Page 1

KANEPI PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS

2011. a.

Kanepi päästekomando Päästeteenistujaid: 10 Sõidukid: põhiauto -1 tulekustutusauto -1 paakauto -1 ametiauto-1

1


KANEPI PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS

2011. a.

1. Ümberkorralduse eesmärk, tulemus ja kriteeriumid Päästekomandode võrgustiku ümberkorralduse laiemaks eesmärgiks on riikliku elupäästva päästetegevuse kättesaadavuse suurendamine riigis, eesmärgiga vähendada hukkunute ja vigastatute arvu ning tagada päästesündmusel kiirem ja professionaalsem abi, päästeteenistujate ohutus riskikeskkonnas ning vabatahtlike päästekomandode kaasamisel abikaugetes piirkondades päästetöö tegemine ja kogukonna turvatunde suurendamine. Kanepi päästekomando ümberkorralduse tulemusena suurendatakse naabruses asuvate päästekomandode päästetöö baasteenuse osutamise võimekust ning valmisolekut reageerida päästesündmusele. Riiklike päästekomandode võrgustiku planeerimise kriteeriumid Päästetöö teenuste võrgustiku arendamise kriteeriumid riiklike päästekomandode võrgustiku planeerimisel: 1) Riiklik päästekomando peab osutama päästetöö baasteenust, reageerima päästesündmusele 24/7 vähemalt 1 põhiauto ja 4-liikmelise päästemeeskonnaga (ründava taktika kasutamine, elupäästevõime tagamine, 2011 tase 26); 2) Riiklik päästekomando peab olema piirkonnas, mille elanike arv on vähemalt 5000 elanikku (2011 aasta tase 57); 3) Riiklik päästekomando tagab väljasõiduvalmiduse kuni 1 minuti jooksul alates Häirekeskuselt väljasõidukorralduse saamisest; 4) Riikliku päästekomando sündmuskohale jõudmise aeg on keskmiselt 9 minutit (2011 aasta tase 8.50 minutit); 5) Riiklike päästekomandode baasteenus tagatakse kuni 15 minuti jooksul vähemalt 90% elanikkonnast (2011 tase 4-liikmelise komando (26) piirkonnas 72,86% elanikest); 6) Elupäästevõime ja ründava taktika kasutamise tagab kuni 10 minuti jooksul sündmuskohal olev päästeressurss, mis on üle 25 000 elanikuga piirkonnas 5- liikmeline ja 1 põhiautoga päästemeeskond ning üle 50 000 elanikuga piirkonnas 9 liikmeline ja 2 põhiautoga päästemeeskond. Kanepi päästekomando ümberkorraldamise kriteeriumid Kanepi päästekomando ümberkorraldamise põhjused on: 1) Päästekomando ei taga aastaringset valmisolekut (4-liikmelist valvet) (Päästetöö infosüsteem OVA); 2) Elanike arv komando teeninduspiirkonnas on alla 5000 (SiM, Rahvastikuregister); 3) Päästekomando töökoormus ja riskide tase on alla keskmise võrreldes teiste riiklike päästekomandodega (Päästetööde valdkonna analüüs ja hindamine, ekspertarvamus); 4) Lähim ja suurem riiklik päästekomando asub 17 minuti ajatsoonis.

2


KANEPI PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS

2011. a.

2. Analüüs Ümberkorraldusest mõjutatud piirkond Kanepi päästekomando ümberkorraldamine puudutab peamiselt Kanepi valda, mõjutatud on veel Valgjärve, Kõlleste, Laheda, Urvaste ja Sõmerpalu vallad.

Kaart: Kohalikud omavalitsused Kanepi päästekomando tööpiirkonnas Kanepi vald paikneb Põlva maakonna lääneosas, piirnedes põhjas Valgjärve ja Kõlleste vallaga, idas Põlva ja Laheda vallaga, lõunas Urvaste ja Sõmerpalu vallaga, läänes Otepää vallaga. Territooriumi suurus on 231,5 km². Halduskeskus on Kanepi alevikus. Valla territooriumi läbib Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee. Suhteliselt hea ühendus on Tartu, Võru, Põlva, Antsla ja Otepää linnaga. Vallas on levinud peamiselt põllumajanduse ning 3


KANEPI PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS

2011. a.

