EO Metterdaad Jaarverslag 2022

Page 1

Jaarverslag 2022

2
Inhoud Voorwoord 4 Bestuursverslag 5 1. Over EO Metterdaad 8 Doelstelling 8 Bestuur 8 2. Fondswerving 12 Maandproject 12 Campagnes 12 Donateurs 12 Noodhulp 14 Schenken en Nalaten 14 Evenementen 15 3. Besteding en beheer 18 Samenwerking partners 18 Projecten 18 Financiën 21 Reserves 21 Belegging 22 ANBI 23 4. Risico’s en onzekerheden 26 5. Meerjarenbeleidsplan 32 6. Vooruitblik 32 7. Jaarrekening 36 8. Overige gegevens 49 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 49 Bijlagen 1. Projectoverzicht 51 2. Begroting 2023 53 3. Toelichting besteding werkelijk 2022 54 4. Samenwerkingen 55 5. Metterdaad in de media 2022 56 3 EO METTERDAAD – JAARVERSLAG 2022

Voorwoord

Op donderdag 24 februari 2022 werd ik wakker met het nieuws over de Russische inval in Oekraïne. En ik wist meteen: dit verandert de verhoudingen in de wereld en in het bijzonder in Europa. De dagen en weken die volgden stonden voor het team van EO Metterdaad volledig in het teken van deze oorlog. Er reisde een mediateam af naar de Oekraïense grens en dezelfde dag nog startte onze fondswerving en de gesprekken met de partners in het Christelijk Noodhulpcluster om het geld verantwoord te besteden.

Niet eerder in de geschiedenis van EO Metterdaad werd een bedrag van € 2,4 miljoen opgehaald voor één actie. En niet eerder in de geschiedenis van EO Metterdaad bedroeg onze totaalopbrengst zoveel als in 2022: € 8,0 miljoen.

Dankbaar

De oorlog en de hoge inkomsten staan uiteraard met elkaar in verband. Dat doet pijn, maar maakt me ook dankbaar. Ook u als donateur bent geraakt door de oorlog en samen hebben we verschil kunnen maken. Dat beetje verschil dat je kúnt maken in een situatie waar je niet hopeloos wilt toekijken: een bord eten, een dak boven het hoofd of een arm om iemand heen die dat heel hard nodig heeft.

Er was meer leed. Zo zagen we het afgelopen jaar meerdere situaties waar de gevolgen van klimaatverandering het leven totaal ontwrichtten. De overstromingen in Pakistan, de droogte en tegelijkertijd cyclonen in Madagaskar en de weggespoelde oogsten in Zuid-Soedan. Steeds vaker bepaalt het weerbericht de nood in de wereld. Maar net als bij de oorlog in Oekraïne wil EO Metterdaad niet moedeloos toekijken maar in actie komen.

Hoopvol

Daarom hebben we ervoor gekozen om bij ons 50-jarig jubileum in het najaar van 2022 aandacht te vragen voor een hoopvol project in Kenia. Een project waarbij op de stronken van gekapte bomen weer eenvoudig nieuwe bomen kunnen groeien (zie pag. 30). Een project dat symbool staat voor zoveel: de 50-jarige geschiedenis van EO Metterdaad, de diepe wortels van ons vertrouwen in God en de hoop voor de mensen die leven in kurkdroge gebieden.

Nood en hoop gaan hand in hand. Dat ervaren we bij EO Metterdaad al vijftig jaar en het afgelopen jaar misschien wel meer dan ooit. Die hoop kunnen we alleen bieden dankzij uw trouwe bijdrage. In dit jaarverslag kunt u lezen hoe we uw giften besteden.

Ik wil u vanaf deze plek bedanken voor uw steun en de hoop die wij samen met u kunnen brengen in de wereld.

Nienke Bakker

Hoofd EO Metterdaad

April 2023

4

Bestuursverslag

Het jaar 2022 was amper begonnen en opnieuw was er sprake van een gebeurtenis met een enorme impact: de oorlog in Oekraïne. Het team van EO Metterdaad ging onmiddellijk over tot actie om noodhulp mogelijk te maken voor deze grote humanitaire ramp. Ondanks dat onze donateurs zelf te maken hadden met de gevolgen van inflatie en energiecrisis, is er zeer ruimhartig gegeven voor noodhulp in Oekraïne. In 2022 waren de inkomsten van EO Metterdaad, onder andere door de vele giften voor de nood in Oekraïne, hoger dan ooit. Het stemt ons dankbaar dat we, met

uw hulp, van betekenis kunnen zijn voor mensen in nood.

Het toegewijde team van medewerkers heeft zich ook dit jaar weer volop ingezet om de nood in andere delen van de wereld onder de aandacht te brengen en de gelden goed te besteden. Ook via deze weg willen wij onze waardering uitspreken voor de gepassioneerde en professionele manier waarop de medewerkers van EO Metterdaad invulling geven aan hun werk.

5 EO METTERDAAD – JAARVERSLAG 2022

Bestuursactiviteiten

Als stichtingsbestuur hebben wij een toezichthoudende rol. In 2022 hebben we dit ingevuld met een mix van formele en informele contactmomenten. We hebben als bestuur vier keer vergaderd met EO Metterdaad. Aanvullend was er geregeld contact tussen bestuursleden en EO Metterdaad, waardoor we een goed begrip hielden van de uitdagingen. Daarnaast bezochten wij onder andere de EO-Jongerendag, de Metterdaad-jubileumvieringen en de Nederland Zingt Dag. We spraken op deze gelegenheden de EO Metterdaad teamleden en hoorden hoe zij uitvoering gaven aan diverse acties. Ook spraken we bij deze gelegenheden verschillende partnerorganisaties en de donateurs en achterban van EO Metterdaad.

Het team van EO Metterdaad heeft niet alleen in de projectuitvoering een hoge standaard laten zien. Ook financieel-administratief en op het gebied van de interne controle ligt de lat hoog. De accountant had geen ongecorrigeerde controleverschillen te melden en constateerde dat de interne beheersingsmaatregelen op orde zijn.

Onze taak is ook het vaststellen van de gecontroleerde jaarrekening over 2022. Dit doen we zonder voorbehoud, zie elders in dit jaarverslag. De jaarrekening 2022 laat een blijvend gezonde financiële situatie zien. Wij herkennen in de jaarrekening het gewenste beleid om enerzijds zo weinig mogelijk reserves aan te houden

door snel maar grondig te besteden aan projecten, en anderzijds wel een noodzakelijke reserve aan te houden voor onverwachte schommelingen in de toekomst.

Jubileum

In 2022 bestond EO Metterdaad 50 jaar. Al 50 jaar mag EO Metterdaad, samen met partners en donateurs, stem en steun geven aan mensen die leven in armoede, nood en onrecht. Tot Jezus’ wederkomst zal dit werk nodig zijn. Het stemt verdrietig als we nadenken over de nood en het leed waar EO Metterdaad al 50 jaar bij betrokken is. Anderzijds is het indrukwekkend mooi dat EO Metterdaad met uw hulp door mag gaan om, ontleend uit Micha 6 vers 8, ‘niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van onze God’. Het jubileum werd gemarkeerd met een aantal activiteiten, waaronder een speciale uitzending, een partnerdag, een magazine én een jubileumfonds.

Ook de komende jaren zal EO Metterdaad verhalen blijven vertellen, om er zo een positieve wending aan te kunnen geven.

We blijven geloven in een hoopvolle toekomst!

Het bestuur van stichting EO Metterdaad:

Ineke Schaddelee, voorzitter

Addie van Dalen, penningmeester

Marnix Segers, secretaris

6
7 EO METTERDAAD – JAARVERSLAG 2022

Over EO Metterdaad

Afgelopen jaar vierde de Evangelische Omroep (hierna: EO) het 50-jarig bestaan van EO Metterdaad. In 1972 besloot het bestuur van de EO dat zij de mogelijkheden van radio en televisie wilde inzetten om aandacht te vragen en fondsen te werven voor zending en hulpverlening; het ontstaan van EO Metterdaad.

Anno 2022 maakt de EO professionele content onder de titel EO Metterdaad. Daarmee vertellen we verhalen én werven we fondsen via de EO-kanalen. Dit gebeurt vanuit de missie van de EO: de liefde van God zichtbaar maken. EO Metterdaad wil stem en steun geven aan mensen die leven in armoede, nood en onrecht. Zo willen we mensen de kans geven om hun welvaart te delen met mensen die dat wereldwijd nodig hebben.

Voor de verantwoorde besteding van de geworven fondsen is in 2007 een aparte stichting met een bestuur en statuten opgericht: stichting EO Metterdaad. EO Metterdaad voert zelf geen projecten uit. De besteding gaat via een groot netwerk van meer dan honderd christelijke partnerorganisaties in Nederland, die wereldwijd structurele hulp en noodhulp mogelijk maken.

Doelstelling

De wereld verandert in een hoog tempo. De gevolgen van klimaatverandering en de veranderende verhoudingen in de wereld maken dat de materiële en geestelijke nood wereldwijd steeds groter wordt.

De uitingen van de EO informeren en inspireren (potentiële) donateurs. Daarnaast bieden ze hun de kans om geld te geven en zo bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van mensen die leven in nood, armoede en onrecht. Het is de maatschappelijke opdracht van stichting EO Metterdaad om dit geld verantwoord te besteden.

Omdat EO Metterdaad is ontstaan vanuit de christelijke missie van de EO, is bij de oprichting van stichting EO Metterdaad bepaald dat in de besteding wordt samengewerkt met christelijke partnerorganisaties die werken in zending, ontwikkelingswerk of noodhulp wereldwijd om projecten te financieren.

