Page 1

P채채stekomandode v천rgustiku planeerimine 2011-2015 Click to edit Master subtitle style


Planeerimise alus •

Päästetööde teenuste pakkumise hindamise metoodika – Väljasõitude statistika (2007-2009) • Üldväljasõidud • Hoonete tulekahjud – Elanike arv piirkonnas (Sim andmed) – Kord aastas kontrollitavad objektid – Liikluskoormus maanteedel – Raudteeliiklus koormus Vabatahtlike päästekomandode paiknemise analüüs (AS Regio Eesti, 2010) AS Regio Eesti geoinfo analüüsid (2008- 2010)


Päästetööde valdkonna muutused 2008- 2011 •

Komandode arv: 96 83 – Planeerimise aluseks piirkondlikud ohud Vabatahtlikud komandod: 65

84

Vabatahtlike arv: 503

Osutame 16 päästetöö teenust

Valdkonna eelarve: 35,3 milj EUR

830

Tööprotsesside standardiseerimine: – 4 tasandiline valmisolek – reageerimine sündmustele

28,5 milj EUR


Päästetööde teenused •

Päästetöö baasteenus

Nööripääste teenus

Tulekustutustöö teenus

Loomapääste teenus

Metsatulekahju kustutustöö teenus

Kõrgustest päästetöö teenus

Päästetöö juhtimise teenus Logistika-transpordi teenus

Põlevvedelike kustutustöö teenus

Keemiapääste teenus

Saasteärastuse teenus

Veepääste teenus

Varingupääste teenus

Logistika-sündmuskoha teenus Üleujutuste pumpamise teenus Naftareostuskorje teenus


2015 riiklik •

57 riiklikku päästekomandot –

vähemalt 5000 elanikuga piirkonnas 4 liikmeline valve (koosseis 22)

üle 25 000 elanikuga piirkonnas 5 liikmeline valve (koosseis 27)

üle 50 000 elanikuga piirkonnas 9 liikmeline valve (koosseis 49)

15 min 90% elanikest

30 min katab 99% elanikest

väljasõiduvalmidus 1 min

Teenused mis suurendavad valvekoosseisu arvu: –

Logistika transport 1 teenistuja valves (komandosid 11)

Päästmine kõrgustes 1 teenistuja valves (komandosid 6)

Keemiapääste tagamiseks peab olema 9 liikmeline valve (komandosid 5)


2015 vabatahtlik •

80 vabatahtlikku päästekomandot (3 grupp) – asub riiklikust komandost kaugemal kui 14 min – vähemalt 4 liikmeline kodune valve – väljasõiduvalmidus kuni 10 min – 15 min katab 5% elanikest, kuid alati tuleb juurde riiklik 29 vabatahtlikku päästekomandot (2 grupp) – Asub riiklikust komandost 10 - 14 min 11 vabatahtlikku päästekomandot (1 grupp) – Asub riiklikust komandost kuni 9 min


Teenuste võimekused VA B ATA H T L I K T U L E K U S T U T U S T E E N U S

R IIK LIK B A A S TE E N U S 1. tulekustutustööd ja suitsusukeldumine (elupä ä s te)

1. tulekustutustööd (elupä ä s teta !)

2. Päästetööd kuni 9 m kõrguselt

2. päästetööd kuni 9 m kõrguselt

3. Päästetööd transpordiõnnetustel erivarustusega

3. päästetööd transpordiõnnetustel erivarustuseta (elupä ä s teta !) 4. konstruktsioonide avamine 5. loodusõnnetuste tagajärgede likvideerimine6. erivarustuseta

(elupä ä s te) 4. konstruktsioonide avamine erivarustusega 5. loodusõnnetuste tagajärgede likvideerimine erivarustusega 6. vee pumpamine ja transport 7. otsingutöödel osalemine

