Page 1


ÊáËþò ÇëÈáÔå! Ç Ìáãíçóßá åßíáé áðü ôéò ïìïñöüôåñåò ðåñéï÷Ýò ôçò ÅëëÜäáò êáé áðïôåëåß éäáíéêü ðñïïñéóìü äéáêïðþí. Ï ðëïýôïò, ðïõ áðëü÷åñá ÷Üñéóå ç öýóç óå ôïýôï ôïí ôüðï, ç ïìïñöéÜ ôùí ôïðßùí ìå åéêüíåò ðïõ åíáëëÜóóïíôáé óõíå÷þò, ìïíáäéêÝò ãéá êÜèå åðï÷Þ ôïõ ÷ñüíïõ, ç ðñïíïìéáêÞ ãåùãñáöéêÞ ôçò èÝóç, ç éóôïñßá, ï ðïëéôéóìüò, ïé ðïëëáðëÝò ìïñöÝò ôïõñéóìïý, åßíáé ôá äéáðéóôåõôÞñéÜ ôçò. Ôï ëåýêùìá ðïõ êñáôÜôå óôá ÷Ýñéá óáò áðïôõðþíåé ôçí ïìïñöéÜ ôïõ õäÜôéíïõ óôïé÷åßïõ, ðïõ êõñéáñ÷åß óôï ÐÞëéï êáé ôïí Ðáãáóçôéêü êáé ðáñÜëëçëá, åßíáé ïäçãüò ðïõ èá óáò îåíáãÞóåé óôéò áìÝôñçôåò ðáñáëßåò ôïõò. ÃíùóôÝò, êïóìéêÝò êáé ïñãáíùìÝíåò, Þ êñõììÝíåò êé áðüìåñåò, ìå ôá Üóðñá âïôóáëÜêéá Þ ôç ÷ñõóÞ Üììï, ðåñéìÝíïõí íá öéëïîåíÞóïõí ôïí åðéóêÝðôç óôá ãáëáæïðñÜóéíá íåñÜ ôïõò ãéá íá êÜíïõí ôéò äéáêïðÝò Þ ôéò åîïñìÞóåéò ìéá ìïíáäéêÞ åìðåéñßá.

Ïé oìïñöüôåñåò ðáñáëßåò åßíáé åäþ! Åìåßò áðëÜ ôéò êáôáãñÜøáìå.

WeLCome! Magnesia is one of the most beautiful regions in Greece and it is the ideal destination for holidays. The wealth that the nature has unsparingly given to this place, the beauty of the sceneries with pictures that constantly take turns, unique for every season of the year, its privileged geographic position, its history, its civilization and the multiplex forms of tourism are its credentials. The album that you are holding in your hands imprints the beauty of the aquatic element, which is dominant in Mount Pelion and the Pagasitikos Gulf and at the same time it is a guide that will guide you to its numerous beaches. Known, cosmïpolitan and organized, or hidden and remote beaches with the white pebbles or the golden sand, are waiting to host the visitor to their aquamarine waters in order to make the vacations or the sallies a unique experience. The most beautiful beaches are here! We simply wrote them down.

SeiEN SiE WiLLKoMMeN! Magnisia ist eine der schönsten Gegenden Griechenlands und ein ideales Urlaubsziel. Der Reichtum, den die Natur diesem Ort großzügig schenkte, die Schönheit der Landschaft in Begleitung von Bildern, die sich ständig abwechseln und in jeder Jahreszeit einmalig sind, ihre besondere Lage, die Kultur, die Geschichte und die vielseitigen Tourismusformen sind seine Vorzüge. Das Album, das Sie in der Hand halten, beschreibt die Schönheit des Wasserelements, das am Pilion und am Pagasitischen Golf herrscht und ist gleichzeitig ein Reiseführer, der Sie an die unzähligen Strände führt. Bekannte Strände, ob erschlossen, ''versteckt'' oder abgelegen, mit weißen Kieselsteinen oder goldenem Sand, warten darauf, den Besucher an ihren blaugrünen Gewässern zu beherbergen, sodass seine Ferien oder Ausflüge zu einer einmaligen Erfahrung werden. Sie finden hier die schönsten Strände! Wir haben sie einfach aufgelistet ! 1


É Í D E X D4 D4 E3 E3 D8 D4 E3 C4 A7 D7 C4 B7 E5 C4 E3 D4 D4 F6 E5 E5 C9 F7 C1 E4 Á5 D4 E2 D3 E6 E5 F4 E7 E5 C1 Â2 G7 G7 Å5 D5 B1 B2 E3 B5 E5 D8 F7 E5 F4 F7 C9 C9 E6 F4 C9 G6

ÔÏÐÏÈÅÓÉÁ LOCATION LAGE

×ËÌ. ÁÐÏ ÂÏËÏ KM FROM VOLOS KM VON VOLOS

AÃ. ÂËÁÓÓÉÏÓ / AG. VLASIOS AÃ. ÃÅÙÑÃÉÏÓ / AG. GEORGIOS ÁÃ. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ / AG. DIMITRIOS ÁÃ. ÉÙÁÍÍÇÓ / AG. IOANNIS ÁÃ. ÊÕÑÉÁÊÇ / AG. KIRIAKI ÁÃ. ËÁÕÑÅÍÔÉÏÓ / AG. LAVRENTIOS AÃ. ÓÁÑÁÍÔÁ / AG. SARANTA ÁÃÑÉÁ / AGRIA ÁËÌÕÑÏÓ / ALMIROS ÁËÏÃÏÐÏÑÏÓ / ALOGOPOROS ÁËÕÊÅÓ / ALIKES ÁÌÁËÉÁÐÏËÉÓ / AMALIAPOLIS ÁÌÐÏÂÏÓ / AMPOVOS ÁÍÁÕÑÏÓ / ANAVROS ÁÍÇËÉÏ / ANILIO ÁÍÙ ÃÁÔÆÅÁ / ANO GATZEA ÁÍÙ ËÅ×ÙÍÉÁ / ANO LECHONIA ÁÑÃÁËÁÓÔÇ / ARGALASTI ÁÖÅÔÅÓ / AFETES ÁÖÇÓÓÏÓ / AFISSOS AXIËËÅÉÏ / ACHILLIO ÂÁËÔÏÕÄÉ / VALTOUDI ÂÅÍÅÔÏ / VENETO ÂÕÆÉÔÓÁ / VIZITSA ÄÇÌÇÔÑÉÁÄÁ / DIMITRIADA ÄÑÁÊÅÉÁ / DRAKIA ÅËÉÔÓÁ / ELITSA ÆÁÃÏÑÁ / ZAGORA ÊÁËÁÌÏÓ / KALAMOS ÊÁËÁ ÍÅÑÁ / KALA NERA ÊÁËÁÌÁÊÉ / KALAMAKI ÊÁËÁÌÉ / KALAMI ÊÁËËÉÖÔÅÑÇ / KALLIFTERI KAMAÑÉ / KAMARI KAÍÁËÉÁ / KANALIA ÊÁÓÔÑÉ / KASTRI ÊÁÔÇÃÉÙÑÃÇÓ / KATIGIORGIS ÊÁÔÙ ÃÁÔÆÅÁ / KATO GATZEA ÊÁÔÙ ËÅ×ÙÍÉÁ / KATO LECHONIA ÊÅÑÁÌÉÄÉ / KERAMIDI ÊÅÑÁÓÉÁ / KERASIA ÊÉÓÓÏÓ / KISSOS ÊÑÉÈÁÑÉÁ / KRITHARIA ÊÏÑÙÐÇ / KOROPI ÊÏÔÔÅÓ / KOTTES ÊÏÕÊÏÕËÅÚÊÁ / KOUKOULEIKA ËÁÃÏÕÄÉ / LAGOUDI ËÁÌÐÉÍÏÕ / LAMPINOU ËÁÕÊÏÓ / LAFKOS ËÅÉ×ÏÕÑÁ / LICHOURA ËÅÕÊÇ / LEFKI ËÅÖÏÊÁÓÔÑÏ / LEFOKASTRO ËÇÌÍÉÙÍÁÓ / LIMNIONAS ËÏÕÔÑÏ / LOUTRO ËÕÑÇ / LIRI

