ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º 2022 Race Book

Page 1

No eres lo que eres lo que superas P A T R O C I N A D O R O F I C I A L A R T I E M E P I C C A M I D E C A V A L L S 3 6 0 º logras, M E N O R C A | M A D R I D | A S T U R I A S a r t i e m h o t e l s . c o m

CONTINGUTS

Presentació: amb impuls renovat 5 Natura i esport: el binomi perfecte 9 El Camí de Cavalls i el recorregut de 360º 12 Una petita illa enmig del Mediterrani 14

Posidònia la perla del Mediterràni

Projecte de conservació del Camí de Cavalls 19 Camí de Cavalls 360º non-stop

Menorca 360º, camina, pedala, explora, viu Menorca

La cursa

Programa

Mapa de la cursa

Reglament

Decàleg del participant........................

Senyalització

Respecte per les zones naturals fràgils

TrailRun Epic 360º

Experience 360º

MountainBike Epic 360º

CONTENIDOS

Presentació: amb impuls renovat 5 Naturaleza y deporte: el binomio perfecto 9 El Camí de Cavalls y el recorrido de 360º 12 Una pequeña isla en medio del Mediterráneo 14 Posidonia la perla del Mediterráneo 17 Proyecto de conservación del Camí de Cavalls 19

Camí de Cavalls 360º non-stop

Menorca 360º, camina, pedalea, explora, vive Menorca

La carrera

Programa

Mapa de la carrera

Reglamento.........

Decálogo del participante

Señalización

Respeto por las zonas naturales frágiles

TrailRun Epic

Experience 360º

MountainBike Epic

CONTENTS

Presentació: amb impuls renovat 5 Nature and sport: the perfect binomial

The Camí de Cavalls and the 360º tour 12 A small island in the middle of the Mediterranean 14

Posidonia the pearl of the Mediterranean 17 Conservation project of Camí de Cavalls

Camí de Cavalls 360º non-stop

Menorca 360º, hike bike, explire, live Menorca

The race

for fragile

Epic

4
17
20
23
.................................................... 25
26
................................. 30
33
39
42
46
............................... 48
55
62
20
23
25
..................................................26
................................. 30
......................................33
39
............................................. 42
46
360º ................................. 48
......................................55
360º ........................ 62
9
19
20
23
25 Program .................................................26 Race map .............................................. 30 Regulations.............................................43 Participant decalogue 39 Signalling ..............................................42 Respect
natural areas 46 TrailRun
360º ................................48 Experience 360º ..................................... 55 MountainBike Epic 360º ........................ 62

PRESENTACIÓ:

AMB IMPULS RENOVAT

L’ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º és una estrella que brilla en l’univers molt més extens de la ruta autoguiada per eta pes de Camí de Cavalls 360º. L’origen i la inspiració de la cursa, l’equip que hi ha al darrere, és el de Camí de Cavalls 360º, que celebra aquest any el seu desè aniversari i la seva onzena temporada d’activitat.

L’any 2015 vam decidir reunir els ingre dients bàsics de Camí de Cavalls 360º: ruta a peu i MTB, multi-etapa, convivència i res pecte pel medi i paisatge menorquí. Vam agafar aquests ingredients i els vam posar dins l’olla juntament amb els ingredients afegits de la competició i d’una il·lusió re novada. I d’aquí en va néixer, el setembre de 2015, l’Epic Camí de Cavalls 360º.

Després de set edicions amb formats i re correguts canviants, la vuitena edició de l’Epic Camí de Cavalls 360º suposa l’inici d’una nova època amb grans novetats. Per primera vegada, les modalitats TrailRun i MountainBike completaran la volta sence ra a l’illa.

PRESENTACIÓN: CON IMPULSO RENOVADO

La carrera Epic Camí de Cavalls 360º, que celebra este 2021 su séptima edición, es una estrella que brilla en el universo mucho más extenso de la ruta autoguiada por eta pas de Camí de Cavalls 360º. El origen y la inspiración de la carrera, el equipo que hay detrás, es el de Camí de Cavalls 360º, que celebra este año su undécima temporada de actividad.

En 2015 decidimos reunir los ingredientes básicos de Camí de Cavalls 360º: ruta a pie y MTB, multi-etapa, convivencia y respeto por el medio y paisaje menorquín. Cogimos estos ingredientes y los pusimos en la olla junto con los ingredientes añadidos de la competición y de una ilusión renovada. Des pués de unos meses de cocción nació la Epic Camí de Cavalls 360º, que celebró su prime ra edición en septiembre de 2015.

Después de siete ediciones con formatos y recorridos cambiantes, la octava edición de la Epic Camí de Cavalls 360º supone el inicio de una nueva época con grandes no vedades. Por primera vez, las modalidades

PRESENTATION: WITH RENEWED IMPETUS

The Epic Camí de Cavalls 360º race, which celebrates its seventh edition in 2021, is a star that shines in the much larger univer se of the Camí de Cavalls 360º self-guided stage tour. The origin and inspiration of the race, the team behind it, it’s the same as Camí de Cavalls 360º, which celebrates its eleventh season of activity this year.

In 2015 we decided to bring together the basic ingredients of Camí de Cavalls 360º: hiking, running and MTB tour, multi-stage, coexistence and respect for the Menorcan environment and landscape. We took the se ingredients and threw them in the pot along with the added ingredients of com petition and a renewed enthusiasm. After a few months of cooking, the Epic Camí de Cavalls 360º was born, which held its first edition in September 2015.

After seven editions with changing formats and routes, the eighth edition of the Epic Camí de Cavalls 360º marks the beginning of a new era with great novelties. For the first time, the TrailRun and MountainBike

5

A més, el servei i l’experiència del par ticipant fan un salt endavant gràcies a la col·laboració d’ARTIEM Hotels. L’esde veniment comptarà amb l’hotel ARTIEM Audax com a base d’operacions i lloc de reunió i descans dels participants, ofe rint-los una experiència d’una qualitat sense precedents.

L’esdeveniment compta, com en les edi cions anteriors, amb el patrocini destacat de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i de l’Agència d’Estratègia Turís tica de les Illes Balears.

En l’Epic Camí de Cavalls 360º, el verb “guanyar” sempre s’ha conjugat de mol tes maneres. Conjuguem-lo altra vegada i celebrem que hem competit, hem après i hem respectat. Que hem tornat a ser fillets petits per tres dies. Que hem fet màgia, una vegada més. I que l’esperit de l’Epic Camí de Cavalls 360º segueix més viu que mai.

L’equip de Camí de Cavalls 360º

TrailRun y MountainBike completarán la vuelta entera a la isla.

Además, el servicio y la experiencia del par ticipante dan un salto adelante gracias a la colaboración de ARTIEM Hotels. El evento contará con el hotel ARTIEM Audax como base de operaciones y lugar de reunión y descanso de los participantes, ofreciéndoles una experiencia de calidad sin precedentes.

El evento cuenta, como en las anteriores ediciones, con el patrocinio destacado de la Fundació Foment del Turisme de Menorca y de la Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears.

En la Epic Camí de Cavalls 360º, el verbo “ganar” siempre se ha conjugado de mu chas maneras. Conjuguémoslo de nuevo y celebremos que hemos competido, hemos aprendido y hemos respetado. Que hemos vuelto a ser niños pequeños por tres días. Que hemos hecho magia, una vez más. Y que el espíritu de la Epic Camí de Cavalls 360º sigue más vivo que nunca.

El equipo de Camí de Cavalls 360º

modalities will complete the entire tour of the island.

In addition, the service and experience of the participants take a leap forward thanks to the collaboration of ARTIEM Hotels. The event will have the ARTIEM Audax hotel as the base of operations and meeting and resting place for the participants, offering them an unprecedented quality experience.

As in previous editions, the event is spon sored by the Fundació Foment del Turisme de Menorca and the Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears.

In the Epic Camí de Cavalls 360º, the verb “win” has always been conjugated in many ways. Let’s put it back together and celebra te that we have competed, we have learned and we have respected. That we have been little children again for three days. That we have done magic, once again. And that the spirit of the Epic Camí de Cavalls 360º ali ve, more than ever.

Camí de Cavalls 360º Team

Singular por naturaleza

Te animamos a explorar nuestra diversidad de paisajes, a sumergirte en nuestras aguas, a participar de nuestras costumbres y tradiciones, a saborear nuestra gastronomía… ¡atrévete a experimentar un sinfín de nuevas sensaciones en este enclave privilegiado en medio del Mediterráneo y comparte tu experiencia con todos!

¿Realmente quieres conocer Menorca? ¡Recorre nuestra isla a lomos de un caballo! La sensación de libertad que proporciona es una experiencia especialmente recomendable para los amantes de la naturaleza. Es algo más que turismo de aventura. Menorca es un destino especializado en actividades náuticas que te ofrece multitud de posibilidades de probar o perfeccionar deportes como kayak, vela, submarinismo, chárter, stand-up paddle, windsurf, excursiones marítimas y motos acuáticas. Elige uno o elígelos todos, y siente el mar de Menorca intensamente.

Naturally unique

Explore the widely varying landscape. Plunge into the water. Share our customs and traditions. Taste our cuisine. Discover a whole new range of experiences in this very special spot in the heart of the Mediterranean, and share your impressions. Do you want to get to know the real Menorca? Range the island on horseback! The feeling of freedom you get is an unforgettable experience for outdoor enthusiasts. It is much more than an adventure activity.

Menorca is a Nautical Destination, specialising in nautical activities. On offer are a multitude of sports to try out or improve your skills, such as kayaking, sailing, scuba diving, boat charter, stand up paddle, windsurf, maritime excursions and water scootering. Choose one or choose them all. Make the most of the sea of Menorca.

www.menorca.es

MenorcaNaturaleza en estado puro

Menorca

reúne todas las condicio nes para disfrutar de unas vaca ciones ideales en un entorno que lleva décadas protegiendo el bien más preciado actualmente: una naturaleza bien conservada.

La isla, que es Reserva de la Biosfera desde 1993, tiene hábitats diversos (pi nares, zonas agrícolas, islotes y gran des acantilados) que acogen variedad de pájaros. Es un entorno perfecto para practicar el avistamiento de aves, el birdwatching: el milano real y el águila pescadora se mezclan con garzas y ga viotas en paisajes incomparables. Los amantes del senderismo, pueden recorrer a pie, en bicicleta o a caballo el famoso Camí de Cavalls (Camino de Caballos). Esta ruta de origen defensivo es una de las muchas que ofrece la isla y brinda la mejor panorámica de la costa en sus 20 etapas señalizadas.

Menorca es también el lugar ideal para practicar kayak y hay excursio nes para todos: desde principiantes a expertos, ya sea alquilando el ka yak o contratando rutas con monitor. Y bajo la superficie del agua, nos espera otro paraíso, el de los submarinistas: aguas limpias y cálidas, un fondo mari no con praderas de posidonia y grutas espectaculares por descubrir.

EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS

Tras una buena excursión nada mejor que disfrutar de una experiencia gastro nómica. Hay propuestas que combinan la visita a explotaciones agrarias donde se elaboran productos tan preciados como el queso de Menorca con catas y demostraciones, talleres culinarios en restaurantes y pastelerías, visita al mer cado con un chef...

TURISMO DE ESTRELLAS

Y para acabar el día, Menorca te propo ne que mires al cielo y... ¡disfrutes de las estrellas! La isla cuenta con los cer tificados de Destino turístico y Reserva Starlight, que asegura la calidad del cielo oscuro. Contemplar la Vía Láctea desde un barco o disfrutar de cielo es trellado en un yacimiento arqueológico de “talaiots” son algunas de las pro puestas de astroturismo en la isla.

Con todas estas ofertas, Menorca se ha convertido en un referente del turismo responsable y el próximo mes de octu bre será la sede del Congreso Nacio nal de Ecoturismo.

Fundació Foment del Turisme de Menorca
www.menorca.es www.illessostenibles.travel Autor: David Arquimbau Fundació Foment del Turisme de Menorca Fundació Foment del Turisme de Menorca Fundació Foment del Turisme de Menorca
ECOTOURISM DESTINATION

NATURA I ESPORT:

EL BINOMI PERFECTE

Menorca és, sense dubte, una terra espe cial, amb un llegat mediambiental molt ric. Una terra que té la sostenibilitat com a bandera, i així se li ha reconegut amb la distinció de la UNESCO com a reserva de biosfera durant ja fa gairebé trenta anys.

El Camí de Cavalls és un dels nostres principals atractius, una ruta que rode ja el litoral i que permet la pràctica de turisme actiu, com la cursa Epic Camí de Cavalls 360º. Els qui tingueu el privilegi de fer aquesta cursa podreu gaudir d’uns paisatges únics gràcies a la bona conser vació del medi ambient i la biodiversitat pel fet d’haver sabut trobar l’equilibri en tre l’activitat econòmica i la preservació dels nostres recursos naturals.

A través d’aquesta competició, també podreu comprovar que Menorca és molt més que platges d’aigües cristal·lines.

Teniu davant vosaltres l’oportunitat de gaudir de la riquesa del paisatge que ens envolta, una altra manera de viure els pe tits plaers que ofereix Menorca.

Susana Mora Humbert, Presidenta del Consell Insular de Menorca

NATURALEZA Y DEPORTE:

EL BINOMIO PERFECTO

Menorca es sin duda una tierra especial, con un legado medioambiental muy rico.

Una tierra que tiene la sostenibilidad como bandera, y así se le ha reconocido con la distinción de la UNESCO como reserva de biosfera durante ya casi treinta años.

El Camí de Cavalls es uno de nuestros principales atractivos, una ruta que rodea el litoral y que permite la práctica de turis mo activo, como la carrera Epic Camí de Cavalls 360º. Quienes tengáis el privilegio de hacer esta carrera podréis disfrutar de unos paisajes únicos gracias a la buena conservación del medio ambiente y la bio diversidad por haber sabido encontrar el equilibrio entre la actividad económica y la preservación de nuestros recursos na turales.

A través de esta competición, también podréis comprobar que Menorca es mu cho más que playas de aguas cristalinas.

Tenéis ante vosotros la oportunidad de disfrutar de la riqueza del paisaje que nos rodea, otra forma de vivir los pequeños pla ceres que ofrece Menorca.

Susana Mora Humbert, presidenta del Consell Insular de Menorca

NATURE AND SPORT: THE PERFECT BINOMIAL

Menorca is undoubtedly a special land, with a very rich environmental legacy. A land that has sustainability as its flag, and thus has been recognized with the distinc tion by UNESCO as a biosphere reserve for almost thirty years now.

The Camí de Cavalls is one of our main at tractions, a route that surrounds the coastli ne and that allows the practice of active tou rism, such as the Epic Camí de Cavalls 360º race. Those of you who have the privilege of doing this race will be able to enjoy unique landscapes thanks to the good conservation of the environment and biodiversity, a result of having found a balance between econo mic activity and the preservation of our na tural resources.

