraz wiedza zostały docenione przez organizatorów cennymi nagrodami.  Trzymamy kciuki za ich sukcesy w ogólnopolskim finale, który odbędzie się 12 kwietnia br. ZSE OGŁOSZENIE

KAWIARNIA KOFEINKA POSZUKUJE DO PRACY

osobę na stanowisko pomoc kuchenna Wszelkie info pod nr tel: 791 312 800

Ryba w zalewie pomidorowej 1 kg mintaja,lub morszczuka Zalewa: • 3,5 szklanki wody • 0,5 szklanki octu • 1 łyżka cukru • 1 łyżka soli • 2-3 cebule • 0,5 szklanki oleju • 4 łyżki dobrego koncentratu pomidorowego • 3 liście laurowe • 5 ziaren ziela angielskiego • 7 ziaren pieprzu Filety rybne osuszyć, doprawić solą i pieprzem, odstawić na 2 godziny, pokroić na części i panierować w mące, jajku i bułce tartej. Smażyć na oleju na złoty kolor, odsączyć z tłuszczu ręcznikiem papierowym. Wodę zagotować z dodatkiem soli, cukru, octu i przypraw. Cebulę pokroić w piórka i wrzucić do zalewy, po czym gotować przez parę minut, dodając przecier pomidorowy i olej. Rybę ułożyć w salaterce, zalać gorącą zalewą i odstawić na dwa dni.

www.smakiweroniki.pl


» 11

Piątek, 22 marca l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

44.90 zł

26.90 zł

J. M. Kaleta „Wojna i Miłość. Katarzyna i Igor”

997 Oszust internetowy wpadł w Raciborzu Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą raciborskiej policji zebrali materiał dowodowy, pozwalający na przedstawienie zarzutów 18-letniemu mieszkańcowi powiatu głubczyckiego. Policjanci zajmujący się przestępczością gospodarczą uzyskali w styczniu br. informacje o oszuście, który swój przestępczy proceder prowadzi na portalach internetowych. Sprawca oferował do sprzedaży narzędzia, otrzymywał za nie pieniądze jednakże towaru nie wysyłał. Z uwagi na skomplikowanie i wielowątkowość, policjanci pracowali nad sprawą kilka miesięcy. Determinacja śledczych pozwoliła na zatrzymanie w dniu 12 marca br. osoby związanej z przestępstwem. Podejrzanym okazał się 18-letni mieszkaniec powiatu głubczyckiego. Młody mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, gdzie od śledczych usłyszał cztery zarzuty dotyczące oszustwa. Prokurator 13 marca br. na wniosek raciborskich śledczych zastosował w stosunku do 18-latka dozór policyjny. Sprawa jest rozwojowa, a policjanci prowadzą dalsze czynności zmierzające do ustalenia innych pokrzywdzonych związanych z tą sprawą. Za tego rodzaju przestępstwo grozi kara nawet do 8 lat więzienia. KPP Racibórz

Z auta powiało marihuaną Dwie osoby zatrzymane

Policjanci raciborskiej drogówki zatrzymali 19-letniego kierowcę fiata oraz jego 26-letniego pasażera, którzy posiadali przy sobie narkotyki. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. 16 marca br. około godziny 21.40 policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego raciborskiej komendy w Raciborzu przy ulicy Władysława Reymonta zatrzymali do kontroli drogowej fiata uno. Do działań byli zaangażowani także funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z Raciborza wraz z psem wykrywającym narkotyki. Podczas prowadzonych czynności z samochodu wydobywał się charakterystyczny zapach marihuany, co wzbudziło podejrzenie mundurowych, iż w pojeździe mogą znajdować się substancje zabronione. Policyjna intuicja i tym razem nie zawiodła, gdyż jak się okazało przebadany urządzeniem do szybkiej identyfikacji obecności narkotyków 19-letni kierowca, mieszkaniec powiatu raciborskiego, kierował samochodem będąc po użyciu narkotyków. Ponadto pies służbowy Straży Granicznej wskazał schowek pojazdu i saszetkę kierowcy, w którym znajdowały się substancje zabronione. Jak ustalili mundurowi, do posiadania ponad 3 działek dilerskich marihuany przyznał się kierowca, natomiast ponad 7 działek dilerskich marihuany należało do 26-letniego pasażera. Obaj panowie zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Grozi im za to kara do 3 lat pozbawienia wolności. KPP Racibórz

OKAZJE W NIERUCHOMOŚCIACH

Nie daj się nabrać na punkty karne!

- Przypominamy, że e-usługa „Sprawdź swoje punkty karne” dostępna jest wyłącznie za pośrednictwem portalu obywatel.gov. pl i można ją zrealizować całkowicie darmowo - czytamy w komunikacie policji. - W związku z dużym zainteresowaniem jakim cieszy się e-usługa, oszuści chcąc w sposób nielegalny pozyskać nasze dane i pieniądze, podszywają się pod oficjalny serwis do sprawdzenia punktów karnych w internecie. Do sprawdzenia punktów karnych drogą elektroniczną potrzebny jest tylko Profil Zaufany (eGO), a jedyną stroną internetową, przez którą kieM2, 25 m2, ul. Skłodowskiej-Curie M2, 40 m2, ul. Skłodowskiej rowcy mogą sprawdzić punkty jest obywatel.gov.pl Usługa nie Oferowany lokal mieszkalny usytuowany Oferowany lokal mieszkalny usytuowa- wymaga udostępniania żadnych danych osobowych. Wszelkie inne strony www, które „oferują” rzekome informacje o stanie jest na 2. piętrze budynku mieszkalnego ny jest na parterze budynku wspólnoty punktów karnych, w zamian za podanie jakichkolwiek danych lub przy ul. Skłodowskiej-Curie w Raciborzu. mieszkaniowej przy ul. Skłodowskiej- wniesienie jakiejkolwiek opłaty, należy traktować z dużą ostrożnością, ponieważ może to być próba wyłudzenia danych lub piePowierzchnia użytkowa lokalu: 41,57 m2 -Curie w Raciborzu. Powierzchnia użytkowa lokalu: 58,35 m2 niędzy - przypomina policja.

MIESZKANIA MIEJSKIE DO ZAMIANY M1, 16 m2, ul. Opawska

M1, 21 m2, ul. Dąbrowskiego

Oferowany lokal mieszkalny usytuowany jest na 2. piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Opawskiej w Raciborzu.

Oferowany lokal mieszkalny usytuowany jest na 2. piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego w Raciborzu.

Powierzchnia użytkowa lokalu: 32,70 m2

Powierzchnia użytkowa lokalu: 56,89 m2

Szczegóły na www.naszenieruchomosci.com lub w Urzędzie Miasta Racibórz

KPP Racibórz


Aktualności

» 12

Rektor PWSZ w Raciborzu na Międzynarodowym Seminarium w Warszawie 8 marca 2019 r. w Warszawie odbyło się Międzynarodowe Seminarium „Reversed peer learning activity: learning & teaching in professional higher education (PHE)” zorganizowane przez Konferencję Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) oraz EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education). W seminarium udział wzięła Rektor PWSZ w Raciborzu prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura. Współorganizatorem i patronem Seminarium było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którego murach odbyło się spotkanie. Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Sebastian Skuza. W swoim wystąpieniu Minister Skuza podkreślił wagę Konstytucji dla Nauki w procesie unowocześniania wyższego szkolnictwa zawodowego w Polsce i stwierdził, że stała się ona stymulatorem zmian, których pozytywne rezultaty są już widoczne w funkcjonowaniu uczelni zawodowych. Warszawskie spotkanie składało się z kilku sesji, którym przewodniczył Sekretarz Generalny EURASHE Michal Karpisek. Do wzięcia udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali europejscy eksperci związani z EURASHE: Richard Thorn (b. przewodniczący Institute of Technology in Sligo, Irlandia), Florian Rampelt (dyrektor German Forum for Higher Education in the Digital Age) i Adam Gajek (Przewodniczący Europejskiego Parlamentu Studenckiego). Głównymi obszarami, wokół których toczyła się dyskusja z udziałem międzynarodowych ekspertów były: kształcenie zawodowe wobec wyzwań rewolucji technologicznej, powszechnej digitalizacji i zmian na rynku pracy, integracja akademickich i praktycznych elementów systemu kształcenia, rola kompetencji społecznych i umiejętności uzupełniających jako ważnych elementów wykształcenia w uczelniach zawodowych. REKLAMA

