Page 1


ELEKTR‹K • AYDINLATMA • ELEKTRON‹K • OTOMASYON ENERJ‹ • MAK‹NA • KONTROL S‹STEMLER‹ DERG‹S‹ Ayda Bir Yay›nlan›r Ad›m Fuarc›l›k ve Org. Tic. Ltd. fiti. Ad›na, ‹mtiyaz Sahibi Genel Yay›n Yönetmeni Cemil HACISAL‹HO⁄LU

Editörden: Cemil Hac›saliho¤lu ...................................................................... 67 Görüfl: Gazanfer SANLITOP (Emas) ............................................................ 68

Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü ‹smail KARAÇAM Reklam Koordinatörü Funda HACISAL‹HO⁄LU Yay›n Dan›flmanlar›: Gazanfer Sanl›top (EMAS), Cahit Durmaz (V‹-KO), Ahmet Ortatepe (ÜS‹AD), Necati Çal›flkan (MAKEL), Mehmet Reflit Gö¤üfl (PELSAN AYDINLATMA), Abdullah Atalar (GECEM AYDINLATMA), Halil Öner (RTM ELEKTRON‹K), Kamil Karaca (ONKA), Ser taç Ortaç (ORTAÇLAR), Yaflar Demir (ÖZCAN AYDINLATMA), Ferdinand Paçac› (ROKET ELEKTR‹K), Kemal Gün (ÖZGÜNSAN), Yüksel Toyran (SEYMEN AYDINLATMA), Tahsin K›l›ç (S‹GMA ELEKTR‹K), Do¤u Bulutsuz (TEM TEKN‹K), Hasan ECE (ECEM ELEKTR‹K), Muhammet Ayd›nda¤ (AS‹L AYDINLATMA), As›m Ard›ç (ARDIÇ ENERJ‹), Erdo¤an Aslan (ER-NA ELEKTROTEKN‹K), Muharrem Öztürk (PEDAfi AYDINLATMA), Sadettin Bu¤day (EL-B‹ ELEKTR‹K)

ÜRÜNLER

“Hayat›mda Kablo” Projesinin 2.'sine

‹stanbul'un En Ak›ll› Binas› Sapphire,

‹mza At›yor... ......................................122

Legrand'› Tercih Etti..............................70 Türk Prysm›an Kablo, “Yetkili Bayi A¤›” Ayd›nlatma Armatürlerinde

‹le Yap›lanmas›n› Yeniliyor! ................123

Yeni Bir Ba¤lant› Kavram› ....................72 Termikel “‹hracat›n Y›ld›zlar›” ONKA'dan Ölçme Ay›rma Klemensi

Aras›nda..............................................124

Yay›n Kurulu: Prof. Dr. Osman Altu¤ (Ekonomi), Prof. Dr. Osman Tonyal› (Elektrik-Elektronik) • O¤uz Gülay (Ekonomi), Prof. Dr. Erdo¤an Alkin (Ekonomi), Prof. Dr. ‹zzettin Önder (Ekonomi) • Prof. Dr. Özcan Köknel (Ekonomi), Prof. Dr. Hilmi Hac›saliho¤lu (Matematik), Prof. Dr. Gündüz Öz›fl›k (‹nflaat), Prof. Doç. Dr. ‹lhan Yaflar Hac›saliho¤lu (Politika), Doç. Dr. Ayten Kuntman (Elektrik-Elektronik), Doç. Dr. Rengin Ünver, (Y›ld›z Tek. Üni. Mim. Fak.), Doç. Dr. Leyla Dokuzer Öztürk • (Y›ld›z Tek. Üni. Mim. Fak.), Yüksek Mak. Müh. Nezih Erdem (Makina), Elekt. Yük. Müh. ‹rfan Bilgin (Elektrik), Gazanfer Sanl›top (Mak. Yük. Müh)

(Mrk 10 Test Klemensi) ........................74 Sunrise'›n Günefl Enerjisi Çözümlerine Büyük ‹lgi! ..........................................126 Autodesk Ailesinin 2011 Sürümleri,

Haber Müdürü: Muzaffer ATAfi m.atas@elektrokentperpadergisi.com

Devam Ediyor ......................................76 OSAKALIGHT Hayatın Her Anında... 130 V‹KO Yeni Nesil Elektronik Elektrik Elektrikten Kaynaklanan Proplemlerin

Grafik Tasar›m: Hamit YÜKSEK h.yuksek@elektrokentperpadergisi.com Marmara Bölge Müdürü: Nurflah SUNAY n.sunay@elektrokentperpadergisi.com ‹ç Anadolu Bölge Müdürü: Erkan ESK‹ÇIRAK e.eskicirak@elektrokentperpadergisi.com Ege Bölge Müdürü: Bordan GÖKÇEN Reklam ve Halkla ‹liflkiler: Sevda POLAT Muhasebe Sorumlusu: Rahime CANDO⁄AN Abone ve Okur Hizmetleri Sorumlusu: Ernur DAL Abone ve Tahsilat: Ali Haydar EK‹Z, Ersan HELVACI Bas›n-Yay›n-Haber Organizasyon: Ad›m Yay›nc›l›k Grubu Yaz›flma Adresi ve Merkezi: Perpa ‹flmerkezi, Elektrokent A Blok, K.12 No:1770-1771 Okmeydan›-‹stanbul•Tel: 0212 320 85 85 5 hat-0212 220 87 90-220 87 91-220 97 27 Fax: (0212) 320 85 87 • info@elektrokentperpadergisi.com info@wemfairs.com • info@perpaticaretrehberi.com • info@makinadergisi.com info@electricfairs.com • info@wemturkey.com

Do¤u Karadeniz Bölge Temsilcisi: Gültekin HACISAL‹HO⁄LU ‹nönü Mah. Hasan Saka Cad. No:79 TRABZON Tel: +90.462.230 66 67 • Fax: +90.462.229 25 50 e-mail: medas_trabzon@hotmail.com Genel Koordinatör: M. Yaflar ERENTÜRK SuriyeTemsilcisi: Yasin ALHADER Syria-Damascus (fiam): Four Seasons Hotel, P.O. Box 34802 Tel: +963 11 232 6732-33 • Fax: +963 11 231 0566 • GMS: +963 955 100 900 United Arab Emirates-Dubai: Al Garhad-Sarah-Buld off. No. 213 P.O. Box 25096 Dubai-UAE • Tel: +971 4 286 55 33-54 • Fax: +971 7 286 55 30 M›s›r Temsilcisi: Hikmet YARIZ 34 Swiss Building - A - Gate - 2 - Nasr City St., Cairo Egypt • Tel: 0020 26714594 GMS: 0020 106641819 • e-mail: tercih-co@hotmail.com • hikmetyariz@yahoo.com

‹ran Temsilcisi: Sasan IRANZADEH-Mehdi ABDOL‹ KGTP (Kiyan Gostar-e-Tose-e-Parsian) • Tel: 0098 411 336 63 29 • Fax: 0098 411 336 76 87 • Gsm: 0098 914 995 14 19 business.kgtp@yahoo.com • iranzadeh.kgtp@gmail.com nrb.fairs@hotmail.com • nrb.fairs@yahoo.com Hollanda Temsilcisi: Nihat KAYMAKLI IBS Foreign Trade Hunenborglaan 160 7576xG Oldenzaal Tel: +31 (0) 541-523454 • Fax: +31(0) 541-530787 • defnetea@home.nl Elektrokent Perpa Dergisi Almanya Temsilcisi: Burhan fiENTÜRK, Geschaftsführer Badenstedterstr. 46a 30453 Hannover Tel: +49 511 69 60 41 480 • Fax: +49 511 94 07 440 Mobil: +49 163 27 15 955 • e-mail: bs@suhmedia.net • web: www.suhmedia.net

Fas Temsilcisi: Saadet GÜL 3 Rue GRES AV. OVADOR. POLO/MAROC • Tel. 00212 75198294 e-mail: sedefgul@hotmail.com • sedefgul@gmail.com Polonya Temsilcisi: ‹smail COfiKUN U1. Zawimky 16b m7 Warszawa-POLSKA Tel: 0048 607 54 58 44, e-mail: 123@yahoo.com ‹talya Temsilcisi: Dilek MESTÇ‹O⁄LU • Tel: +393387654277 • dilekmes@hotmail.com Bulgaristan Temsilcisi: Sevinç AL‹: +359897261103 • sevinc_rafi@hotmail.com

Tasar›mc›lara ve Üreticilere Esnek,

Schneider Electric'ten Çevre Dostu

Fonksiyonel Çözümler Sunmaya

Yeni Fabrika ..............................128-129

Çözümü....???

Sayaçlar› ‹le WIN Otomasyon

MS Faz Kontrol Sistemi ..................78-84 Fuar›ndayd›.. ......................................134 Sektör Lideri V‹KO Tedafl Dizayn Ayd›nlatma Kaliteli ve Yetkililerini A¤›rlad›… ........................135 Ergonomik Ürünleri ‹le Sektördeki Yerini Sektör Lideri V‹KO Sayaç Lansman›n› Sa¤lamlaflt›r›yor…. ..........................85-88 Gerçeklefltirdi… ..........................136-137 RÖPORTAJLAR ‹hracatç›ya Kredi Müjdesi ............138-148 MERT ‹THALAT PAZARLAMA ......92-94 35 Yıl Tükenmeyen LED Iflıklarla SELDA YANGIN ALGILAMA Aydınlanaca¤ız ............................150-154 S‹TEMLER‹......................................96-98 Yaz›l›m Sektörünün Fuar› Onlysoft SEKON MÜHEND‹SL‹K ............100-101 Yo¤un Bir Etkinlik Program› ‹le CHINT ELEKR‹K ........................102-104 Geliyor ................................................156 HABERLER S‹VAS ‹linde Elektrikçilere Emek Ayd›nlatma Üretti¤i Kaliteli Multitek Santral ve ‹nterkom Armatürlerle Park ve Bahçeleri Sistemleri Anlat›ld› ......................158-160 Ayd›nlat›yor ........................................106 Avrupa Sat›fl Birincisi Ak Makina San. Enerjide Ç›¤›r Açacak Araflt›rma ........107 Tic. Ltd. fiti Firmas›na Ödül Verildi ....161 MAKEL, “Elektrik Malzemeleri Onurel Elekrik Bilgilendirme ve E¤itim Seminerleri” 2010 Yeni Ma¤azas›na Tafl›nd›....................164 Y›l›nda da H›zla Devam Ediyor....110-112 Anadolu Elektrik Gebze Organize Sanayi MAKEL fiirketler Grubu, Sosyal Bölgesi Yoluna Tafl›nd›.. ....................164 Sorumluluk Projesi Kapsam›ndaki Elektrokent Perpa Dergisi Konyal› Çal›flmalar›na Tema Vakf›n›n

Elektrikçilerle Bulufltu.. ................164-187

Düzenledi¤i ''Makel Hat›ra Orman› '' ile

Gebze-‹stanbul Elektrikçileri ........188-191 Yenisini Ekledi ....................................114 B‹R‹NC‹ BO⁄AZ‹Ç‹ KÖPRÜSÜ TDAP (Test Data Acceptance Program) (DEKORAT‹F AYDINLATMA)......194-203 Test Data Kabul Program› ..................116 TEKN‹KLER Mikko Hirvonen EL-B‹'nin Deste¤iyle Kablolarda Ak›m Tafl›ma Kapasitesinin

Bask›&Film Ç›k›fl›: fian Ofset (0212 289 24 24) Cendere Yolu No: 23 Ayaza¤a-‹STANBUL Yay›n Türü: Yayg›n Yay›n • Y›l: 20 • Say›: 179 YAYINA HAZIRLAYAN KURULUfi: Ad›m Fuarc›l›k ve Org. Tic. Ltd. fiti. taraf›ndan haz›rlanm›flt›r AYDA B‹R YAYINLANIR: Dergimizde yaz›lan yaz›lar›n sorumlulu¤u yazarlar›na aittir.

fiampiyonlu¤a Yürüyecek............118-120 S›cakl›kla De¤iflimi ......................206-212 EL-B‹ Elektrik'in Sponsor Oldu¤u Efl Zamanl› Mühendislik ............213-214

www.elektrokentperpadergisi.com info@elektrokentperpadergisi.com www.perpaticaretrehberi.com info@perpaticaretrehberi.com www.makinadergisi.com info@makinadergisi.com www.electricfairs.com info@electricfairs.com www.wemfairs.com info@wemfairs.com www.wemturkey.com info@wemturkey.com www.wemturkey.com • www.wemturkey.org • www.wemturkey.net

Üçüncü S›rada Tamamlad› ................121 LED Kullan›m› ..............................215-223

Mikko Hirvonen, Yar›fl›n Türkiye Aya¤›n›

Yol Ayd›nlatmalar›nda

Prysmian Kablo, Mimar Sinan

ABSTRACT OF THE ELEKTRO-

Üniversitesi Ortakl›¤›nda

KENTPERPA MAGAZINE .... 224-235


REKLAM ‹NDEKS‹ (ADVERTISEMENT LIST) ÖN KAPAK ........................................................................CHINT ARKA KAPAK................................................NEXT & NEXTSTAR

ÖN KAPAK ‹Ç‹................................................................REÇBER ARKA KAPAK ‹Ç‹ ..........................................................ALOSAN

ADIM ABONE....................................................256

FUJ‹KA ..............................................................155

NETELSAN..........................................................29

ABB ELEKTR‹K ..................................................25

FURKAN............................................................132

ODAK LED ........................................................139

ABB ELEKTR‹K ..................................................59

FURKAN............................................................133

AGT GÜMRÜK MÜfiAV‹RL‹⁄‹............................28

GALAKS‹ ELEKTR‹K ............................................4

AKABE KABLO....................................................32

GENÇ ELEKTR‹K ..............................................52

ALFA ELEKTRON‹K............................................35

GERSAN KANAL ................................................79

ALMERA................................................................6

GERSAN KANAL ..............................................171

AMPER ELEKTR‹K ............................................75

GERSAN KANAL ..............................................175

ÖZÜÇGEN ........................................................147

ANADOLU KABLO ............................................141

GERSAN KANAL ..............................................179

PANELTEK........................................................105

ANKARA DO⁄Ufi..............................................165

GÖKGÜR ELEKTR‹K ..........................................44

PROMED ............................................................89

ANKARA ELEKTR‹K ........................................159

G‹ZEM AYDINLATMA ......................................162

RA‹NA AYDINLATMA..........................................49

ARFA HANSEL..................................................192

G‹ZEM AYDINLATMA ......................................163

ARFA HANSEL..................................................193

HASAN KÜÇÜKASLAN ......................................60

ARLA MÜHEND‹SL‹K..........................................26

IfiIK AV‹ZE ..........................................................54

ASYA TELEKOM ................................................42

‹HLAS FUAR ....................................................240

AVRUPA AYDINLATMA....................................173

‹K‹ZLER AYDINLATMA ......................................43

SELDA YANGIN..................................................97

BDY ELEKTR‹K ....................................................5

‹LAÇ RADYO ......................................................46

SIEMENS ..............................................................9

BEM‹S ELEKTR‹K ..............................................27

‹LLUM‹NA-FAREL ELEKTR‹K ............................39

S‹MGE REDEL....................................................14

BENSA T‹CARET ................................................77

‹STANBUL ELEKTR‹K ......................................177

S‹MGE REDEL....................................................15

BEfi-A ELEKTR‹K ..............................................71

‹STANBUL K‹L‹T ................................................99

B‹RLEfi‹K GRUP ................................................53

KAS MAK‹NA ....................................................183

BORSAN ............................................................57

KEfi‹F ELEKTRON‹K ..........................................58

BUSE AYDINLATMA ........................................167

KONYA ENERJ‹ ..................................................10

CH‹NT..................................................................12

KÖHLER..............................................................61

fiÜKÜR ELEKTRON‹K ......................................127

DEMOS FUARCILIK..........................................236

KRC OTOMASYON ............................................20

TECHNIC ............................................................48

DEMOS FUARCILIK..........................................237

KUVEL PANO......................................................41

TEKNOLABOR ..................................................151

DEMOS FUARCILIK..........................................238

MEGA ELEKTRON‹K ..........................................83

TEKSAN PLAST‹K ..............................................56

DEN‹Z AYDINLATMA..........................................73

MAKEL ................................................................16

D‹ZAYN AYDINLATMA ......................................87

MAKEL ..............................................................17

DO⁄A ENERJ‹ ....................................................55

MAKEL ..............................................................18

EAE ELEKTR‹K ..................................................33

MAKEL ..............................................................19

EDA AYDINLATMA ............................................62

MAKEL ............................................................109

TUREKS FUAR ONLY ......................................244

EDA AYDINLATMA ............................................63

MAKEL ............................................................111

U⁄RAY ELEKTR‹K ..........................................149

EL-B‹ ELEKTR‹K ..............................................119

MAKEL ............................................................113

ÜÇLER PLAST‹K ................................................24

ELEKS ................................................................50

MAKEL ............................................................115

ÜNAL KABLO........................................................2

ELEKTROPAN ....................................................34

MAKEL ............................................................117

EMAS ELEKTR‹K ................................................81

MARAfiAL ELEKTR‹K ........................................22

EMAS ELEKTR‹K ................................................95

MAV‹L‹ ................................................................45

EMAYSAN ........................................................169

MEPA ELEKTR‹K ................................................21

EMEK AYDINLATMA ........................................107

MEPA ELEKTR‹K ................................................23

EMEK PERÇ‹N....................................................13

MERKEZ C‹VATA..............................................204

ENEL ENERJ‹ ..................................................255

MERKEZ C‹VATA..............................................205

ETS ELEKTR‹K ................................................157

MESAN METAL ..................................................47

ELEKTR‹K FUARI ............................................239

EUROPOWER ....................................................40

MULT‹TEK ..........................................................37

WEM 04-07 KASIM 2010

FAR BAKAL‹T......................................................90

MUTLUSAN ........................................................66

ELEKTR‹K FUARI ............................................242

FAR BAKAL‹T......................................................91

NATTUR‹ZM ......................................................108

WEM 06-09 A⁄USTOS 2010 1. TÜRK SANAY‹

FEDERAL ..............................................................3

NESA AYDINLATMA ........................................131

ÜRÜNLÜR‹ ‹HT‹SAS FUARI/SUR‹YE ..............243

OPT‹MUM..........................................................143 ORTAÇ ..............................................................145 ÖNEM AYDINLATMA........................................125 ÖZKAN PANO ....................................................38

SAF‹ REZ‹STANS ................................................7 SCHNEIDER ......................................................11 SEKON MÜHEND‹SL‹K ....................................153

S‹MTAfi ..............................................................51 S‹STEM ELEKTR‹K ............................................36 S‹TECO AYDINLATMA ......................................69

TEM GÜVENL‹K................................................181 TEM TEKN‹K ........................................................8 TUREKS FUAR ................................................241

V‹KO ....................................................................1 NEXT & NEXT STAR ..........................................30 NEXT & NEXT STAR ..........................................31 WEM 06-09 A⁄USTOS 2010 1. TÜRK SANAY‹ ÜRÜNLÜR‹ ‹HT‹SAS FUARI/SUR‹YE ..............185 WEM 04-07 KASIM 2010


Editörden Niçin ‹hracat Niçin Komflu Ülkeler u say›m›zda sizlere niçin ihracat yapmam›z gerekti¤inden, ihracat›n faydalar›ndan ve yak›n komflular›m›zla ihracat›n öneminden bahsetmek istiyorum.

B

Cemil Hac›saliho¤lu Genel Yay›n Yönetmeni

Özellikle Suriye'de son dönemde gerçeklefltirilen yasal düzenlemeler ve ç›kar›lan kanunlar Arap flirketlerinin y an› s›ra bölgesel ve dünya flirketleri için Suriye'nin genifl ve çekici bir yat›r›m alan› haline gelmesinde etkili oldu bizde bu gerçe¤i görerek Ülkemizde faaliyet gösteren firmalar›nda bu pastadan aslan pay›n› alabilmeleri için kollar› s›vad›k.

N‹Ç‹N ‹HRACAT Afla¤›da belirtilen nedenlerden dolay›, ihracat yapmak, bir ülkenin ve bu ülkedeki firmalar›n büyümesi ve rekabet gücünü art›rmas› bak›m›ndan önem arz etmektedir. • Sat›fl› ve kâr› art›rmak,. • Dünya pazarlar›ndan pay almak, • Sat›flta iç pazara olan ba¤›ml›l›¤› azaltmak, • Pazar dalgalanmalar›n› dengede tutmak, • Fazla üretim kapasitesini satmak, • Rekabet gücünü art›rmak, • ‹stihdam yaratmak, • D›fl ticaret a盤›n›n kapanmas›na yard›mc› olmak, • ‹hracatla ilgili uzmanlara ulaflabilmek, ‹hracat›n firmalara do¤rudan faydalar› flunlard›r; • Pazar pay›n› geniflletme f›rsat› verir. • E¤er iç pazarda kapasite tam kullan›lm›yor ise, üretimi art›rma imkân› sa¤lar. • ‹ç pazara olan ba¤›ml›l›¤› azalt›r, ya da iç pazardaki durgunlu¤u harekete geçirme imkân› verir. • D›fl pazarlara girerek, iç pazardaki rekabeti yayma imkân› verir. • ‹ç pazarda denenmifl ve test edilmifl ürünleri ihraç etmekle d›fl pazara girilmesini sa¤lar, pazar araflt›rmas› maliyetini azalt›r. Niçin ihracat yapmam›z gerekti¤ini k›sa bafll›klar alt›nda belirttikten sonra size birazda komflular›m›zla yapaca¤›m›z ticaretin öneminden bahsetmek istiyorum. Türkiye gerek siyasi gerek ekonomik aç›dan bir dünya devleti olmak hedefi çerçevesinde öncelikle bölgesindeki konumunu siyasi ve ekonomik aç›dan güçlendirmek duru-

Nisan’10 Elektrokent-Perpa Dergisi/N

mundad›r. Buda ancak ülkemizin yak›n komflular›yla ekonomik ve ticari iliflkilerini gelifltirmesine ba¤l›d›r. ABD, Kanada, Almanya, Fransa gibi ülkelerin ekonomik ve ticari iliflkilerine bakt›¤›m›zda bu ülkelerin komflu veya bölgesindeki ülkelerle olan ticaretinin bir hayli yüksek rakamlara ulaflt›¤›n› görmekteyiz. Bizde bölgemizde güçlü bir ülke olmak istiyorsak komflular›m›zla olan ticaretimizi art›rman›n yollar›n› aramal›y›z. Son zamanlarda özellikle Türkiye taraf›ndan uygulamaya konulan komflular›m›zla s›f›r problem politikas› Suriye, Irak, ‹ran gibi yak›n komflular›m›zla ticaretimizin geliflmesinde etkili oldu ve bu ülkelerde Türkiye'de üretilen sanayi ürünleri talep görmeye bafllad›. Geçen y›l Türkiye'nin ihracat›n›n artt›¤› yedi ülkeden alt›s›n›n komflu ve çevre ülkeler oldu¤u göz önüne al›n›rsa Türkiye'nin bölgedeki öneminin artt›¤› apaç›k ortadad›r. Bu ülkelere yap›lan ihracat›n artmas› bu ülkelerle olan siyasi iliflkilerinde geliflmesinde etkili oldu. Suriye hükümeti ile hükümetimiz aras›nda var›lan karfl›l›kl› mutabakat sonucu vizelerin kald›r›lmas› ve Suriye Hükümeti taraf›ndan ihracat› kolaylaflt›rmak için al›nan ekonomik kararlar yak›n komflumuz olan Suriye'ye olan ihracat›m›z›n artmas›nda etkili oldu. Özellikle Suriye'de son dönemde gerçeklefltirilen yasal düzenlemeler ve ç›kar›lan kanunlar Arap flirketlerinin yan› s›ra bölgesel ve dünya flirketleri için Suriye'nin genifl ve çekici bir yat›r›m alan› haline gelmesinde etkili oldu bizde bu gerçe¤i görerek Ülkemizde faaliyet gösteren firmalar›nda bu pastadan aslan pay›n› alabilmeleri için kollar› s›vad›k. Suriye ile ticaretin önemini size bir örnekle anlatmak istiyorum. Geçti¤imiz günlerde Bayındırlık ve ‹skan Bakanı Mustafa Demir'in resmi davetlisi olarak 69

Türkiye'ye gelen Suriye Arap Cumhuriyeti ‹mar ve ‹skan Bakanı Omar Ebrahem Galaowngi'nin heyetinde bulunan ‹mar ve ‹skan Bakanlı¤ı yetkilileri ile Bayındırlık Bakanlı¤ı Müsteflar Yardımcısı Hami Yıldırım baflkanlı¤ındaki bakanlık heyetinden oluflan '‹zleme Komitesi', bakanlık konferans salonunda toplandı. Toplantıda Suriye ‹skan Genel Kurumu Genel Müdürü ‹yas Al Dairi, ülkesinin yıllık 100 bin konuta ihtiyacı bulundu¤unu söyledi. Hem sosyal konut infla etmek, hem de yasal olmayan konutlaflmayı engellemek istediklerini anlatan Dairi, bu tür sosyal konutların önceden sadece kamu eliyle yapıldı¤ını, flimdi özel sektöre de bu konuda yetkiler verildi¤ini kaydetti. 'Türkler ortak olsun' Sıcak su konusunda günefl enerjisini tercih ettiklerini kaydeden Dairi, bu konuda Türkiye'deki son teknolojileri ö¤renmek ve faydalanmak istediklerini dile getirdi. Dairi, Türk özel sektörü iflin Suriye'de önemli yatırım fırsatları bulundu¤unu ifade eden Dairi, Türk özel sektörünün hem Suriye'de flube açabilece¤ini, hem de Suriyeli flirketlerle ortaklıklar yaparak ifl yapabileceklerini sözlerine ekledi. Suriyeli yetkililerin bu sözlerinde de anlaflılaca¤ı üzere Yapılacak olan yeni konutlarda Türkiye'de üretilen inflaat malzemelerinin kullanılaca¤ı açıkça belirtiliyor. Suriye Hükümeti hızlı tren, yer altı trenleri, yeni havaalanları, limanlar, rafineliler ve arıtma tesisleri gibi dev alt yapı yatırımları için dü¤meye bastı. Milyarlarca dolarlık yatırımın yapılaca¤ı bu ülkede Türk Sanayicisinin de etkin rol oynamasını birçok projede söz sahibi olabilmelerini sa¤lamak için ülkemiz sanayicisini Suriye'nin Baflkenti fiam'a götürmeye karar verdik. Türk Sanayicisini 69 A¤ustos'ta Suriye'nin baflkenti fiam'da düzenleyece¤imiz fuarımıza katılımcı olmaları için davet ediyoruz.

HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


GÖRÜfi

Mertebe ve Mukayese Kavramlar› Önemlidir nsan sosyal bir varl›kt›r. Ne kadar Bu konuda bir baflka örnek daha veridikkat etse de baz› durumlarda, lebilir. Eskiden iki kefeli bakkal terazibaflta ailesi olmak üzere, içinde leri vard›. Bir tarafa kilo veya gram bulundu¤u çevrenin etkisi alt›nda kalacinsinden a¤›rl›klar›, karfl› tarafa ise cakt›r. Gerek özel hayat›nda, gerekse elinizdeki malzemeyi koyup tart›yore¤itimi s›ras›nda çevresinde gördü¤ü, dunuz. Bazen de iki farkl› malzemeyi yaflad›¤› her fley onu etkileyecektir. a¤›rl›k aç›s›ndan mukayese ediyorÜnlü dil bilgini Profesör Reflit Rahdunuz. ‹flte bu basit tart› olay› bile size metî Arat'›n, sevgili hocam Nazik Erik k›yaslama yönünden fayda sa¤l›yordu. Ha-n›mefendi'den iflitti¤im bir sözü Çünkü siz fark›nda bile olmadan, var: “Kelimesi olmayan›n mefhumu beyninizin bir köflesine k›yaslama (kavram›) da yoktur.” Bu söze ben de kavram› yerlefliyordu. âcizane bir ekleme yapmak istiyorum: Bizler, eskiden elde etti¤imiz bu deneMakina Yüksek Mühendisi Gazanfer SANLITOP “Uygulamas› olmayan›n da kavram› yimlerimizin yarar›n› aile ve ifl hayayoktur.” t›m›zda her zaman gördük. Günümüzde Olaya bu mant›kla bakt›¤›m›zda, baflta kelimeler olmak ise tek kefeli otomatik teraziler devreye girmifl durumda. üzere çevremizde geliflen her fleyi beyinlerimizde canArt›k iki farkl› cinsin ayn› anda mukayesesi yok. Tarland›rd›¤›m›z›; görmedi¤imiz, duymad›¤›m›z ve yaflataca¤›n›z malzemeyi bir kefeye koyup, ekrandan an›nda mad›¤›m›z konular hakk›nda ise fazla düflünemeokuyorsunuz. Bu ve buna benzer her özelli¤i, önceden di¤imizi rahatl›kla ifade edebiliriz. Hatta kulland›¤›m›z belirlenmifl standart birimlere göre de¤erlendiriyoreflyalar ve aletler bile fark›na varmadan bizleri yönsunuz. Yani, malzemeleri birbiriyle do¤rudan mukayese lendirmekte, bir bak›ma kiflisel geliflimimizi iyi veya edemiyorsunuz. kötü yönde etkilemektedir. Ben bu konuda baz› örnekMukayese denilince illâ maddi fleyleri anlamak da geler vermek istiyorum: rekmiyor. ‹flin bir de sanal yan› var. Gerek ailenizde, Üniversite e¤itimimiz s›ras›nda cebimizde tafl›yabilegerekse ifl hayat›nda iliflki içinde oldu¤unuz insanlar› ce¤imiz elektronik hesap makineleri yoktu. ‹htiyaç duyiyi ve kötü yönleriyle mukayese edip de¤erlendirme du¤umuzda logaritma esas›na dayanan sürgülü hesap konusu var. Ama flimdiki nesil iki kefeli bakkal terazicetvellerini kullan›yorduk. Bir çarpma ya da bölme ifllerini görmemifl. Tek kefeli otomatik teraziler var önlemi yapt›¤›m›zda sonuç olarak bir say› ç›k›yordu karlerinde. ‹ki farkl› nesneyi ayr› ayr› tartsalar bile mufl›m›za. O say›da mertebe yoktu. Sözün gelifli 3,4 ç›kt›kayese konusunda pratik bir sonuç ç›karam›yorlar. Her ¤›nda sadece 3,4 mü yoksa 34, ya da 340 m› oldu¤unu fleye dar bir aç›dan bakarak de¤erlendirme yap›yorlar. mertebe kontrolü yaparak bizzat kendimiz buluyorduk. Yani art›lara ve eksilere birlikte bak›p mukayese ve Mühendis olarak hayata at›ld›¤›m›zda, bu sayede kamertebe tayini yapam›yorlar. Çünkü o kavram beyinzand›¤›m›z yetene¤imizin çok yarar›n› gördük. Bizden lerinde yer etmemifl. sonraki nesiller, elektronik hesap makineleri sayesinde E¤itimcilerimizin yerinde ben olsam, mertebe tayini ve belki hiç hata yapmadan ve h›zl› bir flekilde hesaplama mukayese konular›na çok daha fazla önem verir, ö¤renyapabildiler ama, mertebe belirleme konusunda yetersiz cilerin yeteneklerini gelifltirmeleri için her f›rsattan kald›lar. Çünkü baz› durumlarda, özellikle maliyet yararlan›rd›m. Hatta flaka gibi gelecek ama onlara, eski hesaplar›nda, yüzde elli oran› bile hiçbir fley ifade tip çift kefeli terazilerle al›flt›rma bile yapt›r›rd›m. etmezken, bazen yüzde birler akla gelmedik sonuçlar Gazanfer SANLITOP do¤urabiliyor. g.sanlitop@emasas.com.tr

Nisan’10 70 Elektrokent-Perpa Dergisi/N

HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 12-15 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


Ü

R

Ü

N

/

P

R

O

D

U

C

T

‹stanbul'un En Ak›ll› Binas› Sapphire, Legrand'› Tercih Etti Legrand'›n, BTicino markas›n›n, enerji tassarrufu sa¤layan ak›ll› ev sistemleri “My Home”, sadece Türkiye'nin de¤il Avrupa'n›n da en yüksek konut binas› olan ‹stanbul Sapphire'in tercihi oldu. k›ll› evlerin akla gelen ilk markas› BTicino ve Kiler Holding, ‹stanbul Sapphire projesinin, 185 dairesinde enerji tassarrufuna katk› sa¤layan “My Home” ak›ll› ev sistemleriyle iflbirli¤i yapt›. Türkiye'nin birçok bölgesindeki projelerde ak›ll› ev sistemleriyle yer alan BTicino, konfor, güvenlik, tasarruf, iletiflim, kontrol ve teknolojiyi bir arada sunuyor. Legrand'›n ‹stanbul Sapphire projesinde kulland›¤› 'BTicino My Home' sistemiyle tek bir tufl; ayd›nlatma, s›cakl›k kontrolü, müzik yay›n sistemi, güvenlik, iletiflim ve tasarruf gibi birçok özelli¤i, ihtiyaçlar ve tercihler do¤rultusunda kullan›ma sunuyor. BTicino 'My Home' ak›ll› ev sistemi yeni bir kablolama ya da baflka bir çal›flma gerektirmeden, sadece konfigürasyondaki de¤ifliklikler ile gelifltirilebiliyor ve istenieklenebiliyor. Ak›ll› evlerde enerji ve elektrik tassarruf sa¤layan 'BTicino My Home' sisteminde s›cakl›k kontrolü arzu edilen s›cakl›k seviyesini koruyor. Sistem iklimlendirme ve enerji yönetimi ile kullan›c›lara tasarruf imkan› sa¤l›yor. Kullan›lmayan odalar›n ›s›s›n› kapatabiliyor. Bu sayede yüzde 30'a varan tasarruf sa¤lan›yor. Ayd›nlatma kontrolü sayesinde evlerde ve iflyerlerinde yarat›lmak istenen atmosfere göre arzu edilen ayd›nl›k seviyesini yakalamak çok kolay. Ayr›ca, arzu etti¤iniz her an, her yerde müzik dinleme keyfini de sunan 'My Home', her odada farkl› müzik dinleme lüksünü de kullan›c›lar› ile buluflturuyor. BTicino'nun bünyesinde bulunan interkom sistemi ile iletiflim sa¤layan 'My Home', bu sayede audio ve video interkom sistemleri ile bir bütün olarak çal›fl›yor.

A

Nisan’10 72 Elektrokent-Perpa Dergisi/N

Kifliye özel güvenlik sa¤layan 'Bticino My Home' ak›ll› ev sistemi h›rs›z alarm ünitesi, dedektörler, manyetik kontaklar ve sirenler ile komple ve profesyonel çözümler sunuyor. Teknik alarm sistemi ise, gaz kaça¤›, su bask›n› gibi tehlikeleri alg›l›yor. Bütün bunlari web portal› ve cep telefonu sayesinde kullan›c›ya haber veriyor ve uzaktan kontrol edilebiliyor. Legrand Türkiye Pazarlama Direktörü Murat Eti “‹stanbul Sapphire'in bu projede Legrand'› tercih etmesi bizleri çok memnun etti. Türkiye'nin en prestijli binasi, yine Türkiye'nin en iyi ev otomasyon sistemi ile bulufltu. Sapphire'de oturacak olan kifliler hem bu muhteflem binan›n sundu¤u bütün avantajlardan faydalanacaklar hem de BTicino'nun sundu¤u ev otomasyon sistemini kullanacaklar. Sistemin d›flar›ya aç›labilen yap›s›, Sapphire mühendislerinin hayal etti¤i servisleri, BTicino'nun gelifltirilebilir ve kiflisellefltirilebilir yaz›l›mlar› ve partnerlerimiz taraf›ndan gelifltirilen programlar sayesinde, kullan›c›ya sunabilecek. Benzeri iflbirliktelikleri 2010'da da devam edecek. Ülkemizin birçok prestijli yat›r›m› bize güvenerek My Home sistemini kullanmay› amaçl›yor. Ayr›ca sistemin gelifltirelebilir yap›s› çok farkl› bütçelere farkl› çözümler sunabiliyor. Dolay›s›yla tüm dünyada ak›ll› evler lüks olmaktan ç›kt› art›k neredeyse ihtiyaç olmaya bafllad›. Enerji tasarrufuna da imkan sa¤layan ev otomasyon sistemleri dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de h›zl› bir flekilde geliflmeye devam ediyor. Biz de Legrand olarak elektrik sektöründe bir çok konuda oldu¤u gibi bu konuda da BTicino markam›z›n My Home sistemleri ile öncü olmaya devam edece¤iz” dedi. ÜRÜN/YEN‹L‹K/TASARIM/PRODUCT/NEWSNESS/DESIGN/

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


Ü

R

Ü

N

/

P

R

O

D

U

C

T

Ayd›nlatma Armatürlerinde Yeni Bir Ba¤lant› Kavram›

NKA kullan›c›lar›na sundu¤u yeniliklere bir yenisini daha ekledi.”üçlü Soket Klemensi” Kolay, h›zl› ve güvenli ayd›nlatma ba¤lant›s›. Üçlü Soket Klemensi Kompakt yap›s› sayesinde dar alanlarda kolayl›kla kullan›labilen

O

aras›na bir difli ve iki erkek olmak üzere üç yönlü bir T Adaptör eklemek suretiyle havada birlesen bir ba¤lant›dan Ekstra bir ç›k›fl al›nm›fl olur. Buda hiçbir alet gerektirmeden T Adaptör sayesinde sadece soketleri birlefltirerek soketlerden ek alman›z› sa¤lar.

modern bir ba¤lant› teknolojisidir. Havada birleflen bu ba¤lant› ayd›nlatma armatürlerinin montaj› esnas›nda sa¤lad›¤› kolayl›k sayesinde zamandan tasarruf sa¤lamaktad›r. Bu sayede son kullan›c› montaj ifllemini kolay ve h›zl› bir flekilde tamamlayabilir. Üçlü soket klemensi güvenlik aç›s›ndan son kullan›c›n›n güvenli¤i düflünülerek tasarlanm›flt›r. Difli ve erkek olarak iki farkl› modül den oluflmaktad›r. Harici olarak tasarlanan kapaklarda ürünü daha güvenli ve kullan›fll› hale getirmifltir. D›fl kapaklar› harici olarak da siparifl edebilirsiniz. Bu kapaklar sayesinde soketin toz , buhar,s›v› gibi d›fl etkenlerden etkilenmesi minimize edilmifltir. Üçlü Soket Klemensi Ek alma “T Adaptörü” sayesinde Ekstra bir kolayl›k daha sa¤lamaktad›r. Havada birleflen difli ve erkek iki soketin Nisan’10 74 Elektrokent-Perpa Dergisi/N

Üçlü Soket Klemensi No 1 S›ra Klemensin tüm teknik özelliklerine sahiptir. 2,5 mm2 ve 4 mm2 kablo kullan›labilir ve 24A lik ak›m geçirebilmektedir. Üçlü Soket Klemensi Kapaklar›n›n üzerindeki t›rnaklar sayesinde Birbirine kenetlenmektedir. Kilit

aç›lmadan soketler birbirinden kesinlikle ayr›lmaz. ONKA n›n üretmifl oldu¤u Üçlü Soket Klemensinin En çok tercih edilen kullan›m alanlar›n› s›ralayacak olursak, Fuar organizasyonu yapan firmalar› birinci s›raya alabiliriz. Yukar›da belirtti¤imiz gibi Üçlü Soket Klemensinin Kolay, h›zl› ve güvenli bir ayd›nlatma ba¤lant›s› olmas› sebebiyle Fuar stantlar› n›n kurulumunda ve kald›r›lmas›nda en çok kullan›lan aksesuar d›r. Bina ayd›nlatma armatürlerinde de çok daha modern, güvenli ve profesyonel bir ba¤lant› yapman›z› sa¤lar. Her zaman en kaliteliyi en uygun flartlarla sunmay› ilke edinen ONKA ürün gam›n› Teknolojik geliflmeler do¤rultusunda sürekli yenilemeye ve gelifltirmeye devam etmektedir. ÜRÜN/YEN‹L‹K/TASARIM/PRODUCT/NEWSNESS/DESIGN/

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


Ü

R

Ü

N

/

P

R

O

D

U

C

T

ONKA'dan Ölçme Ay›rma Klemensi (Mrk 10 Test Klemensi)

Y

e ni MRK 10 TEST Klemensi ile panzasyon Panolar›nda s›kça kulla-

ONKA, yeniliklerine bir yenisini daha eklemifltir. Ölçme ve ay›rma yapabilece¤iniz bu yeni üründe son kullan›c› aç›s›ndan tüm teknik detaylar düflünülerek tasarlanm›flt›r. Vidal› ve sürgülü olarak tasarlanm›fl köprüleme sistemi sayesinde tek sürgü hareketi ile 4 Klemens birden köprülenebilmektedir. Sürgülü köprü ile Klemensleri köprülerken atlamada yap›labilmesine imkan sa¤lar. Ölçme Ay›rma Klemensi özellikle Alçak Gerilim Panolar›nda, Öçlüm panolar›nda, Kom-

n›lmaktad›r. Yeni MRK 10 TEST Klemensinin teknik özelliklerinden bahsedecek olursak, 10 mm2 lik kablo kesitine kadar kullan›labilmektedir. Voltaj de¤eri 750V ve 57 A e kadar kullan›labilmektedir. Plastik malzemesi Polyamid 6.6 olup V2 yanmazl›k s›tandart›na sahiptir. Metal aksam› Bak›r üzerine Kalay kapl›d›r. Köprüleme sisteminde kullan›lan kovanlar pirinç malzemeden yap›lm›flt›r. ISO 9001-2000, TSE, TSE Ex , CE , ROHS gibi s›tandarlara sahiptir. Yeni MRK 10 TEST Klemensi di¤er ONKA Klemensler de oldu¤u gibi her iki taraf› kapal›d›r. Nihayet plakas› kullanman›za gerek kalmaz ve çok daha iyi bir izolasyon sa¤lar. Vida sistemi hem y›ld›z hem de düz tornavida ile s›k›labilmektedir. Vidalar›n y›ld›z bafll› olmas›n›n bir avantaj› da motorlu tork lar ile rahatl›kla s›k›labilmesidir. Bu da son kullan›c›ya rahat bir çal›flma ortam› sa¤lamaktad›r. Markalama olarak 5x5 mm ve 10x5 mm ebat›nda olan s›tandart t›rnak yap›s›na sahip markalama ürünleri kullan›labilmektedir. Ürünün ebatlar›n› En/Boy/Yükseklik olarak s›ralayacak olursak 9mmX65mmX46,5mm ebatlar›ndad›r.

Nisan’10 76 Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ÜRÜN/YEN‹L‹K/TASARIM/PRODUCT/NEWSNESS/DESIGN/

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


Ü

R

Ü

N

/

P

R

O

D

U

C

T

Autodesk Ailesinin 2011 Sürümleri, Tasar›mc›lara ve Üreticilere Esnek, Fonksiyonel Çözümler Sunmaya Devam Ediyor Autodesk ürünleri 2011 sürümleri ile dijital görüntüleme çözümlerinde disiplinler ve endüstriler aras› kap›lar aç›yor. utoCAD, Inventor, Revit yaz›l›mlar›n›n yeni versiyonlar› tasar›mc›lara, mimarlara ve üreticilere esnek, fonksiyonel ve h›zl› çözümler sunmaya devam ediyor. Autodesk'in amiral gemisi AutoCAD'in yeni sürümü; kavramsal tasar›m ve üretimin tasarlanmas› için gücünü geniflletti. AutoCAD 2011, yüzey modellemeleri ve fleffafl›k için tasar›mc›lar›n yeni fikirlere iten ve üretimi maksimize yeni araçlar içeriyor. Microsoft Windows 7 ile uyumlu olan AutoCAD 2011, Windows 7 Home Premium, Professional, Enterprise ve Ultimate ile Windows Vista ve Windows XP iflletim sistemleri taraf›ndan da destekleniyor. Autodesk Inventor '›n 2011 sürümünün Autodesk Dijital Prototip yaz›l›m› ile olan s›k› entegrasyonu üreticiler için tasar›m sürecini h›zland›rarak, birçok çal›flman›n ofiste gerçeklefltirilmesine olanak tan›yor. Profesyoneller için ürün gelifltirme, kavramsal tasar›m, görsel efektler, mühendislik ve üretim disiplinleri üzerine yo¤unlaflan Autodesk, 3 boyutlu mekanik tasar›m ve mühendislik yaz›l›m› Autodesk Inventor'a tüm bu anahtar fonksiyonlar› da entegre etti. Temel olarak Inventor 2011, mekanik tasar›m sürecinin gelifltirerek, bir önceki versiyonda tasar›ma ayr›lan süreyi %40 oran›nda azalt›yor. CAD uygulamar›n›n enetgre edildi¤i yeni Inventor, yeni gölgeleme, ayd›nlatma ve maddesel özellikleri ile kullan›c›lara tasar›mlar›nda foto¤rafik gerçeklik imkan› sunuyor. ‹nflaat ve altyap› sektörlerine yönelik Autodesk yaz›l›m› Revit'in 2011 versiyonu da sanayinin Yap› Bilgi Sistemi (B‹M) sü-

Tolunay Tomruk; “Autodesk yaz›l›mlar› medya ve e¤lence, mimarl›k, inflaat ve endüstriyel tasar›m gibi alanlarda -üretmeden önce görsellefltirerek- deneyimleme imkan› verdi¤i için son dönemlerde oldukça fazla kullan›lmaya bafllad›. Bu sayede temeli bile at›lmadan dijital modeller üzerinden sat›fl›na bafllanan binalar; üretim öncesi tasarlanan ve tüketicinin be¤enisine sunulan hatta reklam çal›flmalar› yap›lan otomobiller mümkün hale geldi. Bu nedenle Audesk yazl›mlar›n›n 2011 versiyonlar›n›n tüm bu sektörlere yeni bir esneklik ve yeni bir dinamizm getirece¤ine inan›yorum.” dedi.

