Page 1


YIL/ YEAR : 3 SAYI/ ISSUE : 18 AY/MONTH: N‹SAN/MAYIS-APRIL/MAY-2010 ‹K‹ AYDA B‹R YAYINLANIR/ PUBLISHED IN EVERY TWO MONTHS Ad›m Fuarc›l›k ve Organizasyon Tic. Ltd. fiti. Ad›na, ‹mtiyaz Sahibi, Genel Yay›n Yönetmeni Cemil HACISAL‹HO⁄LU Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü ‹smail KARAÇAM Reklam Koordinatörü Funda HACISAL‹HO⁄LU Yay›n Kurulu Prof.Dr. Osman Altu¤ (Ekonomi) Prof.Dr. Osman Tonyal› (Elektrik-Elektronik) O¤uz Gülay (Ekonomi) Prof.Dr. Erdo¤an Alkin (Ekonomi) Prof.Dr. ‹zzettin Önder (Ekonomi) Prof.Dr. Hilmi Hac›saliho¤lu (Matematik) Prof.Dr. Gündüz Öz›fl›k (‹nflaat) Prof. Doç. Dr. ‹lhan Yaflar Hac›saliho¤lu (Politika) Yüksek Mak. Müh. Nezih Erdem (Makina) Elekt. Yük. Müh. ‹rfan Bilgin (Elektrik) Haber ve Araflt›rma Müdürü Muzaffer ATAfi m.atas@elektrokentperpadergisi.com Grafik-Tasar›m Hamit YÜKSEK h.yuksek@elektrokentperpadergisi.com Web Master Erdem ERSÖZ info @makinadergisi .com Abone ve Tahsilat Ali Haydar EK‹Z Bas›n-Yay›n-Haber Organizasyon Ad›m Yay›nc›l›k Grubu Yaz›flma Adresi ve Merkezi Perpa Ticaret ‹fl Merkezi, Elektrokent A Blok, K:12 No:1770-1771 Okmeydan›-‹stanbul Tel: (0212) 320 85 85 (5 hat) - 220 87 90 - 220 87 91 - 220 97 27 Fax: (0212) 320 85 87

Do¤u Karadeniz Bölge Temsilcisi Gültekin HACISAL‹HO⁄LU ‹nönü Mah. Hasan Saka Cad. No:79 TRABZON Tel: +90.462.230 66 67 • Fax: +90.462.229 25 50 e-mail: medas_trabzon@hotmail.com WEM Fuarı Almanya Temsilcisi: Eyüp Mermertafl DAS NEU STEINTOR, Goseriede 1-5 30159 Hannover Tel: (0511) 169 68 03 Fax: (0511) 169 68 03 Handy: (0171) 697 81 10 • e-mail: info@rsb@rsb-weltweit.de web: www.rsb-weltweit.de Elektrokent Perpa Dergisi Almanya Temsilcisi: Burhan fiENTÜRK, Geschaftsführer Badenstedterstr. 46a 30453 Hannover Tel: +49 511 69 60 41 480 Fax: +49 511 94 07 440 Mobil: +49 163 27 15 955 e-mail: bs@suhmedia.net • web: www.suhmedia.net Hollanda Temsilcisi: Nihat KAYMAKLI IBS Foreign Trade Hunenborglaan 160 7576xG Oldenzaal Tel: +31 (0) 541-523454 Fax: +31(0) 541-530787 defnetea@home.nl Kazakistan Temsilcisi: Ekrem KALE State Standarts of The Republic of Kazakistan 2nd Floor 83, Altynsarin St. Almaty, 480035 Tel: (00 3272) 25 25 76 Fax: (00 3272) 25 25 76

Özbekistan / TAfiKENT Temsilcisi : Mikail SAYFATOV Tel: +9983711381740 • +998712519606 • +998933754029 ‹ran Temsilcisi: Jalal Abdol The NRB (National Relation Bridge) Director General Addres No:119-First flor-Dampezeshki Str-Tebriz-‹RAN Tel: 0098 914 414 59 36 - 0098 914 311 7901 - 0098 914 102 6864 Tel-Fax: 0098 411 443 4037 • nrb.fairs@hotmail.com nrb.fairs@yahoo.com M›s›r Temsilcisi: Hikmet YARIZ 34 Swiss Building-A-Gate-2-Nasr City St., Cairo Egypt Tel: 0020 26714594 GMS: 0020 106641819 e-mail: tercih-co@hotmail.com • hikmetyariz@yahoo.com Fas Temsilcisi: Saadet GÜL 3 Rue GRES AV. OVADOR. POLO/MAROC, Tel. 00212 75198294 e-mail: sedefgul@hotmail.com • sedefgul@gmail.com Polonya Temsilcisi: ‹smail COfiKUN U1. Zawimky 16b m7 Warszawa-POLSKA Tel: 0048 607 54 58 44, e-mail: 123@yahoo.com ‹talya Temsilcisi: Dilek MESTÇ‹O⁄LU Tel: +393387654277, dilekmes@hotmail.com Bulgaristan Temsilcisi: Sevinç AL‹ +359897261103, sevinc_rafi@hotmail.com Bask›: fian Ofset Mat.San.Tic.Ltd.fiti.(0212 289 24 24) Cendere Yolu No: 23 Ayaza¤a-‹STANBUL Yay›n Türü: Yayg›n Yay›n Y›l: 3 Say›: 18

YAYINA HAZIRLAYAN KURULUfi Ad›m Fuarc›l›k ve Org. Tic. Ltd. fiti. taraf›ndan haz›rlanm›flt›r ‹K‹ AYDA B‹R YAYINLANIR Dergimizde yaz›lan yaz›lar›n sorumlulu¤u yazarlar›na aittir.

www.makinadergisi.com • info@makinadergisi.com

ED‹TÖRDEN

Türk Sanayicileri fiam’da Bulufluyor Ülkemiz yer ald›¤› konum itibariyle dünya co¤rafyas›-n›n tam ortas›nda bir ülke. Ülkemiz Co¤rafi ve jeopo-litik konumu, genç ve di-namik bir nüfusa sahip ya-p›s› ve her fleyden önce de giriflimci gücü ile özellikle kendi bölgesinde lider ol-ma konusunda emin ad›m-larla ilerlemektedir. Bafl-bakan›m›z Recep Tayyip Erdo¤an'›n komflular›m›z-la s›f›r problem politikas› Türkiye'nin özellikle s›n›r komflular› ile ekonomik iliflkilerinin geliflmesinde etkili oldu. Aralar›nda Kuzey Afrika ve Ortado¤u Ülkelerinin de bulundu¤u Co¤rafya da önemi artan Türkiye bölgede her an-lamda sözü dinlenir bir ül-ke haline gelmeye bafllad›. Baflta yan› bafl›m›zda bulunan Türkiye'nin ortak bir kader, tarih ve gelecek paylaflt›¤› Suriye ile yeni-den iliflkilerin düzelmeye bafllamas› bu ülkeye girifl ç›k›fllarda karfl›l›kl› olarak vizelerin kald›r›lmas› ve bu ülkede yeniden Türk mallar›na olan talebin artmas› Ad›m Fuarc›l›k ola-rak bizimde bu bölgeye olan ilgimizi art›rd›. Ad›m Fuarc›l›k olarak Suriye ile ülkemizin ticaretine katk›-da bulunmak Suriye'deki partnerimizle ile el ele ve-rip beraber çal›flarak bölgemizi bir ticaret ve me-deniyet merkezi olarak tekrar eski gücüne kavufl-mas›na elimizden geldi¤i kadar destek olaca¤›z. 40 y›ld›r bu ülkeyi yönetenler ‹fl dünyas›na hep okyanus ötesini adres olarak gösterdi. Oysa ki yan› bafl›m›zda bulunan TIR'la bile 7-8 sa-atte ulaflabilece¤imiz ülke-lere her ne hikmetse kap›-lar›m›z› kapatt›rd›lar. Ma-alesef yak›n›m›zda bulunan bu ülkelere olan ilgisizli¤imiz ülkemize 40 y›l kaybettirdi. Neyse ki geçte olsa Baflba-kan›m›z Recep Tayyip Er-do¤an bu gerçe¤i görerek komflular›m›zla s›f›r problem politikas›n› hayata geçirerek yönümüzü kom-flular›m›za çevirmemizde etkili oldu. Bizde az ön-cede dedi¤im gibi yönü-müzü aralar›nda Suriye, Irak ve Cezayir'in de bu-lundu¤u ülkelere çevirdik. Bölgenin sanayi ürünleri üretimi konusunda lider ülkesi olan Türkiye üretti¤ini öncelikle yak›n›n-daki ülkelere satmak için harekete geçti. Bizde sana-yiciyi bu ülkelere götür-mek, kaliteli Türk malla-r›n› bu ülkelerdeki tüketicilerle buluflturmak için kollar› s›vad›k ve 6-9 A-¤ustos tarihleri aras›nda Suriye'nin baflkenti fiam'da 1. Türk ‹hraç Ürünleri Fu-ar›'n› düzenlemeye karar verdik. Baflbakan›m›z›n gayretleri ile Suriye ve Türkiye aras›ndaki ticareti kolaylaflt›racak ikili anlafl-malar ve karfl›l›kl› olarak vizelerin kald›r›lmas› Suri-ye'yi ülkemiz sanayicisi için birinci derecede hedef pazar haline getirdi. fiam' da düzenleyece¤imiz bu fuar iki ülke ekonomisinin geliflimine katk›s›n›n yan› s›ra iki ülke aras›ndaki de-rin kardefllik ba¤lar›n› da güçlendirecek. 6-9 A¤ustos 2010 tarihin-de düzenleyece¤imiz fua-r›m›za gösterilen ilgi yurt-d›fl› ile ticaretin yeni adre-sinin Suriye oldu¤unun en büyük göstergesi. Fuar›-m›za flu ana kadar arala-r›nda; yap› inflaat, elektronik, elektrik, makine ve sa¤l›k sektörünün de bu-lundu¤u sektörlerden 48 firma kat›ld›. Siz de bu fu-arda yer almak istiyorsan›z Suriye üzerinden Ortado-¤u'ya aç›lmak istiyorsan›z geç olmadan fuar›m›zda yerinizi al›n. El birli¤i ile ülkemizin bu-lundu¤u co¤rafyadaki güç-lü konumunu daha da güç-lendirip sadece o bölgede de¤il dünyada sözü geçer bir ülke haline getirmek için özellikle üretim yapan Türk sanayicisini Ad›m Fuarc›l›k öncülü¤ünde Su-riye'ye davet ediyoruz. Çünkü bizimle yola ç›kan hep kazand›.

Cemil Hac›saliho¤lu Genel Yay›n Yönetmeni


‹Ç‹NDEK‹LER ÜRÜN/PRODUCT

Emas Elektroteknik A. fi. Yeni Ürünleriyle Vazgeçilmezler Arasında Yerini Alıyor...............60 Rexroth Kontrol Platformu Üst Performans S›n›f›nda Geniflliyor......................................................................61 Yeni GC4215, Güvenlik Sayesinde Çelik Tornalamada Verimlili¤i Artt›r›yor......................62 Siemens Flender - Redüktörler; ..............................................................................................63 RÖPORTAJ/REPORT

Osman Deniz: GENÇ PANO 'Kalite Bizim ‹çin Vazgeçilemez Bir De¤erdir'..........................................64-65 HABER/NEWS

AYMET MAK‹NA, Markas›n› Tüm Dünya Ülkelerine Sektöründe Lider ve Yenilikçi Bir Firma Olarak Tan›tmay› Kendine ‹lke Edinmifltir ...........................27 Kriz Sonras› Makina Sektörü.........................................................................66-67 27 Y›ld›r Kalitesiyle Sektörde Markalaflan Kurulufl Güçlü Makina ......................................................................................................68 Civata Üretimi Konusunda Uzman Kurulufl: ATLAS C‹VATA ....................................................................................................69 Demir - Çelik Sektörü ile Makine Sektörünün ‹liflkisi...................................70-71 ‹MDER'in Yeni Baflkan› Cüneyt Divrifl Oldu ......................................................72 Küresel Ham Çelik Üretimi Yüzde 8 Geriledi....................................................73 M‹B, ABD'ye ‹hracat› Art›rmak ‹çin Dü¤meye Bast›.........................................74 Türkiye ‹fl Makinalar› Sektörü fiubat Ay› Sat›fllar›nda %90 Büyüme Performans› ‹le RekorK›rd›! ..................................................................75 Baflar›l› Geçen CeBIT Yeni Büyümelere Zemin Haz›rlamakta....................76-77 Suriye Raporu ve 1.Türk Sanayi Ürünleri & ‹htisas Fuar› fiam'da 6-9 A¤ustos 2010 da Yapılıyor (Bilgi için: 0212 320 85 85 pbx) ....................................................................79-84 GOODWAY 2010 Yeni Modelleri Tezmaksan Makina ‹le Türkiye'de..............86 TEKN‹K/TECHNICAL

Efl Zamanl› Mühendislik ......................87-88 NEWS/HABER

AYMET MACHINE Brand All Over The World Countries, Industry Leaders And Innovative As A Company To Promote Its Principles .........................................................26 Siemens Flender - Reducers; .............................................89 Perfect Plant and Motor Security from the Electronic Overcurrent Relay Sirius 3RB2...........................................90 New GC4215 Improves the Productivity in Steel Turning Owing to Security ..................................................91 Rexroth Control Platform Expands in The Upper Performance Range ............................................................92


HABER

NEWS

AYMET MACHINE Brand All Over The World Countries, Industry Leaders And Innovative As A Company To Promote Its Principles ndustry from 1997 to this day have acquired the experience of the trust with honesty, integrity and quality in its principle, the experts, young, dynamic, trained staff and powerful machine park with products produced in Turkey's leading companies to give, and especially the Middle East, African Countries to on one side of the world with excellent customer satisfaction and lower costs by increasing the rate of export. Firmam›z so contributes to national economy. A Y M E T M A C H I N E brand all over the world countries, industry leaders and innovative as a company to promote its principles. This is why the world's

I

30 N‹‹SAN/MAYIS 2010 YIL:3 SAYI:18

technological developments to track, research and development to our work every day to speed the product range to increase, our customers want their special product requirements able to respond more quickly, to become a pioneering company in the sector and most importantly we do not lose the confidence of our vision has been fundamental. In light of our experience and reliability of all this, day after day, our growing range of services; • Plastering-Hydraulic Press, Composite-Hydraulic Presses, • Hydraulic Press Rubber, Melamine-Hydraulic Press, • Hydraulic Mounting Press, • Injection Molding Machines, Skirt-cutting and bending machines Omera system,

• C Type Eccentric Press, • H Type Eccentric Press, • Sheet riding Lines, • Transfer lines, • Omera system dies, • Plastering, cutting and drilling patterns, Manufacture, repair, maintenance, and also provide services. Some of our references; • Composite Chemical Co. Erdem Holding • Pilsa-Sabanci Holding • Ges Elektronik, • Kimelsan Inc., • Moon Auto Ltd. • Fidas Composite Industries, Inc.

