Page 1

Velkommen til Lundby Bakker og Lundby Krat Naturområderne Lundby Bakker og Lundby Krat ligger blot 10 km sydøst for Aalborg Centrum og omfatter et areal på 134 ha. Der er gode busforbindelser fra Aalborg Busterminal til Gistrup og til områdets hovedindgang Festpladsen ved Hadsund Landevej.

drift. Her får træerne lov til at dø af ælde og rådne op, hvor de vælter, mens naturlig opvækst danner grundlag for næste trægeneration.

På de lysåbne skovenge, heder og overdrev kan du på solrige sommerdage opleve et mylder af sommerfugle, svirrefluer og andre blomster- og varmeelskende insekter. De lune pletter er også levested for krybdyr som firben og stålorm.

Lundby Bakker Helt ind i første halvdel af 1900-tallet fremstod Lundby Bakker som vidtstrakte overdrevs - og lynghedearealer med spredte indslag af enebærbuske, blåbær, tyttebær og revling. Overalt gik græssende husdyr, der holdt trævæksten nede, sikrede lyngheden og bevarede det åbne landskab. Lundby Bakker er dannet som en randmoræne under seneste istid, med stærkt kuperede, smalle, dybe kløfter og stejle skrænter. De højeste punkter er Alsbjerg og Risbjerg på henholdsvis 73 og 83 meter. Fra udsigtspunkterne er der gode udsigter over Himmerland, Aalborg, Limfjorden og Vendsyssel. I dag er store dele af bakkerne dækket af skov, vekslende med afgræssede overdrev og hedearealer.

Træernes agern og nødder, samt et stort udvalg af urter i skovbryn og hegn, giver føde til rødmus og halsbåndsmus. Af rovdyr findes der ræv, grævling, lækat, husmår og den sjældne skovmår. Desuden er der i området en bestand af rådyr, der ved solopgang og i skumringen kan opleves, når de søger føde i åbent terræn.

Aktivt friluftsliv Området byder på mange muligheder for at dyrke et aktivt friluftsliv. Ruter og aktiviteter Der er afmærket en gul vandrerute i området. Den er ca. 7 km lang og velegnet for gående og motionister (se oversigtskort). På kortet er der med grønt vist flere genveje, hvis du ønsker at afkorte ruten. Disse genveje er ikke afmærkede, men forløber ad eksisterende veje og stier.

Tag på tur i

Der er anlagt og skiltet en ca. 8 km lang mountainbikerute, som mountainbikere skal benytte.

Store, væltede træer er vigtige som levesteder for en lang række insekter, dyr og planter

I den sydøstlige del af Lundby Krat findes resterne af en gammel stævningsskov med hassel og rødel. I stævningsskovene har man tidligere skåret grene til gærder, brændsel, riveskafter m.m. Stævningsskove kan kendes på de mange flerstammede træer, ofte med en kraftig og opsvulmet stub.

Hundeskov

Lundby Bakker og Lundby Krat

I Lundby Krat findes også en hundeskov med stier, hvor hunden må færdes uden snor, men under kontrol og hensyntagen til andre brugere.

Du kan få mere information om mountainbikeruter og hundeskove i Aalborg Kommune på www.aalborg.dk/aktivtfriluftsliv

Spætmejse

Citronsommerfugl

Under det landsdækkende projekt ”Find vej i” har Aalborg Orienteringsklub etableret et løb i Lundby Bakker - et tilbud om en anderledes tur i skoven, en skattejagt, hvor gevinsten er dejlige naturoplevelser, sund og sjov motion. Tag en folder i kassen eller hent kort og informationer på klubbens hjemmeside: www.aalborgorienteringsklub.dk

Flerstammede træer De lysåbne naturtyper og områdernes artsrigdom sikres også i dag ved afgræsning. Alsbjerghuset ses i baggrunden

Gul fløjlsfod på udgået elm

Dyr og fugle

Øst for Hadsund Landevej ligger Lundby Krat, en tidligere græsningsskov med gamle ege- og bøgetræer. Lundby Krat har siden 1992 været udlagt som urørt skov – dvs. et område, hvor der ikke foretages nogen egentlig

Den varierede natur byder på et rigt og spændende dyreog fugleliv. Løvskovens mange døde og henfaldne træer giver gode betingelser for hulrugende fugle som natugle, grønspætte, stor flagspætte, broget fluesnapper og flere forskellige mejser. Også Europas største spurvefugl ravnen, yngler i Lundby Krat. I vinterhalvåret er det et imponerende syn, når kragefugle i tusindvis, omkring solnedgang, kommer langvejs fra til kollektiv overnatning.

