Page 1

najaar 2015 bijleveld

UITGEVERIJ ERVEN J.BIJLEVELD [1865-2015]

150 jaar zelfstandig uitgeven

uitgeverij erven j.bijleveld janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht | tel 030-2317008 www.bijleveldbooks.nl


150 jaar zelfstandig uitgeven

U I TGE V ER I J & B OEK H A ND EL E RVE N J . B IJ L E VE L D 1865 * 2015 1865 – Op het Janskerkhof te Utrecht neemt de heer J. Bijleveld de tweedehandsboekwinkel & binderij van J. Herfkens in het pand op nr. 7 over en maakt die tot boekhandel-uitgeverij. Tot de eerste uitgaven behoren de gedichten, preken en vertogen van Nicolaas Beets, zoals diens rede Het onweder aan den politieken hemel (1870). 1905-1928 – In 1905 treedt Jacobus Bommeljé in dienst als jongste bediende, en na enige jaren neemt hij het bedrijf over van de dochters van J. Bijleveld. In 1928 verwerft hij als eerste buitenlandse uitgever de rechten van Erich Maria Remarque’s Im Westen nichts Neues, waarvan de vertaling sindsdien onafgebroken in druk is gebleven.

Boekhandel & uitgeverij 1925

De oudste foto: 1905

1945-1965 – Na de bevrijding wordt Boekhandel Bijleveld door de geallieerden gekozen tot distributiepunt voor geallieerde informatie, en bouwt de uitgeverij verder aan het kwalitatief hoogwaardige fonds. In 1965 wordt het 100-­jarig bestaan gemarkeerd door de overname van boekhandel & uitgeverij door de zoon van Jacobus: Johan Bommeljé. Bekende Bijleveld-­ auteurs uit deze tijd zijn Erich Fromm, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir en Erving Goffman.

1990-2015 – Bij het 125-jarig bestaan in 1990 treedt Bastiaan Bommeljé in de voetsporen van zijn grootvader en vader, die actief blijft in de uitgeverij. In 2015 viert Bijleveld het 150-jarig bestaan als onafhankelijke en zelfstandige boekhandel & uitgeverij. Succesauteurs in deze tijd zijn o.m. Fernando Savater, Roger Scruton en Christoph Wolff.

Vertegenwoordiging in Nederland fred teunissen | Aronskelkweg 63 | 2555 gc ’s Gravenhage tel. 070-3237702 | mobiel 06-53643848 w.f.teunissen@planet.nl Vertegenwoordiging en distributie in België uitgeverij van halewyck Diestsesteenweg 71 a | 3010 leuven tel. 016-353306 /10 fax 016-353307 /08 | e-mail: info@vanhalewyck.be


najaar 2015 bijleveld

ERVEN J.BIJLEVELD U C C IO ONAGEL RD I N E TNHOMAS

H ET HEETTN ULTAVA ATNSHTE

NUTTELOZE WOOR D Pleidooi voor kunst & cultuur

OV ER DE

HET L A AT ST E WO OR D door

RED EL IJKHEID VAN DE F ILOSOF IE

BI LD BIJJLEVE LEVE LD

thomas nagel Najaar 2015

DE L EGEN DE VA N

MART I N BUBE R

D E L E G E N D E VA N D E

BA A L S J E M

DE B A A L S J E M door ma rtin buber Najaar 2015

S I MONE DE OBE AUVOIR N U C C IO RD INE

DE SEKSE H E TTWEEDE N U T VA N HET

NUTTELOZE

BI J LEVE LD

DE T W EE DE

Feiten, mythen en geleefde werkelijkheid

Pleidooi voor kunst & cultuur

SEK SE door simon e de beau voir

LEVELD BI J LEVE LD

Najaar 2015

NOA NOA

PAUL GAUGUIN

NOA NOA MIJN R E IS N A A R TA H ITI

mij n r eis na a r ta hi ti door pau l g au gu i n Najaar 2015

BI J LEVE LD

janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht | tel 030-2317008 www.bijleveldbooks.nl