16 22 53 58 78 22 51 07 35 88 05 57 26 01 51 18 11 40 27 26 67 56 50 31 22 19 57 47 45 19 41 57 24 49 25 63 68 17 09 43 21 54 12 22 77 57 25 41 49 69 66 30 48 70 63

ÓÅËÉÄÁ PAGE SEITE

14 42 12 57 66 44 60 67 49 58

48 71 41 59 65 09 46 52 25 41 49 59 34 33 54 56

62 51 44 41 49 25 71 69 47 24 71 32

É Í D E X C3 E3 D5 E8 B5 G5 F6 E4 F7 F8 E3 G6 G5 E3 E5 F4 A5 F5 B8 F3 F4 F6 D1 G6 C9 G7 G5 E2 D7 F6 F3 C9 C9 E4 E3 G7 D5 C3 G5 G5 D2 G7 C9 E5 Â8 F5 E8 D8 E3 F3 D3 F8 E2 F7 B5

ÔÏÐÏÈÅÓÉÁ LOCATION LAGE

×ËÌ. ÁÐÏ ÂÏËÏ KM FROM VOLOS KM VON VOLOS

ÌÁÊÑÉÍÉÔÓÁ / MAKRINITSA ÌÁÊÑÕÑÑÁ×Ç / MAKRIRACHI ÌÁËÁÊÉ / MALAKI ÌÁÑÁÈÉÁÓ / MARATHIAS ÌÁÑÁÈÏÓ / MARATHOS ÌÅËÁÍÇ / MELANI METOXI / ÌÅÔÏCHI ÌÇËÉÅÓ / MILIES ÌÇËÉÍÁ / MILINA MIKÑÏ / MIKRO ÌÏÕÑÅÓÉ / MOURESI ÌÏÕÑÔÉÁÓ / MOURTIAS ÌÏÕÑÔÉÔÓÁ / MOURTITSA MÐÁÍÉÊÁÓ / MPANIKAS ÌÐÏÕÖÁ / MPOUFA ÌÕËÏÐÏÔÁÌÏÓ / MILOPOTAMOS ÍÅÁ ÁÃ×ÉÁËÏÓ / NEA ANCHIALOS ÍÅÏ×ÙÑÉ / NEOCHORI ÍÇÅÓ / NIES ÍÔÁÌÏÕ×ÁÑÇ / NTAMOUCHARI ÎÏÕÑÉ×ÔÉ / XOURICHTI ÎÕÍÏÂÑÕÓÇ / XINOVRISI ÏÂÑÉÏÓ / OVRIOS ÐÁËÔÓÇ / PALTSI ÐÁÍÁÃÉÁ / PANAGIA Ð. ÈÅÏÔÏÊÏÕ / P. THEOTOKOY ÐÁÍÔÁÆÇ ÁÌÌÏÓ / PANTAZI AMMOS ÐÁÑÉÓÁÉÍÁ / PARISAINA ÐÁËÉÏ ÔÑÉÊÅÑÉ / PALIO TRIKERI ÐÁÏÕ / PAOU ÐÁÐÁ ÍÅÑÏ / PAPA NERO ÐÁ×ÉÁ ÁÌÌÏÓ / PACHIA AMMOS ÐÇÃÁÄÉ / PIGADI ÐÉÍÁÊÁÔÅÓ / PINAKATES ÐËÁÊÁ / PLAKA ÐËÁÔÁÍÉÁÓ / PLATANIAS ÐËÁÔÁÍÉÄÉÁ / PLATANIDIA ÐÏÑÔÁÑÉÁ / PORTARIA ÐÏÔÉÓÔÉÊÁ / POTISTIKA ÐÏÔÏÊÉ / POTOKI ÐÏÕÑÉ / POURI ÐÑÏÌÕÑÉ / PROMIRI ÐÔÅËÅÏÓ / PTELEOS ÑÁÌÍÏÓ / RAMNOS ÓÏÕÑÐÇ / SOURPI ÓÕÊÇ / SIKI ÔÆÁÓÔÅÍÇ / TZASTENI ÔÑÉÊÅÑÉ / TRIKERI ÔÓÁÃÊÁÑÁÄÁ / TSAGARADA ÖÁÊÉÓÔÑÁ / FAKISTRA ×ÁÍÉÁ / CHANIA ×ÏÍÔÑÇ ÁÌÌÏÓ / CHONTRI AMMOS ×ÏÑÅÕÔÏ / CHOREFTO ×ÏÑÔÏ / CHORTO ×ÑÕÓÇ ÁÊÔÇ / CHRISI AKTI

16 47 14 62 13 55 43 28 50 57 52 60 54 56 22 56 19 35 54 57 45 47 62 53 68 65 42 56 88 44 58 68 65 26 58 63 13 13 53 43 54 55 60 24 50 39 66 82 49 56 27 62 56 47 15

ÓÅËÉÄÁ PAGE SEITE

55 40 62 27

38 36 31 29 18 51 22 65 68 19

08 30 70 32 26 11 44 46 16 69 70 18 35 55 28 26

50

38 42 20 45 10 37 64


Á

Â

C

D

E

F

ÐÇËÉÏ PELION PILION

1

G

THESSALONIKI

1

VOLOS

PATRAS

ATHENS

ÁÉÏ ÁÉÃ

2

2

AN GE AE

3

3

A SE

4

4

AIS AG

5

5

ÐÁÃÁÓÇÔÉÊÏÓ ÊÏËÐÏÓ PAGASITIKOS GULF PAGASITIKOS GOLF

6

6

7

7

8

8

9

9

Á

Â

C

D

E

F

G


ÎåÍÜÃçÓç ÓÔéÓ ÐáÑáËßÅÓ Ç äéáäñïìÞ ìáò îåêéíÜ âüñåéá, áðü ôï ÷ùñéü Ðïõñß êáé áêïëïõèþíôáò ôï ïäéêü äßêôõï ôïõ Ðçëßïõ ðåñíïýìå áðü ôéò ðáñáëßåò ðïõ âëÝðïõí óôï Áéãáßï ðÝëáãïò. Óôç óõíÝ÷åéá, êáôåõèõíüìáóôå ìÝ÷ñé ôï íïôéüôåñï óçìåßï ôïõ Ðçëßïõ, ôçí Áãßá ÊõñéáêÞ. Óôçí åðéóôñïöÞ, äéáôñÝ÷ïõìå ôïí Ðáãáóçôéêü êüëðï, ðåñíïýìå áðü ôï Âüëï êáé êáôåõèõíüìáóôå íïôéïäõôéêÜ ìÝ÷ñé ôçí Ýîïäï ôïõ Ðáãáóçôéêïý óôï Åõâïúêü ðÝëáãïò. ÊÜèå ðáñáëßá, åßíáé êáôáãåãñáììÝíç áëöáâçôéêÜ óôç óåëßäá 3 ìå ôéò óõíôåôáãìÝíåò óôï ÷Üñôç, ôçí ÷éëéïìåôñéêÞ áðüóôáóç áðü ôï Âüëï êáé ôç óåëßäá óôçí ïðïßá èá ôçí áíáæçôÞóåôå.

