__MAIN_TEXT__

Page 1

2017


MISSIOON Pärnu Haigla missioon on toetada inimeste tervist ja elukvaliteeti.

VISIOON Pärnu Haigla visioon on olla usaldusväärne, uuendusmeelne ja hooliv arsti- ning õendusabi keskus Eesti tervishoiuvõrgus.

PÕHIVÄÄRTUSED Eneseareng ja eneseteostus. Hindame professionaalset ja isiklikku arengut. Tunnustatus. Meie tehtav töö on inimestele ja ühiskonnale vajalik. Partnerlus. Teeme kollegiaalset tööd inimestega ja inimeste heaks. Vastutustunne ja eetilisus. Oleme sotsiaalselt vastutavad, pühendunud ja hoolivad.


Hea lugeja

meie patsientidele kui ka tervishoiutöötajatele. Just nii on rajatud Pärnusse kaks innovaatilist ning uuenduslikku

Pärnu Haigla missiooniks on toetada inimeste

terviselinnakut.

tervist ja elukvaliteeti. Meie haigla põhitegevus on Pärnumaa ja naabermaakondade lähivaldade elanike

Pärnu Haigla erilisus väljendub eelkõige läbi meie

teenindamine piirkondlikult vastutava keskhaiglana. Rolli

inimeste. Meie haiglas on kõrge töörahulolu ning

täitmisega kaasneb vääramatult vastutus tagada kõigile

kollektiivi liikmete saavutusi on tunnustatud järjest Pärnu

abivajajatele kvaliteetne ja ööpäevaringselt kättesaadav

linna ja maakonna vapimärkide ja teenetemärkidega.

arstiabi. See pole kaugeltki lihtne ülesanne. Pärnu Haigla on koht, kus on ilmavalgust näinud projekt Kaasaegne haigla on spetsialistide organisatsioon.

„Kool haiglas“, mille läbi õed saavad omandada erialast

Ta peab suutma arvestada ja käia kaasas pideva

kõrgharidust toimiva raviasutuse baasil. Koostöös

arenguvajadusega. Täna selliselt tegutsedes kujundame

Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga tagame vähiravi Pärnu-

homset ja unistame ülehomsest. Tulevikku suunatud

ja Läänemaa inimeste jaoks kodule palju lähemal

mõtlemine ja julge tegutsemine on olnud teadlik valik nii

ning raske haiguse põdejatele märksa mugavamal ja


patsiendikesksemal moel. Sellesse loetellu sobib lisada ka sotsiaalravi teenistuse loomine, mis hõlmab endas sotsiaaltööüksust, rehabilitatsioonikeskust ja Pärnumaa laste ning noorte vaimse tervise keskuse baasiks olemist ning veel palju muud. Kõik need tegevused on vajalikud Pärnu Haigla juhtimissüsteemi arendamiseks eesmärgiga maksimaalselt käia kaasas patsientide muutuvate vajadustega ja olla neis arengutes tervisesüsteemi kogukonnakeskseks eestvedajaks. Oleme Eesti tervisesüsteemi nurgakiviks Edela-Eestis. Ühises tegutsemises peitub jõud!

URMAS SULE juhatuse esimees


Rist ik linna u k

Ri

ia

m

Tallinn-Pärn

u-Ikla mnt.

Oja

nt

.

M

idu ini Pa p

R lin av na i k

ai

Mujalt: 3 355 (1 928)