De doelstelling van stichting EO Metterdaad is daarmee de volgende:

EO Metterdaad wil de fondsen die geworven zijn via de mediaorganisatie EO - ten behoeve van

mensen die wereldwijd leven in armoede, nood en onrecht - op een verantwoorde manier besteden via christelijke partnerorganisaties, op een manier waarbij deze fondsen zo direct mogelijk bij de doelgroep terecht komen.

Daarnaast wil EO Metterdaad het publiek bewustmaken van ongelijkheid en hen inzicht geven in de grote problemen, het onrecht en de kwetsbaarheid van mensen wereldwijd. In de nood en armoede laten wij veerkracht zien, omdat wij geloven in een hoopvolle samenleving.

Bestuur

Het bestuur van EO Metterdaad bestuurt de stichting conform de hiervoor beschreven doelstelling. De bestuursleden zien toe op de uitvoering hiervan door de EO, de geworven fondsen en de besteding daarvan. De bestuursleden kunnen voor maximaal twee termijnen van drie jaar worden herbenoemd.

Het bestuur heeft een toezichthoudende rol op de activiteiten van stichting EO Metterdaad om de doelstelling te verwezenlijken. Deze rol is verder uitgewerkt in een hoofdovereenkomst tussen de Vereniging EO en Stichting EO Metterdaad.

1 8

In 2022 heeft het bestuur vier keer vergaderd met het hoofd van EO Metterdaad en de adjunct-directeur van de EO. Het bestuur bestond in 2022 uit drie onafhankelijke leden die geen andere functies vervullen bij de EO.

De bestuursleden van stichting EO Metterdaad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De onkosten die zij maken worden vergoed binnen de geldende afspraken van de hoofdovereenkomst. De neven-

De drie bestuursleden waren in het verslagjaar:

Voorzitter:

Mw. A.S. (Ineke) Schaddelee – Van Bodegraven, MSc LLM RA

Financial Auditor

functies van het bestuur zijn, als daar sprake van is, via de website openbaar. Deze nevenfuncties worden getoetst op tegenstrijdige belangen. Hiervan blijkt geen sprake te zijn.

Rooster van aftreden:

Penningmeester:

De heer drs. A. (Addie) van Dalen Zelfstandig interim-manager en coach

Per 20 maart 2024 is aftredend (en herbenoembaar) mevrouw A.S. Schaddelee – Van Bodegraven

Secretaris:

De heer M.J. (Marnix) Segers Diplomaat bij het ministerie van Buitenlandse Zaken

Per 1 mei 2023 is aftredend (en herbenoembaar) de heer A. van Dalen

De heer M.J. Segers heeft per 1 februari 2023 zijn taken als bestuurslid neergelegd in verband met het opnemen van nieuwe bestuurlijke verantwoordelijkheden elders.

9 EO METTERDAAD – JAARVERSLAG 2022

Als je gelooft in een hoopvolle toekomst

Uitgelicht project van afgelopen jaar

10

Opbrengst € 2,4 miljoen

Oorlog in Oekraïne

Op 24 februari 2022 werden we opgeschrikt: Rusland was Oekraïne binnengevallen. Gelijk op de eerste dag van de oorlog zijn we gestart met onze fondswerving. De tv-redactie stuurde een camerateam met EO-directeur Arjan Lock naar de Oekraïense grens en deden verslag van de hulp aan vluchtelingen. In totaal haalden we € 2,4 miljoen op. In de 50-jarige geschiedenis van EO Metterdaad is dit de hoogste opbrengst ooit voor één project!

Gert Bekebrede, projectspecialist EO Metterdaad:

“Dankzij alle giften konden we zorgen voor eten, drinken, opvang, hygiëne artikelen en psychosociale hulp. We droegen bij aan het leveren van pootgoed en het herstellen en verwarmen van huizen. Hulp is nog steeds hard nodig. Daarom investeren we ook in 2023 in noodhulp en wederopbouw.”

Gerben Heldoorn, directeur Kom over en Help: “Bij grote rampen werkt EO Metterdaad samen met haar partners van het Christelijk Noodhulpcluster: Dorcas, Red een Kind, Tearfund, Woord en Daad en ZOA. Kom over en help is gevraagd om voor deze ramp daarbij aan te sluiten, omdat we al lang in Oekraïne werken. Door samenwerken kunnen we elkaars netwerk, kennis en ervaring gebruiken. Zo kon de hulp direct op gang komen.”

Jouke Spriensma, coördinator voedseltransport: “We zijn al 25 jaar actief in Oekraïne en hebben veel contact met boeren. Daardoor konden we een paar dagen na de Russische inval al vrachtwagens vol aardappels, vlees en meel naar de getroffen gebieden sturen. Met hulp van Oekraïense kerken en vrijwilligers is er inmiddels een goed georganiseerd distributiesysteem ontstaan.”

Hoe werkt dat? “Het voedsel gaat vanuit verschillende boerderijen met vrachtwagens naar de rand van de getroffen gebieden. Vanaf daar vervoeren onze vrijwilligers het - met gevaar voor eigen leven - in auto’s of kleine bestelwagens naar de aangevallen steden en dorpen.”

Wat raakt je het meest? “Mensen zijn zo dankbaar! Dat is om te huilen, maar ik ben ook blij met wat we voor de mensen kunnen betekenen. Ik heb vooral bewondering voor onze vrijwilligers. Gemeenschappelijkheid geeft kracht en moed.”

De organisaties van het Christelijk Noodhulpcluster hebben samen € 11,2 miljoen ingezameld en bieden hulp aan vluchtelingen en ontheemden in Oekraïne en buurlanden.

11 EO METTERDAAD – JAARVERSLAG 2022

Fondswerving

Stichting EO Metterdaad is afhankelijk van de uitingen van de EO voor het vragen van aandacht voor de projecten en het werven van fondsen. De meest bekende uitingen zijn de radio- en televisieprogramma’s, maar de afgelopen jaren heeft het snel veranderende medialandschap ertoe geleid dat de online uitingen steeds belangrijker worden. Al onze content werd in 2022 gefinancierd uit een bijdrage van de NPO en uit de eigen middelen van de EO.

Naast de media-uitingen van de EO, zijn er specifieke fondswervings- en donateursacties. Voor deze fondswerving is het team Commercie van de EO verantwoordelijk. De kosten hiervoor zijn in 2022 gefinancierd vanuit stichting EO Metterdaad.

Maandproject

De basis van het werk van EO Metterdaad bestaat uit de maandprojecten. In 2022 stond gemiddeld elke maand een nieuw project centraal in de media. We vertelden verhalen over deze projecten in series van 3 of 4 weken in ons wekelijkse televisieprogramma op NPO2 (zaterdag uitzending, zondag herhaling) en op zondag op NPO Radio 5. Ook op onze website en in onze vaste rubriek in het EO-magazine Visie waren

deze verhalen te lezen en riepen we op om te doneren. Dat doen we met ons IBAN-nummer en een link naar de donatiepagina op onze website. Zo steunden we projecten in diverse landen in Afrika, Oost-Europa, Zuid-Amerika en Azië.

Campagnes

Vier keer per jaar wordt aan een maandproject extra aandacht gegeven in de vorm van een campagne. Bij een campagne vragen we de betrokken partnerorganisaties ook onder hun achterban aandacht te vragen voor het thema. Bij verschillende EO-communities staat de actie in de spotlights. Zo werken we geregeld samen met Visie (die bijvoorbeeld een grote reportage plaatst) en Eva (die bijvoorbeeld een interview publiceert). Een voorbeeld van zo’n campagne is ons jubileumproject over herbebossing in Kenia. In Visie, het televisieprogramma Crux, tijdens de Nederland Zingt Dag, in ons jubileummagazine en op de radio is aandacht gevraagd voor dit bijzondere project (zie hiervoor ook pagina 30). Daarnaast ontvangen donateurs bij campagnes een fondswervingsbrief (Direct Mail) en we plaatsen een wervende advertentie in het EO-magazine Visie.

De vier grote campagnes in 2022

Februari: Oekraïne

Thema: noodhulp slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Opbrengst: € 2,4 miljoen

Mei: Madagaskar

Thema: droogte en honger in Madagaskar

Opbrengst: € 591.000

September: Kenia (jubileumproject)

Thema: hoopvolle herbebossing

Opbrengst: € 521.000

December: Zuid-Soedan

Thema: voedselzekerheid bij droogte en overstromingen

Opbrengst: € 714.000 (in 2022)

2.3 Donateurs

In 2022 hebben 3.600 structurele donateurs en 38.000 eenmalige giftgevers in totaal € 6,5 miljoen aan EO Metterdaad gedoneerd. De structurele en incidentele donateurs ontvingen het afgelopen jaar vijf keer een Direct Mail (DM) via de post, twaalf online nieuwsbrieven en één DM via de e-mail (EDM) die aansloten bij het project dat die maand centraal stond.

2 12

De DM’s vielen op de deurmat in de context van de vier hiervoor genoemde grote campagnes en een extra noodhulpactie voor Ethiopië (conflict en droogte). Donateurs werd gevraagd om via een QR-code, de website, acceptgiro of een reguliere bankoverschrijving geld te doneren aan EO Metterdaad.

Naast campagnes die zich richten op een maandproject waren er

in 2022 nog andere vormen van donateurscampagnes. Zo werd op verschillende momenten en vanuit verschillende strategieën telemarketing (TM) ingezet. De eerste TM-campagne van het jaar bestond uit het benaderen van de mensen die de EO Metterdaad jaarkalender 2022 hadden aangevraagd. Vervolgens werd in het tweede en derde kwartaal een gedeelte van de mensen die een

gift hebben gegeven tijdens de Oekraïne noodhulpactie gebeld. Hen is gevraagd of ze EO Metterdaad willen steunen met een structurele gift. In het derde en vierde kwartaal zijn eenmalige giftgevers benaderd met de vraag of ze structureel willen geven en reeds bestaande giftgevers is gevraagd hun bedrag te verhogen.

