Samen op Zuid #1 - 2020

Page 1

Editie #1: Beijerlandselaan en Groene Hilledijk Kansen en mogelijkheden gebiedsontwikkeling door de ogen van studenten

1


Welkom Dit is het eerste magazine in de serie Samen op Zuid van het Programma Urban Innovation, onderdeel van het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) van Hogeschool Rotterdam. Deze serie laat zien welke oplossingen de studenten van de Hogeschool bedenken voor de maatschappelijke vraagstukken die leven in Rotterdam-Zuid.

Colofon Samen op Zuid, #1 is een uitgave van het programma Urban Innovation van Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie van Hogeschool Rotterdam. Dit magazine is zorgvuldig samengesteld. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Ontwerp en opmaak: Samira el Moubtahij- el Idrissi Ontwerp en (eind)redactie: Angèle Diesfeldt Šjuni 2020, #1, EMI op Zuid www.emiopzuid.nl emiopzuid@hr.nl

Dit eerste nummer is de presentatie van de IGO-Challenge door studenten van het Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO). Zij geven een frisse blik op actuele vraagstukken die spelen bij de partners van de Alliantie Hand in Hand. Deze Alliantie is een samenwerkingsverband van gemeentelijke en private partners, ondernemers en bewoners. Gezamenlijk zetten zij zich in voor een vitale economie en een aantrekkelijk woonklimaat op de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk (www.hand-in-hand.nu). Extra bijzonder is dat deze groep studenten als eerste mocht werken in onze nieuwe Wijkstudio in het Huis van de Wijk Hillevliet. Dit is een bruisende wijkwerkplaats waar studenten, docenten, bewoners en professionals leren; van en met elkaar. De studenten leren wijk- en mensgericht werken, in nabijheid, langdurig en met tastbare resultaten.


Deze werkwijze leidt tot wederzijds en gelijkwaardig leren, ook voor de bewoners die al zo vaak aan onderzoeken meewerken en eigenlijk niet zo vaak profiteren van de resultaten. Overkoepelend doel van het doorgaande proces van samen leren is dat steeds nieuwe sociale verbindingen ontstaan tussen mensen en met plekken in de wijk, waardoor langzaamaan een steviger sociaal weefsel ontstaat. Dit project over het gebied van de Beijerlandselaan/Groene Hilledijk, is mogelijk geworden door de grote betrokkenheid van de projectorganisatie Alliantie Hand in Hand. Waarbij onze dank deze keer vooral uitgaat naar Ron van Gelder, Frank van Wijngaarden, Petra Eielts, Marcel Dela Haije, Tony Wijntuin, Maurice Schweitzer en Esther Schaddelee. Een mooiere aftrap hadden we niet kunnen bedenken!

COVID-19 pandemie. Veel dank voor jullie enthousiasme en mooie digitale presentaties! Peter, we geven onze goede samenwerking alweer een vervolg met nieuwe projecten in de wijk; fijn dat we zo kunnen optrekken in de ontwikkeling van samen leren. Veel leesplezier, Wijkstudioteam Urban Innovation Angela van der Heijden, Programmaregisseur Elma Oosthoek, Interventieregisseur Jan Poot, Wijkstudio-coach Angèle Diesfeldt, Eindredacteur

In dit magazine staat ook het resultaat van de bijzondere, intensieve studentenbijeenkomst met Team Enkelband van Reggery en Ernon: dank voor het delen van jullie kennis, ervaring, en creatieve gedachten over het inrichten van een wijk in sociale balans. Onder de betrokken leiding hoofddocent Vastgoed en Makelaardij en coĂśrdinator IGO-challenge Peter Anker hebben de studenten hard gewerkt, ook nadat alles anders werd als gevolg van de

3


Voorwoord “De winkelstraten Beijerlandselaan en Groene Hilledijk weer de allure van vroeger geven” is de opgave waar studenten van Hogeschool Rotterdam hun tanden in hebben gezet. In de afgelopen maanden is er heel hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Het is een uniek project geworden. Er werd gewerkt voor en met de Alliantie Hand in Hand. Deze Alliantie zet zich in voor een vitale lokale economie en een aantrekkelijk woonklimaat op de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk. Er wordt gewerkt met 4 pijlers, namelijk Ondermijning (aanpak van ondermijnende criminaliteit en overlast), Fysiek (verbeteren van de buitenruimte, Branchering (welke winkels zijn nodig voor dit gebied en Imago & communicatie (hoe kan het beeld van de wijk worden verbeterd). De studenten werden verdeeld in groepen en zijn aan de slag gegaan met de eerste drie pijlers, waarbij iedereen aandacht schonk aan imago & communicatie. Ze werkte vanuit het Huis van de Wijk aan de Hillevliet. Studenten hebben honderden mensen geënquêteerd, geobserveerd, theorieën toegepast en uiteindelijk hun bevindingen gepresenteerd. De resultaten zijn goed bruikbaar voor de Alliantie, maar – méér nog – zijn belangrijk voor de mensen die werken en wonen in de

wijk en daar deden we het voor. Nu ik terugkijk op dit project ben ik heel trots op het resultaat. Studenten hebben veel geleerd en hebben betrouwbare en valide onderzoeken uitgevoerd die bruikbaar zijn. Dit project is een prachtig voorbeeld hoe verschillende organisaties op een hele goede manier hebben samengewerkt. Dit was echt Hand-in-Hand aan de slag om samen te werken. Gemeente Rotterdam, EMI/Hogeschool Rotterdam en Alliantie Hand in Hand, zijn natuurlijke partners gebleken die elkaar versterken. Veel plezier met het lezen van de resultaten van dit onderzoek. Dat dit maar snel een vervolg mag krijgen en als het met eenzelfde energie en enthousiasme als dit project mag worden uitgevoerd dan gaan wij op weg naar een gebied dat kan worden hersteld in oude luister! Peter Anker Hoofddocent Vastgoed en Makelaardij en coördinator IGO-challenge


“Welke kansen liggen er, om van winkelboulevard Zuid een veilige, aantrekkelijke plek te maken, met veelzijdige functies?�

Presentatie Hillesluis en Hand in Hand van wijkmanager Maurice Schweitzer

5


Aanpak Beijerlandselaan & Groene Hilledijk: De weg naar een aantrekkelijke en winstgevende winkelstraat “Een beter woon-, werk- en winkelgebied is van belang voor Beijerlandselaan en Groene Hilledijk.” Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van gemeente Rotterdam en de Alliantie Hand in Hand, met als hoofddoel de winkelstraten Beijerlandselaan en Groene Hilledijk weer aantrekkelijk te maken voor omwonenden, ondernemers en bezoekers. Achtergrond en onderzoek Voor het bepalen van de gewenste situatie is er eerst in de wijk een nulmeting gedaan naar de huidige situatie en vervolgens zijn er verbeterpunten opgesteld. Hiervoor is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. In de winkelstraten zijn bezoekers-enquêtes afgenomen, opgesteld door onafhankelijke deskundigen. Men heeft zich niet op een speciale doelgroep gericht, waardoor het eindresultaat vertekend kon worden. De enquêtes zijn gedurende enkele dagen afgenomen door meerdere personen – zowel op straat als online. De enquêtes bevatten open en gesloten vragen. Hierdoor is diepgang gecreëerd in het eindresultaat. Daarnaast is er gebruik gemaakt van kwantitatief onderzoek (dataresearch). Er werden meetings gepland met verschillende deskundigen op dit vakgebied, zoals de Alliantie Hand in Hand, WYNE Strategy & Innovation en gemeente Rotterdam. Om de pijler Branchering zo precies mogelijk uit

Branchering Bijerlandselaan en Groene Hilledijk

te werken, is besloten om deze in vier deelpijlers op te splitsen, te weten: economie, kwaliteit, imago en organisatie. In dit artikel komt de deelpijler economie aan bod. Aan de hand van het onderzoeksrapport zal er antwoord kunnen worden gegeven op de volgende vraag: “Hoe kan het voorzieningenaanbod van de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk zo worden aangepast, dat deze zo efficiënt mogelijk is en zodat deze zo goed mogelijk aansluit op de eisen en wensen van de bewoners uit de omliggende wijken Hillesluis, Bloemhof en Vreewijk?” Huidige situatie Bewoners Een groot percentage van de bewoners van Hillesluis bewoont woningen in het laagste segment (sociale huurwoningen). Deze bewoners hebben vaak een laag opleidingsniveau, beheersen de taal niet altijd even goed en hebben een relatief laag inkomen van gemiddeld €17.000 (Alliantie Hand in Hand, 2018, Programmabureau NPRZ, 2013). In verschillende buurthuizen in deze wijken worden nu extra bijlessen gegeven aan kinderen om uiteindelijk het gemiddelde opleidingsniveau te kunnen verhogen. Ook aan de ouders van deze kinderen worden bijlessen verleend, zodat de ouders hun kinderen kunnen helpen met eventuele


Branchering,(2) geschreven door: Fatma Kรถksoy, Bouwkunde Joshy Ottens, Vastgoed & Makelaardij Remon Loos, Vastgoed & Makelaardij

7


schoolopdrachten. Winkelstraat De Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk vormen samen de langste winkelstraat van Rotterdam: Winkelboulevard Zuid. Met verschillende kleinschalige supermarkten, kebabzaken, telefoonwinkels en winkels, waarvan vanaf de buitenkant niet duidelijk is wat er verkocht wordt. Helaas is deze winkelstraat niet meer voor iedereen even aantrekkelijk. Met name bewoners met een laag inkomen vinden de Bijerlandselaan en de Groene Hilledijk interessant vanwege de relatief lage prijzen die er worden gehanteerd in vergelijking met andere winkelstraten. Diverse enquêtes hebben laten zien, dat - door het ontbreken van diversiteit in winkelaanbod, de rommelige straten en de slechte uitstraling - deze winkelstraten over het algemeen voor veel mensen niet aantrekkelijk genoeg zijn. Mogelijke inkomsten en bezoeken blijven hierdoor uit. Veiligheid In het winkelgebied Hillesluis - de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk - is er sprake van relatief veel ondermijning en criminaliteit. Door aspecten als grote financiële problemen en lage of ontbrekende scholing zijn mensen sneller geneigd in de criminaliteit te stappen en daarmee geld te verdienen. Dit zorgt ervoor dat de winkelstraat niet aantrekkelijk is voor nieuwe bezoekers en dat bepaalde winkeliers zich er niet willen vestigen.