Through this competition, you will also be able to verify that Menorca is much more than beaches with crystal clear waters. You have the opportunity to enjoy the richness of the landscape that surrounds us, another way of experiencing the small pleasures that Menorca offers.

Susana Mora Humbert, president of the Consell Insular de Menorca

9

Camí de Cavalls 360º és la volta a Menorca per etapes a través del GR-223, un sender ancestral de 185 km que dóna la volta a l’illa, recorrent el seu litoral verge i els barrancs i camps de l’interior.

Ruta autoguiada amb allotjament a final d’etapa, transfers d’equipatge, assessorament, mapa, llibre de ruta i molt més.

Tres modalitats: Senderisme, Trail Running i BTT.

Es pot realitzar durant qualsevol època de l’any.

Ruta organitzada per l’agència local 40º Nord.

Visita el nostre web i prepara’t per l’aventura!

Camí de Cavalls 360º es la vuelta a Menorca por etapas a través del GR-223, un sendero ancestral de 185 km que da la vuelta a la isla, recorriendo su litoral virgen y los barrancos y campos del interior.

Ruta autoguiada con alojamiento a final de etapa, transfers de equipaje, asesoramiento, mapa, libro de ruta y mucho más.

Tres modalidades: Senderismo, Trail Running y BTT.

Se puede realizar durante cualquier época del año.

Ruta organizada por la agencia local 40º Nord.

¡Visita nuestro web y prepárate para la aventura!

Camí de Cavalls 360º is the tour around Menorca in stages through the GR-223 footpath, an ancient trail that circumnavigates the is land, traces its coastline and runs by many inland ravines and fields.

Self-guided tour with accommodation at the end of the stage, luggage transfers, advice on the route, map, trail book and much more.

Three modalities: Hiking, Trail Running and MTB. It can be done at any time of the year.

Route organized by the local agency 40º Nord.

Visit our website and get ready for the adventure!

11
12
13
14
15
16
19

CAMÍ DE CAVALLS 360º NON-STOP

Camí de Cavalls 360º Non-Stop consisteix en el recorregut complet del GR-223 -tota la volta a Menorca- d’una tirada. Una experiència única, que es pot viure de forma individual o en grup i que comp ta amb l’al·licient d’intentar establir el temps més ràpid conegut o FKT (Fastest Known Time). En total, una aventura contra el rellotge de 185 quilòmetres de distància i uns 3.350 metres de desnivell.

La volta Non-Stop pel Camí de Cavalls és sens dubte el repte més especial que pot oferir l’illa de Menorca. Els seus 185 quilòmetres tècnics i trencacames et per meten dibuixar el contorn de l’illa passa rere passa, pedalada rere pedalada, en una aventura única i a l’abast només dels més ben preparats.

Rànquing obert a qualsevol participant

Camí de Cavalls 360º Non-Stop inclou un rànquing que està obert a qualsevol par ticipant. Per homologar la marca s’han de presentar proves que el recorregut ha estat seguit de forma íntegra, mitjançant tracks originals de GPS i altres informa cions.

FKT actual

Durant el 2022 Camí de Cavalls 360º ha estat l’escenari de nous intents de volta Non-Stop. El passat 18 de febrer, l’aus tralià Lachlan Morton va establir un nou

CAMÍ DE CAVALLS 360º NON-STOP

Camí de Cavalls 360º Non-Stop consis te en el recorrido completo del GR-223 -toda la vuelta a Menorca- del tirón. Una experiencia única, que se puede vivir de forma individual o en grupo y que cuenta con el aliciente de intentar establecer el tiempo más rápido conocido o FKT (Fas test Known Time). En total, una aventura contra el reloj de 185 kilómetros de dis tancia y unos 3.350 metros de desnivel.

La vuelta Non-Stop por el Camí de Ca valls es sin lugar a dudas el reto más especial que puede ofrecer la isla de Menorca. Sus 185 kilómetros técnicos y rompepiernas te permiten dibujar el contorno de la isla paso a paso, pedalea da tras pedaleada, en una aventura única y al alcance sólo de los mejor preparados.

Ránking abierto a cualquier participante

Camí de Cavalls 360º Non-Stop incluye un ránking que estará abierto a cualquier par ticipante. Para homologar la marca hay que presentar pruebas de que el recorrido ha sido seguido de forma íntegra, mediante tracks originales de GPS y otras informaciones.

FKT actual

Durante el 2022 Camí de Cavalls 360º ha sido el escenario de nuevos intentos de vuelta Non-Stop. El pasado 18 de febrero, el australiano Lachlan Morton estable ció un nuevo FKT, marcando un crono de

CAMÍ DE CAVALLS 360º NON-STOP

Camí de Cavalls 360º Non-Stop consists of completing the whole GR-223 route, going all the way around Menorca, in a single push. It’s a unique experience, which can be lived solo or in a group, with the incen tive of trying to establish the FKT (Fastest Known Time). An adventure against the clock of 185 kilometers of distance and around 3,350 meters of elevation gain.

The Non-Stop tour around the Camí de Ca valls is without a doubt the most special challenge that the island of Menorca can offer. Its 185 technical and leg-breaking ki lometers will allow you to draw the outline of the island step by step, pedal stroke by pedal stroke, in a unique adventure only achievable by the best prepared.

Ranking open to any participant

Camí de Cavalls 360º Non-Stop does in clude a ranking that will be open to any participants. In order to verify the mark, proofs that the route has been followed in its entirety must be presented, showing original GPS tracks and other information.

Actual FKT

In 2022 Camí de Cavalls 360º was the scene of new Non-Stop attempts. On Fe bruary 18, the Australian Lachlan Morton established a new FKT, setting a time of 10:12:01. Two months later, on April 25, Ismael Ventura lowered that time by 10

20

FKT, marcant un crono de 10:12:01. Dos mesos després, el 25 d’abril, Ismael Ven tura rebaixà aquest temps en 10 minuts, deixant un crono final de 10:02:07. Ara mateix, Ismael Ventura està en possessió del temps més ràpid conegut tant en sen tit horari com antihorari. El millor temps femení continua a mans de Sandra Jordà, amb un temps total de 15:01:46. Qui serà el següent a intentar-ho? Es podrà baixar de les 10 hores?

Per damunt de tot, una experiència

En qualsevol cas, l’experiència de Camí de Cavalls 360º Non-Stop no està reser vada només a participants individuals a la recerca del millor temps possible. Per damunt de tot, és una experiència única que es pot gaudir (i patir) tant en solitari com amb amics.

Èpoques recomanades

Les èpoques recomanades són de març a mitjans de maig, i de mitjans de setembre a finals d’octubre. És recomanable evitar sobretot els mesos de més calor, ja que afegeixen encara més duresa a un repte que té una dificultat extrema fins i tot amb temperatures moderades.

+ info: camidecavalls360.com/ca/non-stop

10:12:01. Dos meses después, el 25 de abril, Ismael Ventura rebajó ese tiempo en 10 minutos, dejando un crono final de 10:02:07. Ahora mismo Ismael Ven tura está en posesión del tiempo más rápido conocido tanto en sentido hora rio como antihorario. El mejor tiempo femenino continúa en manos de Sandra Jordà, con un tiempo total de 15:01:46. ¿Quién será el siguiente en intentar lo? ¿Se podrá bajar de las 10 horas?

Por encima de todo, una experiencia

La experiencia de Camí de Cavalls 360º Non-Stop no está reservada solamente a participantes individuales en busca del mejor tiempo posible. Por encima de todo, es una experiencia única que se puede dis frutar (y sufrir) tanto en solitario como en tre amigos.

Épocas recomendadas

Las épocas recomendadas son de marzo a mediados de mayo, y de mediados de septiembre a finales de octubre. Es reco mendable evitar sobre todo los meses de más calor, ya que añaden aún más dureza a un reto que tiene una dificultad extre ma incluso con temperaturas moderadas.

+ info: camidecavalls360.com/es/non-stop

minutes, leaving a final time of 10:02:07. Right now Ismael Ventura is in possession of the fastest known time both clockwise and counterclockwise. The best female time continues in the hands of Sandra Jor dà, with a total time of 15:01:46. Who will be the next to try? Can anyone beat the 10 hour mark?

An experience, above all

Anyway, the experience on Camí de Ca valls 360º Non-Stop isn’t only reserved to solo participants in search of the best time possible. Above all, it is a unique experien ce to enjoy (and suffer) both solo and ac companied by friends.

Best time of the year

The recommended times to do it are March to mid-May, and mid-September to late Oc tober. It is highly advisable to avoid the hottest months, as they add even more har shness to a challenge that has extreme di fficulty even with moderate temperatures.

+ info: camidecavalls360.com/en/non-stop

21

NAVEGAR HACIA UN MUNDO MÁS SOSTENIBLE

Es

Navegamos a Gas Natural

Una energía más respetuosa con el medio ambiente

Nuestra flota es ecoeficiente

Con innovaciones que hacen que la navegación sea más sostenible A bordo

Reducimos el impacto ambiental con menaje biodegradable Compartimos el Rumbo

Desde Fundación Baleària ayudamos a realizar acciones que preservan nuestro medio ambiente

rumboverde.es
nuestro #RumboVerde
23
24
26 PROGRAMA · PROGRAMA · PROGRAMME DIJOUS · JUEVES · THURSDAY · 03/11 11:30 Cala Galdana · ARTIEM Audax Presentació davant la premsa Presentación ante la prensa Press conference 14:00 - 19:00 Cala Galdana · ARTIEM Audax Recollida de dorsals Entrega de dorsales Bib pick-up 19:00 Cala Galdana · ARTIEM Audax Briefing Briefing Briefing DIVENDRES · VIERNES · FRIDAY · 04/11 08:00 Camí del Pilar* MountainBike Epic 360º | Inici etapa 1 MountainBike Epic 360º | Inicio etapa 1 MountainBike Epic 360º | Start stage 1 08:30 Camí del Pilar* TrailRun Epic 360º | Inici etapa 1 TrailRun Epic 360º | Inicio etapa 1 TrailRun Epic 360º | Start stage 1 11:30 Addaia · Punta de sa Torre Experience 360º | Inici etapa 1 Experience Epic 360º | Inicio etapa 1 Experience Epic 360º | Start stage 1 11:00 Maó · Base Naval Arribada dels primers participants MountainBike Llegada de los primeros participantes MountainBike First MountainBike racers to the finish line 13:45 Maó · Base Naval Arribada dels primers participants TrailRun i Experience Arribada dels primers participants TrailRun i Experience First TrailRun and Experience racers to the finish line 18:40 Maó · Base Naval Arribada dels darrers participants TrailRun Arribada dels darrers participants TrailRun Last TrailRun racers to the finish line 21:00 Cala Galdana · ARTIEM Audax Lliurament de dorsals de líder i trofeus de guanyadors de l’etapa 1 Lliurament de dorsals de líder i trofeus de guanyadors de l’etapa 1 Leader bibs and stage winner trophies ceremony DISSABTE · SÁBADO · SATURDAY · 05/11 08:00 Es Castell · Camp de futbol MountainBike Epic 360º | Inici etapa 2 MountainBike Epic 360º | Inicio etapa 2 MountainBike Epic 360º | Start stage 2 08:15 Es Castell · Camp de futbol TrailRun Epic 360º | Inici etapa 2 TrailRun Epic 360º | Inicio etapa 2 TrailRun Epic 360º | Start stage 2 10:30 Es Canutells Experience 360º | Inici etapa 2 Experience Epic 360º | Inicio etapa 2 Experience Epic 360º | Start stage 2 10:30 Cala Galdana · ARTIEM Audax Arribada dels primers participants MountainBike Llegada de los primeros participantes MountainBike First MountainBike racers to the finish line 12:20 Cala Galdana · ARTIEM Audax Arribada dels primers participants TrailRun Llegada de los primeros participantes TrailRun First TrailRun racers to the finish line 12:50 Cala Galdana · ARTIEM Audax Arribada dels primers participants Experience Llegada de los primeros participantes Experience First Experience racers to the finish line

17:15

18:00

Cala Galdana · ARTIEM Audax

Arribada dels darrers participants TrailRun i Experience Llegada de los últimos participantes TrailRun y Experience Last TrailRun and Experience racers to the finish line

Cala Galdana · ARTIEM Audax Lliurament de dorsals de líder i trofeus de guanyadors de l’etapa 2 Entrega de dorsales de líder y trofeos de ganadores de la etapa 2 Leader bibs and stage winner trophies ceremony

DIUMENGE · DOMINGO · SUNDAY · 06/11

08:00

08:15

11:00

10:45

12:30

13:10

17:10

17:15

Camí del Pilar*

MountainBike Epic 360º | Inici etapa 3

MountainBike Epic 360º | Inicio etapa 3 MountainBike Epic 360º | Start stage 3

Camí del Pilar* TrailRun Epic 360º | Inici etapa 3 TrailRun Epic 360º | Inicio etapa 3 TrailRun Epic 360º | Start stage 3

Ciutadella · Castell de St Nicolau Experience 360º | Inici etapa 3

Experience Epic 360º | Inicio etapa 3

Experience Epic 360º | Start stage 3

Cala Galdana · ARTIEM Audax Arribada dels primers participants MountainBike Llegada de los primeros participantes MountainBike First MountainBike racers to the finish line

Cala Galdana · ARTIEM Audax Arribada dels primers participants TrailRun Llegada de los primeros participantes TrailRun First TrailRun racers to the finish line

Cala Galdana · ARTIEM Audax

Arribada dels primers participants Experience Llegada de los primeros participantes Experience First Experience racers to the finish line

Cala Galdana · ARTIEM Audax Arribada dels darrers participants TrailRun i Experience Llegada de los últimos participantes TrailRun y Experience Last TrailRun and Experience racers to the finish line

Cala Galdana · ARTIEM Audax Lliurament de premis i cloenda Entrega de premios y clausura Trophies and closing ceremony

* No es podrà accedir amb vehicle privat fins a la zona de la sortida al Camí del Pilar, ni hi haurà cap pàrquing públic habilitat.

* No se podrá acceder con vehículo privado hasta la zona de la salida en el Camí del Pilar, ni habrá parking público habilitado.

* It will not be possible to access by private vehicle to the start area in the Camí del Pilar, nor will there be any public parking enabled.

27

DESCARREGA LA NOSTRA APP

NUESTRA APP

OUR APP

RÀPIDA

RÁPIDA

DESCÁRGATE
DOWNLOAD
GUIA
INFORMACIÓ DE LA CURSA SERVEIS CLASSIFICACIÓ RECORREGUTS I MOLT MÉS... GUÍA
INFORMACIÓN DE LA CARRERA SERVICIOS CLASIFICACIÓN RECORRIDOS Y MUCHO MÁS... FAST GUIDE RACE INFORMATION SERVICES CLASSIFICATION COURSES AND MUCH MORE...