13 EO METTERDAAD – JAARVERSLAG 2022

De donateurs ontvingen in 2022 drie keer het Metterdaad Magazine waarin we bedanken, verantwoorden en duiding geven bij de projecten die EO Metterdaad steunt.

Noodhulp

Regelmatig komt EO Metterdaad in actie bij een grote ramp wereldwijd. EO Metterdaad is lid van het Christelijk Noodhulpcluster (CNC), dat verder bestaat uit: ZOA, Dorcas, Red een Kind, Woord en Daad en Tearfund.

Bij grote rampen onderzoekt EO Metterdaad samen met het CNC de mogelijkheden voor een gezamenlijke actie. Dat betekent dat de samenwerking tijdens grote rampen in eerste instantie met deze organisaties zal plaatsvinden.

De donateurs van EO Metterdaad geven aan behoefte te hebben aan een christelijk alternatief voor landelijke noodhulpacties. Dankzij de samenwerking binnen het CNC kunnen de organisaties elkaar aanvullen qua expertise, is de hulpverlening effectiever en hebben we een groter bereik. Als het CNC niet in actie komt, maar EO Metterdaad wil dat wel, dan zoeken we contact met onze andere christelijke partnerorganisaties die in de getroffen regio actief zijn.

Fondsen die geworven zijn in samenwerking met het CNC worden voor een groot deel besteed bij de leden van het CNC. Samen stemmen de leden de uitvoering en besteding af. EO Metterdaad behoudt het recht om ook fondsen te besteden bij onze partners die geen onderdeel zijn van het CNC, maar wel al langere tijd actief zijn in het rampgebied.

In 2022 stond de noodhulp in het teken van de Oorlog in Oekraïne. Eind februari kwamen we samen met het CNC direct in actie. Voor de gelegenheid werd onze partnerorganisatie Kom over en help gastlid van het cluster, vanwege hun aanwezigheid in Oekraïne en buurlanden.

De opbrengst van EO Metterdaad voor deze actie is € 2,4 miljoen. De fondsen zijn besteed aan noodhulpprojecten en opvang van vluchtelingen in Oekraïne en in buurlanden. Zie voor meer info pagina 10 over deze actie.

Schenken en nalaten

EO Metterdaad stimuleert periodiek schenken onder haar donateurs, omdat dit vanwege de fiscale aftrekbaarheid interessant kan zijn. Daarnaast geeft het EO Metterdaad de zekerheid dat de periodieke gift voor langere tijd gegeven zal worden.

De donateur kan het gehele bedrag van de periodieke schenking in mindering brengen bij de inkomstenbelasting. Tussenkomst van een notaris is niet meer nodig, de schenking wordt aangegaan voor een periode van 5 jaar. Het formulier is te downloaden op de website en een relatiebeheerder is beschikbaar voor eventuele vragen of hulp.

Het is ook mogelijk om EO Metterdaad op te nemen in het testament; om na overlijden een deel van het vermogen na te laten aan EO Metterdaad. In 2022 ontving EO Metterdaad € 1,5 miljoen vanuit legaten en nalatenschappen. We zien dat er elk jaar verschillende mensen besluiten om EO Metterdaad in hun testament op te nemen. We willen mensen in dit proces zo goed mogelijk informeren, adviseren en begeleiden. In 2022 is daarom de basis gelegd voor een strategie voor nalatenschappen en is er een relatiebeheerder aangesteld. In 2023 hopen we onze vernieuwde brochure te publiceren, gevolgd door een campagne.

Bij grote giften en nalatenschappen is het mogelijk dat er specifieke wensen aan de besteding worden gekoppeld, zoals bijvoorbeeld ‘onderwijs in Afrika’. EO Metterdaad kan via het uitgebreide netwerk de juiste partnerorgani-

14

satie zoeken om daar het geld te besteden.

Donateurs geven vaak terug dat ze EO Metterdaad een betrouwbare organisatie vinden om geld aan te geven. Dat willen we uiteraard waarmaken. In paragraaf 3.2 wordt toegelicht hoe we de fondsen die we werven beheren en besteden.

Evenementen

Voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie kon EO Metterdaad weer aanwezig zijn bij EO-evenementen. In juni 2022 werd er vanaf het podium op de EO Jongerendag een project over schooljeugd in Madagaskar onder de aandacht gebracht. Deze actie bracht € 21.000 op.

Daarnaast waren we in oktober 2022 aanwezig bij de Nederland Zingt Dag in de Jaarbeurs Utrecht. Met een mooi moment op het podium, werd bezoekers tijdens de collecte gevraagd ons jubileumproject over herbebossing in Kenia te steunen. Bij deze collecte werd € 53.000 opgehaald, waarvan de helft naar EO Metterdaad ging en de andere helft naar de EO Jongerendag.

15 EO METTERDAAD – JAARVERSLAG 2022

Jubileum EO Metterdaad

Impressie van onze jubileumactiviteiten

16

Ruimte voor bijschrift van maximaal twee regels (als het even kan).

17

Besteding en beheer

Samenwerking partners

Selectie partnerorganisaties

EO Metterdaad voert zelf geen projecten uit maar heeft wel een unieke rol in het besteden van geworven fondsen via christelijke organisaties.

Niet elke organisatie kan zomaar samenwerken met EO Metterdaad. EO Metterdaad heeft de volgende basisvoorwaarden waar partnerorganisaties aan moeten voldoen om tot een samenwerking te komen.

• De organisatie is een Nederlandse (nood)hulp-, zendings- of ontwikkelingsorganisatie die werkt vanuit de christelijke identiteit.

• De organisatie heeft een ANBI-status en bij voorkeur ook een CBF-keurmerk

• De organisatie heeft een fraudeprotocol en anti-corruptiebeleid en handhaaft dat ook.

• De organisatie heeft een actieve rol in begeleiding en monitoring van de projecten die worden uitgevoerd door de lokale organisaties.

Aanvullend aan deze voorwaarden vragen we van elke organisatie een jaarverslag, jaarrekening en bij toekenningen boven de € 100.000 ook een accountantsverklaring van de lokale organisaties waar het project wordt uitgevoerd. Verschil-

lende organisaties voeren namelijk niet zelf het project uit, maar laten dat doen door een lokale partnerorganisatie. In dat geval willen we onder andere weten of deze lokale partner beschikt over voldoende eigen middelen om na de bijdrage van EO Metterdaad zelfstandig het werk voort te kunnen zetten.

Om onze betrouwbaarheid te blijven waarmaken, is er een uitgebreide toets voor nieuwe organisaties op werkwijze, betrouwbaarheid en uitvoeringscapaciteit. Daarnaast blijven we opbouwend kritisch betrokken bij organisaties waar we al langer mee samenwerken.

Selectie partnerorganisaties noodhup

Het is een groot voordeel dat EO Metterdaad in het geval van noodhulp meteen kan schakelen, omdat we weten welke organisaties actief zijn in het getroffen gebied. Zoals in paragraaf 2.4 staat, werken we primair samen met de leden van het Christelijk Noodhulpcluster (CNC) bij grote rampen.

Als het CNC niet in actie komt, benaderen we de overige partnerorganisaties die actief zijn in het getroffen gebied. Het is voor ons mogelijk om snel voorstellen op te vragen voor besteding, omat we bij noodhulp ook snel geld willen

besteden. Dit doen we alleen bij organisaties waar al vaker mee is samengewerkt. Organisaties waar nog geen werkrelatie mee is, worden eerst verder onderzocht en daar is bij noodhulp geen tijd voor.

In bijlage 4 staat de lijst van organisaties waar EO Metterdaad in 2022 mee heeft samengewerkt.

Projecten

Projectselectie

Vanuit ons netwerk van meer dan honderd hulporganisaties ontvangen wij projectvoorstellen of media-ideeën rond projecten. Dat gebeurt soms spontaan of als reactie op een oproep die wij plaatsen in de nieuwsbrief naar onze partnerorganisaties. De contentmakers van de EO bepalen of dit project geschikt is om te filmen. Als dit het geval is, onderzoeken de projectmedewerkers of een project ook geschikt is voor financiering.

Zo beoordelen we onder andere of de beoogde activiteiten bijdragen aan de oplossing van het probleem, of het budget realistisch is en of de kosten ook op langere termijn gedragen kunnen worden door de bevolking of externe financiering. Het is voor EO Metterdaad belangrijk dat zowel wij als ook onze partnerorganisaties vanuit de christelijke identiteit werken. En uiteraard dat we iedereen in

3 18

nood steunen, ongeacht nationaliteit, etniciteit, geloof, afkomst of politieke overtuiging.

Als het project positief wordt beoordeeld, kunnen de contentmakers het programma gaan maken. Als alle content klaar is en uitgezonden wordt, start de fondswerving. In bijlage 1 staan alle projecten waar we in 2022 fondsen voor hebben geworven.

Projectselectie noodhulp

Zodra er sprake is van noodhulp, is er minder tijd om uitgebreide voorstellen op te vragen en is het noodzaak om snel te han-

delen, zodat er zo spoedig mogelijk verandering kan komen in de noodsituatie. Daarom werkt de projectselectie bij noodhulp anders. In het geval van de oorlog in Oekraïne zijn we conform ons draaiboek direct in actie gekomen. We deden dat samen met het Christelijk Noodhulpcluster (CNC). Bij de partnerorganisaties die in het rampgebied werken, vragen we dan projectvoorstellen op.