A

Autodesk Hakk›nda recine adaptasyonunu h›zland›rarak, disiplinler aras› iflbirli¤ini güçlendirerek, yeni renovasyon projelerine iflaret ediyor. Yaz›l›mlar›n 2011 versiyonlar›n›n tüm sektörlere yeni bir dinamizm getirece¤ini belirten Autodesk Türkiye Genel Müdürü

Nisan’10 78 Elektrokent-Perpa Dergisi/N

Autodesk, Inc. imalat, altyap›, inflaat, medya ve e¤lence pazarlar›na yönelik 2 ve 3 boyutlu tasar›m ve görsellefltirme yaz›l›mlar› gelifltirme konusunda lider bir teknoloji flirketidir. 1982'de AutoCAD yaz›l›m›n›n pazara sunulmas›ndan bu yana, Autodesk, en kapsaml› “son teknoloji” prototip çözümleri gelifltirerek, müflterilerinin fikirlerini gerçek hayata geçirmeden önce tecrübe etmelerine yard›mc› oluyor. Fortune 100 flirketleri ve “En ‹yi Görsel Efekt” dal›nda son 15 y›l›n Oscar ödüllü yap›mlar›, para ve zamandan tasarruf etmek, kaliteyi art›rmak ve yenilikçili¤i teflvik etmeye yönelik olarak, tasar›m sürecinin ilk evrelerinde gerçek performans› hayallerinde canland›rmak, benzetim yapmak ve analiz etmek için gereken araçlar konusunda Autodesk'e güveniyor. Autodesk ile ilgili ayr›nt›l› bilgiye www.autodesk.com'dan ulafl›labilir. Detayl› bilgi için: 212 328 31 39

ÜRÜN/YEN‹L‹K/TASARIM/PRODUCT/NEWSNESS/DESIGN/

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


Ü

R

Ü

N

/

P

R

O

D

U

C

T

Elektrikten Kaynaklanan Proplemlerin Çözümü....???

MS Faz Kontrol Sistemi ünümüzde kullan›lan elektrik ener jisinin çevre flartlar›na ba¤l› altyap›s›n›n yetersiz olufluyla birlikte, meydana gelen enerji dalgalanmalar›n›n ani darbeli ve statik yüklenmeleri ve faz aç›lar›ndaki farkl›l›klar›n›, faz›n bir anda 250 volt s›n›r›n› aflmas› veya 170 volt s›n›r›na düflmesi gibi dengesizlikleri takip edebilen anazilatör cihaz› (Faz Kontrol) ürettik.

G

de veya kesik kesik gelen enerjide cihaz bunu kontrol ederek,enerji kesici olarak kulBu cihaz nedir ne ifle yarar. K›saca söylemek gerekirse;Bu cihaz›m›z bir land›¤›m›z kontaktör sayesinde gönderilen elektrik faz koruma sistemidir.Ani voltaj voltaj› kesiyor.Bu görevide 1 mili saniye yükselmeleri ve alçalmalar›nda,elektrikle gibi çok k›sa bir sürede yaparak cihaz›n›z› tehlikelerden korur. çal›flan tüm cihazlar› koruma alt›na al›r. Peki,fazlar üzerinde oluflan harmoniklerde (ParazitÜretti¤iniz cihaz kaç çeflittir? l Cihazlar›m›z› Sanayi ve Ev tipi olmak üze- er) cihaz›n›z›n rolü nedir?

EN ÇOK SORULAN SORULAR

re iki farkl› çeflit ürettik. Peki,nerelerde kullan›lacak bu cihazlar? SANAY‹ T‹P‹ Cihaz›m›z 380 volt elektrikle çal›flan makine ve cihazlar kullan›lan Matbaalarda,Hastanelerde,T›bbi Görüntüleme Merkezlerinde, Bankalarda, Fabrikalarda ve tüm Sanayi Kurulufllar›nda kullan›labilinir.EV T‹P‹ olan cihaz›m›z ise 220 volt elektrikle çal›flan küçük sanayi kurulufllar›,Atölyeler ve Evlerde kullan›labilinir. Böylece elektronik kartlar›n›z ve motor- Özetleyecek olursak;Elektrikli ve Elektrolar›n›z hasar görmez, maddi zarar, ifl ve za- nik cihaz› olan herkesin bu cihaz›m›z› kullanmas› kendi yararlar›na olacakt›r. man kayb›n› önlemifl olursunuz. Üretti¤iniz bu cihaz elektrik enerjisinin darbeli yükTeknik özellikleri: lenmelerinde ne gibi Faz-Nötr aras› kesme aral›¤› En düflük 173 V, En Yüksek 250 V bir görev yap›yor? Fazlar aras› En düflük 334 V, En yüksek 440 V Enerjinin teknik olarak darbe tabir eKesme zaman› 0,1 m/s dilen ani voltaj Frekans 50/60 HZ yüklenmelerinde Analiz 25 snÏ ve yükselmelerinYukarda ki sayd›¤›m›z bu olumsuzluklar meydana geldi¤inde cihaz›m›z, üzerinde bulunan ifllemcileri uyararak, haz›r beklemekte olan kesici kondaktörü sayesinde enerjiyi 1 ms' de devre d›fl› b›rak›r. fiebekeden gelen enerji normal kriterlere döndü¤ünde, 25 sn. gibi çok k›sa bir sürede analiz ettikten sonra tekrar devreye girerek sisteme normal enerjiyi verir.

Fazlar üzerinde oluflan harmoniklerde (Parazitler) cihaz›m›z derhal kendi içlerindeki ifllemcileri uyararak haz›r beklemekte olan kesici kontaktörü devre d›fl› b›rak›r..

3 faz ve 3 faz aras› dengesizliklerde yani 3 faz›n dengesiz yüklenmesinde aktivasyonu nedir? 3 fazdaki,eresteler dedi¤imiz fazlar aras› veya fazlarda oluflan herhangi bir fazda,yani a b c olarak düflünürsek;a faz›nda, b faz›nda veya 3 fazdan oluflan faz da¤›l›m›ndaki dengesizliklerde,faz›n biri düflebilir veya faz›n biri afl›r› yükselebilir . Bu gibi durumlarda da,yine ifllemciler sayesinde bunu kontrol alt›na alarak zararl› bir oluflum sa¤land› diye enerjinizi kesiyor ve makinenizi koruma alt›na al›yor Yüksek gerilimden gelip de alçak gerilime sarkan osilasyonlardaki rolü nedir? Yüklenme diyelim veya buna ba¤l› endüksiyon ak›mlar› dedi¤imiz flebekeyi kontrol eden,yani TEK Kurumu'nun koymufl oldu¤u trafolarda yüksek gerilimden gelip de alçak gerilime sarkan bir tak›m osilasyonlar oluflabiliyor. Buna ,verdi¤iniz enerjinin üzerinde oluflan ayr› bir enerji veya statik enerji diyebiliriz.Yani bu statik enerjiyide kontrol alt›na al›yor. Bunlar sürekli devam eden yüklenmeler de¤ildir.Zaman zaman gelen zararl› dedi¤imiz türden yüklenmelerdir. ‹çerde kartlar›n›za ,cihaz›n›za motorunuza zarar verebilir. Bunlara da girmesini önlüyor,devreye girerek kesime u¤rat›yor ve cihaz›n›z› koruma alt›na al›yor. Ereste, (fazlar aras› veya faz aras›) dengesizliklerde ne yap›yor? Az önce söylediklerimizle afla¤› yukar› birbirine yak›n fleyler oluyor. Ancak burada faz aras› dedi¤imiz,fazlar aras›nda dedi¤imiz aç›lar var. Bu aç›lar›n oluflumunda eresteler

Nisan’10 80 Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ÜRÜN/YEN‹L‹K/TASARIM/PRODUCT/NEWSNESS/DESIGN/

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


Ü

R

Ü

N

de oluflur,yani 3 faz oluflur. ‹flte bu faz aras› de¤iflikliklerde de yine cihaz›m›z bunu hisseder ve devreye girer, faz aç›lar›n› kontrol alt›na alarak,kesiciyi devre d›fl› b›rak›p yine cihazlar›n›z› ve elektronik kartlar›n›z› koruma alt›na alm›fl olur. Gelen 3 fazla herhangi bir faz›n kopmas›nda ne yap›yor peki? Erestelerin,yani 3 faz›n bir anda sistemimize girmesine 3 faz›n dengeli girifli diyoruz Ama bunlardan birinin bir anda ki kopmas›nda ve gelmemesinde cihaz›m›z yine bunu alg›l›yor ve kontrol alt›na alarak makinenize 2 faz olarak veya tek faz olarak enerji vermiyor,enerji normal düzeye gelinceye kadar bekliyor,normale dönünce enerjiyi sisteme sokuyor. Gelen fazlarda voltaj›n 170 volt gelmesinde yani faz nötr aras›nda zararl› voltaj dedi¤imiz s›n›rlarda ne yap›yor?

/

P

R

O

Zararl› voltaj dedi¤imiz s›n›rlama ki benimde bildi¤im kadar› ile bu bir dünya standard› olsa gerek..170 voltla 180 volt aras›,Yani 170 volt tehlike s›n›r› olan voltaj›n düflmesinde zarar gören nedir diye soracak olursan›z,onuda flöyle aç›klamak gerekir; Besleme üniteleri zarar görmese de buna ba¤l› çal›flan motorlar Asenkron ve senkron motorlar zarar görebilir.Bunda da 173 volt s›n›rlamas› yapt›kYeni,cihaz173 volttan afla¤›s›n› sisteme sokmuyor. Piyasa da bilinen Servo Kontrol Regülâtörler ve Offline UPS'ler ler belirtti¤iniz konularda yeterli de¤iller mi? UPS'ler ayr› Servo Kontrol Regülatörler ayr› fleyler. fiimdi,Regülatörler nedir önce ona aç›kl›k getirelim. Gelen voltaj›n düflük gelmesi halinde ona ba¤l› olan bir varyak sistemi vard›r. Regülatör dedi¤imiz Servo Kontrollerde bu varyak otomasyona ba¤l› olarak

Nisan’10 82 Elektrokent-Perpa Dergisi/N

D

U

C

T

yap›lan bir ifllemci veya elektronik kontrolle bir anda düflmede, 30 ile 50 volt s›n›rlar› aras›nda bir referans sa¤lar. Bu referans fludur; diyelim ki gelen faz nötr aras› voltaj›n bir tanesi 170 volt s›n›rlar›na inmesini önler,220 volt s›n›rlar›nda tutmaya çal›fl›r,ama bu ani düflmelerde o cihaz›n yap›m›yla ilgili bir anda onu tolere etmesini sa¤layabilir mi, sa¤layamazm› m› düflünü-lür.Ama ani yükselmelerde de ayn› sorun vard›r.Mesela 220 volt faz-nötr aras› bir anda 300 voltlara yaklaflmas›n› yine kontrol alt›na al›r ve varyak sistemiyle bunu afla¤› çekerek 220 volt s›n›r›na çekmeye çal›fl›r. Ama çok ani darbelerde hemen koruma alt›na almaz. Almad›¤› zaman,zararl› olan fazdaki voltajlar cihaz›n›za sarkabilir ve bunlar büyük hasarlara sebebiyet verebilir.Ama bu gibi durumlar UPS'ler için söz konusu de¤ildir. Çünkü UPS'lerde kendi içinde de

ÜRÜN/YEN‹L‹K/TASARIM/PRODUCT/NEWSNESS/DESIGN/

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


Ü

R

Ü

N

1-OFFLINE UPS'ler 2-ONLINE UPS'ler olmak üzere de ikiye ayr›lmaktad›r. OFFLINE UPS'ler yaln›z enerji kesilmesinde aküler vas›tas›yla enerjinin belli bir süre daha devam›n› sa¤lar. ONLINE UPS' ler ise gelen enerjiyi inverte edip güçlü akü sistemleri ile tekrar fazlar›n veya di¤er tabiri ile bir jeneratör gibi enerji üreterek tekrar sisteme aküple eder.Ani enerji kesilmeleri,faz kaymalar›n› ve harmoniklerin sisteme girmesini önler. Gökyüzünde oluflan yüklü bulutlardan kaynaklanan enerji boflalmalar›nda,yani halk aras›nda y›ld›r›m olarak tabir edilen çok yüksek gerilimlerde bu cihaz›n rolü nedir. Bu gibi hallerde,cihaz›m›z % 50, % 60 seviyesinde çok yüksek gelen voltajlarda bile az önce söyledi¤im etkiyi sa¤lad›¤› için ayn› flekilde yine kesime gidece¤inden cihaz›n›z› koruma alt›na alacakt›r.Bu nötre de sarkt›¤› ve binaya çok yak›n düfltü¤ü zaman, eski Faraday tipi veya yeni ‹zotoplu Radyoaktif Paratonerlerle bunlar› defetme imkân›na sahibiz. Ama bunlar olmad›¤› zaman da % 50,%80 aras› bu çok,çok yüksek kontrolsüz enerjiyi %60 ve%70 mertebesinde koruma yapmaktad›r. Türkiye Elektrik Kurumu'nun periyodik çal›flmalar›nda ki faz-nötr hatal› ba¤lant›lar›nda,yani nötr yerine faz verilmesinde bu cihaz koruyucu olacak m›? Evet,bu çok önemli bir konu . Bazen periyodik bak›mlarda faz-nötr yerine faz iptal edilip faz-faz verilme olas›l›¤› yüksek olan hatalar görülmektedir. Bu gibi durumlarda cihaz›m›z bunu alg›lamakta ve kesinlikle faz-faz giriflini önlemektedir. Elektriklerin gidip gelmesinde ve TEK' in yanl›fl ba¤lant› yapmas›ndan dolay› evlerde ki elektronik aletlerde çok büyük,onar›lmaz hasarlar meydana geliyor, bunlarla ilgilide bir çal›flman›z oldumu? Bununla ilgili biz,bu 3 faz›n d›fl›nda tek faz

/

P

R

O

dedi¤imiz,yani faz-nötr aras›n› kontrol eden monofaze (Faz Kontrolü) dedi¤imiz cihazdanda da ürettik.Bu da sizin dedi¤iniz amaçla ilgili hizmeti de sa¤lam›fl oluyor. Sizin üretti¤iniz cihazlar termik manyetik ak›m kontrol cihazlar› gibi mi dir? Hay›r. Bizim üretti¤imiz cihazlar hiçbir zaman ak›m kontrolü de¤ildir. Ak›m kontrolü flu demektir; kulland›¤›n›z cihazda oluflabilecek ar›zalarda orada ki k›sa devrelerde,afl›r› çekmifl oldu¤u afl›r› ak›mlarda) onun belirli s›n›rlay›c› termik manyetik flalterleri koruma röleleri vard›r. Bunlar devreye girerek sigorta gibi devre d›fl› kalarak

koruma sa¤lar.Bu amaçla kullan›lmaz .Bizim cihaz›m›z›n özelli¤i faz kontrol cihaz› olmas›d›r. Yani faz› kontrol eder. fiimdiye kadar piyasada ki bu tür ürünlerden farkl› bir çal›flma yapm›fls›n›z. Buna neden ihtiyaç duydunuz? Konuflmam›z aras›nda bu çal›flmalar›n yaklafl›k 5 y›ll›k ARGE çal›flmas› oldu¤unu ifade ettiniz. Bunu biraz açar m›s›n›z? Sizin meslek geçmifliniz ve tecrübeniz nedir? ‹lk önce mesleki geçmifliniz ve tecrübeleriniz nedir sorusuna cevap vereyim; 25 y›l TEK'te görev yapt›m ve1997 y›l›nda emekli oldum. Bu hizmetimi yaparken,hem elektriksel hem de elektroniksel çal›flmalar yapt›m.TEK'in bünyesinde hizmet verirken ARGE çal›flmalar›da yap›yorduk . Bu arada elektronikle ilgili hobilerim vard›. Elektrik-

Nisan’10 84 Elektrokent-Perpa Dergisi/N

D

U

C

T

sel ve elektroniksel çal›flmalar›mda,piyasada genelde elektronik kartlarla ilgili çok büyük ar›zalar›n oldu¤unu gördük.Elektriksel motorlarda da çok büyük ar›zalar›n oldu¤unu tespit ettik.Bu gibi ar›zalar›n oluflmamas› için,verdi¤imiz enerjinin daha sa¤l›kl› ulaflabilmesi ve al›c›lar›n da daha sa¤l›kl› kullanabilmesi için,o zamanlar do¤ru enerji kullan›m›yla ve enerji tasarrufuyla ilgili ARGE çal›flmalar›da yapt›m.Bu çal›flmalar sonucunda çeflitli tecrübeler edindim.Elektronik kartlar›,bu harmoniklerden,ani enerji yüklenmelerinden ve parazitlerden nas›l koruruz,frekans dalgalanmalar›na neden olan sistemleri nas›l koruma alt›na al›r›z gibi büyük çal›flmalar yapt›k. Bu çal›flmalar sayesinde edinmifl oldu¤um tecrübelerle,emekli olduktan sonra da bu faaliyetlerimi sürdürmeye devam ettim.Bu esnada Yusuf Gündüz'le tan›flt›m. Kendisininde mesle¤i olan Matbaac›l›k camias›na girmem kendisi sayesinde oldu. Bu sektörde Elektrik ve Elektronikle ilgili çal›flmalar yapt›m . Burada karfl›m›za çok büyük sorunlar ç›kmaya bafllad›. Elektri¤in istem d›fl› dalgalanmalar›n›n,makinalarda özellikle elektronik kartlar›nda çok büyük sorunlara yol açt›¤›n› gördüm. Hatta bundan 5 y›l önce Ankara'n›n eski ve büyük matbaalar›ndan Ajans Türk ve Pelin Ofset Tesislerinde çok büyük elektrik sorunlar› vard›. Bunlara ba¤l› olan elektronik sorunlar yaflan›yordu. ‹flte cihaz›m›z›n ilk ad›m› bu iki matbaada yapm›fl oldu¤um çal›flmalarda at›lm›fl oldu. ARGE çal›flmalar›m›n sonucunda imal edilen ilk ürünlerini kullanmaya bafllad›lar.Befl y›ldan beri bu sistemler çal›fl›yor.Yapm›fl oldu¤um cihazlar sayesinde onlar›n,devaml› maruz kald›klar› elektriksel ve elektroniksel ar›zalar %20'lere veya %10 lara indi. Buda bana göre çok büyük bir baflar›.Bu iki uygulaman›n d›fl›nda, kendi

ÜRÜN/YEN‹L‹K/TASARIM/PRODUCT/NEWSNESS/DESIGN/

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


Ü

R

Ü

N

bünyemizde de bu cihazlar› daha da gelifltirerek çal›flmalar›m›z› sürdürdük .Daha kapsam ve ifllevli bir ürün sunal›m dedik. Hem ulusumuza,hem de vatandafl›m›za faydal› olman›n k›vanc›n› yafl›yoruz. Günümüzde matbaac›l›k,tamam›yla teknolojiye dayal› bir meslek haline geldi . Sizin bu yapm›fl oldu¤unuz çal›flma matbaac›l›k sektörü için çok büyük bir kazanç olarak görülüyor. Bu konuda matbaac› arkadafllar›m›za bir diyece¤iniz var m›? Tabi var.Elektrikteki bu dalgalanmalardan dolay› hemen hemen hepsinin büyük ar›zalar nedeniyle zarara u¤rad›klar›n› hep görür ve duyuyoruz. Maddi zarar bir yana bide ifl gücü kayb› var herhalde…. Hem ifl gücü kayb›,hem de maddi hasarlar, zararlar baya¤› büyük boyutlara ulafl›yor. Sizin bir Türk giriflimcisi olarak bu konuya hassas ve duyarl› olman›z bizim yurtd›fl›na veya bu firmalara ba¤›ml›l›¤›m›z› biraz azaltacak m› ? Tabi. Yani flöyle azalt›r .Do¤abilecek ar›zalarda,cihaz›m›z elektronik kartlar› tamamen koruma alt›na alacakt›r.O zaman ne oluyor? Kart›n kendi üzerindeki yorgunlu¤u hariç; yani orada ki elektronik bir devrenin zaman› dolmufltur, baz› transtörler vard›r zaman› dolmufltur baz› kondansatörler vard›r boflalm›flt›r,kurumufltur,bunlar›n d›fl›nda oluflabilecek elektriksel ar›zalarda elektronik kartlara yans›mayacakt›r. Ama di¤er sayd›¤›m fleylerde,elektronik kartlarda ar›za kendili¤inden oluflacakt›r.Zaten ona biz bir fley diyemeyiz,o ayr› bir olay …. Günümüzde ço¤u sektördeki cihazlar elektronik ve hassas oldu¤u için çok genifl bir alan› kaps›yor. Örne¤in,medikal aletler olsun, t›bbi cihazlar olsun,

/

P

R

O

cihaz›n›z elektri¤in gidip gelmesinden kaynaklanan sorunlar› tamamen bertaraf ederek, insan hayat›yla da direkt iliflkili olan bir cihaz konumuna geçiyor,de¤il mi? fiimdi yaln›z bunu flöyle de¤erlendirelim. Tabi bu gibi çok hassas t›bbi cihazlar›n UPS kontrol devreleri var ama dedi¤im flartlarda oluflan UPS kontrol ürünleri var servo kontrol veya offline UPS lerlede bu koruma mümkün de¤ildir.Firmalar bu UPS leri o niyetle al›yorlar ama görüyorlar ki çok k›sa bir süre sonra cihazda ar›za oluflmufl elektri¤e ba¤l› ani dal-

galanma,ani darbeler veya ani yükselmelerden zarar görmüfl buda bunu etkiler ama tabi bu olay›n online UPS'lede oluflmas› söz konusu de¤il.Bu kullan›c› firmalar›n sat›n alma ve makine ikmal yetkilileri bu UPS'leri al›rken çok bilinçli flekilde hareket etmeleri laz›m. Benim dedi¤im flartlarda bir UPS elde etmeleri laz›m,tabi pahal› da bir sistem. Böyle bir sistemi oluflturmayan firmalar cihazlar›n› koruma alt›na almalar› için , cihaz›m›z› kullanmalar› gerekmektedir. Bu cihaz›n garantisi nedir?

Nisan’10 86 Elektrokent-Perpa Dergisi/N

D

U

C

T

Kesin 2 y›ll›k zaman içerisinde kendinden oluflabilecek bir ar›zada (faz› kontrol etti¤i için fazlara ba¤l› ar›za olmaz) kendisi etkilenirse cihaz›n korumas›n›n anlam› kalmayacak kendinden oluflabilecek bir deformasyonda 2 y›l garanti veriyoruz.2 y›l içerisinde oluflabilecek herhangi bir ar›zada, cihaz üzerinde oynama olmad›¤› sürece, cihaz yenisiyle de¤ifltirilecektir. Piyasalarda sat›lan Çin mal› vb.benzer cihazlar sat›l›yor.Bunlarda ayn› korumay› yaparm›? fiimdi o flöyle bir fley ki; mesela benim önümde de bir tane uzak do¤u mamulü bir faz koruma sistemi dedikleri ve kulland›klar› bir cihaz var. Üzerinde çeflitli prizler var. Elektronik marketlerde sat›l›yor ancak bu hiçbir zaman faz koruma de¤ildir, ak›m koruma da de¤ildir. Sizin imal etti¤iniz cihaz kadar teferruatl› da de¤il zannedersem! Onlar›n söküp içerlerini teknik olarak inceledim. Gördüm ki iki tane varistör koymufllar varistörün önünede cam sigorta koymufllar.Üzerine yaz›lan yaz›da 3 amper s›n›rlar›nda kullan›l›rsa cihaz›n›z› korur notu vard›.Enerjinin bi anl›k yükselmesine ba¤l› varistör k›sa devreye geçecek ve k›sa devreye geçti¤i için de sigortay› att›racakt›r Bu bir anl›k koruma yapabilir.Ama bizim cihaz›m›zdaki özellikler bunda olmas› söz konusu de¤ildir,yaln›z bir faz yükselmesinden baflka,daha önce cihaz›m›z için sayd›¤›m›z özelliklerin hiçbiri yoktur bu cihazlarda,ama bu özellikler varm›fl gibi piyasaya sunulmufl. Bunun takdirini halk›m›z bizim cihaz›m›z› kullanarak yapacak ve görecektir. www.teknoselektronik.com.tr

ÜRÜN/YEN‹L‹K/TASARIM/PRODUCT/NEWSNESS/DESIGN/

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


Ü

R

Ü

N

/

P

R

O

D

U

C

T

Dizayn Ayd›nlatma Kaliteli ve Ergonomik Ürünleri ‹le Sektördeki Yerini Sa¤lamlaflt›r›yor….

SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜR Ürün özellikleri: Harekete duyarl›bu ürün yüksek oranda enerji tasarrufu sa¤lar. Gövdesinde 1. kalite ere¤li sac› kullan›lan ürünün camlar› soft yumuflak ›fl›k verebilmesi için özel larak üretilir. Merdiven boflluklar›, daire içi koridorlar, depo ve garajlar uygun kullan›m alanlar›d›r...

Nisan’10 87 Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ÜRÜN/YEN‹L‹K/TASARIM/PRODUCT/NEWSNESS/DESIGN/

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


Ü

R

Ü

N

/

P

R

O

D

U

C

T

TMS BANT FLORESAN ARMATÜR Özellikleri: Fabrikalar ve atölyeler için ideal ayd›nlatma arac›d›r. 1x40, 2x40, 1x20, 2x20 olmak üzere dört ayr› türde üretilmektedir. Yine gövdesinde kaliteli ere¤li sac› kullan›lmaktad›r.

‹TALYAN GLOP VE APL‹KLER Özellikleri: Sac gövde üzerine soft ›fl›k ve kumlama tekni¤iyle özel üretilmifl bu ürünler kaliteli ve fl›k mekanlar için vazgeçilmez ayd›nlatma arac›d›r. Nisan’10 88 Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ÜRÜN/YEN‹L‹K/TASARIM/PRODUCT/NEWSNESS/DESIGN/

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


Ü

R

Ü

N

/

P

R

O

D

U

C

T

PLAST‹K GLOP ARMATÜRLER Özellikleri: Gövdesinde 1.kalite abs kulland›¤›m›z gloplar›m›z kristal bas›lan desenli camlar› ile mutfak,banyove daire içi koridorlarda kullan›lmaktad›r.

Nisan’10 90 Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ÜRÜN/YEN‹L‹K/TASARIM/PRODUCT/NEWSNESS/DESIGN/

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


R

Ö

P

O

R

T

A

J

/

I

N

T

E

R

V

I

E

W

Fikret Atalay: MERT ‹THALAT PAZARLAMA

'Enerjinin Portatif Hali: Piller Enerji Avucunuzun ‹çinde: Piller Pillere Bir fleyler Oluyor...' Pillerin günlük yaflam›m›za girmesinin üzerinden yar›m yüzy›ldan fazla zaman geçti. El fenerleri ve küçük el radyolar›yla bafllayan pil maceram›z bugün enerji canavar› dijital foto¤raf makineleri, MP3 çalarlar gibi Hi-Tech ürünlerle devam ediyor. Modern yaflam›n vazgeçilmez bir parças› haline gelen pillerle ilgili güncel bilgileri birinci a¤›zdan, dünyan›n en büyük pil üreticisi GP'nin Türkiye distribütörü Mert ‹thalat Pazarlama Müdürü Fikret Altay'dan ald›k. Kiflisel bir soruyla bafllamak istiyorum, sizin pil kullanma al›flkanl›¤›n›z nas›ld›r, ne tür pilleri tercih ediyorsunuz? en de herkes gibi uzaktan kumanda, telsiz telefon, foto¤raf makinesi, portatif müzik sistemleri gibi, günümüzde art›k lüks olmaktan ç›km›fl ve normal hayat›n bir parças› haline gelmifl olan birçok cihaz kullan›yorum. Ayr›ca çocuklar›m›n oyucaklar›n›n bitmek bilmeyen pil ihtiyac› ile de bafla ç›kmak zorunday›m. Bu nedenle bir kere kullan›p sonra atmak zorunda kald›¤›m Alkalin ve türevi pilleri bir kenara koyup flarjl› pil kullanmaya bafllad›m. Yaklafl›k befl y›ldan beri sadece flarjl› pil kullan›yorum. fiarj edilebilen pillerin tek kullan›ml›k pillere karfl› avantajlar› nelerdir?

B

Öncelikle flunu söylemek istiyorum; tek kullan›ml›k Alkalin pillere “kötü”, flarjl› pillere “iyi” demek do¤ru olmaz. Her iki tür pilin de farkl› durumlarda farkl› ihtiyaçlar› karfl›lad›¤›n› kabul etmek gerekir. Ancak faydalar› alt alta koydu¤unuzda flarjl› pillerin birçok yönden Alkalin pillere üstünlük sa¤lad›¤›n› rahatl›kla söyleyebiliriz. Kul-land›¤›m›z pilli cihazlar› hat›rlayal›m; uzaktan kumanda, MP3 çalar, telsiz telefon, portatif radyo ve TV'ler, fener vb. ›fl›k kaynaklar›, saatler, kiflisel bak›m ürünleri, oyuncaklar, bilgisayar çevre birimleri ve kablosuz olarak kullan›lan hemen her fley pille çal›fl›yor. Bu cihazlarda kulland›¤›m›z pilleri farkl› zamanlarda ald›¤›m›z için bütçemize etkilerini hissetmiyoruz ancak y›ll›k olarak bakt›¤›m›zda gerçekten büyük maliyetler ortaya ç›k›yor. Tabii bu iflin sadece parasal yönü. Bir de çevresel etkiler var; ömrünü dolduran her pil, do¤aya zarar ver-me potansiyeli olan bir at›k haline dönü-flüyor.

fiarjl› pillerin Alkalin pillerden daha zay›f oldu¤u yönünde bir düflünce var. Do¤ru mudur? Bu, tamamen yanl›fl bilinen bir flehir efsanesidir. Tam aksine, yüksek kapasiteli bir flarjl› pil 2700 mAh (miliamper) güç verirken, ayn› s›n›ftaki bir Alkalin pil ancak 1500 Nisan’10 94 Elektrokent-Perpa Dergisi/N

RÖPORTAJ/SÖYLEfi‹/ANLATI/FEATURE/CONVERSATION/

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


R

Ö

P

O

R

T

mAh güç verebilmektedir. Alkalin pil teknolojisi, bir anlamda önü t›kanm›fl bir teknolojidir ve çok büyük bir yenilik olmad›kça 1500 mAh'nin üzerine ç›kabilir gibi görünmemektedir. Ayr›ca baz› yeni nesil elektronik cihazlar sadece 1500 mAh'den daha fazla güce sahip pillerle çal›flmaktad›rlar. Bu tür cihazlarda Alkalin pil yerine daha yüksek güç sa¤layan ve tekrar tekrar kullan›labilen Ni-MH (Nikel Metal Hidrit) flarjl› pilleri kullanmak gerekiyor. Miliamper'den söz ettiniz, tam olarak ne anlama geliyor? Miliamper (mAh) bir pilin sahip oldu¤u kapasiteyi, k›saca gücünü gösterir. fiarjl› bir pilin mAh de¤eri ne kadar yüksekse, flarj edildikten sonra ne kadar uzun süreyle kullan›labilece¤ini gösterir. Bir otomobil örne¤i verecek olursak, mAh de¤eri otomobilin sahip oldu¤u benzin deposunun büyüklü¤üne benzer. Deponuz ne kadar büyük olursa, o kadar uzun yol alabilirsiniz. GP'nin bu alandaki ürün ve çözümleri nelerdir? Bildi¤iniz gibi GP dünyan›n en büyük pil

A

J

/

I

N

T

üreticisi konumunda. Uzun y›llara dayanan AR-GE çal›flmalar› sonucunda üretilen flarjl› piller, bugün kullan›c›lara 2700 mAh de¤erinde güç sa¤layabilmektedir. Hem alkalin hem de flarjl› pil kategorilerinde çok genifl bir yelpazede pil ve flarj cihazlar› sunmaktay›z. Bizim GP olarak y›llard›r sahiplendi¤imiz bir slogan›m›z var : 1 kere al, 1000 kere kullan”. Asl›nda kullan›c›lar›m›za vaadetti¤imiz her fleyi çok iyi özetleyen bir slogand›r bu. Biz pil kullan›c›lar›na, her seferinde pil almak ve atmak yerine bir flarj cihaz› ve GP pil alarak 1000 kere kullanabileceklerini söylüyoruz. Bu, normal bir kullan›mla yaklafl›k 5 y›ll›k bir zamana denk geliyor. Düflünün, GP flarj cihaz›n›zla birlikte gelen 4 adet pili, her türlü ihtiyac›n›z için 5 y›l boyunca kullanabiliyorsunuz. Bunun bütçenize ve do¤an›n korunmas›na katk›lar›n› bir düflünün. ‹flte biz Türkiye pazar›nda her kesimden kullan›c›lar›m›za bu formülü anlatmaya çal›fl›yoruz. GP ürünlerinin di¤er bir özelli¤i de, do¤ru kullan›ld›¤›nda çok uzun bir süre boyunca flarj kapasitesinda

Nisan’10 95 Elektrokent-Perpa Dergisi/N

E

R

V

I

E

W

herhangi bir düflme yaflanmamas›d›r. K›saca bir GP pilden, ilk flarjda da, 500. flarjda da ayn› performans› alabilirsiniz. Do¤a dostu ürünlerinizden söz edebilir misiniz? Asl›nda GP markal› flarjl› pillerimizin tamam›, kullan›m flekilleri nedeniyle do¤a dostu niteliklere sahipler. Her bir flarjl› pil, kifli bafl› pil tüketimini düflürerek zararl› olabilecek at›k madde miktar›n› azaltmaya yard›mc› olmaktad›r. Bunun yan› s›ra yeni ürünümüz GP ReCyko+ ile de kullan›c›lar›m›zdan gelen bir talebi de yerine getirmifl olduk. fiarjl› pil kullanman›n belki de tek olumsuz yan›, pili ald›¤›n›zda kullanmadan önce flarj etme zorunlulu¤udur. Yani hemen kullanma imkan›n›z olmaz ve bu nedenle Alkalin pil almak zorunda kalabilirsiniz. Yeni GP ReCyko+ ile bu da de¤ifliyor. GP ReCyko+'yu tam dolu olarak al›yorsunuz ve bitti¤inde di¤er GP pilleri gibi flarj ederek 1000 defaya kadar kullanabiliyorsunuz. GP ReCyko+'nun bu özelli¤i sayesinde Alkalin pil kullan›c›lar› taraf›ndan da tercih edilmeye bafllad›¤›n› görüyoruz.

RÖPORTAJ/SÖYLEfi‹/ANLATI/FEATURE/CONVERSATION/

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


R

Ö

P

O

R

T

GP ayn› zamanda tasarruflu ampul de üretiyor. Türkiye'de GP ampul sat›l›yor mu? GP, en büyük üretici olman›n yan› s›ra çevre sorumlulu¤u yönünden de büyük baflar›lara imza atan bir firma. Bu anlamda gelifltirdi¤i teknolojileri pek çok farkl› ürün serisinde görmek mümkün. Mart ay›nda LightTech fuar›nda duyurdu¤umuz yeni GP tasarruflu ampul serisiyle, bu alanda da kulan›c›lar›m›za tasarrufta ve do¤a dostu ürün kullan›m› konusunda yepyeni bir ufuk açmay› hedefliyoruz. Ülkemizde pil ve flarj cihazlar›nda GP kalitesine duyulan güvenin GP tasarruflu ampullerde de artarak devam edece¤inden flüphemiz yok. Tasarruflu ampuller normal ampullerden çok daha pahal›. Peki tasarruf bunun neresinde? Tasarruflu ampul al›rken daha çok para ödedi¤iniz do¤ru ancak ampul bir süs eflyas›

A

J

/

I

N

T

de¤il. Enerji tüketen bir ürün oldu¤u için, verdi¤i ›fl›k miktar›n› sabit tutarak tüketti¤i enerjiyi düflürürseniz, kullan›m ömrü boyunca çok daha az elektrik harcayacak, böylece orta ve uzun vadede büyük tasarruf sa¤layacakt›r. K›saca tasarruflu ampule verdi¤iniz paray› birkaç ay içinde elektrik faturan›zdan düflerek tasarruf yapmaya bafllars›n›z ve bu tasarruf y›llar boyunca sürer. GP tasarruflu ampuller normal bir ampulün yaklafl›k olarak 5'te biri kadar elektrik harcar, böylece elektrik faturan›zda ayd›nlatma için ödedi¤iniz tutar› 5'te 1 oran›nda azaltabilirsiniz. Tasarruflu ampul kullanman›n bütçeye oldu¤u kadar do¤an›n korunmas› yönünde de büyük faydalar› oldu¤unu da unutmamak gerek. GP tasarruflu ampul kullanarak hem bütçemizi hem de dünyam›z›n ve ülkemizin

Nisan’10 96 Elektrokent-Perpa Dergisi/N

E

R

V

I

E

W

k›s›tl› enerji kaynaklar›n› ayn› anda korumam›z mümkün. Baz› kullan›c›lar tasarruflu ampulün ›fl›¤›ndan rahats›z oluyor, GP tasarruflu ampullerde bunun için bir çözüm var m›? Asl›nda bu konu kiflinin ›fl›k rengi tercihiyle ilgili. GP tasarruflu ampul serisinde her tür kullan›c›y› memnun edecek güçte ve renkte ›fl›k veren ürünlerimiz var. Dileyen kullan›c›lar floresan türü beyaz ›fl›k veren ampulleri tercih etti¤i gibi, sar› ›fl›¤› tercih edenler için de çok zengin seçenekler sunan bir ürün yelpazesine sahibiz. Ayr›ca ürünlerimiz birbirinden çok farkl› duy ve flekil seçeneklerine sahipler. GP tasarruflu ampul serisinin özel ambalajlar›nda, duy ba¤lant›s› bölümü kolayl›kla görülebildi¤i için kullan›c›lar ihtiyaçlar›na uygun ampulü hata yapmadan kolayl›kla seçebiliyorlar.

RÖPORTAJ/SÖYLEfi‹/ANLATI/FEATURE/CONVERSATION/

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


R

Ö

P

O

R

T

A

J

/

I

N

T

E

R

V

I

E

W

Halil Göçer: SELDA YANGIN ALGILAMA S‹TEMLER‹

'Ürünlerimiz Kalite ve Müflteri Memnuniyeti ‹lkesine Dayal› Olarak Üretmekteyiz' 1975 y›l›nda kurulan özellikle yang›n alg›lama ve uyar› sistemleri üretimi konusunda uzman laflan Selda Elektrik'in yetkilisi Halil Göçer ile Selda Yang›n Alg›lama Sistemleri'ni ve ürettik leri ürünleri konufltuk. Firman›z ticari faaliyetlerine ne zaman ve nas›l bafllad›? irmam›z 1975 y›l›nda üç çeflit ürün çeflidi ile üretime bafllam›fl olup ürün çeflitlerini fluan için otuz çeflit ürüne kadar ç›karm›flt›r. Bu çeflitlerimizi daha da art›rarak sektörümüzdeki yerimizi daha kal›c› hale getirmeyi amaçlamaktay›z. Firman›z›n ürün yelpazesinde ne tür ürünler var ö¤renebilir miyiz? Ürün yelpazemiz yang›n alg›lama ve uyar› sistemlerinden oluflmaktad›r. Bu ürünlerden k›saca bahsetmek gerekirse ürünlerimizi siren, korna, kampana zil, seyyar el lambalar› gibi s›ralayabiliriz.Ayr›ca pazar a¤›m›zda yang›n alg›lama sistemleri (konvasiyonel ve adresli) de bulunmaktad›r. Üretti¤iniz , ithalat›n› ve sat›fl›n› yapt›¤›n›z ürünlerin özellikleri ve benzerlerinden farkl› yanlar› nelerdir? Üretmifl oldu¤umuz ürünlerimiz; fabrikam›za hammadde olarak gelir, ürün olarak sat›fla haz›r hale getirilir. Üretti¤imiz ürünleri kalite ve müflteri memnuniyeti ilkesine dayal› olarak üretmekteyiz. Bu da bizim bu sektördeki di¤er üreticilerden farkl› olmam›z› sa¤lamaktad›r. Firman›z AR-GE çal›flmalar›na bütçe ay›r›yor mu?AR-GE çal›flmalar›n›z ne durumda? Piyasa ve müflteri talepleri do¤rultusunda AR-GE çal›fllar›m›z devam etmekte olup yeni ürünlerimizi tasarlamaktay›z. Üretim yap›yor musunuz?yap›yorsan›z üretti¤iniz ürünleri ihrac ediyor musunuz?ediyorsan›z a¤›rl›kl› olarak hanhi ülkelere ediyorsunuz? Baflta da söylemifl oldu¤umuz gibi firmam›z üretici bir firmad›r.Üretti¤imiz ürünlerimizi iç pazar baflta olmak üzere Yak›n, Orta Do¤u ülkeleri ve Afrika ülkelerine ihraç etmekteyiz. ‹hracat hedefimiz ; bu ülkelere olan ihracat hacmimizi art›rmak ve Avrupa ülkelerinde

F

Nisan’10 98 Elektrokent-Perpa Dergisi/N

RÖPORTAJ/SÖYLEfi‹/ANLATI/FEATURE/CONVERSATION/

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


R

Ö

P

O

R

pazar a¤› oluflturmakt›r.. Sat›fl›n› yapt›¤›n›z ürünlerle ilgili bir sorun yafland›¤›nda teknik destek veriyor musunuz? Ya da ürünü yenisi ile de¤ifltiriyor musunuz? Müflterilerimize ürünlerin kullan›m› hakk›nda teknik bilgi ve e¤itim vermekteyiz. Üretim hatalar›ndan kaynaklanan ar›za durumunda ürünlerimizi yenisi ile de¤ifltirmekteyiz ayr›ca kullan›c› hatalar›ndan kaynaklanan ar›zal› ürünlerin de tamiri taraf›m›zca yap›lmaktad›r. Firman›z›n kalite politikas› ile ilgili neler söylemek istersiniz? Hedefimiz müflteri memnuniyeti ve sorunsuz üretici olmak oldu¤u için kaliteye önem vermekteyiz. Bu ilkemiz do¤rultusunda ürünlerimizin CE - ‹SO belgelerimizi alm›fl bulunmak-

T

A

J

/

I

N

T

E

R

V

I

E

W

tay›z. Asla kalite ve müflteri memnuniyeti ilkemizden ödün vermeden üretime devam edip kalitemizi art›rmak en büyük hedeflerimizdendir. Sektörünüzü yak›ndan bilen biri olarak bize sektörünüzün geliflimi ile ilgili neler söylemek istersiniz? Sektörünüzle ilgili ülkemizin dünya pazar›ndaki yeri neresi ö¤renebilir miyiz? Sektörümüzün dünya pazar›ndaki yeri olmas› gerekti¤i gibi de¤il ve kesinlikle ülkemizin bu tarz ürünlerde dünya pazar›ndaki pay›n›n çok daha fazla olmas› gerekiyor. Bunu hak etti¤imize inan›yorum. Dünya pazar›ndaki yerimizi alamamam›z›n nedenlerini; finansman, reklam , AR-GE , devlet teflviki, maliyetlerin yüksek oluflu ve rekabet koflullar›n›n uygun olmamas› olarak s›ralayabiliriz.