trekkelijker worden. Niet alleen door het kunnen vestigen van lokale, multiculturele winkels maar ook door het vestigen van restaurants met een nieuw concept of een leuke koffietent, kan de winkelstraat gezelliger worden. Grote winkelketens worden waarschijnlijk vermeden. Verder kan de winkelstraat aantrekkelijker worden als het schoner, netter en meer faciliteiten biedt om met vrienden of familie buiten af te spreken. Door het plaatsen van meer groen (planten/ bomen) en bankjes, en het beter schoonhouden van de straten, kunnen de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk nog aantrekkelijker worden en zodoende meer omzet genereren voor de winkeliers. In het winkelgebied is nog een ander probleem dat belangrijk is om bij stil te staan. Er is sprake van veel leegstaande winkelpanden. Hoewel deze winkelpanden iedere keer kortdurend leeg lijken te staan, verandert de procentuele leegstand opvallend genoeg niet. Dit is mogelijk te verklaren door het feit dat winkelpanden kortdurend gebruikt worden en ondernemers besluiten hun zaak niet verder door te zetten. De gewenste situatie hierin is dat de leegstand wordt beperkt tot enkel frictieleegstand.

In de wijk bevinden zich nu nog te veel winkels uit dezelfde branche. Dit maakt de winkelstraat niet aantrekkelijker. Door ervoor te zorgen dat meer

Aanbevelingen • Meer dan 40 procent van de winkeliers/bewoners die in de winkelstraat komt, vindt dat er geen diversiteit aan winkels is. Ongeveer 5 procent vindt dat er te veel van dezelfde soort winkels aanwezig zijn. De winkelstraat wordt aantrekkelijker door het weren van eenzelfde soort winkels. Maar ook door het plaatsen van vernieuwde en authentieke concepten die aansluiten op de wensen van de bezoekers. • Het plaatsen van grote winkelketens moet geen optie zijn om de winkelstraat aantrekkelijker te maken. De Beijerlandselaan en Groene Hilledijk moeten hun authenticiteit

lokale en authentieke winkels naar de winkelstraat komen, zoals een groenteboer, een lunchroom of een bloemenwinkel zal de winkelstraat aan-

behouden. Uit het enquêtes is naar voren gekomen dat er per branche gemiddeld €0,- en €25,- wordt

Gewenste situatie Het onderzoek dat is gedaan voor de branchering, is vooral van belang voor de winkeliers, ondernemers en bewoners. Zij zijn tevens de mensen die mee hebben geholpen aan het onderzoek door de enquêtes te beantwoorden.

Branchering Bijerlandselaan en Groene Hilledijk


uitgegeven en gemiddeld 0 tot 60 minuten wordt gewinkeld op de BLL en GHD. Voor de bedrijvigheid binnen de straat is het juist belangrijk dat de bezoekers meer geld uit geven en er meer tijd besteden. Herinrichting van het winkelgebied en toevoegen van gewilde bedrijven kan ertoe leiden dat bezoekers langer in de straat blijven en meer geld uitgeven. Het aanpakken van het achterstallig onderhoud aan de winkelgevels kan ervoor zorgen dat de wijk er netter uit komt te zien. Verder is het belangrijk dat er één duidelijke stijl aanwezig is binnen de winkelstraat. Hier kan worden gedacht aan eenheid in sighning van de winkels. Het aanpakken van het vuil dat op de straten van de Beijerlandselaan en de Groene Hille-

kan worden opgelost door het verkorten van de winkelstraten. Tevens kan als Gemeente Rotterdam subsidies beschikbaar stellen voor startende ondernemers om hun onderneming in deze leegstaande panden in de winkelstraten te vestigen.

dijk vaak te vinden is. Dit kan worden opgelost door het plaatsen van meer ondergrondse containers en meer toezicht op vervuilers. Meer veiligheid komt er uit de enquêtes naar boven. De winkeliers en/of bewoners ervaren de straat als donker en onveilig wanneer ze er overheen lopen. Het plaatsen van lantaarnpalen, meer handhaving en of camera’s plaatsen kan een optie zijn. Het aanpakken van de stoep. Op de stoep staan nu van diverse winkelpanden spullen uitgestald. Doordat veel winkeliers hun spullen buiten zetten wordt de stoep versmald. Dit maakt de winkelstraten niet toegankelijk en onveilig. De luifels die nu aanwezig zijn maken het straatbeeld niet aantrekkelijk. De luifels beperken de lichtinval waardoor het donker oogt in de winkelstraten en bezoekers zich al snel onveilig voelen. Op vele plekken op de BLL en GHD zijn de luifels weggehaald. Toch hebben winkeliers en bezoekers behoefte aan overdekt winkelen bij slecht weer. Een optie is om deze luifels te vervangen door glazenluifels. Hiermee is er genoeg daglicht aanwezig en kan er nog steeds overdekt gewinkeld worden. In het winkelgebied zijn er nu gemiddeld 30 leegstaande winkelpanden. Dit probleem

9


Brancheringsvisie – kwaliteit Beijerlandselaan & Groene Hilledijk “Alle veranderingen dienen uit te monden in een prachtige Beijerlandselaan en Groene Hilledijk!” Dit artikel belicht onze visie op verbetering van de branchering op de Beijerlandselaan & Groene Hilledijk, ook wel Winkelboulevard Zuid. De huidige situatiebeschrijving en aanbevelingen die daaruit voortvloeien zijn gebaseerd op afgenomen bezoekersenquêtes. Deze enquêteresultaten zullen echter niet volledig representatief zijn aangezien bepaalde bevolkingsgroepen meer dan andere zijn ondervraagd over een relatief korte periode. De aanbevelingen zijn toegespitst op het onderdeel kwaliteit. Introductie Een beter woon-, werk- en winkelgebied is van belang voor Hillesluis en omgeving. Het uitgevoerde onderzoek dient de gewenste bijdrage te leveren waar de opdrachtgevers en alle belanghebbenden behoefte aan hebben: een aantrekkelijk winkelgebied, waarin prettig gewoond, gewerkt en gewinkeld kan worden. De vraag naar een gestructureerd inzicht in het effect van verschillende verbetermaatregelen, dat als onderdeel van het programma Alliantie Hand in Hand worden geïmplementeerd in de Beijerlandselaan & Groene Hilledijk, is vanuit gemeente Rotterdam gekomen. Het gestructureerde inzicht in de huidige situatie en verbeterpunten van de kwaliteit is weergegeven in de zogeheten Urban

Branchering Bijerlandselaan en Groene Hilledijk

Monitor, (zie figuur 1). Voor de totstandkoming van de monitor was een nulmeting noodzakelijk. De nulmeting is uitgevoerd op basis van het in kaart brengen van de huidige en gewenste situatie. Binnen het project is er gekozen voor aanpak van een kwalitatief onderzoek vanwege de interpretaties en opvattingen die gedaan zijn door bezoekersenquêtes. Op basis van de hierdoor verkregen meningen, zijn inzichten en resultaten tot stand gekomen. De interviews zijn op verschillende dagen en tijdstippen met jong en oud afgenomen. Er is geen specifieke bevolkingsgroep gekozen, waardoor alle bezoekers in de positie waren hun mening te geven over de winkelboulevard. Dit heeft een bijdrage geleverd aan de betrouwbaarheid van het onderzoek. De steekproef is ruim genomen om voldoende resultaten te koppelen aan de populatie. Het interview is zowel online als ter plekke afgenomen en dit heeft geresulteerd in een totaal aantal respondenten van 501. Verdere dataverzameling heeft plaats gevonden via deskresearch en persoonlijke communicatie met verschillende contactpersonen binnen organisaties als Alliantie Hand in Hand, WYNE Strategy & Innovation en gemeente Rotterdam. De vragen in het interview omvatten zowel open als gesloten vragen, waardoor er diepgang in de gesprekken met de bezoekers werd gecreëerd. Door toepassing van deze methodiek zijn er verschillende ideeën en wensen met betrekking tot de toekomstige situatie van respondenten helder geworden.


Branchering (6) geschreven door: Julia Schachtschabel - Facilitymanagement Beyda Tok - Bouwkunde Jessie Kruis - Vastgoed en Makelaardij

11


De opdrachtgevers, Alliantie Hand in Hand en gemeente Rotterdam, zijn in staat geweest om de multidisciplinaire samenwerkingsgroep waarin dit project vorm is gegeven, in contact te brengen met verschillende stakeholders. Op deze manier heeft het onderzoek naar behoren uitgevoerd kunnen worden. De organisatiestructuur die van toepassing is binnen het onderzoek om de pijler branchering zo volledig mogelijk uit te werken bestaat uit vier onderdelen: economie, kwaliteit, imago en organisatie. Binnen dit onderzoeksrapport is toegespitst op het onderdeel kwaliteit van de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk.

In het figuur is te zien dat er een grote verandering moet plaatsvinden om de gewenste situatie te kunnen realiseren. Binnen de gewenste situatie is gefocust op het (sub)onderdeel kwaliteit. Dit betekent dan ook dat de veranderingen die doorgevoerd dienen te worden om de gewenste situatie te bewerkstelligen, betrekking hebben op de kwaliteit.