ESCANEJA EL QR I DESCARREGA L’APP

ESCANEA

LA

EL QR Y DESCARGA
APP SCAN THE QR AND DOWNLOAD THE APP LINK APP: app.epiccdc360.com
F ornells Ciutadella Santandria Es Migjorn G r an Es Me r cadal Ferreries El Pilar Alaior Sant Climent Sant Lluís Es Castell Maó Cap d’Artrutx Es Grau Punta Espa dina Punta de erpinyà de Dins Punta de erpinyà dePunta de na or adell Punta de s'Esquitxador els Agullons Cova de Son Salomóses apelles PuntadesCingle Racó de ses Selles Codolard'enBou PuntetadeLlevantdealaCellrMo PuntadesaGallamina Punta des analó Punta de sa ed Alta es Llebetjats aleta de sa Cigonya ap de Bajolí Punta de sa F alcone a es op MosquerRacó de s'Ama ador Punta des Sac des Blat ap Neg e ala en BastóPunta d'en Quintana esalons esquePadesComte alaCdeSonellV alaCaetjals Puntades'AlzinaDolça PuntadesaGuada C ap de Mal assar Cova des Mo o Punta de na Guinavet ala des Sac des Blat CovaoFadada s'EnfonsatdeBinissaid PuntadenaGall enyesPd'Alparico PuntadenaFadadar PuntadenaBruna s'EsquenaseAd' asPdeelrs'Ar PuntaRabiosa analCGan PuntaNega PuntadeSantLloenç Covadesaalç esrMorEsclafat Llenegalldes'Aigua Racódesaalaia Rocades'Aigua MorodeonentP CovadeSantJosep MorodeLlevant Naalenta NaMala esMaesos NaBlanca sesapellesC l'AmoMadona esornàsF NaFanitar CovadesDegotadís Costa d'en Sivineta alóCdes'Oli Racód'enBruixa alóCd'enustF apCd'enBotifara alóCd'enMorlà alóCondo Racóondo Punta des Milans es Molí ap de Llevant ses Àliguess'Esbrufador Baix d'en Jaume aló des Blanc sa Cigonya es Sòtil es Niu de alcons Costa des òdol Mor d'Alcalfar Racó des Lleixiu Na o adada Punta des Mab es C ala igue els Escullots ses Àligues Punta de ses Bancades Punta Neg Punta de na Sansa s'Esquena d' se sa Raconada V ella Punta Neg Punta de Bernat Punta de s'Alqueria es V iolar C aló de ses Màndries s’Algar ses Salvatges ondes ses Piquetes ap de Mest al ap de Llevant PuntadesTimons MacardeDavall PuntadesaontF MacardesaRoba PuntadeMongofa PuntadesCodolar esquePad'Enmig PuntadenaaradurerF RacódenaerFradu Puntad'enSiulet Macar de sa Llosa es Maca et Punta Redona Cova des gues PuntadenaGuillemassa Na Blanca Punta d'en Batista es Marès sa ona Punta de sa Cova de ses Ovelles Macar an Coll de sa C ab esMorter PuntaMala NaonçaP esJugadordePle es Xip er PuntadesarCegador enyalsPdesaMuntanyaMala alóCd'Alfurinet PuntadeFaBernat ontPdesColomar Covad'enGuàdia Puntades'Escullar apCosr ap de Mossèn ives ap Neg e CodolardeorTenova CodolardeBiniatam PuntaRoja RacódesLlenyam Puntadel'Anticrist Macard'Alfurinet RocadesaSal PuntadealaCegondarP alaCorta ortPdeSanitja ap Roig Punta Neg Clot des Guix apCdeornellsF Na entinell Cova de ses Bruixes sesOlles apdesRedoble Puntaossar NaJoana Puntades'Enclusa Punta de sa Gale es a os Regal de s’Aigua es eus es Clot Punta des Clot Covad'enXooi PuntaRedona PuntadealisT EsculldeellrBinicod ontPden'Ali PuntadesGovernador s'Aigua Dolça P ont d'en Gil enyalsPdeCorniola ap de Banyos apCdesesenyesP apCd'enontF otraparCdeorma Punta Rafalet P ort d'Addaia alaCellrMo LlosardeSonEscuder alesmorts alespousC C alespiques ala Blanca ala de Santandria BrutenalaC catroFenalaC ala en Blanes Sa aleta SonarSau alaenBosc PlatjadeSonXoriguer ebalúgerrT alaGaldana alaMitjana alaCenuqueta alaCustam alaCEscorxada alaCdesalaierT alaCMacaella alaMacaelleta alaCMitjaneta PlatgesdeBinigaus PlatjadeSantomàsT PlatjadeSantAdeodat PlatgesdeSonBou alaCdeLlucalari alaCdeSantLloenç alaenorterP alescovesC alaCdesanutellsC aladeBiniancolla alaCdeBinibèquer alaCdeBinissafúller alóCBlanc alaCdeBinidalí aladeBiniparatx aló de Rafalet ala Alcalfars’Algar Platja de Punta Prima ala de Sant Esteve C ala Llongaes Murtar ala Mesquida aleta de Binillautí Macar de Binillautí Platja des G au ala de sa or eta ala des ama ells ses Mamaes ondes Platja de apifort (cala esili) A enal de Mo ella (platja d’en ortuga) ala Mo ella esortitxolP s’Escala ouPd’enaldes alaCdes’Enclusa ala Molí Aenald’enastellC A enal de Son Sau ala PudentMacar d’en osqueta ala Ti ant ala Viola de Llevant C ala Viola de onent alaCPegonda PlatjadeBinimel·là alaCMica PuntadeerFagut Platjadeavalleria alaCenaldeer alaCBarril alaCaguesrMo EsAlocs aladelPilar alad’Algaiaens Sesontanelles alaCenarbóC Racó de s’Alga Morta ap d'Artrutx Punta Nati ap de C avalleria ap de avàritx Punta de s'Esperó
Punta Prima Illotde
Binissafúller
Illot des
agai Illots de sa Mesquida Illots de s'Alqueria Illa P etita d'Addaia Illa an d'Addaia Illa d'en osqueta Illes Bledes Illa des or os Illes d'Addaia Illa d'en Colom Illa de l'Ai Illa de Llatze et Illa Qua antena Illa del Rei ar de l'illa de l'Ai Castell de Sant elip SavinarderMongof 30
MONTANE.COMphase lite jacket womens & mens

REGLAMENT DE L’ARTIEM EPIC CAMÍ DE CAVALLS 360º

A continuació s’exposen alguns apartats del reglament de l’ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º. Al web epiccdc360.com hi trobareu la versió completa.

MATERIAL OBLIGATORI

• Telèfon mòbil (amb la bateria totalment carregada, encès durant tota la prova i amb el roaming activat).

• Got o bidó per avituallament líquid.

• TrailRun Epic 360º: a partir de les 15:30 al pas del punt de control des Grau (1ª etapa), llum frontal en perfecte estat de funcionament i llum vermella posterior.

• TrailRun Epic 360º i Experience 360º: en cas d’emprar bastons, han de ser amb punteres de goma o amb taps per protegir les puntes, i s’ha de dur un joc de puntes o taps de recanvi.

• MountainBike Epic 360º: recanvis i eines per a la bicicleta necessaris per solventar en ruta les avaries més comunes.

• MountainBike Epic 360º: casc i bicicleta en correcte estat de manteniment i de funcionament.

• Qualsevol altre element que l’organització estableixi.

MATERIAL RECOMANAT

• Molt recomanable: dispositiu GPS amb la darrera versió dels tracks oficials de la cursa.

• Xiulet (el de la motxilla és vàlid si funciona correctament).

• Manta tèrmica.

• Petita farmaciola amb material per curar petites ferides.

• Equipament adequat a les condicions meteorològiques.

RESPECTE PEL MEDI AMBIENT I ECO-RESPONSABILITAT

Un aspecte clau de la cursa de l’ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º és el respecte pel medi ambient. Els corredors hauran de tenir especial cura de no deixar brossa en el recorregut, uti litzar els contenidors a disposició, respectar la flora i fauna i seguir estrictament el recorregut marcat sense utilitzar drece res. Els participants estan obligats a portar un got o bidó reu tilitzables, ja que en els avituallaments no es facilitaran gots reutilitzables.

La cursa creua multitud d’espais naturals, sovint fràgils i molts d’ells protegits, entre els quals destaquen el Parc Natural de s’Albufera des Grau i les zones de la Xarxa Natura 2000. Els participants se sotmeten, igual que qualsevol altre visitant, a les normes que regeixen aquestes àrees protegides, així com les normes ambientals que es comunicaran dies abans de la prova.

Sortida del recorregut marcat

Dorsal tapat, doblegat o no visible clarament

Acompanyament per part d’una persona no inscrita en la carrera

Distància major de 30 segons entre els membres d’un equip

Assistència o avituallament per part de terceres persones (inclosos bars, restaurants i supermercats)

Emprar transport no autoritzat durant el transcurs de l’etapa

No marcar amb el núm. de dorsal els embolcalls de barretes, gels i similars

Abandonament voluntari o involuntari de brossa

Qualsevol comportament o actitud que perjudiqui l’entorn (inclòs fer renou o incomplir qualsevol norma ambiental) Dur o emprar auriculars Mostrar una actitud antiesportiva No disposar de qualque element del material obligatori No assistència a una persona en dificultat No passar per un punt de control

Altra falta al reglament o a l’ètica de la carrera

l’etapa

la

de la prova

de l’etapa

Desqual. de la prova

de l’etapa

la gravetat

la infracció

la

15 min 15 min Desqual. de la prova Advertència 15 min 1 hora Advertència 1 hora Desqual. de la prova 1 hora Desqual. de l’etapa Desqual. de la prova 1 hora Desqual. de l’etapa Desqual. de la prova Desqual. de la prova 15 min 1 hora Desqual. de l’etapa 1 hora Desqual. de l’etapa Desqual. de la prova 1 hora Desqual. de
Desqual. de
prova Advertència 1 hora 1 hora Desqual.
Desqual.
Desqual.
Desqual. de
prova Segons
de
INFRACCIONS I PENALITZACIONS Desqual. = Desqualificació33

BICICLETES I AUTOSUFICIÈNCIA MECÀNICA

• No s’admeten bicicletes elèctriques. L’organització facilitarà suport mecànic en un punt inter medi de l’etapa, però no es fa responsable de cap avaria que pugui succeir en el transcurs de la prova.

METEOROLOGIA ADVERSA

A causa de les dates, la possibilitat de meteorologia adversa o molt adversa forma part de les condicions normals de realitza ció de la prova, i els participants hauran d’anar preparats per a realitzar la prova en aquestes condicions, tant a nivell d’equi pament com també físicament i mentalment.

ABANDONAMENT

Els participants podran abandonar la prova voluntàriament en qualsevol punt, però amb l’obligació d’informar i dirigir-se al punt de control de cronometratge més proper per lliurar el dor sal i el xip.

A banda, l’organització pot obligar a abandonar un participant, o obligar-lo a fer una parada, si considera que es troba en una situació física de risc.

L’abandonament en una etapa no impedirà prendre part en la sortida de l’etapa següent, i no suposarà cap tipus de devolució total ni parcial de la inscripció, encara que sí implicarà la des qualificació a efectes de la classificació general.

CATEGORIES

Les classificacions es divideixen en les següents categories dins de cada modalitat:

• TrailRun Epic 360º: Equip mixt, Equip femení, Equip masculí, Solo femení, Solo masculí.

• Experience 360º: Equip mixt, Equip femení, Equip masculí, Solo femení, Solo masculí.

• MountainBike Epic 360º: Equip mixt, Equip femení, Equip masculí, Solo femení, Solo masculí.

34

REGLAMENTO DE LA ARTIEM EPIC CAMÍ DE CAVALLS 360º

A continuación se exponen algunos apartados del reglamento de la ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º. En la web epiccdc360.com vais a encontrar la versión completa.

MATERIAL OBLIGATORIO

• Teléfono móvil (con la batería totalmente cargada, encendido durante toda la prueba y con el roaming activado).

• Vaso o bidón para avituallamiento líquido.

• TrailRun Epic 360º: a partir de las 15:30 en el paso por el punto de control de Es Grau (1ª etapa), luz frontal en perfecto estado de funcionamiento -con las pilas o la batería completa mente cargadas- y luz roja trasera.

• TrailRun Epic 360º y Experience 360º: en caso de utilizar bas tones, deben ser con punteras de goma o con tapones para proteger las puntas, y se debe llevar un juego de recambio de puntas o tapones de recambio.

• MountainBike Epic 360º: repuestos y herramientas para la bicicleta necesarios para solucionar en ruta las averías más comunes.

• MountainBike Epic 360º: casco y bicicleta en óptimo estado de mantenimiento y funcionamiento.

• Cualquier otro elemento que establezca la organización.

MATERIAL RECOMENDADO

• Muy recomendable: dispositivo GPS con la última versión de los tracks oficiales de la carrera.

• Silbato (el de la mochila es válido si funciona correctamente).

• Manta térmica.

• Pequeño botiquín con material para curar pequeñas heridas.

• Equipamiento adecuado a las condiciones meteorológicas.

RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE Y ECO-RESPONSABILIDAD

Un aspecto clave de la carrera de la ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º es el respeto por el medio ambiente. Los corredores deberán tener especial cuidado de no dejar desechos en el recorrido, utilizar los contenedores a disposición, respetar la flora y fauna y seguir estrictamente el recorrido marcado sin utilizar atajos. Los partici pantes están obligados a llevar un vaso o bidón reutilizables, ya que en los avituallamientos no se facilitarán vasos reutilizables.

La carrera cruza multitud de espacios naturales, a menudo frági les y muchos de ellos protegidos, entre los que destacan el Parque Natural de S’Albufera des Grau y las zonas de Xarxa Natura 2000. Los participantes se someten, igual que cualquier otro visitante, a las normas que rigen estas áreas protegidas, así como las normas ambientales que se comunicarán días antes de la prueba.

