Page 1

Sinua

od ot us ai ka na Pä ih te id en ha it at


Hyvä vauvan odottaja! Raskaus on suuri muutos elämässä. Muutos alkaa jo odotusvaiheessa, vaikka äidin vatsa ei vielä suuri olisikaan. Muutoksia tapahtuu myös odottajan mielessä ja se on merkittävää. Uusi vaihe on mahdollisuus löytää omat

Mietit todennäköisesti sekä omiasi että

vahvuudet ja tarpeen vaatiessa muuttaa

vauvan tarpeita ja asioiden tärkeysjärjes­

jotakin elämässä. Mieleen muistuvat ko­

tystä. Vauvan kokonaisvaltainen terve ke­

kemukset omasta lapsuudesta ja omista

hitys ja hyvinvointi ovat kiinni äidin hyvin­

vanhemmista. Voit miettiä, mitkä olivat

voinnista. Vauvan hyvinvoinnin suojelemi­

hyviä asioita, jotka haluat antaa lapsellesi

nen kuuluu äidille, mutta myös ympärillä

eteenpäin, ja mitä haluat tehdä toisin.

oleville läheisille. Äidin hyvä mieliala ja ilo

Suhteet vanhempiisi ja muihin läheisiin

vauvasta on vauvan parhaaksi.

voivat myös muuttua.


lauri rotko / G o r i l l a


Kohdussa kasvaa pieni persoona Odotusaikana voit kuvitella, millainen tu­

Vauvan tarpeiden ja kokemusten yhteinen

leva vauva on. Voit opetella tulkitsemaan

pohtiminen vahvistaa vanhemmuutta ja

vauvaa ja vastaamaan hänen viesteihinsä:

perhettä.

vuorovaikutus alkaa jo ennen syntymää.

Hyvä vanhemmuus on sellaista, jossa sekä

Ajatus voi tuntua ensin vieraalta, mutta

vauva että vanhemmat voivat hyvin. Saatat

kuulostelemalla vauvaa pääset alkuun.

pohtia, millainen vanhempi sinusta tulee

Ole yhteydessä vauvaasi. Juttele hänelle

tälle vauvalle. Mitähän tämä vauva mahtaa

ja silitä häntä vatsassasi. Voit jo raskaus­

toivoa minulta? Epävarmuus ja ristiriitaiset­

aikana laulaa vauvallesi ja seurata, miten

kin tunteet kuuluvat odotusaikaan. Jos oma

vauva siihen reagoi. Äidin ja isän ajatukset

vanhemmuus askarruttaa mieltä, on tärkeää

vauvasta luovat pohjaa suhteelle jo raskaus­

kertoa siitä neuvolassa. Tukea on saatavilla.

aikana. Paitsi suhdetta vauvaan, rakennat mielessäsi omaa äitiyttäsi tai isyyttäsi.

Vauvasi tarvitsee vanhemman, joka ra­ kastaa häntä ja jota hän voi rakastaa.

jo st ai n? Ol et ko hu ol iss as i

sk au de n ai ka na ? t el äm än ta po ja si ra Ol et ko mu ut ta nu ol ev an ? na va uv as i tu nt uu M il la in en pe rs oo rä tt ää ? ra sk au s sin us sa he M il la isi a tu nt ei ta pi ha lu ai sit ol la ? M il la in en va nh em


Hyvän olon vaaliminen Kohdussa kasvava vauva on koko ajan mukanasi, vaikka et ottaisikaan häntä huo­ mioon. On tärkeää, että järjestät enemmän aikaa levolle ja rentoutumiselle, se on sekä sinun että vauvasi parhaaksi. Vauvan koke­ mus on eri kuin sinun. Mistähän vauvasi tykkää? Huomaatko, miten hän reagoi ääniin, lepoon, kiireeseen, nauruun? Raskausaikana suhtautuminen ravin­ toon, lepoon, liikuntaan ja päihteisiin on hyvä ajatella uudelleen. Mikä kävi aiemmin, ei aina käy enää. Väsymys, voimakas stressi ja nälkä vaikuttavat negatiivisesti vauvaan. Muutoksen tarve voi koskea tupakan, alko­ holin tai erilaisten huumeiden ja lääkkeiden käyttöä. Niistä on syytä luopua. Luopuminen on helpompaa, jos molem­ mat vanhemmat tekevät sen yhdessä. Näin luotte hyvät edellytykset vauvan tasapainoi­ selle ja terveelle kehitykselle.


Nina ramsby / G o r i l l a

Päihteiden vaikutukset vauvaan

Kaikki huumeet ov

at vauvalle vaaraksi.


