Race Book 2018 | Camelbak Epic Camí de Cavalls 360º

Page 1CONTINGUTS

CONTENIDOS

CONTENTS

Paisatge i esport. Difondre els valors d’una Menorca única .............. 4 Es Mercadal i Fornells amb l’esport i el turisme .................... 6 Presentació: Camí de Cavalls 360º i la cursa Epic 360º ............................. 12 El Camí de Cavalls i el recorregut de 360º ........................ 14 Una petita illa enmig del Mediterrani ........................ 17 Projecte per a la conservació del Camí de Cavalls ............................. 20 La cursa ................................................ 23 Programa ............................................. 24 Serveis ................................................. 27 Mapa de la cursa ................................. 30 Plànol des Mercadal ........................... 34 Reglament............................................. 36 Senyalització ....................................... 43 TrailRun Epic 360º ............................. 46 Experience 360º ................................. 50 MountainBike Epic 360º .................... 54

Paisaje y deporte. Difundir los valores de una Menorca única .............. 4 Es Mercadal y Fornells con el deporte y el turismo ................... 6 Presentación: Camí de Cavalls 360º y la carrera Epic 360º ............................ 12 El Camí de Cavalls y el recorrido de 360º ............................ 14 Una pequeña isla en medio del Mediterráneo ................... 17 Proyecto para la conservación del Camí de Cavalls................................. 20 La carrera ................................................. 23 Programa .................................................. 24 Servicios ................................................... 27 Mapa de la carrera ................................. 30 Plano de Es Mercadal ............................. 34 Reglamento......... ...................................... 36 Señalización ............................................. 43 TrailRun Epic 360º ................................. 46 Experience 360º ...................................... 50 MountainBike Epic 360º ........................ 54

Landscape and sport. Spreading the values of a unique Menorca .................... 4 Es Mercadal and Fornells with sport and tourism ........................... 6 Presentation: Camí de Cavalls 360º and Epic 360º race ................................ 12 The Camí de Cavalls and the 360º tour ................................... 14 A small island in the middle of the Mediterranean .................. 17 Project for the conservation of Camí de Cavalls ................................. 20 The race ................................................. 23 Program ................................................. 24 Services ................................................. 27 Race map .............................................. 30 Es Mercadal city map ............................. 34 Regulations............................................. 36 Signalling .............................................. 43 TrailRun Epic 360º ................................ 46 Experience 360º ..................................... 50 MountainBike Epic 360º ........................ 54

3


PAISATGE I ESPORT. DIFONDRE ELS VALORS D’UNA MENORCA ÚNICA

PAISAJE Y DEPORTE. DIFUNDIR LOS VALORES DE UNA MENORCA ÚNICA

LANDSCAPE AND SPORT. SPREADING THE VALUES OF A UNIQUE MENORCA

Un any més esport i natura tornen a unirse per celebrar una de les curses més emblemàtiques de Menorca. La cursa Epic 360º, que arriba ja a la seva 4a edició, dóna la possibilitat a residents i visitants de viure i gaudir de la fisonomia de Menorca d’una manera singular oferint-los paisatges únics de la nostra illa a través del Camí de Cavalls.

Un año más deporte y naturaleza vuelven a unirse para celebrar una de las carreras más emblemáticas de Menorca. La carrera Epic 360º, que llega ya a su 4ª edición, da la posibilidad a residentes y visitantes de vivir y disfrutar de la fisonomía de Menorca de una manera singular ofreciéndoles paisajes únicos de nuestra isla a través del Camí de Cavalls.

One more year sport and nature join each other to celebrate one of the most emblematic races in Menorca. The Epic 360º, which already reaches its 4th edition, gives residents and visitors the possibility to live and enjoy the scenery of Menorca in a unique way, offering them the unique landscapes of our island through the Camí de Cavalls.

El respecte a la natura que ens envolta i el foment de l’activitat física són dos pilars que des del Consell volem impulsar i que van en sintonia amb l’Epic 360º. L’estima per la natura és un tret que les menorquines i els menorquins tenim ben arrelat i que ara, l’any de la celebració dels 25 anys de la Reserva de Biosfera, agafa encara més significat per tot allò que hem estat capaços, a través de l’eix transversal de la sostenibilitat, de preservar al llarg del temps. L’esport, com activitat física, va lligat al benestar de les persones i representa uns valors que el Consell Insular vol impulsar: compromís, treball en equip, corresponsabilitat, esforç, perseverança i convivència.

El respeto por la naturaleza que nos rodea y el fomento de la actividad física son dos pilares que desde el Consell queremos impulsar y que van en sintonía con la Epic 360º. El amor por la naturaleza es un rasgo que las menorquinas y los menorquines tenemos bien arraigado y que ahora, el año de la celebración de los 25 años de la Reserva de Biosfera, coge aún más significado por todo lo que hemos sido capaces, a través del eje transversal de la sostenibilidad, de preservar a lo largo del tiempo. El deporte, como actividad física, va ligado al bienestar de las personas y representa unos valores que el Consell Insular quiere impulsar: compromiso, trabajo en equipo, corresponsabilidad, esfuerzo, perseverancia y convivencia.

Respect for the nature that surrounds us and the promotion of physical activity are two values that we want to promote from the Consell Insular and which are in line with the Epic 360º. Love for nature is deeply rooted in as a trait of the Menorcan people, and now, in the year of the celebration of the 25 years of the Biosphere Reserve, it becomes even more meaningful for all that we have been able to achieve through the transversal idea of sustainability. Sport, as a physical activity, is linked to the welfare of our society, and represents values that ​​ the Consell Insular government wants to promote: commitment, teamwork, co-responsibility, effort, perseverance and coexistence.

4


És només des d’una perspectiva global, on sector públic i privat remen cap a una mateixa direcció, quan s’aconsegueixen grans canvis com és el de l’allargada de la temporada turística. Per açò, des del Consell Insular, també, volem donar tot el nostre suport en activitats que fomenten la dinamització socioeconòmica fora del període estival i que amplien el ventall d’activitats ofertes a residents i visitants.

Es sólo desde una perspectiva global, donde sector público y privado reman hacia una misma dirección, cuando se consiguen grandes cambios como es el de alargar la temporada turística. Por ello, desde el Consell Insular, también queremos dar todo nuestro apoyo a actividades que fomentan la dinamización socioeconómica fuera del periodo estival y que amplían el abanico de actividades ofrecidas a residentes y visitantes.

It is only from a global perspective, in which the public and private areas work in the same direction, when major changes are reached, such as the length of the tourist season. For this reason, from the Consell Insular, we also want to give our full support to activities that promote socioeconomic dynamism out of the summer period and that extend the range of activities offered to residents and visitors.

Així, el Consell vol agrair als organitzadors la seva gran labor en la contribució del foment de l’estima de la natura i de l’activitat física i l’esport i fer-ho fora de la temporada turística.

Así, el Consell quiere agradecer a los organizadores su gran labor en la contribución del fomento de la estima de la naturaleza y de la actividad física y el deporte y hacerlo fuera de la temporada turística.

Finally, the Consell Insular wants to thank the organizers for their great work in contributing to the promotion of the respect for nature, physical activity and sport, and to do so outside of the tourist season.

Us convidam a participar d’aquesta experiència única.

Os invitamos a participar de esta experiencia única.

We invite you to participate in this unique experience.

Susana Mora, presidenta del Consell Insular de Menorca Miquel Company, conseller d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports

Susana Mora, presidenta del Consell Insular de Menorca Miquel Company, consejero de Empleo, Proyección Económica, Juventud y Deportes

Susana Mora, president of the Consell Insular de Menorca Miquel Company, councillor of Employment, Economic Projection, Youth and Sports

5


ES MERCADAL I FORNELLS AMB L’ESPORT I EL TURISME

ES MERCADAL Y FORNELLS CON EL DEPORTE Y EL TURISMO

ES MERCADAL AND FORNELLS WITH SPORT AND TOURISM

Els propers dies 2, 3 i 4 de març Es Mercadal, Fornells i les nostres zones turístiques seran protagonistes destacats de l’Epic Camí de Cavalls 360º. Serem el centre neuràlgic de la cursa, que discorrerà dins el fantàstic marc natural que ofereix la nostra illa.

Los próximos días 2, 3 y 4 de marzo Es Mercadal, Fornells y nuestras zonas turísticas serán protagonistas destacados de la Epic Camí de Cavalls 360º. Seremos el centro neurálgico de la carrera, que discurrirá en el fantástico marco natural que ofrece nuestra isla.

The next 2nd, 3rd and 4th of March, Es Mercadal, Fornells and our tourist areas will be the main spots of the Epic Camí de Cavalls 360º. We will be the nerve center of the race, which will run in the fantastic natural setting offered by our island.

El nostre municipi és gran en extensió, gran en protecció ambiental i també vol potenciar l’organització d’esdeveniments turístics-esportius de gran envergadura, com el Half, la Volta Menorca BTT, o curses com la Mitja Marató de Fornells i l’Epic 360º.

Nuestro municipio es grande en extensión, grande en protección ambiental y también quiere potenciar la organización de eventos turístico-deportivos de gran envergadura, como el Half, la Vuelta Menorca BTT, o carreras como la Media Maratón de Fornells y la Epic 360º.

Aquestes proves són grans elements dinamitzadors de l’economia local, que ben segur ajuden a desestacionalitzar el turisme local i, a la vegada, reafirmen els grans valors positius que suposa el fer esport.

Estas pruebas son grandes elementos dinamizadores de la economía local, que sin lugar a dudas ayudan a desestacionalizar el turismo local y, a la vez, reafirman los grandes valores positivos que supone el hacer deporte.

La nostra illa està envoltada d’un entorn natural. Tenim molts indrets que cal conèixer i el Camí de Cavalls és la plataforma pública que ens permet descobrir

Nuestra isla está rodeada de un entorno natural. Tenemos muchos lugares que hay que conocer y el Camí de Cavalls es la plataforma pública que nos permite descubrir

6

Our municipality is large in extent, great in environmental protection and also wants to promote the organization of large tourist-sporting events, such as Half, Volta Menorca BTT, or races such as the Mitja Marató de Fornells and the Epic 360º. These races are great elements that stimulate the local economy, which undoubtedly help to seasonally adjust local tourism and, at the same time, reaffirm the great positive values of sports. Our island is surrounded by a natural environment. We have many places to know and the Camí de Cavalls is the public platform that allows us to discover and enjoy this environment, which at times may seem magical.


i gaudir d’aquest entorn, que en alguns moments pot semblar màgic.

y disfrutar de este entorno, que en algunos momentos puede parecer mágico.

Seran tres etapes, tres dies de vivències, tres dies de convivència entre els participants i els veïns dels nostres pobles, que sens dubte els recolzaran i animaran. Uns esportistes que patiran la duresa de la prova; a la vegada, però, gaudiran el nostre paisatge, l’hospitalitat de la nostra gent i la nostra gastronomia local.

Serán tres etapas, tres días de vivencias, tres días de convivencia entre los participantes y los vecinos de nuestros pueblos, que sin duda los apoyarán y animarán. Unos deportistas que sufrirán la dureza de la prueba; a la vez, sin embargo, disfrutarán de nuestro paisaje, de la hospitalidad de nuestra gente y de nuestra gastronomía local.

Valguin aquestes lletres per donar la benvinguda a tots els visitants i participants de la nostra illa, com també als que vindran de fora de Menorca. Volem agrair l’esforç de les Institucions, dels organitzadors i de tots els patrocinadors i col·laboradors que d’una manera o altra han fet possible que aquesta prova sigui una realitat al calendari esportiu insular.

Valgan estas letras para dar la bienvenida a todos los visitantes y participantes de nuestra isla, como también a los que vendrán de fuera de Menorca. Queremos agradecer el esfuerzo de las instituciones, de los organizadores y de todos los patrocinadores y colaboradores que de una manera u otra han hecho posible que esta prueba sea una realidad en el calendario deportivo insular.

Benvinguts as Mercadal. Francesc Ametller Batle des Mercadal

Bienvenidos a Es Mercadal. Francesc Ametller Alcalde de Es Mercadal

There will be three stages, three days of experiences, three days of coexistence between the participants and the neighbors of our towns, who will undoubtedly support and encourage them. The participants will suffer the harshness of the race; at the same time, however, they will enjoy our landscape, the hospitality of our people and our local gastronomy. With these words we want to welcome all the visitors and participants of our island, as well as those coming from outside of Menorca. We want to thank the efforts of the public institutions, the organizers and all the sponsors and collaborators who in one way or another have made it possible for this event to become a reality in the islands sport calendar.