“HEAVY WORK WANTS HEAVY EXPERIENCE” Tell us what YOU want to pro duce,Let WE COME TO YOU with PERMANENT SOLUTIONS


HABER

NEWS

AYMET MAK‹NA, Markas›n› Tüm Dünya Ülkelerine Sektöründe Lider ve Yenilikçi Bir Firma Olarak Tan›tmay› Kendine ‹lke Edinmifltir e k tör ünd e 1997 y›l›ndan bu güne edinmifl oldu¤u tecrübenin verdi¤i güvenle dürüstlük, güvenilirlik ve kaliteyi kendisine ilke edinerek, uzman, genç, dinamik, e¤itimli personel kadrosu ve güçlü makina parkuru ile üretti¤i ürünleri Türkiye' nin önde gelen firmalar›na vermekte ve baflta Ortado¤u, Afrika Ülkeleri olmak üzere dünyan›n dört bir taraf›na kusursuz müflteri memnuniyeti ve düflük maliyet ile göndermektedir. Firmam›z bu flekilde ihracat oran›n› sürekli artt›rarak Ulusal ekonomiye katk› sa¤lamaktad›r. A Y M E T M A K ‹ N A , markas›n› tüm dünya ülkelerine sektöründe lider ve yenilikçi bir firma olarak tan›tmay› kendine ilke edinmifltir. ‹flte bu nedenledir ki; dünyadaki teknolojik geliflmeleri yak›ndan takip etmek, araflt›rma ve gelifltirme çal›flmalar›m›za her geçen gün h›z vererek ürün çeflitlili¤imizi artt›rmak, siz müflterilerimizin istedikleri özel ürün taleplerine daha k›sa sürede cevap verebilmek, sektöründe öncü bir kurulufl haline gelmek ve en önemlisi sizlerin güvenini kaybetmemek temel vizyonumuz ol-

S

mufltur. Tüm bu tecrübe ve güvenilirli¤imizin ›fl›¤›nda, gün geçtikçe büyüyen hizmet yelpazemiz ; •Hidrolik S›vama Presi, •Hidrolik Kompozit Pres, •Hidrolik Kauçuk Presi, •Hidrolik Melamin Presi, •Hidrolik Bakalit Presi, •Enjeksiyon Makinalar›, •Omera sistem Etek Kesme ve Bükme makinalar›, •C Tipi Eksantrik Pres, •H Tipi Eksantrik Pres, •Sac sürme hatlar›, •Transfer hatlar›, •Omera sistem kal›plar›, •S›vama ,Kesme ve Delme kal›plar›n›n, ‹malat›, tamir, bak›m ve ayr›ca servis hizmetleri vermekteyiz. Referanslar›m›zdan baz›lar›; •Kompozit Kimya A.fi. Erdem Holding, •Pilsa-Sabanc› Holding, •Ges Elektronik A.fi., •Kimelsan A.fi., •Ay Oto Ltd.fiti •Fidas Kompozit Sanayi A.fi. ''A⁄IR ‹fi A⁄IR TECRÜBE ‹STER'' ''S‹Z B‹ZE NE ÜRETMEK ‹STED‹⁄‹N‹Z‹ SÖYLEY‹N, B‹Z S‹ZE KALICI ÇÖZÜMLERLE GELEL‹M''

31 N‹‹SAN/MAYIS 2010 YIL:3 SAYI:18


ÜRÜN

PRODUCT

Form Makine'den MAZAK Quick Turn Smart CNC Torna Tezgah› AZAK 1981 y›l›nda dünyan›n ilk diyalog CNC'li tornas›n› üretti¤i günden bugüne, QUICK TURN ismi çok çeflitli uygulamalar için yüksek kalite ve kullan›c› dostu torna ile eflanlaml› hale geldi. Sürekli geliflim ve ilerleme ile QUICK TURN dünya çap›nda 65.000 kurulum ile pazar lideri torna haline geldi ve QUICK TURN NEXUS II serisi yüksek performans çok-ifllevsel fonksiyonlar› oldukça karmafl›k parçalar›n çok az hatta tek ba¤lamada üretiminine olanak sa¤-lar. Ancak her uygulamada çokeksen özelli¤ine ihtiyaç duyulmad›¤›n›n bilincinde olan MAZAK, ürün çeflitlili¤ini artt›rmak için yüksek de¤er ve verimlilik sunan 2 ve 3 eksenli QUICK TURN SMART serisini üretti. QUICK TURN SMART serisinde 4 adet tezgah bulunmaktad›r: QUICK TURN SMART 200 ve 250 350mm iflleme çap› sunarken, QUICK TURN SMART 300 ve 350 ise 420mm iflleme çap› ve 102 mm'ye kadar çubuk iflleme çap› sunmaktad›r. Tüm serinin standart özellikleri ise; yüksek rijitlikte dahili iflmili üniteleri, 5 Morse konik iflmilli NC punta, 10 veya 12 pozisyonlu drum taret ve X ve Z eksenlerinde s›ras›yla 30 m/dak ve 33 m/dak eksen h›zl› hareketidir. QUICK TURN SMART'›n gelifltirilmesinin merkezinde tamamen 2-eksen tornalama ve 3-eksen frezeleme düflünülerek tasarlanan yeni MAZATROL SMART kontrol sistemi vard›r. Çok-ifllevsel tezgahlarda bulunmas› beklenen Y-ekseni, 5-eksen iflleme gibi fonksiyonlar› eleyerek MAZAK hem daha kolay kullan›m hem de bu özelliklere ihtiyac› olmayan müflterilere daha uygun fiyatl› çözümler sunan bir kontrol yaratt›. Kullan›c› ara-

M

yüzünün Q-WERTY tufl tak›ml› Windows tabanl› sistemi ve EIA/ISO fonksiyonlu Mazatrol diyalog programlama de¤iflmeden standart olarak kalm›flt›r. MAZATROL SMART kontrol ünitesinin yan›nda yeni QUICK TURN SMART serisi normalde “girifl seviyesi” olarak tarif edilen tezgahlardan beklenmeyen verimlili¤i artt›r›c› birçok özelli¤e sahiptir. Gelifltirilmifl hassasiyet için QUICK TURN SMART serisi MAZAK Ak›ll› Is› Kalkan› sistemi standart olarak bulunmaktad›r. Bu sistem tezgah›n ortam s›cakl›¤›ndaki de¤iflimleri ölçer ve bu bilgiyi kaç›kl›¤› düzeltmek ve hassasiyeti korumak için kullan›r. Benzer olarak NC kontrollü punta özelli¤i daha karmafl›k çokfonksiyonlu tezgahlar›n özelli¤idir. Normal olarak 2 ve 3 eksenli tornalar “tut ve sürükle” stili veya elektronik punta kullan›rlarken NC punta vidal› millerdeki direct drive sayesinde pozisyonlama

QT SMART 200

ve itme kuvveti üzerindeki kontrol ile büyük bir avantaj sa¤lar. QUICK TURN SMART üzerindeki NC punta operasyon esnas›nda itme kuvvetinin de¤ifltirilmesine ve punta CNC üzerindeki elektronik el çark› ile kontrol edildi¤inde minimum 0.5kN ilerlemeler ile 0.1kN'den maksimum 5kN'a kadar (Quick Turn Smart300 ve 350 için 10kN) art›fllarda kontrol edilmesini sa¤lar. MAZATROL SMART kontrol punta pozisyonu ve ilerleme kontrolü için standart M kodlar›n› kabul etmektedir. Sonuç ise birçok farkl› markadaki bu tip tezgahlar›n hepsinden daha h›zl› ayarlanabilen tam otomatik punta ve daha h›zl›, daha tekrarlanabilen ve daha kesin punta hareketi. MAZAK QUICK TURN SMART serisini tasarlarken çevrenin korunmas›na da özen gösterdi. Ayn› boyutta ve benzer özelliklerde tezgahlar ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda y›ll›k yüzde 20 daha az elektrik tüketmektedir. Bu y›ll›k 3.86 tondan 2.72 tona düflen CO 2 sal›n›m› anlam›na gelmektedir. Bu düflüfl belirli bir süre kullan›lmad›¤› zaman tezgah› kapatan ECO mod gibi yenilikçi tasar›m özellikleri sa-yesinde olmufltur. Tezgah operatörün yaklaflt›¤›n› sezdi¤i anda ECO modu iptal ederek tezgah› tekrar çal›flt›r›r.

QT SMART 250

QT SMART 300

QT SMART 350

M a k s . ‹ fl l e m e Ç a p › 350 mm M a k s . ‹ fl l e m e U z u n l . 541 mm Maks. Bar Çap› 65 mm

350 mm 541 mm

420 mm 1234 mm

420 mm 1234 mm

74 mm

74 mm

102 mm

X / Z E k s e n H a r e k e t i 195/560 mm Taret 12 tak›m

195/560 mm

240/1305 mm 240/1305 mm

10 tak›m

12 tak›m

12 tak›m

‹flmili Devri

5000 dev/dak 4000 dev/dak 4000 dev/dak 3300 dev/dak

‹flmili Gücü

15 kW

26 kW

26 kW

30 kW

Tezgah A¤›rl›¤›

4500 kg

4700 kg

7100 kg

7300 kg

53 N‹‹SAN/MAYIS 2010 YIL:3 SAYI:18


ÜRÜN

PRODUCT

Türkiye Mobilya Üretiminde Yeni Bir Cad/Cam Program›:

Interiorcad Dünyada mobilya sektöründe faaliyet gösteren iflletmelerin ortak sorunu olan zaman ve kaynak israf›na, sektöre yönelik haz›rlam›fl oldu¤u yaz›l›mlarla çözüm getiren Extragroup, cad/cam konusunda mobilya endüstrisi devi olan Interiorcad’i Türkiye’ye sunuyor. ü r k i y e d e y e n i kullan›lmaya bafllayan Interiorcad rakiplerine k›yasla kolay ö¤renebilirli¤i, sa¤lad›¤› zaman tasarrufu, kalitesi ve di¤er yaz›l›mlarla entegrasyonu özellikleriyle dikkat çekiyor. Interiorcad, di¤er tüm cad/cam programlar›n›n format›n› destekliyor. Üretimde kulland›¤›n›z yaz›l›m-

T

54 N‹‹SAN/MAYIS 2010 YIL:3 SAYI:18

lara entegrasyonu di¤er yaz›l›mlar›n aksine maliyetsiz gerçeklefliyor. ERP/MRP programlar›yla entegre olarak çal›flt›r›labilen bu program size mobilya üretiminde entegre bir sistem ile üretimin kap›lar›n› aç›yor.

Sektörde flu anda kullan›lmakta olan ürünlerde sektör ihtiyaçlar›na odakl› haz›rlanm›fl çok az say›da tasar›m program› bulunmaktad›r. ‹flletmeler kulland›klar› tasar›m programlar›n›n mobilya sektörü için spesifik olmamalar›ndan kaynakl› olarak sorunlar yaflamaktad›rlar. Görsel bir sunum haz›rlad›ktan sonra müflterinin be¤enisine sunduklar› ürün için birçok iflletmede an›nda maliyet ç›karamamalar› ve bu aflamada oluflan zaman kay›plar› oturmam›fl bir sistemin göstergesidir. Hemen fiyat verebilen firmalar ise bunu profesyonel anlamda bir maliyet ve kar politikas› temelli gerçeklefltirmediklerinden sa¤l›kl› ürün fiyat› belirleyememektedirler. Sat›fl ve pazarlamalar›nda avantaj olarak kullanabilecekleri yönlerini bilmeden ortalama piyasa fiyat› üzerinden sat›fl yapmaktad›rlar. Interiorcad bu bak›mdan kullan›c›lar›na tüm girdileri kullanarak an›nda maliyet listesi ç›karabilmektedir. Kullan›c›lar›na sadece hayal etmek ve görsel sunumu haz›rlamak düflmektedir. Üretim ve maliyetlendirme ile ilgili tüm detaylar› kaynak ve zaman yönetimi yaparak Interiorcad otomatik olarak gerçeklefltirecektir. Piyasada kullan›lmakta olan programlar›n oluflturdu¤u di¤er dezavantaj ise haz›rlanan


ÜRÜN

çizimlerin CNC kontrollü makinelere aktar›m›nda iflletme için büyük maliyet ve zaman kay›plar›na neden olmas›d›r. Mobilya sektöründe faaliyet gösteren iflletmeler tasar›m program› seçerken müflteriye sunum kalitesi, pratikli¤i ve maliyetini göz önüne almaktad›rlar. Fakat geliflmeyi hedefleyen bir iflletme için rekabet piyasas›nda demirbafl al›m› yaparken alaca¤› demirbafla daha genifl bir aç›dan bakabilmelidir. Geçici çözüm üretmek maalesef birçok iflletmemizin bofla giden kaynaklar›na mal olmaktad›r. ‹flletmeler bu tür kay›plara sebebiyet vermemeleri için yapacaklar› yat›r›mlarda ifllevselli¤in ve sat›n alma maliyetinin yan› s›ra iflletme için daha sonra ortaya ç›kabilecek maliyetleri ve ifllet-

PRODUCT

me gelecek planlar›yla uyumunu dikkate almal›d›rlar. Bu yüzden yaz›l›m sat›n al›rken program›n sistem entegrasyonunu sa¤lamas›nda ekstra maliyete sebebiyet veriyor mu, iflletmelerde kullan›lan di¤er programlarla uyumlu mu ve sistem entegrasyonu yap›lmaya karar verildi¤inde tüm sistemi yenilemek mi gerekir fleklindeki sorular›n cevaplar› iyi araflt›r›lmal›d›r. Interiorcad bu aç›dan da iflletmenize kar maksimizasyonun hem bugüne hem ileriye yönelik artt›racak ve pratikli¤i ile size ifllevsel kullan›m olana¤› sa¤layacak bir programd›r. Mobilya sektörüne yönelik haz›rlanm›fl Interiorcad program› ile hayalinizdeki ürünü tasarlayabilir ve gerekli doku ve ›fl›k ayarlar› ile gerçek resim kalite-

sinde görsel sunumlar haz›rlayabilirsiniz. Tasarlad›¤›n›z ürünün maliyet listesini oluflturmak istiyorsan›z hiçbir ayr› iflleme gerek kalmadan tek bir komutla ürünlerinizin maliyet listelerini excell format›nda ç›karabilirsiniz. Ayn› zamanda ürünlerinizin üretim kesitlerini almak istiyorsan›z yine tek bir komutla ürün üretim kesitlerini görebilirsiniz. Interiorcad ile düflünceniz h›zl› bir flekilde önce tasar›ma sonra üretime geçecektir. Program ile istedi¤iniz tüm objeleri modelleyebildi¤iniz gibi ahflap modül üretiminde de sektöre büyük kolayl›klar sa¤l›yor. Kullan›c›lara sadece modelleme yapaca¤›n›z objenin parametrelerini girmek düflüyor. Sadece parametre girerek istedi¤iniz ahflap modülü programla oluflturman›z mümkün. Interiorcad mobilya sektöründe üretim kalite anlay›fl›n›n artmas›nda yeni bir dönem bafllataca¤› görülüyor.

55 N‹‹SAN/MAYIS 2010 YIL:3 SAYI:18


ÜRÜN

PRODUCT

Emas Elektroteknik A. fi. Yeni Ürünleriyle Vazgeçilmezler Arasında Yerini Alıyor

56 N‹‹SAN/MAYIS 2010 YIL:3 SAYI:18


ÜRÜN

PRODUCT

Rexroth Kontrol Platformu Üst Performans S›n›f›nda Geniflliyor areket kontrol uygulamlar›ndaki en yüksek performans talepleri için Rexroth Indra Control L65. IndraControl L65 ile Rexroth, IndraControl L kontrol platformunu süper yüksek performans ve art›r›lm›fl arabirim fonksiyonellikleri aç›s›ndan geniflletiyor. IndraControl L, Rexroth’un PLC, hareket kontrol ve CNC uygulamalar› için sistem çözümlerinin temelini oluflturmaktad›r. Rexroth üst performans s›n›f›ndaki kontrol ürünleri için COM ExpressTM standard›n› kullanmaktad›r. 1 GHz’lik Intel Celeron M ifllemcisi ile IndraControl L65, hareket kontrol uygulamalar›n›n en yüksek taleplerini dahi karfl›layacak performans› sa¤lamaktad›r. Modern net-

H

work kontrolörleri esnek fieldbus ba¤lant›lar›na izin vermektedir. Profibus DP ve DeviceNet gibi standart alanyollar›n›n yan›nda, Ethernet/IP ve PROFINET IO gibi ethernet tabanl› alanyollar› da her tür uygulama için kullan›labilmektedir. Yine ethernet tabanl› gerçek zamanl› güçlü bir üniversal alanyolu için SERCOS III kullan›lmaktad›r. Tüm bunlar›n yan›nda ekran ba¤lant›s› veya programlama amaçl› standart bir ethernet ba¤lant›s› da bulunmaktad›r. Modüler I/O genifllemesi Rexroth Inline ürünleri ile mümkündür. Tabii ki tüm ürünlerimiz için konfigürasyon, parametrelendirme ve programlama yaz›l›m›m›z “IndraWorks Mühendislik Ortam›”, L65 için

de kullan›lmaktad›r. Bosch Rexroth AG tahrik ve kontrol teknolojileri alan›nda dünyan›n önde gelen uzman firmalar›ndan biridir. Firma, mobil uygulamalar›n yan›nda endüstriyel ve fabrika otomasyonunda kullan›lan makinalar›n tahrik, kontrol ve hareket ettirilmesi konusunda 500.000’den fazla müflteriye Rexroth markas› ile özel çözümler sa¤lamaktad›r. The Drive & Control Company slogan› ile Bosch Rexroth, 80’den fazla ülkede ürün ve sistemler gelifltirmekte, üretmekte ve sanayiye sunmaktad›r. Bosch Grubu’na dahil olan firma 2006’da 29.800’den fazla çal›flan› ile yaklafl›k 4,9 milyar Avro ciro elde etmifltir. Daha fazla bilgi için: www.boschrexroth.com.tr

Bosch Rexroth AG tahrik ve kontrol teknolojileri alan›nda dünyan›n önde gelen uzman firmalar›ndan biridir. Firma, mobil uygulamalar›n yan›nda endüstriyel ve fabrika otomasyonunda kullan›lan makinalar›n tahrik, kontrol ve hareket ettirilmesi konusunda 500.000’den fazla müflteriye Rexroth markas› ile özel çözümler sa¤lamaktad›r.