Salida del recorrido marcado

Dorsal tapado, doblado o no visible claramente

Acompañamiento por parte de una persona no inscrita en la carrera

Distancia mayor de 30 segundos entre los miembros de un equipo

Asistencia o avituallamiento por parte de terceras personas (incluidos bares, restaurantes y supermercados)

Usar transporte no autorizado durante el transcurso de la etapa

No marcar con el nº de dorsal los envoltorios de barritas, geles y similares

Abandono voluntario o involuntario de basura

Cualquier comportamiento o actitud que perjudique el entorno (incluido hacer ruido o incumplir cualquier norma ambiental)

Llevar o usar auriculares

Mostrar una actitud antideportiva

No disponer de algún elemento del equipo obligatorio

No asistencia a una persona en dificultad No pasar por un punto de control

Otra falta al reglamento o a la ética de la carrera

15 min 15 min Descal. de la prueba Advertencia 15 min 1 hora

1 hora Descal. de la prueba 1 hora Descal. de la etapa Descal. de la prueba

Advertencia

1 hora

Descal. de la prueba

Descal. de la etapa Descal. de la prueba

15 min 1 hora

Descal. de la etapa 1 hora Descal. de la etapa Descal. de la prueba

1 hora Descal. de la etapa Descal. de la prueba Advertencia 1 hora 1 hora Descal. de la prueba

Descal. de la etapa Descal. de la prueba Descal. de la etapa Descal. de la prueba Según la gravedad de la infracción

INFRACCIONES Y PENALIZACIONES Descal. = Descalificación35

BICICLETAS Y AUTOSUFICIENCIA MECÁNICA

• No se admiten bicis eléctricas.

• La organización facilitará soporte mecánico en un punto in termedio de la etapa, pero no se hace responsable de ningu na avería que pueda suceder en el transcurso de la prueba.

METEOROLOGÍA ADVERSA

Debido a las fechas, la posibilidad de meteorología adversa o muy adversa forma parte de las condiciones normales de realización de la prueba, y los participantes deberán ir preparados para reali zar la prueba en estas condiciones, tanto a nivel de equipamiento como física y mentalmente.

ABANDONO

Los participantes podrán abandonar la prueba voluntariamente en cualquier punto, pero con la obligación de informar y dirigirse al punto de control de cronometraje más cercano para entregar el dorsal y el chip.

A parte, la organización puede obligar a abandonar un participan te, u obligarlo a hacer una parada, si considera que se encuentra en una situación física de riesgo.

El abandono en una etapa no impedirá tomar parte en la salida de la etapa siguiente, y no supondrá ningún tipo de devolución total ni parcial de la inscripción, aunque sí implicará la descualifica ción a efectos de la clasificación general.

CATEGORÍAS

Las clasificaciones se dividen en las siguientes categorías dentro de cada modalidad:

TrailRun Epic 360º: Equipo mixto, Equipo femenino, Equipo masculino, Solo femenino, Solo masculino.

Experience 360º: Equipo mixto, Equipo femenino, Equipo masculino, Solo femenino, Solo masculino.

MountainBike Epic 360º: Equipo mixto, Equipo femenino, Equipo masculino, Solo femenino, Solo masculino.

36

REGULATIONS OF THE ARTIEM EPIC CAMÍ DE CAVALLS 360º

Here you will find some aspects of the regulations of the ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º. You will find the full version at epicc dc360.com.

MANDATORY GEAR

• Mobile phone (fully charged, switched on during all the race and with roaming enabled).

• Glass or bottle for the liquids.

• TrailRun Epic 360º: from 3:30 p.m. at Es Grau checkpoint (1st stage), headlight in perfect working order -with the batteries fully charged- and rear red light.

• TrailRun Epic 360º y Experience 360º: in case of using walking sticks, they must be with rubber tips or with caps to protect the tips, and a set of spare tips or caps should be taken.

• MountainBike Epic 360º: bicycle spare parts and tools needed to solve the most common breakdowns en route.

• MountainBike Epic 360º: helmet and bicycle in optimal condition of maintenance and operation.

• Any other item established by the organization.

RECOMMENDED GEAR

• Highly recommended: GPS device with the latest version of the official race tracks.

• Whistle (the bag’s whistle is valid if it works correctly).

• Emergency blanket.

• First-aid kit to cure small injuries.

• Proper equipment in accordance with the weather conditions.

RESPECT FOR THE ENVIRONMENT AND ECO-RESPONSIBILITY

A key aspect of the ARTIEM Epic Trial Camí de Cavalls 360º is the respect for the environment. Runners have to avoid leaving trash along the route, using the trash bins available, respecting the flora and fauna and strictly following the path marked without using short-cuts. Participants are required to use a reusable glass or bottle, as these won’t be provided by on the provisioning spots.

The race crosses a multitude of natural areas, often fragile and many of them protected, among which the Natural Park of S’Albu fera des Grau and the Xarxa Natura 2000 stand out. Participants are subject, just like any other visitor, to the rules of this protected areas, as well as environmental rules that will be communicated days before the race.

Leaving the marked path

Number hidden, bent or not clearly visible

Being accompanied by someone not registered to the race

Distance longer than 30 seconds between the members of the team

Getting help or provisioning from third parties (including bars, restaurants and supermarkets)

Using non-authorised transportation during the course of the stage

Not marking with the bib number the wrappers of bars, gels and the like

Leaving garbage both knowingly or unintentionally on the path

Any behaviour or attitude that damages the environment (including making noise or breaking any environmental rule)

Carring or using headphones

Showing unsportsmanlike practice

Missing any of the compulsory elements of the equipment

Not aiding a person experiencing difficulties

Skipping a control point or not signing

Any other offence to the rules or ethics of the race

15 min 15 min

Disqual. from the stage Warning 15 min 1 hour

Warning 1 hour

Disqual. from the stage 1 hour Disqual. from the stage Disqual. from the race

1 hour

Disqual. from the race

Disqual. from the stage Disqual. from the race

15 min 1 hour

Disqual. from the race 1 hour Disqual. from the stage Disqual. from the race

1 hour

Disqual. from the stage Disqual. from the race Warning 1 hour 1 hour Disqual. from the race

Disqual. from the stage Disqual. from the race Disqual. from the stage Disqual. from the race Depending on the gravity of the infringement

Disqual.

Disqualification

INFRINGEMENTS AND SANCTIONS
=
37

BICYCLES AND MECHANICAL SELF-SUFFICIENCY

• No e-bikes will be allowed.

• The organization will offer mechanical assistance in an inter mediate point of each stage. However, the organization is not responsible for any breakdown or malfunction that may occur.

ADVERSE WEATHER

Due to the dates, the possibility of bad or very bad weather is part of the normal conditions of the race, and the participants must be pre pared to take part in the race in these conditions, both at equipment level and physically and mentally.

WITHDRAWAL

Participants can withdraw from the race voluntarily whenever they want, but they are required to inform the organization and to show up at the closest timekeeping control point to return their number and chip.

Besides, the organization can require a participant to abandon, or make him/her stop, if they consider that he/she is in a physical condition of risk.

Withdrawal from a stage won’t prevent the teams to participate in the following stage, although it does imply disqualification for the pur poses of the general classification. It won’t mean the reimbursement neither total nor partial of the registration fee.

CATEGORIES AND PRIZES

Classifications will be divided in the following categories for each modality:

TrailRun Epic 360º: Mixed team, Women team, Men team, Solo women, Solo men.

Experience 360º: Mixed team, Women team, Men team, Solo women, Solo men.

MountainBike Epic 360º: Mixed team, Women team, Men team, Solo women, Solo men.

38

DECÀLEG DEL PARTICIPANT

Participants i organització compartim un mateix objectiu: que l’esdeveniment sigui un èxit i puguem fer realitat aquest somni compartit que és l’ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º. Perquè sigui així, és impres cindible que els participants assumeixin els següents compromisos:

1. Descarrega l’App de l’ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º.

2. Respecta els altres. El recorregut de la cursa és compartit amb altres modali tats i altres usuaris dels camins (sen deristes, corredors, ciclistes i genets), i per tant és imprescindible que hi hagi respecte i cordialitat entre uns i altres.

3. Estigues atent! Llegeix tota la comu nicació i la senyalització de l’esdeve niment. Segueix les instruccions dels organitzadors.

4. Sigues puntual. Presenta’t a l’hora per a activitats com la recollida de dorsals, els trasllats, etc.

5. Ajudau-vos mútuament quan ho ne cessiteu.

6. Avisa els altres quan els avancis. Expressa verbalment la teva intenció de passar si és segur fer-ho. No s’ha de forçar una maniobra d’avançament. Sigues educat i considerat.

7. Deixa passar els participants més ràpids. No impedeixis que un altre t’avanci.

8. Dona les gràcies als voluntaris. Hi són per ajudar-te a assolir els teus somnis.

9. Respecta el medi. Compleix totes les normes mediambientals. No llencis es combraries, o llença-les on correspon.

10. Celebra amb els altres.

DECÁLOGO DEL PARTICIPANTE

Participantes y organización compartimos un mismo objetivo: que el evento sea un éxito y podamos hacer realidad este sueño compartido que es la ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º. Para que así sea, es im prescindible que los participantes asuman los siguientes compromisos:

1. Descarga la App de ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º.

2. Respeta a los demás. El recorrido de la carrera es compartido con otras modalidades y otros usuarios de los caminos (senderistas, corredores, ci clistas y jinetes), y por tanto es im prescindible que haya respeto y cor dialidad entre unos y otros.

3. ¡Estate atento! Lee toda la comuni cación y la señalización del evento. Sigue las instrucciones de los organi zadores.

4. Sé puntual. Preséntate a la hora para actividades como la recogida de dor sales, los traslados, etc.

5. Ayudaros mutuamente cuando lo ne cesitéis.

6. Avisa a los demás cuando los adelan tes. Expresa verbalmente tu intención de adelantar si es seguro hacerlo. No debe forzarse una maniobra de adelan tamiento. Sé educado y considerado.

7. Deja pasar a los participantes más rá pidos. No impidas que otro te adelante.

8. Da las gracias a los voluntarios. Es tán ahí para ayudarte a alcanzar tus sueños.

9. Respeta el medio. Cumple todas las normas medioambientales. No tires basura, o tírala donde corresponde.

10. Celebra con los demás.

PARTICIPANT DECALOGUE

Participants and organizers share the same goal: we want the event to be a suc cess so we can make this shared dream, the ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º, come true. For this to happen, it is essen tial that the participants assume the fo llowing commitments:

1. Download the ARTIEM Camí de Ca valls 360º App.

2. Treat others with respect. The race course is shared with other modalities and other users of the path (hikers, runners, cyclists and horse back ri ders), and therefore it is imperative that there is respect and cordiality between them.

3. Be Alert! Read all event communica tion and signage. Follow instructions of organizers.

4. Show-up on time for activities such as bib collection, transfers, etc.

5. Help each other out when in need.

6. Let others know when passing. Ver balize your intention to pass if it is safe to do so. An overtaking manoeu vre should not be forced. Please be polite and considerate.

7. Let faster participants pass. Don’t hinder another from overtaking.

8. Thank the volunteers. They are out here to help you achieve your dreams.

9. Respect the environment. Comply with all environmental regulations. No littering! Properly dispose all rubbish.

10. Celebrate with others.

39

SENYALITZACIÓ · SEÑALIZACIÓN · SIGNALLING

INTRODUCCIÓ

L’ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º transcorre principalment pel GR-223 Camí de Cavalls, però també té trams que trans corren fora d’aquest. El recorregut estarà senyalitzat de la se güent manera:

1. Trams naturals del Camí de Cavalls: senyalització original del Camí de Cavalls.

2. Trams urbans i trams naturals fora del Camí de Cavalls: senyalització específica de la cursa.

3. Senyalització especial: relativa a trànsit, medi ambient o altres aspectes de la cursa.

INTRODUCCIÓN

La ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º trancurre principal mente por el GR-223 Camí de Cavalls, però también tiene tramos que transcurren fuera del mismo. El recorrido estará señalizado de la siguiente manera:

1. Tramos naturales del Camí de Cavalls: señalización original del Camí de Cavalls.

2. Tramos urbanos y tramos naturales fuera del Camí de Cavalls: señalización específica de la carrera

3. Señalización especial: relativa a tráfico, medio ambiente u otros aspectos de la carrera.

INTRODUCTION

The ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º runs mainly along the GR-223 Camí de Cavalls, but it also has sections that run outsi de of it. The route will be marked as follows:

1. Natural sections of the Camí de Cavalls: original signposting of the Camí de Cavalls.

2. Urban sections and natural sections outside the Camí de Cavalls: specific signalling of the race.

3. Special signalling: related to traffic, environment or other aspects of the race.

ÚS DE GPS, MOLT IMPORTANT: Tot i que el recorregut estarà senyalitzat, recomanem que seguiu els tracks GPS que facilitarem els dies abans de la cursa. Us seran molt útils per evitar sortir del recorregut, sobretot en algun punt del Camí de Cavalls. Teniu en compte que a la 1ª etapa hi ha un tram per una finca privada i dos trams per zones d’ac cés restringit, i només s’hi podrà passar el dia de la cursa.

USO DE GPS, MUY IMPORTANTE: Aunque el recorrido estará señalizado, recomenda mos que sigáis los tracks GPS que facilita remos los días antes de la carrera. Os serán muy útiles para evitar salir del recorrido, so bre todo en algún punto del Camí de Cavalls. Tened en cuenta que en la 1ª etapa hay un tramo por una finca privada y dos tramos por zonas de acceso restringido, y sólo se podrá pasar el día de la carrera.

USING A GPS, VERY IMPORTANT: Although the route will be signalled, we recommend you to follow the GPS tracks that we will provide a few days prior to the race. They will be very use ful to avoid leaving the route, especially at some point on the Camí de Cavalls. Keep in mind that the 1st stage runs through a private path and also two restricted access areas that can only be passed on the day of the race.

42

SENYALITZACIÓ · SEÑALIZACIÓN · SIGNALLING

TRAMS NATURALS DEL GR-223 CAMÍ DE CAVALLS

TRAMOS NATURALES DEL GR-223 CAMÍ DECAVALLS

NATURAL SECTIONS OF THE GR-223 CAMÍ DE CAVALLS

QUAN? · ¿CUÁNDO? · WHEN?

Quan el recorregut de la cursa transcorri per trams naturals del GR-223. / Cuando el recorrido de la carrera transcurra por tramos naturales del GR-223. / When the race course goes through natural sections of the GR-223.

SENYALS AMB FLETXES DIRECCIONALS · SEÑALES CON FLECHAS DIRECCIONALES · ARROW SIGNS

Aquestes senyals es poden trobar tant en trams naturals com en trams urbans del Camí de Cavalls. Les hem de seguir en trams naturals, però en trams urbans només les seguirem quan coincideixin amb la senyalització específica de la cursa.

Estas señales se pueden encontrar tanto en tramos natura les como en tramos urbanos del Camí de Cavalls. Debemos seguirlas en tramos naturales, pero en tramos urbanos sólo las seguiremos cuando coincidan con la señalización específica de la carrera.

These signs can be found in both natural and urban sections of the Camí de Cavalls. We must follow them in natural sections, but in urban sections we will only follow them when they match the specific signalling of the race.

FITES · HITOS · TRAIL MAKERS

Trobareu aquestes fites només en trams de camí natural del Camí de Cavalls. N’hi ha una cada 80 m de mitjana, per tant si deixeu de veure-les torneu enrere fins a la darrera que heu vist i cerqueu la fita que us havíeu saltat.