Nisan’10 100 RÖPORTAJ/SÖYLEfi‹/ANLATI/FEATURE/CONVERSATION/ Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


R

Ö

P

O

R

T

A

J

/

I

N

T

E

R

V

I

E

W

Ekrem Sekban: SEKON MÜHEND‹SL‹K

'Ürünlerimiz Hem Yurtiçinde Hem de Yurtd›fl›nda Tercih Edilmektedir' 1992 y›l›nda Ekrem Sekban taraf›ndan kurulan 1998 y›l›nda ayd›nlatma armatürleri üretmeye bafllayan k›sa sürede sektörünün önde gelen firmalar› aras›nda yer almay› baflaran Sekon Mühendislik'in yetkilisi Ekrem Sekban ile Sekon Mühendislik'i ve ülkemiz ayd›nlatma sektörünü konufltuk. Firman›z ticari faaliyetlerine ne zaman ve nas›l bafllad›? EKON Mühendislik, 1992 y›l›nda Ekrem SEKBAN (Mak Müh-‹TÜ) taraf›ndan kurulmufltur. Alman BA-KAL‹TE AG firmas›n›n temsilcili¤i ve Yerden ›s›tma sistemlerinde uygulamaya yönelik çal›flmalar yapm›flt›r. 1998 y›l›ndan buyana da Ayd›nlatma sektöründe hizmet vererek yoluna devam etmektedir. Kurulufl amac›nda , ayd›nlatma sektörüne farkl› çizgilerde ürün sunabilmek ve araflt›rmac› yönüyle de bunu ekonomik modellerle farkl› k›lmak olan Sekon bunu sa¤laman›n memnun edici yönüyle yoluna devam etmektedir. Farkl› çizgiyi yakalam›fl olan firmam›z Bin metrekare kapal› alanda hizmet vermektedir. Ürün ve kal›plar› bünyesinde dizayn eden firmam›z ayn› zamanda imalatlar›n› da yapabilme becerisine sahiptir. Hammadde imalat›n› ve sonras›nda bask› ifllerini de bünyesinde yapabilme özelli¤inden dolay› da müflterilerine tek elden hizmeti sa¤layabilen bir firmad›r. Müflteri isteklerine gö-re de özel çal›flmalar yapmaktad›r. Ürün yelpazenizde ne tür ürünler var. Ve ürünlerinizin benzerlerinden farkl›

S

yanlar› neler Ö¤renebilir miyiz? Ürün yelpazemizde BMC malzemeden dar ve Genifl modeller olarak etanj armatürler, etanj duylu bant armatürler ve Sokak Lambalar› . Teknik konularda varyak özel flanfllar›, özel kutular ve çeflitli ürünler müflteriye özel imal edilmektedir. Ürünlerimizin benzerlerinden fark›, görsel hofl çizgilerin ötesinde teknik kullan›mdaki sa¤lam yap›s› ve ekonomikli¤i, kullan›lan yan ürünleri de kaliteli seçmifl olmam›z. Mühendislik çal›flmalar›m›zdan dolay› da ürünler daha ergonomiktir. Ürünlerinizi müflterilerinize nas›l ulaflt›r›yor sunuz? Pazarlamay› do¤rudan fabrikadan ve müflterilere ziyaretler fleklinde yapmaktay›z. Ayr›ca var olan ‹nternet sayfam›z› da kullan›yoruz. D›fl ticaret yap›yor musunuz? D›fl ticaret için at›l›mlar›m›z var ve devam eden görüflmelerle bu giriflimimizi sürdürüyoruz. Ayr›ca ürünlerimizi arac› baz›

kurulufllar arac›l›¤›yla Rusya, Romanya, Ukrayna ve Irak olmak üzere çevre ülkelere sat›yoruz.Yurt d›fl›nda ve de içinde ürünlerimiz be¤enilir çizgidedir. Sorun yaflanacak tarzda s›k iliflkimiz do¤rudan olmad›.Münferit sat›fllarla mevcut. Ürünlerle ilgili uygulamalar yap›yor musunuz? Ürünlerle ilgili uygulamalar yap›lmamaktad›r bu tamamen farkl› bir u¤rafl. Ürünlerle ilgili bir sorun yafland›¤›nda teknik destek veriyor musunuz? Teknik destek olarak sat›lan her ürünü müflteri memnuniyetini takip ederek yap›yoruz. Ürünlerimiz hakk›nda seminer yada farkl›

Nisan’10 102 RÖPORTAJ/SÖYLEfi‹/ANLATI/FEATURE/CONVERSATION/ Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


R

Ö

P

O

R

T

bilgiler istenirse veriyoruz. Bunlar daha çok malzeme kalitesine dair oluyor. Kullan›m aç›s›ndan eksikli¤i olmayan ürünlerimiz i tan›t›rken de gerekenleri bilgilendirme ad›na yap›yoruz. Firman›z›n kalite politikas› ile ilgili neler söylemek ister siniz? Kaliteyi sürekli gelifltiren bir yap›m›z var. Bu daha çok fonksiyonel olmas› ve de sa¤lam ürünler alabilmek ad›na yap›lmaktad›r. ‹sim ve amblem olarak marka tescilimiz mevcut olup baz› ürünlerin model patenti mevcuttur. Di¤er kalite belgeleri içinde çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz. Firman›z›n k›sa ve uzun vadedeki hedefleri neler? Ana hedefimiz yurt d›fl›na sa¤l›kl› ürünler ihraç edebilmek. Bu amaçla 2008 de Ukrayna da ayd›nlatma konusunda fuara kat›larak çal›flmalar›m›z› bafllatm›fl bulunuyoruz. Daha etkin ve de yerinde çal›flmalarla önümüzdeki zaman diliminde devam edece¤iz. Türkiye de ilk defa ürünler üzerinde uygulayabilmek için otomatik s›v› contalama projesini KOSGEB in bünyesinde kabul ettirmifl olduk. Gerçekleyemememizin nedeni Banka bölümündeki yüksek teminat›n taraf›m›zdan sa¤lanamam›fl olmas›d›r. Firman›z›n Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili çal›flmalar› neler? Ar-Ge çal›flmalar›m›z›n ve bir di¤eri de kal›plar›n ›s› izolasyonudur ki buda bir bak›ma maliyet gerektirmektedir. Bir baflka gelifltirilen ürünümüz daha var ancak yine maliyet aç›s›ndan bekleyen, ekonomik Etanj armatür modelleridir. Ar-Ge çal›flmalar›yla ilgili afl›lamaz durum, yukar›da da belirtti¤im gibi ekonomiktir. Her ne kadar yard›mlar varsa da bunlar›n d›fl›ndaki harcanmas› gereken k›s›mlarda bizler gibi küçük firmalar›n çözebilece¤i miktarlar de¤il. Hele uzun süren kriz ortam›ndan sonra imkans›z hale gelmifltir. Birde verilen krediler ancak güçlü ekonomik yap›s› olan firmalar›n sa¤layabilece¤i flartlar konularak ilan edildi¤inden geliflmeler ketum kalmaktad›r. Ancak fikirde Ar-Ge yapabilmekteyiz. Gerçeklefltirmekse zamana ve ekonomik anlamda rahat olmam›za ba¤l›. Ülkemiz ayd›nlatma sektörünü dünyan›n de¤iflik ülkelerindeki ayd›nlatma sektörü ile karfl›laflt›r-

A

J

/

I

N

T

d›¤›n›zda ülkemiz Ayd›nlatma sektörü ile ilgili nas›l bir de¤erlendirmede bulunur sunuz? Dünya pazar›nda de¤il ülke pazar›nda bile henüz tam anlam›yla sektör olamad›¤›m›za inan›yorum ama çal›flmalar yap›lmaktad›r. Ayd›nlatma genelde elektrik alt sektörü olarak bilinmektedir. ‹mal edilen ürünler olarak dünya pazar›nda yerinin varl›¤› söylenemez ama süratle yer edinece¤i de bir gerçek. Türkiye geliflmekte olan bir ülke ve her zaman› de¤iflimlerle geçiyor. Hiçbir konuda yeterli geliflmeyi sa¤layamayan bir durumda bu nedenle sa¤l›kl› de¤erlendirme yapabilmek olas› de¤il. Ama her fley öncesinden daha güzele gitmeye do¤ru yol al›yor ki burada ülke siyasetinin rolü büyük. Ama oda yukar›daki flirketlerin karakteri partilerle çok zaman alaca¤a benziyor. Bizdeki geliflmeler henüz kiflilerin becerisiyle yürüyor. Kurumsallaflabilenler çok az ve daha yeni yeni. Ekonomik göstergelerde bu yap›daki siyasiler taraf›ndan kendilerine göre haz›rlanabilmekte ifline gelen ve de verileri rahats›z eden ürünlerle oynayarak bunu de¤ifltirebilmekte. Yani ekonomik verilerin hiçbir dönemde sa¤l›kl› olabilece¤ine inanm›yorum bu parti profilleriyle ve de henüz oturmam›fl ekonomik kurallar›n kuflatt›¤› ortamda. Genel hissetti¤imse ,Türkiye becerili ve çal›flkan insanlar›n bulundu¤u bir ülke ve onlar sayesinde ekonomik veriler her geçen

E

R

V

I

E

W

gün iyiye do¤ru geliflmektedir.Hedefimiz her zaman dünya ya yeni ve kaliteli ürünler satarak ülke geliflmesine faydal› olabilmek. Bu da, d›fl fuarlara kat›labilmek, seyahatleri art›rmak ve iletiflimi sürekli k›labilmekle mümkün . ‹nsan›n gerçek yaflam›nda son olarak diye bir kavram yoktur. Sadece tecrübe bilgilerle gelece¤e yada isteniyorsa geçmifle dair söylemlerimiz olabilir ama hiçbir zaman son de¤il. Tüm istenilenlerin ilk ad›m› e¤itimli olmak bu meslek e¤itiminin yan›nda sosyal donan›ml›da olabilmeyi baflarmak olarak alg›lanmal›. Her firma Ar-Ge çal›flmalar› her f›rsatta yap›labilmeli. Dünya ile entegrasyona önem vermeli. Fuar çal›flmalar› daha etkin ve yerinde yap›labilmeli. ‹flin verimlili¤i aç›s›ndan flirket içi e¤itim çal›flmalar› yap›labilmeli. Çal›flanlara flirket ve kalite mantalitesi benimsetilmeli ki burada flirket politikalar› dahil her fley çal›flanlarla yeterince bilgilendirilerek tart›fl›labilmeli ki verim ve de kalitenin bence ilk flart› çal›flma ortam›ndaki arzu beceri ve duyarl›l›kt›r. Patron ,iflçi ay›r›m› de¤il sadece firma gerçe¤i ve çal›flanlar› söz konusu olmal› . paylafl›mlar› samimi ve programl› ve de içerikli yapabilen firmalar›n dünya pazar›nda yeri her zaman kaliteli ve sayg›n olacakt›r. Kaliteyi ve güzellikleri isteyenler bir gün bu anlamda Türkiye'de gittikçe artan bir say›da buluflacakt›r buna inanmam›z ise ilk ve ciddi bir ad›md›r.

Nisan’10 103 RÖPORTAJ/SÖYLEfi‹/ANLATI/FEATURE/CONVERSATION/ Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


R

Ö

P

O

R

T

A

J

/

I

N

T

E

R

V

I

E

W

Ercüment Kaya: CHINT ELEKR‹K

'Hedefimiz 2020 Y›l›nda Dünyan›n En Büyük 5 Elektrik Firmas›ndan Birisi Olmak' 1984 y›l›nda alçak gerilim da¤›t›m ürünleri üretmek üzere kurulan 4 milyar dolar cirosu, 18.000 çal›flan› ile Çin'in en büyük elektrik firmalar›ndan birisi olan CHINT Elekrik'in Türkiye Organizasyonu Genel Müdür Yard›mc›s› Ercüment Kaya ile CH‹NT Elektrik'i, ürettikleri ürünleri ve sektörü konufltuk. Firman›z ticari faaliyetlerine ne zaman ve nas›l bafllad›? 984 Y›l›nda,Wenzhou da alçak gerilim da¤›t›m ürünleri üretmek üzere kurulan firmam›z yüksek kalite ç›tas›, ileri teknolojisi ve ça¤dafl yönetim anlay›fl›yla 4 Milyar Dolar cirosu, 1 Milyar dolar ödenmifl sermayesi ve 18.000 çal›flan›yla Ç‹N'in en büyük elektrik flirketidir. fiirketimiz halka aç›k olup Çin sermaye piyasas›na tabi olup hisseleri borsada ifllem görmektedir. CHINT Avrupa yap›lanmas›nda Almanya, ‹spanya, ‹talya, ‹ngiltere'den sonra 2008 y›l›nda Türkiye'de faaliyetine bafllam›flt›r. Avrupa'da stratejik öneme sahip Avrupa'n›n en büyük 7. Ekonomisi olan Türkiye CHINT'in üzerinde önemle durdu¤u pazard›r. Orta ve Uzun vadede Avrupa'n›n lojistik ve üretim merkezi olmas› için belirlemifl oldu¤umuz stratejik planlar çerçevesinde yolumuza devam ediyoruz.

1

Nisan’10 104 RÖPORTAJ/SÖYLEfi‹/ANLATI/FEATURE/CONVERSATION/ Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


R

Ö

P

O

R

T

A

J

/

I

N

T

Firman›z›n ürün yelpazesinde ne tür ürünler var ö¤renebilir miyiz? Chint Elektrik Alçak Gerilim, Orta Gerilim ve Yüksek gerilim ürünleriyle tüketicinin ihtiyac› olan duvardaki prizden enerjinin üretildi¤i santral aras›ndaki tüm elektrik ürünleri üretmektedir. Bu sayede enerjinin üretilmesi, iletilmesi ve da¤›t›lmas› alanlar›nda genifl ürün yelpazesiyle hizmet vermektedir. Öncelikle Alçak gerilim da¤›t›m ve Kontrol ürünlerinin Türkiye de sat›fl ve teknik servisinin verilmesi amaçlanm›flt›r. 2008 Y›l›ndan itibaren Alçak gerilim ürünlerinde Otomat, Kaçak Ak›m, Kompakt fialter, Aç›k Tip fialter, Kondansatör, Kontaktör, Termik Röle ve sinyal lambas›n›n sat›fl›n› yapmaktay›z. 2009 y›l›nda yap›lanan teknoloji yat›r›m›yla günefl enerjisi PV hücrelerin üretimine bafllam›flt›r. Günefl enerjisi Avrupa faaliyetleri ‹talya ofisimiz oran› ile en az sarfiyatl› ürünlerden biridir. taraf›ndan yürütülmektedir. NA1 serisi Aç›k tip flalterlerimiz 630A ile Üretti¤iniz, ithalat›n› ve sat›fl›n› yapt›¤›n›z ürünlerin 5000 A aral›¤›nda 80kA kesme kapasitesine özellikleri ve benzerlerinden farkl› yanlar› neler? sahiptir. 1-7 Saniye aral›¤›nda ayarlanabilen NB1, DZ158 ve eB serisi Otomatlar›m›z düflük gerilim bobini sayesinde flebekede 4,5kA, 6kA ve 10kA kesme kapasiteli olup oluflan ani k›rpmalarda istem d›fl› flalterin B,C,D açma e¤rilerine haizlerdir. Otomat açmas›n› engellemektedir. NC1 ve NC2 serimiz 1A ile 125 A aral›¤›ndad›r. Ürünler- kondaktörlerimiz sayesinde AC1 s›n›f›nda imizde genifl aksesuar seçene¤i sayesinde 800A kadar çözüm sunmaktay›z. genifl uygulama alan›na sahiplerdir. NL1 ka- Pazardaki ürünlerinden bizi ay›rt eden baflçak ak›mlar›m›z› AC ve DC bileflenleri kes- l›ca özelliklerimiz ise ürünlerimizin tamame özelliklerine sahip seçeneklerimiz var- m›nda ROHS çevreye uyumluluk belgesine d›r. Türkiye de Orta sahiptir. Çevre bilinvadede Avrupa ya pacinin artmas›yla bu öralel olarak kaçak zelli¤imizin de¤eri de ak›m ürünlerinde AC/ zaman içinde daha net DC bileflenleri kesenfark edilecektir. fiu leri tercih edilmeye anda uluslararas› ihrabafllayacakt›r. NM1 cat yapan firmalaserisi ayars›z kompakt r›m›z›n üzerinde öflalterlerimiz 15kA, nemle durdu¤u bir 35kA ve 50kA kesme konudur. kapasitesine haiz olup 16A ile 1250 A • Ürünlerimizin tamam›nda IEC ve UL seraral›¤›ndad›r. NM8 serisi kompakt flalter- tifikalar› bulunmaktad›r. lerimiz 50kA ve 70 kA kesme kapasitesine • Denizcilik sektöründe kullan›lan Loyd sersahip olup 16A ile 1250 A aral›¤›ndad›r. tifikas› birçok ürünümüzde mevcuttur. NM8 serisi kompakt flalterlerimizde ak›m • Bunun yan› s›ra özellikle yüksek kalite kesme de¤erleri Ics/Icu=100% dür. NWC5 beklentisi olan müflterilerimiz için 26 farkl› serisi kondansatörlerimiz 0.0012 kay›p ülkenin ulusal belgelendirmesine sahiptir.

E

R

V

I

E

W

VDE alman, BS ‹ngiliz, UL Amerika, S ‹sveç, FI Finlandiya, Ghos Rusya, ASA Avustruralya, KEMA Hollanda bafll›calar›d›r • Ürünlerimizde 3 y›l garantili olup ba¤›ms›z laboratuarlardan uluslararas› yeterlilik belgesine sahiptir. Üretim tesisleriniz ve çal›flanlar›n›zla ilgili neler söylemek ister siniz? Günlük 600.000 Kutup otomat ve flalter üretim kapasitesiyle tek çat› alt›nda dünyan›n en büyük ve modern üretim tesislerine sahibiz. 1.5 milyon metre kare aç›k ve 1.2 Milyon metrekare kapal› alan›m›zla bu alanda dünyan›n say›l› üretim tesislerinden birisi olman›n gururunu yafl›yoruz. Üretim süreçlerin ERP sistemleri ve robotlarla birçok noktada insan eli de¤meden otomasyon temelli modern üretim teknikleri kullan›lmaktad›r. Üretimlerimiz her noktas›nda çevreye sayg›l› olup 14001 çevreye uyumluluk belgesine sahibiz. Çal›flanlar›m›z›n ifl güvenli¤i ve sa¤l›¤› bizim için son derece önemli oldu¤undan bu alan uluslararas› OHSAS 18001 belgesine sahibiz. Elbette üretimimizde kalite politikas› olarak ISO9001 uluslararas› sertifikam›z bulunmaktad›r. Tesislerimiz 2007 ulusal kalite ödülüne lay›k görülmüfltür. 2008 y›l›nda ise y›l›n en iyi markas› ödülünü kazand›k.

Nisan’10 105 RÖPORTAJ/SÖYLEfi‹/ANLATI/FEATURE/CONVERSATION/ Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


R

Ö

P

O

R

T

Firman›z AR-GE çal›flmalar›na bütçe ay›r›yor mu? AR-GE çal›flmalar›n›z ne durumda? Gelirlerimizin %5 ini ar-ge çal›flmalar›na ayr›lmaktad›r. Dünyada yay›lm›fl ar-ge merkezlerimiz bulunmaktad›r tasar›m ve ürün gelifltirmeler Amerika'da silikon vadisinde yap›lmaktad›r. Üretim ve prototipler ise Wenzhou ve Shanghai daki Ar-ge üstlerinde yap›lmaktad›r. 200 ' e yak›n AR-Ge mühendisiyle ürünler sürekli geliflimizi sürdürmektedir. Sürekli ürün ailesi ve yeni ürünlere dair lansmanlar yap›lmaktad›r. Firman›z›n k›sa ve uzun vadedeki hedefleriyle ilgili neler söylemek ister siniz? CHINT olarak 2020 y›l›nda dünyan›n en büyük 5 elektrik firmas›ndan birisi olmak. CHINT ELEKTRIK Türkiye olarak pazarda hak etti¤imiz yeri en k›sa sürede alaca¤›m›z› düflünüyoruz. K›sa vadede ürünlerimiz Yüksek kalitesi ve ‹leri teknolojisi hakk›nda tüketicilerini bilinçlendirmeyi amaçl›yoruz. Türkiye stratejimizi 4 temel üzerinde infla ettik. • ‹leri Teknoloji • Yüksek Kalite. • Ekonomik Çözümler. • Müflterimize Sayg›. Ülkemizde ürünler 2 temel gruba ayr›lm›fl durumda yüksek kalite yüksek fiyat veya düflük kalite düflük fiyat olmak üzere di¤er bir de¤iflle yüksek kalite ekonomik çözümde boflluk oldu¤u görülmektedir. Müflteri talepleri do¤rultusunda bu a盤› kapataca¤›m›z› planl›yoruz. CHINT ELEKTR‹K bilinçli yüksek kalite beklentisi olan müflterinin ekonomik çözüm talebini karfl›lamay› hedefliyoruz. Karfl›laflt›¤›m›z en temel sorun önyarg›lar olmaktad›r. Önyarg›lar›n› bir tarafa b›rak›p teknik anlamda ürünlerimizi test edip deneyen müflterilerimizle çok k›sa sürede h›zl› yol almaktay›z. “Önyarg›y› parçalamak , atomu parçalamaktan daha zordur” Albert Einstein. Kendimizi yüz yüze görüflerek anlatarak de¤ifltirmeyi amaç edindi¤imiz iki temel önyarg› var. a-) Yüksek kaliteli, ileri teknoloji ürünler ekonomik olabilirler mi? De¤iflen global düzende teknoloji çok h›zl›

A

J

/

I

N

T

de¤iflmekte ve ilerlemektedir. Bu ilerlemenin paralelinde her geçen gün tüketiciye yüksek kalite ve daha ekonomik çözümler sunulmaktad›r. Bu anlay›fl birçok sektörde de¤iflmifl olmas›na karfl›n elektrik pazar›nda bu kavram›n oturmas› için biraz daha zamana ihtiyaç vard›r. b-) Çin mallar› kalitesizmidir? Beklentileri iki temel yap›ya ay›r›rsak ticari ve teknik olarak ticari beklentileri karfl›layan çözüm teknik beklentileri karfl›lamayan sadece sat›nalma fiyat›n›n düflüklü¤üne odaklanm›flt›r. Maalesef ülkemizde son y›llarda salt ticari beklentileri karfl›layan ucuz çözümler Çin'den yo¤un miktarda gelmifl ve birçok kiflide bu beklentiden ciddi zararlara u¤ram›flt›r. Dolay›s›yla pekte haks›z say›lmaycak Çin mal› kalitesizdir imaj› özdeflleflmifltir. Hal böyle iken yüksek kalite beklentisi olan GSM sektöründe ise Çinli firmalar kalite ve ekonomik çözümlerle özdefllemifltir. Elektrik sektörü ise bu süreçten zarara u¤ram›flt›r. Kalitenin ve elektriksel düzenlemelerin tüm dünyaca kabul etti¤i tek dili vard›r. fiayet ürününüz Amerika da, Almanya'da ba¤›ms›z laboratuarlarda test edilip uluslararas› sertifikaland›rmaya tabi tutulmufl ve bu testleri baflar›yla geçmiflse bu ürün dünyan›n her noktas›nda kabul görür. IEC ve UL tüm elektrik üreticileri için ayn›d›r ve uygulanan testlerde ayn›d›r. Sat›fl›n› yapt›¤›n›z ürünlerle ilgili bir sorun yafland›¤›nda teknik destek veriyor musunuz? Yada ürünü yenisi ile de¤ifltiriyor musunuz? Her iki noktada da müflterilerimiz beklentilerini karfl›l›yoruz. Öncelikli olarak ürünlerimizi yenisi ile de¤ifltiriyoruz. Fakat servis vermemiz gereken noktalarda ister sahada ister merkezimizde ürünlerimizle ilgili sat›fl sonras› servis veriyoruz. Firman›z›n kalite politikas› ile ilgili neler söylemek ister siniz? Kalite de¤erler toplam›d›r. Hiçbir de¤er di¤erlerinde ayr›lamaz. Ürünlerimizin kalitesi, personelimizin kalitesi, markan›n kalitesi, sunulan hizmetler bütünün kalitesi. Orta ve Uzun vadede dünya pazar›nda önemli oyunculardan olmak istedi¤imizden ürünlerin üre-

E

R

V

I

E

W

timinden , müflterinin ürün yaflam ömrü sürecinde oluflan her ad›mda uluslararas› kalite beklentilerini karfl›lamay› hedefliyoruz. Kalite yaflayan bir süreçtir ve yenilenen müflteri beklentileri paralelinde her geçen gün de¤iflmektedir. CHINT olarak çevreye, çal›flanlar›m›za, müflterilerimize ve hissedarlar›m›za sayg›y› en üst noktada hedefliyoruz. Sektörünüzü yak›ndan bilen biri olarak bize sektörünüzün geliflimi ile ilgili neler söylemek ister siniz? Sektörünüzle ilgili ülkemizin dünya pazar›ndaki yeri neresi ö¤renebilir miyiz? Geliflen teknoloji paralelinde her geçen gün insanlar›n enerji tüketimi artmaktad›r. Bun talebin paralelinde enerjinin kalitesi ve süreklili¤i bir beklentiden öte gerek flart olmufltur. Kendimizi örnek verecek olursak bundan 10 y›l önce evimizde kulland›¤›m›z priz say›s› 5 iken flimdi 10 nun üzerindedir. Bu örnek talebin her geçen gün artt›¤›n› özetlemektedir. Artan çevre bilinci bizi yeflil veya temiz enerji kullanmaya buna ba¤l› olarakta ürünlerin çevreye sayg›l› olmas›n› flart koflmaktad›r. Türkiye dünyan›n 17. Avrupa'n›n ise 7. Büyük ekonomisi olarak dünya ölçe¤inde hak etti¤i konuma en k›sa sürede gelecektir. Son yaflad›¤›m›z ekonomik kriz tüm dünya da oldu¤u gibi ülkemizin de geliflimine olumsuz etki yapm›flt›r. Bu y›l pazar›n genel toplamda %8 civar›nda büyüme gerçeklefltirece¤ini düflünüyoruz. Son olarak kendi sektörünüzle ilgili yaflad›¤›n›z sorunlar neler ve bu sorunlar›n çözümü noktas›nda önerileriniz nedir ö¤renebilir miyiz? Öncelikle Türkiye'nin menfaati aç›s›ndan ülkemize düflük kaliteli ürünlerin ithalatlar›n› engellemek ad›na yüksek kalite beklentilerini içeren düzenlemelere ihtiyac›m›z var. Türkiye art›k dünyan›n say›l› ekonomilerinden birisi konumuna gelmektedir. Bu de¤iflim bir parças› olarak Elektrik piyasas›nda yüksek kalite beklentilerini karfl›layacak düzenlemelere ihtiyaç vard›r. Ayr›ca ülkemizde uluslar as› geçerlili¤i olan akredite laboratuarlar›n olmamas› büyük bir eksikliktir. Özellikle Bo¤aziçi üniversitesinin ve EPAD'›n yapm›fl oldu¤u çal›flmalar› CHINT olarak destekliyoruz.

Nisan’10 106 RÖPORTAJ/SÖYLEfi‹/ANLATI/FEATURE/CONVERSATION/ Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

Emek Ayd›nlatma Üretti¤i Kaliteli Armatürlerle Park ve Bahçeleri Ayd›nlat›yor 995 y›l›nda Park ve bahçe ayd›nlatma-s› sektöründeki firmalara döküm yapmak üzere kurulan Emek Ayd›nlatma özellikle d›fl ayd›nlatma konusunda faaliyet gösteren sektörün önde gelen bir çok firmas›n›n döküm ifllerini yapm›flt›r. Hasköy'de bulunan dökümhanesinde döküm konusundaki faaliyetlerine devam eden Emek Ayd›nlatma döküm ifllerinin yan› s›ra kendi üretti¤i özgün modellerle de park ve bahçe ayd›nlatmas› ile ilgili ürünler konusunda müflterilerine hizmet vermeye bafllad›. Emek Ayd›nlatma'n›n ürün yelpazesinde; direkler, fenerler, gloplar, aplikler, spota kutusu ve çeflmeler yer al›yor. Emek Ayd›nlatma'n›n üretti¤i ürünlerin tamam› metal boru, statik toz boya, pik ve alüminyum'dan üretilmektedir. Ürünleri statik boya ile boyan›yor olmas› ürünleri paslanmalara karfl› korumaktad›r. Karaköy'de ki ma¤azas›nda genifl ürün yelpazesi ile müflterilerine hizmet veren Emek Ayd›nlatma k›sa zamanda konusunda sektörünün önde gelen firmalar› aras›nda yer almak için emin ad›mlarla ilerliyor.

1

Nisan’10 108 RÖPORTAJ/SÖYLEfi‹/ANLATI/FEATURE/CONVERSATION/ Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

, “Elektrik Malzemeleri Bilgilendirme ve E¤itim Seminerleri” 2010 Y›l›nda da H›zla Devam Ediyor

Mardin

Siirt

Batman

AKEL fiirketler Grubu'nun Türkiye genelinde elektrik malzemeleri sektörü firmalar› için düzenlendi¤i ve 19 flehirde gerçeklefltirilece¤i “Elektrik Malzemeleri Bilgilendirme ve E¤itim Seminerleri” nin ilk bölümü 30 Mart'ta Mardin ‹li Büyük Mardin Oteli, 31 Mart'ta Siirt ‹li Siirt Ö¤retmenevi, 01 Nisan'da Batman ‹li Ç›ra¤an Et Lokantas›'nda, ‹kinci bölümü ise 13 Nisan'da Bursa-‹negöl'de Hotel Park ‹negöl, 14 Nisan'da Çanakkale'de Kolin Hotel,

M

Nisan’10 112 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

Bursa-‹negöl

Çanakkale

15 Nisan'da Tekirda¤'da Ticaret ve Sanayi Odas›'nda gerçeklefltirildi. Seminerlerde bu illerde faaliyet gösteren yaklafl›k 1000'in üzerinde kifliye e¤itim verildi. Seminerlere, bu flehirler ve çevresinde faaliyet gösteren elektrik firmalar›n›n temsilcileri, Elektrik Teknisyenleri Odas› (ETO) ‹l Baflkanlar› ve Yetkilileri, TEDAfi Müdürlü¤ü Yetkilileri kat›ld›lar. MAKEL Sat›fl Müdürü Murat Erturan ve Sat›fl Ekibi taraf›ndan düzenlenen seminerlerde, MAKEL fiirketler Grubu'nun bugün ulaflt›¤› nokta ve faaliyetlerinin anlat›ld›¤› görsel bir tan›t›m yap›ld›. Makel fiirketler Grubu'nun, ürün yal-

pazesinde yer alan tüm ürün grubu ve aile- c›lar aras›nda düzenlenen “Anahtar-priz En sine yeni ekledi¤i ürünler hakk›nda detayl› H›zl› Montaj›” yar›flmas›nda birinci olan bilgiler verilerek, ürünler sergilendi. Makel kifliye cep telefonu hediye edildi ve kat›l›mc›lara semineri baflar› ile tamamlad›klar›na dair MAKEL fiirketler Grubu Sertifikas› takdim edildi. Seminerler sonras›nda hep birlikte akflam yeme¤i al›nd›. Günün sonunda kat›l›mc›lar, MAKEL ürünlerinin ulaflt›¤› kalite seviyesi, estetik tasar›mlar, montaj kolayl›¤› ve MAKEL'in kendilerine gösterdi¤i yak›nl›k konusunda duyduklar› memnuniyeti dile getirdiler. markal› tüm ürünler büyük ilgi ve be¤eni Tüm kat›l›mc›lara, özel olarak haz›rlanan toplad›. E¤itimlerin son bölümünde kat›l›m- promosyon malzemeleri takdim edildi. Tekirda¤

Nisan’10 114 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

fiirketler Grubu, Sosyal Sorumluluk Projesi Kapsam›ndaki Çal›flmalar›na Tema Vakf›n›n düzenledi¤i ''Makel Hat›ra Orman› '' ile Yenisini Ekledi

AKEL fiirketler Grubu, Sosyal Sorumluluk Projesi kapsam›ndaki çal›flmalar› kapsam›nda yurdumuzun güzel beldelerinden biri olan fianl›urfa'da “MAKEL Hat›ra Orman›” oluflturdu. MAKEL fiirketler Grubu, Türkiye'den ald›¤›n› yine Türkiye'ye vermek ilkesinden yola ç›karak oluflturdu¤u Sosyal Sorumluluk Pro jeleri kapsam›nda, Türkiye'nin gelece¤ini tehdit eden erozyonla mücadelede büyük eme¤i geçen TEMA Vakf› ile iflbirli¤i gerçeklefltirdi. TEMA Vakf›n›n etkinliklerine kat›larak Türkiye'de erozyon tehdidi alt›ndaki bölgeler-

M

den biri olan ülkemizin güzel beldelerinden fianl›urfa ‹li Merkez ilçesi Tafll›ca Köyü'nde 'MAKEL HATIRA ORMANI'' oluflturdu. Küresel ›s›nman›n azalt›labilmesi, ülkemizde ciddi olarak yaflanan erozyon ve toprak kayb›n›n önüne geçilmesi, gelecek kuflaklara daha yaflan›r bir dünya b›rakabilmek amac› ile oluflturulan “MAKEL Hat›ra Orman›” ilk aflamada 5000 fidan ile hayata geçirildi. MAKEL Hat›ra Orman›'n› oluflturmak kadar yaflatmak ve sahip ç›kman›n da önemini bilen MAKEL fiirketler Grubu, hat›ra orman›nda yer alan her bir fidan›, Grup bünyesin-

deki tüm çal›flanlar›na, ifl ortaklar› ve ailelerine ve Türkiye genelinde elektrik malzemeleri sektörüne ve MAKEL'e gönül vermifl elektrik firmalar›n›n adlar›na özel haz›rlanm›fl ba¤›fl sertifikalar› göndererek hediye etti. MAKEL fiirketler Grubu, projeden duydu¤u flevki k›sa cümleler ile bizimle paylaflt›. ''Ellerimizin topra¤a de¤di¤i, dikilen fidanlar›n sevgiyle büyüdü¤ü, yeflilin hakim oldu¤u dünyam›zda, güzel yar›nlarda hep birlikte olmay› diliyoruz. '' “Orman yurdun temelidir. Nesillerin evvelidir.” Âfl›k Veysel fiATIRO⁄LU

Nisan’10 116 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

TDAP (Test Data Acceptance Program) Test Data Kabul Program› Kalite anlay›fl›ndan taviz vermeden h›zla büyüyen ve genifl ürün yelpazesine sahip olan MAKEL fiirketler Grubu, dünyan›n say›l› elektrik malzemeleri üreticileri aras›nda yerini almak için üretimin her aflamas›nda kalite hedefinden yola ç›karak h›zla ilerlemektedir. AKEL fiirketler Grubu' nun teknolojik geliflmeye ve kaliteye verdi¤i önem, modern cihazlar ile donat›lm›fl bir laboratuar oluflturmufltur. Alman VDE ürün belgelendirme kuruluflunun teknik incelemeleri neticesinde laboratuar›n cihaz ve personel aç›s›ndan gerekli yeterlili¤e sahip oldu¤u denetimler neticesinde görülmüfltür. Makel fiirketler Grubu' nun kendi bünyesinde oluflturdu¤u laboratuar, TDAP (Test Data Acceptance Program) kapsam›na al›nm›flt›r. Al›nan Laboratuar Yeterlilik Belgesi ile TS IEC 60669 (Anahtarlar), TS IEC 60884 (Prizler) standartlar› do¤rultusunda VDE ürün belgelendirme kurulufluna gönderilmeden MAKEL fiirketler Grubu'nun laboratuar›nda test edilecek ve raporlanacakt›r. MAKEL fiirketler Grubu bu geliflme ile dünyan›n say›l› elektrik malzemeleri üreticileri aras›nda yer alma aflamas›nda yoluna h›zla devam etmektedir.

M

Nisan’10 118 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

Mikko Hirvonen EL-B‹'nin Deste¤iyle fiampiyonlu¤a Yürüyecek

L-B‹ Elektrik'in Dünya Ralli fiampiyonas›'nda sponsor oldu¤u ünlü ralli pilotu Mikko Hirvonen, yar›fllar›n Türkiye aya¤›na kat›lmak üzere ‹stanbul'a geldi. Geçen y›l bir puanla flampiyonlu¤u kaç›ran Mikko Hirvonen, Türk firmas›n›n destekledi¤i bir pilot olarak ‹stanbul'da birinci olaca¤›m, hedefim dünya

E

flampiyonlu¤u” dedi. Antalya'da 2003 y›l›ndan beri düzenlenen Türkiye Rallisi, 2010 Avrupa Kültür Baflkenti ‹stanbul etkinlikleri kapsam›nda bu y›l ilk kez ‹stanbul'da gerçeklefltiriliyor. Türkiye Rallisi, 2010 FIA Dünya Ralli fiampiyonas›'n›n (World Rally Championshiop WRC) dördüncü yar›fl› olarak 15 - 18 Nisan

2010 tarihlerinde Pendik'te düzenliyor. Elektrik sektöründe uzun y›llard›r hizmet veren ve bugün dünyan›n pekçok ülkesine ihracat gerçeklefltiren EL-B‹ Elektrik ‹cra Kurulu Baflkan› ‹brahim Serdar Çak›n ‹stanbul Valili¤i ve ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi'nin destekleri ile gerçekleflecek yar›fl›n Türkiye baca¤›n›n kendileri için ayr› bir önemi oldu¤unu söyledi. Çak›n; “Mikko Hirvonen'e destek olurken, hem otomotiv sporuna destek vermek, hem de bir Türk firmas›n›n bütün dünyada gücünü ortaya koymas›n›n da gururunu yafl›yoruz. ‹fl orta¤›m›z Finlandiyal› Ahlström Capital ile birlikte 2010 - 2011 y›llar›nda sponsorluk çal›flmalar› çerçevesinde Hirvonen'e destek verece¤iz.” dedi. Bas›n toplant›s›nda konuflarak yar›fl hedeflerini aç›klayan Mikko Hirvonen, EL-Bi Elektrik'in kendisine verdi¤i destekten ötürü çok mutlu oldu¤unu ifade etti. 2008'de Türkiye'de yap›lan yar›flta kazanan ve Türkiye ile ilgili güzel an›lar› oldu¤unu

Nisan’10 120 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


H

A

B

söyleyen Hirvonen, yar›fl›n bafllamas›n› dört gözle bekledi¤ini belirtti. Hirvonen, rallide tak›m çal›flmalar›n›n çok önemli oldu¤unun alt›n› çizerek sözlerine flöyle devam etti: “Sezonun bitmesine daha çok uzun bir süre var ve bizim kazanmak için flans›m›z oldukça yüksek görünüyor. Türkiye'de kazanmam›z, bizden deste¤ini esirgemeyen EL-BI ve bizim için de muhteflem olacak. Kazanmak

E

R

/

N

için elimizden gelen herfleyi yapaca¤›z.”

EL-B‹ HAKKINDA EL-B‹ Elektrik Uluslararas›, Elbistan H›rdavat ad› alt›nda 1987 y›l›nda kuruldu. Uluslararas› piyasalardan gelen talep nedeniyle ürün yelpazesini geniflleterek 1996 y›l›nda itibaren elektrik tesisat malzemeleri üretimine bafllad›. Üretim kapasitesini, ihracat›n›, sat›fl›n› art›raran Elbistan H›rdavat, is-

E

W

S

mini EL-B‹ Elektrik ‹thalat ‹hracat San. ve Tic. Ltd. fiti. olarak de¤ifltirdi. 2002 y›l›nda Arnavutköy'deki modern üretim tesislerine tafl›nan EL-B‹ Elektrik Uluslararas›, 2005 y›l›nda ünvan›n› EL-B‹ Elektrik ‹th. ‹hr. San.Tic. A.fi olarak de¤ifltirdi. Finlandiyal› Ahlström Capital ile bir ortakl›¤a giderek May›s 2007 tarihinde EL-B‹ Elektrik Uluslararas› Ticaret ve Sanayii A.fi. ad›n› ald›. Günümüzün h›zla de¤iflen rekabet ortam›na uyum sa¤lamak amac›yla; ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini gelifltiren EL-B‹ Elektrik'in flirket yap›s›n›n temeli müflteri memnuniyeti sa¤lamak için üretim ve kalite kontrol politikalar›n› her geçen gün gelifltirmeye dayan›yor. Sürekli çözümler üreten, çevreye sayg› duyan, fleffaf ve dinamik bir biçimde çal›flan flirket, kurumsallaflma yolunda da h›zl› ad›mlar att›. Ar-Ge çal›flmalar›na a¤›rl›k veren EL-B‹ Elektrik Uluslararas› yapt›¤› ve yapaca¤› yat›r›mlar ile sektörün dinamizmi ve de mimari trendlerin ihtiyaçlar›n› göz önünde bulundurarak ürün gam› gelifltirme yat›r›mlar›na da programlar› dahilinde devam ediyor. Sat›fllar›n›n %60'›n› ihracat ile gerçeklefltiren firma özellikle Karadeniz Bölge ülkelerinde sahip oldu¤u gücü artt›rmak ad›na bölgelerde açaca¤› ofislerle da¤›t›m ve sat›fl kanad›n› da her geçen güçlendiriyor.

Nisan’10 122 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

‹zlanda'daki volkan patlamas› nedeniyle uça¤› iptal olarak Türkiye'de kalan Mikko, Türk sponsoru EL-B‹'nin tahsis etti¤i araçla Bulgaristan üstünden karayolu ile ülkesi Finlandiya'ya döndü.

EL-B‹ Elektrik'in Sponsor Oldu¤u Mikko Hirvonen, Yar›fl›n Türkiye Aya¤›n› Üçüncü S›rada Tamamlad› ürk firmas› EL-B‹ Elektrik'in Dünya Ralli fiampiyonas›'nda ünlü ralli pilotu Mikko Hirvonen'e sponsor olmas› yar›fl çevrelerinde sürpriz olurken, 15 -18 Nisan 2010 tarihlerinde ‹stanbul'da gerçekleflen Türkiye aya¤›ndaki yar›flta Mikko 3. oldu. Mikko Hirvonen, sponsoru EL-Bi'nin ülkesinde birinci olmay› çok istediklerini ancak yar›fl› birinci olarak tamamlayamamalar›na ra¤men dünya flampiyonlu¤u için iddias›n› korudu¤unu ve flampiyonluk için ellinden geleni yapaca¤›n› söyledi. ‹zlanda'daki volkan patlams› nedeniyle uça¤› iptal olarak Türkiye'de kalan Mikko, Türk sponsoru EL-B‹'nin tahsis etti¤i özel araçla Bulgaristan'a oradan da yine EL-B‹'nin organizasyonu ile karayolu ile ülkesi Finlandiya'ya döndü. Antalya'da 2003 y›l›ndan beri düzenlenen Türkiye Rallisi, 2010 Avrupa Kültür Bafl-

T

kenti ‹stanbul etkinlikleri kapsam›nda bu y›l ilk kez ‹stanbul'da gerçeklefltirildi. Türkiye Rallisi, 2010 FIA Dünya Ralli fiampiyonas›'n›n (World Rally Championshiop WRC) dördüncü yar›fl› olarak 15 - 18 Nisan

2010 tarihlerinde Pendik'te düzenlendi. ELB‹ Elektrik'in sponsor oldu¤u BP Ford Abu Dhabi Dünya Ralli Tak›m› Pilotu Mikko Hirvonen, yar›fl› 3. s›rada tamamlad›. Elektrik sektöründe uzun y›llard›r hizmet veren ve bugün dünyan›n pekçok ülkesine

ihracat gerçeklefltiren EL-B‹ Elektrik ‹cra Kurulu Baflkan› ‹brahim Serdar Çak›n, Mikko Hirvonen'e verdikleri destekten dolay› çok mutlu olduklar›n›, yar›fl› ilk 3'te tamamlamas›ndan da gurur duyduklar›n› belirtti. Çak›n sözlerine flöyle devam etti: “Mikko Hirvonen ‹stanbul'da çok güzel bir yar›fl ç›kard›. Talihsiz bir kaza yaflamasayd›, birinci olabilirdi. Bu baflaras›n›n da devam edece¤ine ve bu y›l flampiyonlu¤u kucaklayaca¤›na inan›yoruz” dedi. EL-Bi Elektrik, ayr›ca yar›fl süresince Pendik'teki servis alan›nda kurdu¤u stand›yla da büyük dikkat çekti. Servis alan›ndaki stand› ziyaret edenler, Mikko Hirvonen imzal› tiflört, flapka ve çantalardan kazand›lar. Bir Türk firmas›n›n dünya çap›nda bir organizasyonda sponsor olmas›na çok sevindiklerini belirten yar›flseverler, Mikko'ya büyük ilgi gösterdiler.

Nisan’10 123 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

Prysmian Kablo, Mimar Sinan Üniversitesi Ortakl›¤›nda “Hayat›mda Kablo” Projesinin 2.'sine ‹mza At›yor...

rysmian Kablo, 2010 y›l›nda da kablo sektörünün geliflmesi amac›yla farkl› projelere imza atmaya devam ediyor. Kablo ve sanat› buluflturan ilk projesini 2008 y›l›nda gerçeklefltiren Prysmian Kablo, yaflad›¤›m›z tüm mekanlarda kablolarla içiçe bir hayat sürdürdü¤ümüzü fark›nda olmam›z› sa¤lamak amac›yla Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile ortak “Hayat›mda Kablo” projesini ikinci kez yaflama geçiriyor. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ö¤rencilerinin kat›ld›¤› ve endüstriyel kullan›ma yönelik olan kablolar›n yeniden keflfedilen, fark edilen özel nitelikleri ile gerçeklefltirilmek üzere, 66 adet projenin aras›ndan 16's›, Mimar Sinan Üniversitesi ve Prysmian Kablo'dan oluflan bir jüri taraf›ndan üretime lay›k görüldü. Prysmian Kablo'nun Mudanya'da bulunan fabrikas›nda özel olarak kurulan tasar›m atölyesinde 17 ö¤renci, ana maddesi kablo olan eserlerini 1 hafta boyunca süren yo¤un çal›flmalar sonucunda uygulamaya geçirecekler. Çeflitli kablolardan oluflturulan heykeller, 7 - 14 Nisan tarihlerinde tasar›m atölyesinde hayat bulduktan sonra, 15 Nisan - 21 May›s tarihlerinde Prysmian Kablo'nun Mudanya'daki fabrikas›nda; 27 May›s - 11 Haziran tarihlerinde de ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi'nde sanatseverlerin be¤enisine sunulacak. Sergi, belli aral›klarla ‹stabul'un çeflitli yerlerinde sergilenmeye devam edecek.