najaar 2015 bijleveld

«even subtiel als uitdagend: een echt belangrijk boek.» – new york review of books – «Zeer elegant en goed beargumenteerd; een enorme bijdrage aan het filosofisch debat.» – international philosophical quarterly – uit de inhoud Waarom we geen gedachten van buiten onszelf kunnen begrijpen Taal – Logica – Wetenschap – Ethiek De angst voor religie thomas nagel is hoogleraar Wijsbegeerte en Rechten aan de Universiteit van New York en geldt als een der belangrijkste filosofen van deze tijd. Eerder was hij verbonden aan de Universiteiten van Harvard en Princeton. De Universiteit van Oxford onderscheidde hem met een eredoctoraat. Nagel publiceerde talrijke invloedrijke boeken, waaronder Mortal Questions (1979), The View from Nowhere (1986) en Mind and Cosmos (2012). – eerder verscheen bij bijleveld van thomas nagel – T HO M A S NAG EL

WAT

BETEKENT H E T A LLE MA A L?

Z EER KO R T E IN L EID ING IN D E F IL O S O F IE

BI J LEVELD

wat betekent het allemaal? Een zeer korte inleiding in de filosofie * pbk. met flappen / 112 blz. / ƒ 14,50 isbn 978.90.6131.822.4 * nu reeds 3de druk!

THOMAS NAGEL

WAT

BETEKENT HET ALLEMA AL?

ZEER KORTE INLEIDING IN DE FIL OSOFIE

BI J LEVELD

«dit boek moet je absoluut gelezen hebben!» – trouw*****


najaar 2015 bijleveld

T HOM A S NAG E L

H E T L A AT S TE WOORD

OV E R D E REDELIJKHEID VA N D E F I LOSOF I E

BI J LEVE LD

THOMAS NAGEL H E T L A AT S T E W O O R D over de redelijkheid van de filosofie nur 730 / 160 blz. / luxe pbk. met flappen / ƒ 17,50 isbn 978.90.6131.823.1 / november 2015 – een filosofische klassieker herontdekt voor nederland – Thomas Nagels Het laatste woord geldt wereldwijd als een van de belangrijkste en meest gelezen verdedigingen van de rede als hart van de filosofie. Dat is geen wonder. Nagel slaagt erin de kernvragen van de filosofie glashelder te ontleden voor een groot publiek. Even beknopt als overtuigend maakt hij duidelijk dat de rede een democratische scherprechter is die wijsgeren, would-be denkers, machthebbers en gewone mensen gelijkelijk langs de lat van zin en onzin legt. Dan blijkt dat filosofie niet alleen gaat over abstracties, maar vooral over hoe wij als mensen in de wereld staan. Het laatste woord biedt filosofie zoals het moet zijn: toegankelijk, enthousiasmerend, helder en gericht op het denken als activiteit waarin alle mensen gelijk zijn. Nagel betoogt overtuigend dat de rede als grondslag van het menselijk bestaan functioneert, en dat het ons beste wapen is tegen relativisme, machtsmisbruik, religieus fanatisme en ongelijkheid. Dit is het ideale boek voor iedereen die wil weten waarom filosofie er elke dag toe doet. «schitterend, helder, baanbrekend.» – new statesman

