__MAIN_TEXT__

Page 1

LUTY 2016 Podczas sesji plenarnej Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna odbył wizytę w Parlamencie Europejskim. Grzegorz Schetyna spotkał się w Strasburgu z Przewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej Manfredem Weberem, Przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude’em Junckerem oraz Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Martinem Schulzem. Wziął także udział w posiedzeniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej. Do Strasburga przyjechał także Sławomir Neumann, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Celem wizyty Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej było zapewnienie, że po wyborach parlamentarnych Polska nie odwraca się od Unii Europejskiej: „Zależy nam szczególnie na tym, żeby pokazać, że polska polityka nie musi mieć twarzy PiS-u, nie musi być odwrócona bokiem czy tyłem do Europy. Chcemy potwierdzać nasz dobry wpływ na politykę europejską i będziemy to robić”. Przyznał, że w Unii Europejskiej należy rozmawiać o sprawach Polski: „Zależy (nam) na tym, żeby Europa miała wiedzę o Polsce. Nie poddamy się PiS-owskiemu szantażowi, żeby nie rozmawiać w Europie o sprawach polskich. My się czujemy częścią Europy, polska polityka jest częścią polityki europejskiej, dlatego będziemy o tym rozmawiać”. Przewodniczący Schetyna zaznaczył, że rezolucja Platformy Obywatelskiej na temat sytuacji w Polsce została jedynie zawieszona

w oczekiwaniu na opinię Komisji Weneckiej Rady Europy o reformie Trybunału Konstytucyjnego: „W Polsce ciągle proces rujnowania polskiej pozycji trwa i nie jest zakończony. Legislacja, która jest szkodliwa dla państwa polskiego, postępuje. Są następne instytucje, którym odbiera się niezależność. Buduje się omnipotencję państwa”.

Kontakt dla Prasy

Agata Byczewska Biuro prasowe Grupy EPL agata.byczewska@europarl.europa.eu

Przewodniczący Neumann przyznał, że „dziś wizerunek i pozycja Polski jest rujnowana przez PiS. Polacy to nie tylko PiS, nie tylko działania, które odwracają się do Unii plecami. To także ludzie i siły polityczne w Polsce, którzy Unię uznają za coś ważnego i uważają, że silna Polska w silnej Unii Europejskiej to jest nasza racja stanu”.


Raport z sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego 1-4 lutego 2016 r. Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 18–19 lutego 2016 r. W Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat przygotowań do posiedzenia RE w dniach 18–19 lutego br., w której udział wzięli Bert Koenders (urzędujący przewodniczący Rady) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji).

Andrzej Grzyb Jak można rozwiązać sprawy emigracyjne, jak można rozwiązać sprawy uszczelnienia granic, jeżeli wzajemnie sobie nie będziemy jako kraje członkowskie ufać? A przecież zarządzanie granicami, rozwiązanie tego problemu to warunek konieczny do utrzymania swobody przepływu osób, swobody przepływu towarów, ale również i całego rynku. Również jest to warunek funkcjonowania Schengen. Swoboda przepływu osób i towarów wiąże się również z drugim tematem szczytu – kwestią Wielkiej Brytanii i jej ewentualnego wyjścia z UE.

Rola władz lokalnych i regionalnych w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych Posłowie debatowali na temat roli władz lokalnych i regionalnych w państwach członkowskich UE w kontekście funduszy europejskich.

Krzysztof Hetman Władze lokalne i regionalne odpowiadają za 70% inwestycji publicznych i są kluczowym podmiotem funduszy strukturalnych. Ich zaangażowanie w kształtowanie i wdrażanie unijnych strategii rośnie – musimy zadbać, by przybierało formę rzeczywistego partnerstwa, a nie jedynie mechanicznego wypełnienia zobowiązań wynikających z rozporządzeń. Jedynie oparta na wzajemnym zaufaniu współpraca pomiędzy samorządem, państwami członkowskimi i Komisją pozwoli na zwiększenie efektywności polityki spójności i przełoży się na długofalowe korzyści dla gospodarki unijnej.