P

Elektrokent Perpa Dergisi Haber Müdürü Muzaffer Atafl Mimar Sinan Üniversitesinde ‘Hayatımda Kablo’ konulu sergide.

Nisan’10 124 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

Türk Prysm›an Kablo, “Yetkili Bayi A¤›” ‹le Yap›lanmas›n› Yeniliyor! ürk Prysmian Kablo ve Sistemleri, Türkiye'de bir ilke imza atarak, bayilerini tek çat› alt›nda bir araya getiriyor. Prysmian, kuruldu¤u ilk günden bu yana sektörün öncü ve lider firmas›

T

olmas›nda kendisine büyük destek veren tüm bayilerini, bir marka alt›nda toplamay› amaçl›yor. Kablo sektöründe lider olan Türk Prysmian Kablo, bünyesinde bulunan ve kablo sek-

törünün çal›flmalar›n› hayranl›kla takip etti¤i tüm bayilerini, sektörün di¤er bayilerinden ay›rmak amac›yla yeni bir çal›flma bafllat›yor. Bu çal›flma ile birlikte, Türk Prysmian Kablo, sektöre yön veren ortakl›klar›n› bir ileri seviyeye tafl›may› amaçl›yor. Her zaman standartlara uygun, kaliteli ürünler kullanmak isteyen müflterilerin tercihi olan Prysmian Yetkili Bayi A¤›, 40 y›l› aflk›n süredir tüketicilere hizmet veriyor. Prysmian Yetkili Bayi A¤›, bugün, güvenilir, h›zl› ve yüksek servis kalitesi ile Prysmian Kablo'nun hem deneyimli hem de dinamik gücü olarak kabul ediliyor. Her türlü haks›zl›¤a ve haks›z rekabete karfl› Prysmian Kablo ile birlikte bir aile olarak mücadele eden Prysmian Yetkili Bayi A¤› ile birlikte yarat›lan de¤er, geçmifl y›llarda oldu¤u gibi, önümüzdeki dönemde de tüketicilere hizmet ve memnuniyet olarak geri dönecektir.

Nisan’10 125 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

Termikel “‹hracat›n Y›ld›zlar›” Aras›nda Termikel, 2009'un en fazla ihracat yapan firmalar› aras›na girerek ‹MM‹B taraf›ndan ödüle lay›k görüldü. stanbul Maden ve Metaller ‹hracatç› Birlikleri (‹MM‹B) bünyesinde yer alan ve 2009 y›l›n›n en yüksek ihracat›n› gerçeklefltiren firmalar, 2 Nisan Cuma günü Türker ‹nano¤lu Maslak Show Center'da düzenlenen görkemli ödül töreninde bulufltu. 39 farkl› kategoride Türkiye'nin önde gelen firmalar›n›n ödüllendirildi¤i törende, beyaz eflyan›n en köklü üreticileri aras›nda yer alan Termikel A.fi de, Elektrik Elektronik kategorisinde Küçük Ev Aletleri sektöründe en yüksek ihracat rakamlar›na ulaflan 3. kurulufl olarak, “‹hracat›n Y›ld›zlar›” aras›ndaki yerini ald›. Sunuculu¤unu ünlü komedyen - oyuncu Kadir Çöpdemir'in yapt›¤› “‹hracat›n Y›ld›zlar›” ödül törenine; D›fl Ticaretten Sorumlu Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan, Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M) Baflkan› Mehmet Büyükekfli'nin ve ‹stanbul Maden ve Metaller ‹hracatç› Birlikleri Baflkan› Serdar Koçtürk'ün yan› s›ra ihracatç› birlikleri ve firma temsilcileri kat›ld›. Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan törende yapt›¤› konuflmada bu ödüllerin, özellikle 2009 y›l›nda yaflanan kriz ve buna ba¤l› yaflanan daralma sebebiyle daha da büyük anlam kazand›¤›n›n alt›n› çizdi. Dünya genelinde ihracat›n %28 oran›nda daralarak 16 trilyon USD'den 11 trilyon USD'ye geriledi¤ini, buna karfl›l›k Türk üretici firmalar›n›n ihracat rakamlar›n›n, AB ülkelerindeki küçülmenin yaflatt›¤› düflüfl d›fl›nda etkilenmedi¤ini de belirten Ça¤layan, bunun dünya genelinde kayda geçmesi gereken bir baflar› oldu¤unu vurgulad›. Termikel ‹hracat Müdürü Zekayi Do¤an, Termikel'in uzun y›llard›r yo¤un ihracat faaliyetleri yürüttü¤ünü, bu ödülün de bu çaban›n hakl› göstergesi oldu¤unu söyledi. Do¤an ilerleyen y›llar için hedeflerinin kendi sektörlerinde 1.'lik oldu¤unu da ekledi. www.termikel.com.tr

Nisan’10 126 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

Sunrise'›n Günefl Enerjisi Çözümlerine Büyük ‹lgi!

orm Enerji Sistemleri, 11-14 Mart tarihleri aras›nda düzenlenen 3. Günefl Enerjisi ve Teknolojileri Fuar›' nda, Türkiye temsilcisi oldu¤u Sunrise Solartech'in ürün ve hizmetlerini tan›tt›. Norm Enerji Genel Müdürü ‹brahim Erkan Yenen, günefl enerjisi sektöründe ekonomik çözümler sunan Sunrise'›n ürün ve hizmetlerinin, Türkiye'nin ekonomik gerçeklerine uygun düfltü¤ünü, bu sayede fuarda profesyonel ziyaretçiler taraf›ndan büyük ilgi gördü¤ünü söyledi.

N

Sunrise'›n profesyonellerin ilgi gösterdi¤i teknik üstünlükleri aras›nda eksik birlefltirme ve üst üste birlefltirme sorunlar›n› ortadan kald›ran ileri düzey birlefltirme teknolojisi, kurflunsuz kaynak flerit kullan›m›, yüzde 80'in üzerinde EVA çapraz ba¤lanma oran›,

yüksek yo¤unlukta içi bofl ve kal›nlaflt›r›lm›fl alüminyum çerçeve, modülün donmas›n› önleyen drenaj delikli çerçeve, TUV onayl› buat ve ba¤lant› kablosu yer al›yor. Fuar etkinlikleri dahilinde, Sunrise Bölge Müdürü Terry Chen ve Norm Enerji Departman Müdürü Aykut Y›ld›z bir sunum gerçeklefltirdi ve sorular› yan›tlad›. Günefl enerjisi yat›r›mlar›nda ekonomi dönemi Norm Enerji Genel Müdürü Yenen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Taner Y›ld›z'›n fuar›n aç›l›fl›nda yapt›¤› konuflman›n, siyasi iradenin sektöre verdi¤i deste¤i tescil etti¤ini ve sektörü umutland›rd›¤›n› kaydetti. Bakan Y›ld›z'›n ›fl›n›m süresi ve fliddeti aç›s›ndan Türkiye'nin Avrupa ülkelerine göre çok daha avantajl› oldu¤unun alt›n› çizdi¤ine dikkat çeken Yenen, bunun, üzerinde

çal›fl›lan yasa tasla¤›nda günefl enerjisi teflviklerinin Avrupa ülkelerine göre daha düflük kalaca¤›n›n iflareti oldu¤unu belirtti. Bu ba¤lamda, sistem altyap› sa¤lay›c›s› firmalar›n, yat›r›m maliyetleri aç›s›ndan ekonomik çözümler sunmas›n›n önemli oldu¤unu söyleyen Yenen, “Norm Enerji olarak temsilcili¤ini yapt›¤›m›z Sunrise Solartech ile bu çerçevedeki ihtiyaçlara en iyi ve ekonomik çözümleri sunuyoruz. Günefl enerjisi alan›nda saha gelifltirme, projelendirme, lisans baflvuru dosyas› haz›rlama, ürün temini, montaj, devreye alma, iflletme ve bak›m dahil A'dan Z'ye her türlü bilgi ve hizmeti veriyoruz” dedi.

Sunrise Solartech hakk›nda Y›ll›k üretim kapasitesi 600MW üzerinde olan Sunrise, kristal silikon ve thin film solar panel modülleri, solar sistemler ve PV alanlar›nda araflt›rma, üretim, sat›fl ve sat›fl sonras› hizmetler konusunda küresel ölçekte uzman bir firma. Ana ürünleri 2Wp'den 300Wp'e kadar mono ve kristal solar modüller, thin film modüler, solar enerji ekipmanlar›, GES Günefl Enerji Santral› uygulamalar› olan Sunrise Almanya, ‹spanya, ‹talya, Yunanistan, Fransa, Belçika, Kore, Çin ve Amerika'daki birçok sistem kurucu ve da¤›t›mc›s›na ürün temin ediyor. 30'u aflk›n deneyimli mühendisin çal›flt›¤› Ar-Ge departman›nda teknoloji gelifltirme çal›flmalar› yapan Sunrise, küresel birçok yat›r›m kurumu ile partnerlik yap›yor. Ayr›nt›l› bilgi için: Tel: +90 212 444 0 941 info@normenerji.com.tr normenerji@gmail.com

Nisan’10 128 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

Schneider Electric, global üretim merkezi ve ihracat üssü olarak konumland›rd›¤› yeni fabrikas›n›, Manisa'da düzenledi¤i resmi törenle açt›.

Schneider Electric'ten Çevre Dostu Yeni Fabrika nerji yönetiminde global bir uzman olan Schneider Electric, Türkiye'deki yeni fabrikas›n› 8 Nisan'da, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen resmi törenle açt›. Schneider Electric'in Türkiye'de ilk kez düzenlenen “yeflil etkinlik”le aç›lan yeni fabrikas› “çevre dostu” olarak tasarland›. Faaliyet gösterdi¤i 100'den fazla ülkede, enerji ve altyap›, endüstri, bina otomasyonu ve veri merkezleri alanlar›nda pazar lideri olan ve dünyada tüketilen enerjinin %72'si için verimlilik çözümleri sa¤layan Schneider Electric'in fabrikas›, Türkiye'nin önemli sanayi bölgelerinden Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmete aç›ld›. Temelleri 2009 y›l›nda at›lan ve 73 bin metrekare alan üzerine kurulan fabrika, benzerlerine oranla %30 daha az enerji tüketecek. Aç›l›fl öncesinde Schneider Electric taraf›ndan ilkö¤retim ö¤rencileri aras›nda düzenlenen geri dönüflüm projesinin ödül töreni gerçekleflti. Yeni nesillerin çevreye, yeflile ve gelece¤e sahip ç›kmas›n› hedefleyen projenin ödül töreninde kazanan ö¤rencilerin tasarlad›klar› at›k malzemelerden oluflan maketler, gelecekle ilgili büyük umutlar verdi. Enerji kay›plar›n› ortadan kald›rarak Türkiye'nin enerjisine sahip ç›kmay› hedefleyen Schneider Electric'in Manisa fabrikas›n›n

E

aç›l›fl›, Schneider Electric CEO'su Jean-Pascal Tricoire taraf›ndan, hükümet ve yerel yönetim temsilcilerinin kat›l›m› ile gerçekleflti. Türkiye'de ilk kez “yeflil etkinlik” konsepti ile tasarlanan fabrikan›n aç›l›fl töreninde konuflma yapan Jean-Pascal Tricoire, dünyam›z›n temel sorunlar›ndan birinin giderek artan enerji ihtiyac› oldu¤unu ve elektrik tüketiminin 2030 y›l›na kadar ikiye katlanaca¤›n› söyledi. Bu yüzden enerjiden tasarrufun ve yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n kullan›m›n›n kaç›n›lmaz oldu¤unu belirten Tricoire, “Bizler Schneider Electric olarak firmalar›n optimum düzeyde enerji verimlili¤i gerçeklefltirmelerini mümkün hale getiriyoruz. Bu son derece önemli, çünkü dünyada elektri¤in %41'den fazlas›n› endüstriyel ve ticari binalar tüketiyor” dedi. Schneider Electric CEO'su Jean Pascal Tricoire: “Manisa fabrikam›z, sundu¤umuz çözümlerin birebir uyguland›¤› en önemli referans›m›z olmufltur.” Schneider Electric'in hem enerji verimlili¤i uygulamalar›n›n, hem de karbon sal›n›m›n›n azalt›lmas›na sa¤lad›¤› katk›n›n en önemli referans›n›n Manisa Fabrikas› oldu¤unun da alt›n› çizdi. Tricoire, “Bugün bu aç›l›flla Ma-

nisa Fabrikam›z, sundu¤umuz çözümlerin birebir uyguland›¤› en önemli referans›m›z olmufltur. Fabrikam›z›n %30'a varan oranda enerjiden tasarruf etmesini sa¤larken, sürdürülebilir yaflama katk›m›zdan dolay› da mutluyuz” dedi. “Türkiye'nin gelece¤ine olan inanc›m›z ile yat›r›mlar›m›z› gerçeklefltiriyoruz. Türkiye, Manisa fabrikas› ile global üretim merkezi ve ihracat üssü olacak” Jean-Pascal Tricoire, Türk insan›n yetkinliklerine duyulan güvenin, Schneider Electric'in Türkiye'ye yapt›¤› bu yat›r›mda belirleyici faktör oldu¤unu vurgulad›. Yeni fabrikalar›n› Schneider Electric'in ihracat merkezi olarak konumland›rd›klar›n›n alt›n› çizen Tricoire: “Birçok Avrupa ülkesinin yan›s›ra Kuzey Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar çok genifl bir co¤rafyaya yapaca¤›m›z ihracat› Manisa fabrikas› ile gerçeklefltirece¤iz. Türkiye, Manisa Fabrikas› ile global üretim merkezi ve ihracat üssü olacak” dedi. Schneider Electric Türkiye Genel Müdürü ve Balkanlar ve Ortado¤u Bölge Baflkan› Turhan Turhangil, “Önümüzdeki üç y›lda Türkiye'de 50 milyon Euro'luk yat›r›m yapaca¤›z”

Aç›l›fla kat›lan Schneider Electric Türkiye Genel Müdürü ve Balkanlar ve Ortado¤u Bölge Baflkan› Turhan Turhangil, “‹lk aflamada 15 milyon Euro yat›r›m yap›lan fabrikan›n yat›r›m miktar›, büyüme h›z›na ba¤l› olarak her y›l daha da artt›r›lacak. Ekonomik flartlara ra¤men, önümüzdeki üç y›lda Türkiye'de 50 milyon Euro'luk yat›r›m plan› uygulamaya devam edece¤iz. Yeni fabrikam›z›n tüm yat›r›m aflamalar› tamamland›¤›nda flu andakinin iki kat› ifl hacmine Nisan’10 130 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


H

A

B

ulaflmay› hedefliyoruz. Enerjisini güneflten alan fabrikam›za yap›lacak yat›r›m ve bu sayede yarat›lacak istihdam ile Türkiye ekonomisine de¤er katmay› amaçl›yoruz. Ayr›ca sürdürülebilir yaflam ve yeflil çevreye sa¤layaca¤›m›z olumlu katk›lardan dolay› memnuniyet duyuyoruz” fleklinde konufltu. Yeflil Etkinlik nedir? Uluslararas› Live Earth Kuruluflunun belirledi¤i kurallar çerçevesinde gerçekleflen etkinlikler “Yeflil Etkinlik” olarak adland›r›l›yor. Türkiye'de bir ilk olarak “Yeflil Etkinlik” konsepti ile aç›lan Manisa Fabrikas›n›n etkinlik alan›nda görülen pek çok ö¤e, geri dönüfltürülmüfl malzemelerden üretildi ya da süreklili¤i sa¤lanabilir malzemeler ile tasarland›. Schneider Electric hakk›nda: Faaliyet gösterdi¤i 100'den fazla ülkede, enerji yönetimi konusunda dünya çap›nda bir uzman olan Schneider Electric, konut uygulamalar›ndaki genifl faaliyet alan›n›n yan›s›ra, enerji ve altyap›, endüstri, bina otomasyonu ve data merkezleri pazarlar›na liderlik konumuyla entegre çözümler sunmaktad›r. 114.000 flirket çal›flan› “Ener-jinizle daha fazlas›” slogan›yla hareket ederek, müflterilerine enerjinin daha güvenli, güvenilir ve verimli bir flekilde kullan›lmas› için hizmet vermektedir. 2009 y›l›nda 15,8 milyar Euro'yu aflan global sat›fl rakam›na

E

R

/

N

ulaflm›flt›r. Schneider Electric Türkiye'de ise 1000'i aflk›n çal›flan›, 3 üretim merkezi, 200'e yak›n ifl orta¤› ile, baflta ‹stanbul olmak üzere, ‹zmir, Bursa, Ankara, Samsun, Adana, ‹zmit, Eskiflehir, Konya,Kayseri, Gaziantep, Trabzon, Denizli, Malatya ve Antalya'daki sat›fl ofisleriyle çal›flmalar›na devam etmektedir. Manisa Fabrikas› Sa¤lad›¤› Yüzde %30 Enerji Tasarrufu ile Schneider Electric'in En Önemli Referanslar›ndan Biri… Schneider Electric Yeni Fabrikas›nda, entegre bina yönetim sistemi ve yenilenebilir enerji kullan›m› ile hem %30 oran›nda enerji tasarrufu yapacak, hem de yeflil bir gelece¤e katk› sa¤layacak…

Entegre Bina Yönetim Sistemi : ‹klimlendirme ve ayd›nlatma otomasyonu, kartl› geçifl sistemleri, kamera sistemleri, yang›n kontrolü sa¤lanacak. Tüm sistem tek bir ekran üzerinden tek bir kullan›c› ile yönetilerek enerji maliyetleri düflürülecek. Kartl› geçifl sistemi girifl ç›k›fl kontrolü, kiflilerin girifl ç›k›fl yapt›klar› alanlara ayd›nlatma ve iklimlendirme uygulamalar›, zaman kontrolü ile enerji tasarrufu sa¤lanacak. Ayd›nlatmada varl›k, ayd›nl›k seviyesi ve zaman kontrolü yap›lar› kullan›ld›.Bu sayede mesai saatlerinde ortamdaki insan varl›¤›n› alg›layan ve ayd›nl›k seviyesini o andaki gün ›fl›¤› katk›s›n› ölçerek hesaba katan bir sistem kuruldu. Bu sistem ile gerekti¤inde lambalar›n otomatik olarak

E

W

S

dimlenerek k›s›l›p, aç›lmas›, mesai saatleri d›fl›nda çal›fl›l›rsa sistemin de mesai saati uzayacak. Çal›flanlara Sa¤l›kl› Ortam: Enerji analizörleriyle ayd›nlatma, bas›nçl› hava, ›s›tma so¤utma sistemleri üretim alanlar›nda harcanan enerji ve güç kalitesi sürekli izlenip kaydedilerek kay›plar önlenecek. Hava kalitesini destekleyen CO2 sensörleri sayesinde hava kalitesinde bir düflüfl hissedildi¤inde taze hava sistemi devreye girecek.

Yenilenebilir Enerji Uygulamalar›: Günefl Enerjisi Güvenlik binas›nda flebekeye entegre ve bir Schneider Electric ürünü olan, temiz verimli, sürdürülebilir bir günefl enerjisi sistemi kuruldu. Su kullan›m› Fabrikadaki ya¤mur suyu toplama sistemi ile ya¤mur sular› yeflil alan sulamas› için biriktirilebilecek. Yeflil alan Toplam alan 73bin metrekarelik fabrikan›n, 1/5'i yeflil alan olarak infla edildi. At›k dönüflümü At›klar›n geri dönüflümü için 440 metrekarelik bir alanda kurulan at›k ayr›flt›rma ve toplama alan› ile at›klar, tiplerine göre ayr›flt›r›l›p ilgili yerlere gönderilecek. www.schneider-electric.com.tr

Nisan’10 131 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

OSAKALIGHT Hayat›n Her An›nda… ESA Ayd›nlatma San. ve Tic. Ltd. fiti. 1997 Y›l›nda, Elektrifikasyon sektörünün ayd›nlatma mamülleri için kuruldu. Hemen ard›ndan OSAKALIGHT markas›n› oluflturarak, kendi mühendislik tasar›mlar›n›, Uzak Do¤u'da sayg›n fabrikalara ürettirdi. O Y›llarda popüler olan Halogen Ampullerle bafllayan ithalat ve sat›fl hizmetleri, ça¤›n gereksinimi olan enerji tasarruflu ampullerle devam etti. Y›llar içerisinde, sat›fl ve sonras› destek hizmetleriyle tüm Türkiye genelinde 2.000 say›s›na ulaflan bir müflteri portföyü olufltu. ‹thalatç› bir firma olman›n avantaj›n› kullanarak, Dünyada'ki tüm geliflmeleri yak›ndan takip etme f›rsat›n› buldu. Bini aflk›n ürün gam› içerisinde, bir ço¤unu Türkiye ile ilk tan›flt›ran firma oldu.

N

OSAKALIGHT, Led ve Led Teknolojileri konusunda Türkiye'nin öncü firmas› olmufl, bu ürünlerle birlikte sadece ithalatç› olma kimli¤inden uzaklaflarak üretimede bafllam›flt›r. Üretti¤i wallwasher(duvar ayd›nlatmalar›) DMX (renk kontrol), led spot lar ithal etti¤i; ampul-floresan çeflitleri, trafobalas,armatur vb…gibi ürünler, Türkiye geneline yay›lm›fl, seçkin elektrik ma¤azalar›nda yer ald›¤› gibi, çeflitli seçkin market zincirlerinin de ( M‹gros-Metro-KoçtaflBauhaus) vitrinlerinde bulunmaktad›r. Gerek ithal etti¤i gerekse üretti¤i tüm ürünlerde, kalite bilincinden asla taviz vermez bir strateji izlemektedir.Ayr›ca, koflulsuz müflteri memnuniyeti ilkesi ile daima ürününün arkas›nda yer al›r, k›sa vadeli kazançlardansa gelece¤i hedef al›r. OSAKALIGHT' ›n sektöründeki en belir-

gin özelli¤i, Yenilikçi ve Giriflimci olmas›d›r. Bu vesile ile üretimle beraber Ar-Ge Departman›n›da kurmufl, Dünyadaki geliflmeleri takip etmekten öte uygular hale gelmifltir. OSAKALIGHT' ›n son yenilik ve giriflimi LGP ( Light Guide Panel ) dir. Teknolojisini Japonya'dan alarak Kendi Ar-Ge si ile pekifltirip Türkiye'de ilk kez bu panellerin üretimine bafllam›flt›r. Özellikle Reklam ve Ayd›nlatma sektöründe Devrim niteli¤indeki bu üretim henüz Dünya'n›n yeni TANIfiTI⁄I B‹R TEKNOLOJ‹D‹R. OSAKALIGHT bu ve benzer giriflimlerine aral›ks›z devam edecek ve her ne olursa olsun, yenilik-kalite-müflteri memnuniyeti ilkesinden asla vazgeçmiyecektir.

OSAKALIGHT Hayat›n Her An›nda…

Nisan’10 132 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

Yeni Nesil Elektronik Elektrik Sayaçlar› ‹le WIN Otomasyon Fuar›ndayd›..

alite ve mükemmellik yolculu¤una h›z kesmeden devam eden V‹KO, “Alçak Gerilim fialt Ürünleri” sektöründe de ç›tay› yükseltmeyi hedefledi¤i V‹KOTECH ile ELECTROTECH 2010 Fuar›'nda farkl› bir rüzgâr estirdi.

K

V‹KO markal› Otomatik Sigortalar, Kaçak Ak›m Koruma Röleleri, Kompakt fialterler, aç›k tip devre kesiciler ve elektronik elektrik sayaçlar› ürün yelpazesi ile “Alçak Gerilim fialt Ürünleri” alan›nda faaliyet gösteren V‹KOTECH A.fi 25-28 fiubat 2010 tarihleri aras›nda Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen WIN- World of Industry Otomasyon Fuar›'na kat›ld›. ‹lk kez bu fuarda ziyaretçilere tan›t›lan Modüler Ürünler Serisi (yük ay›r›c› anahtarlar, yön de¤ifltirici anhtarlar, darbe ak›m anahtarlar›, modüler kontaktörler, kartufl sigorta yuvalar›, mod-

üler prizler, sinyal lambalar›, zaman saatleri, pa-rafudurlar, modüler zil ve zil trafolar›) ile her türlü ev, bina ve bu yap›lar›n yan› s›ra en-düstriyel ihtiyaçlara da cevap veriyor. Ayr›ca V‹KO'nun yeni teknoloji ata¤› ürünleri, V‹KO elektronik elektrik sayaçlar›n›n lansman› da bu fuarda yap›ld›. V‹KO'nun sektöründeki en büyük ve en yeni teknoloji ile do-nat›lm›fl üretim tesislerinde, dünya standartlar›nda kalitede üretilen sayaçlar, tüm ev, bina ve endüstriyel ihtiyaçlara, güvenli, ekonomik ve garantili çözümler sunuyor. Öncelikle tam 5 y›l garantili… Uluslar aras› standartlara ve Tedafl'›n en son yay›nlanan asgari flartlar›-

na uygun, beklentileri faz-las›yla karfl›layan endüstriyel tasar›m› ile göz dolduran yeni V‹KO sayaçlar›nda her üründe IP 54 yal›t›m› için çift komponent kal›p teknolojisi kullan›l›yor. Kurflun içermeyen plastik mühür ile çevre korumaya da katk›s› olan V‹KO sayaçlar› genifl aral›klarda hassas ölçüm sa¤l›yor. Fuarda sergilenen V‹KOTECH taraf›ndan pazara sunulan V‹KO markal› flalt ürünleri pek çok kullan›m avantaj›na sahip. Çok amaçl› montaj ve ba¤lant› yap›labilen, etiketleme özelli¤ine sahip, aç›k-kapal› ihbar göstergeli Otomatik Sigortalar… Ba¤lant› terminalleri korumal› ve kitleme yapabilme imkan›na sahip Kaçak Ak›m Koruma Röleleri… Sabit tip, Termik Ayarl› tip, Kaçak Ak›m Korumal› Tip ve Elektronik Ayarl› tip olmak üzere her türlü teknik ihtiyaca cevap verebilecek alt yap›ya sahip Kompakt fialterler de dahil olmak üzere V‹KO stand› sa¤lad›¤› tüm bu faydalar ve di¤er markalara göre art›lar› ile fuarda ilgi oda¤› olmay› baflard›.

Nisan’10 136 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

Sektör Lideri Tedafl Yetkililerini A¤›rlad›…

nahtar ve priz sektörünün lideri Viko, yeni teknoloji ata¤› ürünleri V‹KO elektronik elektrik sayaçlar›n›n tan›t›m› için Türkiye'nin dört bir taraf›ndaki Tedafl yetkililerini Sancaktepe' deki endüstriyel tesislerinde a¤›rlad›, onlara unutamayacaklar› anlar yaflatt›. 25-26 fiubat tarihleri aras›nda gerçekleflen lansman program› Tedafl yetkililerinin Viko Endüstriyel Tesisleri'ne gelmesi ile bafllad›. Tesiste yenen ö¤le yeme¤inin akabinde, fabrika turu, tur bitiminde ise ifl hayat›n›n stresinden bir süreli¤ine de olsa uzaklaflma imkân› sa¤layan e¤lenceli oyun seçenekleri

A

misafirleri bekliyordu. Bu keyifli dakikalardan sonra V‹KO Pazarlama ve Türkiye Sat›fl Direktörü Sn. Selçuk Ersoy, V‹KO kurumsal sunumunu gerçeklefltirdi, V‹KO ve ürün gam› ile ilgili detayl› bilgiler verdi. Sunumunda yeni nesil sayaçlar› Tedafl yetkililerine tan›tt›. V‹KO'nun sektöründeki en büyük ve en yeni teknoloji ile donat›lm›fl alanlar›nda, dünya standartlar›nda kalitede üretti¤i elektronik elektrik sayaçlar› Tedafl yetkililerinin büyük ilgisini toplad›. V‹KO endüstriyel tesislerinde geçen bu keyifli günün hemen ard›ndan Ataköy Sheraton Oteli'nde gerçekleflecek Gala Gecesi için

hareket edildi. Sayaç lansman› için haz›rlanan muhteflem gala salonu, Nusret & Çisem Orkestras›'n›n e¤lenceli flovuna sahne oldu. Konuklar Nusret & Çisem Orkestras›'n›n hofl müzi¤i ile gece boyunca artan bir coflkuyla e¤lenmeye devam etti. 26 fiubat sabah› ise otellerinden al›nan kafile W‹N Fuar›'n› ziyaret etmek üzere TÜYAP'a geldi. Otomasyon fuar›na yeni modüler ürün serisi ve elektronik elektrik sayaçlar› ile damgas›n› vuran V‹KO stand›n› ilgi ve heyecanla inceleyen yetkililer, fuardaki di¤er stant ve hollerini de dolaflma f›rsat› buldular.

Nisan’10 137 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

Sektör Lideri Sayaç Lansman›n› Gerçeklefltirdi…

nahtar ve priz sektörünün lideri Viko, yeni teknoloji ata¤› ürünleri V‹KO elektronik elektrik sayaçlar›n›n tan›t›m› için Türkiye'nin dört köflesinden gelen bayilerini Sancaktepe'deki endüstriyel tesislerinde a¤›rlad› ve onlara unutamayacaklar› anlar yaflatt›. 26-27 fiubat tarihleri aras›nda gerçekleflen lansman program› bayilerin Viko Endüstriyel Tesisleri'ne gelmesi ile bafllad›. Tesiste yenen ö¤le yeme¤inin akabinde, fabrika turu, tur bitiminde ise ifl hayat›n›n stresinden bir süreli¤ine de olsa uzaklaflma imkân› sa¤layan e¤lenceli oyun seçenekleri misafirleri bekliyordu. Keyifli aran›n hemen ard›ndan V‹KO Genel Müdürü Sn. Nusret Kayhan Apayd›n misafirlere hitaben gerçeklefltirdi¤i konuflmas›nda V‹KO olarak geçti¤imiz seneyi büyük bir özveri ile çal›flarak tamamlad›klar›n›, yaklafl›k bir y›ld›r dünyada yaflanan ekonomik durgunluk ve talep daralmas›na karfl›n, ARGE yat›r›m›na ve personel istihdam›na devam ederek alt yap›s›n› güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. V‹KO'nun 30 y›ll›k mekanik tecrübesi ve V‹KO tasar›m ekibinin profesyonel bak›fl› ile uzun ve titiz çal›flmalar sonucu gelifltirilen yeni elektronik elektrik sayaçlar› hak-

A

Nisan’10 138 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

Müdürü Sn. Aykut Eren, V‹KO'nun yeni nesil sayaçlar› ile ilgili sunumunu yapt›. V‹KO'nun sektöründeki en büyük ve en yeni teknoloji ile donat›lm›fl alanlar›nda, dünya standartlar›nda kalitede üretti¤i elektronik elektrik sayaçlar› bayilerin büyük be¤enisini toplad›. Viko endüstriyel tesislerinde geçen bu keyifli günün hemen ard›ndan Ataköy Sheraton Oteli'nde gerçekleflecek Gala Gecesi için hareket edildi.

k›nda bilgi veren Sn. Apayd›n, “V‹KO elektronik elektrik sayac›n›n da tüm di¤er V‹KO ürünleri gibi özgün tasar›m› ve güvenilirli¤i ile kullan›c›lara yüz güldüren deneyimler yaflataca¤›na inanc›m tamd›r.” diyerek ekibindeki tüm arkadafllar›na çok teflekkür etti. Sn. Nusret Kayhan Apayd›n'›n ard›ndan konuflmas›n› gerçeklefltiren Vikotech Sat›fl

Sayaç lansman› için haz›rlanan muhteflem gala salonu, Nusret & Çisem Orkestras›'n›n e¤lenceli flovuna sahne oldu. Konuklar Nusret & Çisem Orkestras›'n›n hofl müzi¤i ile gece boyunca artan bir coflkuyla e¤lenmeye devam etti. 27 fiubat sabah› ise otellerinden al›nan kafile W‹N Fuar›'n› ziyaret etmek üzere TÜYAP'a geldi. Otomasyon fuar›na yeni modüler ürün serisi ve elektronik elektrik sayaçlar› ile damgas›n› vuran V‹KO stand›n› ilgi ve heyecanla inceleyen yetkililer, fuardaki di¤er stant ve hollerini de dolaflma f›rsat› buldular.

Nisan’10 139 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

‹hracatç›ya Kredi Müjdesi

anayi ve Ticaret Bakanl›¤› ile Orta Anadolu Makine ve Aksamlar› ‹hracatç›lar› Birli¤i iflbirli¤inde ilk defa organize edilen 'Türkiye Makine Sanayi Buluflmas›', 250 kiflinin kat›l›m› ile gerçeklefltirildi. Toplant›da Türkiye'nin makine sanayinde teknoloji üretim üssü olmas›n› amaçlayan 'Makine Sanayi Sektör Strateji Belgesi'nin tan›t›larak, yap›lacak eylemler tart›flmaya aç›ld›. Orta Anadolu Makine ve Aksamlar› ‹hracatç›lar› Birli¤i Baflkan› Adnan Dalgak›ran, “Makine, petrolden ve do¤algazdan bile daha de¤erli. Bunu çok iyi de¤erlendirece¤inizden hiç flüphemiz yok. Türkiye bölgesel bir güç olma yolunda ilerliyor. Makineciler de bu yeni gücün kahramanlar› olacakt›r” diye konufltu.Ç›ra¤an Saray›'nda yap›lan toplant›da Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat Ergün'ün yan›

S

s›ra Sanko Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Abdülkadir Konuko¤lu ve Alarko fiirketler Toplulu¤u Yönetim Kurulu Baflkan› ‹shak Alaton konuflma yapt›. Türkiye Makine Sanayi Buluflmas›'nda konuflan Orta Anadolu Makine ve Aksamlar› ‹hracatç›lar› Birli¤i Baflkan› Adnan Dalgak›ran, 'Dünya Makine Sanayinde Türk Makine Sanayinin Yeri ve Gelece¤i konulu bir sunum yapt›. Dalgak›ran, makine sektörü ihra cat›n›n 10 y›lda önemli bir yol katetti¤ini ve toplam ihracat içinde yüzde 10'luk pay› bulundu¤unu söyledi. Türkiye'nin dalgal› bir denizin ortas›nda oldu¤unu vurgulayan Dalgak›ran, “Çok ciddi ekonomik kaymalar›n oldu¤u bir dönem yafl›yoruz. Türkiye için çok ciddi f›rsatlar bar›nd›r›yor. Baflarmam›z gereken çok fley var” dedi.

Nisan’10 140 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


H

A

B

anayi ve Ticaret Bakan› Nihat Ergün, ''Eximbank'›n ihracatç›lar›m›za kulland›rd›¤› orta ve uzun vadeli kredileri 2010 y›l›nda 10 kat artt›rarak 150 milyon dolardan 1 milyar 450 milyon dolara ç›kard›k. Ülke al›c› kredilerini de 27 milyon dolardan 1 milyar dolara yükselttik'' dedi. Ergün, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan Makine Sanayi Sektör Strateji Belgesi'ne son fleklinin verilece¤i ''Türkiye Makine Sanayi Buluflmas›''n›n aç›l›fl konuflmas›n› yapt›. Önceki gün gerçeklefltirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplant›s›nda Eximbank'›n yeni finansman yöntemi üzerinde durduklar›n› bildiren Ergün, flunlar› söyledi: ''Eximbank'›n ihracatç›lara kulland›rd›¤› orta ve uzun vadeli kredileri 2010 y›l›nda 10 kat artt›rarak 150 milyon dolardan 1 milyar

S

E

R

/

N

450 milyon dolara ç›kar›lmas› karar› al›nd›. Eximbank k›sa vadeli kredilerden orta ve uzun vadeli kredilendirme stratejisine do¤ru bir geçifl yapm›fl oldu. 2010 y›l› bu stratejinin bafllang›c› oldu. 2009'da sadece 150 milyon dolar orta ve uzun vadeli kredi verilmifl, 2010 y›l›nda 1 milyar 450 milyon dolara ç›kar›lm›fl olacakt›r. Bunun ülke al›c› kredileri bölümü 27 milyon dolard›r geçen y›l. 2010 y›l›nda ülke al›c› kredisi 1 milyar olarak kullan›lacakt›r. Bu 5 y›ldan daha uzun vadeli krediler fleklinde gerçeklefltirilmifl olacakt›r. A¤›rl›kl› olarak makine sektörünün bu kredilerden yararlanmas› görüflü de orada kabul edilmifl bir görüfltür. Her y›l bu alan› daha da geniflletmekte kararl›y›z.'' Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat Ergün, makine sanayiinde teknoloji üssüne dönüflmek, ileri teknolojili ürünlerin imal edilmesini sa¤lamak ve sektörü daha ileri noktalara ta-

E

W

S

fl›mak için, 2010-2013 y›llar› aras›nda at›lacak ad›mlar› eylem plan›na dönüfltürdüklerini belirterek, hukuki düzenlemeler ve yap›sal tedbirler, finansal araçlar›n gelifltirilmesi, Ar-Ge ve inovasyon, insan kaynaklar› ve pazarlama, d›fl ticaret ve tan›t›m bafll›klar› alt›nda 45 eylem belirlediklerini kaydetti. Bakan Ergün, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan Makine Sanayi Sektör Strateji Belgesi'ne son fleklinin verilece¤i ''Türkiye Makine Sanayi Buluflmas›''n›n aç›l›fl›nda, dünyan›n özellikle son çeyrek yüzy›lda muazzam de¤ifliklikler yaflad›¤›n›, bilgi, teknoloji, iletiflim ve ulaflt›rma alanlar›nda görülen ilerlemelerin, ifl yapma al›flkanl›klar›m›z›n de¤iflmesini de zorunlu hale getirdi¤ini anlatt›. Böyle bir ortamda, eski kamu yönetimi anlay›fl›nda ›srar etmenin anlams›zl›¤›n›n aç›k oldu¤unu, Kamu'nun art›k hizmet verdi¤i

Nisan’10 142 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


H

A

B

alanlarda, ald›¤› kararlarda ortak akl› yakalamaya itina göstermesi gerekti¤ini ifade eden Bakan Ergün, Hükümet olarak, göreve geldikleri günden bu yana politika üretirken her zaman milleti dinlediklerini ve milletin hassasiyetlerini dikkate ald›klar›n›, son 7 y›ll›k ekonomi tecrübelerinin, özel sektörün önünü açmaya yönelik ad›mlar›n karfl›l›ks›z kalmad›¤›n›, özel sektö-rün bu ülkeyi omuzlar›nda tafl›yacak gücü bar›nd›rd›¤›n› herkese gösterdi¤ini dile getirdi. Bugüne kadar, Makine, Motorlu Araçlar, Kimya, Toprak Sanayii, Elektrik-Elektronik ve Metal Sanayii gibi alanlar için 12 teknik komite kurduklar›na de¤inen Ergün, ilgili kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluflan bu komitelerin, belli zamanlarda topland›¤›n›, sektöre dair birçok hususu de¤erlendirdi¤ini ve sektör ile devlet aras›nda köprü vazifesi gördüklerini kaydetti. Ergün, kendilerinin de politika üretirken, bu komitelerin ortak ak›lla belirledikleri tavsiye niteli¤indeki kararlardan azami derecede istifade ettiklerini söyledi. ''Türkiye ekonomisi, son y›llarda hayata geçirdi¤imiz yap›sal reformlar neticesinde bir güven ve istikrar ekonomisine dönüflmüfltür'' diyen Ergün, Türkiye'nin dünyay› derinden etkileyen, birçok geliflmifl ülkenin dahi bütçe dengelerini alt üst eden küresel kriz ortam›ndan, kal›c› bir hasar almadan ç›kmay› baflard›¤›n› dile getirdi. Bakan Ergün, ekonomide en önemli unsurun gelece¤i görmek oldu¤unu belirterek, iflte bu nedenle 7 y›ld›r, ›srarla güven ve istikrar kavramlar›na vurgu yapt›klar›na iflaret etti. Ekonomi k›r›lgan yap›s›ndan uzaklaflt›kça, gelece¤i görmek ve uzun dönemli strateji ve politikalar üretmenin de mümkün oldu¤una

E

R

/

N

de¤inen Bakan Ergün, sanayinin, uzun y›llar boyunca bunun s›k›nt›s›n› yafla-d›¤›n›, yol haritas› olacak bir strateji belgesinin eksikli¤ini hissetti¤ini anlatt›. -SANAY‹ STRATEJ‹ BELGES‹ SON AfiAMADA-

Nihat Ergün, do¤al olarak, her iki üç y›lda bir krizler yaflayan bir ülkede, gerçekçi ve uygulanabilir strateji belgeleri ve eylem planlar›n›n haz›rlanmas›n›n mümkün olmad›¤›n›

E

W

S

ifade ederek, sözlerini flöyle sürdürdü: ''Türkiye, bu alanlarda da büyük bir de¤iflim yafl›yor. Geçti¤imiz Cumartesi günü, Say›n Baflbakan›m›z, esnaf ve sanatkarlar için haz›rlad›¤›m›z strateji belgesi ve eylem plan›n›n ayr›nt›lar›n› aç›klad›. Baflta esnaf ve sanatkarlar›m›z olmak üzere ekonomi çevre-leri, ülkemizde ilk defa tan›flt›klar› bu kapsaml› çal›flmay› takdirle karfl›lad›. Yine Bakanl›¤›m›z koordinas-yonunda, ilgili tüm taraflar›n ka-t›l›m›yla haz›rlad›¤›m›z Sanayi Strateji Belgesi'ni de son aflamaya getirdik ve bu belgeyi de yak›nda kamuoyuna aç›klayaca¤›z. Sanayi stratejimizin uzun dönemli vizyonunu, 'Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrupa'n›n üretim, mal ve hizmet üssü olmak' olarak belirledik. Sanayi Strateji belgemize uygun olarak, sektörel strateji belgelerinin de haz›rl›k çal›flmalar›n› titizlikle sürdürüyoruz. Bugün de sizlerle birlikte, Makine Sanayii Strateji Belgesi' nin son halini müzakere edece¤iz. Makine sanayinde teknoloji üssüne dönüflmek, ileri teknolojili ürünlerin imal edilmesini sa¤-lamak ve sektörü daha ileri noktalara tafl›mak için, 2010-2013 y›llar› aras›nda ataca¤›m›z ad›mlar› eylem plan›na dönüfltürdük. 'Hukuki Düzenlemeler ve Yap›sal Tedbirler, Finansal Araçlar›n Gelifltirilmesi, AR-GE ve ‹novasyon, ‹nsan Kaynaklar› ve Pazarlama, D›fl Ticaret ve Tan›t›m' bafll›klar› alt›nda 45 adet eylem belirledik.'' Bu 45 eylemi masaya yat›racaklar›n› ve sektör temsilcilerinden nihai görüflleri alacaklar›n› dile getiren Ergün, böylelikle baz› ye-ni eylemleri ortaya koyarak ya da mevcut baz› eylemlerde de¤iflik-li¤e giderek plana son fleklini vermeyi um-duklar›n› ifade etti.