9 7 89061 31 8231


najaar 2015 bijleveld

«prachtig, ontroerend, betoverend.» – nrc handelsblad * martin buber (1878-1965) geldt als een der belangrijkste denkers en godsdienstfilosofen van de moderne tijd. Hij was een kenner bij uitstek van het chassidisme, de Oost-Europese stroming van joodse mystiek waarvan Baal Sjem Tov de grondlegger was. Met diep inlevingsvermogen heeft Buber uit de overlevering rond de mythische oervader van het chassidisme een beeld van diens leven en levensvisie gereconstrueerd. De legende van de Baalsjem geldt als een der mooiste mystieke werken uit de wereldliteratuur. «Elke lezer zal in dit mooie, voor ieder geïnteresseerd mens begrijpelijke boek een blijvende schat vinden.» – haagsche courant – hendrik nicolaas werkman (1882-1945) speelde een belangrijke rol in de voorhoede van het Nederlandse kunstleven. Zijn eigenzinnige benadering van vormgeven en grafische drukwerken wekte o.m. de belangstelling van het Stedelijk Museum te Amsterdam. Eind november 1940 trad Werkman toe tot de literaire verzetsgroep De Blauwe Schuit. In deze tijd raakte hij zeer onder de indruk van het werk van Martin Buber. Zijn serie grafische drukken «Chassidische Suites» is gebaseerd op De legende van de Baalsjem. – met de «chassidische suites» van h.n. werkman –


najaar 2015 bijleveld

MART I N BUB E R

D E LE GE ND E VA N D E

BA AL S JEM

BI J LEVE LD

MARTIN BUBER D E L E G E N D E VA N D E B A A L S J E M – naar de bron van het chassidisme – nur 708 / 160 blz. / luxe paperback met flappen / geïllustreerd / ƒ 17,50 isbn 978.90.6131.595.7 / december 2015 – met de illustraties van hendrik nicolaas werkman – In dit klassieke werk, dat nu na een halve eeuw weer beschikbaar komt in een nieuwe editie, vertelt Martin Buber over het leven, de werken en de wereldbeschouwing van Rabbi Israël Ben Eliëzer, bekend als «Baal Sjem Tov», kortweg de «Baalsjem», oftewel «Meester van de wijze wonderbaarlijke Godsnaam». Deze stichter van het chassidisme, de mystieke stroming uit het Oost-Europese jodendom, de «wonderbaarlijke bloem van een oeroude boom», zoals Buber het uitdrukte, leefde ongeveer van 1700 tot 1760. In dit boek wordt zijn leven opgebouwd uit de fragmenten van zijn legende, waarin «de droom en het diep verlangen van een volk» besloten zijn. Het chassidisme spreekt juist nu veel mensen aan, omdat deze mystieke stroming de richting wijst hoe een ieder kan reiken naar «de waarheden van het hart» en aldus «het goddelijke» kan ervaren. Hendrik Nicolaas Werkman gaf in zijn grafische vertolking van de verhalen uit De legende van de Baalsjem de spirituele kern van dit gedachtegoed in schitterende beelden weer. «dit boek is een blijvende schat.» – haagsche courant

9 7 89061 31 5957


najaar 2015 bijleveld

S I MONE DE BE AUVOIR

DE TWEEDE SEKSE Feiten, mythen en geleefde werkelijkheid

BI J LEVELD

SIMONE DE BEAUVOIR DE TWEEDE SEKSE – feiten, mythen en geleefde werkelijkheid – nur 740, 745 / 888 blz. / pbk. / ƒ 29,50 isbn 978.90.6131.927.6 / december 2015 – nu geheel nieuwe editie – Toen Simone de Beauvoir (1908-1986) in 1949 Le Deuxième Sexe publiceerde, sloeg het boek in als een bom. Deze even radicale als inzichtelijke studie ontrafelde met schrijnende helderheid hoezeer het «zwakke geslacht» een maatschappelijk maaksel was. Niet alleen in behoudende kring was men geschokt door de vrijmoedige en onverschrokken toon, maar ook de progressieve gelederen werden genoodzaakt tot een pijnlijk zelfonderzoek door dit vertoog over feiten, mythen en geleefde werkelijkheid van de «andere» sekse. De Tweede Sekse is een werk dat het aanzien van onze tijd heeft veranderd en dient tot de geestelijke bagage van een ieder – man en vrouw – te behoren. «Een onmetelijk rijk boek dat altijd klassiek blijft.» – n o u v e l l e s l i t é r a i r e s «Formidabel, uiterst leesbaar, een onmisbaar fundament om de wereld te begrijpen.» – times literary supplement – «een monument van een boek!» – opzij