Infrastruktura kolejowa i usługi publiczne w makro­ regionie Dunaju i makroregionie adriatyckim Posłowie debatowali na temat oświadczenia Komisji Europejskiej dotyczącego infrastruktury kolejowej i usług publicznych. Oświadczenie przedstawiła komisarz Corina Crețu.

Danuta Jazłowiecka Mówimy dzisiaj o strategii makroregionalnej i europejskiej sieci TEN-T makroregionu Dunaj–Adriatyk. Popieram apele moich kolegów, żeby jak najprędzej rozwinąć tę infrastrukturę kolejową. Jednakże chciałam zapytać Panią Komisarz, jaki priorytet nada Komisja w ramach europejskiej sieci TEN-T transportowi rzecznemu, szczególnie mam tu na uwadze drogę rzeczną Dunaj–Odra-Łaba?

Utworzenie europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobie­gania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej Wartość szarej strefy szacuje się na ok. 18% PKB UE. Jej negatywne skutki odczuwają zarówno pracownicy, przedsiębiorcy, jak i rządy. Posłowie przyjęli przepisy, dzięki którym powstanie specjalna platforma współpracy na poziomie europejskim, której zadaniem będzie zwalczanie zjawiska pracy nierejestrowanej.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz Praca nierejestrowana to zjawisko kosztowne ekonomicznie i społecznie. Ta platforma jest bardzo potrzebna, ale źle by się stało, gdyby jej działalność skupiła się tylko i wyłącznie na kontroli. Wielu pracodawców i pracowników podejmuje się lub oferuje pracę na czarno z desperacji, z braku dobrych przepisów czy zbyt wielkich obciążeń podatkowych. Apeluję, aby skupić się na przejrzystości przepisów, ułatwieniach w systemie podatkowym, zmniejszaniu obciążeń dla pracodawców oraz przygotowaniu i uporządkowaniu przepisów dotyczących pracy tymczasowej, dodatkowej i sezonowej.

Kryzys uchodźczy, kontrola granic zewnętrznych i przyszłość Schengen – Przestrzeganie międzynarodowej zasady non-refoulement – Finansowanie Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji – Wzrost nienawiści na tle rasowym i przemocy wobec uchodźców i migrantów w Europie UE musi pokonać paraliżujące ją lęki i podziały i skuteczniej zarządzać napływem imigrantów i uchodźców, uznali posłowie podczas wtorkowej debaty z prezydencją holenderską i Komisją. Dla utrzymania obszaru Schengen niezbędna jest skuteczna ochrona granic zewnętrznych UE.

Barbara Kudrycka Zaginięcie ogromnej liczby emigrujących dzieci w UE rodzi pytanie o poziom bezpieczeństwa w obozach dla uchodźców. Pokazuje też słabość informatycznych baz danych o osobach przybywających do Europy. Jak można odnaleźć te dzieci, jeśli nadal nie mamy zintegrowanego systemu wszystkich baz danych takich jak Eurodag, System Informacyjny Schengen i innych, a instytucje europejskie, takie jak EASO, Frontex czy nawet Europol nie mają pełnego do nich dostępu? Jak skutecznie prowadzić śledztwo przeciw gangom przemytniczym, jeśli służby w krajach członkowskich nie zawsze chcą się w pełni wymieniać niezbędnymi informacjami?

Jan Olbrycht Sposób radzenia sobie UE w sytuacji kryzysowej będzie miał ogromny wpływ na jej dalsze funkcjonowanie i generalnie na jej raison d’être. Jednym z elementów skuteczności UE jest umiejętne posługiwanie się środkami, w tym również środkami finansowymi. Z dużą uwagą PE śledzi kwestie dotyczące mechanizmu dla Turcji. Chciałbym w związku z tym zwrócić się do prezydencji z zapytaniem: jak wygląda wywiązanie się państw członkowskich z zobowiązania? I jak wpłynie mechanizm na rzecz Turcji na to, co dzisiaj nazywamy jednością budżetu?