Welcome to Es Mercadal. Francesc Ametller Mayor of Es Mercadal


L’EXPERIÈNCIA DE LA VOLTA A MENORCA PER ETAPES. VINE A DESCOBRIR-LA! LA EXPERIENCIA DE LA VUELTA A MENORCA POR ETAPAS. ¡VEN A DESCUBRIRLA! THE EXPERIENCE OF THE TOUR AROUND MENORCA IN STAGES. COME AND DISCOVER IT!

8


Camí de Cavalls 360º és la volta a Menorca per etapes a través del GR223, un sender ancestral de 185 km que dóna la volta a l’illa, recorrent el seu litoral verge i els barrancs i camps de l’interior.

Camí de Cavalls 360º es la vuelta a Menorca por etapas a través del GR223, un sendero ancestral de 185 km que da la vuelta a la isla, recorriendo su litoral virgen y los barrancos y campos del interior.

Camí de Cavalls 360º is the tour around Menorca in stages through the GR-223 footpath, an ancient trail that circumnavigates the island, traces its coastline and runs by many inland ravines and fields.

• • •

Ruta autoguiada amb allotjament a final d’etapa, transfers d’equipatge, assessorament, mapa, llibre de ruta i molt més. Tres modalitats: Senderisme, Trail Running i BTT. Es pot realitzar durant qualsevol època de l’any. Ruta organitzada per l’agència local 40º Nord.

Visita el nostre web i prepara’t per l’aventura!

• • •

Ruta autoguiada con alojamiento a final de etapa, transfers de equipaje, asesoramiento, mapa, libro de ruta y mucho más. Tres modalidades: Senderismo, Trail Running y BTT. Se puede realizar durante cualquier época del año. Ruta organizada por la agencia local 40º Nord.

¡Visita nuestro web y prepárate para la aventura!

• • •

Self-guided tour with accommodation at the end of the stage, luggage transfers, advice on the route, map, trail book and much more. Three modalities: Hiking, Trail Running and MTB. It can be done at any time of the year. Route organized by the local agency 40º Nord.

Visit our website and get ready for the adventure! 9
PRESENTACIÓ: CAMÍ DE CAVALLS 360º I LA CURSA EPIC 360º

PRESENTACIÓN: CAMÍ DE CAVALLS 360º Y LA CARRERA EPIC 360º

PRESENTATION: CAMÍ DE CAVALLS 360º AND EPIC 360º RACE

Camí de Cavalls 360º va néixer l’any 2012 com a ruta autoguiada per etapes a través del GR-223. Des de llavors, centenars de participants han descobert Menorca en alguna de les tres modalitats en format obert de Camí de Cavalls 360º: Senderisme, Trail Running i BTT.

Camí de Cavalls 360º nació en el año 2012 como ruta autoguiada por etapas a través del GR-223. Desde entonces, cientos de participantes han descubierto Menorca en alguna de las tres modalidades en formato abierto de Camí de Cavalls 360º: Senderismo, Trail Running y BTT.

Camí de Cavalls 360º was born in 2012 as a self-guided route divided in stages through the GR-223. Since then, hundreds of participants have discovered Menorca at their own pace in one of the three open format modalities: hiking, trail running and mountain biking.

Des dels mateixos inicis del projecte, la idea de celebrar Camí de Cavalls 360º en format de cursa era un repte que planava a l’horitzó. No es tractava de fer una cursa qualsevol, sinó que havia de conservar l’esperit de la travessa en format obert. És a dir: havia d’aproximar-se al màxim a la volta de 360º, ser multi-etapa, oferir diverses modalitats (a peu i BTT) i tenir la convivència com un dels elements centrals. Vam posar tots aquests ingredients junts a l’olla, i en va sortir l’Epic 360º.

Desde los inicios del proyecto, la idea de celebrar Camí de Cavalls 360º en formato de carrera era un reto que se cernía en el horizonte. No se trataba de hacer una carrera cualquiera, sino que tenía que conservar el espíritu de la travesía en formato abierto. Es decir: tenía que aproximarse al máximo a la vuelta de 360º, ser multi-etapa, ofrecer varias modalidades (a pie y BTT) y tener la convivencia como uno de los elementos centrales. Pusimos todos estos ingredientes juntos en la olla, y salió la Epic 360º.

From the very beginning of this project, the idea to have a Camí de Cavalls 360º as a race was a possibility laying in the horizon. It would not be any kind of race; it would have to be a race that kept the spirit of the open format route. The race would have to get as close as possible to the 360º trail, have multiple stages and offer different modalities (on foot and on mountain bike) and have community as one of the key elements. We mixed up all these ingredients in a melting pot and the result is Epic 360º.

I per què “Epic”? En el cas de Camí de Cavalls 360º, l’èpica no només té a veure amb la duresa i la superació de condicions

¿Y por qué “Epic”? En el caso de Camí de Cavalls 360º, la épica no sólo tiene que ver con la dureza y la superación de

And why “Epic”? When we talk about the Camí de Cavalls 360º, epic does not only refer to hardships and overcoming difficult

12


adverses, sinó sobretot amb la intensitat de l’experiència. La connexió durant diversos dies amb l’entorn de l’illa, la convivència amb l’altre membre de l’equip i amb la resta dels corredors al finalitzar les etapes, la necessitat d’administrar molt bé les forces d’un dia per l’altre... Tots aquests són, sens dubte, elements que aprofundeixen en l’experiència de córrer una cursa de muntanya. I tota cursa de muntanya té un element èpic.

condiciones adversas, sino sobre todo con la intensidad de la experiencia. La conexión durante varios días con el entorno de la isla, la convivencia con el otro miembro del equipo y con el resto de los corredores al finalizar las etapas, la necesidad de administrar muy bien las fuerzas de un día para el otro... Todos estos son, sin duda, elementos que profundizan en la experiencia de correr una carrera de montaña. Y toda carrera de montaña tiene un elemento épico.

situations, but it especially refers on the intensity of the experience. The connection during several days with the island environment, the companionship built with the other team member and with the rest of the racers at the end of the stages, the need to use your energy smartly from one day to another… All of these are, without a doubt, elements that deepen the experience of racing a trail run. And all trail runs have some epic element.

Els veritables guanyadors de la cursa no seran els primers que creuin la meta al final de cada etapa, ni els que quedin al capdavant de la classificació general. Els veritables triomfadors seran tots aquells que hagin sabut adaptar-se al ritme del seu company, aquells que s’hagin sabut posar al seu lloc i que l’hagin animat en els moments de feblesa; els guanyadors seran tots els que hagin entès que en aquesta cursa ser competitiu no significa només anar ràpid, sinó sobretot anar junts.

Los verdaderos ganadores de la carrera no serán los primeros que crucen la meta al final de cada etapa, ni los que queden al frente de la clasificación general. Los verdaderos triunfadores serán todos aquellos que hayan sabido adaptarse al ritmo de su compañero, aquellos que se hayan sabido poner en su lugar y que le hayan animado en los momentos de debilidad; los ganadores serán todos los que hayan entendido que en esta carrera ser competitivo no significa solo ir rápido, sino sobre todo ir juntos.

The real winners of the race will not be the first ones to cross the finish line at every stage, nor the leaders of the overall final results .The real winners will be the ones that will have managed to adapt to the pace of their partner, the ones that have been able to put themselves in their partners shoes, cheering them on in the weakest moments; the winners will be those who understand that in this race being competitive does not only mean to go fast, but also to go together.

L’equip d’Epic Camí de Cavalls 360º

El equipo de Epic Camí de Cavalls 360º

Epic Camí de Cavalls 360º Team

13


EL CAMÍ DE CAVALLS I EL RECORREGUT DE 360º

EL CAMÍ DE CAVALLS Y EL RECORRIDO DE 360º

THE CAMÍ DE CAVALLS AND THE 360º TOUR

El Camí de Cavalls recorre la costa de Menorca a través d’un litoral majoritàriament verge i amb multitud de petites cales i racons solitaris. En alguns trams, el Camí també s’allunya de la mar, s’endinsa en l’interior de l’illa i passa per zones humides, àrees de cultiu, boscos i barrancs. D’aquesta manera, el Camí ens condueix a través de la gran diversitat de paisatges i ecosistemes de l’illa.

El Camí de Cavallos recorre la costa de Menorca a través de un litoral mayoritariamente virgen y con multitud de pequeñas calas y rincones solitarios. En algunos tramos, el Camí también se aleja del mar, se adentra en el interior de la isla y pasa por zonas húmedas, áreas de cultivo, bosques y barrancos. De este modo, el Camí nos conduce a través de la gran diversidad de paisajes y ecosistemas de la isla.

The Camí de Cavalls (Way of Horses) follows the Menorca coastline, which is still untouched in its majority and it goes though multiple coves and secluded spots. From time to time, the trail leaves the coastline and goes through more mountainous terrains, though wetlands, farmlands, forests and ravines. The trail displays the wide variety of landscape and ecosystems in the island.

A més, el Camí de Cavalls permet descobrir també una part de la riquesa del patrimoni etnològic, històric i cultural de Menorca, construït en general sobre la base de l’omnipresent pedra seca.

Además, el Camí de Cavalls permite descubrir también una parte de la riqueza del patrimonio etnológico, histórico y cultural de Menorca, construido en general sobre la base de la omnipresente piedra seca.

El seu origen és incert i està envoltat de llegenda. Podria remuntar-se a les cavalleries, sistema encarregat de la defensa de l’illa, més o menys cap al segle XIV. La mar va ser durant segles una font de perills. Menorca era una illa sota la permanent amenaça de les incursions pira-

Su origen es incierto y está rodeado de leyenda. Podría remontarse a las caballerías, sistema encargado de la defensa de la isla, más o menos hacia el siglo XIV. El mar fue durante siglos una fuente de peligros. Menorca era una isla bajo la permanente amenaza de las incursiones piratas, espe-

14

Beyond the beautiful landscapes, the Camí de Cavalls has a very rich heritage; history, culture and ethnology share the Menorca dry stone that one can find all over the island. The origin is unknown and it is thought to go back to the cavalleries, a system that was in charge of defending the island, around the 14th century. For centuries, Menorca was threatened by pirate attacks; the most notorious and feared pirate to attack the island was Barbarossa in the 16th century. The sea was mostly a source of troubles and the Camí de Cavalls was used to watch the


coast and go from a talaia (watchtower) to the next one.

tes, especialment del temut, despietat i alhora cèlebre Barbarrossa al segle XVI. En aquest context, el camí servia per vigilar la costa i anar d’una talaia a l’altra.

cialmente del temido, despiadado ya la vez célebre Barbarroja el siglo XVI. En este contexto, el camino servía para vigilar la costa e ir de una atalaya a la otra.

Aquesta funció militar es va mantenir durant segles, tot i que al llarg de la història el Camí de Cavalls ha tingut també altres usos molt diversos: comunicació entre llocs propers a la costa, via d’accés a la costa per a pescadors, per a la recol·lecció de sal, etc.

Esta función militar se mantuvo durante siglos, aunque a lo largo de la historia el Camí de Cavalls ha tenido también otros usos muy diversos: comunicación entre lugares cercanos a la costa, vía de acceso a la costa para pescadores, para la recolección de sal, etc.

A partir de mitjans de segle XX, alguns trams van caure en desús i els propietaris de les terres per les que passava el camí el van anar tancant. Finalment, gràcies a les reivindicacions ciutadanes dels anys 90 i la posterior implicació de les administracions insulars, va ser reobert i completament senyalitzat com a sender de Gran Recorregut número 223 entre els anys 2008 i 2012.

A partir de mediados de siglo XX, algunos tramos cayeron en desuso y los propietarios de las tierras por las que pasaba el camino lo fueron cerrando. Finalmente, gracias a las reivindicaciones ciudadanas de los años 90 y la posterior implicación de las administraciones insulares, fue reabierto y completamente señalizado como sendero de Gran Recorrido número 223 entre los años 2008 y 2012.

In the mid 20th century, nobody was using some parts of the Camí de Cavalls anymore and the owners of the properties where the trail went through started gating it. Finally, thanks to the protests of Menorca citizens in the 90s and the involvement by the local administration in the island that followed up made the Camí de Cavalls open to the public again and it became a Grande Randonée trail (GR 223) in the 2000s. The signalling of the new GR took place between 2008 and 2012.

Ja al segle XXI, els 360º pel Camí de Cavalls s’han convertit en una ruta senderista, de trail running i BTT reconeguda a nivell internacional.

Ya en el siglo XXI, los 360º por el Camí de Cavalls se han convertido en una ruta senderista, de Trail Running y BTT reconocida a nivel internacional.

In the 21st century, Camí de Cavalls 360º has become a popular internationally recognized route for hiking, trail running and mountain biking.

The military defence purpose of the Camí de Cavalls was held for centuries, but throughout history the trail was also used simultaneously for several non-military purposes; namely communication between coastal communities, fast and easy coastal access for fishermen, for salt collection from saltpans, and more.