57 N‹‹SAN/MAYIS 2010 YIL:3 SAYI:18


ÜRÜN

PRODUCT

Yeni GC4215, Güvenlik Sayesinde Çelik Tornalamada Verimlili¤i Artt›r›yor Sandvik Coromant’tan yeni bir çelik tornalama s›n›f› olan GC4215, genifl bir çelik uygulama alan›nda daha yüksek performansl› iflleme sonuçlar› vererek sulu ve kuru koflullarda art›r›lm›fl kesme verileri sa¤lar. Geliflmifl kalite teknolojisi, kabas›n› almadan son iflleme kadar P15 bölgesinde ve P10’dan P20’ye kadarki uygulamalarda sürekliden hafif aral›kl› kesimlere kadar güvenlik kayb› olmadan, GC4215’in verimlili¤i art›rmas›na olanak a¤lamaktad›r.

andvik Coromant’tan yeni bir çelik tornalama s›n›f› olan GC4215, genifl bir çelik uygulama alan›nda daha yüksek performansl› iflleme sonuçlar› vererek sulu ve kuru koflullarda art›r›lm›fl kesme verileri sa¤lar. Geliflmifl kalite teknolojisi, kabas›n› almadan son iflleme kadar P15 bölgesinde ve P10’dan P20’ye kadarki uygulamalarda sürekliden hafif aral›kl› kesimlere kadar güvenlik kayb› olmadan, GC4215’in verimlili¤i art›rmas›na olanak sa¤lamaktad›r. Sandvik Coromant taraf›ndan Yeni Uç Nesline yap›lan en son eklemedir. GC4215, tüm P15 uygulamalar›nda di¤er s›n›flara k›yasla artt›r›lm›fl kesim verilerine giden yolu açar. Yeni karbür alt tabaka ve kaplama teknolojisi, P20 alan›nda GC4225’ e en iyilefltirici ve tamamlay›c› olmak üzere daha dayan›kl› a¤›z hatt› temin etmek ve daha genifl uygulamaya olanak tan›mak üzere bir araya gelir. Yeni karbür alt tabaka ve gerilimsiz kaplama teknolojisi taraf›ndan sa¤lanan deformasyon ve afl›nmaya karfl› önemli oranda art›r›lm›fl dayan›m sayesinde güven-

S

58 N‹‹SAN/MAYIS 2010 YIL:3 SAYI:18

li bir performans sa¤lan›r. Düflük karbon çeliklerinden düflük ve yüksek alafl›ml› çeliklere kadar yüksek iflleme güvenli¤i sa¤layan ve tokluk gerektiren dökme demir, tornalama uygulamalar›nda iyi bir destek seçene¤i olarak sürekli kesimlerde mükemmel performans sunmaktad›r. Afl›nman›n tespiti, tüm yeni nesil uçlarda çelik tornalama kaliteleri taraf›ndan kullan›lan siyah ve alt›n kaplama sayesinde kolayd›r. GC4215, Sandvik Coromant’ ›n verimli çelik tornalama s›n›flar› zincirine yap›lan en son eklemedir. GC4225, GC-4235 ve yeni GC4215; Yeni Uç Neslinin önemli yararlar›n› sunmaktad›r, bunlar: düflük üretim maliyetleri; insans›z iflleme ve yüksek miktarda seri üretimde güven ve partiden partiye de¤iflmez bir performans. Bunun d›fl›ndaki yararlar› aras›nda tezgahtan yüksek oranda faydalanma, daha dayan›kl› a¤›z hatlar› uç k›r›lmalar›ndan dolay› daha az durma demek oldu¤undan, tak›m afl›nmas› ve azalan bak›mdan dolay› daha az tezgah ayarlamas› ile daha sürekli üretim vard›r. Kuru iflle-

me de olanakl›d›r. Daha kal›n Al203 düflük gerilmeli alüminyum kaplama, maksimum ›s›sal ve kimyasal koruma sa¤lar; MTCVD TiCN kaplamas›, alt tabakaya olas› en iyi mekanik afl›nma dayan›m› ve uymay› sa¤lar ve kademeli alt tabaka, sertlik kayb› olmaks›z›n maksimum deformasyon dayan›m› için optimize edilmifltir. Sandvik Coromant Sandvik Tak›mland›rma bölümüne dahil olan Sandvik Coromant, kesici tak›m alan›nda hem tornalama, frezeleme ve delik delme ifllemleri için hem de iflleme merkezi ve torna tezgâhlar›nda kullan›lan modüler tak›mland›rma sistemleri için dünya lideri bir isimdir. Sandvik Coromant, kendi sat›fl personeli ve uzmanlar› taraf›ndan 60 ülkede yaklafl›k 7.000 çal›flan›yla temsil edilmektedir. Buna ilave olarak, kurulu bir bayi a¤› bulunmaktadir. Dünya çap›nda, 20 Verimlilik Merkezinde, verimlilik art›fl› için tak›mland›rma çözümlerine yönelik müflterilere ve Coromant personeline e¤itimler verilmektedir.


ÜRÜN

PRODUCT

Siemens Flender Redüktörler; l e n d e r i m a l a t › ürünler; modüler sistem kurallar›na göre, üstün ve yüksek teknolojiyle imal edilmeleri, hem 100 y›l› aflk›n süredir kalite ve fiyat istikrar çizgisini sa¤lam›fl hem de tüm dünyada kolayca ulafl›labilir olmas› sebebiyle tercih edilen sayg›n bir markad›r. Siemens A.G taraf›ndan iki y›l

F

önce sat›n al›nan Flender A.G, Siemens A.G flemsiyesi alt›nda Otomasyon ve Kontrol Sistemleri bölümüne ba¤l› olarak ayn› çizgide ürün ve hizmetlerini vermeye devam etmektedir. Flender redüktörler, hemen hemen tüm sektörlerde kullan›labilecek özellikte, uluslararas› standartlara uygun ürünlerden oluflmaktad›r. Modüler sistem teknolojisine

göre imal edilen ürünler, bu sayede kullan›c›lara k›sa sürede teslimat ve daha fazla alternatif imkan› sunmaktad›r. Önemli aksesuarlar, standart ürünlere kolayca monte edilebilmektedir. Bu yüzden hem müflteri isteklerine cevap verilebilmekte, hem de ek süreye ihtiyaç duyulmamaktad›r.

94/9/EC (Ate95)’e göre dizayn edilmifl redüktörler. Müflterilerin redüktörlerden beklentilerinin büyük bir k›sm› standartlaflt›r›l›p afla¤›da belirtilmifl olan alt bafll›klar içinde toplanm›flt›r: * Konveyör tahrik sistemleri * Aerator tahrik sistemleri * Elavatör tahrik sistemleri * Yürütme tahrik sistemleri * Kar›flt›r›c› tahrik sistemleri * So¤utma Kuleleri tahrik sistemleri * Ekstrüder tahrik sistemleri * Ka¤›t makinas› tahrik sistemleri * Su türbünü tahrik sistemleri * Merkez uzunlu¤u artt›r›lm›fl redüktörler

* Konik Diflli Redüktörler Belli Bafll› Özellikler * Helisel ve konik diflli redüktörler * Evrensel uygulanabilirlik * Modüler sistem teknolojisi * Tüm dünyada kolay eriflebilirlik * Yüksek güç kapasitesi * Dünya çap›nda test edilmifl * 100.000 tahrik sistemi

Flender Redüktör Teknik Bilgiler

Flender imalat› ürünler; modüler sistem kurallar›na göre, üstün ve yüksek teknolojiyle imal edilmeleri, hem 100 y›l› aflk›n süredir kalite ve fiyat istikrar çizgisini sa¤lam›fl hem de tüm dünyada kolayca ulafl›labilir olmas› sebebiyle tercih edilen sayg›n bir markad›r.

TABLO-1

59 N‹‹SAN/MAYIS 2010 YIL:3 SAYI:18


RÖPORTAJ

REPORT

Osman Deniz: GENÇ PANO

'Kalite Bizim ‹çin Vazgeçilemez Bir De¤erdir' 1998 y›l›nda sac pano imal etmek üzere kurulan, özellikle dahili ve harici tip pano üretimi konusunda uzmanlaflan firmanın Genel Müdürü Osman Deniz ile Genç Pano'yu ve ürettikleri ürünleri konufltuk. Firman›z hakk›nda k›saca bilgi verir misiniz? i r m a m › z 1998 y›l›nda elektrik sac pano imali ve montaj atölyesi olarak faaliyetlerine bafllad›. H›zla büyüyen yap›s›yla 2001 y›l›nda boyahanesini kurdu. 2004 flirketleflti, 2007 y›l›nda bünyesine CNC panç ve CNC apkantlar alarak sektörde yerini sa¤lamlaflt›rd›. 2009 y›l›nda ‹SO 9001-200 sertifikasyonu alarak müflteri odakl› hizmet anlay›fl›n› belgelendirdi. Halen TSE ve tip test çal›flmalar›n› sür-dürmektedir. Bize firman›z›n imalat çeflitlerini sayar m›s›n›z? Firmam›z fason olarak panç iflleme, dahili harici tip dikili pano, s›va üstü s›va alt› duvar tipi pano, makine kaporta aksan› ile elektrik pano montaj› yapmaktad›r. Firmanızın müflteriler için tercih olma sebebiniz nedir ? Müflterinin aya¤›na servis yapmak, imal etti¤iniz malzemede müflteri memnun olmad›¤›nda yenisi ile de¤ifltiren ürünü flehir içinde hiçbir masraf almadan istedikleri yere naklederek müflteriye hizmet vermek tercih edilmemizde en büyük etken.

F

60 N‹‹SAN/MAYIS 2010 YIL:3 SAYI:18

Genç Pano’nun Genel Müdürü Osman Deniz

Üretti¤iniz panolar›n özellikleri ve benzerlerinden farkl› yanlar› neler? fiu an AR-GE'mizin üzerinde çal›flmakta oldu¤u rakiplerimizde olmayan tamamen basite indirgenmifl olan yeni bir kaynaks›z demonte dikili sistem pano yapmaktay›z montaj› kolay iç kullanabilirlikte hareket kabiliyeti yüksek fiyatlar›m›zda müthifl bir rekabet do¤uracak bir pano imal etmekteyiz Üretim tesisleriniz ve çal›flanlar›n›zla ilgili neler söylemek ister siniz? Üretim bölümümüzde iflinin ehli tamamen profesyonel bir kadromuz bulunmakta ifllerinde özveri ile çal›flmakta-d›rlar Firman›z AR-GE çal›flmalar›na bütçe ay›r›yor mu? AR-GE çal›flmalar›n›z ne durumda?

Toplam gelirimizin %4 kadar›n› AR-GE çal›flmalar›m›za ay›r›yoruz. Çünkü yenilik yapmayan firmalar›n ayakta kalaca¤›na inanm›yoruz. Üretti¤iniz panolar› ürünleri ihrac ediyor musunuz? Ediyorsan›z a¤›rl›kl› olarak hangi ülkelere ediyor sunuz? Bu bizim eksik yan›m›z 2010 y›l› itibar› ile ihracat konusunda çal›flmalar bafllatt›k ilk dolayl› ihracat›m›z› Irak'a flubat ay› içerisinde gerçeklefltirdik. Tamamen kendi tasar›m›m›z olan gephd modelimizi ihraç ettik. Çal›flmalar›m›z› flu an Suriye, ‹ran ve Irak'›nda bulundu¤u ülkelerde yo¤unlaflt›rd›k. Firman›z›n k›sa ve uzun vadedeki hedefleriyle ilgili neler söylemek ister siniz?


RÖPORTAJ Firmam›z k›sa vadede lazer teknolojisi sat›n alarak üretimdeki makine park›n› tamamlama yönünde büyük ad›m atm›fl olacakt›r. Uzun vadede ise pano ve makine kaporta imalat›nda sektörün ilk 10 kuruluflundan biri ve CNC punch ve lazer kesimi ile fason saç iflleme merkezi haline gelebilmektir. Sat›fl›n› yapt›¤›n›z ürünlerle ilgili bir sorun yafland›¤›nda teknik destek veriyor musunuz? Bizim ilkemiz yüzde yüz müflteri memnuniyetine dayal› bir sistemdir. Üretmifl ve montaj›n› yapm›fl oldu¤umuz tüm mamüller imalat hatalar›na karfl› 24 ay net ga-ranti alt›ndad›r. Firman›z›n kalite politikas› ile ilgili neler söylemek ister siniz? Kalite vazgeçemedi¤imiz bir de¤erdir öyle ki imalat›n› yapt›¤›m›z ve fason olarak iflledi¤imiz tüm parçalar› kalite kontrolünü bizzat kendim yapmaktay›m. Kendime al›r gibi tüm foksiyonlar›n› denetlemekteyim. Sektörünüzü yak›ndan bilen biri olarak bize sektörünüzün geliflimi ile ilgili neler söylemek istersiniz? Sektörünüzle ilgili ülkemizin dünya pazar›ndaki yeri neresi ö¤renebilir miyiz? Sektörümüz sürekli bir geliflim ve yenilenme sürecinde öyle ki art›k eski teknolojileri herkes terk ederek tamamen CNC ye kaymakta hatalar› minimize etmektedir dünyada belki de en h›zl› geliflen metal iflleme ve pano sektörü ülkemizde yaflanmaktad›r. Dünyada tüm ülkelere ihrac yapabilen bir pano sektörümüz ol-

REPORT

du¤unu çok rahatl›kla söyleyebiliriz. Son olarak kendi sektörünüzle ilgili yaflad›¤›n›z sorunlar neler ve bu sorunlar›n çözümü noktas›nda önerileriniz nedir ö¤renebilir miyiz? Afl›r› rekabetten dolay› kar marjlar›m›z çok düstü. 2001 krizi ve son olarak dünyada

yaflanan ekonomik krizi sebebiyle firmalar ayakta kalabilmek için kar marjlar› düflürerek fiyatlar› dibe çekti. Buda flirketlerin daha az kazanarak yaflamlar›n› sürdürmek zorunda b›rakt› ve bölünmeler meydana getirdi. Yeni firmalar ortaya ç›kartt› ve pazar pay›m›z› her geçen gün daraltt›. Bunun çözümünü ise birleflmeden maliyetleri k›smadan ve verimli ifl gücü kullanmaktan geçti¤ini söyleyebilirim.

61 N‹‹SAN/MAYIS 2010 YIL:3 SAYI:18


HABER

NEWS

Kriz Sonras› Makina Sektörü Arslan SANIR - Koordinatör/Makina ‹malatç›lar› Birli¤i

Çözülmesi gereken sorun, Avrupa'daki birçok sanayicinin bugün hala imalatlar›nda kulland›klar› demode tezgahlar›, ileri teknoloji düzeyinde, son jenerasyon makinalarla de¤ifltirmelerinin nas›l sa¤lanaca¤›d›r. ‹talya'da ve muhtemelen tüm Avrupa ülkelerinde kullan›lmakta olan tezgahlar›n % 20'si 20 y›ldan daha eskidir. Bu tezgahlarla yap›lan imalatta verimlilik düflüktür. Bak›m onar›ma harcanan zaman artmakta, ar›za nedeni ile imalatta duraklamalar olmaktad›r. ‹talyan federasyonu bu tezgahlar›n elimine edilerek, yerlerine yeni ve gelifltirilmifl tezgahlar›n kullan›labilmesi için hükümetlerin yeni destekler sa¤lamas›n› önermektedir.

o n a y l a r d a dünyada yaflanan ekonomik krizin yavafl da olsa afl›lmakta oldu¤unu dile getiren iyimser yorumlar yap›lmakta kriz sonras›nda yaflanacak olas› geliflmeler üzerinde durulmaktad›r. Genel beklenti 2010 y›l›nda sat›fllarda art›fl yaflanmas›, yat›r›m yapma konusunda bir hareketlenmenin bafllamas› yönünde ise de belirtilen görüfller 2010 y›l›n›n bir geçifl y›l› olaca¤›, iyileflmenin yavafl bir tempoda gerçekleflece¤i, pazar›n as›l geliflmesinin 2011 y›l›nda olabilece¤i yönündedir. Kriz sonras›nda birçok ülkede makina imalat sanayini bekleyen yeni geliflmeler yan›nda baz› sorunlar›n da ortaya ç›kmas›n›n söz konusu oldu¤u belirtilmektedir. ‹talyan Tak›m Tez-