Á

ðü ôï Ðïõñß, ï äñüìïò ðïõ êáôåâáßíåé ðñïò ôç èÜëáóóá,

ôïëìïýí íá îåóôñáôßóïõí, ç áðüìåñç ×ïíôñÞ ¢ììïò. Ôá íçóÜêéá Áëá-

äéáêëáäßæåôáé ïäçãþíôáò áñéóôåñÜ óôïí Ïâñéü êáé äåîéÜ

ôÜò, Ðáëéü Ôñßêåñé (áð’ üðïõ ðåñíÜôå ìå êáñáâÜêé áðü ôïí

óôçí ÁíÜëçøç, êáé ôçí Åëßôóá. Ëßãï ðéï ‘êåé, ìÝóá áðü ìï-

Áëïãüðïñï), ôá ÌéêñÜ êáé ôï åñçìïíÞóé Ðñáóïýäá, åßíáé ï “ðáñÜäåé-

íïðÜôé ç Ðáñßóáéíá êáé ìåôÜ, ôï ×ïñåõôü, ìéá åêðëçêôéêÞò

óïò” ãéá ôïõò “èáëáóóïðüñïõò”.

ïìïñöéÜò ðáñáëßá óõíïëéêïý ìÞêïõò 2,5 ÷éëéïìÝôñùí. Óôéò äýï ôåëåõôïý, ç ðáíÝìïñöç ðáñáëßá ¢ãéïé ÓáñÜíôá ìå ôïí âñÜ÷ï ìåò óôç èÜ-

Ç

ëáóóá íá óôÝêåé óáí áãÝñù÷ïò êáëüãåñïò. Ï êåíôñéêüò äñüìïò ôïõ

Ýíá öõóéêü çóõ÷áóôÞñéï êáé ðéï ‘êåé ç êïóìïðïëßôêç ¢öçóóïò ìå ôéò

ôáßåò ðáñáëßåò öôÜíïõìå óõíÞèùò áðü ôç ÆáãïñÜ. ÄåîéÜ ôïõ ×ïñåõ-

Ëßãï ðñéí ôçí ÁñãáëáóôÞ ïé ðáñáëßåò ÐÜïõ, ÊÜëáìïò, ÌðåëéÜí,

ìå ôá Þñåìá íåñÜ ôïõò, Üãíùóôåò óôïõò ðïëëïýò. Ôï Ëåöüêáóôñï,

Ðçëßïõ ïäçãåß óôçí êïóìïðïëßôéêç ðáñáëßá ôïõ Áç ÃéÜííç, ðïõ

ðáñáëßåò ôçò Áìðïâü, Ëáãïýäé, ÊáëëéöôÝñç. Ï ÑÜìíïò (ÐáñÜäåé-

ðëáéóéþíåôáé áðü ôéò äýï äéÜóçìåò, ôçí ÐëÜêá êáé ôï ÐáðÜ Íåñü. Ïé

óïò) êáé ç Êïñþðç (Ìðïýöá), Ý÷ïõí ðÜøåé åäþ êáé êáéñü íá åßíáé

åîåñåõíçôÝò èá áíáæçôÞóïõí ôçí ðáñáëßá ÌðÜíéêá êáé ôç âñá÷þäç

åíáëëáêôéêÝò ðáñáëßåò êáé óõãêåíôñþíïõí áñêåôü êüóìï, åíþ ôá

Áãßá ÖáíåñùìÝíç. Ôï ìïíïðÜôé, áðü ôïõ ÐáðÜ Íåñü, èá ìáò ïäçãÞ-

ÊáëÜ ÍåñÜ êñáôïýí ôçí áßãëç ôïõò ùò ïéêïãåíåéáêüò êõñßùò ðñïïñé-

óåé óôç Íôáìïý÷áñç, ìïéñáóìÝíç óå äýï êïëðßóêïõò åêåß üðïõ ãõñß-

óìüò. Ç ãñáöéêüôáôç ÊÜôù ÃáôæÝá ìå ôï ëéìáíÜêé ôçò êáé ôçí ùñáßá

óôçêáí ðïëëÝò óêçíÝò áðü ôçí ôáéíßá “Mamma Mia”. Ïé ðéï ãõìíáóìÝ-

ðáñáëßá óôç ÓõêéÜ, ôï ÌáëÜêé, ôá Ðëáôáíßäéá, ôá ÊÜôù Ëå÷þíéá

íïé èá ðÜñïõí ôï áíçöïñéêü ìïíïðÜôé ðïõ ïäçãåß óå ìßá êáôáðëçêôé-

óõìðëçñþíïõí ôç äéáäñïìÞ ìáò.

êÞ, áõèåíôéêÞ ðáñáëßá, ôç Öáêßóôñá, áð´ üðïõ êáôåâáßíåéò óõíÞèùò

Áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ ôïõ Ðçëßïõ, ôç âïñåéïáíáôïëéêÞ, ôï ÂÝíåôï ìå

áðü ôçí ÔóáãêáñÜäá. Ðéï êÜôù, ï öçìéóìÝíïò Ìõëïðüôáìïò ìå ôá

ôéò èáëáóóïóðçëéÝò êáé ôï ÊáìÜñé üíïìá êáé ðñÜìá, äÝ÷ïíôáé ôïõò

ôõñêïõÜæ íåñÜ ôïõ êáé ôïõò åðéâëçôéêïýò âñÜ÷ïõò, ðïõ ÷ùñßæïõí óôá

åðéóêÝðôåò, ðïõ ðåñíïýí áðü ôçí ëßìíç ÊÜñëá, ôá áõîáíüìåíá íåñÜ

äýï ôçí ðáñáëßá. Ïäçãþíôáò íïôéüôåñá, êáëÜ êñõììÝíïò ï Ëçìíéþ-

ôçò ïðïßáò áñ÷ßæïõí êáé áíáäåéêíýïõí ôçí ðÜëáé ðïôÝ áßãëç ôçò.

íáò êáé ðáñåêåß ç Ëáìðéíïý, ôï ÊáëáìÜêé êáé ç ÐëÜêá Íåï÷ùñßïõ.

Ô

åðéóôñïöÞ, ìå êáôåýèõíóç ôï Âüëï, äåí õóôåñåß óå ïìïñöéÜ.

ÊïíôÜ óôï Âüëï, êáèçìåñéíÝò áíÜóåò äñïóéÜò ðñïóöÝñïõí ïé ðáñá-

ï ôïðßï “áãñéåýåé” óôç óõíÝ÷åéá êáé ïé áêôÝò ãßíïíôáé áðüêñç-

ëßåò ¢íáõñïò, ÁãñéÜ (Óïõôñáëß) êáé ÁëõêÝò.