metsa- ja puidutööstuse valdkonna ettevõtlus. Objektid, mis on piirkonnas suuremaks ohuks, on haridusasutused ja tööstusettevõtted (nt Arke AS – Lihatööstus). Rohkem infot valla kohta võib leida valla kodulehelt: www.kanepi.ee ja valla arengukava leiab: www.kanepi.ee/index.php?id=13. Piirkonna ohud I Ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted Mõisted tulenevad kemikaaliseadusest ja tähistavad teatud alammäärast (ohtlik ettevõte) või künniskogusest (A-kategooria suurõnnetuse ohuga ja B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte) suuremas koguses ohtlikke aineid käitlevaid ettevõtteid. Nimetatud ettevõtetele on viidatud ka hädaolukorra seadusest tulenevas hädaolukorra „Ulatuslik tulekahju, plahvatus või varing tööstus-või laohoonetes“ riskianalüüsis. NB! Andmed pärinevad Maa-ameti ohtlike ainete kaardirakendusest. 1. oktoobrist 2011 muutusid teatud ohtlike ainete kemikaaliseadusest tulenevad alammäärad, mistõttu näiteks tanklad ei kuulu enam kemikaaliseaduse mõistes ohtlike ettevõtete alla. Seda uuendust Maa-ameti kaardirakenduses veel ei ole ja tulemus annab hetkel ka tanklate ohu kategooriaks ohtlik. Samas jäävad ka tanklad hädaolukorra „Ulatuslik tulekahju, plahvatus või varing tööstus-või laohoonetes“ mõistes ohtlike ainete käitlejateks ning seetõttu on nende äratoomine ohtliku objektina siinkohal ikkagi põhjendatud. II Metsatulekahjud Hädaolukorra seadusest tulenevas hädaolukorra „Ulatuslik metsa- või maastikutulekahju“ riskianalüüsis on kajastatud kahte metsade tuleohuga seotud kaarti: A Metsatulekahjude esinemissagedus – metsatulekahjude esinemissagedust arvestades on vastavalt keskkonnaministri 21.02.2007 a määrusele nr 14 „Suure, keskmise ja väikse tuleohuga maakondade jaotus“ jaotatud Eesti erineva tuleohuga maakondadeks. Tegemist on maakonna täpsusega, sellest tulenevalt on kõik ühe maakonna vallad ühesuguse tuleohuga. B Tuleohtlik mets – tulenevalt metsade kasvukohast, vanusest ja seal kasvavatest puuliikidest on Eesti vallad jagatud metsade tuleohtlikkuse osas kolme kategooriasse (madal, keskmine ja kõrge). III Üleujutusalad Hädaolukorra seadusest tulenevas hädaolukorra „Üleujutus tiheasustusalal“ riskianalüüsis on toodud üleujutusohuga seotud olulised riskipiirkonnad Eestis, kus üleujutus võib mõjutada rohkem kui 500 inimest. Ükski nimetatud valdadest ei kuulu olulise riskipiirkonna hulka. Mõnedes toodud valdades võib küll esineda üleujutusi (eelkõige kevadisest suurveest põhjustatud), kuid kuna seeläbi mõjutatud inimeste hulk ei ole suur, ei ole neid olulise riskipiirkonnana nimetatud. IV Rannikureostus

4


KANEPI PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS

2011. a.

Kõik rannikul asuvad vallad on ära nimetatud potentsiaalse rannikureostuse riskipiirkonnana, mida saab seostada ka hädaolukorra seadusest tuleneva hädaolukorra „Ulatuslik rannikureostus“ riskianalüüsiga. V Raudteeõnnetused Kõik vallad, mida läbib raudtee on ära nimetaud potentsiaalse raudteeõnnetuse kohana. Antud oht on seotud hädaolukorra seadusest tulenevate hädaolukordade „Paljude kannatanutega õnnetus reisirongiga“ ja „Paljude kannatanutega või suure looduskeskkonna kahjuga õnnetus ohtlikke aineid vedava rongiga“ riskianalüüsidega. VI Maanteed Ära on toodud põhimaanteede (nimeliselt) ja tugimaanteede olemasolu vallas. Oht seotud hädaolukorra seadusest tuleneva hädaolukorra „Paljude kannatanutega õnnetus maanteel“ riskianalüüsiga. Kanepi vald I Ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted:

Ettevõtte nimi

Ohu kategooria

AS Mahta Põlgaste tankla

Ohtlik

Kemikaalid (t) bensiin(18,5), diislikütus (63,04) propaanbutaan(0,42)

Aadress

Asula

Omavalitsus Maakond

Roosi tee 1

Põlgaste Põlva küla Kanepi vald maakond

II Metsatulekahjud: A Metsatulekahjude esinemissagedus – Suur tuleoht B Tuleohtlik mets - Kõrge III Üleujutusalad: A Oluline riskipiirkond - EI IV Rannikureostus – EI V Raudteeõnnetus – EI VI Maanteed A Põhimaantee – JAH, E263 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa B Tugimaantee – JAH Kõlleste vald

5


KANEPI PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS

2011. a.

I Ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted - EI II Metsatulekahjud: A Metsatulekahjude esinemissagedus – Suur tuleoht B Tuleohtlik mets - Kõrge KANEPI PÄÄSTEKOMANDO ÜMBERKORRALDAMINE 2011. a.6 III Üleujutusalad: A Oluline riskipiirkond - EI IV Rannikureostus – EI V Raudteeõnnetus – EI VI Maanteed: A Põhimaantee – JAH, E263 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa B Tugimaantee – JAH Valgjärve vald I Ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted:

Ettevõtte nimi AS Alvistra Saverna tankla

Ohu kategooria Kemikaalid (t) Bensiin (30); Ohtlik diislikütus(50)

Asula Saverna küla

Omavalitsus Valgjärve vald

Maakond Põlva maakond

II Metsatulekahjud: A Metsatulekahjude esinemissagedus – Suur tuleoht B Tuleohtlik mets - Keskmine III Üleujutusalad: A Oluline riskipiirkond - EI IV Rannikureostus – EI V Raudteeõnnetus – EI VI Maanteed: A Põhimaantee – JAH, E263 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa B Tugimaantee - JAH Sõmerpalu vald I Ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted - EI 6


KANEPI PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS

2011. a.