Pärnu Haigla teeninduspiirkond Narva

Tallinn

Piirkondlik haigla Keskhaigla Üldhaigla Kärdla

Haapsalu

8) Kuressaare

Jõhvi

Rakvere

Rapla Paide

Pärnu

Jõgeva

Tartu

Viljandi

Põlva

Valga

Pärnu Haigla struktuur HAIGLA NÕUKOGU

HAIGLA JUHATUS

MEDITSIINILISED TEENISTUSED KLIINIKUD TUGITEENUSED

Võru


14 520

14 458

13 942

13 611

4 285

4 926

5 749

6 671

7 387

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

227 509

238 456

245 446

241 943

20 903

20 632

18 590

19 372

19 350

Kiirabi väljakutsed

212 952

Ambulatoorne abi

6

Päevaravis ravitud haiged

14 322

Statsionaaris ravitud haiged

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016


Vältimatu arstiabi EMO-s

Keskmine ravikestus kokku sh. aktiivravi

29 041

29 416

30 648

31 681

30 467

7,8

5,8

2012

2013

2014

2015

2016

2012

8,1

8,4

8,1

7,9

5,9

5,7

5,8

5,8

2013

2014

2015

2016

Ennetustegevus

Voodihõive

216 187 4 450 2 071

75,3

74,2

73,5

71,7

70,2

864

2012

2013

2014

2015

2016

1 474

Rinnavähi varajane avastamine Emakakaelavähi varajane avastamine Vastsündinute kuulmisskriining Noorsportlaste tervisekontroll Jämesoolevähi varajane avastamine Suitsetamisest loobumise nõustamine HIV testimine ja nõustamine

7


7 388

7 398

7 572

7 793

32 431

35 351

37 169

36 761

37 031

Kirurgiline tÜÜ

7 158

Operatsioonid

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

8

139 293

141 765

139 739

140 059

740 976

815 761

837 452

866 080

868 377

Laboratooriumi uuringud

124 335

Radioloogilised uuringud

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016


10 851

10 131

9 407

9 175

604

730

875

876

895

Õendusabi patsiendid

9 325

Ämmaemandate ambulatoorsed vastuvõtud

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

Koduõdede külastused

831

829

804

817

806

3 303

4 896

3 759

4 121

4 863

Vastsündinud

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

9


Meie patsiendid elukoha järgi 2016. a andmed, võrdluseks 2011. a andmed Harjumaa 3 807 (2 935)

Hiiumaa 49 (85)

Läänemaa 4 399 (3 928)

Jõgevamaa 120 (173)

Tartumaa 695 (774)

Viljandimaa 1 362 (1 016)

Pärnu Linn 131 438 (121 113)

10

Järvamaa 315 (282)

IdaVirumaa 188 (135)

Pärnumaa 100 852 (88 844)

Saaremaa 776 (386)

Välismaalasi: 2 215 (1 027) Mujalt: 4 010 (2 225)

Raplamaa 4 108 (3 114)

LääneVirumaa 199 (199)

Valgamaa 149 (168)

Põlvamaa 59 (56)

Võrumaa 92 (208)


Patsientide tagasiside

Ravijärjekorrad

Kiitusi aastal 2016

Kaebusi

Ettepanekuid

433

107

13

Lubatud ravijärjekorra pikkuse ületamine erialade kaupa 2016. aastal Eriala Kardioloogia Endrokrionoloogia Gastroenteroloogia Dermatoveneroloogia Taastusravi Ortopeedia Neuroloogia Reumatoloogia

Töötajate arvud

763

928

955

980

1020

1060

1094

1186

1301

1329

1356

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Töötajate arvud 2006-2016

2016 ületatud kuude arv

Keskmine ooteaja ületamine päevades

8 12 10 12 2 1 3 3

47,5 22,1 15,5 67,5 30,5 10,6 11,3 3,3

11


Sisehaiguste kliinik Sisehaiguste kliinik on Pärnu Haigla suurim kliinik, mille

Taastusravi- ja heaolukeskus pakub kaasaegseid taastus-

5 osakonda pakuvad patsientidele professionaalset ning

raviteenuseid ning ravi- ja treeningprogramme.

hoolivat arsti- ja õendusabi. Sisehaiguste kliinik abistab patsiente terviseprobleemide kiirel ja täpsel diagnoosimisel

Patsientidele, kelle tervislik seisund ei võimalda oma

ning tõenduspõhise raviteenuse osutamisel.

igapäevaeluga iseseisvalt toime tulla, pakub õendus- ja hoolduskeskus ravi, õendusabi ja hoolduse jätkamise võimalust.