9

7 89061 31 927 6


najaar 2015 bijleveld

FERNAN D O SAVAT E R F E R NA N D O SAVATE R

G RO NDSL AGEN VA N DE GRO ND SL AGEN VA N D E

EET TH IE K HIEK

DeDe Tien ZevenHoofdzonden Hoofdzonden TienGeboden Geboden& & De De Zeven

BI J LEVE LD

BI J LEVELD

F E R N A N D O S AVAT E R G R O N D S L A G E N VA N D E E T H I E K de tien geboden & de zeven hoofdzonden nur 730 / 320 blz. / pbk. / ƒ 22,50 isbn 978.90.6131.707.4 / oktober 2015 – van de tv-serie over de mens tegenover goed en kwaad – fernando savater [*1947] is een van de meest gelezen filosofen van onze tijd. Hij verwierf faam met internationale bestsellers als «Het goede leven», «Ethiek nu!», «Vrijheid, gelijkheid, burgerschap» en «Het avontuur filosofie». Tot zijn succesvolste werk behoort ook het even toegankelijke als speelse tweeluik over de grondslagen van de ethiek «De Tien Geboden» en «De Zeven Hoofdzonden», gebaseerd op zijn succesvolle tv-serie over ethiek in de moderne wereld. Eindelijk verschijnt nu in één band de visie van Savater op de kern van alle filosofie: de dilemma’s van de mens tegenover goed en kwaad. Met het hem typerende enthousiasme benadert Savater in dit werk de grote ethische en morele kwesties van vandaag aan de hand van de aloude Tien Geboden en Zeven Hoofdzonden. Dit leidt tot onverwachte, verontrustende, maar ook vrolijke inzichten. Bovenal is dit fascinerende boek over ethiek een oprecht hartstochtelijk pleidooi voor de mens als de maat der dingen. «fernando savater blijft onverslaanbaar als de filosoof v a n o n z e g e n e r a t i e . » – e l p a ís

9

7 89061 31 7 07 4


najaar 2015 bijleveld

– tentoonstelling in het bonnefantenmuseum – paul gauguin (1848-1903) geldt als een der belangrijkste post-impressionistische en symbolistische kunstenaars van de moderne tijd. Zijn werk heeft grote invloed gehad op de twintigste-eeuwse avant-garde, in het bijzonder Picasso en Matisse. In 1885 woonde Gauguin twee roerige maanden samen met Vincent van Gogh in Arles. In 1891 vertrok hij naar Tahiti, naar eigen zeggen om te ontsnappen aan de verstikkende Europese beschaving en aan «alles wat kunstmatig en conventioneel» was. Zijn bekendste werken stammen uit zijn jaren in Frans-Polynesië, net als zijn beroemde reisverslag Noa Noa uit 1901, waarin hij verslag doet van zijn verlangen een onbedorven wereld te ontdekken. «Dit boek begoochelt de zinnen, het is verslavend in elk opzicht, omdat het je meesleurt in een tomeloze draaikolk van schoonheid, wijsheid, waarheid en verzinsel waar je niet genoeg van krijgt.» – le monde –