II Metsatulekahjud: A Metsatulekahjude esinemissagedus – Keskmine tuleoht B Tuleohtlik mets - Kõrge III Üleujutusalad: A Oluline riskipiirkond - EI IV Rannikureostus – EI ANEPI PÄÄSTEKOMANDO ÜMBERKORRALDAMINE 2011. a. V Raudteeõnnetus – JAH VI Maanteed: A Põhimaantee – JAH, E263 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa B Tugimaantee – JAH Laheda vald I Ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted - EI II Metsatulekahjud: A Metsatulekahjude esinemissagedus – Suur tuleoht B Tuleohtlik mets - Kõrge III Üleujutusalad: A Oluline riskipiirkond - EI IV Rannikureostus – EI V Raudteeõnnetus – EI VI Maanteed: A Põhimaantee – EI B Tugimaantee – JAH Urvaste vald I Ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted - EI II Metsatulekahjud: A Metsatulekahjude esinemissagedus – Keskmine tuleoht B Tuleohtlik mets - Keskmine III Üleujutusalad: A Oluline riskipiirkond - EI 7


KANEPI PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS

2011. a.

IV Rannikureostus – EI V Raudteeõnnetus - EI VI Maanteed: A Põhimaantee – EI B Tugimaantee – JAH 2011. a. Tuleohutusjärelevalve poolt kontrollitavad piirkonna objektid Käesolevas analüüsis on toodud objektide loetelu, mis kujutavad riski tulekahju sündmuse puhul ning seavad ohtu rohkem elanikke ja võivad põhjustada suurema varalise kahju. Nimetatud objektidele viiakse päästeasutuse poolt tuleohutusülevaatusi vastavalt riskihindamistele kord ühe kuni viia aasta jooksul. Objekti nimetus Kanepi Gümnaasium Eesti Maanteemuuseum Erastvere Erihooldekodu Kanepi Lasteaed "Rõõmutare" Põlgaste Lasteaed Põlgaste Pansionaat Emestom OÜ Mahta Kütus Põlgaste tankla Cista AS Karaski Keskus SA Krootuse Hooldekodu Krootuse Lasteaed Krootuse Põhikool Paloma Papp AS Piigaste pansionaat Laheda Sotsiaalkeskus Alvistra Saverna tankla OÜ Eco Oil

Vald Kanepi vald Kanepi vald Kanepi vald

Aadress Kanepi, Kooli 1 Varbuse Erastvere

Objekti liik gümnaasium muuseum hooldekodu

Kanepi vald Kanepi vald Kanepi vald Kanepi vald Kanepi vald Kõlleste vald Kõlleste vald Kõlleste vald Kõlleste vald Kõlleste vald Kõlleste vald Kõlleste vald Laheda vald Valgjärve vald Valgjärve vald

Kanepi, Turu 6 Põlgaste Põlgaste, Saia tee 2 Põlgaste Põlgaste Ihamaru Karaski Krootuse Krootuse, Pargi 4 Krootuse Ihamaru Piigaste Tilsi

lasteaed lasteaed hooldekodu puidutööstus tankla paberitööstus sots.rehab.keskus hooldekodu lasteaed kool paberitööstus hooldekodu hooldekodu

Saverna

tankla

Valgjärve

õlitööstus

Tabel: Kõrgendatud riskitasemega objektid Kanepi, Kõlleste, Laheda ja Valgjärve vallas Tulekahju häireedastusteenusega liitunud objektid Häireedastusteenus on mõeldud kõrgendatud riskiga objektidele. Kõrgendatud riskiga objektideks loetakse objekte, kus tulekahju korral võivad ohus olla inimeste elu ja tervis ning võivad tekkida suured varalised kahjud. Sellisteks objektideks on näiteks laste- ja 8


KANEPI PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS

2011. a.

majutusasutused, ravi- ja hooldusasutused, büroohooned, kaubanduskeskused, tööstusobjektid ja laohooned, kultuuriasutused, jne. Vastavalt siseministri määrusele "Nõuded automaatsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, millelt tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse" on teatud objektidel kohustuslik tulekahjuteadete edastamine Häirekeskusesse. ANEPI PÄÄSTEKOMANDO ÜMBERKORRALDAMINE 2011. a. Maakond

Põlvamaa Põlvamaa Põlvamaa Võrumaa Võrumaa

Linn-vald

Aadress

Objekti nimetus

Kanepi vald Kõlleste vald Laheda vald Sõmerpalu vald Sõmerpalu vald

Erastvere 63101 Ihamaru Himma Hänike

Erastvere Erihooldekodu AS Cista AS Suwem Toftan AS

Varese

Combilink OÜ

Tabel: Piirkonna kõrgendatud riskiga objektid, milledel on kohustuslik tulekahjuteadete edastamine Häirekeskusesse Piirkonna elanikud Kanepi valla koosseisus

on 21 küla ja Kanepi alevik, Kanepi vallas on 2658 elanikku 2

2

(1.01.2011). Püsielanike tihedus on 11,5 in/km (Eesti keskmine 31,3 in/km ), suured tiheasustusega alad puuduvad. Ruumiliselt on elanikkond jaotunud valla territooriumil ebaühtlaselt. Suuremateks asustusüksusteks on Kanepi alevik, Põlgaste, Erastvere, Soodoma ja Karste küla. Kanepi päästekomando on esmareageerija piirkonnas, kus on vähem kui 5000 elanikku ning on lähimaks komandoks 4063 püsielanikule, mis jaotub järgmistesse ajatsoonidesse: -

5 minuti tsoonis elab 979 inimest; 10 minuti tsoonis elab 2570 inimest; 15 minuti tsoonis elab 3580 inimest; 20 minuti tsoonis elab 4063 inimest.