Huidige en gewenste situatie Beijerlandselaan & Groene Hilledijk Op basis van de huidige situatie, die eerder is toe-

Per onderdeel binnen de kwaliteit zullen de veranderingen worden toegelicht. In de persoonlijke gesprekken met bezoekers is naar voren gekomen dat de Groene Hilledijk een stuk minder bezocht wordt dan de Beijerlandselaan. Ook heeft een groot deel van de bezoekers zijn/haar ontevredenheid uitgesproken over de kwaliteit in het aanbod van de winkels en voorzieningen. Denk hierbij

gelicht, is de gewenste situatie in kaart gebracht. De gewenste situatie is bepaald aan de hand van gesprekken die met respondenten zijn gevoerd tijdens het enquĂŞteren. Meningen van bezoekers die naar voren zijn gekomen over verschillende onderwerpen met betrekking tot de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk zijn in acht genomen bij het bepalen van de gewenste situatie. In figuur 1 zijn de huidige en gewenste situaties af te lezen.

aan de eenzijdigheid die Turkse eetgelegenheden in het straatbeeld en voorzieningenniveau bieden. Dit alles met uitzondering van de gevestigde supermarkten Albert Heijn en Dirk, waarover grote tevredenheid heerst. De ligging van de twee supermarkten aan de Beijerlandselaan, kan om die reden het verhoogde bezoek aan de Beijerlandselaan ten opzichte van de Groene Hilledijk verklaren. Zoals in figuur 2 weergegeven is, wordt

Figuur 1 Urban Monitor, huidige en gewenste situatie

Branchering Bijerlandselaan en Groene Hilledijk


ook op de stoepen is er veel afval afkomstig van etenswaren te vinden. Naast een gedragsverandering is het van belang dat prullenbakken vaker geleegd worden door de gemeente Rotterdam. Dit zorgt ervoor dat er ruimte is voor nieuwe vuilniszakken en deze niet naast prullenbakken geplaatst worden. Naar voren komt dat de straten ook vervuild worden door de jeugd. Het toezichthouden hierop door handhaving en het uitgeven van eventuele sancties, zoals boetes, moet dit probleem verminderen. Om te kunnen spreken van een aantrekkelijk en krachtig woon-, winkel-, en werkgebied dient er een veiligheidsgevoel onder de bezoekers te heersen. Momenteel is dit echter niet zo. Het gebrek hieraan kent meerdere oorzaken die achFiguur 2. Afval op straat Hillesluis

de aantrekkelijkheid van de winkels momenteel beoordeeld met een gemiddeld cijfer van een 4,7. Volgens de ondervraagde bezoekers moet de aantrekkelijkheid verhoogd worden door een toenemende diversiteit aan winkels. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat de bewoners en gebruikers van de straten meer behoefte hebben aan de winkels. Uiteindelijk zorgt dit ook voor een stijgende omzet onder de winkelondernemers. Voor de aantrekkelijkheid van de horeca en dienstverlening geldt hetzelfde als bij de winkels. Momenteel is er weinig diversiteit. Dit zorgt ervoor dat er minder tot geen behoefte is om de horecaen dienstverleningsgelegenheden te bezoeken. Een toenemende diversiteit zorgt ervoor dat er ook meer mensen op straat te vinden zijn. Ook dit heeft een positieve invloed op de aantrekkelijkheid. De schoon- en netheid van de straten wordt in de huidige situatie beoordeeld met een 3,3. De vervuilde straten zoals te zien is in figuur 2 zorgen ervoor dat bezoekers het winkelgebied minder graag bezoeken in tegenstelling tot ongedierte. Niet alleen rondom de daarvoor bestemde vuilnisbakken is sprake van zwervend straatvuil,

tergrond vinden in onder andere het imago van de wijk, de kwaliteit van voorzieningen, de onoverzichtelijkheid van de straten en de onderhoudsstaat van de gebouwde omgeving. Het toevoegen van looproutes en smalle woonblokken zorgen voor overzicht. De respondenten geven aan hier een veilig gevoel van te krijgen. Om de straten veiliger te laten voelen is het van belang dat er ook meer straatverlichting geplaatst wordt. Zitgelegenheden zijn er minimaal. Dit is een punt dat veel ter sprake komt onder de respondenten. Momenteel worden er van de aanwezige bankjes en andere zitgelegenheden weinig gebruik gemaakt, met uitzondering van de bankjes die geplaatst zijn bij de tramhaltes. Bezoekers geven aan niet langer dan nog in de straten te verblijven dus van de bankjes, als die al aanwezig zijn, ook geen gebruik te willen maken. Het is belangrijk dat deze zitgelegenheden de kwaliteit van de straten bevorderen. Dit betekent dat er aantrekkelijke zitgelegenheden moeten komen. Ook als er geen gebruik van wordt gemaakt, neemt de aantrekkelijkheid van de straten wel toe. Naast de toenemende aantrekkelijkheid door extra zitgelegenheid, is het ook van belang dat de groenvoorziening toeneemt. Ouders van kleine kinderen hebben aangegeven hun kinderen niet in

13


de aanwezige speeltuinen te willen laten spelen. De aanwezigheid van vuil en glasscherven weerhoudt hen ervan de kinderen er met een gerust hart te laten spelen. Het aanleggen en onderhouden van meer groen moet ervoor gaan zorgen dat de winkelgebieden meer bezocht gaan worden. Het kan er ook voor zorgen dat kinderen er wel mogen spelen op het moment dat het schoon blijft.

Door al deze onderdelen te verbeteren, neemt de aantrekkelijkheid van het centrum ook toe. De belangrijkste punten die uit de afgenomen enquêtes zijn gekomen is diversiteit, uitbreiden van groen en zitgelegenheid en onderhouden van de straat. Samengevat kan er dus geconcludeerd worden dat er sprake is van: • • • •

Gebrek aan variatie en kwaliteit in het aanbod van winkels en horeca; Overmatige aanwezigheid van straatvuil; Heersend gevoel van onveiligheid tijdens bezoek aan de winkelboulevard; Tekort aan groenvoorzieningen en zitgelegenheid op kwalitatief en kwantitatief niveau.

Aanbevelingen • Meer variatie binnen winkel-, horeca- en dienstverleningsaanbod. Door het verwijderen van het eenzijdige brancheringsaanbod en variatie toe te voegen, kan dit bewerkstelligd worden. Ook al hebben bezoekers aangegeven behoefte te hebben aan ketens zoals de H&M, Etos, Hema etc. zullen deze niet aangetrokken worden, omdat zij in het winkelcentrum Zuidplein gevestigd zijn. • Meer toezicht op de vervuiling van de straten en groenvoorzieningen zorgt voor een schoner en netter gebied. Ook het opleggen sancties, zoals een boete bij een overtreding zou een oplossing kunnen zijn. Het toepassen van camerabewaking bij speeltuintjes en andere vervuilingsgevoelige plekken kan ook een uitkomst bieden. •

Het regelmatiger ophalen van straatvuil door de gemeente Rotterdam om zo de geconcentreerde vuilniszakken met huisafval en

Branchering Bijerlandselaan en Groene Hilledijk

daardoor veroorzaakte ongedierte te verwijderen. Ook het plaatsen van meer ondergrondse afvalputten biedt een oplossing voor de problematiek. Het toevoegen van extra lantarenpalen waardoor de straten tijdens de avonduren beter verlicht zijn, zorgt voor een toename van het veiligheidsgevoel van bezoekers. Het verbeteren van de zitgelegenheden en waar mogelijk nieuwe zitgelegenheden plaatsen. Door deze plekken te creëren kan er meer activiteit en bedrijvigheid gerealiseerd worden op straat, wat de boulevard aantrekkelijker maakt om langer te verblijven. Deze ingrepen kunnen uitstekend hand in hand uitgevoerd worden met de aanpak van de groenvoorzieningen. Voor jong en oud ontstaat er op deze manier de gelegenheid om met plezier en op het gemak te blijven hangen op de Boulevard. Bij de uitvoering van beschreven restauratieplannen, kan met de meningen van de bezoekers, bewoners en ondernemers in rekening gehouden worden. Zij staan open om hun ideeën daarover te geven en ook zij willen bijdragen aan het realiseren van een kwali-


tatief goede woon-, winkel- en werkplek. Aan de hand van bevindingen van de enquêtes kan er een restauratieplan opgesteld worden waarin zo veel mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de wensen van bezoekers. De rode draad in de wensen van bezoekers is een efficiënte winkelboulevard zoals deze vroeger was. Het plaatsen van een supermarkt op de Groene Hilledijk zou voor meer bezoekers kunnen zorgen op dit gedeelte van de boulevard. Een groot deel van de bezoekers komt namelijk om boodschappen te doen, echter zijn de supermarkten momenteel alleen aan de Beijerlandselaan gevestigd. Het invoeren van gratis parkeervoorzieningen maakt Winkelboulevard Zuid toegankelijker en zal meer bezoekers aantrekken. Het nabij gelegen winkelcentrum Zuidplein beschikt hier wel over. De vervallen luifels die bijdragen aan een somber straatbeeld dienen gerestaureerd te worden. Bij de bedekking van luifels kan gebruik gemaakt worden van glas. Doordat glas transparant is kan het daglicht hier gemakkelijk doorheen komen. De sombere uitstraling

van de boulevard zal plaatsmaken voor een lichte en vrolijke uitstraling. Door een sterke mechanische verbinding toe te passen op de huidige constructie wordt de aansluiting minder zichtbaar. De ondernemers en bezoekers willen liever dat het luifel niet in zijn geheel verwijderd wordt. Overdekt winkelen wanneer het regent vinden bezoekers fijner. Door de juiste mix van functies kan het veiligheidsgevoel op de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk toe te nemen. Wanneer winkels en andere voorzieningen gespreide en gevarieerde openingstijden hebben, zodat er in principe op elk moment van de dag een reden is om de straten te bezoeken, worden er ogen op straat gerealiseerd. Korte en smalle woonblokken zullen bijdragen aan het overzicht op straat waardoor bezoekers zich veiliger zullen voelen. De projectgroep sluit zich aan de hand van alle bezoeken aan de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk aan bij de meningen van de respondenten. Daarnaast heeft de projectgroep een eigen mening over geparkeerde auto’s in de straten. De geparkeerde auto’s belemmeren het aanzicht van de straat en zorgt voor een onaantrekkelijker en onoverzichtelijk winkelgebied. Een ondergrondse garage zou dit probleem oplossen. Hiermee wordt niet alleen een fysiek aantrekkelijker straatbeeld gecreëerd, ook wordt de gezondheid van de bezoekers in acht genomen door afname van afvalstoffen op straat.