12


SISEHAIGUSTE KLIINIK STATSIONAARSED OSAKONNAD

I SISEHAIGUSTE OSAKOND (nakkushaigused, sisehaigused)

INTERVENTSIONAALKARDIOLOOGIA (koronarograafia ja PKI, südamestimulaatorid)

AMBULATOORSED VASTUVÕTUD

sisearst; endokrinoloog: füsiaatria- ja taastusraviarst; gastroenteroloog; hematoloog; kardioloog; naha- ja suguhaiguste arst; nakkushaiguste arst; nefroloog; neuroloog; pulmonoloog; reumatoloog; töötervishoiuarst; onkoloog

II SISEHAIGUSTE OSAKOND (kardioloogia, neuroloogia, sisehaigused)

ÕENDUS- JA HOOLDUSKESKUS (iseseisev õendusabi)

EKG Holter monitooring, spirograafia, kopsude difusioonivõime hindamine, KPKT, Ehho KG, vererõhu monitooring, glükoosi pidev monitooring, ENMG, EEG, kogu öö digitaliseeritud pulssoksümeetriline uuring, polüsomnograafiline uuring

GERIAATRILINE HINDAMINE

ERIARSTIDE VASTUVÕTUD PÄEVARAVI (keemiaravi)

TÖÖTERVISHOIUKESKUS ÕDEDE ISESEISVAD VASTUVÕTUD ANONÜÜMNE AIDSi NÕUSTAMISKABINET FUNKTSIONAALDIAGNOSTIKA TUBERKULOOSI KABINET (otseselt kontrollitav ravi)

TAASTUS- JA JÄRELRAVIOSAKOND

(taastusravi, geriaatria, dermatoveneroloogia, rehabilitatsioon)

FÜSIOTERAPEUDID LOGOPEEDID TEGEVUSTERAPEUDID

SÜDAMESTIMULAATORI JÄRELKONTROLL JA PROGRAMMEERIMINE REISIMEDITSIINI KABINET

13


Psühhiaatriakliinik Psühhiaatriakliinikus osutatakse kaasaegset abi täiskasvanute psüühika- ja käitumishäirete diagnoosimisel ja ravimisel. Ambulatoorset abi osutatakse ka laste ja noorukite vaimse tervise probleemide korral. Kliinikus on kaheksateistkümne tegutsemisaasta jooksul välja kujunenud üksmeelne ja sõbralik kollektiiv, kuhu kuuluvad multidistsiplinaarse meeskonna liikmetena psühhiaatrid, psühholoogid, psühhiaatriaõed, hooldajad, sotsiaaltöötajad ja tegevusjuhendajad ning ka teiste erialade spetsialistid.

14


PSÜHHIAATRIAKLIINIK STATSIONAARSED OSAKONNAD

AMBULATOORNE OSAKOND

AKUUTRAVIÜKSUS

Psühhiaatrid

AMBULATOORNE VASTUVÕTT

EBASTABIILSE REMISSIOONI ÜKSUS

Psühholoogid

PÄEVAKESKUS, PÄEVASTATSIONAAR

DEPRESSIOONI- JA ÄREVUSHÄIRETE ÜKSUS ÜLDPSÜHHIAATRIAÜKSUS

Õe iseseisvad vastuvõtud TUGIISIKU TEENUS Igapäevaelu toetamise teenus

Toetatud töötamise teenus

PSÜHHIAATRILINE PÄEVARAVI ERIHOOLEKANDE TEENUSED

15


Kirurgiakliinik Kirurgiakliinik osutab nii plaanilist kui erakorralist abi. Kliiniku kvaliteedi määravad nii siinsete spetsialistide oskused kui ka kaasaegne aparatuur ja lisavahendid. Kliinikus on juurutatud igapäevane ja posthospitaalne koostöö taastusravispetsialistidega. Soetatud on moodsaim videoaparatuur ja optika, laserlitotriptor. Tehniliselt täiustunud on ultraheliskalpellid (koelahutajad). Lisandunud on endoskoopilised staplerid kudede ühendamiseks. Songaplastikates on kasutusele võetud mitmesugused spetsiaalvõrgud (soolte vastu asetatavad võrgud, positsioneerimissüsteemiga võrgud, kolmedimensionaalsed võrgud jmt) kõhuseina defektide sulgemiseks. Märkimisväärselt on suurendatud päevakirurgiliiste operatsioonide osakaalu.