15UNA PETITA ILLA ENMIG DEL MEDITERRANI

UNA PEQUEÑA ISLA EN MEDIO DEL MEDITERRÁNEO

A SMALL ISLAND IN THE MIDDLE OF THE MEDITERRANEAN

Els menorquins empren sovint el nom afectuós de “sa Roqueta” per referir-se a Menorca. Vista damunt el mapa pot semblar senzillament una petita illa al bell mig del Mediterrani, però aquesta percepció canvia quan és vista d’aprop: el seu petit territori amaga infinitat de sorpreses, contrastos i racons amagats.

Los menorquines utilizan a menudo el nombre afectuoso de “sa Roqueta” (la Roquita) para referirse a Menorca. Vista sobre el mapa puede parecer simplemente una pequeña isla en el corazón del Mediterráneo, pero esta percepción cambia cuando es vista de cerca: su pequeño territorio esconde infinidad de sorpresas, contrastes y rincones escondidos.

Menorca inhabitants usually use the affectionate name “sa Roqueta” (the little Rock) to refer to Menorca. When seen on a map it can simply look like a little island in the middle of the Mediterranean, but this perception changes when you look at it closer: its little territory hides an infinite number of surprises, contrasts and spots.

En una illa tan petita hi podem trobar exemples de quasi tots els ecosistemes mediterranis, una admirable diversitat de flora i fauna i multitud d’espècies en perill d’extinció o d’alt valor ecològic. Per posar un exemple, el 7% de les plantes de Menorca són endemismes, és a dir, espècies úniques al món. A més, el litoral de l’illa té una longitud gens menyspreable: més de 200 quilòmetres de costa majoritàriament verge, esculpida al llarg de segles i mil·lenis per la mà artista de la mar i del vent. Degut a la seva conservació, la costa és plena de paratges inhòspits.

En una isla tan pequeña podemos encontrar ejemplos de casi todos los ecosistemas mediterráneos, una admirable diversidad de flora y fauna, y multitud de especies en peligro de extinción o de alto valor ecológico. Un ejemplo: el 7% de las plantas de Menorca son endemismos, es decir, especies únicas en el mundo. Además, el litoral de la isla tiene una longitud nada despreciable: más de 200 km de costa mayoritariamente virgen, esculpida a lo largo de milenios por la mano artista del mar y el viento. Gracias a su conservación, la costa está llena de parajes inhóspitos.

In an island this little we can find examples of almost every existing ecosystem in the Mediterranean, an admirable diversity of flora and fauna and a wide variety of endangered species or species with substantial ecological value. As an example, 7% of plants in Menorca are endemic, which means they are unique species in the world. In addition, the length of the coastline of the island has a considerable length: more than 200 kilometres of coast mainly virgin, moulded along the centuries and millennia by the sea and the wind.

17


RESERVA DE LA BIOSFERA

RESERVA DE LA BIOSFERA

BIOSPHERE RESERVE

La riquesa d’un patrimoni històric, artístic i cultural únic, manifestació humanitzada de la diversitat mediambiental de l’illa, completa el conjunt d’una illa que ha merescut el reconeixement de Reserva de la Biosfera per part de la UNESCO.

La riqueza de un patrimonio histórico, artístico y cultural único, manifestación humanizada de la diversidad medioambiental de la isla, completa el conjunto de una isla que ha merecido el reconocimiento de Reserva de la Biosfera por parte de la UNESCO.

The unique historical, artistic and cultural wealth, the human signs of the environmental diversity of the island, completes the island as a whole, which has earned the recognition of Biosphere Reserve by UNESCO.

La relació home-natura ha estat una constant en la història d’una illa amb un territori petit, molt humanitzat i força ben conservat alhora. L’objectiu de la protecció del territori és precisament preservar l’harmonia del medi ambient amb el desenvolupament socioeconòmic i el patrimoni històric, artístic i cultural de Menorca.

La relación hombre-naturaleza ha sido una constante en la historia de una isla con un territorio pequeño, muy humanizado y a la vez muy bien conservado. El objetivo de la protección del territorio es precisamente preservar la armonía y encontrar un equilibrio entre la conservación del medio ambiente, el desarrollo socioeconómico y el patrimonio histórico, artístico y cultural de Menorca.

The relation established between man and nature has been a constant feature in the history of an island with such a small territory, civilized but well preserved at the same time. The goal of the protection of the territory is actually to preserve the harmony between the environment and the socioeconomic development, and the historical, artistic and cultural heritage of Menorca.

CONTRAST DE PAISATGES

CONTRASTE DE PAISAJES

CONTRAST OF LANDSCAPES

L’enorme diversitat d’hàbitats i paisatges de Menorca té com a suport una complexa composició geològica. En aquest sentit, podem dividir l’illa en dues meitats:

La enorme diversidad de hábitats y paisajes de Menorca tiene como soporte una compleja composición geológica. En este sentido, se puede dividir la isla en dos mitades:

The enormous diversity of habitats and landscapes of Menorca is formed by a complex geological composition. In this sense, we can divide the island into two parts:

18


EL NORD és més variat, està format per una amalgama de terrenys i materials molt antics. Els materials que el formen fan que hi predominin els colors foscos. EL SUD està format per roques calcàries i marès, de color més blanquer, i és més planer i homogeni que el nord. Tanmateix, la meitat sud de l’illa està solcada per nombrosos i profunds barrancs que imprimeixen caràcter al seu relleu.

UN MUSEU A L’AIRE LLIURE Menorca és el territori europeu amb una major densitat de restes arqueològiques. S’han catalogat uns 2.000 jaciments prehistòrics, el qual converteix l’illa en un autèntic museu a l’aire lliure.

El NORTE es más variado, está formado por una amalgama de terrenos y materiales muy antiguos. Los materiales que lo componen provocan un predominio de los colores oscuros. El SUR está formado por rocas calcáreas y areniscas, de color más claro, y es más llano y homogéneo que el norte. Sin embargo, la mitad sur de la isla está surcada por numerosos y profundos barrancos que imprimen carácter a su relieve.

UN MUSEO AL AIRE LIBRE Menorca es el territorio europeo con una mayor densidad de restos arqueológicos. Se han catalogado unos 2.000 yacimientos prehistóricos, lo cual convierte la isla en un auténtico museo al aire libre.

Però Menorca no és rica només en restes de l’edat de bronze, sinó que també hi podem trobar importants jaciments, monuments i béns etnològics de totes les èpoques.

Pero Menorca no es rica sólo en restos de la edad de bronce, sino que también podemos encontrar importantes yacimientos, monumentos y bienes etnológicos de todas las épocas.

El mateix Camí de Cavalls forma part important del patrimoni històric de Menorca, i és al mateix temps patrimoni viu, potser més viu avui que mai.

El Camí de Cavalls en sí mismo forma parte de este patrimonio histórico, y es al mismo tiempo patrimonio vivo, quizás más vivo hoy que nunca.

The NORTH is more diverse, consists of a mixture of ancient materials. The materials which is formed by cause a predominance of dark colors. The SOUTH consists of limestone and sandstone. It is lighter in color, and is more flat and homogeneous than the north. However, the southern half of the island is crisscrossed by numerous deep ravines that shape its relief.

AN OPEN-AIR MUSEUM Menorca is the european territory with the highest density of archaeological remains. 2,000 prehistoric sites have been catalogued, which makes the island a true openair museum. However, Menorca is not only rich in remains of the Bronze Age. We can also find important sites, monuments and ethnological material from all eras. The Camí de Cavalls itself is an important part of the historical heritage of Menorca, and since it is a living heritage, perhaps it is more alive today than ever before.

19


PROJECTE PER A LA CONSERVACIÓ DEL CAMÍ DE CAVALLS. MÉS ENLLÀ DE LA SOSTENIBILITAT

PROYECTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMÍ DE CAVALLS. MÁS ALLÁ DE LA SOSTENIBILIDAD

PROJECT FOR THE CONSERVATION OF CAMÍ DE CAVALLS.

Camí de Cavalls 360º és, des dels seus inicis, una activitat responsable en el respecte pel medi ambient. Es realitza en grups molt petits (d’unes 2,3 persones de mitjana per grup) repartits en els 12 mesos de l’any. A més, els participants romanen el mínim temps necessari en els espais naturals, donat que pernocten sempre en allotjaments homologats.

Camí de Cavalls 360º es, desde sus inicios, una actividad responsable en el respeto por el medio ambiente. Se realiza en grupos muy pequeños (de unas 2,3 personas de media por grupo) repartidos en los 12 meses del año. Además, los participantes permanecen el mínimo tiempo necesario en los espacios naturales, dado que pernoctan siempre en alojamientos homologados.

Camí de Cavalls 360º is from the beginning an activity liable in respect for the environment. It is done in very small groups (average of about 2.3 people per group) spread over the 12 months of the year. In addition, participants remain in the minimum time required natural areas, as the overnight is always done in certified accommodations.

També la cursa Epic 360º comparteix aquests mateixos principis. L’Epic 360º té com un dels objectius principals la conscienciació i educació dels participants en l’ús responsable dels camins i el respecte pels espais per on transcorre la cursa.

También la carrera Epic 360º comparte estos mismos principios. La Epic 360º tiene como uno de los objetivos principales la concienciación y educación de los participantes en el uso responsable de los caminos y el respeto por los espacios por donde transcurre la carrera.

Also Epic Camí de Cavalls 360º race shares those same principles. One of the main goals of the Epic 360º is the awareness and education of participants in the responsible use of the trails and the respect for natural areas where the race takes place.

Tant Camí de Cavalls 360º com l’Epic 360º recapten fons que van destinats directament a mesures i accions de conservació del Camí de Cavalls.

Tanto Camí de Cavalls 360º como la Epic 360º recaudan fondos que se destinan directamente a medidas y acciones de conservación del Camí de Cavalls.

Both Camí de Cavalls 360º and Epic 360º raise funds that go directly to preservation measures and actions for the Camí de Cavalls path.

20

BEYOND SUSTAINABILITY


FES LA TEVA APORTACIÓ PER A LA CONSERVACIÓ DEL CAMÍ DE CAVALLS HAZ TU APORTACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMÍ DE CAVALLS MAKE YOUR CONTRIBUTION TO THE CONSERVATION OF CAMÍ DE CAVALLS

LA RECAPTACIÓ DE FONS ES FA DE DUES MANERES:

LA RECAUDACIÓN DE ESTOS FONDOS SE HACE DE DOS FORMAS:

1. Per una banda, els organitzadors donam la quantitat de 2 € per cada participant en les nostres activitats.

1. Por un lado, los organizadores damos la cantidad de 2 € por cada participante en nuestras actividades.

2. Per l’altra, qualsevol persona pot col·laborar fent una aportació a través de la botiga de camidecavalls360.com, o durant la cursa Epic 360º.

2. Por el otro, cualquier persona puede colaborar haciendo una aportación a través de la tienda de camidecavalls360.com, o durante la carrera Epic 360º.

THE PROCEEDS OF THESE FUNDS ARE MADE IN TWO WAYS: 1. On the one hand, the organizers donate the amount of 2 € for each participant to our activities. 2. On the other hand, anyone can collaborate by making a contribution through the camidecavalls360.com shop, or during the Epic 360º race.

21LA CURSA · LA CARRERA · THE RACE Programa, serveis, reglament, senyalització, recorregut… Tot el que necessites saber sobre la cursa.

Programa, servicios, reglamento, señalización, recorrido... Todo lo que necesitas saber sobre la carrera.

Programme, services, regulation, signaling, course... Everything you need to know about the race.

23


PROGRAMA · PROGRAMA · PROGRAMME DIJOUS · JUEVES · THURSDAY · 01/03 17:00 - 20:00
 Es Mercadal Recollida de dorsals. Sala Multifuncional Recogida de dorsales. Bib pick up. 18:30 Es Mercadal Briefing. Sala Multifuncional Briefing. Briefing.

DIVENDRES · VIERNES · FRIDAY · 02/03 7:45 Ciutadella · Castell de Sant Nicolau Inici concentració al punt de sortida participants TrailRun i MountainBike. Inicio concentración en el punto de salida participantes TrailRun y MountainBike. Starting point meeting for participants in TrailRun and MountainBike. 8:30 Ciutadella · Castell de Sant Nicolau Inici MountainBike Epic 360º etapa 1. Inicio MountainBike Epic 360º etapa 1. Start MountainBike Epic 360º stage 1. 8:45 Ciutadella · Castell de Sant Nicolau Inici TrailRun Epic 360º etapa 1. Inicio TrailRun Epic 360º etapa 1. Start TrailRun Epic 360º stage 1. 9:45 Far d’Artrutx Inici concentració al punt de sortida participants Experience 360º. Inicio concentración en el punto de salida participantes Experience 360º. Starting point meeting for participants in Experience 360. 10:15 Far d’Artrutx Inici Experience 360º etapa 1. Inicio Experience 360º etapa 1. Start Experience 360º stage 1. 11:00 Es Migjorn Gran Arribada dels primers participants. Llegada de los primeros participantes. First participants arrive. 17:00 Es Mercadal · Sala multifuncional Briefing 2a etapa i lliurament de dorsals de líder. Briefing 2a etapa y entrega de dorsales de líder. 2nd stage briefing and handing over leader bibs.