S

62 N‹‹SAN/MAYIS 2010 YIL:3 SAYI:18

Arslan SANIR

gah› ‹malatç›lar› Birli¤i UCIMU' nun görüflleri flu flekildedir: Avrupa'daki sanayicilerin kriz sonras› dönemde pazara sunacaklar› tak›m tezgahlar›, Asya ve muhtemelen Güney Amerika'da bu tür makinalar› imal eden kurulufllar›n sert rekabetleri ile karfl› karfl›ya kalacaklard›r. Çözülmesi gereken sorun, Avrupa'daki birçok sanayicinin bugün hala imalatlar›nda kulland›klar› demode tezgahlar›, ileri teknoloji düzeyinde, son jenerasyon makinalarla de¤ifltirmelerinin nas›l sa¤lanaca¤›d›r. ‹talya'da ve muhtemelen tüm Avrupa ülkelerinde kullan›lmak-

ta olan tezgahlar› % 20'si 20 y›ldan daha eskidir. Bu tezgahlarla yap›lan imalatta verimlilik düflüktür. Bak›m onar›ma harcanan zaman artmakta, ar›za nedeni ile imalatta duraklamalar olmaktad›r. ‹talyan federasyonu bu tezgahlar›n elimine edilerek, yerlerine yeni ve gelifltirilmifl tezgahlar›n kullan›labilmesi için hükümetlerin yeni destekler sa¤lamas›n› önermektedir. E¤er bu sa¤lanabilirse, Avrupa'daki makina imalatç›lar›n›n rekabet gücünü art›rmalar› daha kolay olacakt›r. Rekabet gücünün artmas›, mevcut istihdam›n korunmas›n›n ötesinde yeni istihdam sa¤lanmas›na da olanak verecektir. Ayr›ca, eski tezgahlar›n çevreye olumsuz etkilerinin (yüksek enerji sarfiyat› gibi) daha fazla oldu¤u da dikkate al›nmal›d›r. Bu konuda al›nabilecek vergisel ve di¤er devlet destekleri, hemen tümü ile KOB‹ yap›s›nda olan makina imalatç›lar›n›n yaflamlar›n› sürdürebil-


HABER

meleri için de büyük önem tafl›maktad›r. UCIMU, bu geliflmenin sa¤lanabilmesi ve hükümetlerin ikna edilebilmesi için sektör kurulufllar›n›n her türlü imkan› kullanmalar›n› önermektedir. AB üyesi ülkeler makinalar›n yenilenmesi, rekabet gücünün ve buna ba¤l› olarak istihdam›n artmas›n› sa¤lamak maksad› ile çeflitli önlemler almaktad›rlar. ‹TALYA ‹talyan Hükümeti 26 Haziran 2009 tarihinde yay›nlad›¤› ve Tremonti-Ter olarak isimlendirilen bir kararname ile, 01 Temmuz 2009-30 Haziran 2010 tarihleri aras›nda siparifl edilen makina ve ekipman için geçerli olmak üzere, afla¤›daki desteklerin uygulanmas›na karar vermifltir: • Bu karar ile, ülke içinde imalat sanayiinin desteklenmesi ve makina ekipman yat›r›mlar›n›n kolaylaflt›r›lmas› hedeflemektedir, • Yat›r›mlarda kullan›lacak tüm yeni makinalar›n (bilgisayar ve tafl›tlar hariç) bedelinin yar›s› tahakkuk edecek vergiden düflülebilecektir. • Bu indirimin uygulanaca¤› makinalar, ilgili direktiflere (Makina, LVD, EMC…) uygun olmas› gerekmektedir, • ‹ndirimden yararlanan makinan›n, 2011 vergi dönemi sonuna kadar 3. kiflilere sat›lma-

NEWS

mas› gerekmektedir, aksi halde sa¤lanan destek geri al›nacakt›r • ‹ndirimden yararlanmak için bu dönemde siparifl edilmifl olmas› yeterlidir, teslimat bu dönemin d›fl›nda da olabilir. • Vergi indirimi 2010 vergi y›l›nda bafllayacakt›r, dolay›s›yla 2011 y›l› vergisini etkileyecektir, e¤er bu dönemde bu indirimi karfl›layacak bir kar oluflmam›flsa, indirim takip eden y›llarda da devam edecektir. ‹SPANYA Hükümetin ald›¤› karar ile, Bask bölgesinde firmalar›n sat›n al›p tesislerine kuracaklar› yeni makinalar›n bedelinin % 30'u nakit sübvansiyon olarak ödenecektir. ABD Amerikan Hükümetinin önerisi ile kongrenin 2008 y›l›nda kabul etti¤i mevzuat, yeni ifl alanlar›n›n yarat›lmas› ve imalat sanayinin desteklenmesini sa¤lamak için; KOB‹'lerin yeni makina ve ekipmanlarla 250.000 dolara kadar olan yat›r›mlarda, sermaye harcamalar›n›n %50'sinin bafllang›çta amortismanlardan düflülmesine imkan vermifltir. Al›nan karar ile bu uygulama 2009 y›l› sonuna kadar uzat›lm›flt›. fiimdi, Baflkan Obama'n›n önerisi ile kongrenin bu uygulamay› 2010 y›l›n› da kapsayacak flekilde uzat›lmas› beklenmektedir. Ayr›ca, al›nacak ön lemler ile KOB‹'lerin banka kredilerine daha kolay

eriflebilmelerine imkan sa¤lanacakt›r. Türkiye'de durum Avrupa'daki sektör kurulufllar›, eski y›llarda imal edilmifl, demode, verimlili¤i düflük, tolerans s›n›rlar› genifllemifl tezgahlarla imalat yaparak rekabet etme olana¤›n›n kalmad›¤›n› vurgulamaktad›r. Ülkemizde sanayicilerin kulland›klar› ve 20 yafl›ndan yüksek tezgahlar›n oran› Avrupa'dakinden çok daha yüksektir. Üzülerek gözlemliyoruz ki, D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›n›n kullan›lm›fl makina ithalat›nda yafl s›n›rlamas›n›n kald›rmas›ndan sonra ithal edilmeye bafllanan makinalar aras›nda 20 yafl›n› aflm›fl olan çok say›da makina ve tezgah bulunmaktad›r. Bunlar› iyi irdelemeden sat›n alan, ço¤u KOB‹ niteli¤indeki kuruluflumuzun büyük hayal k›r›kl›¤›na u¤ramalar›, bunlardan verim alamamalar› kaç›n›lmaz bir son olacakt›r. Markas› ve teknolojisi ile dünya pazarlar›ndan önemli pay alan Avrupa firmalar› dahi bu tür tezgahlar›n kaliteli imalat yapmak ve rekabet etmek için uygun olmad›¤›n› belirtirken ülkemizde tam tersine bir yol izlenmesi dikkatle irdelenmesi, hatta önlem al›nmas› gereken bir geliflmedir.

63 N‹‹SAN/MAYIS 2010 YIL:3 SAYI:18


HABER

NEWS

27 Y›ld›r Kalitesiyle Sektörde Markalaflan Kurulufl

Güçlü Makina

Oktay Güçlü

irmam›z Haliç Ayvansaray tersaneler k›sm›nda 1972 senesinde Oktay GÜÇLÜ ve kardefller olarak kurulup; gemi sektöründe hizmet vermeye bafllam›flt›r. O senelerde Güverte Vinç imal etmek için Türkiye’ de çok az bulunan Borwek yatay delme iflleme tezgah›n› ve yan›nda yard›mc› makinalar›n› bizzat Oktay GÜÇLÜ kendisi seçip Almany'dan ithal edip; gemi güverte vinç ve ›rgat imalat›na bafllam›flt›r. Kumcu camias›na ve Armatörlere 1980 y›l›na kadar baflar›l› çal›flmalar yapm›flt›r.

F

gemi sektöründe yedek min Etüd Makinalar› imal etparça ve eksavatör onamektedir. Firmam›z hidrolik r›m iflleri ile u¤raflm›flt›r. hidromotorlu tam do1980'den 1999'a kadar nan›ml› Zemin Etüd MaZeytinburnu, Ambarl› kinalar›, Tij, Auger ve ve Yakupluda 27 sene Triblex Çamur Pompalar› imalat› ile u¤raflmaktaDaha sonra Haliç sahil k›sm›n›n hizmet vermifltir. d›r. Bu sektörde baflar›l› istimlak edilip tersanelerin kal- 1999'dan sonra Güçve iddal›d›r. d›r›lmas› ile makina imalat›n› lü Makina olarak yakdurdurup Zeytinburnu'nda yine lafl›k 10 senedir Ze- Çamur Pompası www.guclumakina.com.tr 2500 mm Çap Tezgahı

64 N‹‹SAN/MAYIS 2010 YIL:3 SAYI:18

Paletli Botkep

Zemin Etüd Makinası


HABER

NEWS

Civata Üretimi Konusunda Uzman Kurulufl: ATLAS C‹VATA irmam›z 1987 y›l›nda ATLAS C‹VATA SAN.VE T‹C. LTD. fiT‹. olarak civata ve ba¤lant› elemanlar› sat›fl› imalat› ile ilgili faaliyet göstermeye bafllam›flt›r. ‹flletmemizde günümüz teknolojisi yak›ndan izlenmekte, çal›flanlar›m›z›n bilgi ve becerileri sürekli e¤itim faaliyetleri ile artt›r›lmaktad›r. Teknolojisini kendi bilgi ve birikimi ile gelifltiren, ATLAS C‹VATA, yapt›¤› tüm parçalar›n üretim tasar›mlar›n› da bünyesinde gerçeklefltirmektedir. Firmam›z sektörde lider olmay› ve müflteri memnuniyetini en üst düzeye tafl›may› hedef edinmifltir. 20 y›ll›k tecrübemiz ile kuruldu¤u günden itibaren çal›flkan, dürüst ve azimli giriflimcileriyle birlikte birçok yenilikler ve baflar›larla kendini kan›tlayan ve kaliteli müflteri potansiyeline sahip olarak, sektöründe yer alan bir çok firmaya da örnek olmaya devam etmektedir.

F

65 N‹‹SAN/MAYIS 2010 YIL:3 SAYI:18


HABER

NEWS

Demir - Çelik Sektörü ile Makine Sektörünün ‹liflkisi Demir-Çelik sektörü ile makine sektörü, birbiri ile yak›n iliflki içinde olan, birbirinden mal alan iki sektör durumundad›r.

e m i r ü r e t i m i n i n bafllang›c› olan maden cevherinin ç›kar›ld›¤› ocakta çal›flmalar, ifl ve maden makinelerinin kullan›m› ile bafllamaktad›r. Bir sonraki aflamalarda, zenginlefltirme, erimifl metalin haz›rlanmas›, döküm ve hadde mamullerinin imalat› da yine makineler ile yap›lmaktad›r. Son fleklini alan yass› mamuller, yine sac iflleme tezgahlar›nda flekillendirilerek otomotiv, beyaz eflya ve di¤er sanayi kollar›n›n kullan›m›na sunulmaktad›r. Bir k›s›m mamuller, tezgahlarda ifllenerek veya dövülerek makine parças› haline gelmektedir. Döküm hammaddeleri de dökülüp ifllendikten sonra makine ve donan›m›n imalat›nda kullan›lmaktad›r. Hatta makinelerin hurdaya ay-

D

66 N‹‹SAN/MAYIS 2010 YIL:3 SAYI:18

r›lmas›ndan sonra, geri dönüflüm ile kazan›lmas› ve hurdan›n demir çelik mamulü haline dönüflüp tekrar sanayide kullan›l›r hale dönüflmesinde de yine makineler kullan›lmaktad›r. Bu yap›s› ile bu iki sektöre, birbirinin üretimini destekleyen ve gelifltiren sektörler olarak bakmak da mümkündür. Dolay›s›yla makine sektörü, demir cevherinin ç›kar›lmas› ve kullan›l›r hale gelmesini sa¤la-

makta, daha sonra da bunlar› kullanarak baflka sektörler yan›nda, yine demir çelik sektörünün ihtiyac› olan makineleri imal etmektedir. Di¤er bir ifade ile demir-çelik sektörünün imal etti¤i malzemeleri al›p, iflleyip, makine haline getirerek tekrar demir çelik sektörünün kullan›m›na sunmaktad›r. Belirtilen bu iç içeli¤e ra¤men bu iki sektör aras›ndaki al›flveriflin hacmi hakk›nda yeterli ve sa¤l›kl› bilgilere eriflilmesi mümkün olamamaktad›r. Belirtildi¤i gibi makine sektörü, demir-çelik mamullerinin önemli bir al›c›s›d›r. Ancak biz, bugüne kadar al›nan miktar›n ne oldu¤una dair bir bilgiye eriflemedik. Buna ra¤men el yordam› ile bir tahmin yapmaya çal›fl›rsak makine sektörünün


HABER yaklafl›k 3 milyon ton demir çelik kulland›¤›, bunun yine yaklafl›k % 20'sinin döküm, kalan k›sm›n›n da yass› mamul ve kaliteli çelik oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu tüketimin alt aç›l›m›n›, örne¤in ne kadar yass› mamul kullan›ld›¤›, bunun ne kadar›n›n s›cak, ne kadar›n›n so¤uk haddelenmifl malzeme oldu¤unu, tahmin yolu ile de olsa bilememekteyiz. EUROFER raporuna göre Avrupa Birli¤i'nde demir çelik tüketiminin % 27'sini kullanan inflaat sektörü, kullan›m s›ralamas›nda birinci durumdad›r. Otomotiv sanayii % 16 ile ikinci ve makine sanayii ise % 14 kullan›m oran› ile üçüncü konumdad›r ve tüketim bak›m›ndan otomotiv sanayine oldukça yak›nd›r. Avrupa'da makine sektörünün demir-çelik al›mlar› 2008 y›l› ikinci çeyre¤inde son y›llar›n en yüksek noktas›na erifltikten sonra düflüfle geçmifl ve 2009 ikinci çeyre¤inde dip yapm›flt›r. 2008 y›l› ikinci çeyre¤inde kullan›m endeksi (2005 100) 120 iken endeks 2009 ikinci çeyre¤inde 90'a düflmüfl-tür. Göstergeler 3. çeyrekten sonra yavafl da olsa, art›fla dö-nüldü¤üne iflaret etmektedir. Ancak dünyada makine sektörünün demir çelik talebinin 2010 y›l›nda yaklafl›k olarak yatay seyretmesi veya s›n›rl› bir art›fl göstermesi, 2011 y›l›ndaki art›fl›n ise % 5 düzeyinde olmas› beklenmektedir. fiüphesiz makine sektörü, demir-çelik sanayinin ihtiyac› olan makineler yan›nda hemen istisnas›z tüm sektörlere hizmet sunmaktad›r. Bir turistik tesiste dahi, iflletmeye katk› sa¤-layan

NEWS

çeflitli makineler yer almaktad›r. Türkiye' de 2008 y›l›nda 20,3 milyar dolarl›k makine imal edilmifl, bunlar›n 9,4 milyar dolarl›k k›sm› ihraç edilmifltir. Makine ithalat›m›z 20,1 milyar dolar ve yurt içi sat›fllar ise 31 milyar dolar ol-mufltur. 2009 y›l›nda imalatta % 15, ihracatta % 25 ve it-halatta da % 23 bir azalma ol-mas› beklenmektedir. Demir-çelik sektörü ile makine sektörü, ihracatta birbiri ile tatl›

bir rekabet içindedir. Baz› y›llar demir çelik sektörü az farkla 4. makine 5. s›rada yer al›rken, baz› y›llarda da makine ihracat› 4. demir çelik 5. olmaktad›r. 2009 y›l› ilk 9 ay›nda 5 milyar 662 milyon dolarl›k demir-çelik 5 milyar 867 milyon dolarl›k da makine ihraç edilmifl ve makine sektörü az ara ile 4. olmufltur. Arslan SANIR - Koordinatör Makina ‹malatç›lar› Birli¤i

67 N‹‹SAN/MAYIS 2010 YIL:3 SAYI:18


HABER

NEWS

‹MDER'in Yeni Baflkan› Cüneyt Divrifl Oldu ürkiye ‹fl Makinalar› Distribütörleri ve ‹malatç›lar› B i r l i ¤ i , ‹MDER, 11 fiubat 2010'da 4.Ola¤an Genel Kurulu'nu gerçeklefltirdi. Genel Kurul sonucunda, Kurucu Baflkan R›zanur Meral 8 y›ld›r sürdürdü¤ü ‹MDER Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› görevini Cüneyt Divrifl'e devretti. Derne¤in kuruluflundan bu yana baflkanl›k görevini sürdüren R›zanur Meral de Genel Kurulda yap›lan teklif ile tüm ‹MDER üyelerinin oybirli¤iyle Onursal Baflkan seçildi. Ayn› zamanda S‹F ‹fl Makineleri Pazarlama Ltd. fiti Genel Müdürü olan Yeni Baflkan Cüneyt Divrifl; bayrak yar›fl›n› sürdüreceklerini, yeni 2 üye ile güçlendirilmifl yönetim kurulu ile bu güne kadar büyük baflar›lara ulaflarak ulusal ve uluslar aras› tüm platformlarda önemli bir konuma gelen derne¤i çok daha ileri tafl›yacak projelere imza atmay› hedeflediklerini söyledi. Divrifl önümüzdeki dönemde yapacaklar› projeleri flu flekilde aç›klad›:

T

imizin ve sektörümüzdeki firmalar›n yetiflmifl eleman ihtiyac›n› karfl›lamaya destek olaca¤›z. Müflterilerin açt›¤› davalarda üyelerimizin haklar›n› korumak için dernek çat›s› alt›nda bilirkiflilik müessesesini oluflturup bunun adli makamlarca referans al›nmas›n› sa¤layaca¤›z.