Nisan’10 144 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


H

A

B

-OECD ‹LE ORTAK ÇALIfiMA...Bakan Ergün, buradaki amaçlar›n›n, eylemin gerçeklefltirilebilir bir eylem olup olmad›¤›n› tespit etmekten ziyade, do¤ru ve gerekli bir eylem olup olmad›¤›n› belirlemek oldu¤unu vurgulayarak, nihai de¤erlendirmelerden sonra belgeyi, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na (EKK) sunacak ve eylem aflamas›na geçeceklerini dile getirdi. Bakanl›k olarak, OECD ile yapacaklar› bir ortak çal›flman›n konusunu da Makine Sanayi olarak belirlediklerini bildiren Ergün, böylece, OECD, dünya çap›ndaki uzmanlar ve sektör temsilcileriyle birlikte, ma-kine sektörünün önünü biraz daha ayd›nlatacak bir rapor haz›rlamay› planlad›klar›n› anlatt›. Ergün, bütün bu çal›flmalarda amaçlar›n›n, özel sektörün önündeki engelleri kald›rmak, daha rekabetçi bir yap›ya kavuflma sürecini desteklemek ve h›zland›rmak oldu¤unu belirtti. Ergün, di¤er bütün sanayi dallar›na ya-t›r›m mal› üreten makine sanayinin, imalat sanayi içinde özel ve önemli bir yeri oldu¤unu belirterek, Avrupa Komisyonu'nda, ''Avrupa Birli¤i ekonomisinin bafll›ca dayana¤› ve önemli temel dire¤idir'' fleklinde tan›mlanan makine sanayinin, Türkiye'de de geliflimine büyük önem verdikleri sektörlerden biri oldu¤unu anlatt›. Bu sektörde dünyan›n en çok ihracat ve ithalat yapan ülkelerinin Almanya, Çin ve ABD gibi geliflmifl ekonomiler olmas›n›n, sektörün sanayileflme, kalk›nma ve zenginli¤in temel unsurlar› aras›nda yer ald›¤›n› aç›kça ortaya koydu¤unu ifade eden Ergün, bu nedenle, teflvik sisteminde makine sektörünü 12 stratejik sektörden biri olarak belirlediklerini kaydetti. Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat Ergün, sektörün Ankara ve ‹stanbul d›fl›nda kalan illerdeki da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda oldukça dengeli bir da¤›l›m›n göze çarpt›¤›n› belirterek, flunlar› kaydetti: ''Makine sektörü ülkemizin hemen her yerinde kendine yer buldu¤u için, bölgesel farkl›l›klar› azaltma noktas›nda da kilit bir

E

R

/

N

rol oynayabilir. Makine sanayi, imalat sanayiinin hemen bütün sektörlerine girdi sa¤l›yor ve imalat sanayiinin geliflmesiyle de paralellik gösteriyor. Makineler, üretim sürecinde her geçen gün daha fazla önem kazan›yorlar; bu nedenle makine sektörünün stratejik önemi de sürekli art›yor. Küresel rekabet sürecinde, dünya ticaretinden daha fazla pay almak için, daha kaliteli ürünleri daha ucuza üretmek gerekiyor. Bu

E

W

S

nedenle, makine sektörünün baflar›s›, di¤er sektörlerin baflar›s›nda da kilit bir rol oynuyor. Makine sanayi, bütün dünyada oldu¤u gibi ülkemizin sanayileflmesinin de itici gücüdür ve gelecekte de ülkemizin gelifliminin temel tafl› olacakt›r.'' Nihat Ergün, Türkiye'de üretilen makinelerin Türk sanayisinde kullan›lmas›n›n büyük önem tafl›d›¤›n› vurgulayarak, Türkiye'de kamunun ihtiyac› olan makineleri yerli ürünlerden tercih etmesinde hiçbir engel olmad›¤›n› ve kamunun Türkiye'de üretilen yerli makineleri tercih etmesi gerekti¤ini belirtti. -MEB ‹LE ORTAK ÇALIfiMAMilli E¤itim Bakanl›¤› ile yapt›¤›m›z ortak çal›flmada, Türkiye'de CNC tezgah› olmayan endüstri meslek ve teknik lise b›rakmayacaklar›n› ifade ederek, ''Türkiye'de mesleki teknik e¤itimi, genel lise e¤itiminin içinde yüzde 65-70'lere kadar tafl›mal›y›z. Ben teknik lise mezunuyum. ‹lk staj›m› 1989 y›l›nda yapt›¤›mda CNC tezgahlar›n› ilk defa orada gördüm ve hayretler içerisinde kalm›flt›m. Okulda görememifltim. fiimdi hala bunu görmeyen ö¤renci kalmamas› laz›m. Ne kadar okulumuz var, 1-2 y›l içinde bu okullara Türkiye'de üretilen CNC tezgah› gönderece¤iz'' diye konufltu. Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat Ergün, ''Bu kadar baflar›l› oldu¤umuz ve dünya kalitesinde üretim yapt›¤›m›z bir sektörde, 10 milyar dolara yak›n bir d›fl ticaret a盤›m›z olmas›n› bu ülkenin bir vatandafl› olarak, ben içime sindiremiyorum'' dedi. Bakan Ergün, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan Makine Sanayi Sektör Strateji Belgesi'ne son fleklinin verilece¤i ''Türkiye Makine Sanayi Buluflmas›''n›n aç›l›fl›nda Türkiye ekonomisinin önemli bir büyüme sürecinde oldu¤una de¤inerek, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte hem iç talepte hem de ihracatta istikrarl› bir flekilde daha iyi noktalara gelece¤ini vurgulad›. Bakan Ergün, bu yo¤un talep ortam›n›n, Türkiye'de sanayinin daha da güçlenmesine, özel sektör yat›r›mlar›n›n artmas›na ve yeni

Nisan’10 146 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


H

A

B

fabrikalar kurulmas›na zemin haz›rlayaca¤›na iflaret ederek, makine sektörünün, en az kendisinin d›flar›ya yapt›¤› ihracat kadar, ihracat yapacak di¤er sektörlerin güçlenmesine de zemin haz›rlamas› bak›m›ndan önem tafl›d›¤›n› anlatt›. Dünya kalitesinde üretim yapacak tesisleri kurmak için dünya kalitesinde makinelere ihtiyaç vard›r'' diyen Ergün, birçok ülkede oldu¤u gibi Türkiye'de de makine imalat-ç›lar›n›n büyük ço¤unlu¤unun KOB‹ niteli¤inde oldu¤unu an›msatt›.

E

R

/

N

''ESNEK ÜRET‹M MODELLER‹ ÜZER‹NDE DURULMASI GEREK‹YOR-'' Ergün, makine sanayinde özellikle esnek üretim modelleri üzerinde durulmas› gerekti¤ini belirterek, sözlerini flöyle sürdürdü: ''Zira üretim yapacak olan her tesis, farkl› ihtiyaçlara uygun olarak üretim yap›yor, dolay›s›yla farkl› makinelere ihtiyaç duyuyor. Di¤er sektörlerin üretim süreçlerinde yaflanacak her de¤ifliklik, makine sektöründe de yeni de¤ifliklikler anlam›na geliyor. Dolay›s›yla, makine sektörüyle di¤er imalat

E

W

S

sanayi dallar› aras›nda, organik ve canl› bir iliflki a¤› kurmam›z gerekti¤ine inan›yorum. Di¤er sektörlerin ihtiyaçlar› sizi flekillendirebilece¤i gibi, siz de yapaca¤›n›z bulufllarla ve üretece¤iniz yeni ürünlerle, yerli sanayimizin eflik atlamas›na zemin haz›rlayabilirsiniz. Türk makine sanayinin yüzde 90'lara varan oranlarda yerli girdi kullanarak üretim yapt›¤›n› düflünürsek, bu sektörün birçok de¤iflik tedarik zincirinin de¤iflik halkalar›n› oluflturdu¤unu da görebiliriz. 15 AB ülkesinde makine imalat sanayinde 21 bin civar›nda firma faaliyet gösterirken, ülkemizde 10 bin civar›nda firma bulunmaktad›r. Bu durum, ülkemizdeki iflletmelerin çok say›da ve da¤›n›k yap›da olduklar›n›n, büyüme ve ölçek sorunu yaflad›klar›n›n aç›k bir göstergesidir. Zira iflletme say›s›n›n çoklu¤una ra¤men, Türkiye'deki toplam makine imalat› Avrupa ülkelerinin sadece yüzde 5'i kadard›r. Yüzde 5 asl›nda önemli bir oran, ancak iflletme say›lar›n› oranlad›¤›m›zda yüzde 5 üretim pay›n›n yetersiz oldu¤unu gösteriyor. Bu nedenle, esnek ve h›zl› üretim yap›s›n› koruyarak, firmalar›n iflbirli¤i ve ortakl›k süreçlerini gelifltirmeli, böylece bilgi, beceri ve sermaye gibi k›t kaynaklar›n daha etkin bir flekilde kullan›lmas›n› sa¤lamal›y›z.'' Türkiye'nin kriz öncesi döneme kadar, dünyada ihracat›n› en h›zl› art›ran ülkelerden biri oldu¤unu ifade eden Ergün, 2002 y›l›nda 2 milyar dolar olan Türkiye'nin baflka yerde s›n›fland›r›lmayan makine ve aksamlar› ihracat›n›n, 2008 y›l›nda yaklafl›k 5 kat art›flla, 9,7 milyar dolara ulaflt›¤›n› hat›rlatt›.

-''2009 YILINDA SEKTÖRÜN ‹HRACATI 8 M‹LYAR DOLAR...''Ergün, küresel kriz nedeniyle toplam dünya ticaretinin yüzde 11 darald›¤› 2009 y›l›nda dahi sektörün, 8 milyar dolar ihracat yapmay› baflard›¤›n› ifade ederek, flunlar› kaydetti: ''Ancak flu gerçe¤i hat›rlatmak isterim. Bir yandan dünyaya son derece kaliteli makineler satarken, di¤er yandan da ayn› sektörde Nisan’10 148 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


H

A

B

afl›r› bir ithalat süreci yafl›yoruz. Bu kadar baflar›l› oldu¤umuz ve dünya kalitesinde üretim yapt›¤›m›z bir sektörde, 10 milyar dolara yak›n bir d›fl ticaret a盤›m›z olmas›n› bu ülkenin bir vatandafl› olarak, ben içime sindiremiyorum. Yap›lan ithalat, örne¤in fiyat kayg›s›yla Çin'den yap›lsa, belki bunu bir nebze olsun anlamak mümkün olabilir. Ancak, makine üretim kalitesinde Japonya ile Almanya aras›nda yer alan bir ülkede, yap›lan ithalat›n kalite kayg›s›yla yap›lmas›na bir anlam veremiyoruz. Ayn› mal› daha ucuza üretiyoruz, ancak gidip d›flar›dan daha pahal›ya sat›n al›yoruz. 20 milyar dolar› aflan ithalat›m›z› inceledi¤imizde, ithal edilen ürünlerin büyük bir ço¤unlu¤unun Türkiye'de de üretilen ürünler olmas› da ayr›ca düflün-dürücüdür. Yerli makine kullan›lmas› için uluslararas› ticaret kurallar›n› bozmadan, sat›fl öncesi iflbirli¤ini desteklemek gibi baz› formüller gelifltiriyoruz.''

E

R

/

N

‹thalinde garanti belgesi zorunlulu¤u aranan ürünlerin, garanti belgesi ve sat›fl sonras› hizmet yeterlik belgesi almadan piyasaya arzlar›n› önlediklerini anlatan Ergün, bu konuda çok s›k› denetimler yaparak, yerli üreticilerin hakk›n› koruduklar›na de¤indi. Ergün, özellikle geliflmekte olan ülkelere yap›lan ihracatta da ayn› s›k›nt›n›n yafland›¤›n› belirterek, ''‹flin garibi, biz Avrupa'ya üçe sat›yoruz, ayn› ürünü Avrupa baflka ülkelere befle sat›yor. Bugün baz› firmalar›m›z, kendisine sanki Alman markas›ym›fl, Japon markas›ym›fl havas› verecek isimler seçmek durumunda kal›yorlar. Bu nedenle, markalaflma konusunda, reklam ve tan›t›m konusunda, hem iç pazarda hem d›fl pazarda bir at›l›m yapmam›z gerekiyor. Strateji belgemizde d›fl ticaret ve tan›t›m bafll›¤›na ayr› bir yer vermemizin nedeni de bu olmufltur'' diye konufltu. Bugüne kadar Ar-Ge Merkezi belgesi almaya hak kazanan 64 iflletmeden sadece 2 tane-

E

W

S

sinin makine sektöründen oldu¤una iflaret eden Ergün, bu rakam› çok az buldu¤unu ve makine sektörünün bu konuda bir özelefltiri yapmas› gerekti¤ini söyledi. 2002 y›l›nda göreve geldiklerinde Türkiye' de kurulu olan teknopark say›s›n›n sadece 2 oldu¤unu, bugün ise kurulu teknopark say›s›n›n 37'ye ulaflt›¤›n› ve bunlar›n 26 tanesinde üretime baflland›¤›n› anlatan Ergün, teknoloji gelifltirme bölgelerinde yaflanan baz› sorunlar› ortadan kald›rmak amac›yla yeni bir kanun tasar›s› haz›rlad›klar›n› ve Bakanlar Kurulu'na sunduklar›n›, Nisan ay› içerisinde TBMM'ye sevk edip, Haziran sonuna kadar yasalaflt›rmay› hedeflediklerini ifade etti.

-''TIKIR TIKIR ‹fiLEYEN TÜRK MAK‹NELER‹''Bu tasar›yla, teknoparklarda sa¤lanan destek, teflvik ve istisnalar› 2023 y›l›na kadar uzatt›klar›n›, ayn› zamanda Ar-Ge çal›flmas› tamamlanan ileri teknoloji ürünlerin seri üretimlerinin desteklenmesinin de önünü açt›klar›n› dile getiren Ergün, Ar-Ge personelinin yürüttü¤ü projelerle ilgili, teknoparklar d›fl›nda geçirdikleri sürelerin belirli bir k›sm› da teflvik, destek ve istisna kapsam›na al›naca¤›n› söyledi. ''Sizlerden makine sektörü olarak önümüzdeki dönemde, teknoparklarda daha fazla yer alman›z› bekledi¤imizi de belirtmek istiyorum'' diyen Bakan Ergün, tüm bu çal›flmalar›n, Türkiye ekonomisini teknoloji zemininde büyüterek, dünyan›n ilk 10 ekonomisinden biri yapma amac› tafl›d›¤›n› bildirdi. Türkiye'nin, kendi bilgisini üreterek, bu bilgiyi teknolojik ürüne dönüfltürerek üretti¤i ürünleri tüm dünyaya pazarlayarak ekonomik ilerlemesine h›z kazand›raca¤›n› ifade eden Ergün, ''Makine Sanayi Strateji Belgesi'ndeki eylemleri hayata geçirerek, makine sanayinin imkan ve kabiliyetlerini artt›racak, yurt d›fl› ba¤›ml›l›¤›n› azaltacak, kendi kendine yeten ve uluslararas› pazarda rekabet gücüne sahip bir makine sanayini oluflturaca¤›z. 'T›k›r t›k›r' iflleyen Türk makinelerinin seslerinin bütün dünyada yank›lanaca¤›na yürekten inan›yoruz'' diye konufltu.

Nisan’10 150 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

35 Yıl Tükenmeyen LED Iflıklarla Aydınlanaca¤ız Günde 8 saatten, afla¤ı yukarı yaklaflık 35 yıl bozulmadan yanabilen, üstelik sıradan bir ampulden on kat daha az elektrik üreten bir aydınlatma sisteminden daha iyi bir fley olabilir mi? ›saca LED (Light Emitting Diode) olarak adland›r›lan yeni teknoloji otomobillerden sonra sokaklar› ve evlerimizi de ayd›nlatacak. Bu ayd›nlatma sistemi rekor bir dayan›kl›¤a sahip. Bu yeni ayd›nlatma sistemi çok yeni olsa da flimdiden otomobil farlar›ndan evlere kadar çok genifl bir yelpazede kullan›lmaya baflland› bile. Üstelik bu teknolojinin avantaj› sadece uzun süre dayan›kl› olmas› da de¤il; örne¤in LED, ABD pazar›n›n yüzde 50'sini ele geçirse ülkedeki elektrik tüketini 17 gigawatt azalacak; bu da tam olarak on yedi konvansiyonel nükleer santrale eflde¤er! Öte yandan, Kanadal› kurulufl Glenergy, altyap›s› iyi olmayan az geliflmifl ülkeler için LED'in

K

ideal oldu¤una dikkat çekiyor. Topu topu çeyrek watt! Küçük bir günefl enerjisi panosu ve pile ba¤l› olan LED ampuller, bütünüyle otonom bir ayd›nlatma sistemi sunuyorlar. LED'ler çeyrek watt gibi son derece cüzi bir enerjiyle, okumak ya da yemek piflirmek için gereken ›fl›¤› sunabiliyorlar! Bu teknolojinin sundu¤u di¤er cazip seçenek ise flu: Nepal ve Sri Lanka'da 700 ev ve okulu donatan ‘Light Up The World' kuruluflunun girifliminin kan›tlad›¤› gibi 100 watt'l›k beyaz LED altm›fl mekan› ayd›nlatmaya yetiyor. Ayd›nlatma sistemleri pazar›n›n y›lda 12 milyar Euro tutar›nda bir ciroya sahip oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda, ampul üreticilerinin bu yeni sis-

temle yak›ndan ilgilendikleri tahmin edilebilir. Nitekim, yeni bir pazar yaratmak amac›yla ilk ittifaklar oluflturulmaya baflland› bile. Bunlardan biri de Philips Lighting ile Agilent Technologies'in ortak üretti¤i Luxeon 5W. Luxeon 5W, 20 watt'a eflde¤er enerji oluflturan beyaz bir LED; ancak bu 20 watt'l›k güce karfl›l›k elektrik tüketimi sadece 5 watt kadar. Klasik ampulle k›yaslama Tüm bu rakamlar beyaz LED'lerin önemini ortaya koyuyor. Nitekim, halen piyasada olan sistemlerin art› ve eksilerinin dökümü yap›ld›¤›nda, bu yeni teknolojinin günümüzdekilerin taht›n› sarsaca¤› söylenebilir. Örne¤in, klasik ampulü ele alal›m: Devi-

Nisan’10 152 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


H

A

B

nimsiz gaz içine yerlefltirilen, genellikle tungstenden üretilen metalik bir ince telden oluflan ve elektrik ak›m›yla yanan piyasadaki ampullerin gerçi üretim maliyeti düflük, ama rand›manlar› son derece az. Elektrik ak›m›n›n geçmesiyle meydana gelen ›s›, ampul içindeki teli yaksa da, do¤rudan elektrik üretimi söz konusu de¤il. Burada, tüketilen elektrik enerjisinin büyük bir bölümü ›s›ya dönüflüyor. Bu da watt gücünün azalmas›na neden oluyor. Bir di¤er sorun ise flu: Ampulün içindeki tel kendisini kesmekle tehdit eden floklara ve titreflimlere duyarl›, ömrü ise her yakmada meydana gelen termik flokun etkisiyle k›sal›yor. Halojen ampullerin varl›¤› durumu biraz düzelttiyse de, rand›man hala önemli bir sorun oluflturuyor.

E

R

/

N

Floresanlar›n art›s› Öte yandan, floresan tüpler ve kamu ayd›nlatmas›nda kullan›lan düflük bas›nçl› gaz içeren di¤er ampuller rand›man flampiyonu. Nedeni ise, bu enerji kaynaklar› çok az ›s›nd›klar›ndan tüketilen elektrik enerjisinin büyük bir bölümünün ›fl›¤a dönüflmesi. Ancak floresan tüp, görünür ›fl›¤› oluflturacak plazmay› meydana getirecek yüksek gerilimi harekete geçirmek için büyük bir devreye (bobinaj, starter...) gerek duyar. Tübün içine yerlefltirilen bu devrenin üretim maliyeti ise, normal bir ampulünkinin befl, on kat›. Öte yandan, floresan lambalar birçok kez yan›p söndürülmeye fazla dayan›kl› de¤iller; üstelik tam olarak ayd›nlanmalar› için de yaklafl›k 30 saniyelik bir süreye ihtiyaç var. Ayr›-

E

W

S

ca, so¤uk havalarda da rand›manlar› birdenbire düflüyor. LED'lerin en önemli özelli¤i ise iki teknolojinin de avantajlar›na sahip olmalar›na ra¤men, eksi yönlerini içermemeleri ve böylece yüzde 100'lük bir rand›man ortaya koyabilmeleri... Enerjinin tümü ›fl›k LED'i üretenler, on y›l içinde diyod bazl› bileflenlerin atom yap›s›n› iyilefltirmeyi umuyor. LED'lerin en önemli özelli¤i ise enerjinin tümünün ›fl›k kayna¤›na dönüflüp ›s› yaymamas›. Nitekim, so¤utma ekipmanlar› üretenler buzdolab› ve dondurucularda bu teknolojinin ayd›nlatma kayna¤› olarak kullan›lmas›n› planl›yor. LED üreticileri piyasaya ç›kacak ilk modeller için 100.000 saat bozulmadan yanma garantisi veriyor. LED'i

Nisan’10 154 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


H

A

B

yakmak için 2-5 volt aras› düflük bir enerji yetiyor. Daha yüksek gerilimlerde iflleyen ampuller üretmek için ise, pek çok ampulü seri halinde yerlefltirmek yetiyor. Son aflamada da, diyodun aktif k›sm› saydam, sentetik reçineye gömülmüfl küçük bir elektronik çipin özünü oluflturuyor: Böylece LED'ler darbelerden ve titreflimlerden etkilenmiyor. Ancak bu mükemmelli¤in fiyat› pek ucuz de¤il. 60 watt'l›k bir ampule eflde¤er ›fl›k üreten beyaz alt› diyodluk bir grubun fiyat› afla¤› yukar› 120 Euro. K›sacas› LED'ler pazar› fethetmeye haz›rlan›yor. Özellikle de otomobil piyasas›n›.... Titreflimlere dayan›kl›l›k ve düflük faaliyet gerilimi sayesinde ideal konumdalar. Böylece, ampul için duy, konektör ve di¤er aksamlara gerek kalm›yor. Far opti¤inin sonu mu? LED'lerin tüm bu avantajlar›na gölge düflmemesi için geriye tek bir sorun kal›yor, o da fiyat›n›n daha makul bir düzeye indirilmesi... Üstelik LED'lerin yayd›¤› ›fl›k yönlendirilebildi¤i için otomobil farlar›n›n da yerini almas› bekleniyor. LED'ler kamu ayd›nlatmas› aç›s›ndan da avantajl›. Philips'te LED uygulamalar›ndan sorumlu Patrice

E

R

/

N

E

W

S

d›nlatmada de¤il, bilgisayar, cep telefonlar› ve televizyon ekranlar›nda da kullan›lmas› bekleniyor. Uzmanlar LED'lerle beraber, gelecekte bu sisteme uygun yeni tasar›m avize, ayd›nlatma ekipmanlar›n›n da piyasada olaca¤›n› ifade ediyorlar. Ancak bunlar da halen kulland›klar›m›zdan farkl› olarak ›fl›k kaynaklar› sabit olacak yani de¤ifltirilemeyecek. LED'ler, halen kullan›lan floresan lambalar gibi beyaz ›fl›k yay›yor, bu insanlara itici gelebilir. Ancak baz› LED'lerin ›s› ayar›n›n yan› s›ra renk ayar›na da olanak tan›mas›yla bu sorun çözülebilir. LED nas›l beyaza dönüflüyor?

Hennebert, LED'ler sayesinde ›fl›k kaynaklar›n› art›r›p sadece gereken noktaya odaklaman›n mümkün oldu¤unu belirtiyor. Nitekim, örne¤in sadece yolu ayd›nlatmak gerekirken niçin a¤açlar da ayd›nlat›ls›n ki? Üstelik uzun ömürlü olmas› bak›m masraflar› da azalt›yor. Osram yetkililerine göre, befl y›l içinde diyodla ayd›nlatma gerçekleflecek. Öte yandan, LED teknolojisinin sadece ay-

1962 y›l›nda Amerikal› Nick Holonyak ilk ‘Light Emitting Diode'u yaratt›. Bu sistemin dayand›¤› ilke fluydu: Elektronlar küçücük bir diyoddan geçtiklerinde enerji düzeyleri de¤iflip ›fl›k oluflturuyordu. O dönemde, ›fl›k dalgas›n›n uzunlu¤u diyodun bileflenlerine ba¤l› oldu¤undan k›rm›z› bir ›fl›k ortaya ç›k›yordu. Daha sonra s›ras›yla turuncu, sar› ve yeflil LED'ler gündeme gelirken, 1993 y›l›nda Japon Shuji Nakamura, galyum nitrürüne dayanan mavi bir LED buldu. Bu mavi LED beyaz ›fl›¤›n önünü açt›. Beyaz ›fl›k, teoride say›s›z dalga uzunlu¤unu bir araya toplarken, gözümüz kolayl›kla aldan›p biri k›rm›z›, biri yeflil biri de mavi olmak üzere üç dalga uzunlu¤unu bir araya getirip beyaz ›fl›k görmüfl gibi oluyor. ‹flte beyaz LED'ler de bu yan›lsamadan yararlan›yor. Bu da dört flekilde gerçeklefliyor. ‹lk önce üç LED (k›rm›z›, yeflil ve mavi) ayn› kutuda toplan›yor: Ancak diyodlar›n tümü ayn› rand›mana sahip olmad›klar›ndan global rand›man bu durumdan etkileniyor. Bir di¤er olas›l›k ise flu: Mavi diyoda, diyodun ›fl›¤› alt›nda amber renginde yanan fosfor bazl› küçük bir pastil ilifltiriliyor. Bu diyod maviyle birleflti¤inde beyaz bir ›fl›k üretiyor. Bir di¤er hadde morötesi LED'e dayan›yor: Floresan bir bileflen bu ›fl›may› görünür beyaz ›fl›¤a dönüfltürüyor. Organik LED'ler ise ak›m geçti¤inde beyaz ›fl›k üreten organik ö¤eleri bar›nd›ran aktif bir katmana sahipler.

Nisan’10 156 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

Yaz›l›m Sektörünün Fuar› Onlysoft Yo¤un Bir Etkinlik Program› ‹le Geliyor

az›l›m sektörünü uluslararas› bir organizasyon ile tek çat› alt›nda buluflturmay› hedefleyen Bilgi Yönetimi ve ‹fl Çözümleri Yaz›l›m Uzmanl›k Fuar› 'Onlysoft 2010' yo¤un bir etkinlik program› ile geliyor. Tureks Uluslararas› Fuarc›l›k organizasyonu ile 09-12 Aral›k tarihlerinde ‹stanbul Fuar merkezinde düzenlenecek olan Onlysoft' un sadece yaz›l›m sektörünü ele alan özgün içeri¤i, konferanslar›, çözüm gösterileri, ödül programlar› vb etkinlikleri ile yaz›l›m sektörüne ve ziyaretçilerine bir fuar organizasyonun daha fazlas›n› sunacak. ‹stanbul Expo Center Kapadokya konferans salonlar›nda bu y›l “‹s'te Fark Yaratan Çözümler” temas› ile gerçekleflecek olan çözüm gösterileri sektör profesyonelleri taraf›ndan ilgi ile karfl›land›. Erp, Crm, ‹fl Zekas›, Sektörel ‹fl Çözümleri, E- Devlet, E-Sa¤l›k, E-E¤itim ve Kobilere özel en yarat›c› program çözümlerinin sunulaca¤› tan›t›mlar, ihtiyaç sahibi profesyonellerin araflt›rmalar› için oldukça verimli bir laboratuar ortam› sunacak. Pamukkale konferans salonunda gerçekleflecek olan konferans ve paneller ise yaz›l›m sektörünün bugünü ve gelece¤inin ko-

Y

nufluldu¤unu, sorunlar›n çözümleri ile birlikte tart›fl›ld›¤› ve kurumsal beklentilerin paylaflt›¤› önemli günler olarak önemli konuflmac›larla sektörü bir araya getirecek. Ayr›ca ünlü ifl adamlar›n›n konuk konuflmac› olarak yer alaca¤› konferans ve panellerde do¤ru yaz›l›m modelinin verimlili¤e sa¤lad›¤› katk›lara dikkat çeken baflar› hikâyeleri keyifli paylafl›mlar olarak gündemde olacak. Türk yaz›l›m sektörünün kapasite ve enerjisini dünyaya yans›tmay› hedefleyen fuara uluslararas› ilgi de oldukça sevindirici. Her y›l yap›lmas› planlanan “yaz›l›mda konuk ülke projesi” kapsam›nda bu y›l Hindistan' dan fuara ülke milli kat›l›m› ve konferans davetlileri için ilgili kurum ve kurulufllarla ba¤lant›lar kuruldu, davetler yap›ld›. Fuar kapsam›nda farkl› bir etkinlik olarak planan Onlysoft ödülleri ise organizasyona heyecan ve renk katacak baflka bir program olacak. basin@tureksfuar.com.tr

Nisan’10 158 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

S‹VAS ‹linde Elektrikçilere Multitek Santral ve ‹nterkom Sistemleri Anlat›ld› ultitek ve Sivas Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odas› taraf›ndan 27.03.2010 tarihinde ortak olarak düzenlenen seminerde Multitek santral ve interkom sistemleri anlat›ld› 200'ün üzerinde kalabal›k bir kat›l›mc› ilgisi gören seminerin aç›l›fl konuflmas›n› yapan Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odas› Baflkan› Sadi Aytak, elektrikçilerin yeni ürünleri yak›ndan tan›malar› ve geliflen teknolojileri yetkili firmalardan bu tür seminerlerle görmelerinin çok faydal› oldu¤unu söyledi. Oda olarak zaman zaman firmalarla ve üyelerle bir araya geldiklerini dile getiren Aytak, interkom sistemleri ve telefon santralar› konusunda üretim yapan Multitek firmas›n›n Sivas'ta böyle bir bilgilendirme amaçl› seminer vermesinden dolay› firma yetkililerine teflekkür etti. Daha sonra Multikek Firmas› Ar-ge Direktörü fienol Göktafl seminerin amac›n›n firmay›, faaliyet alanlar›n›, üretti¤i ürünleri ve sahip oldu¤u teknolojiyi anlatmak oldu¤un söyledi. Multitek firmas›n›n yurtiçinde genifl bir sat›fl ve sat›fl sonras› servis a¤›na sahip oldu¤unu,firman›n ‹stanbul Avrupa ve Asya yakas›nda, Ankara, ‹zmir,

M

Nisan’10 160 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


H

A

B

E

R

/

N

Adana flehirlerinde bölge müdürlükleri bulundu¤unu ve bunun yan› s›ra 24 ülkeye ihracat yapt›klar›n› kaydeden Göktafl, “Multitek, interkom sistemi kullan›c›lar›na komple çözümler sunar. Bir binaya interkom sistemi kurdu¤unuzda, dairelerin birbirleriyle güvenlik, sosyal tesislerle konuflmas›n› sa¤layan bir haberleflme sistemi görevini, moni-

E

W

S

törlerin alarm özelli¤i sayesinde , dairelerin güvenlik ihtiyac›n› , kamera sistemi sayesinde çevre güvenli¤ini ve binan›n interkom ihtiyac›n› karfl›lamaktad›r. Hedefimiz en kaliteli ürün, en iyi fiyat, sat›fl sonras› hizmet, mutlak müflteri memnuniyeti ve güvenilir firma prensibiyle hizmet vermektir” dedi. Multitek Teknik Müdürü Hasan Çelebi ise firman›n üretti¤i ürünlerin genel tan›t›m›n› yapt› ve ürünleri hakk›nda bilgi verdi. Seminerin sonunda katk›lar›ndan dolay› Multitek yetkilileri taraf›ndan Elektrikçiler Odas› Baflkan› Sadi Aytak'a plaket ve teflekkür belgesi verirken, oda baflkan› ise semineri veren Multitek yetkililerine teflekkür belgesi verdi. Seminerin sonunda kat›l›mc›lara Multitek taraf›ndan kat›l›m belgesi verildi. Multitek'in düzenledi¤i tan›t›m toplant›lar› “HER AY B‹R ‹L‹M‹Z” slogan› ile devam edecek olup,Elektrikçiler odas› vas›tas› ile baflvuran illere öncelik verilecektir.

Nisan’10 162 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

HYUNDAI-WIA Makina'n›n Yeni Fabrikas› aç›ld›!

Avrupa Sat›fl Birincisi Ak Makina San. Tic. Ltd. fiti Firmas›na Ödül Verildi yundai-Wia Makina’n›n Güney Kore’de ki yeni Fabrikas›'n›n aç›l›fl› 12 Nisan 2010 günü saat 13.00 da gerçekleflti. Fabrikan›n aç›l›fl›n› Hyundai Motor Group Ceo Heung - Soo Lheem ile berlikte Ak Makina San. Tic. Ltd. fiti Yönetim Ku-

H

rulu Baflkan› ‹brahim Coflkun Akyüz ve di¤er yetkililer yapt›. Yeni fabrikada, 220 farkl› ürün üreten HYUNDAI-WIA ürün çeflitlili¤ini art›rmak ad›na, bu ürünlerde h›z ve performans› art›racak otomasyon sistemleri robot uygula-

malar› yap›lacakt›r. HYUNDAI WIA, tekrar göstermektedir ki her y›l kendini büyük bir h›zla gelifltirmektedir. Otomotiv ve talafll› imalat konusunda tak›m tezgahlar›na yat›r›mlar› da devam edecektir. TRT 'nin de kat›ld›¤› organizasyonda, HYUNDAI-WIA ve Ak Makina iflbirli¤inin Türk sanayisine çok iyi destek verece¤i flimdiden belli. Ayn› zamanda bu akflam yap›lan yemekli toplant›da, Kore tak›m tezgahlar›n› Türkiye'ye ilk getiren kifli ve Avrupa Sat›fl Birincisi olmas›ndan dolay› ‹brahim Coflkun Akyüz'e ödül verildi. ‹brahim Coflkun Akyüz konuya iliflkin flu aç›klamalarda bulundu:“1981 y›l›ndan bu yana AK MAK‹NA, komflu ülkelere Türk mal› ürünlerin ihracat hizmeti yan› s›ra, ül-

kemizde imalat› bulunmayan ürünler için dünya lider üreticilerinin genel distribütörlüklerini de üstlenerek, sanayicimize en ileri teknoloji ürünleri sunmaktad›r. Ak Makina olarak, 1992 y›l›ndan bu yana HYUNDAIWIA ile çal›flmaktay›z. Öncelikle kalitesi ile öncü olan HYUNDAI-WIA n›n distribütörlü¤ü yapmaktan dolay› da gurur duydu¤umuzu dile getirmek istiyorum. Geçti¤imiz aylarda Hyundai Motor Group Ceo Heung Soo Lheem AK MAK‹NA firmas›n› ziyareti ile bizi onurland›rd› ve AK MAK‹NA ile Türkiye pazar›na daha iyi bir hizmet sunmak için çal›flt›klar›n› belirttiler. Ak Makina olarak HYUNDAI-WIA ile daha birçok baflar›l› çal›flmaya imza ataca¤›m›za eminim”dedi. Nisan’10 163 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


H

A

B

E

R

N

/

E

W

S

Onurel Elekrik Yeni Ma¤azas›na Tafl›nd›.. y›l önce Gebze'de faaliyetlerine bafllayan Onurel Elektrik Gebze ve çevresin de çok baflar›l› ifllere imza att›. Onurel Elektrik Artan ifl hacmi ve müflteri portföyü nedeni ile müflterilere daha iyi hizmet verebilmek için Gebze Organize Sanayi Bölgesi yoluna tafl›nd›. 2010 y›l› bafllar›nda yeni yerine tafl›nan Onurel Elekrik'in yetkilileri yeni ma¤aza ile birlikte müflterilere daha kaliteli hizmet verebileceklerinin alt›n› çizdi.

6

Anadolu Elektrik Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yoluna Tafl›nd›... 3 y›ld›r Kartal ve çevresindeki müflterilerin elektrik malzemesi ihtiyaçlar›n› karfl›layan Anadolu Elektrik Artan talepleri karfl›layabilmek ad›na Gebze Organize Sanayi Bölgesi yoluna tafl›nd›.

2

Elektrokent Perpa Dergisi Konyal› Elektrikçilerle Bulufltu.. 0 y›ld›r Anadolu' da ki elektrikçilerin masas›ndan eksik olmaya sektörün bir numaral› dergisi Elektrokent Perpa Dergisi'nin yeni say›s› Konyal› Elektrikçililere Dergimiz ‹ç Anadolu Bölge Müdürümüz Bordan Gökçen taraf›ndan ulaflt›r›ld›. Buradan dergimize gösterdikleri ilgi nedeni ile Konyal› elektrikçilere ve ayd›nlatmac›lara teflekkür ediyoruz.

2

Nisan’10 166 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


K

O

N

Y

A

E

L

E

K

T

R

K

Ç

L

E

R

Nisan’10 168 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (5 hat) • info@wemturkey.com


K

O

N

Y

A

E

L

E

K

T

R

K

Ç

L

E

R

Nisan’10 170 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (5 hat) • info@wemturkey.com


K

O

N

Y

A

E

L

E

K

T

R

K

Ç

L

E

R

Nisan’10 172 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (5 hat) • info@wemturkey.com


K

O

N

Y

A

E

L

E

K

T

R

K

Ç

L

E

R

Nisan’10 174 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (5 hat) • info@wemturkey.com


K

O

N

Y

A

E

L

E

K

T

R

K

Ç

L

E

R

Nisan’10 176 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (5 hat) • info@wemturkey.com


K

O

N

Y

A

E

L

E

K

T

R

K

Ç

L

E

R

Nisan’10 178 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (5 hat) • info@wemturkey.com


K

O

N

Y

A

E

L

E

K

T

R

K

Ç

L

E

R

Nisan’10 180 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (5 hat) • info@wemturkey.com


K

O

N

Y

A

E

L

E

K

T

R

K

Ç

L

E

R

Nisan’10 182 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (5 hat) • info@wemturkey.com


K

O

N

Y

A

E

L

E

K

T

R

K

Ç

L

E

R

Nisan’10 184 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (5 hat) • info@wemturkey.com


K

O

N

Y

A

E

L

E

K

T

R

K

Ç

L

E

R

Nisan’10 186 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (5 hat) • info@wemturkey.com


K

O

N

Y

A

E

L

E

K

T

R

K

Ç

L

E

R

Nisan’10 188 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (5 hat) • info@wemturkey.com


K

O

N

Y

A

E

L

E

K

T

R

K

Ç

L

E

R

Nisan’10 189 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (5 hat) • info@wemturkey.com


G E B Z E

‹ S T A N B U L

E L E K T R ‹ K Ç ‹ L E R ‹

Nisan’10 190 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (5 hat) • info@wemturkey.com


S T A N B U L

E

L E K T R ‹ K Ç ‹ L E R ‹

Nisan’10 191 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (5 hat) • info@wemturkey.com


S T A N B U L

E

L E K T R ‹ K Ç ‹ L E R ‹

Nisan’10 192 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (5 hat) • info@wemturkey.com


S T A N B U L

E

L E K T R ‹ K Ç ‹ L E R ‹

Nisan’10 193 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (5 hat) • info@wemturkey.com


P

R

O

J

E

/

P

R

O

J

E

C

T

B ‹ R ‹ N C ‹ B O ⁄A Z ‹ (DEKORAT ‹ F AYDINLATMA)

irinci Bo¤aziçi köprüsü dekoratif ayd›nlatma ifline 2006 Y›l›nda bafllad›k. Yerden yüksekli¤i 172 metreyi bulan bu yükseklikte çal›flmak hem çal›flma koflullar› hemde emniyet konusunda çok zordu ama burda bu ifli yapmak ve bunu baflarmak her zorlu¤a ve hatta köprü direkleri üzerinden gözüken manzaraya de¤erdi.

B

Nisan’10 196 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


P

R

O

J

E

/

P

R

O

J

E

C

T

Z ‹Ç‹ KÖPRÜSÜ

A)

( 2006-2009 Türk Philips Tic. A.fi. ile Uygulanan Ortak Proje ) ( Uygulayıcı Firma: GÖKNURELEKTR‹K )

Nisan’10 197 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


P

R

O

J

E

/

P

R

O

J

E

C

T

Nisan’10 198 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


P

R

O

J

E

/

P

R

O

J

E

C

T

Nisan’10 199 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


P

R

O

J

E

/

P

R

O

J

E

C

T

rtalama otuz (30) Elamanla tam emniyetli donan›mla yap›lan ifllerde k›fl›n ve yaz›nda çal›flan elemanlar UV ›fl›n›ndan dolay› yan›yor, rüzgarda, so¤ukta ve büyük bir tedbir alma psikolojisi alt›nda yap›lan bu çal›flmalarda gerçek emek vermifl insanlardan söz edilmemesi ayr›ca yap›lan en büyük ay›plardan biridir.

O

Hatta on onbefl gün çal›flm›fl olanlar›n gazetelerde boy boy resim verip bu ifli biz yapt›k demelerinden daha haks›z olan bir fley olamaz ve böyle bir eserin haketmeyen insanlar taraf›ndan bak›m›n›n yap›l›yor olmas›da ne kadar üzücüdür. Sistem led ayd›nlatma tekni¤i ile yap›lm›fl olup bilgisayar›n verebilece¤i 160 milyon rengi oluflturabilir ve yaz›l›m›n oluflturabilece¤i her seneryoyu uygular kumanda sistemi ise internet üzerinden istenilen her noktadan kumanda edilebilir. Güç tasarrufu konusunda önceki ayd›nlatmada harcanan elektrik sarfiyat›n›n kat kat alt›nda ve ayd›nlatma olarak en az›ndan on kat daha verimli ve görsel olarakta mükemmel. Göknurelektri¤in gururla sunaca¤› ve her firmaya nasip olmayacak bir referansada imza att›k.

Nisan’10 200 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


P

R

O

J

E

/

P

R

O

J

E

C

T

Nisan’10 201 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


P

R

O

J

E

/

P

R

O

J

E

C

T

Nisan’10 202 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


P

R

O

J

E

/

P

R

O

J

E

C

T

Nisan’10 203 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


P

R

O

J

E

/

P

R

O

J

E

C

T

(Nur Elektrik Firmas› 1985 y›l›nda Hayrettin Calbaz taraf›ndan kuruldu. 1996 y›l›nda Göknurelektrik olarak kurumsallaflt›. fiirket k›sa zamanda büyük projelere imza att›. Bunlar›n en göz al›c›s› kesinlikle Bo¤aziçi köprüsü ayd›nlatmas›, Ürgüp Perissa Otel, Edirne Selimiye camii, Üsküdardaki eski Tekel Binas› ayd›nlatmas› ve uygulamalar›d›r.) Nisan’10 204 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


P

R

O

J

E

/

P

R

O

J

E

C

T

Nisan’10 205 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


T

E

K

N

K

/

T

E

C

H

N

I

C

A

L

Kablolarda Ak›m Tafl›ma Kapasitesinin S›cakl›kla De¤iflimi 1. Girifl lektrik enerjisinin iletimi ve da¤›t›m›nda kablolar çok yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Elektrik enerjisinin iletim ve da¤›t›m›nda kullan›lan kablolarda, iletkenleri birbirinden izole eden hem de d›fl ortama karfl› koruyan çeflitli yal›tkan kimyasal bileflimler kullan›lmaktad›r. Bu yal›tkan bileflimler, PE(Polietilen, PVC(Polivinil Klorür) ve XLPE(Çapraz ba¤l› polietilen) gibi sentetik kar›fl›mlardan oluflan yal›tkanlard›r. Güç Kablolar de¤iflik esaslara göre s›n›fland›r›l›rlar. ‹flletme gerilimlerine göre kablolar, • Alçak gerilim kablolar› (1 KV Kadar.) • Orta gerilim kablolar› (1KV - 35kv) • Yüksek gerilim kablolar›(380 KV kadar) olarak s›n›fland›r›labilir. Kullan›lan yal›tkan sentetik bileflimlere göre kablolar, • Ka¤›t izolasyonlu kablolar • PVC (Polivinilklorid ) kablolar

E

• PE (Polietilen) kablolar • XLPE(Çapraz ba¤l› polietilen) kablolar olarak grupland›r›labilir. ‹letken yap›ld›klar› malzemeye göre, • Bak›r iletkenli kablolar • Alüminyum iletkenli kablolar fleklinde s›n›fland›r›labilir.

2. Enerji Kablolar›n›n Tan›m› Kablolar›n grupland›r›lmas›nda baz› ortak tan›mlar kullan›lmaktad›r. Bu tan›mlamalar TSE (Türk Standartlar› Enstitüsü) ile VDE (Alman Standartlar›) göre grupland›r›lmaktad›r. Kablolarda kullan›lan baz› temel kavramlar afla¤›da verildi¤i gibidir. 2.1 Kablo: Elektrik enerjisini ileten, elektri¤e karfl› yal›t›lm›fl bir veya birden fazla damardan oluflmufl bir mamuldür. Bir veya birden fazla damardan oluflur. 2.2 Damar: Kablonun yal›t›lm›fl her bir iletkenidir. ‹letken k›s›m ile bunu çevreleyen yal›tkandan oluflur. Kablonun yal›-

t›lm›fl her iletkenine verilen isimdir. 2.3 ‹letken: Elektrik enerjisini iletmeye yarayan yal›t›lmam›fl tel veya tel demetidir. 2.4 K›l›f: ‹letkeni yal›tmaya yarayan mekanik etkilerden korumak amac› ile kullan›l›r. ‹letkeni damar› veya damarlar› içine alan bir gömlektir. 2.5 Yal›tkan K›l›f: Ç›plak iletkenlerini yal›tan ilk k›l›ft›r. Bu k›l›fta kullan›lan malzemenin cinsine ba¤l› olarak kablo, PVC izolasyonlu, ka¤›t izolasyonlu, lastik izolasyonlu olarak adland›r›l›r. 2.6 Ortak K›l›f: Çok damarl› kablolarda damarlar› kaplayan yal›t›c› ve doldurucu k›l›ft›r. Damar demetine istenilen çevre biçimini vermeye yarayan k›l›ft›r. Yal›tkan k›l›f›n üstüne gelen ikinci bir k›l›ft›r. 2.7 Koruyucu D›fl K›l›f: Çok damarl› kablolarda kabloya silindir biçimi vermek amac› ile dolgu malzemesinden yap›lan ortak k›l›ft›r. Kabloyu d›fl etkilere karfl› korur. 2.8 Ekran: Yüksek gerilime karfl› korumak

Nisan’10 208 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (5 hat) • info@wemturkey.com


T

E

K

N

veya enerji kablolar›n›n haberleflme tesislerine etkisini azaltmak amac› ile kullan›lan metal sarg›d›r. Genellikle her damar üzerine helisel flekilde sar›lan bak›r fleritlerden oluflur. 2.9 Konsantrik ‹letken: Bir damarl› kabloda yal›tkan k›l›f›n, çok damarl› kabloda ortak k›l›f›n üzerine gelen bak›r telden yap›lm›fl sarg›d›r. Bu sarg› nötr iletkeni olarak kullan›l›r. 2.10 Z›rh: Kabloyu mekaniki etkilerden koruyan yuvarlak tel veya yass› metal fleritlerden yap›lm›fl örgü veya sarg›. Ortak k›l›f üzerine sar›l›r. 2.11 Termoplastik Yal›tkan: Polyvinylchlorid (PVC), polyethylen (PE) gibi ›s›t›larak flekillendirilen ve zamanla ilk sertli¤i de¤iflmeyen polimer (plastik) maddelerdir. 2.12 Lastik Yal›tkan: Sentetik veya do¤al kauçu¤a veya bunlar›n kar›fl›m›na baz› katk› maddeleri kat›lmas› ile elde edilen hamurun vulkanize edilmifl durumudur. Kablolarda bir tak›m sembol ve harfler kullan›lmaktad›r. Bunlar› Tablo 2.1'de verilmifltir.