Encontraréis estos hitos sólo en tramos de camino natural del Camí de Cavalls. Hay una cada 80 m de media, por tanto si de jáis de verlas volved atrás hasta la última que visteis y buscad el hito que os habíais saltado.

You will find these only in the natural sections of the Camí de Cavalls. There is one every 80 m on average, so if you stop seeing them when the race follows the Camí de Cavalls, just turn back to the last one you saw, and look for the trail marker that you missed.

PORTELLS · PORTILLOS · GATES

Aquestes barreres de llenya són un altre tret del Camí de Cavalls. També ens serveixen de pista per seguir el reco rregut quan el traçat de la cursa coincideix amb el Camí de Cavalls. Assegureu-vos de deixar-les tancades després de passar-hi.

Estas barreras de madera son otro rasgo del Camí de Cavalls. También nos sirven de pista para seguir el recorrido cuando el trazado de la carrera coincide con el Camí de Cavalls. Asegú rate de dejarlas cerradas después de pasar por ellas.

These wooden gates are another trait of the Camí de Cavalls. Keeping an eye out for them is also a good tip to stay on track when the race follows the Camí de Cavalls. Make sure you leave them closed after you’ve passed through them.

43
1.

SENYALITZACIÓ · SEÑALIZACIÓN · SIGNALLING

SENYALITZACIÓ ESPECÍFICA DE LA CURSA SEÑALIZACIÓN ESPECÍFICA DE LA CARRERA SPECIFIC SIGNALING OF THE RACE

QUAN? · ¿CUÁNDO? · WHEN?

Quan el recorregut de la cursa transcorri per trams urbans i en trams naturals fora del GR-223 Camí de Cavalls.

Cuando el recorrido de la carrera transcurra por tramos urbanos y por tramos naturales fuera del Camí de Cavalls.

When the race course goes through urban sections and in natural sections outside the Camí de Cavalls.

Senyals del traçat per a totes les modalitats.

Señales del trazado para todas las modalidades. Signals of the race course for all modalities.

Senyals del traçat específiques per a les modalitats TrailRun i Experience (“Runners”) o MountainBike (“Bikes”).

Señales del trazado específicas para las modalidades TrailRun y Experience (“Runners”) o MountainBike (“Bikes”).

Specific signals of the race course for TrailRun & Experience modalities (“Runners”) or MountainBike (“Bikes”).

Cinta

Cinta

44
taronja
naranja Orange ribbon 2. Aques senyal rà etir ada desp de cursa, per no oqueu señal ser después de car ¡por favor to car! This sign will be moved the ce. Please don’t touch Aques senyal rà etir ada desp de cursa, per no oqueu señal ser después de car ¡por favor to car! This sign will be moved the ce. Please don’t touch ada de de cursa, er

SENYALITZACIÓ · SEÑALIZACIÓN · SIGNALLING

SENYALITZACIÓ ESPECIAL

SEÑALIZACIÓN ESPECIAL

SPECIAL SIGNALLING

TRAMS NEUTRALITZATS

En la modalitat MountainBike Epic 360º hi ha un tram neutra litzat a cada etapa, que estarà marcat amb les següents senyals.

TRAMOS NEUTRALIZADOS

En la modalidad MountainBike Epic 360º hay un tramo neutraliza do en cada etapa, que estará indicado con las siguientes señales.

NEUTRALIZED SECTIONS

There is a neutralized section in each stage of the MountainBike Epic 360º modality, which will be marked with the following signs.

RECORREGUT OBERT AL TRÀNSIT

El recorregut de la cursa a vegades és compartit amb el trànsit, i s’han de respectar escrupolosament les senyals i normes de circulació, excepte quan una persona de l’orga nització us doni preferència de pas.

RECORRIDO ABIERTO AL TRÁFICO

El recorrido de la carrera a veces es compartido con el trafi co, y se deben respetar escrupulosamente las señales y nor mas de circulación, excepto cuando una persona de la orga nización os de preferencia de paso.

SHARED WITH TRAFFIC COURSE

Inici de tram de cursa. Inicio de tramo de carrera. Start of racing section.

The course of the race sometimes is shared with the trafflc, and the signs and traffic rules must be scrupulously respec ted, except when a person from the organization gives you right of way.

Inici de tram fora de cursa. Inicio de tramo fuera de carrera. Start of non racing section.

MEDI AMBIENT · MEDIOAMBIENTE · ENVIRONMENT

Transiteu en silenci. Transitar en silencio. Go through it in silence.

No sortiu del traçat. No salir del trazado. Don’t leave the path.

Baixeu de la bicicleta i camineu. Bajar de la bicicleta y caminar. Get off the bike and walk.

Sigueu prudents i respecteu les normes de circulació. / Sed prudentes y respetad las normas de circulación. / Be careful and respect traffic rules.

Es permet pujar a la bici. Está permitido subir a la bici. You can get on the bike.

XARXA NATURA 2000 Espai protegit. Guardeu silenci Espacio protegido. Se ruega silencio. Protected area. Please keep silent.

No derrapeu. No derrapar. Don’t skid.

3.
45

RESPECTE PER LES ZONES NATURALS FRÀGILS

La cursa transcorre per molts d’espais protegits, tant de la Xarxa Natura 2000 com del Parc Natural de s’Albufera des Grau. El respecte pel medi ambient i pels camins és un dels aspectes essen cials de la cursa.

Pautes comunes a totes les modalitats:

• Transiteu en silenci pels espais na turals.

• No sortiu de l’estricte traçat del camí i eviteu trepitjar la vegetació circumdant.

• No abandoneu brossa ni agafeu res de l’entorn.

Pautes específiques per MountainBike:

• Eviteu derrapar en les baixades.

• Quan així s’indiqui, baixeu de la bici i camineu en trams de camí especialment fràgil.

Pautes específiques per TrailRun i Experience:

• No empreu bastons, excepte en el cas que siguin utilitzats amb pun teres de goma o amb taps per pro tegir les puntes i es dugui un joc de puntes o taps de recanvi.

RESPETO POR LAS ZONAS NATURALES FRÁGILES

La carrera transcurre por muchos espa cios protegidos, tanto de la Red Natura 2000 como del Parque Natural de s’Al bufera des Grau. El respeto por el medio ambiente y los caminos es uno de los as pectos esenciales de la carrera.

Pautas comunes a todas las modalidades:

• Transitar en silencio por los espacios naturales.

• No salir del estricto trazado del ca mino y evitar pisar la vegetación circundante.

• No abandonar basura ni coger nada del entorno.

Pautas específicas para MountainBike:

• Evitar derrapar en las bajadas.

• Cuando así se indique, bajar de la bici y caminar en tramos de camino especialmente frágil.

Pautas específicas para TrailRun y Experience:

• No utilizar bastones, excepto en el caso de que sean utilizados con pun teras de goma o con tapones para proteger las puntas y se lleve un jue go de puntas o tapones de repuesto.

RESPECT FOR FRAGILE NATURAL AREAS

The race runs through many protected areas, both in the Natura 2000 Network and the Natural Park of s’Albufera des Grau. Respect for the environment and the trails is one of the essential aims of the race.

Common guidelines to all modalities:

• Run silently through the natural areas.

• Do not leave the strict path and avoid stepping on the surrounding vegetation.

• Do not leave trash or take anything from the environment.

Specific guidelines for MountainBike:

• Avoid skidding when going downhill.

• When indicated, get off the bike and walk on especially fragile trail sections.

Specific guidelines for TrailRun and Experience:

• Do not use poles, except in the case that they are used with rubber tips or with caps to protect the tips and a set of spare tips or caps is taken.

46

TrailRun Epic 360º

Tres etapes corrents pel litoral verge, escarpat i ple de sorpreses de Menorca. La gran diversitat de terrenys i paisatges naturals fan que cada etapa sigui única i diferent de les altres. Una aventura èpica i inoblidable.

El recorregut coincideix gairebé íntegra ment amb el del Camí de Cavalls, a més d’altres camins que transcorren més a prop del litoral. En conjunt, completa la volta a l’illa, amb una mitjana de 61,7 km i 1.060 m de desnivell per etapa.

Tres etapas corriendo por el litoral virgen, escarpado y lleno de sorpresas de Menor ca. La gran diversidad de terrenos y pai sajes naturales hacen que cada etapa sea única y diferente de las otras. Una aventu ra épica e inolvidable.

El recorrido coincide casi íntegramente con el del Camí de Cavalls, además de otros caminos que transcurren más cerca del litoral. En conjunto, completa la vuelta a la isla, con una media de 61,7 km y 1.060 m de desnivel por etapa.

Three stages running by the unspoilt coast, steep and full of surprises of Menorca. The wide diversity of lands and natural landsca pes of each stage make each of them a uni que experience, totally different to the others. An epic and unforgettable adventure.

The race route consists of the best sections of the Camí de Cavalls, as well as other paths that run closer to the sea. All in all, it com pletes the island circumnavigation, with an average of 61.7 km and 1,060 m of elevation gain per stage.

48 Cap d’Artrutx Camí del Pilar Es Grau Cap d’Artrutx 45,2 km / 602 m Es Banyul54,3 km / 617 m Cala en Blanes 29,9 km / 536 m Cala Morell 13,4 km / 303 m Favàritx 47,3 km / 1.16 1 mArenal de Son Saura 31,1 km / 826 m ARTIEM Audax 64 km / 722 m 54 km / 826 m Sant Tomàs 43,3 km / 576 m Cala en Porter 27,7 km / 374 m Binibèquer Vell 15,7 km / 174 m Cavalleria 16,5 km / 632 m Es Grau 59,9 km / 1.340 m Base naval de Maó 68 km / 1578 m
186 KM / 3.176 M

L’etapa s’inicia al Camí del Pilar i afronta la secció més dura que es pot trobar en tot el litoral menorquí. El terreny i l’oro grafia fan que els primers quilòmetres, i especialment el tram entre es Alocs i Cala Barril, puguin convertir-se en tot un desafiament per als corredors. A par tir de Cala Barril, tot i que el terreny es manté similar al seu pas per la zona de les platges Binimel·là i de Cavalleria, l’orografia se suavitza.

Tot canvia radicalment a partir de la zona de Cala Tirant (km 21). Els corredors pas sen aleshores per una combinació de pis tes entre boscos i camps de cultius amb trams asfaltats. Un tram en general poc exigent i molt ràpid condueix fins a les àrees residencials de Son Parc i Arenal d’en Castell.

El recorregut travessa Addaia i voreja el Port d’Addaia tot acostant-se als límits del Parc Natural de s’Albufera des Grau. El paisatge de les salines de Mongofra ja en forma part i el traçat creua zones de cultiu d’interior fins que torna a accedir a la costa a l’alçada del Pou d’en Caldes.

A continuació, un tram asfaltat acosta els corredors a Favàritx (km 47,3), des d’on s’alternen senders, camins més amples i zones arenoses, tot passant per diverses cales com l’Arenal d’en Morella o Cala Tortuga, sa Torreta o Tamarells. Es Grau marca l’últim tram dins del parc natural.

A partir de la Caleta de Binillautí i fins a sa Mesquida, ens esperen tres pujades curtes però intenses, pràcticament sem pre per sender, en una zona de vegetació

La etapa se inicia en el Camí del Pilar y afronta la sección más dura que se puede hallar en todo el litoral menorquín. Su te rreno y orografía hacen que los primeros kilómetros, y especialmente el tramo entre Es Alocs y Cala Barril, puedan convertirse en todo un desafío para los corredores. A partir de Cala Barril, a pesar de que el te rreno se mantiene similar a su paso por la zona de las playas de Binimel·là y de Cava lleria, la orografía se suaviza.

Todo cambia radicalmente a partir de la zona de Cala Tirant (km 21). Los corredo res pasan entonces por una combinación de pistas entre bosques y campos de culti vos con tramos asfaltados. Un tramo en ge neral poco exigente y muy rápido conduce hasta las áreas residenciales de Son Parc y Arenal d’en Castell.

El recorrido cruza Addaia y bordea el Port d’Addaia, a medida que se acerca a los lími tes del Parc Natural de s’Albufera des Grau. El paisaje de las salinas de Mongofra ya for ma parte de él y el trazado cruza zonas de cultivo de interior hasta que vuelve a acce der a la costa a la altura del Pou d’en Caldes.

A continuación, un tramo asfaltado acerca a los corredores a Favàritx (km 47,3), des de donde se alternan senderos, caminos más anchos y zonas arenosas, mientras pasa por varias calas como L’Arenal d’en Morella o Cala Tortuga, Sa Torreta o Tama rells. Es Grau marca el último tramo dentro del parque natural.

A partir de la Caleta de Binillautí y hasta Sa Mesquida, nos esperan tres subidas cortas pero intensas, casi siempre por

The stage starts on the Camí del Pilar and faces the toughest section that can be found on the entire Menorcan coast. The terrain and slopes in the first few kilometers, and especially in the section between Es Alocs and Cala Barril, can become quite a cha llenge for the runners. From Cala Barril the orography softens, although the kind of terrain remains similar when passing throu gh the area of the Binimel·là and Cavalleria beaches.

Everything changes drastically from the Cala Tirant area (km 21). Runners then pass through a combination of forest trac ks, fields and paved sections. A generally undemanding and very fast stretch leads to the residential areas of Son Parc and Are nal d’en Castell.

The route crosses Addaia and skirts the Port of Addaia while approaching the Natural Park of s’Albufera des Grau. The landscape of the Mongofra salt pans is already part of it. The route crosses cultivation areas un til it reaches the coast again, near the Pou d’en Caldes cove.

Next, a paved section brings the runners to Favàritx (km 47.3). From there on, different kinds of paths, trails and sandy areas will alternate, all the while passing through se veral coves such as Arenal d’en Morella or Cala Tortuga, sa Torreta or Tamarells. Es Grau marks the last stretch within the Na tural Park.