In de wetenschap dat er veel geld nodig zou zijn om hulp te bieden aan de grote vluchtelingenstroom, zijn we al gestart met de fondswerving, terwijl de projectvoor-

stellen nog werden uitgewerkt. Terwijl we bij een regulier project pas starten met de fondswerving nadat een project helemaal beoordeeld is door onze projectafdeling. Zo kunnen we na goedkeuring van de projecten direct overgaan tot financiering, omdat er al geld is ontvangen.

Verdeling van giften

Tot drie maanden na de start van de fondswervingsactie kunnen mensen geld doneren. Daarna sluiten we de werving en wordt vastgesteld wat de opbrengst is. Sommige projecten (zoals noodhulp Oekraïne) blijven wat langer open staan voor giften. Als er projecten van meerdere organisaties betrokken zijn bij de actie, wordt de opbrengst verdeeld onder de organisaties. Het definitief toe te kennen bedrag hangt af van de opbrengst uit de fondswerving. Bij een hogere opbrengst dan vooraf begroot, wordt meestal besloten om andere soortgelijke projecten die geen media-aandacht kregen tijdens de actie, mee te laten delen in de opbrengst. Zo’n ‘meeliftproject’ moet aansluiten bij het thema dat in beeld is gebracht en bij voorkeur plaatsvinden in hetzelfde land. Bij noodhulp vindt de verdeling grotendeels plaats binnen de projecten van het Christelijk Noodhulpcluster (CNC), wanneer de actie gezamenlijk is gevoerd.

19 EO METTERDAAD – JAARVERSLAG 2022

Uitbetaling en verantwoording

Van de giften die EO Metterdaad ontving, hield EO Metterdaad in 2022 10% in om eigen kosten te betalen. De aanvragende organisatie in Nederland ontvangt 2,5% over het toegekende bedrag voor de eigen overheadkosten in Nederland. De rest wordt toegekend aan het project.

Na uitbetaling moet de aanvragende organisatie in Nederland de voortgang van het project monito -

ren en significante wijzigingen ten opzichte van het voorstel melden aan EO Metterdaad. Binnen zes maanden na afronding van de gefinancierde activiteiten moet een eindrapportage worden ingediend. Bij projecten die meer dan € 100.000 hebben ontvangen, wordt naast deze eindrapportage een onafhankelijke lokale externe audit gevraagd. Bij lagere bedragen vertrouwen we op de interne controle van de organisaties waar we al enige tijd mee samenwer-

ken en is een eindrapportage voldoende.

Voor projecten tot en met € 10.000 wordt een onderlinge overeenkomst opgemaakt; over deze projecten hoeft niet gerapporteerd te worden wanneer de besteding in overeenstemming met de afspraak is. Wel vraagt EO Metterdaad steekproefsgewijs rapportages op over deze projecten.

20

Elk jaar worden ook een aantal projecten en lokale partners bezocht die we minder goed kennen. Op die manier kunnen we beter de verantwoordingsrapportages beoordelen en de werkwijze en context van de organisatie leren kennen.

In 2022 hebben we onze partnerorganisaties mee laten denken over een verbeterd controleprotocol waarin de afspraken over verantwoording zijn uitgewerkt. Het protocol is inmiddels defintief en verspreid onder onze partnerorganisaties.

De partnerorganisaties hebben toegezegd om eventuele fraude of andere misstanden te melden aan EO Metterdaad. In 2022 is één geval van fraude bij ons gemeld. Het betreft een project van één van onze partners in Zimbabwe. Onze Nederlandse partnerorganisatie heeft accuraat gereageerd. Het gaat voor EO Metterdaad vooralsnog om een bedrag van € 7.500 dat mogelijk niet goed terecht is gekomen. Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag loopt het onderzoek nog. Een forensische auditor is aangesteld voor controle van de boeken van de partner en zal tevens komen met aanbevelingen voor verbetering. De betreffende fraudeur is reeds ontslagen.

Financiën

De financiën in dit jaarverslag hebben volledig betrekking op stichting EO Metterdaad en staan los van de kosten die worden gemaakt voor de media-uitingen (content).

Over het boekjaar 2022 heeft stichting EO Metterdaad een positief resultaat behaald van € 282.000 (in 2021 was dat € 145.000). Dit resultaat wordt gestort in de bestemmingsreserve. Het vermogen bedraagt € 1,4 miljoen (in 2021 was dat € 1,1 miljoen). Dit is 30% van het balanstotaal (in 2021 was dat: 27%). De current ratio is 1,43 (in 2021 was dat 1,37). Hieruit blijkt dat EO Metterdaad goed in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De besteding aan projecten was € 7,2 miljoen en aan bewustwording € 128.000. In totaal is € 7,3 miljoen aan doelstellingen besteed.

EO Metterdaad wil verantwoord en efficiënt omgaan met de haar toevertrouwde financiële middelen. Als onderdeel van het financieel beleid (en conform begroting) is in 2022 9,1% van de opbrengsten besteed aan de financiering van de eigen organisatiekosten en de wervingskosten. De organisatiekosten bestaan uit kosten voor faciliteiten, diensten, beheer en administratie. Daarnaast zijn er

kosten die EO Metterdaad maakt voor het coördineren, selecteren en beoordelen van de partnerorganisaties en bijbehorende projecten.

De partnerorganisaties waar we in Nederland mee samenwerken, krijgen, naast het voor hen toegekende bedrag voor de financiering van een project, ook 2,5% dat gebruikt mag worden voor de monitoring en overheadkosten in Nederland. Deze kosten worden besteed buiten onze eigen organisatie en worden daarom niet meegerekend in de organisatie- en fondswervingskosten van EO Metterdaad.

In de toelichting op de jaarrekening worden onderdelen van het financieel beleid verder uitgewerkt en de cijfers over het boekjaar ten opzichte van het beleid toegelicht.

Reserves

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve wordt gevormd ter dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Op basis van de huidige onderkende risico’s en onzekerheden en de daarvoor getroffen beheersmaatregelen wordt de kans op een dergelijke gebeurtenis laag ingeschat. Zie ook hoofdstuk 4 Risico’s en Onzekerheden. EO

21 EO METTERDAAD – JAARVERSLAG 2022

Metterdaad is van mening dat een reserve van maximaal 1,0 maal de vaste jaarlijkse kosten van de werkorganisatie verantwoord is en dat de continuïteit daarmee is gegarandeerd.

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve wordt gevormd door de donaties die niet voor een specifiek (media)project gegeven zijn, zoals bijvoorbeeld de nalatenschappen. EO Metterdaad voert een actief beleid om de bestemmingsreserve aan te wenden voor projecten die niet of niet voldoende uit reguliere uitingen kunnen worden gefinancierd. Te denken valt aan:

• Aanvullende fondsen voor projecten waarvoor weinig inkomsten binnen zijn gekomen.

• Financiering van projecten die niet door inkomsten uit reguliere uitingen kunnen worden gefinancierd. Zoals projecten die te gevaarlijk zijn om te bezoeken door contentmakers of die ongeschikt zijn voor de media.

• Overige onverwachte situaties. EO Metterdaad heeft het beleid hiervoor vastgelegd in een notitie over de bestemmingsreserve en over beleidsvrije ruimte.

We houden ons bij de besteding van de bestemmingsreserve aan de afspraken die we hierover hebben gemaakt met het stich-

tingsbestuur. Daarin staat dat projecten met een financiering van minder dan € 50.000 door het management van EO Metterdaad beoordeeld en goedgekeurd kunnen worden. In de bestuursvergaderingen wordt hierover achteraf aan het bestuur gerapporteerd. Voor projecten groter of gelijk aan € 50.000 wordt vooraf aan het bestuur goedkeuring gevraagd. Hiervoor wordt een projectbeschrijving naar het bestuur gestuurd.

We maken enkele keren per jaar een selectie van projecten om te financieren uit de bestemmingsreserve. De uitvraag aan organisaties om projecten in te dienen die passen bij het thema van de bestemmingsreserve doen we via onze nieuwsbrief aan onze partners en onze website, waar duidelijk is omschreven aan welke voorwaarden projecten moeten voldoen.

In 2022 hebben we voor de bestemmingsreserve een thema gekozen dat aansloot bij ons jubileumthema: hoop voor de toekomst. We hebben projecten gefinancierd waarbij de lokale gemeenschap in actie kwam om (de gevolgen van) klimaatverandering tegen te gaan. Projecten waarbij werd ingezet op positieve veranderingen, om hoop te brengen voor de toekomst. In totaal hebben we binnen dit

thema uit de bestemmingsreserve 16 projecten gesteund voor een totaalbedrag van € 1,1 miljoen.

Naast financiering van projecten binnen dit thema, hebben we in 2022 uit de bestemmingsreserve ook kunnen bijdragen aan de acute noodsituatie door de overstromingen in Pakistan in augustus 2022. Dat was op dat moment niet mogelijk uit onze reguliere fondswerving, vanwege onze jubileumcampagne en andere geplande acties. Gelukkig hebben we uit de bestemmingsreserve kunnen bijdragen. In totaal hebben we 3 projecten gesteund in Pakistan voor een totaalbedrag van € 266.500.

Ten slotte hebben we enkele fondsen van reguliere projecten kunnen aanvullen vanuit de bestemmingsreserve en een grote donatie die wij ontvingen uit een vermogensfonds. Dit betrof projecten waar minder geld op binnen was gekomen dan we hadden verwacht.

Belegging

Projecten die EO Metterdaad financiert, hebben vaak een looptijd van langer dan één jaar. Omdat we willen dat de fondsen goed en verantwoord worden besteed, worden de beschikbare fondsen niet direct volledig uitbetaald. Het

22

laatste deel van de uitbetaling wordt gedaan nadat de financiële verantwoording is ontvangen en goedgekeurd.