Decyzja Komisji przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego podatku od osób prawnych Komisja Europejska proponuje, aby dostosować przepisy podatkowe we wszystkich 28 krajach UE w celu skutecznej walki z agresywnymi praktykami podatkowymi dużych przedsiębiorstw.

Dariusz Rosati Unikanie podatków przez firmy powoduje uszczuplenie dochodów budżetowych w państwach członkowskich i jest źródłem nieuczciwej konkurencji między firmami. Próby rozwiązania tego problemu przez poszczególne państwa nie przynoszą rezultatów. Z zadowoleniem witam propozycję KE, aby radykalnie ograniczyć skalę tego zjawiska poprzez przyjęcie pakietu legislacyjnego obejmującego projekt dyrektywy przeciwko unikaniu opodatkowania i projekt nowelizacji dyrektywy o współpracy administracyjnej. Muszą one jednak być zgodne z traktatami, a zwłaszcza z zasadami subsydiarności i proporcjonalności – nie może być mowy o harmonizacji stawek opodatkowania.

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2014 Prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi bronił decyzji dotyczących polityki monetarnej EBC, mówiąc że Bank zrewiduje swoje stanowisko w marcu i przyznając, że perspektywy inflacji z grudnia 2015 były zbyt różowe.

Dariusz Rosati Polityka pieniężna EBC słusznie koncentruje się na przywróceniu stabilności cen i przyczynianiu się do stopniowego ożywienia gospodarczego w strefie euro. Niekonwencjonalne środki, takie jak program zakupu aktywów i ujemne oprocentowanie depozytów, były na ogół skuteczne, choć nieco spóźnione. Gdyby zostały wprowadzone wcześniej, wyniki byłyby zapewne lepsze. Ale to nie jest krytyka, panie Draghi, gdyż jestem w pełni świadomy ograniczeń politycznych, a szczególnie silnego sprzeciwu ze strony niektórych członków Rady Prezesów.

Negocjowanie porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA) Posłowie przyjęli rekomendacje do toczących się negocjacji w sprawie umowy o handlu usługami (TiSA). Parlament Europejski chce porozumienia, które zapewni unijnym przedsiębiorstwom dostęp do międzynarodowych rynków z jednoczesną ochroną kluczowych usług publicznych w UE.

Jarosław Wałęsa To przełomowa umowa w zakresie dostępu do rynku, wzmocni też międzynarodowe przepisy w dziedzinie transportu, usług cyfrowych i finansowych. Będzie obejmować znaczną część światowego handlu usługami. To świetna okazja, by otworzyć nowe rynki dla firm oraz umocnić pozycję UE jako światowego lidera w dziedzinie usług. Jednak nie zapominajmy o prawach konsumentów związanych z opłatami roamingowymi, przewozowymi czy za używanie kart kredytowych za granicą. Mając to na uwadze, w pełni popieram wyłączenie usług publicznych i audiowizualnych z niniejszej Umowy.

Wprowadzenie kompatybilnych systemów rejestracji zwierząt domowych we wszystkich państwach członkowskich Posłowie debatowali z komisarz Coriną Crețu na temat potrzeby ujednolicenia systemów rejestracji zwierząt domowych.

Róza Thun Odpowiedzialność za to, jak zwierzęta miałyby być rejestrowane, za karanie przestępczości spoczywa na krajach członkowskich, ale potrzebujemy wspólnego systemu, tak jak w wielu innych dziedzinach, potrzebujemy również harmonizacji.Chciałam zaapelować do Pani Komisarz, żeby wykorzystywać organizacje pozarządowe, które w wielu z naszych krajów mają doskonały wgląd w ten temat i byłyby znakomitym partnerem w rozwiązaniu tego problemu.

Stosunki handlowe między UE a Chinami oraz status gospodarki rynkowej Jeśli Chiny otrzymają status gospodarki rynkowej, Unia będzie musiała znaleźć sposób – w zgodzie z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO), aby utrzymać zdolność do ochrony gospodarki przed nieuczciwą konkurencją/przywozem dumpingowym z Chin, przy jednoczesnym uznaniu Państwa Środka za strategicznego partnera.