16


KIRURGIAKLIINIK

STATSIONAARSED OSAKONNAD

AMBULATOORNE OSAKOND

ORTOPEEDIAÜKSUS

ERIARSTIDE VASTUVÕTUD

ÜLD- JA LASTEKIRURGIAÜKSUS

lastekirurg; nina-, kõrva- ja kurguarst; silmaarst; traumatoloog-ortopeed; üldkirurg; uroloog; neurokirurg; vaskulaarkirurg

KÕRVA-, NINA-, KURGUHAIGUSTE ÜKSUS UROLOOGIAÜKSUS

PÄEVAKIRURGIAÜKSUS ENDOSKOOPIAÜKSUS ÕDEDE ISESEISVAD VASTUVÕTUD

17


Naiste- ja lastekliinik Naiste- ja lastekliiniku professionaalsed ja usaldusväärsed

Soovi korral saab tasulise teenusena valida sünnitust

arstid, õed, ämmaemandad ja hooldajad pakuvad

toetama meelepärase ämmaemanda. Sünnitusjärgselt on

personaalset ning hoolivat abi ja tuge raseduse

võimalus viibida peretoas või kahekohalises ema ja lapse

planeerimisel, sünnitusel ning naiste ja laste erinevate

toas. Naistehaiguste üksuses kasutatakse diagnostika

terviseprobleemide korral. Kogu personal töötab selle

ja ravi kaasaegse tipptehnoloogia võimalusi. Emaka ja

nimel, et patsiendi tervisemured leiaksid parima võimaliku

munasarja healoomuliste kasvajate operatsioonid on

lahenduse ning haiglas viibimise aeg oleks võimalikult

valdavalt laparoskoopilised, emakaõõne patoloogiate ravi

mugav ja lühike.

toimub hüsteroskoobi abil, teostame vaagnapõhja taastavaid operatsioone võrksüsteemide abil ning uriinipidamatuse

Sünnitusüksuse viies sünnitustoas on loodud kõik

linguoperatsioone. Tänu väheinvasiivsetele ravimeetoditele

tingimused privaatseks ja turvaliseks sünnituseks. Meie

ning meie personali hoolivusele on paranemine kiire ning

eesmärgiks on soodustada loomulikku sünnitust arvestades

enamasti viibitakse haiglas vaid mõned päevad. Soovi

iga patsiendi individuaalseid eelistusi. Sünnitusele saab

korral saab kasutada perepalatit. Päevaravi tingimustes

kaasa võtta turvatugiisiku, valida sobivaim sünnitusasend,

teostatakse väiksemaid operatsioone ja protseduure,

kasutada sünnitusvanni. Samas on olemas kõik kaasaegsed

viiakse läbi emakakaela patoloogia kolposkoopilisi

võimalused ema ja lapse seisundi pidevaks jälgimiseks

uuringuid ja raviprotseduure.

ja vajadusel kiireks sekkumiseks. Meie kliinik tegutseb beebisõbraliku haigla väärtustest lähtudes. Soodustame kohest ema ja lapse nahk-naha kontakti, propageerime ja toetame rinnaga toitmist.

18


19


Lastehaiguste osakonnas uuritakse ja ravitakse lapsi

Lapseootel ja väikelaste peredel on võimalus külastada

olenemata diagnoosist lastele sobilikes ja ning hubastes

perekooli, mis aitab lapsevanema rolliga paremini kohaneda.

tingimustes. Lisaks lastearstile hoolistevad laste tervise eest

Perekooli loengutes jagavad kogenenud ämmaemandad

kõrva-nina-kurguarstid, kirurgid ja ortopeedid. Tänu sellisele

vajalikku infot lapseootusest, sünnitusest, imetamisest,

töökorraldusele saavad lapsed olenemata probleemist olla

kodusest lapsehooldusest ning kuidas sünnitusjärgselt

neile sobivaimas keskkonnas. Protseduuridest vaba aega

kiiremini taastuda. Lisaks loengutele on võimalik osa võtta

aitab sisustada ja kiiret paranemist soodustab mänguasjade

rasedatele mõeldud jooga- ja vesivõimlemise tundidest.

ja raamatutega sisustatud mängunurk, kus lastega tegeleb

Pärast sünnitust saab lapsega koos osa võtta imikutele

tegevusjuhendaja. Lasteosakonnas on sagedased erinevad

ja väikelastele mõeldud ujumistundidest, käia beebide

külalised, kes toovad lastele rõõmu põnevate esinemiste ja

massaažis ning osaleda vahvates beebi- ja mängukooli

kingitustega. Ambulatoorses üksuses toimuvad naiste-

ning loovringi tundides.