6. vee pumpamine ja transport

8. muu ametiabitegevus

7. otsingutöödel osalemine

9. Kommunaalavariid

8. muu ametiabitegevus

10. põlevvedelike tulekahjude kustutamine

9. kommunaalavariid

11. päästetööd veeõnnetusel 12. esmaabi andmine 13. lindude ja loomade päästmine 14. sündmuskoha valgustamine 15. keemiasukeldumine elupäästeks ja olmekeemia 16. naftareostuse likvideerimine maismaal •

päästetööde juhtimine


20 min 15 min 10 min

V a ba ta h tlik I I I rupp 15gmin

5 min

R IIK LI K

20 min V a ba ta h tlik I g rupp

V a ba ta h tlik I I rupp 15 gmin


Eelarve arvestuse põhimõtted •

Riiklik komandode sulgemisest tekkiv eelarve jääk –

Komando personalikulude eelarve, millest kinnipanemisele järgneval aastal on maha arvatud koondamisraha (kõigile arvestuslikult 5 kuud) Komando majandamiskulude eelarvest 80% esimesel aastal, järgnevatel aastatel 100% (28-st suletavast riiklikust komandost 13 hoone omanik on väljaspool Siseministeeriumi haldusala)

Eelarve jäägi kasutamine –

Olemasolevate vabatahtlike rahastamise suurendamiseks vastavalt planeeritud ajakavale Lisanduvate (riiklike asemele loodavate vabatahtlike) rahastamine teistega ühtsete rahastamise põhimõtete alusel Allesjäävate riiklike komandode tugevdamine


I etapp 2011 •

Uus komandode koosseisu planeering - aluseks piirkondlikud ohud (teenuste vajadus) ja väljasõidupiirkonna elanike arv (01.07.2011) “pehme” personalipoliitika rakendamine – –

kvalifikatsioonile mittevastavus (01.01.2012) loomulik personali liikumine (määratletud riiklikud komandod, kus personal väheneb/suureneb)

Detailse kava koostamine 2015 eesmärkide saavutamiseks (01.10.2011)

Tulekustutus- ja baasteenuse korraldamise tõhustamine (teenistujate värbamine)


I etapp 2011 •

Suletud päästekomandod (2) –

Riiklikud päästekomandod 83/82: –

Kuni 2 liikmelise valvega 18/17

3 liikmelise valvega 25

4 ja rohkem liikmelise valvega 40

Uued vabatahtlikud 17: –

Pürksi, Võhma, Avinurme

Võhma, Ahja, Emmaste, Kalana, Kallaste, Koigi, Kirna, Mehikoorma, Mäksa, Noarootsi, Purtse, Pärnu- Jaagupi, Saku, Sangaste, Taali, Võiküla, Üdruma

Vabatahtlikud päästekomandod 98: –

3 grupp 53

2 grupp 36

1 grupp 9


II etapp 2012 •

Suletavad päästekomandod 11/10: –

Vajadusel koondatakse, võimalusel tõstetakse ümber teise komandosse

Riiklikke päästekomandosid 72/71: –

vähem kui 3 liikmelisi 6/5

3 liikmelise valvega 18

4 ja rohkem liikmelise valvega 48

Uued vabatahtlikud 8: – –

Saku, Avinurme, Nõva, Emmaste, Vormsi, Kihnu, Ruhnu, Palamuse, Kanepi, Puka, Värska

Avinurme, Vormsi, Kihnu, Ruhnu, Palamuse, Kanepi, Puka, Värska 2 vabatahtlikku komandot vahetab gruppi

Vabatahtlikud päästekomandod: –

3 grupp 61

2 grupp 33

1 grupp 9


II etapp 2012 (eelarve) •

Tegevuskuludest suunatakse vabatahtlikele: –

Vabatahtlike eelarve suurenemine 105 000 EUR, kokku 449 500EUR (tõus 30,5%)

3 grupi vabatahtliku keskmine toetussumma 4850 EUR (2011 tase 3451 EUR)

Riiklike koosseis suureneb (10): –

Iisaku, Risti, Tabivere, Mustvee, Antsla, Tõrvandi, Otepää, Elva, Räpina, Kohila


III etapp 2013 •

“Pehme” personalipoliitika osaline lõpetamine, vajadusel koondatakse

Suletavad päästekomandod 10: –

Riiklikke päästekomandosid: 62 –

vähem kui 4 liikmelisi 5

4 liikmelise valvega 35

5 ja rohkem liikmelise valvega 22

Uued vabatahtlikud 10 (3 grupp): –

Järvakandi, Võnnu, Puhja, Võsu, Tõstamaa, Käina, Leisi, Koeru, Mustla, NarvaJõesuu