Om eventuele negatieve rente en de gevolgen van inflatie te beperken, is ervoor gekozen om voor een bedrag van € 1 miljoen deel te nemen in Oikocredit. Deze vorm

van beleggen past binnen het terughoudende beleggingsbeleid van EO Metterdaad, onder andere omdat er sprake is van een laag risico. Maar nog belangrijker: Oikocredit sluit voor wat betreft missie en ethiek aan bij EO Metterdaad. Zo streeft ook Oikocredit niet naar winst-maximalisatie, maar staat sociale impact voorop.

Stichting EO Metterdaad is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften voor donateurs fiscaal aftrekbaar zijn. ANBI-gegevens van EO Metterdaad staan op de website van EO Metterdaad.

ANBI
23 EO METTERDAAD – JAARVERSLAG 2022

Als je gelooft in een hoopvolle toekomst

Uitgelicht project van afgelopen jaar

24

Opbrengst € 250.000

Kraamzorg in Nepal

Bevallen in de bergen van Nepal kan levensgevaarlijk zijn: het dichtstbijzijnde ziekenhuis is uren lopen. Voor assistent-verloskundige Ranjana – die op een EHBO-post in de bergen werkt – een goede reden om een opleiding te volgen in het United Mission Hospital Tansen.

Wat vind je het mooiste van je werk?

“Ik geniet ervan als ik de baby aan de moeder laat zien en de blijdschap op haar gezicht verschijnt.” Helaas kan er veel misgaan. “Dat vind ik spannend en stressvol, omdat ik in deze afgelegen EHBO-post als enige verantwoordelijk ben voor de bevallingen” Daarom is ze blij met haar opleiding. Ze weet nu wat ze kan doen als er tijdens de bevalling complicaties optreden. Ze kan baby’s bijvoorbeeld reanimeren.

Kun je ook problemen bij de bevalling voorkomen?

“Ja. Ik heb ook geleerd hoe ik beter risico’s op complicaties kan inschatten. Bijvoorbeeld wanneer de baby in stuitligging ligt.” Dankzij die kennis kan Ranjana zwangere vrouwen eerder doorverwijzen naar het ziekenhuis.

Wat is de grootste uitdaging in je werk?

“Dat het op de kraamafdeling van het ziekenhuis altijd overvol is. Er is een groot tekort aan bedden.” Soms kunnen vrouwen op een andere afdeling terecht, maar daar zijn ze niet gespecialiseerd in moeder- en kindzorg. Het komt ook voor dat vrouwen buiten moeten wachten of zelfs op de gang moeten bevallen. Dat is binnenkort gelukkig verleden tijd: EO Metterdaad heeft geld opgehaald voor de uitbreiding van de kraamafdeling.

Hoe maakt EO Metterdaad het verschil?

“Op 1 december is gestart met de verbouwing van het ziekenhuis,” legt projectspecialist Gert Bekebrede van EO Metterdaad uit. “De kraamafdeling wordt uitgebreid met achttien bedden. Dat is een verdubbeling van de huidige capaciteit.” Daardoor kunnen de vrouwen en baby’s uit de omgeving alle zorg krijgen die ze nodig hebben.

25 EO METTERDAAD – JAARVERSLAG 2022

Risico’s en onzekerheden 4

Als stichting hebben we te maken met risico’s op verschillende gebieden. Enerzijds op strategisch gebied, maar ook op operationele activiteiten en financiën. In de risicoanalyse erkennen we dat EO Metterdaad ook afhankelijk is van andere partijen om ervoor te zorgen dat we ons doel kunnen halen. EO Metterdaad is afhankelijk van de EO voor de uitingen en de financiële administratie. De EO is op haar beurt weer (deels) afhankelijk van de NPO.

NPO

Risico: We zijn afhankelijk van beleidskeuzes die door de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) worden gemaakt. Deze keuzes kunnen invloed hebben de wijze waarop de EO zendtijd mag invullen voor EO Metterdaad, als ook het budget dat daarvoor beschikbaar wordt gesteld. Dat geldt ook voor andere aan de EO verbonden mediakanalen die we gebruiken voor onze

fondswerving. De mate van de beschikbaarheid hiervan is van grote invloed op de impact die EO Metterdaad kan maken.

Beleid:

Als stichting hebben we geen invloed op beleidskeuzes en we spreken niet rechtstreeks met de NPO. We zorgen ervoor dat we met de medewerkers van de EO die contact hebben met de NPO in verbinding blijven om ontwikkelingen binnen de NPO nauwlettend

26

te kunnen volgen. Op deze manier kunnen we beleidswijzigingen die invloed kunnen hebben op de zendtijd van EO Metterdaad of andere voor EO Metterdaad relevante kanalen bij de EO tijdig signaleren. Voor de periode tot en met 2026 heeft de EO een erkenning van de NPO. De verwachting is dat er de komende jaren geen grote veranderingen zullen zijn in de zendtijd van EO Metterdaad.

geen rechtstreekse invloed op de uitkomst van de programma’s.

• De achterban kan vervreemd raken van de EO en vanwege die vervreemding EO Metterdaad minder steunen.

Beleid:

Risico:

EO Metterdaad heeft een grote afhankelijkheid van de EO om het doel – besteding fondsen aan partnerorganisaties – mogelijk te maken. De afhankelijkheid uit zich in de volgende aspecten:

• Prioritering: EO Metterdaad is één van de vele afdelingen binnen de EO.

• Fondswerving: de EO bepaalt het beleid, van de inhoud en de frequentie van de uitingen.

• Technische ontwikkelingen en innovatie: hierin zijn we gebonden aan de keuzes die er binnen de EO worden gemaakt.

• Faciliteiten: huisvesting, administratie, ICT-apparatuur en -systemen. Dit is volledig in handen van de EO (en haar beleid).

• Contentproductie: De productie van de content wordt door de EO gedaan en de stichting heeft

De EO is een professioneel, solvabel en betrouwbaar mediabedrijf en heeft in het verleden EO Metterdaad altijd ondersteund in het behalen van doelen. Om de risico’s die we vanwege de afhankelijkheid van de EO hebben gesignaleerd te kunnen beheersen, zorgen we ervoor dat we nauwe contacten hebben met de RvB van de EO.

Donateurs

Risico:

Zonder donateurs zou EO Metterdaad niet bestaan. We zien dat onze donateurs vergrijzen. Daarnaast kunnen ontwikkelingen die buiten ons krachtveld vallen een negatief effect hebben op het vertrouwen en daarmee de geefbereidheid van onze donateurs, zoals stijgende energieprijzen en inflatie. Negatieve berichtgeving over ontwikkelingssamenwerking of onze projecten kan leiden tot een daling van het vertrouwen en daarmee de geefbereidheid.

Beleid:

Het is beleid van de EO om zich steeds meer op doelgroepen te

richten. Dat maakt de vergrijsde donateur juist weer tot een kans. Door meer kennis over deze doelgroep en gerichte uitingen, hopen we de groep donateurs uiteindelijk te vergroten. Bestaande donateurs worden behouden door een behoud-beleid en de inzet van specifieke relatieprogramma’s moet leiden tot meer donateurs die een overeenkomst voor periodiek schenken willen sluiten of EO Metterdaad willen opnemen in hun testament.

We zijn transparant over de besteding van de gelden bij de partners en onze interne kosten naar donateurs, onder andere door het openbaar maken van ons jaarverslag en dit actief aan onze donateurs aan te bieden. Projecten die anders gelopen zijn dan gehoopt zijn helaas ook onderdeel van ons werk, daarover zijn we eveneens transparant naar onze donateurs. Zo zorgen we er ook voor dat donateurs ons als een betrouwbare organisatie zien. Daarmee houden we onze goede reputatie in stand.

Partnerorganisaties

Risico:

EO Metterdaad financiert projecten van partnerorganisaties die niet door ons worden uitgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van besteding van gelden die door EO Metterdaad

Evangelische Omroep
27 EO METTERDAAD – JAARVERSLAG 2022

zijn geworven ligt bij de partnerorganisatie. Dit kan leiden tot reputatieschade mocht blijken dat er sprake is van financieel mismanagement, fraude, medewerkers die grensoverschrijdend gedrag vertonen (verhoogd risico als sprake is van financiële afhankelijkheid en ongelijke machtsverhoudingen ten aanzien van de ontvangers) of ander gedrag dat invloed heeft op EO Metterdaad.

Beleid:

Om de risico’s bij partnerorganisaties te voorkomen hebben we strikte procedures opgesteld voor het selecteren van partners en projecten. In het verlengde hiervan hebben we procedures opgesteld die worden gevolgd, voor een adequate verantwoording van de besteding van de gelden. Daarmee kunnen we zicht houden op de bestedingen, maar kunnen we onze partnerorganisaties ook wijzen op het belang van beleid op grensoverschrijdend gedrag en het hanteren van een fraudeprotocol. Zo kunnen we zorgen dat eventueel grensoverschrijdend gedrag en mogelijke fraude beter gesignaleerd en aangepakt worden.

Eigen organisatie

Risico:

EO Metterdaad werkt sinds 2007 met een systeem voor projectadministratie wat specifiek voor Metterdaad is ingericht. Dit systeem is op dit moment voor een beperkt aantal mensen toegankelijk en het systeem wordt niet technisch ondersteund door een professionele partij die ons kan helpen bij de ontwikkeling en eventuele problemen. Er is een grote afhankelijkheid van het functioneren van dit systeem voor het uitvoeren van onze doelstelling.

Beleid:

We willen een nieuw Grant Management Systeem gaan implementeren. Dit systeem zal voor meerdere mensen binnen EO Metterdaad toegankelijk zijn. Dit nieuwe systeem zal technisch ondersteund worden door een professionele partij. Daardoor minimaliseren we het risico op verlies van informatie door uitval van personen of technische problemen.