Peale Kanepi päästekomando ümberkorraldamist teenindavad selles piirkonnas elanikke elupäästeteenusega riiklikud päästekomandod järgmistes ajatsoonides: -

15 minuti tsoonis elab 1407 inimest; 20 minuti tsoonis elab 3786 inimest; 30 minuti tsoonis elab 4002 inimest; 31 minuti tsoonis elab 4063 inimest.

Asustusüksus

Vald

Maakond

Karste küla

Kanepi

Põlva

Puskaru küla

Põlva

Põlva

Saverna küla

Valgjärve

Põlva

Kanepi PK aeg (min)

2 komando 8 Otepää

2 komando aeg (min)

Elanike arv

11

124

10 Põlva

13

63

10 Otepää

13

380

9


KANEPI PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS Kanepi alevik

Kanepi

Põlva

Peetrimõisa küla

Kanepi

Põlva

Hino küla

Kanepi

Põlva

Jõksi küla

Kanepi

Põlva

Varbuse küla

Kanepi

Põlva

Põlgaste küla

Kanepi

Mügra küla Sirvaste küla

4 Otepää

14

653

14

61

5 Otepää

15

38

7 Otepää

15

46

13 Põlva

15

42

Põlva

8 Põlva

16

370

Valgjärve

Põlva

8 Otepää

16

76

Valgjärve

Põlva

9 Otepää

16

73

Palutaja küla

Kõlleste

Põlva

12 Otepää

16

27

Abissaare küla

Valgjärve

Põlva

12 Otepää

16

63

Sulbi küla

Sõmerpalu

Võru

12 Võru

16

109

Karaski küla

Kõlleste

Põlva

14 Põlva

16

27

Mustajõe küla

Laheda

Põlva

15 Võru

16

62

Roosi küla

Laheda

Põlva

15 Võru

16

72

Hurmi küla

Kanepi

Põlva

14 Põlva

17

90

Piigaste küla

Kõlleste

Põlva

14 Põlva

17

51

Maaritsa küla

Valgjärve

Põlva

16 Tõrvandi

17

172

Krüüdneri küla

Valgjärve

Põlva

17 Otepää

17

29

Erastvere küla

Kanepi

Põlva

5 Võru

18

288

Magari küla

Kanepi

Põlva

6 Põlva

18

91

Soodoma küla

Kanepi

Põlva

8 Võru

18

177

Lauri küla

Kanepi

Põlva

9 Põlva

18

35

Kärgula küla

Sõmerpalu

Võru

12 Antsla

18

51

Sõreste küla

Kanepi

Põlva

13 Põlva

18

69

Tiido küla

Valgjärve

Põlva

14 Otepää

18

78

Tuulemäe küla

Kõlleste

Põlva

16 Põlva

18

46

Kahro küla

Sõmerpalu

Võru

16 Antsla

18

20

Pulli küla

Sõmerpalu

Võru

16 Antsla

18

5

Piigandi küla

Kanepi

Põlva

6 Otepää

19

95

Närapää küla

Kanepi

Põlva

12 Võru

19

49

Haamaste küla

Sõmerpalu

Võru

12 Võru

19

25

Punakülä küla

Sõmerpalu

Võru

12 Antsla

19

17

Veski küla

Kõlleste

Põlva

15 Otepää

19

71

Sulaoja küla

Valgjärve

Põlva

16 Otepää

19

41

Koigera küla

Kanepi

Põlva

13 Võru

21

64

Rebaste küla

Kanepi

Põlva

17 Otepää

21

48

Heisri küla

Kanepi

Põlva

12 Põlva

22

43

Jõgehara küla

Kanepi

Põlva

20 Otepää

30

61

Kaagna küla

Kanepi

Põlva

19 Põlva

31

61

10 Võru

2011. a.

Tabel: Kanepi piirkonna asustusüksuste ajaline katmine riiklike päästekomandode poolt.

10


KANEPI PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS

2011. a.

Riiklike ja vabatahtlike päästekomandode võrgustik Lähimad riiklikud päästekomandod Kanepile on: -

Otepää (21 km, 17 min); Võru (26 km, 21 min); Põlva (26 km, 23 min); Antsla (31 km, 26 min).