Jarosław Wałęsa Dzisiejsze Chiny nie są pełnoprawnym członkiem społeczności globalnej gospodarki rynkowej i nie powinny być jako takie traktowane, dopóki nie zakończą koniecznych reform zgodnych z pięcioma kryteriami wyznaczonymi przez UE. Istotne jest, aby utrzymać skuteczne narzędzie antydumpingowe, aby móc reagować na wyzwania, takie jak np. te znane obecnie w przemyśle stalowym. Dzięki olbrzymiej pomocy państwa, chińskie firmy mogą zdecydować się na dominację również w wielu innych dziedzinach, a UE musi być w stanie odpowiednio i skutecznie zareagować.

Sprawa zaginionych wydawców książek w Hongkongu Posłowie wyrazili poważne zaniepokojenie zniknięciem pięciu krytycznych wobec Pekinu księgarzy. Lui Bo, Gui Minhai, Zhang Zhiping, Lin Rongji i Lee Po zaginęli przed czteroma miesiącami, a w styczniu br. stwierdzono, że dwaj z nich, którzy są obywatelami UE – Gui Minhai, obywatelem szwedzkim i Lee Po, obywatelem brytyjskim – są przetrzymywani w Chinach.

Bogdan Wenta W Hongkongu w tajemniczych okolicznościach zaczynają znikać wydawcy książek. Zniknięcia księgarzy mają znamiona porwań, gdyż ich publikacje były krytyczne wobec władz w Pekinie. Sprawa zaginięć zbulwersowała siedmiomilionowy Hongkong, w styczniu tysiące mieszkańców wyszły na ulice pod hasłem „Nie dla politycznych porwań”. Stawką jest przyszłość wolności Hongkongu. Parlament Europejski w swojej rezolucji wyraża poważne zaniepokojenie sytuacją, ale apeluje do władz kontynentalnych Chin oraz Hongkongu o jak najszybsze wyjaśnienie tej sprawy.


Grupa EPL z zadowoleniem przyjmuje reformy w Serbii

„Serbia wykonała znaczący postęp na drodze w kierunku Unii Europejskiej. Otwarcie pierwszych rozdziałów w grudniu było zasłużonym uznaniem jej starań z ostatnich miesięcy. Przed Serbią jeszcze wiele pracy, ale może być pewna pełnego poparcia Parlamentu Europejskiego dla swych wysiłków”, powiedział poseł David McAllister, sprawozdawca Parlamentu Europejskiego na temat Serbii, w trakcie debaty PE na temat raportu na temat postępów Serbii w 2015 roku. W sposób szczególny Grupa EPL odniosła się z zadowoleniem do postępów w dziedzinie normalizacji stosunków pomiędzy Serbią i Kosowem: „Ostatnie porozumienia mogą być postrzegane jako historyczne kroki Serbii. Wzywamy obydwie strony do implementacji, pełnej i w odpowiednim czasie, wszystkich istniejących porozumień. Normalizacja stosunków z Kosowem jest jednym z głównych warunków akcesji Serbii do UE”, zauważył poseł McAllister. Podkreślił również znaczenie współpracy regionalnej: „Stabilizacja Bałkanów Zachodnich ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego państw regionu oraz ich perspektywy integracji z UE”. Wezwał także rząd Serbii do utrzymania aktywnego zaangażowania w realizację strategicznych celów, prowadzących do akcesji do UE: „Zauważamy dokonany postęp w wielu dziedzinach, lecz wciąż wiele jest do zrobienia przy wzmacnianiu rządów prawa, szczególnie walce z przestępczością zorganizowaną oraz z korupcją. Serbia musi poprawić planowanie, koordynację oraz monitoring implementacji nowych przepisów i polityk”.