najaar 2015 bijleveld

PAUL GAUGUIN

NOA NOA MIJ N R E IS N A A R TA HITI

BI J LEVELD

PA U L G A U G U I N NOA NOA – mijn reis naar tahiti – nur 640 / 160 blz. / luxe paperback met flappen / geïllustreerd / ƒ 19,50 isbn 978.90.6131.776.0 / november 2015 – g e ïl l u s t r e e r d m e t d e o o r s p r o n k e l i j k e h o u t s n e d e s – In 1891 vertrok Paul Gauguin naar Tahiti, met het vaste plan om zijn leven als armlastig kunstenaar in Europa in te ruilen voor een bestaan dat «meer in harmonie was met de natuur» en niet langer werd verstikt door de westerse moraal. Hoewel het eiland niet het onbedorven paradijs bleek waar hij naar hunkerde, werd hij diepgaand geïnspireerd door de mensen, de levenswijze en de vrijere seksuele moraal. In 1893 keerde Gauguin nog één keer terug naar Parijs, waar hij begon aan zijn met hallucinerende houtsnedes geïllustreerde verslag van zijn reis: Noa Noa (Tahitiaans for «Geur Geur»). Hoewel Gauguin zelf diverse proefuitgaven in kleine oplagen maakte, was Noa Noa nog niet naar zijn zin voltooid toen hij in 1903 op 54-jarige leeftijd, uitgeput door syfilis en hartfalen, overleed op de Marquesaseilanden waar hij na Tahiti was heengetrokken. Niettemin geldt het boek met de dromerige mengeling van fictie, kunstkritiek, fabulatie, autobiografie en reisverslag als een der belangrijkste, intrigerendste kunstenaarsboeken ooit gemaakt. – eerste nederlandse editie in meer dan een halve eeuw –

9

7 89061 31 7 7 60


najaar 2015 bijleveld

ER V ING G O F F M AN

D E D R A MA TU R GI E V AN HET

D A GE L I JK S L E V E N Schijn en werkelijkheid in sociale interacties

BI J LEVE LD

E RV I N G G O F F M A N D E D R A M AT U R G I E VA N H E T D A G E L I J K S L E V E N – schijn en werkelijkheid in de menselijke omgang – nur 740 / 272 blz. / pbk. / nieuwe editie / ƒ 24,50 isbn 978.90.6131.948.1 / oktober 2015 – klassiek meesterwerk over de sociale interactie – In dit alom geprezen sleutelwerk gebruikt Erving Goffman begrippen en beelden uit het theater om het dagelijks leven te ontrafelen en te begrijpen. In het hart van deze analyse van de sociale interactie liggen begrippen zoals «voorstelling», «rol», «façade», «toneel», «publiek» en «podium». Dit perspectief op ons gedrag en onze omgang met anderen werpt een even helder als soms schrijnend licht op de schijn en werkelijkheid van ons bestaan. Aldus biedt De dramaturgie van het dagelijks leven scherp inzicht in de steeds wisselende verhouding tussen persoonlijkheid, openbaar leven en samenleving. Wie dit boek leest, waant zich aanvankelijk een toeschouwer van een vermakelijke, bonte reeks van personages die tastend en struikelend hun weg zoeken in het maatschappelijke doolhof. Totdat men doorziet dat dit boek evenzeer van fundamentele betekenis is voor begrip van het sociale leven als van het eigen «zelf». Wat de lezer altijd zal bijblijven, is Goffmans intense individualisme, zijn fundamentele humaniteit en zijn onovertroffen stijl. «fijnzinnig, magistraal.» – new york review of books

9

7 89061 31 9481


najaar 2015 bijleveld

MARTIN BUBER

DE VERTELLINGEN VAN R ABBI NAC H MA N

BI J LEVE LD

MARTIN BUBER D E V E R T E L L I N G E N VA N R A B B I N A C H M A N in de veelgeprezen vertaling van jef last nur 708, 716 / 208 blz. / pbk. / geïllustreerd / ƒ 18,50 isbn 978.90.6131.594.0 / november 2015 – nu al 2de druk van klassieke bundel mystieke verhalen – Rabbi Nachman (1772-1810) geldt als de laatste grote joodse mysticus. Hij stond aan het einde van een ononderbroken overlevering die uitmondde in de chassidische traditie, de «wonderbaarlijke bloem van een oeroude boom», zoals Martin Buber het uitdrukte. Toen het chassidisme ten onder ging, stond nog eenmaal een grote vernieuwer op teneinde «de kroon haar oude luister terug te geven». Dit was Rabbi Nachman ben Simcha, wellicht de zuiverste en de meest tragische van alle joodse denkers die de droom van extatisch mens-zijn in het aangezicht van God wilden verwerkelijken. Er zijn slechts enkele levenslessen, leringen en vertellingen van Rabbi Nachman bewaard gebleven, maar dankzij de klassieke en overal ter wereld vertaalde bundeling en bewerking door Martin Buber kunnen wij nog steeds kennismaken met zijn «waarheden van het hart». De geschiedenissen en sprookjes die Rabbi Nachman vertelt, hebben nog dezelfde poëtische kracht en fundamentele innerlijke waarde als op de dag dat zij het licht zagen. «een van de grote boeken uit de wereldliteratuur.» – faz

9 7 89061 31 5940


najaar 2015 bijleveld

SAU L F R I E DL Ä N DE R

R .L. S TE V ENSON De zonderlinge geschiedenis van DR. JEKYLL & MR. HYD E

FR AN Z K AFK A Schrijver van schuld en schaamte

BI J LEVELD

BI J LEVELD

Reeds verschenen

Reeds verschenen

R.L. STEVENSON

SAUL FRIEDLÄNDER

de zonderlinge

FRANZ KAFKA

geschiedenis van D R J E KY L L & M R H Y D E

schrijver van schuld en schaamte

112 blz. / pbk. / ƒ 16,50 isbn 978.90.6131.781.4

224 blz. / pbk. flappen / ƒ 19,50 isbn 978.90.6131.773.9

Deze klassieke vertelling over de angstwekkende afgronden van waanzin, gespleten persoonlijkheid en schizofrenie, vol verwijzingen naar de dubbelheid van onze seksuele moraal en de maatschappelijke hypocrisie verdient het om voor elke generatie beschikbaar te zijn. Hoofdpersoon is de respectabele Londense arts Dr. Jekyll die een drankje ontdekt waarmee hij de duistere kanten van zijn karakter kan isoleren. Zodra hij zijn cocktail drinkt, verandert hij in de afschuwelijke Mr. Hyde. Uiteindelijk moet hij kiezen tussen zijn twee persoonlijkheden en rest slechts één uitweg.

Franz Kafka is met recht de belangrijkste schrijver van de moderne tijd genoemd. Zijn veelal onvoltooid gebleven verhalen en romans hebben een ingrijpende en blijvende invloed gehad op de westerse ­literatuur. In dit biografische es­say van Kafka’s leven en werk biedt Friedländer een portret van de auteur als jon­ge man die wordt verscheurd door schuld en schaamte. Friedländer schetst de afgronden van angst, sek­suele ambiguïteit, ziekte en permanente wanhoop waarin Kafka’s werk wortelde. Aldus ont­staat nieuw begrip voor de verknoping van persoonlijk lijden en een uniek literair œuvre.

« HHHHH» – v o l k s k r a n t

«briljant!» – standpoint


najaar 2015 bijleveld

BIJLEVELD EVERSELLERS – DRUK NA DRUK NA DRUK extra beurskorting op deze altijd actuele eversellers E RIC H FROM M

LIEFH EBBEN

Nu 19de druk!

een kunst, een kunde

BI J LEVELD

isbn 978.90.6131.584.1

erich fromm

Nu herdenkings-editie!

ErIch marIa rEmarquE Van hEt wEstELIJk front gEEn nIEuws

BIJLEVELD

isbn 978.90.6131.998.6

e.m. remarque L E V TOL S TO J

Nu al 3de druk!