From the Caleta de Binillautí and up to sa Mesquida, three short but intense climbs await us, mostly on a narrow trail, in an

49 16,5 km +632 m 14,6 km +194 m 16,2 km +335 m 9,6 km +179 m 11,1 km +238 m START 8:30 0 km +0 m LIMIT 11:30 16,5 km +632 m LIMIT 13:35 31,1 km +826 m LIMIT 15:50 47,3 km +1.161 m LIMIT 17:15* 56,9 km +1.340 m * Llum frontal obligatori a partir de les 15:30 h Luz frontal obligatoria a partir de las 15:30 / Mandatory headlamp from 3:30 LIMIT 18:40 68 km +1.578 m
CAMÍ DEL PILAR CAVALLERIA ARENAL DE SON SAURA FAVÀRITX ES GRAU BASE NAVAL DE MAÓ
Etapa 1 04/11 CAMÍ DEL PILAR BASE NAVAL DE MAÓ 68 KM / 1.578 M

baixa. Per acabar l’etapa, a partir de la Raconada de sa Mesquida Vella, el traçat entra en un espai d’accés restringit a la zona de Sant Isidre, per anar fins a la base naval de Maó. Donarem una volta per l’illa Pinto abans de creuar la línia de meta, situada en un dels pantalans de la base naval, antigament utilitzat pels submarins.

sendero, en una zona de vegetación baja. Para acabar la etapa, a partir de la Ra conada de sa Mesquida Vella, el trazado entre en un espacio de acceso restringido en la zona de Sant Isidre, para ir hasta la base naval de Maó. Daremos una vuelta por la isla Pinto antes de cruzar la línea de meta, situada en uno de los pantalanes de la base naval, antiguamente utilizado por los submarinos.

area of low vegetation. To finish the stage, from the Raconada de sa Mesquida Vella, the route enters a restricted access area in the Sant Isidre area and takes the runners to the Maó naval base. We will go around Pinto Island before crossing the finish line, located on one of the docks of the naval base, formerly used by submarines.

50

Etapa que recorre el sud de Menorca en tot el seu esplendor, amb els seus roquis sars de pedra calcària, les platges d’arena blanca rodejades de pinars i els barrancs que imprimeixen caràcter al seu relleu. S’inicia al camp de futbol municipal des Castell, a través d’una secció de camps de cultiu i un tram més rocós de litoral abans d’arribar a Punta Prima (km 9,0).

Els següents gairebé nou quilòmetres travessen urbanitzacions tan emblemàti ques com Binibèquer i Binissafúller per primera línia de mar.

A l’alçada des Caló Blanc, el camí s’allun ya de la costa, passa pes Canutells i a prop de Calescoves abans d’arribar a Cala en Porter i al segon avituallament (km 29,7). Els barrancs de Cala en Porter i de Llucalari són l’avantsala de Son Bou.

L’itinerari travessa la urbanització, així com les desembocadures dels barrancs des Becs i de Son Boter abans de tornar a la costa a la Platja de Talis.

A partir d’aquí, el traçat ressegueix la lí nia de la costa fins arribar a meta, amb trams del Camí de Cavalls i altres trams inèdits per un sender litoral. L’etapa pas sa per multitud de cales i platges com Sant Tomàs, Binigaus, Cala Escorxada, Cala Fustam, Trebalúger i Cala Mitjana. Açò sí, el terreny és molt dur, rocós i trencacames.

L’arribada, després de travessar tota la platja de Cala Galdana, es troba al davant de l’ARTIEM Audax, l’hotel oficial de la cursa.

Etapa que recorre el sur de Menorca en todo su esplendor, con sus roquedales de piedra caliza, sus playas de arena blanca rodeadas de pinares y sus barrancos que imprimen carácter a su relieve. Se inicia en el campo de fútbol municipal de Es Castell, a través de una sección de cam pos de cultivo y un tramo más rocoso de litoral antes de llegar a Punta Prima (km 9,0). Los siguientes casi nueve kilómetros cruzan urbanizaciones tan emblemáticas como Binibèquer y Binissafúller por pri mera línea de mar.

A la altura de Es Caló Blanc, el camino se aleja de la costa, pasa por Es Canutells y cerca de Calescoves antes de llegar a Cala en Porter y al segundo avituallamiento (km 29,7). Los barrancos de Cala en Por ter y de Llucalari son la antesala de Son Bou. El itinerario cruza la urbanización, así como las desembocaduras de los ba rrancos de Es Becs y de Son Boter antes de regresar a la costa en la Platja de Talis.

A partir de aquí, el trazado resigue la lí nea de la costa hasta llegar a meta, con tramos del Camí de Cavalls y otros tramos inéditos por un sendero litoral. La etapa pasa por multitud de calas y playas como Sant Tomàs, Binigaus, Cala Escorxada, Cala Fustam, Trebalúger y Cala Mitjana. Eso sí, el terreno es muy duro, rocoso y rompepiernas.

La llegada, después de cruzar toda la pla ya de Cala Galdana, se encuentra frente al ARTIEM Audax, el hotel oficial de la carrera.

A stage that covers the south of Menorca in all its splendor, with its limestone cliffs, white sand beaches surrounded by pine forests and ravines that give character to its relief. It starts at the Es Castell football field, through a section of fields and a more rocky stretch of coastline before reaching Punta Prima (km 9.0). The next almost nine kilometers cross such emblematic urbaniza tions as Binibèquer and Binissafúller along the seafront.

Near Caló Blanc, the path leaves the coast behind, passes through Es Canutells and near Calescoves before reaching Cala en Porter and the second refreshment point (km 29.7). The ravines of Cala en Porter and Llucalari are the forecourt of Son Bou. The route crosses the urbanization, as well as the mouths of the Becs and Son Boter ra vines before returning to the coast at Platja de Talis.

From here, the route follows the coastline until reaching the finish line, with sections of the Camí de Cavalls and other unprece dented sections along a coastal trail. The stage passes through many coves and bea ches such as Sant Tomàs, Binigaus, Cala Es corxada, Cala Fustam, Trebalúger and Cala Mitjana. The terrain is very hard, rocky and leg-breaking.

The finish line, after crossing the entire beach of Cala Galdana, is located in front of the ARTIEM Audax, the official hotel of the race.

51
Etapa 2 05/11 ES CASTELL ARTIEM AUDAX 54 KM / 826 M
14,9 km +174 m 14 km +200 m 13,6 km +202 m 11,5 km +576 m START 8:15 0 km +0 m LIMIT 10:45 14,9 km +174 m LIMIT 12:45 28,9 km +374 m LIMIT 15:00 42,5 km +576 m LIMIT 17:00 54 km +826 m
CALA EN PORTER SANT TOMÀS ARTIEM AUDAX
52

Etapa que recorre el ponent de Menor ca, caracteritzat pels grans contrastos entre els durs trams rocosos de litoral, zones de bosc i les característiques ca les d’arena blanca del sud. La sortida torna a situar-se al mateix punt que la primera etapa, al Camí del Pilar, per res seguir des d’allà el Camí de Cavalls en la direcció oposada.

Els primers quilòmetres poden resultar enganyosos. Fins a ses Fontanelles (km 10,5) ens trobem una de les parts més amables i ràpides de tota la cursa, que transcorre per camins còmodes d’inte rior, a través de zones de camps i bos cos.

A partir d’allà, però, el canvi de terreny és radical i la roca s’apodera en exclu siva del paisatge. És cert que es tracta de la zona més plana de l’illa, però el terreny resulta duríssim per als peus i no admet cap moment de desconcen tració. És una etapa molt més dura del que el perfil dona a entendre. La vege tació baixa predomina a mesura que es deixen enrere Cala Morell (km 13,4), Punta Nati i el famós Pont d’en Gil i el traçat s’endinsa a l’entramat urbà dels voltants de Ciutadella.

Cap al final de l’etapa, un cop girat el Cap d’Artrutx (km 45,2), el recorregut passa per algunes de les platges més re conegudes de Menorca. Son Saura (km 54,4), Cala des Talaier i Cala en Turque ta són les primeres. El traçat se separa en aquest punt del Camí de Cavalls per resseguir el sender litoral i poder passar per Macarelleta i Macarella.

Etapa que recorre el poniente de Menorca, caracterizado por los grandes contrastes entre los duros tramos rocosos de litoral, zonas de bosque y las características ca las de arena blanca del sur. La salida vuel ve a situarse en el mismo punto que la primera etapa, en el Camí del Pilar, para reseguir desde allí el Camí de Cavalls en dirección opuesta.

Los primeros kilómetros pueden resultar engañosos. Hasta Ses Fontanelles (km 10,5) nos encontramos una de las partes más amables y rápidas de toda la carrera, que transcurre por caminos cómodos de interior, a través de zonas de campos y bosques.

A partir de allí, no obstante, el cambio de terreno es radical y la roca se apodera en exclusiva del paisaje. Es cierto que se trata de la zona más llana de la isla, pero el terreno resulta durísimo para los pies y no admite ningún momento de descon centración. Es una etapa mucho más dura de lo que el perfil da a entender. La ve getación baja predomina a medida que se dejan atrás Cala Morell (km 13,4), Punta Nati y el famoso Pont d’en Gil y el trazado se adentra en el entramado urbano de los alrededores de Ciutadella.

Hacia el final de la etapa, una vez girado el Cap d’Artrutx (km 45,2), el recorrido pasa por algunas de las playas más reco nocidas de Menorca. Son Saura (km 54,4), Cala des Talaier y Cala en Turqueta son las primeras. El trazado se separa en este punto del Camí de Cavalls para reseguir el sendero litoral y poder pasar por Maca relleta y Macarella.

Stage that runs through the west of Me norca, characterized by the great contrasts between the hard rocky stretches of coast, forest areas and the characteristic white sand coves of the south. The start is loca ted at the same point as the first stage, on the Camí del Pilar, to retrace the Camí de Cavalls from there in the opposite direc tion.

The first kilometers can be deceiving. Un til Ses Fontanelles (km 10.5) we find one of the friendliest and fastest parts of the whole race, which runs along comfortable inland paths, through areas of fields and forests.

From Ses Fontanelles, however, there is a sudden change in the terrain and the landscape becomes a never ending rocky platform. It is true that this is the flattest area of the island, but the terrain is really hard for the feet and forces you to be fo cused all the time on where you step. It is a much tougher stage than the elevation profile suggests. The low vegetation predo minates as Cala Morell (km 13.4), Punta Nati and the iconic Pont d’en Gil are left behind and the route enters the urban area of the surroundings of Ciutadella.

Towards the end of the stage, after leaving Cap d’Artrutx behind (km 45.2), the route passes by some of Menorca’s most renow ned beaches. Son Saura (km 54.4), Cala des Talaier and Cala en Turqueta are the first ones. The route separates at this point from the Camí de Cavalls to follow a coas tal trail and pass through Macarelleta and Macarella.

53
Etapa 3 06/11 CAMÍ DEL PILAR ARTIEM AUDAX 64 KM / 772 M CAMÍ DEL PILAR CALA MORELL 13,4 km +303 m 16,5 km +233 m 15,3 km +66 m 9,1 km +15 m 9,7 km +155 m START 8:15 0 km +0 m LIMIT 10:15 13,4 km +303 m LIMIT 12:50 29,9 km +536 m LIMIT 14:15 45,2 km +602 m LIMIT 15:35 54,3 km +617 m LIMIT 17:10 64 km +772 m CALA EN BLANES CAP D’ARTRUTX ES BANYUL ARTIEM AUDAX

Encara cal superar una última pujada per accedir a Cala Galdana i a la línia d’arribada, situada novament davant de l’ARTIEM Audax, l’hotel oficial de la cursa.

Todavía hay que superar una última su bida para acceder a Cala Galdana y a la línea de llegada, situada nuevamente frente al ARTIEM Audax, el hotel oficial de la carrera.

Runners will still have to overcome a final climb before approaching Cala Galdana and crossing the finish line, located again in front of the ARTIEM Audax, the official hotel of the race.

54

Experience 360º

L’experiència Camí de Cavalls 360º en tres etapes seleccionades, amb una mit jana de 31 km i 480 m de desnivell, que resumeixen la gran diversitat de paisat ges d’una illa única. La modalitat Expe rience 360º és una versió reduida de la TrailRun Epic 360º pensada per a tots aquells que vulguin gaudir de l’ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º ja sigui cami nant o corrents.

La experiencia Camí de Cavalls 360º en tres etapas seleccionadas, con una media de 31 km y 480 m de desnivel, que resu men la gran diversidad de paisajes de una isla única. La modalidad Experience 360º es una versión reducida de la TrailRun Epic 360º pensada para todos aquellos que quieran disfrutar de la ARTIEM Epic Camí de Cavalls 360º ya sea caminando o corriendo.

The experience of Camí de CavalIs 360º in 3 selected stages, with an average of 31 km and 480 m of elevation gain, that sum up the diverse landscapes of a unique island. The Experience 360º is a reduced version of TrailRun Epic 360º, created for those who want to enjoy the Epic 360º either walking or running.

55
93 KM / 1.435 M
Cap
d’Artrutx Camí del Pilar
Es Grau
Cap d’Artrutx 12,2 km / 45 m Es Banyul 21,3 km / 60 m Favàritx 10,3 km / 216 m ARTIEM Audax 31 km / 215 m 31 km / 587 m Sant Tomàs 19,5 km / 337 m Cala en Porter 5,9 km / 135 m Es Grau 19,8 km / 395 m Base naval de Maó 31 km / 633 m

L’etapa s’inicia a la Punta de sa Torre d’Addaia, amb unes vistes precioses d’aquest indret del nord de l’illa. De se guida entra en un senderó que voreja el Port d’Addaia fins a connectar amb el Camí de Cavalls.

El recorregut s’acosta als límits del Parc Natural de s’Albufera des Grau. El paisat ge de les salines de Mongofra ja en forma part i el traçat creua zones de cultiu d’in terior fins que torna a accedir a la costa a l’alçada del Pou d’en Caldes.

A continuació, un tram asfaltat acosta els corredors a Favàritx (km 10,3), des d’on s’alternen senders, camins més amples i zones arenoses, tot passant per diverses cales com l’Arenal d’en Morella o Cala Tortuga, sa Torreta o Tamarells. Es Grau marca l’últim tram dins del parc natural.

A partir de la Caleta de Binillautí i fins a sa Mesquida, ens esperen tres pujades curtes però intenses, pràcticament sem pre per sender, en una zona de vegetació baixa. Per acabar l’etapa, a partir de la Raconada de sa Mesquida Vella, el traçat entra en un espai d’accés restringit a la zona de Sant Isidre, per anar fins a la base naval de Maó. Donarem una volta per l’illa Pinto abans de creuar la línia de meta, si tuada en un dels pantalans de la base na val, antigament utilitzat pels submarins.

La etapa se inicia en la Punta de sa Torre de Addaia, con unas vistas preciosas de este lugar del norte de la isla. Enseguida entra en una senda que bordea el Port d’Addaia hasta conectar con el Camí de Cavalls.

El recorrido se acerca a los límites del Parc Natural de s’Albufera des Grau. El paisaje de las salinas de Mongofra ya forma parte de él y el trazado cruza zonas de cultivo de interior hasta que vuelve a acceder a la costa a la altura del Pou d’en Caldes.

A continuación, un tramo asfaltado acerca a los corredores a Favàritx (km 10,3), des de donde se alternan senderos, caminos más anchos y zonas arenosas, mientras pasa por varias calas como L’Arenal d’en Morella o Cala Tortuga, Sa Torreta o Tama rells. Es Grau marca el último tramo dentro del parque natural.