‹MDER'i kamu kurum ve kurulufllar› nezdinde yürüttü¤ü aktif çal›flmalar› artt›rarak her platformda temsil edilece¤imize inan›yorum. Baflkanl›k görevinin bir bayrak yar›fl› oldu¤unu, tüzü¤ümüzü her bafl"E¤itim alan›nda faaliyetleri ar- kan›n bir dönem görev ya-pat›rarak ülkemizin, müflteriler- ca¤› flekilde de¤ifltirerek üyen k a r a ' d a d o ¤ a n , Divrifl,

A 1982 y›l›nda Ankara Ko-

leji'nden mezun olduktan sonra ‹TÜ Gemi ‹nflaat› ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde okudu. 1987 y›l›nda Gemi ‹nfla ve Gemi Makinalar› Mühendisli¤i olarak mezun olan Divrik, 1988 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi, ‹flletme ‹ktisadi Bilimler Enstitüsü Ça¤dafl ‹flletmecilik Bölümü' nden sertifika ald›. 1998 y›l›nda da Virgini Poytechnic Institute and State University'de MBA programlar›n› bitirdi. Divrifl, ifl hayat›na 1990 y›-l›nda STFA Holding'te Yat›r›m

68 N‹‹SAN/MAYIS 2010 YIL:3 SAYI:18

Cüneyt Divrifl kimdir?

lerin zamanla baflkanl›k görevini üstlenmesini sa¤lamak” ‹MDER'in kurumsal yap›s›n› daha da güçlendirmek için yola ç›kacaklar›n› sözlerine ekleyen Divrifl, sektörel komitelerin say›s›n› artt›rarak her üyenin ihtiyaçlar›na uygun en do¤ru cevab› verecek yap›y› oluflturacaklar›n› da belirtti. ‹MDER'in 5.Dönem Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurullar›nda oluflturulan yeni düzenleme ile tüm üye firmalar taraf›ndan ‹MDER icras›nda temsil edilmesi sa¤land›. Böylece ‹MDER icraatlar›na tüm üyelerin bizzat ifltirak ederek belirleyici olabilmeleri amaçlan›yor. Uzman› olarak bafllad›. Holding bünyesinde çeflitli bölümlerde görevlendirilen Divrifl, finansman koordinatör yard›mc›l›¤› görevinin ard›ndan 1999 y›l›nda S‹F Otomotiv A.fi.'de Genel Müdür Yard›mc›s› olarak göreve bafllad›. Divrifl, 2001 y›l› Kas›m ay›ndan beri S‹F ‹fl Makinalar› Pazarlama Ltd. fiti.'de Genel Müdür olarak görev yap›yor. 2002 y›l›nda kurulan ‹MDER'in kurucu üyeleri aras›nda olan Divrifl, ayn› zamanda ‹M-DER'in E¤itim Komitesi Baflkanl›¤› görevini de yürütüyordu.


HABER

NEWS

Küresel Ham Çelik Üretimi Yüzde 8 Geriledi Ekonomik daralman›n olumsuz etkisiyle, küresel ham çelik üretimi 2009'da yüzde 8 gerileyerek, 1.220 milyar tona düfltü. Buna karfl›l›k, Çin'de ham çelik üretimi yüzde 10'dan fazla artarak, yeni bir rekora imza att›. ünya Çelik Üreticileri Birli¤i 'nin (World Steel Association) verilerine göre, dünyan›n en büyük ham çelik üreticisi olan Çin'in üretimi geçen y›l 567,8 milyon tona ç›karak, dünyadaki toplam üretimin yar›s›n› oluflturdu. Dünya toplam üretimi ise, 2005'ten beri en düflük düzeyine geriledi. 568 milyar dolarl›k ekonomik teflvik paketi ve rekor düzeyde krediler, otomobil ve emlak sat›fllar›n› ateflleyerek, Çin'in dördüncü çeyrekte yüzde 10,7 ile 2007'den beri en yüksek büyüme oran›n› yakalamas›n› sa¤lad›. Bloomberg'in haberine göre UBS analistleri, hükümetin varl›k balonlar›n› engellemek için kredileri k›smas›yla çelik üretimi art›fl›n›n bu y›l yavafllayaca¤›n› tahmin ediyor. Dünyan›n en büyük 10 çelik üreticisi ülkeler s›ralamas›nda 10'uncu s›rada olan Türkiye'nin çelik üretim miktar›, 2008 y›l›nda 26,8 milyon tondan geçen y›l 25,3 milyon tona geriledi.

D

Üretim en fazla Kuzey Amerika'da düfltü Reuters'in haberine göre, 2009'da üretim aç›s›ndan en çok zarar gören bölge Kuzey Amerika oldu. Kuzey Amerika' da çelik üretimi yüzde 34, Amerika'da ise bölgesel ortalaman›n üzerinde yüzde 36,4 geriledi. Geçen y›l çelik üretimi Avrupa' da yüzde 22,8, Güney Amerika' da yüzde 20,1 azald›. Ortado¤u ise, çelik üretiminin yükseldi¤i birkaç bölgeden biri oldu. Ortado¤u'da çelik üretimi yüzde 3,3 artt›. Bir önceki y›l dünyan›n 11'inci

büyük demir çelik üreticisi olan Türkiye, 2009'da ‹talya'y› geride b›rakarak, 10'uncu s›raya yükseldi. Geçen y›l demir çelik üretimi dünyada yüzde 8 kay›pla, 1 milyar 220 milyon tona ve Türkiye'de ise yüzde 5,6 kay›pla, 25,3 milyon tona indi. Türkiye böylece, tek bafl›na küresel üretimin yüzde 2,5'ini gerçeklefltirdi. 2001 y›l›nda, 15 milyon ton toplam demir çelik üretimiyle dünyada 15'inci s›rada bulunan Türkiye, 2002 y›l›nda ‹spanya ve Kanada'y› geride b›rakarak, 16,5 milyon tonla 13'üncülü¤e yükseldi. Bir y›l sonra 18,3 milyon tonluk üretimiyle dünya s›ralamas›ndaki yerini koruyan Türkiye, 2004 y›l›nda 20,5 milyon tonluk üretimiyle Tayvan'› da geride b›rakarak, 12'nci s›ray› ald›. Türkiye, 2005 y›l›nda ise, 21 milyon tonluk demir çelik üretimiyle Fransa'y› da geçerek 11'inci olmufltu. Rusya, üçüncü s›raya yerleflti Japonya, Çin'in ard›ndan dünya çelik üretiminde ikinci s›rada bulunurken, Rusya, Amerika'y› geçerek dünyan›n üçüncü büyük çelik üreticisi konumuna yükseldi. Küresel ekonomideki olumlu geliflmelere koflut olarak, çelik sektöründe de iyileflme yavafl yavafl bafllad›. 2009 Aral›k verilerinden de görüldü¤ü gibi, küresel ekonomideki iyileflmeyle çelik imalatç›lar› üretimi art›rmaya bafllad›. Geçen Aral›k ay›nda küresel ham çelik üretimi y›ll›k bazda yüzde 30,2 gibi yüksek bir oranda yükselerek, 106,4 milyon tona ç›kt›. Buna karfl›l›k, geçen Aral›k ay› çelik üretim miktar›nda, Kas›m ay›na göre 117 milyon ton düflük gerçekleflti.

69 N‹‹SAN/MAYIS 2010 YIL:3 SAYI:18


HABER

NEWS

M‹B, ABD'ye ‹hracat› Art›rmak ‹çin Dü¤meye Bast› akina ‹malatç›lar› Birli¤i (M‹B), Amerika Birleflik Devletleri'ne y›ll›k ortalama 300 milyon dolar olan ihracat›n 2 milyar dolara ç›kar›lmas› için toplam 5 aflamadan oluflan plan› yürürlü¤e koydu. M‹B Genel Koordinatörü Arslan San›r, leasing için anlaflma yap›lan ABD'li IFS Equipment Financing Company firmas›n›n 2 milyar dolarl›k ifllem için kaynak ay›rd›¤›n›, talep gelmesi halinde bu miktar›n art›r›laca¤›n› söyledi. Ayn› model, daha sonra Kanada ve Meksika için uygulanacak. Toplam makina ihracat›n›n 2009'da önceki y›la göre 1.3 milyar dolar azalarak, 5.6 milyar dolara geriledi¤i Türkiye'de, M‹B bünyesinde 34 kategoride üretim yapan makinac›lar, sadece ABD'ye olan ihracat› 2 milyar dolara ç›karmay› hedefliyor. Bu çerçevede, 5 aflamal› plan›n ilk aya¤› olarak ABD'ye ofis aç›ld›. Ofis personeli, M‹B üyelerinin üretim kabiliyetlerini, üretim çeflitlerini, kalitesini, y›l boyunca çeflitli platformlarda olas› ihracatç›lara anlatacaklar. Tan›t›m faaliyetleri, üniversite ö¤rencilerinden sektörel derneklere ve fuarlara kadar genifl bir

M

70 N‹‹SAN/MAYIS 2010 YIL:3 SAYI:18

yelpazede yürütülecek. Ofis tan›t›m görevinin yan› s›ra, plan›n ikinci aya¤›n› oluflturan talep toplama k›sm›n› da yürütecek. ABD'li firmalardan gelen talepler M‹B'e bildirilecek. M‹B ise, bu talepleri kategorize ederek üyelerine duyuracak. Teklif oluflturma da destek verilecek Üyelerine teklif oluflturma konusunda da destek verecek olan M‹B, iflin en önemli k›sm›n› oluflturan finansman sorununun çözümü için de ABD'de makina sektörüne leasing imkânlar› sunan IFS Equipment Financing Company ve Türk Ekonomi Bankas› (TEB) ile anlaflma imzalad›. IFS, projeye kat›lan firmalar›n sat›fl yapaca¤› ABD'li flirketlere uygun koflullarda lea-

sing imkân› sa¤layacak. TEB ise, M‹B üyelerine uygun flartlarda akreditif açacak ve talep edenlere kredi kulland›racak. Finansman kadar önemli bir sorun olan ABD ile Türkiye aras›ndaki mesafe ise, projenin sponsorlar›ndan Barsan Global Lojistik A.fi. ile afl›lacak. M‹B ile Barsan aras›nda yap›lan anlaflma uyar›nca, al›nan siparifller piyasa koflullar›ndan daha uygun fiyatlarla ABD'ye nakledilecek. Barsan, geçen y›l Mart ay›nda ABD'nin Miami kentinde bir ofis açm›flt›. San›r: Rekabetçi fiyat avantaj›na sahibiz Projeyi DÜNYA'ya de¤erlendiren M‹B Genel Koordinatörü Arslan San›r, uzak mesafe ve tafl›ma maliyetlerine ra¤men Türk makinalar›n›n ABD'de rekabetçi fiyat avantaj›na sahip oldu¤unu söyledi. Bugüne kadar müflteri bulsa bile finansman imkân›na sahip olmayan üreticiler için IFS ve TEB ile anlaflma yap›ld›¤›na dikkat çeken san›r, sadece IFS'in leasing için 200 milyon dolarl›k ifl hacmine uygun kaynak ay›rd›¤›n› bildirdi. Gerekti¤inde bu kayna¤›n art›r›labilece¤ini de belirten San›r, tafl›ma konusunda Barsan Lojistik'in, kredi ve akreditif konusunda da TEB'in üyelere uygun koflullar sa¤layaca¤›n› dile getirdi. ABD'li tak›m tezgahlar› imalatç›lar›n›n üst birli¤iyle görüflmelerinin de sürdü¤ünü ifade eden San›r, ABD flirketlerinin Türkiye'de yat›r›m ve ortak üretim konusunda da geliflmeler yaflanaca¤›n› anlatt›. Son dönemlerde kendi imkânlar›yla Brezilya'ya bile ihracat yapan makinac›lar oldu¤unu belirten San›r, iflin bir sonraki aflamas›nda ise, Kanada ve Meksika' da benzer faaliyetler yürütecekleri sözlerine ekledi.


HABER

NEWS

Türkiye ‹fl Makinalar› Sektörü fiubat Ay› Sat›fllar›nda %90 Büyüme Performans› ‹le RekorK›rd›! 2010 fiubat ifl makinalar› sat›fllar› aç›kland› büyüme %90 olarak gerçekleflerek rekora koflmaya bafllad› son 5 ayd›r büyüme h›z kesmeden devam ediyor. 010 y›l› fiubat ay› sat›fllar› 2009 y›l› flubat ay› ifl makinalar› sat›fllar›na göre % 90 büyüme gerçeklefltiren Türkiye pazar›nda büyüme h›z kesmeden son 5 ayd›r devam ediyor. 2010 y›l› 2 ayl›k sat›fl toplam›na bak›ld›¤›nda geçen seneki ayn› döneme göre % 57 oran›nda bir büyüme görülmektedir! Tamamen yat›r›mlara yönelik faaliyet gösteren ‹fl Makinalar› sektörü, bay›nd›rl›k, ulaflt›rma, ‹nflaat, alt yap›, üst yap›, Maden, Tar›m, Sanayi, Endüstri ve kamu sektörüne hizmet eden önemli bir özelli¤e sahiptir. Ülke ekonomisini birebir yans›tt›¤›na inan›lan ‹fl Makinalar› sektörü, ekonomideki krizi ve iyileflmeyi ilk önce hisseden önemli bir yap›ya sahiptir. 2009 YILINDA Bafllayan Büyüme: Ekim Ay›nda : % 4 9 , 1

2

% 76,3 Kas›m Ay›nda:% % 77,1 Aral›k Ay›nda:% 2010 Ocak : % 2 0 2010 fiubat : % 9 0 Bir önceki sene fiubat ay›na göre bir büyüme sergileyerek son y›llar›n rekorunu k›rd›. Bu büyümenin Mart ay›nda da devam ederek 2010 y›l› büyüme hedeflerimizi aflacak gibi görünüyor. Global ekonomik kriz nedeni ile ciddi bir küçülmeye giren ifl makinalar› sektörü, tüm Avrupa'da -%60 oran›nda 2009 y›l›nda daralarak tarihinin en kötü y›l›n› geçirdi. 2009 y›l›nda %37 daralan Türkiye ‹fl makinalar› sektörü 2010 y›l›nda ortalama %10 büyüme gerçekleflme beklemektedir. Avrupa ifl makinalar› 2010 y›l› için %2,5 oran›nda büyüme beklemektedir. 2008 Y›l›nda -% 45, 2009 Y›l›nda -%37 daralan Türkiye ‹fl Makinalar› sektörü 2010 Y›l›nda +%10 iyileflme beklemektedir.