24


DISSABTE · SÁBADO · SATURDAY · 03/03 7:15 Calespiques Inici concentració al punt de sortida participants TrailRun i MountainBike. Inicio concentración en el punto de salida participantes TrailRun y MountainBike. Starting point meeting for participants in TrailRun and MountainBike. 8:00 Calespiques Inici MountainBike Epic 360º etapa 2. Inicio MountainBike Epic 360º etapa 2. Start MountainBike Epic 360º stage 2. 8:15 Calespiques Inici TrailRun Epic 360º etapa 2. Inicio TrailRun Epic 360º etapa 2. Start TrailRun Epic 360º stage 2. 9:45 Camí del Pilar Inici concentració al punt de sortida participants Experience 360º. Inicio concentración en el punto de salida participantes Experience 360º. Starting point meeting for participants in Experience 360. 10:15 Camí del Pilar Inici Experience 360º etapa 2. Inicio Experience 360º etapa 2. Start Experience 360º stage 2. 11:35 Es Mercadal · Plaça Pare Camps Arribada dels primers participants. Llegada de los primeros participantes. First participants arrive. 18:30 Es Mercadal · Sala multifuncional Briefing 3a etapa i lliurament de dorsals de líder. Briefing 3a etapa y entrega de dorsales de líder. 3rd stage briefing and handing over leader bibs.

DIUMENGE · DOMINGO · SUNDAY · 04/03 7:15 Port de Maó · Colàrsega Inici concentració al punt de sortida participants TrailRun i MountainBike. Inicio concentración en el punto de salida participantes TrailRun y MountainBike. Starting point meeting for participants in TrailRun and MountainBike. 8:00 Port de Maó · Colàrsega Inici MountainBike Epic 360º etapa 3. Inicio MountainBike Epic 360º etapa 3. Start MountainBike Epic 360º stage 3. 8:15 Port de Maó · Colàrsega Inici TrailRun Epic 360º etapa 3. Inicio TrailRun Epic 360º etapa 3. Start TrailRun Epic 360º stage 3. 9:15 Es Grau Inici concentració al punt de sortida participants Experience 360º. Inicio concentración en el punto de salida participantes Experience 360º. Starting point meeting for participants in Experience 360. 9:45 Es Grau Inici Experience 360º etapa 3. Inicio Experience 360º etapa 3. Start Experience 360º stage 3. 10:00 Es Mercadal · Plaça Pare Camps Arribada dels primers participants. Llegada de los primeros participantes. First participants arrive. 17:30 Es Mercadal · Sala multifuncional Lliurament de premis i cloenda Entrega de premios y clausura. Awards ceremony.

25SERVEIS

PERNOCTACIÓ AL POLIESPORTIU

SERVEI MECÀNIC

L’organització habilitarà un espai públic de pernoctació al poliesportiu municipal des Mercadal. Estarà disponible a partir de dijous 01/03 a les 16:00, fins al diumenge 04/03 a les 19:00.

Aquest servei estarà disponible al final de la primera i de la segona etapa. Els participants que l’hagin contractat prèviament tindran preferència d’espera. Els que no l’hagin contractat prèviament hauran d’abonar 10 € per dia.

A més, s’ha de tenir en compte que les condicions meteorològiques a principis de març poden ser d’estricte hivern, de manera que es recomana emprar un sac i robes adequats a aquesta circumstància, ja que l’espai no es troba climatitzat.

BUS A INICI DE LES ETAPES

Normes a tenir en compte:

• • • •

En aquest espai no es podrà menjar. No es podrà entrar amb calçat brut ni dur a terme cap activitat que pugui malmetre el pis. A les 22:00 s’apagaran els llums i s’haurà de fer absolut silenci. A més, s’hauran de respectar les normes generals d’ús de la instal·lació.

ESMORZARS I SOPARS El sopar dels dies 1, 2 i 3 i l’esmorzar dels dies 2, 3 i 4 es serviran a l’Hostal Jeni, en els següents horaris:

• • •

A partir de les 5:45, esmorzar modalitats MountainBike i TrailRun. A partir de les 7:00, esmorzar modalitat Experience. A partir de les 19:30, sopar per a totes les modalitats.

DUTXES A FINAL D’ETAPA Després de cada etapa hi haurà dutxes habilitades al poliesportiu des Mercadal per a tots els participants, inclòs per als que no hi pernocten.

Amb sortida diària des del poble des Mercadal, amb els següents horaris: 02/03 • 7:15 Modalitats MountainBike i TrailRun. • 9:00 Modalitat Experience. 03/03 • 6:45 Modalitat MountainBike i TrailRun. • 9:00 Modalitat Experience. 04/03 • 6:45 Modalitat MountainBike i TrailRun. • 8:30 Modalitat Experience.

TRASLLAT DE BICIS Les bicis s’hauran de lliurar abans de les 21 h el dia anterior a cada etapa. Aquest servei només està disponible per als participants que l’hagin contractat. Les bicis hauran d’anar degudament senyalitzades amb el nombre de dorsal.

POLSERA S’ha de dur posada en tot moment; en el cas que es rompi o es perdi, s’ha de sol·licitar una substitució en el punt d’informació a final d’etapa.

GUARDA-ROBA

Tots els participants poden disposar d’una motxilla amb objectes personals i roba de recanvi, que serà recollida al punt d’inici de l’etapa i serà lliurada al final.

SERVEI DE FISIOTERÀPIA I DE PODOLOGIA

BIKE PARK I PUNT DE NETEJA DE BICIS Habilitats al poliesportiu municipal des Mercadal. Disponibles per a tots els participants.

Participants TrailRun Epic 360º Participants Experience 360º Participants MountainBike Epic 360º

Al final de cada etapa hi haurà un servei de fisioteràpia i/o podologia per a tots els participants. Els participants que l’hagin contractat prèviament tindran preferència d’espera. Els participants que no l’hagin contractat prèviament hauran d’abonar 17 € per dia.

27


SERVICIOS

PERNOCTACIÓN EN EL POLIDEPORTIVO

SERVICIO MECÁNICO

La organización habilitará un espacio público de pernoctación en el polideportivo municipal de Es Mercadal. Estará disponible a partir del jueves 01/03 a las 16:00, hasta el domingo 04/03 a las 19:00.

Este servicio estará disponible a final de la primera y de la segunda etapa. Los participantes que lo hayan contratado previamente tendrán preferencia de espera. Los que no lo hayan contratado previamente deberán abonar 10 € por día.

Además, se debe tener en cuenta que las condiciones climáticas a principios de marzo pueden ser de estricto invierno, de modo que se recomienda usar un saco y ropas adecuados a esta circunstancia, puesto que el espacio no se encuentra climatizado.

BUS A INICIO DE LAS ETAPAS

Normas a tener en cuenta:

• • • •

En este espacio no se podrá comer. No se podrán entrar zapatos sucios ni llevar a cabo ninguna actividad que pueda dañar el piso. A las 22:00 se apagarán las luces y se deberá guardar absoluto silencio. Además, se deberán respetar las normas generales de uso de la instalación.

DESAYUNOS Y CENAS La cena de los días 1, 2 y 3 y el desayuno del 2, 3 y 4 se servirán en el Hostal Jeni, en los siguientes horarios:

• • •

A partir de las 5:45, desayuno modalidades MountainBike y TrailRun. A partir de las 7:00, desayuno modalidad Experience. A partir de las 19:30, cena para todas las modalidades.

DUCHAS A FINAL DE ETAPA Después de cada etapa habrá duchas habilitadas en el polideportivo de Es Mercadal para todos los participantes, incluido los que no pernoctan.

GUARDA-ROPA Todos los participantes pueden disponer de una mochila con objetos personales y ropa de recambio, que será recogida en el punto de inicio de etapa y será entregada al final.

BIKE PARK Y PUNTO DE LIMPIEZA DE BICIS Habilitados en el polideportivo municipal de Es Mercadal. Disponibles para todos los participantes.

28

Con salida diaria desde Es Mercadal, con los siguientes horarios: 02/03 • 7:15 Modalidades MountainBike y TrailRun. • 9:00 Modalidad Experience. 03/03 • 6:45 Modalidad MountainBike y TrailRun. • 9:00 Modalidad Experience. 04/03 • 6:45 Modalidad MountainBike y TrailRun. • 8:30 Modalidad Experience.

TRASLADO DE BICIS Las bicis se deberán entregar antes de las 21 h el día anterior a cada etapa. Este servicio sólo está disponible para los participantes que lo hayan contratado. Las bicis deberán ir debidamente señalizadas con el número de dorsal.

PULSERA Se debe llevar puesta en todo momento; en el caso de que se rompa o se pierda, se debe solicitar una substitución en el punto de información a final de etapa.

Participants TrailRun Epic 360º Participants Experience 360º Participants MountainBike Epic 360º

SERVICIO DE FISIOTERAPIA Y PODOLOGÍA Al final de cada etapa habrá un servicio de fisioterapia y/o podología para todos los participantes. Los participantes que lo hayan contratado previamente tendrán preferencia de espera. Los participantes que no lo hayan contratado previamente deberán abonar 17 € por día.


SERVICES

OVERNIGHT STAY IN THE MUNICIPAL SPORTS CENTER

MECHANICAL SERVICE

The organization will provide a public space for overnight stay at the municipal sports center of Es Mercadal. It will be available from Thursday 03/01 at 4 pm to Sunday 03/04 at 7 pm.

This service will be available at the end of first and second stage. Participants who have previously contracted the service will be the first in the waiting line. Participants who have not previously contracted it must pay 10 € per day.

In addition, it should be noted that weather conditions in early March can be strict winter, so it is recommended to use proper sleeping bag and clothes according to this circumstance, since there is no heating.

BUS SERVICE TO THE START OF THE STAGES With daily departure from Es Mercadal, with the following schedules:

Rules to bear in mind

• • • •

Eating is not allowed. You may not enter the overnight area with dirty shoes or perform any activity that may damage the floor. At 22:00 the lights will be turned off and everybody must remain silent. In addition, the general rules of the facility must be respected.

BREAKFAST AND DINNER Dinner of the 1st, 2nd and 3rd and breakfast of the 2nd, 3rd and 4th are served at Hostal Jeni, at the following times:

• • •

Beginning at 5:45, breakfast for MountainBike & TrailRun modalities. Beginning at 7:00, breakfast for Experience modality. From 19:30, dinner for all modalities.

03/02 • 7:15 MountainBike & TrailRun modalities. • 9:00 Experience modality. 03/03 • 6:45 MountainBike & TrailRun modalities. • 9:00 Experience modality. 03/04 • 6:45 MountainBike & TrailRun modalities. • 8:30 Experience modality.

BIKE TRANSPORTATION Bikes must be delivered before 21 h the day before each stage. This service is only available to participants who have hired it. Bikes must be properly marked with the bib number.

SHOWERS AT THE END OF EACH STAGE

WRIST BAND

After of each stage there will be shower facilities at the sports center in Es Mercadal for all participants, including those who don’t spend the night there.

Wrist bands have to be worn at all times. If it brakes or gets lost, a replacement needs to requested at the information point at the end of each stage

GEAR CHECK

All participants are allowed to check one backpack with personal ítems and extra clothes, that will be collected at the start point of the stage and will be delivered at the end.

BIKE PARK & BIKE WASHING POINT Enabled in the municipal sports center of Es Mercadal. Available to all participants.

TrailRun Epic 360º participants. Experience 360º participants. MountainBike Epic 360º participants.

PHYSICAL THERAPY & PODOLOGY SERVICES At the end of each stage there will be physical therapy and/or podology services for all participants. Participants who have previously contracted the services will be first in the waiting line. Participants who have not previously contracted it must pay 17 € per day.

29


30


31
ES MERCADAL

MAPA · MAPA · MAP

1

2

3 4 5

34

POLIESPORTIU · POLIDEPORTIVO · SPORTS HALL · Zona de pernoctació · Zona de pernoctación · Overnight stay area. · Bike park. · Neteja de bicis · Limpieza de bicis · Bike cleaning. · Servei mecànic · Servicio mecánico · Mechanical service. SALA MULTIFUNCIONAL · Lliurament de dorsals, briefing de cada etapa i cerimònia de cloenda. · Entrega de dorsales, briefing de cada etapa y ceremonia de clausura. · Delivery of bib numbers, every stage briefing and closing ceremony. PLAÇA PARE CAMPS · Meta de les etapes 2 i 3 · Meta de las etapas 2 y 3 · Finish line of stages 2 & 3. HOSTAL JENI · Esmorzars i sopars · Desayunos y cenas · Breakfast and dinner. · Allotjament official · Alojamiento oficial · Official accommodation. PARKINGS · Zones públiques d’aparcament. · Zonas públicas de aparcamiento. · Public parking areas. · Recinte firal. · Parking de la Sala Multifuncional.