ja lastearstide ning ämmaemandate vastuvõtud, sünnitusjärgne- ja imetamisnõustamine, dieedi- ja diabeedinõustamine rasedatele ja lastele, tehakse emakakaela sõeluuringut. Toimub allergoloogi vastuvõtt. Kõik arstikabinetid on varustatud kaasaegsete ultraheliaparaatidega. Tipptasemel ultraheliaparaadiga tehakse rasedatele looteuuringuid, varaseks kromosoomhaiguste diagnostikaks teostame I trimestri kombineeritud sõeluuringut. Soovi korral on võimalik teha ja salvestada loote 3D/4D ultraheliuuringut.

20


NAISTE- JA LASTEKLIINIK

STATSIONAARSED OSAKONNAD

AMBULATOORSED VASTUVÕTUD

NAISTEHAIGUSTE JA SÜNNITUSOSAKOND

ERIARSTIDE VASTUVÕTUD naistearst; lastearst

SÜNNITUSEELNE JA SÜNNITUSÜKSUS NAISTEHAIGUSTE ÜKSUS

LASTEHAIGUSTE OSAKOND

ÄMMAEMANDATE JA ÕDEDE ISESEISVAD VASTUVÕTUD PEREKOOL

PÄEVARAVI

21


Anestesioloogia-, operatiivja intensiivraviteenistus Anestesioloogia-, operatiiv- ja intensiivraviteenistuse koosseisu kuuluvad intensiivraviosakond, operatsiooniosakond ja kesksterilisatsioon. Intensiivraviosakonnas toimub raskete ja üliraskete patsientide ravi. Operatsiooniosakonnas oleme kirurgilistele erialadele loonud kaasaegsed tingimused professionaalseks kirurgiliseks tegevuseks. Lisaks tegeleme valukabinetis ka krooniliste valuhaigete raviga. Hädaolukordades ja kriisisituatsioonides osaleme haigla töö koordineerimises, et tagada haigla võimalikult efektiivne töö.

22


ANESTESIOLOOGIA-, OPERATIIV- JA INTENSIIVRAVITEENISTUS

OPERATSIOONIPLOKK INTENSIIVRAVIOSAKOND KESKSTERILISATSIOON ERIARSTI VASTUVÕTUD

ANESTESIOLOOG VALURAVI KABINET

23


Erakorralise meditsiiniabi teenistus Erakorralise meditsiiniabi teenistus korraldab haiglaeelse erakorralise meditsiiniabi osutamist, erakorralise meditsiiniabi osutamist haiglas, plaaniliste haigete vastuvþttu ning ägedas seisundis haigete transporti teistesse ravi- ja meditsiiniasutustesse.

24


ERAKORRALISE MEDITSIINIABI TEENISTUS

KIIRABIOSAKOND

PÄRNU KIIRABI

ERAKORRALISE MEDITSIINIABI OSAKOND

KILINGI-NÕMME KIIRABI PÄRNU-JAAGUPI KIIRABI VÄNDRA KIIRABI LIHULA KIIRABI HÄÄDEMEESTE KIIRABI

25


Diagnostikateenistus Diagnostikateenistuse töö on kaasaegse laboratoorse ja patomorfoloogilise diagnostika teostamine. Teine oluline valdkond on vabatahtliku doonorluse arendamine, mis hõlmab verekogumist, verekomponentide valmistamist ning doonorlusealast selgitustööd.

DIAGNOSTIKATEENISTUS

VERETALITUS PATOLOOGIAÜKSUS LABORATOORIUM

26


27


Radioloogiateenistus Radioloogiateenistuse töö on radioloogiline diagnostika ja radioloogilise aparatuuri kaasabil teostatavad raviprotseduurid (interventsioonid): röntgenülesvõtted (sh nii mammograafia kui ka urograafia), ultraheliuuringud, magnetresonantstomograafilised ja kompuutertomograafilised uuringud. Radioloogiateenistuses on kasutusel Siemensi kompuutertomograaf Somatom Definition AS 20. Selle 40-realise kompuutertomograafiga saab patsiendisõbralikumalt teostada mitmeid keerulisi ja ebamugavaid protseduure, näiteks veresoonte ja südameuuringuid. Aparaat võimaldab hulgitraumadega patsiendi keha läbi skanneerida oluliselt kiiremini, kui madalama klassi seadmega ja tagab oluliselt parema pildikvaliteedi. Magnetresonantstomograafiaseade on asendamatu kesknärvisüsteemi (pea- ja seljaaju), muskuloskeletaali ehk luude ja liigeste probleemide ja sporditraumade uurimisel. MRT uuring annab hea ülevaate kogu keha anatoomiast, eriti pehmetest kudedest ja närvisüsteemist.