Päihteet kulkeutuvat äidin elimistöstä istukan läpi sikiöön. Päihteen vaikutus raskauteen ja sikiöön riippuu käytetystä aineesta ja sen määrästä sekä raskauden kestosta käyttöhetkellä. Tupakka: Nikotiini, häkä ja muut haital­

Disorders, FASD), johon voi liittyä muun

liset aineet kulkeutuvat suoraan sikiöön ja

muassa kasvun viivästymistä, älyllistä ke­

aiheuttavat hapenpuutetta ja kasvuhäiriöitä.

hitysvammaisuutta ja käyttäytymisen on­

Vauva voi syntyä keskosena tai pienipainoi­

gelmia sekä pieni päänympärys ja kasvojen

sena tai hänellä voi olla vieroitusoireita. Tu­

poikkeava ulkonäkö.

pakointi lisää myös kätkytkuoleman riskiä. Raskaudenaikaisella tupakoinnilla saattaa

Yleisimmin äidin raskaudenaikainen alkoholinkäyttö johtaa pysyvään keskusher­

olla myös pidempiaikaisia vaikutuksia lapsen

moston toimintahäiriöön, jonka vaikeusaste

myöhempään kehitykseen ja terveyteen, ku­

voi vaihdella oppimisvaikeuksista aina vai­

ten keskittymiskykyyn ja muistiin. Tupakointi

keaan älylliseen kehitysvammaan.

lisää astman puhkeamisen riskiä. Passiivisen

Tutkimuksissa ei ole pystytty osoitta­

tupakoinnin vaikutus on raskausaikana sama

maan turvarajaa raskaudenaikaiselle alko­

kuin aktiivisen tupakoinnin, siksi sekä äidin

holin käytölle. Siksi on turvallisinta pidät­

että isän tupakoimattomuus raskausaikana

täytyä alkoholin käytöstä koko raskauden

on erityisen tärkeää.

ajan ja jo raskautta suunniteltaessa.

Alkoholi: Äidin raskaudenaikainen alko­ holinkäyttö on suurin yksittäinen ja täysin

Rauhoittavat lääkkeet ja unilääkkeet: Lääkkeiden käytöstä raskausaikana

estettävissä oleva kehitysvammaisuuden

on hyvä neuvotella lääkärin kanssa. Lääk­

syy. Pahimmillaan jatkuva, runsas raskau­

keet voivat aiheuttaa sikiön alhaista synty­

denaikainen alkoholinkäyttö voi johtaa alko­

mäpainoa ja vastasyntyneen alilämpöisyyttä,

holioireyhtymään (Fetal Alcohol Spectrum

velttoutta ja hengityksen lamaantumista.


Huumeet: Huumeet kulkeutuvat istukan

raskausaikana saattaa lisätä sikiön pienipai­

läpi sikiöön ja vaarantavat vauvan terveyden.

noisuuden ja ennenaikaisena syntymisen

Huumeidenkäyttäjillä voi esiintyä normaalia

riskiä. Vastasyntyneelle opioidit aiheuttavat

enemmän ennenaikaista lapsiveden menoa

yleisesti vieroitusoireita, joihin osa tarvitsee

ja heidän vauvansa voivat syntyä ennen­

lääkehoitoa. Vastasyntyneellä voi esiintyä

aikaisina ja pienipainoisina. Vauvoilla voi

ärtyisyyttä, hyperaktiivisuutta, poikkeavaa

olla vieroitusoireita.

unirytmiä ja itkuisuutta, tärinää, oksentelua, ripulia ja painonkehityksen hidastumista.

Kannabis: Säännöllinen kannabistuottei­

Kuitenkin valvottu, raskaudenaikainen

den käyttö lisää sikiön kasvun hidastumisen

opioidikorvaushoito siihen erikoistuneessa

ja ennenaikaisen synnytyksen riskiä. Se voi

hoitoyksikössä on hyödyksi sekä äidille että

myös lisätä syntyvän vauvan lapsuusajan

vauvalle.

käytöshäiriöitä ja lähimuistin ongelmia.

Kokaiini: Raskaudenaikainen kokaiinin­ Amfetamiini. Amfetamiinin käyttöön

käyttö lisää erilaisia elinten epämuodos­

liittyy, että vauva on syntyessään pienipai­

tumia. Se lisää myös riskiä istukan irtoa­

noinen, lyhyt ja päänympärykseltään pieni.

miseen, keskenmenoon, ennenaikaiseen

Vauva voi myös syntyä ennenaikaisena. Lop­

synnytykseen, alhaiseen syntymäpainoon

puraskauden aikainen käyttö voi aiheuttaa

ja -pituuteen sekä äidin ja sikiön veren­

vastasyntyneelle vieroitusoireita (jäykkyys,

vuotoihin. Se lisää myös kätkytkuoleman

vapina, unen häiriöt, huono syöminen).

riskiä. Kokaiinille altistuneet lapset kärsivät neurologisista ongelmista vastasyntyneenä

Opioidit eli heroiini, morfiini, kodeiini, metadoni, tramadoli ja buprenorfiini: Opioidien käyttö

ja käytöshäiriöistä kouluiässä. Lapsen kasvu voi hidastua.