Alle veranderingen dienen uit te monden in een prachtige Beijerlandselaan en Groene Hilledijk! Aanbevelingen • • • • • •

Variatie winkel-, horeca- en dienstverlening Ondergrondse afvalputten Extra verlichting Zitgelegenheden en groenvoorzieningen Ondergrondse parkeergarage Gezondheid van bezoekers

15


Branchering - Imago “Waarom is de Beijerlandselaan zo crack?” – Karim @Krimmeltje De beroemde winkelboulevard op de Beijerlandselaan-Groene Hilledijk is een lang gerekte winkelstraat, welke vroeger een van de meest bezochte winkelstraten van Rotterdam was. Vanwege het gebrek aan nieuwe winkels en ontwikkelingen heeft de winkelboulevard zijn aanzien langzaam maar zeker verloren. Om deze reden kwam de Alliantie Hand in Hand tot leven, met als doel “geen woorden maar daden”. Zij willen Beijerlandselaan en Groene Hilledijk veranderen in een prettige woon-, werk-, en leef-omgeving. Hoofdvraag In het kader van het PI-project op Hogeschool Rotterdam gaan wij als studenten onderzoek doen naar de huidige situatie in het winkelgebied en zullen wij inzicht geven in mogelijke verbeterpunten wat betreft het imago van de winkelboulevard op de Beijerlandselaan-Groene Hilledijk. Dit doen wij door antwoord te geven op de volgende vraag: “Wat vinden de gebruikers van de Groene Hilledijk en de Beijerlandselaan van het huidige winkelaanbod en de winkelbeleving en hoe kan het imago van de winkelstraat verbeterd worden?” Imago Het onderdeel ‘Branchering: Imago’ is van belang, omdat imago een grote rol speelt in de economische bevordering van een straat. Wanneer de straat een goed imago heeft, komen er meer bezoekers naar de winkelstraat. Doelgroep De doelgroepen waarvoor dit onderzoek van

Branchering Bijerlandselaan en Groene Hilledijk

Branchering (8), geschreven door: Inge van Beek, Watermanagement Oda den Boon, Ruimtelijke Ontwikkeling Sabine Kuttschreutter, Bouwkunde Robert Waalwijk van Doorn, Vastgoed en Makelaardij

belang is: • De ondernemers van de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk. • De bezoekers van de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk. • Alliantie Hand in Hand. Inhoud In dit artikel zal worden beschreven wat het huidige imago van de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk is. Hierna zal een toekomstvisie worden beschreven. Tot slot wordt ook de weg naar de toekomstvisie behandeld. De huidige situatie en de toekomstvisie worden gevisualiseerd door middel van een spindiagram. Hierin worden twee parameters weergegeven van het imago: aanbeveling en aantrekkelijkheid. Deze parameters worden aan de hand van online en on-site enquêtes beoordeeld. Ook is er een social media analyse gemaakt, waarbij er wordt gekeken naar recensies op verschillende platforms zoals Twitter en Facebook. Deze analyse – samen met een analyse Google Maps, vormt het beeld van de huidige belevenis van de winkel-boulevard. Huidige situatie Zoals eerder omschreven wordt de huidige situatie op het gebied van imago weergegeven met twee parameters die worden bepaald aan de hand van online en on-site enquêtes: aanbeveling


en aantrekkelijkheid. Het afnemen van deze enquêtes heeft plaatsgevonden in week 3 en 4 van het project. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de meningen van mensen op social media. Uit deze twee onderdelen wordt de huidige situatie vorm gegeven en vanuit daar wordt de toekomstvisie bepaald. Enquêtes Aan de hand van 488 ingevulde enquêtes (on-site 108 en online 380) bleek de winkelboulevard een gemiddelde score van 3,7 (on-site 5,5 en online 3,1) gekregen te hebben. De resultaten van de enquêtes zijn hieronder uitgewerkt in grafieken.

Hoeveelheid, reden en duur van bezoek Het uiteindelijke doel is om de winkelboulevard een bruisende plek te maken, waar mensen graag een lange tijd spenderen. Een groot deel van de bezoekers komt dagelijks of wekelijks op de boulevard. Echter komt 55,0% van deze bezoekers alleen voor de dagelijkse boodschappen en blijven ze er dus niet langer dan 30 minuten. De slechte beoor- delingen van de winkels, dienstverleningen en horecagelegenheden kunnen hier de oorzaak van zijn. Dit alles zal in de toekomst veranderd moeten worden, door de wensen van de bezoekers toe te passen op de boulevard. De wensen worden omschreven in het kopje “Weg naar de toekomstvisie”. Plaats van bezoek

Figuur 1 Aantal bezoeken

Wat opvalt is dat 62,0% van de bezoekers alleen de Beijerlandselaan bezoekt en maar 10,2% van de bezoekers alleen de Groene Hilledijk bezoekt. Een kleine 30% van de mensen bezoekt beide straten. Dit is een laag percentage en uit interviews blijkt dat dit komt door de lengte van de straat. De boulevard heeft nu namelijk een totale lengte van 1,2 km. Met zicht op de toekomstige verkorting van de straten is het van belang om te weten dat de Beijerlandselaan meer in de smaak valt bij bezoekers.

Figuur 2 Reden van bezoek

Figuur 4 Aantal bezoeken

Figuur 3 Duur van bezoek

Vervoer naar de boulevard De manier van vervoer naar de boulevard is van belang om een goede inschatting te kunnen maken van de nodige verbeterpunten op het gebied van parkeerplaatsen, fietsenstallingen, ov-haltes etc. Uit de 40,9% dat te voet komt kan geconcludeerd worden dat grotendeels van de mensen in de buurt woont. Daarnaast is het erg opvallend

17


dat de mogelijkheid om met het openbaar vervoer te komen erg goed is, maar er alsnog een groot deel met de auto komt.

Figuur 5 Wijze van vervoer

Figuur 6 Cijfers 0-meting

Social media onderzoek Naast de enquêtes is er ook een social media-analyse uitgevoerd om de meningen van bezoekers te achterhalen. Hierbij is er gekeken naar Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn en verschillende nieuwswebsites. Ook is er onderzoek gedaan naar de beoordeling van de winkels, horeca en dienstverlening van de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk. Hiervoor zijn de reviews van Google gebruikt.

Algemene conclusie huidige situatie De 0-meting zorgt voor een gemiddelde score op aantrekkelijkheid van 3,6 en een gemiddelde score op aanbeveling van 3,7. De aantrekkelijkheid van het gebied hangt af van verschillende pa- rameters, bijvoorbeeld; vervoersmogelijkheden, parkeergelegenheden, parkeerkosten, winkelaanbod en kwaliteit van de winkels. Door de aantrekkelijkheid te verbeteren, zal de aanbeveling vanzelf ook hoger worden. De boulevard is een gebied dat veel potentie heeft. Het is een straat met erg veel winkel-mogelijkheden en het is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Echter is op dit moment de kwaliteit van de winkels onvoldoende en wordt er niet optimaal gebruik gemaakt van de vervoersmogelijkheden. Door dit te verbeteren kunnen de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk veel aantrekkelijker worden en zullen de bezoekers de winkelstraten gaan aanbevelen aan vrienden en/of familie, waardoor het drukker wordt en de ondernemers hogere omzetten kunnen maken. Enkele ideeën die het imago van de winkelstraten kunnen verbeteren worden in het Onderdeel ‘Conclusie Toekomstvisie’ beschreven.

Toekomstvisie Het verschil tussen de huidige situatie en de toekomstvisie is gebaseerd op een tijdsbestek van 5 jaar. Hierbij is de huidige situatie februari 2020 en is de toekomstvisie gericht op 2025.

Alle ondernemingen kregen een kleur op basis van de beoordeling. Een lage beoordeling krijgt een rode kleur. Hoe hoger de beoordeling, hoe groener deze kleurt in de kaart. Gemiddeld scoren beide straten een 4,1 op basis van bijna twaalfduizend reviews. Dit betekent dat de bezoekers over het algemeen tevreden zijn over het aanbod, kwaliteit, prijs en service. De ondernemingen die lager dan een 2,9 scoren en daarom rood gekleurd zijn, zijn voornamelijk horecazaken.

Branchering Bijerlandselaan en Groene Hilledijk

Figuur 7 Cijfers toekomstvisie


19


Aanbeveling toekomstvisie Uit dit onderzoek is gebleken wat de bezoekers van de huidige situatie vinden en hoe de toekomstige situatie er uit moet komen te zien. Ook is uit de enquêtes naar voren gekomen wat de behoeftes van de bezoekers in de wijk zijn. Er zijn enkele visualisaties gemaakt over hoe de wensen van de bezoekers verwerkt kunnen worden in de straten. In een mogelijk vervolgonderzoek kan er een gedetailleerd ontwerp gemaakt worden van de verbeterpunten, zoals bijvoorbeeld het vervoer op en rondom de boulevard. Ook kan er nog onderzoek worden gedaan naar de ondernemers in het gebied en wat hun bevindingen zijn over het hebben van een onderneming in de Beijerlandselaan en/of Groene Hilledijk. Een realistisch en haalbaar cijfer is een verbetering van het imago met 3 punten. Zoals in figuur 7 is te zien is het streven naar een aanbevelingsscore van 6,0 en een aantrekkelijkheidsscore van 7,0. De lat voor de aantrekkelijkheid ligt hierbij hoger dan die voor de aanbeveling, aangezien de aanbeveling volgt aan de hand van de aantrekkelijkheid. Als iets aantrekkelijk is zal men het sneller aan anderen aanraden. Er is voor deze cijfers gekozen omdat het verbeteren van het imago langer zal duren dan vijf jaar. Het duurt namelijk jaren, misschien zelfs tientallen jaren voordat een beeld of gevoel dat mensen hebben bij een gebied compleet is veranderd. Het is daarom niet realistisch om in een korte periode te streven naar bijvoorbeeld een 8 of 9.