K

/

T

E

C

H

N

I

C

A

L

Is› ak›fl kanunu ohm kanununa benzer. ak›m direnci dikkate al›nd›¤›nda, Topra¤›n ›s› da¤›lmas›na karfl› gösterdi¤i (3.3) direnim ile gösterelim. Birim uzunluktaki enerji kayb› ile gösterelim Bu durumda ›s› olarak bulunur. (3.3) denklemi (3.1) denkleart›fl›, minde yerine yaz›l›rsa, Δt= ΔN′•∑S (3.1) olarak ifade edilir. Bu ifadeye ›s› ak›fl kanunu denir. Kablonun koruyucu d›fl k›l›f yüzeyinden etraf›na do¤ru bir ›s› ak›fl› olur. Bafllang›ç noktas›ndan itibaren kabloyu kuflatan hava ise havaya, yeralt›nda ise yatak malzemesine do¤ru olur. Is› ak›fl›na, kablonun ›s› direnci, havan›n ›s› direnci, topra¤›n ›s› direnci mani olur. i amperlik bir ak›-m›n faz say›s› m olmas› durumunda enerji kayb›,

(3.4) ifadesi elde edilir. Topra¤›n ›s› direnci, (3.5)

formülünden bulunur. Burada, öz ›s› direnci, h, kablonun döfleme derinli¤ini göstermektedir. = 100 (0C.cm/kw), d = 3.8 (cm) al›nmas› 2 ΔN′ = m•R0I (W/ km) (3.2) durumunda topra¤›n ›s› direncinin döfleme olarak bulunur. (3.2) denkleminde R0 diren- derinli¤ine ba¤l› de¤iflimi fiekil 3.1'de verilcinin yerine iflletme s›cakl›¤›ndaki alternatif di¤i gibidir.

Tablo 2.1 Kablolarda kullan›lan sembol ve harfler fiekil 2.1'de a¤›r iflletme koflullar›nda toprak alt›nda veya su alt›nda kullan›lan bir kablonun yap›s› verilmifltir.

fiekil 2.1 (siemens)

YVfiV(NYFGbY) Kablolsunun iç yap›s›

3. Is› Ak›fl Kanunu Yard›m›yla Kablolar›n Normal Koflullarda Tafl›d›¤› Ak›m›n Hesab›

Tablo 3.1 1 KV kadar yer alt› kablolar›n›n (normal flartlarda) yüklenebilecekleri ak›m ak›m de¤erleri.

Nisan’10 209 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (5 hat) • info@wemturkey.com


T

E

K

N

K

/

T

E

C

H

N

I

C

A

L

Tablo 4.1 Çevre ›s›s›na ba¤l› ortam katsay›lar›(“k” )

Kablonun döflendi¤i ortamdaki farkl› ilim düflümü s›n›rlamalar› aras›nda iletken s›cakl›k de¤erleri için redüksiyon kesitlerinin tafl›d›¤› güç de¤erleri Tablo katsay›s›n›n s›cakl›¤a ba¤l› de¤iflimi fiekil 4.2'de verilmifltir. 4.2 'de verilmifltir. fiekil 3.1 Toprak ›s› direncinin döfleme derinli¤ine ba¤l› de¤iflimi

4. Farkl› S›cakl›k De¤erlerinde ‹letken Kesitlerinin Tafl›yaca¤› Ak›m De¤erleri Kablonun döflendi¤i yerdeki ortam s›cakl›¤› 20 C dereceden farkl› ise Tablo 1.1'deki redüksiyon katsay›lar› kullan›l›r. 20 C dereceden küçük s›cakl›klarda kablo kesiti nominal ak›m›n›n üstünde yüklenebilir. Kablonun döflendi¤i yerdeki ortam s›cakl›¤› 20 C derecenin üstünde ise iletken tafl›yabilece¤i nominal ak›m›n alt›ndaki de¤erlerde ancak yüklenebilir.

fiekil 4.2 S›cakl›¤a ba¤l› ortam katsay›lar›n›n de¤iflim

Standartlar gerilim düflümü ile s›cakl›¤a baz› s›n›rlamalar getirmifltir. S›cakl› ve ger-

5. Say›sal Uygulama

fiekil 4.1 Normlara uygun seçilmemifl afl›r› yüklenmeden yanan bir kablo

k” ile gösterildi¤inde S›cakl›k katsay›s›n› “k normalden farkl› s›cakl›k de¤erleri için iletkenden gecen ak›m de¤eri, (4.1)

formülü ile bulunur.

fiekil 5.1 Belirli güç ve talep faktöründeki bir tesissin prensip flemas›.

Nisan’10 210 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (5 hat) • info@wemturkey.com


T

E

K

N

K

/

T

E

C

H

N

I

C

A

L

Tablo 4.2 Gerilim düflümü ve s›cakl›k s›n›rlamalar› alt›nda kesitlerin tafl›yaca¤› güç de¤erleri

Kurulu güçü 170 KW, güç katsay›s› 0.8 olan bir un fabrikas›na 250KVA'l›k bir transformatörden yer alt› kablosu döflenecektir. Talep faktörü %80 olup, faz aras› gerilim 380V tur. a) Koflullar›n normal olmas› durumunda döflenecek kablonun norm kesitini b) Kablonun döflenece¤i yerdeki ortam s›cakl›¤› d›fl›ndaki flartlat›n normal olmas›

durumunda döflenecek kablo kesitini Hattan akan ak›m, bulal›m (Ortam s›cakl›¤› 40 C derece).

a) Kablonun döflendi¤i yerdeki ortam s›cakl›¤›n›n 20 C olmas› durumunda kablo secimi.

(5.2) formülünden,

Talep güç kurulu güçün talep faktörü ile çarp›lmas› sonucunda bulunur. PT = PK *Tf = 170*0.80 = 136 (KW) (5.1) olarak bulunur. Tablo 3.1'den iletken kesiti,

Nisan’10 211 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (5 hat) • info@wemturkey.com


T

E

3*95 + rm+50,

K

N

0.6/ 1 KV

K

/

T

E

C

H

6. Sonuçlar ve Öneriler

olarak bulunur. Normal s›cakl›k de¤erlerin- Kablo elektrik enerjisini ileten elektriksel de tesisi besleyen kablo ve prensip flemas› olarak yal›t›lm›fl bir veya daha fazla damarfiekil 5.2' de verilmifltir. dan oluflmufl bir mamuldür. Kablolar›n

fiekil 5.2 Yer alt› kablosu ve tesisin yerleflim plan›( 20 0 C ortam s›cakl›¤›nda)

ak›m tafl›ma kapasitelerinin ve çeflitli ortam s›cakl›k de¤erlerinde yüklenebilirlili¤inin incelendi¤i bu çal›flmada elde edilen sonuç ve öneriler flu flekilde s›ralanabilir: • Büyük güçlerin, büyük kesitli bir kablo (4.1) denkleminden ortam s›cakl›¤›n hesab› yerine, eflit kesitli ve birden fazla kablo ile tafl›nmas› daha ekonomiktir. Bu durum kat›lmas› durumunda hat ak›m›, iflletme emniyeti bak›m›ndan da daha güvenlidir. Büyük kesitli bir kablo I' =335.40 (A) kullan›ld›¤›nda kablodaki bir ar›za durumunda enerjinin tümü kesilir. Birden fazla olarak bulunur. Tablo 3.1'den bu ak›m kablo ile enerji tafl›nd›¤›nda kablolar›n de¤erini tafl›yacak kesit de¤eri, birkaç›nda ar›za olsa dahi enerjinin tümü kesilmez. Enerjinin süreklili¤i ac›s›ndan bu 3*120rm+70, 0.6/1 KV durum önemlidir. So¤utma ac›s›ndan birden fazla kablo ile enerjinin tafl›nmas›, tek bir olarak bulunur. Bu tesise ait prensip flemas› kablo ile enerjinin tafl›nmas›na göre daha fiekil 5.3'te verilmifltir. avantajl›d›r. Is›nma, kablonun ak›m tafl›ma

b) Ortam S›cakl›¤›n›n 40 0 C Olmas› Durumunda Kablo Kesitinin Bulunmas›

fiekil 5.3 Farkl› s›cakl›kta ( 400 C derecede) besleme kablosu ve tesisin yerleflim plan›

N

I

C

A

L

limitlerine bir s›n›rlama getirmektedir. S›cakl›k de¤eri, kablo yal›tkan›n› oluflturan maddenin yal›tma özelli¤inin bozulmaya baflland›¤› s›cakl›k de¤erinin üstüne ç›kmamal›d›r. Aç›k havada döflenen kablolar olabildi¤ince günefl ›fl›nlar›n›n etkilerinden korunmal›d›r. • Teorik olarak iletkenler akkor hala gelene kadar ak›m tafl›ma kabiliyetine sahiptirler. Ancak pratikte 750 C üstündeki s›cakl›klarda bak›r tavlanmaya u¤ramakta mekanik dayan›m›n› kaybetmektedir. Kablolarda yal›t›m malzemesinin zarar görmemesi için kablo iletkeninin tafl›yabilece¤i ak›m de¤erine göre kesitinin belirlenmesi gerekmektedir. 200 C aflan s›cakl›klarda redüksiyon katsay›lar›n›n dikkate al›nmas› gerekmektedir. 200 C dereceden küçük s›cakl›klarda kablo nominal ak›m›n›n üstünde bir ak›m ile yüklenebilir. 200 C dereceden büyük s›cakl›klarda kablo nominal ak›m›n›n alt›nda ak›m de¤erleri ile yüklenmelidir. Bu durumlar için çizelgelerden faydalan›lmal›d›r. Kablolar iflletme koflullar›na uygun tipte seçilmesine dikkat edilmelidir seçilmelidir. • Kablo ve çevresini yang›n tehlikesinden korumak ve yang›n›n yay›lmas›n› önlemek için kablolar yan›c› maddeler üzerine döflenmemelidir. Kablolar›n varsa jüt tabakalar› soyulmal›d›r. Döfleme s›ras›nda kabloyu çekmek için bütün iletkenler bir araya getirilip çekme klemensi ile birbirine ba¤lanmal›d›r. En büyük çekme gerilmesi bak›r iletkenler için 5 kg/mm2, alüminyum iletkenler için 3 kg/mm2 ,yi geçmemelidir. Yap› girifllerinde kablolar boru içine al›nmal›, kablo ile boru aras›ndaki boflluk elastik silikon yada benzeri bir madde ile doldurulmal›d›r. Bu amaçla çimento kullan›lmamal›d›r. • Kablo kullan›laca¤› yerdeki mekanik koflullar göz önünde bulundurularak seçilmelidir. Mekanik zorlanma olan yerlerde, buna dayan›kl› kablo cinsleri seçilmelidir. Örne¤in üzerinden tafl›tlar› seçti¤i güzergahta seçilen kablolar z›rh› olmal›, e¤imli yerlerde ve ek kutular›n›n yak›n›nda, çeki kuvvetini tafl›yan kelepçelerle tutturul-

Nisan’10 212 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (5 hat) • info@wemturkey.com


T

E

K

N

mal›d›r. Topra¤a do¤rudan gömülü kablolar›n yönetmenliklerin gösterdi¤i koflullara göre döflenmesi . Çelik z›rhs›z kablolar›n yeralt›nda beton kanallar, beton büzler veya beton muhafaza içine al›nm›fl PVC borular içinde kullan›lmas› tavsiye edilir. Kablolar döflendikleri yerlerdeki kimyasal etkilere, su, rutubet ve hava koflullar› ile öteki çevre etkilerine dayanacak tipte seçilmelidir. • Kablo tesisleri bulunan kurulufllar, bunlar›n yerlerini tam olarak iflaretleyerek bu kablolar›n geçifl güzergahlar›n› gösteren planlar›, belediye ve mücavir alan s›n›rlar› içinde ilgili belediyelere, di¤er yerlerde de ilgili mülki idare amirliklerine vermelidir. Yer alt› kablo güzergahlar› kaplamas›z yerlerde iflaretli beton kaz›klarla, kaplamal› yerlerde oyulmufl iflaretlerle belirtilmelidir. flöyle ki güzergah› görünmeyen kablolar (mesela hendek içindekiler), kablo güzergah› ve niteli¤i anlafl›lacak flekilde iflaretlenmelidir. Bu çerçevede düz güzergah maksimum 100 m'de bir, ek ve branflman yerleri dönüfl noktalar› vb. yan›lg›y› önleyecek flekilde iflaretlenmelidir. Bu iflaretler yerine göre beton kaz›k, pirinç veya döküm levha yada kald›r›m kaplamas›nda oyulmak suretiyle yap›lmal›d›r. • Bir enerji kablosu ile baflka bir enerji kablosu yada kumanda kablosu aras›ndaki en küçük aç›kl›k 7 cm' den az olmamak koflulu ile kablo çap› kadar olmal›d›r. Kumanda kablolar› aras›nda aç›kl›k gerekmez. Kablolar›n koruyucu k›l›flar› yada yal›tkanlar› bulunduklar› yerlerde zorlanmamal› ve zedelenmemelidir. Kablolar gerekti¤inde koruyucu büz yada borular içine al›nmal›d›r. • Kablolar kullan›lacaklar› flebekelerde oluflacak k›sa devre ak›mlar›na dayanmal›d›r. Kablolar›n k›sa devre dayan›kl›l›¤› hesapla gösterilmelidir. K›sa devre durumunda 1sn süre içinde kablo iletkeninin s›cakl›k de¤eri 1500 C de¤erini aflmamal›d›r. K›sa devrede hasarlar›n önlenmesi için tek damarl› kablolar zemine s›k› bir flekilde tespit edilmelidir. Özellikle tek damarl›

K

/

T

E

C

H

kablolarda kablo tutturma parçalar›, k›sa devrenin neden olaca¤› kuvvetlere dayanacak boyutta seçilmeli ve aralar›nda yeterli aç›kl›k olmal›d›r. Çok damarl› kablolar, damarlar›n birbirleri üzerine sar›lmas› ortak k›l›f ve bantlar›n kullan›lmas› konsantrik iletken z›rh veya plastik k›l›flar ve topra¤›n sa¤lad›¤› dayan›m ile k›sa devrede oluflan kuvvetlere dayan›rlar. • Kablolar k›sa devrelere karfl› termik manyetik flalterlerle korunmal›d›r. Kablonun afl›r› ›s›nmas› ve gereksiz açmalar› önlemek için, sigorta ak›m› kablonun tafl›yaca¤› ak›mdan küçük olmal›d›r. • Alçak ve orta gerilimli k›sa hatlarda hatt›n kapasitesi ihmal edilmekte, hatt›n direnci ile endüktans› dikkate al›nmaktad›r. Kablo kanala döflenirken ilerde zemin de¤iflimleri dikkate al›narak “S” fleklinde döflenmelidir. Alçak gerilim ile orta gerilim kablolar› ayn› kanal içine döflendi¤inde araya tu¤lalar konmal›d›r. Üst üste döflenirse alçak gerilim kablosu üste gelecek flekilde döflenmelidir. Bu durumda da araya tu¤lalar döflenmelidir. • Kablolar döflenecekleri yerlerin özelliklerine uygun tipte seçilmelidir. ‹nsanlar›n yo¤un bulundu¤u, tüm yap›lar, yüksek katl› binalar, hastaneler, tüneller, tiyatrolar, okullar, al›fl-verifl merkezleri gibi yerlerde yang›n an›nda az duman ç›karan, halojensiz özellikli kablolar tercih edilmelidir. • Is›nmaya göre kesitin tespit edilmesi yeralt› kablolu tesislerde önemlidir. Daha çok k›sa uzakl›k ile ak›m de¤eri büyük olan tesislerde önem tafl›r. Endüstride ›s›l ifllemlerle hammadde üreten tesislerde özel olarak dikkate al›nmas› gereken bir durumdur. Yer alt› kablolar›n›n ak›m tafl›ma kapasiteleri bulunduklar› ortam›n ›s› iletme özelli¤i ile s›k› s›k›ya ba¤l›d›r. Kablonun döflendi¤i yerdeki ›s› iletme özelli¤inin bilinmesi gereklidir.Uzun tesislerde gerilim düflümü ve enerji kayb›, genellikle kötü flartl› olarak karfl›m›za ç›kar. Bu nedenle uzun tesislerde,gerilim düflümü veya enerji kayb›na göre tespit edilir. Gerekirse ›s›nma yönünden de kontrol edilir.

N

I

C

A

L

• Bir enerji kablosu ile telekomünikasyon, demiryolu, otoyol vb. ile ilgili kablolar›n birbirlerine yaklaflmalar› yada birbirlerini kesmeleri durumunda aralar›ndaki aç›kl›k en az 30 cm. olmal›d›r. Bu aç›kl›k daha küçük oldu¤unda kablolar yanmayan gereçlerden yap›lan levha, yar›m büz yada borularla korunmal›d›r. • Alçak gerilim flebekeleri, yeralt› kablolu veya havai hat veya bunlar›n kar›fl›m›ndan oluflur. Alçak gerilim flebekesi yeralt› kablolu ise mekanik dayan›m için kontrole gerek duyulmaz. Yer alt› kablolar›nda kullan›lan plastik ve ka¤›t yal›tkan, mekanik zorlanmalara karfl› çelik bandaj (z›rh) ile korunmufltur. Kablo kesitleri, yük ak›m›na ba¤l› olarak çeflitli kablo tiplerine, döfleme durumlar›na ve ortam koflullar›na göre standartlarda belirtilen yada yap›mc›lar taraf›ndan bildirilen yükleme durumlar›na göre belirlenir. Kablolar›n gerilim düflümü hesaplan›rken omik dirençten baflka endüktif reaktansta göz önüne al›nmal›d›r. Alçak gerilim tesislerinde gerilim düflümü %5'i aflmayacak flekilde iletken kesiti belirlenmelidir. • Mekanik darbelerin oluflabilece¤i durumlarda çelik borular kullan›lmal›d›r. Çelik borular nerede kullan›l›rsa kullan›ls›n üç faz ayn› borudan geçirilmelidir. Tek damar olmas› durumunda anti manyetik malzeme kullan›lmal›d›r.Yüksek Gerilim kablolar›na dahilde ve hariçte kablo bafll›¤› yap›lacakt›r. Kablo bafll›klar›, kabloya su, nem girmesini önleyecek flekilde olmal›d›r. • Kablolar duruma göre toprak içine, kablo kanallar›na yada duvarlara tutturulan delikli tavalara veya merdiven raflara döflenmelidir. Deliksiz yap›lm›fl tavalarla kablo döflenmesi tavsiye edilmez. Toprak içine yerlefltirilen kablolar›n alt›nda ve üstünde yaklafl›k 10 cm kal›nl›kta elenmifl kum bulunmal›d›r. Kablonun üzerindeki kumun üzerine ve ayn› kanala döflenen Alcak gerilim ve yüksek gerilim kablolar› aras›na tüm kablo boyunca dolu tu¤la veya en az 6 cm kal›nl›kta beton plaka veya plastik vb.

Nisan’10 213 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (5 hat) • info@wemturkey.com


T

E

K

N

malzemelerden yap›lm›fl koruyucu elemanlar yerlefltirilmelidir. Böylece çukuru açan iflçilerin kazma darbelerinden kablo korunmal› yada kablo bulundu¤u önceden anlafl›lmal›d›r. Bu koruyucunun yaklafl›k 30 cm üzerine ise en az 10 cm geniflli¤inde polietilenden yap›lm›fl uyar› fleridi konulmal›d›r. KAYNAKLAR Anders, G., Bayram, M., (2000), Kuvvetli Ak›m Tesislerinde Reaktif Güç Kompanzasyonu, Birsen Yay›nevi, ‹stanbul. Bayram, M., (1995), Elektrik Tesislerinde Güvenlik, Beta Yay›nlar›, ‹stanbul. C›gre; (1992), “The Thermal Behavior of Overhead Conductors”, CIGRE WG12, ELECTRA No.144 . Çak›r, H., (1989), Enerji ‹letimi, Y›ld›z Teknik Üniversitesi, ‹stanbul. Dalk›l›ç, T., Akay, S.K. ve Avinç, A., (2004), ‹letim Kablolar›nda Dielektrik

K

/

T

E

C

H

Kay›p Faktörü, S.D. Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,Vol:8,say›:2, Isparta. Flatabo N., (1972), Transient heat conduction problems in power cables solved by the finite element method, IEEE PES Summer Meeting, San Francisco July 9-14. Hürer, A., (1990), Elektrik Tesisat Bilgisi, Çilt I, Mesleki ve Teknik Ö¤retim Kitaplar›, ‹stanbul. Hürer, A., (1990), Elektrik Tesisat Bilgisi, Cilt II, Mesleki ve Teknik Ö¤retim Kitaplar›, ‹stanbul. Heinhold, Editor.,(1990), Power Cables and Their Applications (Third Edition ed.), Siemens Aktiengeselschaft, Elangen . IEEE; (1993), “IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors”, IEEE Standard 738-1993.

N

I

C

A

L

IEC Standart 287, 1982. IEC Standart 853-1-2, 1989. Liang, M.,(1999), “An assessment of conductor temperature rises of cables caused by a sudden application of short pulse in a daily cyclic load”. IEEE Trans. Power Delivery 14 2, pp. 307-313. Peflint, A. M.A, (1977), Enerjinin Üretimi, ‹letimi ve Da¤›t›m›. Yüksek Teknik Ö¤retmen Okulu, Ankara Uçku, K., (1974).Elektrikle Enerji Da¤›t›m› ve Projesi. Birinci K›s›m. Ankara Uçku, K., (1974) Elektrikle Enerji Da¤›t›m› ve Projesi. ‹kinci K›s›m. Ankara Uzuno¤lu, M., K›z›l, A. ve Onar, Ç.Ö., (2002), Kolay Anlat›m› ‹le ‹leri Düzeyde Matlab, Türkmen Kitabevi, ‹stanbul. Wilson, M. N., (1983), Superconducting Magnets. Clarendon Press, Oxford, Amemiya, N.,

Nisan’10 214 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (5 hat) • info@wemturkey.com


T

E

K

N

K

/

T

E

C

H

N

I

C

A

L

Efl Zamanl› Mühendislik 1. G‹R‹fi flzamanl› mühendislik, ürünlerin ve bunlara iliflkin proseslerin (üretim ve destek dahil olmak üzere) eflzamanl› tasar›m›na yönelik sistematik bir yaklafl›md›r. Bu yaklafl›m, imalatç›n›n daha bafllang›ç aflamas›nda ürünün yaflam döngüsü ile ilgili tüm unsurlar› (kalite kontrol, müflteri ihtiyaçlar›, da¤›t›m, sat›fl gibi) göz önüne almas›d›r. Eflzamanl› mühendislik düflüncesinin ç›k›fl nedeni; ürünlerin eskiye göre çok daha karmafl›k hale gelmesi ve bir kifli ya da bölüm taraf›ndan tamamen anlafl›lmas›n›n güçleflmesi nedeniyle ürün tasar›m›n›n çok uzun sürmesi, üretimin maliyetli olmas› ve ürünün beklenenleri ya da taahhüt edilenleri yerine getirmemesi, dolay›s›yla müflterilerin memnun edilememesi olmufltur. Etkin ürün gelifltirme farkl› iflletme fonksiyonlar›n›n birlikte çal›flmalar›n› gerektirir. Ürün ve süreç mühendisli¤inin bir ürün gelifltirme tak›m›na eflzamanl› kat›l›m›; haz›rl›k zamanlar›n› k›salt›r, ürün kalitesi ve performans›n› yükseltir. Zira süreç tasar›m›ndan habersiz olarak faaliyetlerini yürüten ürün mühendislerinin yapt›klar› tasar›m›n uygulanabilirli¤i yoksa harcanan emek, zaman ve para bofla gider. Oysa bu ekiplerin eflzamanl› olarak

E

birlikte çal›flmalar› bu riski azalt›r. Böylece üretim haz›rl›k zamanlar› k›sal›r ve daha kaliteli bir ürün ortaya ç›kar. Sonuç olarak da müflteri memnuniyeti artar. Bu nedenle örgütlerde tasar›m ve imalat mühendislerinin kaliteyi iyilefltirmek ve maliyetleri düflürmek amac›yla birlikte çal›flmalar› bir zorunluluk haline gelmifltir. Baz› uzmanlara göre eflzamanl› mühendislik: “‹malat›n bütün aflamalar›n›n eflzamanl› olarak ayn› anda iflledi¤i, do¤rusal olmayan bir ürün ve proje tasar›m› yaklafl›m›d›r.”

önem kazanmaktad›r; çünkü eflzamanl› mühendislik, yeni bir ürünün gelifltirilmesine ve etkinli¤inin artt›r›lmas›na yönelik bir bak›fl aç›s›d›r. Bütünleflik ürün tasar›m› ise, ifllevsel bilim dallar›n›n birleflimini kullanarak müflterilerin ihtiyaçlar›n› sa¤layacak bir mamulün üretilmesine yönelik sistematik bir yaklafl›md›r.

Eflzamanl› mühendisli¤in ve bütünleflik ürün tasar›m›n›n bafll›ca faydalar›; mamulün gelifltirilmesinde %30 ile %70 aras›nda zaman tasarrufu, 1970'lerde ve 1980'lerde etmamulün piyasaya daha kin bir üretim rekabet için erken sunulmas›, daha öncelikle gerekli olan bir unsur yüksek kalite, mühendislik olarak görülmekteydi. Bu yaklaçal›flmalar›nda daha az de¤iflme fl›m, üretim maliyetinin minimizasyonuna ve ürün kalitesinin makimizasyonuna ve verimliliktir. dayanmaktayd›. Bu temel özellikler günü- Bu çal›flmada, konunun mümkün oldu¤unca müzde halen önemini korumas›na ra¤men; detayl› bir flekilde incelenerek anlat›labilmetemel odak noktas›, üretim bak›fl aç›s›ndan si amac›yla pek çok internet sitesinden ve ürün bak›fl aç›s›na kaym›flt›r. Bugün herkes kitaplardan edinilen bilgiler harmanlantaraf›ndan bilindi¤i gibi yeni ürünleri daha m›flt›r. Bu sayede “Eflzamanl› Mühendislik” s›k piyasaya süren, piyasadaki ve teknolo- kavram› tüm yönleriyle ele al›nm›flt›r, tercih jideki de¤iflikliklere daha çabuk uyum edilme nedenleri ve elde edilen etkin baflar› sa¤layan, di¤er iflletmelere göre daha nite- aç›klanarak ortaya konmufltur. likli mamuller iflletmeler piyasan›n hakimi Öncelikle eflzamanl› mühendislik kavram› olmaktad›r. Eflzamanl› mühendislik burada incelenmifltir. Eflzamanl› mühendislik sürecinin tan›m›, faydalar›, uygulanmas› ile müflterilerin istek ve ihtiyaçlar›n›n sisteme iletilmesi aç›klanm›flt›r. Daha sonra eflzamanl› mühendisli¤e ulaflmak için kalite fonksiyonu aç›l›m› aç›klanm›flt›r. Ürün tasar›m›nda eflzamanl› mühendislik yaklafl›m› ele al›nm›flt›r. ‹tici kuvvetler, montaj ve imalat için tasar›m ile tasar›mda dikkat edilecek hususlar ele al›narak incelenmifltir. Teknolojinin ürün oluflturma süreçlerine etkileri üzerinde durulmufltur. Ürün tasar›m›, imalat› ve kullan›m› süreçleri üzerinde durulmufltur. Ürün ak›fl flemas›ndaki istenmeyen geri dönüfller ve teknolojinin ilerlemesiyle ürün kullan›c› profilinin de¤iflimi

Nisan’10 215 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (5 hat) • info@wemturkey.com


T

E

K

N

incelenmifltir. Eflzamanl› mühendislikte tasar›m için kullan›lan flemalar aç›klanm›flt›r. Tasar›m›n de¤erlendirilmesi ile esneklik ve tepki verme konular› ele al›nm›flt›r. Uygulama bölümünde ise Tekel Pazarlama ve Da¤›t›m Müessesesi'nden al›nan bilgiler do¤rultusunda ürün tasar›m› uygulamalar›na ve bunlarda eflzamanl› mühendislik yaklafl›m› uygulanmas›na yönelik çal›flmalara yer verilmifltir.

7. SONUÇLAR VE GENEL DE⁄ERLEND‹RMELER Eflzamanl› mühendislik, ürünlerin ve imalat ve destek hizmetleri de dahil olmak üzere ilgili bütün süreçlerin eflzamanl› ve entegre tasar›m›na sistematik bir yaklafl›md›r. Bu yaklafl›m tasar›mc›lar›n ürünün do¤uflundan ölümüne dek yaflam›ndaki, kalite, maliyet, planlama ve kullan›c› ihtiyaçlar› da dahil olmak üzere bütün faktörleri göz önüne almalar›n› sa¤lar. Bu çal›flmada elde edilen veriler do¤rultusunda görülmüfltür ki; imal edilecek

K

/

T

E

C

H

ürünün tasar›m› fabrika imkanlar›na uygun de¤ilse veya ürün gelifltirme süresi elde edilen f›rsatlar› kaç›racak kadar uzunsa, dünyadaki en etkin fabrikaya sahip olman›n pek fazla bir de¤eri yoktur. Bahsedilmifl olan prosedürler, düflük maliyet ve yüksek kalite ile müflteri gereksinimlerini karfl›layacak ürünleri sa¤layacak araçlard›r. Bunun en k›sa sürede gerçeklefltirilmesi, dünya pazarlar›nda rekabetçi kalabilmek için önemlidir. Bu amaçlara ulaflma zorlu¤una ilaveten, imalat sisteminin statik olmad›¤›n›n da fark›na var›lmal›d›r. Dünya rekabeti, güvenilir ve tahmin edilebilir pazarlar›n yerini sürekli de¤iflen ve bölünen pazarlara b›rakmas›n› getirmifltir. Müflteriler, daha çok seçene¤i ve meydana ç›kan e¤ilimleri tafl›yan özelliklere sahip ürünleri deneme f›rsatlar›na sahiplerdir. Sonuçta yeni ürünler piyasaya sürülmekte, piyasadaki ürünleri hayat e¤rileri k›salmakta ve ürünlerdeki özellefltirmeler dolay›s›yla pazarlar bölünmektedir.

N

I

C

A

L

Günümüzde global market h›zl› bir flekilde de¤iflmektedir. Bu durumda üreticiler müflterilerin ihtiyaçlar›n› ve piyasan›n ihtiyaçlar›n› daha h›zl› bir flekilde karfl›layabilmek için stratejilerini gelifltirmelidir. Baz› flirketler; müflterilerin ihtiyaçlar›n› daha h›zl› bir flekilde karfl›lamak, yüksek kalitedeki ürünleri uygun fiyatla satabilmek için yeni yöntemler kullanmaya bafllam›flt›r çünkü piyasan›n ihtiyaçlar›na zaman›nda karfl›l›k verilmemesi kar›n düflmesine neden olur. Son birkaç y›lda birçok iflletme bilgisayar destekli üretime geçmifltir. Ancak bu yeterli de¤ildir çünkü metodoloji de¤iflmeli; ifllevler, insanlar ve teknoloji birleflmelidir. Bu sayede engeller kald›r›labilir ve iletiflim artt›r›labilir. Eflzamanl› veya sürekli mühendislik stratejisi, endüstride yaflanan bu problemlere çözüm olabilir. ‹malat sistemi için pazardaki de¤ifliklikler hem zorluk hem de f›rsatlar sunar. Ürün kavram›ndan pazara sunumuna kadar geçen süreyi -ürün gerçeklefltirme süresi- azaltacak bir sistemin önemli avantajlar› olacakt›r. En az hata say›s› ile en k›sa zamanda yeni ürünü tam kapasiteli üretime tafl›yan bir sistem, ürünün daha erken sunum avantaj›na sahip olacakt›r. Kolay ve uygun bir flekilde imal edilebilecek yeni bir ürün tasarlayan sistemin, maliyet ve zaman avantaj› olacakt›r. ‹malatç›n›n çevresi, müflteri talebinde artan bir flekilde gözlenen de¤iflime tepki verme yetene¤ine sahip olmas›n› gerektirir. Müflterinin bu talebi, yüksek kalite ve ucuz ürünlerle h›zl› bir flekilde cevap verme yetene¤inin de¤erini yükseltir. ‹malat sistemi, birço¤u tahmin edilemeyen girdilere tepki veren dinamik bir organizma olmal›d›r. Duyarl› ve beklenen bir flekilde bu güçlere cevap vermek için sistemin yeteri kadar anlafl›lmas›n›n sa¤lanmas›, yönetimin önemli mücadelelerinden biridir. Bunu baflarmak çok önemlidir çünkü önemli avantajlar sa¤lar. Eflzamanl› mühendislik yaklafl›m› sayesinde yönetimin hedefledi¤i baflar›lara ulaflabilmek mümkün olur.

Nisan’10 216 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (5 hat) • info@wemturkey.com


T

E

K

N

K

/

T

E

C

H

N

I

C

A

L

Yol Ayd›nlatmalar›nda LED Kullan›m›

ÖZET

Sermin ONAYG‹L / onaygil@itu.edu.tr - Önder GÜLER / onder.guler@itu.edu.tr - Emre ERK‹N / erkinem@itu.edu.tr / ‹TÜ Enerji Enstitüsü, Enerji Planlamas› ve Yönetimi Anabilim Dal›, 34469, Maslak, ‹stanbul

u çal›flmada LED'lerin yol ayd›nlatmas› tesisatlar›nda kullan›labilirliklerinin incelenmesi amaçlanm›flt›r. Yap›lan maliyet analizleri sonucunda, tesisatlar›n ilk kurulum maliyetleri ve kullan›m süreleri boyunca toplam maliyetleri di¤er alternatif çözümlerle karfl›laflt›r›larak verilmifltir. Gerçek veriler kullan›larak gerçeklefltirilen maliyet analizlerinde LED'li yol ayd›nlatmas› tesisatlar›n›n alternatifleri olan fleffaf yüksek bas›nçl› sodium buharl› ve seramik deflarj tüplü metal halojen lambal›lara göre, kurulum maliyetinde yaklafl›k %60; on y›ll›k kullan›m süresince hesaplanan toplam maliyetlere göre de %55 oran›nda daha yüksek maliyetli olduklar› belirlenmifltir.

B

Nisan’10 217 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (5 hat) • info@wemturkey.com


T

E

K

N

K

/

T

E

C

H

N

I

C

A

L

Nisan’10 218 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (5 hat) • info@wemturkey.com


T

E

K

N

K

/

T

E

C

H

N

I

C

A

L

Burada:

Nisan’10 219 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (5 hat) • info@wemturkey.com


T

E

K

N

K

/

T

E

C

H

N

I

C

A

L

Nisan’10 220 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (5 hat) • info@wemturkey.com


T

E

K

N

K

/

T

E

C

H

N

I

C

A

L

Nisan’10 221 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (5 hat) • info@wemturkey.com


T

E

K

N

K

/

T

E

C

H

N

I

C

A

L

Nisan’10 222 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (5 hat) • info@wemturkey.com


T

E

K

N

K

/

T

E

C

H

N

I

C

A

L

Nisan’10 223 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (5 hat) • info@wemturkey.com


T

E

K

N

K

/

T

E

C

H

N

I

C

A

L

Nisan’10 224 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (5 hat) • info@wemturkey.com


T

E

K

N

K

/

T

E

C

H

N

I

C

A

L

Nisan’10 225 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (5 hat) • info@wemturkey.com


ABSTRACT OF THE ELEKTROKENT PERPA MAGAZINE

Who Will Benefit From Solar Energy And How? ersons usually benefit from solar energy though panels for the water heating, heating, electric production and ventilation of their homes. 90% of the energy used in houses is used for central or water heating. Despite the fact that it is technically possible to benefit from solar energy in the heating of the houses and water it may not always be economical to do so. Nonetheless it is possible to produce the energy to meet 50% of hot water requirements of home is northern Europe through solar energy. The political authorities have to allow for incentives that make the use of solar energy more economical. For this the most basic condition is the limiting of environmental pollution or at least the punishment of the such whenever it is determined. That will make competition between the companies that pollute the environment and those which doe not more equal. The figures related to the cost are actually not as high as expected. For example the cost of houses central and water heating makes up only 1% of the manufacturing cost of the house. Moreover solar energy can be used to power vehicles used for personal hobbies such as caravans and to charge the battery systems of boats by the use of solar energy.

P

What can be done for our farmers? Solar energy can be used to benefit farmers through the drying of agricultural and domestic animal products, the heating of greenhouses, the cleaning, sterilization of materials, the watering of crops and the pumping of water from deep wells. The solar energy water pumping systems are one of the instances where solar energy is used most effectively and meaningfully. If they are located in an area away from wells and other water sources in secluded areas, then they would require long cables or benzene generators to benefit from those resources. Both options require expensive equipment and dependency on gas with its ever increasing price. Solar energy can give the farmers a more economic and effective option free of the risk of increasing costs. For

example in many countries domestic animal farmers use solar powered watering systems to provide their live stock with fresh drinking water. Organizations The use of solar energy is spreading in organizations involved in construction, aeronautics, telecommunications, public, and other sectors like water facilities; even the defense sector utilizes solar energy to a significant degree. Generally all organizations can benefit from solar energy for lighting, heating and cooling on a personal basis. However in aeronautics or defense organizations they can be used to run air traffic control and the environmental security systems in case of power shortages or a malfunction in the system, they provide continuous and safe energy to meet the demands by means of mobile systems, clothes and photovoltaic film mounted on certain products. In addition to this tourism facilities or municipal and public organizations water filtration and reclamation from sea water projects cane benefit from solar energy in their quest to meet their energy requirements. In telecommunications they are used mostly to power the GSM based stations as the power supply for the RF radio transmitters’ primary energy sources or in combined fashion in locations with wind turbines and diesel generators. Moreover solar energy used in organizational responsibility projects decreases the carbon footprint and meets the energy requirements, calls the public attention to renewable energy, and to be a leader in the use of solar systems in governmental projects and assets for example road illumination, traffic lights, caution lights, railroad signals and etc. In the construction sector solar energy is used in multi story residences, boutique hotels, shopping centers as external structures or photovoltaic coating , shadowing made by solar panels , solar walls , winter heating and external motion creation by means of air current creation , heat isolation and illumination by means of LED like processes.

Nisan’10 226 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


ABSTRACT OF THE ELEKTROKENT PERPA MAGAZINE

Renewable Energy And Legal Regulation Revision ‹n Turkey

he European Union countries have revealed the goals for the year 2020. “to increase the current percentage of total energy made up of renewable energy which is presently % 8.5 to 20% by 2020” In addition to this, producing 35% of the total electricity consumed and 25% of the heating needs as well as 10% of transportation energy needs from renewable energy sources make up the other main goals for the use of renewable energy. Among all these figures, the amount that will be met by solar energy has been determined to be 52.000 MW. In parallel with global developments, several law reforms regarding renewable energy have been carried out in our country since the year 2003. The 5346 numbered law pertaining to the “Electrical Energy Production for Domestic use from Renewable Energy Sources” passed on the 10th of May 2005 and although it has been met with criticism from a lot of circles due to the fact that the incentives offered are less than those offered by other countries, it has led to increased interest and investment in this field by provi-

T

ding manufacturers with incentives. The passage defining the scope of the law passed can be found in the official newspaper numbered 25819 published on the 18th of May. Whether it be because of its international numerous agreements or because of the fact that the traditional energy supplies are dwindling negatively proportional to the increase to the energy need, progresses are being made at a very fast rate this field nowadays. The advantages this law affords the manufacturers and investors are listed below. The 5346 numbered Renewable Energy Law will afford real persons or corporations that will be investing in this field investment support and the companies involved in renewable energy projects will be allowed primacy and advantages in respect to electricity distribution. In order to be eligible for all these advantages the organizations or the persons have to obtain the (YEK) “Renewable Energy Resource Certificate” from the EPDK. This certificate will allow corporations and persons that have completed 10

years in the management of facilities to purchase electricity from the provider at the price set by EPDK. According to the current law this price is between 5-5.5 Euro cent / kWh the fact that the licensed provider may be able to sell it for higher price is also taken into consideration. According to the new law that was proposed in November 2008 the price listed in the law was determined to have been increased - for example in meetings attended by agencies of the ministry, civic public organizations and the sector representatives the latest price projected was 25 Euro cent /kWh. Real persons or corporations aiming to produce energy for their own personal use and organizations that have completed at least the first study prepared by DSI or EIE then no participation fee will be taken from these projects. In the law solar batteries and production systems that use focusing units fall under research and development investments. For these facilities, that are expected to begin functioning by the 31 of December and are afforded a reduced price of 85% extending to the

Nisan’10 227 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


ABSTRACT OF THE ELEKTROKENT PERPA MAGAZINE

communication roads and the network connection points and the energy transfer points, investments and licenses, rent, easement rights and use of permission. With the development in the last few years being supported by law the incentives and support offered to investors by EPDK in May 2007 are as follows; • Corporations and persons applying for the license related to the local energy resources and the renewable energy resources will only be required to pay 1% of the fee required for that license in order to build a production facility. • The annual license fee for production facilities related to the local energy resources and the renewable energy resources will not be collected for these facilities for a period of 8 years after their completion.

• Production facilities related to the local energy resources and the renewable energy resources or persons with TE‹Afi and or distribution licenses will be afforded primacy during the connection to the system. •Corporations and persons with retail sale licenses when obtaining energy for the purpose of sale to the consumer the price for electricity produced in facilities related to the local energy resources and the renewable energy resources should be sold at a price lower than or equal to that offered by TEDAfi should a cheaper source be determined if an alternate procurement source is not available,

the consumer is obliged to buy their electricity from the provider whose production is based on renewable energy. In comparison with the rest of the world and EU countries, it is true as many civic organizations have pointed out that due to our countries standards the price determined by the 6th article section (c) the price determined for the electric energy purchased will be the one proposed by the EPDK the previous year as “Turkey’s mean electricity wholesale sale price.” As the Clean World Ecological Organization believe that solar energy should be sold for personal use for up to 5kW at a price of not less than 0.25 Euro/kWh with a purchase guarantee of 20 years. At the moment the VAT tax charged for solar panels at entry into Turkey is 18%. The most effective step that can be taken towards making renewable energy widespread is the will be achieved by dropping this ratio to1%. According to the 5784th law’s 3rd clause published in the official journal on the 9/7/2008 “Corporations and persons that establish facilities based on renewable energy and with a production capacity of at least 500 and persons that build micro cogeneration facilities are bereft of the responsibility to obtain a license or formation of a company. In the event that the electrical energy that these corporations and persons produce in excess of their personal requirements is released into the system the technical and financial obligations will be undertaken by the organization in a fashion that will be specified.. Although real people appear to be included in the scope of this law, the methods that have been put in place for its application seem to cater to corporations only. At this point there seems to be this complication in the statements expressed in the sections of the law whether Corporations persons will be afforded different technical and financial arrangements is not made clear. We feel that this issue should be clarifies as soon as possible and that the arrangements related to personal use should be made as soon as possible.

