Väkivalta jättää jäljet. Hae apua, sitä on tarjolla.

Page 1


Kohteleeko joku sinua väkivaltaisesti? Perheväkivalta herättää usein ensim-

Perhe- ja lähisuhdeväkivallasta puhu-

mäisenä mielikuvan fyysisestä väkival-

taan, kun joku on väkivaltainen nykyistä

lasta. Jos nyrkit eivät meillä heilu, voi

tai entistä kumppaniaan, lastaan tai

olla helpompaa ajatella, ettei väkivalta

muuta läheistään kohtaan. Perhe- ja lä-

koske minua tai läheisiäni.

hisuhdeväkivalta on sukupuolittunutta, sen kohteena on tavallisimmin nainen.

Lyöminen, potkiminen ja kuristaminen

Lapsiin väkivalta kohdistuu sekä suo-

ovat väkivaltaa, samoin töniminen,

raan että välillisesti. Väkivaltaa kokevat

tukistaminen, läpsiminen ja vaatteista

kaikensukupuoliset ja -ikäiset. Väkivalta

repiminen. Väkivalta ei aina jätä fyysisiä

omissa ja ympäristön perhesuhteissa on

jälkiä. Vallan väärinkäyttö ja toisen alis-

helpompi tunnistaa, kun tiedät, mikä

taminen, pelottelu ja kontrollointi ovat

on väkivaltaa.

henkistä väkivaltaa. Väkivaltaa on myös toisen vapaa-ajan tai talouden hallinta,

Hae apua. Väkivallasta selviäminen on

seksuaalisen itsemääräämisoikeuden

paljon helpompaa, kun et ole yksin.

rikkominen tai uskonnon tai mielipiteen ilmaisun rajoittaminen.

Auta toisia saamaan apua. Puuttumalla väkivaltaan sinä voit ottaa ensimmäisen askeleen sen lopettamiseksi.


”Pahinta kaikessa oli se henkinen ote, jonka hän sai. Lyönneistä jäi jäljet ja vammat paranivat, mutta se henkinen painolasti, jonka suhde aiheutti. Tuntui, että miten itsensä voikin hukata niin pahasti. --- Miten antaa toisen viedä niin, että tiedät tekeväsi väärin mutta teet silti. Se oli kamalinta.” (Tarinakengät*)

pa a, iä mi ne n on he lp om Vä ki va ll as ta se lv ku n ha et ap ua .
Jos sinua on kohdeltu väkivaltaisesti tai

on asiakkaalle maksuton. Se on tar-

uhkailtu, älä jää odottamaan parempaa

koitettu lyhytaikaiseksi turvapaikaksi

huomista. Väkivalta ei ole missään

silloin, kun kotiin jääminen on väki-

muodossa hyväksyttävää. Turvallinen ja

vallan tai sen uhkan takia pelottavaa tai

väkivallaton arki on mahdollinen.

vaarallista.

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdis-

Avopalvelut auttavat väkivaltaa koke-

tysten turvakodit ja avopalvelut auttavat

neita ja väkivallan tekijöitä tarvittaessa

vuosittain tuhansia ihmisiä eri puolilla

pitkäänkin. Niistä voi varata ajan kes-

Suomea. Soita turvakotiin, kun haluat

kustelulle, osallistua ohjattuun vertais-

puhua kokemastasi jonkun kanssa tai

ryhmään tai asua tuetusti. Apua on tar-

mietit, onko kotiin turvallista jäädä.

jolla niin aikuisille kuin lapsille. Myös verkosta saat tietoa, voit jutella chatissa

Turvakotiin voi tulla yksin tai lasten

tilanteestasi ja saat ammattilaisen apua.

kanssa ympäri vuorokauden. Turvakoti

www.nettiturvakoti.fi


Jos käyttäydyt väkivaltaisesti tai olet huolissasi siitä, ettet hallitse käytöstäsi, hae apua. Avun saamiseen riittää, että otat itse yhteyttä Ensi- ja turvakotien liiton väkivaltatyön avopalveluihin. Avun ensisijainen tavoite on ennakoida vaaratilanteita ja lopettaa väkivalta. Jos sinulla on lapsia, sinua autetaan katsomaan tilannetta myös heidän näkökulmastaan. Ottamalla apua vastaan, otat vastuun väkivallan loppumisesta.


Tietoa turvakodeista ja avopalveluista www.nettiturvakoti.fi

Nollalinja neuvoo p. 080 005 005

Suomi on sitoutunut naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen ja torjuntaan nk. Istanbulin sopimuksella. Katso tarkemmin