71 N‹‹SAN/MAYIS 2010 YIL:3 SAYI:18


HABER

NEWS

Baflar›l› Geçen CeBIT Yeni Büyümelere Zemin Haz›rlamakta - Gecikmifl yat›r›mlar netleflmeye bafll›yor - CeBIT 2011'in geliflmifl konsepti a n n o v e r , Almanya Baflar›l› geçen CeBIT 2010 önümüzdeki sene etkinli¤in tekrar büyümesi için zemin haz›rlad›. Deutsche Messe'nin CeBIT'den sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Ernst Raue, 6 Mart 2010 tarihinde ya-

H

p›lan kapan›fl bas›n konferans›nda “Son bir kaç günde CeBIT'in gücü, enerjisi ve zindeli¤inin olumlu kan›tlar›n› gördük. Gelecek y›l düzenlenecek olan etkinli¤in gelifltirilmifl bir konseptiyle daha yüksek büyüme ve geliflmeye te-

mel haz›rlayaca¤›z.” fleklinde konufltu. Raue sözlerini “CeBIT 2011'in konseptini daha da netlefltirerek yeni hedef guruplar›n etkinli¤e kat›lmas›n› sa¤layacak ve lider konumumuzu daha da pekifltirece¤iz.” diyerek sürdürdü. 2011 Fuar›'na yönelik gelifltirilmifl etkinlik konsepti, günümüz bilgi ve iletiflim teknolojileri endüstrisindeki dört kullan›c› platformunu yans›tarak dijital sektörün yenilikçi gücüne çevirecek. “CeBIT pro” biliflim teknolojileri ve telekomünikasyonun profesyonel kullan›c›lar›na hitap edecek, “CeBIT gov” devlet ve kamu sektörünü hedefleyecek, “CeBIT lab” uluslararas› araflt›rma kurumlar› ve üniversitelere ev sahipli¤i yapacak, ve “CeBIT life” yüksek teknolojiyi kullanan tüketicilerin platformu olacak. Raue bu hususla ilgili olarak “Tüketiciler dijital sektördeki de¤er yarat›m zincirinin gerçek anlamda hayati bir parças›n› oluflturmaktad›r. Profesyonel alan›nda, birçok yenilik, tüketiciler taraf›ndan kullan›lmakta. ‹novasyonda itici gücü oluflturan tüketicilerdir.“ diyerek bu konu hakk›nda görüfllerini aç›klad›. Örne¤in bulut bilgi ifllem, tüketiciler taraf›ndan tamam›yla benimsenmekte ve böylece bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon profesyonelleri için önemli derecede büyüyen bir pazar konumuna gelmeketdir. “Önümüzdeki y›l›n CeBIT etkinli¤ini tasarlarken, ilk defa, son kullan›c›lar› organizasyona ka-

72 N‹‹SAN/MAYIS 2010 YIL:3 SAYI:18


HABER taca¤›z. Deutsche Messe özel komiteler kurarak bu platformlar›n pazar bilgilerinden yararlanarak etkinli¤i zenginlefltirecek.” diyen Raue, sözlerine flöyle devam etti: “Fikrin temeli, dünyan›n en büyük bilgi teknolkojileri ve telekomünikasyon fuar›n› hizmet etti¤i pazarlarla daha yak›n bir flekilde konumland›rmak amac›yla tüm mevcut pazar uzmanl›¤›n› stratejik olarak etkinli¤e çekmektir.” Raue ayr›ca “CIO kolokyum gurubunun prömiyeri daha kullan›c›-merkezli bir CeBIT'e giden yolu göstermektedir.” sözlerini de sarf etti. Önde gelen Alman flirket ve kurumlar›n›n Biliflim Yöneticileri'nden oluflan bu grup 40 milyar Euro üzerinde bir sat›n alma gücünü temsil etmektedir ve ilk defa 2010 y›l›nda CeBIT'te kendi stand›yla kat›lm›flt›r. CeBIT 2010 beklentilerin ötesine geçti CeBIT 2010 kat›l›mc› firmalar›n beklentilerini önemli ölçüde aflt›. Raue bu konuda “CeBIT 2010 son derece etkileyiciydi, son birkaç günde burda, Hannover'de gerçek anlamda herkesi etkisi alt›na alan bir coflku havas› vard›. Geciktirilen yat›r›mlar›n CeBIT ile birlikte tekrar bafllat›ld›¤›na flahit olduk.” fleklinde konufltu. Birçok firma geçen seneye oranla standlar›nda %30 daha fazla ifl ba¤lant›s› yapt›¤›n› bildirdi. Ziyaretçiler Hannover'e ve CeBIT'e ak›llar›nda belirli bilgi ifllem ve telekomünikasyon yat›r›mlar› projeleriyle ve haz›rl›kl› gelmiflti. Raue etkinlikte bafllat›lan projelerin yaklafl›k olarak on milyar Euro tutar›nda bir yat›r›m miktar›na ulaflt›¤›n› ilan etti. Raue, “CeBIT 2010, büyüme isteklerini somut ifl siparifllerine dönüfltürdü. Endüstri kriz havas›n› üzerinden att› ve art›k ifline geri döndü.” diyerek sözlerine devam etti. CeBIT 2010'a 68 ülkeden 4.157 firma kat›ld›. Cuma gününe kadar ortalama günlük ziyaret oran›, y›ll›k bazda %3 art›fl gösterdi. Profesyonel ziyaretçi oran›, %80 ile de¤iflmeden ayn› oranda kald›. Her befl CeBIT ziyaretçisinden biri Almanya d›fl›ndan geldi. 2010 y›l›nda Amerika'dan ge-

NEWS

len ziyaretçi say›s›ndaki hafif azal›fl, Asya k›tas›ndan gelen art›flla dengelendi. Avrupal› ziyaretçi say›s› geçen y›l›n yüksek ziyaretçi oran› ile ayn› düzeyde seyretti. Etkinlik, ayr›ca sahip oldu¤u uluslararas› ekonomik politika platformu profilini de yeniden güçlendirmifl oldu. Raue, CeBIT Global Konferanslar›'na kat›l›mdaki %12 art›fla dikkat çekerek “CeBIT, dijital sektörün en önemli fuar› olmas›n›n yan›nda, dünyan›n en önemli bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon kongresi haline gelmifltir. Bilgiye yönelik olarak artan rekabet, konferanslar›m›za duyulan ilgiyi patlatt›. Bu husus, bu y›l CeBIT'e Almanya ve Almanya d›fl›ndan 100'den fazla ekonomik politika heyetinin kat›lmas›n›n sebeplerinden biridir” yorumunu yapt›. Raue, bu y›l›n partner ülke olan ‹spanya'n›n 100'den fazla kat›l›mc› göndererek CeBIT 2010'da çok önemli ve belirleyici bir rol oynad›¤›n› bildirdi. Raue'ye göre ‹spanya'n›n performans›, ülkenin Avrupa'n›n önde gelen bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon ülkelerinden biri olarak statü kazanmas›n› sa¤lad›. “CeBIT Sounds!” sahneye ilk ç›k›fl›nda son derece baflar›l› bir performans sergiledi. Raue “CeBIT Sounds!” pazarda gerçekten önemli bir teli çekti. CeBIT Sounds! müzik endüstrisiyle BTK sektörü aras›nda bir köprü vazifesi görmek suretiyle gelecekteki fuarlar›n bir parças› olmay› kesinlikle sürdürecektir” diye belirtti. CeBIT'e, kurumsal etkinliklerin

dahil edilmesi de baflar›l› bir konsept olarak nitelendirildi. SAP, ilk defa, “SAP World Tour” müflteri etkinli¤ini CeBIT ile efl zamanl› olarak 19 ve 20 numaral› salonlarda gerçeklefltirdi. Raue, bu etkinlik hakk›nda “CeBIT'e bu flekilde kat›l›m›, baflar›l› buluyoruz. 2011 y›l›nda da, farkl› firmalara kendi etkinliklerinin baflar›s›n› yükseltmek için CeBIT'in gücünün daha fazla kullan›lmas› f›rsat›n› vermeyi umut ediyoruz” sözlerini sarf etti. SAP Almanya'n›n Pazarlama Müdürü Katja Mehl “SAP World Tour müflteri konferans› etkinli¤imizi CeBIT'e tafl›mam›z, bu y›l CeBIT'te varolan müflterilerizmiz ve potansiyel müflterilerimiz aras›nda daha fazla ifl ba¤lant›s› kurulmas›na yard›mc› oldu. 2010 SAP World Tour etkinli¤ini geçen y›l ile k›yaslad›¤›m›zda, %50 oran›nda daha fazla kat›l›mc› çekti¤ini gördük. Önümüzdeki birkaç hafta ise yeni format›n maliyet ve getirilerine bakaca¤›z” fleklinde konufltu. Bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon flirketleri CeBIT 2011' in gelifltirilmifl konseptini büyük bir coflku ve hevesle karfl›lad›. Raue de bu konuda “Yeni müflteriler ilgilerini ifade ederken, mevcut müflteriler de gelecek sene için kat›l›mlar›n› teyit etti. Çok say›da CeBIT 2010 kat›l›mc›s›, flimdiden birden çok y›l› kapsayan sözleflme yapma olana¤›n› araflt›rmaya bafllad›” diyerek görüfllerini ifade etti. CeBIT, önümüzdeki y›l 1-5 Mart 2011 tarihleri aras›nda Hannover'de yap›lacak.

73 N‹‹SAN/MAYIS 2010 YIL:3 SAYI:18


HABER

NEWS

Suriye Raporu ve 1.Türk Sanayi Ürünleri & ‹htisas Fuar› fiam’da 6-9 A¤ustos 2010 da Yapılıyor (Bilgi için: 0212 320 85 85 pbx)

1. GENEL B‹LG‹LER

2.GENEL EKONOM‹K DURUM ABD yapt›r›mlar›n›n devam etmesine ve enerji altyap›s›ndaki s›k›nt›lara ra¤men, bölgesel talebin güçlü olmas› ve dünya petrol fiyatlar›ndaki art›fl saye-

sinde Suriye Ekonomisi 2007 y›l›nda % 6,3 ve 2008 y›l›nda % 4,8 oran›nda büyüme göstermifltir. Yeni Yat›r›m Kanunu ile yabanc› yat›r›mc›lara elde ettikleri

kar› yurtd›fl›na döviz olarak ç›kartma ve s›n›rl› olarak gayrimenkul alma izni verilmifltir. Bankac›l›k sektöründe, yabanc›lar›n bankalarda sahip olmas›na izin verilen pay›n %

75 N‹‹SAN/MAYIS 2010 YIL:3 SAYI:18


HABER 49'dan % 60'a ç›kart›ld›¤› Suriye Baflbakan Yard›mc›s› Abdullah Dardari taraf›ndan 1-2 Temmuz 2009 tarihlerinde Türkiye'ye gerçeklefltirmifl oldu¤u ziyaret s›ras›nda aç›klanm›flt›r. Suriye'de bulunan yaklafl›k 1,5 milyon Irakl›'n›n tüketimi art›rmas› da ekonomik büyümeyi kolaylaflt›rm›flt›r. Irakl›lar›n beraberlerinde getirdikleri nakit para ve Körfez sermayesinin Suriye'ye akmas› likidite bollu¤u yaratm›flt›r. Irakl›lar›n varl›¤› Suriye devletinin sübvansiyon harcamalar›n› yükselmesine neden olmufl, bu da bütçe a盤› sorununu ortaya ç›kartm›flt›r. Suriye ekonomisinin sahip oldu¤u sorunlar›n bafl›nda petrol rezervlerindeki düflüfl gelmektedir. Resmi verilere göre, Suriye'nin 2006'da 404.000 varil olan günlük petrol üretimi 2008 y›l›nda 379.400 varile gerilemifltir. Suriye'de günlük petrol ihtiyac› halihaz›rda bu miktarlara yak›nd›r. Suriye'nin yeni keflifler yap›lmazsa önümüzdeki birkaç y›l içinde net petrol ithalatç›s› olaca¤›, 10-15 y›l içinde ise petrol rezervlerinin tükenece¤i öngörülmektedir. Ticaretteki liberalleflmeye ba¤l› olarak ticaretin (27,1 milyar dolar) GSYIH (50.9 milyar dolar) içindeki pay› giderek artmaktad›r. Ayr›ca, 2008 y›l›nda petrol d›fl› ihracat 2004 y›l›na

76 N‹‹SAN/MAYIS 2010 YIL:3 SAYI:18

NEWS

oranla 5 kat artarak petrol d›fl› ürünlerdeki ticaret a盤›n›n tarihindeki en düflük düzeye gelmesini sa¤lam›flt›r. Suriye 2004 -2008 y›llar› aras›nda ticaret hacmini ikiye katlam›fl durumdad›r. 3. ‹K‹L‹ T‹CAR‹ ‹L‹fiK‹LER Türkiye ile Suriye aras›nda Serbest Ticaret Anlaflmas› 22 Aral›k 2004 tarihinde fiam'da imzalanm›fl ve 1 Ocak 2007 tarihinde yürürlü¤e girmifltir. Anlaflman›n yürürlü¤e girmesiyle birlikte iki ülke ticari ve ekonomik iliflkileri ivme kazanm›flt›r. Türkiye, Suriye menfleli tüm sanayi ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini Anlafl-man›n yürürlü¤e girdi¤i tarihte kald›rm›flt›r. Suriye taraf› ise, sanayi ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini, Anlaflman›n üçüncü maddesinde tespit edilen ve on iki y›ll›k bir geçifl sürecini içeren indirim takvimi kapsam›nda tedricen s›f›rlayacakt›r. 5. MÜTEAHH‹TL‹K Türk firmalar›nca Suriye'de gerçeklefltirilen 130 milyon dolarl›k taahhüt iflinin, Türkiye'nin bu sektörde dünyadaki yerine nazaran oldukça mütevazi ölçekte kald›¤› görülmekte ve Suriye'de al›nan ifl tutar›n›n da yukar›lara çekilmesi gerekti¤i düflünülmektedir. fiubat 2009 tarihinde gerçeklefltirilen Ticaret Heyetinin Ma-

y›s ay›ndaki ziyaretleri s›-ras›nda, Suriye'nin kuzey-güney, do¤u-bat› eksenindeki 800 km'lik ve 1.3 milyar Avroluk ön de¤erlendirme aflamas›ndaki otoyol projesinden Türk firmalar›n›n pay almas› konusunda ortak niyet beyan›nda bulunulmufltur. Suriye Toplu Konut Kurumu' nun önümüzdeki 5 y›l için haz›rlad›¤› Kalk›nma Plan› kapsam›nda 300.000 konut infla etmesi öngörülmektedir. Suriye Baflbakan Yard›mc›s› Abdullah Dardari, 2 Temmuz 2009 tarihinde Türkiye'ye gerçeklefltirdi¤i ziyaret esnas›nda, Suriye'de önümüzdeki dönemde 50 milyar dolarl›k altyap› yat›r›mlar› yap›laca¤›n› bildirmifl ve Türk firmalar›n›n da bundan pay almas› gerekti¤ini vurgulam›flt›r. TÜRK SANAY‹ ÜRÜNLER‹ VE ‹HT‹SAS FUARI'NIN ÖNEM‹ 6-9 A¤ustos 2010 tarihleri aras›nda Suriye'nin baflkenti fiam' da yer alan uluslar aras› fuar alan›nda düzenlenecek 1.Türk Sanayi Ürünleri ve ‹htisas Fuar›, yeni pazarlar yaratma anlam›nda büyük önem tafl›maktad›r. ‹kili iliflkiler çerçevesinde ele al›nan konular kapsam›nda, aç›klanan son bilgiler genel toplamda 72 Milyar Dolarl›k genel bir ticaret ça¤r›s› Suriye devleti taraf›ndan ülkemize yap›lm›flt›r.


HABER

NEWS

Türkiye'nin ‹hracat›nda Bafll›ca Ürün Gruplar› (8'li GTIP baz›nda)

Türkiye'nin ‹hracat›nda Bafll›ca Ürün Gruplar› (Fas›l baz›nda)

Gümrüklerin s›f›ra indirilmesi, vizelerin kalkmas› ve yaflanan olumlu ikili iliflkilerin geliflmesiyle beraber 1.Türk Sanayi Ürünleri ve ‹htisas Fuar›'n›n önemi bir kez daha Suriye taraf›ndan vurgulanmaktad›r. Aç›l›fl›n› Suriye Baflbakan› Muhammet Naci Otri'nin yapaca¤› fuara, Suriye baflta olmak üzere civar ülkelerden de yo¤un kat›l›mc›lar ve ziyaretçiler beklenmektedir. Siyasi otoritenin do¤rudan destek verdi¤i fuar, ifl ve medya dünyas›nda yo¤un yank› uyand›racakt›r. Yap›-Dekorasyon-‹nflaat-Makine-Kimya-Elektrik-G›da-Ambalaj-Sulama Teknolojileri-‹laç ve Medikal ürünlerin yer alaca¤› fuara, Suriye, Türkiye,

Lübnan, Irak, ‹ran, Tunus, Ürdün, M›s›r, Suudi Arabistan, B. A.E. ve Cezayir'den kat›l›mc›lar ve ziyaretçilerin yerlerini alaca¤› flimdiden gözükmektedir. D›fl Ticaretimiz aç›s›ndan büyük önem tafl›yan Suriye pazar›nda yerinizi almak, o pazarda kal›c› olman›z› ve ihracat rakamlar›n›z› art›rman›z anlam›na gelmektedir. Co¤rafi yak›nl›k, diplomatik engellerin olmamas›, tercih edilecek ülkelerin bafl›nda gelmemiz ve bölgeyi Türk sanayicisi ve ifl adamlar› olarak iyi tan›yor olmam›z, o pazarda baflar›l› olaca¤›m›z› aç›k bir flekilde göstermektedir. Suriye Pazar›n›n Genel Özellikleri 1985 y›l›ndan itibaren Suriye hükümeti, ya-banc› yat›r›mlar›

teflvik amac›yla üç önemli yasa ç›kard›. Bunlar, turizmde yabanc› yat›r›mlar› teflvik amac›yla 1985 y›l›nda ç›kar›lan 186 say›l›, tar›mda, yabanc› yat›r›mc›larla ortak flirket kurmay› ve giriflimde bulunmay› teflvik amac›yla 10 say›l› yasalar. Ancak, genel olarak yabanc› sermayeyi teflvik eden en önemli yasa 1991 y›l›nda ç›kar›lan 10 say›l› yasa. Bu yasa, vergi muafiyet sürelerini uzatarak daha fazla yabanc› sermaye girdisi sa¤lamak amac›yla 2000 y›l› May›s ay›nda 7 say›l› yasa ile de¤iflikli¤e u¤rad›. Genel olarak bu yasa ile, döviz, d›fl ticaret ve vergi alanlar›nda yabanc› yat›r›mc›lara önemli avantaj ve kolayl›klar

77 N‹‹SAN/MAYIS 2010 YIL:3 SAYI:18


HABER

NEWS

Türkiye'nin ‹thalat›nda Bafll›ca Ürün Gruplar› (Fas›l baz›nda)

Türkiye'nin ‹thalat›nda Bafll›ca Ürün Gruplar› (8'li GTIP baz›nda)

tan›nd›. Sözkonusu kanuna göre, karma flirketler için vergi muafiyeti, kurulufl tarihinden itibaren 7 y›l, özel limited ve anonim flirketler için ise sözkonusu üretim tarihinden itibaren 5 y›l. Ayr›ca, üretimin yüzde 50'den fazlas›n› ihraç eden flirketlerin muafiyet süresi 2 y›l daha uzat›l›yor. Yat›r›m projelerinin devletin kalk›nma planlar› ile uyumlu olmas› gerekti¤i ölçüde yerli kaynaklardan yararlanmas›, ekonomik kalk›nmay› sa¤lamas›, ifl imkanlar› oluflturmas›, modern ve yeni makine ve teknolojinin kullan›lmas› gerekiyor. Yat›r›m Yasas› çerçevesinde, oluflturulan projeleri özel limited flirketler, özel anonim flirket ve ortak giriflimler yürütebiliyor. Sözkonusu flirketler, onay ald›klar› tarihten itibaren bir tak›m imtiyazlardan yararla-n›yor.