Järvakandi, Võnnu, Puhja, Võsu, Tõstamaa, Käina, Leisi, Koeru, Mustla, NarvaJõesuu 4 vabatahtlikku komandot muudavad gruppi

Vabatahtlike päästekomandod (115): –

3 grupp 75

2 grupp 29

1 grupp 11


III etapp 2013 (eelarve) •

Tegevuskulu vabatahtlikele: –

Vabatahtlike eelarve suurenemine 134 800 EUR, kokku 584 400 EUR (tõus 30%)

3 grupi vabatahtliku keskmine toetussumma 5855 EUR (2012 tase 4850 EUR)

Riiklike koosseis suureneb (25): –

Kohila, Rapla, Märjamaa, Vändra, Assaku, Põltsamaa, Suure- Jaani, Abja- Paluoja, Jõgeva, Alatskivi, Kehra, Kiviõli, Türi, Kunda, Tapa, Pärnu- Jaagupi, Lihula, Kärdla, Orissaare, Kilingi-Nõmme, Aravete, Tõrva, Kose, Keila, Lilleküla


IV etapp 2014 •

Vajadusel koondatakse

Suletavad päästekomandod : –

Uued vabatahtlikud 3 (3 grupp): –

Kihelkonna, Vastseliina, Mõniste Kihelkonna, Vastseliina, Mõniste

Riiklikke päästekomandosid: 59 –

vähem kui 4 liikmelisi 2

4 liikmelise valvega 35

5 ja rohkem liikmelise valvega 22

Vabatahtlike päästekomandod (118) –

3 grupp 78

2 grupp 29

1 grupp 11


IV etapp 2014 (eelarve) •

Tegevuskulu suunatakse vabatahtlikele: –

Vabatahtlike eelarve suurenemine 177 075 EUR, kokku 761 466 EUR (tõus 30%)

3 grupi vabatahtliku keskmine toetussumma 7900 EUR (2013 tase 5855 EUR)

Riiklike komandode koosseis on saavutanud soovitud taseme


V etapp 2015 •

Vajadusel koondatakse

Suletavad päästekomandod: –

Uued vabatahtlikud : –

Paldiski, Häädemeeste Paldiski, Häädemeeste

Riiklikke päästekomandosid: 57 –

4 liikmelise valvega 35

5 ja rohkem liikmelise valvega 22

Vabatahtlike päästekomandod (120): –

3 grupp 80

2 grupp 29

1 grupp 11


V etapp 2015 (eelarve) •

Tegevuskulu suunatakse vabatahtlikele: –

Vabatahtlike eelarve suurenemine 228 600EUR, kokku 990 066 EUR (tõus 30%)

3 grupi vabatahtliku keskmine toetussumma 10560 EUR (2014 tase 7900 EUR)


Suitsusukeldumise võimekusega vabatahtlikud võiks olla •

perio odil 2013-2015: Kihelkonna Aegviidu Võnnu Vastseliina Käina Koeru Puhja Järvakandi P erioodil 2016-.....: Häädemeeste Paldiski


Ümberkorralduse probleemid •

Vabatahtlike komandode loomise ja toimepidevuse tagamine – s unniviis iliselt ei saa luua, ei leia is ikuid, tööl käiaks e linnades Vabatahtlike teenus pole võrreldav riikliku teenusega - teenuse tas e madalam, tööpäevadel keeruline Riiklike komandode ümberkorraldamise vastuseis – riik lahkub KO V-s t, turvatunne s aab kahjus tada Vabatahtlike valmisolek, alarmeerimine ja IKT Vabatahtlike aastaringne valmisolek (täna ei taga16, kuna komando ruumid puuduvad või talvel ei saa kasutada) Suur täienduskoolituse vajadus - korraldamine SKA baasil Päästeasutuste võimekuse tõstmise vajadus, vabatahtlike arvestuse pidamiseks, töö paremaks korraldamiseks ja koostöö tagamiseks

Võrgustik  

Tulevane komandode paiknemine Eestis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you