Ruimtelijke ingrepen Om het toekomstcijfer te behalen kunnen er aan ruimtelijke ingrepen worden gedaan. Uit het enquête en het onderzoek zijn de volgende punten opgesteld, waarvan de bezoekers verbetering willen. Het verbeteren hiervan zal het imago van de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk een boost geven:

• • • • • • • • • • •

Betere veiligheid Variatie van winkels Luxere uitstraling Gezelligere buurt Meer Nederlandse winkels Meer ateliers en kunst Meer groen en bankjes Minder rommel Meer verlichting en meer kleur Opsplitsing van de straten Leukere eettentjes

Kaart 2 geeft de huidige situatie van de openbare ruimte weer. Zoals te zien op de kaart zijn er op de Beijerlandselaan geen bomen door de tramrails. Dit zorgt voor een kale uitstraling. Het toepassen van gevelbeplanting zou hier een optie zijn. De oranje cirkels geven potentiële zitplaatsen aan. Op deze plekken kunnen er eenvoudig en zonder belemmeringen per direct bankjes worden toegevoegd. De plantenbak bij de Albert Heijn op de Beijerlandselaan is hier een voorbeeld van. Op de randen zouden leuke zitplaatsen gemaakt kunnen worden. Dit zorgt er ook voor dat mensen mogelijk langer in de straat willen verblijven, wat zal bijdragen aan het verbeteren van het imago. In tegenstelling tot de Beijerlandselaan heeft de Groene Hilledijk wel zitplekken en bomen. Alleen zijn deze niet aantrekkelijk om te gaan zitten. De zitplaatsen bevinden zich tussen de twee autowegen en worden omringt door gestalde fietsen. De grote bomen houden veel licht tegen waardoor er op de zitplaatsen vrijwel nooit zonlicht is. Om dit aantrekkelijker te maken is goed onderhoud en eventuele verwijdering van een aantal

Branchering Bijerlandselaan en Groene Hilledijk


bomen gewenst. Dit geeft de straat meer licht waardoor mensen verleid worden te verblijven op de zitplaatsen. Wat hierbij de mogelijkheden zijn en hoe dit gerealiseerd kan worden zal in een vervolgonderzoek uitgezocht kunnen worden.

Kwaliteit Voor de aantrekkelijkheid van de horeca, winkels en dienstverlening is voor de gewenst situatie een hoog cijfer gekozen, omdat er naar voren komt dat de respondenten het eenzijdig vinden. Om het

Eindconclusie branchering

huidige cijfer te verhogen naar de gewenste is het van belang dat er meer diversiteit komt. De zitgelegenheden en groenvoorzieningen scoren zodanig laag, dat het erg van belang is dat het aantal bankjes en groen toeneemt. Dit zal ervoor zorgen dat mensen sneller de boulevard op gaan. Voor de schoon- en netheid is het van belang dat prullenbakken vaker geleegd worden.

Economie Het cijfer voor de leegstand is op dit moment een 6. Dit komt doordat er meerdere leegstaande panden zijn. Meer dan 10% van de panden staat leeg. Als er door het winkelgebied gelopen wordt vallen deze lege panden erg op. Echter is het wel een hele lange straat met bijna 300 panden, waardoor het winkelgebied er extreem leeg uitziet en er zeker nog genoeg winkels zijn. Om die reden is er voor een 6 gekozen. Over 5 jaar moet er eigenlijk alleen nog maar frictieleegstand zijn. Dit is leegstand als een pand van eigenaar of bedrijf wisselt. Het winkelgebied zal ook anders ingericht worden. Het aantal panden verandert niet, maar de winkels zullen veel meer in dezelfde blokken geplaatst worden. Daarnaast zal er meer plaats komen voor mixeduse faciliteiten. Dit moet ervoor zorgen dat de leegstand een stuk minder wordt en het cijfer zal daarom in 2025 een 8 zijn.

Imago Het Imago krijgt nu nog een erg lage score van een 3,7 gemiddeld. Het einddoel is een 6,5 te scoren. Hierbij wordt gestreefd naar een 7,0 op het gebied van aantrekkelijkheid en een 6,0 op het gebied van aanbeveling. Om deze score te verbeteren zullen er de komende 5 jaar allerlei maatregelen getroffen moeten worden. Uit de enquĂŞtes is zichtbaar geworden waar deze veranderingen nodig zijn, en waar de behoeftes van de bezoekers liggen. Er wordt hierbij gefocust op de aantrekkelijkheid. De aanbeveling zal aan de hand van de aantrekkelijkheid vanzelf beter worden.

21


Herontwikkeling Beijerlandselaan

“Dit is Zuid. Zuid moet je niet veranderen!” Fysiek (1) geschreven door Aniss Idahmanen - Watermanagement Megan Kamp - Vastgoed en Makerlaardij Pien van Schravesande - Bouwkunde Dante van Steen - Vastgoed en Makelaardij

De Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk, gelegen in Hillesluis, is een mooi stukje Rotterdam, maar de fysieke leefbaarheid van de wijk loopt achter. Wij - studenten van Hogeschool Rotterdam – zijn hiermee aan de slag gegaan. Wij volgen allemaal een andere opleiding, waardoor dit onderzoek door verschillende ogen bekeken wordt. Van februari 2020 tot april 2020 zijn wij op zoek gegaan naar een fysieke verbetering van het Riederplein in de wijk Hillesluis. Er is gestart met een veldonderzoek; wat zagen we allemaal? En wat vonden wijzelf van de wijk. Het tweede gedeelte van het onderzoek bestond uit het afnemen van enquêtes en interviews. Wie wonen in de wijk? Wie bezoeken de wijk? En waarom komen de mensen naar de wijk? Dit gaf ons een beeld van de wijk zoals deze nu is en hoe deze ervaren wordt. Hierna kon er gekeken worden naar kansen voor het Riederplein zijn. Wat moet er veranderd worden om het kruispunt fysiek aantrekkelijker te maken en de wijk een boost te geven? Het Riederplein door de ogen van de student: “Het Riederplein is het kruispunt dat de Beijer-

Fysiek Bijerlandselaan en Groene Hilledijk

landselaan en de Groene Hilledijk aan elkaar verbindt. Het hart van de wijk.” Wat meteen opvalt als je over het plein loopt, zijn de twee restaurants die er staan; de McDonalds en de KFC. Deze zijn – ondanks de vele bezoe-


Artist impressions Riederplein

kers die deze fastfoodketens trekken –geen een eyecatcher voor de mensen die het plein bezoeken. Opmerkelijk is de locatie van de McDonalds. Achter dit gebouw ligt namelijk een ontzettend mooie

singel, waar momenteel geen uitzicht op is. Het derde wat opvalt, zijn de vele mensen die komen en gaan bij de tramhalte. Vele mensen nemen vanaf de tramhalte op het plein de tram richting Rotterdam Centraal. De centrale ligging van de tramhalte zorgt ervoor dat veel mensen

23


naar het plein komen. Het vierde wat opvalt, is het vele verkeer. Iets dat veel hinder creëert. De wegen gebruiken een te groot deel van het plein en het verkeer zorgt voor veel geluidsoverlast in de vorm van brommende auto’s en scooters. Als laatste valt op, dat de grauwe en sombere uitstraling van het plein: geen bankjes, geen plantenbakken en weinig bomen. Zodra de bezoeker bij het plein aankomt, treft deze twee gebouwen met een groot logo van een fastfoodketen aan en veel auto’s. Met oog op bovenstaande punten is er zeker ruimte voor verbetering. Het Riederplein zoals het nu is, laat een aantal waardevolle kansen liggen. Die kansen willen wij gaan benutten en van het kruispunt weer een bruisend middelpunt maken. Wie Het Riederplein wordt vanzelfsprekend het meest gebruikt door de bewoners van Hillesluis. De wijk zelf telt 11.455 inwoners met 5.092 verschillende huishoudens, waarvan 37% met kinderen. Hillesluis is een multiculturele samenleving. Het grootste deel van de wijk - 31% - is Turks, 17% is autochtoon, 13% Marokkaans, 12% Surinaams en 27% komt uit een niet-Westers land. Om in kaart te brengen wat de behoeftes van de bewoners en bezoekers zijn als het gaat om het plein, heeft ons team enquêtes afgenomen op het kruispunt.