78 N‹‹SAN/MAYIS 2010 YIL:3 SAYI:18

Yat›r›m Yasas› kapsam›ndaki projelerle ilgili olarak gelir ve emlak vergisinden istisna süresi, flirket tipi ile üretim ve ihracat yüzdesine göre de¤ifliyor. Yat›r›mc›lar tüm döviz ihtiyaçlar›n› yabanc› kaynaklardan veya ihracattan do¤an döviz gelirleriyle karfl›layabiliyor. Döviz cinsinden kredi verebilecek yerli banka bulunmuyor. Yat›r›mc›lar›n, bir devlet bankas› olan Suriye Ticaret Bankas›'ndan döviz mevduat› açt›rabilmeleri ve getirilen sermayenin tamam›n› döviz olarak bu hesaba alacakl› kaydettirebilmeleri mümkün. Yurtd›fl›ndan temin edilen döviz kredileri de bu hesaba transfer edilebilmekte, ayr›ca, ihracattan sa¤lanan döviz gelirlerinin yüzde 75' bu hesapta tutulabilmekte ve geri kalan k›sm› 'komflu ülkeler kuru'ndan yerli

paraya çevrilebiliyor. Yabanc› yat›r›mc›lar yat›r›m amac›yla getirdikleri dövizleri projenin iflletmeye geçmesinden 5 y›l sonra tekrar döviz cinsinden yurtd›fl›na ç›kartabiliyorlar. Yurtd›fl›na aktar›lacak para miktar› en fazla yurda getirilen döviz miktar› kadar olabiliyor. Getirilen sermaye üstü gerçekleflen döviz cinsinden kar ve faiz miktarlar›n›n da y›lda bir defa yurtd›fl›na aktar›lmas› mümkün. Yabanc› yat›r›mc›lar›n umulmad›k bir zorlukla karfl›laflmalar› durumunda, getirdikleri dövizi 6 ay içinde yurtd›fl›na ç›karabilmesine izin veriliyor. Yat›r›m projelerinde görevli yabanc› uzman ve teknisyenler, ücret ve maafllar›n›n yar›-s›n›, ifl sonu tazminat›n›n ise tamam›n› döviz olarak yurt d›fl›na gönderebiliyorlar. Suriye'nin ‹thal Etti¤i Mallar Suriye'nin uygulanan ekonomik politikalar do¤rultusunda, en büyük ithal kalemleri, ma kineekipmanlar baflta olmak üzere, otomobiller ve di¤er tafl›t araçlar› ile kimyasal mamuller. Önem arz eden di¤er ithal kalemleri ise, ara mal› niteli¤ini tafl›yan, demir-çelik mamulleri, sentetik ve suni iplikler ile bitkisel ya¤lar gibi ülkedeki üretimin ihtiyac› karfl›layamad›¤› maddelerden oluflturuyor. Makine-teçhizat gibi yat›r›m mallar›, Al-manya baflta olmak üzere, ‹talya, Japonya ve ABD' den gelirken, ara mallar›n büyük bir k›sm› Türkiye, ‹spanya ve ‹talya'dan ithal ediliyor. Türkiye'den Suriye'ye ‹hraç Edilen Mallar Suriye'nin Türkiye'den ithalat›n›n sektörel da¤›l›m›na bakt›¤›m›zda imalat sanayi birinci s›rada yer almakta, tar›m ve ormanc›l›k sektörü ikinci s›rada, madencilik ve tafl ocakl›¤› sektörü üçüncü s›rada yeralmaktad›r. Suriye, ülkemizden bitkisel ya¤, sentetik iplikler, demir-çelik mamulleri, çimento baflta olmak üzere, genellikle ara mal› niteli¤indeki mallar› almaktad›r. Son y›llarda kimyasal mamuller ve makina ekipman ihracat›m›zda da önemli art›fllar gözlenmektedir. Suriye'li özel sektör yat›r›mc›lar›n›n sermayeleri yetersizdir. Bu nedenle küçük ölçekli yat›r›mlara yönelmifllerdir. Bu durum, kompüterize olmufl, büyük ölçekli geliflmifl ülkele-


HABER rin yat›r›m mallar›na göre, ülkemiz menfleli makina ekipman elektrikli-cihazlar vb. yat›r›m mallar›n› avantajl› konuma getirmektedir. Co¤rafi yak›nl›¤› iyi bir flekilde de¤erlendirmek isteyen Suriyeli firmalar, makinateçhizat ve ara malar›n al›m›nda ülkemiz mallar›n› tercih etmektedir. Suriyeli firmalar›n ülkemiz imkanlar› hakk›ndaki bilgileri, firmalar›m›z›n Suriye pazar› hakk›ndaki bilgilerinden fazlad›r. Bir anlamda Suriye'li firmalar›n, mallar›m›z›n ucuz ve kaliteli olduklar› için ülkemizden ithalat yapt›klar›n› söylemek mümkündür. Suriye'nin sanayileflme stratejisi içerisinde ve ithal ikamesine yönelik yat›r›m politikalar› do¤rultusunda, firmalar›m›z›n Suriye pazar›na yönlendirilmesi ve

NEWS

teflvik edilmesi halinde, bu ülkeye olan ihracat›m›zda, baflta makina-ekipman olmak üzere, önemli art›fllar›n olaca¤›na inan›lmaktad›r. Firmalar›m›z›n, Suriye'de giriflecekleri, öncelikle g›da sanayii sektöründe ortak yat›r›mlarla, Ortado¤u pazar›nda genifl kapsaml› ve kal›c› bir flekilde yer edinebilmeleri ve bu sektöre teknoloji transferini gerçeklefltirebilmeleri mümkün görülmektedir. Suriye'de Cazip Ticaret ve Yat›r›m Alanlar› Suriye, geleneksel olarak gerek ticari, gerek ekonomik, gerekse siyasi anlamda Türkiye için büyük önem arz ediyor. Bulundu¤u co¤rafya itibar›yla, Arap dünyas› ve Orta-do¤u pazarlar›na aç›l›m› sa¤layacak bir avantaj› beraberinde getiren

Suriye, bu özellikleri ile hem ihracatç›lar hem de yat›r›mc›lar aç›s›ndan k›sa, orta ve uzun vadede ca-zip f›rsatlar sunuyor. Ekim 1998 tarihinde Adana Protokolü'nün imzalanmas› ile Türkiye-Suriye iliflkilerinin daha fazla geliflmesinin önündeki önemli bir engel kald›r›ld›. Karfl›l›kl› ziyaretler bakanl›k ve teknik düzeyde yo¤unlaflarak devam ediyor. Yine Suriye ile Türkiye aras›nda birçok alan› kapsayan iflbirli¤i anlaflmalar› mevcut. 2005 y›l› itibariyle Türkiye' nin Suriye'ye ihracat› bir önceki y›la göre yüzde 38 oran›nda artarak 391,8 milyon Dolar' dan 547,2 milyon Dolar'a ulaflt›. Türkiye'nin Suriye'den ithalat› ise 2005 y›l› itibariyle yüzde 24 oran›nda azalarak 270 milyon Dolar olarak gerçekleflti. Hangi Alanlarda Yat›r›m Cazip Suriye özel sektörünün küçük ölçekli yat›r›mlara yönelmesi Türkiye'de üretilen makine, ekipman ve elektrikli cihazlar gibi yat›r›m mallar›na olan talepleri art›rd›. Suriye, 2004 y›l› bafl› itibariyle ikinci el makine ithalat›na izin vermiflti. Suriye makine ithalat›n›n yüzde ellisi Türkiye aç›s›ndan ihracat potansiyelleri yüksek tar›m makineleri, g›da iflleme ve paketleme makineleri, tekstil makineleri, pompa ve kompresörler, ifl makineleri ve tak›m tezgahlar›ndan olufluyor.

79 N‹‹SAN/MAYIS 2010 YIL:3 SAYI:18


HABER

Suriye g›da iflleme sanayide makine-ekipman ve üretim teknolojilerini genel olarak yenilemeye ve yüksek teknolojiye ihtiyaç duyuyor. Suriye'nin güçlü tar›m potansiyeli, konservesi yap›labilecek genifl sebze ve meyve tar›m›n› da beraberinde getiriyor. Tüm bu geliflmelere paralel olarak g›da iflleme ve paketleme sanayisinin de geliflmesi bekleniyor. Di¤er yandan, endüstriyel büyüme, arazi ›slah›na yönelik çal›flmalar, su ve at›k su projeleri ve inflaat sektöründeki büyümeden dolay› pompa ve kompresör pazar›nda önemli bir potansiyel görülüyor. Otomotiv Sektörü Önemli Otomotiv ana ve yan sanayi ithalat› Suriye'de makine ithalat›ndan sonra üçüncü s›rada. 2003 y›l› sonlar›nda otomobillere uygulanan gümrük vergilerinde yüzde ellilere varan indirimler, otomobillere ve oto yedek parçalar›na olan ithalat› art›rd›. Co¤rafi yak›nl›¤› iyi bir flekilde de¤erlendirmek isteyen Suriyeli firmalar, Türk mallar›n› daha çok fiyat ve kalite aç›s›ndan tercih ediyor. Türk firmalar›n›n Suriye pazar›na yönlendirilmesi ve teflvik edilmesi halinde bu ülkeye olan ihracatta önemli olaca¤›na inan›l›yor. Türk firmalar› giriflecekleri ortak yat›r›mlarla Ortado¤u pazar›nda genifl kapsaml› ve kal›c› bir flekilde yer edinebilmeleri mümkün görülüyor.

80 N‹‹SAN/MAYIS 2010 YIL:3 SAYI:18

NEWS

Suriye'de faaliyet gösteren firmalar›n büyük k›sm›n›n KOB‹ ya da mikro iflletme biçiminde örgütlendi¤i ve nakit ödemelerde büyük s›k›nt›lar yafland›¤› göz önüne al›narak, bu ülke ile ifl yapmak isteyen ve ürünlerinin bu piyasada talep görece¤ine inanan firmalar için en elveriflli pazara girifl yöntemi, ülkede do¤rudan bir firma kurmak ya da temsilcilik açmak. Giderek daha yo¤un bir rekabet ortam›na sahip olmakla beraber son derece cazip olan Suriye pazar›na giriflte Türk ifladamlar›n› zorlayan baz› hususlar da bulunuyor. Bunlar›n en önde geleni, Suriye'nin halen serbest piyasa ekonomisine geçifl süresini yafl›yor olmas›. Enerji Alan›nda Geliflmeler Suriye'nin bilinen do¤al gaz rezervleri 240,5 milyar metreküp ve y›ll›k do¤al gaz üretimi ise, 4,1 milyar metreküp civar›ndad›r. Enerji alan›nda iflbirli¤i, ikili planda Suriye'nin petrol ve do¤al gaz sahalar›nda keflif, üretim ve iflletme faaliyetlerini, çok tarafl› planda ise M›s›r'›n El Arifl Liman›'ndan Ürdün-Suriye-Türkiye ba¤lant›s›yla Avrupa'ya ulaflt›r›lmas› planlanan do¤al gaz boru hatt›n› kapsamaktad›r. Bu hat sayesinde M›s›r'›n yan›s›ra Suriye'den de do¤al gaz al›nabilecektir. Ayr›ca, Ürdün, Suriye, Lübnan, M›s›r'›n dahil oldu¤u Mashrek Anlaflmas›'na Irak'›n da kat›lm›fl

olmas› ile Irak do¤al gaz›n›n Suriye'nin Homs flehrine daha sonra Halep üzerinden Türkiye'ye tafl›nmas› söz konusu. Di¤er yandan Suriye ile Türkiye aras›nda enerji alan›nda en önemli konuyu Atatürk Baraj›' n›n yap›m›yla kontrol alt›na al›nan F›rat sular› ve Asi Nehri oluflturmakta. Ki ülke aras›nda Asi Nehri üzerine yap›lacak baraj›n inflas› için prensip karar› al›narak, çal›flmalar›n bafllamas› için görüfl birli¤ine var›lm›fl bulunuyor. Yeni ‹fl F›rsatlar› Suriye pazar›na girmede do¤ru pazarlama ve da¤›t›m stratejisinin seçilmesi halinde Türk firmalar›n›n büyük baflar›lar sa¤layaca¤› düflünülüyor. Di¤er taraftan otelcilik, turizm, bankac›l›k, sigortac›l›k, reklamc›l›k gibi hizmetler sektöründe de önemli geliflmelerin olaca¤› ve büyük ifl f›rsatlar›n›n do¤aca¤› tahmin ediliyor. Suriyeli firmalar taraf›ndan Türk firmalar›na ortak yat›r›ma yönelik önerilen alanlar ise; g›da, ambalaj, makine, çimento, GRP boru üretimi, kumafl, madencilik, inflaat malzemeleri, gübre, deterjan, cam, deri, boya, konteyner üretimi, kumafl üretimi ve boyamas›, iç giyim, otel iflletmecili¤i, e¤lence merkezleri, enerji projeleri, sa¤l›k turizmi, tuz ve zeytinya¤› üretimi ve da¤›t›m›.


HABER

NEWS

GOODWAY 2010 Yeni Modelleri Tezmaksan Makina ‹le Türkiye'de ürkiye de Tezmaksan Mak i n e taraf›ndan mümesilli¤i yürütülen ve geliflen teknolojiyi her zaman yak›ndan takip eden Goodway, makine endüstrisinde büyük 盤›r açan yüksek hassasiyetli torna tezgâhlar›n›n üretimini büyükbir titizlikle gerçeklefltirmeye devam ediyor.