28


RADIOLOOGIATEENISTUS

ANGIOGRAAFIA ULTRAHELI ÜLDRADIOLOOGIAÜKSUS

MAMMOGRAAFIA

MRT

KOMPUUTERTOMOGRAAFIA RÖNTGEN

29


Õendustegevus Õendus on õe/ämmaemanda kutsealane tegevus, mis lähtub

Esimene õdede 30 liikmeline grupp alustas 04.04.2014

õenduses kehtivatest põhimõtetest ja väärtushinnangutest.

õppetööd ja esimesed „pääsukesed“ tulevad tööturule 2018.

Õendusabi eesmärk on patsiendi väljakujunenud tervisliku

aasta veebruaris. Teine õdede 31 liikmeline grupp alustas

ja funktsionaalse seisundi säilitamine ja võimalusel paran-

õpinguid 01.02.2017. Loodud on ka TTK esindaja töökoht

damine, stabiilses seisundis haigete pikaajaline ravi ja

Pärnu Haigla ruumides.

toetamine läbi õendustegevuse. Õenduse objektiks on üksikisik, perekond või elanikkond oma füüsiliste,

Pärnu Haigla missioon on toetada inimeste tervist ja

psüühiliste ja sotsiaalsete vajadustega.

elukvaliteeti. Õdede panus tervishoiuteenuste osutamisel on aasta aastalt kasvanud. Õe põhiõppe eesmärk on

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Pärnu Haigla ja Eesti Õdede Liit

pakkuda rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteetset

on sõlminud koostööleppe õe põhiõppe läbiviimiseks Pärnu

rakenduskõrgharidust töötamiseks tervishoiu valdkonnas.

Haiglas.

Koostööprojekt aitab meil saada juurde kvalifitseeritud õdesid ja tugeva praktikabaasina neid Pärnumaaga siduda.

30


31


Õppekorralduslikult toimub enamik õppetööst Pärnu Haiglas selleks spetsiaalselt kohandatud õpperuumides. Mõnede praktiliste õendustoimingute harjutamine, mis nõuab kõrgtehnoloogiliste õppevahenditega simulatsioonikeskkonda, toimub üksikutel päevadel õppetöö ka Tallinna kooli ruumides. Pärnu Haigla on õendus- ja hooldustegevuse kompetentsikeskus Pärnumaal. Õendustööd juhib Pärnu Haiglas õendusteenistus juhtivõdede tegevuse kaudu. Pildil Tiina Sildver-Kikas, õendusteenistuse vastutav õde, Ülle Ernits, Tallinna Tervishoiukõrgkooli rektor ja Margit Seppik Pärnu Haigla ülemõde.

32


Sisehaiguste kliiniku õdede iseseisvad vastuvõtud

Anonüümne HI-viiruste ja nakkushaiguste nõustamine

Tromboosi ennetuse nõustamine

Inkontinentsuse nõustamine

Vererõhuprobleemidega patsientide nõustamine

Kopsuhaigete nõustamine

Ülekaaluliste nõustamine

Krüoteraapia ja termokoagulatsioon

Nahahaiguste triaaž õe nõustamisel

Peavaluga patsientide nõustamine

Angiograafia eelne ja järgne nõustamine

Reumahaigete nõustamine

Suitsetamisest loobumise nõustamine

Südamepuudulikkuse nõustamine

Uneuuringud - uneõe vastuvõtt

33


Naiste- ja lastekliiniku ämmaemandate iseseisvad vastuvõtud Naiste- ja lastekliiniku

Rasedate tuvastamine ja jälgimine ämmaemandate iseseisvad

vastuvõtud Kirurgiakliiniku õdede iseseisvad vastuvõtud

Kontratseptsioonialane nõustamine Emakakaelavähi sõeluuring skriining Rasedate tuvastamine ja jälgimine