6

CENTRE DE SALUT · CENTRO DE SALUD · HEALTH CENTER

7

POLICIA · POLICÍA · POLICE

8

BUS

9

PARADA BUS DE LÍNIA · PARADA BUS DE LÍNEA · ROUTE BUS STOP

· Sortida bus Epic CdC 360º a inicis d’etapa. · Salida bus Epic CdC 360º a inicios de etapa. · Departure of Epic CdC 360º bus to the start of each stage.


Me-15

Me-15

Me-1

Me-13

Me-1

Me-18

Me-18

Me-1

35


A continuació s’exposen alguns apartats del reglament de l’Epic Camí de Cavalls 360º. Al web epiccdc360.com hi trobareu la versió completa.

• • • • • •

MATERIAL OBLIGATORI

RESPECTE PEL MEDI AMBIENT I ECO-RESPONSABILITAT

Un aspecte clau de la cursa Epic Camí de Cavalls 360º és el respecte pel medi ambient. Els corredors hauran de tenir especial cura de no deixar brossa en el recorregut, utilitzar els contenidors a disposició, respectar la flora i fauna i seguir estrictament el recorregut marcat sense utilitzar dreceres. Els participants estan obligats a portar un got o bidó reutilitzables, ja que en els avituallaments no es facilitaran gots reutilitzables.

REGLAMENT DE EPIC CAMÍ DE CAVALLS 360º

Telèfon mòbil (amb la bateria totalment carregada i encès durant tota la prova). Got o bidó per avituallament líquid (per raons d’eco-responsabilitat en els avituallaments no es facilitaran gots per a la reposició de líquids).

MATERIAL RECOMANAT

• • • • • •

Xiulet (el de la motxilla és vàlid si funciona correctament). Manta tèrmica. Petita farmaciola amb material per curar petites ferides. Reserva d’aliment suficient per realitzar l’etapa, tenint en compte que es realitza en condicions de semi-autosuficiència. Recanvis i eines per a la bicicleta. Llum frontal en perfecte estat de funcionament i amb les piles carregades.

Piles de recanvi per al frontal. Gorra. Crema solar. Crema anti-fregament. Ulleres de sol. Diners en efectiu.

La cursa creua multitud d’espais naturals, sovint fràgils i molts d’ells protegits, entre els quals destaquen el Parc Natural de s’Albufera des Grau i les zones de la Xarxa Natura 2000. Els participants se sotmeten, igual que qualsevol altre visitant, a les normes que regeixen aquestes àrees protegides, així com les normes ambientals que es comunicaran dies abans de la prova.

INFRACCIONS I PENALITZACIONS INFRACCIÓ PENALITZACIÓ 1ª VEGADA 2ª VEGADA SUCCESSIVES Sortida del recorregut marcat Dorsal tapat, doblegat o no visible clarament Acompanyament per part d’una persona no inscrita en la carrera Distància major de 30 segons entre els membres d’un equip Assistència o avituallament per part de terceres persones (inclosos bars, restaurants i supermercats) Emprar transport no autoritzat durant el transcurs de l’etapa No marcar amb el núm. de dorsal els embolcalls de barretes, gels i similars Abandonament voluntari o involuntari de brossa Qualsevol comportament o actitud que perjudiqui o degradi l’entorn (inclòs el fer renou) Dur o emprar auriculars Mostrar una actitud antiesportiva No disposar de qualque element del material obligatori No assistència a una persona en dificultat No passar per un punt de control Altra falta al reglament o a l’ètica de la carrera

36

1 hora Desqual. de la prova Advertència 1 hora 1 hora Advertència 1 hora

1 hora Desqual. de l’etapa

Desqual. de la prova Desqual. de la prova

1 hora

Desqual. de l’etapa

Desqual. de la prova

1 hora

1 hora

Desqual. de l’etapa

1 hora

Desqual. de l’etapa

Desqual. de la prova

Desqual. de la prova

1 hora Desqual. de l’etapa Desqual. de la prova Advertència 1 hora 1 hora Desqual. de la prova Desqual. de l’etapa Desqual. de la prova Desqual. de l’etapa Segons la gravetat de la infracció

Desqual. de la prova

Desqual. = Desqualificació


BICICLETES I AUTOSUFICIÈNCIA MECÀNICA

CATEGORIES

• •

Les classificacions es dividiran en les següents categories dins de cada modalitat, sempre que hi hagi un mínim d’equips inscrits en aquesta categoria.

No s’admetran bicicletes elèctriques. Els participants són els únics responsables del manteniment mecànic i reparació de les bicicletes. L’organització no està obligada a facilitar assistència mecànica durant el transcurs de les etapes.

METEOROLOGIA ADVERSA

• • •

TrailRun Epic 360º: Masculina, Femenina i Mixta. Experience 360º: Masculina, Femenina i Mixta. Mountainbike Epic 360º: Masculina, Femenina i Mixta.

A causa de les dates (finals d’hivern), la possibilitat de meteorologia adversa o molt adversa forma part de les condicions normals de realització de la prova, i els participants hauran d’anar preparats per a realitzar la prova en aquestes condicions, tant a nivell d’equipament com també físicament i mentalment. ABANDONAMENT Els participants podran abandonar la prova voluntàriament en qualsevol punt, però amb l’obligació d’informar i dirigir-se al punt de control de cronometratge més proper per lliurar el dorsal i el xip. A banda, l’organització pot obligar a abandonar un participant, o obligar-lo a fer una parada, si considera que es troba en una situació física de risc. L’abandonament en una etapa no impedirà prendre part en la sortida de l’etapa següent, i no suposarà cap tipus de devolució total ni parcial de la inscripció, encara que sí implicarà la desqualificació a efectes de la classificació general.

37


A continuación se exponen algunos apartados del reglamento de la Epic Camí de Cavalls 360º. En la web epiccdc360.com vais a encontrar la versión completa.

• • • • • •

MATERIAL OBLIGATORIO

RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE Y ECO-RESPONSABILIDAD

Un aspecto clave de la carrera Epic Camí de Cavalls 360º es el respeto por el medio ambiente. Los corredores deberán tener especial cuidado de no dejar desechos en el recorrido, utilizar los contenedores a disposición, respetar la flora y fauna y seguir estrictamente el recorrido marcado sin utilizar atajos. Los participantes están obligados a llevar un vaso o bidón reutilizables, ya que en los avituallamientos no se facilitarán vasos reutilizables.

REGLAMENTO EPIC CAMÍ DE CAVALLS 360º

Teléfono móvil (con la batería totalmente cargada y encendido durante toda la prueba). Vaso o bidón para avituallamiento líquido (por razones de eco-responsabilidad en los avituallamientos no se facilitarán vasos para la reposición de líquidos).

MATERIAL RECOMENDADO

• • • • • •

Silbato (el de la mochila es válido si funciona correctamente). Manta térmica. Pequeño botiquín con material para curar pequeñas heridas. Reserva de alimento suficiente para realizar la etapa, teniendo en cuenta que se realiza en condiciones de semi-autosuficiencia. Recambios y herramientas para la bicicleta. Luz frontal en perfecto estado de funcionamiento y con las pilas cargadas.

Pilas de recambio para el frontal. Gorra. Crema solar. Crema anti-roces. Gafas de sol. Dinero en efectivo.

La carrera cruza multitud de espacios naturales, a menudo frágiles y muchos de ellos protegidos, entre los que destacan el Parque Natural de S’Albufera des Grau y las zonas de Xarxa Natura 2000. Los participantes se someten, igual que cualquier otro visitante, a las normas que rigen estas áreas protegidas, así como las normas ambientales que se comunicarán días antes de la prueba.

INFRACCIONES Y PENALIZACIONES INFRACCIÓN PENALIZACIÓN 1ª VEZ 2ª VEZ SUCESIVAS 1 hora Descal. de la prueba Salida del recorrido marcado Dorsal tapado, doblado o no visible claramente • Advertencia 1 hora 1 hora Acompañamiento por parte de una persona Advertencia 1 hora Descal. de la prueba no inscrita en la carrera 1 hora Descal. de la etapa Descal. de la prueba Distancia mayor de 30 segundos entre los miembros de un equipo Asistencia o avituallamiento por parte de terceras personas (incluidos bares, 1 hora Descal. de la etapa Descal. de la prueba restaurantes y supermercados) Usar transporte no autorizado durante el Descal. de la prueba transcurso de la etapa No marcar con el nº de dorsal 1 hora Descal. de la etapa los envoltorios de barritas, geles y similares 1 hora Abandono voluntario 1 hora Descal. de la etapa Descal. de la prueba o involuntario de basura Cualquier comportamiento o actitud que perjudique o degrade el entorno 1 hora Descal. de la etapa Descal. de la prueba (incluido el hacer ruido) Advertencia 1 hora 1 hora Llevar o usar auriculares Descal. de la prueba Mostrar una actitud antideportiva No disponer de algún elemento Descal. de la etapa del equipo obligatorio Descal. de la prueba No asistencia a una persona en dificultad Descal. de la etapa Descal. de la prueba No pasar por un punto de control Segons la gravetat Otra falta al reglamento de la infracció o a la ética de la carrera

38

Descal. = Descalificación


BICICLETAS Y AUTOSUFICIENCIA MECÁNICA

CATEGORÍAS

• •

Las clasificaciones se dividirán en las siguientes categorías dentro de cada modalidad, siempre que haya un mínimo de equipos inscritos en esa categoría.

No se admitirán bicis eléctricas. Los participantes son los únicos responsables del mantenimiento mecánico y reparación de las bicicletas. La organización no estará obligada a facilitar asistencia mecánica durante el transcurso de las etapas.

METEOROLOGÍA ADVERSA

• • •

TrailRun Epic 360º: Masculina, Femenina y Mixta. Experience 360º: Masculina, Femenina y Mixta. MountainBike Epic 360º: Masculina, Femenina y Mixta.

Debido a las fechas (finales de invierno), la posibilidad de meteorología adversa o muy adversa forma parte de las condiciones normales de realización de la prueba, y los participantes deberán ir preparados para realizar la prueba en estas condiciones, tanto a nivel de equipamiento como física y mentalmente. ABANDONO Los participantes podrán abandonar la prueba voluntariamente en cualquier punto, pero con la obligación de informar y dirigirse al punto de control de cronometraje más cercano para entregar el dorsal y el chip. A parte, la organización puede obligar a abandonar un participante, u obligarlo a hacer una parada, si considera que se encuentra en una situación física de riesgo. El abandono en una etapa no impedirá tomar parte en la salida de la etapa siguiente, y no supondrá ningún tipo de devolución total ni parcial de la inscripción, aunque sí implicará la descualificación a efectos de la clasificación general.

39


Here you will find some aspects of the regulations of the Epic Camí de Cavalls 360º. You will find the full version at epiccdc360.com.

• • • • •

MANDATORY GEAR

RESPECT FOR THE ENVIRONMENT AND ECO-RESPONSIBILITY

• •

A key aspect of the race Epic Trial Camí de Cavalls 360º is the respect for the environment. Runners have to avoid leaving trash along the route, using the trash bins available, respecting the flora and fauna and strictly following the path marked without using short-cuts. Participants are required to use a reusable glass or bottle, as these won’t be provided by on the provisioning spots.

REGULATIONS EPIC CAMÍ DE CAVALLS 360º

Mobile phone (fully charged and switched on during all the race). Glass or bottle for the liquid (due to eco-responsibility at the provisioning points no glasses nor bottles will be provided for liquids).

RECOMMENDED GEAR

• • • • • • •

Whistle (the bag’s whistle is valid if it works correctly). Emergency blanket. First-aid kit to cure small injuries. Reserve enough food to realize the stage, taking into account that it is done in terms of semi-self-sufficiency. Spare parts and tools for the bicycle. Front light in perfect condition and with charged batteries. Spare batteries for the front light.

Cap. Sun cream. Anti-friction cream. Sunglasses. Cash.

The race crosses a multitude of natural areas, often fragile and many of them protected, among which the Natural Park of S’Albufera des Grau and the Xarxa Natura 2000 stand out. Participants are subject, just like any other visitor, to the rules of this protected areas, as well as environmental rules that will be communicated days before the race.