ìíåò ãéá íá ãáëçíÝøïõí óôï Ðïôüêé êáé ôçí ÐáíôáæÞ ¢ììï, åðß-

Á

ðü åäþ áñ÷ßæåé ìéá Üëëç äéáäñïìÞ óôçí ïðïßá êõñéáñ÷åß ç Þñåìç äýíáìç ôùí íåñþí ôïõ Ðáãáóçôéêïý. ÌÜñáèïò, ÊñéèáñéÜ, ÌáìéäÜêé, ¢ãéïò Ãåþñãéïò Êõíçãþí, ÌåãÜëç ÂåëáíéäéÜ ãéá íá öôÜóïõìå óôçí ×ñõóÞ ÁêôÞ ÐáíáãéÜò (ÊáíôÞñáãáò) êáé óôç ÍÝá Áã÷ßáëï ìå ôç ÷áñáêôçñéóôéêÞ ìáýñç Üììï. Óôç íïôéïäõôéêÞ ðëåõñÜ ôïõ Ðáãáóçôéêïý, ç ðáñáëßá ôïõ Áëìõñïý, ç ðáíÝìïñöç ÁìáëéÜðïëç (ÌéôæÝëá), ç ðáñèÝíá öýóç óôéò ÍçÝò, êáé ìåôÜ ìÝóù Ðôåëåïý óôï ÐçãÜäé, êáé ôéò ðáñáëßåò, Ðá÷éÜ ¢ììï, Ëåýêç, ÊáñáâïôóÜêé, Ðáíáãßá, ÑïäéÜ, Ëïõôñü êáé Ëåé÷ïýñá, êáé ôÝëïò ôï åéäõëëéáêü Á÷ßëëåéï óõìðëçñþíïõí ôï ïäïéðïñéêü ìáò.

íåéá ôçò ÓõêÞò. Åßìáóôå Þäç óôï Íüôéï ÐÞëéï êáé ðçãáßíïõìå ðñïò ÁñãáëáóôÞ. Ï äñüìïò áñéóôåñÜ ïäçãåß óôá ÐïôéóôéêÜ, ôç Ìïõñôßôóá, ôç ÌåëáíÞ, êáé ôçí ÐÜëôóç, åíþ åõèåßá, êáé áöïý ðåñÜóïõìå ôá ÷ùñéÜ Ëáýêï êáé Ðñïìýñé öôÜíïõìå óôéò ðáñáëßåò ÌïõñôéÜ, Ëýñç, Ðáíáãßá Èåïôüêïõ êáé óôï øáñï÷þñé, ôïí Êáôçãéþñãç. Áðü åêåß, ðåñíþíôáò áðü ÂñùìïíÝñé ï äñüìïò èá ìáò âãÜëåé óôï Êáóôñß, êáé ìåôÜ óôïí ÐëáôáíéÜ, áð’ üðïõ ðåñðáôþíôáò öôÜíïõìå óôï Ìéêñü. Áðü ôï Ëáýêï, ï äñüìïò èá ìáò ïäçãÞóåé óôç Ìçëßíá êáé ôï ×üñôï, ðïõ îå÷ùñßæïõí ìÝóá óå Ýíáí åîáßóéï öõóéêü “ðßíáêá” æùãñáöéêÞò. Ç äéáäñïìÞ ðñïò ôï áêñùôÞñé ôïõ Ðáãáóçôéêïý, ôçí Áãßá ÊõñéáêÞ, åðßíåéï ôïõ Ôñßêåñé, äåí ðåñéãñÜöåôáé ìå ëüãéá! ËéìáíÜêéá, ïñìßóêïé, ìéêñÝò

Ôï ÐÞëéï êáé ï Ðáãáóçôéêüò, ìå ôá ÷ùñéïõäÜêéá ôïõò, ôá ãñáöéêÜ ëéìá-

êáé ðáíÝìïñöåò ðáñáëßåò, üðùò ôï Âáëôïýäé, ï ÌáñáèéÜò, ç ìáãåõôé-

íÜêéá êáé ôéò öõóéïãíùìéêÝò ðáñáëßåò ôïõò åßíáé ìéá ðñüêëçóç.

êÞ ÔæÜóôåíç, ôï ãñáöéêü ëéìáíÜêé Êüôôåò êáé ãéá ôïõò èáñáëÝïõò, ðïõ

ÁêïëïõèÞóôÝ ôçí! 4


GuiDiNG TO ThE BeaChES Our route sets off from the north, from the village named Pouri and following the net of roads of Pelion, we pass from the beaches that overlook the Aegean Sea. Next we head as far as the lowest point of Pelion, Agia Kiriaki. At the return, we run through Pagasitikos Gulf, pass through Volos and head northwest as far as the exit of Pagasitikos to the Evoikos Sea. Every beach, is registered alphabetically on page 3 with the coordinates on the map, the distance in kilometers from Volos and the page on which you will seek for it.

The small islands Alatas, Palio Trikeri (from where you pass with a small boat through Alogoporos), Mikra and the desert island Prasouda, are the "paradise" for the "sea voyagers".

rom Pouri, the road goes down towards the sea, and it forks, leading left to Ovrios, and right to Analipsi and Elitsa. A little bit farther, through a path, there is Parisena and then Chorefto, a beach of astonishing beauty whose total length is 2,5 km. We usually arrive at the last two beaches from Zagora. To the right of Chorefto, the beautiful beach Agioi Saranta with the rock in the sea standing like a proud monk. The central road of Pelion leads to the cosmopolitan beach of Agios Ioannis that is surrounded by the two famous beaches, Plaka and Papa Nero. The explorers will seek the beach Mpanika and the rocky Agia Faneromeni. The path from Papa Nero, will lead us to Damouchari, divided into two small coves, where most of the scenes from the movie "Mamma Mia" were filmed. The most athletic will take the uphill path that leads to an astonishing, authentic beach, Fakistra, to which you usually go down from Tsagarada. A little farther down, lies the famous beach Mylopotamos, with its light blue waters and its imposing rocks that separates the beach into two halves. Driving south, the beaches Limnionas and a little farther Labinou, Kalamaki and Plaka Neochoriou are well hidden.

F

Ă”

he return, as we are heading to Volos, is not of a less beauty. Just before Argalasti the beaches Paou, Kalamos, Belian, with their calm waters are unknown to many people. Lefokastro is a natural hermitage and farther down we meet the cosmopolitan Afissos with the beaches of Ampovos, Lagoudi, Kalifteri. Ramnos (Paradisos) and Koropi (Mpoufa) have ceased to be the alternative beaches and many people are gathered here, whereas Kala Nera keep their glory as mainly the family destination. The most picturesque Kato Gatzea with its port and its beautiful beach in Sikia, as well as Malaki, Platanidia and Kato Lechonia complete our route.

From the other side of Pelion the northeast side, Veneto with the sea caves and Kamari as its name reveals, accept visitors that pass through the Lake Karla, whose increasing waters begin to demonstrate its whilom glory. Near Volos the beaches Anavros, Agria (Soutrali) and Alikes offer everyday breaths of freshness.

he scenery "gets wilder" at every turn and the beaches become steep. They become peaceful in Potoki and Pantazi Ammos, seaports of Siki. We are already in the South Pelion and head towards Argalasti. The road leads on the left to Potistika, Mourtitsa, Melani and Paltsi, whereas straight ahead and after we pass the villages Lafkos and Promiri, we arrive at the beaches Mourtias, Liri, Panagia Theotokou and at the fish village Katigiorgis. From there passing through Vromoneri, the road will take us to Kastri and then to Platanias from which we walk to Mikro. From Lafkos, the road will lead us to Milina and Chorto that are distinctive inside a sublime natural painting. The route towards the cape of Pagasitikos, Agia Kiriaki, seaport of Trikeri, cannot be described with words! Small ports, coves, small and beautiful beaches, such as Valtoudi, Marathias, the fascinating Tzasteni, the picturesque small port Kottes and for the most courageous that dare to go astray, the remote Chondri Ammos.