Epitsüstostoomiga patsientide nõustamine

Imetamisnõustamine Kontratseptsioonialane nõustamine

Glaukoomihaigete nõustamine

Emakakaelavähi sõeluuring skriining

Kaeoperatsioonile suunatud patsientide operatsioonieelne nõustamine

Imetamisnõustamine

Kuiva (ärritatud) silma sündroomiga patsientide nõustamine Kuulmisuuringud ja kuuldeaparaadiga patsientide nõustamine Liigese endoproteesimiseelne nõustamine Sidumisõe vastuvõtt Stoomiga patsientide nõustamine

Naiste- ja lastekliiniku õdede iseseisvad vastuvõtud

Günekoloogilise operatsiooni Naiste- ja lastekliiniku operatsioonieelne nõustamine õdede iseseisvad vastuvõtud Rasedusdiabeedi ja rasedate dieedialane individuaalne ja grupi nõustamine Günekoloogilise operatsiooni operatsioonieelne nõustamine Laste diabeedi- ja dieedialane nõustamine Rasedusdiabeedi ja rasedate dieedialane HPV-vastane individuaalne ja vaktsineerimine grupi nõustamine Kinesioteipimine rasedatele Laste diabeedija dieedialane nõustamine

34

HPV-vastane vaktsineerimine Kinesioteipimine rasedatele


Psühhiaatriakliiniku õdede iseseisvad vastuvõtud

Õdede iseseisvad vastuvõtud

Depooneuroleptikumi saavate patsientide nõustamine

25 494

34 034

37 447

37 530

Psühhotroopsete ravimite kasutajate nõustamine

19 834

Sõltuvushäiretega isikute nõustamine

2012

2013

2014

2015

2016

Toitumisnõustamine Laste ja noorukite nõustamine

35


Sotsiaalravi teenistus Alates 1. veebruarist 2017 alustas Pärnu Haiglas tegutsemist

Teenistuse koosseisu kuuluvad sotsiaaltöötajad,

sotsiaalravi teenistus.

rehabilitatsioonispetsialistid, psühholoogid, juhtumikorraldajad ja paljud teised oma eriala spetsialistid.

Tegemist on omamoodi algatusega Eesti meditsiinimaastikul,

Eelnevalt toimisid vastloodud teenistuse tegevused

kuna sellise nimetusega teenistust mujal süsteemis ei

psühhiaatria ja sisekliiniku koosseisus, kuid uus teenistus

eksisteeri. Märkimisväärne ning kõnekas on ka fakt, et uue

loob tingimused veelgi kvaliteetsemate ja kaasaegsemate

teenistuse loomise idee sai alguse inimeste endi soovist

sotsiaalteenuste osutamiseks Pärnu Haiglas kliiniliste

ja tahtest korraldada oma tööd veelgi efektiivsemalt ning

tervishoiuteenuste toetuseks. Sotsiaalravi rakendamine

paremini kui seni.

pakub võimaluse hoida kokku ravipersonali tööaega, vähendada patsiendi statsionaarse ravi kestust ning psühhosotsiaalsetest ja sotsiaalmajanduslikest teguritest tingitud retsidiive.

36


37


Sotsiaalravi teenistus hakkab korraldama kvaliteetset tervishoiu sotsiaaltööd erinevates struktuurüksustes,

SOTSIAALRAVI TEENISTUS

rehabilitatsioonialast tegevust ning laste ja noorte vaimse tervise keskuse (VTK) toimimist. Sellest tulenevalt hõlmab teenistuse töövaldkond laiemalt integratiivsete teenuste korraldamist ja ravil olevate inimeste tervislikust seisundist või tegevusvõime piiratusest tulenevalt tekkinud või võimendunud sotsiaalsete probleemide lahendamist.