Nisan’10 228 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


ABSTRACT OF THE ELEKTROKENT PERPA MAGAZINE

We Will Be ‹lluminated By Means Of LED Lights That Last For 35 Years Do you think that a bulb that is able to burn for 8 hours a day for about 35 years without mal functioning and that consumes 10 times less energy than a standard bulb would be a good idea? bbreviated as LED the new technology dubbed as the Light Emitting Diode will illuminate our streets and houses next after our vehicles. This lighting system is possessive of a record breaking durability. Although this illumination system is still rather new it has already started to be used in a variety of settings from automobile headlights to residential illumination. Moreover this technologies advantages are not limited to its durability; for example if LED were to capture 50% of the American market the countries electricity consumption would decrease by 17 giga watts; and this is equivalent to seventeen conventional nuclear central stations! On the other hand the Canadian organization Glenergy call attention to the fact that LED is is ideal

A

for the lesser developed countries lacking in infrastructure. A grand total of a quarter watt! A LED bulb attached to a solar panel and battery form a totally independent and autonomous lighting system. The LED’s can use a paltry amount of energy such as the quarter of a watt to provide the lighting necessary to read or cook food! The other technological advantages afforded by this technology is as follows as the organizations ‘Light Up The World' campaign proved in Nepal and Siri Lanka where they set up more than 700 houses and schools, white LED’s of 100 watts are sufficient to illuminate sixty locations. If we take the fact that The lighting systems market has an annual turnover of about 12 billion Euro into consi-

Nisan’10 229 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


ABSTRACT OF THE ELEKTROKENT PERPA MAGAZINE

deration, we can guess that the bulb manufacturers are following this new system closely. As a result of this we have already begun to see alliances forming with the intention of forming a new market. One of these is the alliance formed between Philips Lighting and Luxeon 5W from Agilent Technologies. The Luxeon 5W, is a white LED with the ability to produce energy equivalent to a 20 watt' bulb; while consuming only 5 watts of energy. Comparison with the classic bulb All these figures highlight the importance of the white LED's .At the end of the day after considering the pros and cons of the systems still prevalent in the system, this new technology is expected to shake the current throne. For example let us take the classic bulb an inert gas enclosed in a glass vacuum with a wire made up of tungsten lit by an electric

current are relatively cheap to produce but have extremely low efficiency. The heat formed from the passage of electricity may light the wire but there is no direct electrical production taking place. Here a large percentage of the energy consumed is converted to heat energy and this leads to a loss in the wattage of the bulb. Another problem with these bulbs is that the wire that is lit in theses bulbs is fragile and sensitive to vibrations and shocks and its half life decreases steadily each time the bulb is lit due to the thermic shock it experiences. Even though Halogen bulbs performs relatively better than the classic bulbs, efficiency still poses an important problem. The increase of the florescent bulbs. On the other hand florescent tubes and the low pressure gas bulbs used in public lighting are champions of efficiency. Due to the fact that since these

bulbs hardly heat up at all, most of the energy is converted into light energy. But florescent tubes require a large circuit consisting of the coiling and starter in order to produce the voltage tension needed to make the visible plasma light. The price of this circuit that is placed inside the tube is ten maybe fifteen times the cost of a classic bulb. These lights are not resistant to being turned on and of repeatedly frequently and they also take about 30 seconds to light up completely also their efficiency falls dramatically in cold weather. The LED's most important feature is that although they posses all of the advantages of the latest technologies they still incorporate the old principles and that makes them capable of exhibiting an efficiency of almost 100%... All of the energy is light The LED manufacturers are hoping to im-

Nisan’10 230 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


ABSTRACT OF THE ELEKTROKENT PERPA MAGAZINE

prove the diode based compound within the next ten years. The LED's most important characteristic is their ability to convert all the energy they receive into light energy and do not produce heat. Eventually plans are being made to use this technology as light sources in cooling units such as refrigerators and deep freezers. The LED manufacturers have issues a 100.000 hour malfunction free guarantee for the models they have put into production. A low energy source like 25 volts is enough to light a LED light. In order to make bulbs that function at higher voltages it is sufficient to just arrange a lot of bulbs in series. Finally the diodes active part the glare is made from an electronic chip buried in synthetic paste and is therefore not affected by shocks and vibrations. But this perfection does not come at a cheap price. The price for a group of LED that issues light equivalent to the light produced by a 60 watt bulb is about 120 Euro. In summary LED lights are preparing to take over the market. Especially the automotive market ... Where they are ideal due to their resistance to shocks and vibration and their ability to function under conditions of low voltage and in that way cancel the need for sockets for the bulb connectors and other related accessories. Is this the end of headlight optics? There is only one thing that can be done so that the advantages of the LED are not overshadowed by a disadvantage and that is to make the price more economical.... Espe-

cially since the light emitted by LED’s can be directed they are expected to be integrated into automobile headlights... LED's are also advantageous in their use as illuminators of public places. The person responsib-

le for the LED applications at Philips Patrice Hennebert stated that with LED, it is possible to increase the number of sources and focus them unto one point. Just as it is unnecessary to illuminate the trees while lighting the road, the LED also possess a long half life and require very little service and maintenance making them even more cost effective. According to authorities at Osram, we will witness diode illumination within five years. On the other hand, the LED technology is nor restricted to lighting alone, but can also be applied to and are expected to be used in computers , mobile phones and television screens. The specialists predict that, in the future - along with LED, innovative chandeliers, fixtures and illumination equip-

ment will be manufactured based on LED technology and released onto the market. The main difference between these light sources and the prevalent ones is that these will not require changing of the light sources, they will be permanent. The LED's emit a white light like the florescent lamps that are currently in use and this light may be irritating to some people. But the fact that some LED lights will have a feature that will allow for the regulation of the light intensity along with the color, this should solve the problem. How is LED converted to white? In the year 1962 an American Nick Holonyak created the first ‘Light Emitting Diode'. This system was based on the following principle: When electrons pass through a small diode their energy levels change and light is formed. At that time since the wavelength depends on the length of the diode components, the light formed was red in color. Later orange, yellow and green LED were made in succession. In 1993 the Japanese Shuji Nakamura discovered a blue LED based on gallium nitrate. This blue LED made it possible to produce white light. In theory white light is the collection of countless waves of different wavelength at one point , fooling our eyes to believe that the red, green and blue lights we see are in fact, white. LED lights benefit form this delusion. This comes about through four steps. First three LED’s ( red, green and blue) are placed in a single box: But since of all the diodes are of equal efficiency they act synergistically to form white light. Another theory is as follows: the amber phosphorus pastille that is under the blue diode is warmed by the diode. When this diode is combined with blue a white light is emitted. Another theory is based on ultra violet LED’s a florescent compound when hit with the blue light releases white light. Organic LED’s use organic elements that release white light when supplied with an electric current.

Nisan’10 231 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


ABSTRACT OF THE ELEKTROKENT PERPA MAGAZINE

Illumination Vocabulary base : dip bayonet cap; bayonet base : süngü dip bayonet pin : dip t›rna¤› Abney phenomenon : Abney olay› Bezold-Brücke phenomenon : Bezold-Brücke olay› Abney’s law : Abney yasas› binary hue : ara renk türü; ikili renk türü abnormal cathode fall : anormal katotsal düflüfl biological rhythm : biolojik ritim absolute thermal detector : salt ›fl›nsal ›s›ölçer bioluminescence : biyolojik ›fl›l›fl›ma absorptance : so¤urma çarpan› black light lamp : kara ›fl›k lambas›; Wood ›fl›¤› lamabsorption : so¤urma bas› accommodation : uyum blackbody : Planck ›fl›y›c›s›; kara cisim achromatic perceived colour : türsüz alg›lanm›fl renk blended lamp : kar›fl›k ›fl›kl› lamba achromatic stimulus : türsüz renk uyart›s› bolometer : bolometre actinic : aktiniksel bowl : çanak actinic action spectrum : aktiniksel etkinlik tayf› bright : par›lt›l› actinic dose : aktiniksel doz brightness : par›lt› actinic erythema : aktiniksel deri k›zarmas› bulb : ampul actinism : aktinizm bulkhead luminaire : yer ›fl›kl›¤›; taban ›fl›kl›¤› adaptation : uyma adaptive colorimetric shift : uymada renkölçümsel çarp›klaflma adaptive colour shift : uymada renk çarp›klaflmas› Alphabetical: C-c additive complementary colours : tümler renkler candela : kandela additive mixture of colour stimuli : renk uyart›lar› candela per square metre : kandela bölü toplamsal kar›fl›m› metrekare adjustable luminaire : ayarlanabilir ›fl›kl›k cap : dip afterglow : geç ›fl›l›fl›ma cap lamp : flapka lambas› air-turbo lamp : hava bas›nc› jeneratörlü lamba carbon filament lamp : karbon telli lamba alychne : aliflne; alikne cathode fall; cathode drop : katotsal düflüfl anomalous trichromatism : sapak üçrenkçillik cathodoluminescence : katotsal ›fl›l›fl›ma anti-Stokes luminescence : anti-Stokes ›fl›kl›l›k chemiluminescence : kimyasal ›fl›l›fl›ma aperture colour : delik rengi chroma : ba¤›l türsellik apparent magnitude : görünür büyüklük chroma : renksel parlakl›k arc discharge : yay boflalmas› chromatic adaptation : türsel uyma arc lamp : yay lambas› chromatic perceived colour : alg›lanm›fl türarc tube : boflalma tüpü sel renk artifically induced actinic effect : yapay oluflturul- chromatic stimulus : türsel renk uyart›s› mufl aktiniksel etki chromaticity : türsellik astronomical sunshine duration : astronomik günefl- chromaticity coordinates : üçtürsel koordilenme süresi natlar asymmetrical luminaire : bak›fl›ms›z ›fl›kl›k chromaticity diagram : türsellik diyagram› avalanche photodiode : 盤›l ›fl›diod chromaticness : türsel doymuflluk; türsellik average life : ortalama ömür. düzeyi

Alphabetical: A-a

Alphabetical: B-b bactericidal lamp : mikrop k›r›c› lamba bactericidal radiation : bakteri k›r›c› ›fl›n›m ballast : durultucu; balast ballast lumen factor : durultucu ›fl›k ak›s› çarpan›

coefficient of retroreflected luminance : geri yans›m›fl ›fl›kl›l›k katsay›s› coefficient of retroreflection : geri yans›ma katsay›s› coffer : gömülü tavan ›fl›kl›¤› coherent radiation : koheran ›fl›n›m coiled-coil filament : çift k›vr›ml› tel cold cathode lamp : so¤uk katotlu lamba cold-start lamp : ön ›s›tmas›z lamba colorimeter : renkölçer colorimetric purity : renkölçümsel ar›l›k colorimetric purity : tayfsal renk yo¤unlu¤u colorimetry : renkölçme colour atlas : renk atlas› colour equation : renk denklemi colour fullness : türsel doymuflluk; türsellik düzeyi colour matching : renk eflleme colour rendering : renksel geriverim colour rendering index : renksel geriverim indisi colour solid : renk kat›s› colour space : tür uzay› colour stimulus : renk uyart›s› colour stimulus function : renk uyart› fonksiyonu colour temperature : renk s›cakl›¤› coloured bulb : renkli ampul colour-matching functions : renkölçümsel fonksiyonlar comparison lamp : dara lambas› complementary colour stimuli : tümler renk uyart›lar› complementary wavelength : tümler dalga boyu complex refractive index : karmafl›k k›r›lma indisi compressed air luminaire : hava bas›nc› jeneratörlü lamba cones : koniler configuration factor : biçimlenifl çarpan› contact plate : dip tepesi contrast : karfl›tl›k contrast rendering factor : karfl›tl›k geriverim çarpan› contrast sensitivity : karfl›tl›k duyarl›l›¤›; ayr›msal duyarl›l›k cornice lighting : ›fl›kl› kornifl CIE standard clear sky : standart aç›k CIE correlated colour temperature : benzer renk s›cakl›¤› cove lighting : kornifl ayd›nlatmas› gö¤ü; aç›k gök CIE standard overcast sky : standart kapal› CIE gö- cumulative downward flux proportion : alt toplan›k ak› orant›s› ¤ü; kapal› gök cumulative flux : toplan›k ak› clear bulb : saydam ampul cut-off : siperlik coated bulb : opallefltirilmifl ampul coefficient of luminous intensity : ›fl›k ye¤inli¤i kat- cut-off angle : siperlik engel aç›s› cylindrical irradiance : erkesel silindirsel ayd›nl›k say›s›

Nisan’10 232 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


ABSTRACT OF THE ELEKTROKENT PERPA MAGAZINE

flicker : titreme; ›fl›k titremesi flicker photometer : titremeli ›fl›kölçer floodlight : ›fl›kland›rma projektörü dark : koyu effective dose : etkin doz floodlighting : ›fl›kland›rma dark current : karanl›k ak›m› effects projector : dekor projektörü floor lamp : ayakl› ›fl›kl›k daylight : gün›fl›¤› electric arc : yay boflalmas› fluorescence : flüor›fl›ma fluorescent lamp : flüor›fl›l lamba; flüoresan lamba daylight factor : gün›fl›¤› çarpan› electric discharge : elektriksel boflalma fluorophor : ›fl›l›fl›r; fosfor; flüorofor daylight illuminant : gün›fl›¤› ›fl›klay›c›s› electroluminescence : elektro-›fl›l›fl›ma flux code : ak› kodu daylight lamp : gün›fl›¤› lambas› electroluminescent lamp : elektro-›fl›l›fl›y›c› lamba flux triplet : üçüzlü ak› daylight locus : gün›fl›klar› geometrik yeri electroluminescent panel : elektro-›fl›l›fl›y›c› levha form factor : biçim çarpan› daylight opening : gün›fl›¤› aç›kl›¤› electroluminescent source : elektro-›fl›l›fl›y›c› kaynak fovea; fovea centralis : fovea; merkezsel fovea defective colour vision : renk görme sapakl›¤› foveola : foveola electromagnetic radiation : elektromanyetik ›fl›ma densitometer : yo¤unlukölçer electromagnetic radiation : elektromanyetik ›fl›n›m fresnel spotlight : Fresnel mercekli projektör frosted bulb : buzlu ampul detectivity : al›c›l›k electronic-flash lamp : elektronik flafl lambas› fusion frequency : erime frekans› deuteranomalous vision : ikinci sapakl›k emergency lighting : yard›m ayd›nlatmas› deuteranopia : ikinci görmezlik emission : yay›m dichromatism : çiftrenkçillik emission spectrum : yay›m tayf› diffraction : k›r›nma Alphabetical: G-g emissive material : yay›mlat›c› özdek diffuse reflectance : yay›n›k yans›tma çarpan› e n a m e l l e d b u l b : emaylanm›fl ampul gas-filled lamp : gaz dolu lamba diffuse reflection : yay›n›k yans›ma energy level : erkesel düzey general diffused lighting : dolayl›-dolays›z ayd›nlatma diffuse sky radiation : yay›n›k gök ›fl›n›m› entrance angle : ayd›nlatma aç›s› general lighting : genel ayd›nlatma diffuse transmission : yay›n›k geçme equality of brightness photometer : par›lt› efllemeli geometric extent : geometrik yayg›nl›k diffuse transmittance : yay›n›k geçirme çarpan› ›fl›kölçer. germicidal lamp : mikrop k›r›c› lamba diffused lighting : yay›n›k ayd›nlatma equality of contrast photometer : karfl›tl›k efllemeli germicidal radiation : mikrop k›r›c› ›fl›n›m diffuser : yay›c› ›fl›kölçer diffuser : yay›nd›r›c› glare : kamaflma equi-energy spectrum : eflit erke tayf›; eflerke tayf› glare by reflection : yans›mayla kamaflma diffusion factor : yay›nma çarpan› equivalent contrast : eflde¤er karfl›tl›k diffusion : yay›nma global illuminance : toplam gün›fl›ksal ayd›nl›k dim : karanl›k equivalent luminance : eflde¤er ›fl›kl›l›k global solar radiation : toplam günefl ›fl›n›m› dimmer : karart›c›; dimmer equivalent veiling luminance : donukluk eflde¤er globe : karpuz; glob direct actinic effect : dolays›z aktiniksel etki ›fl›kl›l›¤› gloss : parlakl›k direct flux : dolays›z ak› erythemal radiation : k›zart›c› ›fl›n›m glossmeter : parlakl›kölçer direct glare : dolays›z kamaflma; do¤rudan kamaflma escape lighting : boflaltma ayd›nlatmas› glow discharge : ›fl›lt›l› boflalma; ›fl›l›fl›r boflalma direct lighting : dolays›z ayd›nlatma exchange coefficient : karfl›l›kl› de¤iflim katsay›s› goniophotometer : aç›l› ›fl›kölçer direct ratio : dolays›z oran excitation : uyarma gonioradiometer : aç›l› ›fl›n›mölçer direct solar radiation : dolays›z günefl ›fl›n›m› excitation purity : uyart› ar›l›¤› Grassmann’s laws : Grassmann yasalar› directional emissivity : do¤rultusal yay›mlay›c›l›k excitation spectrum : uyarma tayf› grey body : gri cisim directional lighting : do¤rultulu ayd›nlatma explosion-proof luminaire : patlama korumal› ›fl›kl›k disability glare : bozucu kamaflma exposure meter : pozölçer discharge lamp : boflalmal› lamba extraterrestrial solar radiation : dünya d›fl› günefl ›fl›Alphabetical: H-h discomfort glare : konforsuz kamaflma n›m› dispersion : da¤›l›m eyelet : dip tepesi half-peak divergence : ar› ye¤inlikte aç›sal genifllik distribution of luminous intensity : ›fl›k ye¤inli¤i half-value angle : yar› de¤er aç›s› uzaysal da¤›l›m› hand-lamp : el ›fl›kl›¤›; el lambas› distribution temperature : da¤›l›fl s›cakl›¤› Alphabetical: F-F hard glass bulb : sert caml› ampul dominant wavelength : bask›n dalga boyu haulageway luminaire : galeri ›fl›kl›¤› dose : doz face luminaire : al›n ›fl›kl›¤› fall time : inifl süresi headpiece : flapka lambas› projektörü dose rate : doz debisi field of view : bakma alan› heliotherapy : heliootama; günefl ›fl›¤› tedavisi downlight : toplay›c› tavan ›fl›kl›¤› filament : tel; filaman Helmholtz-Kohlrausch phenomenon : Helmholtzdownward flux : alt yar› küresel ak› flameproof luminaire : patlama korumal› ›fl›kl›k Kohlrausch olay› downward flux fraction : alt yar› küresel ak› oran› flash tube : elektronik flafl lambas› hemeralopia : gece körlü¤ü downward light output ratio : standart alt geriverim flashlight : cep ›fl›kl›¤›

Alphabetical: D-d

Alphabetical: E-e

Nisan’10 233 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


ABSTRACT OF THE ELEKTROKENT PERPA MAGAZINE

luminance difference threshold : ›fl›kl›l›k ayr›msal efli¤i luminance factor : ›fl›ksal ›fl›kl›l›k çarpan› luminance meter : ›fl›kl›l›kölçer luminance threshold : ›fl›kl›l›k efli¤i luminescence : ›fl›l›fl›ma luminophor : ›fl›l›fl›r; fosfor; flüorofor luminosity : par›lt› Alphabetical: L-l luminous colour : ›fl›k rengi l lambertian surface : Lambert yüzeyi; tam mat yüzey uminous cylindrical exposure : silindirsel ›fl›klanma lambert’s cosine law : Lambert yasas›; kosinüs yasas› luminous efficacy of a source : ›fl›ksal verim luminous efficacy of radiation : ›fl›ksal verim lamp : lamba luminous efficiency : ba¤›l ›fl›ksal verim lamp connector : lamba ba¤lay›c› luminous element : ›fl›kl› element; ›fl›kl› parçac›k lamp voltage : yanma gerilimi; lamba gerilimi Alphabetical: I-i luminous environment : ›fl›kl› çevre lampholder : duy luminous exitance : ›fl›ksal uyar›c›l›k ignitor : ateflleyici laser : lazer luminous exposure : ›fl›klanma illuminance : ayd›nl›k LCD : s›v› kristal displey; LCD luminous flux : ›fl›ksal ak›; ›fl›k ak›s› illuminance : ›fl›ksal ayd›nl›k LED : ›fl›k yay›mlay›c› diod; LED luminous flux maintenance factor : ›fl›k ak›s› kal›c›illuminance meter : ayd›nl›kölçer; lüksmetre lens spotlight : mercekli projektör l›k çarpan› life : ömür illuminance vector : ayd›nl›k vektörü luminous intensity : ›fl›ksal ye¤inlik life test : süre testi; süre denemesi illuminant : ›fl›klay›c› lux : lüks ; lümen bölü metrekare illuminant colorimetric shift : ›fl›klay›c› için renköl- life to X % failures : % X kay›pl› ömür light : aç›k çümsel çarp›klaflma illuminant colour shift : ›fl›klay›c› renk çarp›klaflmas› light : ›fl›k Alphabetical: M-m light centre : ›fl›ksal merkez illumination : ayd›nlatma m a c u l a l u t ea : sar› leke light emitting diod : ›fl›k yay›mlay›c› diod; LED incandescence : akkor ›fl›ma m a g n i f i c a t ion ratio : güçlendirme çarpan› light exposure : ›fl›klanma incandescent lamp : akkor elektrik lambas› main electrode : bafl elektrot; ana elektrot l i g h t l o s s f a c t o r : de¤er düflme çarpan› indicatrix of diffusion : yay›nma göstericisi maintenance factor : de¤er düflme çarpan› light output ratio : standart geriverim indirect actinic effect : dolayl› aktiniksel etki mean spherical luminous intensity : ortalama küresel l i g h t s t i m u l u s : ›fl›ksal uyart›; ›fl›k uyart›s› indirect flux : dolayl› ak› ›fl›k ye¤inli¤i lighting chain; lighting string : ›fl›k zinciri indirect lighting : dolayl› ayd›nlatma mesopic vision : akflam görmesi lighting technology : ayd›nlatmac›l›k induction luminaire : endüksiyon beslemeli ›fl›kl›k metal filament lamp : metal telli lamba lighting : ayd›nlatma infrared lamp : k›z›lalt› lambas› m etal halide lamp : metal halojenürlü lamba; metal halightness : aç›kl›k infrared radiation : k›z›lalt› ›fl›n›m lide lamba liquid crystal display : s›v› kristal displey; LCD input : girifl büyüklü¤ü metameric colour stimuli : metamer renk uyart›lar› local lighting : bölgelik ayd›nlatma installation flux density : yüzeylik döflem ak›s› mine luminaire : maden oca¤› ›fl›kl›¤› localised lighting : bölgelenmifl ayd›nlatma installation index : yer indisi; döflem indisi mine rescue luminaire : kurtar›c› lambas› long-arc lamp : uzun yay lambas› installed lamp flux density : döfleli lambalar›n yümine safety lamp : alevli güvenlik lambas› louvre; louver : örtücü zeylik ak›s› low pressure mercury vapour lamp : alçak bas›nçl› miner’s lamp : madenci lambas› instant-start lamp : ön ›s›tmas›z lamba minimum erythema dose; MED : k›zart›c› en az doz; c›va buharl› lamba instrinsically safe luminaire : özgüvenli ›fl›kl›k low pressure sodium vapour lamp : alçak bas›nçl› KED integrating photometer : ›fl›k ak›s› ölçer mixed reflection : kar›fl›k yans›ma; yar› yay›n›k yans›ma sodyum buharl› lamba integrating sphere : Ulbircht küresi mixed transmission : kar›fl›k geçme; yar› yay›n›k geçme lumen : lümen interference : giriflim monochromatic radiance temperature : tektürsel ›fl›kl›luminaire : ›fl›kl›k interreflection : çoklu yans›ma; iç yans›flma l›k s›cakl›¤› luminaire efficiency : standart geriverim interreflection ratio : iç yans›flma çarpan› monochromatic radiation : tektürsel ›fl›n›m luminaire guard : koruma ›zgaras› irradiance : erkesel ayd›nl›k monochromatic stimulus : tektürsel uyart›;tayfsal luminance : ›fl›kl›l›k iso-illuminance curve : eflayd›nl›k e¤risi uyart› luminance coefficient : ›fl›ksal ›fl›kl›l›k katsay›s›

hemispherical emissivity : yar› küresel yay›mlay›c›l›k HID lamp : yüksek ye¤inlikli boflalmal› lamba high intensity discharge lamp : yüksek ye¤inlikli boflalmal› lamba high pressure mercury vapour lamp : yüksek bas›nçl› c›va buharl› lamba high pressure sodium vapour lamp : yüksek bas›nçl› sodyum buharl› lamba hot cathode lamp : s›cak katotlu lamba hot-start lamp : ön ›s›tmal› lamba hue : renk türü; tür

iso-intensity curve : efl ye¤inlik e¤risi iso-intensity diagram : efl ye¤inlik diyagram› isoluminance curve : efl›fl›kl›l›k e¤risi isotropic diffuse reflection : izotrop yay›n›k yans›ma isotropic diffuse transmission : izotrop yay›n›k geçme

Nisan’10 234 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


ABSTRACT OF THE ELEKTROKENT PERPA MAGAZINE

monochromatism : renk körlü¤ü monochromatism : tekrenkçillik

Alphabetical: N-n natural actinic effect : do¤al aktiniksel etki negative-glow lamp : ›fl›lt› lambas› Nepierian spectral absorption coefficient : neperien tayfsal so¤urma katsay›s› Nepierian spectral internal transmittance density : neperien tayfsal iç geçiricilik yo¤unlu¤u neutral step wedge : kademeli geçirici gri süzgeç neutral wedge : gri kama night-blindness : gece körlü¤ü noise equivalent input : gürültü eflde¤er uyart›s› noise equivalent irradiance : gürültü eflde¤er erkesel ayd›nl›k noise equivalent power : gürültü eflde¤er erke ak›s› non-luminous colour : ›fl›mayan nesne rengi non-selective detector : seçmez al›c› non-selective radiator : seçmez ›fl›y›c› normal cathode fall : normal katotsal düflüfl normalized detectivity : standart al›c›l›k

Alphabetical: O-o object-colour : nesne-renk observation angle : gözlem aç›s› obstruction : engel opal bulb : opal ampul opaque medium : geçirimsiz ortam optical filter : süzgeç; optik süzgeç optical light output ratio : optik geriverim optical radiation : optik ›fl›n›m optical thickness of the atmosphere : atmosferin optik kal›nl›¤› optimal colour stimuli : optimal renk uyart›lar›; en yüksek renk uyart›lar› ordinary luminaire : s›radan ›fl›kl›k output : ç›k›fl büyüklü¤ü; yan›t paddy lamp : katar ard› ›fl›kl›k parallel cathode heating : paralel elektrot ›s›nmas›

Alphabetical: P-p parallel cathode preheating : paralel elektrot ön ›s›nmas› pelmet lighting : ›fl›kl› perdelik pendant luminaire : as›l› ›fl›kl›k perceived colour : alg›lanm›fl renk perceived light : alg›lanm›fl ›fl›k perception : alg›

perfect reflecting diffuser : yans›ma ile tam yay›nd›r›c› perfect transmitting diffuser : geçme ile tam yay›nd›r›c› permanent supplementary artificial lighting : sürekli tümler yapay ayd›nlatma permissible luminaire : grizu güvenli ›fl›kl›k phosphor : ›fl›l›fl›r; fosfor; flüorofor phosphorescence : fosfor›fl›ma photobiology : ›fl›biyoloji photocathode : ›fl›katot photoconductive cell : ›fl›iletken gözcük photocurrent : ›fl›elektrik ak›m photodesensitization : ›fl›duyars›zlaflt›rma photodiode : ›fl›diod photoeffect : ›fl›etki photoelectric detector : ›fl›elektrik al›c› photoelement : ›fl›pil; fotovoltaik gözcük photoemissive cell : ›fl›y›c› gözcük; fotosel photoflash lamp : flafl lambas› photoflood lamp : foto¤rafç› lambas› photoluminescence : ›fl›ksal ›fl›l›fl›ma photoluminescence quantum yield : ›fl›ksal ›fl›l›fl›ma kuantasal verimi photoluminescence radiant yield : ›fl›ksal ›fl›l›fl›ma erkesel verimi photometer : ›fl›kölçer photometry : ›fl›kölçme photomultiplier : ›fl› çarp›mc› photon counter : foton say›c› photon cylindrical exposure : silindirsel fotonlanma photon exitance : fotonsal uyar›c›l›k photon exposure : fotonlanma photon flux : foton ak›s› photon intensity : fotonsal ye¤inlik photon irradiance : fotonsal ayd›nl›k photon number : foton say›s› photon radiance : fotonsal ›fl›kl›l›k photopathology : ›fl›patoloji photoperiod : ›fl›dönüm photopic vision : gündüz görmesi photoresistor : ›fl›direnç photosensitization : ›fl›duyarl›laflt›rma phototherapy : ›fl›otama phototransistor : ›fl›transistör; fototransistör phototube : ›fl›y›c› gözcük; fotosel photovoltaic cell : ›fl›pil; fotovoltaik gözcük physical colorimetry : fiziksel renkölçme physical photometry : fiziksel ›fl›kölçme pin : i¤ne pin cap; pin base : i¤neli dip

planckian locus : kara cisimler yeri; Planck’›n geometrik yeri planckian radiator : Planck ›fl›y›c›s›; kara cisim planck’s law : Planck yasas› point brilliance : noktasal par›lt› point source : noktasal kaynak polarized radiation : kutuplanm›fl ›fl›n›m portable luminaire : tafl›n›r ›fl›kl›k portable mine luminaire : tafl›n›r maden oca¤› ›fl›kl›¤› possible sunshine duration : olanakl› günefllenme süresi post : i¤ne prefocus cap; prefocus base : önodaklamal› dip prefocus lamp : merkez telli lamba; ön odaklamal› lamba preheat lamp : ön ›s›tmal› lamba pressed glass lamp : optik düzenli lamba primary light source : birincil ›fl›k kayna¤› primary photometric standard : ›fl›kölçümsel birincil ölçün profile spotlight : profil projektörü projection lamp : projeksiyon lambas› projector : projektör projector lamp : projektör lambas› protanomalous vision : birinci sapakl›k protanopia : birinci görmezlik protected luminaire : korunmufl ›fl›kl›k protective glass : koruma cam› proximity : duvar uzakl›¤› psychophysical colour : psikofizik renk purity : ar›l›k purkinje phenomenon : Purkinje olay› purple boundary : purpuralar s›n›r› purple stimulus : purpura uyart›s› pyroelectric detector : piroelektrik al›c›

Alphabetical: Q-q quantity of light : ›fl›k niceli¤i quantum detector : kuantasal al›c› quantum efficiency : kuantasal verim

Alphabetical: R-r radiance : erkesel ›fl›kl›l›k; ›fl›n›ml›l›k radiance coefficient : erkesel ›fl›kl›l›k katsay›s› radiance factor : erkesel ›fl›kl›l›k çarpan› radiant cylindrical exposure : silindirsel ›fl›n›mlanma radiant efficiency : erkesel verim radiant energy : ›fl›yan erke

Nisan’10 235 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


ABSTRACT OF THE ELEKTROKENT PERPA MAGAZINE

radiant exitance : erkesel uyar›c›l›k radiant exposure : ›fl›n›mlanma radiant exposure meter : ›fl›n›mlanmaölçer radiant flux : erkesel ak›; ›fl›yan güç radiant intensitiy per unit area : ›fl›n›ml›l›k radiant intensity : erkesel ye¤inlik radiant power : erkesel ak›; ›fl›yan güç radiant spherical exposure; radiant fluence : küresel ›fl›n›mlanma radiation : ›fl›ma radiation : ›fl›n›m radioluminescence : radyo›fl›l›fl›ma; X ›fl›n›m›yla ›fl›l›fl›ma radiometer : ›fl›n›mölçer radiometry : ›fl›n›mölçme rated luminous flux : ay›rdedici ›fl›k ak›s› rated power : ay›rdedici güç rating : ay›rdedici veriler rayleigh scatter : Rayleigh yay›nmas› recessed luminaire : gömülü ›fl›kl›k reduced utilance : k›s›tl› yararl›l›k reduced utilization factor : k›s›tl› kullanma çarpan› reference ballast : referans durultucusu referans renk uyart›lar›; birincil renk uyart›lar› reference illuminant : referans ›fl›klay›c›s› reference lamp : referans lambas› reference lighting : referans ayd›nlatmas› reference surface : referans yüzeyi reflectance : yans›tma çarpan› reflectance factor : yans›t›c›l›k çarpan› reflectance factor optical density : optik yans›t›c›l›k yo¤unluk çarpan› reflectance optical density : optik yans›t›c›l›k yo¤unlu¤u reflected solar radiation : yans›m›fl günefl ›fl›n›m› reflection : yans›ma reflectivity : yans›t›c›l›k reflectometer : yans›maölçer reflectometer value : yans›maölçümsel de¤er reflector : yans›t›c› reflector lamp : yans›t›c› lamba reflector spotlight : aynal› projektör; yans›t›c›l› projektör reflectorized bulb : yans›t›c› ampul refraction : k›r›lma refractive index : k›r›lma indisi k›r›c›; ›fl›k k›r›c› regular reflectance : düzgün yans›tma çarpan› regular reflection : düzgün yans›ma; aynasal yans›ma regular transmission : düzgün geçme düzgün geçirme çarpan›

sensation : duyulanma sensitivity : duyarl›l›k service illuminance : kullanma ayd›nl›¤› shade : abajur shading : günefl k›ran shell cap; shell base : silindirsel dip shielding angle : siperlik ç›k›fl aç›s› short-arc lamp : k›sa yay lambas› single-coil filament : tek k›vr›ml› tel skylight : çat› penceresi; yatay pencere skylight : gök ›fl›¤› softlight : yumuflak yay›c› solar constant : günefl de¤iflmezi solar factor : günefl çarpan› solar radiation : günefl ›fl›n›m› spacing : aralama special studio floodlight : özel stüdyo projektörü spectral : tayfsal; spektral spectral absorbance : tayfsal iç geçiricilik yo¤unlu¤u spectral absorption index : tayfsal so¤urma indisi spectral absorptivity : tayfsal so¤uruculuk spectral chromaticity coodrinates : tayfsal üçtürsel koordinatlar spectral concentration : tayfsal yo¤unluk; tayfsal da¤›l›m spectral distribution : tayfsal yo¤unluk; tayfsal da¤›l›m tayfsal iç so¤urma çarpan› spectral internal transmittance : tayfsal iç geçirme çarpan› tayfsal iç geçiricilik yo¤unlu¤u Alphabetical: S-s spectral line : tayf çizgisi safety lighting : güvenlik ayd›nlatmas› spectral linear absorption coefficient : tayfsal çizgil sosaturation : ba¤›l doymuflluk ¤urma katsay›s› saturation : renksel doymuflluk spectral linear attenuation coefficient : tayfsal çizgil zascattering : yay›nma y›flama katsay›s› spectral linear scattering coefficient : tayfsal çizgil yascattering indicatrix : yay›nma göstericisi y›nma katsay›s› scintillator : skentilatör spectral luminous efficiency : tayfsal ba¤›l ›fl›k etkinli¤i scotopic vision : gece görmesi spectral mass attenuation coefficient : tayfsal kütlesel screw cap; screw base : vidal› dip zay›flama katsay›s› tayfsal optik kal›nl›k; tayfsal optik sealed beam lamp : tan›ml› ›fl›k demeti lambas› derinlik searchlihgt : ›fl›ldak; arama ›fl›kl›¤› spectral optical thickness : tayfsal optik kal›nl›k; tayfsal secondary light source : ikincil ›fl›k kayna¤› optik derinlik ›fl›kölçümsel ikincil ölçün spectral responsivity; spectral sensivity : tayfsal duyarl›l›k secondary standard lamp : ikincil ölçün lamba spectral stimulus : tektürsel uyart›; tayfsal uyart› selective detector : seçer al›c› spectral transmissivity : tayfsal geçiricilik selective radiator : seçer ›fl›y›c› spectrophotometer : tayfsal ›fl›kölçer self-ballasted mercury lamp : kar›fl›k ›fl›kl› lamba spectroradiometer : tayfsal ›fl›n›mölçer self-exchange coefficient : özde¤iflim katsay›s› spectroscopic lamp : tayf lambas› semiconductor ballast : yar›iletken durultucu; elektro- spectrum : tayf; spektrum spectrum locus : tayfsal yer; tayfsal geometrik yer nik balast specular reflection : düzgün yans›ma; aynasal yans›ma semi-direct lighting : yar› dolays›z ayd›nlatma speed of perception : alg› h›z› semi-indirect lighting : yar› dolayl› ayd›nlatma

related perceived colour : birlikte alg›lanm›fl renk relative colour stimulus function : ba¤›l renk uyart› fonksiyonu relative optical air mass : ba¤›l optik hava kütlesi relative sensitivity : ba¤›l duyarl›l›k relative spectral distribution : ba¤›l tayfsal da¤›l›m relative spectral sensitivity : ba¤›l tayfsal duyarl›l›k relative sunshine duration : ba¤›l günefllenme süresi resonance line : rezonans çizgisi response time : yan›t süresi responsivity : duyarl›l›k resultant colorimetric shift : toplam renkölçümsel çarp›klaflma resultant colour shift : toplam renk çarp›klaflmas› retina : a¤tabaka retina : retina; a¤tabaka; a¤ katman retroreflection : geri yans›ma geri yans›t›c› rise and fall pendant : de¤iflken ask›l› ›fl›kl›k rise time : geliflme süresi rods : sopac›klar rooflight : çat› penceresi; yatay pencere room index : yer indisi; döflem indisi rotationally symmetrical luminous intensity distribution: ›fl›k ye¤inli¤i dönel da¤›l›m›

Nisan’10 236 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


ABSTRACT OF THE ELEKTROKENT PERPA MAGAZINE

speed of sensation of light : duyulanma h›z› erkesel küresel ayd›nl›k spill shield : örtücü nokta ›fl›kl›¤›; spot spotlighting : noktasal ayd›nlatma standard lamp : ayakl› ›fl›kl›k stand-by lighting : yedek ayd›nlatma starter : bafllat›c›; starter starterless fluorescent lamp : bafllat›c›s›z flüor›fl›l lamba starting device : bafllatma düzeni starting electrode : bafllatma elektrotu starting strip : bafllatma fleridi starting time : bafllama süresi starting voltage : bafllama gerilimi Stefan-Boltzmann’s law : Stefan-Boltzmann yasas› steradian : steradyan stimulated emission : dürtülü yay›m straight filament : düz tel strip lamp : tungsten fleritli lamba stroboscopic effect : stroboskopi etkisi studio floodlight : stüdyo yay›c› projektörü sunburn : günefl yan›¤› sunlight : günefl ›fl›¤› sunshine duration : günefllenme süresi suntan : bronzlaflma surface colour : yüzey rengi surround : çevre alan› suspended luminaire : as›l› ›fl›kl›k suspension factor : tavan uzakl›¤› oran› suspension length : tavan uzakl›¤› switch-start fluorescent lamp : bafllat›c›l› flüor›fl›l lamba symmetrical luminaire : bak›fl›ml› ›fl›kl›k symmetrical luminous intensity distribution : ›fl›k ye¤inli¤i bak›fl›ml› da¤›l›m› synchrotron radiation : senkrotron ›fl›n›m

Alphabetical: T-t table lamp : masa ›fl›kl›¤›; masa lambas› Talbot’s law : Talbot yasas› test distance : deney uzakl›¤› thermal detector of radiation : ›s›sal ›fl›n›m al›c›s› thermal radiation : ›s›sal ›fl›n›m thermal radiator : ›s›sal ›fl›y›c› thermally activated luminescence : ›s›sal ›fl›l›fl›ma thermocouple : ›s› çifti; ›s›elektrik çift

thermoluminescence : ›s›sal ›fl›l›fl›ma thermopile : ›s›pil; ›s›elektrik pil time constant : süre de¤iflmezi torch : cep ›fl›kl›¤› total cloud amount : kapal›l›k; bulutluluk total flux : toplam ak› total turbidity factor : toplam bulan›kl›k çarpan› translucent medium : ›fl›k geçiren ortam transmission : geçme transmittance : geçirme çarpan› transmittance optical density : optik geçiricilik yo¤unlu¤u transparent medium : saydam ortam; görüntü geçiren ortam triboluminescence : mekaniksel ›fl›l›fl›ma trichromatic system : üçtürsel dizge trichromatism : üçrenkçillik trip lamp : katar ard› ›fl›kl›k tristimulus values : üçtürsel bileflenler tritanomalous vision : üçüncü sapakl›k tritanopia : üçüncü görmezlik troffer : gömülü uzun ›fl›kl›k troland : troland trouble lamp : el ›fl›kl›¤›; el lambas› tungsten filament lamp : tungsten telli lamba tungsten halogen lamp : halojen akkor lamba tungsten ribbon lamp : tungsten fleritli lamba

Alphabetical: V-v vacuum lamp : boflluklu lamba valance lighting : ›fl›kl› perdelik veiling reflections : puslu yans›malar visible radiation : görünür ›fl›n›m vision : görme visual acuity : visual resolution : görme keskinli¤i visual colorimetry : görsel renkölçme visual performance : görsel performans visual photometry : görsel ›fl›kölçme von Kries’ persistence law : von Kries’in geçerlilik yasas›

Alphabetical: W-w wave number : dalga say›s› wavelength : dalga boyu wide angle luminaire : genifl aç›l› ›fl›kl›k Wien’s law : Wien’in ›fl›n›m yasas›; Wien yasas› window : pencere Wood’s glass lamp : kara ›fl›k lambas›; Wood ›fl›¤› lambas› work plane; working plane : yararl› düzlem; çal›flma düzlemi working photometric standard : ›fl›kölçümsel çal›flma ölçünü working standart lamp : ölçün çal›flma lambas

Alphabetical: U-u UCS diagram : tekdüze türsellik diyagram› Alphabetical: Ulbricht sphere : Ulbircht küresi ultraviolet lamp : morötesi lambas› yellow spot : sar› leke ultraviolet radiation : morötesi ›fl›n›m uniform colour space : tekdüze türsel uzay; üniform tür uzay› Alphabetical: uniform-chromaticity-scale diagram : tekdüze türsellik diyagram› zonal flux : kuflaksal ak› uniformity ratio of illuminance : ayd›nl›¤›n eflyay›lm›fll›k çarpan› unique hue : ana renk türü; temel renk türü unitary hue : ana renk türü; temel renk türü unrelated perceived colour : ayr› alg›lanm›fl renk upward flux : üst yar› küresel ak› utilance : yaararl›l›k utilization factor : kullanma çarpan› utilized flux : yararl› ak›

Y-y

Z-z

Nisan’10 237 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS Elektrokent-Perpa Dergisi/N

ELEKTR‹K•AYDINLATMA ELEKTRON‹K•MAK‹NA FUARI 04-07 KASIM 2010 ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ Tel: +90.212.320 85 85 (pbx) • info@wemturkey.com


‹STANBUL’DAN KUTU ‹LAN VERMEK ‹STEYENLER Tel: (0212) 320 85 85 (5 hat) Fax: (0212) 320 85 87 MALZEME TEDAR‹K‹N DE EN UYGUN F‹YATLAR EN GEN‹fi ÜRÜN YELPAZES‹ ZAMAN VE YER SINIRI OLMAYAN TEDAR‹KÇ‹N‹Z OSAKA LIGHT ANA BAY‹‹

YÜCEL ELEKTR‹K MALZEMELER‹ SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. OKÇUMUSA CADDES‹ YÜCEL HAN NO:13 34420 KARAKÖY - ‹STANBUL TEL: 0212 251 76 05 - 251 74 21 - 252 68 26 FAKS: 0212 244 30 76 GSM: 0532 373 92 23

www.yucel-ltd.com

EM‹R ELEKTRON‹K GÜVENL‹K OTOMASYON S‹ST. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. PARADOX ALARM S‹STEMLER‹ - FUJ‹TRON KAMERA S‹STEMLER‹ - D‹J‹L‹NE UYDU S‹STEMLER‹ OTOMASYON S‹STEMLER‹ - PERSONEL TAK‹P S‹STEMLER‹ Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 8 No:1233 Okmeydan› / ‹STANBUL

Tel: 0212 220 4 222 • Fax: 0212 320 4 111 • Gsm: 0533 731 33 40

ENG‹N ELEKTR‹K AYDINLATMA SANAY‹ ve T‹CARET L‹M‹TED fi‹RKET‹ Toptan ve Perakende Elektrik-Ayd›nlatma Malzemeleri Sat›fl› ve Pazarlama Bankalar Caddesi fiair Ziyapafla Yokuflu fiimflir Sokak No. 17/2 Karaköy-‹STANBUL

Tel: 0212 252 24 73 • Fax: 0212 293 19 14 www.enginelektrik.net • info@enginelektrik.net

SERV‹S ELEKTR‹K MALZEMELER‹

BAL‹ MAK‹NA

20 Y›ll›k Servis Tecrübesiyle Hizmet Veren • Servis • Elektrik • Muhtelif Elektrik Malzemeleri Toptan ve Perakende Sat›fl Adres: Okçumusa Caddesi No. 3/4 fiiflhane-‹STANBUL Tel: 0212 243 44 17 Fax: 0212 243 20 63

SAN. VE T‹C. A.fi. Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat 2/12 Okmeydan› / ‹STANBUL

Tel: 0212 221 53 41 Fax: 0212 221 53 49

ÇAMOLUK BAKIR ve PARATONER MALZEMELER‹ Ürünlerimiz: Partoner Çeflitleri • Bak›r Lamalar • Bak›r Çubuklar • Bak›r Levhalar • Örgülü Bak›rlar Bak›r Teller • Galvaniz fierit • Galvaniz Levhalar • Galvaniz Köflebentler • Paratonerin Tüm Aksesuarlar › EmekYemez Mah. Porsuk Sok. Porsuk Han No:6/14 Karaköy/‹STANBUL Tel: 0212 253 72 70 • Fax: 0212 253 72 71 • Gsm: 0537 898 39 43 www.camolukbakir.com • e-mail: scevre@camolukbakir.com

ELEKTRO

AKT‹F

Bobinaj ve Elektrik Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti. •KAV‹-EMSAN Emaye Bobin Telleri •Avrupa Kolektörler •H Class ‹spanyol Yanmaz Makaronlar •Pucaro F Class Presbant •Normal-Mikal› Presbant •Polyester Presbant •Dolphs-Kavilak-Varol ‹zolasyon S›v›lar› •Havya Çeflitleri•Duwork Endüvi ve Yast›k Çeflitleri •Polyglass-Flament-Globe Rotunda Bantlar •Yap›flkanl› Cam Bant •Schunk Marka Kömürler•Avrupa Kömürler •Stannol Lehim Pastas› •Dukoss fialterler•Gamak-Wat-Abana-Emtafl Motor Yedek Parçalar› ve Muhtelif BOB‹NAJ Malzemeleri Merkez: Bankalar Caddesi fiair Ziyapafla Caddesi No. 21/B 34420 Karaköy/ ‹STANBUL Tel: 0212 252 85 12-24-42 • Fax: 0212 252 85 44 fiube: Gürsel Mahallesi Nurtaç Caddesi Yefliltepe Sokak No. 5/1 Ka¤›thane/ ‹STANBUL Tel: 0212 32117 50-51-52 • Fax: 0212 321 17 53

info@elektroaktif.com

www.elektroaktif.com


‹STANBUL’DAN KUTU ‹LAN VERMEK ‹STEYENLER Tel: (0212) 320 85 85 (5 hat) Fax: (0212) 320 85 87

fiANLI ELEKTR‹K M‹CROKON KONDANSATÖRLER‹ GENEL SATICI • KONDAfi KONDANSATÖRLER‹ YETK‹L‹ BAY‹‹ EDE KONDANSATÖRLER‹ YETK‹L‹ SATICI *Daimi Devre Kondansatörleri *Motor ‹lk Hareket Kondansatörleri *Güç Kondansatörleri *Bobinaj Malzemeleri Bankalar, Okçumusa Caddesi Menevfle ‹flhan› No. 22/133 Karaköy / ‹STANBUL Tel: 0212 361 30 80 - 361 30 81 • Fax: 0212 361 30 82 www.sanlielektrik.com • sanlielektrik@hotmail.com

MAKRO ELEKTR‹K ‹NfiAAT TAAHHÜT SAN. ve T‹C. LTD. fiT‹. Tülay YILDIRIM

Okçumusa Cad. No.28/41-42 Karaköy/‹STANBUL

Tel: 0212 237 39 41 • Fax: 0212 237 39 42

AYSAN ELEKTR‹K LTD. fiT‹.