Grafiek 1 Uitslag enquête: bezoeker of bewoner

Fysiek Bijerlandselaan en Groene Hilledijk

Wat zijn de kansen? Het Riederplein is een drukbezocht plein. Niet alleen bewoners zijn hier te vinden, maar ook veel bezoekers. Dit blijk uit de enquête die we hebben afgenomen, zie grafiek 1. Over het algemeen komen de mensen naar het plein voor de openbaar vervoer verbinding ook dit blijkt uit enquête. Op dit plein kan er worden opgestapt op tram en bus. Het plein is gelegen aan de Beijerlandselaan, een drukke en bekende winkelstraat. Op het plein zijn ook een McDonalds en een KFC te vinden. Echter, achter de loopt een prachtige singel die de winkelstraat van de Groene Hilledijk en de Beijerlandselaan onderbreekt. Deze singel heeft veel groen, maar zit verstopt achter de McDonalds. Door de McDonalds te verplaatsen, geeft dit een kans om de singel optimaal te benutten. Op de huidige plek van de McDonalds zal een parkje worden gecreëerd, zodat de bewoners en bezoekers een plek hebben om elkaar te ontmoeten en samen te komen. Om dit ontmoetingsplein optimaler te maken wordt het verkeer dat momenteel over het plein rijdt, naar onder verplaatst. Onder het plein bevindt zich namelijk een oude tramremise. Een grote groep van de geënquêteerde vond het verkeer een hekelpunt op het kruispunt. Door het verkeer onder het plein te laten lopen, wordt het plein een stuk veiliger voor de bewoners en bezoekers en geeft het veel ruimte om onder andere een parkje met veel groen te creëren.


Grafiek 2 Uitslag enquête: reden van bezoek

Aanbevelingen vervolgonderzoek Graag willen wij aan de studenten vragen een vervolgonderzoek te doen: • naar de mogelijk het verkeer onder het plein door te laten rijden. Hierbij zou gebruik kunnen worden gemaakt van de oude tramremise; • of het mogelijk is de fastfoodketen(s) McDonalds te verplaatsen naar een hoekpand in de winkelstraat.

25


Een beter Riederplein Verhalen vangen, bouwen en vertellen Fysiek 4 geschreven door: Thijs van Vliegen – Ruimtelijke Ordening en Planologie Walther Lagen - Vastgoed en Makelaardij Anne Alblas - Vastgoed en Makelaardij

Op het Riederplein bepaalt vooral de infrastructuur het beeld: de tram en de weg snijden het plein doormidden. Daarnaast zijn er op het een plein veel fastfoodketens; een Mac een KFC en een PastaCorner. Hoe kan dit een fijne plek zijn? “Ik mis hier een Burger King” - bewoner Deze quote is van een bewoner die heeft deelgenomen aan de enquête. Het illustreert één van de problemen van het plein. De sterke aanwezigheid van de tram, de weg én de fastfood, maakt het plein tot een plek die onprettig is, maar die zeker veel kansen biedt voor verbetering. Dit is voor ons de reden deze opgave met beide handen aan te pakken en ons te verdiepen in het plein en vooral de verhalen van bezoekers en bewoners over het plein. De vraag die we beantwoorden, is: “Op welke manier kan er op fysiek gebied bijgedragen worden aan een aantrekkelijker woon-, werk- en recreatiegebied van het Riederplein?” Hiervoor hebben we een aantal bevindingen op een rij gezet. (Zie ook fotocollage): • Het kruispunt is onveilig. Er is geen goed fietspad, dus fietsers nemen vaak het trottoir. • Er is veel zwerfafval. • De McDonald’s en KFC vormen binnen de

Fysiek Bijerlandselaan en Groene Hilledijk

• •

omgeving een uitzondering wat architectuur betreft en de openbare ruimte bij deze gebouwen laat veel te wensen over De McDonald’s blokkeert zicht op het water en de skyline van Rotterdam en heeft aan de Bovenkant een lelijke afwerking met reclame en installaties op het dak.


• • •

Lege, grijze, open ruimtes met gebrek aan groen. Onprettige en onveilige scheiding tussen trottoir en weg. De tram veroorzaakt hoorbaar en voelbaar geluid.

Aanpak Het aanpassen van het Riederplein op fysiek gebied, is van belang voor zowel de bewoners rondom het plein als de bezoekers van het plein. Het is belangrijk dat er een gezellige, levendige maar bovenal veilige leefomgeving wordt gecre-

ëerd voor de bewoners van de wijk. Het plein kan het middelpunt worden van een wijk, een plek om echt samen te komen. Een plek waar saamhorigheid en gezelligheid in het middelpunt staan. Uit de enquêtes die zijn afgenomen kwam sterk naar voren dat de mensen die naar dat plein komen behoefte hebben aan gezelligheid, sfeer en saamhorigheid. Het realiseren van een gezellig, overzichtelijk en veilig plein kan er ook toe leiden dat de bezoekers van het plein een leuke indruk krijgen en hierdoor vaker komen. Daarnaast kan het andere doelgroepen aantrekken.

27


Conclusie De oplossingen voor de uitdaging die we in het gebied zagen, hebben we in twee groepen verdeeld: ingrepen die noodzakelijk zijn en ingrepen die mooi meegenomen zouden zijn, maar een grote impact zouden hebben op de kosten en haalbaarheid. Met de ingrepen was vooral het doel het plein minder grijs te maken en het zicht en de beleving van het water te vergroten. In de categorie mooi meegenomen hebben we maatregelen opgenomen die de chaos van het plein vermindert, met name het ondergronds leggen van de tram. Met name het vergroenen van de plek en de aanpassingen die daarmee verband houden, zijn afkomstig van wat de bewoners ons over de plek gezegd hebben. De belangrijkste aanpassing aan het plein is erop

Het totaal aan aanpassingen

Fysiek Bijerlandselaan en Groene Hilledijk

gericht voetgangers en fietsers een veiligere plek te bieden. De scheiding tussen de weg en het trottoir wordt verduidelijkt en er wordt aan één of aan beide kanten een veilig fietspad aangelegd. Met de voorgestelde aanpassingen aan het plein proberen we aan te sluiten op de sloop-nieuwbouw van (een deel van) het blok tussen de Riederlaan en de Beijerlandselaan, die in de toekomst mogelijk plaats gaat vinden. Ons voorstel is om in dat geval de huidige McDonald’s te verplaatsen naar de nieuwbouw. Ook in het geval dat er geen sloop-nieuwbouw komt, stellen wij voor de McDonald’s in ieder geval weg te halen van de huidige plek en deze een plek te geven in de Beijerlandselaan of de Groene Hilledijk. Op die manier blijft de functie als ontmoetingsplek behouden en wordt tegelijk meer ruimte gemaakt voor een (groene) ontmoetings-


plek buiten. Een minder urgente, maar zeker noodzakelijke aanpassing is het verbeteren van het plein achter de KFC. Het terras levert verlaagd een betere aansluiting op het plein op. Het plein zal een groenere uitstraling moeten krijgen. De ‘nice to have’-aanpassingen zijn een uitbrei-

ding op de noodzakelijke aanpassingen: de tram wordt als vanouds ondergronds gelegd, wat meer ruimte maakt voor groen en ongehinderde ontmoeting op trottoirniveau. De Pastacorner gaat weg en wordt weer een bloemenzaak, aangezien bewoners meermaals hierom vroegen in de enquête. Het totaal aan aanpassingen is ook terug te zien in de figuren hiernaast. Met de aanpassingen aan het Riederplein hopen we voor bewoners en bezoekers van het plein een aangenamere plek te maken om met de tram te reizen, elkaar te ontmoeten en te genieten van groen en water. Niet alleen de functie van het plein als schakel tussen de groene Hilledijk en Beijerlandselaan is belangrijk, ook de manier waarop het plein beleefd wordt moet goed over nagedacht worden.

Aanbeveling vervolgonderzoek Gezien de korte periode van het project is het noodzakelijk dat er nader onderzoek gedaan moet worden. Momenteel zijn de plannen globaal in kaart gebracht en is de haalbaarheid kort toegelicht. In verder onderzoek zal het als noodzakelijk geacht worden om de haalbaarheid verder uit te werken. Vooral de juridische en financiële haalbaarheid zijn hierbij van groot belang. Verder zou er nog verder gedetailleerd ingegaan kunnen worden op de vraag van de bezoekers van het Riederplein en hoe dit in verhouding staat met het aanbod. Fieldresearch kan hierbij een grote rol spelen. Ook zal er in een vervolgonderzoek gekeken moeten worden naar de mogelijke ingrepen. Mogelijk onderzoek kan in kaart brengen of de oude trambaan weer hersteld kan worden en weer in functie gesteld zou kunnen worden. In het vervolgonderzoek kan er ook onderzocht worden wat de bewoners van de mogelijke ingrepen vinden. De boulevard is een gebied dat veel potentie heeft. Het is een straat met erg veel winkel-mogelijkheden en het is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

29


Saamhorigheid als middel voor veiligheid “Meer gezelligheid waardoor het ook veiliger voelt.” Fysiek 7, geschreven door: Thyn Stach - Watermanagement Kristen Pool - Facilitymanagement Marie-Clif Cazal - Watermanagement

Het doel van gemeente Rotterdam is om van de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk aantrekkelijke gebied te creëren om te wonen, te werken en te winkelen. Ons team vond het erg interessant om uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn de om fysieke ruimte op “burger-hill”, het plein waar de McDonalds een vestiging heeft, een aantrekkelijker gebied te maken voor de inwoners.

Fysiek Bijerlandselaan en Groene Hilledijk

Wat De vraag die als team is opgesteld voor ons plangebied is: “Kan door het fysiek veranderen van het Riederplein en Beijerlandselaan, Hillesluis meeprofiteren van de positieve ontwikkelingen in de omgeving om zo een positieve boost te geven aan het imago en de identiteit van de wijk?” Waar Hillesluis is een wijk in Rotterdam die de afgelopen jaren erg achteruit is gegaan en staat in Rotterdam en omstreken momenteel bekend staat als een probleemwijk. Binnen de wijk is weinig samenhorigheid, veel armoede, veel criminaliteit en zijn de bewoners vaak laag geschoold (Alle cijfers, 2020).