Ă”

rom here another route begins, in which the mild power of the waters of Pagasitikos is dominant. This route leads to Marathos, Kritharia, Mamidakis, Agios Georgios Kinigon, Megali Velanidia and we arrive in Chrisi Akti Panagias (Kantiragas) and in Nea Anchialos with its characteristic black sand. At the Northwest of Pagasitikos, we meet the beach of Almiros, the sublime Amaliapolis (Mitzela), the virgin nature in Nies, and then through Pteleos we head to Pigadi and the beaches Pachia Ammos, Lefki, Karavotsaki, Panagia, Rodia, Loutro, Lichoura and last the idyllic Achillio complete our itinerary.

F

Pelion and Pagasitikos with their small villages, the picturesque small ports and their physiognomic beaches is a challenge. Follow it! 5


FÜHRUNG AN DIE STRÄNDE Unsere Fahrt startet nördlich von dem Dorf Pouri, indem wir das Straßennetz von Pilion verfolgen und an den Stränden vorbeifahren, die auf die Ägäis sehen. Anschließend fahren wir zum südlichsten Teil von Pilion, Agia Kyriaki. Auf der Rückfahrt durchfahren wir die Stadt Volos am Pagasitikos und folgen in südwestlicher Richtung bis zur Ausfahrt des Golfes zum Euböischen Meer. Jeder Strand ist auf Seite 3 der Landkarte alphabetisch aufgelistet, mit Koordinaten und Kilometerabständen von Volos. Auf der gleichen Seite finden Sie alle nötigen Informationen über die einzelnen Strände.

ie Straße von Pouri zum Meer verzweigt sich links nach Owrio und rechts nach Analipsi und Elitsa. Etwas weiter entfernt, durch einen Pfad, kommen die Orte Parisena und Chorefto mit einem Strand von erstaunlicher Schönheit und einer Gesamtlänge von 2,5 km. Zu diesen zwei Stränden gelangen wir über Zagora. Rechts von Chorefto liegt der wunderschöne Strand von Agii Saranda mit einem Felsen im Meer, der wie ein Mönch aussieht! Die zentrale Straße von Pilion führt zum kosmopolitischen Strand des Agios Ioannis, der von den bekannten Stränden Plaka und Papa Nero umgeben ist. Die Naturfreunde werden den Strand Banika und den felsenhaften Strand Agia Faneromeni aufsuchen. Der Pfad von Papa Nero aus führt uns nach Damouchari, welches in zwei kleinen Buchten geteilt ist und wo viele Szenen des Filmes “Mamma Mia” gedreht wurden. Die sportlicheren Besucher werden die Wanderung bergauf machen, die zu einem malerischen, authentischen Strand namens Fakistra führt (von wo aus man meistens nach Tsagarada herabkommt).Weiter unten liegt der berühmte Mylopotamos-Strand mit seinem türkis-farbenen Wasser und den grandiosen Felsen, welche den Sandstrand in zwei Badebuchten teilen. Südlicher, gut ''versteckt'', liegt Limnionas und ein Stück weiter Labinou, Kalamaki und Plaka Neochoriou.

abgelegene Chontri Ammos. Die kleinen Inseln Alatas, Palio Trikeri (von Alogoporos mit Boot erreichbar) und die unbewohnte Insel Prassouda versprechen den Seeliebhabern das Paradies.

D

ei der Rückfahrt Richtung Volos mangelt es nicht an Schönheit. Kurz vor Argalasti befinden sich die Strände Paou, Kalamos und Belian mit ihrem stillen Wasser, die den meisten noch unbekannt sind. Lefokastro, eine natürliche ''Einsiedelei'' und weiter das kosmopolitische Afissos mit seinen Stränden Abowo, Lagoudi und Kallifteri. Ramnos (Paradisos) und Koropi (Boufa) sind seit langem keine Alternativstrände mehr, sondern sie ziehen viele Leute an, wobei Kala Nera seinen Glanz als äußerst geeigneter Familienurlaubsort beibehalten hat. Das ausgesprochen malerische Kato Gatzea mit seinem kleinen Hafen und dem reizvollen Strand in Sykia, Malaki, Platanidia und Kato Lechonia ergänzen unsere Fahrt.

B

Auf der nordsüdlichen Seite von Pilion, empfangen Kamari und Veneto mit seinen Meereshöhlen die Besucher, die am See Karla vorbeifahren, dessen steigender Wasserstand seinen alten Ruhm erhebt. In der Nähe von Volos spenden die Sandstrände Anavros, Agria (Soutrali) und Alykes eine tägliche Erfrischung. on hier aus beginnt eine andere Fahrt, in der die stille Kraft des Wassers von Pagasitikos herrscht. Marathos, Kritharia, Mamidaki, Agios Georgios Kynigon, Megali Welanidia bis hin nach Chrysi Akti Panagias (Kantiragas) und Nea Aghialos mit dem typischen schwarzen Sand. An der südwestlichen Seite von Pagasitikos wird unsere Tour ergänzt durch den Strand von Almyros, das wunderschöne Amaliapoli (Mitzela), die reine Natur in Nies sowie durch die Fahrt über Pteleos nach Pigadi, zu den Stränden Pachia Ammos, Levki, Karawotsaki, Panagia, Rodia, Loutro, Lichoura und schließlich durch das idyllische Achillio.

V

D

ie Landschaft wird des weiteren “wilder” und die Küste steiler, um so sanfter wird sie allerdings in Potoki und Pantasi Ammos, die Hafenplätze von Syki sind. Wir befinden uns schon im Süd-Pilion, Richtung Argalasti. Die Straße links führt nach Potistika, Mourtitsa, Melani und Paltsi. Nach den Dörfern Lavkos und Promyri gelangen wir zu den Stränden Mourtia, Lyri, Panagia Theotokou und dem Fischerdorf Katigiorgi. Von dort aus, über Wromoneri, führt uns der Weg nach Kastri und dann nach Platania, von wo aus wir auch zu Fuß nach Mikro kommen können. Von Lavkos aus führt uns der Weg nach Milina und Chorto, die wie ein Gemälde aussehen. Die Fahrt bis zur Südspitze von Pagasitikos, namens Agia Kyriaki, dem Hafenplatz von Trikeri, kann kaum in Worten beschrieben werden! Kleine Häfen, kleine Buchten, wunderschöne Strände wie Waltoudi, Marathias, das zauberhafte Tzasteni, der kleine malerische Hafen von Kottes und für die ''Mutigen'' das

Pilion und Pagasitikos mit ihren kleinen Dörfern, den malerischen kleinen Häfen und den wunderschönen Badestränden sind eine Herausforderung! Folgen Sie ihr! 6


ÐÇËÉÏ - ÁÉÃÁÉÏ

D1

PELION - AEGEAN SEA

ÏâÑÉüÓ

PILION - ÄGÄIS

OVRIOS

Méá Üãíùóôç óôïõò ðïëëïýò ðáñáëßá, ìå ÷ñõóáöÝíéá áììïõäéÜ êáé ãáëáæïðñÜóéíá íåñÜ. Ç ðñüóâáóç ãßíåôáé áðü ôï ÷ùñéü Ðïõñß, ìÝóù áãñïôéêïý äñüìïõ, óå äéáäñïìÞ 8 ÷éëéïìÝôñùí, üðïõ ç ðáñèÝíá öýóç ìå ôçí ïìïñöéÜ ôçò èá óáò áðïæçìéþóåé. ¸íá “áðüñèçôï” èáëÜóóéï ï÷õñü, ðïõ áîßæåé íá ôï êáôáêôÞóåôå.