Kaikki huumeet vaarantavat vauvan terveyden, vaikka juuri tietyn huumeen vaikutuksia ei olisi kerrottu tässä.


n on hyvä a m m e h n a v n a v le ään: ö Jokaisen tu tt y ä k n e id te ih ä p n pysähtyä pohtimaa ee t ja lä äk ke et )? ka , al ko ho li , hu um ak up (t in isi te ih du n pä M it en mi nä su ht au en kä yt tö M il la ist a pä ih te id

ee ss än i? ol i la ps uu de n pe rh

ikuttaa Miten vanhemmuus va päihteidenkäyttööni? ko hd us sa ? ni ma ht aa tu nt ua ta as uv va n hä tä il M ol em ise en ? ut ta a va nh em pa na ik va ni tö yt kä en M it en pä ih te id


Jokainen päihteetön päivä turvaa vauvan tervettä kehitystä Vauva kehittyy kohdussa koko raskauden ajan. Terveydestäsi ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistasi huolehtiminen ja päih­ teettömyys tukevat vauvan tervettä kas­ vua ja kehitystä.

Syntymän jälkeen vauva tarvitsee van­ hemman turvallista hoivaa. Jos olet päihty­ nyt, et pysty tulkitsemaan vauvan tarpeita oikein ja se tekee vauvan olon turvattomaksi. Jos päihteiden käyttö askarruttaa mieltä­

Tupakan, alkoholin, huumeiden

si, ota asia avoimesti puheeksi neuvolassa

ja muiden vauvaa vahingoittavien

terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa. Neu­

aineiden käytön lopettaminen sekä voimakkaan stressin vält­ täminen ovat oikeita päätöksiä missä tahansa raskauden vaiheessa.

volassa pidetään huolta sinusta ja kehitty­ vän vauvasi hyvinvoinnista. Sinua tuetaan elämäntapojen muutoksessa ja vanhem­ muuteen kasvussa. Voitte yhdessä etsiä sopivia ratkaisuja juuri sinun tilanteeseesi.

Tupakan, alkoholin ja huumeiden vaikutukset kohtuvauvaan voivat olla vakavat. Aineina ne voivat tuhota vauvan terveyden. Lisäksi päihteiden käyttö vaikuttaa vanhemmuuden kehittymiseen. Odotusaika kannattaa käyttää muutokseen sopeutumiseen.


Apua saat myös esimerkiksi äitiyspoliklinikalta, terveyskeskuksesta, valtakunnallisista päihdeongelmien hoitoon erikoistuneista Pidä kiinni® -ensikodeista ja -avopalvelu­ yksiköistä, sosiaalitoimistosta ja päihdepalveluista.

Li sä ä ti et oa : www.ensijaturvakotienliitto.fi www.paihdelinkki.fi www.lasinenlapsuus.fi www.irtihuumeista.fi

Lue, miten Iiris sai apua!


Helsinki | Helsingin ensikoti ry

Kuopio | Kuopion ensikotiyhdistys ry

Oulunkylän ensikoti Avopalveluyksikkö Pesä www.helsinginensikoti.fi

Ensikoti Pihla Avopalveluyksikkö Amalia www.kuopionensikoti.fi

Espoo | Helsingin ensikoti ry

Rovaniemi | Lapin ensi- ja turvakoti ry

Ensikoti Helmiina Avopalveluyksikkö Esmiina www.helsinginensikoti.fi

Ensikoti Talvikki Avopalveluyksikkö Tuulia www.lapinensijaturvakoti.fi

Jyväskylä | Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry

Turku | turun ensi- ja turvakoti ry

Avopalveluyksikkö Aino www.ksetu.fi

Ensikoti Pinja Avopalveluyksikkö Olivia www.tuentu.fi

Kokkola | Kokkolan ensi- ja turvakoti ry Ensikoti Iida Avopalveluyksikkö Liina www.kokkolanensijaturvakoti.fi

Ensi- ja turvakotien liitto ry Asemamiehenkatu 4 A | 00520 Helsinki www.ensijaturvakotienliitto.fi

graafinen suunnittelu: rohkea ruusu • Päivitetty 2016.

Pitkäaikaista erityistason apua odottavien äitien ja vauvaperheiden päihdeongelmiin: Pidä kiinni ® -ensikodit ja avopalveluyksiköt

Ajattelen sinua. Päihteiden haitat odotusaikana  

Vauvan odottajille tietoa päihteiden vaikutuksesta vauvaan.

Ajattelen sinua. Päihteiden haitat odotusaikana  

Vauvan odottajille tietoa päihteiden vaikutuksesta vauvaan.