Dit beleid sluit tevens aan bij het professionaliseren van ons partnerbeleid in duurzame partnerschappen. De correspondentie, projectvoorstellen en voortgangsrapportages worden vastgelegd in dit systeem (zie voor meer info Hoofdstuk 5 Meerjarenbeleidsplan).

Meerjarenperspectief

Het identificeren van risico’s is een integraal onderdeel van het beleid van EO Metterdaad. Door middel van tussentijdse rapportage over de voortgang van de werkzaamheden en nieuwe externe ontwikkelingen zullen nieuwe risico’s worden geïdentificeerd. We kunnen beleid voor de beheersing hiervan opstellen indien noodzakelijk. Daarnaast zullen we op jaarlijkse basis een evaluatie en analyse maken van de risico’s en de bijpassende beheersmaatregelen. Dit zodat we beleid indien nodig kunnen bijsturen en onze doelstelling niet onnodig in gevaar komt.

28
29 EO METTERDAAD – JAARVERSLAG 2022

Als je gelooft in een hoopvolle toekomst

Uitgelicht project van afgelopen jaar

30

Opbrengst € 445.000

Jubileumproject in Kenia

Tijdens ons jubileum stond het herbebossingsproject in Kenia centraal. EO-directeur Arjan Lock reisde naar het Oost-Afrikaanse land en maakte daar vier tv-afleveringen. Op de Nederland Zingt Dag vertelde hij over zijn ervaringen.

Wat heeft je het meest geraakt tijdens deze reis?

“Kenia kampt met de ergste droogte in 40 jaar”, vertelt Arjan. “Veel Kenianen zijn veehoeders, mensen die leven van de verkoop van hun geiten en koeien. Omdat er geen regen valt, groeit er ook niks. En als er geen gras is, gaat als eerst het vee dood. Veel mensen lijden honger. Dat was dramatisch om te zien.”

Kunnen bomen dan zorgen voor voedsel?

“Wonderbaarlijk genoeg wel: dorre vlaktes veranderen in vruchtbare oases!” In plaats van nieuwe bomen planten, die in droog gebied vaak niet overleven, maakt een vernieuwende snoeimethode het mogelijk om uit gekapte bomen nieuwe bomen te laten groeien. Doordat deze bomen al een diep wortelstelsel hebben, kunnen ze beter bij het grondwater. “De bomen zorgen voor vruchtbare landbouwgrond, vruchten om te eten én schaduw en gras voor het vee. Zo zorgen de bomen voor voedselzekerheid.”

Hoe heeft de Nederland Zingt dag bijgedragen aan dit project?

“De collecte van de Nederland Zingt Dag was voor de EO-Jongerendag én voor EO Metterdaad. We hebben ruim € 52.000 opgehaald! Een bijzonder hoog bedrag waar we de bezoekers dankbaar voor zijn.”

Konden de bezoekers alleen geld geven?

“Nee. We wilden juist ook ruimte bieden voor gebed en bemoediging.” Bij de stand van EO Metterdaad konden bezoekers een kaart schrijven naar de hoofdpersonen uit de tv-uitzendingen. Bijvoorbeeld naar Samson en zijn vrouw Nereah. “Zij en hun kinderen leden vaak honger”, vertelt Ajran. “Op het dieptepunt hadden ze drie dagen lang helemaal geen eten! Sinds Samson de herbebossingsmethode toepast, is hij een welvarende boer. Zijn dorpsgenoten volgen zijn voorbeeld en kunnen nu ook leven van hun land. We zijn geraakt door de vele kaarten met hartverwarmende woorden voor de mensen daar.”

Voor foto’s van de Nederland Zingt Dag en meer jubileumactiviteiten zie pagina 16 en 17.

31 EO METTERDAAD – JAARVERSLAG 2022

Meerjarenbeleidsplan

Het beleid voor het maken van alle mediacontent van EO Metterdaad als ook de fondswerving is vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan (MJB) van de Evangelische

Omroep. Deze activiteiten worden uitgevoerd door de EO. Eind 2022 is in overleg met het bestuur een nieuw MJB vastgesteld voor de stichting EO

Metterdaad. Dit MJB richt zich op de verantwoordelijkheid en de doelstelling van stichting EO Metterdaad voor de periode 2023 – 2025.

De verwachting in de Goede Doelen – sector is dat de inkomsten het komende jaar teruglopen vanwege de hogere kosten voor het levensonderhoud in Nederland zelf. Wij zien de hogere inkomsten van 2022 als incidenteel en begroten voor 2023 in lijn met voorgaande jaren. Gezien onze trouwe donateurs en achterban, verwachten wij geen echte terugloop in de giften. Tijdens het schrijven van dit jaarverslag

is er een grote actie voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Dit laat zien dat de trouwe donateurs ook in deze situatie weer heel betrokken geven.

We verwachten het komende jaar weinig gevolgen te ondervinden van COVID-19. We kunnen weer volop reizen en projecten bezoeken. Mocht dit in 2023 toch weer veranderen, dan heeft het geen

impact op de continuïteit van EO Metterdaad. De liquiditeitspositie van EO Metterdaad is ruim voldoende.

EO Metterdaad geeft stem en steun aan mensen die leven in armoede, nood en onrecht. We hopen dat het komende jaar – in een rijke geschiedenis van vijftig jaar - samen met onze donateurs te blijven doen.

5
6 32
Vooruitblik
33 EO METTERDAAD – JAARVERSLAG 2022

Kengetallen over de afgelopen vijf jaar

Financiële kengetallen (x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022 Projecten 4.640 4.551 5.167 5.493 6.510 Nalatenschappen 1.065 1.008 1.279 1.094 1.506 Overige baten 0 0 5 5 0 Totaal baten uit eigen fondsenwerving 5.705 5.559 6.451 6.592 8.016 Besteed aan projecten 4.948 5.104 5.499 5.922 7.155 Besteed aan bewustwording 91 102 111 129 128 Totaal besteed aan projecten en bewustwording 5.039 5.206 5.610 6.051 7.283 Totaal besteed aan overige 386 525 514 396 451 Saldo van baten en lasten 280 -172 327 145 282 Reserves Continuïteitsreserve 352 500 515 523 601 Bestemmingsreserve 448 128 440 577 781 Totaal reserves 800 628 955 1.100 1.381 Niet-financiële kengetallen 2018 2019 2020 2021 2022 Continuïteitsreserve / vaste kosten (wettelijke norm < 1,5) 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 Bestedingen / baten (interne norm > 90%) 88% 94% 87% 92% 91%
34
35 EO METTERDAAD – JAARVERSLAG 2022

7.1

Balans per 31 december 2022

€ 1.000 en ná resultaatbestemming)

Jaarrekening 7
2022 2021 Activa Vorderingen en overlopende activa 1.483 455 Effecten 1.000 998 Liquide middelen 2.114 2.682 4.597 4.135 Passiva Continuïteitsreserve 601 523 Bestemmingsreserve 781 577 Fondsen en reserves 1.382 1.100 Langlopende schulden 3 6 Kortlopende schulden 3.212 3.029 4.597 4.135 36
(x

7.2 Staat van baten en lasten over 2022

2022 Begroting 2022 2021 Baten Baten uit eigen fondswerving 8.016 6.000 6.592 8.016 6.000 6.592 Lasten Besteed aan doelstellingen 7.283 5.546 6.051 Wervingskosten 310 321 222 Beheer en administratie 130 133 158 7.723 6.000 6.431 Resultaat vóór financiële baten en lasten 293 0 161 Saldo financiële baten en lasten -11 0 -16 Resultaat van baten en lasten 282 0 145 Resultaatbestemming Continuïteitsreserve 78 8 Bestemmingsreserve 204 137 282 145 37 EO METTERDAAD – JAARVERSLAG 2022
(x € 1.000 en ná resultaatbestemming)
38

7.3.1 Algemeen

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2022, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2022.

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende instellingen.

Stichting EO Metterdaad is gevestigd aan de Amersfoortseweg 79 te Hilversum. De stichting heeft ten doel het financieren van de hulpverleningsorganisatie met het oog op uitvoering van projecten. De stichting is gelieerd aan de Vereniging de Evangelische Omroep.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management zich oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die

van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten bij Stichting EO Metterdaad vorderingen, effecten, liquide middelen, lang- en kortlopende schulden. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, inclusief direct toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en direct toerekenbare transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de

nominale waarde. Op vorderingen wordt een noodzakelijk geachte voorziening getroffen voor risico van oninbaarheid.

Saldering van financiële instrumenten

Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als de onderneming beschikt over een deugdelijk juridisch instrument om het financiële actief en de financiële verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de onderneming het stellige voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of simultaan af te wikkelen. Als sprake is van een overdracht van een financieel actief dat niet voor verwijdering uit de balans in aanmerking komt, wordt het overgedragen actief en de daarmee samenhangende verplichting niet gesaldeerd.

Vreemde valuta

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum.

7.3 39 EO METTERDAAD – JAARVERSLAG 2022
Toelichting

7.3.2 Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een

verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Subsidieverplichtingen verdienen hierbij bijzondere aandacht. Vaak betreft dit verplichtingen voor meerdere jaren. Van een subsidieverplichting is sprake nadat het bestuur/de directie een besluit ter zake heeft genomen en dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt aan de subsidieontvanger, waardoor een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting ontstaat. Deze verplichting wordt op de balans als schuld verantwoord en gelijktijdig wordt de last verwerkt in de staat van baten en lasten.

Indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden opgenomen voor het brutobedrag, tenzij anders vermeld.