-1-

-2-

Lundby Krat

På Festpladsen findes en større bålplads og grillpladser. Desuden findes bålpladser ved den primitive lejrplads, Lundby Hedehus og Krathuset - i Krathuset kan du også nyde den medbragte mad under tag. Foråret byder på tusindvis af anemoner

Kantareller i skovbunden

Planter I området kan du opleve mange forskellige svampe og vilde planter. Om foråret er skovbunden dækket med tusindvis af hvide anemoner. Også den gule vorterod ses i imponerende mængder. -3-

Har du mod på at overnatte i det fri, er der indrettet en primitiv lejrplads med 4 ottemands shelters i Lundby Krat, som fungerer efter ”først til mølle” princippet. Lundby Hedehus tjener i dag som skovbørnehave til udlån på ugebasis forbeholdt kommunens børnehaver. Aalborg Biavlerforening driver også en skolebigård på stedet. Se mere på www.aalborg.dk/naturvejledning under Naturens Huse omkring booking og udlån af Lundby Hedehus. -4-

By- og Landskabsforvaltningen Park & Natur

Stigsborg Brygge 5

Tlf. 9931 2257

9400 Nørresundby

Udgivet i 2014


od ! !

! !

!

!

!

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

! !

!

!

!

Vår stve

!

!

!

! !

!

!

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

! !

!

!

!

!!

! !! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

! ! !

!

!

!

! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

Kiosk/ Grillbar

!

! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

by 

mod Lund

! ! ! !!

!

!

!

!

!

Lu n

!

!

db yK rat vej

!

!

! ! !

! !

!

!

Landevej Hadsund

!

Detailkort over Festpladsen

lborg

!

!

!

! ! !

!

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! !

!

! ! !

! !

! !

! ! ! ! ! ! !

! ! !

! !! !

!! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

! !

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

! ! ! ! !

!

!

! !! ! ! !

!

!

Stævningsskov med hassel

!

!

!

!

!

!

!

Festpladsen

!

Flyverstenen

 mod Aa

!

! ! !

!

!

! ! !

!

!

!

! ! ! ! ! ! !

!

!

!

! ! !

!

!

!

Stævningsskov med rødel

!

! !!

!

!

!

!

!

!

! !

!

! ! ! ! ! ! ! !

!!

! ! !

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! !

!

!

! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

! !

! ! ! ! !

Hundeskov

!

!

!

!

! ! ! !

!

! ! ! !

!

!

!

! ! !

!

!

!

Lundby Krat

mod Lundby 

!

!

!

j

!

!

!

!

!

n lle

Po

en

l da

!

! !

Gl. motorbane M an na da le n

!

Krathuset •

!

!

! !

Sæderup Skov

! ! ! ! ! ! !

400 meter

! ! ! !

!

!

! !

!

!

200

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

! ! ! ! ! !

!

!

!! ! ! ! ! ! !

!

100

!

!

!

! ! ! !

! ! ! ! ! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

! !

!

!

! ! !

Risbjerg

0

!

!

!

Hadsund Landevej

Alsbjerg

Lundby Bakker

! !!

!

Alsbjerghuset

Stavnsbåndsstenen •

Mindesten rejst over maler og professor Andersen-Lundby

Husk altid:

!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Eventuel genvej

!

!

!

m !

! ! ! !

!

!

!

!

!

Kl ar up

 ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

!

Gul rute - 7,3 km lang

¯

 mod Aalborg

ej ! ! dv !

!

Start: Find vej i ! ! ! !

• Det er tilladt at færdes til fods døgnet rundt overalt på Aal- borg Kommunes arealer, også udenfor stierne.!( • Husk at hunde altid skal føres i snor i naturen, medmindre det er en hundeskov. • Det er tilladt at samle bær, mosser, svampe og vilde planter til eget forbrug. • Cykling er kun tilladt på befæstede stier og skovveje. • Mountainbiking skal foregå på den specielt afmærkede mountainbikerute. • Det er kun tilladt at tænde bål på bål- og grillpladserne.

-7-

un ds Ha

Informationstavle

Når du færdes i naturen, skal du vise hensyn - både til naturen og andre besøgende.

-6-

! ! ! ! ! !

Lundby Hedehus

Regler for færdsel & ophold

Bakkeløb ved Risbjerg. Foto: Det grønne Aalborg, Kjeld Djernø

!

Grillplads

Mindesmærke

-5-

!

Bålplads

at affald ikke må smides

Al færdsel i området foregår på eget ansvar. Vær særlig opmærksom på risiko for nedfaldne grene, væltende træer mv. Kun afmærkede ruter og skovens veje holdes farbare.

! ! ! ! !!

!

Borde/bænke

at føre din hund i snor når du færdes i naturen

Kommunens skove drives naturnært og er FSC-certificerede for at sikre bæredygtighed og biodiversitet. Det betyder, at dele af skoven bevares som urørt skov, samtidig med at andre arealer - f. eks. stormfældede - udlægges til naturlig succession. Her vokser arealerne til igen med de træer og buske, som helt naturligt indfinder sig. Som supplement efterplantes med bl.a. eg, lind og skovfyr, hvor det er nødvendigt.

!