A partir de la Caleta de Binillautí y hasta Sa Mesquida, nos esperan tres subidas cortas pero intensas, casi siempre por sen dero, en una zona de vegetación baja. Para acabar la etapa, a partir de la Raconada de sa Mesquida Vella, el trazado entre en un espacio de acceso restringido en la zona de Sant Isidre, para ir hasta la base naval de Maó. Daremos una vuelta por la isla Pinto antes de cruzar la línea de meta, situada en uno de los pantalanes de la base naval, an tiguamente utilizado por los submarinos.

The stage starts at Punta de sa Torre d’Ad daia, with beautiful views of this place in the north of the island. Immediately enter a path that skirts Port d’Addaia until it con nects with the Camí de Cavalls.

The route crosses Addaia and skirts the Port of Addaia while approaching the Natural Park of s’Albufera des Grau. The landscape of the Mongofra salt pans is already part of it. The route crosses cultivation areas un til it reaches the coast again, near the Pou d’en Caldes cove.

Next, a paved section brings the runners to Favàritx (km 10.3). From there on, different kinds of paths, trails and sandy areas will alternate, all the while passing through se veral coves such as Arenal d’en Morella or Cala Tortuga, sa Torreta or Tamarells. Es Grau marks the last stretch within the Na tural Park.

From the Caleta de Binillautí and up to sa Mesquida, three short but intense climbs await us, mostly on a narrow trail, in an area of low vegetation. To finish the stage, from the Raconada de sa Mesquida Vella, the route enters a restricted access area in the Sant Isidre area and takes the runners to the Maó naval base. We will go around Pinto Island before crossing the finish line, located on one of the docks of the naval base, formerly used by submarines.

56
Etapa 1 04/11 ADDAIA BASE NAVAL DE MAÓ 31 KM / 633 M ADDAIA 10,3 km +216 m START 11:30 0 km +0 m 9,6 km +179 m 11,1 km +238 m LIMIT 13:35 10,3 km +216 m LIMIT 15:30 19,8 km +395 m LIMIT 17:20 31 km +633 m
FAVÀRITX ES GRAU BASE NAVAL DE MAÓ
57

Etapa que recorre el sud de Menorca en tot el seu esplendor, amb els seus roquis sars de pedra calcària, les platges d’arena blanca rodejades de pinars i els barrancs que imprimeixen caràcter al seu relleu.

S’inicia as Canutells i la primera secció passa pel barranc de Calescoves abans d’arribar a Cala en Porter i al primer avituallament (km 5,9). Els barrancs de Cala en Porter i de Llucalari són l’avantsala de Son Bou. L’itinerari tra vessa la urbanització, així com les des embocadures dels barrancs des Becs i de Son Boter abans de tornar a la costa a la Platja de Talis.

A partir d’aquí, el traçat ressegueix la lí nia de la costa fins arribar a meta, amb trams del Camí de Cavalls i altres trams inèdits per un sender litoral. L’etapa pas sa per multitud de cales i platges com Sant Tomàs, Binigaus, Cala Escorxada, Cala Fustam, Trebalúger i Cala Mitjana. Açò sí, el terreny és molt dur, rocós i trencacames.

L’arribada, després de travessar tota la pla tja de Cala Galdana, es troba al davant de l’ARTIEM Audax, l’hotel oficial de la cursa.

Etapa que recorre el sur de Menorca en todo su esplendor, con sus roquedales de piedra caliza, sus playas de arena blanca rodeadas de pinares y sus barrancos que imprimen carácter a su relieve.

Se inicia en Es Canutells y la primera sección pasa por el barranco de Calesco ves antes de llegar a Cala en Porter y al primer avituallamiento (km 5,9). Los ba rrancos de Cala en Porter y de Llucalari son la antesala de Son Bou. El itinerario cruza la urbanización, así como las des embocaduras de los barrancos de Es Becs y de Son Boter antes de regresar a la cos ta en la Platja de Talis.

A partir de aquí, el trazado resigue la lí nea de la costa hasta llegar a meta, con tramos del Camí de Cavalls y otros tra mos inéditos por un sendero litoral. La etapa pasa por multitud de calas y playas como Sant Tomàs, Binigaus, Cala Escor xada, Cala Fustam, Trebalúger y Cala Mitjana. Eso sí, el terreno es muy duro, rocoso y rompepiernas.

La llegada, después de cruzar toda la playa de Cala Galdana, se encuentra frente al AR TIEM Audax, el hotel oficial de la carrera.

A stage that covers the south of Menorca in all its splendor, with its limestone cliffs, white sand beaches surrounded by pine fo rests and ravines that give character to its relief.

It starts at Es Canutells and the first section crosses the Calescoves ravine before rea ching Cala en Porter and the second refres hment point (km 5.9). The ravines of Cala en Porter and Llucalari are the forecourt of Son Bou. The route crosses the urbani zation, as well as the mouths of the Becs and Son Boter ravines before returning to the coast at Platja de Talis.

From here, the route follows the coastline until reaching the finish line, with sections of the Camí de Cavalls and other unprece dented sections along a coastal trail. The stage passes through many coves and bea ches such as Sant Tomàs, Binigaus, Cala Es corxada, Cala Fustam, Trebalúger and Cala Mitjana. The terrain is very hard, rocky and leg-breaking.

The finish line, after crossing the entire beach of Cala Galdana, is located in front of the ARTIEM Audax, the official hotel of the race.

58
Etapa 2 05/11 ES CANUTELLS ARTIEM AUDAX 31 KM / 587 M ES CANUTELLS START 10:30 0 km +0 m 5,9 km +135 m 13,6 km +202 m 11,5 km +576 m LIMIT 11:25 5,9 km +135 m LIMIT 14:25 19,5 km +337 m LIMIT 17:00 31 km +587 m
59

Etapa que recorre el ponent de Menorca, caracteritzat pels grans contrastos entre els durs trams rocosos de litoral, zones de bosc i les característiques cales d’are na blanca del sud. La sortida es troba situada al castell de Sant Nicolau de Ciu tadella, des d’on connecta tot d’una amb el Camí de Cavalls.

Una vegada girat el Cap d’Artutx (km 11,4), el recorregut passa per algunes de les platges més reconegudes de Menor ca. Son Saura (km 20,6), Cala des Talaier i Cala en Turqueta són les primeres. El traçat se separa en aquest punt del Camí de Cavalls per resseguir un sender litoral i poder passar per Macarelleta i Macarella.

Encara cal superar una última pujada per accedir a Cala Galdana i a la línia d’arriba da, situada novament davant de l’ARTIEM Audax, l’hotel oficial de la cursa.

Etapa que recorre el poniente de Menorca, caracterizado por los grandes contrastes entre los duros tramos rocosos de litoral, zonas de bosque y las características ca las de arena blanca del sur. La salida se encuentra situada en el castillo de Sant Nicolau de Ciutadella, desde donde conec ta enseguida con el Camí de Cavalls.

Una vez girado el Cap d’Artrutx (km 11,4), el recorrido pasa por algunas de las playas más reconocidas de Menorca. Son Saura (km 20,6), Cala des Talaier y Cala en Turqueta son las primeras. El tra zado se separa en este punto del Camí de Cavalls para reseguir un sendero litoral y poder pasar por Macarelleta y Macarella.

Todavía hay que superar una última su bida para acceder a Cala Galdana y a la línea de llegada, situada nuevamente frente al ARTIEM Audax, el hotel oficial de la carrera.

Stage that runs through the west of Menorca, characterized by the great contrasts between the hard rocky stretches of coast, forest areas and the characteristic white sand coves of the south. The start is located in front of Sant Nicolau castle in Ciutadella, and it soon con nects with the Camí de Cavalls.

After leaving Cap d’Artrutx behind (km 45.2), the route passes by some of Menor ca’s most renowned beaches. Son Saura (km 54.4), Cala des Talaier and Cala en Turqueta are the first ones. The route sepa rates at this point from the Camí de Cavalls to follow a coastal trail and pass through Macarelleta and Macarella.

Runners will still have to overcome a final climb before approaching Cala Galdana and crossing the finish line, located again in front of the ARTIEM Audax, the official hotel of the race.

60
Etapa 3 06/11 CIUTADELLA ARTIEM AUDAX 31 KM / 215 M 12,2 km +45 m CIUTADELLA START 11:00 0 km +0 m 9,1 km +15 m 9,7 km +155 m LIMIT 13:20 12,2 km +45 m LIMIT 15:10 21,3 km +60 m LIMIT 17:10 31 km +215 m CAP D’ARTRUTX ES BANYUL
ARTIEM AUDAX
61

MountainBike Epic 360º

La volta a Menorca de Camí de Cavalls 360º en tres etapes d’autèntic mountain bike per un recorregut trepidant i amb una exigència tècnica molt elevada, només apte per a ciclistes entrenats i amb bones habilitats tècniques.

El recorregut està basat en el Camí de Ca valls, a més d’altres camins que hi trans corren paral·lels. Les etapes tenen una mijtana de 63 km i 1.080 m de desnivell.

La vuelta a Menorca de Camí de Cavalls 360º en tres etapas de auténtico mountain bike por un recorrido trepidante y con una exigencia técnica muy elevada, solamente apto para ciclistas entrenados y con bue nas habilidades técnicas.

El recorrido está basado en el Camí de Ca valls, además de otros caminos que trans curren paralelos a él. Las etapas tienen una media de 63 km y 1.080 m de desnivel.

Camí de Cavalls 360º’s tour around Menor ca in three stages of pure mountain biking in a frenetic track, really demanding both at physical and technical levels, only suita ble for trained cyclists with good technical skills.

route is based on the Camí de Cavalls, in addition to other paths that run parallel to it. The stages have an average length of 63 km and 1,080 m of elevation gain.

62
187 KM / 3.228 M
The
Cap d’Artrutx
Camí del Pilar
Es Grau Cap d’Artrutx 45,2 km / 602 m Es Banyul53,9 km / 622 m Cala en Blanes 29,9 km / 536 m Cala Morell 13,4 km / 303 m Favàritx 47,3 km / 1.16 1 mArenal de Son Saura 31,1 km / 826 m ARTIEM Audax 63km / 795m 56 km /855 m Sant Tomàs 43,3 km / 576 m Cala en Porter 27,7 km / 374 m Binibèquer Vell 15,7 km / 174 m Cavalleria 16,5 km / 632 m Es Grau 59,9 km / 1.340 m Base naval de Maó 68 km / 1578 m

L’etapa s’inicia al Camí del Pilar i afronta la secció més dura que es pot trobar en tot el litoral menorquí. El terreny i l’oro grafia fan que els primers quilòmetres, i especialment el tram entre es Alocs i Cala Barril, puguin convertir-se en tot un desafiament per als ciclistes, que hauran d’empènyer la bici molta estona només començar. A partir de Cala Barril, tot i que el terreny es manté similar al seu pas per la zona de les platges Binimel·là i de Cavalleria, l’orografia se suavitza.

Tot canvia radicalment a partir de la zona de Cala Tirant (km 21). Els ciclistes pas sen aleshores per una combinació de pis tes entre boscos i camps de cultius amb trams asfaltats. Un tram en general poc exigent i molt ràpid condueix fins a les àrees residencials de Son Parc i Arenal d’en Castell.

El recorregut travessa Addaia i voreja el Port d’Addaia tot acostant-se als límits del Parc Natural de s’Albufera des Grau, on comença el tram neutralitzat de l’eta pa (km 40,2). El paisatge de les salines de Mongofra ja en forma part i el traçat creua zones de cultiu d’interior fins que torna a accedir a la costa a l’alçada del Pou d’en Caldes.

A continuació, un tram asfaltat acosta els ciclistes a Favàritx (km 47,3), des d’on s’alternen senders, camins més amples i zones arenoses, tot passant per diverses cales com l’Arenal d’en Morella o Cala Tortuga, sa Torreta o Tamarells. Es Grau marca l’últim tram dins del parc natural, del qual se surt a la Caleta de Binillautí, on acaba el tram neutralitzat (km 59,7).

La etapa se inicia en el Camí del Pilar y afronta la sección más dura que se puede hallar en todo el litoral menorquín. Su te rreno y orografía hacen que los primeros kilómetros, y especialmente el tramo entre Es Alocs y Cala Barril, puedan convertirse en todo un desafío para los ciclistas, que tendrán que empujar la bici mucho rato nada más empezar. A partir de Cala Barril, a pesar de que el terreno se mantiene si milar a su paso por la zona de las playas de Binimel·là y de Cavalleria, la orografía se suaviza.

Todo cambia radicalmente a partir de la zona de Cala Tirant (km 21). Los ciclistas pasan entonces por una combinación de pistas entre bosques y campos de cultivos con tramos asfaltados. Un tramo en gene ral poco exigente y muy rápido conduce hasta las áreas residenciales de Son Parc y Arenal d’en Castell.

El recorrido cruza Addaia y bordea el Port d’Addaia, a medida que se acerca a los lí mites del Parc Natural de s’Albufera des Grau, donde comienza el tramo neutraliza do de la etapa (km 40,2). El paisaje de las salinas de Mongofra ya forma parte de él y el trazado cruza zonas de cultivo de inte rior hasta que vuelve a acceder a la costa a la altura del Pou d’en Caldes.

A continuación, un tramo asfaltado acer ca a los corredores a Favàritx (km 47,3), desde donde se alternan senderos, cami nos más anchos y zonas arenosas, mien tras pasa por varias calas como L’Arenal d’en Morella o Cala Tortuga, Sa Torreta o Tamarells. Es Grau marca el último tramo dentro del parque natural, del que se sale

The stage starts on the Camí del Pilar and faces the toughest section that can be found on the entire Menorcan coast. The terrain and slopes in the first few kilometers, and especially in the section between Es Alocs and Cala Barril, will become a real challen ge for the bikers. They will have to push the bikes in many sections. From Cala Barril the orography softens, although the kind of terrain remains similar when passing throu gh the area of the Binimel·là and Cavalleria beaches.

Everything changes drastically from the Cala Tirant area (km 21). The bikers then pass through a combination of forest trac ks, fields and paved sections. A generally undemanding and very fast stretch leads to the residential areas of Son Parc and Are nal d’en Castell.

The route crosses Addaia and skirts the Port of Addaia while approaching the Na tural Park of s’Albufera des Grau, where the non-racing section of this stage begins (km 40.2) The landscape of the Mongofra salt pans is already part of it. The route crosses cultivation areas until it reaches the coast again, near the Pou d’en Caldes cove.

Next, a paved section brings the bikers to Favàritx (km 47.3). From there on, different kinds of paths, trails and sandy areas will alternate, all the while passing through se veral coves such as Arenal d’en Morella or Cala Tortuga, sa Torreta or Tamarells. Es Grau marks the last stretch within the Na tural Park, which is left behind at Caleta de Binillautí (km 59.7) where the non-racing section ends.