Lähimad vabatahtlikud päästekomandod Kanepile on: -

Kõlleste (20 km, 21 min) Kambja (31 km, 24 min)

Kanepi päästekomandol on iseseisev teeninduspiirkond, kuid komandol puudub elupäästva päästetegevuse võimekus - seetõttu katavad Kanepi väljasõidupiirkonda baasteenusega Otepää, Võru, Põlva ja Antsla päästekomandod. Baasteenuse osas ümberkorraldamine muudatusi kaasa ei too. Kanepi päästekomando ümberkorraldamisel tuleb olemasolevad asustusüksused jaotada järgmiste lähimate komandode vahel, mistõttu ei kaeta vaadeldavat piirkonda 10 minutiga. 15 minuti tsoonis asub 1407 inimest, 20 minuti tsoonis 3786 inimest, 30 min tsoonis 4002 inimest ja 31 minutiga jõutaks kõigi 4063 inimeseni, kellele Kanepi on täna lähim komando. Ümberkorralduse tulemusena jaotatakse endine Kanepi päästekomando tööpiirkond Otepää, Antsla, Võru ja Põlva päästekomandode väljasõidupiirkondade vahel. Riiklikele päästekomandodele lisanduvad kaks vabatahtlikku päästekomandot ja planeeritav Kanepi vabatahtlik päästekomando. Piirkonna päästesündmuste analüüs Peamised sündmused Kanepi vallas 2008 - 2010 on olnud tulekahjud (36). Loodusjõududest põhjustatud sündmusi on kolme aasta jooksul kokku toimunud 16 korral ja liiklusõnnetusi 11 korral. Komando on reageerinud tuletõrjealarmile keskmiselt 30 korral aastas ja kokku 92 korral. Tulekahjus hukkus 2008. aastal 1 inimene ja 2009. aastal uppus veeõnnetuses samuti 1 inimene. Vald Kanepi

Sündmuse liik TULEKAHJU METSAS/MAASTIKUL LÕHKEKEHA LIIKLUSÕNNETUS ÕPPUS ÕNNETUS VEEKOGUL LOODUSJÕUDUDEST PÕHJ. SÜNDMUS MUUD TULEKAHJU TULEKAHJUALARM LOOM/LIND Kanepi vald kokku

2008 1 7 5 23 0 5 4 14 32 1 92

2009 3 2 1 7 1 6 3 12 42 1 78

2010 Kokku 1 5 2 11 5 11 2 32 2 3 5 16 4 11 10 36 18 92 0 2 49 219

11


KANEPI PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS

2011. a.

Tabel: Pääste sündmused Kanepi vallas perioodil 2008-2010 2010 aasta suuremad päästesündmused Kanepi vallas: -

II astme sündmus 9.04.2010, hoone tulekahju Kaagna külas; II astme sündmus 2.05.2010, tulekahju Kaagvere külas; II astme sündmus 8.07.2010, hoone tulekahju Piigandi külas; II astme sündmus 4.08.2010, õnnetus veekogul Erastvere külas.

Peamised sündmused Kõlleste vallas 2008 - 2010 on olnud tulekahjud (9). Tulekahjus hukkunuid ei olnud. 2008. aastal uppus 1 ja 2009. aastal uppus samuti 1 inimene. Vald Kõlleste

Sündmuse liik LIIKLUSÕNNETUS LOODUSJÕUDUDEST PÕHJ. SÜNDMUS LÕHKEKEHA LOOM/LIND MUUD ÕNNETUS VEEKOGUL TULEKAHJU ÕPPUS TULEKAHJU METSAS/MAASTIKUL Kõlleste vald kokku

2008 2 3 2 1 2 4

2009 1

1 15

1 1 1 1 1 6

2010 Kokku 5 1 2 4 1 13

3 8 4 1 5 1 9 1 2 34

Tabel: Pääste sündmused Kõlleste vallas perioodil 2008-2010 2010 aasta suuremad päästesündmused Kõlleste vallas: -

II astme sündmus 12.02.2010, hoone tulekahju Veski külas;

Peamised sündmused Valgjärve vallas 2008 - 2010 on olnud tulekahjud (20). Tulekahjus hukkunuid ja veeõnnetustes uppunuid antud perioodil ei olnud. Vald Sündmuse liik Valgjärve LIIKLUSÕNNETUS LOODUSJÕUDUDEST PÕHJ. SÜNDMUS LÕHKEKEHA LOOM/LIND MUUD NAFTASAADUSTEGA SAASTUMINE TULEKAHJU ÕPPUS TULEKAHJU METSAS/MAASTIKUL Valgjärve vald kokku

2008 2 3 2 2 1 11 1 2 24

2009 2 1 2 1 4 2 1 13

2010 Kokku 4 6 4 9 2 5 2 5 8 1 5 20 3 1 4 21 58

Tabel: Pääste sündmused Valgjärve vallas perioodil 2008-2010 2010 aasta suuremad päästesündmused Valgjärve vallas: -

II astme sündmus 17.05.2010, hoone tulekahju Aiaste külas; II astme sündmus 15.11.2010, tulekahju Maaritsa külas. 12


KANEPI PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS

2011. a.

Peamised sündmused Sõmerpalu vallas 2008 - 2010 on olnud tulekahjud (27). Nimetatud perioodil oli 2009 a 1 tulekahjus hukkunu. Veeõnnetustes uppunuid antud perioodil ei olnud. Vald Sõmerpalu

Sündmuse liik LIIKLUSÕNNETUS LOODUSJÕUDUDEST PÕHJ. SÜNDMUS LÕHKEKEHA MUUD NAFTASAADUSTEGA SAASTUMINE TULEKAHJU ÕPPUS TULEKAHJU METSAS/MAASTIKUL TULETÕRJE ALARM Sõmerpalu vald kokku

2008

2009 2 2 3 1

2 5 4 10 2 3 1 27

10 3 13 34

2010 Kokku 5 7 5 9 8 1 6 1 1 7 27 2 3 9 8 22 30 91

Tabel: Pääste sündmused Sõmerpalu vallas perioodil 2008-2010 2010 aasta suuremad päästesündmused Sõmerpalu vallas: -

II astme sündmus 22.03.2010, tulekahju Sõmerpalu alevik; II astme sündmus 19.04.2010, metsa- ja maastiku tulekahju Osula külas; II astme sündmus 27.04.2010, metsa- ja maastiku tulekahju Osula külas; II astme sündmus 2.05.2010, hoone tulekahju Osula külas.

Peamised sündmused Urvste vallas 2008 - 2010 on olnud tulekahjud (20). Tulekahjus hukkunuid ja veeõnnetustes uppunuid antud perioodil ei olnud. Vald Urvaste

Sündmuse liik LIIKLUSÕNNETUS LOODUSJÕUDUDEST PÕHJ. SÜNDMUS ELEKTRIVÕRKUDE AVARII LÕHKEKEHA LOOM/LIND MUUD TULEKAHJU TULEKAHJU METSAS/MAASTIKUL Urvaste vald kokku

2008 4 2

2009

7 1 10

1 2 1 7

24

14

3

2010 Kokku 4 8 5 10 1 1 4 12 3 3 4 3 20 1 1 21 59

Tabel: Pääste sündmused Urvaste vallas perioodil 2008-2010 2010 aastal Urvaste vallas suuremaid päästesündmusi ei olnud. Peamised sündmused Laheda vallas 2008 - 2010 on olnud tulekahjud (15). Tulekahjus hukkunuid ja veeõnnetustes uppunuid antud perioodil ei olnud. Vald Laheda

Sündmuse liik LIIKLUSÕNNETUS LOODUSJÕUDUDEST PÕHJ. SÜNDMUS LÕHKEKEHA LOOM/LIND MUUD

2008 1 1 2

2009

5

2

1

2010 Kokku 3 4 1 3 1 3 1 1 1 8

13


KANEPI PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS ÕNNETUS VEEKOGUL TULEKAHJU ÕPPUS TULEKAHJU METSAS/MAASTIKUL Laheda vald kokku

1 5 1 1 11

5

14

1 5 3 16

2011. a.

2 15 1 4 41

Tabel: Pääste sündmused Laheda vallas perioodil 2008-2010 2010 aasta suuremad päästesündmused Laheda vallas: II astme sündmus 30.01.2010, tulekahju Varda külas;

-

Kanepi päästekomando väljasõitude analüüs Kuu keskmine väljakutsete arv perioodil 2008-2010 oli 13,7 väljasõitu. Eesti keskmine näitaja antud perioodil on 35,4 väljasõitu kuus. 90 80 ANTSLA PÄÄSTEKO MANDO KANEPI PÄÄSTEKO MANDO OTEPÄÄ PÄÄSTEKO MANDO PÕLVA PÄÄSTEKO MANDO VÕRU PÄÄSTEKO MANDO Eesti keskmine

70 60 50 40 30 20 10 0 0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

Joonis: Kanepi piirkonna riiklike päästekomandode töökoormus 2008-2010.

14


KOKKU

10

6

5

4

5

5 1 1

1 1

25 3 9

12 2 62

5

5 4 1

4 2 9

20 16 49

83 31 142

1 4

3

1

29

22

9

21

320

34 4 2 638

13 9

6

1

56

30

42

17 149 21 14 679

56 300 38 38 1461

4 2 1

32

25

13

107

2 89

1 18 3 2 79

1

3

2 52 1 21 239

12 72 12 1 280

1 33

23

URVASTE VALD

3

17 7 6 4 61

4

SÕMERPALU VALD

VALGJÄRVE VALD VÕRU VALD ja LINN

6 2 10

2011. a.

8 4 5 4 23

1

5

OTEPÄÄ VALD PÕLVA VALD ja LINN

LAHEDA VALD

KÕLLESTE VALD

SÜNDMUSE LIIK ABITUS SEISUNDIS LOOM/LIND ELEKTRIVÕRKUDE AVARII GAASIAVARII KEEMILINE REOSTUMINE LIIKLUSÕNNETUS LOODUSJÕUDUDEST PÕHJ. SÜNDMUS LÕHKEKEHA MUUD NAFTASAADUSTEGA REOSTUMINE PLAHVATUS POMMIÄHVARDUS TULEKAHJU TULEKAHJU METSAS/MAASTIKUL TULETÕRJE ALARM ÕNNETUS VEEKOGUL ÕPPUS KOKKU

KANEPI VALD

KANEPI PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS

1

1

Tabel: Pääste väljasõidud Kanepi ja ümberkaudsete valdade sündmustele 2010. Kanepi päästekomando oli 2010. aastal esmareageerija, st jõudis Kanepi valla 49 sündmusest esimesena kohale 42 korral. Laheda ja Otepää valda Kanepi päästekomando esimesena ei reageerinud. VALLA NIMETUS KANEPI VALD KÕLLESTE VALD PÕLVA VALD ja LINN SÕMERPALU VALD URVASTE VALD VALGJÄRVE VALD KOKKU

KANEPI 11 KANEPI 21 KOKKU 42 42 2 2 1 1 3 3 2 2 12 1 13 61 2 63

Tabel: Kanepi päästekomando esmareageerimine Kanepi valda ja naabervaldadesse 2010. VALLA NIMETUS ANTSLA VALD KAMBJA VALD KANEPI VALD KÕLLESTE VALD

KANEPI 11 KANEPI 21 KOKKU 1 1 2 2 1 3 48 9 57 4 2 6

15


KANEPI PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS OTEPÄÄ VALD PALUPERA VALD PÕLVA VALD ja LINN RÕUGE VALD SÕMERPALU VALD URVASTE VALD VALGJÄRVE VALD VASTSE-KUUSTE VALD VILJANDI LINN VÕRU VALD ja LINN KOKKU

13 1 12 1 7 3 14 1 1 5 113

5 1 6 1 3 2 8

2011. a.

18 2 18 2 10 5 22 1 1 9 156

4 43

Tabel: Kanepi päästekomando sõidud valdadesse 2010 Aasta Väljasõitude arv

2003 58

2004 70

2005 64

2006 87

2007 97

2008 176

2009 162

2010 156

Tabel: Kanepi päästekomando väljasõidud perioodil 2003-2010.

Kanepi päästekomando tööpiirkond kuulub Eesti mõistes madala väljasõidukoormusega piirkonda (väljasõite 50-200 korda aastas). Kanepi päästekomando väljasõitude arv perioodil 2008-2010 oli 494. Otepää päästekomandol oli antud perioodil 654, Antsla päästekomandol 400, Põlva päästekomandol 1010 ja Võru päästekomandol 1777 väljasõitu. Eesti keskmine näitaja perioodil 2008-2010 on 1045 väljasõitu. 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 ANTSLA KANEPI OTEPÄÄ PÕLVA VÕRU PÄÄSTEKOMANDO PÄÄSTEKOMANDO PÄÄSTEKOMANDO PÄÄSTEKOMANDO PÄÄSTEKOMANDO

Joonis: Perioodi 2008-2010 päästekomandode töökoormuse võrdlus Piirkonna ajalise katmise analüüs Piirkonna ajalise katmise hindamiseks analüüsiti Eesti territooriumi kaetust päästekomandodega. Analüüsi tulemusena hinnati, millistes piirkondades oleks vaja rajada uusi komandosid või kas 16


KANEPI PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS

2011. a.

kusagil on komandopunktide teeninduspiirkonnad liialt kattuvad. Teeninduspiirkondade kattuvuse korral saab hinnata, milline päästekomando on õnnetuse toimumiskohale ajaliselt lähemal. Analüüsiti Eesti territooriumi kaetust päästekomandode poolt osutatavate teenustega. Analüüsi tulemusena saab hinnata: 

millistes piirkondades oleks vaja rajada uusi komandosid või kas kusagil on komandopunktide teeninduspiirkonnad liialt kattuvad. Teeninduspiirkondade kattuvuse korral saab hinnata, milline päästekomando on õnnetuse toimumiskohale ajaliselt lähemal (alus väljasõiduplaani koostamisel). Elanike (aluseks elanike arv asustusüksuses) ja piirkonna katmist päästetööde teenustega.

Päästeamet edastas AS Regiole komandopunktide loendi koos aadressi kirjega XLS kujul. Regio geokodeeris, st sidus tabeli kaardiga, saades igale komandopunktile asukoha kaardil. Järgnevalt genereeriti kõigile riiklikele komandopunktidele kaugustsoonid kasutades Regio käsutuses olevat logistikamaatriksit ja MapInfoga ühilduvat tarkvara G Route. Logistikamaatriks on teedevõrgustik, mille lõikudele on antud tunnused (laius, kate, tähtsus) ning vastavalt tunnustele keskmised kiirused. Samuti on maatriksis kirjeldatud teede ja tänavate suund ning eksisteerivad teesulud. Kanepi vald kaetakse riiklike päästekomandode võrgustikuga selliselt, et päästemeeskond jõuab sündmusele 11 - 31 minuti jooksul. Lähimad riiklikud päästekomandod on Otepääl, Võrus ja Põlvas, millede valvekoosseis tagab juba järjepidevat elupäästevõimekust. Kanepi piirkonna ajaline kattuvus on märgitud alljärgneval analüüsi kaardil. Oranž värv tähistab 15 minuti ja roheline värv 30 minuti riiklike päästekomandode kaugustsoone.

17


KANEPI PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS

2011. a.

Kaart: Piirkonna ajaline katmine lähimate riiklike ja vabatahtlike päästekomandode poolt.

18


KANEPI PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS

2011. a.

Kaart: Piirkonna ajaline katmine riiklike ja vabatahtlike päästekomandode poolt peale ümberkorraldamist.