! ! !

!

Fra 1930’erne og frem til udbrud af 2. Verdenskrig dannede lyngbakkerne syd for Alsbjerg ramme om de første ”Bakkeløb”, der tiltrak motorcyklister fra hele landet. Femten år senere arrangerede Nimbusklubben igen bakkeløb, nu på sydsiden af Risbjerg. Fra 1956 udviklede aktiviteten sig til en regulær motorbane, som senere blev flyttet til en grusgrav ved Dall. Sporene kan stadig anes i landskabet.

!

!

!

! ! ! !!

!

de

Mange steder kan du finde kulturspor som hulveje, diger, gravhøje og flere mindesten. Ved Risbjerg findes en åben hellekiste fra yngre stenalder.

Slagmarken for slaget i 1864

!

!

!

Mountainbikerute

Museet er åbent hver tirsdag fra kl. 19.0021.00 i perioden 1/430/9 og efter aftale. Cykelsti fra Festpladsen fører direkte til Lundby.

!! !

!

Udsigtspunkt

Lundby

ga By

I 1948 købte Aalborg Kommune Lundby Bakker og Lundby Krat, og i 1962 blev den tilgrænsende Sæderup Skov opkøbt, så det samlede areal kom op på 134 ha.

Gistrup Skole

!

Lundby Samlingen y db

I 1960 blev Lundby Bakker og Lundby Krat fredet for at bevare områdets naturmæssige og rekreative værdier til glæde for kommunens borgere.

Handicapvenligt toilet

ej dev

Fredning, drift og naturpleje

Mølleskoven

Der er opsat informationstavler, hvor du kan læse om træfningen eller ringe op til fortiden og høre 5 personers ”beretninger”.

n Lu

Terrænet omkring Festpladsen er velegnet for handicappede. Herfra kan skoven og bakkerne opleves på nærmeste hold. Her findes også et handicapvenligt toilet og tilgængelige bål- og grillpladser.

Hundeskov (uden snor) Hellekiste fra stenalderen

an dL

Tilgængelighed for handicappede

Hundeskov

Primitiv lejrplads

Kun 3 km syd for Lundby Bakker - ved landsbyen Lundby fandt den sidste træfning i krigen mod prøjserne sted d. 3. juli 1864. En del af den gamle slagmark og det dige, som op! ( rindeligt omkransede landsbyen, er blevet genetableret. Mindesmærket og det lille museum ”Lundby Samlingen” giver mulighed for at opleve stemningen og få indsigt i begivenhedens historiske betydning. n dsu Ha

Aalborg Kommunes naturvejlederne bruger ofte området til guidede ture eller særlige arrangementer

Allerede i slutningen af 1800-tallet var Lundby Bakker et yndet udflugtsmål. Her blev der afholdt grundlovsmøder på den store rasteplads vest for Hadsund Landevej. Møderne var rene folkefester med marked, musik og gøgl. I daglig tale kaldes pladsen derfor ”Festpladsen”, og den danner stadig ramme om en lang række arrangementer som motionsløb, cykelløb, motorcykelog veteranbiltræf, friluftsgudstjenester m.m.

P

P-plads

Gistruphallen

!

Kulturhistorie

Krigen i 1864 – Træfningen ved Lundby

Område tilhørende Aalborg Kommune

j

Lundby Bakker og Lundby Krat virker som et effektivt og naturligt filter for det grundvand, der dannes under disse områder. Prøveboringer fra 2006 i den østlige del af Lundby Krat viste rigeligt grundvand af god kvalitet. Der er nu etableret en række produktionsboringer og planlagt et vandværk ved p-pladsen i Lundby Krat. På den måde spiller rekreativ benyttelse og grundvandsbeskyttelse sammen på smukkeste vis.

Gistrup

Signaturforklaring:

oleve up Sk

Grønne skove og rent vand

Nord for Risbjerg er rejst en mindesten over den kendte maler og professor Andersen-Lundby, som er født i Lundby og opvokset i bakkerne. I Lundby Krat står Flyverstenen - en mindesten for en engelsk flyver, der blev skudt ned under 2. Verdenskrig. I 1980 blev der fundet en skat med 119 sølvmønter, ca. halvdelen var slået i Aalborg i 1000-tallet.

Gistr

Hele året er der chancer for fine fugleoplevelser i Lundby Krat. Svampeinteresserede kan i efterårssæsonen samle svampe i Lundby Bakker og Sæderup Skov. Specielt i august og september kan du finde rørhatte og andre gode spisesvampe.

Områdets udsigtskiler, heder og overdrevsarealer plejes ved græsning af bl.a. får og kreaturer. Naturplejens effekt og variation mellem åbent og lukket landskab kan bl.a. opleves i de hegnede områder ved Alsbjerg og ved Risbjerg.

!

Naturoplevelser

Profile for Enjoy Nordjylland

Lundby Bakker  

Lundby Bakker  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded