Prospectus Erven J. Bijleveld voorjaar 2023

Page 1

voorjaar 2023 bijleveld

UITGEVERIJ ERVEN J.BIJLEVELD [sinds 1865]

uitgeverij erven j.bijleveld janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht | tel 030-2317008 www.bijleveldbooks.nl


uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht

simone de beauvoir william blake

|

martin buber

peter burke marc chagall

|

moses i. finley

|

saul friedländer

erich fromm

|

paul gauguin

|

erving goffman

abraham joshua heschel

|

karen horney

karl jaspers s¯ren kierkegaard bryan magee

|

|

janusz korczak

thomas nagel

|

nuccio ordine

erich maria remarque fritz redl

|

carl r. rogers

jean-paul sartre fernando savater

|

roger scruton

robert louis stevenson lev tolstoj

|

simone weil

virginia woolf

janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht tel 030-2317008 bijleveld.publishers@wxs.nl | www.bijleveldbooks.nl Vertegenwoordiging in Nederland fred teunissen | Aronskelkweg 63 | 2555 gc ’s Gravenhage tel. 070-3237702 | mobiel 06-53643848 w.f.teunissen@planet.nl Vertegenwoordiging in België publiservice Aronskelkweg 63 | 2555 gc ’s Gravenhage tel. 070-3237702 | mobiel 06-53643848 | w.f.teunissen@planet.nl


voorjaar 2023 bijleveld

ERVEN J.BIJLEVELD M I C H A E L M AU L

BACH

BACH

E E N B E K NO P T E B I O G R A F IE

een bek nopte biogr afie door michael maul BI J LEVE LD

Een nieuwe, frisse visie op de grote componist

ONZE IN NE R L IJK E C ONF L IC T EN

KAREN HORNEY

ONZE INNER LIJKE C ONFLICT EN

Baanbrekend boek herontdekt karen horney Geheel nieuwe editie van klassiek werk

F E RNAN DO SAVAT E R

EEN KLEINE FILOSOFIE VAN HET

OPVOEDEN

BI J LEVELD

EEN KLEINE FILO SO F IE VAN H ET OPVOED EN door fernando savater

BI J LEVE LD

De waarde van onderwijs en ouderschap

VA N HET W E ST EL IJK F RON T GEEN NIEU WS

ErIch marIa rEmarquE Van hEt wEstELIJk front gEEn nIEuws ✶

door erich ma ria r ema rque Nu megahitfilm op Netflix

BIJLEVELD

janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht | tel 030-2317008 www.bijleveldbooks.nl


voorjaar 2023 bijleveld

«op dit boek hebben alle bach-liefhebbers gewacht!» – johann sebastian bach society – «Michael Maul schrijft glashelder, uiterst onderhoudend en buitengewoon levendig.» – notes of the music library association – «Dit boek door de belangrijkste vertegenwoordiger van een nieuwe generatie Bach-wetenschappers zal zeker de belangstelling wekken van alle liefhebbers van deze componist.» – early music america – «Dit prachtige en beknopte boek biedt het beste van alle mogelijke werelden. Gericht op een brede lezerskring biedt het ook veel voor gevorderde Bach-kenners, en vormt zo een adembenemend nieuw portret van de componist!» – robert kenchington – michael maul (1978) is senior-onderzoeker aan het Bach-Archiv Leipzig, intendant van het Bachfest te Leipzig, wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Leipzig en hoogleraar aan de Maarten Luther-Universiteti in Halle-Wittenberg. Hij is auteur van talrijke boeken en samensteller van de uiterst succesvolle «Luisterbiografie» Universum JSB die werd uitgezonden op Deutschlandfunk Kultur. In 2005 verwierf hij op jonge leeftijd wereldfaam door zijn ontdekking van een tot dan toe onbekende aria van Bach. «Deze enthousiast geschreven, prachtige beknopte beeldbiografie van Michael Maul is bedoeld voor een ieder die houdt van Bach: eigenlijk voor iedereen.» – leipziger zeitung – «luisterrijk en betoverend, als bachs muziek!» – die zeit


voorjaar 2023 bijleveld

M I C H A E L M AU L

BACH EEN B E K NO P TE B I O G R A F I E

BI J LEVE LD

MICHAEL MAUL BACH EEN BEKNOPTE BIOGRAFIE nur 665 / 144 blz. / zeer rijk geïllustreerd / ƒ 19,50 isbn 978.90.6131.412.7 / april 2023 – een frisse nieuwe blik op het muzikale wonder – Michael Maul (1978) geldt als de belangrijkste vertegenwoordiger van een jonge, nieuwe generatie Bach-kenners. In zijn Bach – een beknopte biografie biedt de musicoloog en directeur van het Leipzig Bach Festival, een onbevangen en verfrissende inleiding op het leven en werk van de beroemde componist. Zo werpt hij een onverwacht nieuw licht op diens verbluffende œuvre, van de cantates tot de Matthäus Passion en de Brandenburgse Concerten. Maul brengt in dit beknopte en toegankelijke werk op glasheldere wijze ook de betekenis in beeld van de spectaculaire ontdekkingen van onbekend werk van Bach, waarvan de belangrijkste door hemzelf zijn gevonden. Dit boek is echter meer dan een uitermate rijk geïllustreerde, nieuwe biografie, het is een meeslepende en aanstekelijke liefdesverklaring aan Bach, waarmee Maul de lezer wil inspireren met een frisse blik te kijken naar en vooral opnieuw te luisteren naar de grootste componist uit de muziekgeschiedenis. «het boek voor een nieuwe generatie bach-liefhebbers.» – frankfurter allgemeine zeitung –

  


voorjaar 2023 bijleveld

«een briljant boek dat op een volkomen nieuwe manier doet kijken naar psychische problemen en mentale moeilijkheden.» – the journal of social psychology – «Helder, zorgvuldig en nog altijd onbetwist essentieel.» – psychology today «Dit werk van Horney behoort tot de belangrijkste documenten uit de psychoanalyse en de psychotherapie. Voor werkers in de helpende beroepen ligt hier een rijk arsenaal aan praktische kennis en nuchter inzicht.» – socialmedicininsk tidskrift – – «de betekenis van karen horney is immens.» – tls


voorjaar 2023 bijleveld

KAREN HORNEY

O NZE I NNERLI J KE C O NFLI C T EN

BI J LEVE LD

KAREN HORNEY ONZE INNERLIJKE CONFLICTEN – geheel nieuwe editie van baanbrekend boek – nur 770 / 208 blz. / pbk. / ƒ 22,50 isbn 978.90.6131.260.4 / april 2023 – klassieker over psychische problematiek herontdekt – karen horney (1885-1952) geldt als een van de invloedrijkste psychoanalytici en feministen van de moderne tijd. Haar baanbrekende en klassiek geworden Onze innerlijke conflicten biedt een helder overzicht van haar visie op de oorsprong en behandeling van psychische problemen die worden samengevat met de term «neurose». Horney ziet neurosen als symptomen van innerlijke conflicten die te maken hebben met een verstoring van intermenselijke relaties. Dit kan zich uiten in angsten, in verarming van de persoonlijkheid en in gevoelens van eenzaamheid, maar ook in agressie en sadisme. In Onze innerlijke conflicten schetst Horney hoe mentale moeilijkheden wortelen in sociale problematiek. Ze ontstaan door verdringing, maar worden verstrekt door de wijze waarop de mens verstrikt is geraakt in de moderne tijd. In dit werk doorbreekt zij echter elk pessimisme over neurosen. Vol overtuigingskracht betoogt Horney dat iedereen zowel het verlangen als het vermogen bezit om zichzelf te ontplooien tot volwaardig en vrij individu. «wie de mens wil begrijpen, leze dit boek.» – the lancet

  


voorjaar 2023 bijleveld

«savater schrijft boeken waar een mens vrolijk van wordt.» – nrc handelsblad – FE R NA N DO SAVATE R

F ERNANDO SAVAT ER

F ERNAN DO SAVAT E R

RIC FROMM F ER E NA NH DO SAVATER

Het goede leven

EEN K L EI NE F I LOSOF I E VAN HET

EEN K L EINE FILOSOFIE VAN D E

V R IJ H EI D, GELIJ K H EI D,

ONGE L OOF

VRI JHEID

Ethiek voor mensen van morgen

L IEF HEBBEN

BUeen RGERSCH kunst, een kundeA P

LINKS & RECH TS IN TEG RATIE KRITIEK TOLERAN TIE IDEN TITEIT RESPECT IMMIG RATIE VREDE

BI J LEVE LD

BI J LEVELD

BI J LEVE LD

BI BI JJ LEVELD LEVE LD


voorjaar 2023 bijleveld

F ERNAN DO SAVAT ER

EEN K L E I NE F I LOSOF I E VA N H E T

O P VO EDEN

BI J LEVE LD

F E R N A N D O S AVAT E R E E N K L E I N E F I L O S O F I E VA N H E T O P V O E D E N – over de waarde van onderwijs en ouderschap – nur 730 / 208 blz. / pbk. / ƒ 22,50 isbn 978.90.6131.735.7 / maart 2023 – lichtvoetig pleidooi voor een serieuze benadering – Dit blijvend actuele boek van Fernando Savater, een van de meest gelezen filosofen van Europa, werpt een verfrissend licht op een van de meest prangende kwesties van onze tijd. Hoe kunnen onderwijzers en ouders de nieuwe generatie voorbereiden op de wereld van morgen? Op welke manier kunnen opvoeders kinderen opleiden tot mondige en verantwoorde burgers? Ja, met welke overwegingen kan men kinderen in deze tijd gidsen naar zelfstandigheid en geluk in een wereld die wordt overschaduwd door een kakofonie van meningen en mondiale crises? Ja, mogen volwassenen nog wel de pretentie hebben jongeren de weg te wijzen in het labyrint van het leven? Een kleine filosofie van het opvoeden is belangrijk voor iedereen die geeft om de toekomst van zijn kinderen en om de toekomst van de samenleving als geheel. Dwars tegen alle geweeklaag over een crisis in onderwijs en ouderschap in, betoogt Savater dat juist leraren en ouders elke dag opnieuw de keuze moeten maken om optimist te zijn. Een onmisbaar boek voor alle opvoeders! «fernando savater is een filosoof die swingt!» – libération

 


voorjaar 2023 bijleveld

L EV TOL S TO J

M I JN BI ECHT

BI J LEVE LD

LEV TOLSTOJ MIJN BIECHT – nu al vijfde druk: luxe paperback met flappen – nur 320 / 160 blz. / pbk. met flappen / ƒ 22,50 isbn 978.90.6131.754.8 / maart 2023 «een werkelijk prachtig boek.» – nrc handelsblad Mijn biecht is niets minder dan Lev Tolstojs aangrijpende en herkenbare zoektocht naar de zin van het leven. Weinig boeken in de wereldliteratuur geven een zo indringend en helder verslag van een dramatische ommekeer in een mensenleven. Literair doet deze «levensbiecht» in niets onder voor Tolstojs grote romans, alleen is de hoofdpersoon in dit boek zijn eigen ziel. Op het hoogtepunt van zijn roem viel de auteur van Oorlog en vrede en Anna Karenina ten prooi aan diepe geestelijke twijfels. De puissant rijke, genotzuchtige graaf en successchrijver verloor vrijwel elke belangstelling voor de wufte literaire wereld. Hij koos voor een teruggetrokken leven van contemplatie maar ook van actieve inzet voor de arme boerenbevolking. Dat laatste maakte hem gehaat bij tsaar en kerk. Tolstojs pacifisme en geweldloosheid zijn velen – onder wie Gandhi – tot voorbeeld en inspiratie geweest. «dit is de meest indringende zoektocht naar de zin van het leven die ik ken.» – thomas mann –

  


voorjaar 2023 bijleveld

karL JaspErs

socr at Es • BoE DDha conf ucIus • J E zus De maatgevende mensen

BI J LEVE LD

KARL JA SPERS S O C R AT E S * B O E D D H A * C O N F U C I U S * J E Z U S – de maatgevende mensen – nur 730 / 192 blz. / pbk. / ƒ 22,50 isbn 978.90.6131.727.2 / maart 2023 – nu al zevende druk van magistraal meesterwerk – Socrates, Boeddha, Confucius en Jezus lieten geen geschriften of leerstellingen na, zij streefden niet naar bewondering noch naar volgelingen. Toch staan zij aan de basis van de grote wereldbeschouwingen en religieuze bewegingen waarvan de invloed zich uitstrekt over de gehele wereld. Niet voor niets gelden zij als de vier «maatgevende mensen» van de beschaving. Karl Jaspers betoogt overtuigend dat geen enkel overzicht van het menselijk denken of van de filosofie mogelijk is zonder eerst stil te staan bij deze illustere figuren. Door hen werden immers reeds alle levensvragen opgeworpen die ons nu nog bezighouden. Met dit boek wilde Jaspers de lezer een persoonlijke ontmoeting aanbieden met deze grote grondleggers. Maar Socrates, Boeddha, Confucius, Jezus biedt veel meer dan vier levensbeschrijvingen. Juist door de kennismaking met deze menselijke denkers werd dit boek een klassieke inleiding op de geschiedenis van de wijsbegeerte. «een nieuwe benadering van de filosofie.» – the times

  


voorjaar 2023 bijleveld

ERICH MARIA REMARQUE VAN HET WESTELIJK FRONT GEEN NIEUWS ✶

BIJLEVELD

ERICH MARIA REMARQUE VA N H E T W E S T E L I J K F R O N T G E E N N I E U W S – de grote roman over de grote oorlog – nur 301 / 208 blz. / pbk. / 32ste druk / ƒ 19,90 isbn 978.90.6131.755.5 / april 2023 – «im westen nichts neues» nu blockbuster op netflix – Eind 1928 voltooide Remarque zijn Im Westen nichts Neues. Reeds op 18 april van het volgende jaar verscheen bij Erven J. Bijleveld de eerste vertaalde editie ter wereld van deze fameuze anti-oorlogsroman. Alleen al van de Nederlandse uitgave werden er in de eerste jaren na verschijnen meer dan honderdduizend verkocht, tot de bezetter het boek in 1940 in beslag nam. «Van het westelijk front geen nieuws» is sedert de eerste dag van verschijnen niet alleen een literair monument geweest, maar een politiek en cultureel feit van grote betekenis. Door de sobere en pregnante beschrijving van de oorlogswaanzin werd het werk ogenblikkelijk en ook blijvend herkend als een der belangrijkste en indrukwekkendste boeken van de moderne tijd. Nog altijd is dit meesterwerk van de moderne romankunst een manifest van wat literatuur daadwerkelijk vermag: zelden is de menselijke werkelijkheid en het menselijke levenslot verwoord in zo een beslissende leeservaring. «dit boek zal altijd gelezen moeten worden.» – trouw

 


voorjaar 2023 bijleveld

G ER T R U DE S T EIN

P ICA SSO

BI J LEVE LD

GERTRUDE STEIN PICASSO – het beroemde portret van het genie als jongeman – nur 641 / 160 blz. / luxe paperback met flappen / rijk geïllustreerd / ƒ 22,50 isbn 978.90.6131.777.7 / januari 2023 / reeds aangeboden – 2023 wereldwijd «picasso-jaar» – Dit boek vertelt uit de eerste hand het adembenemende verhaal van de jonge schilder Pablo Picasso in het Parijs van de vroege twintigste eeuw. Het is een verhaal over de ontdekking van een genie, over diens wil de grenzen van de kunst te verleggen en over de fascinerend diepe band tussen de Spaanse schilder en de Amerikaanse kunstverzamelaarster. Gertrude Stein was destijds de eerste (en aanvankelijk enige) die Picasso’s werk aankocht en verzamelde. Hun ontmoeting was niet alleen het begin van een epoche-makend kunstenaarsleven, maar ook van een buitengewoon schitterende vriendschap. De genegenheid was waarschijnlijk het meest innig toen Picasso in 19051906 zijn befaamde portret van Stein schilderde. Bijna negentig keer poseerde ze voor hem, maar ten slotte schilderde hij haar gezicht uit het hoofd. Toen vrienden opmerkten dat het portret helemaal niet leek op Gertrude, zei Picasso: «Wacht maar, ooit zal het haar lukken er precies zo uit te zien als het schilderij.» Omgekeerd wist Stein de jonge schilder vast te leggen in haar Picasso. «duizelingwekkend, hartveroverend.» – new york times

  


recent verschenen

TIM OTHY WIL L IAMSON

K A R L JA SP E R S

D E F I LOS O F I S C H E

WIJSGERIG GELOOF

M E T HOD E

De mens tussen rede en religie

Korte inleiding in de praktijk van de filosofie

BI J LEVE LD

BI J LEVE LD

Reeds verschenen! timothy williamson de filosofische methode 978.90.6131.830.9

Reeds verschenen! karl jaspers wijsgerig geloof 978.90.6131.725.8

F E RNANDO SAVATE R

F E RNAN DO SAVAT E R

EE N K LEINE FILOSOFIE VAN HET

EEN KLEI NE FI LOSOFI E DIALOGISCH LEVEN VAN DE

O NGE L O O F

VRI JHEID

BI J LEVE LD

BI BIJJLEVELD LEVE LD

Reeds verschenen! fernando savater filosofie van het ongeloof 978.90.6131.734.0

Reeds verschenen! martin buber dialogisch leven 978.90.6131.522.3

M ARTIN B UBER


voorjaar 2023 bijleveld

BIJLEVELD TOPTITELS extra beurskorting op deze altijd actuele eversellers MART I N BUBE S I MONE WE I LR

ERIC H FRO MM

THOMAS S I MONE NAG WE I EL L

IKHTEN EN JI JOP WAC

L I E F H E BBE N

WAT WAC HT EN OP

GOD

een kunst, een kunde

BETEKEN T GOD HET ALLEMA AL?

ZEER KORTE INLEIDING IN DE F IL OSOF IE

BI J LEVE LD

BI J LEVELD

LEVE LD BI J LEVELD

978.90.6131.521.6

978.90.6131.547.6

978.90.6131.829.3

C HRIS T OP H WOLFF

S I MONE DE BE AUVOIR

S I MONE WE I L

BACH

DE T WEEDE SEKS E

WAC HT EN OP

Feiten, mythen en geleefde werkelijkheid

GOD

BI J LEVE LD

BI J LEVE LD

BI J LEVE LD

978.90.6131.797.5

978.90.6131.844.6

978.90.6131.722.7

ZIJN ME E S TE RWER K E N E N MUZIKALE UNIV E R S U M

van Wounded Knee overleefde hij ternauwernood. Inmiddels was de reputatie van Zwarte Eland als medicijnman gegroeid, en steeds vaker moest hij rituelen leiden om bij zijn volk nieuwe levenskracht op te wekken. Ook heeft hij zich nog aangesloten bij de beweging onder de indianen die verkondigde dat het uitvoeren van de «geestesdans» zou leiden tot een betere toekomst. Zwarte Eland zag vele overeenkomsten tussen deze verlossingsleer en zijn eigen grote visioen. – De dichter en indianen-kenner john g. neihardt tekende het relaas van de heilige man op in diens onopgesmukte, beeldrijke taal, zodat Zwarte Eland rechtstreeks tot de lezer lijkt te spreken: «De ware en prachtige kennis die aan mij werd geschonken, is bedoeld voor alle mensen, maar zij zal verloren gaan […]. Jij bent gezonden om die kennis te redden.»

k werk waarin de geestelijke nalatenschap ing is vastgelegd. Het behoort zonder enige twijfel tot kste spirituele boeken van de twintigste eeuw.» an francisco chronicle –

N E I HAR DT Z WA RT E E L AND S P RE E KT

A RTE E LAND

950] was de edicijnman authentieke nd in Zwarsche visioen r jeugdige d l. en eid n e e en het hezens en met aard en adeEland stond wanhopige ij vocht mee orn, een van die indianen eve westere bloedbad

J O H N G . N E I HAR DT

FERNA NDO SAVAT ER

N UCCIO ORDIN E

Z WA RTE E LAND S P RE E KT

Het goede leven

HE T N U T VA N HE T

Verhalen en visioenen van de laatste ziener der Oglala-Sioux

Ethiek voor mensen van morgen

NUT T EL O ZE EEN M AN IFE S T

dt als de bijbel voor alle Native Americans.» – vine deloria – 978.90.6131.679.4

9 789061 316794

  

oorplat en achterplat: Zwarte Eland © Joseph Epes Brown

BI J LEVELD

BI J LEVELD

BI J LEVELD

978.90.6131.679.4 978.90.6131.731.9 978.90.6131.721.0 tijdloze sieraden voor elke boekenkast


voorjaar 2023 bijleveld

geschiedenis, cultuur, literatuur, filosofie, indianen marc chagall Mijn leven moses finley De oude Grieken moses finley De wereld van Odysseus paul gauguin Noa Noa – Mijn reis naar Tahiti bryan magee Ultieme vragen – Kleine filosofie van leven en dood thomas nagel Wat betekent het allemaal?, 5de druk thomas nagel Het laatste woord nuccio ordine Het nut van het nutteloze, 3de druk erich maria remarque Van het westelijk front geen nieuws, 31ste druk roger scruton Filosofisch denken. Een inleiding, 3de druk roger scruton Moderne filosofie – van Descartes tot Wittgenstein lev tolstoj Mijn biecht, 4de druk lev tolstoj Mijn kleine evangelie, 3de druk lev tolstoj De weg van het leven, 3de druk timothy williamson De filosofische methode christoph wolff Johann Sebastian Bach, 5de druk christoph wolff Bach – zijn meesterwerken en muzikale universum virginia woolf Hoe lees je een boek? stephen m. barrett Ik, Geronimo, 2de druk joseph epes brown De heilige pijp, 2de druk john g.neihardt Zwarte Eland spreekt, 6de druk

[isbn] 9789061317524 ƒ 24,90 9789061318279 ƒ 22,50 9789061318187 ƒ 24,90 9789061317760 ƒ 22,50 9789061317159 ƒ 22,50 9789061318293 ƒ 17,50 9789061318231 ƒ 22,50 9789061317210 ƒ 22,50 9789061317708 ƒ 19,90 9789061318255 ƒ 22,50 9789061318286 ƒ 27,50 9789061317616 ƒ 22,50 9789061317692 ƒ 22,50 9789061317531 ƒ 22,50 9789061318309 ƒ 22,50 9789061317968 ƒ 39,90 9789061317975 ƒ 39,90 9789061317630 ƒ 24,90 [isbn] 9789061316770 ƒ 22,50 9789061316787 ƒ 22,50 9789061316794 ƒ 24,50


voorjaar 2023 bijleveld

fromm, horney, beauvoir, sartre erich fromm Liefhebben: een kunst, een kunde, 21ste druk erich fromm De angst voor vrijheid, 18de druk erich fromm Het vraagstuk vrijheid erich fromm Een kwestie van hebben of zijn, 6de druk erich fromm De zelfstandige mens, 11de druk erich fromm De gezonde samenleving, 9de druk erich fromm Gij zult zijn als goden erich fromm Dromen, sprookjes, mythen, 8ste druk erich fromm Zenboeddhisme en het westen, 5de druk erich fromm Het hart van de mens, 3de druk erich fromm Anatomie van de menselijke destructiviteit, 2de druk

[isbn] 9789061315476 ƒ 19,90 9789061315483 ƒ 24,50 9789061315452 ƒ 22,50 9789061315469 ƒ 22,50 9789061315902 ƒ 22,50 9789061315834 ƒ 22,50 9789061315896 ƒ 22,50 9789061315445 ƒ 22,50 9789061315421 ƒ 22,50 9789061315865 ƒ 22,50 9789061315667 ƒ 39,90

karen horney De neurotische persoonlijkheid van deze tijd karen horney Onze innerlijke conflicten, nwe. ed.