Presentatie- en functionele valuta

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat tevens de functionele valuta is van de onderneming.

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve wordt gevormd ter dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Op basis van de onderkende risico’s en onzekerheden en de daarvoor getroffen beheersmaatregelen wordt de kans op een dergelijke gebeurtenis laag ingeschat. EO Metterdaad is van mening dat een continuïteitsreserve tot maximaal 1,0 maal de vaste jaarlijkse kosten van de werkorganisatie verantwoord is. De maximale continuïteitsreserve bedraagt volgens de Richtlijn Goede Doelen maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.

40

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve wordt toegerekend aan specifieke doelen. De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en betreft geen verplichting. Het bestuur kan deze beperking zelf opheffen.

Langlopende schulden

De langlopende schulden zijn gewaardeerd tegen reële waarde.

Baten van particulieren

• Nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. De betrouwbare inschatting van de omvang wordt uiterlijk gedaan op het moment dat de notaris de akte van verdeling heeft opgesteld. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden geactiveerd voor zover wordt voldaan aan de activeringscriteria. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden ont-

vangen verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover deze niet al in een voorgaand boekjaar zijn verantwoord.

• Donaties, giften en meerjarige periodieke giften worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen.

• Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde in Nederland.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaand jaar.

41 EO METTERDAAD – JAARVERSLAG 2022

7.3.3 Toelichting op de balans

(x € 1.000)

Voor de nalatenschappen is door de notaris van de betreffende overledene een bevestiging van het testament verstuurd. Het te ontvangen bedrag wordt als bate verwerkt op het moment dat de hoogte hiervan betrouwbaar kan worden vastgesteld, doch uiterlijk op het moment dat de akte van verdeling wordt ontvangen. Afwikkeling varieert van enige maanden tot enige jaren.

EO Metterdaad heeft meerdere grote nalatenschappen ontvangen ter waarde van in totaal € 1 miljoen. De afwikkeling hiervan is nog gaande.

Het beleggen in Oikocredit past binnen het beleggingsbeleid en sluit goed aan bij de missie en ethiek van EO Metterdaad. De belegging is direct opneembaar en in 2022 in waarde gestegen.

Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Vorderingen en overlopende activa 2022 2021 Nog te ontvangen nalatenschappen 1.482 454 Overige vorderingen 1 1 1.483 455
Effecten 2022 2021 Oikocredit 1.000 998 1.000 998
Liquide middelen 2022 2021 Lopende rekeningen 1.772 2.340 Spaarrekeningen 342 342 2.114 2.682
42

Voorgesteld wordt het positief saldo als volgt te bestemmen:

Zie de waarderingsgrondslagen op voor uitleg over de hoogte van de continuïteitsreserve.

De bestemmingsreserve kan worden ingezet voor projecten die niet uit de reguliere activiteiten gefinancieerd kunnen worden. Deze projecten worden in alle gevallen via de winst- en verliesrekening verantwoord.

In de stand per 31 december is de opbrengst van meerdere nalatenschappen verwerkt. De gelden hiervan zijn nog niet ontvangen en kunnen daardoor nog niet besteed worden.

Reserves 2022
Voorstel resultaatbestemming: Toevoeging aan continuïteitsreserve 78 Toevoeging aan bestemmingsreserve 204 282 Continuïteitsreserve 2022 2021 Stand per 1 januari 523 515 Resultaatbestemming 78 8 601 523
Bestemmingsreserve 2022 2021 Stand per 1 januari 577 440 Resultaatbestemming 204 137 781 577
43 EO METTERDAAD – JAARVERSLAG 2022

Dit betreft een lening, verstrekt door een begunstiger van de stichting, met een resterende looptijd van één jaar. De jaarlijks verschuldigde rente bedraagt 3% en wordt, evenals de jaarlijkse aflossingstermijn, door de uitlener aan de ontvanger kwijtgescholden. Het deel dat binnen een jaar wordt afgelost, is gepresenteerd onder de kortlopende schulden.

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar. Een nadere specificatie van ‘Nog te besteden aan projecten’ is opgenomen in bijlage 1.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

De overeenkomst met de Vereniging de Evangelische Omroep ten aanzien van werving, beheer en administratie, en support is jaarlijks opzegbaar.

Langlopende schulden 2022 2021 Langlopend deel lening 3 6 3 6
Kortlopende schulden 2022 2021 Nog te besteden aan projecten 3.075 2.905 Rekening courant EO 106 87 Kortlopend deel lening 3 3 Crediteuren 4 15 Nog te betalen bedragen 17 19 Nog te ontvangen facturen 7 0 3.212 3.029
44
45 EO METTERDAAD – JAARVERSLAG 2022

7.3.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

De verklaring voor de stijging in donaties en giften ligt in de relatief hoge opbrengst voor Oekraïne.

De nalatenschappen zijn gestegen doordat EO Metterdaad meerdere grote nalatenschappen heeft ontvangen. Ten aanzien van de nalatenschappen geldt dat er door de erflaters geen beperkingen aan de besteding zijn meegegeven.

De eigen fondsenwerving vindt voornamelijk plaats door middel van televisieprogramma’s welke verzorgd worden door de Evangelische Omroep. Daarnaast worden fondsen geworven via de website en sociale media, via direct mail en via het donateursmagazine.

Besteed aan doelstellingen

Bestedingen aan projecten worden in overeenstemming met RJ 640.202 als last verantwoord nadat een besluit is genomen en dit schriftelijk kenbaar gemaakt is aan de ontvanger van de subsidie of gift, zodanig dat een in rechte afdwingbare verplichting ontstaat.

Baten uit eigen fondswerving 2022 Begroting 2022 2021 Baten van particulieren 7.535 6.000 6.351 Baten van bedrijven 118 119 Baten van organisaties zonder winststreven 363 122 8.016 6.000 6.592 Baten van particulieren 2022 Begroting 2022 2021 Donaties en giften 6.029 5.000 5.252 Nalatenschappen 1.506 1.000 1.094 Overige baten van particulieren 0 5 7.535 6.000 6.351
(x € 1.000)
2022 Begroting 2022 2021 Besteed aan projecten vanuit donaties en giften 5.859 5.271 4.955 vanuit bestemmingsreserve 1.135 0 824 Personele kosten projecten 161 146 143 Besteed aan bewustwording 128 129 129 7.283 5.546 6.051
46

Bij aanvang van een project wordt met de betrokken partnerorganisatie een overeenkomst gesloten waarin wordt overeengekomen dat giften voor daarvoor geoormerkte projecten direct een verplichting zijn.

De totale besteding aan doelstellingen in procenten van de totale baten bedraagt 91% (2021: 92%).

In 2022 is een externe fondswerver ingehuurd, waardoor de personele kosten hoger zijn dan begroot.

In 2022 is voornamelijk aandacht besteed aan de noodhulpactie voor Oekraïne en het 50-jarige jubileum van EO Metterdaad.

Wervingskosten 2022 Begroting 2022 2021 Personele kosten 122 94 69 Donateurscampagnes 35 27 64 Jubileum 42 25 0 Donateursmagazine en DM 64 109 59 Noodhulp 36 10 10 Website 6 0 10 Overige wervingskosten 5 56 10 310 321 222 Wervingskosten in verhouding
percentage uitgedrukt. 3,9% 5,3% 3,4%
tot de baten in
Kosten beheer en administratie 2022 Begroting 2022 2021 Personele kosten en faciliteiten en diensten 66 66 100 Accountantskosten 17 17 21 Bankkosten 33 30 32 Reis- en verblijfskosten 4 0 1 Overige kosten beheer en administratie 10 20 4 130 133 158 Kosten beheer en administratie in verhouding tot de baten in percentage uitgedrukt. 1,6% 2,2% 2,4% 47 EO METTERDAAD – JAARVERSLAG 2022

Personeel

De medewerkers van Stichting EO Metterdaad zijn in loondienst van de Evangelische Omroep en worden tegen kostprijs aan EO Metterdaad doorbelast. De EO hanteert de cao Omroepspersoneel. In de overeenkomst tussen de EO en EO Metterdaad geeft het bestuur van EO Metterdaad de opdracht en volmacht aan de EO om zorg te dragen voor het verwezenlijken van de doelstelling. De kosten van projecten, bewustwording, fondswerving en beheer en administratie worden op basis van een vooraf overeengekomen toerekening verdeeld tussen de EO en EO Metterdaad.

Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de onderneming, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. De Evangelische Omroep verzorgt op verschillende gebieden dienstverlening aan EO Metterdaad. Werving, beheer en administratie, en support worden tegen kostprijs in rekening gebracht. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

Bezoldiging bestuur

De leden van het bestuur verrichten de werkzaamheden onbezoldigd. Reiskosten worden vergoed. Voor het hoofd EO Metterdaad was de bezoldiging, met inbegrip van de pensioenslasten, € 46.600. Dit betrof een doorbelasting van 50% van het 36-urige dienstverband bij de Evangelische Omroep. Er zijn geen leningen, voorschotten en garanties aan het hoofd EO Metterdaad, (gewezen) bestuurders en (gewezen) toezichthouders verstrekt.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden.

Statutaire bepaling resultaatbestemming

Er is geen bepaling in de statuten opgenomen ten aanzien van de resultaatbestemming.

Hilversum, 12 april 2023

Bestuur

A.S. Schaddelee – Van Bodegraven

A. van Dalen

M.J. Segers

Saldo financiële baten en lasten 2022 Begroting 2022 2021 Rentelasten -13 0 -14 Waardeverandering effecten 2 0 -2 -11 0 -16
48

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van Stichting EO Metterdaad

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2022

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2022 van Stichting EO Metterdaad te Hilversum gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting EO Metterdaad op 31 december 2022 en van het resultaat over 2022 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2022;

2. de staat van baten en lasten over 2022; en

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting EO Metterdaad zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

8
49 EO METTERDAAD – JAARVERSLAG 2022

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiëleverslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;.