An unknown to many people sandy beach, with aquamarine waters. The access takes place from the village Pouri, through a rural road in a route of 8 km, where the virgin nature with its beauty will compensate you. It is the last "impregnable" sea fortress, which is worth exploring. Den meisten ein unbekannter Strand, mit goldenem Sand und blaugrünem Wasser, zugänglich über das Dorf Pouri durch eine 8 km-lange Landstraße, wo die reine Natur Sie mit ihrer Schönheit faszinieren wird. Die leztgebliebene ''uneinnehmbare Meeresfestung'', die einer Erkundung wert ist. 8


ÐÇËÉÏ - ÁÉÃÁÉÏ

E2

PELION - AEGEAN SEA

PILION - ÄGÄIS

ÅËßÔóÁ

ELITSA

Êáôåâáßíïíôáò ðñïò ôç èÜëáóóá, áðü ôï Ðïõñß, óôá äåîéÜ óáò, ï äñüìïò ïäçãåß óôéò ðáñáëßåò ÁíÜëçøç êáé Åëßôóá ìåôÜ áðü äéáäñïìÞ 3 ÷éëéïìÝôñùí. ÐáíÝìïñöï ôïðßï, áíÝããé÷ôï áðü áíèñþðéíåò ðáñåìâÜóåéò. Óôçí Åëßôóá, áñêåôïß ðåñéðáôçôÝò öôÜíïõí áðü ôï ×ïñåõôü, áêïëïõèþíôáò Ýíá ìáãåõôéêü ìïíïðÜôé, äßðëá óôç èÜëáóóá.

Going down the sea from Pouri, on your right, the road leads to the beaches Analipsi and Elitsa after a route of 3 km. A very beautiful scenery, untouched by human interventions. A lot of hikers arrive at Elitsa from Chorefto, following a fascinating path, next to the sea. Von Pouri aus runter zum Meer, auf der rechten Seite führt die Straße nach 3 km zu den Stränden Analipsi und Elitsa. Reizvolle Landschaft, von menschlichen Eingriffen fast unberührt. Viele Wanderer kommen nach Elitsa von Chorefto aus über einen zauberhaften Weg direkt zum Meer.

9


ÐÇËÉÏ - ÁÉÃÁÉÏ

E2

PELION - AEGEAN SEA

×ïÑÅõÔü

PILION - ÄGÄIS

CHOREFTO

10


Ç ìåãáëýôåñç ðáñáëßá ôïõ Ðçëßïõ, åðßíåéï ôçò ÆáãïñÜò åíüò áðü ôá ðéï îáêïõóôÜ ÷ùñéÜ ôïõ. Ìðïñåßôå íá öôÜóåôå åßôå ìÝóù ÆáãïñÜò åßôå ìÝóù ÌáêñõññÜ÷çò. Óôçí ðåñéï÷Þ äåí èá óáò ëåßøåé ôßðïôá ôüóï áðü äéáìïíÞ üóï êáé áðü öáãçôü êáé äéáóêÝäáóç. Ðñïò ôá âüñåéá, ìåôÜ áðü ìéá ìéêñÞ äéáäñïìÞ ìÝóá áðü ìïíïðÜôé èá óõíáíôÞóåôå ôçí Ðáñßóáéíá, ìéá üìïñöç êáé ó÷åäüí åñçìéêÞ ðáñáëßá.

It is the longest beach of Pelion, seaport of Zagora, one of its most famous villages. You can go there either through Zagora, or through Makrirachi. Én this area, you will find all the facilities as far as accomodation, food and entertainment are concerned. To the north, after a short route through paths, you will meet Parisena, a beautiful and almost desert beach. Der längste Strand von Pilion, Hafenplatz von Zagora, welches eins der berühmtesten Dörfer des Berges ist. Chorefto ist über Zagora oder Makryrachi erreichbar. In der Gegend werden Sie keineswegs auf Aufenthalts- und Unterhaltungsmöglichkeiten sowie auf Verpflegung verzichten müssen. In nördlicher Richtung, nach einer kurzen Strecke über einen Pfad treffen Sie Parisena an, einen schönen und ziemlich einsamen Strand.

ÐÁÑÉÓÁÉÍÁ / ×ÏÑÅÕÔÏ PARISENA / CHOREFTO

11


ÐÇËÉÏ - ÁÉÃÁÉÏ

E3

PELION - AEGEAN SEA

ÁÃéÏé ÓáÑÜÍÔÁ

PILION - ÄGÄIS

AGIOI SARANTA

O âñÜ÷ïò ìå ôç ìïñöÞ êáëüãåñïõ äåóðüæåé óôï ôÝëïò ôçò îáêïõóôÞò ðáñáëßáò ôïõ Ðçëßïõ. ÐáñáäåéóÝíéï ôïðßï üôáí ôá íåñÜ åßíáé Þóõ÷á êáé Üãñéá ïìïñöéÜ üôáí ôá ìåãÜëá êýìáôá ÷ïñåýïõí ðÜíù óôá ëåõêÜ âïôóáëÜêéá. Çñåìßá, áëëÜ êáé Ýíôáóç -ãéá üóïõò ôï åðéèõìïýí- óôï beach bar ðïõ âñßóêåôáé óôï ôÝëïò ôçò ðáñáëßáò. Ëåéôïõñãïýí åóôéáôüñéá êáé ëßãá åíïéêéáæüìåíá äùìÜôéá. ÁðÝ÷åé ôÝóóåñá ÷éëéüìåôñá áðü ôç ÌáêñõññÜ÷ç, áëëÜ ìðïñåßôå íá öôÜóåôå êáé áðü ôï ×ïñåõôü, ìåôÜ ôï ëéìáíÜêé.

The rock with the figure of a monk is dominant at the end of this famous beach of Pelion. It is a heavenly scenery when the waters are quiet and it has a wild beauty when the big waves dance on the white pebbles. You can find calmness, but also tension - for those who wish it- at the beach bar that is located at the end of the beach. Some restaurants and a few rooms to let are in operation. It is 4 km from Makrirachi, but you can also go there through Chorefto, following the road next to the small port. Der Fels in Form eines Mönchs dominiert am Ende des berühmten Strandes von Pilion. Eine paradiesische Landschaft bei stillem Wasser. Hingegen wird es zu einer wilden Schönheit, wenn die hohen Wellen auf den schneeweißen Kieselsteinen tanzen. Ruhe - aber auch Getümmel an der beach bar am Ende des Strandes. Restaurants und Privatzimmer stehen einem zur Verfügung. Von Makryrachi nur 4 km entfernt, aber auch nach dem kleinen Hafen über Chorefto erreichbar.