Kontakt do Posła

David McALLISTER Tel.: +33 (0)3 88 175130 david.mcallister@europarl.europa.eu

Kontakt dla Prasy

Meike Bogdan Biuro prasowe Grupy EPL meike.bogdan@europarl.europa.eu

Nowe zasady testów emisji samochodowych zmniejszą zanieczyszczenie powietrza Parlament Europejski ustanowił drogę dla lepszych zasad testów emisji samochodowych. „PE podjął pragmatyczną decyzję. Podczas gdy istniejące porozumienie jest dalekie od idealnego, przyjęcie zasad pozwoli na szybką implementację testów emisji. Umożliwia ono skuteczne obniżenie poziomu zanieczyszczeń przez samochody z silnikami diesla, w krótkim czasie”, powiedział poseł Ivo Belet, członek Komisji Śledczej do spraw pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (EMIS), w odpowiedzi na głosowanie, w wyniku którego Parlament Europejski nie zawetował nowych pułapów emisji spalin z samochodów diesla. Parlament Europejski znacznie ulepszył porozumienie dotyczące testów emisji zawarte między państwami członkowskimi poprzez włączenie rocznego przeglądu testów rzeczywistego poziomu emisji (RDE – real driving emissions), uwzględniwszy również postęp techniczny w przemyśle samochodowym. Zasady dopuszczają pewną elastyczność,

która umożliwi przemysłowi samochodowemu stosowanie się do nich. Dzięki temu Parlament Europejski będzie mógł monitorować czy różnica pomiędzy rzeczywistymi emisjami i narzuconymi limitami jest na tyle niewielka, na ile pozwalają innowacje technologiczne. Jednakże poseł Peter Liese, koordynator Grupy EPL w Komisji Ochrony Środowiska (ENVI), zauważył, że decyzja komitetu ekspertów Rady została skrytykowana przez Komisję ENVI jako niewystarczająco ambitna.

Kontakt do Posła

Kontakt do Posła

Ivo BELET Tel.: +33 (0)3 88 175623 ivo.belet@europarl.europa.eu

Biuro Zewnętrzne Grupy EPL w Warszawie ul. Jasna 14/16a 00-041 Warszawa Polska Marcin Trojanowski Telefon: +48 22 892 93 05 E-mail: epl-warszawa@europarl.europa.eu

„Problemem jest że nie możemy zmienić decyzji, a jedynie głosować za lub przeciw. Mogę wyobrazić sobie bardziej rygorystyczne limity, ale jeśli odrzucilibyśmy obecne, istniałoby ryzyko posiadania przez najbliższe lata jedynie testów laboratoryjnych. To nie byłby krok w kierunku ochrony środowiska. Różnica pomiędzy ustalonymi teraz limitami oraz czysto laboratoryjnymi testami jest o wiele większa niż różnica pomiędzy przyjętymi limitami i teoretycznie większym rygorem”, powiedział Peter Liese.

Peter LIESE Tel.: +33 (0)3 88 175981 peter.liese@europarl.europa.eu

Biuro prasowe Grupy EPL w Brukseli Agata Byczewska +32 2 28 44 579 agata.byczewska@ep.europa.eu Twitter: @abyczewska

Gabriela Karol +32 2 28 42 403 gabriela.karol@ep.europa.eu Twitter: @gk_karol

Kontakt dla Prasy

Lars Ole Løcke Biuro prasowe Grupy EPL lars.loecke@europarl.europa.eu

www.eppgroup.eu www.facebook.com/GrupaEPL www.twitter.com/eppgroup www.youtube.com/user/eppgrouptv www.flickr.com/photos/epp_group_official www.instagram.com/eppgroup www.linkedin.com/company/epp-group-in-the-european-parliament

Profile for EPP Group in the European Parliament

Newsletter Delegacji PO-PSL w Grupie EPL – luty 2016 r  

Informacje o aktywności największej frakcji politycznej w Parlamencie Europejskim – Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) i jej polskich p...

Newsletter Delegacji PO-PSL w Grupie EPL – luty 2016 r  

Informacje o aktywności największej frakcji politycznej w Parlamencie Europejskim – Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) i jej polskich p...

Profile for eppgroup