Naast deze zwakke punten van de wijk zijn er ook sterke punten, want Hillesluis heeft geweldige potentie. De ligging van de wijk is goed, net buiten het centrum van Rotterdam, maar alsnog erg goed te bereiken met het openbaar vervoer. Hillesluis is gevestigd tussen een aantal grote gebiedsontwikkelingen, zoals Parkstad, stadionpark, Feyenoord City en Hart van Zuid. Dit zijn grote kansen voor het gebied, het zal nieuwe mensen aantrekken naar de wijk en daarmee nieuwe werkgelegenheid, nieuwe bezoekers en nieuwe openbare ruimte creëren. Het is belangrijk dat de wijk zich op deze ontwikkelingen voorbereid en daarom af moet komen van haar huidige imago. Door middel van herontwikkelingen binnen het gebied moet de wijk op deze kansen inspelen (NPRZ, 2013). De wijk is een drukke en dichtbevolkte woonwijk, waar een levendige woon- en winkelstraat doorheen loopt. De Beijerlandselaan komt samen met de Groene Hilledijk bij het Riederplein. Een groot aantal jaren geleden was dit een van de gezelligste straten van heel Rotterdam, iedereen trok uit om dagelijkse boodschappen te doen in de straat, maar ook voor horeca en vermaak. De afgelopen jaren is er veel in de wijk en straat geïnvesteerd, maar hier werd vaak voor een snelle en makkelijke oplossing gekozen zonder echt na te gaan waar de buurt behoefte aan had. Mede door deze ontwikkelingen is de straat nog maar een schim van de gezellige bruisende straat die het jaren geleden was, tegenwoordig is het vooral een verkeerschaos waar de tram, auto’s, fietsers en voetgangers elkaar tegenkomen. De kwaliteitswinkels zijn weggetrokken en deze hebben plaats gemaakt voor vooral witwassers en criminelen.

en een nog verder achteruitgang van de wijk. Het plein moet weer waarde krijgen en een voorbeeld zijn voor de rest van de wijk. Wie De opdrachtgever van dit onderzoek is gemeente Rotterdam en daarbij specifiek de afdeling PMB Gebiedsontwikkeling Zuid. Het antwoord op onze hoofdvraag zal naar hen gecommuniceerd worden. Bij het beantwoorden van de vraag is gekeken naar wat de bewoners van Hillesluis verlangen van hun huidige omgeving. De veranderingen in de buurt zullen namelijk direct effect op hen hebben. Het onderzoek is dus niet alleen uitgevoerd voor de gemeente, maar ook voor de inwoners van Hillesluis. Waarom Met de veranderingen die wij willen doorvoeren worden de huidige kwaliteiten en kansen van de van de wijk benut. Op dit moment komen er veel verschillende elementen en behoeftes terug op het plein. Denk hierbij aan openbaar vervoer, kleine horecagelegenheden, winkels, groen, water en grotere horecagelegenheden als fastfoodketens. Wij zijn van mening dat het plein te klein is om al deze elementen goed terug te laten komen op het plein. Daarom hebben wij besloten een aantal elementen te schrappen waardoor de blijvende elementen beter tot hun recht komen en op deze manier de huidige kansen benut worden. Zo hebben wij besloten de fastfoodketens weg te halen van het plein. Hierdoor komt er meer ruimte en overzicht en zal het water en het groen beter tot zijn recht komen.

In het midden van het Riederplein staat een McDonalds en een KFC, deze ontnemen de potentie van deze mooie plek. Deze locatie hoort

Daarnaast hebben wij bedacht om in de Beijerlandselaan een autovrij deel te maken. Hiermee zullen de kleinere horecagelegenheden beter tot zijn recht komen. Ze krijgen nu namelijk ook de

een plek zijn waar de buurt samenkomt en de identiteit van de wijk weerspiegelt, maar op dit moment zorgt het alleen voor een slecht imago

ruimte om bijvoorbeeld een terrasje voor het café te zetten en mensen kunnen op deze manier rustiger over de straat lopen en hebben een ruimte

31


om elkaar te ontmoeten. Hoe Om antwoord te kunnen geven op de vraag: “Kan door het fysiek veranderen van het Riederplein en Beijerlandselaan, Hillesluis meeprofiteren van de positieve ontwikkelingen in de omgeving om zo een positieve boost te geven aan het imago en de identiteit van de wijk?”, zijn wij begonnen met een onderzoek. Tijdens dit onderzoek hebben we onderstaande stappen ondernomen. •

Oriënteren Omdat wij nog niet bekend waren in de wijk Hillesluis zijn wij ons eerst gaan oriënteren. Dit hebben wij gedaan door zelf een rondje door de wijk te lopen en door aandachtig te luisteren naar de gasten die langs kwamen tijdens onze colleges.

Data verzamelen Als vervolg stap zijn wij begonnen met het verzamelen van concrete informatie. Dit hebben wij gedaan door op internet op zoek te gaan naar het beleid van de gemeente, enquêtes af te nemen bij bewoners en bezoekers en door interviews af te nemen bij een aantal experts.

De data analyseren Nadat wij alle data hadden verzameld zijn we dit gaan vergelijken. Hierbij hebben wij vooral gekeken naar welke behoeftes de bezoekers en bewoners hebben die overeenkomen met het beleid van de gemeente. Dit is allemaal verwerkt in de resultaten.

Conclusie trekken Naar aanleiding van de resultaten hebben wij kunnen concluderen welke punten van verbetering/verandering zowel terugkomen in de behoefte van de bewoner/bezoeker en in het beleid van de gemeente. Deze punten hebben we toegelicht in de conclusie.

Fysiek Bijerlandselaan en Groene Hilledijk

Foto: huidige beeld


Advies schrijven Met behulp van de conclusie hebben wij de punten die hier zijn toegelicht concreet gemaakt in onze analyse. Hier zijn de plannen en voorstellen te vinden die wij graag willen meegeven aan de gemeente.

Conclusie De vraag die in ons onderzoek centraal stond hebben wij tijdens het onderzoek altijd gebruikt als rode draad en heeft onze visie bepaalt. Wij denken dat het zeker mogelijk is om door middel van fysieke veranderingen aan de Beijerlandselaan en het Riederplein de wijk Hillesluis een positieve imago- en identiteit boost te geven. Door goed te luisteren naar de huidige bewoners, bezoekers en specialisten hebben wij de best mogelijke keuzes gemaakt en daarmee uiteindelijk dit advies geformuleerd. Wij hopen hiermee de wijkbewoners van nu en van de toekomst een veilig, comfortabel en gezellig gevoel kunnen geven aan de wijk waar ook mensen van buitenaf graag komen.

Aanbeveling vervolgonderzoek De afgelopen weken zijn wij bezig geweest met het onderzoeken van de huidige situatie. Nadat dit voor ons duidelijk was hebben wij informatie gehaald bij en over de doelgroep, doormiddel van enquêtes en interviews met specialisten. Nadat wij alle informatie geanalyseerd hadden hebben wij de grootste problemen geïdentificeerd en zijn wij tot een aantal oplossingen gekomen om deze problemen te tackelen. De volgende groep studenten kan de volgende fase van het plan in gaan door ons plan en een aantal nieuwe plannen te pitchen aan en in de wijk. Het is belangrijk om over de oplossingen meningen op te vangen en deze mee te nemen in het uiteindelijke plan. De groep kan vervolgens gaan zoeken naar de opvulling van bijvoorbeeld de kunstwerken, de verhuizing van alle winkels en het creëren van een terras. Afbeelding: oplossing/resultaat

33


Ondermijnende praktijken in kaart

Onderzoek naar socialmediagebruik- van ondernemingen op de boulevard Ondermijning (5) geschreven door Tiber Foesenek - Vastgoed en Makelaardij Keesharija Laveist - Bouwkunde

De Beijerlandselaan is één van de plekken in ons land met ontzettend veel potentieel. Maar dit potentieel wordt op dit moment verre van bereikt. Door het in kaart brengen van verschillende pijlers zijn er kansen naar voren gekomen. De pijler ondermijning is gericht op het socialmediagebruik van onderneming aan de boulevard. Er is gekeken naar wat de huidige ondernemingen er op dit moment aan doen, de bevinding van de onderneming zelf en of de transacties op een legale manier tot stand komen én op een alternatief platform die deze ondernemingen kunnen gebruiken om zichzelf beter te ontwikkelen. Dit alles is gericht op om ervoor te zorgen dat Winkelboulevard Zuid weer kan opbloeien tot de magische winkelstraat die het vroeger was. Er is unaniem gekozen voor het onderwerp Ondermijning. Wij vonden het interessant om criminaliteit van een ander perspectief te onderzoeken. De Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk zijn niet voor ons allen bekend. Toch is het niet zichtbaar dat er ondermijning plaats vindt in de wijk. De inleidende presentatie van het project is ook een essentiële factor waarom we voor deze pijler

Ondermijning Bijerlandselaan en Groene Hilledijk

hebben gekozen. Nieuwsgierig naar de bevindingen zijn we vol enthousiasme aan de pijler begonnen. Centrale vraag In hoeverre zit er een verband met het gebruik van social media van de veel voorkomende ondernemingen op de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk i.c.m. ondermijning? De centrale onderzoeksvraag is onderverdeeld in vier deelvragen: 1. “Hoeveel procent van de ondernemingen maakt gebruik van social media?” 2. “Welk platform wordt er het meest gebruikt onder de ondernemingen?” 3. “Hoe is de activiteit van de ondernemingen op social media?” 4. “Wat is het meest geschikte alternatief om meer klanten te werven?” Winkelboulevard Zuid is bij lange na niet meer de prachtige winkelstraat die het ooit geweest is. De beroemde winkelstraat in het zuiden van Rotterdam was namelijk sinds de jaren ‘60 de plek voor jongeren om te flaneren. Echter werd vanaf omstreeks 1995 weinig meer geïnvesteerd in de buitenruimte, nam de leegstand toe en het veiligheidsgevoel af. Nu is Winkelboulevard Zuid een winkelstraat waar menig mens niet graag komt. Op de boulevard bevinden zich veel eenzelfde soort winkels van lage kwaliteit. Het veiligheidsgevoel op straat is ook erg laag en er is veel rotzooi. Op dit moment