12


13


ÐÇËÉÏ - ÁÉÃÁÉÏ

E3

PELION - AEGEAN SEA

ÁÃ. ÉùÜÍÍçÓ

PILION - ÄGÄIS

AGIOS IOANNIS Ôï êïóìïðïëßôéêï èÝñåôñï ôïõ Ðçëßïõ ðïõ äéáôçñåß áíåîßôçëá ôá Ðçëåéïñßôéêá ÷áñáêôçñéóôéêÜ. Éäáíéêüò ôüðïò ãéá äéáêïðÝò îåêïýñáóçò, áöïý ç ðáñáëßá åßíáé áêñéâþò ìðñïóôÜ óôï ÷ùñéü, ðïõ ðñïóöÝñåé áñôéüôáôåò ôïõñéóôéêÝò õðçñåóßåò. Ëåéôïõñãåß íáõáãïóùóôéêüò óôáèìüò êáé ïñãáíùìÝíï êÜìðéíãê. Ðëáéóéþíåôáé áðü äýï ðáíÝìïñöåò ðáñáëßåò: ôçí ÐëÜêá êáé ôï ÐáðÜ Íåñü. Ìïíáäéêü èÝáìá áðïôåëåß ç áíáôïëÞ ôïõ çëßïõ!

The cosmopolitan resort of Pelion, which indelibly keeps the characteristics of Pelion is an ideal place for relaxing holidays since the beach is right in front of the village and it offers complete tourist services. A lifeguard station is in operation and also an organized campsite. Two beautiful beaches, Plaka and Papa Nero, are next to Agios Ioannis. The sunrise is a unique vision. Der kosmopolitische Urlaubsort, der die Pilion - Charakteristika authentisch beibehalten hat. Idealer Ort für Erholungsurlaub, da der Strand direkt vor dem Dorf liegt. Es bietet perfekte Touristenleistungen an, einschließlich Rettungsstation und eingerichteten Campingplatz. Agios Ioannis ist von zwei wunderschönen Stränden umgeben: Plaka und Papa Nero. Der Sonnenaufgang ist ein einmaliges Erlebnis!

14


15


ÐÇËÉÏ - ÁÉÃÁÉÏ

F3

PELION - AEGEAN SEA

ÐáÐÜ Íåñü

PILION - ÄGÄIS

PAPA NERO

16


Bñßóêåôáé óôá äåîéÜ ôïõ Áç ÃéÜííç, ìåôÜ ôï camping. ÔåñÜóôéá ÷ñõóÞ áììïõäéÜ, éäáíéêÞ ãéá áèëïðáéäéÝò, íáõáãïóùóôéêüò óôáèìüò, õðÝñï÷ç ãáëáæïðñÜóéíç èÜëáóóá. Óôçí ðáñáëßá ëåéôïõñãïýí åóôéáôüñéá, êáèþò êáé åíïéêéáæüìåíá äùìÜôéá. Áîßæåé íá ðåñðáôÞóåôå áðü ôï ìïíïðÜôé ìÝ÷ñé ôç äéðëáíÞ ðáñáëßá, ôç Íôáìïý÷áñç.

It is located on the right of Agios Ioannis, after the campsite. There is an enormous golden beach, which is ideal for sport activities, a lifeguard station and a sublime aquamarine sea. At the beach, restaurants and rooms to let are in operation. It is worth walking through the path to the next beach, Damouchari. Rechts von Agios Ioannis, nach dem Campingplatz liegend, verfügt Papa Nero über einen sehr langen Sandstrand mit hervorragendem blau-grünem Wasser, ideal für Sportaktivitäten, außerdem Rettungsstation, Restaurants und Privatzimmer. Eine Wanderung bis zum nächstliegenden Strand namens Damouchari ist empfehlenswert.

17


ÐÇËÉÏ - ÁÉÃÁÉÏ

E3

ÐëÜÊá

PELION - AEGEAN SEA

PILION - ÄGÄIS

PLAKA Áêñéâþò äßðëá óôïí Áç ÃéÜííç, óôç âüñåéá ðëåõñÜ ìåôÜ ôï ëéìáíÜêé. Åßíáé ðáíÝìïñöç, êáé ïé öõëëùóéÝò ôùí äÝíôñùí, ðïõ öôÜíïõí ìÝ÷ñé ôçí ðáñáëßá ðñïóöÝñïõí âáèý ßóêéï ìåôÜ ôï ìåóçìÝñé. Óôï ôÝëïò ôçò, ëåéôïõñãåß ïñãáíùìÝíï beach bar. Aîßæåé íá ðåñðáôÞóåôå, ìÝóá áðü ìïíïðÜôé, ìÝ÷ñé ôçí ðáñáëßá ÌðÜíéêá êáé ôç âñá÷þäç, Áã. ÖáíåñùìÝíç.

It is located right next to Agios Ioannis, on the north side next to the small port. It is very beautiful, and the foliage of the trees that reach the beach, offer a deep shadow after noon. At its end, an organized beach bar is in operation. It is worth walking through the path as far as the beach Mpanika and the rocky Agia Faneromeni. Direkt nach Agios Ioannis, an der nördlichen Seite nach dem kleinen Hafen liegend, ist Plaka bildschön mit dem dichten Blätterwerk der Bäume, die einem mittags tiefen Schatten spenden. Am Ende des Strandes gibt es eine gastfreundliche beach bar. Eine Wanderung über einen Pfad bis zum Strand Banika und dem felsenhaften Agia Faneromeni ist zu empfehlen.

18

ÌÐÁÍÉÊÁÓ / MPANIKAS


ÐÇËÉÏ - ÁÉÃÁÉÏ

F3

PELION - AEGEAN SEA

PILION - ÄGÄIS

NôáÌïý÷ÁÑÇ

Åéäõëëéáêü ôïðßï, ðáñáìõèÝíéïò ïéêéóìüò. Ðñéí ìåñéêÜ ÷ñüíéá Þôáí ç ìõóôéêÞ ðáñáëßá, áëëÜ ìåôÜ ôçí ðñïâïëÞ ôçò ôáéíßáò “MAMMA MIA” Ýãéíå ðáãêüóìéá ãíùóôÞ, ìéáò êáé åêåß ãõñßóôçêáí áñêåôÝò óêçíÝò. Âñßóêåôáé áêñéâþò ìåôÜ, íüôéá, ôçò ðáñáëßáò ÐáðÜ Íåñü, óôïí Áç ÃéÜííç. Ìðïñåßôå íá äéáìåßíåôå êáé íá öÜôå óôéò ôáâÝñíåò, ðïõ åßíáé áêñéâþò ðÜíù áðü ôï ëéìáíÜêé. ÐåñðáôÞóôå óôï ìïíïðÜôé, ðïõ ïäçãåß óôç äéðëáíÞ ðáñáëßá Öáêßóôñá, åßíáé äýóêïëï, áîßæåé üìùò ôïí êüðï.

It is an idyllic scenery, a fairy settlement. A few years ago, it was the secret beach, but after the screening of the movie "MAMMA MIA", it has become world famous, since a lot of the scenes were filmed there. It is located right next, to the south, of the beach Papa Nero, in Agios Ioannis. You can stay and have dinner at the taverns that are right over the small port. Walk on the path, which leads to the next beach, Fakistra. It is hard but it is worth trying.