INFRINGEMENTS AND SANCTIONS INFRINGEMENT PENALTY 1ST TIME 2ND TIME SUCCESSIVE

Leaving the marked path Number hidden, bent or not clearly visible Being accompanied by someone not registered to the ra Distance longer than 30 seconds between the members of the team Getting help or provisioning from third parties (including bars, restaurants and supermarkets) Using non-authorised transportation during the course of the stage Not marking with the bib number the wrappers of bars, gels and the like Leaving garbage both knowingly or unintentionally on the path Any behaviour or attitude that damages or harms the environment (including making noise) Carring or using headphones Showing unsportsmanlike practice Missing any of the compulsory elements of the equipme Not aiding a person experiencing difficulties Skipping a control point or not signing Any other offence to the rules or ethics of the race

40

1 hour Disqual. from the stage Warning 1 hour 1 hour Warning 1 hour Disqual. from the stage 1 hour Disqual. from the stage Disqual. from the race

1 hour

Disqual. from the stage

Disqual. from the race

1 hour

1 hour

Disqual. from the race

1 hour

Disqual. from the stage

Disqual. from the race

Disqual. from the race

1 hour Disqual. from the stage Disqual. from the race Warning 1 hour 1 hour Disqual. from the race Disqual. from the stage Disqual. from the race Disqual. from the stage Disqual. from the race Depending on the gravity of the infringement Disqual. = Disqualification


BICYCLES AND MECHANICAL SELF-SUFFICIENCY

CATEGORIES AND PRIZES

• •

Classifications will be divided in the following categories for each modality, as long as there is a minimum of teams registered to this category.

No e-bikes will be allowed. Participants are solely responsible for the mechanical maintenance and repair of bicycles. The organization is not responsible of mechanical assistance during the course of the stages.

ADVERSE METEOROLOGY

• • •

TrailRun Epic 360º: Mixed, Masculine and Feminine. Experience 360º: Mixed, Masculine and Feminine. MountainBike Epic: Mixed, Masculine and Feminine.

Due to the dates (late winter), the possibility of bad or very bad weather is part of the normal conditions of the race, and the participants must be prepared to take part in the race in these conditions, both at equipment level and physically and mentally. WITHDRAWAL Participants can withdraw from the race voluntarily whenever they want, but they are required to inform the organization and to show up at the closest timekeeping control point to return their number and chip. Besides, the organization can require a participant to abandon, or make him/her stop, if they consider that he/she is in a physical condition of risk. Withdrawal from a stage won’t prevent the teams to participate in the following stage, although it does imply disqualification for the purposes of the general classification. It won’t mean the reimbursement neither total nor partial of the registration fee.

41SENYALITZACIÓ · SEÑALIZACIÓN · SIGNALLING

DINS DEL GR-223 CAMÍ DE CAVALLS DENTRO DEL GR-223 CAMÍ DE CAVALLS THE GR-223 CAMÍ DE CAVALLS

SENYALITZACIÓ ESPECÍFICA DE LA CURSA SEÑALIZACIÓN ESPECÍFICA DE LA CARRERA SPECIFIC SIGNALING OF THE RACE

QUAN? · ¿CUÁNDO? · WHEN?

QUAN? · ¿CUÁNDO? · WHEN?

Quan el recorregut de la cursa transcorri per dins del GR-223. Cuando el recorrido de la carrera transcurra por dentro del GR-223. When the race course goes inside the GR-223.

Quan el recorregut de la cursa transcorri per fora del GR-223. Cuando el recorrido de la carrera transcurra fuera del GR-223. When the race course goes outside the GR-223.

Trams de camí natural dins del GR-223. Tramos de camino natural dentro del GR-223. Natural path sections inside the GR-223.

Senyals del traçat per a totes les modalitats. Señales del trazado para todas las modalidades. Signals of the race course for all modalities.

Trams urbans i interurbans dins de GR-223. Tramos urbanos e interurbanos dentro del GR-223. Urban and interurban secions inside the GR-223.

Senyals del traçat específiques per a les modalitats TrailRun i Experience (“Runners”) o MountainBike (“Bikes”). Señales del trazado específicas para las modalidades TrailRun y Experience (“Runners”) o MountainBike (“Bikes”). Specific signals of the race course for TrailRun & Experience modalities (“Runners”) or MountainBike (“Bikes”).

Cinta taronja · Cinta naranja · Orange ribbon. En trams naturals i urbans dins de GR-223. En tramos naturales e urbanos dentro del GR-223. Both natural and urban secions inside the GR-223.

43


SENYALITZACIÓ · SEÑALIZACIÓN · SIGNALLING

RECORREGUT COMPARTIT AMB COTXES, ALTRES MODALITATS I ALTRES USUARIS DELS CAMINS TRÀNSIT: El recorregut de la cursa a vegades és compartit amb el trànsit, i s’han de respectar escrupolosament les senyals i normes de circulació. ALTRES USUARIS: Els camins per on transcorre la cursa també estan oberts a altres usuaris (senderistes, corredors, ciclistes i genets), i per tant és imprescindible que hi hagi respecte i cordialitat entre uns i altres. DIFERENTS MODALITATS: Els ciclistes i els corredors pot ser que coincideixin en alguns trams de la cursa, i el respecte entre els participants de totes les modalitats és una norma bàsica que ha de ser respectada en tot moment.

RECORRIDO COMPARTIDO CON COCHES, OTRAS MODALIDADES Y OTROS USUARIOS DE LOS CAMINOS TRÁFICO: El recorrido de la carrera a veces es compartido con el tráfico, y se deben respetar escrupulosamente las señales y normas de circulación. OTROS USUARIOS: Los caminos por donde transcurre la carrera también están abiertos a otros usuarios (senderistas, corredores, ciclistas y jinetes), y por tanto es imprescindible que haya respeto y cordialidad entre unos y otros. DIFERENTES MODALIDADES: Los ciclistas y los corredores puede que coincidan en algunos tramos de la carrera, y el respeto entre los participantes de todas las modalidades es una norma básica que debe ser respetada en todo momento.

ROUTE SHARED WITH CARS, OTHER MODALITIES AND OTHER USERS OF THE PATHS TRAFFIC: The course of the race sometimes is shared with the traffic, and the signs and traffic rules must be scrupulously respected. OTHER USERS: The paths along which the race takes place are also open to other users (hikers, riders, cyclists and horseback riders), and therefore it is imperative that there is respect and cordiality between them. DIFFERENT MODALITIES: Cyclists and riders may coincide in some sections of the race, and respect between participants of all modalities is a basic rule that must be respected at all times.

44

Sigueu prudents i respecteu les normes de circulació. / Sed prudentes y respetad las normas de circulación. / Be careful and respect traffic rules.

Tram compartit amb participants a peu, aneu amb compte i respecteu-los. / Tramo compartido con participantes a pie, tened cuidado y respetadlos. / Shared section with participants on foot, be careful and respect them.

Tram compartit amb participants en bici, aneu amb compte i respecteu-los. / Tramo compartido con participantes en bici, tened cuidado y respetadlos. / Shared section with participants on a bike, be careful and respect them.

TRAMS NEUTRALITZATS En la cursa poden haver-hi alguns trams neutralitzats, que estaran marcats amb les següents senyals.

TRAMOS NEUTRALIZADOS En la carrera pueden haber algunos tramos neutralizados, que estarán señalizados con las siguientes señales.

NEUTRALIZED SECTIONS There might be some neutralized sections in the race, which will be marked with the following signs.

Tram de cursa. Tramo de carrera. Racing section.

Fora de cursa. Fuera de carrera. No racing.


SENYALITZACIÓ · SEÑALIZACIÓN · SIGNALLING

RESPECTE PER LES ZONES NATURALS FRÀGILS

RESPETO POR LAS ZONAS NATURALES FRÁGILES

RESPECT FOR FRAGILE NATURAL ZONES

La cursa transcorre per molts d’espais protegits, tant de la Xarxa Natura 2000 com del Parc Natural de s’Albufera des Grau. El respecte pel medi ambient i pels camins és un dels aspectes essencials de la cursa.

La carrera transcurre por muchos espacios protegidos, tanto de la Red Natura 2000 como del Parque Natural de s’Albufera des Grau. El respeto por el medio ambiente y los caminos es uno de los aspectos esenciales de la carrera.

The race runs through many protected areas, both in the Natura 2000 Network and the Natural Park of s’Albufera des Grau. Respect for the environment and the trails is one of the essential aspects of the race.

Pautes comunes a totes les modalitats: · Transitar en silenci pels espais naturals. · No sortir de l’estricte traçat del camí i evitar trepitjar la vegetació circumdant. · No abandonar brossa ni agafar res de l’entorn.

Pautas comunes a todas las modalidades: · Transitar en silencio por los espacios naturales. · No salir del estricto trazado del camino y evitar pisar la vegetación circundante. · No abandonar basura ni coger nada del entorno.

Common guidelines to all modalities: · Run silently through the natural spaces. · Do not leave the strict path and avoid stepping on the surrounding vegetation. · Do not leave trash or take anything from the environment.

Pautes específiques per la MountainBike: · Evitar derrapar en les baixades, controlant la velocitat amb el fre de davant. · Quan així s’indiqui, baixar de la bici i caminar en trams de camí especialment fràgil.

Pautas específicas para la MountainBike: · Evitar derrapar en las bajadas, controlando la velocidad con el freno delantero. · Cuando así se indique, bajar de la bici y caminar en tramos de camino especialmente frágil.

Specific guidelines for MountainBike: · Avoid skidding when going downhill, controlling the speed with the front brake. · When indicated, get off the bike and walk on especially fragile road sections.

Transiteu en silenci. Transitar en silencio. Go through it in silence.

XARXA NATURA 2000 Espai protegit. Guardau silenci Espacio protegido. Se ruega silencio. Protected area. Please keep silent.

No sortiu del traçat. No salir del trazado. Don’t leave the path.

Zona de nidificació. Guardau silenci Zona de anidamiento. Se ruega silencio. Nesting area. Please keep silent

Baixeu de la bicicleta i camineu. Bajar de la bicicleta y caminar. Get off the bike and walk.

No derrapeu. No derrapar. Don’t skid.

Es permet pujar a la bici. Está permitido subir a la bici. You can get on the bike.

45


TrailRun Epic 360º 156.7 KM / 2.751 M

Tres etapes corrents pel litoral verge, escarpat i ple de sorpreses de Menorca. La gran diversitat de terrenys i paisatges naturals fan que cada etapa sigui única i diferent de les altres. Una aventura èpica i inoblidable.

Tres etapas corriendo por el litoral virgen, escarpado y lleno de sorpresas de Menorca. La gran diversidad de terrenos y paisajes naturales hacen que cada etapa sea única y diferente de las otras. Una aventura épica e inolvidable.

Three stages running by the unspoilt coast, steep and full of surprises of Menorca. The wide diversity of lands and natural landscapes of each stage make each of them a unique experience, totally different to the others. An epic and unforgettable adventure.

El recorregut consisteix en els trams més atractius del Camí de Cavalls, a més d’altres camins que transcorren per l’interior de l’illa, completant bona part de la volta a l’illa. Les etapes tenen una mitjana de 52,2 km i 917 m de desnivell.

El recorrido consiste en los tramos más atractivos del Camí de Cavalls, además de otros caminos que transcurren por el interior de la isla, completando gran parte de la vuelta a la isla. Las etapas tienen una media de 52,2 km y 917 m de desnivel.

The race route consists of the best sections of the Camí de Cavalls, as well as other paths that run through the inland of the island, completing much of the island circumnavigation. The stages have an average of 52,2 km and 917 m of altitude.

46


Etapa 1 02/03 CIUTADELLA ES MIGJORN GRAN 44,8 KM / 549 M Etapa que recorre el ponent i la meitat més verge del sud de Menorca, amb els seus roquissars de pedra calcària, les platges d’arena blanca rodejades de pinars i els barrancs que imprimeixen caràcter al seu relleu.

Etapa que recorre el poniente y la mitad más virgen del sur de Menorca, con sus roquedales de piedra caliza, las playas de arena blanca rodeadas de pinares y los barrancos que imprimen carácter a su relieve.

En els primers 7 km, fins a Cala Blanca, s’alterna l’asfalt amb trams de camí per zona urbana. A partir d’allà, l’etapa s’endinsa en la plataforma calcària del sud-oest de l’illa, que es recorrerà durant 18 km, interromputs per la urbanització del Cap d’Artrutx i Son Xoriguer. És una zona sense desnivell però amb terreny molt rocós i irregular.

En los primeros 7 km, hasta Cala Blanca, se alterna el asfalto con tramos de camino por zona urbana. A partir de allí, la etapa se adentra en la plataforma caliza del suroeste de la isla, que se recorrerá durante 18 km, interrumpidos por la urbanización del Cap d’Artrutx y Son Xoriguer. Es una zona sin desnivel pero con terreno muy rocoso e irregular.