[isbn] 9789061312581 ƒ 22,50

beauvoir & sartre simone de beauvoir De tweede sekse, 16de druk simone de beauvoir De ouderdom, 4de druk simone de beauvoir Het afscheid, 2de druk simone de beauvoir Pleidooi voor een moraal, 5de druk jean-paul sartre Het probleem van een methode jean-paul sartre Baudelaire, 2de druk jean-paul sartre De woorden, 11de druk

[isbn]

9789061312604 ƒ 22,50

9789061318446 ƒ 39,90 9789061319252 ƒ 34,90 9789061319016 ƒ 34,90 9789061318439 ƒ 22,50 9789061319177 ƒ 22,50 9789061319184 ƒ 22,50 9789061319283 ƒ 22,50


voorjaar 2023 bijleveld

levenswijsheid, religie, psychologie, savater, buber abraham joshua heschel In het licht van zijn aangezicht, 5de druk karl jaspers Socrates, Boeddha, Confucius, Jezus, 6de druk karl jaspers Wijsgerig geloof karl jaspers Kleine leerschool van het filosofisch denken erving goffman De dramaturgie v.h. dagelijks leven, 6de druk erving goffman Stigma – de omgang met een geschonden identiteit carl r. rogers Mens worden, 8ste druk paul tillich De moed om te zijn, 7de druk simone weil Wachten op God, 6de druk fernando savater Het goede leven, 11de druk fernando savater Een kleine filosofie van de vrijheid fernando savater Een kleine filosofie van het opvoeden fernando savater Een kleine filosofie van het ongeloof fernando savater Het avontuur filosofie, 2de druk fernando savater Vrijheid, gelijkheid, burgerschap, 3de druk buber martin buber Ik en Jij, 13de druk martin buber Extatische getuigenissen martin buber Dialogisch leven, 2de druk martin buber De legende van de Baalsjem martin buber De vertellingen van Rabbi Nachman, 2de druk

[isbn] 9789061317241 ƒ 22,50 9789061317234 ƒ 22,50 9789061317258 ƒ 22,50 9789061317142 ƒ 22,50 9789061314615 ƒ 24,90 9789061319498 ƒ 22,50 9789061312598 ƒ 34,90 9789061317265 ƒ 22,50 9789061317227 ƒ 22,50 [isbn] 9789061317319 ƒ 19,90 9789061317333 ƒ 22,50 9789061317357 ƒ 22,50 9789061317340 ƒ 24,90 9789061317081 ƒ 24,90 9789061317326 ƒ 17,50 [isbn] 9789061315216 ƒ 19,90 9789061315964 ƒ 29,90 9789061315926 ƒ 22,50 9789061315957 ƒ 24,90 9789061315940 ƒ 22,50


uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht

MARC ICnHAGALL Mart BuB E r

MIJN LEVEN Ik En JI J

S I MONE DE BE AUVOIR ✶

ERICH MARIA REMARQUE VAN HET WESTELIJK FRONT GEEN NIEUWS

DE TWEEDE SEKSE Feiten, mythen en geleefde werkelijkheid

BI LD BIJJLEVE LEVELD

BIJLEVELD

NUCCIO ORDINE

ERIC H FROMM

LIEFHEBBEN een kunst, een kunde

BI J LEVELD

R.L. S TEVENSON

SC HATE I LAND

HET NUT VAN HET

NUTTEL OZE EEN MANIFES T

BI J LEVELD

BI J LEVELD

BI J LEVELD

MARC C HAGALL L E V TOL S TO J

M A RCDE C HBEAUVOIR AGA L L SIMONE

V I RGI NIA WOOLF

MIJN LEVEN M I JN BI ECHT

M I J N L EVOOR VEN PLEIDOOI

*

HOE LEES JE EEN

EEN MOR A AL DER DUBBELZINNIGHEID

En andere essays over literatuur

BI LD BI JJ LEVE LEVELD

BI J LEVELD

BI LD BIJJLEVE LEVELD

BOE K?

C HRIS T OPH WOLFF

MARC C HAGALL F ERNANDO SAVAT ER

F ETH RNA N DO SAVAT OM AS NAG E LE R

JOHANN SEBAS TIAN

MIJN LEVEN Het goede leven

WAT DE T IEN G EBODEN

Ethiek voor mensen van morgen

Handleiding voor de 21ste eeuw

BACH

BE TE KE N T HET ALLEMA AL?

Z E E R KORTE I NLE I D I NG IN DE F I L OS OF I E

BI J LEVELD

BI J LEVELD

BI J LEVE LD


uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht

savater

scruton

fromm

stevenson

tolstoj

buber

remarque

beauvoir

sartre

goffman

weil

woolf