38

REHABILITATSIOONIÜKSUS LASTE JA NOORTE VAIMSE TERVISE KESKUS SOTSIAALTÖÖÜKSUS


Kontaktid Sisehaiguste kliiniku juhataja Veiko Vahula Kliiniku ülemõde Kaie Kütt Kliiniku juhiabi Ülle Mitt tel. 447 3311 sise@ph.ee Polikliinilise osakonna juhataja Svea Reim I sisehaiguste osakonna juhataja Krista Jaago Sisehaiguste üksus (vastutav arst) Kaire Loonurm II sisehaiguste osakonna juhataja Katrin Antsov Kardioloogia ja sisehaiguste üksus (vastutav arst) Anne Press Taastusraviosakonna juhataja Kaja Elstein Õendus-hooldusosakonna juhataja Margit Seppik Töötervishoiukeskuse juhataja Svea Reim

Naiste- ja lastekliiniku juhataja Kadri-Liina Vahula Kliiniku ülemämmaemand Jelena Laanemets Kliiniku juhiabi Jana Tähemaa tel. 447 3525 nlk@ph.ee Naistehaiguste üksus (vastutav arst) Kadri Talving Sünnituseelne ja sünnitusüksus (vastutav arst) Anu Lilleste Lastehaiguste osakonna juhataja Ilona Lind Ambulatoorne üksus (vastutav arst) Reet Tamla Perekool perekool@ph.ee

Psühiaatriakliiniku juhataja Raine Pilli Kliiniku ülemõde Luule Evert Kliiniku juhiabi Grete Tähiste Kirurgiakliiniku juhataja Guido Ratnik tel. 447 3273 Kliiniku ülemõde Pille Käärid psuh@ph.ee Kliiniku sekretär Ede Brand Statsionaarse osakonna juhataja Heve Staal tel. 4473401 Ambulatoorne vastuvõtt Helen Saluri kir@ph.ee Päevakeskuse juhataja Kristo Kaukver Ambulatoorse osakonna juhataja Guido Ratnik Statsionaarse osakonna juhataja Peep Kortspärn Sotsiaalravi teenistuse juhataja Olga Sumbajeva Ortopeediaüksus (vastutav arst) Aldin Talving Teenistuse assistent Anu Martšuk Endoskoopiaüksuse juhataja Mart Niidu tel. 447 3289

Tellinud: Pärnu Haigla. Teostanud: Piret Hallik-Sass, Turundustugi. Kujundanud: Villem Hallik, Turundustugi. Fotod: Piret Hallik-Sass, Eda Amur, Aiki Järviste, Pärnu Haigla. Trükkinud: Lakrito.

39


Diagnostikateenistuse juhataja Ruth Pulk Teenistuse ülemõde Anneli Pärn Teenistuse juhiabi Raili Keskoja tel. 447 3571 labor@ph.ee Patoloogiaosakonna vanemarst Järvi Tähtla Veretalituse kvaliteedijuht Rahel Reimal

Ravijuht Õendusjuht Kvaliteediteenistuse juhataja Apteegi juhataja

Veiko Vahula Margit Seppik Ilmi Leesman Liina Hussar

Radioloogiateenistuse juhataja Aadu Simisker Teenistuse ülemõde Piret Vahtramäe Teenistuse juhiabi Kadri Kollamaa tel. 447 3550 rad@ph.ee AIO juhataja Raido Paasma Teenistuse ülemõde Tiiu Sinikas Teenistuse sekretär Kaidi Paasma tel. 4473495 Teenistuse sekretär Aile Rahn tel. 447 3499 aio@ph.ee Erakorralise meditsiiniabi teenistuse juhataja Marit Õun Kiirabiosakonna juhataja Marit Õun Teenistuse sekretär Doris Tõniste tel. 4473290 emt@ph.ee Erakorralise meditsiiniabi osakonna juhataja Merike Lepp

Haigla informatsioon tel. 447 3301 ph@ph.ee www.ph.ee Haigla registratuur tel. 447 3300 Taastusravi- ja heaolukeskus tel. 449 4800 heaolukeskus@ph.ee Õendus- ja hoolduskeskus (Ravi 2) tel. 447 3203


Profile for Parnu Hospital

Parnu Haigla teatmik 2017  

Pärnu Haigla missiooniks on toetada inimeste tervist ja elukvaliteeti. Meie haigla põhitegevus on Pärnumaa ja naabermaakondade lähi valdade...

Parnu Haigla teatmik 2017  

Pärnu Haigla missiooniks on toetada inimeste tervist ja elukvaliteeti. Meie haigla põhitegevus on Pärnumaa ja naabermaakondade lähi valdade...

Advertisement