L’etapa passa per les cales de Son Saura, es Talaier, Cala en Turqueta i Macarella. A partir del km 25, el camí va guanyant desnivell, ja no és tan rocós, transita més a l’interior, per zones més boscoses i travessa alguns barrancs. Els 4 km finals, ja fora del Camí de Cavalls, remunten el barranc de Binigaus fins al poble des Migjorn Gran, on acaba l’etapa.

La etapa pasa por las calas de Son Saura, Es Talaier, Cala en Turqueta y Macarella. A partir del km 25, el camino va ganando desnivel, ya no es tan rocoso, transita más en el interior, por zonas más boscosas y atraviesa algunos barrancos. Los 4 km finales, ya fuera del Camí de Cavalls, remontan el barranco de Binigaus hasta el pueblo de Es Migjorn Gran, donde termina la etapa.

A stage that runs through the west and the most unspoilt part of the south of Menorca, with its rocky limestone rocks, white sandy beaches surrounded by pine forests and ravines that provide character to its relief. In the first 7 km to Cala Blanca, the asphalt alternates with stretches of path through the urban area. From there on, the stage goes for 18 km into the limestone platform of the southwest of the island, only interrupted by the urbanization of Cap d’Artrutx and Son Xoriguer. It’s an area with no elevation but has a very rocky and irregular terrain. The stage passes through the coves of Son Saura, Es Talaier, Cala en Turqueta and Macarella. From km 25, the race course progressively gains some elevation, becomes less rocky, goes inland through wooded areas and crosses some ravines. The final 4 km, already outside the Camí de Cavalls, go up the Binigaus ravine to the village of Es Migjorn Gran, where the stage finishes.


Etapa 2 03/03 CALESPIQUES ES MERCADAL 57,5 KM / 1.349 M Una etapa de grans contrastos de paisatge i de relleu. L’etapa més exigent i captivadora, amb quatre parts ben diferenciades. La primera, fins al km 18, no té grans desnivells però és molt rocosa; és un terreny calcari semblant a l’inici de la 1a etapa, però encara més dur.

La etapa más exigente y cautivadora, con grandes contrastes de paisaje y de relieve, y cuatro partes muy diferenciadas. La primera, hasta el km 18, no tiene grandes desniveles pero es muy rocosa; es un terreno calcáreo similar al inicio de la 1ª etapa, pero aún más duro.

The most demanding and captivating stage, with great contrasts of landscape and relief, and four distinct parts. The first one, up to km 18, doesn’t have remarkable slopes but it’s very rocky; it’s a limestone platform similar to the beginning of the 1st stage, but even harder.

La segona part, fins al km 26, transcorre més per interior, per zones de camps i boscos amb camins molt més còmodes i amb pendents suaus; aquest és un dels trams més amables i ràpids de la cursa.

La segunda parte, hasta el km 26, transcurre más hacia el interior, por zonas de campos y bosques con caminos mucho más cómodos y pendientes suaves; este es uno de los tramos más amables y rápidos de la carrera.

The second part, up to km 26, goes inland through fields and forests areas with much more comfortable paths and gentle slopes; this is one of the easiest and fastest sections of the race.

La tercera, fins a la zona de Cavalleria (km 44), té un terreny completament diferent i transcorre molt més a prop de la mar. El tram de 8,4 km entre es Alocs i Cala Barril és amb diferència el que acumula més desnivell (480 m) i els pendents més forts de la cursa.

La tercera, hasta la zona de Cavalleria (km 44), tiene un terreno completamente distinto y transcurre mucho más cerca de mar. El tramo de 8,4 km entre Es Alocs y Cala Barril es con diferencia el que acumula más desnivel (480 m) y las pendientes más fuertes de la carrera.

The third, up to the Cavalleria area (km 44), has a completely different terrain and runs much closer to the sea. The 8.4 km section between Es Alocs and Cala Barril is by far the one that accumulates the highest elevation gain (480 m) and the strongest slopes in the whole race.

La quarta part es desvia cap a l’interior en direcció al final d’etapa as Mercadal, combinant camins per camps i boscos amb petites carreteres i camins asfaltats.

La cuarta parte se desvía hacia el interior en dirección al final de etapa en Es Mercadal, combinando caminos por campos y bosques con pequeñas carreteras y caminos asfaltados.

The fourth part turns inland, towards the end of the stage at Es Mercadal, combining paths through fields and forests with small roads and paved paths.

48


Etapa 3 04/03 PORT DE MAÓ ES MERCADAL 54,4 KM / 853 M L’etapa s’inicia al port de Maó, amb 11 km per la zona de Sant Isidre abans d’entrar al Camí de Cavalls. Entre sa Mesquida i es Grau ens esperen tres pujades curtes però intenses, pràcticament sempre per sender, en una zona de vegetació baixa.

La etapa se inicia en el puerto de Maó, con 11 km por la zona de Sant Isidre antes de entrar en el Camí de Cavalls. Entre sa Mesquida y Es Grau nos esperan tres subidas cortas pero intensas, prácticamente siempre por sendero, en una zona de vegetación baja.

The stage begins in the port of Maó, with 11 km in the area of Sant Isidre before entering the Camí de Cavalls. Between Sa Mesquida and Es Grau, three short but steep climbs await us, going most of the time by a narrow trail, in an area of low vegetation.

A partir des Grau, la cursa s’endinsa en el Parc Natural, alternant senders, camins més amples i zones arenoses. Es passa per diverses cales: Tamarells, sa Torreta i l’Arenal de Morella o Cala Tortuga, i també a prop del far de Favàritx.

A partir de Es Grau, la carrera se adentra en el Parque Natural, alternando senderos, caminos más anchos y zonas arenosas. Se pasa por varias calas: Tamarells, Sa Torreta y el Arenal de Morella o Cala Tortuga, y también cerca del faro de Favàritx.

From Es Grau, the race enters the Natural Park, alternating trails, wider paths and sandy areas. It goes through several coves: Tamarells, Sa Torreta, Arenal de Morella or Cala Tortuga, and also passes near the Favàritx lighthouse.

A partir des Pou d’en Caldes (km 27,3), el traçat creua zones de cultiu i les salines de Mongofra. Entre els km 33,7 i 41,3 passa per zones urbanitzades, alternant trams d’asfalt amb camins i un tram molt rocós.

A partir del Pou d’en Caldes (km 27,3), el trazado cruza zonas de cultivo y las salinas de Mongofra. Entre los km 33,7 y 41,3 pasa por zonas urbanizadas, alternando tramos de asfalto con caminos y un tramo muy rocoso.

From Pou d’en Caldes (km 27.3), the route crosses some fields and the traditional salt plant of Mongofra. Between km 33.7 and 41.3 the race course passes through touristic areas, alternating sections of asphalt with paths and a very rocky section.

Des del km 41,3 fins al final el traçat combina trams de pista per bosc amb trams asfaltats. En general és poc exigent, tot i que el desnivell és quasi sempre positiu.

Desde el km 41,3 hasta el final el trazado combina tramos de pista por bosque con tramos asfaltados. En general es poco exigente, aunque el desnivel es casi siempre positivo.

From km 41.3 to the end the course combines sections of forest track with asphalt sections. In general is undemanding, although the elevation difference is positive.

49


Experience 360º 104,6 KM / 1.968 M

Camí de Cavalls 360º en tres etapes seleccionades, amb una mitjana de 34,9 km i 656 m de desnivell, que resumeixen la gran diversitat de paisatges de l’illa.

Camí de Cavalls 360º en tres etapas seleccionadas, con una media de 34,9 km y 656 m de desnivel, que resumen la gran diversidad de paisajes de la isla.

The experience of Camí de Cavalls 360º in 3 selected stages, with an average of 34,9 km and 656 m of height difference, that sum up the diverse landscapes of a unique island.

La modalitat Experience 360º és una versió reduïda de la TrailRun Epic 360º, pensada per tots aquells que vulguin gaudir de la cursa ja sigui corrents o bé caminant a bon pas. Potser és la germana petita, però no a gaire distància la germana major. Com es sol dir: “en el pot petit hi ha la bona confitura”.

La modalidad Experience 360º es una versión reducida de la TrailRun Epic 360º, pensada para todos aquellos que quieran disfrutar de la carrera bien sea corriendo o caminando a buen ritmo. Quizás sea la hermana pequeña, pero no a mucha distancia la hermana mayor. Como suele decirse: “el buen perfume se vende en frasco pequeño”.

The Experience 360º is a reduced version of TrailRun Epic 360º, created for those who want to enjoy Epic 360º either walking or running. It may be the little sister, but for sure it’s not far from the big one. As they say: “good things come in small packages”.

50


Etapa 1 02/03 CAP D’ARTRUTX ES MIGJORN GRAN 33 KM / 526 M Etapa que recorre la meitat més verge del sud de Menorca, amb els seus roquissars de pedra calcària, les platges d’arena blanca rodejades de pinars i els barrancs que imprimeixen caràcter al seu relleu.

Etapa que recorre la mitad más virgen del sur de Menorca, con sus roquedales de piedra caliza, las playas de arena blanca rodeadas de pinares y los barrancos que imprimen carácter a su relieve.

A stage that runs through the most unspoilt part of the south of Menorca, with its rocky limestone rocks, white sandy beaches surrounded by pine forests and ravines that provide character to its relief.

Al cap de poc de començar, l’etapa s’endinsa en la plataforma calcària del sudoest de l’illa, que es recorrerà durant 12 km. És una zona sense desnivell però amb terreny molt rocós i irregular.

Al cabo de poco de empezar, la etapa se adentra en la plataforma caliza del suroeste de la isla, que se recorrerá durante 12 km. Es una zona sin desnivel pero con terreno muy rocoso e irregular.

Shortly after start, the stage goes for 12 km into the limestone platform of the southwest of the island. It’s an area with no elevation but has a very rocky and irregular terrain.

L’etapa passa per cales emblemàtiques del sud de Menorca com Son Saura, es Talaier, Cala en Turqueta o Macarella. A partir del km 13, el camí va guanyant desnivell, ja no és tan rocós, transita més a l’interior, per zones més boscoses i travessa alguns barrancs. Els 4 km finals, ja fora del Camí de Cavalls, remunten el barranc de Binigaus fins al poble des Migjorn Gran, on acaba l’etapa.

La etapa pasa por calas emblemáticas del sur de Menorca como Son Saura, Es Talaier, Cala en Turqueta o Macarella. A partir del km 13, el camino va ganando desnivel, ya no es tan rocoso, transita más en el interior, por zonas más boscosas y atraviesa algunos barrancos. Los 4 km finales, ya fuera del Camí de Cavalls, remontan el barranco de Binigaus hasta el pueblo de Es Migjorn Gran, donde termina la etapa.

The stage passes through some renowned coves of the south of Menorca, such as Son Saura, Es Talaier, Cala en Turqueta and Macarella. From km 13, the race course progressively gains some elevation, becomes less rocky, goes inland through wooded areas and crosses some ravines. The final 4 km, already outside the Camí de Cavalls, go up the Binigaus ravine to the village of Es Migjorn Gran, where the stage finishes.

51


Etapa 2 03/03 CAMÍ DEL PILAR ES MERCADAL 33,1 KM / 891 M L’etapa més exigent i captivadora, amb grans contrastos de paisatge i de relleu, i tres parts ben diferenciades.

La etapa más exigente y cautivadora, con grandes contrastes de paisaje y de relieve, y tres partes muy diferenciadas.

The most demanding and captivating stage, with great contrasts of landscape and relief, and three distinct parts.

La primera part és la que acumula més desnivell (452 m) i els pendents més forts de la cursa. Després de 3 km més assequibles, el camí es converteix en un puja i baixa constant fins arribar a Cala Barril, al km 10.

La primera es la que acumula más desnivel (452 m) y las pendientes más fuertes de la carrera. Después de 3 km más asequibles, el camino se convierte en un sube y baja constante hasta llegar a Cala Barril (km 10).

The first is the one that accumulates the highest elevation gain (452 m) and the strongest slopes in the whole race. After 3 easier km, the trail becomes a continuum of ups and downs until reaching Cala Barril.

La segona part, de Cala Barril fins a la zona del Macar Gran (km 20), segueix transcorrent a prop de la mar amb un constant puja i baixa, però amb altituds molt baixes i pendents més suaus.

La segunda parte, desde Cala Barril hasta la zona del Macar Gran (km 20), sigue transcurriendo cerca del mar en un constante sube y baja, pero con altitudes muy bajas y pendientes más suaves.

En la tercera part, el traçat de la cursa surt del Camí de Cavalls i es desvia cap a l’interior en direcció al final d’etapa as Mercadal, combinant camins per camps i boscos amb petites carreteres i camins asfaltats.

En la tercera parte, el trazado de la carrera sale del Camí de Cavalls y se desvía hacia el interior en dirección al final de etapa en Es Mercadal, combinando caminos por campos y bosques con pequeñas carreteras y caminos asfaltados.