3. Valvekoosseis Kanepi päästekomando isikkoosseis - 10 päästeteenistujat. Päästeameti kohalike päästeasutuste väljasõidukorra punkti 4.1.1. alusel peab I astme sündmusele reageerima vähemalt 2- liikmeline päästemeeskond. Kanepi komando omab iseseisvat teeninduspiirkonda, kuid isikukoosseis ei taga I astme sündmusele reageerimise võimekust (vähemalt kaheliikmelise päästemeeskonnaga). Päästekomando, mille valvekoosseis kokku on alla 11 päästeteenistuja, ei taga pidevalt nimetatud nõude täitmist. 10 päästeteenistujaga ei ole võimalik tagada 2- mehelist valvet. Komandode inimressursi arvestamine valve tagamiseks on toodud alljärgnevas tabelis: 24h valvekooseis komandos Arvestuslik koosseis Valvekoosseis kokku Valvekoosseis kokku komandopealikuga

1 5,2 6 7

2 10,3 11 12

3 15,4 16 17

4 20,5 21 22

Tabel: Päästekomando koosseisu planeerimine Kanepi Päästekomando oma 10- liikmelise koosseisuga ei suuda tagada järjepidevat riiklikku päästeteenust, rääkimata elupäästeteenuse osutamisest, mille tarvis peaks komando suurus olema minimaalselt 22 päästeteenistujat. Näiteks perioodil 1. mai 2011 – 31. august 2011 (123 päeva) oli meeskonna suurus ja komplekteeritud 33 ööpäeval - 1 töötaja ja 90 ööpäeval - 2 töötajat. 22 päästeteenistujaga riikliku päästekomando loomine Kanepis on väljakutsete mahtu arvestades selgelt ebaproportsionaalne ning seetõttu on otstarbekam tagada piirkonna päästealane teenindamine lähedalpaiknevate päästekomandode baasil. Kanepi päästekomando päästekomandodes.

töötajatele

on

kavas

pakkuda

töökohta

Otepää

ja

Antsla

4. Komandohoone Kanepi päästekomando paikneb Siseministeeriumi omandis olevas hoones. Kahekorruselise päästekomando üldpind on 590,8 m2, mis on osaliselt renoveeritud CO2 projekti rahadega (välisseinad ja katus soojustatud, aknad ja uksed vahetatud, uued küttega vihmaveetorustikud). Komandos on köök, magamistoad ja puhkeruum renoveeritud, kuid osa ruume vajavad täiendavat remonti. Väljasõidutee on ebarahuldavas seisundis ning hoone paikneb peateest umbes 500 m kaugusel. 19


KANEPI PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS

2011. a.

5. Päästetehnika Kanepi päästekomandos on kasutusel alljärgnev päästetehnika:

Reg. nr 925 MNK 110 TEX 259 AMO 313 OAA

Sõiduki liik Ametisõiduk Päästeauto Päästeauto Päästeauto

Sõiduki Sõiduki alaliik mark Sõiduauto CITROEN Paakauto VOLVO Põhiauto SCANIA Tulekustutusauto GAZ

Sõiduki mudel Berlingo N7 4X2 P94GB4X2 66

Väljalaske aasta 2010 1976 1997 1988

Omanik Liising LõEPK LõEPK LõEPK

20


KANEPI PÄÄSTEKOMANDO ANALÜÜS

2011. a.

Tabel: Kanepi päästekomando päästetehnika 2011 seisuga Lõuna-Eesti Päästekeskusele kuuluv päästetehnika on kavas anda rotatsiooni korras teistele riiklikele ja vabatahtlikele päästekomandodele.

6. Kanepi vabatahtlik päästekomando Edaspidi on vajalik toetada Kanepi piirkonnas päästetöö teenuste osutamist ja arendada vabatahtlikku päästekomandot, kuna piirkond asub riiklikust päästekomandost kaugemal kui 15 minutit. Päästetöö teenuste võrgustiku arendamise kriteeriumid uue Kanepi vabatahtliku päästekomando planeerimisel on järgmised: -

Vabatahtlik päästekomando peab osutama tulekustutusteenust, reageerima päästesündmusele 1 tulekustutusauto ja 4-liikmelise päästemeeskonnaga; Vabatahtlik päästekomando tagab väljasõiduvalmiduse kuni 10 minuti jooksul peale väljakutse saamist Häirekeskuselt; Vabatahtliku päästekomando sündmuskohale jõudmise aeg on keskmiselt 10 minutit.

Päästeamet loob rahastamise tingimused Kanepi vabatahtliku päästekomando tekkeks ning on valmis toetama ka tehnika ja varustuse vabatahtlike kasutusse andmisel, vabatahtlike päästjate koolitamisel jm toetavateks tegevusteks samadel alustel nagu seda tehakse juba täna 84 lepingulises vabatahtlikus päästekomandos üle Eesti. Kanepi päästekomando hoone võimaldab tagada vabatahtliku päästekomando aastaringse valmisoleku. Kanepi komando hoone on osaliselt renoveeritud CO2 projektist. Piirkonna kogukondlik aktiivsus

Kanepi

10

2011 a puuduvad

Muud kogukondlikku aktiivsust iseloomustavad näitajad

Kohaliku omavalitsuse aktiivsus kogukondliku tegevuse toetamisel

Kogukonna üldise aktiivsuse näitajad – laadad, turud jms

Küla- ja kultuuriseltside hulk piirkonnas

Piirkond

Piirkonna kogukondlik aktiivsuse analüüsi tulemused leiab kokkuvõtlikult alltoodud tabelist:

andmed 5 tegevustoetuse Seltsimaja, lepingut kultuurimaja, noortekeskus

Tabel: Kanepi valla piirkondlik aktiivsus 21

Kanepi päästekomando detailne analüüs  
Kanepi päästekomando detailne analüüs  
Advertisement