63
Etapa 1 04/11 CAMÍ DEL PILAR BASE NAVAL DE MAÓ 68 KM / 1.578 M 16,5 km +632 m 14,6 km +194 m 16,2 km +335 m 9,6 km +179 m 11,1 km +238 m START 8:00 0 km +0 m LIMIT 10:30 16,5 km +632 m LIMIT 11:35 31,1 km +826 m LIMIT 13:00 47,3 km +1.161 m LIMIT 13:50 56,9 km +1.340 m LIMIT 14:40 68 km +1.578 m
CAMÍ DEL PILAR CAVALLERIA ARENAL DE SON SAURA FAVÀRITX ES GRAU BASE
NAVAL
DE MAÓ

Fins a sa Mesquida, ens esperen tres pu jades curtes però intenses, pràcticament sempre per sender, en una zona de vegeta ció baixa. Per acabar l’etapa, a partir de la Raconada de sa Mesquida Vella, el traçat entra en un espai d’accés restringit a la zona de Sant Isidre, per anar fins a la base naval de Maó. Donarem una volta per l’illa Pinto abans de creuar la línia de meta, si tuada en un dels pantalans de la base na val, antigament utilitzat pels submarins.

en la Caleta de Binillautí, donde termina el tramo neutralizado (km 59,7).

Hasta Sa Mesquida, nos esperan tres subi das cortas pero intensas, casi siempre por sendero, en una zona de vegetación baja. Para acabar la etapa, a partir de la Racona da de sa Mesquida Vella, el trazado entre en un espacio de acceso restringido en la zona de Sant Isidre, para ir hasta la base naval de Maó. Daremos una vuelta por la isla Pinto antes de cruzar la línea de meta, situada en uno de los pantalanes de la base naval, antiguamente utilizado por los sub marinos.

From the Caleta de Binillautí and up to sa Mesquida, three short but intense climbs await us, mostly on a narrow trail, in an area of low vegetation. To finish the stage, from the Raconada de sa Mesquida Vella, the route enters a restricted access area in the Sant Isidre area and takes the runners to the Maó naval base. We will go around Pinto Island before crossing the finish line, located on one of the docks of the naval base, formerly used by submarines.

64

Etapa que recorre el sud de Menorca en tot el seu esplendor, amb els seus roquis sars de pedra calcària, les platges d’arena blanca rodejades de pinars i els barrancs que imprimeixen caràcter al seu relleu. S’inicia al camp de futbol municipal des Castell, a través d’una secció de camps de cultiu i un tram més rocós de litoral abans d’arribar a Punta Prima (km 9,0), on hi ha el control de temps per al tram neutralit zat de l’etapa. Els següents gairebé nou quilòmetres travessen urbanitzacions tan emblemàtiques com Binibèquer i Binissa fúller per primera línia de mar.

A l’alçada des Caló Blanc (km 17,8) s’aca ba el tram neutralitzat i el camí s’allun ya de la costa. Passa pes Canutells i pel barranc de Calescoves abans d’arribar a Cala en Porter i al segon avituallament (km 29,7). Els barrancs de Cala en Porter i de Llucalari són l’avantsala de Son Bou.

L’itinerari travessa la urbanització, així com les desembocadures dels barrancs des Becs i de Son Boter abans de tornar a la costa a la Platja de Talis.

A partir d’aquí, el traçat ressegueix la lí nia de la costa i passa per platges tan em blemàtiques com Sant Tomàs i Binigaus. En la desembocadura del barranc de Bi nigaus, el recorregut torna als paisatges d’interior, tot seguint el Camí de Cavalls pels trams de bosc més interessants de tota la cursa.

De nou, torna a la costa a l’alçada de Cala Mitjana, a punt d’arribar al final. L’arriba da, després de travessar tota la platja de Cala Galdana, es troba al davant de l’AR TIEM Audax, l’hotel oficial de la cursa.

Etapa que recorre el sur de Menorca en todo su esplendor, con sus roquedales de piedra caliza, sus playas de arena blanca rodeadas de pinares y sus barrancos que imprimen carácter a su relieve. Se inicia en el campo de fútbol municipal de Es Castell, a través de una sección de campos de cultivo y un tramo más rocoso de litoral antes de llegar a Punta Prima (km 9,0), donde está el control de tiempo para el tramo neutralizado de la etapa. Los siguientes casi nueve kilómetros cruzan urbanizaciones tan emblemáticas como Binibèquer y Binissafúller por prime ra línea de mar.

A la altura de Es Caló Blanc (km 17,8) se acaba el tramo neutralizado y el camino se aleja de la costa. Pasa por Es Canutells y por el barranco de Calescoves antes de llegar a Cala en Porter y al segundo avituallamiento (km 29,7). Los barrancos de Cala en Porter y de Llucalari son la antesala de Son Bou. El itinerario cruza la urbanización, así como las desembocaduras de los barrancos de Es Becs y de Son Boter antes de regresar a la costa en la Platja de Talis.

A partir de aquí, el trazado resigue la línea de la costa y pasa por playas tan emblemá ticas como Sant Tomàs y Binigaus. En la desembocadura del barranco de Binigaus, el recorrido vuelve a los paisajes de interior, siguiendo el Camí de Cavalls por los tramos de bosque más interesantes de toda la ca rrera.

De nuevo, vuelve a la costa a la altura de Cala Mitjana, a punto de llegar al final. La meta, después de cruzar toda la playa de Cala Galdana, se encuentra frente al AR TIEM Audax, el hotel oficial de la carrera.

A stage that covers the south of Menorca in all its splendor, with its limestone cliffs, white sand beaches surrounded by pine forests and ravines that give character to its relief. It starts at the Es Castell football field, through a section of fields and a more rocky stretch of coastline before reaching Punta Prima (km 9.0), where the non-ra cing section of this stage begins. The next almost nine kilometers cross such emblema tic urbanizations as Binibèquer and Binis safúller along the seafront.

Near Caló Blanc (km 17.8), the non-racing section ends and the path leaves the coast behind. It passes through Es Canutells and near Calescoves before reaching Cala en Porter and the second refreshment point (km 29.7). The ravines of Cala en Porter and Llucalari are the forecourt of Son Bou. The route crosses the urbanization, as well as the mouths of the Becs and Son Boter ra vines before returning to the coast at Platja de Talis.

From here, the route follows the coastline and crosses iconic beaches such as Sant Tomàs and Binigaus. At the mouth of the Binigaus ravine, the route returns to the inland landscapes, following the Camí de Cavalls through the most interesting forest sections of the entire race.

The race route meets the coast again in Cala Mitjana, about to reach the end. The finish line, after crossing the beach of Cala Galdana, is in front of the ARTIEM Audax, the official hotel of the race.

65
Etapa 2 05/11 ES CASTELL ARTIEM AUDAX 56 KM / 855 M
ES CASTELL BINIBÈQUER VELL
15,7 km +174 m 14 km +200 m 13,6 km +202 m 12,7 km +279 m START 8:00 0 km +0 m LIMIT 9:30 15,7km +174 m LIMIT 10:40 27,7 km +374 m LIMIT 12:00 43,3 km +576 m LIMIT 13:20 56 km +855 m
66

Etapa

Etapa que recorre el ponent de Menor ca, caracteritzat pels grans contrastos entre els durs trams rocosos de litoral, zones de bosc i les característiques cales d’arena blanca del sud. La sortida torna a situar-se al mateix punt que la primera etapa, al Camí del Pilar, per resseguir des d’allà el Camí de Cavalls en la direcció oposada.

Els primers quilòmetres poden resultar enganyosos. Fins a ses Fontanelles (km 10,5) ens trobem una de les parts més amables i ràpides de tota la cursa, que transcorre per camins còmodes d’inte rior, a través de zones de camps i boscos.

A partir d’allà, però, el canvi de terreny és radical i la roca s’apodera en exclusiva del paisatge. És cert que es tracta de la zona més plana de l’illa, però el terreny resulta dur i tècnic i no admet cap mo ment de desconcentració. És una etapa molt més dura del que el perfil dona a en tendre. La vegetació baixa predomina a mesura que es deixen enrere Cala Morell (km 13,4), Punta Nati i el famós Pont d’en Gil. A continuació, el traçat s’endinsa a l’entramat urbà dels voltants de Ciutade lla, en un tram neutralitzat que comença a Calespiques (km 24,4) i acaba a la zona de s’Aigua Dolça (km 40,7).

Cap al final de l’etapa, un cop girat el Cap d’Artrutx (km 45,2) i passat Son Xo riguer (km 51,1), el recorregut s’allunya a estones de la costa i del Camí de Cavalls per prendre un camí paral·lel més ràpid fins a Cala en Turqueta. El traçat torna a seguir des d’aquest punt el Camí de Ca valls, que passa per Macarella.

Etapa que recorre el poniente de Menorca, caracterizado por los grandes contrastes entre los duros tramos rocosos de litoral, zonas de bosque y las características calas de arena blanca del sur. La salida vuelve a situarse en el mismo punto que la primera etapa, en el Camí del Pilar, para reseguir desde allí el Camí de Cavalls en dirección opuesta.

Los primeros kilómetros pueden resultar engañosos. Hasta Ses Fontanelles (km 10,5) nos encontramos una de las partes más amables y rápidas de toda la carrera, que transcurre por caminos cómodos de interior, a través de zonas de campos y bosques.

A partir de allí, no obstante, el cambio de terreno es radical y la roca se apodera en exclusiva del paisaje. Es cierto que se tra ta de la zona más llana de la isla, pero el terreno resulta duro y técnico y no admi te ningún momento de desconcentración. Es una etapa mucho más dura de lo que el perfil da a entender. La vegetación baja predomina a medida que se dejan atrás Cala Morell (km 13,4), Punta Nati y el fa moso Pont d’en Gil. A continuación, el tra zado se adentra en el entramado urbano de los alrededores de Ciutadella, en un tramo neutralizado que empieza en Cales Piques (km 24,4) y acaba en la zona de S’Aigua Dolça (km 40,7).

Hacia el final de la etapa, una vez girado el Cap d’Artrutx (km 45,2) y pasado Son Xoriguer (km 51,1), el recorrido se aleja a ratos de la costa y del Camí de Cavalls para tomar y camino paralelo más rápido hasta Cala en Turqueta. El trazado vuelve a se

Stage that runs through the west of Me norca, characterized by the great contrasts between the hard rocky stretches of coast, forest areas and the characteristic white sand coves of the south. The start is loca ted at the same point as the first stage, on the Camí del Pilar, to retrace the Camí de Cavalls from there in the opposite direction.

The first kilometers can be deceiving. Until Ses Fontanelles (km 10.5) we find one of the friendliest and fastest parts of the whole race, which runs along comfortable inland paths, through areas of fields and forests.

From Ses Fontanelles, however, there is a sudden change in the terrain and the lands cape becomes a never ending rocky plat form. It is true that this is the flattest area of the island, but the terrain is really hard and technical and forces you to be focused and to use your whole body all the time. It is a much tougher stage than the elevation profile suggests. The low vegetation predo minates as Cala Morell (km 13.4), Punta Nati and the iconic Pont d’en Gil are left be hind. Next, the race course enters the urban area of the surroundings of Ciutadella, in a non-racing section that begins in Calespi ques (km 24.4) and ends in s’Aigua Dolça area (km 40.7).

Towards the end of the stage, after leaving Cap d’Artutx behind (km 45.2) and Son Xoriguer (km 51.1), the race course leaves at times the Camí de Cavalls and follows a paral·lel and much faster path until Cala en Turqueta. From Cala en Turqueta, the course follows again the Camí de Cavalls and crosses Macarella.

67
3 06/11 CAMÍ DEL PILAR ARTIEM AUDAX 63 KM / 795 M CAMÍ DEL PILAR CALA MORELL 13,4 km +303 m 16,5 km +233 m 15,3 km +66 m 8,7 km +20 m 9,1 km +173 m START 8:00 0 km +0 m LIMIT 09:10 13,4 km +303 m LIMIT 10:55 29,9 km +536 m LIMIT 12:20 45,2 km +602 m LIMIT 13:00 53,9 km +622 m LIMIT 14:00 63km +795 m CALA EN BLANES CAP D’ARTRUTX
ES
BANYUL ARTIEM AUDAX

Encara cal superar una última pujada i una trialera final per accedir a Cala Gal dana i a la línia d’arribada, situada nova ment davant de l’ARTIEM Audax, l’hotel oficial de la cursa.

guir desde este punto el Camí de Cavalls, que pasa por Macarella.

Todavía hay que superar una última subi da y una trialera final para acceder a Cala Galdana y a la línea de llegada, situada nuevamente frente al ARTIEM Audax, el hotel oficial de la carrera.

Bikers will still have to overcome a fi nal climb and a technical descent before approaching Cala Galdana and crossing the finish line, located again in front of the ARTIEM Audax, the official hotel of the race.

68

FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT ILLA DE MENORCA Mes informació a la nostra web www.fundaciodiscap.org

Som la Fundació Menorca. Ens vols conèixer??

La Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca és una entitat formada pel Consell Insular de Menorca, els diferents Ajuntaments de l’illa i 13 entitats d’atenció a persones amb discapacitat.

La Fundació treballa a nivell insular per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i promoure la normalització i la inclusió a totes les àrees de la vida diària, entre elles l’esportiva

Serveis que oferim:

Dispositius Assitencials

3 Centres de dia, 3 centres ocupacionals i 9 habitatges supervisats

Altres serveis

Taller Jove, Programa d'Inserció laboral, ILSA

Atenció a infància i joventut

SEDIAP i Servei d'infància i joventut

Serveis salut mental

Treball Social, Fisioteràpia i Logopèdia

Atenció a les persones Suport psicològic, Acompanyament i Suport a l'habitatge

A la Fundació, tenim un CEO... saps què és?

Un Centre Especial d'Ocupació és una empresa com qualsevol altre, però amb la característica que el 70% del personal laboral contractat ha de tenir discapacitat. El CEO va néixer per afavorir la integració laboral. Tenim:

CEO Social Càtering CEO Lligall

CEO Ecoverd

Elaboració i repartiment de menús a domicili i a col lectivitats. Hi treballen

14 persones, 11 amb discapacitat

Taller d impressió digital i enquadernació. La plantilla està formada per 7 persones, 5 d’elles amb discapacitat.

Jardineria i neteja, recuperació, manteniment i conservació d’espais naturals. Tractaments fitosanitaris, desinfecció i control de plagues. Hi treballen 30 persones, 22 amb discapacitat.

69
SOCIAL: Facebook: @camidecavalls360 Instagram: @camidecavalls360 Twitter: @camicavalls360 Retransmissió en directe i resums: Retransmisión en directo y resúmenes: Live streaming and race reports: www.youtube.com/camidecavalls360 Descarrega la nostra App: Descarga nuestra App: Download our App: https://cutt.ly/BF7D7MX
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.