TOPTAN PERAKENDE ELEKTR‹K MALZEMELER‹ SATIfiI AYHAN AHISKA

Bankalar Perflembe Pazar› cad. No:4 Karköy / ‹STANBUL

Tel: 0212 237 68 07 - 254 96 34 • Fax: 0212 237 26 06 www.aysanelektrik.net

POLATSAN ELEKTR‹K Murat POLAT METOP PAKO - fiALTERLER - NH BUfiONLARI - AKIM TRAFOSU - VOLTMETRE AMPERMETRE - KONTAKTÖR ÇEfi‹TLER‹ - START - STOP - S‹NYAL - SKP PABUÇLARI Okçumusa Cad. Menevfle Han. No:54/208 Kat: 4 Karaköy/‹STANBUL

Tel&Fax: 0212 255 22 30 • Gsm: 0535 762 26 34 - 0505 781 25 26

ORB‹TEK ELEKTR‹K ATDINLATMA SANAY‹ ve DIfi T‹C. LTD. fiT‹.

Bilimum Sanayi ve Dekoratif Ampul Çeflitleri Okçumusa Cad. Tutsak Sok.No:19/1 Beyo¤lu/ ‹STANBUL

0212 235 54 37 • Fax: 0212 256 31 21 Tel:0 orbitek.elektrik@hotmail.com

YILDIRAY

ZETA MADENC‹L‹K TAAHHÜT SAN. VE DIfi T‹C. LTD. fiT‹. CELAL TÜRK 19 May›s Mahallesi ‹nönü Cad. No:96 K:6 Kozyata¤› / ‹STANBUL TEL: 0216 463 79 67 • FAX: 0216 463 79 70 GSM: 0535 370 24 94

TASARIM UYGULAMA ELEKTR‹K FAT‹H KODALAK Bankalar Cad. No:8/H Karaköy / ‹STANBUL TEL-FAX: 0212 293 34 68 - 0212 243 77 73 GSM: 0539 896 26 54 nick.nicktir@hotmail.com

ELEKTR‹K MALZEMELER‹ PAZ. ve T‹C. LTD. fiT‹.

•Her Çeflit Ifl›kl› ve Ifl›ks›z Anahtar •Rezistans ‹malat› •Orion Is›t›c› •Soba ve Elektrikli Battaniye Malzemeleri •Silikon Kablo •Kablolu Sinyal ve Termostat Çeflitleri •Ya¤mur Kablolar› •Elektrikli fiofben •Ocak •Izgara ve Fiflli Kablo Çeflitleri •L‹DER ELEKTR‹KL‹ EV ALETLER‹ fiair Ziyapafla Caddesi Kabak Çiçe¤i Sokak No: 4/A Karaköy 34420 / ‹STANBUL Tel: 0 2 1 2 2 9 3 9 6 7 7 - 2 4 4 2 4 9 1 - 2 5 2 6 6 9 3 - 0 2 1 2 2 5 2 4 3 1 5 • Fax: 0 2 1 2 2 4 4 2 4 9 1

web: yildirayelektrik.com • e-mail: info@yildirayelektrik.com


‹STANBUL’DAN KUTU ‹LAN VERMEK ‹STEYENLER Tel: (0212) 320 85 85 (5 hat) Fax: (0212) 320 85 87

ERTEM AYDINLATMA ELEKTRON‹K ELK. ‹Nfi. SAN VE T‹C LTD.fiT‹. S›mens fialt Malzemeleri • Kablo Alçak Gerilim Malzemeleri • Orta Gerilim Malzemeleri • Ayd›nlatma • ‹tal fialt Malzemeleri Grubu • ‹tal Ayd›nlatma Malzemeleri • Sayaç Kablo Spot Malzemeleri • Regülator • Kombi Regülatorleri • Ampermetre Voltmetre çeflitleri • Bilimum elektrik malzemeleri sat›fl›

Bankalar Cad. Yan›kkap› sok. No 25/15 Karaköy/‹STANBUL

Tel: 0212 361 15 81-87 • Gsm: 0532 498 57 38-0535 643 00 10

VERCAN ELEKTR‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. KABLO PABUCU ‹MALATI ‹lknur YURTCAN fi‹RKET MÜDÜRÜ Okçumusa Cad. fiair Eflref Sokak Defne Ç›kmaz› No:17 Karaköy / ‹STANBUL

Tel: 0212 243 64 88 - 0212 243 70 68 - Fax: 0212 243 64 88 www.vercanelektrik.com - info@vercanelektrik.com

AK REKLAM LED TABELA KAYAN YAZI ‹MALATI Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:5 No:120 Okmeydan› / ‹STANBUL TELFAX: 0212 222 1 005 • GSM: 0530 333 10 66 • www.ledcim.net

MURAT

AV‹ZE VE AYDINLATMA

fiAH‹N ASURLUO⁄LU Merkez: Emekyemez Mah. fiiflhane Sok No:27 Karaköy / ‹STANBUL TEL: 0212 250 58 76 - 0212 253 69 50 FAX: 0212 238 62 09 Fabrika: Organize San. Böl. Galvano Teknik San. Sit. B Blok No:24 ‹kitelli / ‹STANBUL • TEL: 0212 549 13 76 e-mail: info@muratavize.com.tr

fiENGÖR ELEKTR‹K TEKN‹K H‹ZMETLER ‹Nfi. TAAH. PAZ. T‹C. LTD. fiT‹. TOPTAN PERAKENDE - ELEKTR‹K MALZEMELER‹ TAAHHÜT ‹fiLER‹ ‹kitelli Org. San. Böl. Ayma Koop. San. Sit. No:19 Baflakflehir-‹kitelli / ‹STANBUL

TEL&FAX: 0212 671 52 33 GSM: 0535 717 15 10 www.sengorelektrik.com info@sengorelektrik.com

LATEK ‹NfiAAT ELEKTR‹K PROJE TAAHHÜT SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ELEKTR‹K TES‹SATI - TAAHHÜT - ELEKTR‹K PROJE - DANIfiMANLIK Merkez: Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11 No:1754 fiiflli/ ‹STANBUL

TEL: 0212 320 64 25 • FAX: 0212 320 64 26 ‹zmir: Haflim ‹flcan Cad. Efes 2 Apt. No:13 D:4 Bornova / ‹ZM‹R

TEL: 0232 347 26 97 • FAX: 0232 347 80 24 • info@lateksan.com.tr

ERDAL ELEKTR‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. FABR‹KA TES‹SATI - PLAN PROJE, PANO MONTAJI - TRAFO MERKEZ‹ - TAAHHÜT ‹fiLER‹ VE TOPTAN MALZEME SATIfiI AHMET ERDAL ‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi Pik Dök. Koop. B4 Blok No:24 ‹kitelli / ‹STANBUL TEL: 0212 485 20 54 - 0212 485 53 15 • FAX: 0212 485 20 13 GSM: 0532 548 32 93 - 0533 314 55 04 • erdalelektrik@superonline.com

YA⁄MUR ELEKTR‹K ELEKTR‹K TEKN‹K H‹ZMET TAAHHÜT ‹Nfi. T‹C. LTD. fiT‹ AG. - OG ELEKTR‹K - TAAHHÜT - KAMERA - GÜVENL‹K S‹STEMLER‹ MONTAJ VE UYGULAMA S.S. Sefaköy Sanayi Sitesi 13. Blok No:34 ‹kitelli / ‹STANBUL TEL: 0212 671 65 87 - 88 • FAX: 0212 671 89 09

www.yagmurelektrik.com.tr - kemalsevim@yagmurelektrik.com.tr


‹STANBUL’DAN KUTU ‹LAN VERMEK ‹STEYENLER Tel: (0212) 320 85 85 (5 hat) Fax: (0212) 320 85 87

GÜVEN MEDYA Biliflim Teknolojileri ve Tanıtım Hizmetleri Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat 5 No. 396 (Denizbank Karflısı) No. 54/133 fiiflli / ‹STANBUL Tel: +90 212 220 41 86 - 320 74 96 • Fax: +90 212 220 37 52 info@guvenmedya.net • www.guvenmedya.com

GÜNEfi ELEKTR‹K VE HIRDAVAT ELEKTR‹K VE HIRDAVAT MALZ. TOPTAN VE PERAKENDE SATIfiI 3. Bölge Fevzi Çakmak Cad. No:13/4 k›raç-ESENYURT TEL: 0212 886 81 22 - 23 - 0212 886 56 35 • FAX: 0212 886 81 23 • GSM: 0533 526 04 89 Serkanbozkurt75@gmail.com - www.gunesh›rdavat.gen.tr

TELEX SHOP BU ÇEfi‹T BU KAL‹TE SÜPER MARKETTE YOK ELEKTRON‹K-P‹L-IfiILDAK-OYUNCAK-TELS‹Z-TELEFON FOTO⁄RAF MAK‹NALARI ERD‹NÇ ULUTÜRK

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:8 No:700 Okmeydan› / ‹STANBUL • TEL: 0212 210 75 19 532 343 07 77 • www.telexshop.com - uluturkelektronik@hotmail.com GSM: 05

ACARLAR ELEKTR‹K ‹LET‹fi‹M MALZEMELER‹ SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. M.SAL‹H ACAR 0533 314 47 94 • FUAT ACAR 0533 967 36 34 • SUAT ACAR 0533 352 75 47

ÖMAfi MARKALI - MUHTEL‹F ELEKTR‹K MALZEMELER‹ ‹MALATI TAAHHÜT ‹fiLER‹ FABR‹KA ELEKTR‹K TES‹SAT ‹fiLER‹ - TÜRK TELEKOM ‹NTERNET VE TELEFON BAfiVURU NOKTASI

Tavukçu Yolu Cad. Kumru Sok. No:65/3 Y.Dudullu-ÜMRAN‹YE • TEL: 0216 313 51 94

POLOTEK ELEKT. VE TELEKOM‹N‹KASYON H‹ZMETLER‹ SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. Perpa Tic. Merk. A Blok Kat:11 No:1456 fiiflli /‹STANBUL TEL: 0212 222 68 27 - 0212 222 81 40 FAX: 0212 320 06 43 • GSM: 0532 264 19 63

EMRE ELEKTR‹K CELAL ALTUNAL Topçular K›flla Cad. No:90/b ‹smail Efendi ‹fl Han› Rami-Eyüp / ‹STANBUL

TEL: 0212 613 60 35 FAX: 0212 493 05 89 celal@emreelektrik.com www.emreelektrik.com

TAfiDEM‹R ELEKTR‹K ‹NfiAAT

MAK‹NA TAAHHÜT SANAY‹‹ T‹C. LTD. fiT‹. ELEKTR‹K MALZEMELER‹ TOPTAN VE PERAKENDE SATIfiI ‹HSAN TAfiDEM‹R 0532 711 64 32 Nato Yolu Cad. No:31 Y.Dudullu-Ümraniye/ ‹STANBUL

TEL: 0216 364 58 39 - 499 59 59 - 365 80 82 • FAX: 0216 415 58 44

ÖZYILMAZ ELEKTR‹K ELEKTR‹KL‹ EV ALETLER‹

ÖZCAN YILMAZ PLAN - PROJE - TAAHHÜT - DEKORASYON - TAD‹LAT - AV‹ZE ÇEfi‹TLER‹ - ELEKTR‹KL‹ EV ALETLER‹ SATIfi VE TAM‹R‹ TEKFEN - SIEMENS - PHILIPS - V‹-KO - OSRAM MAKEL ÜRÜNLER‹ BULUNUR

Turgut Reis Mah. Cengiz Topel Cad. No:34/A Esenler / ‹STANBUL

TEL: 0212 430 17 87 GSM: 0533 684 00 40

OKTAY

ELEKTR‹K ELEKTRON‹K ZAFER OKTA PLAN - PROJE - TALEP- ‹NfiAAT ELEKTR‹K - PANO FABR‹KA TES‹SATI - V‹LLA TES‹SATI - UPS TES‹SATI UYDU S‹STEMLER‹ - SATIfi VE MONTAJI ‹T‹NA ‹LE YAPILIR.

Turgut Reis Mah. Karaosmano¤lu Cad. No:54 At›flalan› - ESENLER TEL: 0212 629 95 71 • FAX: 0212 430 86 90 o GSM: 0535 551 32 68 Oktay_3666@hotmail.com


‹STANBUL-KOCAEL‹’NDEN KUTU ‹LAN VERMEK ‹STEYENLER Tel: (0212) 320 85 85 (5 hat) Fax: (0212) 320 85 87

TEKN‹KEL MÜHEND‹SL‹K PANO SANAY‹ VE T‹CARET Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 4-5 No:111 Okmeydan› / ‹STANBUL

TEL: 0212 320 38 02 (pbx) • FAX: 0212 320 38 04 GSM OF‹S: 0533 545 14 76 • info@teknikelpano.com - www.teknikelpano.com

TUNCER ELEKTR‹K MÜSLÜM TUNCER

TES‹SAT - TAM‹RAT - TAAHHÜT - PLAN&PROJE - TEK&‹SK‹ - ABONE ‹fiLEMLER‹ Turgut Reis Mah. Karaosmano¤lu Cad. No:88 At›flalan›-ESENLER

TEL: 0212 431 17 54 • GSM: 0532 583 65 73

ALTAY ELEKTR‹K TES‹SAT TAAHHÜT SANAY‹ T‹CARET LTD. fiT‹.

ELEKTR‹KL‹ MALZEME SATIfiI Fevzipafla Caddesi No:51/12 K.Bakkalköy Kad›köy/‹STANBUL TEL: 0216 573 47 57 - 0216 573 79 82 FAX: 0216 572 26 33 www.altayelektrik.com info@altayelektrik.com altayelektrik@hotmail.com

L‹GONA SANAT REKLAM H‹ZMETLER‹ WEB - MATBAA - PROMOSYON VE DJ‹TAL BASKI Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:5 No:86 Okmeydan› / ‹STANBUL

TEL: 0212 210 98 95 www.ligonasanat.com

CANTÜRK MATBAACILIK ET‹K KET - FORM & MATBAACILIK Ümit CANTÜRK e-mail: canturkmatbaacilik@hotmail.com Gsm: 0536 609 82 37

CTS ELEKTR‹K ELEKTRON‹K HIRDAVAT SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ELEKTR‹K MALZEME SATIfiI TAAHHÜT - ARIZA Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Kayalar Sk. Sa¤l›k Oca¤› Pasaj› Alt› 35/1C Merter / ‹STANBUL

TEL: 0212 637 40 71 - 72 • FAX: 0212 637 42 08

ELEKTROSOLAR LTD. fiT‹.

EL‹SAN ELEKTR‹K

MEHMET AKGÜL

‹NfiAAT TAAHHÜT SAN. T‹C. LTD. fiT‹. TOPTAN PERAKENDE ELEKTR‹K MALZEME SATIfiI Atatürk Kah. Adnan Kahveci Cad. No:34 fiekerp›nar - Gebze/KOCAEL‹

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11 No:1976 fiiflli / ‹STANBUL

TEL: 0212 210 23 43 GSM: 0532 575 92 69

ERTEM ELEKTR‹K Bankalar Cad. Yan›kkap› Sok. Seferkaptan ‹fl Han› No:25 D:15 Karaköy, Beyo¤lu, ‹stanbul - AVRUPA

Tel: +90 212 361 15 81

TEL: 0262 658 08 98 • FAX: 0262 658 01 63 GSM: 0532 779 13 47 - 0541 779 13 47 • www.elisanelektrik.com.tr elisanelektrik@elisanelektrik.com.tr - muratkilic@elisanelektrik.com

NATURAL HEALTH Perpa Ticaret Merkezi (Darülaceze yolu) Kat:8 No: 1277 Okmeydan›-fiiflli / ‹STANBUL

Tel : (212) 210 53 60 Faks : (212) 210 53 57

ANADOLU ELEKTR‹K SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. ELEKTR‹K MALZEMELER‹ TOPTAN PERPAKENDE SATIfiI - MÜfiAV‹RL‹K - TAAHHÜT - MONTAJ

ENG‹N SA⁄CI ‹brahima¤a Cad. No:255 Gebze / KOCAEL‹ TEL: 0262 642 10 14 • FAX: 0262 642 10 15 GSM: 0532 778 77 55


KOCAEL‹-BURSA-KONYA’DAN KUTU ‹LAN VERMEK ‹STEYENLER Tel: (0212) 320 85 85 (5 hat) Fax: (0212) 320 85 87

ONUR EL ELEKTR‹K

TEKN‹K BOB‹NAJ

TAAH. T‹C. BAKIM ONARIM H‹ZMETLER‹

DALGIÇ H‹DROFOR POMPA - MONTAJ - BAKIM - SERV‹S - SATIfi

AYDINLATMA VE ENERJ‹ TAAHHÜT - PANO TASARIMI

fiAH‹NLER DALGIÇ POMPA - GÖKSAN DALGIÇ H‹DROFOR VE DRENAJ POMPALARI - DAF H‹DRAFOR - MAS KAL‹TE POMPA - EBARA

VE ‹MALATI - ELEKTR‹K UZAKTAN KUMANDA S‹STEMLER‹ - BAKIM - ONARIM VE MALZEME

Gaziler Mah. ‹brahima¤a Cad. GOSB Yolu No: 259 Gebze / KOCAEL‹ TEL: 0262 643 10 41 • FAX: 0262 643 07 28 GSM: 0542 237 22 35

AYFA

Merkez: Demirtafl Mah. Gül Sok. No:31/1 BURSA • TEL: 0224 220 29 86 • FAX: 0224 221 60 05 fiube: Hac› ‹lyas Mah. Dinç Sok. No:34 Dükkan 5 BURSA TEL: 0224 271 41 40 - 0224 254 47 35 • FAX: 0224 221 60 05 Meydanc›k Cad. Alanc›k Sok. No:40 Y›ld›r›m / BURSA TEL: 0224 326 60 62 • FAX: 0224 326 60 34 • e-mail: serdarmuceoglu@hotmail.com

ENDÜSTR‹YEL TEKNOLOJ‹ ÜRÜNLER‹ SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹.

FARNELL - FLUKE - IR - VISHAY - INFINEON - ETRI - FERRAZ SHAWMUT - ATE ELECTRONIC Gazc›lar Cad. No:77 / C Osmangazi / BURSA • TEL: 0224 225 47 27 (pbx) • FAX: 0224 222 20 17 www.ayfaelektronik.com - www.ayfastore.com - bilgi@ayfaelektronik.com - info@ayfaelektronik.com

BURSA ELEKTR‹K MALZ.TEKS. SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. ELEKTR‹K MALZEMES‹ TOPTAN - PERAKENDE Haflim ‹flcan Caddesi No:16 BURSA

TEL: 0224 222 33 88 • FAX: 0224 224 29 17 • GSM: 0533 392 94 96

‹fiCAN ‹fi DESTEK ÜRÜNLER‹ ARZU DÜfiMEZ ‹NCELER AMBALAJ MALZEMELER‹ - ‹fi ELB‹SELER‹ & ‹fi GÜVENL‹⁄‹ MALZEMELER‹ TEM‹ZL‹K VE DETERJAN GRUBU - ENDÜSTR‹YEL ÜRÜNLER

Gazc›lar Cad. Ulu Mah. Do¤anbey Sok. No: 4 Osmangazi / BURSA

TEL&FAX: 0224 253 15 20 • GSM: 0532 640 73 29 www.iscanendustriyel.com - email: bilgi@iscanendustriyel.com

ÖLÇER T‹CARET BOB‹NAJ VE ELEKTR‹K MALZEMELER‹ T‹CARET‹ HÜSAMETT‹N ÖLÇER

Fatih Mah. Karatay Sanayi Çelik Sok. No:1 KONYA

TEL: 0332 236 69 37 - 0332 237 45 13 FAX: 0332 235 95 31

FAT‹H ELEKTR‹K

SAN. T‹C.

FAT‹H KÖKSAL 0533 761 78 83

AG.OG. ENERJ‹ NAK‹L HATLARI - TARIMSAL SULAMA TES‹SLER‹ - AKT‹F REAKT‹F GÜÇ PANOLARI VE KOMPANZASYON - FABR‹KA TES‹SAT ‹fiLER‹ Fevzi Çakmak Mah. Kudüs Sok. Komsan Dükkanlar› No:10 Karatay / KONYA

Tel&Fax: 0332 342 11 08 • www.fatihoksal.com - nfkoksal@hotmail.com

YILMAZ BOB‹NAJ HAB‹B ÇOPUR

AL MOT ELEKTR‹K - BOB‹NAJ AL‹ GÖRÜR 0535 482 97 95 - 0544 503 40 60

HER TAKATTA ELEKTR‹K MOTOR SARIMI - EL ALETLER‹ SARIMI VE BAKIMI GARANT‹L‹ OLARAK YAPILIR

HER TÜRLÜ ELEKTR‹K MOTOR SARIMI DALGIÇ MOTORU VE

Karatay Sanayi Gülp›nar Sk. No:1 KONYA

Fevzi Çakmak Mah. Komsan ‹fl Merkezi 10559 Sok. No:27 Karatay / KONYA

TEL: 0332 233 13 03

TEL: 0332 342 40 79 • almotbobinaj@hotmail.com

ELEKTR‹KL‹ EL ALETLER‹ SARIM TAM‹R VE BAKIMI


KONYA’DAN KUTU ‹LAN VERMEK ‹STEYENLER Tel: (0212) 320 85 85 (5 hat) Fax: (0212) 320 85 87

KONJEN ENERJ‹ ELEKTR‹K MAK‹NE ‹Nfi. NAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. DURMUfi Ç‹ÇEK

TESCOM GÜÇ KAYNAKLARI - SURTAfi VOLTAJ REGÜLATÖRLER‹ Fevzi Çakmak Mah. Hüdai Cad. No:22 Karatay / KONYA

Tel: 0332 342 28 28 • FAX: 0332 342 57 67 • GSM: 0532 748 19 36 - 0542 245 09 79 www.konyajenerator.com - akasakonya@hotmail.com

MED‹KONT

ELEKTR‹K ELEKTRON‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. fierefflirin Mah. Osmanbey Sok. ‹stanbul ‹fl han› No:6/F fiahin oteli karfl›s› KONYA Hacıkadın Mah. Atlamataflı Cad. Korun Han. No:14/2 Unkapanı / ‹STANBUL

ÖZOLGUN ELEKTR‹K ‹NfiAAT GIDA SAN. T‹C.LTD.fiT‹. ELEKTR‹K SAÇ PANOLARI - RACK KAB‹NLER‹ - ELEKTRO MONTAJ Büsan Organize Sanayi Bölgesi 4. Sok. No:26 KONYA

TEL: 0332 345 50 15 • FAX: 0332 345 43 91 GSM: 0533 769 20 46 www.ozolgun.com - info@ozolgun.com

TEL: 0212 513 59 16 - 0212 522 52 59 FAX: 0212 526 74 96 • GSM: 0532 705 96 66

KALFAZADE ELEKTR‹K SANAY‹ T‹CARET ‹MALAT VE PAZARLAMA LTD. fiT‹. Fatih KALFAZADE 0533 563 88 63 - 0505 447 21 71 • Rıza KALFAZADE 0533 342 92 99 - 0505 447 21 72

V‹KO - GÜNSAN - MAKEL - MEPA - AY-KA - FAR-BAKAL‹T - HES - ÖZNUR - ÜNAL - OSRAM - LEE-L‹TE - TEKFEN

‹stanbul Cad. Akifpafla Sk. No:17 KONYA

TEL&FAX: 0332 352 30 00 - 0332 352 30 10

NTS ELEKTR‹K ELEKTRON‹K SAN. VE T‹C. LTD.fiT‹ APARTMAN ‹LET‹fi‹M S‹STEMLER‹ ‹stanbul Cad. Akif Pafla Sk. Çeflmeli Çarfl› 8/57 Karatay / KONYA

Tel: 0332 352 92 34 - 0332 354 02 62 Fax: 0332 352 92 33 • Gsm: 0532 393 47 14 www.nts.com.tr - nts@nts.com.tr

VOLKAN ELEKTRON‹K MERKEZ‹ UYDU S‹STEMLER‹ D‹J‹TAL UYDU S‹STEMLER‹ - OTO SES S‹STEMLER‹ GÜVENL‹K S‹STEMLER‹ - TV ONARIM SATIfi VE MONTAJ fiems-i Tebrizi Mah. fierafettin Cad. No:69/a (Rektörlük arkas›)

KONYA TEL: 0332 353 61 62 • GSM: 0534 3893189

SEDA RADYO ELEKTRON‹K MALZEME SATIfiI MEHD‹ DÖLEKÇAP

fi.fiirin Mah. Fatih Çarfl›s› Arkas› Tafloluk ‹flhan› No:5/C

Tel: 0332 351 55 28 • FAX: 0332 351 08 56

KILAVUZ ASANSÖR MÜH. ‹Nfi. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ASANSÖR - BAKIM - REV‹ZYON - MONTAJ Oktay Cem OKUTAN 0543 287 00 70 Niflantafl› Mah. fiahina¤a Sk. Özçoban Sit. No: 4/a Selçuklu / KONYA TEL: 0332 234 18 49 • FAX: 0332 237 29 78


KONYA’DAN KUTU ‹LAN VERMEK ‹STEYENLER Tel: (0212) 320 85 85 (5 hat) Fax: (0212) 320 85 87

C‹HANG‹R AYDINLATMA TOPTAN PERAKENDE AV‹ZE SATIfiI Musalla Ba¤lar› Mahallesi Güçlü Sokak No:17

Selçuklu / KONYA

TEL: 0332 235 30 41 • FAX: 0332 237 61 66

BEYKA ELEKTR‹K SAN. T‹C. LTD. fiT‹.

H‹LAL ELEKTR‹K MOTOR DALGIÇ MOTOR SERV‹S‹

BEYTULLAH KAYA

Selami ve Eyyüp ATÇEKEN 0532 526 66 13 - 0533 644 19 64

TOPTAN PERAKENDE ELEKTR‹K AYDINLATMAMALZEMELER‹

OTOMAT‹K PANO KUMANDA - DALGIÇ MOTOR BOB‹NAJ - B‹L‹MUM MOTOR

Alaaddin Cad. Mazhar Babal›k Sk. Cihan ‹flh. Z/03 KONYA

SARIMLARI GARANT‹L‹ OLARAK TAM‹R VE BAKIMI YAPILIR.

A¤aç ‹flleri San. Aksu Sk. No:1 KONYA

TEL: 0332 351 13 46

TEL: 0332 235 69 32 • Fax: 0332 237 88 70

ÖZSAMUR

OPT‹MUM MÜHEND‹SL‹K

ELEKTRON‹K VE OTOMASYON T‹C. LTD. fiT‹.

“OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTA⁄INIZ„ Oto Parçac›lar Sit. Boyluca Sok. No:32 KONYA

TEL: 0332 233 82 72 - 0332 235 03 24 FAX: 0332 236 05 41 • GSM: 0532 400 89 40 www.ozsamur.com - ozsamur@ozsamur.com

ELKON

AV‹ZE DÜNYASI

‹THALAT - ‹MALAT • TOPTAN - PERAKENDE AV‹ZE DÜNYASI B‹R ELEKON ELEKTR‹K KURULUfiUDUR. Ahmet BOSTANCIO⁄LU 0533 365 63 60 Elektrikçiler ‹çi Baflaral› Cad. No:51 (Kapu Cami Yan›)

Tel: 0332 351 80 80

NMG

SONDAJ - MALZEMELER‹ MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹.

Mobilyac›lar Sitesi Girifli Oto Plaza Sitesi Çal›düzü Sok. No:25 Selçuklu / KONYA TEL: 0332 251 14 56 • FAX: 0332 251 14 57 (pbx) Merkez: 100. Y›l Bulvar› 40. Sokak No:112 Ostim / ANKARA TEL: 0312 354 58 24 - 72 • FAX: 0312 354 21 12 (pbx) fiube: Çanakkale Cad. 7407/1 Sok. No:7 P›narbafl› / ‹ZM‹R TEL: 0232 479 24 32 • FAX: 0232 479 24 62 (pbx) www.nmgsondaj.com.tr - nmg@nmgsondaj.com.tr

PINAR AYDINLATMA

MOELLER - H‹TACH‹ - M‹TSUB‹SH‹ OTOMASYON S‹STEM ENTEGRATÖRÜ Aykent Sanayi Sitesi Hasan Basri Caddesi No:10 Karatay / KONYA

TEL: 0332 346 30 83 • FAX: 0332 346 30 84 GSM: 0533 233 43 82 • Uek26@yahoo.com

ANADOLU ELEKTR‹K SAN. VE T‹CARET LTD. fiT‹. TOPTAN ELEKTR‹K MALZEMELER‹ SATIfiI OSMAN ODABAfiI

Baflaral› Çarfl›s› Eflrefo¤lu Sokak No:7 TEL: 0332 352 08 57 - 0332 353 21 32 - 0332 353 64 79 FAX: 0332 351 51 66 • GSM: 0533 363 52 55

Z‹EM ELEKTR‹K MÜHEND‹SL‹K ‹NfiAAT PROJE T‹C. LTD. fiT‹. LEGRAND XL3 PANO PATRNER‹ Fevzi Çakmak Mah. Büsan Sanayi 10653. Sok. No:5 Karatay / KONYA

TEL: 0332 345 21 12 • FAX: 0332 345 21 13 www.ziemelektrik.com - zozkasap@ziemelektrik.com

KONYA ENERJ‹

ELEKTR‹K MALZEMELER‹ - TAAHHÜT SAN. VE T‹CARET

ELEKTR‹K MALZEMELER‹ T‹C. VE SAN. LTD. fiT‹. TOPTAN PERAKENDE ELEKTR‹K MALZEME SATIfiI - TAAHHÜT ‹fiLER‹

Mahmut UÇAR 0537 526 44 40 • Mehmet UÇAR 0532 257 27 04

VEL‹ fiEN 0533 818 09 00 Merkez: F. Çakmak Mah. Büsan Özel Org. San. Böl. KOSGEB Cad. No:66 KONYA

Feritpafla Mah. Kerkük Cad. Ülkü Sit. Alt› No:19/A Selçuklu / KONYA

TEL: 0332 345 09 00 pbx • FAX: 0332 345 09 09 • GSM: 0533 380 84 63

TEL: 0332 233 98 37 • FAX: 0332 238 15 05 pinaraydinlatma@hotmail.com

TEL: 0332 239 13 95 pbx • FAX: 0332 239 13 99 • GSM: 0533 738 96 92

fiube: Konya Org. San. Böl. Yaylac›k Cad. No:13 /17 (Org. Böl. Müd. Arkas›) Selçuklu / KONYA fiube: Sekiçeflme Mah. Atatürk Bulvar› No:94/A

TEL: 0338 214 99 29 • FAX: 0338 214 99 28


KONYA’DAN KUTU ‹LAN VERMEK ‹STEYENLER Tel: (0212) 320 85 85 (5 hat) Fax: (0212) 320 85 87

MGH MÜHEND‹SL‹K

ARME ELEKTR‹K

ELEKTR‹K ELEKTRON‹K - OTOMASYON

‹Nfi. - TAAHHÜT - MONTAJ ELEKTR‹K MALZ. SATIfiI AYDINLATMA ELEKTR‹K

Fevzi Çakmak Mah. Büsan San.Sit. 10642 Sk. No:55 Karatay / KONYA

TEL: 0332 345 00 78 • FAX: 0332 345 08 27 GSM: 0532 782 93 92 hasan@mghelektrik.com - www.mghelektrik.com

ER-KO ELEKTR‹K OTOMASYON LTD.fiT‹ Yeni Marangozlar Sitesi Hac› Yusuf Mescid Mah. Özkafa Sok. No: 73 Karatay / KONYA TEL: 0332 342 61 58 - 59 FAX: 0332 342 61 59 • GSM: 0533 730 42 44 mkoyuncu@er-koelektrik.com www.er-koelektrik.com

ABDURRAHMAN ORHA 0532 581 70 08 Do¤ufl Mah. Fetih Cad. Buse Apt. Alt› No:287/B Karatay / KONYA

TEL&FAX: 0332 355 55 75 www.armeelektrik.com - orha_1@hotmail.com

‹NCEDA⁄ ELEKTR‹K ‹LT. ‹Nfi. MADEN VE PET.ÜRÜN SAN. T‹C. LTD. fiT‹. Horozluhan Mah. Mobilyac›lar Sanayi Oto Plazalar Sitesi No:5 Selçuklu / KONYA

TEL: 0332 248 28 49 - 248 28 39 FAX: 0332 248 28 89

AYLED LED ATÖLYES‹ S‹Z HAYAL ED‹N B‹Z AYDINLATALIM K›l›nçaslan Mah. Raufdenktafl Cad. Lale Sitesi No:21/A KONYA

TEL: 0332 233 59 59 aytekinacet@hotmail.com

ÖZKARDEfiLER

AKMAN ELEKTR‹K MOTOR BOB‹NAJ

ELEKTR‹K OTOMOT‹V GIDA SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. ALÜM‹NYUM KLEMENS VE TOPRAKLAMA ‹MALATI - ELEKTR‹K MALZEMELER‹ ‹MALATI VE TOPTAN SATIfi Karatay Sanayii Ek Blk. Cihadiye Sk. No:35 KONYA

HER GÜÇTE ELEKTR‹K MOTOR AKT‹F REAKT‹F VE KUMANDA PANOLARI MATKAP - FLEX VE HER TÜRLÜ EL ALETLER‹ ONARIM BAKIM MALZEME SATIfi

TEL: 0332 249 28 60 - 0332 249 86 86 FAX: 0332 249 28 46

Demirciler Sanayi Sitesi Tepeköy Sok. Cami Alt› 3. Blok No:P 4 KONYA TEL&FAX: 0332 237 04 13 • GSM: 0532 621 25 27-0536 487 31 52

‹LKA

C‹HAN ASANSÖR

ELEKTR‹K VE T‹CARET ELEKTR‹K MALZEMELER‹ SATIfiI TES‹SAT TAAHHÜT FABR‹KA TES‹SLER‹

SANAY‹ VE T‹C. LTD. fiT‹. EN MÜKEMMEL‹ EN GÜVENL‹S‹

OSMAN&YAKUP AKMAN

BLACK&DECKER - HITACHI - METABO - BOSCH - DEVALT - ATLAS COPCO MAK‹TA - AEG

K›l›çarslan Mah. Demiryolu Cad. No:59/A Selçuklu / KONYA

TEL: 0332 233 61 95 • FAX: 0332 236 11 40

TEL: 0332 234 07 81 (pbx) • FAX: 0332 236 25 73 tahir@cihanasansor.com.tr - www.cihanasansor.com.tr

ÇOBANO⁄LU

EVREN ELEKTR‹K

Nalçac› Caddesi Karatay Sitesi Alt› No:2/A

ELEKTR‹K - MÜHEND‹SL‹K - ‹NfiAAT SANAY‹ T‹CARET LTD. fiT‹.

ELEKTR‹K ‹NfiAAT TAAHHÜT - MALZEME

TOPTAN PERAKENDE MALZEME - PROJE - TES‹SAT - FABR‹KA

EYÜP EVREN 0533 236 08 47 - 0555 420 00 24 ‹stanbul Cad. ‹smetpafla ‹.Ö.O. Karfl›s› No:147/C KONYA

SANAY‹ AG-OG ‹fiLER‹ - AKSESUAR - PVC BORU ‹MALATI Dr. Hulusi Baybal Cad. Doktorlar Sit. Alt› No:42/A KONYA

TEL: 0332 235 96 41 • FAX: 0332 236 17 32

TEL: 0332 353 00 26 eyupteam@hotmail.com

D‹NÇLER ENERJ‹

BEZ‹RC‹LER

AYDINLATMA VE ELEKTR‹K MALZEMELER‹ SAN. T‹C. LTD. fiT‹.

JENERATÖR MOTOR BOB‹NAJ SERV‹S‹ HER TÜRDE ELEKTR‹K MOTORLARI SARIMI JENERATÖR TAM‹R‹ - MONTAJ VE SERV‹S EMSA - GENPOWER TEKSAN - AKSA - ‹fiB‹R

A¤aç ‹flleri Sanayii Kadifekale Sok. No:74-76 Selçuklu / KONYA

TEL: 0332 235 39 79 - 0332 233 04 81 FAX: 0332 238 57 72 www.dincenerji.com - ali@dincenerji.com

Karatay Sanayi Gelibolu Cad. Çiçekli Sok. No:8 Selçuklu / KONYA

TEL: 0332 235 55 54 • FAX: 0332 235 55 64


KONYA’DAN KUTU ‹LAN VERMEK ‹STEYENLER Tel: (0212) 320 85 85 (5 hat) Fax: (0212) 320 85 87

YEN‹ YILDIRIM ELEKTR‹K

SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. AG.OG ELEKTR‹K VE AYDINLATMA MALZEMELER‹ SATIfiI HES KABLO - PH‹L‹PS - GECEM AYDINLATMA - MAV‹L‹ - S‹TECO - ELB‹ - V‹KO - SCHNE‹DER - ABB Büsan 4. Sanayi Sitesi 10670 Sk. No:2 Karatay / KONYA

TEL: 0332 345 12 10 (3 hat) • FAX: 0332 345 12 13 • GSM: 0536 517 37 51 Erdogan.kapucu@yeniyildirim.com.tr - www.yeniyildirim.com.tr

KONYA MOTOR

MOTOR VE REDÜKTÖR'E DA‹R NE VARSA KARASAKAL - VOLT ELEKTR‹K - ABANA ELEKTR‹K MOTORLARI - B‹ZCANLI YILMAZ REDÜKTÖR - CAMAK - EMTAfi - V‹BRO MOT - M‹KTAfi Merkez: Büsan Özel Org. San. 2. Sk. No:9 Karatay / KONYA TEL: 0332 345 19 19 ( pbx) • FAX: 0332 345 17 70 • www.karasakal.com.tr fiube: Karatay san. Gelibolu sk. No:22 selçuklu / KONYA TEL: 0332 235 59 47 - 0332 233 73 78 • FAX: 0332 237 05 60

EPRON ELEKTR‹K ‹NfiAAT SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. ABB PANO VE fiALT BAY‹L‹⁄‹ - AG. OG PROJE VE TAAHHÜT ‹fiLER‹ Büsan Özel Organize Sanayi Fevzi Çakmak Mah. Esenler Cad. No:8 KONYA

TEL: 0332 345 26 17 • FAX: 0332 345 26 18 e-mail: info@epron.com.tr - www.epron.com.tr

EMHAS ELECTR‹C BOB‹NAJ - TRAFO HASAN ÇALIfiKAN Karatay Sanayi Bozköy Sk. No:7/A Selçuklu / KONYA

TEL: 0332 238 29 28 • GSM: 0544 954 88 07 Emhaselektrik@hotmail.com

KALE REDÜKTÖR

ÖZTEKFEN - YILMAZ - MOTO VAR‹O - REDÜKTÖR SATIfiI GAMAK - VOLT - ABANA - S‹EMENS - MOTOR SATIfiI Fevzi Çakmak Mah. Büsan San. Sit. 1. Sokak (10641 Sk.) No:14 KONYA

TEL: 0332 345 24 06 • FAX: 0332 345 24 31 GSM: 0532 610 41 01

ÖZKAN ELEKTR‹K & B‹LG‹SAYAR

ARGE ELEKTR‹K ELEKTRON‹K OTOMASYON HAL‹L ‹BRAH‹M AYDIN

Fevzi Çakmak Mah. 10570 Sok. No:2 Karatay / KONYA

MALZEME - TES‹SAT - OTOMASYON - TAM‹R BAKIM SAVAfi ÖZKAN 0533 923 18 33 Savasozkan42@hotmail.com Fevzi Çakmak Mah. M. ‹kbal Cad. No:59 Büsan Ara Yol Üzeri Karatay / KONYA

TEL: 0332 342 07 07 • FAX: 0332 342 63 64

KONDEM ELEKTR‹K ELEKTRON‹K GÜV. S‹ST. ‹Nfi. TAAH. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.

‹stanbul Caddesi No:52/A KONYA

TEL: 0332 351 98 22 FAX: 0332 351 22 98

MOTOR T‹C.

YAKUT REZ‹STANS SANAY‹

OSMAN YAKUTO⁄LU Fevzi Çakmak Mah. Muhammed ‹kbal Cad. No:41 (Karatay Toptan G›dac›lar Sitesi) Selçuklu / KONYA TEL: 0332 342 39 75 • FAX: 0332342 39 94 GSM: 0532 344 93 22 www.yakutrezistans.com - info@yakutrezistans.com

TEL: 0332 342 29 19

S‹NYAL ELEKTR‹K MOTOR BOB‹NAJ O.G. TES‹SLER‹ YAPIMI Fevzi Çakmak Mah. Hüdai Cad. Kombassan ‹fl Merkezi No:44 KONYA

TEL: 0332 342 67 80


KONYA-N‹⁄DE ’DEN KUTU ‹LAN VERMEK ‹STEYENLER Tel: (0212) 320 85 85 (5 hat) Fax: (0212) 320 85 87

GÜNEfi P‹L‹ SINIRSIZ TEM‹Z ENERJ‹ - YEN‹LENEB‹L‹R VE ALTERNAT‹F ENERJ‹ S‹STEMLER‹ Horozluhan Mahallesi fienyurt Sk. Oto Plaza Sitesi No:10 Pk.42300 Selçuklu / KONYA

TEL: 0332 248 04 64 - 65 • FAX: 0332 248 04 67 • irtibat@gunes-pili.com

B‹LG‹N ELEKTR‹K

SAN. T‹C. LTD. fiT‹.

Hac› Mustafa Mah. An›t Cad. Y›ld›r›m Apt. No:33 Ere¤li/KONYA

TEL: 0332 710 36 25 • FAX: 0332 710 52 41

EM-KA ELEKTR‹K SAN. T‹C. LTD. fiT‹. Hac› Mustafa Mah. An›t Cad. Y›ld›r›m Apt. No:33 Ere¤li/KONYA

TEL: 0332 710 36 25 •

FAX: 0332 710 52 41

YEN‹ YILDIRIM ELEKTR‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. LAMPO LIGHTING BÜSAN Özel Sanayi Organize Sanayi Sitesi KOSGEB Caddesi No:20 KONYA TEL: 0332 345 12 38 - 39 • FAX: 0332 345 34 73 e-mail: Beyza.coktosun@lampo.com.tr - www.lampo.com.tr

N‹⁄-MAK DALGIÇ POMPA ‹MALAT SAN. T‹C. LTD. fiT‹. MUSTAFA KARADAL - ELEKTR‹K MÜHEND‹S‹

Bankalar Cad. No:29/A N‹⁄DE

SOYLU ELEKTR‹K ELEKTR‹K MALZEMELER‹ - TRAFO - PANO - TES‹SAT - ELEKTR‹K SAYAÇLARI MOTOR - TAAHHÜT ‹fiLER‹ ORHAN SOYLU Bankalar Cad. Emniyet Müd. Karfl›s› No:29/C N‹⁄DE


Elektrokent Perpa Dergisi Sayı:179  
Elektrokent Perpa Dergisi Sayı:179  

İssue: 179

Advertisement