M I JN BI ECHT

BI J LEVE LD

isbn 978.90.6131.997.9 l ev tolstoj tijdloze sieraden voor elke boekenkast


najaar 2015 bijleveld

geschiedenis, cultuur, literatuur, filosofie, buber peter burke Wat is cultuurgeschiedenis?, 2de druk marc chagall Mijn leven moses finley De oude Grieken moses finley De wereld van Odysseus saul friedländer Franz Kafka – Schrijver van schuld en schaamte thomas nagel Wat betekent het allemaal?, 3de druk thomas nagel Het laatste woord erich maria remarque Van het westelijk front geen nieuws (+filmalbum) christoph rueger De muzikale huisapotheek, 2de druk (geb.) roger scruton Moderne filosofie – van Descartes tot Wittgenstein roger scruton Filosofisch denken. Een handleiding, 2de druk robert louis stevenson De zonderlinge geschiedenis van dr. Jekyll & mr. Hyde lev tolstoj Mijn biecht, 3de druk lev tolstoj Mijn kleine evangelie, 2de druk (pbk.) lev tolstoj De weg van het leven (geb.) christoph wolff Johann Sebastian Bach, 4de druk (pbk.) martin buber Ik en Jij, 11de druk martin buber Extatische getuigenissen martin buber De vertellingen van Rabbi Nachman, 2de druk martin buber Dialogisch leven martin buber De vraag naar de mens, 4de druk

[isbn] 9789061318200 ƒ 19,50 9789061319870 ƒ 24,50 9789061318064 ƒ 18,50 9789061318187 ƒ 19,50 9789061317739 ƒ 19,50 9789061318224 ƒ 14,50 9789061318231 ƒ 17,50 9789061319986 ƒ 19,95 9789061318910 ƒ 22,50 9789061318217 ƒ 24,50 9789061318095 ƒ 18,50 9789061317814 ƒ 16,50 9789061319979 ƒ 19,50 9789061319993 ƒ 22,50 9789061319887 ƒ 24,50 9789061317951 ƒ 39,90 [isbn] 9789061315971 ƒ 18,50 9789061315964 ƒ 22,50 9789061315940 ƒ 18,50 9789061316008 ƒ 18,50 9789061316077 ƒ 19,50

*Verschijnt nieuw in 2015 [**] In België als co-editie bij Uitgeverij Van Halewyck, met ander isbn.


najaar 2015 bijleveld

fromm, beauvoir, sartre erich fromm De angst voor vrijheid, 15de druk erich fromm De zelfstandige mens, 10de druk erich fromm De gezonde samenleving, 9de druk erich fromm Liefhebben: een kunst, een kunde, 19de druk erich fromm Gij zult zijn als goden, 3de druk erich fromm Dromen, sprookjes, mythen, 7de druk erich fromm Zenboeddhisme en het westen, 5de druk erich fromm Het hart van de mens, 2de druk erich fromm Marx, Freud en de vrijheid, 6de druk erich fromm Psychoanalyse en religie, 4de druk* erich fromm De revolutie van de hoop, 3de druk erich fromm Een kwestie van hebben of zijn, 4de druk erich fromm Anatomie van de menselijke destructiviteit, 2de druk simone de beauvoir De tweede sekse, 12de druk simone de beauvoir De ouderdom, 4de druk simone de beauvoir Het afscheid, 2de druk simone de beauvoir Pleidooi voor een moraal, 3de druk jean-paul sartre Het probleem van een methode jean-paul sartre Baudelaire, 2de druk jean-paul sartre De woorden, 10de druk jean-paul sartre De heilige Genet, 3de druk

[isbn] 9789061315827 ƒ 19,50 9789061315780 ƒ 19,50 9789061315537 ƒ 17,50 9789061315841 ƒ 18,50 9789061315742 ƒ 19,50 9789061315797 ƒ 19,50 9789061315711 ƒ 19,50 9789061315636 ƒ 17,50 9789061315582 ƒ 17,50 9789061315568 ƒ 17,50 9789061315605 ƒ 17,50 9789061315810 ƒ 19,50 9789061315667 ƒ 29,50 [isbn] 9789061319276 ƒ 29,50 9789061319252 ƒ 29,50 9789061319016 ƒ 29,50 9789061319160 ƒ 18,50 9789061319177 ƒ 18,50 9789061319184 ƒ 18,50 9789061319221 ƒ 18,50 9789061319078 ƒ 29,50