Piątek, 22 marca l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com Wprowadzeniem do seminarium była seria prezentacji przedstawionych przez polskich ekspertów. Ewa Stachura (wiceprzewodnicząca Prezydium KRePUZ, członek prezydium EURASHE, Rektor PWSZ w Raciborzu) zaprezentowała polski kontekst kształcenia zawodowego na poziomie wyższym. Prezentacja przygotowana przez zespół w składzie: Krzysztof Starańczak i Katarzyna Olszewska (PWSZ w Elblągu) pod kierunkiem Zbigniewa Walczyka (Prezydium KRePUZ, Rektor PWSZ w Elblągu) i wygłoszona przez Tomasza Saryusza Wolskiego z Politechniki Łódzkiej dotyczyła wykorzystania ECS (European Credit System) i kwalifikacji do opisu programów studiów na profilu praktycznym. Marek Frankowicz (Uniwersytet Jagielloński) zaprezentował koncepcję kształcenia studentów uczelni zawodowych w zakresie „zielonych kompetencji”. John Dee (PWSZ w Raciborzu) podkreślił w swej prezentacji rosnącą rolę kompetencji miękkich i umiejętności uzupełniających podstawowe kwalifikacje zawodowe absolwentów uczelni zawodowych, Rafał Kunaszyk (Prezes firmy EUROKREATOR, Kraków) wskazał sposoby generowania synergii między uczelniami a ich otoczeniem biznesowym w celu podnoszenia jakości kształcenia na kierunkach praktycznych. Zaproszeni eksperci wygłosili prezentacje, w których odnieśli się do tez przedstawionych w dokumencie informacyjnym przygotowanym przez Ewę Stachurę na bazie wcześniejszej dyskusji przeprowadzonej wśród członków KRePUZ. Kolejna część Seminarium odbyła się w grupach dyskusyjnych, których moderatorami byli zaproszeni eksperci. Wnioski z dyskusji przeprowadzonych w poszczególnych grupach panelowych zreferowali ich przedstawiciele, a następnie zarówno eksperci, jak i uczestnicy reprezentujący polskie uczelnie zawodowe (PUZ) dokonali podsumowania spotkania. Seminarium dobrze wpisało się w obszar współpracy między KRePUZ i EURASHE. Współpraca z EURASHE jest ważną formą aktywności międzynarodowej KRePUZ. Dzięki tej współpracy polskie uczelnie zawodowe mają dostęp do bogatego dorobku instytucji zrzeszonych w EURASHE: mogą czerpać inspirację i korzystać z bogatych doświadczeń uczelni zawodowych innych krajów, podpatrywać modele kształcenia, sposoby prowadzenia i walidacji praktyk zawodowych, uczestniczyć w europejskich projektach i konferencjach. Seminarium pokazało, jak cenna może być wymiana doświadczeń i dyskusja nad alternatywnymi koncepcjami rozwoju wyższego szkolnictwa zawodowego w kontekście wyzwań przyszłości. PWSZ Racibórz

Raciborska PWSZ z nowymi umowami partnerskimi Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Zakład Karny w Raciborzu podpisały umowy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu. Już od tego roku akademickiego studenci będą mogli realizować w wymienionych instytucjach praktyki studenckie, znacznie poszerzono także współpracę między podmiotami. Celem porozumienia zawartego z ZUS-em, oprócz wspomnianych wcześniej praktyk studenckich, będzie szeroka edukacja studentów jak i mieszkańców miasta. Jak podkreślił w trakcie spotkania dyrektor oddziału w Rybniku dr Władysław Świątek, ZUS we współpracy z uczelnią będzie organizował wykłady otwarte dotyczące systemu emerytalnego i pozostałych świadczeń. Wartość umowy zaakcentowała Rektor JM Ewa Stachura, która dodała, że skorzystają na niej studenci kierunku administracja, którzy będą mogli sprawdzić swoje umiejętności podczas praktyk w ZUS-ie. Ponadto PWSZ w Raciborzu odnowił obowiązującą już umowę z Zakładem Karnym w Raciborzu. Dokument podpisany przez Dyrektora Instytucji Pułkownika Grzegorza Kosińskiego rozszerza zakres współpracy i umożliwia studentom kierunków pedagogika resocjalizacyjna i bezpieczeństwo państwa podjęcie praktyk studenckich w murach raciborskiego więzienia. Przedmiotem umowy jest m.in. nieodpłatna realizacja zadań wynikających z programów resocjalizacyjnych przez prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej wobec skazanych. Do zadań Zakładu Karnego w zakresie wspomnianego porozumienia należeć będzie m.in umożliwienie prowadzenia prac badawczych na terenie raciborskiej jednostki, w tym w szczególności w ramach prac dyplomowych oraz działalności naukowej Kół Naukowych. Porozumienie zakłada także udział przedstawicieli Służby Więziennej m.in. w posiedzeniach Rady Konsultacyjnej Instytutu Studiów Edukacyjnych, w wydarzeniach charytatywnych, edukacyjnych, promocyjnych, wolontariatach, seminariach i konferencjach. PWSZ Racibórz, fot. K. Kubik

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 12-2019-[526]  

Nasz Racibórz 12-2019-[526]  

Advertisement