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Alphen aan den Rijn, 12 april 2023

Van Ree Accountants

Was getekend: mr.drs. G.J. de Jong RA

50

Bijlage 1

Projectoverzicht 31 december 2022

Saldo per Vanuit Saldo per 1 januari bestemmings- 31 december Project 2022 Inkomsten reserve Uitgaven 2022 Albanië, Kerstactie 598 88 0 -538 148 Albanië, Ouderenzorg 66 0 0 -31 35 Angola, MAF 46 0 0 -28 18 Armenië, Kerstactie 82 0 0 -16 66 Bangladesh, Rohingya vluchtelingen 88 0 0 -83 5 Bestemmingsreserve 2020, Opvoeden 93 0 0 -44 49 Colombia, TVET en Job Booster 0 157 0 -93 64 Congo, Ziekenhuis 89 5 0 -26 68 Diaconale presentie van kerken 27 0 77 -74 30 Ethiopië, Burgeroorlog 0 150 -4 -131 15 Hongarije, Daklozen 211 1 0 -192 20 Hoop voor de Toekomst 0 0 629 -523 106 Jemen 239 5 7 -193 58 Kenia, Droogte 0 469 0 -157 312 Kyrgizië, Daklozen 0 213 0 0 213 Madagascar, Droogte 0 527 61 -532 56 Moldavië. Kinderen 2 326 0 -297 31 Mongolie, Daklozen 35 0 0 -14 21 Nepal, Kraamafdeling 0 225 0 -205 20 Nigeria, Boko Haram 44 0 -3 -4 37 Noodhulp, Ethiopië en Mozambique 39 0 0 -19 20 Noodhulp, Haïti 41 0 0 -23 18 Noodhulp, Lesbos 117 0 5 -58 64 Noodhulp, Mozambique 64 0 0 -21 43 Noodhulp, Zuid-Azië 33 -2 0 -29 2 Oeganda, Ecobrixs 0 167 0 -46 121 Oekraïne, Believe in Olesk 122 0 0 -89 33 Oekraïne, Inval Rusland 0 2.177 0 -1.788 389 Oekraïne, Zomerkampen Jongeren en ondersteuning gezinnen 122 7 0 -103 26 Pakistan 75 0 0 -43 32 Pakistan, Overstroming 0 19 251 -241 29 51 EO METTERDAAD – JAARVERSLAG 2022
Saldo per Vanuit Saldo per 1 januari bestemmings- 31 december Project 2022 Inkomsten reserve Uitgaven 2022 Papoea-Nieuw-Guinea 28 0 0 -18 10 Positie vrouwen 60 0 0 -56 4 Roemenië, EVA 33 4 86 -111 12 Rwanda, Vakopleiding 0 183 0 -166 17 Senegal, Ziekenhuisapparatuur en zonnepanelen 136 0 -3 -116 17 Sierra Leone 0 198 0 -179 19 Tsjechië, Daklozen 48 0 0 0 48 Vrouwen in oorlog 0 84 0 -74 10 Zomer, Bedankt 0 104 19 -111 12 Zuid-Afrika 0 123 0 -111 12 Zuid-Soedan, Honger 0 609 0 0 609 Overige projecten 367 19 10 -240 156 Totaal 2.905 5.858 1.135 -6.823 3.075 52

Bijlage 2

Begroting 2023

(x € 1.000)

De personele kosten van projecten worden in de begroting van 2023 onder de categorie ‘kosten beheer en administratie’ begroot, terwijl deze in 2022 onder categorie ‘besteed aan doelstellingen’ zijn begroot en verantwoord.

Realisatie Begroting 2022 2023 Baten Baten uit eigen fondswerving 8.016 6.000 8.016 6.000 Lasten Besteed aan doelstellingen 7.283 5.250 Wervingskosten 310 431 Kosten beheer en administratie 130 319 Resultaat vóór financiële baten en lasten 293 0 Saldo financiële baten en lasten -11 0 Resulaaat van baten en lasten 282 0
53 EO METTERDAAD – JAARVERSLAG 2022

3

Toelichting bestedingen werkelijk 2022

Bijlage
Kosten Totaal Totaal Besteed aan Wervings- beheer en werkelijk Begroot werkelijk doelstellingen kosten administratie 2022 2022 2021 Verstrekte (project)subsidies en (project)bijdrage Afdrachten aan verbonden (internationale) organisaties 6.994 6.994 5.271 5.779 Aankopen en verwervingen 182 182 227 143 Uitbesteed werk Communicatiekosten 6 6 10 Personeelskosten 289 122 30 441 399 418 Huisvestingskosten 36 36 36 24 Kantoor- en algemene kosten 64 64 67 74 Afschrijving Totaal 7.283 310 130 7.723 6.000 6.448 54
(x € 1.000)

Bijlage 4

Samenwerkingen

Organisaties die in 2022 financiering ontvingen

ADRA Nederland Mensenkinderen

Agrinas Mission Aviation Fellowship

Antwoord Mission Possible Nederland

Apollos Operatie Mobilisatie

Arab Vision ORA zending & hulpverlening

CAMA Zending Red een Kind

Children Asking Foundation SeeYou Foundation

Christ’s Hope Nederland Tearfund

Community Development Services (CDSI) The Cornerstone Foundation

Diaconaat CGK Trans World Radio

Dorcas Verre Naasten

GAiN VPE Zending

GZB Woord en Daad

HoverAid Nederland World Servants

Hulp Oost-Europa World Vision Nederland

Interserve Nederland Wycliffe Bijbelvertalers Nederland

Kerk in Actie Youth for Christ - EMENA

Kom over en Help Zending over Grenzen

Leprazending ZOA

MEDAIR Nederland

55 EO METTERDAAD – JAARVERSLAG 2022

Bijlage 5

Metterdaad in de media 2022

Land Uitleg Project Uitzendperiode

Moldavië Onderwijs voor kinderen met een beperking 8 - 30 januari

Rwanda Beroepsonderwijs voor jongeren uit arme gezinnen

Oekraïne Noodhulp n.a.v oorlog met Rusland, o.a. opvang vluchtelingen in buurlanden.

Sierra Leone Verhogen productie rijstboeren en verbeteren van opslag en verwerking.

Madagascar Noodhulp n.a.v. extreme droogte

Oeganda Werkgelegenheid voor gezinnen die plastic afval verzamelen en tot nieuwe producten verwerken.

Nepal Nieuwe kraamafdeling voor missieziekenhuis.

Bedankafleveringen

Verantwoording over wat er is gebeurd met het geld van eerdere Metterdaad-acties in Armenië, Papoea Nieuw Guinea en Nepal.

5 - 27 februari

5 - 20 maart

26 maart - 17 april

Zaterdag: 2, 23, 30 mei en 6 juni

Zondag: 3, 24, 31 mei en 7 juni

21 mei - 12 juni

18 juni - 10 juli

16 juli - 7 augustus

Speciale serie: vrouwen op de vlucht

Opvang en traumaverwerking voor vrouwen die op de vlucht sloegen voor oorlogsgeweld in Congo, Oekraïne en Myanmar (Rohingya vrouwen).

Zuid Afrika Begeleiding voor jongeren uit achterstandswijken.

6 - 21 augustus

27 augustus - 18 september

56

Land Uitleg Project

Kenia- jubileumactie Snelle herbebossing van verdroogde gebieden door boeren te trainen hoe ze oude boomstronken weer kunnen laten uitlopen.

Colombia Training en beroepsopleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Kirgizië Dagopvang en hospice voor daklozen

Zuid-Soedan Diverse projecten die zorgen voor meer voedselzekerheid voor gezinnen.

Uitzendingen zijn terug te kijken via NPOstart.nl

Uitzendperiode

24 september - 23 oktober

29 oktober - 20 november

26 november - 11 december

17 december - 1 januari

57 EO METTERDAAD – JAARVERSLAG 2022
58

Contact: EO Metterdaad

Oude Amersfoortseweg 79 1213 AC Hilversum

Postbus 21000 1202 BA Hilversum metterdaad@eo.nl

www.metterdaad.nl

NL 88 INGB 0000 300 300

Foto’s: EO Metterdaad

Laurette Kievit Ruben Timman

Als

je gelooft in een hoopvolle toekomst 59

Totaal € 7,2 miljoen besteed aan projecten

De kerk wereldwijd

Steun aan vervolgde christenen, evangelisatie, gevangenispastoraat en diaconaat.

11%

Zorg voor de toekomst

Mensen voorbereiden op extremer weer zoals hevige regenval, overstromingen of ernstige droogte. Zorgen voor toegang tot water. Werken aan voedselzekerheid door inzet van andere landbouwmethodes. Bescherming van bossen.

17%

Zorg voor kwetsbare groepen

Zorg voor daklozen, ouderen en gehandicapten. Zomerkampen en vakopleidingen voor jongeren. Hulp aan vrouwen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel.

26%

Noodhulp en wederopbouw

Hulp bij natuurrampen en in oorlog. Opvangen van vluchtelingen en ontheemden. Medische zorg en voorzien in eerste levensbehoeften. Herstel van beschadigde huizen, scholen en ziekenhuizen.

46%

EO Metterdaad hield in 2022 zelf 10% van alle giften in om de kosten van de eigen organisatie te dekken (o.a. personeelskosten en wervingskosten).

De hierboven genoemde percentages gaan over het totale bedrag dat besteed is aan projecten, na inhouding van deze 10%

EO Metterdaad in 2022
watwededen met watjijdeelde

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.