52

The second part, from Cala Barril to Macar Gran (km 20), keeps going close to the sea with many ups and downs, but it has much lower altitudes and gentler slopes. In the third part, the race course leaves the Camí de Cavalls behind and turns inland to the end of the stage in Es Mercadal, combining paths through fields and forests with small roads and paved paths.


Etapa 3 04/03 ES GRAU ES MERCADAL 38,5 KM /551 M The stage begins the beach of Es Grau and enters the Natural Park, core area of the Biosphere Reserve, alternating trails, wider paths and sandy areas. It goes through several coves: Tamarells, Sa Torreta, Arenal de Morella or Cala Tortuga, and also passes near the Favàritx lighthouse.

L’etapa s’inicia a la platja des Grau i s’endinsa en el Parc Natural, zona nucli de la Reserva de la Biosfera, alternant senders, camins més amples i zones arenoses. Es passa per diverses cales: Tamarells, sa Torreta i l’Arenal de Morella o Cala Tortuga, i també a prop del far de Favàritx.

La etapa se inicia en la playa de Es Grau y se adentra en el Parque Natural, zona núcleo de la Reserva de la Biosfera, alternando senderos, caminos más anchos y zonas arenosas. Se pasa por varias calas: Tamarells, Sa Torreta y el Arenal de Morella o Cala Tortuga, y también cerca del faro de Favàritx.

A partir des Pou d’en Caldes (km 11), el traçat creua zones de cultiu i les salines de Mongofra. Entre els km 17,8 i 25,4 passa per les urbanitzacions d’Addaia, Na Macaret, Arenal d’en Castell i Son Parc, alternant trams d’asfalt amb camins i un tram molt rocós.

A partir del Pou d’en Caldes (km 11), el trazado cruza zonas de cultivo y las salinas de Mongofra. Entre los km 17,8 y 25,4 pasa por las urbanizaciones de Addaia, Na Macaret, Arenal d’en Castell y Son Parc, alternando tramos de asfalto con caminos y un tramo muy rocoso.

From Pou d’en Caldes (km 11), the route crosses some fields and the traditional salt plant of Mongofra. Between km 17.8 and 25.4 the race course passes through the touristic areas of Addaia, Na Macaret, Arenal d’en Castell and Son Parc, alternating sections of asphalt with paths and a very rocky section.

Des de l’Arenal de Son Saura (km 25,4) fins al final el traçat combina trams de pista per bosc amb trams asfaltats. En general és poc exigent, tot i que el desnivell és quasi sempre positiu.

Desde el Arenal de Son Saura (km 25,4) hasta el final el trazado combina tramos de pista por bosque con tramos asfaltados. En general es poco exigente, aunque el desnivel es casi siempre positivo.

From Arenal de Son Saura (km 25.4) to the end the course combines sections of forest track with asphalt sections. In general is undemanding, although the elevation difference is positive.

53


MountainBike 360º 190,2 KM / 3.332 M

Tres etapes d’autèntic BTT per un recorregut trepidant. L’exigència tècnica d’alguns trams és molt elevada i posarà a prova fins i tot els ciclistes més entrenats i hàbils. Només els més fanàtics de la BTT seran capaços de gaudir des del primer fins al darrer quilòmetre.

Tres etapas de auténtico BTT por un recorrido trepidante. La exigencia técnica de algunos tramos es muy elevada y pondrá a prueba incluso a los ciclistas más entrenados y hábiles. Sólo los fanáticos de la BTT serán capaces de disfrutar desde el primer hasta el último kilómetro.

El recorregut consisteix en els trams més atractius del Camí de Cavalls, a més d’altres camins que transcorren per l’interior de l’illa. Les etapes tenen una mitjana de 63,4 km i 1.110 m de desnivell.

El recorrido consiste en los tramos más atractivos del Camí de Cavalls, además de otros caminos que transcurren por el interior de la isla. Las etapas tienen una media de 63,4 km y 1.110 m de desnivel.

54

Three stages of pure MTB through an exciting track. The high technical difficulty of some sections will challenge even the most trained and skilled cyclists. Only the die-hard MTB fans will be able to enjoy from the first to the last kilometer. The race route consists of the most interesting sections of the Camí de Cavalls, as well as other paths that go through the inland of the island. The stages have an average of 63,4 km and 1.110 m of elevation.


Etapa 1 02/03 CIUTADELLA ES MIGJORN GRAN 64,3 KM / 936 M Els primers 6,3 km, fins a Cala Blanca, alternen l’asfalt amb trams de camí per zona urbana. Després es recorrerà durant 18 km la plataforma calcària del sud-oest, només interrompuda per la urbanització del Cap d’Artrutx i Son Xoriguer. És una zona sense desnivell però amb terreny molt tècnic, rocós i irregular. El traçat passa per les cales de Son Saura, es Talaier, Cala en Turqueta i Macarella.

Los primeros 6,3 km, hasta Cala Blanca, alternan el asfalto con tramos de camino por zona urbana. Después se recorrerá durante 18 km la plataforma calcárea del suroeste, sólo interrumpida por la urbanización del Cap d’Artrutx y Son Xoriguer. Es una zona sin desnivel pero con terreno muy técnico, rocoso e irregular. El trazado pasa por las calas de Son Saura, Es Talaier, Cala en Turqueta y Macarella.

The first 6.3 km to Cala Blanca alternate some asphalt with path sections through urban area. Afterwards, the calcareous platform of the southwest will be crossed for 18 km, interrupted only by the urbanization of the Cap d’Artrutx and Son Xoriguer. It’s an without elevation, but with very technical, rocky and irregular terrain. The race course goes through the coves of Son Saura, Es Talaier, Cala en Turqueta and Macarella.

A Cala Galdana es deixa enrere el Camí de Cavalls i es desvia en direcció al Camí Vell. Després de 8 km molt rodadors, el terreny es torna més rocós i tècnic, passant pel barranc d’Algendar i el Camí Reial.

En Cala Galdana se deja atrás el Camí de Cavalls y se desvía en dirección al Camí Vell. Después de 8 km muy rodadores, el terreno se vuelve más rocoso y técnico, pasando por el barranco de Algendar y el Camí Reial.

In Cala Galdana, the stage leaves the Camí de Cavalls behind and turns inland, towards the Camí Vell. After 8 easy km, the terrain becomes more rocky and technical, passing through the ravine of Algendar and the Camí Reial.

Després d’un enllaç neutralitzat de 6 km per carretera, es recupera el Camí de Cavalls a Cala Galdana. Fins a Binigaus, el camí és menys rocós, té més desnivell, és més boscós i travessa alguns barrancs. Els 3,7 km finals, amb una pujada molt tècnica, remunten el barranc de Binigaus fins as Migjorn Gran.

Después de un enlace neutralizado de 6 km por carretera, se recupera el Camí de Cavalls en Cala Galdana. Hasta Binigaus, el camino ya no es tan rocoso, tiene más desnivel, es más boscoso y cruza algunos barrancos. Los 3,7 km finales, con una subida muy técnica, remontan el barranco de Binigaus hasta Es Migjorn.

After a neutralized 6 km road link, we connect with the Camí de Cavalls in Cala Galdana. Until Binigaus, the road is no longer that rocky, has more elevation, is more wooded and crosses some ravines. The final 3.7 km section, with a very technical climb, go up the ravine of Binigaus to Es Migjorn.

55


Etapa 2 03/03 CALESPIQUES ES MERCADAL 71,5 KM / 1.543 M L’etapa més exigent i captivadora, amb quatre parts ben diferenciades. La primera, fins al km 18, suposa un inici molt dur. No té grans desnivells però és molt rocosa; és un terreny calcari semblant a l’inici de la 1a etapa, però encara més dur i tècnic.

La etapa más exigente y cautivadora, con cuatro partes muy diferenciadas. La primera, hasta el km 18, supone un inicio muy duro. No tiene grandes desniveles pero es muy rocosa; es un terreno calcáreo similar al inicio de la 1ª etapa, pero aún más duro y técnico.

The most demanding and captivating stage, with four distinct parts. The first one, up to km 18, it’s a tough start. It doesn’t have remarkable slopes but it’s very rocky; it’s a limestone platform similar to the beginning of the 1st stage, but even harder and more technical.

La segona, fins al km 26, transcorre més per interior, per zones de camps i boscos amb camins molt més còmodes i amb pendents suaus; aquest és un dels trams més amables i ràpids de la cursa.

La segunda, hasta el km 26, transcurre más hacia el interior, por zonas de campos y bosques con caminos mucho más cómodos y con pendientes suaves; este es uno de los tramos más amables y rápidos de la carrera.

The second part, up to km 26, goes inland through fields and forests areas with much more comfortable paths and gentle slopes; this is one of the easiest and fastest sections of the race.

La tercera, fins a la platja de Cavalleria (km 42), transcorre molt més a prop de la mar. El tram de 8,4 km entre es Alocs i Cala Barril és amb diferència el que acumula més desnivell (480 m) i els pendents més forts de la cursa.

La tercera, hasta la playa de Cavalleria (km 42), transcurre mucho más cerca de mar. El tramo de 8,4 km entre Es Alocs y Cala Barril es con diferencia el que acumula más desnivel (480 m) y las pendientes más fuertes de la carrera.

The third, up to Cavalleria beach (km 44), runs much closer to the sea. The 8.4 km section between Es Alocs and Cala Barril is by far the one with the highest elevation gain (480 m) and the strongest slopes in the whole race.

La quarta part, en general molt més rodadora, puja al far de Cavalleria i fa un bucle a la zona de Tirant. Per acabar, es desvia cap a l’interior per camins de terra, petites carreteres i camins rurals asfaltats.

La cuarta parte, por lo general mucho más rodadora, sube al faro de Cavalleria y hace un bucle en la zona de Tirant. Por último, se desvía hacia el interior por caminos de tierra, pequeñas carreteras y caminos rurales asfaltados.

The fourth, easier than the previous, climbs to the Cavalleria lighthouse and makes a loop in the Tirant area. Finaly, it turns inland combining paths through fields and forests with small roads and paved paths.

56


Etapa 3 04/03 PORT DE MAÓ ES MERCADAL 54,4 KM / 853 M L’etapa s’inicia al port de Maó, amb 11 km per la zona de Sant Isidre abans d’entrar al Camí de Cavalls. Entre sa Mesquida i es Grau ens esperen tres pujades curtes però intenses, pràcticament sempre per sender, en una zona de vegetació baixa.

La etapa se inicia en el puerto de Maó, con 11 km por la zona de Sant Isidre antes de entrar en el Camí de Cavalls. Entre sa Mesquida y Es Grau nos esperan tres subidas cortas pero intensas, prácticamente siempre por sendero, en una zona de vegetación baja.

The stage begins in the port of Maó, with 11 km in the area of Sant Isidre before entering the Camí de Cavalls. Between Sa Mesquida and Es Grau, three short but steep climbs await us, going most of the time by a narrow trail, in an area of low vegetation.

A partir des Grau, la cursa s’endinsa en el Parc Natural, alternant senders, camins més amples i zones arenoses. Es passa per diverses cales: Tamarells, sa Torreta i l’Arenal de Morella o Cala Tortuga, i també a prop del far de Favàritx.

A partir de Es Grau, la carrera se adentra en el Parque Natural, alternando senderos, caminos más anchos y zonas arenosas. Se pasa por varias calas: Tamarells, Sa Torreta y el Arenal de Morella o Cala Tortuga, y también cerca del faro de Favàritx.

From Es Grau, the race enters the Natural Park, alternating trails, wider paths and sandy areas. It goes through several coves: Tamarells, Sa Torreta, Arenal de Morella or Cala Tortuga, and also passes near the Favàritx lighthouse.

A partir des Pou d’en Caldes (km 27,3), el traçat creua zones de cultiu i les salines de Mongofra. Entre els km 33,7 i 41,3 passa per zones urbanitzades, alternant trams d’asfalt amb camins i un tram molt rocós.

A partir del Pou d’en Caldes (km 27,3), el trazado cruza zonas de cultivo y las salinas de Mongofra. Entre los km 33,7 y 41,3 pasa por zonas urbanizadas, alternando tramos de asfalto con caminos y un tramo muy rocoso.

From Pou d’en Caldes (km 27.3), the route crosses some fields and the traditional salt plant of Mongofra. Between km 33.7 and 41.3 the race course passes through touristic areas, alternating sections of asphalt with paths and a very rocky section.

Des del km 41,3 fins al final el traçat combina trams de pista per bosc amb trams asfaltats. En general és poc exigent, tot i que el desnivell és quasi sempre positiu.

Desde el km 41,3 hasta el final el trazado combina tramos de pista por bosque con tramos asfaltados. En general es poco exigente, aunque el desnivel es casi siempre positivo.

From km 41.3 to the end the course combines sections of forest track with asphalt sections. In general is undemanding, although the elevation difference is positive.

57

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.