Figuur 1 Overzicht socialmediagebruik ondernemingen

wordt er op verschillende manier aan Winkelboulevard Zuid gewerkt. “In hoeverre zit er een verband met het gebruik van social media van de veel voorkomende ondernemingen op de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk i.c.m. ondermijning?� De centrale vraag is van toepassing voor alle ondernemingen die zich bevinden op de 1,2 km lange winkelstraat Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk. Het is niet in een oogopslag te zien of een onderneming doet aan criminele activiteiten, het is ten slotte de bedoeling om vermomd te blijven. Het onderzoek naar de ondermijning aan de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk loopt al een aantal jaren. De onderzoeken hebben al heel wat positieve resultaten geboekt maar het streven is naar een winkelstraat zoals die vroeger bekend stond. De onderzoeken zijn gericht op alle ondernemingen om op een formele wijze een goed contact tussen de instanties (Alliantie Hand in hand, de politie, de stadsmariniers en de gemeente Rotterdam) en de ondernemingen te behouden. Op die manier schept dat een ander beeld voor

de eigenaar van de onderneming waardoor de eigenaren van de onderneming een andere houding zullen aannemen tegenover de instanties. Dit maakt vragen stellen en onderzoeken gemakkelijker want er is al een band tussen de partijen. De band die er dan is moet behouden worden, dat zal veel positiefs met zich meebrengen. Het bracht niet voldoende bewijs om aan te tonen dat de onderneming deed aan ondermijning. Het zijn niet direct mensen die hebben geholpen met het achterhalen of een bedrijf verdacht was van ondermijning maar de inzet van de onderneming zelf en de feedback van klanten op social media. Het feit dat een onderneming geen gebruik maakte van social media zagen wij als een vermoeden dat dat een reden van ondermijning kon zijn. Allereerst was het een oppervlakkig idee omdat het niet hebben van social media niet direct betekende dat een bedrijf doet aan ondermijning. Achteraf gezien heeft dat toch veel toegevoegde waarde. Tijdens het bekijken van de activiteiten van de ondernemingen zijn we echter wijzer geworden dat er wel degelijk een verschil zit tussen geen tijd of verstand hebben en bewust geen

35


social media hebben. Het was belangrijk om dat overzichtelijk te maken. Dat heeft geholpen om de vraag te beantwoorden (zie tabel figuur 1). Het begon met het begrijpen van de vraag van de opdrachtgever. Wanneer de verwachtingen duidelijk zijn kan er pas echt worden gewerkt aan resultaten. Zo hebben we de hoofdvraag opgesteld en de daarbij horende deelvragen. Vervolgens hebben we nagedacht hoe het moet worden aangepakt en welke resultaten er geboekt moesten worden. Er is als groep besloten om een willekeurig aantal ondernemingen te noteren en te onderzoeken op een aantal criteria. Dat is vervolgens in een Excel-bestand uitgewerkt. Na het vaststellen welke informatie de ondernemingen beschikbaar stellen voor de klanten, levert dat een overzicht waarbij hulp aangeboden kan worden aan ondernemingen die niet te vinden zijn op social media platforms. Het Excel-bestand is vertaald naar een grafiek om in een oogopslag overzichtelijk te maken welk platform het meest wordt gebruikt. Door middel van reviews en een eigen observatie van de ondernemingen is vastgesteld dat het eenvoudiger moet kunnen. Hoe fijn zou het zijn als al de informatie van de Winkelboulevard op een plek te vinden was i.p.v. tal verschillende websites te bezoeken? Als antwoord is er een bestaande website, opgezet door de ondernemingen, vernieuwd naar een app. Een platform waar ondernemingen eenvoudig informatie kunnen delen en een app waar bezoekers, jong en oud, eenvoudig hun weg kunnen vinden. Onderzoek Dit onderzoek heeft zich gericht op het verbeteren van de winkelstraat door te kijken of er reden voor verdenking is van een onderneming aan de hand van hun gebruik van social media. De insteek hierachter was dat bedrijven die zich bezig houden met illegale activiteiten minder gebruik van social media zouden maken omdat zij zich eigenlijk niet focussen op de core business van hun onderneming. Er zijn steekproefgewijs 21 ondernemingen gekozen en gekeken wat deze met social media doen.

Ondermijning Bijerlandselaan en Groene Hilledijk

Hieruit kwam naar voren dat er over het algemeen zeer weinig gedaan werd met social media, terwijl dit een van de beste manier is om meer klanten te trekken. Het is goed om te zien dat gelukkig al deze ondernemingen wel een telefoonnummer hebben waarop zij bereikt kunnen worden. Verder heeft meer dan de helft wel een website, ongeveer 1 op 3 heeft een werkend e-mail adres en ook meer dan de helft een facebook account. Er wordt alleen veel te weinig met Instagram gedaan. Ongeveer 1 op de 5 heeft hierop een account en maar zeer weinig hiervan zijn echt actief erop. Dit is een gemiste kans aangezien Instagram door sommigen wel wordt gezien als hĂŠt social media platform van deze tijd. Het lage aantal instagram-gebruikers onder de onderneming komt doordat de ondernemingen worden gerund door eigenaren die niet goed weten hoe instagram werkt. Naast social media viel op dat via Groupon of Tripadvisor niks over de winkelstraat te vinden viel. Neem dit, in combinatie met het lage aantal Instagram-gebruikers, en het wordt meteen al een heel stuk duidelijker waarom de winkelstraat niet meer dezelfde is als vroeger.

Aanbeveling Omdat de intentie van het onderzoek gericht was op het helpen van Winkelboulevard Zuid om hun kansen beter te benutten, hadden wij een alternatief platform bedacht. Dit zal dus een app worden waarop de ondernemingen die zich hier gevestigd hebben acties van zichzelf kunnen promoten. Dit is gericht op het creĂŤren van meer winkelpubliek. Doordat de winkelstraat (bijna) niet terug te vinden is op Instagram, Groupon en Tripadvisor is dit de ideale manier waarop ze toch meer aan marketing zullen gaan doen. Het zal dus zorgen voor meer winkelpubliek, wat er op zijn beurt weer voor meer omzet en een beter veiligheidsgevoel zorgt. Uiteindelijk hopen we dat dit voor de winkelboulevard Zuid een stap in de richting is om ooit de beroemde winkelstraat van vroeger weer te worden.


Figuur 2 Homescreen app

Figuur 3 Homepage app

Figuur 4 Menu app

Figuur 5 Acties app

37


“In hoeverre is jouw leven anders verlopen dan dat van ons?” Dat is de vraag die Reggery en Ernon van team Enkelband tijdens hun gastles stellen aan onze studenten. Ook dit is een challenge! EMI zoekt samen met de docent Peter Anker naar vormen waarin de studenten mentaal dichterbij de vraagstukken van de bewoners en de wijk kunnen komen. Een van die manieren is het luisteren naar levensverhalen. De jongeren van team Enkelband hebben geen zoet verhaal. Het is rauw, er zijn

fouten gemaakt, er zijn kansen gemist. Kansen. Gemist door henzelf, maar vooral ook door de mensen om hen heen. Terechtgekomen in foute vriendengroepen, niet gezien door een trainer of een mentor. Het gevoel dat ze als kind van Zuid al met 0-4 achterstaan…en dan nu, na de jarenlange gevangenisstraf delen ze hun verhaal, meestal om jongeren van Zuid te waarschuwen. Om hen te helpen andere keuzes te maken.


ex-criminelen. Maar ook over de snelle studenten van Vastgoed. Vragen gaan ze stellen, in alle openheid. En er wordt geluisterd. Ze delen inzichten en plannen over hoe een ideale wijk er uit zou kunnen zien. Dat daar allerlei dilemma’s liggen. Dat je niet zomaar een buurthuis kan slopen voor dure appartementen. Dat je moet nadenken of je gaat voor geld of voor maatschappelijke waardes. Aan het eind van de ochtend worden er fotokaartjes gezocht bij de ervaring die ze hebben beleefd. Het ‘huiswerk’? schrijf ons een brief. Dit was een ochtend ‘dichtbij de bedoeling’, met dank aan Reggery en Ernon voor de moed om hun verhaal te vertellen en aan de studenten voor de moed om verhalen te delen. Maar ook dank aan docent Peter Anker voor het vertrouwen dat hij ons gaf om de Challenge zo vorm te geven. Elma Oosthoek Elma Oosthoek werkt als interventie-regisseur bij EMI en volgt de masteropleiding Management en Innovatie bij Maatschappelijke Organisaties (MMI) aan de HAN. Ze studeert af bij EMI Wonen waarbij ze onderzoekt op welke manier de bewonersbetrokkenheid van Hillesluis langdurig verankerd kan worden in het programma van EMI Wonen om te komen tot een sociaal veerkrachtige wijk. Daarbij bekijkt ze welke invloed fysieke en mentale nabijheid daarbij hebben. Het lokaal in het Huis van de Wijk en het delen van levensverhalen zijn hier een onderdeel van.

Het is stil in de groep. Er wordt door de studenten met aandacht en respect geluisterd. Op hun schoot ligt een vel papier waarop ze de kansen uit hun eigen leven hebben opgeschreven. En dan die vraag: “In hoeverre is jouw leven anders verlopen dan dat van ons?” Er gaat een hand omhoog, “niet zo heel veel anders”…..hoofden draaien om naar hun medestudent…..maar het ijs is gebroken….er komen nog meer verhalen. Over angst, over armoede, over weelde, over opgroeien in een veilig nest. De levens komen dichterbij elkaar. De oordelen over elkaar worden zachter. Aannames over

39


Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie Postbus 25035 3001 HA Rotterdam emiopzuid@hr.nl 010 794 5946

www.emiopzuid.nl