T

GA -3300 /W24 Alüminyum Jant iflleme Tornas›

Dünya çap›nda tan›nm›fl bir marka haline gelen Goodway, 30 y›ld›r sürekli olarak geliflltirdi¤i yeni üretim konseptleriyle

GS-800 E¤ik Banko A¤›r Hizmet Tornas›

müflterilerinin vazgeçilmezi haline geldi. 2010 y›l› için yeni modellerini piyasaya süren Goodway, 1- Y ekseni ile GS-4000 modelini 2- Tornalama boyu 500 mm'ye ç›kart›larak gelifltirilen GLS1500YS modelini 3- Alüminyum jant tornalama için GA serisinde GA-3300 modelinden yola ç›k›larak gelifltirilen W18 ve W24 modellerini, 4- Tornalama çap› 1300 mm ve tornalama boyu 5000mm olan HA1600 modelinin

5- Y eksenli olarak gelifltirilen ve tornalama çap› 800 mm, tornalama boyu ise 1200mm olan GS-800 modelini 6- Y ekseni ile geliflltirilen yeni GTS-150XY modellerinin tan›t›m›na bafllad›. Ayr›ca seri imalata uygun 430 çap, 310 mm boyunda,küçük parça iflllenmesine elverifllli olarak, GLS 1500 modelini, kayar otomat serisi olan SW serilerinde 32'lik çap üretimine uygun modelinin üretimi gerçeklefltirdi. www.tezmaksan.com

GTS-150Y 9 Eksenli Cnc Torna

GLS-1500 Karfl› Ayn› Opsiyonlu

82 N‹‹SAN/MAYIS 2010 YIL:3 SAYI:18


TEKN‹K

TECHNICAL

Efl Zamanl› Mühendislik 1. G‹R‹fi fl z a m a n l › m ü h e n d i s l i k , ürünlerin ve bunlara iliflkin proseslerin (üretim ve destek dahil olmak üzere) eflzamanl› tasar›m›na yönelik sistematik bir yaklafl›md›r. Bu yaklafl›m, imalatç›n›n daha bafllang›ç aflamas›nda ürünün yaflam döngüsü ile ilgili tüm unsurlar› (kalite kontrol, müflteri ihtiyaçlar›, da¤›t›m, sat›fl gibi) göz önüne almas›d›r. Eflzamanl› mühendislik düflüncesinin ç›k›fl nedeni; ürünlerin eskiye göre çok daha karmafl›k hale gelmesi ve bir kifli ya da bölüm taraf›ndan tamamen anlafl›lmas›n›n güçleflmesi nedeniyle ürün tasar›m›n›n çok uzun sürmesi, üretimin maliyetli olmas› ve ürünün beklenenleri ya da taahhüt edilenleri yerine getirmemesi, dolay›s›yla müflterilerin memnun edilememesi olmufltur. Etkin ürün gelifltirme farkl› iflletme fonksiyonlar›n›n birlikte çal›flmalar›n› gerektirir. Ürün ve süreç mühendisli¤inin bir ürün gelifltirme tak›m›na eflzamanl› kat›l›m›; haz›rl›k zamanlar›n› k›salt›r, ürün kalitesi ve performans›n› yükseltir. Zira süreç tasar›m›ndan habersiz olarak faaliyetlerini yürüten ürün mühendislerinin yapt›klar› tasar›m›n uygulanabilirli¤i yoksa harcanan emek, zaman ve para bofla gider. Oysa bu ekiplerin eflzamanl› olarak birlikte çal›flmalar› bu riski azalt›r. Böylece üretim haz›rl›k zamanlar› k›sal›r ve daha kaliteli bir ürün ortaya ç›kar. Sonuç olarak da müflteri memnuniyeti artar. Bu nedenle örgütlerde tasar›m ve imalat mühendislerinin kaliteyi iyilefltir-

E

mek ve maliyetleri düflürmek amac›yla birlikte çal›flmalar› bir zorunluluk haline gelmifltir. Baz› uzmanlara göre eflzamanl› mühendislik: “‹malat›n bütün aflamalar›n›n eflzamanl› olarak ayn› anda iflledi¤i, do¤rusal olmayan bir ürün ve proje tasar›m› yaklafl›m›d›r.” 1970'lerde ve 1980'lerde etkin bir üretim rekabet için öncelikle gerekli olan bir unsur olarak görülmekteydi. Bu yaklafl›m, üretim maliyetinin minimizasyonuna ve ürün kalitesinin makimizasyonuna dayanmaktayd›. Bu temel özellikler günümüzde halen önemini korumas›na ra¤men; temel odak noktas›, üretim bak›fl aç›s›ndan ürün bak›fl aç›s›na kaym›flt›r. Bugün herkes taraf›ndan bilindi¤i gibi yeni ürünleri daha s›k piyasaya süren, piyasadaki ve teknolojideki de¤iflikliklere daha çabuk uyum sa¤layan, di¤er iflletmelere göre daha nitelikli mamuller iflletmeler piyasan›n hakimi olmaktad›r. Eflzamanl› mühendislik burada önem kazanmaktad›r; çünkü eflzamanl› mühendislik, yeni bir ürünün gelifltirilmesine

ve etkinli¤inin artt›r›lmas›na yönelik bir bak›fl aç›s›d›r. Bütünleflik ürün tasar›m› ise, ifllevsel bilim dallar›n›n birleflimini kullanarak müflterilerin ihtiyaçlar›n› sa¤layacak bir mamulün üretilmesine yönelik sistematik bir yaklafl›md›r. Eflzamanl› mühendisli¤in ve bütünleflik ürün tasar›m›n›n bafll›ca faydalar›; mamulün gelifltirilmesinde %30 ile %70 aras›nda zaman tasarrufu, mamulün piyasaya daha erken sunulmas›, daha yüksek kalite, mühendislik çal›flmalar›nda daha az de¤iflme ve verimliliktir. Bu çal›flmada, konunun mümkün oldu¤unca detayl› bir flekilde incelenerek anlat›labilmesi amac›yla pek çok internet sitesinden ve kitaplardan edinilen bilgiler harmanlanm›flt›r. Bu sayede “Eflzamanl› Mühendislik” kavram› tüm yönleriyle ele al›nm›flt›r, tercih edilme nedenleri ve elde edilen etkin baflar› aç›klanarak ortaya konmufltur. Öncelikle eflzamanl› mühendislik kavram› incelenmifltir. Eflzamanl› mühendislik sürecinin tan›m›, faydalar›, uygulanmas› ile

83 N‹‹SAN/MAYIS 2010 YIL:3 SAYI:18


TEKN‹K müflterilerin istek ve ihtiyaçlar›n›n sisteme iletilmesi aç›klanm›flt›r. Daha sonra eflzamanl› mühendisli¤e ulaflmak için kalite fonksiyonu aç›l›m› aç›klanm›flt›r. Ürün tasar›m›nda eflzamanl› mühendislik yaklafl›m› ele al›nm›flt›r. ‹tici kuvvetler, montaj ve imalat için tasar›m ile tasar›mda dikkat edilecek hususlar ele al›narak incelenmifltir. Teknolojinin ürün oluflturma süreçlerine etkileri üzerinde durulmufltur. Ürün tasar›m›, imalat› ve kullan›m› süreçleri üzerinde durulmufltur. Ürün ak›fl flemas›ndaki istenmeyen geri dönüfller ve teknolojinin ilerlemesiyle ürün kullan›c› profilinin de¤iflimi incelenmifltir. Eflzamanl› mühendislikte tasar›m için kullan›lan flemalar aç›klanm›flt›r. Tasar›m›n de¤erlendirilmesi ile esneklik ve tepki verme konular› ele al›nm›flt›r. Uygulama bölümünde ise Tekel Pazarlama ve Da¤›t›m Müessesesi'nden al›nan bilgiler do¤rultusunda ürün tasar›m› uygulamalar›na ve bunlarda eflzamanl› mühendislik yaklafl›m› uygulanmas›na yönelik çal›flmalara yer verilmifltir. 7. SONUÇLAR VE GENEL DE⁄ERLEND‹RMELER Eflzamanl› mühendislik, ürünlerin ve imalat ve destek hizmetleri de dahil olmak üzere ilgili bütün süreçlerin eflzamanl› ve entegre tasar›m›na sistematik bir yaklafl›md›r. Bu yaklafl›m tasar›mc›lar›n ürünün do¤uflundan ölümüne dek yaflam›n-

84 N‹‹SAN/MAYIS 2010 YIL:3 SAYI:18

TECHNICAL

daki, kalite, maliyet, planlama ve kullan›c› ihtiyaçlar› da dahil olmak üzere bütün faktörleri göz önüne almalar›n› sa¤lar. Bu çal›flmada elde edilen veriler do¤rultusunda görülmüfltür ki; imal edilecek ürünün tasar›m› fabrika imkanlar›na uygun de¤ilse veya ürün gelifltirme süresi elde edilen f›rsatlar› kaç›racak kadar uzunsa, dünyadaki en etkin fabrikaya sahip olman›n pek fazla bir de¤eri yoktur. Bahsedilmifl olan prosedürler, düflük maliyet ve yüksek kalite ile müflteri gereksinimlerini karfl›layacak ürünleri sa¤-layacak araçlard›r. Bunun en k›sa sürede gerçeklefltirilmesi, dünya pazarlar›nda rekabetçi kalabilmek için önemlidir. Bu amaçlara ulaflma zorlu¤una ilaveten, imalat sisteminin statik olmad›¤›n›n da fark›na var›lmal›d›r. Dünya rekabeti, güvenilir ve tahmin edilebilir pazarlar›n yerini sürekli de¤iflen ve bölünen pazarlara b›rakmas›n› ge-tirmifltir. Müflteriler, daha çok seçene¤i ve meydana ç›kan e¤ilimleri tafl›yan özelliklere sahip ürünleri deneme f›rsatlar›na sahiplerdir. Sonuçta yeni ürünler piyasaya sürülmekte, piyasadaki ürünleri hayat e¤rileri k›salmakta ve ürünlerdeki özellefltirmeler dolay›s›yla pazarlar bölünmektedir. Günümüzde global market h›zl›

bir flekilde de¤iflmektedir. Bu durumda üreticiler müflterilerin ihtiyaçlar›n› ve piyasan›n ihtiyaçlar›n› daha h›zl› bir flekilde karfl›layabilmek için stratejilerini gelifltirmelidir. Baz› flirketler; müflterilerin ihtiyaçlar›n› daha h›zl› bir flekilde karfl›lamak, yüksek kalitedeki ürünleri uygun fiyatla satabilmek için yeni yöntemler kullanmaya bafllam›flt›r çünkü piyasan›n ihtiyaçlar›na zaman›nda karfl›l›k verilmemesi kar›n düflmesine neden olur. Son birkaç y›lda birçok iflletme bilgisayar destekli üretime geçmifltir. Ancak bu yeterli de¤ildir çünkü metodoloji de¤iflmeli; ifllevler, insanlar ve teknoloji birleflmelidir. Bu saye-de engeller kal-d›r›labilir ve iletiflim artt›r›labilir. Eflzamanl› veya sürekli mühendislik stratejisi, endüstride yaflanan bu problemlere çözüm olabilir. ‹malat sistemi için pazardaki de¤ifliklikler hem zorluk hem de f›rsatlar sunar. Ürün kavram›ndan pazara sunumuna kadar geçen süreyi -ürün gerçeklefltirme süresi- azaltacak bir sistemin önemli avantajlar› olacakt›r. En az hata say›s› ile en k›sa zamanda yeni ürünü tam kapasiteli üretime tafl›yan bir sistem, ürünün daha erken sunum avantaj›na sahip olacakt›r. Kolay ve uygun bir flekilde imal edilebilecek yeni bir ürün tasarlayan sistemin, maliyet ve zaman avantaj› olacakt›r. ‹malatç›n›n çevresi, müflteri talebinde artan bir flekilde gözlenen de¤iflime tepki verme yetene¤ine sahip olmas›n› gerektirir. Müflterinin bu talebi, yüksek kalite ve ucuz ürünlerle h›zl› bir flekilde cevap verme yetene¤inin de¤erini yükseltir. ‹malat sistemi, birço¤u tahmin edilemeyen girdilere tepki veren dinamik bir organizma olmal›d›r. Duyarl› ve beklenen bir flekilde bu güçlere cevap vermek için sistemin yeteri kadar anlafl›lmas›n›n sa¤lanmas›, yönetimin önemli mücadelelerinden biridir. Bunu baflarmak çok önemlidir çünkü önemli avantajlar sa¤lar. Eflzamanl› mühendislik yaklafl›m› sayesinde yönetimin hedefledi¤i baflar›lara ulaflabilmek mümkün olur.


PRODUCT ÜRÜN

Siemens Flender Reducers; he products manufactured by Flender are considerably respectable and reputable, preferred all around the world because of various reasons such as their being manufactured with state of the art technology accordingly with modular system rules, establishing a quality and price stability for over 100 years through their easy availability worldwide. Flender A.G., purchased by Siemens A.G. two years ago, continues its product services in the same line within the Automation and Control Systems section, under the umbrella of Siemens A.G. Flender reducers consist of products that comply with international standards and can be used in almost all sectors.

T

the reducers have been standardized and collected under the subheadings as follows: * Conveyor driving systems, * Aerator driving systems, * Elevator driving systems, * Running driving systems, * Mixing driving systems, * Cooling Tower driving systems, Reducers which are designed accor- * Extruder driving systems, ding to 94/9/EC (Ate95) * Water wheel driving systems Customers' expectations from * Reducers with raised central

lengths * Bevel Gear Reducers, Main Features * Helical and bevel gear reducers, * Universal applicability, * Modular system technology, * Easy accessibility all around the world, * High power capacity, * Tested all over the world, * 100.000 driving systems

Flender Redüktör Teknik Bilgiler

TABLO-1

85 N‹‹SAN/MAYIS 2010 YIL:3 SAYI:18


PRODUCT ÜRÜN

Perfect Plant and Motor Security from the Electronic Overcurrent Relay Sirius 3RB2 he new electronic overcurrent relay, Sirius 3RB2, provides a continuous plant and motor security from 0,1 A to 630 A. On the other hand, variation is reduced by 90% compared to standard thermic relays. Thermical adjusting area is determined as 1:4. Moreover, 3RB20/3-RB21 electronic thermic relay is designed very safely against heating. It involves ground fault sensation as well Electronic overcurrent relay 3RB20 is in compliance with the normal running class

T

86 N‹‹SAN/MAYIS 2010 YIL:3 SAYI:18

CLASS 10 and heavy running class CLASS 20. Concerning the 3RB21 electronic thermic relay, opening classes can be selected as CLASS 5, 10, 20 or 30 upon the device. Besides, it

includes a ground fault sensing system as well. Thanks to this feature, the devices and plants consuming electricity become more sensitive against insulation and humidity. 2RB22 electronic overcurrent relays, whose adjusting areas are determined as 1:10, establish a more extensive security for users and plants, using monostable contributory contacts and 3RB23 bistable contributory contacts. Siemens Sanayi ve Ticaret A.fi. Otomasyon ve Kontrol Sistemleri www.siemens.com.tr


PRODUCT ÜRÜN

New GC4215 Improves the Productivity in Steel Turning Owing to Security C 4 2 1 5 , a new steel turning class from Sandvik Coromant, provides enlarged cutting data in wet and dry conditions giving processing results of higher performance in a wide field of steel applications. The developed quality technology allows GC4215 to develop its productivity up to the last process, from continuous to short interval cuttings, in the applications from the region P15 to P20 without any security loss. GC4215 opens the way to developed cutting data in all P15 applications, compared to other classes. New carbide bottom layer and coating technologies come together, in order to supply the best improving, complementary and

G

resistant edge line, and allow a wider field of application. A safer performance is obtained, owing to the strength improved against deforma tion and abrasion caused by the new carbide bottom layer and coating technologies. Sandvik Coromant Sandvik Coromant, included in the Sandvik Tooling section, is a world leading trademark both for turning, milling and drilling processes in the field of cutting tool set and for modular tooling systems used in processing centers and lathes. Sandvik Coromant is represented in 60 countries by its own sales personnel and specialists with nearly 7000 employees.

87 N‹‹SAN/MAYIS 2010 YIL:3 SAYI:18


PRODUCT ÜRÜN

Rexroth Control Platform Expands in The Upper Performance Range

exroth Indra Control L65 is the ideal option for top performance demands regarding motion controlling applications. Rexroth is expanding the control panel, IndraControl L, using IndraControl L65, with respect to the highest performance and increased interface functionality. IndraControl L

R

forms the basis of system solutions for Rexroth's PLC, motion control and CNC applications. Rexroth uses the COM ExpressTM standard for control

88 N‹‹SAN/MAYIS 2010 YIL:3 SAYI:18

products included in the upper performance range. The Intel Celeron M processor of 1 GHz and IndraControl L65 are capable of providing such a performance that can even meet the highest demands of motion control applications. Flexible field-bus connections are allowed by modern net-

work controllers. Not only such standard field levels as Profibus DP and DeviceNet but also such Ethernet based field levels as Ethernet/IP and PROFINET IO can be used for any application. SERCOS III is used again for an Ethernet based real time powerful universal field level. Besides all these, a screen connection or a standard ethernet connection exists for purpose of programming. The expansion of modular I/O is only possible with Rexroth Inline products.


REKLAM

‹NDEKS‹

ÖN KAPAK: MAC‹T & MAC‹T ÖN KAPAK ‹Ç‹ : MAC‹T & MAC‹T KATLAMALI ÖN KAPAK : KALAYLCIO⁄LU MAK‹NA ARKA KAPAK: DORA SAC METAL ARKA KAPAK ‹Ç‹ : AJAN MAK‹NA ADA

Makina

42

MUTLUSAN

Elektrik

29

ARCA

Pvc

23

NEMAfi

Pano

15

ASER

Vinç

8

ÖMSA

Kalıp

16

ATLAS

Civata

22

OZKA

Makina

30

AYMET

Hidrolik Makina

25

fiAFAK

Metal

BAL-MAK

Makina

7

fiAH‹N

Makina

17

CEM

Makina

24

fiAH‹NLER

Metal

43

DORA

Saç-Metal

TEKSAN

Plastik

33

4F

Demir-Çelik

88

TEMELSAN

Makina

34

EMAS

Elektrik

31

TEMELSAN

Makina

35

ENTAfi

Metal

18-19

TEKNO-TEL

Yay Sanayi

41

GENÇ ELEKTR‹K

Pano

46

ÜNLÜ ÖZYILMAZ

Demir-Çelik

21

‹MAJ

Makina

10

VAH‹T

Makina

40

KALAYCIO⁄LU

Makina

11

YA⁄MUR

Metal

38

KARDELEN

Mühendislik

6

YA⁄MUR

Metal

39

KARTALLAR

Elektrik

28

YAKUP ZERE

Makina

36

KONELEX

Fuarcılık

47

WATER JET

MAC‹T

Demir-Çelik

12

WEM SUR‹YE

Fuar

9-32-48

MEPAR

Demir

13

WEM ‹STANBUL

Fuar

44

MESAN

Kesici-Tak›m

14

WEM SUR‹YE

Fuar

70-77-85

4-5

1

37


Makina Dergisi Sayı:18  

Makina Dergisi Sayı:18