najaar 2015 bijleveld

levenswijsheid, religie, psychologie, savater william blake [isbn] Het huwelijk van hemel en hel (geb.) 9789061319856 ƒ 24,50 abraham joshua heschel In het licht van zijn aangezicht, 4de druk 9789061316879 ƒ 19,50 karl jaspers Socrates, Boeddha, Confucius, Jezus, 4de druk 9789061317111 ƒ 19,50 erving goffman De dramaturgie v.h. dagelijks leven, 4de druk 9789061319481 ƒ 24,50 s¯ren kierkegaard Oefening in christendom 9789061316398 ƒ 18,50 fritz redl & david wineman Kinderen die haten, 7de druk 9789061312529 ƒ 24,50 carl r.rogers Mens worden, 5de druk 9789061312512 ƒ 29,50 paul tillich De moed om te zijn, 5de druk 9789061316855 ƒ 19,50 simone weil Wachten op God, 3de druk 9789061316909 ƒ 18,50 fernando savater Het goede leven, 9de druk fernando savater Grondslagen van de ethiek fernando savater Goed samen leven, 2de druk fernando savater Ethiek nu! fernando savater De waarde van opvoeden, 4de druk fernando savater De moed om te kiezen, 2de druk fernando savater Het avontuur filosofie fernando savater Vrijheid, gelijkheid, burgerschap, 2de druk indianen stephen m. barrett Ik, Geronimo john g.neihardt Zwarte Eland spreekt, 4de druk joseph epes brown De heilige pijp

[isbn] 9789061316961 ƒ 18,50 9789061317074 ƒ 22,50 9789061317050 ƒ 18,50 9789061317036 ƒ 18,50 9789061317029 ƒ 18,50 9789061316985 ƒ 18,50 9789061316978 ƒ 24,50 9789061317043 ƒ 14,50

[isbn] 9789061316718 ƒ 18,50 9789061316756 ƒ 19,50 9789061316619 ƒ 18,50


uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht

SAU L F R I E DL Ä N DE R

HRISTOPH cCh rIsto h WOLFF wo Lff MARC CpHAGALL

MARC ICnHAGALL Mart BuBE r

FR ANZ KAFKA

JJOHANN oMIJN ha n n sSEBASTIAN E Ba s t Ian LEVEN

Schrijver van schuld en schaamte

BACH Bach

MIJN LEVEN Ik En JI J

BI J LEVELD

BI JJLEVELD LEVELD BI LEVE LD

BI BIJJLEVELD LEVELD

MARC C HAGALL

MIJN LEVEN

ERIC H FROMM ✶

ERICH MARIA REMARQUE VAN HET WESTELIJK FRONT GEEN NIEUWS

LIEFHEBBEN een kunst, een kunde

BI J LEVELD

BIJLEVELD

BI J LEVELD

MARC C HAGALL L E V TOL S TO J

MARC C HAGALL

LEV TOL S TO J

MIJN LEVEN M I JN BI ECHT

MIJN LEVEN De zonderlinge geschiedenis van

R.L. S TEVENSON

DR. JEKYLL & MR. HYDE

DE WEG VAN HET LEVEN

BI BIJJLEVELD LEVELD

BI J LEVELD

BI LD BIJJLEVE LEVELD

ROGER SCRUTON FERNANDO SAVATER

MARC C HAGALL F ERNANDO SAVAT ER

F ETH RNA N DO SAVAT OM AS NAG E LE R

MODE R NE F I LOSOF I E

Het goede leven

MIJN LEVEN Het goede leven

WAT DE T IEN G EBODEN

Van Descartes tot Wittgenstein

Ethiek voor mensen van morgen

Handleiding voor de 21ste eeuw

Ethiek voor mensen van morgen

BE TE KE N T HET ALLEMA AL?

Z E E R KORTE I NLE I D I NG IN DE F I L OS OF I E

BIJJLEVELD LEVELD BI

BI J LEVELD

BI J LEVE LD


uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht

savater

scruton

fromm

chagall

tolstoj

buber

remarque

beauvoir

sartre

goffman

friedl채nder

weil

Prospectus Erven J. Bijleveld najaar 2015  
Prospectus Erven J. Bijleveld najaar 2015  
Advertisement