NTAMOUCHARI

Idyllischer, zauberhafter Ort. Bis vor einigen Jahren noch unbekannt, nach der Vorführung des Filmes ''Mamma Mia'' allerdings weltbekannt geworden, da dort einige Szenen gedreht wurden. Es liegt südlich des Strandes Papa Nero in Agios Ioannis, mit Übernachtungs - und Verpflegungsmöglichkeiten. Eine Wanderung über einen Pfad, der zum nächstliegenden Strand Fakistra führt, ist zwar mühsam, jedoch erlebniswert. 19


ÐÇËÉÏ - ÁÉÃÁÉÏ

F3

PELION - AEGEAN SEA

ÖáÊßÓÔñá

Âñßóêåôáé ðÝíôå ÷éëéüìåôñá áðü ôçí ÔóáãêáñÜäá. Åßíáé ìïíáäéêÞò ïìïñöéÜò ðáñáëßá, ðåñéóôïé÷éæüìåíç áðü áðüêñçìíïõò âñÜ÷ïõò. Èá ðñÝðåé íá êáôåâåßôå ðåñß ôá 400 ìÝôñá ìïíïðÜôé, ãé’ áõôü öïñÝóôå óôñùôÜ ðáðïýôóéá. Ðñïìçèåõèåßôå íåñü êáé ôéò áðáñáßôçôåò ðñïìÞèåéåò áöïý ôï ìÝñïò åßíáé ôåëåßùò ðáñèÝíï. Áîßæåé íá åîåñåõíÞóåôå óôç âüñåéá ðëåõñÜ ôçò Öáêßóôñáò ôç èáëáóóïóðçëéÜ ôçò ÐáíáãéÜò ôçò ÌåãáëïìÜôáò, êáé ëßãï ðéï ðÜíù, ôç óðçëéÜ üðïõ ëåéôïõñãïýóå ôï Êñõöü Ó÷ïëåéü ôçò ÔóáãêáñÜäáò.

PILION - ÄGÄIS

FAKISTRA

It is located five km from Tsagarada. It is a beach of unique beauty, surrounded by steep rocks. You will have to go down a path which is 400 meters long, that's why you must wear flat shoes. Take some water and the necessary supplies with you since this place is completely virgin. It is worth exploring the north side of Fakistra, the sea cave of Panagia Megalomata and a little upwards, the cave where the “Secret School” of Tsagarada was located.

20

5 km von Tsagarada entfernt ist Fakistra ein Strand einmaliger Schönheit, von steilen Felsen umgeben. Für den 400 m-langen Pfad bergab werden Sie flache Schuhe benötigen. Der Ort ist noch in einem fast ursprünglichen Zustand, deshalb nehmen Sie Trinkwasser und die nötigen Provianten mit. Erkundungswert sind: auf der nördlichen Seite von Fakistra die Meereshöhle von Panagia Megalomata und etwas weiter oben die Höhle, wo die ''Geheime Schule'' von Tsagarada lief.


21


ÏËÅÓ ÏÉ ÐÁÑÁËÉÅÓ ÊÁÉ ÏÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÅÉÍÁÉ ÄÉÁÈÅÓÉÌÅÓ ÓÔÇÍ ÅÍÔÕÐÇ ÌÏÑÖÇ.

ËÉÁÍÉÊÇ ÔÉÌÇ: 8 ÅÕÑÙ / ÔÇË. 2421033114 PRICE: 8 EURO / TEL. 0030-24210-33114


ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÊÏÓ ÏÄÇÃÏÓ

ÐÁÑÁËÉÅÓ ÐÇËÉÏÕ & ÐÁÃÁÓÇÔÉÊÏÕ COPYRIGHT: ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ

ENTOS

ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ / ÅÊÄÏÔÇÓ: ÓÙÔÇÑÇÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÁÓ

28HÓ ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 85 - ô.ê. 383 33 - ÂÏËÏÓ / ÔÇË.: 24210 33114 www.entosvolos.gr

E-mail: info@entosvolos.gr

Êåßìåíá, Öùôïãñáößåò: ÓùôÞñçò ÐáñáóêåõÜò / ÓõíåñãÜóôçêáí: ÁëåîÜíäñá Ãåùñãßïõ, ¸ííç ËåâÝíôç MåôÜöñáóç Aããëéêïý êåéìÝíïõ: Âáóßëçò Äåëçêïýñáò / ÌåôÜöñáóç Ãåñìáíéêïý êåéìÝíïõ: Áðïóôïëßá ÌáêñõãéÜííç Áðáãïñåýåôáé ç ìå ïéïíäÞðïôå ôñüðï áíôéãñáöÞ êáé ÷ñÞóç öùôïãñáöéþí êáé êåéìÝíùí ÷ùñßò ôçí ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Ðñþôç Ýêäïóç: ÉÏÕÍÉÏÓ 2010

P H O T O G U I D E

BEACHES OF PELION & PAGASITIKOS COPYRIGHT: ENTOS MAGAZINE

OWNER / PUBLISHER: SOTIRIS PARASKEVAS

85, 28TH OCTOVRIOU STR. - PC 383 33 - VOLOS - GREECE / TEL: +30 24210 33114 E-mail: info@entosvolos.gr www.entosvolos.gr

Texts, Photographs: Sotiris Paraskevas / Cooperation: Alexandra Georgiou, Enni Leventi The translation of the English document was done by Vasilios Delikouras The copy and the use of the photographs and the texts are forbidden without the written permission of the publisher. First edition: JUNE 2010

F O T O - R E I S E F Ü H R E R

BADESTRÄNDE IN PILION & PAGASITIKOS COPYRIGHT: ZEITSCHRIFT ENTOS

INHABER / HERAUSGEBER: SOTIRIS PARASKEVAS

28. OKTOWRIOUSTR. 85 - PLZ 383 33 - VOLOS - GRIECHENLAND / TEL: +30 24210 33114 E-mail : info@entosvolos.gr www.entosvolos.gr Text, Fotografie: Sotiris Paraskevas / Mitarbeiter: Alexandra Georgiou, Enni Leventi Die Übersetzung ins Deutsche von Apostolia Makrygianni übernommen Der Nachdruck von Texten und die Verwendung von Bildern in jeder Form, ohne die schriftliche Genehmigung des Herausgebers nicht gestattet Erste Ausgabe: Juni 2010

www.beachesingreece.gr

E-mail: info@beachesingreece.gr


182 Ö Ù Ô Ï Ã Ñ Á Ö É Å Ó 88 ÄÉÁÖÏÑÅÔÉÊÅÓ ÐÁÑÁËÉÅÓ ÄÉÁÄÑÏÌÅÓ & ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ×ÉËÉÏÌÅÔÑÉÊÅÓ ÁÐÏÓÔÁÓÅÉÓ

× Á Ñ Ô Ç Ó copyright: ENTOS magazine

ΟΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ  

Ένας μοναδικός φωτογραφικός οδηγός, που σας ξεναγεί με απλό και κατατοπιστικό τρόπο σε όλες τις γνωστές και άγνωστες παραλίες του Πηλίου και...

ΟΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ  

Ένας μοναδικός φωτογραφικός οδηγός, που σας ξεναγεί με απλό και κατατοπιστικό τρόπο σε όλες τις γνωστές και άγνωστες παραλίες του Πηλίου και...

Advertisement